ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA."

Transkript

1 Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÖZÜR VE TEÞEKKÜR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ARTIK BAZI GERÇEKLERÝ GÖRELÝM Ülker Fahri ANAYOLDA UZAYLILAR MI VAR? Ali Osman KÝMSE KÝMSEYÝ SALLAMIYORSA Erdoðan Baybars DÜÞEN AYININ DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ Elvan Levent BÖYLE HÜKÜMETÇÝLÝK OYUNUNU NENEM DE OYNAR Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde mahkeme operasyonlarý Gelir ve Vergi Dairesi'nden bu davanýn nasýl sonuçlandýðýna iliþkin açýklama talep ediyoruz n UBP-DP yönetimi döneminde Çangar Motors Co. Ltd. aleyhine Gelir ve Vergi Dairesi tarafýndan yaklaþýk 4 trilyonluk vergi davasý açýldý yýlý Temmuz ayýnda sonuçlanan davada Çangar'ýn bu miktarý karþýlayacak mallarýnýn haczedilmesine karar verildi. Ancak mahkeme kararýna raðmen icraya gidilmedi. Neden? Çangar'a haciz ne oldu? n Zamanýn Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hüdaverdi Ekemen ile Çangar arasýnda mahkeme kararýndan sonra özel bir anlaþmaya gidildiði öne sürülüyor. Ama bu anlaþmanýn nasýl bir anlaþma olduðu öðrenilemedi... n Gelir ve Vergi Dairesi yetkilileri bu yöndeki sorularýmýza çeliþkili yanýtlar verdiler. Bazýlarýna göre bu hesap 2003'te kapatýlmýþ, bazýlarýna göre ise Çangar 4 trilyonun yalnýz 1 trilyonunu ödemiþ. Çangar'ýn bir de istinafa gittiði söyleniyor, ama bu aþamadaki mahkeme kayýtlarý bulunamýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta 38 çalýþanýn iþine son verildi... Tarihi Saray Otel de elden gitti n Oteli 30 yýllýðýna kiralayan Saray Casino iþletmecisi Sezars Ltd. 666 bin Euro peþin para ödedi. 9 yýl boyunca da kira olarak yýllýk 63 bin Euro ödeyecek... n Yeni kiracý otele 2,5 milyon Euro'luk da yatýrým yapmayý vadetti... n Sözleþme gereði iþlerine son verilen 38 çalýþanýn en az 15'i yeniden istihdam edilecek... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Ölüm alçaklara mükafat sayýlýr n2. sayfada

2 BOÐAZINA BIÇAK DAYANAN KADIN KAÇIRILMAK ÝSTENDÝ Alsancak'ta önceki akþam Nadýya Alpatova isimli kadýn, meçhul bir þahýs tarafýndan boðazýna býçak dayanarak kaçýrýlmak istendi. Polis Basýn Bültenine göre, önceki akþam saat sýralarýnda meydana gelen olayda, kaçýrýlmak istenen Nadýya Alpatova'nýn direnmesi üzerine meçhul þahýs býçakla adý edilenin sol eline bir kez sürterek yaraladý ve olay yerinden kaçtý. Soruþturma devam ediyor. KUMARA POLÝS BASKINI Girne'de faaliyet gösteren "Las Vegas" isimli kumarhanede polis tarafýndan yapýlan kontrolde kumarhaneye girmeleri yasak olan 3 kiþi tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre önceki gün saat sýralarýnda yapýlan kontrolde tespit edilen bahse konu þahýslar ile kumarhane sorumlusu hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. YANGINDA 100 AÐAÇ YANDI Gazimaðusa-Lefkoþa anayolu Ýnönü-Turunçlu kavþaklarý arasýnda bulunan "Borusan Ormaný" içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayý çýkan yangýnda 100 aðaç yandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen yangýnda, 70 çam fidaný ile 30 akasya aðacý yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. MECLÝS YENÝ YASAMA YILINA BAÞLIYOR Cumhuriyet Meclisi, yeni yasama yýlýna bugün törensel toplantýyla baþlýyor. Meclisin yedinci dönem, üçüncü yasama yýlý, bugün saat 10.00'da yapýlacak törensel toplantýyla baþlayacak. Toplantý öncesinde saat 09.45'te, Dr. Fazýl Küçük'ün Meclis'in ön bahçesine yaptýrýlan büstü açýlacak. Meclisin bugünkü törensel toplantýsýna eski parlamenterler ve halk da davet edildi. Yaz tatilini kýsaltan ve 2 Aðustos ile 13 Eylül arasýnda tatil yapan Cumhuriyet Meclisi, 13 Eylül'den beri çalýþmalarýný sürdürüyor. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLALDEN TUTUKLANDI Beyarmudu'nda birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki sabah sýralarýnda "91-92 numaralý sýnýr taþlarý arasýna gizlice girip birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edere" Ýngiliz Üsler bölgesine geçen 26 yaþýndaki E.A, tutuklandý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu söylemek gerekirsa son günlerde düþüncemi öteki dünya üzerinde yoðunlaþtýrdým. Sebebim var... Bir çoðunuz mutlaka, benim gibi, televizyonda yayýnlanan bir hayaleti gördü. Olay galiba Ýngiltere'de idi. Eskiden ölülerin kaldýrýldýðý bir iþyerindeydi. "Hayalet, o binanýn içindeki kameraya yakalandý" dediler haberde. Ekranda bir hayli zaman seyredildi. Sonra, "komþunun köpeði havlayýnca kaçtý" dediler. Kaçýþý da ekranda izlendi. Hýzla penceredendi galiba, çýktý gitti. Anladýðým kadarýyla pencere kapalýydý. O gün bugün kafama taktým hayaleti... Eðer teknolojinin bize oynadýðý bir oyun deðilsa, "öteki dünya" dedikleri dünya diye bir þey vardýr. Stelyos Ateþlis Devlet Matbaasý'nýn müdürüydü. 1958'de tanýþtýk. Tanýþtýðýmýz andan baþlayarak beni tanýdýklarýna, "O aelfoz mu" (Gardaþým) diye tanýþtýrdý. Sebebini daha sonra anlatacaktý. Ateþli, telepatiyle, "öteki dünya" ile ilgilenen bir adamdý. Ýddialarýna göre insan hayata birçok kez gelmektedir. Ta ki tekamülünü tamamlasýn. Dahi-mahi olana kadar herhalde... Bazýlarý, "dünyaya gerektiðinde dahiler yollanýr" derler ya, öyle bir þey... Bir akþam Ateþli bize, iki arkadaþtýk, Kýbrýs'ta, daha kokusu çýkmadan, Kýbrýs'ýn baðýmsýz bir devlet olacaðýný söyledi. Ve, Makarios'un neden ENOSÝS'ten vazgeçip baðýmsýzlýða geçtiðini izah etti. Ama, ne yazýk ki gerekçesi aklýmda kalmadý. Zurih anlaþmasý bu konuþmadan epey sonra ortaya çýktý. Ateþli o akþam bize þunu da söylediydi: Kýbrýslýlar öteki dünyada da Kýbrýs'a barýþý getirmek için örgütlendiler. Anlaþmaya çalýþtýlar. Ýþte o hayaleti televizyonda görünca, düþündüm ki bu kavga kolay kolay bitmez. Hakký bu dünyada yenenler, bu dünyada haklarýný geri alamazlarsa, ÖLÜM ALÇAKLARA MÜKAFAT SAYILIR diðer dünyada herhalde ciddi bir kavgaya giriþecekler. Deyceksiniz ki ne yapacan o tarafta? Adamlar zaten ölüdürler. Ruhlarý da öldüremen ya... Doðrudur da, herhalde o tarafta da fabrikalarý, askerleri, polisleri olacak deðil ya... Hem mesele geride býraktýklarýnda... Mesela; Ölü kaldýrma evine gideceksan giden. Ama oradan da bir fabrikaya uðra. Fabrikatörün canýna oku... Bu dünyanýn zenginlerine musallat ol, hayatlarýný zehir et... Bana bir zamanlar olduydu. Ýngiliz devriydi. Öðle uykusuna yattým çocuðun yataðýna. Uyumaya çalýþýrken suratýmda bir tokat patladý. Odada yalnýzdým. Birinin saklanacaðý bir yer yoktu. Yataðýn altýna Bu topluma haksýzlýk eden herkesi, bir hayalete dönüþtüðümde, sýçtýðý yere kadar kovalayacaðým... Korkmayýn! Sizi öldürmeyeceðim! Ölüm alçaklara mükafat sayýlýr... baktým, kimse yok. Saðlam bir Fikri Hoca, ya da Ýsmet Hoca tokadýydý... Baba tokatlarý da yamandý. Ýki kardeþ babamýzýn Mansura'dan geldiðini tepedeki evimizden gördük. Koþa koþa tepeden endik, kahvehaneye girmeden üzerine sarýldýk. Kahvehanenin avlusu adam doluydu. Amacýmýz birer lokum koparmaktý. Ýki kadeþ ahalinin önünde öyle bir meydan dayaðý yedik ki... Bu meydan dayaðý bana yaradý. Çok hem de... Oysa ne ilki idi, ne de sonu... Ama bunun benim ruhsal yapýlanmamda büyük rolü oldu. Lise'nin 5., ya da son sýnýfýnda Lise'nin Disiplin Kurulu'ndan bana öðrencilerin önünde dayak cezasý çýktý... Umursamadým. Onur saydým. Babama da, bu dayak iþinde bana hizmeti geçen öðretmenlerime da, ki kalýbýmýn oluþmasýnda büyük paylarý vardýr, teþekkür ederim. Benim bu þekilde þekillenen kalýbýma bakarak beni kafadan çatlak ilan eden Denktaþ Bey'e da teþekkür ederim. Diyeceðim þudur ki, bu topluma haksýzlýk eden herkesi, bir hayalete dönüþtüðümde, sýçtýðý yere kadar kovalayacaðým... Korkmayýn! Sizi öldürmeyeceðim! Ölüm alçaklara mükafat sayýlýr... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÖZÜR VE TEÞEKKÜR Demek öyle Dimitris... Demek Kýbrýs'ta çözüm istiyor Gül ve Erdoðan... Hiç kuþku duymuyorsun sen bundan demek... Eðer gerçekten öyleyse, eðer hiç yanýlmýyorsan sen, o halde biz, topumuz birden adamlarýn günahýna girdik demektir... Sýraya girip günah çýkaralým o halde... Özür dileyelim... Bir daha yapmayýz, bir daha öyle þeyler söylemeyiz sizin için diyelim... Baðýþlasýnlar bizi... Günahlarýmýzý affetsinler... Günahýmýz çok... Saymakla biter mi? Demediðimiz kalmamýþ adamlara... Ýþgalci dedik... Nüfusumuzu eritiyorsun dedik... Arka bahçen yaptýn bizi dedik... Olan biten pisliðini bu bahçeye döküyorsun dedik... Zeytinimizi tükettin, narenciyemizi bitirdin, fabrikalarýmýza kilit vurdun, bizi mahvettin dedik... Rum topraklarýný yaðmaladýn dedik. Maraþ'ý yýlanlara yedirdin dedik... Dedik oðlu dedik... Oysa sen Dimitris, bunlarýn hiçbirinin zerre kadar bir önemi olmadýðýný anladýn... Ve bizim göremediðimizi gördün... Baþkasýn çünkü sen, bize benzemezsin... Senin gördüðünü görebilmek için kafa ister kafa... Senin kafan gulumbra kafasý deðil Dimitris... Görüþme masasýnda çekilen resimlerinden bilirim... Zeka fýþkýrýr gözlerinden... Bunun için, iþgal bölgesinde ömür törpüleyen zavallý bizlerin keþfedemediðini keþfettin... Gül ve Erdoðan çözüm ister çözüm... Deðil mi Dimitris? Ýyi ki söyledin... Ýyi ki açtýn bizim de gözümüzü... Kuþ beyinlerimize senin sayende müthiþ bir ferahlýk geldi... Artýk kim anavatanýmýza bir laf ederse, aðzýna týkayacaðýz lafýný... -Sözünü geri al, yoksa karýþmam, diyeceðiz... Ah kuru kafa ah... Nasýl da anlayamadýk, nasýl da göremedik bunu yýllarca... Sen gördün ama Dimitris... Bal gibi gördün... Amerika'dan þöyle bir bakýnca... Keramet Amerika'da mý acaba? Zihni mi açýlýr insanýn o diyara ayak basýnca? Gözümüzü açtýðýn ve bizim de zihnimizi kuraklýktan kurtardýðýn için sana teþekkür ederim... Ve Maraþ'ý bunca zamandýr açmadýklarý için demediðimi býrakmadýðým Gül'den ve Erdoðan'dan özür dilerim... Niçin açmadýklarýný þimdi öðrendim... Senin sayende Dimitris... Senin sayende... Tabii ki çözüm istedikleri için... Referandumdan sonra kuzeydeki Rum mallarýný niçin yaðmaladýlar? Elbette o da çözüm için... Niçin buraya bizi en az altýya katlayan nüfus yolladýlar? Çözüm için... Niçin bir tek asker bile çekmemiþler buradan? Niçin ha... Söyle be Dimitris o kuru kafalýlara... Söyle de dýrlanýp durmasýnlar daha fazla... Bunun da çözüm için olduðu dank etsin artýk o kuru kafalarýna... Sen nerden anladýn Gül ve Erdoðan'ýn çözüm istediðini? Onu da söyle... Anadolu'dan taþýnan tüm yerleþikler burada kalsýn diye ýsrar ettikleri için herhalde... Mülkiyet meselesini takas ve tazminatlarla çözmek istedikleri için... Garantörlük olmazsa hiçbir þeye razý olmayacaklarý için... Türk askeri hiçbir zaman Kýbrýs'tan gitmeyecek dedikleri için... Bunlardan anladýn deðil mi? Kutlarým seni Dimitris... Ve de seni o makama seçenleri... Ýþgal bölgesi ile özgür bölge arasýndaki farký þimdi anladým... Ýþgal altýnda yaþayan sen deðilsin... Benim... Ýþgalin acýsýný ben çektim... Sefasýný sen sürdün...

3 AFRÝKA dan mektup... GELÝR VE VERGÝ DAÝRESÝ'NDEN AÇIKLAMA BEKLÝYORUZ Oto kralýmýz Mehmet Çangar milliyetçiliði ile övünür ve devlete karþý yükümlülüklerini hep zamanýnda yerine getirdiðini söyler. Elimizdeki belge öyle söylemiyor ama... Eðer yükümlülüklerini zamanýnda eksiksiz yerine getirseydi, Gelir ve Vergi dairesi tarafýndan mahkemeye verilir miydi? Elimizdeki belge bir mahkeme kararý... Bir haciz emri yýlýna ait... Kararýn altýnda Yargýç Ömer Güran'ýn imzasý var... Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcuna karþýlýk mahkeme haciz kararý vermiþ... Bu borcu karþýlayacak kaynaklarýn haczedilmesi emrediliyor. 5 Temmuz 2001 tarihli bir karar bu... Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde... * Merak ettik ve araþtýrdýk konuyu... Ne olmuþ bu mahkeme kararýndan sonra? Ýcraya gidilmiþ mi? Bilirsiniz... Alt mahkemenin kararý icraya tabidir her zaman... Bu cendereden biz de geçtik... Ve üç kez haczedildik mahkeme kararýndan sonra... Ýstinafa baþvurmamýz icrayý önlemedi... "Biz haczedeceðimizi haczederiz, siz istinafta kazanýrsanýz yeniden dava açarsýnýz ve sizden alýnanlarýn iadesini talep edersiniz" denildi... Mevzuat iþte böyle burada... Peki herkese uygulanan bu mevzuat Çangar'a neden uygulanmadý? * 4 trilyonluk borç... Az buz þey deðil... Bugünkü Gelir ve Vergi Dairesi yetkililerine sorduk: -Haciz kararýndan sonra ne oldu? Çeliþkili yanýtlar aldýk onlardan... Kimisi, "Bu hesap 2003 yýlýnda kapatýldý" dedi... Kimisi de Çangar'ýn istinafa gittiðini söyledi mahkeme kararýndan sonra... Ancak istinaf davasýnýn nasýl sonuçlandýðý bilinmiyor. Bazýlarýna göre de, dava istinaf aþamasýndayken, taraflar kendi aralarýnda anlaþmýþlar... Dönemin Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Hüdaverdi Ekemen ile Çangar arasýnda özel bir anlaþmaya varýldýðý söyleniyor... Bu anlaþmaya göre, Çangar 4 trilyonun 1 trilyonunu ödemiþ yalnýz... Hatta bu arada Gelir ve Vergi Dairesi'ne bir de BMW araç baðýþlamýþ... * Maliye Bakanlýðý ile Vergi Dairesi'ni bu konuda kamuoyuna açýklama yapmaya davet ediyoruz... Yaklaþýk 4 trilyonluk haciz kararýndan sonra ne oldu? Ödenmiþ mi? Hacze mi gidilmiþ? Açýklasýnlar... Önemsiz basit borçlarý yüzünden sade vatandaþlarýn yakasýna yapýþanlar ve hatta onlarý ya haczedenler, ya da hapse týktýranlar bunu da açýklasýnlar topluma... Bekliyoruz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 38 çalýþanýn iþine son verildi... Saray Otel 30 yýllýðýna kiralandý n Otel 6 ay kapalý kalacak... Vakýflar Ýdaresi'ne ait oteli 30 yýllýðýna kiralayan Sezars LTD. 2.5 milyon Euroluk yatýrým yapacak... Sözleþme gereði iþlerine son verilen 38 çalýþanýn en az 15'i yeniden istihdam edilecek... Baþkent Lefkoþa'da inþaatýna 1958 yýlýnda baþlanan ve 1960 yýlýndan beridir hizmet veren Vakýflar Ýdaresi'ne ait tarihi Saray Otel'in yönetimi, bugünden itibaren 30 yýllýk süreyle kiralandýðý Sezars Ltd.'e geçiyor. Bugünden itibaren 38 çalýþanýn iþine son verilirken, otel, restorasyon için 6 ay süreyle kapalý kalacak. Vakýflar Ýdaresi'nin açtýðý ihaleye tek teklif sunan þirket olan ve ayný zamanda Saray Casino iþletmeciliðini de sürdüren Sezars Ltd., sözleþme gereði en az 15 çalýþaný geri istihdam edecek. Þirketin, otelin restorasyonu ve düzenlenmesi için 2.5 milyon Euro'luk yatýrým yapmasý öngörülüyor. TAK muhabirinin Saray Otel'le ilgili sorularýný yanýtlayan Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, uzun vadeli kiralama nedeniyle iþlerine son verilen personelin tüm haklarýnýn ödeneceðini söyledi. 6-7 YILDIR ZARAR EDÝYORDU Saray Otel'in son 6-7 yýldýr zarar ettiðini ve özel otellerle rekabet edebilmesi için yeni yatýrým ve organizasyona ihtiyaç duyduðunu anlatan Kaymakamzade, otel zarardan kurtulsun, ülkeye hizmet versin diye kiralandýðýný belirtti. Kaymakamzade, Sezars Ltd.'in sözleþme gereði 30 yýllýk kira süresinin yarýn baþlayacaðýný kaydederek, imzalanan sözleþme gereði bazý koþullar bulunduðunu, 666 bin Euro peþin para ödeyen þirketin, 2.5 milyon Euro'luk yatýrým yapacaðýný ifade etti. 9 yýl boyunca yýllýk kirasý Casino hariç 63 bin Euro olacak otelin kirasýnýn 10. yýl 400 bin Euro, 11. yýl 586 bin Euro ve sonraki yýllarda her 5 yýlda bir artýþla belirlendiðini anlatan Mustafa Kemal Kaymakamzade, þirketin en az 15 çalýþaný da geri istihdam etmekle yükümlü olduðunu bildirdi. Saray Otel'de 38 personel bulunduðunu, bunlarýn bir kýsmýnýn emeklilik hakký kazandýðýný; bir kýsmýnýn da öðrenci olduðunu ve askere gideceðini belirten Vakýflar Genel Müdürü Kaymakamzade, iþlerine son verilen çalýþanlarýn haklarýný almakta maðdur edilmeyeceðini söyledi. Çalýþanlarýn, bugün itibarýyla maaþlarýný, 13. maaþlarýný ve ihbar tazminatlarýnýn ödendiðini; en kýsa sürede kýdem tazminatlarýnýn da hesaplanýp ödeneceðini ifade eden Kaymakamzade, tümünün iþ bulmasý için de ellerinden gelen yardýmý yapacaklarýný kaydetti. Þeffaf bir ihale dönemi geçirildiðini söyleyen Kaymakamzade, 4 þirketin ihale þartnamesi aldýðýný ancak 1 teklif sunulduðunu; þartnameye uyan bu þirketin teklifinin uygun bulunarak kiralandýðýný anlattý. Kaymakamzade, Saray Otel'in bugünden itibaren kapandýðýný, sözleþme gereði kiracý þirketin bir yatýrým programý verdiðini; 6 aylýk sürede 2.5 milyon Euro'luk yatýrým yapýlacaðýný; toplam yatýrýmýn ise 2 yýl süreceðini ancak otelin 6 ay sonra yeniden faaliyete geçeceðini bildirdi. ÇALIÞANLARA GÖNDERÝLEN YAZI Saray Otel'in 38 çalýþanýna Vakýflar Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade tarafýndan gönderilen yazýda þöyle denildi: "Saray Otel'in uzun vadeli kiralanmasý nedeniyle idaremizin Saray Otel'deki faaliyetlerini tarihi itibarýyla durduracaðý malumunuzdur. Saray Otel ile iliþkinizin 30 Eylül 2010 tarihi itibarýyla kesileceðini ve tüm yasal haklarýnýzýn en kýsa sürede tarafýnýza ödeneceðini bildirir, bugüne kadarki hizmetlerinize teþekkür eder, bundan sonraki iþ hayatýnýzda baþarýlar dilerim." ex istence Elvan Levent DÜÞEN AYININ DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ Kocaman bir ayýnýn aðaçtan düþerken çekilmiþ bir fotoðrafýný gördüm Esquire dergisinde. Öyle bir kompozisyon ki, havada uçan ayýnýn fonunda kocaman bir de bina var. Ve böylelikle ayý bu binanýn penceresinden atlamýþ izlenimi uyandýrýyor ilginç bir þekilde. Bir tür intihar giriþimine de benziyor hatta. Ama ölmeyecekti elbette ayý... Usanmadým ve saydým, tam on bir tane adam, kocaman bir aðýn ucundan tutuyor ve düþmekte olan ayýyý yakalamaya hazýrlanýyorlardý. Yakalasalar da ayýyý, fotoðrafýn devamýný kestirmek zordu tabii. Ayýnýn saðý solu belli olmazdý neresinden baksanýz. Issýz bir ormanda karþýlarýna çýksa arkalarýna bile bakmadan kaçacaklarý... Hatta ellerinde bir tüfek olsa iki kez bile düþünmeden ateþ edecekleri bir hayvaný Amerika'daki Missoula kentinin ortasýnda yere çakýlmaktan kurtarmak adýna böylesi 'titiz' bir bekleyiþe geçmesi bu bir grup insanýn, beni çok düþündürdü açýkçasý. Ayýnýn yere çakýlmasýný önlemeye çalýþan bu bir grup insanýn, sadece ayýnýn deðil, etraftaki diðer insanlarýn hayatýný da kurtarmaya çalýþtýklarý açýktý ancak, herþeye raðmen bu fotoðrafa bakarken 'mekan' kelimesi, 'düþman' kavramýný sorgulatýyordu bana. Ayý, oraman'da adeta hayatýnýzý tehdit eden bir canavarken, kentte savunmasýz bir hayvana dönüþüyordu. Ormanda bir ayýnýn aðaçtan düþütüðünü görse, baþka insanlarýn hayatýný kurtarmak adýna bile olsa, kanýmca hiçbir insan ayýyý yakalamak için koþmazdý. Kendi canýný kurtarmaya bakardý ancak. Demek ki 'düþman', her yerde 'düþman' deðildi... Veya, 'düþman' kavramý 'mekan'a göre farklý þekillerde algýlanabilirdi. Týpký yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslýtürklerle, Kýbrýslýrumlarýn birbirlerine olan yaklaþýmýnýn, Kýbrýs'ta yaþayanlarýn yaklaþýmýndan çok daha farklý olduðu gibi mesela. Ýngiltere'de örneðin birbirlerinin en yakýn arkadaþý olan birçok Kýbrýslýrum ve Kýbrýslýtürke rastlamak mümkünken, burada bu türden örnekler, yok denilecek kadar azdý. Fotoðrafa dönüp bakýyorum yine... Orman kanunlarýyla, kentin kanunlarý bir deðildi kuþkusuz. Ve kanunlarýn, mekanýn 'kimlik' üzerindeki etkisi bakýmýndan rolü oldukça önemliydi bana kalýrsa. Ýngiltere'de örneðin polisin harýl harýl aradýðý bir dolandýrýcýnýn, KKTC'de pekalâ saygýn bir iþadamý olarak sefa sürmesi iþten bile deðildi bildiðiniz üzere. Yani nasýl ki ayý, bir ormanýn ortasýnda veya bir dað baþýnda insan için bir 'düþman'ken, kentte savunmasýz bir ayýcýða dönüþebiliyorsa, insan da, bir yerde 'rezil'ken, bir yerde de 'vezir' olabiliyordu. Yine de bu fotoðraf, Pakistan'daki sel felaketi sonrasý, sokaktaki bir kilimin üzerinde uyuyan ve her birinin üzerinde onlarca sivri sinek dolaþan küçük çocuklarýn fotoðrafý kadar etkileyici deðildi elbette. Avrupa'nýn herhangi bir ülkesindeki, olasý bir sel felaketinin ardýndan rastlayamayacaðýnýz türde bir tabloydu bu fotoðraftaki de. Ve son olarak, yaþanýlabilir yüz ülke sýralamasýnýn ardýndan, yine Newsweek Türkiye dergisinin oluþturduðu 'yeni dünya düzeni'nde yer alan ülkeleri inceledim dikkatle. Amarika'yla Sovyetler arasýndaki 'soðuk savaþ'ýn sona ermesi ve dünyadaki sýnýrlarýn yeniden çizilmesiyle kurulacak olan düzeni tanýmlýyordu 'yeni dünya düzeni'. Mali'den Swaziland'da, farklý baþlýklar altýnda toplanan ülkelerin sýnýrlarla böldüðü bir dünya... 'Sýnýr Bölgeleri', 'Zeytin Cumhuriyetleri', 'Þehir-Devletler', 'Liberaller', 'Yeni Osmanlýlar', 'Þanslý Ülkeler', þeklinde uzayýp gidiyordu baþlýklar... Kýbrýs, diðer yüz ülkenin içinde olmadýðý gibi, bu listede de yoktu. Ya Kýbrýs'ý ülkeden saymýyorlar, ya da uygun bir kategori bulamadýlar, diye düþündüm. Buradaki sýnýrlar henüz saðlam bir þekilde duruyorlardý nasýl olsa.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Kanun orman kanunu, kapansa kurt kapaný Olursa bir ülkede yaþamak haram olur Yürek söylemezse buna karþý durmasýný Yaþadýðýn her gün boþuna ziyan olur Kalay BÝR ÝTÝRAFÇIMIZ BÝLE YOK Ýþadamý Ali Aðaoðlu "Ýstanbul'da binalarýn yüzde 70'i güvenli deðil" diyor. "Nereden biliyorsunuz?" diye sorulduðunda da þu cevabý veriyor: "Çoðunun inþaat malzemesini ben sattým da ondan. Kumlarý Marmara'dan çektik, demirleri hurdacýdan aldýk. O devir öyleydi. Binalar iman kuvvetiyle ayakta duruyor." Emniyet Müdürü Hanefi Avcý çýkýyor ve "Fethullahçýlar devleti sardý" diyor. Böylece Türkiye'de binalarýn da, devletin de iman gücüyle ayakta durduðu çýkýyor ortaya. Ýþte Kýbrýs'ýn en büyük eksikliði bu. Ne itirafçý bir emniyet müdürümüz var, ne de itirafçý bir iþadamýmýz. Bu yüzden belgeleyemiyoruz bu çürümüþ yapýnýn nasýl ayakta durduðunu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANAYOLDA UZAYLILAR MI VAR? Biz mi uzayda yaþýyoruz, yoksa ayný toprak parçasý üzerinde yaþayan insanlarýmýz, dostlarýmýz mý içinde bulunduklarý durumun farkýnda deðiller?! Herkes ekonomik krize, maaþ kesintilerine endekslendi kaldý... Tali olaylar tehlikeli olmayan olaylardýr... Ana meselelere el uzatmaya korkanlar, bunlarla uðraþýr dururlar... Sendikalar yeniden örgütlenmek için kokteyl tertiplerler... Nasýl üye yazacaklarýný, her üyenin sendikaya katkýsýnýn ne olacaðýný hesabý kitabý içindedirler... Partiler deseniz hakeza... Düzene karþýymýþlar ama düzenin kendilerini teslim almak için verdiði rüþvete de eyvallah demeden edemezler... Canlarýný diþlerine takarak savaþýrlar... Kiþisel çýkarlar, elde edecekleri kazançlar onlar için çok önemlidir... Toplumsal meseleleri sadece televizyon kanallarýnda, radyo programlarýnda ahkam kesmek için savunur görünürler... Ne etliye dokunurlar, ne sütlüye... Karþýlaþtýðýnýzda size laf dokundurmadan da edemezler... Kendilerini çok akýllý sanýrlar ya... -Yazýp duruyorsunuz da elinize ne geçti? Bu kadar uçta olunur mu? Siz mi kurtaracaksýnýz memleketi? Biz memleketi kurtarmaya soyunmadýk ki... Ýçinde yaþadýðýmýz düzenin ne menem bir þey olduðunu göstermeye çalýþýyoruz sadece... Keþke kurtarabilsek... -Biz elimize birþey geçsin diye yazý yazmýyoruz... Öyle bir düþüncemiz olsaydý magazincilik yapar, yalakalýðý gökyüzüne çýkarýr, etrafý yaðdan yürünmez hale getirirdik... Uçta falan da deðiliz... Tam göbeðindeyiz olaylarýn. 'Görürüz, duyarýz ve konuþuruz'u kendimize þiar edindiysek suç mu? Memleket düzelsin, biz de gördüðümüzü, duyduðumuzu yazsak bile Kurtlar Vadisi senaryosuna benzemesin... -Alttan alýn biraz... Bakýn, emeklilerin maaþlarýndan vira kesiyorlar... Benim maaþýmdan 90 TL kesinti yaptýlar. Haklarý var mý? -Haklarý yoktur da, 90 lira için feveran eden senin toplumsal olaylar karþýsýnda bu kadar duyarsýz kalman da anlaþýlýr deðil... -Akýllý olacaksýnýz... Eleþtireceðiniz birþey varsa dolaylý eleþtireceksiniz... Ben söylerim kýzým, sen anla gelinim hesabý... -Sen de haklýsýn aslýnda! Bizimki delilik... Otur oturduðun yerde... Sana ne Kýbrýslýdan, iþleyenden, çalýþandan... Mafyadan, çetecilerden... Haydan gelsin huya gitsin... Biz de alsak biraz ucundan kenarýndan memleketten geçen kara paranýn kötü mü olurdu? -Bak iki kelime konuþtuk, doðru yola geldin... Ýnsan daha fazla yüzgöz olmak istemez bu mentaliteyle... -Bak yeðenim, bak aslaným, senin akýllýlýðýn sana kalsýn... Biz deliliðimizden memnunuz... Sen emekli maaþýndan yapýlan 90 TL'lik kesintiyle uðraþ, biz de memleketin düzeniyle... Çetelerle, mafyayla ve senin çocuklarýný, belki de ileride torunlarýný zehirleyecek olan uyuþturucu tüccarlarýyla uðraþalým... Sen yola çýkma sakýn... Köþelerden seyret bizi... Uzaylý sanarak! ÝÞTEN ATILANLAR EYLEM YAPTI Karpaz bölgesinde iþten çýkarýlan 9 kiþi ve aileleri dün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptý. Ellerinde, "Doðmak için babama, okumak için okula, yaþamak için aþa ihtiyacým var. Ekmeðimizi geri verin", "Ben okumak istiyorum", "okumak için nedenim var ama babamýn iþi yok" yazýlý pankartlarla Meclis önüne gelen eylemcilerden 4 temsilci, Meclis binasýna girerek Baþbakan Ýrsen Küçük'le görüþmek için randevu talep etti. Eylemcilerin meclis önüne gelmesi üzerine yolu trafiðe kapatan polis, ne eylemcilerin ne de vatandaþlarýn o yolu kullanmasýna izin vermedi. Eski Dipkarpaz Belediye Baþkaný Arif Özbayrak, Ziyamet'te 2, Dipkarpaz'da 6 ve Kumyalý'da 1 kiþinin 6 ay önce iþten çýkarýldýklarýný belirterek, sebepsiz yere iþten çýkarýlan bu kiþilerin yerine baþkalarýnýn alýnmasýnýn haksýzlýk olduðunu söyledi. Ýþten çýkarýlan 9 kiþinin ve ailelerinin eylemlerinde kararlý olduklarýný ifade eden Özbayrak, bu kiþilerin yeniden iþ sahibi olmak için Baþbakan'la görüþmek istediklerini söyledi. Meclis binasýna giren eylemcilerin bir süre sonra Baþbakan Ýrsen Küçük'le görüþmeyi baþardýklarýný söyleyen Özbayrak, baþbakanýn konuyu 3-5 gün içerisinde çözme sözü verdiðini, aksi taktirde kendilerinin yeniden eylem yapcaðýný açýkladý. YENÝ ATANAN YARGIÇLAR YEMÝN ETTÝ Yüksek Mahkeme Yargýçlýðý'na atanan, Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Hüseyin Besimoðlu ile Lefkoþa ve Girne Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Kalkan, dün sabah, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun huzurunda yemin etti. Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan ve Yüksek Adliye Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu yemin töreninde, kýsa bir konuþma yapan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, yeni atanan yargýçlarý kutladý ve yeni görevlerinde baþarý diledi. Cumhurbaþkaný, yargýçlarýn baþarýlarýnýn devam edeceðinden emin olduðunu söyledi. Yeminin ardýndan Besimoðlu ve Kalkan, Yüksek Mahkeme yargýcý cüppesi giydiler. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÖYLE HÜKÜMETÇÝLÝK OYUNUNU NENEM DE OYNAR Bütün mesele, emekli maaþlarýna ilk týrpaný vurmaktý. Bir kere baþladýlar mý, arkasý her ay gelecekti. Feryatlar, figanlar, beddualar, lanetler, sövüp saymalar arþ-ý âlâya yükselecekti birkaç gün... Sonra öfkeler sakinleþecek, ortalýk durulacak, herþey "aslýna rücu edip" hayat normale dönecekti! Yetiþip ilk týrpaný vurmaktý bütün mesele. Ve vurdular... "Ekonomik önlem" dediler adýna. "Tasarruf" dediler... "Bu yapý sürdürülebilir deðil" dediler... Siftahý yapýp ilk darbeyi indirdiler. Anayasanýn emekli maaþlarýndan vergi alýnamayacaðýna iliþkin amir hükmü bile durduramadý onlarý! Çünkü ülkeyi KKTC Anayasasýna göre deðil, kendi ANAyasalarýna göre idare etmek koltuk saltanatý için vazgeçilmezlerinden biriydi. Ve deðil mi ki o ANAnýn yasasý, "Benim emeklim, çalýþaným bu kadar alýrken, senin emeklin, çalýþanýn o kadar alamaz" buyurmuþtu... Ekonomik kriz yalnýz Kuzey Kýbrýs'ta deðil, bütün dünyada var. Ama hiçbir ülke krizle mücadelede tasarrufa emekli maaþlarýný düþürerek baþlamadý. Emeklilerin maaþlarýný düþürün talimatýný veren Türkiye'de bile yapýlmýþ deðildir bu. Bütün ülkeler tasarrufa yukarýdan baþladýlar. Tepedekilerden... Örneðin Güney Kýbrýs'ta, ilk önlem olarak, Cumhurbaþkaný, bakanlar ve milletvekillerinin maaþlarýndan yüzde 10 oranýnda kesinti uygulamaya kondu. Daha sonra kamu çalýþanlarýnýn maaþlarý 2 yýllýðýna donduruldu. Ama herhangi bir kesinti yapýlmadý. Son olarak da 1 Ekim törenlerinde tasarruf amacýyla büyük ölçüde kýsýtlamalara gidildi. Biz ise 20 Temmuzu, her yýlkinden çok daha görkemli törenlerle kutladýk! Örneðin Ýngiltere'de hükümetin ilk önlemi, kabinede yer alan bakanlarýn maaþlarýný yüzde 5 oranýnda düþürmek oldu. Daha sonra kraliçenin maaþý donduruldu. Prens Charles'ýn harcamalarý yüzde 14 oranýnda azaltýldý. KKTC, vergilendirmek suretiyle emekli maaþlarýný düþüren tek ülkedir dünyada. Hem de emeklilerine sosyal haklarýný saðlamada çok gerilerde kaldýðý halde! Hem de hamaset törenlerinde hiçbir tasarrufa gidilmediði halde! Hem de habire yeni müdür atamalarýyla müþavir kamburunu büyüttüðü halde! Hem de o inanýlmaz külliye projesine imzalar atýldýðý halde! Kes emeklinin, çalýþanýn maaþýný olsun bitsin... Alem de seni ekonomik krizle mücadele ediyor sansýn! Emekli maaþlarýný düþürür düþürmez Ýrsen Küçük müjdeyi patlattý! "13. maaþta sýkýntý yok, gününde ödenecek." (!) E bu durumda tabii ki sýkýntý olmaz Ýrsen bey. Keseceksiniz emekliden çalýþandan parayý... Sonra da dönüp, bu kestiðiniz parayý 13. maaþ diye onlara vereceksiniz!.. Yani milletin bir cebinden aldýnýz... Öteki cebine koyacaksýnýz. Sanki bir lûtufmuþ gibi bunu insanlara müjdelemek de anlaþýlýr deðildir ayrýca. Böyle hükümetçilik oyununu nenem de oynar...

5 1 Ekim 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Dipkarpaz'ýn kaderine terk edildiði iddialarý yanlýþ Hele bir yýl geçsin kendiliðinden altýn olacak... *Cumhurbaþkaný Eroðlu'na göre, Türk tarafýnýn mülkiyetle ilgili önerileri New York'ta takdirle karþýlanmýþ.. - Evet biz de duyduk Hatta bazý salonlarda ayakta alkýþlanmýþ. * Ýngilizlerin gözü Ýstanbul emlak piyasasýna dikilmiþ. - Kuzey Kýbrýs'ý bitirdiler mi yani?! * Tahsin Ertuðruloðlu UBP içinde güvenilebilecek kimse bulunmadýðýný söylemiþ. - Bir bilen, bir yaþayan, bir gören, bir deneyen mi konuþuyor dersiniz? *Emin Özkalp, öðretmenlerin hedef tahtasý yapýlmamasýný istemiþ. - Gorkma be hoca, yapsalar bile garavana atarlar Ha bu arada þunu da söyleylim, öðrenciler de ekmek tahtasý yapýlmasýn lütfen. * Atatürk'ün yatý Savarona'da fuhuþ yapýlýyormuþ - E n'olmuþ yani! Atatürk'ün yurdunda her haltýn yapýlmasýndan gocunmuyorsunuz da bundan mý gocundunuz Emekli maaþlarýndan vergi kesilecek Emekliler homurdanýyor. Ama sadece bu kadar Baþka bir tepki yok. Bastonu kaldýrýp, meclise taraf sallamadýlar bile. Sorun mahkeme yolu ile çözülecekmiþ. Umduklarý daðlara kar yaðacaðýný nasýl akýl edemezler anlaþýlýr gibi deðil. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KÝMSE KÝMSEYÝ SALLAMIYORSA Müdür yakýnýyor. "Terlikle okula gelen öðrenci var." Caminin önündeki bayrak direklerinin üstüne, çamaþýr asar gibi reklam asýldý. Eski protokol müdürü, arabadan çýkardýðý tabancasý ile havaya ateþ açtý. Bunlar bir günün sýradan üç olayý. Birbiri ile ilgisi yok gibi görünür. Oysa vardýr. Týpa týp Ana bir, baba bir kardeþ gibi aynýdýrlar. O öðrencinin fakirlikten mi terlikle okula gittiðini sanýyorsunuz Yooo Ýmaj için. Kimseyi sallamadýðý Kimseyi iplemediði için terlik giyip gitmiþtir. Týpký; Caminin önündeki bayrak direklerine çamaþýr asar gibi reklam asan maðaza sahibi gibi, umursamaz, aldýrmaz ve saygýsýz olduðu için Ve týpký; Arabasýndan tabancasýný çýkarýp, rastgele havaya ateþ eden emekli protokol müdürü kadar, korkusuz, çekincesiz ve düþüncesiz olduðu için. Bir öðrenci Bir iþadamý Bir emekli müdür nasýl olur da, böyle korkusuz, çevreye karþý böyle saygýsýz davranabilir En büyüðünden en küçüðüne kadar; nasýl olur, da her istediðini yapabilecek güçte görür kendini insanýmýz? Nasýl? Çok basit: Ülke berhava oldu da ondan! Her insan istediði gibi davranabiliyorsa Kimse kimseyi takmýyor ve sallamýyorsa O ülkede ne örf ve adet kaldý Ne kural kaldý.. Ne yasa kaldý demektir. Sahipsiz ülkelerde yaþanýr böyle baþýboþluklar ancak. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Karaman'ýn koyunu, sonra çýkar oyunu / Kýbrýs'ýn eþeði, indirmeyi becermez sýrtýndakini... Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ONLARA YER VAR... Bakanlýk koltuðuna oturtulmuþ Zorlu Töre, gittiði anavatanýnda sarfettiði sözlerle birkaç gündür basýný da meclisi de meþgul etmektedir. Hatta nasýl olduðunu bilmiyorum ama meclisi germiþ, diyorlar Ve bir yerel gazete Türkiye'deki bazý yazar ve akademisyenleri bu konu ile ilgili arayýp onlara sormuþ; KKTC, Hatay gibi laðvedilip Türkiye'ye baðlanýrsa ne olur? Biri, "Gerçekleþmesi halinde çok vahim sonuçlar doðurabilir". Diðeri, "Ne Kýbrýs Türk halkýna, ne de Türkiye'ye bir þey kazandýrmaz, uluslararasý komplikasyonlara neden olur." Sonuncusu da, "Türkiye açýsýndan pek bir farký olmaz. KKTC'ye girerken, yalnýzca nüfus kayýtlarýmýzý göstermeyeceðiz,o kadar" dediler. Kiþilere ve verdikleri cevaplara baktýðýmýzda bir tezat görürüz. Çünkü TC yazarlarýnýn çoðu Kýbrýs'ýn kuzeyinin avuçlarý içinde olmasýný isterler. Hatta o kadar ki canlarý sýkýldýðýnda, psikolojik sorunlar yaþadýklarýnda bizlerin sýrtýndan rahatlamak isterler. Onlar Kýbrýs'a kimlik kartlarýný göstererek girdiklerinden vize falan düþünmeden, kafalarýna estiðinde, uçaða atlayýp Girne sahillerindeki villalarýnda ülkelerine bakarak hafta sonlarýný sessizce geçirebiliyorlar. Bir bakýma onlar için Antalya neyse Kýbrýs da odur ancak bir fark var. Kýbrýs kaðýt üzerinde de olsa baþka bir ülke. Ve onlarýn genelinde KKTC kimliði olduðu için bu avantajý kaybetmek iþlerine gelmez. Gelelim sadede Kýbrýs'ýn kuzeyi, yani, TC bozulan Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýný düzeltip askeriyle, sayýlarý belirsiz yerleþiði ile çekildikten sonra laðvedilmek üzere kurulan KKTC, bu þekli ile -yerleþiklerin verdikleri oylarla- Türkiye'nin vilayeti durumuna getirilirse ne olacak? Þu anda en üst mertebede oturan Eroðlu yine o makamda oturabileceðini mi sanýyor. Önden, arkadan, yandan ve yukarýdan, aþaðýdan bakýldýðýnda anavatan yazan Töre herhangi bir makama sahip olacak mý sanýyor? Veya þu anda yolda yürümekte olan Kýbrýslýtürk, o gün geldiðinde yine bu sokakta yürüyüp, burasý benim ülkem diye içinden geçirebilecek mi? Bakýyoruz yollara, sokaklara, inþaatlara ve tarlalara çoðu Türkiye kaynaklý ucuz iþçiler. Zannediyoruz ki, daha doðrusu Töre ve onun türünden olanlar zannediyorlar ki anavatanlarýna baðlandýklarýnda, anavatanlarýndan yine ucuz iþçi gelecek ve bedavaya çalýþacaklar. Zannediyorlar ki yine konumlarý deðiþmeyecek. Ayný evde oturup ayný kahveye gidip ayný kiþileri görecekler. Eðer bir ilhak olursa, buraya sadece ucuz iþçi gelmeyecek paralý kiþiler de gelecek. Gelecekler ve hak edilenden fazlasýný verip Kýbrýslýtürklerin mallarýný ufak ufak ele geçirecekler. Ve biz baþka ülkelere göç edeceðiz. Mumla arayacaklar, ilaç niyetine bulamayacaklar Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir tek Kýbrýslýtürk Ne Türklük diye gezinenler kalacak bu yerde, ne de daha çok cami yapalým diyen anavatancýlar. Eroðlu ve Töre gibileri de muhtemelen anavatanlarýndaki yaþayabilecekler. evlerinde

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Bazý gerçekleri yazmak pek kolay deðildir. Nedeni, yazdýklarýnýz birçok kiþinin bildiði halde tepki çekmemek için tartýþmaktan korktuðu ve görmezden geldiði konulardýr. Ýnsanlarýn kendi kendilerine oynadýklarý bu oyun nedeniyledir ki, ülkemizde birçok olay içinden çýkýlmasý güç sorunlar haline gelmiþtir. Oysa... Konular gününde konuþulsa, çözümler için ilkeler ve programlar belirlenmiþ olsa ve dürüst davranýlsa, hiç þüpheniz olmasýn ülkemizde yaþam çok daha sorunsuz olacaktý. Ama bizim ülkemizde ne yapýlýyor? Bir kere... Danýþýlmasý gereken konunun uzmanlarý dururken, siyasi atama veya seçimle hasbelkader yetkili bir makamda olanlar, çoðu kez, hiç de uzmanlýk alaný olmayan konularda dahi bir bilene sorma yerine, kendileri bilgiç kesilerek çareler üretecek kararlar almaya kalkýyorlar. Ne demek istediðimi, güncel konulardan bir örnekle anlatmaya çalýþayým. Mesela... Asgari ücret mi belirlenecek? Eðitim düzeyi ve eðitim alanýna bakýlmaksýzýn, kalýplaþmýþ yöntemle belirlenmiþ iþveren iþçi ve devlet temsilcilerinden oluþan karar verme konumundaki komisyon üyeleri, ülkenin gerçekleri ile baðdaþmayan, sadece kendi çýkarlarýna hizmet edecek rakamsal deðerlendirmeleri öne çýkararak, masaya öneriler koyuyorlar. Kimisi döviz kurlarýný baz alýyor, kimisi enflasyonu, kimisi piyasadaký fiatlarý, kimisi þirket sayýný vb. Ve... Bir bakýyorsunuz, herbirinin KTÖS'ÜN 4 OKULDA BAÞLATTIÐI GREV SÜRÜYOR Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS), "okullardaki öðretmen ve hademe eksikliðiyle, illegal görevlendirmeler" gerekçeleriyle baþlattýðý uyarý grevi 4 okulda dün de devam etti. KTÖS; Alasya Vakýf Anaokulu ile Geçitkale, Dörtyol ve Þehit Hasan Cafer ilkokullarýnda saatleri arasýnda grev yaptý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan KTÖS Örgütlenme Sekreter Yardýmcýsý Uður Erilen, Ýlköðretim Dairesi Müdürü Bumin Paþa ile dün gerçekleþtirdikleri toplantýda bir çözüm üretilemediðini kaydederek, öðretmen eksiklikleri ve illegal görevlendirmelerin devam ettiðini savundu. Bakanlýktan dün yeni bir görüþme için çaðrý beklediklerini söyleyen Erilen, geliþme olmadýðý takdirde grev yapýlan okullara yenilerinin ekleneceðini ifade etti. Erilen, bakanlýðýn sorunlarýn çözümü için adým atmasý durumunda grevleri kaldýracaklarýný da söyledi. OKUL MU, ÇÖPLÜK MÜ? (Yazý ve fotoðraflar Evrim Kamalý)- Lefkoþa Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nin arka bahçesi çöplük halinde... Burada bulunan aðaçlarýn gerekli bakýmý görmedikleri her hallerinden belli... Okul bahçesi yüzlerce öðrencinin teneffüslerde gezip tozduklarý bir alan... Bu durum okul idaresinden mi kaynaklanýyor, yoksa belediyeden mi? ARTIK BAZI GERÇEKLERÝ GÖRELÝM Birçok kiþinin bildiðini, tepki çekmemek için tartýþmaktan korkanlar gerçekleri görmezden gelerek çare üreteceklerini sanýrlar ve olduklarý yerde debelenirlerse, debe-lendikçe de ayaklarý altýnda açtýklarý çukuru büyüte büyüte, bir gün kendilerini içinde bulurlar. önerisine göre, birbirinden farklý ve gayet uçuk bir rakam ortaya çýkýyor. Dahasý... Devlet Planlama Örgütü nün statistik leri ve ortaya koyduðu veri ler doðru mu deðil tartýþmasý baþlýyor. Hesaplamada baz alýnmasý gereken DPÖ nün nüfus hayat pahalýlýðý enflasyon ailede çalýþan sayýsý vb. verileri tartýþýlmaya baþlandýðý anda da devlete olan güven ortadan kalkýyor ve yanlýþa götüren yolun baþýnda çürümüþlük baþlýyor. Neticede, anlamsýz bir pazarlýk süreci sonucunda, kimsenin mutlu olmadýðý bir rakam kabul ediliyor. Asgari ücret ne anlama geliyor ve niçin asgari ücret belirleniyor? En basit tanýmý ile asgari ücret, geçinebilmek için ihtiyaç duyulan en düþük kazanç deðil mi? Þimdi, size bir soru... Resmi açýklamalara göre ülkemizdeki milli gelir yýllýk (onbeþ bin) ABD dolarý, yani bugünkü kurla yýllýk (15.000x1.45) TL, aylýk TL, TL asgari ücreti düþerseniz aradaký fark TL. Demek ki, ülkede uygulanan asgari ücret, kalkýndýk diye o çok övünülen milli gelir in yüzde 70 i civarýnda. Bilirmisiniz, istediðiniz ansiklopediyi, istediðiniz ekonomi kitabýný karýþtýrýn, asgari ücret uygulamasý olan dünyanýn hangi ülkesine bakarsanýz bakýn, asgari ücret hiçbir yerde milli gelirin yüzde 70 i olduðunu göremezsiniz, bilimsel olarak, yüzde civarýndadýr. O zaman... O zaman bu ülkede, bir yerde bir yanlýþlýk vardýr demektir. Yukarýda yazdýðým konunun uzmanlarý dururken, bir bilene sormak yerine bilgiç kesilenlerin iyice düþünmeleri gerekmektedir. Ancak... Her konuda ve her zaman yapýldýðý gibi, bu yazý okunduðu zaman, ilgililer, dünyadaký uygulamalardan ve ülkede yaþanan gerçekler den ders çýkarmayý akýl edeceklerine, bu yazýnýn yazarýný, derhal iþçi düþmaný olarak ilan edeceklerdir. Oysa... Azacýk düþünseler... Bu ülkenin neden çok pahalý olduðunu, bütün olumsuzluklara raðmen bu ülkede hala üretilen ürünlerin neden ihraç edilemediðini ve bu ülkede üretimin neden ortadan kalkmakta olduðunu araþtýrmaya kafa yormaya baþlasalar, çok farklý yerlere yönelecekler ve çarenin asgari ücret kavgasý olmadýðýný göreceklerdir. Ama, yazýnýn baþýnda ne demiþtik... Birçok kiþinin bildiðini, tepki çekmemek için tartýþmaktan korkanlar gerçekleri görmezden gelerek çare üreteceklerini sanýrlar ve olduklarý yerde debelenirlerse, debelendikçe de ayaklarý altýnda açtýklarý çukuru büyüte büyüte, bir gün kendilerini içinde bulurlar. Ýnsanlarýn kendi kendilerine oynadýklarý bu oyun nedeniyledir ki, ülkemizde birçok olay içinden çýkýlmasý güç sorunlar haline gelmiþtir. GÜNLÜK 'TANRI BÜYÜK DEÐÝLDÝR' DÝYEN YAZAR KANSER OLUNCA... 'Tanrý Büyük Deðildir' kitabýyla dindarlarý öfkeden çýldýrtan Christopher Hitchens'ýn kansere yakalandýðý duyulunca, bazý din adamlarý bunu Tanrý'nýn bir cezasý olarak yorumladý, bazýsý da ölüme yaklaþýrken dine dönmesini beklemeye baþladý. Bu arada Hitchens'ýn cehennemde yanmasý için dua edenler de oldu. Hitchens hastalýðý ile ilgili yazarken bile mizahý elden býrakmýyor ve þöyle cevap veriyordu: "Sakýn yaþam biçimim dolayýsýyla gýrtlak kanserine yakalanmýþ olmayayým. Hem baþka cezalandýracak organlarým da var! Bir katýrý öldürebilecek kadar çok alkol ve sigara tüketiyorum ne de olsa." Bu kadarla kalsa iyi... "Vanity Fair" dergisinde yayýmlanan 'Cevabý olmayan dualar' baþlýklý son yazýsýnda yine dindarlarý çileden çýkarmayý baþardý. Kendi için dua edenlere þöyle yazdý: "Manasýz haykýrýþlarýnýzla saðýr gökyüzünü boþuna rahatsýz etmeyin. Benim son anda ýþýðý görmemi isteyen Katolik, Protestan ve Müslümanlar var. Birini seçsem öteki alýnacak. Benim için dua ettiklerini söyleyenlere soruyorum: Ne için?" SARAY OTEL VE SEZAR Lefkoþa'nýn göbeðindeki Saray Otel de elden gitti ve Sezars Ltd'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a olduðunu bilirdik... Saray Otel'in de Sezar'ýn hakký olduðunu bilmezdik ama! ÝRSEN KÜÇÜK "Ýrsen güçük, kabahati büyük" yazýlmýþtý bir eylemde bir pankarta... O günden sonra kabahatlarý daha da büyümüþ, kendisi daha da küçülmüþ... PANOLAR Trafikte yeni önlem... Ýzinsiz reklam panolarý ile bazý kasisler sökülüyormuþ... Ýzinsiz panolar kazalara neden olduðu için mi sökülüyor, yoksa izinsiz olduklarý için mi? PÝRÝNCÝN TAÞLARI Maðdur Ýngiliz konutzedeler TC Büyükelçiliði önünde eylem yapacaklarýný açýkladýktan sonra bir telaþtýr almýþ hükümeti... Herkes þimdi de pirincin baþýna üþüþmüþ, onun taþlarýný ayýklamak için... Çok geç deðil mi? AÇIKGÖZLER Gözlerimi kaparým, vazifemi yaparým devri geçti... Þimdi devir açýkgözlerin devri... Týrnak... "UBP hükümetinden 'etkin bir merkezi devlet, ciddi vergi politikasý, güçlü sýnýr kontrolü ve hepsinden de önemlisi bizim için olaðanüstü önemi olan Kýbrýs sorununda adým atmasýný beklemek'; benim 100 metreyi 7 saniyede koþmamý beklemenizden daha düþük olasýlýktýr." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Ýnancýmýz odur ki, hükümet bu kadar beddua karþýsýnda çok fazla ayakta kalamayacaktýr. Alýnan tasarruf tedbirlerine ülke geneli destek verirken, hükümetin buna emeklilerden baþlamasýný biz sonun baþlangýcý olarak deðerlendiriyoruz. Hükümet þimdi haklý iken haksýz bir konuma düþmüþtür kamuoyunun nezdinde..." Levent ÖZADAM (Havadis) "Bu tür iddialar Türkiye'deki bazý üniversiteler için de söylenmiþtir belki de. Geçmiþte gazetelere dökülen bazý olaylarda, mezun olmayan öðrencilere mezun olmuþ gibi, bazý Türkiye üniversitelerince çýkýþ belgesi verildiði bilinen bir þeydir. Sahte belge veya sahte diploma düzenleyen bir þebeke mi var? Onu da bilmeyiz. Önce belgeler konuþsun, sonra da yargý makamý. Velhasýl Kýbrýs üniversitelerini bitirecekler böyle giderse. Biz Anavatan'la var olduk, bu kez Anavatan'la mý yok olacaðýz?" Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný ERSÝN TATAR Deneyimli babasý Rüstem Tatar'ýn ayný zamanda baþarýlý bir öðrencisi de sayýlan Maliye Bakaný Ersin Tatar kendinden önceki Bakan Ahmet Uzun'a benzemiyor. Hakkýnda çok þikayet var, ama henüz herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzluk þikayeti yok. Popülist yaklaþýmlar sergilemiyor... Ve halkýn tepkisini de göze alarak riskli icraat yapmakta tereddüt etmiyor. Bunun için de son günlerde özellikle emekliler tarafýndan topa tutuluyor. Telefonu hiç susmuyor. KKTC'nin en çok telefon alan bakaný da diyebiliriz ona. Ayný zamanda yüreði geniþ bir bakan olarak da bilinen Ersin Tatar, doðru bir iþ yaptýðýna inandýðý için, halkýn tepkisinden de pek rahatsýz görünmüyor.

7 1 Ekim 2010 Cuma 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ MAZARET Suçluluk kesin olarak bilinmesine raðmen, mahkemelerde ifade verecek veya tanýklýk yapacak kimse çýkmayýnca ortaya, suçlu elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaþýr, hatta Özcan Hangün olayýnda görüldüðü gibi haraç toplamaya ve mesleðini icraya devam eder. Sorarsanýz polise þayet, 'biz suç duyurusunda bulunamayýz, mahkemeler delil ister, tanýk ister' der. Bu madalyonun bir tarafý, diðer tarafý ise daha saçma. 'Polis herhangi bir olayda soruþturma yaparken, sonuçlanýncaya kadar açýklama yapmaz (mýþ!).' Devletin yasalarý mý öyle söyler, yoksa bu bir teamül mü, bilemem. Batý ülkelerinde asayiþi saðlamakla görevli emniyet güçlerinin nasýl çalýþtýðý hakkýnda bir zahmet gösterip araþtýrma yaparlarsa görecekler ki, soruþturmanýn her safhasýnda topluma bilgi verilir, gidiþat hakkýnda toplum aydýnlatýlýr. 'Mahkemeler delil ister' meselesi daha ilginç. Kalkar Çangar der ki, 'Ben þu -bu araziyi Ýsmet Felek'ten aldým.' E, araziler Ýsmet Felek'in tapusunda mýydý da sen ondan aldýn? Araziler baþkasýnýn tapusunda, Seyhan Yýldýrým'a ait. Olay açýk ve kesin. Suçlu ortada Bu gibi durumlarda polisin tanýða mý ihtiyacý var? Kaldý ki Seyhan bir çetenin aðýna düþtüðünü polise bildirmiþ ve yardým çýðlýklarý atmýþtý. Ne duyan olmuþtu, ne gören Ne Baþsavcýlýk kýpýrdatmýþtý elini kolunu, ne polis Sonra, yine Seyhan'a silah zoruyla imzalatýlan çeklerin kimin elinde olduðu da belli. Polis soruþturma yapýyor mu bu konuda, yapmýyor mu? Yapýyorsa, soruþturmanýn hangi safhada olduðunu polis neden halka açýklamaz? Mahkemede tanýk mý isteniyordu? Seyhan Yýldýrým ortada. Birtan Zabitler. Karakter bir devlet memuru! Gümrük memuru hem. Eroin kaçakcýsýný hapiste ziyaret ettiðini elinizde tuttuðunuz gazete yazýnca, etekleri tutuþmuþ, telefonu eline alýp atmadýðý küfür ve tehdit býrakmamýþtý çalýþanlara. Olay polise intikal etmiþ, ifadeler alýnmýþtý. Bu kadar! Ne oldu sonrasý? Býrakýn sonrasýný, devletin kýzaða çekmesi gerekmez miydi bu memurunu? Elbette haraca kesilen aptallar þikayetleri olmadýðýný söylerse, polisin suçlularý mahkemeye taþýmasý zorlaþýr. Ýþte burada devlet yasalarý girmeli araya. Haraca kesilenleri korumakla ilgili yasa ve prosedürler getirilmeli ki, polis acizliðine mazeretler uydurmasýn, uyduramasýn. 'Polisin yapmasý gereken görevi siz yapýyorsunuz ' der sokaktaki vatandaþ. 'Sizleri kutlarýz.' Gönül arzu eder ki, sokaktaki vatandaþ asayiþi saðlamakla görevli emniyet güçlerini kutlasýn. Bizim emniyet güçleri, yani baþta polisimiz, saçma teamül veya mazaretlerin arkasýna saklanmakla meþgul halbuki. METROPOL'Ü DE GEZDÝLER- Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasý (FATSO), 7 ilçede üretim yapan firmalarla Kýbrýs Türk Sanayi Odasý organizasyonunda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne "ticari iþbirliði gezisi" düzenledi. FATSO heyeti dün öðleden sonra Metropol Unlu Mamuller Fabrikasý'ný ziyaret etti. Firma direktörü Mustafa Ersoy ve Gýda Mühendisi Aylin Karadaðlý eþliðinde tesisi ziyaret eden heyet üyeleri, beklentilerinin çok üzerinde donanýmlý ve modern bir kuruluþ görmekten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. TÜBÝTAK'TAN ÜNÝVERSÝTELERE DESTEK KKTC üniversitelerince hazýrlanan 5 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan desteklenecek. Geçen yýl 6 proje için 951 bin TL destek saðlayan TÜBÝTAK, bu yýl da 5 projeye 1 milyon 7 bin TL katkýda bulunarak KKTC üniversitelerindeki bilimsel araþtýrmalara desteðini sürdürecek. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu'nca (ÖDTÜ KKK) hazýrlanan 5 projenin desteklenmesiyle ilgili protokol, dün Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'nde Büyükelçi Kaya Türkmen ve üniversite rektörleri tarafýndan imzalandý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu da protokole þahit olarak imza koydu. Trafikte yeni önlem... Ýzinsiz reklam panolarý ve bazý kasisler sökülecek KKTC'de gündemin ilk maddeleri arasýnda yer alan trafik konusunda bir dizi yeni karar alýndý. Standart dýþý kasisler ile trafiðe engel olan izinsiz reklam panolarýnýn sökülmesi hükme baðlanýrken, sürat denetimlerinin artýrýlmasý da kararlaþtýrýldý. Trafik konusunda tüm kesimlerin temsilcilerinden oluþan ve baðlayýcý kararlar alan Trafik ve Ulaþtýrma Komisyonu, rutin aylýk toplantýsýný yaparak çeþitli kararlar aldý. Komisyon'dan yapýlan açýklamaya göre, Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil baþkanlýðýnda salý günü yapýlan toplantýya, üyeler Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, Maliye ile Eðitim ve Kültür Bakanlýðý müsteþarlarý, Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði ile Baþsavcýlýk temsilcileri, Polis Trafik Müdürü, Karayollarý Dairesi Müdürü ve Trafik Kazalarýný Önleme Derneði temsilcisi katýldý. Açýklamaya göre toplantýda, motorlu araçlarýn teknik muayene standartlarýnýn yükseltilmesi çalýþmalarý kapsamýnda AB'li uzmanlarla birlikte yürütülen çalýþmalara özel sektörün de eðitimi ve teþvikinin dahil edilmesine karar verildi. Kamu yollarý üzerinde izinsiz yapýlan ve trafik güvenliði bakýmýndan sakýncalý olan reklam panolarý ile standart dýþý tümsek ve kasislerin sökülmesine yönelik giriþimlerin baþlatýlmasýna da karar veren Komisyon, ilgili yasada belirtilen ölçü, þekil ve formata uymayan araç plakalarýnýn yapýmýnýn ve kullanýmýnýn engellenmesi için idari ve yasal tedbirlerin alýnmasýný hükme baðladý. Ana yollara gayrý yasal giriþçýkýþ yapýlmasýnýn önlenmesiyle ilgili tedbirlerin alýnmasý ve sürat denetimlerinin arttýrýlmasý da Komisyon'un aldýðý kararlar arasýnda. Komisyon, çocuklardan baþlanmak üzere trafik kurallarý ve güvenliðiyle ilgili eðitim çalýþmalarýnýn artýrýlmasý, trafik kültürünün geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için inþaatý tamamlanan KKTCELL Trafik Eðitim Parký'nýn ekim ayýnda açýlacaðýný da bildirdi. YÖDAK NE DER ACABA? Gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz YDÜ Diþçilik ve Týp fakültelerine iki öðrencinin kaydolunmasýyla ilgili elde ettiði bilgileri aktardý ve endiþesini dile getirdi... "Ben bir vatandaþ olarak elde ettiðim bir bilgiyi size aktarmak istiyorum. Kýbrýs'taki üniversitelerde yeni bir moda oldu... Bunu bir örnekle açýklamak istiyorum. Mesela Yakýn Doðu Üniversitesi'ne Diþçilik Fakültesi ve Týp Fakültesi açýldý. Bana göre bu bölümler saðlýkla ilgili olduðu için çok önemli bölümlerdir. Ýnsan hayatýdýr iþin ucunda... Bu fakültelere girebilmek kolay deðildir... ÖSS'den de iyi not almak þarttýr. Yatay geçiþi falan da olmaz... Ancak öðrendiðim kadarýyla ÖSS'yi ekarte edebilmek için üniversite belli yollar buldu kendine... Kiev Üniversitesi bunlardan biri mesela... Cebinde parasý olan birisi ÖSS'den sýfýr puan bile alsa, parasýyla Kiev Üniversitesi'ne gider, bir yýl orada oyalanýr, ertesi yýl da üniversiteden bir belge alarak KKTC'ye gelir ve istediði bölüme girer... Bunu kimse inkar edemez, yalanlayamaz. Þu anda Yakýn Doðu Üniversitesi Diþçilik Fakültesi ile Týp Fakültesi'nde böyle bir durum mevcuttur. Geçen yýl iki üst düzey yönetici çocuðu ÖSS'den iyi puan alamadýklarý için diþçilik ve týp fakültelerine giremediler. Ve ceplerine koyduklarý para ile Kiev Üniversitesi'nin yolunu tuttular. Orada bir yýl kaldýktan sonra bir belge alýp geri geldiler. Bu belge ile de Yakýn Doðu Üniversitesi'nin Diþçilik ve Týp Fakültelerine kayýtlarýný yaptýrdýlar... Diðer öðrencilerin veya ailelerin günahý ne? Onlarýn paralarý yok diye böyle bir geçiþ yapamýyorlar... Ama en önemlisi geçiþ falan deðil, saðlýkla ilgili olduðu için böyle bir durumun kabul edilmemesi lazýmdýr. Bu bir yol olarak önümüzdeki dönemlerde daha fazla artacaðý için þimdiden önlem alýnmasý gerekmektedir." HAYAL KIRIKLIÐI Sosyal sigortalardan emekli bir vatandaþýmýzýn eþi, anjiyo sonrasý güvendiði devletten umduðunu bulamayýnca uðradýðý hayal kýrýklýðýný þöyle anlattý: "Ben baþýmýzdan geçen bir olayý aktarmak istiyorum. Eþim sosyal sigortalardan emekli olan birisidir. Emekli maaþý da 1200 TL dolayýndadýr. Eþim rahatsýzlandý. Doktora gitti gerekli tetkiklerini falan yaptýktan sonra kalbe giden damarlarýnda týkanýklýk olduðu söylendi. Ne yapacaðýmýzý sorduk. Bizden haber bekleyin deyip telefonumuzu, adresimizi aldýlar. Bir süre sonra da bizi anjiyo için çaðýrdýlar. Eþim o gün ödenmiþti. Anjiyo için gittiðimizde müracaat ettik, bize üç adet makbuz verdiler. Her makbuz 100 TL'lik.. Fonmuymuþ neymiþ, bunlarý ödememizi istediler. Ödedik. Gerekli müdahaleyi yaptýktan sonra da takýlan stend ve diðer iþlemler için bizden 1250 TL talep ettiler. Sosyal Sigorta emeklisi bir adamýn eline ayda 1200 TL geçerken, hastanede saðlýk için yapýlan iþlemlerden dolayý, kiþiden talep edilen rakam ilk etapta 300 TL kayýt artý 1250 TL iþlemler, yani 1550 TL. Bu arada doktorlarýn yazdýklarý ilaç ve haplar için de 1600 TL ödedik. Faturalarý Sosyal Sigortalar Dairesi'ne verdik, bize ödeneceðimiz söylendi ama ne zaman ödeneceðimiz belirtilmedi. Sorduðumuz zaman da iki üç ay sonra bir uðrayýn dendi. Bunu þikayet babýnda söylediðimiz zaman bize söylenen 'paranýz yoksa gelmeyeydiniz' oldu. Biz yýllarca sosyal sigorta yatýrýmlarýmýzý neden yaptýk? Bu günler için deðil miydi?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KADINIM AMA KOCA ÝSTEMÝYORUM NE OLMUÞ? Bizim Mandra Ýrsen Küçük'ün "13. maaþta sýkýntý yok, gününde ödenecek" açýklamasý mandrada büyük hayretle karþýlanýrken, enayi yerine konulduðunu düþünen birçok vatandaþ da açýklama karþýsýnda öfke ve sinir krizi geçirir. Herkes, emekli ve çalýþanlarýn maaþlarýnýn düþürülmesinin, 13. maaþlarý ödemek için yapýldýðýný çok iyi bilmekte, UBP hükümeti de bunu gizlememektedir. Sokaktaki adam "Bir cebimizden alacak, sonra da 13. maaþ diye diðer cebimize koyacaklar" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 1 Ekim 2010 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Kimdir be bunlar? KKTC Hükümetinin baþý Baþbakan Ýrsen Küçük baþbakanlýðýný uzatabilmek uðruna ülke yönetimini bir kenara býrakarak tamamen Aralýk ayýnda yapýlacak partisinin kurultayýna odaklandý. Bu arada ülkede türemiþ olan çeteler, çeteler kadar tehlikeli ve insanlarýn ekmeði ile oynayan bazý kendini bilmezler, sahipsiz köy bulmuþ bilmem ne gibi istedikleri gibi at koþturtmaktadýrlar. Bir bakan kim ve yetkisinin ne olduðunu unutur görünerek, dünyanýn bugünkü konjönktüründen bihaber, Hataya'a yaptýðý ziyarette aklýnca Rumlarý tehdit edecek diye, yakýnda anlaþma olmazsa Kuzey Kýbrýs'ýn Hatay örneðinde olduðu gibi Türkiye'ye baðlanabileceðini söylüyor. Belediyeler Yasasýnda olmamasýna raðmen Özel Kadýoðlu adýnda biri Lefkoþa Belediyesi baþkan yardýmcýsý oldu diye altýna þoförlü makam aracý çekmekte sakýnca görmemektedir. Lefkoþa Belediyesi'nin mali yönden çok zor durumda olmasýna raðmen yeni yeni danýþmanlarý ortaya çýkmaktadýr. Bu danýþmanlardan biri olan Kartal Harman'la belediye baþkan yardýmcýsý Kadýoðlu arasýndaki tartýþmada Kadýoðlu, danýþmana basýn haberlerine göre "Evini arabaný yakarým. Ayaklarýna sýkarým" demektedir. Yaþý artýk çalýþmamasýný gerektirecek kadar büyük olmasýna karþýn, basýn haberlerine göre 65, sigortadan emekli Zihni Gürpýnar adlý biri, sýrf UBP'li olduðu için Güzelyurt'ta Okal Koop.'un baþýna müdür yapýlmaktadýr. Tabiiki böyle uygulamalar hem iþsiz gençlerin önünü týkamakta, hem de emekli olmuþ birinin cebine bir maaþ daha fazla girmesini saðlamaktadýr. Bu müdür de kendi partisinden olmayanlarý türlü bahanelerle iþten atmakta sakýnca görmemektedir. Nitekim son olarak tansiyon ve þeker hastasý ve 13 yýllýk Okal çalýþaný bir bayaný iþ azlýðý nedeni ile iþten durdurmuþ. Ýþ azlýðýný bahane ederken UBP'li baþka bir bayaný ise iþe almýþ. Bu gazetenin çetelerle ilgili yazýlarýný ihbar kabul edip aylardýr soruþturma açmayan polis, nihayet soruþturmaya baþlamýþ. Maðusa'da bir restoran sahibinden zorla 2 adet 20 bin sterlinling çek alýndýðýný tesbit etmiþ. Ancak çekleri verenler þikâyetçi olmadýklarý için polis hiçbir tutuklama veya birine dava ikâme etmedi. Halbuki þikâyet olmasa bile polisin kamu menfaatleri söz konusu olduðu için soruþturmayý ileriye götürmesi gerekirdi. Çetelerle ilgili bu gazetede yazýlanlarý ihbar kabul edip polisi harekete geçirmeyen savcýlýk ise, yabancý bir devletin genel kurmay baþkanýna hakaret edildiði iddiasý ile açýlan davada alt mahkemede beraat eden sevgili Þener Levent'in davasýný temyiz etmiþ. Emeklisinden vergi kesen bu devlet, çalýþýrken aldýklarý risk ve makam tahsisatlarýný emekli olduktan sonra da almaya devam edenlerden olmayan makam ve risk için alýnan tahsisatlarý kesemiyor. En azýndan emeklilikte alýnan bu tahsisatlarýn yarýsýný kesmeye çalýþan maliye bakanýný birileri yeyip yutmuþ. 2 yýl kadar önce Bafra bölgesinde yarým kalan turizm amaçlý yatýrýmlarýn tamamlanabilmesi için Türkiye'den ilâve 300 milyon Türk Liralýk bir kaynak aktarýlmasýna raðmen bugüne kadar Bafra bölgesinde yarým kalan yarýrýmlardan hiçbiri tamamlanmadý. Þimdi soralým. Hatay gibi Kýbrýs'ý da Türkiye'ye baðlayacaðýný zanneden Bakan kendini kim zannediyor? Altýna þoförlü makam aracý çeken belediye baþkan yardýmcýsý kimdir ki danýþmanýn ev ve arabasýný yaktýracak veya ayaðýna sýktýracak? Emekli olmasýna karþýn Okal Koop'un müdürlüðüne getirilen zat da kimdir ki 13 yýllýk ve hasta çalýþanlarýn ekmeði ile oynuyor? Memleketin kazanan iþ insanlarýný haraca kesen, zorla çek senet tahsilâtý yapan sözde çete elemanlarý kimdir ki ne polis, ne savcýlýk ne de hükümet ettiklerini sananlar bunlara karþý önlem alamýyorlar? Emekli olup da risk ve makam tahsisatý alanlarýn bu tahsisatlarýný kesmeye çalýþan Maliye Bakanýný yiyip yutanlar kimlerdir? Türkiye'den gelen ve Kýbrýs Türklerine fatura edilen 300 milyonluk kaynaðý kimler yiyip yutmuþtur ki Bafra'da tek bir yarým yatýrým dahi tamamlanmamýþtýr? Daha yüksek sesle ve topu için haykýrarak soralým. Kimdir be bunlar? YOÐURT DERESÝ KANALÝZASYON DERESÝ OLDU (Haber - fotoðraf: Evrim Kamalý) Yaklaþýk bir hafta önce Kanlýdere'ye akýtýlan süt atýklarýyla ilgili bir haber yapmýþtýk. Belediye ve diðer kurumlar bu haberimiz üzerine gerekeni yapýp burayý temizlemiþlerdi... Ancak bu fazla uzun sürmedi. Kanlýdere þimdi de kanalizasyon atýklarýyla kirletiliyor. Çevre sakinleri bu saðlýksýz ortamdan çok þikayetçi. "Yazýn" diyorlar. "Madem ki ille de gazetede isimleri yazýlmadan iþ yapmýyorlar, yazýn da belki gelip bu pisliði de temizlerler, çaresini bulurlar" diyorlar. Kanalizasyon sularý dereye akýtýldýðý için etraftakiler hem kokudan, hem de sineklerden rahat yüzü görmediklerini vurguluyorlar. KIÞ MESAÝSÝ PAZARTESÝ BAÞLIYOR Kamu Görevlileri Yasasý'na göre belirlenen 40 saatlik kýþ dönemi mesaisi pazartesi günü baþlýyor. Bakanlar Kurulu'nun dün onayladýðý karar kapsamýnda günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dýþýnda kalan kurumlarda çalýþma saatleri hafta içi ve olarak uygulanacak. Personel Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, kýþ mesaisi saatleri bu kapsamda uygulanacak, ancak yasada çalýþma saatleriyle ilgili herhangi bir deðiþiklik yapýlmasý halinde yeni bir genelge yayýnlanacak. Baþbakanlýða baðlý Personel Dairesi Müdürü Zilha Menent'in imzasýyla yayýnlanan genelgeye göre, limanlarda mesai ve , Yataklý Tedavi Kurumlarý'na baðlý saðlýk servisleri ile Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'ne baðlý saðlýk servislerinde , Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise ve olacak. Kamu Saðlýk Çalýþanlarý Çalýþma Saatleri Tüzüðü Tabiplik Hizmetleri Sýnýfý dýþýnda kalan kamu saðlýk çalýþanlarý ise saatleri arasýnda çalýþacak. Kamu Görevlileri Yasasý uyarýnca kamu çalýþanlarý, ekim-nisan dönemini kapsayan 7 ay süresince haftalýk 40 saat, mayýs-eylül dönemini kapsayan 5 ay süresince de haftada 35 saat esasýnda düzenlenen mesai sisteminde çalýþýyor. Hükümet tarafýndan hazýrlanan ve haftada 39 saat esasýnda yaz-kýþ tek mesai sistemi öngören tasarý ise, Meclis'te yasalaþmayý bekliyor. MAÐDUR ÝNGÝLÝZLERÝN SORUNLARINA ÇARE ARANIYOR KKTC'de yaþayan yabancýlarýn mülklerle ilgili sorunlarýna çözüm bulunmasý amacýyla Maliye Bakanlýðý, Merkez Bankasý yetkilileriyle birlikte giriþim baþlatýyor. Yabancýlarýn karþý karýya kaldýklarý sorunlarýnýn çözümlenmesi konusunda çalýþma yapmak amacýyla oluþturulan Komite, dün Baþbakan Ýrsen Küçük'ün baþkanlýðýnda toplanarak konuyu görüþtü. Yüksek Mahkeme eski baþkanlarý Salih Dayýoðlu, Taner Erginel, Eski Baþsavcý Zaim Necatigil, eski bakanlar Rüstem Tatar ve Orhan Zihni Bilgehan'dan oluþan komite, bugün yaptýðý toplantýda mülk sahibi yabancýlarýn karþý karþýya kaldýklarý sorunlarýn çözümü konusunda görüþler belirledi. Orhan Zihni Bilgehan'ýn hazýr bulunamadýðý dünkü toplantýda, komite üyeleri belirledikleri görüþleri Maliye Bakanlýðý'na ilettiler. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün TAK'a verdiði bilgiye göre Komite'nin toplantýda belirlediði görüþler, dünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýnda varýlan kararlar da dikkate alýnarak Maliye Bakanlýðý'na bildirildi. Maliye Bakanlýðý ile Merkez Bankasý yetkililerinin, sorunun çözümü için, bu görüþlere paralel olarak giriþim baþlatacaklarý bildirildi. Baþbakan Ýrsen Küçük dünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýndan önce yaptýðý açýklamada, konunun Bakanlar Kurulu'nda ele alýnacaðýný söylemiþti. Kalem Yalçýn Okut Seferberlik Tetkik Kurulu ndan Kontrgerilla ya (2) 1963 Aralýk ayýnýn son haftasýnda, Þendul Cemaliye ile þoförü Zeki Karabülük ün, Tahtakala mahallesinde (Ýsmet Ýnönü nün deyimiyle, bir sokak kavgasý nda) öldürülmeleri üzerine Türklerin Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki haklarýndan ve ödevlerinden çekilmeleri de ne rastlantýdýr, ne de masum bir milli savunma dýr. O yaveler çok bayatladý ve koktu; o kokmuþ yaveleri hâlâ yiyen ve þükreden þükrancýlar varsa da, hiçbir ayýk kafaya ayný zokayý yutturamazlar O yýllarda Kýbrýs ýn en yakýn Arap komþularýndan Mýsýr da, Suriye de, Lübnan da -o dönemin hâlâ yükselen bir çekim merkezi olan- Sovyetler Birliði nüfuz alanýna girmiþlerdi. Yemen den Irak a, oradan Cezayir e kadar eski Osmanlý eyaletleri bir bir emperyalist zinciri kýrýp Sovyetler Birliði ne yanaþmaktaydýlar. Kýbrýs ta da ayný eðilimler vardý ve güçlenmekteydi Emekli Generalin itirafýnda belirttiði gibi, Seferberlik Tetkik Kurulu nun Kýbrýs a silah göndermeye baþlamasý, aslýnda, Ýngiliz sömürgeciliðine karþý baþlayan uyanýþ ve direniþ hareketlerine karþý bir, karþý-tedbir almak ve kontrgerilla uygulamalarýna baþlamak için hazýrlýktý. Zaten, counter kelimesinin bir anlamý da karþý çýkmak, karþýlýk vermek demektir; Türkçeye Batý dillerinden kontrgerilla olarak geçen kelimenin orijinali olan counter-guerilla da: gerilla-karþýtý demektir... Counter-guerilla faaliyetlerinin Aðababasý Emperyal Ýngiliz Ýmparatorluðu olsa da, boynuz kulaðý geçer misali, onun kandaþ vesýnýfdaþ kardeþi Amerikan emperyalizmi Aðabeyini de geçti Özellikle, 1960 larda Vietnam dan Afrika ya ve Güney Amerika daðlarýna kadar yükselen baðýmsýzlýk ve özgürlük mücadelelerini yürüten gerillalara karþý, Batý ve özellikle ABD, ahlaksýzlýðýn ve alçaklýðýn en daniska faaliyetlerini counter-guerilla savaþ taktikleri diye uygulamaya koymuþtu; Batý emperyalizminin uyguladýðý o en ahlaksýz ve en alçakça counter-guerilla faaliyetleri arasýnda binbir türlü casusluk, rüþvetle satýn alma, en vahþi iþkenceler, medya manipülasyonlarý; gerektiðinde þehir su þebekelerini tahrip ya da içme sularýný zehirleme gibi yöntemler baþta gelen yöntemlerdi Örneðin, Vietnam da yakaladýklarý kadýn gerillalara tecavüz, en aðýr iþkenceler ve her türlü aþaðýlamadan sonra, onlarý çýldýrtmak için vaginalarýna yýlan da sokuyorlardý Komünizme karþý, Güzelim Batý Demokrasisi ve counter-guerilla sý budur iþte Alçaklýðýnýn sýnýrý yok Türkiye NATO ya üye olduktan ve ABD/Pentagon/CIA nýn kontrgerilla eðitimlerinden (turnikelerinden) geçen Türk Generallerinin yapmayacaðý, yapamayacaðý provakasyon olamazdý artýk O çerçevede, hazýrlandýlar/hazýrladýlar, silahlandýrdýlar ve Kýbrýsta çatýþmalarý baþlattýlar. Ha, kuþkusuz ki, diðer taraf da sütten çýkmýþ ak kaþýk deðildi. Her iki tarafýn da, (EOKA nýn da, TMT nin de) mastermind larý dolaylý ve/veya doðrudan ayný merkezlerden yönetilmekteydi Her iki taraftaki milliyetçilik virüsü Anglo- Amerikanlarýn ekmeðine yað sürüyordu; ve zaten o baðnaz ve kör milliyetçilik virüsünün kaynaðý da bizatihi Batý nýn kendisi idi lerdeki çatýþmalarý, Arif Hoca geçen gün, General in itirafýndan sonra, gün ve tarih vererek ve kaç kiþinin öldüðünü de belirterek çok net olarak aktarmýþtý. Tekrarlamam gereksiz. Þu bir gerçek ki, ABD (Yunanistan la ayný günde) Türkiye yi NATO ya üye yaptýktan sonra, Ortadoðu da ipler Ýngilizlerden çok ABD nin eline geçti. Baðýmsýz Kýbrýs ý da ABD bir seçenek olarak ortaya sürdü; NATO nun güney kanadýnýn bir Türk- Yunan savaþý ile çökmemesi için. Baðýmsýzlýk tan sadece iki buçuk-üç sene sonra çatýþmalarýn yeniden baþlamasýnda Ýngiltere ve ABD nin parmaðý olmadýðýný kimse ileri süremez. NATO, ta Norveç ten baþlayarak tüm batý ve güney Avrupa yý içine alan bir anti-komünist olarak Sovyetler Birliði ni kuþatmak için kurulmamýþ ve kontrgerilla örgütlenmeleri ile donatýlmamýþ mýydý?.. O þartlarda batmayan uçak gemisi Kýbrýs ý mý dýþarýda býrakacaklardý? de Fazýl Önder in alçakça katledilmesiyle baþlayan solcu avý da, 1962 de vergi yasasýný geçirmeyip, o yetmeyince Türk Haberler Ajansý binasýný ve camileri bombalama iþi de, iki yurtsever avukatýn katli de hep o kontrgerilla mihraklarýnýn yediði herzelerdir. Cami de bombalarlar, Irak ta olduðu gibi müze de soyarlar, Türkiye de olduðu gibi faili meçhul ler de örgütlerler, Diyarbakýr cezaevinde ve Kürt köylerinde bok da yedirirler O kontrgerilla mihraklarý her boku yerler

9 1 Ekim 2010 Cuma Tünel ALINTI HER SABAH BÖCEK OL GREGOR SAMSA Gözdaðý, gözbaðý içindir! Gözdaðý körleþtirmek içindir; dilsizleþtirmek, eleþtirisizleþtirmek, itirazsýzlaþtýrmak, vicdaný itibarsýzlaþtýrmak, boyun eðdirmek içindir. Çok özgürlükçü zatlar yönetimindeki Milliyet'ten topluca kovulduðumuzda bir arkadaþ þöyle demiþti: "Hadi bizi fýrýna götürdüler; ama ötekiler toplama kampýnda sürekli sabun olma korkusuyla susacak!" O devir, gazetecilere hapis getiren kanuna bile susmalarý sabunluktandý! Bu devirdeki kimi gibi. Sabun, kayar zaten. Bazen köpürse de, tükenir, tüketilir! Ýktidar karþýsýnda, para karþýsýnda, paþa karþýsýnda, maþa karþýsýnda kývrýl, her sabah böcek ol Gregor Samsa! Gözdaðý gözbaðý içindir çünkü! Umur TALU (Habertürk) DÝPNOT 30 yýllýðýna kiralanan Saray Otel'in inþasýna 1958'de baþlanmýþ ve 1960'ta tamamlanmýþtý. ÝÞSÝZLÝK ADAMI ÞAÝR YAPAR ARÞÝV TARÝH 25 AÐUSTOS, sendika, kararnameleri ve yasa tasarýlarýný geri çekmesi, sonra da tüm sendikalarla bir masada biraraya gelmesi için hükümete yarýna kadar süre tanýdý... Gözden kaçmayanlar... BÝZÝMKÝLER ÖLÜR DE SÖYLEMEZ Güneydoðu'da faili meçhul cinayetlerle birlikte anýlan JÝTEM'in kurucusu olarak bilinen Ergenekon sanýðý emekli Albay Arif Doðan'ýn, "Bir an önce ifademi alsýnlar, ölmeden önce her þeyi açýklayacaðým" sözleri üzerine Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi harekete geçti. Ergenekon davasýnýn tutuksuz yargýlanan sanýklarýndan Albay Doðan'ýn saðlýk durumunun ifade vermeye elveriþli olup olmadýðý araþtýrýlýyor þimdi. Burada önemli olan Albay Doðan'ýn, ölmeden önce herþeyi açýklamak istmesi. Bizimkiler bütün bildiklerini mezara götürür buralarda. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Bizi cep telefonu ile tanýþtýran Telsim' in yetkilileri ile birlikteyiz bugün, bu baðlamda ziyaretiniz içinde çok teþekkür ederim. Nazým ÇAVUÞOÐLU Eðitim Bakaný Aklýnýzda bulunsun FAYDALARI SAYMAKLA BÝTMÝYOR Zeytinde kansere karþý etkili olan birçok maddenin yaný sýra A, D, E ve K vitaminleri de mevcuttur. Bu vitamin ve maddeler kanser tümörlerinin oluþumunu engellerken, radyoaktiviteye karþý vücudu koruduðu tespit edilmiþtir. Zeytinyaðýnýn, içerdiði E vitamininin insan hücrelerinin yenilenmesine katkýda bulunarak yaþlanmayý geciktirdiði ve beyin fonksiyonlarý üzerindeki yýpratýcý etkisini azalttýðý kanýtlanmýþtýr. Zeytinin içeriðindeki E, A, D ve K vitaminlerinin çocuklarda kemik ve diþ geliþimine yardýmcý olduðu, kalsiyum kaybýný engelleyerek kemiklerin güçlenmesine katký saðladýðý anlaþýlmýþtýr. Zeytin karaciðerin de dostudur.. "Doðmak için babama, okumak için okula, yaþamak için aþa ihtiyacým var. Ekmeðimizi geri verin." Karpaz eylemcileri Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Baskýn Oran'dan AKP'ye: 'Isýrýlmak istemiyorsan panikleyip kaçmayacaksýn...' AÝHM'nin Hrant kararý, caným ciðerimin doðum gününden bir gün önce çýktý. Türk devleti için yenir yutulur cinsinden deðildi. Uluslararasý mahkeme, Türkiye'yi AÝHS'nin üç maddesinden birden mahkum etti: 1) Yaþam hakký ihlali 2) Ýfade özgürlüðü ihlali 3) Etkili bir hukuk yolu bulunmamasý ihlali. Böylesi bir karar karþýsýnda AKP hükümetinin yapabildiði tek þey, kararý "temyiz" etmeyeceðini ilan etmek oldu. Böylesi bir olayda yapmasý gereken her þeyi eksik býraktý ve yapýlabileceði kadar yanlýþ yaptý. Bir daha böyle rezillikler olmamasý için þu GÜNÜN KARÝKATÜRÜ þu þu tedbirleri aldým, alýyorum, alacaðým diye açýklayabilirdi, açýklamadý. Tetikçinin arkasýndaki katillerin bulunacaðýna iliþkin bir temenni açýklamasý olsun yapabilirdi, yapmadý. Eksik olan her þey yanlýþtýr, AKP hükümeti büyük yanlýþ yaptý. PKK'nýn 20 Eylül 2010'a kadar ilan ettiði eylemsizlik kararý tarihine dört gün kala Hakkari'nin Geçitli köyünde bir minibüs patlatýldý. 10 kiþi öldü. Baþbakan Erdoðan önceden BDP'ye randevu vermiþti, randevu falan kalmadý. Hükümet, patlamanýn sorumlusunun PKK olduðunu KÝM NEREYÝ NE KADAR YÖNETÝYOR? Emniyet Müdürü Hanefi Avcý bir kitap yazdý ve "Emniyeti Fethullahçýlar ele geçirdi" dedi diye tutuklanýnca, Türkiye'de bazý köþe yazarlarý ve hatta bazý siyasiler "Bu ülkeyi kim yönetiyor? Biz ne kadarýný yönetiyoruz?" diye sormaya baþladýlar. Türkiye'yi bile kimin yönettiði belli deðilken, KKTC'yi Türkiye'nin yönettiðini söylememizin anlamý kalmadý. Baksanýza, gazetemizin beraat ettiði Özlem Güneyli davasýný kimin canlandýrdýðýný bile bilmiyoruz. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na sorsak, o da bilmez herhalde... ilan etti. Bellekler 27 Mayýs 2009'a gitti. O tarihte de Erdoðan, uzun zamandýr reddettiði randevuyu DTP'ye verdiði halde, yine Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir mayýnýn yedi askerin ölümüne yol açmasý üzerine randevuyu iptal etmiþ, "PKK'ya terörist demeden DTP'nin elini sýkmam" demiþti. 25 Haziran 2009 günü internete bir ses bandý düþtü. Kayýtta konuþanlarýn Hakkari Tümen Komutaný Tümgeneral Gürbüz Kaya, Çukurca Tugay Komutaný Tuðgeneral Zeki Es, Tabur Komutaný Yarbay Taner ve adý "XXX" olarak belirtilen bir komutan olduðu basýnda yer aldý. Tuðg. Es mayýnlarý kendisinin yerleþtirdiðini söylüyordu.(...) Hayatýný kaybeden erlerden beþinin aileleri Kaya ve Es hakkýnda suç duyurusunda bulunduðu için bu olay yargý önüne gitti. Ýnceleme raporunda mayýnlarýn TSK'ya ait olduðu ortaya çýktý. Buna raðmen soruþturma dosyasý, takipsizlik kararý verilerek Genelkurmay Askeri Savcýlýðýna gönderildi. (...) Baþbakan yine yanlýþ yaptý. Böyle kriz anlarýnda diyalog yapýlmaz da ne zaman yapýlýr? Kýz alýp verirken mi? Bu patlamayý hangi musibet yaptýysa, Baþbakan'ýn korkusu sayesinde amacýna ulaþtý: Barýþ sürecini engellemeyi yine becerdi. Eksik olan her þey netice itibarýyla yanlýþtýr. Ama burada artýk eksiklik deðil, doðrudan yanlýþlýk var. AKP içinden ve dýþýndan korkuyor. Ýçinden korkuyor çünkü AKP bir parti deðil, bir koalisyon. Koalisyonun kimi kanatlarý Erdoðan'ýn ileri gitmesini engelliyor, Erdoðan da korkuyor. Cemil Çiçek tek baþýna kâfi. AKP, dýþýndan korkuyor, en baþta da askerlerden korkuyor. Ama, meþhur söz, korkunun ecele faydasý yok. Hatta, zararý var. Kaçaný kovalarlar ve hatta ýsýrýrlar. Isýrýlmak istemiyorsan panikleyip kaçmayacaksýn. (Bu yazý Baskýn Oran'ýn 26/09/ 2010 tarihli "Radikal 2"de yayýmlanan "Kaçaný kovalarlar ve ýsýrýrlar" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr.)

10 10 1 Ekim 2010 Cuma Karanfil Kani KANOL ZORLU TÖRE HAKSIZ MI? Gideceðimiz köyün minarelerini iþaret etti diye Zorlu Töre'ye kýzanlarý anlamýyorum doðrusu. Þartlar elbette Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhak kararý aldýðý dönemden farklýdýr... Ancak töre de zaten hemen þimdi Hatay'da uygulanan yöntemle Kýbrýs sorununu çözmekten filan bahsetmedi. Nitekim Hatay Cumhuriyeti Meclisi de uluslararasý konjonktür imkan verdiði an almýþtý ilhak kararýný. Ancak öncesinde gerekli ön çalýþmalar, yani ilhak kararýna karþý çýkýlmamasý için gerekli alt yapý hazýrlanmýþtý. Sonuçta alýnan karar oybirliði ile alýnmýþ ve Hatay Türkiye'ye ciddi hiçbir karþý çýkýþ yaþanmadan baðlanmýþtý. Kýbrýs'ta da KÝP yani Kýbrýs Ýstirdat Planý, Özel Harp Dairesi'nin bir planýydý. Kýbrýs'ýn yeniden Türkiye'ye baðlanmasýný hedefliyordu. Bu plan da büyük bir baþarý ile uygulanmýþ ve 1974'de Türkiye'nin adayý iþgal etmesiyle büyük bir aþama kaydedilmiþti... Sonrasýný ise hep birlikte yaþýyoruz iþte... Kýbrýs'ýn kuzeyine yerleþtirilen ve gerçek sayýsýný bu ülkenin yurtdaþlarý olarak bilemediðimiz, uluslararasý kararlarda da açýk olarak vurgulandýðý gibi bir iþgal ordusu ile, yine gerçek sayýsýný hiç kimsenin bilemediði Türkiyeli bir nüfusla, plan son aþamaya getirilmiþ durumda... Bu konuda Kýbrýslý Türk toplumu öyle bir travma yaþamaktadýr ki, tam da planlandýðý gibi paramparça olmuþ, gelecekten umudunu kesmiþ ve kendine güvenini yitirmiþ durumdadýr. Çocuklarýna býraktýklarý toplumsal mirastan utanan, onlara artýk bu ülkede kalmalarýný söylemekten kaçýnan ve bu nedenle sayýlarý her gün azalan bir toplum... Birilerini rahatsýz ediyor mu peki bu durum? Kýbrýslý Rumlar kendi bölgelerinde kurduklarý düzenden ve refahtan memnun, ikinci-üçüncü kuþak kuzeyde býrakýlan topraðý ve yaþamý hemen hemen unutmuþ durumda... Sayýlarýný hiçbir zaman bilemediðimiz adanýn kuzeyine yerleþtirilen Türkiyeli nüfus ise daðýtýlan Rum topraðý ve burada sahip olduklarý Türkiye'deki yaþamlarýndan çok daha refah bir yaþam sayesinde herhangi bir gelecek problemi yaþamýyor. Sonuçta gerekirse Karadenizliler geldikleri Karadeniz bölgesine, Hataylýlar geldikleri Hatay'a, Antepliler, Antep'e dönerler olur biter... Zaten bu nüfus kendilerini Kýbrýslý Türk olarak hissetmiyor ve burayý Türkiye'den ayrý düþünemiyor ki... Açýkcasý uluslararasý konjonktür bugün elverdiði an, buraya yerleþtirilen nüfus sayesinde rahatlýkla Hatay yöntemiyle Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye'ye baðlayýp, Ýstirdat Planýný sonuçlandýrmak hiç de zor olmasa gerek... Ýþte Zorlu Töre de bundan bahsediyor zaten... Yoksa bunca zamandýr kimlikle giriþler konusunda, kontrolsuz nüfus aktarma ve kayýt dýþý kaçak yaþam ve ekonomi konusunda her kesimden yükselen seslere raðmen, hala daha bir önlem alýnamamasý nasýl izah edilebilir ki? Bu gidiþatýn bir þekilde kontrol altýna alýnmasýný isteyenler kaldýysa etrafta, bilinmelidir ki toplum olarak öncelikli sorunumuz nüfus ve irademizin el deðiþtirmesi sorunudur. Nüfusu ve ona baðlý kaçak yaþamý, Türkiye'nin "arka bahçesi" olma sorununu ve irademize sahip çýkmayý baþaramadýðýmýz sürece, hiçbir konuda baþarý saðlamak mümkün olmayacaktýr. ÝÞVERENLER ASGARÝ ÜCRETÝN ARTIRILMASINA KARÞI Ekonomik Örgütler Platformu (EOP), "ekonomide daralmanýn devam ettiði ve ekonomik koþullarýn buna baðlý olarak aðýrlaþtýðý bir dönemde, asgari ücret tespitine yönelik çalýþmalarda ülkenin içinde bulunduðu ekonomik þartlarýn öncelikli olarak dikkate alýnmasý gerektiðini belirterek, bu þartlarda asgari ücretin artýrýlmamasý gerektiðini savundu. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO), Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Derneði (ÝÞAD), Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI DA ASGARÝ ÜCRET ARTIÞINDAN ENDÝÞELÝ Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) Baþkaný Hürrem Tulga, "daralan ekonomi içerisinde büyüme bir yana, iþletmesini bile zorla ayakta tutmaya çalýþan kesimlerin temsilcileri olarak asgari ücretin artýþýnýn birçok iþletmede büyük sýkýntýlar yaratabileceðini açýkça gördüklerini" belirtti. Tulga dün yaptýðý açýklamada, asgari ücret tartýþmalarýný üzüntüyle takip ettiklerini, asgari ücretin yükseltilmesini isteyen iþçi çevreleri ve asgari ücret üzerinden muafiyet kazanacak olan kamu çalýþanlarýnýn (KTMB), Kýbrýs Türk Otelciler Birliði (KTOB), Kýbrýs Türk Ýþverenler Sendikasý ve Kuzey Kýbrýs Genç Ýþadamlarý Derneði'nden (GÝAD) oluþan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), "yüzlerce iþletmenin kapandýðý, iþsizliðin yükseldiði, iþverenlerin bugünkü ücretleri dahi ödeyemediði, sosyal yatýrým yükümlülüklerini yerine getiremediði mevcut ekonomik koþullarda" asgari ücrette yapýlacak bir artýþýn, ülke ekonomisi üzerinde domino etkisi yaratarak aðýr hasarlara neden olacaðýný iddia etti. asgari ücreti yükseltme taleplerini anladýklarýný dile getirdi. Temel tüketim maddelerinde yaþanan artýþlar, artan vergiler gibi harcamalarýn yükseldiði bir zamanda bu taleplere haklýlýk payý vermemenin mümkün olmadýðýný belirten Tulga, öte yandan daralan ekonomi içerisinde büyüme bir yana, iþletmesini bile zorla ayakta tutmaya çalýþan kesimlerin temsilcileri olarak asgari ücretin artýþýnýn birçok iþletmede büyük sýkýntýlar yaratabileceðini de açýkça gördüklerini kaydetti. CTP'DEN ÇOCUKLARA ÇANTA- CTP Dipkarpaz Bucak Örgütü, Dipkarpaz Ýlkokulu'nu ziyaret ederek öðrencilere okul çantasý daðýttý. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre önceki gün okulu ziyaret eden Örgüt Baþkaný Gültekin Erdoðan baþkanlýðýndaki heyeti karþýlayan okul Müdiresi Sezgin Hamzaoðlularý, çocuklarýn okul ihtiyaçlarýný giderme yönünde yaptýklarý önemli katký nedeniyle heyete teþekkür etti ve bu tür yardýmlarýn devamýný dileyerek, CTP-BG Dipkarpaz Ocak Örgütü'nün bu anlamlý davranýþýnýn örnek teþkil etmesi gerektiðini kaydetti. AÖA ÖÐRETÝM YILI BAÞLADI Atatürk Öðretmen Akademisi'nin (AÖA) akademik yýlý baþladý. Akademik yýl baþlangýcý, Lefkoþa'daki Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi'nde düzenlenen törenle gerçekleþtirildi. Açýlýþ törenine Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Eðitim Müþaviri Esin Çakýl, Yükseköðretim, Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Baþkaný Hasan Ali Býçak, Akademi Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Nadiri, Akademi Baþkaný Zehra Özçýnar, bakanlýk yetkilileri, akademi eðitmenleri ve öðrenciler katýldý. DÜNYADAN... DÜNYADAN... En tiksindirici turistik mekânlar Ýnternet'ten yayýn yapan ABD merkezli seyahat tavsiye sitesi Tripadvisor, en tiksindirici turistik mekânlarý sýraladý. Listenin bir numarasýnda Ýrlanda'daki Blarney Taþý bulunuyor. 19'uncu yüzyýldan kalan taþý iðrenç kýlan ise her gün yüzlerce kiþi tarafýndan öpülüyor olmasý. Ýnanýþa göre bu taþý öpenlerin dilekleri gerçekleþiyor. Listenin ikinci sýrasýnda ise ABD'nin Seattle þehrinde bulunan 15 metre uzunluðundaki "Pike Place Market" duvarý yer alýyor. Bu duvarda bir milyondan fazla renkli sakýz bulunuyor. 1993'te baþlayan sakýz yapýþtýrma geleneði halen sürüyor. Günde 14 kez deri döküyor West Midlands'ta yaþayan Sonia ve Paul Whitehouse'un kýzlarý Annabelle, doðuþtan balýk pulu hastalýðý olarak bilinen çok nadir görülen genetik ihtiyoz hastalýðýna yakalandý. "Collodian zarý" denilen kalýn bir deri örtüsüyle dünyaya gelen ve daha sonra tedavi edilen Annabelle'nin cildi önce kýzarýyor, sonra pul pul dökülüyor. Ortalama bir insan 23 günde bir deri deðiþtirirken, 5 yaþýndaki minik balerin günde 14 kez deri deðiþtiriyor. Günde dört kez bandajlanan Annabelle'nin yüzü ve elleri açýkta olduðu için her 30 dakikada bir vücudu kremleniyor. Annesi Sonia, "Bu hastalýðýn tedavisinde nasýl bir yöntem uygulayacaðýmýzý bilmiyoruz. Bir kez tatildeyken bir taksi þöförü 'Kýzýnýzý mikrodalgaya mý koydunuz' diye espri yaptý. Çoðunlukla onu güneþ altýnda býrakmakla suçlanýyoruz. Ama aslýnda tedavisi için her þeyi yapýyoruz" dedi. 7 yýldýzlý uzay oteli Malezya'da katýldýðý bir toplantýda ilk ticari uzay turizmi seferlerini 18 ay içinde baþlatacaðýný açýklayan Virgin Havayol-larý'nýn sahibi Ýngiliz milyarder Richard Branson, bir sonraki projesinin de uzay otelleri olduðunu açýkladý. "SpaceShipTwo'nun inþasýný yeni bitirdiklerini, 18 aya kadar insanlarý uzaya götüreceklerini söyleyen Branson, Ay'a yolculuk gibi uzun seyahatlerde kullanýlmak üzere uzayda ultra lüks oteller açmayý planladýklarýnýn da müjdesini verdi. Buna göre uzay araçlarý turistleri Dünya'dan alacak ve yörüngedeki uzay otellerine götürecek. Uzay seyahatinin fiyatý ise 200 bin dolar. Soygunu Facebook'ta anlatýnca yakalandý ABD'nin Portland Kenti yakýnlarýnda yaþayan Ryan Homsley (29) sýrt çantasýnda bomba olduðunu söyleyerek banka soydu ve ortadan kayboldu. Ancak Homsley'nin Facebook sayfasýna bakýldýðýnda soygunu hangi sebeple ve nasýl yapmak istediðine dair bilgilerin paylaþýlmýþ olduðu görüldü. Ayrýca, soygun esnasýnda güvenlik kamerasý tarafýndan tespit edilen görüntüsünü de polisin internet sitesinden alýp profil yaptýðý dikkat çekti. Þeker hastasý olan ve soygun parasýyla hastanede tedavi gören Homsley, 2 gün sonra hastanede yakalandý. Üvey baba mide bulandýrdý!.. ABD'nin Atlanta þehrinde yaþayan bir babanýn yaptýklarý mide bulandýrdý. 49 yaþýndaki james Johnson'un önce kýz arkadaþý ve eski eþini daha sonra da üvey kýzý ve onun arkadaþlarýný pazarladýðý ortaya çýktý. Johnson'un yaklaþýk 10 yýl önce o zaman 7 yaþýnda olan üvey kýzýný taciz etmeye baþladýðý, kýzýn yaþý geçtikçe de çevresideki erkeklerle birlikte olmaya zorladýðý belirlendi. Zavallý genç kýzýn 14 yaþýnda evden kaçtýðý ve herþeyi polise anlattýðý belirlenirken, polisin 2008 yýlýnda adamý tutukladýðý öðrenildi. Johnson'un 17 ayrý davada 3 kez ömür boyu hapse mahkum olduðu, genç kýzýn da aldýðý burs sayesinde üniversite eðitimine devam edeceði açýklandý.

11 1 Ekim 2010 Cuma GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS DÜNYADAN... DÜNYADAN... TÜRKÝYE KIBRIS ÝLE ÝLGÝLÝ KARAR VEREMEZ... NATO Genel Sekreteri Anders Fog Rasmussen, AB'nin Avrupa Savunma Politikasý çerçevesinde yaptýðý giriþimlerde Türkiye'nin büyük bir rolü bulunduðunu, fakat buna raðmen, Türkiye'nin Kýbrýs ile ilgili konularda karar alýnmasýna arýþamayacaðýný iddia etti. Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Dýþiþleri Komitesi Baþkaný Averof Neofitu'nun, Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi ile Parlamentolar Arasý Dýþ Meseleler Komitesi toplantýsýnda, Rasmussen'den, ABD Eski Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright'ýn grubu tarafýndan hazýrlanan NATO'nun yeni stratejik dogmasý ile ilgili belgede de tasvir edildiði üzere, AB ile NATO'nun birbirini tamamlamasýnýn güvence altýna alýnmasý konusunda açýklama yapmasýný istediðini yazdý. AVRUPA YATIRIM BANKASI BAÞKAN YARDIMCISININ ZÝYARETÝ Avrupa Yatýrým Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Plutarhos Sakellaris'in, Güney Kýbrýs'ta bugün Avrupa Yatýrým Bankasý ile Lefkoþa Rum Belediyesi arasýnda yapýlacak iki kredilendirme anlaþmasýna imza koyacaðý bildirildi. Haravgi gazetesi, bugün imzalanacak olan anlaþmalardan ilkinin Lefkoþa Rum Belediyesi'nin kalkýndýrma programýnýn finanse edilmesi, ikincisinin ise kanalizasyon sistemlerinin finanse edilmesi ile ilgili olduðunu yazdý. GÜZELYURT'A YÜRÜYÜÞ YAPACAKLAR Sözde "Omorfo" (Güzelyurt) Belediye Baþkaný Haralambos Pittas ile Belediye Meclis üyeleri, 4-10 Ekim tarihleri arasýnda "Güzelyurt'u Anma Günleri ve Güzelyurt Bölgesi" isimli bir etkinlik düzenliyor. Fileleftheros gazetesi, etkinlik çerçevesinde Astromerit'te 10 Ekim sabahý "Omorfo'ya 30. Anti Ýþgal Yürüyüþü" yapýlacaðýný yazdý. "KALO HORYO KLÝRU" ÝLE "ORUNDA"DA YANGIN Lefkoþa Rum Kesimi'ne baðlý "Kalo Horyo Kliru" ile "Orunda" köylerinde dün yangýn çýktýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, "Kalo Horyo Kliru"daki ormanlýk alanda saat 14:30 sýralarýnda çýkan yangýnýn bölgedeki evleri tehdit ettiðini, ancak itfaiyenin yoðun çabalarý neticesinde evlere ulaþmasýnýn önlendiðini yazdý. Yangýnýn gece geç saatlere kadar sürdüðünü ve güçlükle kontrol altýna alýndýðýný kaydeden gazete, yangýnýn söndürülmesi için 210 itfaiyeci, Rum Ýtfaiyesi'ne, Rum Avcýlýk Dairesi'ne ve Lefkoþa Rum Kaymakamlýðý'na ait toplam 26 itfaiye aracý, Rum Hükümeti'ne ait 3 helikopter ve Rum Ormancýlýk Dairesi'ne ait 2 yangýn söndürme uçaðýnýn mücadele ettiðini belirtti. "KIBRIS CUMHURÝYETÝ"NÝN KURULUÞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 50'nci yýldönümü dolayýsýyla bugün Rum tarafýnda çeþitli etkinliklerin düzenleneceði bildirildi. Haravgi gazetesi, Lefkoþa Rum kesiminde "Tasos Papadopulos-Özgürlük Salonu"nda büyük bir etkinliðin düzenleneceðini ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da burada konuþma yapacaðýný yazdý. Salonda konserler, dans gösterileri, sanatsal gösteriler, kýsa film gösterimleri, fotoðraf sergisi gibi etkinlikler gerçekleþtirileceðini kaydeden gazete, etkinliðe Kýbrýslý Türk ve Rum araþtýrmacý ve müzisyenlerin de katýlacaðýný belirtti. Haberde etkinliðe Güney Kýbrýs ve yurtdýþýndan resmi davetlilerin de katýlmasýnýn beklendiði belirtildi. Gazete, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 50'nci yýldönümü" nedeniyle Atina, Moskova, Washington ve Londra'da da çeþitli etkinliklerin düzenlenmiþ olduðunu yazdý. BAÞKANLIK SARAYINDA RESEPSÝYON Fileleftheros gazetesi ise, "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 50'nci yýldönümü" dolayýsýyla Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas ve eþi Elsi Hristofyas'ýn bugün Rum Baþkanlýk Sarayýnda saatleri arasýnda halka açýk bir resepsiyon vereceðini kaydetti. RUM MALÜL GAZÝLER GEÇÝT TÖRENÝNE KATILMIYOR Öte yandan Politis gazetesi, Rum Malül Gazilerin, karþý karþýya kaldýklarý bazý sorunlarýn çözülmemesini protesto ederek, yarýn gerçekleþtirilecek askeri geçit törenine katýlmama kararý aldýklarýný aktardý. Gazetelerin bugünkü haberlerinde, tören ve etkinliklerin saatleri eksik kalýrken; geçtiðimiz günkü haberlerde Lefkoþa'da düzenlenecek geçit töreninin saatinin olduðu belirtilmiþti. DÝKO: FULE ÖZÜR DÝLESÝN DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Fotiu, AB'nin geniþlemeden sorumlu komiseri Stefan Fule'nin "haddini aþtýðýný", Avrupa Komisyonu'nun ve Komisyon Baþkaný Jose Manouel Barroso'nun Fule'yi "hizaya getirmesi gerektiðini" söyledi. Fileleftheros'un "DÝKO: Stefan Fule Özür Dilesin" baþlýðýyla yansýttýðý haberine göre Fotiu, "Fule'nin rolünü karýþtýrdýðý, AB'yi ve AB üyesi ülkeleri temsil ettiðinin bilincinde olmadýðý ortadadýr. Fule'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'nden ve Kýbrýs halkýndan alenen özür dilemesi gerekir.avrupa Komisyonu ve Komisyon Baþkaný Barroso, Fule'yi hizaya getirmek zorundadýr" ifadelerini kullandý. Gazete, Fule'nin, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn Maraþ ve doðrudan ticaretle önerilerine iliþkin sözlerini yorumlayan Fotiu'nun sözlerini özetle þöyle aktardý: "Belli ki Sayýn Fule rolünü karýþtýrdý. Uluslararasý bir istila ve iþgal sorununa çözüm aranmakta olduðu özellikle hassas ve önemli bir dönemde AB'nin geniþlemeden sorumlu komiseri olarak sorumluluðu, AB'nin üzerine bina edildiði ilke ve deðerlere tam saygý göstermek, tarafsýz ve objektif olmaktýr " "SENDÝKALAR TALEPLERÝYLE VE MESAJLARIYLA YOLLARA DÖKÜLDÜ" Rum sendikalar, PASÝDÝ, SEK, DEK, ETÝK, OELMEK, OLTEK, POED, SAK, SÝKS ve Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun, vergilendirme, maaþlarýn korunmasý, vergi kaçakçýlýðýnýn önlenmesi ve gýda maddeleri ile ilaçlara Katma Deðer Vergisi (KDV) uygulamasýnýn yeniden gözden geçirilmesi talepleriyle önceki gün yollara döküldüðü haber verildi. Politis gazetesi, yaklaþýk bin kadar eylemcinin, hükümetin kemerleri sýkma "GÖÇMENLER" ÝÇÝN BÝN EV ÝNÞA EDÝLÝYOR Rum "göçmenler" için bin adet ev inþa edilmekte olduðu ve yýlsonuna kadar, Kýbrýslý Türk arazisi üzerinde oturup da ev veya arsa için baþvuru yapan ve baþvurusu yetkililer tarafýndan olumlu bulunan tüm hak sahiplerinin, yýlsonuna kadar baþvurusunu yaptýklarý taþýnmazlarý alacaklarý bildirildi. Güney Kýbrýs'ta 350 bin parsel Kýbrýslý Türk arazisi bulunduðunu yazan Simerini gazetesi, "Dromolaksia" (Mormenekþe) ve Polemidya bölgesinde bulunan ve 1974'ün ardýndan Rum hükümeti tarafýndan verilen araziler üzerine ev inþa edenlere bu aþamada tapu verilemeyeceðini, tapu yerine bu kiþilere politikasýný protesto ettiklerini ve küresel ekonomik krizin yükünü çalýþanýn omuzlarýna yüklememeleri mesajýný verdiklerini yazdý. Gazete, eylemcilerin SEK binasýndan baþlayarak önce Rum Baþkanlýk Sarayý'na, ardýndan Ekonomi Bakanlýðý'na ve oradan da Meclis'e yürüdüklerini ve Ekonomi Bakanlýðý Müdürü ile Rum Meclis Baþkaný'na iletilmek üzere bildiri verdiklerini kaydetti. yaklaþýk 2 bin adet kira mukavelesi verileceðini kaydetti. Gazete, ayný bölgelerde bin 228 arsa tahsis edilmesi konusunda da geliþme kaydedildiðini belirtti. Haberde ayrýca, tapu problemi bulunan 650 ev ve daire konusundaki sorunun aþýldýðý ve kýsa bir süre içerisinde tapularýn verileceði, tapu verilmesi öngörülen diðer 500 ev konusunun da Bakanlar Kurulu'nda tartýþýlmakta olduðu ve kýsa bir süre içerisinde bu evler için de tapu verilmesinin söz konusu olduðu belirtildi. Gazete, "göçmenlere" þu ana kadar bin 70 adet arsa verildiðini ve yýlsonuna kadar 370 arsa daha verileceðini yazdý. Kredi vermeyen bankaya duvar! Ýngiliz müteahhit Cameron Hope, Barclays bankasýndan kredi alamayýnca, ayný sorunu yaþayan iþadamlarýyla anlaþarak bankanýn þubesinin kapýsýna tuðla ördü. Ýþ adamlarý tuðlayý ördükten sonra "Sahip olduðumuz bankalar tarafýndan soyuluyoruz" ve "Bankalarýn kredi vermesini saðlayýn" yazýlý pankartlar astý. Hope, krizden sonra bankalarýn küçük iþletmelere kredi vermediðini söyledi. Eylemciler devletin bankalarýn bu politikasýna müdahale etmesini istedi. Ýþadamlarýnýn ördüðü duvar iki saat sonra yýkýldý. Sahibi, Segway üzerinde öldü Son yýllarýn en popüler ulaþým araçlarýndan biri haline gelen iki tekerlekli Segway araçlarýnýn üreticisi Jimi Heselden, bunlardan birini denerken hayatýný kaybetti. Þirket bütün bir kenti baþtan baþa gezmeyi mümkün kýlan yeni bir Segway modeli piyasaya sürmeye hazýrlanýyordu. Jimi Heselden (62), Yorkshire kentindeki arazisinde, bu yeni modelin denemesini yapmak için kýsa bir yolculuða çýktý. Heselden, köprünün üzerine geldiðinde baþýný uzatýp topraklarýna bakmak isterken dengesini kaybederek 25 metreden Wharfe Nehri'ne düþtü ve can verdi. Cesedi, Segway'i ile birlikte yoldan geçen biri tarafýndan bulunan Heselden, 166 milyon Sterlin'lik (387 milyon TL) serveti ile bu yýl Sunday Times'ýn yayýnladýðý Ýngiltere'nin zenginleri listesinde 395'inci sýraya yerleþmiþti. Heselden'in cesedinin, tel kafes sistemlerinin üretimine ilk baþladýðý fabrikanýn yakýnýnda bulunmasý dikkat çekerken, polis olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan herhangi bir þüpheli durumun bulunmadýðýný bildirdi. Heselden Segway'i geçen yýl satýn almýþtý. Ýþ hayatýna madencilik sektörü ile atýlan Heselden, siperlerde kullanýlan kum torbalarýný geliþtirerek zengin olmuþtu. Anestezi yerine vücut dondurulacak Uzmanlar, travma halindeki, durumu aðýr olan ve ameliyatý uzun sürecek hastalarý anestezi ile uyutmak yerine, tüm vücutlarýný donduracak bir yöntem üzerinde çalýþýyor. ABD'deki Massachusetts Hastanesi'nden doktor Hasan Alam dondurulma noktasýna gelen vücudun ameliyat sýrasýnda kendini tamamen kapatmasý ile doktorlara daha fazla zaman tanýnacaðýný belirtti. Uzmanlar, kalbin de donacaðý bu yöntemle, ameliyat sýrasýnda beynin ve diðer organlarýn zarar görme riskinin de en aza ineceðini düþünüyor. Doktorlarýn henüz denemediði yöntemde, normalde 37 derece olan vücut sýcaklýðý dereceye düþürülüyor. Kan dolaþýmý zayýfladýðý için vücut kendini "stand-by"a alýyor, böylece organlar daha az hasar görüyor. Doktor Alam'a göre yeni yöntem, aðýr ameliyatlarda hayatta kalma oranlarýný artýracak. Bu kadýnýn vücudu eriyor! Çin'de yaþayan bir kadýnýn rahatsýzlýðý vicudunu tanýnmaz hale getiriyor yaþýndaki Tan Li, henüz 20 yaþýndayken derisindeki deðiþimleri görmezden geldi. Ancak kýsa bir süre sonra vücudundaki dokular sarkmaya ve kadýný tanýnmaz hale getirmeye baþladý. En sonunda doktora baþvuran kadýn, artýk 43 yaþýnda ve doktorlarý çok geç kalýndýðý için müdahale edemediklerini söylüyorlar. Dünyada çok nadir görülen nörofibromatoz hastalýðýndan muzdarip olduðu bildirilen Tan'ýn vücudundaki dokular elastikiyet ve esnekliðini kaybedip, sarkýyor. Uzmanlar, kadýnýn vücudundan sarkan deri parçalarýnýn 20 kilo civarýnda olduðunu söylüyorlar. Doktorlarý, modern týbbýn Tan'ýn durumunu düzeltmek için bir çözüm bulamadýðýný açýklýyorlar..

12 12 1 Ekim 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Garlý daðýn garýna Giderim uyarýna Þimdi garnýmýz doydu Allah kerim yarýna KÖTÜ BÝR YILIN GÜNCESÝ J.M. Coetzee Çeviren: Suat Ertüzün Can Yayýnlarý, sayfa "Hürriyet, ancak halkýn hükümeti kontrol ettiði yerlerde vardýr." Woodrow Wilson SILA 4 YENÝ ALBÜM SÖZÜ VERDÝ n 11 ÞARKILIK YENÝ ALBÜMLERÝNÝN TANITIM GECESÝNDE DÝNLETÝ DE SUNAN SILA 4 ELEMANLARI YENÝ ALBÜMLERÝN SÖZÜNÜ VERDÝ... Kýbrýslý Türklerin dilinden düþmeyen þarkýlarýyla tanýnan Sýla 4 grubunun yeni müzik albümü "Sýla ", önceki akþam Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) düzenlediði etkinlikle tanýtýldý. KTGB lokalinde yer alan gecede Sýla 4 elemanlarý, þarkýlarýný seslendirdi, albümünü imzaladý. Gazeteciler yanýnda, politikacýlarýn, sanatçýlarýn ve müzikseverlerin ilgi gösterdiði etkinlikte konuþan KTGB Baþkaný Cenk Mutluyakalý, müziðin çok önemli bir üretim olduðunu ve çok özel bir gece yaþandýðýný belirterek, Sýla 4'ü Kýbrýs Türk halkýna kattýklarý ve yarattýklarý için alkýþlarla sahneye çaðýrdý. Mutluyakalý; Erdinç Gündüz, Aydýn Kalfaoðlu, Ferahzat Gürsoy ve merhum Raif Denktaþ tarafýndan 1960'lý yýllarda kurulan Sýla 4 grubunun yeni albümünün dün akþamki tanýtým gecesinde, Raif Denktaþ'ýn da müzikleriyle aralarýnda olduðunu söyledi. Sýla 4 elemanlarýndan Erdinç Gündüz, duyduðu heyecaný ifade ederek, 40 yýl aradan sonra geçen yýl çýkardýklarý 2009 CD'sinin gördüðü ilgiden sonra 2010 CD'sini hazýrladýklarýný, eðer beðenilirse ardýndan LTB, Etimesgut Belediyesi'nin festivalinde yer aldý Dýþ iliþkiler çalýþmalarýný aktif þekilde sürdüren Lefkoþa Türk Belediyesi, Anavatan Türkiye'nin saygýn belediyeleri ile çeþitli temaslarýný ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda LTB heyeti Ankara'da bu yýl 7.'si düzenlenen Etimesgut Belediyesi Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festival'ine katýldý. Asbaþkan Özel Kadýoðlu Baþkanlýðýndaki heyette, bazý meclis üyelerinin yaný sýra LTB Müdürü Aþkan Cemal Efe ve diðer personeller yer alýrken, festival alanýna LTB'yi ve KKTC'yi tanýtýcý bir de stand açýldý. Kýbrýs Gecesi düzenlendi Lefkoþa Türk Belediyesi As Baþkaný Özel Kadýoðlu'nun da bir konuþma yaptýðý festivale Turki Cumhuriyetleri ülkeleri de katýldý. Festival de ayrýca bir de Kýbrýs gecesi düzenlendi. Lefkoþa Belediye Orkestrasý'nýn çaldýðý Kýbrýs þarkýlarý büyük ilgi görürken gecede Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Yaþar'a Kýbrýs'a özgü hediyeler de verildi CD'sinin de geleceðini dile getirdi. Gündüz, organizasyonu yapan KTGB'ye ve çalýþmalarýna büyük ilgi gösteren basýna teþekkür etti. Ferhazat Gürsoy da, "Raif Denktaþ'ýn da yýldýz olup yaðarak aralarýnda bulunduðunu" ve Sýla 'la halkýn karþýsýna çýktýklarýný belirtti. Gürsoy, þarkýlarýyla dördüncü neslin büyüdüðünü söyledi. Aydýn Kalfaoðlu ise, 2009'daki CD'nin ardýndan yeni CD'lerin sözünü verdiklerini kaydederek, eski kayýtlardaki eserleri kayýt altýna almak istediklerini ve yeni CD'leriyle verdikleri sözün yarýsýný tuttuklarýný vurguladý. Sevginin karþýlýksýz olmadýðýný ifade eden Kalfaoðlu, çýkardýklarý iki CD'nin halkýn sevgisine cevap olduðunu; Ekim sonunda yeni CD çalýþmalarýna baþlayacaklarýný açýkladý. Bu arada "Al Olur Bal Olur Kýbrýs Gelini" þarkýsýnýn bestecisi Þevki Meteci de yaptýðý konuþmada, bu þarkýyý Ankara'daki öðrencilik döneminde Kýbrýs'ý gündemde tutmak için "ne yapabilirim" diyerek "GENÇ SANATÇILAR RESÝM YARIÞMASI"NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðýna baðlý Kültür Dairesi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý"nýn sonuçlarý açýklandý. Kültür Dairesi Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, 17 genç ressamýn 68 çalýþmayla katýldýðý yarýþmanýn elemeleri önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýldý. Ümit Ýnatçý, Kemal Ankaç, Senih Çavuþoðlu ve Anber Onar'dan oluþan jürinin yapmýþ olduðu deðerlendirme sonucunda Nilüfer Ýnandým'ýn "Hüzün", Ülviye Karabaþak'ýn "Kim" ve Özge Ertanýn'ýn "Ýsimsiz" adlý eserleri Baþarý Ödülü'ne layýk görüldü. Ozan Özgenler, Neriman Þaban, Nilüfer hazýrladýðýný ve radyolarda çok çalýndýðýný söyledi ve ilham kaynaðýnýn köyü Malya'daki düðünler olduðunu anlattý. Mehmet Þevki Meteci ve albümde Sýla 4'e eþlik eden genç sanatçýlarý temsilen Cahit Kutrafalý, Ertem Nalbantoðlu ve stüdyo kayýtlarýný yapan Kutay Alicik'in de sahneye çýktýðý gecede daha sonra Sýla 4 grubu þarkýlarýný izleyenlerle birlikte seslendirdi. 1960'LARDAN BUGÜNE Sýla CD'sinde 11 þarký yer alýyor. Albümde yer alan eserlerden Kýbrýs Gelini'nin ilk kaydý 1969'da Bayrak Radyosu'nda yapýldý yýlýnda ilk kaydý yapýlan "Ararým, sorarým seni", yine 1960'lý yýllar bestesi "El ele", 1970'te bestelenen "Gönül seni", ilk kez aný konserlerinde okunan "Aðaçlar kalem olsa", "Eski seher yeli", "Kara deðil mi", "Biz gidiyoruk", anonim "Vapor" ve yeniden düzenlenen enstrümantal "Göç" albümde yer alýyor. Albümdeki þarkýlardan bir diðeri de sözleri Sýla 4'ün isim babasý Tevfik Ünver'e ait "Yine seni isterdim"... Albüm, müzik marketlerde satýþa sunuldu. Ýnandým, Ülviye Karabaþak, Özge Ertanýn, Ayça Karacan, Toya Akpýnar, Kemal B. Caymaz, Sevil Demirsöz ve Ahmet Erman Karagöz'ün toplam 29 çalýþmasý da sergilenmeye deðer bulundu. Kültür Dairesi Müdürlüðü tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen yarýþmada, genç nesillere ressamlýðýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý ve bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi amaçlanýyor. Yarýþmacýlara ödülleri, 11 Ekim tarihinde Ýsmet V. Güney Sanat Merkezi'nde yapýlacak sergi açýlýþýnda takdim edilecek. Sergi, 16 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Bu durumlara düþtüysem senin yüzünden düþtüm hellim. Gabira, ayrelli, çörek, bullez. Hep sizin yüzünüzden bu maraz. Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýnda EMAA "ÝLK ADIM" SERGÝSÝ ÝLE ÇALIÞMALARINI SERGÝLEYECEK Akdeniz-Avrupa Sanat Derneði (EMAA) "Ýlk Adým" sergisi ile yürüttüðü programlarý Baþkent Sanat Merkezi'nde görücüye çýkarýyor. EMAA'dan yapýlan açýklamaya göre, pazartesi saat 18:30 da açýlýþý yapýlacaðý sergide EMAA'nýn Avrupa Birliði'nin sivil toplumu geliþtirme hibe programlarý kapsamýnda projelendirdiði çaðdaþ sanat kurslarýnýn ilk dönem çalýþmalarý sergilenecek. Sergi 15 Ekim Cuma gününe kadar ziyarete açýk olacak. Kursiyerlere belgelerinin de verileceði gecede serginin açýlýþýný AB Destek Ofisi Projeler Sorumlusu Alessandra Viezzer'in gerçekleþtirecek. Çocuk, genç ve yetiþkin gruplarýn yaný sýra fiziksel engellilere yönelik kurslar Deniz Plaza tarafýndan da destekleniyor. Proje Koordinatörü Zehra Þonya, ilk defa böylesi bir sistem denemesi dolayýsýyla sergiyi "ilk adým" olarak isimlendirdiklerini, bu kavram çerçevesinde ikinci ve üçüncü adýmlarýn sorgulanarak devam edeceðini söyledi. Sergi iki hafta boyunca pazartesi günleri 16:00 ile 20:00, salý-cuma 10:00-13:00 ve 16:00-20:00, cumartesi ise 10:00-14:00 saatleri arasýnda açýk olacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Cehennem ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Okyanus Dünyasý 3D ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Predators ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Ustura ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne LEFKOÞA YA RENK VEREN MÜZÝK ÞÖLENÝ Lefkoþa Türk Belediyesi'nin organize ettiði Muhammed El-Haj anýsýna yapýlan Kýbrýs Türk Sanatçýlarý Müzik Þöleni önceki gün akþam Yusuf Kaptan Stadý'nda gerçekleþtirildi. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Ombudsman Ferudun Önsav, Ticaret Dairesi Müdürü Nalan Nazlý ve Belediye Meclis üyelerinin katýldýðý þölene, Lefkoþa halký da ilgi gösterdi. Kýbrýs Türk Sanatçýlarý Müzik Þöleni'nin açýlýþý LTB Orkestrasý'nýn çaldýðý þarkýlarla yapýldý. Muhammet El-Haj anýsýna yapýlan anlamlý etkinlikte sinevizyon kurularak El- Haj'a ait çeþitli fotoðraflar gösterildi. El-Haj'ýn kardeþinin de bir konuþma yaptýðý Müzik Þöleni öncesi katýlýmcý grup ve sanatçýlara plaket verildi. Lefkoþa halkýnýn ilgiyle izlediði konser Latino Turco, Erol Ermetal, Fikri Karayel ve Grubu, Iþýk, Grup Frekans, Yýltan Taþcý, Grup Prestij, Öldüren Þampanya ve Grup SOS seslendirdiði þarkýlarla devam etti. Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Centilmen ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 1 Ekim 2010 Cuma MESLEK EDÝNDÝRME KURSUNDA YENÝ EÐÝTÝM YILI BAÞLIYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn TC Lefkoþa Büyükelçiliði'yle imzaladýðý protokol çerçevesinde yürütülen "Ýþgücü Yetiþtirme Projesi Meslek Edindirme Kursu"nda yeni eðitim yýlý bugün baþlýyor. Eðitmen Behice Biran'ýn verdiði bilgiye göre eðitim, Atatürk Ýlkokulu'nda yarýn saat 09.00'da baþlayacak. Lefkoþa'da Surlariçi, Çaðlayan, Hisarüstü, Arabahmet ve Atatürk Ýlkokulu bölgesinde yaþayan kadýnlarýn katýlabileceði kurslarda Kýbrýs kültürü ve el sanatlarý eðitimi veriliyor. Kursa katýlanlar ürettikleri el iþlerini geçen mayýs ayýnda Saçaklý Ev'de açtýklarý sergide sergilemiþti. Geçtiðimiz haftalarda Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst'ü ziyaret eden Ýþgücü Yetiþtirme Projesi" yetkilileri, ürettiklerinin satýlmasý ve sergilenmesi için binaya ihtiyaç duyduklarýný belirtmiþ ve el iþlerinin turistik tesislerde de sergilenmesini istemiþti. ABD Temsilciler Meclisinde, Türkiye aleyhine tasarý kabul edildi n KKTC'de kalan "Rumlara ait dini mekanlarýn tahrip edilmesi" gibi iddialarý içeren tasarý, Türkiye'ye, "yýkýlan ya da tahrif edilen dini mekanlarýn muhafazasý ve yeniden inþasýna imkan saðlamasý ve Rumlarýn dini özgürlüklerine getirilen tüm kýsýtlamalara derhal son vermesi" gibi çaðrýlar içeriyor... ABD Temsilciler Meclisinde, Rum- Yunan lobisine mensup milletvekillerinin giriþimiyle KKTC'deki Rumlardan kalan dini mekan ve eserlerle ilgili Türkiye aleyhine bir karar tasarýsý kabul edildi. Temsilciler Meclisi Baþkaný Nancy Pelosi'nin de desteðini alan, Kongredeki Elen grubunun eþbaþkanlarý Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney tarafýndan 12 gün önce sunulan tek yanlý karar tasarýsýnýn, Genel Kurul gündemine alýndýkten sonraki gün Genel Kurulda görüþülerek kabul edildiði öðrenildi. Kararda, KKTC'de "Rumlara ait dini alanlar ve eserlerin korunmasý ve dini özgürlüklere saygý gösterilmesi" iddiasýyla Türkiye'ye çaðrý yapýlýyor. Baðlayýcýlýðý bulunmayan tasarý, Kongrenin bu konuya bakýþýný yansýtma özelliði taþýyor. KARARIN ÝÇERÝÐÝ 1631 sayýlý kararla, Türkiye'ye, "Kýbrýs ile ilgili BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin kararlarýný derhal yerine getirmesi, adanýn kuzeyindeki Rumlara ait dini mekanlarda yýkým faaliyetlerini, yasadýþý arkeolojik kazýlarý, dini ikon ve antikalarýn ticaretini derhal durdurmasý, tüm kayýp eserlerin bulunup onarýlmasý için çaba göstermesi, yýkýlan ya da tahrif edilen dini mekanlarýn muhafazasý ve yeniden inþasýna imkan saðlamasý ve Rumlarýn dini özgürlüklerine getirilen tüm kýsýtlamalara derhal son vermesi" çaðrýlarýnda bulunuluyor. Karar, "ABD Uluslararasý Dini Özgürlükler Komisyonuna, ABD Baþkaný'na, ABD Dýþiþleri Bakaný'na ve Dýþiþleri Bakanlýðýnýn uluslararasý dini özgürlüklerle ilgili dairesine, konuyla ilgili kaygýlarý ve bu tasarýda çaðrýsý yapýlan eylemleri ele alma yolunda somut adýmlar atmasý" istemini de içeriyor. Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatýna (AGÝT) da çaðrý yapýlan kararda, AGÝT'ten, "teþkilata üye ülkelerin, Rumlara ait çalýnmýþ eserleri almamasýný saðlamasý ve Türk hükümetine bu konuda uluslararasý yükümlülüklerine uymasý için baský yapmasý" isteniyor. 5 MÝLLETVEKÝLÝNÝN BULUNDUÐU ORTAMDA KABUL EDÝLDÝ Tasarýnýn, normal þartlar altýnda önce ilgili komitede görüþülmesi gerekirken Pelosi'nin, hem bu sürecin atlanmasýna imkan veren ve hem de Genel Kurulda ele alýnmasý için belli çoðunlukta milletvekilinin bulunmasý þartýný ortadan kaldýran "suspension of rules" (kurallarýn askýya alýnmasý) yöntemini uygulamasý sayesinde, sadece 5 milletvekilinin bulunduðu ortamda, sesli oylama yöntemiyle kabul edildiði öðrenildi. Tasarýyý sunan milletvekilleri Bilirakis ve Maloney'in, Pelosi'yi "suspension of rules" kuralýný uygulamaya ikna ettiði ve Pelosi'nin de tasarýyý hafta baþýnda Genel Kurul gündemine aldýðý ifade edildi. Tasarýnýn görüþülmesi için ayrýlan süre 40 dakika olmasýna raðmen, 10 dakika içinde kabul edilmesinin dikkati çektiði belirtildi. PELOSI'YE MEKTUP Karar tasarýsýnýn gündeme gelmemesi için yoðun lobi faaliyeti yürüten Türkiye'nin Washington Büyükelçiliðinin, Pelosi'ye mektup göndererek, konuyla ilgili rahatsýzlýðýný yazýlý olarak kayda geçireceði öðrenildi. Yapýlan giriþimler sonucunda, Kongrede Türkiye'ye yakýn 10 civarýnda milletvekilinin de Pelosi'ye göndermek üzere, tasarýnýn kabul edilmesine tepkilerini içeren, tasarýnýn yanlýþlýðýný, haksýzlýðýný ve zamanlamasýnýn kötülüðüne dikkati çeken yazýlý açýklamalar hazýrladýklarý, bir kýsmýnýn da bunlarý þimdiden gönderdiði öðrenildi. Milletvekillerinden Pelosi'ye gönderilen açýklamalar, tasarýnýn kabul edilmesine iliþkin yayýmlanacak tutanaklarýn asli parçasý olacak olmasý bakýmýndan önem taþýyor. 13 ÝSTANBUL'DA "BÝTMEYEN RESÝM" SERGÝSÝ Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) öðretim görevlilerinin eserleri, Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Sanatýn Anadolu Aydýnlanmasý-Alashia, Bitmeyen Resim" adlý sergide yer aldý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre sergiye eserleriyle, YDÜ Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Gökçe Þekeroðlu, öðretim görevlisi Gamze Anýl Baykan ve Yakýn Doðu Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü öðretim görevlisi Eser Keçeci katýldý. "MEDIA MIX" ETKÝNLÝÐÝ "Kýbrýs Toplumu Medya Merkezi" (KTMM)'nin "Media Mix" adlý Kýbrýs Türk ve Rum gazeteciler ile örgütleri biraraya getirdiði etkinlik önceki akþam yapýldý. Chateau Status Grand Hall'da 19.30'da baþlayan etkinlikte BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi ve BM Barýþ Gücü Misyon Þefi Lisa Buttenheim de konuþma yaptý. Gecede, KTMM'nin tanýtým filmi gösteriminin yaný sýra geçen yýl üretilen prodüksiyonlarýn sunumlarý da yapýldý. BOZER HALKI BUGÜN MECLÝSE DAVET ETTÝ Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, halký bugün, Cumhuriyet Meclisi'nde Dr. Fazýl Küçük'ün büstünün açýlýþ törenine ve Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yýlýna baþlamasý nedeniyle düzenlenecek törene davet etti. Bozer, var oluþ mücadelesi boyunca merhum lider Dr. Fazýl Küçük'ün Kýbrýs Türk halkýnýn özgürlüðü, baðýmsýzlýðý, egemenliði ve güvencesi ülküsüne hayatýný adadýðýný anlatarak, "Özverili bir doktor, baþarýlý bir devlet adamý ve halký aydýnlatan yazýlarýyla örnek bir lider olarak tarihe altýn harflerle geçmiþtir" dedi. GÜLER SABANCI DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 7. ÝÞKADINI... Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Güler Sabancý, Fortune Dergisi tarafýndan her yýl hazýrlanan "Dünyanýn En Güçlü 50 Ýþkadýný" (50 Most Powerful Women In Business)" listesinde, geçen yýla göre bir sýra daha yükselerek yedinci sýrada yer aldý. Fortune'un, Sabancý'yý tanýttýðý bölümde 12,2 milyar dolar geliri olan 30'dan fazla þirketi yönettiði belirterek, "Sabancý Grubu;nu çimento, enerji, perakende gibi ana iþlere odakladý. Topluluðun düþük karbon emisyonu projelerine geçiþini baþlatan Güler Sabancý, çimento þirketlerinde atýk gazdan elektrik üretimine yatýrým yaparak, Türkiye'de bir ilki gerçekleþtirdi. Sabancý ayrýca, kendi özel tesisinde þarap üretimi yapmaktadýr" ifadelerine yer verildi. Güler Sabancý, listede yer alan tek Türk iþ kadýný oldu. Sabancý, Financial Times tarafýndan da "Dünyanýn Zirvesindeki 50 Ýþkadýný" arasýnda 5'inci seçilmiþti.

14 14 1 Ekim 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Dilenciyi savmak için söylenir (iki kelime). 2-Ölen kimsenin vücudu, ceset. Þimdi, þu anda. 3-Bir kimsenin kendinden büyük olan erkek kardeþi. Ýskan Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn kýsa yazýlýþý. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 4-Dikmen köyünün original adý. Masallarda adý geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuþ. 5- Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taþýtý. Bir iþteki engelleri yenme kararý. 6-Neon'un kýsaltmasý. Ýlgili. 7-Kimlik belirlemesinde en önemli test. Dini tören. Harf okunuþu. 8-Çayýr. Binek hayvaný. 9-Namus. Bir yerde öteden beri olagelen davranýþ. 10-Tiyatro, sinema, konser salonu gibi yerlerde gündüz gösterisi. Yürüyerek giden kimse. 11-Deniz teknelerinin iç yanlarý. Ýlâç, merhem. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çýrýlçýplak (iki kelime). 2-Çýkýþ yeri kolaylýkla bulunamayacak kadar karýþýk koridorlarý olan yapý. Kýrmýzý. 3-Bir kadýn ismi. Baba. 4-Piþirilerek hazýrlanan yemek. Göçebelerin konak yeri. Ters okunuþu "Alkollü bir içecek". 5-Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Sodyum'un kýsaltmasý. 6-Bir yetkinin, bir yasanýn, bir kararýn yürürlüðe girmesine karþý çýkma hakký. Dünyaya en yakýn gezegen. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. 7-Baþa "Y" konursa "At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar" olur. Þekerin kaynatýlarak aðda durumuna getirilmesi yolu ile yapýlmýþ renkli ve kokulu, aðýzda güç eriyen þeker. 8-Oruç tutulan ay. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 9-Kalay'ýn kýsaltmasý. Ters okunuþu "Doða üstü güçlere, çeþitli kutsal varlýklara, tanrýya inanmayý ve tapýnmayý sistemleþtiren toplumsal bir kurum". Dolaylý anlatým. 10-Eksik bir þeyi tamamlama. Aza. 11-Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi. Bir þeyi halka tanýtmak, beðendirmek ve böylelikle sürümünü saðlamak için denenen her türlü yol. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Mona Lisa Gülüþü Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :50 Katherine Ann Watson (Julia Roberts), 1953 yýlýnda sanat tarihi öðretmeni olarak California'dan New England'da bulunan Wellesley Kýz Koleji'ne gelir. Dönem savaþ sonrasýdýr. En baþarýlý ve en iyi öðrenciler bu okulda okusalar da, okul ve kasaba oldukça muhafazakârdýr. Öðrencilerine, yürüyecekleri yolun onlara gösterilmiþ olan deðil, kendilerinin seçecekleri yol olduðunu anlatmaya çalýþan Watson, güçlü bir muhalefetle karþýlaþacaktýr. Tnt Babil Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :00 Dünyanýn dört yerinde yaþanan, dört ayrý ailenin birbirinden baðýmsýz ama bir o kadar da birbiriyle benzer trajedisi. Ellerine silah geçen Fas'llý çocuklar, orada turist olarak bulunan bir Amerikalý çift, onlarýn çocuklarýyla Meksika'daki oðlunun düðününe gitmeye çalýþan bakýcý kadýn ve öte yanda Japonya'da bunalýmlý bir saðýr dilsiz genç kýz... Acýnýn evrenselliðini etkileyici ve sürükleyici bir yorumla ele alan unutulmaz bir hikaye... Cannes Film Festivali'nde Alejandro Gonzalez Inarritu'ya En Ýyi Yönetmen ödülünü getirmiþ, En Ýyi Film dalýnda Altýn Küre ve En Ýyi Müzik dalýnda Oscar kazanmýþ olan Babil son yýllarýn en ilgi çekici filmlerinden... Cine-5 Görev Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :45 Eski zamanlarýn kutsal savaþlar çaðýnda Hristiyan ordularý Kudüs'te savaþýrken içlerinden bir Flamen þövalyesine vahiy gelir. Yeni bir tarikat kuran þövalye son vahiyleri kitabýna eklemeden önce öldürülünce son bölümlerde kaybolur. Ve günümüz Newyork'unda yaþayan, yasa dýþý iþler çevirip hýzlý bir hayat yaþayan Rudy (Jean C.Van Damme) arkeolog olan babasýný ziyaret ettiðinde onun bu kayýp kýsmý bulduðunu görür. Kýsa süre sonra babasý acil bir telefonla kendisini arayarak baþýna büyük bir dert açýldýðýný ve Ýsrail'de olduðunu söyleyerek Rudy'den yardým ister. Kalkan ilk uçaða binerek yola çýkan Rudy'i Ýsrail'in þiddet dolu topraklarýnda çok büyük ve zorlu bir macera beklemektedir Dövüþ ustasý Van Damme'dan Orta Doðu'nun vahþi ve mistik atmosferinde, dünyayý bekleyen korkunç tehlikeye karþý verilen savaþýn nefes kesici hikayesi TV 8 Yakýn Tehdit Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :15 Frank Morrison artýk karýsý ve çocuðu ile birlikte yaþamamaktadýr. On iki yaþýndaki oðlu Danny ve eski karýsý Susan karýsýnýn yeni sevgilisi Rick Barnes ile birlikte yaþamaktadýrlar. O oðlu için her þeyin en iyisini istemektedir. Bir kaç yýl önce boþanmýþlardýr ve o gün bu gündür oðlunun yalan söylemek gibi bir problemi vardýr. Ebeveynleri olarak ona bu konuda anlayýþla yaklaþýyorlar, onu çok seviyorlar ve bunun bir çeþit protesto ve ilgi çekme mekanizmasý olduðuna inanýyorlardýr. Onun iyiliði ve iyi birer anne ve baba olmak için her ikisi de ellerinden geleni yapýyor ve her þeyi onunla paylaþýyorlardýr. Þimdi ise bir çok þey deðiþmiþtir. Susan artýk yeni biri ile evlenecek ve bayan Rick Barnes olacaktýr. Belki de Rick, Frank'in oðluna veremediði bir çok þeyi saðlayacaktýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank YAÞAM KOÞULLARI MÜKEMMEL BÝR GEZEGEN KEÞFEDÝLDÝ Amerikalý gök bilimciler, ilk kez yaþam koþullarýnýn oluþmasý açýsýndan mükemmel bir konuma sahip bir gezegenin keþfedildiðini açýkladý. ABD Ulusal Bilim Kurumu, güneþ sisteminin dýþýnda keþfedilen gezegenin, yýldýzýna ne çok uzak ne de çok yakýn olduðunu, bu nedenle yaþam koþullarýnýn oluþmasý ve su için ne çok sýcak ne de çok soðuk olduðunu, bu yönüyle Dünya ile benzerlik gösterdiðini açýkladý. "EÐLENMEK ÝÇÝN" SÝVÝLLERÝ ÖLDÜREN AMERÝKALI Afganistan'da "eðlenmek için" sivilleri öldürmekle suçlanan Amerikalý asker Calvin Gibbs'in, 2004'te bir görev dolayýsýyla bulunduðu Irak'ta da silahsýz bir ailenin üyelerinin öldürmekle baðlantýlý olduðu düþünülüyor. Washington Post gazetesindeki haberde, Çavuþ Gibbs'in Ocak ile Mayýs 2010'da Kandahar bölgesinde görev yaptýðý sýrada silahsýz Afgan sivilleri öldürmekle suçlandýðý hatýrlatýldý ve hakkýndaki açýlan davanýn dosyasýna dayanýlarak, Gibbs'in bu ülkede 3 deðil 4 cinayetle suçlandýðý belirtildi. 50 YIL SÜRECEK KANSER ARAÞTIRMASI Dünya saðlýk tarihinin en uzun süreli kanser araþtýrmasý, Kanada'nýn Alberta eyaletinde 2012 yýlýnýn Mart ayýnda baþlayacak. "Tomorrow Project (Yarýn Projesi)", 50 yýl sürecek ve 2062'de tamamlanacak. Bu sürede Kanada genelinde yaþlarý 35 ila 69 arasýnda deðiþen ve o ana kadar hiç kanser teþhisi konulmamýþ 300 binin üzerinde Kanadalý hasta ile birebir görüþülecek. Birçok özelliði ile rekorlar kýrmasý beklenen araþtýrma için 50 bin gönüllü aranýyor. ABD'DE BAL KABAKLARI, CADILAR BAYRAMI ÝÇÝN HAZIR ABD'nin baþkenti Washington'da bu yýl 31 Ekimde kutlanacak Cadýlar Bayramýnýn vazgeçilmezi bal kabaklarý, þehrin iþlek caddelerinin kenarýnda satýlmaya baþlarken, kostüm partilerinden perili þehir turlarý ve vampir yürüyüþüne çeþitli etkinlikler, eðlence takviminde yerini aldý. Þehrin iþlek caddelerinden Massachusetts'in kenarýna tarladan getirdikleri bal kabaklarýný yerleþtiren Ryan Sutherland, Cadýlar Bayramý kabaklarýnýn piyasaya çýkmaya baþladýðýný söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 EMÝROÐLULARI: ORGAN MAFYASINA DÝKKAT Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, Meclis Genel Kurulu'nda saðlýkla ilgili gündem dýþý konuþmasýnda organ nakliyle ilgili yasa tasarýsýný gündeme taþýdý. Günübirlik kararlarla saðlýk sisteminin daha kötüye götürüleceðini söyleyen Emiroðlularý, laboratuarsýz bir saðlýk sisteminin olamayacaðýný belirterek "Bizim ülkemizde laboratuar sistemi hafife alýnmaktadýr" dedi. Laboratuarlarýn, hastalýklarýn teþhisinde ve araþtýrýlmasýnda büyük önem taþýyan bir meslek olduðunu anlatan Emiroðlularý, bunun özel ihtisasla olacak bir iþ olduðunu, laboratuar açma izni yetkisinin herkese verilemeyeceðini söyledi ve Saðlýk Bakanlýðý'ný bu konuda göreve çaðýrdý. Bakanlar Kurulu'nda dün onaylanan organ HAFTASONU LARNAKA'DAKÝ BAHÇALAR KÖYÜNDE ORTAK ETKÝNLÝK Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (DEV- ÝÞ) ile Güney Kýbrýs'taki PEO'nun Kadýn Bürolarý, Larnaka'ya baðlý Bahçalar köyündeki PEO tesislerinde, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde kadýn üyelerine yönelik ortak etkinlik düzenliyorlar. DEV-ÝÞ Kadýn Bürosu Baþkaný Sevgül Uludað tarafýndan yapýlan açýklamaya göre DEV-ÝÞ ve PEO Kadýn Bürolarý'nýn ortak etkinliði, 2 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da DEV-ÝÞ Genel Baþkaný Mehmet Seyis ile PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis'in açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak. Ardýndan uluslararasý hukuk uzmaný Aristos Damianou "Federasyon- Konfederasyon" içerikli konuþma yapacak. Daha sonra da DEV-ÝÞ ve PEO üyeleri, bu konuda görüþ ve önerilerini tartýþacak. Bu oturumu DEV-ÝÞ Kadýn Bürosu Baþkaný Sevgül Uludað ile PEO Kadýn Bürosu Baþkaný nakline imkân saðlayan yasa tasarýsýnýn ileride "organ mafyasý ortaya çýkmasýna yol açabileceði" uyarýsýnda bulunan Emiroðlularý, bu konuda dikkatli olunmasýný istedi. Kýbrýs Türk Tabipler Birliði'ne üye olmayan doktorlarýn Yakýn Doðu Hastanesi'ne gelip hizmet verdiðini belirten Emiroðlularý, bunun ilgili yasalara aykýrý olduðu görüþünü dile getirdi. "Bugün Hükümeti saðlýkta vizyonsuz görüyorum" diyen Emiroðlularý, baþta saðlýk olmak üzere birçok alanda UBP'yi "koltuk hesabý, kurultay hesabýyla hareket etmekle" suçladý. Emiroðlularý, konuþmasý sýrasýnda UBP'den hiçbir milletvekilinin salonda bulunmamasýna da tepki göstererek "bu bana deðil topluma yapýlan bir saygýsýzlýktýr" dedi. Marina Kuku yönetecek. Etkinlik Türkçe ve Rumca olarak yapýlacak ve simultane çeviri saðlanacak. Cumartesi akþamý iki toplumlu ortak etkinliðe kültürel programla devam edilecek. Ortak etkinliðin ikinci günü olan 3 Ekim Pazar günü, DEV-ÝÞ Yönetim Kurulu üyesi Leyla Ulubatlý, iki sendikanýn kadýn üyelerine "Doðumdan ölüme kadar Kýbrýs Türk gelenek ve görenekleri"ni anlatacak. Bunun ardýndan PEO Kadýn Bürosu Baþkaný Marina Kuku, "Kýbrýslý Rumlar'da doðumdan ölüme kadar olan süreçte gelenek ve göreneklerini" sunacak. Pazar günkü etkinlik DEV-ÝÞ Kadýn Bürosu Sekreteri, ressam Ferah Kaya'nýn önderliðinde, kýyýlardan toplanan taþlara resim çalýþmasýyla sürecek. Etkinlik öðle yemeðiyle son bulacak. Ýki günlük ortak etkinliklere, kadýn üyelerin eþleri ve çocuklarýnýn da katýlabileceði bildirildi. YKP'DEN SARAY OTEL'ÝN KÝRALANMASINA TEPKÝ Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, Saray Otel'in 30 yýllýðýna kiralanmasýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede "Hýzlý bir þekilde, Kýbrýs'ýn kuzeyinde kamusal alandaki, yönetimin elinde tuttuðu her þeyin satýldýðý; birilerine peþkeþ çekildiði, yaðmalandýðý" görüþünü savundu. Kanatlý, yazýlý açýklamasýnda, böylesi koþullarda en çok maðdur olanýn iþçiler ve emekçiler olmaya devam ettiðini; Saray Otel'de de "bu acý gerçeklerin" ortaya çýktýðý görüþünü belirterek, "kötü olanýn, özelleþtirme baskýsý altýnda olan alanlarda örgütlü olan sendikalarýn bu süreçleri yönetmekte yetersiz kalmasý olduðu ve Saray Otel çalýþanlarýnýn da TES'in kurbaný olduðu" görüþünü savundu. Saray Otel çalýþanlarýnýn haklarý konusunda belirsizliðin sürdüðünü savunan Kanatlý, "YKP olarak hem Saray Otel hem de diðer özelleþtirme baskýsý altýnda olan yerlerdeki çalýþanlarýn haklarý konusunda duyduðumuz kaygýyý dile getiririz" dedi ve Saray Otel'deki iþlerine son verilenlere dayanýþma belirtti. CUMHURÝYET MECLÝSÝ NÝN TÖRENSEL TOPLANTISINA DAVET Cumhuriyet Meclisi nin Yedinci Dönem Üçüncü Yasama Yýlý, Ekim ayýnýn ilk iþ günü olan 1 Ekim 2010 Cuma günü saat 10:00 da yapýlacak Törensel toplantýyla baþlayacaktýr. Törensel toplantýmýzda saygýdeðer eski parlamenterlerimizi ve halkýmýzý da görmekten onur ve mutluluk duyacaðýz. Dr. Hasan BOZER Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Not : Ayný gün saat 09:45 de Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde yapýmý tamamlanan Dr. Fazýl Küçük Büstü nün açýlýþý gerçekleþtirilecektir.

16 16 1 Ekim 2010 Cuma ÜCRETSÝZLER

17 1 Ekim 2010 Cuma 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 1 Ekim 2010 Cuma ÜCRETSÝZLER

19 1 Ekim 2010 Cuma ÝSPANYA'DA KRALIN MAAÞINDA KESÝNTÝ Ýspanya'daki sosyalist hükümet, 2011 yýlý bütçesini dün Meclis'e sunarken, ülke tarihinde ilk defa Kraliyet Ailesi'ne ayrýlan ödeneðin kesildiði görüldü. Ekonomik krizden dolayý sürekli yeni önlemler alan Ýspanyol hükümeti, bir önceki yýla göre 2010'da dondurduðu Kraliyet Ailesi ödeneðini 2011 yýlýnda yüzde 5,2 oranýnda düþürmek istiyor. Ekonomiden sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Elena Salgado tarafýndan dün Meclis Baþkaný Jose Bono'ya verilen 2011 yýlý bütçe taslaðýnda, Kraliyet Ailesi'ne yapýlan yýllýk 8 milyon 900 bin avroluk ödeneðin 8 milyon 430 milyon avroya düþürülmesi öngörülüyor. Parlamenter monarþi ile yönetilen Ýspanya'da Kraliyet Ailesi, harcamalarýný karþýlamak için anayasa gereði her yýl devlet bütçesinden bir pay alýrken, bunun ilk defa düþürülmesi önemli bir detay olarak göze çarptý. Baþbakan Jose Lois Rodriguez Zapatero'nun maaþý da 91 bin 982 avrodan 78 bin 185 avroya düþürülmesi bakanlarýn da maaþlarýnda indirime gidilmesi öngörüldü. Ekonomik krizle mücadele kapsamýnda PERSONEL ARANIYOR Lefkoþa da yeni açýlacak Restaurant ta çalýþabilecek 24 yaþýný aþmamýþ erkek personel iþe alýnacaktýr. Tel: Kýbrýslý bayaným. Mesai saatleri içinde ev iþi yardýmcýlýðý, çocuk bakýcýlýðý veya yatalak olmayan hasta bakýcýlýðý iþi arýyorum Öðrenci ve aileye Kiralýk-satýlýk daireler 1+1, 50 metrekare Stg. 2+1, 70 metrekare Stg. 2+1, 90 metrekare Türk koçanlý Stg 2+1, 75 metrekare Stg. Ýkiz+ müstakil villalar+ arsalar Kiralýk stüdyo 1 kira 1 depozit 500 TL 2+1 ve 3+1 eþyalý boþ daireler Tel: Ýspanya Kralý Juan Carlos kamu açýðýný düþürmeye yönelik önlemler alan sosyalist hükümet, 2011 yýlý bütçesinde birçok kurumun bütçesini düþürdü yýlýnda 2010'a oranla, Dýþiþleri Bakanlýðý yüzde 23,2, Eðitim Bakanlýðý yüzde 8,1, Saðlýk Bakanlýðý yüzde 8,2, Savunma Bakanlýðý yüzde 6,6, Adalet Bakanlýðý yüzde 5,8 ve Ulusal Ýstihbarat Merkezi de yüzde 5,5 daha az bütçeye sahip olacak. TEKLÝF KABULÜ 1000 metrekare taþ duvar iþçiliði için teklif kabul edilir DAVET Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciliði sizi Panikos Neokleous tarafýndan yazýlan HATIRALAR kitabýnýn tanýtýmýna (lansmanýna) davet etmekten memnuniyet duyar... Tanýtým 5 Ekim 2010 Salý günü öðleden sonra saat 7:00'de, Chateau Status'ta (Ledra Palas Hotel karþýsý) gerçekleþecektir. Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciliði Baþkaný Bayan Androulla Kaminara, bir hoþgeldin konuþmasý yapacaktýr. Bay Andreas Parashos-gazeteci ve Bay Serhan Gazioðlu-karikatürist ve mimar kitabý tanýtacaktýr. Bay Ioannis Maratheftis ve Bay Fethi Akýncý tarafýndan da hoþgeldiniz konuþmalarý yapýlacaktýr. Biri diðerini 1974 yýlýnda vurmuþ olmasýna raðmen ikisi þu anda çok iyi arkadaþtýk. Etkinlik Ýki Toplumlu Koro ve Þarkýcý Stelios Mappouras'ýn katýldýðý kýsa bir sanatsal program içerecektir. Ýletiþim: (Avrupa Komisyonu Temsilciliði) / (Panikos Neokleous - yazar). LCV: River Cambridge Language Center 3/09/ 2010 tarih 463/10 sayýlý kurum açma izni, KKTC Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan izin verilmiþtir. OTOBÜS TURU 10 Ekim Pazar Baf - Poli - Afrodit Hamamý - Hirsofu - Laççi - Kral Mezarlýðý - Pisuri SATILIK EV Girne Boðaz'da 3+1 dublex bahçeli ev Türk malý Stg. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg KAYIP EVRAK Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nden aldýðým diplomamý ve TC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Faris Süs KÝRALIK DAÝRE Lefkoþa Dereboyu nda 4+1, eþyalý daire öðrenciye kiralýktýr. Tel: KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Berk Canbolat ELEMAN ARANIYOR Döner kebap ustasý ve bulaþýkçý aranýyor

20 3 büyüklerin golcüleri atakta... Türkiye Spor Toto Ligin'de geride kalan 6 haftada Afrikalý Niang 6 golü ile Fenerbahçe'ye, Güney Amerikalý Bobo 5 golle Beþiktaþ'a, Avrupalý Baros da 4 golü ile Galatasaray'a hayat verdi. Turkcell liglerinde sezonu ilk hafta karþýlaþmalarý bu hafta oynanýyor... Maç baþlýyor n Futbol Ligleri Turkcell sponsorluðunda baþlýyor... Turkcell 1., 2. ve 3.Lig ilk hafta karþýlaþmalarý oynanýyor... n Açýlýþ maçýnda bu akþam saat da Atatürk Stadý nda Çetinkaya ile Bostancý Baðcýl karþý karþýya gelecek. Bu maçý Fehim Dayý yönetecek... Futbolda sezonu bu akþam oynanacak olan Çetinkaya-Bostancý Baðcýl maçý ile baþlýyor. Bu sezon öncesi çok deðiþikliklerin ve büyük tartýþmalarýn yaþandýðý futbolumuzda ligler Turkcell adý ile start alýyor. Transfer Talimatý nýn kaldýrýlmasý ile futbolcularýn isyaný, yabancý futbolcularýn yeniden kadrolara dahil edilmesi ile bazý taraftarlarýn isyaný, son olarak devletin havuz sistemi ile futbola verdiði paranýn iptal edilmesi ile kulüplerin isyaný izlenirken ligler baþlýyor. Turkcell Birinci Ligi ilk haftasý açýlýþ maçýnda bu akþam saat da Çetinkaya ile Bostancý Baðcýl Atatürk Stadý nda karþý karþýya gelecekler. Karþýlaþmayý Fehim Dayý yönetecek. Bu hafta baþlayacak olan Turkcell liglerinde ilk hafta maç programlarý þöyle: TÜRKCELL 1. LÝGÝ Bugün Çetinkaya-B.Baðcýl 2 Ekim Cumartesi Ozanköy-Tatlýsu Gönyeli-Doðan Türk Birliði Lefke-Maðusa Türk Gücü 3 Ekim Pazar A.Yeþilova-Lapta Türkmenköy-Kaymaklý Düzkaya-Cihangir 2. LÝG 2 Ekim Cumartesi Türk Ocaðý-Göçmenköy Yeni Boðaziçi-Çanakkale Binatlý-Esentepe 3 Ekim Pazar Dumlupýnar-Yenicami Görneç-Mehmetçik Gençlik Gücü-Baf Ülkü Yurdu Yalova-Gençler Birliði 3. Lig Batý Grubu 23 Ekim Cumartesi Girne Halk Evi-Hamitköy Akçay-Daðyolu Çýnar Aðýrdað Boðaz-Denizli 24 Ekim Pazar Gaziveren-Doðancý Deðirmenlik-Gaziköy 3. LÝG DOÐU GRUBU 23 Ekim Cumartesi Mutluyaka Hilal-Mormenekþe Pile-Ýncirli 24 Ekim Pazar Akýncýlar-Serdarlý Dipkarpaz-Akova Maraþ-Turunçlu Ulukýþla Transferde son hamleler yapýldý Futbol Sezonu'nun baþlamasýna sayýlý saatler kala transfer hýz kazandý. 18 Ekim 2010 tarihinde sona erecek olan transfer dönemi için takýmlarýn çalýþmalarý sürüyor. Dün futbol federasyonuna giden Lapta, Lefke, Görneç ve Mormenekþe yöneticileri kadrolarýna yeni futbolcular kattýlar. KALECÝ MEHMET LEFKE'DE Lefke Türk Spor Kulübü bu sezon yeniden mücadele edeceði 1.Lig'de güçlü bir kadro oluþturarak ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedeflerken, dün transferde Lapta'dan kaleci Mehmet Özeralp'a imza attýrarak renklerine baðladý. GÖRNEÇ'TEN ÝMZA ÞOV Mesarya'nýn 2.Lig temsilcisi Görneç de transferde dün 5 futbolcuya birden imza attýrdý. Cihangir'den Günay Çaklioðlu ile Ali Katýrcý'yý, Küçük Kaymaklý'dan Ali Akbulut'u, Ozanköy'den Nazým Belge'yi ve Kozanköy'den de Cem Güder'i transfer eden Görneç takýmý yeni sezonda üst sýralarý hedefliyor. LAPTA'YA 8 ÝMZA Yeni sezon öncesi birçok futbolcusu baþka takýmlara transfer olan ve yeni bir takým oluþturma çabasý içerisine giren Lapta dün de 4 "A" takým 4 de genç takým olmak üzere 8 futbolcuyu daha renklerine baðladý. Yabancý transferinde Ýbrahim Faye ve Agustine Nioggiou'ya imza attýran Lapta ayrýca Karþýyaka'dan Bayram Daðgül ve Erdoðan Cengiz'i de renklerine baðladý. Lapta genç takým transferinde de Alsancak Yeþilova'dan Kemal Öder ile Akdeniz'den Sami Arap, Ogün Güran ve Ercan Öztürk'ü transfer etti. MORMENEKÞE'YE BÝR KARAÞAHÝN Geçtiðimiz sezon 2.Ligden 3. Lig'e düþen Mormenekþe bu ligde kalmayý pek düþünmüyor. Eralp Þerifoðlu teknik direktörlüðünde güçlü bir kadro oluþturan Mormenekþe yeni sezonda yeniden 2. Lige geri dönmeyi hedefliyor. Bu baðlamda geçtiðimiz sezon Yeni Boðaziçi'nde forma giyen ve Mehmet Karaþahin'in kuzeni olan Necat Karaþahin'e dün futbol federasyonunda imza attýrarak renklerine baðladý. ADEM ÖZMENEK BAF ÜLKÜ YURDU'NDA Batý Bölgesi 2.Lig takýmlarýndan Baf Ülkü Yurdu, Türkmenköy'den Adem Özmenek'i transfer etti. Baf Ülkü Yurdu teknik patroný Mehmet Kemancýoðlu (Metça), Türkmenköy yönetiminden Adem'in bonservisini aldýklarýný ve bugün Adem'e imzayý attýracaklarýný söyledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı