ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL TORASiK ONKOLOJi KONGRESi"

Transkript

1 AKC ER DERNE Haziran 2008 www. torasikonkoloji2008.org Sungate Port Royal De Luxe Hotel Beldibi-Antalya

2 AKC ER DERNE De erli Meslektafllar m z, Akci er kanserlerinde multidisipliner yaklafl m n esas al nmas prensipleriyle kurulan Akci er Kanserleri Derne inin (AKAD) 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi Haziran 2008 tarihleri aras nda Sungate Port Royal Beldibi - Antalya da gerçeklefltirilecektir. Akci er ve mediasten tümörlerinin tedavilerinde Gö üs Hastal klar, Gö üs Cerrahisi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Patoloji ve Nükleer T p Bilim Dallar taraf ndan oluflturulan ekiplerce bilimsel içeri in kurslarla zenginlefltirilece i kongremizde son geliflmeler interaktif vaka sunumlar a rl kl olmak üzere tart fl lacakt r. Yabanc konuklar m z n da konular yla ilgili geliflmeleri sunarak katk da bulunaca kongremize bilgi ve becerilerimizi güncellemek üzere tüm meslektafllar m z bekliyoruz. Sevgi ve sayg lar m zla, Prof. Dr. Erkan Topuz AKAD Yönetim Kurulu Baflkan

3 AKC ER DERNE KONGRE DÜZENLEME KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Bilimsel Koordinasyon Komitesi Dr. Adnan Ayd ner - Baflkan Dr. Esra Kaytan Sa lam - Sekreter Dr. Canan Akman Dr. Bülent Arman Dr. Günay Ayd n Dr. Benan Ça layan Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. fiükrü Dilege Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Ilgaz Do usoy Dr. Levent Elbeyli Dr. Erdem Göker Dr. brahim Güllü Dr. Kamil Kaynak Dr. Sedat Koca Dr. Ethem N. Oral Dr. lker Ökten Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg Dr. Serdar Turhal Dr. Dilek Y lmazbayhan Dr. dris Yücel Dr. Faruk Zorlu Kongre Genel Sekreteri Dr. Yeflim Eralp Sayman Dr. Ahmet Kizir D fl iliflkiler Dr. Turhan Ece Kurs Sorumlular Dr. Sedat Alt n Dr. Adem Güngör ONURSAL KURUL Osman Aldemir Bülent Berkarda Nijad Bilge Koray Dinçol Ahmet Karadeniz Mustafa Öz Kemal Sözer Reha Uzel AKAD YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Erkan Topuz Baflkan Yard mc s Dr. Mustafa Yaman Genel Sekreter Dr. Turhan Ece Sayman Dr. Ahmet Kizir Üyeler Dr. Canan Akman Dr. Sedat Alt n Dr. Andaç Argon Dr. Bülent Arman Dr. Adnan Ayd ner Dr. Sedat Koca Dr. Büge Öz Dr. Akif Turna Denetleme Kurulu Üyeleri Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Fazilet Öner Dinçbafl Dr. Esra Kaytan Sa lam Dr. P nar Saip Dr. Alper Toker Bilimsel Komite Üyeleri Dr. Bülent Arman Dr. Günay Ayd n Dr. Adnan Ayd ner Dr. Saadettin Ç kr kç o lu Dr. Gökhan Demir Dr. Ahmet Demirkaz k Dr. Yeflim Eralp Dr. Semih Halezero lu Dr. Ethem N. Oral Dr. Büge Öz Dr. Attila Sayg

4 AKC ER DERNE PROGRAMA GENEL BAKIfi 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 19 Haziran Haziran Haziran Haziran 2008 Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Kayıt KURSLAR Açılıfl Töreni Kokteyl Konser Akflam Yeme i 1. OTURUM 2. OTURUM Kahve Molası 3. OTURUM 4. OTURUM 5. OTURUM Kahve Molası 6. OTURUM SÖZLÜ B LD R LER A B Akflam Yeme i 7. OTURUM Kahve Molası 8. OTURUM Ö le Yeme i Ö le Yeme i POSTER POSTER TARTIfiMALARI TARTIfiMALARI 9. OTURUM 10. OTURUM Kahve Molası 11. OTURUM 12. OTURUM Gala Yeme i 13. OTURUM Kahve Molası 14. OTURUM KAPANIfi Ö le Yeme i

5 AKC ER DERNE 19 HAZ RAN 2008 PERfiEMBE Kay t Akci er Kanserleri Derne i Kurslar GÖ ÜS CERRAH S KURSU Atria Lokal leri Evre Akci er Kanserlerinde Cerrahi Teknikler Kurs Baflkan Adem Güngör Konu Bafll klar ve Konuflmac lar Superior Sulcus Tümörlerinde Endikasyonlar ve Cerrahi Teknikler fiükrü Dilege Mediastinum nvazyonlu Akci er Kanserlerinde Cerrahi Teknikler Adnan Sayar Trakeal Sleeve Pnömonektomi, Endikasyonlar ve Cerrahi Teknikler Erkan Dikmen Kahve Molas Gö üs Duvar nvazyonlu Akci er Kanserlerinde Cerrahi Teknikler Alpay Sarper nteraktif Tart flma G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU Atlas Kurs Baflkanları Sadettin Çıkrıkçıo lu Mustafa Yaman Konu Bafll klar ve Konuflmac lar Giriflimsel Bronkoskopi Endikasyonlar ve Hasta Seçimi Sedat Altın Erken Akci er Kanseri Teflhis ve Takibinde Otofloresan Bronkoskopi Adnan Yılmaz Transbronfliyal nce ne Aspirasyonu Erdo an Çetinkaya EBUS ve EUS Takahiro Nakajima Kahve Molas Elektromanyetik Navigasyon Sistemi Atayla Genço lu S cak yöntemler (Lazer, argon, elektrokoter) Turhan Ece Di er yöntemler (Kriyo, brakiterapi, FDT) Levent Dalar Trakeobronfliyal Stentler A.Levent Karasulu Aç l fl Töreni, Kokteyl ve Konser Pino Restaurant Önü Akflam Yeme i Ana Restaurant

6 AKC ER DERNE 20 HAZ RAN 2008 CUMA KONFERANS Atlas 1. Oturum Kemoprevansiyon Baflkan Konuflmac Erkan Topuz Faruk Tafl KONFERANS Atlas 2. Oturum Yeni evreleme önerileri Baflkanlar Bülent Arman - Sadettin Ç kr kç o lu TNM sisteminde önerilen de ifliklikler Cengiz Gebitekin TARTIfiMA Kahve Aras KONFERANS Atlas 3. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinin non-invazif evrelemesinde yenilikler Baflkan Turhan Ece EBUS Takahiro Nakajima Di er Teknikler Sedat Alt n Ö le Yeme i Ana Restaurant POSTER TARTIfiMALARI Atria NTERAKT F OLGU BAZLI YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 4. Oturum Mediastinal tümörler Moderatörler fiükrü Dilege - Ahmet Kizir Cerrahi Alper Toker Patoloji Dilek Y lmazbayhan Medikal Onkoloji Gökhan Demir Radyasyon Onkolojisi M. Görkem Aksu TARTIfiMA NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 5. Oturum Nöroendokrin tümörler 2 olgu (Tipik karsinoid-atipik karsinoid nüks ve torasik PNET) Moderatörler Fazilet Dinçbafl - Atilla Gürses Cerrahi Akif Turna Patoloji Büge Öz Medikal Onkoloji Ulus Ali fianl Radyasyon Onkolojisi Fazilet Dinçbafl TARTIfiMA Kahve Aras KONFERANSLAR Atlas 6. Oturum Baflkanlar Semih Halezero lu - Mustafa Yaman Akci er kanseri evrelemesinde transservikal geniflletilmifl mediastinal lenf diseksiyonu Marcin Zielinski Radyoterapide yeni teknikler Sedat Koca SÖZLÜ B LD R LER Baflkanlar (Salon A) M. Ali Bedirhan - brahim Dinçer Atlas Baflkanlar (Salon B) Ali Atasalihi - fievket Kavukçu Maia Akflam Yeme i Ana Restaurant

7 AKC ER DERNE 21 HAZ RAN 2008 CUMARTES KONFERANS Atlas 7. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinde farmakogenomik ve moleküler tedaviler Moderatör Necdet Üskent Konuflmac Ulrich Gatzemeier Kahve Aras YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 8. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinde adjuvan ve neoadjuvan tedavilerin yeri Moderatör Adnan Ayd ner Radyasyon Onkolojisi Esra Kaytan Sa lam Gö üs Cerrahisi Kamil Kaynak Medikal Onkoloji Fulden Yumuk Ö le Yeme i Ana Restaurant POSTER TARTIfiMALARI Atria YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 9. Oturum Preoperatif Kardiyopulmoner de erlendirme Moderatör Attila Sayg Gö üs Cerrahisi Ilgaz Do usoy Gö üs Hastal klar Benan Ça layan Kardiyoloji fiennur Ünal Day NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 10. Oturum Pulmoner nodüller (1 olgu) Moderatörler Reha Baran - As m Kutlu Gö üs Hastal klar Murat K y k Radyoloji M. Kemal Demir Cerrahi Yener Yörük TARTIfiMA Kahve Aras NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 11. Oturum Tedaviye ba l pulmoner toksisite Moderatörler Günay Ayd n - Erdem Göker Gö üs Hastal klar Serdar Erturan Radyoloji Canan Akman Radyasyon Onkoloji Ufuk Abac o lu TARTIfiMA NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 12. Oturum Sigaraya ba l olmayan akci er kanseri Moderatörler Melek Erkifli - Filiz Koflar Patoloji Serpil Dizbay Sak Medikal Onkoloji Yeflim Eralp TARTIfiMA Gala Yeme i

8 AKC ER DERNE 22 HAZ RAN 2008 PAZAR NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 13. Oturum Yafll erken evre hastaya yaklafl m Moderatör Ahmet Demirkaz k Medikal Onkoloji Filiz Çay fienler Gö üs Cerrahisi Hakan Kutlay Radyasyon Onkolojisi Diclehan Ünsal Kahve Aras PANEL Atlas 14. Oturum Metastatik küçük hücreli-d fl AC Moderatörler lker Ökten - Mustafa Ünsal Metastatik Hastal kta Cerrahi Adem Güngör Metastatik Hastal kta Radyoterapi Sevil K lç ks z Metastatik hastal n medikal tedavisi ve zolendronik asitin rolü Mahmut Gümüfl KONGRE DE ERLEND RMES VE KAPANIfi Atlas Ö le Yeme i Ana Restaurant YURTDIfiI DAVETL KONUfiMACILAR Ulrich Gatzemeier Takahiro Nakajima Marcin Zielinski Medikal Onkoloji Bölüm Baflkan, Grosshansdorf Hastanesi, Hamburg ALMANYA Gö üs Cerrahisi Departman, Chiba Universitesi Chiba Kanser Merkezi Gö üs Hastal klar Bölümü, JAPONYA Gö üs Cerrahisi Departman, Zakopane Gö üs Hastal klar Hastanesi, POLONYA

9 AKC ER DERNE TTB-STE KRED S Kongremiz Türk Tabibleri Birli i Sürekli T p E itimi Kredi Komisyonu taraf ndan 16 TTB-STE kredi puan ile kredilendirilmifltir. Kongre çantalar nda bulunan formlar n kat l mc lar taraf ndan doldurularak kay t masas na teslim edilmesini rica ederiz. KAYIT ve DANIfiMA MASASI Kay t ve Dan flma Masas otelin giriflinde hizmet verecektir. KONGRE ÇANTASI Tüm kat l mc lara kongre çantas Kay t Masas ndan verilecektir. Çantalar n içinde Kongre Final Program ve Bildiri Özetleri Kitab, TTB-STE Kredilendirme Formu, not defteri ve kalem bulunmaktad r. YAKA KARTI Yaka kartlar kay t masas ndan da t lacakt r. Yaka kartlar kongre süresince bilimsel oturumlara ve sosyal programlara girifller s ras nda kontrol edilecektir. Yaka kartlar n z konferans süresince tafl man z önemle rica ederiz. Kongre program yaka kartlar n n arkas nda da bulunmaktad r. Kaybolan yaka kartlar için 10.-EURO karfl l nda kay t masas ndan temin edilir. S M DE fi KL Önceden kay t yapt rm fl kat l mc yerine baflka bir kat l mc n n gelmesi durumunda yeni Yaka Kartlar için yeni kay t formu doldurulmas gerekmektedir. Yeni kartlar 10.-EURO ve kay tl kat l mc n n / sponsor firma taraf ndan yaz l bilgi verilmesi koflulu ile kay t masas nadan temin edilebilecektir. SUNUM KONTROL ODASI Kongre süresince Alya Salonunda Sunum Kontrol Odas olarak hizmet verilecektir. Konuflmac lar n sunumlar n otele girifl yapt ktan sonra Sunum Kontrol Odas ndaki bilgisayara yüklemeleri önemle rica olunur. Konuflmac lar m z burada sunumlar n kontrol edebilir, gereken de ifliklileri yapabilirler. TRANSFER B LG LER Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleflecek kongremize kat lacak kat l mc lar n transfer taleplerini OCT Turizm gerçeklefltirecektir. OCT Turizm e bildirilmifl tüm transferler; gidifl-dönüfl ( havaalan -otel-havaalan ) olarak yap lacakt r. Uçufl de iflikliklerinizi yaz l olarak en az 2 gün önce bildirmeniz durumunda transfer de iflikli iniz dikkate al nacakt r. Özel olarak talep edilecek havaalan -otel-havaalan kiflibafl ulufl m bedeli 60 EURO ( KDV dahil ) karfl l nda yap lacakt r. Özel transferler için OCT Turizm ile ba lant ya geçmenizi rica ederiz. AKAD ÜYE KAYDI Kongre kat l mc lar n n Akci er Kanserleri Derne i ne üye olmalar n özellikle rica ediyoruz. AKAD sekreteri kayd n z yapmak üzere kongre boyunca Atlas fuayede sizi bekleyecektir. KONAKLAMASIZ KATILIMCI Konaklamas z kat l mc lar sadece ö le yemeklerini Ana Restaurant ta alabilirler. TOPLANTI D L Toplant dili Türkçe dir. Yurtd fl davetli konuflmac lar n konferanslar nda ngilizce den Türkçe ye simultane çeviri yap lacakt r. OTURUMLAR 13 sözlü ve 41 poster sunum yap lacakt r. Program detay arka sayfalarda özetlenmifltir. Posterler Atria toplant salonunda sergilenecektir. Poster tartıflmaları Cuma ve Cumartesi ö le aralarında Atria toplantı salonunda yapılacaktır. Posterlerin as lmas için gerekli malzeme (çift tarafl bant/raptiye) kay t ve dan flma masas ndan temin edilir. Sözlü bildiriler Atlas ve Maia salonlar olarak ayr lm flt r. B LD R ÖDÜLLER Bildiri ödülleri Gala Yeme inde verilecektir. En yi Bildiri Ödülü 1.000,00 YTL En yi Poster Ödülü 1.000,00 YTL INTERNET CAFE Tüm kat l mc lar n ücretsiz olarak faydalanabilecekleri Internet Cafe kongre alan nda yer alan Alya salonunda kongre süresince hizmet verecektir. Kat l mc lar bu salonda günlük gazeteleri de takip edebilecekler. KONGRE KATILIM SERT F KASI Kongre kat l m sertifikalar, 22 Haziran 2008 Pazar günü 10:30 12:30 saatleri aras nda kay t masas nda da t lacakt r. Belirtilen tarihten önce kongreden ayr lacak olan kat l mc lar n isim ve adres bilgilerini sertifikalar n kendilerine ulaflt r labilmesi için kay t masas ndaki görevliye bildirmeleri gerekmektedir. KURS SERT F KASI Giriflimsel Bronkoskopi Kursu ve Gö üs Cerrahisi Kursu na kat lanlara sertifika verilecektir. lgililerin kat ld klar kurs ad n ve isimlerini salon giriflinde bulunan görevliye bildirmeleri gerekmektedir.

10 AKC ER DERNE STANDT ALANI Girifl Rampası SUNGATE PORT ROYAL HOTEL Atlas Toplant Salonu Pierre Fabre laç A.fi. Merdiven Avrupa Farma - Regulon Türkiye Adres : 363 Halaskargazi Cad. fiiflli stanbul lgili : Ergin Y ld z (CEO) Tel : Fax : Web : - ALYA IV ALYA III Eczac bafl laç Pazarlama Adres : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No 7 Levent stanbul lgili : Ça lar Tafl - Onkoloji Ürün Yöneticisi Tel : Fax : Web : ALYA II ALYA I Atria Toplant Salonu Lilly laç Tic. Ltd. fiti. Adres : K s kl Cad. Kuflbak fl Sok. No:6/3 Altunizade - stanbul lgili : Erdal Bozdo an Tel : Fax : Web : ORNA Novartis Pharma Turkey Adres : Barbaros Bulvar No Befliktafl - stanbul lgili : Leda Kado lu Congress, Symposium & Brand Communication Responsible Oncology Tel : Fax : Pfizer laçlar Ltd. fiti. Adres : Muallim Naci Cad. NO: Ortaköy/ stanbul lgili : Özge Topuz Tel : Fax : Web : Roche Müstahzarlar Sanayi Anonim fiirketi Adres : Güney Plaza Eski Büyükdere Asfalt No: 17/A Maslak- stanbul Tel : Fax : Web : Orna laç Tekstil ve Kim. Mad. San. ve D fl Tic. Ltd. fiti. Adres : Çavuflbafl Caddesi Yayabeyi Sok. No: 9 Ar n Plaza Kavac k Beykoz stanbul lgili : Serda fien, Neslihan Irkan, Elif Talio lu Tel : Fax : neslihan.cizmecio Pierre Fabre laç A.fi. Adres : Keflflaf Sok. fiat ro lu fl Merkezi No:4 D:10 Befliktafl/ stanbul lgili : Simge Cemaller Tel : Fax : Sanofi-Aventis Adres : Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209 / 4. Levent stanbul lgili : Nazl can Ifl tman Tel : Fax : Web : Sponsor firmalara ait standlar Kongre Ana Toplant Salonu olan Atlas Fuayede yer alacakt r. Kahve servisinin de yap laca bu alan kongre süresince afla da belirtilen saatlerde aç k olacakt r. 19 Haziran 2008, Perflembe... 10:00 Haz rl k 20 Haziran 2008, Cuma 09:00 18:00 21 Haziran 2008, Cumartesi 09:00 18:00 22 Haziran 2008, Pazar 09:00 14:00 / 14:00 19:00 Toplanma

11 Sungate Port Royal Ücretsiz Hizmetleri Fitness Merkezi Kapal havuz Hamam Sauna Buhar odas Fin Banyosu 7/24 misafir iliflkileri hizmeti Kapal otopark imkân 7/24 güvenlik hizmeti Kablosuz internet Valet parking Döviz de ifltirme hizmeti Özel marina Plaj ve havuz kenar nda flezlong & flemsiye ve havlu hizmetleri Günlük e lence ve aktiviteler Çocuklar ve gençler için e lence ve aktiviteler Mini Bar 2 adet sinema Aquapark (10 kayd rakl ) AKC ER DERNE La Patisserie Port Quueen Snack Fast Food & Snack 12:00-19:00 Thai Noodles House Uzak Do u Meydan Yiyecek Dura Asya Mutfa 12:00-18:00 Tropic Bar Yiyecek Dura 12:00-18:00 Kara sporlar Su sporlar Bireysel sporlar Badminton Basketbol Masa Tenisi Plaj voleybolu Dart Futbol Okçuluk Boccia Mini golf 14 aç k havuz 2 kapal havuz Aç k & kapal jakuzi Su topu Su jimnasti i Su voleybolu Deniz bisikleti Kano Aquapark Stretching Pilates Yoga Kardio Kick boxing Express Gym QiGong Abs-hips Thai-chi Aerobic & Step Kardiyo dans Step Oryantal jimnastik Vücut flekillendirme 009

12 ER DERNE AKC KONUfiMA ÖZETLER 010

13 ER DERNE AKC 20 HAZ RAN 2008 CUMA KONFERANS Atlas 1. Oturum Kemoprevansiyon Baflkan Erkan Topuz Konuflmac Faruk Tafl KONFERANS Atlas 2. Oturum Yeni evreleme önerileri Baflkanlar Bülent Arman - Sadettin Ç kr kç o lu TNM sisteminde önerilen de ifliklikler Cengiz Gebitekin TARTIfiMA KONFERANS Atlas 3. Oturum Küçük hücreli-d fl akci er kanserinin non-invazif evrelemesinde yenilikler Baflkan Turhan Ece EBUS Takahiro Nakajima Di er Teknikler Sedat Alt n POSTER TARTIfiMALARI Atria NTERAKT F OLGU BAZLI YUVARLAK MASA OTURUMU Atlas 4. Oturum Mediastinal tümörler Moderatörler fiükrü Dilege - Ahmet Kizir Cerrahi Alper Toker Patoloji Dilek Y lmazbayhan Medikal Onkoloji Gökhan Demir Radyasyon Onkolojisi M. Görkem Aksu TARTIfiMA NTERAKT F OLGU BAZLI PANEL ve TARTIfiMA Atlas 5. Oturum Nöroendokrin tümörler 2 olgu (Tipik karsinoid-atipik karsinoid nüks ve torasik PNET) Moderatörler Cerrahi Patoloji Medikal Onkoloji Radyasyon Onkolojisi TARTIfiMA Fazilet Dinçbafl - Atilla Gürses Akif Turna Büge Öz Ulus Ali fianl Fazilet Dinçbafl KONFERANSLAR Atlas 6. Oturum Baflkanlar Semih Halezero lu - Mustafa Yaman Akci er kanseri evrelemesinde transservikal geniflletilmifl mediastinal lenf diseksiyonu Marcin Zielinski Radyoterapide yeni teknikler Sedat Koca SÖZLÜ B LD R LER Baflkanlar (Salon A) M. Ali Bedirhan - brahim Dinçer Atlas Baflkanlar (Salon B) Ali Atasalihi - fievket Kavukçu Maia 011

14 AKC ER DERNE 1. Oturum Faruk Tafl AKC ER KANSER KEMOPREVANS YONU Kanser kemoprevansiyonu Karsinojenik süreci; *geriye dönüfltürmek (reverse) *bask lamak (suppress) *önlemek (prevent) amac yla Do al, sentetik veya biyolojik kimyasal ajanlar n kullan lmas Akci er kanseri *En s k görülen tümörlerden olup en mortal tümördür. *S kl kla ileri evrede (%80) tan konmaktad r *Erken evrede tan konsa bile nüks potansiyeli yüksek olup arzulanan sa kal m n uza ndad r. *Sigara kullan m n n azalmas yla s kl k azalmaktad r Kanser kemoprevansiyonu * Multistep karsinogenez * Multifokal alan karsinogenez KONFERANS Kemoprevansiyon Multistep karsinogenez *Genotipik ve fenotipik kaynakl de iflimlerin stepwise akümülasyonu *Bir veya daha fazla aflaman n durdurulmas, kanser oluflumunu önlemekte veya geciktirebilmektedir 012

15 Multifokal alan karsinogenezi *Dokulardaki diffüz epitelyal hasar, tüm alan etkileyen jeneralize karsinojen maruziyeti sonucu oluflmakta *Tüm alanda olagelen genetik de ifliklikler, alan içinde bir veya daha fazla say da premalign ve/veya malign lezyonlar n oluflum olas l n artt rmaktad r. Prevansiyon stratejileri * Primer korunma: Yüksek riskli normal kiflilerde de novo tümörlerin önlenmesi *Sekonder korunma: Premalign lezyonlu hastalarda malign tümör oluflumunun önlenmesi *Tersiyer korunma: Bilinen premalign veya malign hastal olup tedavi olmufl hastalarda ikincil tümör oluflumunun önlenmesi 013

16 014 Süregelen çal flmalar *MDACC: celecoxib *Intergroup E5597: selenium *Lung Cancer Biomarkers Chemoprevention Consortium: gefitinib

17 Sonuç *Günümüzde, akci er kanseri kemoprevansiyonunda olumlu sonuçlar veren ajanlar halen bulunmamaktad r. *Ancak çal flmalar halen devam etmektedir Teflekkür ederim 015

18 AKC ER DERNE 3. Oturum KONFERANS Küçük hücreli-d fl akci er kanserinin non-invazif evrelemesinde yenilikler Sedat Alt n KÜÇÜK HÜCRE DIfiI AKC ER KANSERL OLGULARDA BRONKOSKOP K EVRELEME Akci er kanserli olgular m z n küçük hücre d fl olanlar, baflvurduklar nda genellikle geç evrededirler (% 33 uzak metastazl Evre IV, % 22 si de Evre IIIB). Erken evrelerde cerrahi tedaviden fayda görecek hastalar (5 y ll k sürvi Evre I de % 67), baflvuru veya teflhis gecikti inde bu oran % 5 lere düflmektedir. Tüm akci er kanserli olgular n 5 y ll k sürvisi % 14 olarak bulunmufltur. Evrelemenin Amaçlar Tedavi seçimi Prognozun tayini Karfl laflt rma Do ru evrelendirme sadece en do ru tedavi yönteminin seçilmesine olanak tan may p ayn zamanda yaflam beklentisinin de do ru biçimde tahmin edilmesini sa lar. Örnek: cerrahi ile tedavi edilen erken evre akci er kanseri % aras nda 5 senelik surviye sahip iken mediasten metastazl olgularda (evre IIIA) % 17 dir. Klinik evreleme, rezeksiyon sonras yap lan patolojik evrelemeden farkl l klar gösterir. Genifl bir prospektif çal flmada, hastalar n % 24 ü klinik olarak üstte evrelenirken % 20 si düflük evrelenmifltir. Di er bir çal flmada,klinik N0 olarak belirlenen hastalar n % 19 u gerçekte N1, % 24 ü N2 olarak bulunmufltur. Öte yandan, klinik N2 olarak de erlendirilen hastalar n % 38 inin gerçekte N0 veya N1, % 6 s n n ise N3 oldu u gösterilmifltir. Evreleme yöntemleri invaziv ve invaziv olmayan diye bafll ca iki ana gruba ayr labilir. Noninvaziv yöntemler, radyolojik(bt, MR gibi) ve nükleer t p(pet-ct, kemik sintigrafisi gibi) yöntemlerden oluflurken invaziv olanlar ise, bronkolojik ve cerrahi yöntemlerden oluflur. nvaziv Evreleme Yöntemleri Transbronfliyal i ne aspirasyonu (TB A), Transtorasik i ne aspirasyonu (TT A), Endoskopik ultrason k lavuzlu unda i ne aspirasyonu (EBUS- A), VATS Mediastinoskopi /Mediastinotomi /Torakotomi Mediastinal evrelemede kullan lan yöntemlerin k yas Sens Spes Do ru tan PPV NPD BT PET EUS TB A EUS A TB A kullan larak mediastinumun evrelenmesi için yap lan 12 çal flma dahil edilme kriterlerini içermektedir. Bu çal flmalar 906 s n n (99.7%) akci er kanseri oldu u kan tlanm fl 910 de erlendirilebilir hastay içermektedir. TB A n n sensitivitesi 0.76 ve spesifitesi 0.96 olarak bulunmufltur. Ortalama NPV % 71 ve ortalama % 70 prevelans (% 30 ile % 88 aras nda) de iflmekte. 194 hastal k retrospektif çal flmada transbronfliyal i ne aspirasyonunun di er invaziv ifllemlere alternatif olabilece i (sensitivitesi % 71 do ruluk oran % 73) bildirilmifl. Transbronfliyal i ne aspirasyonu ve mediastinoskopi, s kl kla birbirini tamamlayan yöntemlerdir (posterior subkarinal nodlar). Benign hücrelerin Sitolojik bulgusu, s n rl tan sal de ere sahiptir.ancak, erken pozitif sonuç al nmas, karfl taraf mediastinal nodlar n da de erlendirilmesi TB A n n avantajlar d r. TT A n n mediastinum evrelenmesindeki yeri ile ilgili befl çal flmada, 207 si (% 96) akci er kanseri oldu u kan tlanm fl, 215 de erlendirilebilir hastay kapsar. TT A n n sensitivitesi 0.91, NPV i % 78 (% 42 ile % 100). Ortalama tan koyma yüzdesi % 83 (% 65 ile % 91 aras nda). TT A genelde BT veya daha nadir olarak floroskopik rehberlik ile uygulan r. Biopsi i nesi perkütan olarak ilerletilir ve aspirasyon yap lacak mediastinal noda BT ile rehberlik edilir. 016

19 TB A ya benzer olarak, TT A da da yeterli örnek al nabilmesi için i nenin birkaç sefer geçmesi gerekebilir ve toplanan materyalin hasta bafl nda sitopatolojik de erlendirilmesi, tan ya ulaflmak için gereken materyal say s n n azalt lmas n sa layabilir. Dezavantaj TB A gibi, birkaç nodal istasyonun birden örneklenememesidir. TT A n n ana komplikasyonlar, pnömotoraks ve kanamad r. EUS- A n n mediastinal evrelendirmesi ile ilgili befl çal flma dahil edilme kriterlerini içermektedir ve toplamda 215 akci er kanseri hastas dahil edilmifltir. EUS- A kullan ld nda sensitivite 0.88, spesifite 0.91 PPV 0.98, ve NPV 0.77 prevelans % 69 olarak saptanm flt r. Yayg n mediastinal tutulumlu (T4) hastalarda, invaziv ifllemlerin ana amac doku tan s n koymakt r. Bu hastalarda TT A ve EBUS-TB A, yüksek sensitiviteleri (% 90) ve düflük morbiditeleri nedeniyle ayaktan uygulanabilecek yöntemlerdirbu hastalarda, TB A mediastinal tutulumu göstermede alternatiftir, fakat genelde daha düflük sensitiviteye (yaklafl k % 75) ve bazen yanl fl pozitif sonuçlara sahiptir. Bu hastalar için, mediastinoskopi, en az tercih edilir, çünkü EUS- A, TT A ve TB A dan daha yüksek morbiditeye sahiptir. Uzak metastaz kan t olmayan fakat BT taramas ile büyümüfl mediastinal lenf nodu olan KHDAK flüpheli hastalarda mediastinal nod tutulumunun belirlenmesi için invaziv bir yöntem olan mediastinoskopi kurald r. Bu öneri mediastinoskopinin s kl kla tutulan lenf nodlar n n örneklenmesinde düflük yanl fl pozitif, düflük yanl fl negatif (yaklafl k % 10), düflük morbiditeye(% 2) sahip olmas ndand r. Bu hastalar için TB A, TT A ve EUS- A, mediastinoskopiye alternatiftir fakat mediastinal evrelendirmede yüksek yanl fl pozitiflikten dolay daha az uygundur. nvaziv testlerin k yas Sens Spes YN % YP % Hasta Medix cn0-2 TT A cn2 EBUS cn2 TB A cn2 017

20 AKC ER DERNE 4. Oturum Mediastinal Lezyonlar nflamatuar hastal klar Kistler Tiroid-paratiroid lezyonlar Timus tümörleri Germ hücreli tümörler Malign lenfomalar Nörojenik tümörler Mezenkimal tümörler Metastatik tümörler NTERAKT F OLGU BAZLI YUVARLAK MASA OTURUMU Mediastinal tümörler Dilek Y lmazbayhan MED AST NAL TÜMÖRLER Klinik-patolojik Yaklafl m Mediastinal lezyonlar n lokalizasyonu Üst, ön, orta, arka mediasten Üst Mediasten Timoma ve timik kist Malign lenfoma Tiroid lezyonlar Paratiroid adenomu Ön Mediasten Timoma ve timik kist Germ hücreli tümörler Tiroid lezyonlar Paratiroid adenomu Malign lenfoma Paraganglioma Hemanjiom Lipom Orta Mediasten Perikardiyal kist Bronfliyal kist Malign lenfoma Arka Mediasten Nörojenik tümörler - Schwannoma - Nörofibrom - Ganglionörom - Ganglionöroblastom - Malign periferik sinir k l f tümörü - Nöroblastoma - Paraganglioma Gastroenterik kist 018

21 nflamatuar Hastal klar Akut mediastinit - Travmatik ösofagus rüptürü - Desenden infeksiyonlar - Gö üs duvar infeksiyonlar - Kalp cerrahisi komplikasyonu Kronik mediastinit - Vena kava bas s - Granülomatöz-fibrotik (tbc, histoplazmoz) - Etyoloji belirsiz Sklerozan Mediastinit Sinonimleri: dyopatik mediastinal fibrozis, idyopatik inflamatuar fibrosklerozis. Retroperitoneal fibrozis, sklerozan kolanjit, Riedel s struma, iltihabi psödotümör vb hastal klar n parças olabilir. Özellikle Hodgkin, non Hodgkin lenfomaya dikkat! Kistler Epitel görüldü ünde tiplenebilir Her zaman tiplemek olanaks z Kistik teratomlar ile ay r ma dikkat! Timus Uniloküler-multiloküler timik kistler Ektopik timus Timik hiperplazi Timik foliküler hiperplazi Langerhans hücreli histiyositozis Allerjik anjitis ve granulomatozis (Churg-Strauss Hastal ) Castleman Hastal Timik Tümörler Timoma Timik karsinom Lenfoma Timik germ hücreli tümörler Timik nöroendokrin tümörler Timoma WHO S n flamas - Tip A timoma ( si hücreli, medüller) Tip AB timoma (Mikst) Tip B1 timoma (lenfosit zengin, lenfositik, bask n kortikal, organoid) Tip B2 timoma (kortikal) Tip B3 timoma (Epitelyal, atipik, skuamoid, iyi-diferansiye timik karsinom) Timik karsinom (Tip C timoma) Timik Nöroendokrin Tümörler Tipik Karsinoid tümör Atipik Karsinoid tümör Küçük hücreli nöroendokrin karsinom Büyük hücreli nöroendokrin karsinom Timoma Timik epitelyal tümör Ektodermal ve endodermal kökenli/ timik stem cell kökenli 019

22 Timoma-Timik Karsinom WHO 1999 Timoma A, AB ve B organotipik (timik) yap sal özellikler gösterir. Timus d fl nda görülmez Heterotopik timik dokudan ç kabilir (Bafl-boyun, mediasten, plevra, akc vb) Timik karsinom di er organ karsinomlar na benzer Timik karsinomda belirgin hücresel atipi, organa özgü yap kayb söz konusudur. Önemli morfolojik özellikler WHO 1999 Kapsüllü - De iflik kal nl kta fibröz kapsül - Kapsül invazyonu yok - Kapsül invaze, d fl kenara ulaflmam fl lezyonlar Minimal invazif - Cerrah genellikle göremez - Mediastinal ya l doku fokal tutulmufl. Yayg n invazif - Cerrah görür - Yayg n kapsül ve perikard, akc, büyük damar invazyonu mevcut mplant - Perikard veya plevrada ana kitleden ayr nodüller - Küçük, multipl, genellikle ayn bazan farkl morfolojik tipte. Lenf nod metastaz - nvazyon de il, gerçek metastaz Uzak metastaz Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas - Evreleme WHO 1999 Primer tümör-t TX Tümör saptanamad T0 Primer tümör yok T1 Tümör kapsüllü T2 Tümör perikapsüler ba dokusunu invaze etmifl T3 Tümör komflu dokular invaze etmifl, perikard, mediastinal plevra, toraks duvar, büyük damarlar, akc. T4 Plevral ve perikardiyal yay l m var. Derecelendirme WHO 1999 Timoma A ve AB genellikle benign Tip B1 düflük dereceli malign (10 y ll k yaflam %90) Tip B2 daha yüksek dereceli malign Tip B3 timik karsinoma benzer kötü prognoz Timik karsinomlar içersinde skuamöz, bazaloid ve mukoepidermoid daha iyi prognoza sahip Nöroendokrin tümörlerden karsinoid timoma-timik karsinom aras nda Küçük-büyük hücreli NE karsinom çok kötü prognoza sahip Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas WHO 1999 Bölgesel Lenf Nodlar -N NX Bölgesel lenf nodlar saptanamad N0 Lenf nodu metastaz yok N1 Anterior lenf nodlar nda metastaz var N2 Anterior med. ln d fl ndaki intratorasik lenf nodlar tutulmufl. N3 Skalen ve/veya supraklaviküler ln tutulmufl Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas WHO 1999 Uzak Metastaz- M MX Uzak metastaz saptanamad M0 Uzak metastaz yok M1 Uzak metastaz 020

23 Malign Timik Epitelyal Tümörlerde TNM s n flamas WHO 1999 Stage Stage I T1 N0 M0 Stage II T2 N0 M0 Stage III T1 N1 M0 T2 N1 M0 T3 N0,1 M0 Stage IV T4 Any N M0 Any T N2,3 M0 Any T Any N M1 Timik Stromal Tümörler Timolipom Timik stromal sarkomlar Malign melanom Germ Hücreli Tümörler Seminom Teratom Embryonal karsinom Endodermal sinüs tümörü Mikst germ hücreli tümörler Teratokarsinom Koryokarsinom Lenfomalar Hodgkin lenfoma Non-Hodgkin lenfoma Nörojenik tümörler Nöroblastom Ganglionöroblastom Ganglionörom Schwannom Nörofibrom Malign periferik sinir k l f tümörü Paraganglioma Mezenkimal Tümörler Lipom Lenfanjiom Hemanjiom Hemanjioperistima - hemanjioendotelyoma - anjiosarkom Leiomyom, Rhabdomyom, Soliter fibröz tümör Liposarkom Sinovyal sarkom Fibrosarkom, leiomyosarkom, rabdomyosarkom, kondrosarkom, alveolar soft part sarkom, MFH Metastatik Tümörler Komfluluk yolu Hematojen Lenfojen 021

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

Ulusal Toras k Onkoloj Kongres

Ulusal Toras k Onkoloj Kongres 3. Ulusal Toras k Onkoloj Kongres 21-24 Haz ran 2007 D VAN HOTEL MARMAR S MARES f nal program ve b ld r özetler www. torasikonkoloji2007.org www.akad.org.tr AKC E R KAN SERLER DER NE De erli Meslektafllar

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde son otuz y ld r akci er kanserleri

Detaylı

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr.

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Akciğer Kanseri Tanı Tedavi Takip Antakya Konsensusu Editörler Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Erkan Topuz AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP Antakya Konsensus Raporu 2010 Editörler

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER N LGÜN YARIfi* EP DEM YOLOJ - ET YOLOJ -GENET K Germ hücreli tümörler (GHT) çocukluk ça tümörlerinin %2-3 ünü oluflturmaktad r. En s k üç yafl alt ve 12 yafl üstünde

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB. 0 GEBEL K VE MENENG OMA Di er Mehmet Murat Ifl kalan, Selim Büyükkurt, Dervifl Mensuri Y lmaz, brahim Ferhat Ürünsak, Ahmet Bar fl Güzel,

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI VE TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE AORT CERRAH S NDE TANI

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 1 EVL L K fiekl N N EfiLER N C NSEL FONKS YONLARI ÜZER NDEK ETK S PB 2 FARKLI DO UM KONTROL YÖNTEMLER N N C NSEL FONKS YON ÜZER NE ETK LER

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

Temporal kemik tümörleri: klinik deneyim. . Y lmaz, H. Yavuz, C.A. Ça c, S. Aslan, S. Erbek, V. Akdo an, L.N. Özlüo lu. Özet

Temporal kemik tümörleri: klinik deneyim. . Y lmaz, H. Yavuz, C.A. Ça c, S. Aslan, S. Erbek, V. Akdo an, L.N. Özlüo lu. Özet TBBV 2006 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 12, 2006 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Temporal kemik tümörleri:

Detaylı

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR.

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. ÜROTÜRK CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. ÜROTÜRK ÜROTÜRK SAYFA 3 >> uroturk@uroturk.org.tr ÜROTÜRK MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO

Detaylı