ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA."

Transkript

1 Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÖZÜR VE TEÞEKKÜR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ARTIK BAZI GERÇEKLERÝ GÖRELÝM Ülker Fahri ANAYOLDA UZAYLILAR MI VAR? Ali Osman KÝMSE KÝMSEYÝ SALLAMIYORSA Erdoðan Baybars DÜÞEN AYININ DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ Elvan Levent BÖYLE HÜKÜMETÇÝLÝK OYUNUNU NENEM DE OYNAR Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde mahkeme operasyonlarý Gelir ve Vergi Dairesi'nden bu davanýn nasýl sonuçlandýðýna iliþkin açýklama talep ediyoruz n UBP-DP yönetimi döneminde Çangar Motors Co. Ltd. aleyhine Gelir ve Vergi Dairesi tarafýndan yaklaþýk 4 trilyonluk vergi davasý açýldý yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanan davada Çangar'ýn bu miktarý karþýlayacak mallarýnýn haczedilmesine karar verildi. Ancak mahkeme kararýna raðmen icraya gidilmedi. Neden? Çangar'a haciz ne oldu? n Zamanýn Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hüdaverdi Ekemen ile Çangar arasýnda mahkeme kararýndan sonra özel bir anlaþmaya gidildiði öne sürülüyor. Ama bu anlaþmanýn nasýl bir anlaþma olduðu öðrenilemedi... n Gelir ve Vergi Dairesi yetkilileri bu yöndeki sorularýmýza çeliþkili yanýtlar verdiler. Bazýlarýna göre bu hesap 2003'te kapatýlmýþ, bazýlarýna göre ise Çangar 4 trilyonun yalnýz 1 trilyonunu ödemiþ. Çangar'ýn bir de istinafa gittiði söyleniyor, ama bu aþamadaki mahkeme kayýtlarý bulunamýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta 38 çalýþanýn iþine son verildi... Tarihi Saray Otel de elden gitti n Oteli 30 yýllýðýna kiralayan Saray Casino iþletmecisi Sezars Ltd. 666 bin Euro peþin para ödedi. 9 yýl boyunca da kira olarak yýllýk 63 bin Euro ödeyecek... n Yeni kiracý otele 2,5 milyon Euro'luk da yatýrým yapmayý vadetti... n Sözleþme gereði iþlerine son verilen 38 çalýþanýn en az 15'i yeniden istihdam edilecek... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Ölüm alçaklara mükafat sayýlýr n2. sayfada

2 BOÐAZINA BIÇAK DAYANAN KADIN KAÇIRILMAK ÝSTENDÝ Alsancak'ta önceki akþam Nadýya Alpatova isimli kadýn, meçhul bir þahýs tarafýndan boðazýna býçak dayanarak kaçýrýlmak istendi. Polis Basýn Bültenine göre, önceki akþam saat sýralarýnda meydana gelen olayda, kaçýrýlmak istenen Nadýya Alpatova'nýn direnmesi üzerine meçhul þahýs býçakla adý edilenin sol eline bir kez sürterek yaraladý ve olay yerinden kaçtý. Soruþturma devam ediyor. KUMARA POLÝS BASKINI Girne'de faaliyet gösteren "Las Vegas" isimli kumarhanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde kumarhaneye girmeleri yasak olan 3 kiþi tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre önceki gün saat sýralarýnda yapýlan kontrolde tespit edilen bahse konu þahýslar ile kumarhane sorumlusu hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. YANGINDA 100 AÐAÇ YANDI Gazimaðusa-Lefkoþa anayolu Ýnönü-Turunçlu kavþaklarý arasýnda bulunan "Borusan Ormaný" içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý çýkan yangýnda 100 aðaç yandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen yangýnda, 70 çam fidaný ile 30 akasya aðacý yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. MECLÝS YENÝ YASAMA YILINA BAÞLIYOR Cumhuriyet Meclisi, yeni yasama yýlýna bugün törensel toplantýyla baþlýyor. Meclisin yedinci dönem, üçüncü yasama yýlý, bugün saat 10.00'da yapýlacak törensel toplantýyla baþlayacak. Toplantý öncesinde saat 09.45'te, Dr. Fazýl Küçük'ün Meclis'in ön bahçesine yaptýrýlan büstü açýlacak. Meclisin bugünkü törensel toplantýsýna eski parlamenterler ve halk da davet edildi. Yaz tatilini kýsaltan ve 2 Aðustos ile 13 Eylül arasýnda tatil yapan Cumhuriyet Meclisi, 13 Eylül'den beri çalýþmalarýný sürdürüyor. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLALDEN TUTUKLANDI Beyarmudu'nda birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki sabah sýralarýnda "91-92 numaralý sýnýr taþlarý arasýna gizlice girip birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edere" Ýngiliz Üsler bölgesine geçen 26 yaþýndaki E.A, tutuklandý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu söylemek gerekirsa son günlerde düþüncemi öteki dünya üzerinde yoðunlaþtýrdým. Sebebim var... Bir çoðunuz mutlaka, benim gibi, televizyonda yayýnlanan bir hayaleti gördü. Olay galiba Ýngiltere'de idi. Eskiden ölülerin kaldýrýldýðý bir iþyerindeydi. "Hayalet, o binanýn içindeki kameraya yakalandý" dediler haberde. Ekranda bir hayli zaman seyredildi. Sonra, "komþunun köpeði havlayýnca kaçtý" dediler. Kaçýþý da ekranda izlendi. Hýzla penceredendi galiba, çýktý gitti. Anladýðým kadarýyla pencere kapalýydý. O gün bugün kafama taktým hayaleti... Eðer teknolojinin bize oynadýðý bir oyun deðilsa, "öteki dünya" dedikleri dünya diye bir þey vardýr. Stelyos Ateþlis Devlet Matbaasý'nýn müdürüydü. 1958'de tanýþtýk. Tanýþtýðýmýz andan baþlayarak beni tanýdýklarýna, "O aelfoz mu" (Gardaþým) diye tanýþtýrdý. Sebebini daha sonra anlatacaktý. Ateþli, telepatiyle, "öteki dünya" ile ilgilenen bir adamdý. Ýddialarýna göre insan hayata birçok kez gelmektedir. Ta ki tekamülünü tamamlasýn. Dahi-mahi olana kadar herhalde... Bazýlarý, "dünyaya gerektiðinde dahiler yollanýr" derler ya, öyle bir þey... Bir akþam Ateþli bize, iki arkadaþtýk, Kýbrýs'ta, daha kokusu çýkmadan, Kýbrýs'ýn baðýmsýz bir devlet olacaðýný söyledi. Ve, Makarios'un neden ENOSÝS'ten vazgeçip baðýmsýzlýða geçtiðini izah etti. Ama, ne yazýk ki gerekçesi aklýmda kalmadý. Zurih anlaþmasý bu konuþmadan epey sonra ortaya çýktý. Ateþli o akþam bize þunu da söylediydi: Kýbrýslýlar öteki dünyada da Kýbrýs'a barýþý getirmek için örgütlendiler. Anlaþmaya çalýþtýlar. Ýþte o hayaleti televizyonda görünca, düþündüm ki bu kavga kolay kolay bitmez. Hakký bu dünyada yenenler, bu dünyada haklarýný geri alamazlarsa, ÖLÜM ALÇAKLARA MÜKAFAT SAYILIR diðer dünyada herhalde ciddi bir kavgaya giriþecekler. Deyceksiniz ki ne yapacan o tarafta? Adamlar zaten ölüdürler. Ruhlarý da öldüremen ya... Doðrudur da, herhalde o tarafta da fabrikalarý, askerleri, polisleri olacak deðil ya... Hem mesele geride býraktýklarýnda... Mesela; Ölü kaldýrma evine gideceksan giden. Ama oradan da bir fabrikaya uðra. Fabrikatörün canýna oku... Bu dünyanýn zenginlerine musallat ol, hayatlarýný zehir et... Bana bir zamanlar olduydu. Ýngiliz devriydi. Öðle uykusuna yattým çocuðun yataðýna. Uyumaya çalýþýrken suratýmda bir tokat patladý. Odada yalnýzdým. Birinin saklanacaðý bir yer yoktu. Yataðýn altýna Bu topluma haksýzlýk eden herkesi, bir hayalete dönüþtüðümde, sýçtýðý yere kadar kovalayacaðým... Korkmayýn! Sizi öldürmeyeceðim! Ölüm alçaklara mükafat sayýlýr... baktým, kimse yok. Saðlam bir Fikri Hoca, ya da Ýsmet Hoca tokadýydý... Baba tokatlarý da yamandý. Ýki kardeþ babamýzýn Mansura'dan geldiðini tepedeki evimizden gördük. Koþa koþa tepeden endik, kahvehaneye girmeden üzerine sarýldýk. Kahvehanenin avlusu adam doluydu. Amacýmýz birer lokum koparmaktý. Ýki kadeþ ahalinin önünde öyle bir meydan dayaðý yedik ki... Bu meydan dayaðý bana yaradý. Çok hem de... Oysa ne ilki idi, ne de sonu... Ama bunun benim ruhsal yapýlanmamda büyük rolü oldu. Lise'nin 5., ya da son sýnýfýnda Lise'nin Disiplin Kurulu'ndan bana öðrencilerin önünde dayak cezasý çýktý... Umursamadým. Onur saydým. Babama da, bu dayak iþinde bana hizmeti geçen öðretmenlerime da, ki kalýbýmýn oluþmasýnda büyük paylarý vardýr, teþekkür ederim. Benim bu þekilde þekillenen kalýbýma bakarak beni kafadan çatlak ilan eden Denktaþ Bey'e da teþekkür ederim. Diyeceðim þudur ki, bu topluma haksýzlýk eden herkesi, bir hayalete dönüþtüðümde, sýçtýðý yere kadar kovalayacaðým... Korkmayýn! Sizi öldürmeyeceðim! Ölüm alçaklara mükafat sayýlýr... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÖZÜR VE TEÞEKKÜR Demek öyle Dimitris... Demek Kýbrýs'ta çözüm istiyor Gül ve Erdoðan... Hiç kuþku duymuyorsun sen bundan demek... Eðer gerçekten öyleyse, eðer hiç yanýlmýyorsan sen, o halde biz, topumuz birden adamlarýn günahýna girdik demektir... Sýraya girip günah çýkaralým o halde... Özür dileyelim... Bir daha yapmayýz, bir daha öyle þeyler söylemeyiz sizin için diyelim... Baðýþlasýnlar bizi... Günahlarýmýzý affetsinler... Günahýmýz çok... Saymakla biter mi? Demediðimiz kalmamýþ adamlara... Ýþgalci dedik... Nüfusumuzu eritiyorsun dedik... Arka bahçen yaptýn bizi dedik... Olan biten pisliðini bu bahçeye döküyorsun dedik... Zeytinimizi tükettin, narenciyemizi bitirdin, fabrikalarýmýza kilit vurdun, bizi mahvettin dedik... Rum topraklarýný yaðmaladýn dedik. Maraþ'ý yýlanlara yedirdin dedik... Dedik oðlu dedik... Oysa sen Dimitris, bunlarýn hiçbirinin zerre kadar bir önemi olmadýðýný anladýn... Ve bizim göremediðimizi gördün... Baþkasýn çünkü sen, bize benzemezsin... Senin gördüðünü görebilmek için kafa ister kafa... Senin kafan gulumbra kafasý deðil Dimitris... Görüþme masasýnda çekilen resimlerinden bilirim... Zeka fýþkýrýr gözlerinden... Bunun için, iþgal bölgesinde ömür törpüleyen zavallý bizlerin keþfedemediðini keþfettin... Gül ve Erdoðan çözüm ister çözüm... Deðil mi Dimitris? Ýyi ki söyledin... Ýyi ki açtýn bizim de gözümüzü... Kuþ beyinlerimize senin sayende müthiþ bir ferahlýk geldi... Artýk kim anavatanýmýza bir laf ederse, aðzýna týkayacaðýz lafýný... -Sözünü geri al, yoksa karýþmam, diyeceðiz... Ah kuru kafa ah... Nasýl da anlayamadýk, nasýl da göremedik bunu yýllarca... Sen gördün ama Dimitris... Bal gibi gördün... Amerika'dan þöyle bir bakýnca... Keramet Amerika'da mý acaba? Zihni mi açýlýr insanýn o diyara ayak basýnca? Gözümüzü açtýðýn ve bizim de zihnimizi kuraklýktan kurtardýðýn için sana teþekkür ederim... Ve Maraþ'ý bunca zamandýr açmadýklarý için demediðimi býrakmadýðým Gül'den ve Erdoðan'dan özür dilerim... Niçin açmadýklarýný þimdi öðrendim... Senin sayende Dimitris... Senin sayende... Tabii ki çözüm istedikleri için... Referandumdan sonra kuzeydeki Rum mallarýný niçin yaðmaladýlar? Elbette o da çözüm için... Niçin buraya bizi en az altýya katlayan nüfus yolladýlar? Çözüm için... Niçin bir tek asker bile çekmemiþler buradan? Niçin ha... Söyle be Dimitris o kuru kafalýlara... Söyle de dýrlanýp durmasýnlar daha fazla... Bunun da çözüm için olduðu dank etsin artýk o kuru kafalarýna... Sen nerden anladýn Gül ve Erdoðan'ýn çözüm istediðini? Onu da söyle... Anadolu'dan taþýnan tüm yerleþikler burada kalsýn diye ýsrar ettikleri için herhalde... Mülkiyet meselesini takas ve tazminatlarla çözmek istedikleri için... Garantörlük olmazsa hiçbir þeye razý olmayacaklarý için... Türk askeri hiçbir zaman Kýbrýs'tan gitmeyecek dedikleri için... Bunlardan anladýn deðil mi? Kutlarým seni Dimitris... Ve de seni o makama seçenleri... Ýþgal bölgesi ile özgür bölge arasýndaki farký þimdi anladým... Ýþgal altýnda yaþayan sen deðilsin... Benim... Ýþgalin acýsýný ben çektim... Sefasýný sen sürdün...

3 AFRÝKA dan mektup... GELÝR VE VERGÝ DAÝRESÝ'NDEN AÇIKLAMA BEKLÝYORUZ Oto kralýmýz Mehmet Çangar milliyetçiliði ile övünür ve devlete karþý yükümlülüklerini hep zamanýnda yerine getirdiðini söyler. Elimizdeki belge öyle söylemiyor ama... Eðer yükümlülüklerini zamanýnda eksiksiz yerine getirseydi, Gelir ve Vergi dairesi tarafýndan mahkemeye verilir miydi? Elimizdeki belge bir mahkeme kararý... Bir haciz emri yýlýna ait... Kararýn altýnda Yargýç Ömer Güran'ýn imzasý var... Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcuna karþýlýk mahkeme haciz kararý vermiþ... Bu borcu karþýlayacak kaynaklarýn haczedilmesi emrediliyor. 5 Temmuz 2001 tarihli bir karar bu... Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde... * Merak ettik ve araþtýrdýk konuyu... Ne olmuþ bu mahkeme kararýndan sonra? Ýcraya gidilmiþ mi? Bilirsiniz... Alt mahkemenin kararý icraya tabidir her zaman... Bu cendereden biz de geçtik... Ve üç kez haczedildik mahkeme kararýndan sonra... Ýstinafa baþvurmamýz icrayý önlemedi... "Biz haczedeceðimizi haczederiz, siz istinafta kazanýrsanýz yeniden dava açarsýnýz ve sizden alýnanlarýn iadesini talep edersiniz" denildi... Mevzuat iþte böyle burada... Peki herkese uygulanan bu mevzuat Çangar'a neden uygulanmadý? * 4 trilyonluk borç... Az buz þey deðil... Bugünkü Gelir ve Vergi Dairesi yetkililerine sorduk: -Haciz kararýndan sonra ne oldu? Çeliþkili yanýtlar aldýk onlardan... Kimisi, "Bu hesap 2003 yýlýnda kapatýldý" dedi... Kimisi de Çangar'ýn istinafa gittiðini söyledi mahkeme kararýndan sonra... Ancak istinaf davasýnýn nasýl sonuçlandýðý bilinmiyor. Bazýlarýna göre de, dava istinaf aþamasýndayken, taraflar kendi aralarýnda anlaþmýþlar... Dönemin Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hüdaverdi Ekemen ile Çangar arasýnda özel bir anlaþmaya varýldýðý söyleniyor... Bu anlaþmaya göre, Çangar 4 trilyonun 1 trilyonunu ödemiþ yalnýz... Hatta bu arada Gelir ve Vergi Dairesi'ne bir de BMW araç baðýþlamýþ... * Maliye Bakanlýðý ile Vergi Dairesi'ni bu konuda kamuoyuna açýklama yapmaya davet ediyoruz... Yaklaþýk 4 trilyonluk haciz kararýndan sonra ne oldu? Ödenmiþ mi? Hacze mi gidilmiþ? Açýklasýnlar... Önemsiz basit borçlarý yüzünden sade vatandaþlarýn yakasýna yapýþanlar ve hatta onlarý ya haczedenler, ya da hapse týktýranlar bunu da açýklasýnlar topluma... Bekliyoruz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 38 çalýþanýn iþine son verildi... Saray Otel 30 yýllýðýna kiralandý n Otel 6 ay kapalý kalacak... Vakýflar Ýdaresi'ne ait oteli 30 yýllýðýna kiralayan Sezars LTD. 2.5 milyon Euroluk yatýrým yapacak... Sözleþme gereði iþlerine son verilen 38 çalýþanýn en az 15'i yeniden istihdam edilecek... Baþkent Lefkoþa'da inþaatýna 1958 yýlýnda baþlanan ve 1960 yýlýndan beridir hizmet veren Vakýflar Ýdaresi'ne ait tarihi Saray Otel'in yönetimi, bugünden itibaren 30 yýllýk süreyle kiralandýðý Sezars Ltd.'e geçiyor. Bugünden itibaren 38 çalýþanýn iþine son verilirken, otel, restorasyon için 6 ay süreyle kapalý kalacak. Vakýflar Ýdaresi'nin açtýðý ihaleye tek teklif sunan þirket olan ve ayný zamanda Saray Casino iþletmeciliðini de sürdüren Sezars Ltd., sözleþme gereði en az 15 çalýþaný geri istihdam edecek. Þirketin, otelin restorasyonu ve düzenlenmesi için 2.5 milyon Euro'luk yatýrým yapmasý öngörülüyor. TAK muhabirinin Saray Otel'le ilgili sorularýný yanýtlayan Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, uzun vadeli kiralama nedeniyle iþlerine son verilen personelin tüm haklarýnýn ödeneceðini söyledi. 6-7 YILDIR ZARAR EDÝYORDU Saray Otel'in son 6-7 yýldýr zarar ettiðini ve özel otellerle rekabet edebilmesi için yeni yatýrým ve organizasyona ihtiyaç duyduðunu anlatan Kaymakamzade, otel zarardan kurtulsun, ülkeye hizmet versin diye kiralandýðýný belirtti. Kaymakamzade, Sezars Ltd.'in sözleþme gereði 30 yýllýk kira süresinin yarýn baþlayacaðýný kaydederek, imzalanan sözleþme gereði bazý koþullar bulunduðunu, 666 bin Euro peþin para ödeyen þirketin, 2.5 milyon Euro'luk yatýrým yapacaðýný ifade etti. 9 yýl boyunca yýllýk kirasý Casino hariç 63 bin Euro olacak otelin kirasýnýn 10. yýl 400 bin Euro, 11. yýl 586 bin Euro ve sonraki yýllarda her 5 yýlda bir artýþla belirlendiðini anlatan Mustafa Kemal Kaymakamzade, þirketin en az 15 çalýþaný da geri istihdam etmekle yükümlü olduðunu bildirdi. Saray Otel'de 38 personel bulunduðunu, bunlarýn bir kýsmýnýn emeklilik hakký kazandýðýný; bir kýsmýnýn da öðrenci olduðunu ve askere gideceðini belirten Vakýflar Genel Müdürü Kaymakamzade, iþlerine son verilen çalýþanlarýn haklarýný almakta maðdur edilmeyeceðini söyledi. Çalýþanlarýn, bugün itibarýyla maaþlarýný, 13. maaþlarýný ve ihbar tazminatlarýnýn ödendiðini; en kýsa sürede kýdem tazminatlarýnýn da hesaplanýp ödeneceðini ifade eden Kaymakamzade, tümünün iþ bulmasý için de ellerinden gelen yardýmý yapacaklarýný kaydetti. Þeffaf bir ihale dönemi geçirildiðini söyleyen Kaymakamzade, 4 þirketin ihale þartnamesi aldýðýný ancak 1 teklif sunulduðunu; þartnameye uyan bu þirketin teklifinin uygun bulunarak kiralandýðýný anlattý. Kaymakamzade, Saray Otel'in bugünden itibaren kapandýðýný, sözleþme gereði kiracý þirketin bir yatýrým programý verdiðini; 6 aylýk sürede 2.5 milyon Euro'luk yatýrým yapýlacaðýný; toplam yatýrýmýn ise 2 yýl süreceðini ancak otelin 6 ay sonra yeniden faaliyete geçeceðini bildirdi. ÇALIÞANLARA GÖNDERÝLEN YAZI Saray Otel'in 38 çalýþanýna Vakýflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade tarafýndan gönderilen yazýda þöyle denildi: "Saray Otel'in uzun vadeli kiralanmasý nedeniyle idaremizin Saray Otel'deki faaliyetlerini tarihi itibarýyla durduracaðý malumunuzdur. Saray Otel ile iliþkinizin 30 Eylül 2010 tarihi itibarýyla kesileceðini ve tüm yasal haklarýnýzýn en kýsa sürede tarafýnýza ödeneceðini bildirir, bugüne kadarki hizmetlerinize teþekkür eder, bundan sonraki iþ hayatýnýzda baþarýlar dilerim." ex istence Elvan Levent DÜÞEN AYININ DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ Kocaman bir ayýnýn aðaçtan düþerken çekilmiþ bir fotoðrafýný gördüm Esquire dergisinde. Öyle bir kompozisyon ki, havada uçan ayýnýn fonunda kocaman bir de bina var. Ve böylelikle ayý bu binanýn penceresinden atlamýþ izlenimi uyandýrýyor ilginç bir þekilde. Bir tür intihar giriþimine de benziyor hatta. Ama ölmeyecekti elbette ayý... Usanmadým ve saydým, tam on bir tane adam, kocaman bir aðýn ucundan tutuyor ve düþmekte olan ayýyý yakalamaya hazýrlanýyorlardý. Yakalasalar da ayýyý, fotoðrafýn devamýný kestirmek zordu tabii. Ayýnýn saðý solu belli olmazdý neresinden baksanýz. Issýz bir ormanda karþýlarýna çýksa arkalarýna bile bakmadan kaçacaklarý... Hatta ellerinde bir tüfek olsa iki kez bile düþünmeden ateþ edecekleri bir hayvaný Amerika'daki Missoula kentinin ortasýnda yere çakýlmaktan kurtarmak adýna böylesi 'titiz' bir bekleyiþe geçmesi bu bir grup insanýn, beni çok düþündürdü açýkçasý. Ayýnýn yere çakýlmasýný önlemeye çalýþan bu bir grup insanýn, sadece ayýnýn deðil, etraftaki diðer insanlarýn hayatýný da kurtarmaya çalýþtýklarý açýktý ancak, herþeye raðmen bu fotoðrafa bakarken 'mekan' kelimesi, 'düþman' kavramýný sorgulatýyordu bana. Ayý, oraman'da adeta hayatýnýzý tehdit eden bir canavarken, kentte savunmasýz bir hayvana dönüþüyordu. Ormanda bir ayýnýn aðaçtan düþütüðünü görse, baþka insanlarýn hayatýný kurtarmak adýna bile olsa, kanýmca hiçbir insan ayýyý yakalamak için koþmazdý. Kendi canýný kurtarmaya bakardý ancak. Demek ki 'düþman', her yerde 'düþman' deðildi... Veya, 'düþman' kavramý 'mekan'a göre farklý þekillerde algýlanabilirdi. Týpký yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslýtürklerle, Kýbrýslýrumlarýn birbirlerine olan yaklaþýmýnýn, Kýbrýs'ta yaþayanlarýn yaklaþýmýndan çok daha farklý olduðu gibi mesela. Ýngiltere'de örneðin birbirlerinin en yakýn arkadaþý olan birçok Kýbrýslýrum ve Kýbrýslýtürke rastlamak mümkünken, burada bu türden örnekler, yok denilecek kadar azdý. Fotoðrafa dönüp bakýyorum yine... Orman kanunlarýyla, kentin kanunlarý bir deðildi kuþkusuz. Ve kanunlarýn, mekanýn 'kimlik' üzerindeki etkisi bakýmýndan rolü oldukça önemliydi bana kalýrsa. Ýngiltere'de örneðin polisin harýl harýl aradýðý bir dolandýrýcýnýn, KKTC'de pekalâ saygýn bir iþadamý olarak sefa sürmesi iþten bile deðildi bildiðiniz üzere. Yani nasýl ki ayý, bir ormanýn ortasýnda veya bir dað baþýnda insan için bir 'düþman'ken, kentte savunmasýz bir ayýcýða dönüþebiliyorsa, insan da, bir yerde 'rezil'ken, bir yerde de 'vezir' olabiliyordu. Yine de bu fotoðraf, Pakistan'daki sel felaketi sonrasý, sokaktaki bir kilimin üzerinde uyuyan ve her birinin üzerinde onlarca sivri sinek dolaþan küçük çocuklarýn fotoðrafý kadar etkileyici deðildi elbette. Avrupa'nýn herhangi bir ülkesindeki, olasý bir sel felaketinin ardýndan rastlayamayacaðýnýz türde bir tabloydu bu fotoðraftaki de. Ve son olarak, yaþanýlabilir yüz ülke sýralamasýnýn ardýndan, yine Newsweek Türkiye dergisinin oluþturduðu 'yeni dünya düzeni'nde yer alan ülkeleri inceledim dikkatle. Amarika'yla Sovyetler arasýndaki 'soðuk savaþ'ýn sona ermesi ve dünyadaki sýnýrlarýn yeniden çizilmesiyle kurulacak olan düzeni tanýmlýyordu 'yeni dünya düzeni'. Mali'den Swaziland'da, farklý baþlýklar altýnda toplanan ülkelerin sýnýrlarla böldüðü bir dünya... 'Sýnýr Bölgeleri', 'Zeytin Cumhuriyetleri', 'Þehir-Devletler', 'Liberaller', 'Yeni Osmanlýlar', 'Þanslý Ülkeler', þeklinde uzayýp gidiyordu baþlýklar... Kýbrýs, diðer yüz ülkenin içinde olmadýðý gibi, bu listede de yoktu. Ya Kýbrýs'ý ülkeden saymýyorlar, ya da uygun bir kategori bulamadýlar, diye düþündüm. Buradaki sýnýrlar henüz saðlam bir þekilde duruyorlardý nasýl olsa.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kanun orman kanunu, kapansa kurt kapaný Olursa bir ülkede yaþamak haram olur Yürek söylemezse buna karþý durmasýný Yaþadýðýn her gün boþuna ziyan olur Kalay BÝR ÝTÝRAFÇIMIZ BÝLE YOK Ýþadamý Ali Aðaoðlu "Ýstanbul'da binalarýn yüzde 70'i güvenli deðil" diyor. "Nereden biliyorsunuz?" diye sorulduðunda da þu cevabý veriyor: "Çoðunun inþaat malzemesini ben sattým da ondan. Kumlarý Marmara'dan çektik, demirleri hurdacýdan aldýk. O devir öyleydi. Binalar iman kuvvetiyle ayakta duruyor." Emniyet Müdürü Hanefi Avcý çýkýyor ve "Fethullahçýlar devleti sardý" diyor. Böylece Türkiye'de binalarýn da, devletin de iman gücüyle ayakta durduðu çýkýyor ortaya. Ýþte Kýbrýs'ýn en büyük eksikliði bu. Ne itirafçý bir emniyet müdürümüz var, ne de itirafçý bir iþadamýmýz. Bu yüzden belgeleyemiyoruz bu çürümüþ yapýnýn nasýl ayakta durduðunu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANAYOLDA UZAYLILAR MI VAR? Biz mi uzayda yaþýyoruz, yoksa ayný toprak parçasý üzerinde yaþayan insanlarýmýz, dostlarýmýz mý içinde bulunduklarý durumun farkýnda deðiller?! Herkes ekonomik krize, maaþ kesintilerine endekslendi kaldý... Tali olaylar tehlikeli olmayan olaylardýr... Ana meselelere el uzatmaya korkanlar, bunlarla uðraþýr dururlar... Sendikalar yeniden örgütlenmek için kokteyl tertiplerler... Nasýl üye yazacaklarýný, her üyenin sendikaya katkýsýnýn ne olacaðýný hesabý kitabý içindedirler... Partiler deseniz hakeza... Düzene karþýymýþlar ama düzenin kendilerini teslim almak için verdiði rüþvete de eyvallah demeden edemezler... Canlarýný diþlerine takarak savaþýrlar... Kiþisel çýkarlar, elde edecekleri kazançlar onlar için çok önemlidir... Toplumsal meseleleri sadece televizyon kanallarýnda, radyo programlarýnda ahkam kesmek için savunur görünürler... Ne etliye dokunurlar, ne sütlüye... Karþýlaþtýðýnýzda size laf dokundurmadan da edemezler... Kendilerini çok akýllý sanýrlar ya... -Yazýp duruyorsunuz da elinize ne geçti? Bu kadar uçta olunur mu? Siz mi kurtaracaksýnýz memleketi? Biz memleketi kurtarmaya soyunmadýk ki... Ýçinde yaþadýðýmýz düzenin ne menem bir þey olduðunu göstermeye çalýþýyoruz sadece... Keþke kurtarabilsek... -Biz elimize birþey geçsin diye yazý yazmýyoruz... Öyle bir düþüncemiz olsaydý magazincilik yapar, yalakalýðý gökyüzüne çýkarýr, etrafý yaðdan yürünmez hale getirirdik... Uçta falan da deðiliz... Tam göbeðindeyiz olaylarýn. 'Görürüz, duyarýz ve konuþuruz'u kendimize þiar edindiysek suç mu? Memleket düzelsin, biz de gördüðümüzü, duyduðumuzu yazsak bile Kurtlar Vadisi senaryosuna benzemesin... -Alttan alýn biraz... Bakýn, emeklilerin maaþlarýndan vira kesiyorlar... Benim maaþýmdan 90 TL kesinti yaptýlar. Haklarý var mý? -Haklarý yoktur da, 90 lira için feveran eden senin toplumsal olaylar karþýsýnda bu kadar duyarsýz kalman da anlaþýlýr deðil... -Akýllý olacaksýnýz... Eleþtireceðiniz birþey varsa dolaylý eleþtireceksiniz... Ben söylerim kýzým, sen anla gelinim hesabý... -Sen de haklýsýn aslýnda! Bizimki delilik... Otur oturduðun yerde... Sana ne Kýbrýslýdan, iþleyenden, çalýþandan... Mafyadan, çetecilerden... Haydan gelsin huya gitsin... Biz de alsak biraz ucundan kenarýndan memleketten geçen kara paranýn kötü mü olurdu? -Bak iki kelime konuþtuk, doðru yola geldin... Ýnsan daha fazla yüzgöz olmak istemez bu mentaliteyle... -Bak yeðenim, bak aslaným, senin akýllýlýðýn sana kalsýn... Biz deliliðimizden memnunuz... Sen emekli maaþýndan yapýlan 90 TL'lik kesintiyle uðraþ, biz de memleketin düzeniyle... Çetelerle, mafyayla ve senin çocuklarýný, belki de ileride torunlarýný zehirleyecek olan uyuþturucu tüccarlarýyla uðraþalým... Sen yola çýkma sakýn... Köþelerden seyret bizi... Uzaylý sanarak! ÝÞTEN ATILANLAR EYLEM YAPTI Karpaz bölgesinde iþten çýkarýlan 9 kiþi ve aileleri dün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptý. Ellerinde, "Doðmak için babama, okumak için okula, yaþamak için aþa ihtiyacým var. Ekmeðimizi geri verin", "Ben okumak istiyorum", "okumak için nedenim var ama babamýn iþi yok" yazýlý pankartlarla Meclis önüne gelen eylemcilerden 4 temsilci, Meclis binasýna girerek Baþbakan Ýrsen Küçük'le görüþmek için randevu talep etti. Eylemcilerin meclis önüne gelmesi üzerine yolu trafiðe kapatan polis, ne eylemcilerin ne de vatandaþlarýn o yolu kullanmasýna izin vermedi. Eski Dipkarpaz Belediye Baþkaný Arif Özbayrak, Ziyamet'te 2, Dipkarpaz'da 6 ve Kumyalý'da 1 kiþinin 6 ay önce iþten çýkarýldýklarýný belirterek, sebepsiz yere iþten çýkarýlan bu kiþilerin yerine baþkalarýnýn alýnmasýnýn haksýzlýk olduðunu söyledi. Ýþten çýkarýlan 9 kiþinin ve ailelerinin eylemlerinde kararlý olduklarýný ifade eden Özbayrak, bu kiþilerin yeniden iþ sahibi olmak için Baþbakan'la görüþmek istediklerini söyledi. Meclis binasýna giren eylemcilerin bir süre sonra Baþbakan Ýrsen Küçük'le görüþmeyi baþardýklarýný söyleyen Özbayrak, baþbakanýn konuyu 3-5 gün içerisinde çözme sözü verdiðini, aksi taktirde kendilerinin yeniden eylem yapcaðýný açýkladý. YENÝ ATANAN YARGIÇLAR YEMÝN ETTÝ Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na atanan, Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Hüseyin Besimoðlu ile Lefkoþa ve Girne Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Kalkan, dün sabah, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun huzurunda yemin etti. Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu yemin töreninde, kýsa bir konuþma yapan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yeni atanan yargýçlarý kutladý ve yeni görevlerinde baþarý diledi. Cumhurbaþkaný, yargýçlarýn baþarýlarýnýn devam edeceðinden emin olduðunu söyledi. Yeminin ardýndan Besimoðlu ve Kalkan, Yüksek Mahkeme yargýcý cüppesi giydiler. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÖYLE HÜKÜMETÇÝLÝK OYUNUNU NENEM DE OYNAR Bütün mesele, emekli maaþlarýna ilk týrpaný vurmaktý. Bir kere baþladýlar mý, arkasý her ay gelecekti. Feryatlar, figanlar, beddualar, lanetler, sövüp saymalar arþ-ý âlâya yükselecekti birkaç gün... Sonra öfkeler sakinleþecek, ortalýk durulacak, herþey "aslýna rücu edip" hayat normale dönecekti! Yetiþip ilk týrpaný vurmaktý bütün mesele. Ve vurdular... "Ekonomik önlem" dediler adýna. "Tasarruf" dediler... "Bu yapý sürdürülebilir deðil" dediler... Siftahý yapýp ilk darbeyi indirdiler. Anayasanýn emekli maaþlarýndan vergi alýnamayacaðýna iliþkin amir hükmü bile durduramadý onlarý! Çünkü ülkeyi KKTC Anayasasýna göre deðil, kendi ANAyasalarýna göre idare etmek koltuk saltanatý için vazgeçilmezlerinden biriydi. Ve deðil mi ki o ANAnýn yasasý, "Benim emeklim, çalýþaným bu kadar alýrken, senin emeklin, çalýþanýn o kadar alamaz" buyurmuþtu... Ekonomik kriz yalnýz Kuzey Kýbrýs'ta deðil, bütün dünyada var. Ama hiçbir ülke krizle mücadelede tasarrufa emekli maaþlarýný düþürerek baþlamadý. Emeklilerin maaþlarýný düþürün talimatýný veren Türkiye'de bile yapýlmýþ deðildir bu. Bütün ülkeler tasarrufa yukarýdan baþladýlar. Tepedekilerden... Örneðin Güney Kýbrýs'ta, ilk önlem olarak, Cumhurbaþkaný, bakanlar ve milletvekillerinin maaþlarýndan yüzde 10 oranýnda kesinti uygulamaya kondu. Daha sonra kamu çalýþanlarýnýn maaþlarý 2 yýllýðýna donduruldu. Ama herhangi bir kesinti yapýlmadý. Son olarak da 1 Ekim törenlerinde tasarruf amacýyla büyük ölçüde kýsýtlamalara gidildi. Biz ise 20 Temmuzu, her yýlkinden çok daha görkemli törenlerle kutladýk! Örneðin Ýngiltere'de hükümetin ilk önlemi, kabinede yer alan bakanlarýn maaþlarýný yüzde 5 oranýnda düþürmek oldu. Daha sonra kraliçenin maaþý donduruldu. Prens Charles'ýn harcamalarý yüzde 14 oranýnda azaltýldý. KKTC, vergilendirmek suretiyle emekli maaþlarýný düþüren tek ülkedir dünyada. Hem de emeklilerine sosyal haklarýný saðlamada çok gerilerde kaldýðý halde! Hem de hamaset törenlerinde hiçbir tasarrufa gidilmediði halde! Hem de habire yeni müdür atamalarýyla müþavir kamburunu büyüttüðü halde! Hem de o inanýlmaz külliye projesine imzalar atýldýðý halde! Kes emeklinin, çalýþanýn maaþýný olsun bitsin... Alem de seni ekonomik krizle mücadele ediyor sansýn! Emekli maaþlarýný düþürür düþürmez Ýrsen Küçük müjdeyi patlattý! "13. maaþta sýkýntý yok, gününde ödenecek." (!) E bu durumda tabii ki sýkýntý olmaz Ýrsen bey. Keseceksiniz emekliden çalýþandan parayý... Sonra da dönüp, bu kestiðiniz parayý 13. maaþ diye onlara vereceksiniz!.. Yani milletin bir cebinden aldýnýz... Öteki cebine koyacaksýnýz. Sanki bir lûtufmuþ gibi bunu insanlara müjdelemek de anlaþýlýr deðildir ayrýca. Böyle hükümetçilik oyununu nenem de oynar...

5 1 Ekim 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Dipkarpaz'ýn kaderine terk edildiði iddialarý yanlýþ Hele bir yýl geçsin kendiliðinden altýn olacak... *Cumhurbaþkaný Eroðlu'na göre, Türk tarafýnýn mülkiyetle ilgili önerileri New York'ta takdirle karþýlanmýþ.. - Evet biz de duyduk Hatta bazý salonlarda ayakta alkýþlanmýþ. * Ýngilizlerin gözü Ýstanbul emlak piyasasýna dikilmiþ. - Kuzey Kýbrýs'ý bitirdiler mi yani?! * Tahsin Ertuðruloðlu UBP içinde güvenilebilecek kimse bulunmadýðýný söylemiþ. - Bir bilen, bir yaþayan, bir gören, bir deneyen mi konuþuyor dersiniz? *Emin Özkalp, öðretmenlerin hedef tahtasý yapýlmamasýný istemiþ. - Gorkma be hoca, yapsalar bile garavana atarlar Ha bu arada þunu da söyleylim, öðrenciler de ekmek tahtasý yapýlmasýn lütfen. * Atatürk'ün yatý Savarona'da fuhuþ yapýlýyormuþ - E n'olmuþ yani! Atatürk'ün yurdunda her haltýn yapýlmasýndan gocunmuyorsunuz da bundan mý gocundunuz Emekli maaþlarýndan vergi kesilecek Emekliler homurdanýyor. Ama sadece bu kadar Baþka bir tepki yok. Bastonu kaldýrýp, meclise taraf sallamadýlar bile. Sorun mahkeme yolu ile çözülecekmiþ. Umduklarý daðlara kar yaðacaðýný nasýl akýl edemezler anlaþýlýr gibi deðil. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KÝMSE KÝMSEYÝ SALLAMIYORSA Müdür yakýnýyor. "Terlikle okula gelen öðrenci var." Caminin önündeki bayrak direklerinin üstüne, çamaþýr asar gibi reklam asýldý. Eski protokol müdürü, arabadan çýkardýðý tabancasý ile havaya ateþ açtý. Bunlar bir günün sýradan üç olayý. Birbiri ile ilgisi yok gibi görünür. Oysa vardýr. Týpa týp Ana bir, baba bir kardeþ gibi aynýdýrlar. O öðrencinin fakirlikten mi terlikle okula gittiðini sanýyorsunuz Yooo Ýmaj için. Kimseyi sallamadýðý Kimseyi iplemediði için terlik giyip gitmiþtir. Týpký; Caminin önündeki bayrak direklerine çamaþýr asar gibi reklam asan maðaza sahibi gibi, umursamaz, aldýrmaz ve saygýsýz olduðu için Ve týpký; Arabasýndan tabancasýný çýkarýp, rastgele havaya ateþ eden emekli protokol müdürü kadar, korkusuz, çekincesiz ve düþüncesiz olduðu için. Bir öðrenci Bir iþadamý Bir emekli müdür nasýl olur da, böyle korkusuz, çevreye karþý böyle saygýsýz davranabilir En büyüðünden en küçüðüne kadar; nasýl olur, da her istediðini yapabilecek güçte görür kendini insanýmýz? Nasýl? Çok basit: Ülke berhava oldu da ondan! Her insan istediði gibi davranabiliyorsa Kimse kimseyi takmýyor ve sallamýyorsa O ülkede ne örf ve adet kaldý Ne kural kaldý.. Ne yasa kaldý demektir. Sahipsiz ülkelerde yaþanýr böyle baþýboþluklar ancak. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Karaman'ýn koyunu, sonra çýkar oyunu / Kýbrýs'ýn eþeði, indirmeyi becermez sýrtýndakini... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ONLARA YER VAR... Bakanlýk koltuðuna oturtulmuþ Zorlu Töre, gittiði anavatanýnda sarfettiði sözlerle birkaç gündür basýný da meclisi de meþgul etmektedir. Hatta nasýl olduðunu bilmiyorum ama meclisi germiþ, diyorlar Ve bir yerel gazete Türkiye'deki bazý yazar ve akademisyenleri bu konu ile ilgili arayýp onlara sormuþ; KKTC, Hatay gibi laðvedilip Türkiye'ye baðlanýrsa ne olur? Biri, "Gerçekleþmesi halinde çok vahim sonuçlar doðurabilir". Diðeri, "Ne Kýbrýs Türk halkýna, ne de Türkiye'ye bir þey kazandýrmaz, uluslararasý komplikasyonlara neden olur." Sonuncusu da, "Türkiye açýsýndan pek bir farký olmaz. KKTC'ye girerken, yalnýzca nüfus kayýtlarýmýzý göstermeyeceðiz,o kadar" dediler. Kiþilere ve verdikleri cevaplara baktýðýmýzda bir tezat görürüz. Çünkü TC yazarlarýnýn çoðu Kýbrýs'ýn kuzeyinin avuçlarý içinde olmasýný isterler. Hatta o kadar ki canlarý sýkýldýðýnda, psikolojik sorunlar yaþadýklarýnda bizlerin sýrtýndan rahatlamak isterler. Onlar Kýbrýs'a kimlik kartlarýný göstererek girdiklerinden vize falan düþünmeden, kafalarýna estiðinde, uçaða atlayýp Girne sahillerindeki villalarýnda ülkelerine bakarak hafta sonlarýný sessizce geçirebiliyorlar. Bir bakýma onlar için Antalya neyse Kýbrýs da odur ancak bir fark var. Kýbrýs kaðýt üzerinde de olsa baþka bir ülke. Ve onlarýn genelinde KKTC kimliði olduðu için bu avantajý kaybetmek iþlerine gelmez. Gelelim sadede Kýbrýs'ýn kuzeyi, yani, TC bozulan Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýný düzeltip askeriyle, sayýlarý belirsiz yerleþiði ile çekildikten sonra laðvedilmek üzere kurulan KKTC, bu þekli ile -yerleþiklerin verdikleri oylarla- Türkiye'nin vilayeti durumuna getirilirse ne olacak? Þu anda en üst mertebede oturan Eroðlu yine o makamda oturabileceðini mi sanýyor. Önden, arkadan, yandan ve yukarýdan, aþaðýdan bakýldýðýnda anavatan yazan Töre herhangi bir makama sahip olacak mý sanýyor? Veya þu anda yolda yürümekte olan Kýbrýslýtürk, o gün geldiðinde yine bu sokakta yürüyüp, burasý benim ülkem diye içinden geçirebilecek mi? Bakýyoruz yollara, sokaklara, inþaatlara ve tarlalara çoðu Türkiye kaynaklý ucuz iþçiler. Zannediyoruz ki, daha doðrusu Töre ve onun türünden olanlar zannediyorlar ki anavatanlarýna baðlandýklarýnda, anavatanlarýndan yine ucuz iþçi gelecek ve bedavaya çalýþacaklar. Zannediyorlar ki yine konumlarý deðiþmeyecek. Ayný evde oturup ayný kahveye gidip ayný kiþileri görecekler. Eðer bir ilhak olursa, buraya sadece ucuz iþçi gelmeyecek paralý kiþiler de gelecek. Gelecekler ve hak edilenden fazlasýný verip Kýbrýslýtürklerin mallarýný ufak ufak ele geçirecekler. Ve biz baþka ülkelere göç edeceðiz. Mumla arayacaklar, ilaç niyetine bulamayacaklar Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir tek Kýbrýslýtürk Ne Türklük diye gezinenler kalacak bu yerde, ne de daha çok cami yapalým diyen anavatancýlar. Eroðlu ve Töre gibileri de muhtemelen anavatanlarýndaki yaþayabilecekler. evlerinde

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı