ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi"

Transkript

1 AKC ER DERNE Haziran 2008 www. torasikonkoloji2008.org Sungate Port Royal De Luxe Hotel Beldibi-Antalya

2 AKC ER DERNE De erli Meslektafllar m z, Akci er kanserlerinde multidisipliner yaklafl m n esas al nmas prensipleriyle kurulan Akci er Kanserleri Derne inin (AKAD) 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi Haziran 2008 tarihleri aras nda Sungate Port Royal Beldibi - Antalya da gerçeklefltirilecektir. Akci er ve mediasten tümörlerinin tedavilerinde Gö üs Hastal klar, Gö üs Cerrahisi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Patoloji ve Nükleer T p Bilim Dallar taraf ndan oluflturulan ekiplerce bilimsel içeri in kurslarla zenginlefltirilece i kongremizde son geliflmeler interaktif vaka sunumlar a rl kl olmak üzere tart fl lacakt r. Yabanc konuklar m z n da konular yla ilgili geliflmeleri sunarak katk da bulunaca kongremize bilgi ve becerilerimizi güncellemek üzere tüm meslektafllar m z bekliyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla, Prof. Dr. Erkan Topuz AKAD Yönetim Kurulu Baflkan

3 AKC ER DERNE KONGRE DÜZENLEME KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Bilimsel Koordinasyon Komitesi Dr. Adnan Ayd ner - Baflkan Dr. Esra Kaytan Sa lam - Sekreter Dr. Canan Akman Dr. Bülent Arman Dr. Günay Ayd n Dr. Benan Ça layan Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. fiükrü Dilege Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Ilgaz Do usoy Dr. Levent Elbeyli Dr. Erdem Göker Dr. brahim Güllü Dr. Kamil Kaynak Dr. Sedat Koca Dr. Ethem N. Oral Dr. lker Ökten Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg Dr. Serdar Turhal Dr. Dilek Y lmazbayhan Dr. dris Yücel Dr. Faruk Zorlu Kongre Genel Sekreteri Dr. Yeflim Eralp Sayman Dr. Ahmet Kizir D fl iliflkiler Dr. Turhan Ece Kurs Sorumlular Dr. Sedat Alt n Dr. Adem Güngör ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Koray Dinçol Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel AKAD YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Genel Sekreter Dr. Turhan Ece Sayman Dr. Ahmet Kizir Üyeler Dr. Canan Akman Dr. Sedat Alt n Dr. Andaç Argon Dr. Bülent Arman Dr. Adnan Ayd ner Dr. Sedat Koca Dr. Büge Öz Dr. Akif Turna Denetleme Kurulu Üyeleri Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Esra Kaytan Sa lam Dr. P nar Saip Dr. Alper Toker Bilimsel Komite Üyeleri Dr. Bülent Arman Dr. Günay Ayd n Dr. Adnan Ayd ner Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. Yeflim Eralp Dr. Semih Halezero lu Dr. Ethem N. Oral Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg

4 AKC ER DERNE PROGRAMA GENEL BAKIfi 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 19 Haziran Haziran Haziran Haziran 2008 Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Kayıt KURSLAR Açılıfl Töreni Kokteyl Konser Akflam Yeme i 1. OTURUM 2. OTURUM Kahve Molası 3. OTURUM 4. OTURUM 5. OTURUM Kahve Molası 6. OTURUM SÖZLÜ B LD R LER A B Akflam Yeme i 7. OTURUM Kahve Molası 8. OTURUM Ö le Yeme i Ö le Yeme i POSTER POSTER TARTIfiMALARI TARTIfiMALARI 9. OTURUM 10. OTURUM Kahve Molası 11. OTURUM 12. OTURUM Gala Yeme i 13. OTURUM Kahve Molası 14. OTURUM KAPANIfi Ö le Yeme i

5 AKC ER DERNE 19 HAZ RAN 2008 PERfiEMBE Kay t Akci er Kanserleri Derne i Kurslar GÖ ÜS CERRAH S KURSU Atria Lokal leri Evre Akci er Kanserlerinde Cerrahi Teknikler Kurs Baflkan Adem Güngör Konu Bafll klar ve Konuflmac lar Superior Sulcus Tümörlerinde Endikasyonlar ve Cerrahi Teknikler fiükrü Dilege Mediastinum nvazyonlu Akci er Kanserlerinde Cerrahi Teknikler Adnan Sayar Trakeal Sleeve Pnömonektomi, Endikasyonlar ve Cerrahi Teknikler Erkan Dikmen Kahve Molas Gö üs Duvar nvazyonlu Akci er Kanserlerinde Cerrahi Teknikler Alpay Sarper nteraktif Tart flma G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU Atlas Kurs Baflkanları Sadettin Çıkrıkçıo lu Mustafa Yaman Konu Bafll klar ve Konuflmac lar Giriflimsel Bronkoskopi Endikasyonlar ve Hasta Seçimi Sedat Altın Erken Akci er Kanseri Teflhis ve Takibinde Otofloresan Bronkoskopi Adnan Yılmaz Transbronfliyal nce ne Aspirasyonu Erdo an Çetinkaya EBUS ve EUS Takahiro Nakajima Kahve Molas Elektromanyetik Navigasyon Sistemi Atayla Genço lu S cak yöntemler (Lazer, argon, elektrokoter) Turhan Ece Di er yöntemler (Kriyo, brakiterapi, FDT) Levent Dalar Trakeobronfliyal Stentler A.Levent Karasulu Aç l fl Töreni, Kokteyl ve Konser Pino Restaurant Önü Akflam Yeme i Ana Restaurant

6 AKC ER DERNE 20 HAZ RAN 2008 CUMA KONFERANS Atlas 1. Oturum Kemoprevansiyon Baflkan Konuflmac Erkan Topuz Faruk Tafl KONFERANS Atlas 2. Oturum Yeni evreleme önerileri Baflkanlar Bülent Arman - Sadettin Ç kr kç o lu TNM sisteminde önerilen de ifliklikler Cengiz Gebitekin TARTIfiMA Kahve Aras KONFERANS Atlas 3. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinin non-invazif evrelemesinde yenilikler Baflkan Turhan Ece EBUS Takahiro Nakajima Di er Teknikler Sedat Alt n Ö le Yeme i Ana Restaurant POSTER TARTIfiMALARI Atria NTERAKT F OLGU BAZLI YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 4. Oturum Mediastinal tümörler Moderatörler fiükrü Dilege - Ahmet Kizir Cerrahi Alper Toker Patoloji Dilek Y lmazbayhan Medikal Onkoloji Gökhan Demir Radyasyon Onkolojisi M. Görkem Aksu TARTIfiMA NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 5. Oturum Nöroendokrin tümörler 2 olgu (Tipik karsinoid-atipik karsinoid nüks ve torasik PNET) Moderatörler Fazilet Dinçbafl - Atilla Gürses Cerrahi Akif Turna Patoloji Büge Öz Medikal Onkoloji Ulus Ali fianl Radyasyon Onkolojisi Fazilet Dinçbafl TARTIfiMA Kahve Aras KONFERANSLAR Atlas 6. Oturum Baflkanlar Semih Halezero lu - Mustafa Yaman Akci er kanseri evrelemesinde transservikal geniflletilmifl mediastinal lenf diseksiyonu Marcin Zielinski Radyoterapide yeni teknikler Sedat Koca SÖZLÜ B LD R LER Baflkanlar (Salon A) M. Ali Bedirhan - brahim Dinçer Atlas Baflkanlar (Salon B) Ali Atasalihi - fievket Kavukçu Maia Akflam Yeme i Ana Restaurant

7 AKC ER DERNE 21 HAZ RAN 2008 CUMARTES KONFERANS Atlas 7. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinde farmakogenomik ve moleküler tedaviler Moderatör Necdet Üskent Konuflmac Ulrich Gatzemeier Kahve Aras YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 8. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinde adjuvan ve neoadjuvan tedavilerin yeri Moderatör Adnan Ayd ner Radyasyon Onkolojisi Esra Kaytan Sa lam Gö üs Cerrahisi Kamil Kaynak Medikal Onkoloji Fulden Yumuk Ö le Yeme i Ana Restaurant POSTER TARTIfiMALARI Atria YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 9. Oturum Preoperatif Kardiyopulmoner de erlendirme Moderatör Attila Sayg Gö üs Cerrahisi Ilgaz Do usoy Gö üs Hastal klar Benan Ça layan Kardiyoloji fiennur Ünal Day NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 10. Oturum Pulmoner nodüller (1 olgu) Moderatörler Reha Baran - As m Kutlu Gö üs Hastal klar Murat K y k Radyoloji M. Kemal Demir Cerrahi Yener Yörük TARTIfiMA Kahve Aras NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 11. Oturum Tedaviye ba l pulmoner toksisite Moderatörler Günay Ayd n - Erdem Göker Gö üs Hastal klar Serdar Erturan Radyoloji Canan Akman Radyasyon Onkoloji Ufuk Abac o lu TARTIfiMA NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 12. Oturum Sigaraya ba l olmayan akci er kanseri Moderatörler Melek Erkifli - Filiz Koflar Patoloji Serpil Dizbay Sak Medikal Onkoloji Yeflim Eralp TARTIfiMA Gala Yeme i

8 AKC ER DERNE 22 HAZ RAN 2008 PAZAR NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 13. Oturum Yafll erken evre hastaya yaklafl m Moderatör Ahmet Demirkaz k Medikal Onkoloji Filiz Çay fienler Gö üs Cerrahisi Hakan Kutlay Radyasyon Onkolojisi Diclehan Ünsal Kahve Aras PANEL Atlas 14. Oturum Metastatik küçük hücreli-d fl AC Moderatörler lker Ökten - Mustafa Ünsal Metastatik Hastal kta Cerrahi Adem Güngör Metastatik Hastal kta Radyoterapi Sevil K lç ks z Metastatik hastal n medikal tedavisi ve zolendronik asitin rolü Mahmut Gümüfl KONGRE DE ERLEND RMES VE KAPANIfi Atlas Ö le Yeme i Ana Restaurant YURTDIfiI DAVETL KONUfiMACILAR Ulrich Gatzemeier Takahiro Nakajima Marcin Zielinski Medikal Onkoloji Bölüm Baflkan, Grosshansdorf Hastanesi, Hamburg ALMANYA Gö üs Cerrahisi Departman, Chiba Universitesi Chiba Kanser Merkezi Gö üs Hastal klar Bölümü, JAPONYA Gö üs Cerrahisi Departman, Zakopane Gö üs Hastal klar Hastanesi, POLONYA

9 AKC ER DERNE TTB-STE KRED S Kongremiz Türk Tabibleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredi Komisyonu taraf ndan 16 TTB-STE kredi puan ile kredilendirilmifltir. Kongre çantalar nda bulunan formlar n kat l mc lar taraf ndan doldurularak kay t masas na teslim edilmesini rica ederiz. KAYIT ve DANIfiMA MASASI Kay t ve Dan flma Masas otelin giriflinde hizmet verecektir. KONGRE ÇANTASI Tüm kat l mc lara kongre çantas Kay t Masas ndan verilecektir. Çantalar n içinde Kongre Final Program ve Bildiri Özetleri Kitab, TTB-STE Kredilendirme Formu, not defteri ve kalem bulunmaktad r. YAKA KARTI Yaka kartlar kay t masas ndan da t lacakt r. Yaka kartlar kongre süresince bilimsel oturumlara ve sosyal programlara girifller s ras nda kontrol edilecektir. Yaka kartlar n z konferans süresince tafl man z önemle rica ederiz. Kongre program yaka kartlar n n arkas nda da bulunmaktad r. Kaybolan yaka kartlar için 10.-EURO karfl l nda kay t masas ndan temin edilir. S M DE fi KL Önceden kay t yapt rm fl kat l mc yerine baflka bir kat l mc n n gelmesi durumunda yeni Yaka Kartlar için yeni kay t formu doldurulmas gerekmektedir. Yeni kartlar 10.-EURO ve kay tl kat l mc n n / sponsor firma taraf ndan yaz l bilgi verilmesi koflulu ile kay t masas nadan temin edilebilecektir. SUNUM KONTROL ODASI Kongre süresince Alya Salonunda Sunum Kontrol Odas olarak hizmet verilecektir. Konuflmac lar n sunumlar n otele girifl yapt ktan sonra Sunum Kontrol Odas ndaki bilgisayara yüklemeleri önemle rica olunur. Konuflmac lar m z burada sunumlar n kontrol edebilir, gereken de ifliklileri yapabilirler. TRANSFER B LG LER Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleflecek kongremize kat lacak kat l mc lar n transfer taleplerini OCT Turizm gerçeklefltirecektir. OCT Turizm e bildirilmifl tüm transferler; gidifl-dönüfl ( havaalan -otel-havaalan ) olarak yap lacakt r. Uçufl de iflikliklerinizi yaz l olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer de iflikli iniz dikkate al nacakt r. Özel olarak talep edilecek havaalan -otel-havaalan kiflibafl ulufl m bedeli 60 EURO ( KDV dahil ) karfl l nda yap lacakt r. Özel transferler için OCT Turizm ile ba lant ya geçmenizi rica ederiz. AKAD ÜYE KAYDI Kongre kat l mc lar n n Akci er Kanserleri Derne i ne üye olmalar n özellikle rica ediyoruz. AKAD sekreteri kayd n z yapmak üzere kongre boyunca Atlas fuayede sizi bekleyecektir. KONAKLAMASIZ KATILIMCI Konaklamas z kat l mc lar sadece ö le yemeklerini Ana Restaurant ta alabilirler. TOPLANTI D L Toplant dili Türkçe dir. Yurtd fl davetli konuflmac lar n konferanslar nda ngilizce den Türkçe ye simultane çeviri yap lacakt r. OTURUMLAR 13 sözlü ve 41 poster sunum yap lacakt r. Program detay arka sayfalarda özetlenmifltir. Posterler Atria toplant salonunda sergilenecektir. Poster tartıflmaları Cuma ve Cumartesi ö le aralarında Atria toplantı salonunda yapılacaktır. Posterlerin as lmas için gerekli malzeme (çift tarafl bant/raptiye) kay t ve dan flma masas ndan temin edilir. Sözlü bildiriler Atlas ve Maia salonlar olarak ayr lm flt r. B LD R ÖDÜLLER Bildiri ödülleri Gala Yeme inde verilecektir. En yi Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En yi Poster Ödülü 1.000,00 YTL INTERNET CAFE Tüm kat l mc lar n ücretsiz olarak faydalanabilecekleri Internet Cafe kongre alan nda yer alan Alya salonunda kongre süresince hizmet verecektir. Kat l mc lar bu salonda günlük gazeteleri de takip edebilecekler. KONGRE KATILIM SERT F KASI Kongre kat l m sertifikalar, 22 Haziran 2008 Pazar günü 10:30 12:30 saatleri aras nda kay t masas nda da t lacakt r. Belirtilen tarihten önce kongreden ayr lacak olan kat l mc lar n isim ve adres bilgilerini sertifikalar n kendilerine ulaflt r labilmesi için kay t masas ndaki görevliye bildirmeleri gerekmektedir. KURS SERT F KASI Giriflimsel Bronkoskopi Kursu ve Gö üs Cerrahisi Kursu na kat lanlara sertifika verilecektir. lgililerin kat ld klar kurs ad n ve isimlerini salon giriflinde bulunan görevliye bildirmeleri gerekmektedir.

10 AKC ER DERNE STANDT ALANI Girifl Rampası SUNGATE PORT ROYAL HOTEL Atlas Toplant Salonu Pierre Fabre laç A.fi. Merdiven Avrupa Farma - Regulon Türkiye Adres : 363 Halaskargazi Cad. fiiflli stanbul lgili : Ergin Y ld z (CEO) Tel : Fax : Web : - ALYA IV ALYA III Eczac bafl laç Pazarlama Adres : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7 Levent stanbul lgili : Ça lar Tafl - Onkoloji Ürün Yöneticisi Tel : Fax : Web : ALYA II ALYA I Atria Toplant Salonu Lilly laç Tic. Ltd. fiti. Adres : K s kl Cad. Kuflbak fl Sok. No:6/3 Altunizade - stanbul lgili : Erdal Bozdo an Tel : Fax : Web : ORNA Novartis Pharma Turkey Adres : Barbaros Bulvar No Befliktafl - stanbul lgili : Leda Kado lu Congress, Symposium & Brand Communication Responsible Oncology Tel : Fax : Pfizer laçlar Ltd. fiti. Adres : Muallim Naci Cad. NO: Ortaköy/ stanbul lgili : Özge Topuz Tel : Fax : Web : Roche Müstahzarlar Sanayi Anonim fiirketi Adres : Güney Plaza Eski Büyükdere Asfalt No: 17/A Maslak- stanbul Tel : Fax : Web : Orna laç Tekstil ve Kim. Mad. San. ve D fl Tic. Ltd. fiti. Adres : Çavuflbafl Caddesi Yayabeyi Sok. No: 9 Ar n Plaza Kavac k Beykoz stanbul lgili : Serda fien, Neslihan Irkan, Elif Talio lu Tel : Fax : neslihan.cizmecio Pierre Fabre laç A.fi. Adres : Keflflaf Sok. fiat ro lu fl Merkezi No:4 D:10 Befliktafl/ stanbul lgili : Simge Cemaller Tel : Fax : Sanofi-Aventis Adres : Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209 / 4. Levent stanbul lgili : Nazl can Ifl tman Tel : Fax : Web : Sponsor firmalara ait standlar Kongre Ana Toplant Salonu olan Atlas Fuayede yer alacakt r. Kahve servisinin de yap laca bu alan kongre süresince afla da belirtilen saatlerde aç k olacakt r. 19 Haziran 2008, Perflembe... 10:00 Haz rl k 20 Haziran 2008, Cuma 09:00 18:00 21 Haziran 2008, Cumartesi 09:00 18:00 22 Haziran 2008, Pazar 09:00 14:00 / 14:00 19:00 Toplanma

11 Sungate Port Royal Ücretsiz Hizmetleri Fitness Merkezi Kapal havuz Hamam Sauna Buhar odas Fin Banyosu 7/24 misafir iliflkileri hizmeti Kapal otopark imkân 7/24 güvenlik hizmeti Kablosuz internet Valet parking Döviz de ifltirme hizmeti Özel marina Plaj ve havuz kenar nda flezlong & flemsiye ve havlu hizmetleri Günlük e lence ve aktiviteler Çocuklar ve gençler için e lence ve aktiviteler Mini Bar 2 adet sinema Aquapark (10 kayd rakl ) AKC ER DERNE La Patisserie Port Quueen Snack Fast Food & Snack 12:00-19:00 Thai Noodles House Uzak Do u Meydan Yiyecek Dura Asya Mutfa 12:00-18:00 Tropic Bar Yiyecek Dura 12:00-18:00 Kara sporlar Su sporlar Bireysel sporlar Badminton Basketbol Masa Tenisi Plaj voleybolu Dart Futbol Okçuluk Boccia Mini golf 14 aç k havuz 2 kapal havuz Aç k & kapal jakuzi Su topu Su jimnasti i Su voleybolu Deniz bisikleti Kano Aquapark Stretching Pilates Yoga Kardio Kick boxing Express Gym QiGong Abs-hips Thai-chi Aerobic & Step Kardiyo dans Step Oryantal jimnastik Vücut flekillendirme 009

12 ER DERNE AKC KONUfiMA ÖZETLER 010

13 ER DERNE AKC 20 HAZ RAN 2008 CUMA KONFERANS Atlas 1. Oturum Kemoprevansiyon Baflkan Erkan Topuz Konuflmac Faruk Tafl KONFERANS Atlas 2. Oturum Yeni evreleme önerileri Baflkanlar Bülent Arman - Sadettin Ç kr kç o lu TNM sisteminde önerilen de ifliklikler Cengiz Gebitekin TARTIfiMA KONFERANS Atlas 3. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinin non-invazif evrelemesinde yenilikler Baflkan Turhan Ece EBUS Takahiro Nakajima Di er Teknikler Sedat Alt n POSTER TARTIfiMALARI Atria NTERAKT F OLGU BAZLI YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 4. Oturum Mediastinal tümörler Moderatörler fiükrü Dilege - Ahmet Kizir Cerrahi Alper Toker Patoloji Dilek Y lmazbayhan Medikal Onkoloji Gökhan Demir Radyasyon Onkolojisi M. Görkem Aksu TARTIfiMA NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 5. Oturum Nöroendokrin tümörler 2 olgu (Tipik karsinoid-atipik karsinoid nüks ve torasik PNET) Moderatörler Cerrahi Patoloji Medikal Onkoloji Radyasyon Onkolojisi TARTIfiMA Fazilet Dinçbafl - Atilla Gürses Akif Turna Büge Öz Ulus Ali fianl Fazilet Dinçbafl KONFERANSLAR Atlas 6. Oturum Baflkanlar Semih Halezero lu - Mustafa Yaman Akci er kanseri evrelemesinde transservikal geniflletilmifl mediastinal lenf diseksiyonu Marcin Zielinski Radyoterapide yeni teknikler Sedat Koca SÖZLÜ B LD R LER Baflkanlar (Salon A) M. Ali Bedirhan - brahim Dinçer Atlas Baflkanlar (Salon B) Ali Atasalihi - fievket Kavukçu Maia 011

14 AKC ER DERNE 1. Oturum Faruk Tafl AKC ER KANSER KEMOPREVANS YONU Kanser kemoprevansiyonu Karsinojenik süreci; *geriye dönüfltürmek (reverse) *bask lamak (suppress) *önlemek (prevent) amac yla Do al, sentetik veya biyolojik kimyasal ajanlar n kullan lmas Akci er kanseri *En s k görülen tümörlerden olup en mortal tümördür. *S kl kla ileri evrede (%80) tan konmaktad r *Erken evrede tan konsa bile nüks potansiyeli yüksek olup arzulanan sa kal m n uza ndad r. *Sigara kullan m n n azalmas yla s kl k azalmaktad r Kanser kemoprevansiyonu * Multistep karsinogenez * Multifokal alan karsinogenez KONFERANS Kemoprevansiyon Multistep karsinogenez *Genotipik ve fenotipik kaynakl de iflimlerin stepwise akümülasyonu *Bir veya daha fazla aflaman n durdurulmas, kanser oluflumunu önlemekte veya geciktirebilmektedir 012

15 Multifokal alan karsinogenezi *Dokulardaki diffüz epitelyal hasar, tüm alan etkileyen jeneralize karsinojen maruziyeti sonucu oluflmakta *Tüm alanda olagelen genetik de ifliklikler, alan içinde bir veya daha fazla say da premalign ve/veya malign lezyonlar n oluflum olas l n artt rmaktad r. Prevansiyon stratejileri * Primer korunma: Yüksek riskli normal kiflilerde de novo tümörlerin önlenmesi *Sekonder korunma: Premalign lezyonlu hastalarda malign tümör oluflumunun önlenmesi *Tersiyer korunma: Bilinen premalign veya malign hastal olup tedavi olmufl hastalarda ikincil tümör oluflumunun önlenmesi 013

16 014 Süregelen çal flmalar *MDACC: celecoxib *Intergroup E5597: selenium *Lung Cancer Biomarkers Chemoprevention Consortium: gefitinib

17 Sonuç *Günümüzde, akci er kanseri kemoprevansiyonunda olumlu sonuçlar veren ajanlar halen bulunmamaktad r. *Ancak çal flmalar halen devam etmektedir Teflekkür ederim 015

18 AKC ER DERNE 3. Oturum KONFERANS Küçük hücreli-d fl akci er kanserinin non-invazif evrelemesinde yenilikler Sedat Alt n KÜÇÜK HÜCRE DIfiI AKC ER KANSERL OLGULARDA BRONKOSKOP K EVRELEME Akci er kanserli olgular m z n küçük hücre d fl olanlar, baflvurduklar nda genellikle geç evrededirler (% 33 uzak metastazl Evre IV, % 22 si de Evre IIIB). Erken evrelerde cerrahi tedaviden fayda görecek hastalar (5 y ll k sürvi Evre I de % 67), baflvuru veya teflhis gecikti inde bu oran % 5 lere düflmektedir. Tüm akci er kanserli olgular n 5 y ll k sürvisi % 14 olarak bulunmufltur. Evrelemenin Amaçlar Tedavi seçimi Prognozun tayini Karfl laflt rma Do ru evrelendirme sadece en do ru tedavi yönteminin seçilmesine olanak tan may p ayn zamanda yaflam beklentisinin de do ru biçimde tahmin edilmesini sa lar. Örnek: cerrahi ile tedavi edilen erken evre akci er kanseri % aras nda 5 senelik surviye sahip iken mediasten metastazl olgularda (evre IIIA) % 17 dir. Klinik evreleme, rezeksiyon sonras yap lan patolojik evrelemeden farkl l klar gösterir. Genifl bir prospektif çal flmada, hastalar n % 24 ü klinik olarak üstte evrelenirken % 20 si düflük evrelenmifltir. Di er bir çal flmada,klinik N0 olarak belirlenen hastalar n % 19 u gerçekte N1, % 24 ü N2 olarak bulunmufltur. Öte yandan, klinik N2 olarak de erlendirilen hastalar n % 38 inin gerçekte N0 veya N1, % 6 s n n ise N3 oldu u gösterilmifltir. Evreleme yöntemleri invaziv ve invaziv olmayan diye bafll ca iki ana gruba ayr labilir. Noninvaziv yöntemler, radyolojik(bt, MR gibi) ve nükleer t p(pet-ct, kemik sintigrafisi gibi) yöntemlerden oluflurken invaziv olanlar ise, bronkolojik ve cerrahi yöntemlerden oluflur. nvaziv Evreleme Yöntemleri Transbronfliyal i ne aspirasyonu (TB A), Transtorasik i ne aspirasyonu (TT A), Endoskopik ultrason k lavuzlu unda i ne aspirasyonu (EBUS- A), VATS Mediastinoskopi /Mediastinotomi /Torakotomi Mediastinal evrelemede kullan lan yöntemlerin k yas Sens Spes Do ru tan PPV NPD BT PET EUS TB A EUS A TB A kullan larak mediastinumun evrelenmesi için yap lan 12 çal flma dahil edilme kriterlerini içermektedir. Bu çal flmalar 906 s n n (99.7%) akci er kanseri oldu u kan tlanm fl 910 de erlendirilebilir hastay içermektedir. TB A n n sensitivitesi 0.76 ve spesifitesi 0.96 olarak bulunmufltur. Ortalama NPV % 71 ve ortalama % 70 prevelans (% 30 ile % 88 aras nda) de iflmekte. 194 hastal k retrospektif çal flmada transbronfliyal i ne aspirasyonunun di er invaziv ifllemlere alternatif olabilece i (sensitivitesi % 71 do ruluk oran % 73) bildirilmifl. Transbronfliyal i ne aspirasyonu ve mediastinoskopi, s kl kla birbirini tamamlayan yöntemlerdir (posterior subkarinal nodlar). Benign hücrelerin Sitolojik bulgusu, s n rl tan sal de ere sahiptir.ancak, erken pozitif sonuç al nmas, karfl taraf mediastinal nodlar n da de erlendirilmesi TB A n n avantajlar d r. TT A n n mediastinum evrelenmesindeki yeri ile ilgili befl çal flmada, 207 si (% 96) akci er kanseri oldu u kan tlanm fl, 215 de erlendirilebilir hastay kapsar. TT A n n sensitivitesi 0.91, NPV i % 78 (% 42 ile % 100). Ortalama tan koyma yüzdesi % 83 (% 65 ile % 91 aras nda). TT A genelde BT veya daha nadir olarak floroskopik rehberlik ile uygulan r. Biopsi i nesi perkütan olarak ilerletilir ve aspirasyon yap lacak mediastinal noda BT ile rehberlik edilir. 016

19 TB A ya benzer olarak, TT A da da yeterli örnek al nabilmesi için i nenin birkaç sefer geçmesi gerekebilir ve toplanan materyalin hasta bafl nda sitopatolojik de erlendirilmesi, tan ya ulaflmak için gereken materyal say s n n azalt lmas n sa layabilir. Dezavantaj TB A gibi, birkaç nodal istasyonun birden örneklenememesidir. TT A n n ana komplikasyonlar, pnömotoraks ve kanamad r. EUS- A n n mediastinal evrelendirmesi ile ilgili befl çal flma dahil edilme kriterlerini içermektedir ve toplamda 215 akci er kanseri hastas dahil edilmifltir. EUS- A kullan ld nda sensitivite 0.88, spesifite 0.91 PPV 0.98, ve NPV 0.77 prevelans % 69 olarak saptanm flt r. Yayg n mediastinal tutulumlu (T4) hastalarda, invaziv ifllemlerin ana amac doku tan s n koymakt r. Bu hastalarda TT A ve EBUS-TB A, yüksek sensitiviteleri (% 90) ve düflük morbiditeleri nedeniyle ayaktan uygulanabilecek yöntemlerdirbu hastalarda, TB A mediastinal tutulumu göstermede alternatiftir, fakat genelde daha düflük sensitiviteye (yaklafl k % 75) ve bazen yanl fl pozitif sonuçlara sahiptir. Bu hastalar için, mediastinoskopi, en az tercih edilir, çünkü EUS- A, TT A ve TB A dan daha yüksek morbiditeye sahiptir. Uzak metastaz kan t olmayan fakat BT taramas ile büyümüfl mediastinal lenf nodu olan KHDAK flüpheli hastalarda mediastinal nod tutulumunun belirlenmesi için invaziv bir yöntem olan mediastinoskopi kurald r. Bu öneri mediastinoskopinin s kl kla tutulan lenf nodlar n n örneklenmesinde düflük yanl fl pozitif, düflük yanl fl negatif (yaklafl k % 10), düflük morbiditeye(% 2) sahip olmas ndand r. Bu hastalar için TB A, TT A ve EUS- A, mediastinoskopiye alternatiftir fakat mediastinal evrelendirmede yüksek yanl fl pozitiflikten dolay daha az uygundur. nvaziv testlerin k yas Sens Spes YN % YP % Hasta Medix cn0-2 TT A cn2 EBUS cn2 TB A cn2 017

20 AKC ER DERNE 4. Oturum Mediastinal Lezyonlar nflamatuar hastal klar Kistler Tiroid-paratiroid lezyonlar Timus tümörleri Germ hücreli tümörler Malign lenfomalar Nörojenik tümörler Mezenkimal tümörler Metastatik tümörler NTERAKT F OLGU BAZLI YUVARLAK MASA OTURUMU Mediastinal tümörler Dilek Y lmazbayhan MED AST NAL TÜMÖRLER Klinik-patolojik Yaklafl m Mediastinal lezyonlar n lokalizasyonu Üst, ön, orta, arka mediasten Üst Mediasten Timoma ve timik kist Malign lenfoma Tiroid lezyonlar Paratiroid adenomu Ön Mediasten Timoma ve timik kist Germ hücreli tümörler Tiroid lezyonlar Paratiroid adenomu Malign lenfoma Paraganglioma Hemanjiom Lipom Orta Mediasten Perikardiyal kist Bronfliyal kist Malign lenfoma Arka Mediasten Nörojenik tümörler - Schwannoma - Nörofibrom - Ganglionörom - Ganglionöroblastom - Malign periferik sinir k l f tümörü - Nöroblastoma - Paraganglioma Gastroenterik kist 018

21 nflamatuar Hastal klar Akut mediastinit - Travmatik ösofagus rüptürü - Desenden infeksiyonlar - Gö üs duvar infeksiyonlar - Kalp cerrahisi komplikasyonu Kronik mediastinit - Vena kava bas s - Granülomatöz-fibrotik (tbc, histoplazmoz) - Etyoloji belirsiz Sklerozan Mediastinit Sinonimleri: dyopatik mediastinal fibrozis, idyopatik inflamatuar fibrosklerozis. Retroperitoneal fibrozis, sklerozan kolanjit, Riedel s struma, iltihabi psödotümör vb hastal klar n parças olabilir. Özellikle Hodgkin, non Hodgkin lenfomaya dikkat! Kistler Epitel görüldü ünde tiplenebilir Her zaman tiplemek olanaks z Kistik teratomlar ile ay r ma dikkat! Timus Uniloküler-multiloküler timik kistler Ektopik timus Timik hiperplazi Timik foliküler hiperplazi Langerhans hücreli histiyositozis Allerjik anjitis ve granulomatozis (Churg-Strauss Hastal ) Castleman Hastal Timik Tümörler Timoma Timik karsinom Lenfoma Timik germ hücreli tümörler Timik nöroendokrin tümörler Timoma WHO S n flamas - Tip A timoma ( si hücreli, medüller) Tip AB timoma (Mikst) Tip B1 timoma (lenfosit zengin, lenfositik, bask n kortikal, organoid) Tip B2 timoma (kortikal) Tip B3 timoma (Epitelyal, atipik, skuamoid, iyi-diferansiye timik karsinom) Timik karsinom (Tip C timoma) Timik Nöroendokrin Tümörler Tipik Karsinoid tümör Atipik Karsinoid tümör Küçük hücreli nöroendokrin karsinom Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Timoma Timik epitelyal tümör Ektodermal ve endodermal kökenli/ timik stem cell kökenli 019

22 Timoma-Timik Karsinom WHO 1999 Timoma A, AB ve B organotipik (timik) yap sal özellikler gösterir. Timus d fl nda görülmez Heterotopik timik dokudan ç kabilir (Bafl-boyun, mediasten, plevra, akc vb) Timik karsinom di er organ karsinomlar na benzer Timik karsinomda belirgin hücresel atipi, organa özgü yap kayb söz konusudur. Önemli morfolojik özellikler WHO 1999 Kapsüllü - De iflik kal nl kta fibröz kapsül - Kapsül invazyonu yok - Kapsül invaze, d fl kenara ulaflmam fl lezyonlar Minimal invazif - Cerrah genellikle göremez - Mediastinal ya l doku fokal tutulmufl. Yayg n invazif - Cerrah görür - Yayg n kapsül ve perikard, akc, büyük damar invazyonu mevcut mplant - Perikard veya plevrada ana kitleden ayr nodüller - Küçük, multipl, genellikle ayn bazan farkl morfolojik tipte. Lenf nod metastaz - nvazyon de il, gerçek metastaz Uzak metastaz Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas - Evreleme WHO 1999 Primer tümör-t TX Tümör saptanamad T0 Primer tümör yok T1 Tümör kapsüllü T2 Tümör perikapsüler ba dokusunu invaze etmifl T3 Tümör komflu dokular invaze etmifl, perikard, mediastinal plevra, toraks duvar, büyük damarlar, akc. T4 Plevral ve perikardiyal yay l m var. Derecelendirme WHO 1999 Timoma A ve AB genellikle benign Tip B1 düflük dereceli malign (10 y ll k yaflam %90) Tip B2 daha yüksek dereceli malign Tip B3 timik karsinoma benzer kötü prognoz Timik karsinomlar içersinde skuamöz, bazaloid ve mukoepidermoid daha iyi prognoza sahip Nöroendokrin tümörlerden karsinoid timoma-timik karsinom aras nda Küçük-büyük hücreli NE karsinom çok kötü prognoza sahip Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas WHO 1999 Bölgesel Lenf Nodlar -N NX Bölgesel lenf nodlar saptanamad N0 Lenf nodu metastaz yok N1 Anterior lenf nodlar nda metastaz var N2 Anterior med. ln d fl ndaki intratorasik lenf nodlar tutulmufl. N3 Skalen ve/veya supraklaviküler ln tutulmufl Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas WHO 1999 Uzak Metastaz- M MX Uzak metastaz saptanamad M0 Uzak metastaz yok M1 Uzak metastaz 020

23 Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas WHO 1999 Stage Stage I T1 N0 M0 Stage II T2 N0 M0 Stage III T1 N1 M0 T2 N1 M0 T3 N0,1 M0 Stage IV T4 Any N M0 Any T N2,3 M0 Any T Any N M1 Timik Stromal Tümörler Timolipom Timik stromal sarkomlar Malign melanom Germ Hücreli Tümörler Seminom Teratom Embryonal karsinom Endodermal sinüs tümörü Mikst germ hücreli tümörler Teratokarsinom Koryokarsinom Lenfomalar Hodgkin lenfoma Non-Hodgkin lenfoma Nörojenik tümörler Nöroblastom Ganglionöroblastom Ganglionörom Schwannom Nörofibrom Malign periferik sinir k l f tümörü Paraganglioma Mezenkimal Tümörler Lipom Lenfanjiom Hemanjiom Hemanjioperistima - hemanjioendotelyoma - anjiosarkom Leiomyom, Rhabdomyom, Soliter fibröz tümör Liposarkom Sinovyal sarkom Fibrosarkom, leiomyosarkom, rabdomyosarkom, kondrosarkom, alveolar soft part sarkom, MFH Metastatik Tümörler Komfluluk yolu Hematojen Lenfojen 021

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Orhan Yücel. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Orhan Yücel. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastinal Kitleler Mediastinal kitleler her yaş grubunda ortaya çıkabilir ve cinsiyet ayrımı yapmazlar. Genellikle asemptomatiktirler ve sıklıkla

Detaylı

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU

1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 1. ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU 9-11 Aralık 2011 Marriott Asia Otel İstanbul DAVET MEKTUBU De erli Meslektafllar m z, Sizleri, Türkiye Solunum Araflt rmalar Derne i, Giriflimsel Pulmonoloji

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten anatomisi: Üstte torasik inlet, altta diafragma, önde sternokostal duvar, arkada vertebralar ve kot

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ 12-13 Mart Swissotel Büyük Efes İzmir 12 Mart 2016, Cumartesi 08.25-08.30 AÇILIŞ 1. Oturum: Baş-boyun kanserlerine giriş, temel bilgiler Başkan: Ahmet Özet, Mustafa

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik

Akciğer Kanseri. Prof. Dr. Pınar Çelik Akciğer Kanseri Prof. Dr. Pınar Çelik Epidemiyoloji Tüm kanserlerin %12.7 sini, kanser ölümlerinin %18.2 sini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık, kadınlarda 4. sıklıkta görülen kanserdir.

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Mediastinal Kitleler. Akın Yıldızhan, Orhan Yücel

Mediastinal Kitleler. Akın Yıldızhan, Orhan Yücel Akın Yıldızhan, Orhan Yücel Giriş Mediasten anatomisi; Toraksda iki plevral kese arasında kalan geniş, median boşluğa mediastinum adı verilir. Mediastinum önde sternum, arkada columna vertebralis, üstte

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ. PROF. DR. REFİK ÜLKÜ D.Ü Tıp Fak Göğüs Cerrahisi

GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ. PROF. DR. REFİK ÜLKÜ D.Ü Tıp Fak Göğüs Cerrahisi GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ PROF. DR. REFİK ÜLKÜ D.Ü Tıp Fak Göğüs Cerrahisi Primer göğüs duvarı tümörleri göğüs kafesindeki, kemik,kıkırdak ve yumuşak dokulardan kaynaklanabilen, benign veya malign, geniş

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Sternum korpusunda (en çok)

Sternum korpusunda (en çok) GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ PROF. DR. REFİK ÜLKÜ D.Ü Tıp Fak Göğüs Cerrahisi Tüm primer tümörler arasında %1-1.5 Malign primer göğüs duvarı tümörleri, tüm kanser hastaları arasında %0.04 Göğüs duvarı malign

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız,

Önsöz. ULUSAL TORAKS MALİGNİTELERİ KONGRESİ 10-13 Mayıs 2012. www.utmk.org. Değerli Meslektaşlarımız, Önsöz Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye de en çok ölüme neden olan kanserdir. Mezotelyoma ise, Türkiye de dünyanın geri kalanına göre çok daha fazla görülen

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 87-91 Prof. Dr. Mehmet Ferahman Tümör evreleme sistemleri kiflinin kanserinin yay l

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi

Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Aydın ŞANLI 1, Ahmet ÖNEN 1, Kemal YÜCESOY 2, Volkan KARAÇAM 1, Sami KARAPOLAT 1, Banu GÖKÇEN

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

3.2 21-24 Haz ran 2007

3.2 21-24 Haz ran 2007 AKCİĞER KANSERLERİ DERNEĞİ A K A D Ulusal Toras k Onkoloj Kongres 3.2 21-24 Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMARIS MARES www. torasikonkoloji2007.org www.akad.org.tr KAN SERLE R AKC ER DERNE A K A D De erli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

V. PELVİS-ASETABULUM

V. PELVİS-ASETABULUM V. PELVİS-ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA 18-21 ARALIK 2013 2013 RAMADA PLAZA / ANTALYA 15:00 Giriş

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı