STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ"

Transkript

1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ Hazırlayan Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu 2015-KAYSERĠ

2 Sayfa 1 TANIM Madde 1:Teorik bilgilerin yanı sıra iģyerlerinde uygulamalı çalıģmalar yaparak pratik ve iģ yönetim iliģkileri hakkında bilgiler edinmek için yapılan çalıģmalara staj denir. AMAÇ Madde 2: Makine Mühendisliği Bölümü Staj Ġlkelerinin amacı öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajlarla ilgili iģlemlerin ayrıntılı uygulama esaslarını Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Esasları Çerçevesinde belirlemektir. Madde 3: Stajların amacı, makine mühendisi adayı öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiģtirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliģtirmek, staj yapacakları iģyerlerindeki sorumluluklarını, iliģkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. KAPSAM Madde 4: Bu ilkeler Makine Mühendisliği öğrencileri ile staj iģlemleri ile ilgili yükümlü oldukları genel hususları kapsar. DAYANAK Madde 5: Bu ilkeler Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıģtır. TANIMLAR Madde 6: Bu staj ilkelerinde geçen; (a) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, (b) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesini, (c) Bölüm: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü, (d) Staj Komisyonu: Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunu ifade etmektedir. (e)bölüm Staj Uygulama Ġlkeleri: Mühendislik Fakültesi Staj Esasları çerçevesinde Makine Mühendisliği Bölümü Kurulları tarafından hazırlanarak Fakülte Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren özel staj ayrıntılarını içeren yazılı kurallardır. (f)stajyer: Staj baģvuru sürecini tamamlayarak ilgili iģyerinde fiili olarak staj yapmaya baģlayan öğrencidir. (g)ġģyeri Staj Bilgi Formu: Staj yapılacak iģyeri ve faaliyetleri hakkında bilgi içeren belgedir. (h)staj Sicil Formu: Stajın yapıldığı iģyerinin yetkilileri tarafından stajyerin çalıģmalarının harf notu olarak değerlendirmesinin yapıldığı formdur. (i)staj Defteri (Raporu): Stajyer tarafından staj faaliyetlerinin kaydedildiği ve ilgili iģyeri yetkilisinin onayladığı dokümanı ifade eder. GENEL STAJ ĠLKELERĠ Madde 7 : (a)erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Esasları çerçevesinde, mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak Ģekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak için staj (pratik çalıģma) yapmaları zorunludur.

3 Sayfa 2 (b)staj ilkeleri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Esasları çerçevesinde Makine Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencilerinin staj öncesinde, staj yapılırken ve sonrasında uyacakları kuralların çerçevesini belirler. (c)öğrenciler stajlarını staj komisyonlarının uygun göreceği iģyerlerinde belirlenen ilkelere yaparlar. göre (d)öğrencilerin yapacakları tüm stajlar staj komisyonlarınca planlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir. (e)stajyer öğrencilerin iģ güvenliğinden ve verimli bir Ģekilde stajını yapmalarından iģ yerleri sorumludur. (f)stajyer öğrenciler iģyerlerinin çalıģma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. ÇĠFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI ÖĞRENCĠLERĠNĠN STAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Madde 8: Çift Ana Dal/Yan Dal Programına kayıtlı öğrencilerinin staj yükümlülükleri Bölüm Staj Ġlkeleri ile belirlenir STAJ MUAFĠYETĠ Madde 9 : (a)makine Mühendisliği programından yatay/dikey geçiģ ve ÖSYM sınavları ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördüğü programda kabul edilmiģ stajlarının konularını içerir bir belgeyi staj komisyonuna sunarak, ilgili stajlardan muafiyet talep edebilirler. Staj Komisyonu sunulan belgeleri inceleyerek stajın gün ve içerik bakımından yeterliliğine ve geçerli sayılıp sayılmamasına karar verir. Öğrenci staj komisyonunun değerlendirmesine bağlı olarak belirlenen stajları yapmak zorundadır. (b)yatay geçiģle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki Makine Mühendisliği bölümlerinde kabul edilmiģ eski stajları, belgelendirdikleri taktirde yapmıģ oldukları stajların en fazla 24 iģ günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilebilir. (c)makine Mühendisliği dıģında kalan diğer programlardan yatay geçiģ yapmıģ öğrenciler için muafiyet söz konusu değildir (d)meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından mezun olmuģ ve dikey geçiģle kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans öğrenimleri sırasında yapmıģ oldukları stajları belgelemek Ģartı ile yapılan stajın konuları Makine Mühendisliği Bölümünün staj konularına uygun olduğu taktirde yapmıģ oldukları stajların en fazla 24 iģ günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilebilir. (e)makine Mühendisliğinde Çift Anadal Programı (ÇAP) yapan öğrenciler kendi Anadal Programlarında yaptıkları stajların yanında Makina Mühendisliğinde öngörülen I. ve II. stajı 24 Ģer iģ günü olarak yapmak zorundadır. (f)yan dal yapan öğrenciler yan dal yaptıkları bölümde hiçbir stajdan sorumlu değildirler. (g)meslek liselerinden mezun olmuģ öğrencilerin lise eğitimleri sırasında yapmıģ oldukları stajlar kabul edilemez.

4 Sayfa 3 STAJ ĠġLEMLERĠNDE ÖĞRENCĠNĠN SORUMLULUĞU Madde 10: (a)staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir. (b)staj yapacak öğrenci, staja uygunluğu staj komisyonunca bilinmeyen iģyerleri için "ĠĢyeri Staj Bilgi Formu" ekli bir dilekçe ile iģyerine baģvuruda bulunur. ĠĢyerinden alınan kabul yazısı ile birlikte staj komisyonuna Ģahsen baģvurur. Staj yeri, Komisyonca uygun bulunan öğrenci, staja baģlama tarihinden en erken 20 gün en geç 5 gün önce staj sigorta iģlemlerini Öğrenci ĠĢleri Bürosunda yaptırmalı (Stajyer Öğrencilerin staj süresince 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b maddesi gereğince ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında sigortalanması zorunludur) ve staj yapacağı iģyerine verilmek üzere iki adet staj sicil fiģi almalıdır. (c)staj baģvurusunda bulunan ve Bölüm tarafından staj yeri belirlenen öğrenci zorunlu ve kabul edilebilir bir mazereti olmadıkça kendisine sağlanan staj yerine giderek stajını yapmakla yükümlüdür. (d)öğrenci staj sırasında çalıģtığı kurumun bütün tüzük yönetmelik ve kurallarına uymak, staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalıģmaları yapmak ve bu çalıģmalara katılmak zorundadır. Stajyer öğrenci grev, gösteri, yürüyüģ veya iģi yavaģlatma eylemlerine katılamaz. (e)stajlara devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci staj yaptığı iģ yerinin çalıģma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince mazeretsiz olarak devamsızlık yapamaz. (f)stajını tamamlayan öğrenci, Staj Sicil Formu ve Staj Defterini Bölüm Staj Ġlkelerinde belirtilen tarih aralığında Bölüm BaĢkanlığına teslim etmelidir. Belirtilen tarih aralığında teslim edilmemesi durumunda Staj Sicil Formu ve Staj Defteri değerlendirmeye alınmaz. (g)yurt dıģında staj yapan öğrenci staj sonunda staj değerlendirme fiģi ve staj defterine ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır. STAJ YÖNETĠMĠ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Madde 11: Staj faaliyetlerinin en üst yöneticisidir. Stajların esaslara uygun olarak yapılmasını denetler, stajla ilgili görevlendirmeleri yapar, uzun dönem stajlar için endüstri ile iģbirliğini koordine eder. Öğrenci ĠĢleri Bürosu Madde 12: Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaģtırılmasını sağlar. Staj değerlendirme sonuçlarını sisteme girer. Stajla ilgili öğrenci baģvurularını alır. Staj sigorta iģlemleri için gerekli prosedürü uygular ve devamlılığını takip eder. Makine Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı Madde 13: Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaģtırılmasını sağlar ve staj defterlerini toplar. Staj sonuçlarını Öğrenci ĠĢleri Bürosuna gönderir. Stajla ilgili öğrenci baģvurularını Staj Komisyonuna yönlendirir. Staj defterlerini evrak kayıt defterine geçer ve öğrencilere staj defterini teslim aldığına dair teslimat fiģi verir

5 Sayfa 4 Staj Komisyonları ve Görevleri Madde 14: (a)bölüm BaĢkanlıkları tarafından biri baģkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluģan staj komisyonları kurulur. Komisyon üyeleri ve görev süreleri, ilgili Bölüm BaĢkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanır. (b)staj Komisyonları ilgili bölümdeki stajların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini staj esasları çerçevesinde gerçekleģtirir. (c)kamu ve özel kuruluģlar tarafından Mühendislik Fakültesi Bölümlerine ayrılmıģ staj kontenjanlarına kontenjandan fazla öğrenci baģvurusu olması durumunda öğrenci seçimi, öğrencinin genel not ortalamasına göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. (d)komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi staj yerinde denetler. (e)yaz döneminde yapılan staj sonuçları Bölümler tarafından her yıl en geç aralık ayının 15 ine kadar dekanlığa iletilir. DEKAN DEKAN YARDIMCISI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BÜROSU BÖLÜM BAġKANLIĞI STAJ KOMĠSYONU STAJYER ÖĞRENCĠ ġekil 1: Staj Yönetim Organizasyonu

6 Sayfa 4 Makine Mühendisliği Staj Komisyonun Görevleri Madde 15: (a)staj komisyonu Mühendislik Fakültesi nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı ilkeler doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. (b)öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. (c)öğrencilerin staj çalıģmalarını organize eder. Staj iģyerlerinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir Ģekilde çalıģmalarını sağlayıcı önlemleri alır. (d)staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci iģlerine bildirir. (e)staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar. Bölüm Akademik Kurulu na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüģ bildirir (f)makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonları her biri 1 baģkan ve iki üyeden oluģan iki komisyon Ģeklinde oluģturulur. Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu aģağıdaki üyelerden oluģmaktadır: 1.Dönem Stajı (Ġmalat Teknolojileri Stajı) 2. Dönem Stajı (ĠĢletme Organizasyonu Stajı ) Yrd. Doç. Dr. DurmuĢ ODABAġ Yrd. Doç. Dr. Gürsel ÇINAR (Komisyon BaĢkanı) (Komisyon BaĢkanı) Öğr. Görv. Faruk CANBULUT Yrd. Doç. Dr. Recep EKĠCĠ ArĢ. Gör. Abdullah GÖÇER ArĢ. Gör. H. Enes FĠL 8.STAJ SÜRELERĠ VE DÖNEMLERĠ Madde 16: (a)mühendislik Fakültesi öğrencisi, ilgili mühendislik programından mezun olabilmesi için eğitimöğretimi süresince her biri 24 (yirmidört) iģ gününden oluģan iki staj yapmakla yükümlüdür. (b)stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dıģında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile mazeret kayıt haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Mazeret kayıt haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmıģ kabul edilir) (c)devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini ve kredilerini tamamlayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilir. (d)ġkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (Ara sınav tarih aralıkları dıģında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir. (e) Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir. (f)yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ders ve sınav süresince staj yapamaz.yaz okuluna devam eden öğrencilerin aynı anda staj yaptıkları tespitti halinde stajları iptal edilir. (g)pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz. (h)1.staj yapılmadan 2.staj yapılamaz. Staja hangi yarıyıldan sonra baģlanacağı ve aynı dönem içinde 1. ve 1.stajın yapılıp yapılmayacağı Bölüm Staj Ġlkeleri ile belirlenir.

7 Sayfa 5 9. STAJ SÜRELERĠ Madde 17: (a)makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik ÇalıĢma) süresi 48 (kırk sekiz) iģ günüdür. Öğrenciler her biri 24 iģ gününü kapsamak üzere iki dönem staj yapmak zorundadırlar. (b)makine Mühendisliği Bölümünde en az 4 yarıyıl öğretim (2.sınıfın sonunda) görmüģ öğrenciler 1.staja ve en az 6 yarıyıl öğretim (3.sınıfın sonunda) görmüģ öğrenciler de 2.staj baģlarlar. (c)1.staj 24 iģ günü olarak tamamlanıp kabul edilmeden 2.staja baģlanamaz. (d)staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (2 yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden kesintisiz en az on iki (12) iģ günü staj yapabilirler. (e)bir iģyerinde 12 iģ gününden daha az süreyle staj yapılamaz. Bir iģ günü en az sekiz (8) saatlik gündüz yapılan fiziksel veya zihinsel çalıģma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla altı (6) gün çalıģabilir. (f)staj süresi iģ günü hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu iģyerinde çalıģma süresi günde 9 ar saatten 45 saattir ve haftada 5 gün çalıģılmaktadır. Bu çalıģma süresi staj defterinde 5 iģ gününe karģılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalıģılırsa haftada 6 günlük staj yapılmıģ olur. (g)staj defterinde yapılan incelemelerde, iģ günü eksikliği, yetersiz görülen konular ve staj dönemi dıģında iģlenen staj konuları iģ günü karģılığı kabul edilmez. (h)resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. KuruluĢta resmi tatil dıģındaki Cumartesi günleri de çalıģma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir. HAFTALIK ZORUNLU STAJ SÜRESĠ Madde 18: Staj için belirlenen iģyeri veya kurumun haftalık çalıģma gün sayısı en az 5 iģ günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iģ güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beģ) iģgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir. STAJYERĠN DEVAM ZORUNLULUĞU Madde 19: (a)stajyer öğrenci iģyerinde uygulanan iģe geliģ-gidiģ saatlerine uymak zorundadır. Öğrenciler staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar. Stajyer öğrencinin bu durumu iģyeri tarafından Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirilir. (b) Stajyer öğrenciye toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık yapılırsa -100 puan, toplam staj süresinin 1/3 ünden fazla yarısından az bir süre devamsızlık için -70 puan, toplam staj süresinin1/3 ü kadar devamsızlık için -40 puan ceza uygulanır. (c)stajyer öğrenci her ne sebeple olursa olsun devamsızlık nedeni ile tamamlamak zorundadır. yapmadığı iģ günlerini

8 Sayfa 7 STAJ DÖNEMLERĠ Stajların Öğretim Yılı DıĢında yapılması Madde 20 (a)stajlar 4.yarıyıldan itibaren öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dıģında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. (b)bütün derslerini baģarı ile tamamlamıģ ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalan öğrenciler bu durumlarını öğrenci iģlerinden alacakları öğrenim durum belgesi ile ispat ederek yıl içinde, sömestr ve yaz tatillerinde staj yapabilirler. (c)bir yarıyıl içinde sorumlu ders, proje ve bitirme ödevleri olan öğrencilerin yıl içi sınav dönemi dıģında yarıyıl içinde staj yapabilmeleri için devam zorunluluğu olmaması olması gerekir. Öğrenci bu durumunu öğrenci durum belgesi, ders kayıt formu ve haftalık ders proğramı ile ispat etmelidir. (d)bir yarıyıl içinde aldığı tüm derslerinden veya bazı derslerinden devam zorunluluğu olan öğrenciler en az 12 iģ günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde staj komisyonunun onayı ile staj yapabilirler. Fakat sınav dönemi içinde staj yapamazlar. (e)bir yarıyıl içinde aldığı tüm derslerinden veya bazı derslerinden devam zorunluluğu olmayan (haftada en az 5 iģ günü serbest olan) öğrenciler bu durumlarını öğrenci iģlerinden alacakları öğrenim durum belgesi, ders kayıt formu ve haftalık ders proğramı ile ispat ederek stajlarını yarıyıl yıl içinde, en az 12 iģ günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde ve yaz tatilinde bölüm staj komisyonunun onayı ile staj yapabilirler. Fakat sınav dönemi içinde staj yapamazlar. (f)staja yeni baģlayacak 3 ve 4.Sınıf öğrencileri stajlarını akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri (Final ve bütünleme sınavları) dıģında kalan süreleri kapsayan dönem arası ve yaz tatilinde yapabilirler. (g)ġkinci Öğretim öğrencileri stajlarını yarıyıl yıl içinde, fakat yıl içi ve final sınav dönemi dıģında kalan sürelerde gündüz saat arasında öğretim gördüğü fakültenin bulunduğu il sınırları içinde yapabilirler. (h)yaz okulundan ders alan öğrenciler ders ve sınav dönemleri süresince staj yapamazlar. (ı)yaz okulundan ders alan öğrenciler 24 günlük stajlarını yaz okulundan önce 12 gün ve sonra 12 gün olarak yapabilirler. Fakat her staj dilimi için ayrı müracaat yapmak ve ayrı defter tutmak zorundadır. (i)yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulunun ilk haftasındaki devamsızlık haklarını ve yeni güz yarıyılının kayıt yenileme ve mazeret kayıt haftalarını stajlarına devam olarak kullanabilirler. (j)yaz okuluna devam etmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınav dönemleri (Final ve bütünleme sınavları) dıģında kalan süreleri kapsayan yaz döneminin tamamında stajlarını yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler yaz okulundan ders almadığını ispat etmek zorundadırlar.

9 Sayfa 8 STAJLARIN ANA KONULARI I.Stajın (Ġmalat Teknolojileri Stajı) Ana Konuları Madde 21: (Toplam 24 ĠĢ Günü) 1. ORYANTASYON (2 ĠĢ Günü) Yönetim Üretim Planlama Ar-Ge Isıl iģlem ĠĢ Güvenliği Üretim Kalite Kontrol Elektro-Mekanik Projelendirme CAD/CAM Montaj Laboratuarlar Ürün GeliĢtirme Ölçme Teknikleri Proses kontrol Atölyeler Hammadde Temini Maliyet Analizi Stok kontrol Bakım-Onarım 2.TalaĢlı Ġmalat (6 ĠĢ Günü) Klasik torna tezgahı Klasik freze tezgahı Borvek tezgahı Lepleme tezgahı CNC torna tezgahı TaĢlama tezgahı Vargel tezgahı Honlama tezgahı CNC freze tezgahı Matkap tezgahı Planya tezgahı BroĢlama tezgahları CNC iģleme merkez Esnek imalat sis. Elektro ve Tel Erozyon 3.Kaynak Tekniği (4 ĠĢ Günü) Oksi-Asetilen Kaynağı Tozaltı Kaynağı MIG Kaynağı Nokta Kaynağı Elektrik Ark Kaynağı TIG Kaynağı MAG Kaynağı Sürtünme kaynağı 4.TalaĢsız Ġmalat (6 ĠĢ Günü) Dövme-basma Kalıpla kesmedelme Sıvama Pres ve Ģahmerdanlar Haddeleme Derin çekme Boru imalatı Plastik malzemelerin Ekstrüzyon Bükme Tel çekme Ģekillendirilmesi 5.Döküm Tekniği (6 ĠĢ Günü) Kum kalıba döküm Basınçlı döküm Savurma döküm Seramik kalıba döküm Kokil kalıba döküm Sürekli döküm Hassas döküm (a)oryantasyon, TalaĢlı imalat, Kaynak Tekniği ve TalaĢsız Ġmalat konuları zorunludur. (b) ĠĢ yerinde döküm tekniği yok ise TalaĢlı imalat, Kaynak Tekniği ve TalaĢsız Ġmalat konuları 2 Ģer gün fazla yapılır. II.Stajın (ĠĢletme Organizasyonu Stajı) Konuları Madde 22: (Toplam 24 ĠĢ Günü) Fabrika ısı teknolojisi (CAD/CAM/CAE organizasyonu Hammadde Temini Buhar kazanları ) Unigraphics NX Montaj Hattı Havalandırma Solid Edge Maliyet Analizi Termik Santraller Catia 14 iģ günü 10 Ġġ GÜNÜ Kalite Kontrol Isıtma-Soğutma ProEngineer (ZORUNLU) (OPSĠYONEL) ĠĢ Güvenliği Ġklimlendirme Solid Works Isı Merkezleri Ansys Diğerleri Su-Hava Akım 10 Ġġ GÜNÜ Endüstride 10 Ġġ GÜNÜ Makineleri, (OPSĠYONE Otomasyon ve (OPSĠYONEL) Hidroelektrik Santraller L) Uygulamaları 10 Ġġ GÜNÜ (OPSĠYONEL)

10 STAJ YAPILACAK ĠġYERĠNDE ARANAN ÖZELLĠKLER Madde 23: (a)öğrenci stajlarını, staj komisyonlarının uygun göreceği iģyerlerinde, yurt içinde veya yabancı bir ülkede çeģitli özel veya resmi kurum veya kuruluģlarda, yapabilir. (b)öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdıģında makine mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve stajyerden sorumlu en az bir makine mühendisi bulunan kamu veya özel kuruluģlarda yapmak zorundadır. (c)makine Mühendisliği Öğrencilerinin Staj yapacakları sanayi sektörleri aģağıda verilmiģtir. Döküm Tesisleri Otomotiv Sanayi Motor Fabrikaları Makine Ġmalat Kalıp Sanayi Takım Tezgahları Üretimi Otomotiv Yan Sanayi Hafif Metal Sanayi Petrol Rafinerileri ġeker Fabrikaları Çimento Fabrikaları Demir-Çelik Üre. Cam Sanayi Bakır üretim Tesisleri Çinko-kurĢun Üretimi Elektronik Sanayi Plastik Sanayii Kablo Üretim Tesisleri Krom-Manyezit Elektrikli Ev Aletleri (d) Staj yerlerinin aģağıdaki Ģartları sağlaması gerekir: 1.KuruluĢta kalite güvence sistemi olmalıdır. 2.Staj yeri makine mühendisliği ile ilgili bir alanda üretim veya teknik hizmet verilen bir yer olmalı iģ günü staj yapmak için staj yerinde en az 50 personel bulunmalı personelin altında çalıģanı bulunan iģ yerlerinde 12 iģ gününden fazla staj yapılamaz. 5.KuruluĢta stajyerlerden sorumlu en az bir adet eğitici makine mühendisi bulunmalıdır. (e)staj komisyonunca uygunluğu onaylanmayan bir iģyerinde yapılacak staj kabul edilmez ve değerlendirilmez. (f)faaliyet alanı Makina Mühendisliği dıģında olan kuruluģlarda staj kabul edilmez. Tekstil ile ilgili iģletmelerde, mühendislik bürolarında (proje, tesisat büroları gibi) ve otomotiv servislerinde yapılan stajlar kabul edilmez. Sadece pazarlama ve satıģ yapılan yerlerde staj yapılamaz (g)stajlar öğrencinin pratik çalıģmalar yapmasını teģvik eder. Üniversiteler ise eğitim ve akademik çalıģmaların yapıldığı kurumlardır. Bu nedenle üniversitelerde yapılacak olan proje bazlı uzun veya normal dönem stajları kabul edilmez. (h) Bölüm öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Kurum ve kuruluģlarca tahsis edilen staj kontenjanları Bölüm BaĢkanlığı'nca ilan edilir. (ı)bir staj farklı iki kuruluģta yapılabilir (Örneğin, 12 gün bir iģletmede, 12 gün baģka bir iģletmede gibi) (i)1.staj ile 2.Staj aynı iģyerinde yapılamaz. Sayfa 9 (j)kamu ve özel kuruluģlar tarafından Üniversiteye ayrılmıģ staj kontenjanlardan Bölüm öğrencilerinin yararlanmasına ayrılan kısmına öğrenci seçimi, öğrencilerin genel not ortalamaları kullanılarak, öğrenci tercihine göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. (k)kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj yeri gösterilememiģ öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Yurt DıĢında Staj Yapma Ġmkanı Madde 24 : Öğrenciler Bölüm Staj Uygulama Ġlkelerine uygun olmak Ģartı ile resmi ve özel kuruluģlar kanalıyla yurt dıģında da staj yapmaları mümkündür.

11 Sayfa 10 STAJ YAPILAN Ġġ YERĠNĠN SORUMLULUĞU Madde 25: (a) Staja kabul edilen öğrencinin iģ güvenliğinden ve verimli bir Ģekilde stajını yapmasından iģyerleri sorumludur. (b) Staj Değerlendirme Belgesi (sicil fiģi) staj bitiminde iģletme tarafından gizli olarak doldurulur ve mühürlü onaylanır. Onaylayan iģletme yetkilisinin adı, görevi, unvanı, iletiģim adresi açıkça belirtilir ve zarfa konur. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge iģletme tarafından öğrenci eliyle fakülte öğrenci iģleri bürosuna gönderilir. (c)mühürle onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilen sicil belgeleri geçersiz sayılır. STAJDAN ÖNCE YAPILACAK ĠġLEMLER Madde 26: Staj Belgelerinin Elde Edilmesi (a)öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümü WEB sayfasında bulunan linkinden Makine Mühendisliği-Eğitim ve öğretim bölümünde verilen staj bilgileri ve dokümanlarında belirtilen staj belgelerini pdf formatında indirerek elle doldurmak zorundadır. Staj Yerinin Belirlenmesi ĠĢ Yerinin Staj Kontenjanlarından Belirlenmesi (b)öğrenciler Kamu ve özel kuruluģlar tarafından Üniversiteye ayrılmıģ staj kontenjanlardan Bölüm öğrencilerinin yararlanmasına ayrılan kısmına Staj Yeri Tercih Formu doldurarak Staj Komisyonuna müracaat ederler. Öğrenci seçimi öğrencilerin genel not ortalamaları kullanılarak öğrenci tercihine göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. c)kontenjandan faydalanan öğrenciler iģ yerinin istediği belgeleri tamamlamak zorundadırlar. ĠĢ yeri belli olan öğrenciler ĠĢyerine BaĢvuru Formunu, ĠĢ Yeri Bilgi Formunu ve ĠĢ Yeri Kabul Formunu doldurulup iģyerine onaylattıktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunun onayına sunar. ĠĢ Yerinin Listeden Seçilmesi (d)öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümü sayfasında bulunan Makine Mühendisliğinde belirtilen Staj yerleri listesini indirirler ve staj yapmak istediği iģyerinin ismini tespit ederler. ĠĢyerine BaĢvuru Formu doldurularak müracaat edilir. ĠĢ yeri müracaatı kabul ederse ĠĢ Yeri Bilgi Formu ve ĠĢ Yeri Kabul Formu iģyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunun onayına sunulur. ĠĢ Yerinin Öğrenci Tarafından Bulunması (d)staj yapmak istedikleri iģyeri staj yerleri listesinde mevcut değil ise iģ yerini kendisi bulmuģ ise ĠĢyerine BaĢvuru Formu doldurularak müracaat edilir. ĠĢ yeri müracaatı kabul ederse ĠĢ Yeri Bilgi Formu ve ĠĢ Yeri Kabul Formu iģyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunun onayına sunulur. Faks ve postayla gönderilen belgeler geçerli değildir (e)stajyer öğrenciler kendi bulduğu iģyerini tanıtan ürün kataloglarını, broģürleri vs ilave tanıtıcı bilgileri staj komisyonuna getirip göstermeleri gerekmektedir. Faks ve postayla gönderilen belgeler geçerli değildir. Staj komisyonu iģyerinin staja uygun olup olmadığına karar verir. (f)baģvuruları iģ yeri tarafından kabul edilen öğrenciler staj yerinin isteyebileceği Güvenlik SoruĢturması raporunu temin etmekle yükümlüdürler.

12 Sayfa 11 STAJ ĠġLEMLERĠNĠN AKIġ ġemasi linkine gir. Staj Evrakları dosyasını indir. Staj Yönergesini oku Staj Ġçin Uygun ĠĢ Yerini Belirle Bölümde ilan edilen kontenjanlara bak. Staj Yeri Tercih Formunu doldur. Staj Komisyonuna teslim et. Staj yerleri listesinden iģyerini seç Staj Komisyonuna onaylat ĠĢyerini kendin bul. Firmayı tanıtan bir yazı, broģür al. Staj Komisyonuna onaylat. Ġġ YERINE MÜRACAAT VE Iġ YERININ KABUL EDILMESI STAJA BAġLA ĠĢyerine BaĢvuru Formu ĠĢyeri Kabul Yazısı ĠĢ Yeri Bilgi Formu ĠĢyerine doldurt ve onaylat Staj Komisyonuna onaylat. Ġġ YERĠ KABUL EDĠLDĠ Öğrenci ĠĢlerine Müracaat Öğrenci Beyannamesini doldur. Resim yapıģtır. 2 nüsha Zorunlu Staj Formu doldur. Resim yapıģtır ve onaylat. Staj Komisyonuna onaylat STAJ ZORUNLULUK FORMUNUN TESLĠMĠ Zorunlu Staj Formunu firmaya mühürlü onaylat. Zorunlu Staj Formunun 1 nüshasını Öğrenci ĠĢlerine ver. 1 nüshasını Staj Komisyonu na ver. BU ĠġLEMLERĠN STAJA BAġLAMA TARĠHĠNDEN EN AZ 20 GÜN ÖNCESĠNE KADAR TAMAMLANMASI GEREKĠR. Öğrenci ĠĢleri nden Gizli Sicil FiĢi Zarfını Öğrenci Anket Formunu al. linkine gir. Staj defterini indir. Staj defterinin 1.sayfasına fotoğraf yapıģtır. Fakülte Sekreterliğine onaylat. ĠĢyerine git. Staj evraklarını teslim et. Staj kurallarına uy. Staj defterini formata uygun yaz STAJ BĠTTĠ Staj Defterini ve Gizli Sicil FiĢini Firma yetkilisine onaylat. (Gizli Sicil FiĢinin Öğrenci Tarafından Görülmesi Yasaktır) EVRAK TESLĠMĠ 31.Ekim akģamına kadar Staj Defterini ve CD si Öğrenci Anket Formu Gizli Sicil FiĢi Zarfını Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterine FiĢ KarĢılığında teslim et. STAJIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Staj defterlerinin incelenmesi Eksiklikleri tamamla Stajyerlerin mülakata alınması STAJIN SONUCU 1.24 iģ günü kabul 2.12 iģ günü kabul 3.Tamamı ret STAJ SONUCUNUN ĠLANI

13 Sayfa 12 Madde 27: AĢağıda Türkiye genelinde belirlenen Staj Yerlerinin listesi verilmiģtir. STAJ YERLERĠNĠN LĠSTESĠ A 1. 3.ANA BAKIM KOMUTANLIĞI (ETLĠK-ANKARA). 2.8.ANA BAKIM MERKEZĠ KOMUTANLIĞI (AFYONKARAHĠSAR). 4.ABANA MOTORSAN 5.ADA SAVUNMA SANAYĠĠ 6.ADIM KOZA HĠDROLĠK PNÖMATĠK SĠSTEMLER 7.AKANA MÜHENDĠSLĠK TĠC. LTD. ġtġ. (OSTĠM -ANKARA). 8.AKÇA ĠNġ. ĠSKELE VE KALIP SAN. TĠC. (OSTĠM -ANKARA). 9.AKDAġ DÖKÜM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. 10.AKE ASONSÖR VE YÜRÜYEN MERDĠVEN SAN. TĠC. LTD. ġtġ (ANTALYA) 11.AKSAN KARDAN SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. (SĠNCAN OSB-ANKARA.) 12.ALDAĞ ISITMA SOĞUTMA KLĠMA (KARTAL-ĠSTANBUL) 13.ALFA DÖKÜM (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ AVAR CD., SĠNCAN ANKARA) 14.ALKAR ALĠMĠNYUM SANAYĠĠ VE TĠC. A.ġ. 15.ANADOLU MET.MAK.SAN.A.ġ. (POLATLI YOLU, 55.KM., POLATLI ANKARA) 16.ANADOLU RULMAN ĠMALAT SAN. TĠC. A.ġ. (CUMAYERĠ-DÜZCE) 17.ANKARA HAMAK A.ġ. (TURGUT ÖZAL BULV., 29.SOK.,NO1, KAZAN-ANKARA) 18.ANMAKSAN MAKĠNE (ANKARA YOLU, 4.KM, ÇORUM) 19.ARÇELĠK A.ġ. ÇAMAġIR MAKĠNASI ĠġLETMESĠ (TUZLA-ĠSTANBUL) 20.ARÇELĠK A.ġ. PĠġĠRĠCĠ CĠHAZLAR ĠġLETMESĠ 21.ARSLAN ALÜMĠNYUM SANAYĠ VE LĠMĠTED ġġrketġ 22.AS ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. (BUCAK-BURDUR) 23.ASELSAN A.ġ. (MEHMET AKĠF ERSOY MH., 296.CD., NO16, MACUNKÖY-ANKARA). 24.ASMAġ AĞIR SANAYĠ MAKĠNALARI 25.ATALAY SONTAJ ENJEKSĠYON MAK. ĠMAL. SAN. (OSTĠM- ANKARA). 26.ATĠKER METAL ĠTHALAT ĠHRACAT ĠMALAT SAN. TĠC. A.ġ. (KONYA) 27.AYBAKAR DIġ TĠCARET (AKYURT) 28.AYDIN ĠNġAAT MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. 29.AYDIN TORNA SAN.TĠC. LTD. ġtġ. (TORNACILAR SAN. SĠT., A BLOK, NO 5/6/7/8/9, ESKĠġEHĠR) 30.AYGERSAN (AYDINLATMA GEREÇLERĠ SAN. TĠC. A.ġ.) (ANK.-ĠST. KARAYOLU, 27.KM, KAZAN-ANKARA) 31.AYTEMĠZLER MACHĠNE INDUSTRY&TRADE CO. LTD. (ĠSKĠTLER CD., NO 34, ĠSKĠTLER-ANKARA) 32.ANA TAMĠR MERKEZĠ (KAYSERĠ) 33.AKS DALGIÇ POMPA (SANAYĠ SĠTESĠ, 5.CAD., NO 15-16, SERĠK-ANTALYA) 34.ARÇELĠK Aġ ANKARA BULAġIK MAKĠNASI FAB.( ALTINORDU CAD., NO 3, SĠNCAN ORGANĠZE SAN-ANKARA)

14 Sayfa 13 B 1.BAġKENT MAKĠNA 2.BAġKENT PRES ÇELĠK MÜH. ĠNġ.SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. (ARI SANAYĠ SĠTESĠ, 3.ETAP, 708.SK., NO 34, OSTĠM-ANKARA) 3.BAYKAL MAKĠNE SAN. A. ġ. 4.BEYÇELĠK GESTAMP (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, KAHVERENGĠ CD., NO13, NĠLÜFER-BURSA) 5.BĠRĠKĠM MAKĠNA SAN.TĠC. LTD. ġtġ. (ARI SAN. SĠTESĠ, 3.ETAP, 28.CD., 684.SK.,NO 09, ĠVEDĠK OSTĠM-ANKARA) 6.BĠRLĠK MAKĠNA LTD.ġTĠ. (NĠLÜFER ORG. SAN.BÖL., 320.SOK., NO3, BURSA) 7.BOLPARSAN A.ġ. (D-100 KARAYOLU, KARACAAĞAÇ MEVKĠĠ,AġAĞI GEÇĠTVEREN KÖYÜ YOLU ÜZERĠ-BOLU) 8.BOSCH FREN SĠS. SAN. TĠC. A.ġ. 9.BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. TĠC. A.ġ. (ORGANĠZE SAN. BÖL., YEġĠL CAD., NO 27, BURSA) 10.BÖKE MAKĠNA KALIP ĠMALAT SANAYĠ ( EMĠNEL YAPI KOOP., 667.SK., NO 14, ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGES -ANKARA) 11.BOTAġ (ESKĠġEHĠR YOLU, 25.KM, YAPRACIK KÖYÜ MEVKĠĠ ANKARA) C-Ç 1.CEMATEK 2.CIMPOR YĠBĠTAġ ÇĠMENTO (HASANOĞLAN) 3.ÇAĞRI KAZAN SAN. TĠC. LTD.ġTĠ. (57.SK., NO 48, OSTĠM-ANKARA) 4.ÇĠMSA (MERSĠN) 5.ÇĠMTAġ A.ġ. 6.ÇUKUROVA MAKĠNA ĠMALAT VE TĠCARET A.ġ.(ADANA YOLU, TARSUS) 7.CNC TEKNĠK MAK. SAN. (ĠVEDĠK ORGANĠZE SAN., 707.SOK., NO 7, OSTĠM-ANKARA) 8.ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠĠ (KIRġEHĠR) D 1.DENGE TESĠSAT MALZ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. (YENĠ GÖLCÜK YOLU, 4.KM, ĠZMĠT) 2.DERMAN DÖKÜM SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. (O.S.B DÖKÜMCÜLER SĠTESĠ, 14.SK., NO , SĠNCAN ANKARA) 3.DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKĠġEHĠR YOLU, 8.KM, ÇANKAYA- ANKARA) 4.DĠLMENLER MAKĠNE VE TEKSTĠL (TEKĠRDAĞ) 5.DĠTAġ DOĞAN YEDEK PARÇA A.ġ.(KAYSERĠ YOLU, 3.KM., NĠĞDE) 6.DĠZAYN MAKĠNA ĠMALATI VE MUH. SAN.TĠC. (AHĠ EVREN CD., 36.SK., NO 01, OSTĠM ANKARA) 7.DĠZAYN OPTĠMUM MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. (ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ BÖLGESĠ GÜZELYURT MH., MANĠSA) 8.DOKU-SAN OTO YAN SAN.TĠC. LTD. ġtġ 9.DENER MAKĠNE (KAYSERĠ) 10.DEVLET DEMĠRYOLLARI

15 Sayfa 14 E 1.EAE MAKĠNE SANAYĠ 2.BERK MAKĠNA METALURJĠ TÜNEL TEKNOLOJĠLERĠ 3.ELMALI MAKĠNE SANAYĠ 4.EMD SAVUNMA LTD. ġt. 5.EMEK BORU MAKĠNE 6.EMEKÇĠ MAKĠNE SAN. TĠC. LTD. ġtġ. (ĠSKENDERUN YOLU ÜZERĠ, 15.KM, ANTAKYA- HATAY) 7.ENDÜSTRĠYEL MAKĠNA TASARIM SAN. TĠC. LTD. (ĠVEDĠK ORGANĠZE SAN. BÖLG., 8.HASEMEK SAN. (24.CD., NO74-76, OSTĠM-ANKARA). 8.ERBĠL ÇELĠK KONSTRÜKSĠYON ĠMALAT VE MONTAJ SAN. LTD. ġtġ. (YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ, 73.SK., NO 40, UZUNKAVAK SANAYĠ SĠTESĠ-ADANA) 9.EREĞLĠ DEMĠR ÇELĠK A.ġ.(UZUNKUM CAD., NO 7, KDZ. EREĞLĠ-ZONGULDAK) 10.ERGENLER MAKĠNA SANAYĠ (KÜTAHYA) 11.ERĠġĠM MAKĠNA (1.ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, GÖKTÜRK CAD., NO 13, SĠNCAN- ANKARA) 12.ERMAKSAN MAKĠNA DĠġLĠ YEDEK PARÇA SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. (100.YIL BULVARI 41/A SOK., NO18/20, OSTĠM-ANKARA) 13.ERMAKSAN MAKĠNA DĠġLĠ YEDEK PARÇA SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. (ANKARA ASO 1. ORGANĠZE SAN. BÖLG., ÖZBEKĠSTAN CD., NO 06, SĠNCAN-ANKARA) 14.ERMETAL OTOMOTĠV.SAN.A.ġ. (DEMĠRTAġ ORG. SAN. BÖL., BURSA) 15.ESKASA MAKĠNA ĠMALAT VE SA. TĠC. LTD. ġtġ. (BAHÇELĠEVLER MH., 3.YOL SOKAK, NO 04, HASANOĞLAN-ANKARA) 16.ESMEKSAN MAKĠNA SAN. Ġġ. PAR. ĠML. SAN. LTD. ġtġ.(63. BLOK, 44. SOK., NO 12-14, OSTĠM-ANKARA) 17.ETĠ MADEN ĠġLETMELERĠ (BANDIRMA BOR VE ASĠT FAB., BANDIRMA-BALIKESĠR) 20.ERBOSAN (ERCĠYES BORU SANAYĠĠ-KAYSERĠ) 21.EZĠNÇ GÜNEġ KOLLEKTÖRLERĠ SANAYĠĠ (KAYSERĠ) F 1.FAF VANA SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġtġ. (KAZAN SANAYĠ BÖLGESĠ, SERDAROĞLU SOKAK, NO 01, ANKARA) 2.FIRAT PLASTĠK A.ġ. (AVRUPA HUN BULVARI, NO 8, SĠNCAN OSB-ANKARA) 3.FORD OTOMOTĠV SANAYĠ A.ġ. 4. FABRĠKA SEVĠYESĠNDE BAKIM MERKEZĠ (FASBAT-KAYSERĠ) G-H 1.GĠLDEMAK (1.ORG. SAN. BÖL., GÖKTÜRK CAD., NO 3, SĠNCAN-ANKARA) 2.GÖKMAK MAKĠNE TĠC. LTD. ġtġ. 3.GÜCÜM POMPA VE MAKĠNA SANAYĠ (TOYGAR SOKAK, NO19, HASKÖY-ĠSTANBUL) 4.GÜNHAN ALĠMĠNYUM DÖKÜM (CEVAT DÜNDAR CAD., NO , OSTĠM-ANKARA) 5.HABAġ (ALĠAĞA-ĠZMĠR) 6.HEMA ENDÜSTRĠ A.ġ. FABRĠKA (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, ÇERKEZKÖY- TEKĠRDAĞ) 7.HĠDROLĠFT SAN. MAK. LTD.ġTĠ. (AKHUN CAD., NO 10, SĠNCAN OSB-ANKARA) 8.HĠDROMEK (SĠNCAN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, OSMANLI CD., NO 01, SĠNCAN- ANKARA)

16 Sayfa 15 9.HAVA ĠLMAL BAKIM MERKEZĠ (KAYSERĠ) 10.HES KABLO FĠBER (KAYSERĠ) I-Ġ 1.I.C MOTOR SUPAPLARI 2.ISISAN A.ġ. (1.ORGANĠZE SAN.BÖL., 621.CD., KAYSERĠ) 3.ĠSKENDERUN DEMĠRÇELĠK Aġ. K-L 1.KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ATÖLYE MÜHENDĠSLĠĞĠ 2.KARAYOLLARI ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ (ĠSTANBUL CADDESĠ, NO 08, AKKÖPRÜ- ANKARA) 3.KARDE MAKĠNA TAAH. TĠC.LTD.ġTĠ. (BAġKENT ORG.SAN.BLG., 27.CD., NO 23, MALIKÖY-TEMELLĠ-ANKARA) 4.KARDELEN MAKĠNA SAN. TĠC. LTD. ġtġ. (ATĠSAN SANAYĠ SĠTESĠ, 1577.CD., NO 11, OSTĠM- ANKARA) 5.KARDELEN MÜHENDĠSLĠK MAK.OTOM. SAN. TĠC. LTD. ġtġ. (ARI SANAYĠ SĠTESĠ, 692.SK., NO 75, OSTĠM-ANKARA) 6.KARDEMĠR DÖKÜM A.ġ. (KARDEMĠR FAB., SAHASI KARABÜK) 7.KAZAKLAR MAKĠNE SANAYĠĠ 8.KKK 5. ANA BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI 9.KKTC-G.K.K. LOJ. DES. ORDUDONATIM IV. KAD. KOM. 10.KONYA-EREĞLĠ BAHRĠ DAĞDAġ ġeker FAB. A.ġ. 11.KORAY TIP TEKNĠK VE MAK. ĠM. SAN. TĠC. LTD. ġtġ 12.KOZMAKSAN HĠDROLĠK POMPA VE ARA ġanziman PTO ĠML. SAN (1.ORGANĠZE SANAYĠ ERKUNT CADDESĠ, NO 06, SĠNCAN ANKARA) 13.KROMLÜKS MUTFAK CĠHAZLARI ĠMALAT VE TĠC. A.ġ. (G.M.K. BULVARI, NO 123-1/6, MALTEPE-ANKARA) 14.KAYSERĠ DÖKÜM SANAYĠĠ (KAYDÖKSAN-KAYSERĠ) 15.KAYSERĠ ġeker FABRĠKASI (KAYSERĠ) 16.KARADENĠZ BAKIR ĠġLETMELERĠ (SAMSUN) 17.KARAYOLLARI GENEL VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠ M 1.MAKĠM MAKĠNA TEKNOLOJĠLERĠ (SĠNCAN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, ERKUNT CD., NO 20, ANKARA) 2.MAKO ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. A. ġ. (BURSA) 3.MAKSAM MAKĠNE VE MASKE FABRĠKASI (HARMAN MAHALLESĠ, ABDÜLHAKHAMĠT CD., NO:866, MAMAK -ANKARA) 4.MAKSAN (MALATYA) 5.MAN TÜRKĠYE A.ġ. (ESENBOĞA HAVAYOLU 22.KM, ANKARA) 6.MEDAR MAKĠNA A.ġ. 7.MESA ĠMALAT SAN. VE TĠC. A.ġ. (ATATÜRK MAH., KAYI CAD., NO 96, YENĠKENT-ANKARA) 8.MĠKRON MAK. SAN. 9.MĠTAġ CĠVATA SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. (ESKĠ GÜVERCĠNLĠK YOLU 113, GAZĠ ANKARA) 10.MKE AĞIR SĠLAH VE ÇELĠK FABRĠKASI (MKE AĞIR SĠLAH VE ÇELĠK FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE) 11.MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI. 12.MKE ÇANKIRI SĠLAH FABRĠKASI. 13.MKE GAZĠ FĠġEK FAB A.O.Ç. (GÜVERCĠNLĠK YOLU, ANKARA).

17 Sayfa MKE MAKSAM MAKĠNE VE MASKE FABRĠKASI (HARMAN MAH., ABDÜLHAMĠT CAD., NO 866, MAMAK-ANKARA). 15.MPG MAKĠNA ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. (MSB 5. ANA BAKIM MERKEZĠ). 16.MĠNĠSAN (KAYSERĠ) 17.MERKEZ ÇELĠK A.ġ. (ORGANĠZE SANAYĠ BÖL., 6. CAD., NO 35, KAYSERĠ). 18.MERCEDES BENZ TÜRK A.ġ (AKSARAY). 19.MESA MAKĠNE DÖKÜM (KAYSERĠ). N 1.NACE MAK. SAN. A.ġ. (BATUHUN CAD., NO 7, SĠNCAN OSB-ANKARA) 2.NETMAK MAKĠNA ĠMALAT SANAYĠ (ESENBOĞA YOLU, 20.KM, AKYURT-ANKARA) 3.NURDĠL TEKNĠK SOĞUTMA SAN. TĠC. A.ġ. (ORG. SAN. BÖL., OSMANLI CAD., NO 9, SĠNCAN- ANKARA) 4.NUROL MAKĠNE VE SAN. A.ġ. (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, AVRUPA HUN CD., NO 06, SĠNCAN-ANKARA) 5.NÜVE (AKYURT) O-Ö 1.OKUR MAKĠNA OSTĠM SAN. BÖLGESĠ (12.SOKAK, NO 12-14, OSTĠM-ANKARA). 2.OLĠMPĠYAT ISI VE MAKĠNA SANAYĠ 3.ORTADOĞU RULMAN SANAYĠ (POLATLI KARAYOLU, 65.KM, POLATLI-ANKARA) 4.OSMANLI MAKĠNA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. (TUZAKÇI KÖYÜ, GÖNEN BALIKESĠR) 5.OTOKAR OTOBÜS KAROSERĠ SANAYĠ A.ġ. (ATATÜRK CAD., NO 9, ARĠFĠYE-SAKARYA) 6.OYAK RENAULT OTO. FAB.A.ġ. (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, BURSA) 7.OYMAN MAKĠNA SAN.TĠC. LTD. ġtġ. (ORGANĠZE SAN. BÖL., TRABZON) 8.ÖZ Ġġ KALIP SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. 9.ÖZÇELĠKLER HĠDROLĠK SĠLĠNDĠR LTD. ġtġ 10.ÖZTABAK KALIP MAKĠNE ĠĠNġ. NAK. SAN. VE TĠC. LTD. ġttġ. (SULTAN KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKDEBENT KÖYÜ, NO 8, BOLU) 11.OERLĠKON KAYNAK ELKTRODLARI VE SANAYĠ A.ġ. (ORGANĠZE SANAYĠ, 5.KISIM, ADA 11 NOLU PARSEL, MANĠSA) P-R 1.PAKSAN MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. (600 EVLER MH., AĞIR SANAYĠ BÖLGESĠ, BANDIRMA-BALIKESĠR) 2.PALME MAKĠNA VE SANAYĠ LTD.ġTĠ 3.PANEL MAKĠNA SA. VE TĠC. LTD. ġtġ. (ĠSTANBUL YOLU, 35. KM., KAZAN-ANKARA) 4.PARK MAKĠNA YEDEK PARÇA SANAYĠ (SÖĞÜTÖZÜ Ġġ MERKEZĠ, SÖĞÜTÖZÜ CAD., 14/D BEġTEPELER -ANKARA) 5.PĠ MAKĠNE (KONYA YOLU, 23.KM, GÖLBAġI-ANKARA) 6.PLASFORM PLASTĠK VE METAL ENDÜSTRĠ A.ġ. 7.RENAULT 8.ROKETSAN A.ġ. (SAMSUN YOLU, 40.KM, PK 30, ELMADAĞ-ANKARA) S-ġ 1.SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. 2.SARSILMAZ SĠLAH SANAYĠ A.ġ. (ÜÇ KÖPRÜ YENĠ ġafak MAH., SK.1, NO 1, KAYNAġLI DÜZCE). 3.SOYLU KALIP TASARIM APARAT OTOMOTĠV YEDEK PARÇA SAN. (ÇALI SANAYĠ BÖLGESĠ, ÇALIK HALIK MAH., GÜLCE CD., NO 1, NĠLÜFER-BURSA). 4.STAR ASANSÖR TĠC. SAN. LTD. STĠ. (ĠVEDĠK ORG. SAN., 24.CAD., 729.SOK., NO 23-25, OSTĠM- ANKARA).

18 Sayfa 17 T 1.T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOKOM. BAKIM ATÖLYESĠ (BEHĠÇ BEY-ANKARA) 2.TAI TUSAġ HAVACILIK VE UZAY SANAYĠ A.ġ. (KAZAN -ANKARA) 3.TAKFAN MAKĠNA VE KALIP SAN. LTD. ġtġ. 4.TCDD ANAKARA DEMĠRYOL FABRĠKASI (T.C.D.D. ANKARA DEMĠRYOL FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ, BEHĠÇ BEY-ANKARA) 5.TCK AKKÖPRÜ ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ 6.TEKNOMAK SERVĠS MAK. SAN. A.ġ. 7.TEMSAN A.ġ. (MACUN KÖY-ANKARA) 8.THY TEKNĠK A.ġ. (YEġĠLKÖY-ĠSTANBUL) 9.THY UÇAK MOTOR BAKIM 10.TOFAġ A.ġ. 11.TOSÇELĠL PROFĠL VE SAÇ ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, SARIESKĠ- ĠSKENDERUN) 12.TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.TRAKYA BĠRLĠK ENTEGRE TESĠSLERĠ 14.TUSAġ MOTOR SANAYĠĠ A.ġ (TEI) (ESKĠġEHĠR) 15.TUSAġ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYĠĠ A.ġ (KAZAN -ANKARA) 16.TUSAġ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYĠ A.ġ. 17.TÜDEMSAġ (SĠVAS). 18.TÜFEKÇĠ MAKĠNA SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġtġ. (GAZĠANTEP). 19.TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYĠ-TUSAġ 20.TÜRK MOTOR SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. TÜMOSAN (ANK. YOLU, 12.KM, KONYA) 21.TÜRK TRAKTÖR VE ZĠRAAT MAK. A.ġ. (GÜVERCĠN YOLU, GAZĠ-ANKARA) 22.TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. (ANK. MAKĠNA FABRĠKASI, ETĠMESGUT- ANKARA) 23.TAKSAN(KAYSERĠ) 24.TOYOTA TÜRK A.ġ. (ADAPAZARI). 25.TÜPRAġ, KIRIKKALE RAFĠNERĠSĠ (KIRIKKALE). 26.TÜRKĠYE ġeker FAB., KIRġEHĠR ġeker FAB. (KIRġEHĠR). 27.TANSAN KAZAN ISI VE MAK. (ġeker MAH., 1.CAD., NO 73, ETĠMESGUT-ANKARA) 28.TC. ULAġTIRMA BAK.LIĞI. KARAYOLLARI GEN. MÜD. ATÖLYE MÜD. (ĠSTANBUL CAD., NO:8, AKKÖPRÜ ANKARA) 29.TCDD 2.BÖLGE MÜD. LOKOMOTĠF BAKIM ONARIM (BEHĠÇ BEY-ANKARA) 30.TCDD DEMĠRYOL FABRĠKASI (ĠSTANBUL YOLU, 8.KM, BEHĠÇ BEY-ANKARA) 32. TEMPO POMPA VANA SANAYĠ VE TĠC. (ORGANĠZE SAN. BÖL., ALTINORDU CAD., NO 6, SĠNCAN -ANKARA) 33.TÜLOMSAġ-TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SAN. A. ġ. (AHMET KANATLI CAD., ESKĠġEHĠR). U-Ü-V-Y-Z 1.UĞUR MAKĠNA SAN. TĠC. LTD. ġtġ. (35.CD., NO 71, ĠVEDĠK, OSTĠM-ANKARA) 2.ÜNTES KLĠMA A.ġ. 3.VĠNKON MÜH. VĠNÇ KONSTRÜKSĠYON SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġtġ. (13.SOKAK, NO 48, OSTĠM-ANKARA), 4.YAKACIK VALF SAN. VE TĠC. A.ġ. (CUMHURĠYET MAH., ABDĠ ĠPEKÇĠ CAD., NO 2, YAKACIK-ĠSTANBUL). 5.VESTEL ORGANĠZ SAN. BÖL. (MANĠSA)

19 Sayfa 18 Staj Zorunluluk Formunun ĠĢ Yeri Tarafından Onaylanması Madde 28: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi ve 87/e maddesi gereğince yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, stajları süresince ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı sigortası kapsamına alınması zorunlu hale getirilmiģtir. Sigorta yapılan stajyer öğrencilerle ilgili sigorta primleri Üniversitemizce ödeneceğinden, uygulamanın öğrencilere veya staj yapılan iģyerine getireceği maddi bir yükümlülük bulunmamaktadır. Bu nedenle staj yapacak öğrenciler, sigortalarının yapılabilmesi için kendilerinden istenen belgeleri, belirtilen süre ve Ģekilde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar. (a)staj iģ yeri Staj Komisyonu Tarafından kabul edilen öğrenciler Öğrenci ĠĢleri Bürosundan iki adet Zorunlu Staj Formu temin ederek doldururlar ve üzerine fotoğraflarını yapıģtırırlar. Bu formlar öğrenci iģlerine ve Staj Komisyonuna onaylattırılır. Daha sonra Staj ĠĢ Yerine gidilerek iģ yeri tarafından imzalı-mühürlü onaylattırırlar. (b)sigorta iģlemlerinin zamanında yapılabilmesi için staj baģvurularının staja baģlamadan en az 10 gün önce sonuçlandırılmaları gerekmektedir. Üniversitemiz ile SGK arasında yapılacak iģ güvenliği sigortası iģlemler için 10 günlük süreye uyulması zorunludur. (c)yasanın emredici hükmüne rağmen Fakültemize bilgi vermeden sigortasız olarak staja baģlayan/baģlayacak olan öğrencilerin sorumluluğu, öncelikle staj yaptıkları iģletmelere ve ilgili öğrencilere aittir. Staj Zorunluluk Formunun Teslimi (d): ĠĢ Yeri tarafından onaylanan staj zorunluluk formunun bir nüshası Staj Komisyonuna, diğeri ise Öğrenci ĠĢleri Bürosuna teslim edilir. Staj zorunluluk formunun 1 fotokopisi staj defterinde ayrılan sayfaya yerleģtirilecek. Staj Sicil FiĢi ile Öğrenci Anket Formunun Alınması (e)yukarıdaki iģlemleri tamamlayan stajyer öğrenci Öğrenci ĠĢleri Bürosuna müracaat ederek Gizli Sicil FiĢi Zarfını alır. Bölümün WEB sayfasından ĠĢ Yeri ve Öğrenci Anket formları indirilir. Staja BaĢlama Formunun Fakülte Tarafından Onaylanması Madde 29 (a)öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümü adresinden pdf formatında Staj Defterini indirir. Stajyer öğrenci bu defterin Staja BaĢlama Formunun öğrenci kimlik bilgileri elle doldurarak fotoğrafını yapıģtırır ve öğrencinin fotoğrafı Fakülte mührü ile onaylanır. Mühürsüz olan staj defteri kabul edilmez. (b)stajyer öğrenci stajla ilgili kullanılan belgelerin birer adet aslı veya fotokopisi staj defterinde ayrılan sayfalara yerleģtirmek zorundadır. Bu belgelerden biri eksik olan staj defterleri kabul edilmez. ĠĢyeri veya kuruluģları tanıtan üretim katalog, broģür vs dokümanları staj defterinin ekler bölümüne yerleģtirilir.

20 Sayfa 19 STAJ ESNASINDA YAPILACAK ĠġLEMLER Madde 30 (a)staj yeri kabul edilip onaylanan öğrenci, onaylanan yerde staja baģlamak zorundadır. (b)öğrenci staj tarihi geldiğinde staj yerine giderek stajına baģlar. Staj sırasında uyulması gereken kurallar için Staj Yönergesine bakınız. Staj tarihlerinde bir değiģiklik yapılamaz. Bu nedenle öğrenci belirttiği tarihte stajını yapmak durumundadır. Staj Boyunca Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar Madde 31 (a)stajyer öğrenciler, staj yaptıkları kuruluģların çalıģma koģulları ile disiplin ve iģ emniyetine iliģkin kurallarına uymak zorundadırlar. (b)stajyer öğrenciler için Erciyes Üniversitesi Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir. (c)stajyerler kusurları nedeni ile verecekleri zararlar için, KuruluĢun belirleyeceği yaptırımlara uymak zorundadırlar. (d)stajyerler, staj süresi boyunca KuruluĢça belirlenmiģ bulunan eğitici bir Makine Mühendisinin gözetiminde bulunurlar. (e)stajyer öğrenci KuruluĢta uygulanan iģe geliģ-gidiģ saatlerine uymak zorundadır. Ġzinsiz veya mazeretsiz olarak üç günden fazla devamsızlığı olan öğrencinin bu durumu, KuruluĢ tarafından Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna bildirilir ve öğrencinin stajına son verilir. (f)üniversite staj yapan öğrencilere ayrıca bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları kuruluģ ile aralarındaki mali iliģkiler, hiçbir biçimde Üniversiteyi bağlamaz. (g)öğrenci, staja baģlarken 2 adet Staj Sicil FiĢi Belgesini Staj yapılan kuruluģ yetkilisine vermek zorundadır. Stajyer Öğrencinin Denetlenmesi Madde 32: Staj komisyonu staj süresi içinde herhangi bir gün öğrenciyi yerinde denetleyebilir. Staj döneminde iģ yerinde bulunmayan öğrencinin stajı tamamen (24 iģ günü) iptal edilir. Denetim sırasında sağlık nedenleri ile ilgili olarak izin almıģ öğrenciler sorumlu Staj Komisyon Üyesine Sağlık Raporunu getirmek zorundadır ve raporlu olduğu süre staj bitimine eklenir. Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu Madde 33 (a) Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum öğrenci tarafından Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına bildirilir. Dekanlık bu durumu öğrencinin ailesine bildirmekle yükümlüdür. (b)öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam (24 iģ günü) sürenin yarısını (12 iģ günü) geçemez

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1.1. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü staj uygulama esasları "Muğla

Detaylı

(c) Stajın başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci haftasına kesinlikle devretmemesi gerekmektedir.

(c) Stajın başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci haftasına kesinlikle devretmemesi gerekmektedir. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ Madde 1: Amaç Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanması gereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 2 AMAÇ: Staj uygulaması, öğrencilerin öğrenimleri

Detaylı

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MİMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI STAJ UYGULAMA ESASLARI Makine Mühendisliği Bölümü Stajı; Genel Atölye Stajı ( 20 iş günü) ve ĠĢletme

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI Madde 1: Amaç Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanması gereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları oluşturmaktadır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ Genel Esaslar Amaç Madde-1. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır.

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 1.STAJ BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI 1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 2) Staj bilgi formu firmanın yetkili mühendis/müdürü tarafından onaylanıp,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ 2009 T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA İLKELERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA İLKELERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ UYGULAMA İLKELERİ Madde 1: Amaç Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanması gereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları

Detaylı

Staj yaptığı iş günü sayısı

Staj yaptığı iş günü sayısı Bölümü ÖĞRENCİNİN Numarası Adı, Soyadı Staj Devresi Staj Baş. Tar. FOTOĞRAF Staj Bitiş Tar. Staj yaptığı iş günü sayısı STAJIN ADI VEYA KONUSU: STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi: Mühendisin Adı Soyadı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Kapsam: MADDE 1- Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

STAJ ESASI VE USULLERİ

STAJ ESASI VE USULLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI VE USULLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI :. :. :. :. :. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi : / /. Staj Değerlendirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1. Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Adı ve Soyadı ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Doğum Yeri ve Yılı Bölümü Fotoğraf ( Mühürlenecek) Öğrenci Numarası Yaptığı Staj Türü Adı STAJIN

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ VE KAPSAM : Madde 1- Bu ilkeler, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi

Detaylı

T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Staj Yönergesinin amacı; öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmeye,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

Endüstri Stajı I-II Dersi Uygulama Esasları

Endüstri Stajı I-II Dersi Uygulama Esasları Endüstri Stajı I-II Dersi Uygulama Esasları Bu sunum Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Endüstri Stajı I ve II derslerinin uygulanmasında yardımcı olması

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI NĠĞDE T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin staj (pratik çalışma) öncesinde, staj yapılırken ve

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ/UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE HEDEFLER

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ/UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE HEDEFLER T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ/UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE HEDEFLER Amaç MADDE 1 Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1 Bu yönergenin amacı; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, öğrenim süreçlerini tamamlamak için, yapmak zorunda oldukları

Detaylı

Toplam Personel Sayısı Toplam Mühendis Sayısı Makine Mühendisi Sayısı Haftalık çalışma iş günü sayısı : 5 işgünü 6 iş günü 7 iş günü

Toplam Personel Sayısı Toplam Mühendis Sayısı Makine Mühendisi Sayısı Haftalık çalışma iş günü sayısı : 5 işgünü 6 iş günü 7 iş günü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2.STAJ DEFTERİ TESLİM TUTANAĞI (Staj defteri 31 Ekim akşamına kadar Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine veya Staj Komisyonuna

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE I- (l ) Bu Yönerge'nin amacı; Bor Halil-Zöhre Ataman

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj başvuru koşulları ve esasları ile öğrencilerin staj sırasında

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Mimarlık Bölümü öğrencileri, iki staj yapmak zorundadırlar.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI 1. Bu ilkeler ve uygulama esasları;

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ STAJ YAPILAN ÖĞRENCİNİN BOZOK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Bölümü MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Numarası Adı ve Soyadı Fakülteye girdiği

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI Aralık 2012 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI 1. Bu ilkeler ve uygulama

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu staj uygulama

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ZORUNLU İŞYERİ STAJI YÖNERGESİ 2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ SĠVĠL HAVA ULAġTIRMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1- Uygulamalı Bilimler Fakültesi ne bağlı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölüm

Detaylı

STAJ İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

STAJ İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI Sayfa:1/6 T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü STAJ İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç Madde 1. Bu ilkeler Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yaz stajı, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı. Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Sedat ONDARAL Staj Komisyonu Başkanı Arş. Gör. Bilge YILMAZ Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Emir ERİŞİR Staj Komisyonu Üyesi Arş. Gör. Gaye KÖSE Staj Komisyonu Üyesi KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ KILAVUZU Staj Nedir? Staj, derslerde öğrenilen konuların pratikte nasıl uygulandığının

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bİ RİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerindeki

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı, Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ordu mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek yüksekokullarında

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ :...... STAJ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır

T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU. Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU Buraya Öğrencinin Adı Soyadı yazılacaktır Buraya Staj Yaptığı Yer yazılacaktır Buraya Ay, Yıl yazılacaktır

Detaylı

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Staj Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. S a l i m K A H V E C İ Y a r d ı m c ı l a r : A r ş. G ö r. S e l i n A Y D I N F A N D A K L I A r ş. G ö r. H a t i c e O K U M U Ş A

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ Amaç MADDE 1 (1) Bu staj ilkelerinin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine öğrencilik süresince

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Pratik çalışma, Kimya Mühendisi adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına yönelik deneyim

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 1 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, EÜ Bergama Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin yapmakla yükümlü olduğu stajlara ilişkin usul ve esasları

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği mesleği

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/26 14/02/2013 KARAR NO: 2013/26 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Fakülte Numarası Bölümü FOTOĞRAF STAJ BİLGİLERİ İşyeri Adı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE ÇANAKKALE 2008 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sayı : 48084712.304.03-417../../201

Detaylı

STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR Staj ile ilgili sorular ve cevaplar, Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Staj yönetmeliklerine ek olarak hazırlanmıştır. Önce staj yönergeleri okunmalıdır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24762

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24762 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, müfredatında staj dersi bulunan Yaşar Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencisine uygulanır.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, müfredatında staj dersi bulunan Yaşar Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencisine uygulanır. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin staj uygulama esaslarının düzenlenmesini ve stajlarda uyulması

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Senatonun 23.05.2012 tarih ve 2012-04/07 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde: 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ahi Evran

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bünyesindeki Bölümlerde öğrenim gören

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2017-E.3866 *BELCKRY8* T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI Toplantı Tarihi : 16/03/2017 Toplantı Sayısı : 10 Karar Sayısı : 10-06 Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitenin farklı lisans programlarında gerçekleştirilmesi

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarih:22.05.2002 Resmi

Detaylı

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI

D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI 1. Bölüm Staj Komisyonu D.E.Ü MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ PROGRAMI Bölüm staj komisyonu, Bölüm Başkanlığı tarafından en az iki yıl görev süresi için atanır. Bir başkan ve üç

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ 18/02/2010 Fen Edebiyat Fakültesi YÖNERGE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Stajın Amacı MADDE 1 - Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin pratik bilgi, mesleki görgü ve deneyimlerini artırmak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ Yaz Stajı Yönergesi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; müfredatında zorunlu staj uygulamaları

Detaylı

GENEL ESASLAR T.C. ERCİ YES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ

GENEL ESASLAR T.C. ERCİ YES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ T.C. ERCİ YES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM STAJ UYGULAMA İLKELERİ AMAÇ 1.Bu esaslar Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Genel Esasları çerçevesinde

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin staj uygulama esaslarının düzenlenmesini

Detaylı