STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ"

Transkript

1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ĠLKELERĠ Hazırlayan Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu 2015-KAYSERĠ

2 Sayfa 1 TANIM Madde 1:Teorik bilgilerin yanı sıra iģyerlerinde uygulamalı çalıģmalar yaparak pratik ve iģ yönetim iliģkileri hakkında bilgiler edinmek için yapılan çalıģmalara staj denir. AMAÇ Madde 2: Makine Mühendisliği Bölümü Staj Ġlkelerinin amacı öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajlarla ilgili iģlemlerin ayrıntılı uygulama esaslarını Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Esasları Çerçevesinde belirlemektir. Madde 3: Stajların amacı, makine mühendisi adayı öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiģtirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliģtirmek, staj yapacakları iģyerlerindeki sorumluluklarını, iliģkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. KAPSAM Madde 4: Bu ilkeler Makine Mühendisliği öğrencileri ile staj iģlemleri ile ilgili yükümlü oldukları genel hususları kapsar. DAYANAK Madde 5: Bu ilkeler Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıģtır. TANIMLAR Madde 6: Bu staj ilkelerinde geçen; (a) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, (b) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesini, (c) Bölüm: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü, (d) Staj Komisyonu: Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunu ifade etmektedir. (e)bölüm Staj Uygulama Ġlkeleri: Mühendislik Fakültesi Staj Esasları çerçevesinde Makine Mühendisliği Bölümü Kurulları tarafından hazırlanarak Fakülte Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren özel staj ayrıntılarını içeren yazılı kurallardır. (f)stajyer: Staj baģvuru sürecini tamamlayarak ilgili iģyerinde fiili olarak staj yapmaya baģlayan öğrencidir. (g)ġģyeri Staj Bilgi Formu: Staj yapılacak iģyeri ve faaliyetleri hakkında bilgi içeren belgedir. (h)staj Sicil Formu: Stajın yapıldığı iģyerinin yetkilileri tarafından stajyerin çalıģmalarının harf notu olarak değerlendirmesinin yapıldığı formdur. (i)staj Defteri (Raporu): Stajyer tarafından staj faaliyetlerinin kaydedildiği ve ilgili iģyeri yetkilisinin onayladığı dokümanı ifade eder. GENEL STAJ ĠLKELERĠ Madde 7 : (a)erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Esasları çerçevesinde, mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak Ģekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak için staj (pratik çalıģma) yapmaları zorunludur.

3 Sayfa 2 (b)staj ilkeleri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Esasları çerçevesinde Makine Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencilerinin staj öncesinde, staj yapılırken ve sonrasında uyacakları kuralların çerçevesini belirler. (c)öğrenciler stajlarını staj komisyonlarının uygun göreceği iģyerlerinde belirlenen ilkelere yaparlar. göre (d)öğrencilerin yapacakları tüm stajlar staj komisyonlarınca planlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir. (e)stajyer öğrencilerin iģ güvenliğinden ve verimli bir Ģekilde stajını yapmalarından iģ yerleri sorumludur. (f)stajyer öğrenciler iģyerlerinin çalıģma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. ÇĠFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI ÖĞRENCĠLERĠNĠN STAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Madde 8: Çift Ana Dal/Yan Dal Programına kayıtlı öğrencilerinin staj yükümlülükleri Bölüm Staj Ġlkeleri ile belirlenir STAJ MUAFĠYETĠ Madde 9 : (a)makine Mühendisliği programından yatay/dikey geçiģ ve ÖSYM sınavları ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördüğü programda kabul edilmiģ stajlarının konularını içerir bir belgeyi staj komisyonuna sunarak, ilgili stajlardan muafiyet talep edebilirler. Staj Komisyonu sunulan belgeleri inceleyerek stajın gün ve içerik bakımından yeterliliğine ve geçerli sayılıp sayılmamasına karar verir. Öğrenci staj komisyonunun değerlendirmesine bağlı olarak belirlenen stajları yapmak zorundadır. (b)yatay geçiģle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki Makine Mühendisliği bölümlerinde kabul edilmiģ eski stajları, belgelendirdikleri taktirde yapmıģ oldukları stajların en fazla 24 iģ günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilebilir. (c)makine Mühendisliği dıģında kalan diğer programlardan yatay geçiģ yapmıģ öğrenciler için muafiyet söz konusu değildir (d)meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından mezun olmuģ ve dikey geçiģle kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans öğrenimleri sırasında yapmıģ oldukları stajları belgelemek Ģartı ile yapılan stajın konuları Makine Mühendisliği Bölümünün staj konularına uygun olduğu taktirde yapmıģ oldukları stajların en fazla 24 iģ günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilebilir. (e)makine Mühendisliğinde Çift Anadal Programı (ÇAP) yapan öğrenciler kendi Anadal Programlarında yaptıkları stajların yanında Makina Mühendisliğinde öngörülen I. ve II. stajı 24 Ģer iģ günü olarak yapmak zorundadır. (f)yan dal yapan öğrenciler yan dal yaptıkları bölümde hiçbir stajdan sorumlu değildirler. (g)meslek liselerinden mezun olmuģ öğrencilerin lise eğitimleri sırasında yapmıģ oldukları stajlar kabul edilemez.

4 Sayfa 3 STAJ ĠġLEMLERĠNDE ÖĞRENCĠNĠN SORUMLULUĞU Madde 10: (a)staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir. (b)staj yapacak öğrenci, staja uygunluğu staj komisyonunca bilinmeyen iģyerleri için "ĠĢyeri Staj Bilgi Formu" ekli bir dilekçe ile iģyerine baģvuruda bulunur. ĠĢyerinden alınan kabul yazısı ile birlikte staj komisyonuna Ģahsen baģvurur. Staj yeri, Komisyonca uygun bulunan öğrenci, staja baģlama tarihinden en erken 20 gün en geç 5 gün önce staj sigorta iģlemlerini Öğrenci ĠĢleri Bürosunda yaptırmalı (Stajyer Öğrencilerin staj süresince 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b maddesi gereğince ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında sigortalanması zorunludur) ve staj yapacağı iģyerine verilmek üzere iki adet staj sicil fiģi almalıdır. (c)staj baģvurusunda bulunan ve Bölüm tarafından staj yeri belirlenen öğrenci zorunlu ve kabul edilebilir bir mazereti olmadıkça kendisine sağlanan staj yerine giderek stajını yapmakla yükümlüdür. (d)öğrenci staj sırasında çalıģtığı kurumun bütün tüzük yönetmelik ve kurallarına uymak, staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalıģmaları yapmak ve bu çalıģmalara katılmak zorundadır. Stajyer öğrenci grev, gösteri, yürüyüģ veya iģi yavaģlatma eylemlerine katılamaz. (e)stajlara devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci staj yaptığı iģ yerinin çalıģma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince mazeretsiz olarak devamsızlık yapamaz. (f)stajını tamamlayan öğrenci, Staj Sicil Formu ve Staj Defterini Bölüm Staj Ġlkelerinde belirtilen tarih aralığında Bölüm BaĢkanlığına teslim etmelidir. Belirtilen tarih aralığında teslim edilmemesi durumunda Staj Sicil Formu ve Staj Defteri değerlendirmeye alınmaz. (g)yurt dıģında staj yapan öğrenci staj sonunda staj değerlendirme fiģi ve staj defterine ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır. STAJ YÖNETĠMĠ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Madde 11: Staj faaliyetlerinin en üst yöneticisidir. Stajların esaslara uygun olarak yapılmasını denetler, stajla ilgili görevlendirmeleri yapar, uzun dönem stajlar için endüstri ile iģbirliğini koordine eder. Öğrenci ĠĢleri Bürosu Madde 12: Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaģtırılmasını sağlar. Staj değerlendirme sonuçlarını sisteme girer. Stajla ilgili öğrenci baģvurularını alır. Staj sigorta iģlemleri için gerekli prosedürü uygular ve devamlılığını takip eder. Makine Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı Madde 13: Staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaģtırılmasını sağlar ve staj defterlerini toplar. Staj sonuçlarını Öğrenci ĠĢleri Bürosuna gönderir. Stajla ilgili öğrenci baģvurularını Staj Komisyonuna yönlendirir. Staj defterlerini evrak kayıt defterine geçer ve öğrencilere staj defterini teslim aldığına dair teslimat fiģi verir

5 Sayfa 4 Staj Komisyonları ve Görevleri Madde 14: (a)bölüm BaĢkanlıkları tarafından biri baģkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluģan staj komisyonları kurulur. Komisyon üyeleri ve görev süreleri, ilgili Bölüm BaĢkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanır. (b)staj Komisyonları ilgili bölümdeki stajların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini staj esasları çerçevesinde gerçekleģtirir. (c)kamu ve özel kuruluģlar tarafından Mühendislik Fakültesi Bölümlerine ayrılmıģ staj kontenjanlarına kontenjandan fazla öğrenci baģvurusu olması durumunda öğrenci seçimi, öğrencinin genel not ortalamasına göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. (d)komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi staj yerinde denetler. (e)yaz döneminde yapılan staj sonuçları Bölümler tarafından her yıl en geç aralık ayının 15 ine kadar dekanlığa iletilir. DEKAN DEKAN YARDIMCISI ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BÜROSU BÖLÜM BAġKANLIĞI STAJ KOMĠSYONU STAJYER ÖĞRENCĠ ġekil 1: Staj Yönetim Organizasyonu

6 Sayfa 4 Makine Mühendisliği Staj Komisyonun Görevleri Madde 15: (a)staj komisyonu Mühendislik Fakültesi nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı ilkeler doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. (b)öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. (c)öğrencilerin staj çalıģmalarını organize eder. Staj iģyerlerinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir Ģekilde çalıģmalarını sağlayıcı önlemleri alır. (d)staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci iģlerine bildirir. (e)staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar. Bölüm Akademik Kurulu na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüģ bildirir (f)makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonları her biri 1 baģkan ve iki üyeden oluģan iki komisyon Ģeklinde oluģturulur. Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu aģağıdaki üyelerden oluģmaktadır: 1.Dönem Stajı (Ġmalat Teknolojileri Stajı) 2. Dönem Stajı (ĠĢletme Organizasyonu Stajı ) Yrd. Doç. Dr. DurmuĢ ODABAġ Yrd. Doç. Dr. Gürsel ÇINAR (Komisyon BaĢkanı) (Komisyon BaĢkanı) Öğr. Görv. Faruk CANBULUT Yrd. Doç. Dr. Recep EKĠCĠ ArĢ. Gör. Abdullah GÖÇER ArĢ. Gör. H. Enes FĠL 8.STAJ SÜRELERĠ VE DÖNEMLERĠ Madde 16: (a)mühendislik Fakültesi öğrencisi, ilgili mühendislik programından mezun olabilmesi için eğitimöğretimi süresince her biri 24 (yirmidört) iģ gününden oluģan iki staj yapmakla yükümlüdür. (b)stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dıģında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile mazeret kayıt haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Mazeret kayıt haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmıģ kabul edilir) (c)devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini ve kredilerini tamamlayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilir. (d)ġkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (Ara sınav tarih aralıkları dıģında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir. (e) Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir. (f)yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ders ve sınav süresince staj yapamaz.yaz okuluna devam eden öğrencilerin aynı anda staj yaptıkları tespitti halinde stajları iptal edilir. (g)pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz. (h)1.staj yapılmadan 2.staj yapılamaz. Staja hangi yarıyıldan sonra baģlanacağı ve aynı dönem içinde 1. ve 1.stajın yapılıp yapılmayacağı Bölüm Staj Ġlkeleri ile belirlenir.

7 Sayfa 5 9. STAJ SÜRELERĠ Madde 17: (a)makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik ÇalıĢma) süresi 48 (kırk sekiz) iģ günüdür. Öğrenciler her biri 24 iģ gününü kapsamak üzere iki dönem staj yapmak zorundadırlar. (b)makine Mühendisliği Bölümünde en az 4 yarıyıl öğretim (2.sınıfın sonunda) görmüģ öğrenciler 1.staja ve en az 6 yarıyıl öğretim (3.sınıfın sonunda) görmüģ öğrenciler de 2.staj baģlarlar. (c)1.staj 24 iģ günü olarak tamamlanıp kabul edilmeden 2.staja baģlanamaz. (d)staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (2 yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden kesintisiz en az on iki (12) iģ günü staj yapabilirler. (e)bir iģyerinde 12 iģ gününden daha az süreyle staj yapılamaz. Bir iģ günü en az sekiz (8) saatlik gündüz yapılan fiziksel veya zihinsel çalıģma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla altı (6) gün çalıģabilir. (f)staj süresi iģ günü hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu iģyerinde çalıģma süresi günde 9 ar saatten 45 saattir ve haftada 5 gün çalıģılmaktadır. Bu çalıģma süresi staj defterinde 5 iģ gününe karģılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen çalıģılırsa haftada 6 günlük staj yapılmıģ olur. (g)staj defterinde yapılan incelemelerde, iģ günü eksikliği, yetersiz görülen konular ve staj dönemi dıģında iģlenen staj konuları iģ günü karģılığı kabul edilmez. (h)resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. KuruluĢta resmi tatil dıģındaki Cumartesi günleri de çalıģma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir. HAFTALIK ZORUNLU STAJ SÜRESĠ Madde 18: Staj için belirlenen iģyeri veya kurumun haftalık çalıģma gün sayısı en az 5 iģ günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iģ güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beģ) iģgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir. STAJYERĠN DEVAM ZORUNLULUĞU Madde 19: (a)stajyer öğrenci iģyerinde uygulanan iģe geliģ-gidiģ saatlerine uymak zorundadır. Öğrenciler staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar. Stajyer öğrencinin bu durumu iģyeri tarafından Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirilir. (b) Stajyer öğrenciye toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık yapılırsa -100 puan, toplam staj süresinin 1/3 ünden fazla yarısından az bir süre devamsızlık için -70 puan, toplam staj süresinin1/3 ü kadar devamsızlık için -40 puan ceza uygulanır. (c)stajyer öğrenci her ne sebeple olursa olsun devamsızlık nedeni ile tamamlamak zorundadır. yapmadığı iģ günlerini

8 Sayfa 7 STAJ DÖNEMLERĠ Stajların Öğretim Yılı DıĢında yapılması Madde 20 (a)stajlar 4.yarıyıldan itibaren öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dıģında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. (b)bütün derslerini baģarı ile tamamlamıģ ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalan öğrenciler bu durumlarını öğrenci iģlerinden alacakları öğrenim durum belgesi ile ispat ederek yıl içinde, sömestr ve yaz tatillerinde staj yapabilirler. (c)bir yarıyıl içinde sorumlu ders, proje ve bitirme ödevleri olan öğrencilerin yıl içi sınav dönemi dıģında yarıyıl içinde staj yapabilmeleri için devam zorunluluğu olmaması olması gerekir. Öğrenci bu durumunu öğrenci durum belgesi, ders kayıt formu ve haftalık ders proğramı ile ispat etmelidir. (d)bir yarıyıl içinde aldığı tüm derslerinden veya bazı derslerinden devam zorunluluğu olan öğrenciler en az 12 iģ günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde staj komisyonunun onayı ile staj yapabilirler. Fakat sınav dönemi içinde staj yapamazlar. (e)bir yarıyıl içinde aldığı tüm derslerinden veya bazı derslerinden devam zorunluluğu olmayan (haftada en az 5 iģ günü serbest olan) öğrenciler bu durumlarını öğrenci iģlerinden alacakları öğrenim durum belgesi, ders kayıt formu ve haftalık ders proğramı ile ispat ederek stajlarını yarıyıl yıl içinde, en az 12 iģ günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde ve yaz tatilinde bölüm staj komisyonunun onayı ile staj yapabilirler. Fakat sınav dönemi içinde staj yapamazlar. (f)staja yeni baģlayacak 3 ve 4.Sınıf öğrencileri stajlarını akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri (Final ve bütünleme sınavları) dıģında kalan süreleri kapsayan dönem arası ve yaz tatilinde yapabilirler. (g)ġkinci Öğretim öğrencileri stajlarını yarıyıl yıl içinde, fakat yıl içi ve final sınav dönemi dıģında kalan sürelerde gündüz saat arasında öğretim gördüğü fakültenin bulunduğu il sınırları içinde yapabilirler. (h)yaz okulundan ders alan öğrenciler ders ve sınav dönemleri süresince staj yapamazlar. (ı)yaz okulundan ders alan öğrenciler 24 günlük stajlarını yaz okulundan önce 12 gün ve sonra 12 gün olarak yapabilirler. Fakat her staj dilimi için ayrı müracaat yapmak ve ayrı defter tutmak zorundadır. (i)yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulunun ilk haftasındaki devamsızlık haklarını ve yeni güz yarıyılının kayıt yenileme ve mazeret kayıt haftalarını stajlarına devam olarak kullanabilirler. (j)yaz okuluna devam etmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınav dönemleri (Final ve bütünleme sınavları) dıģında kalan süreleri kapsayan yaz döneminin tamamında stajlarını yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler yaz okulundan ders almadığını ispat etmek zorundadırlar.

9 Sayfa 8 STAJLARIN ANA KONULARI I.Stajın (Ġmalat Teknolojileri Stajı) Ana Konuları Madde 21: (Toplam 24 ĠĢ Günü) 1. ORYANTASYON (2 ĠĢ Günü) Yönetim Üretim Planlama Ar-Ge Isıl iģlem ĠĢ Güvenliği Üretim Kalite Kontrol Elektro-Mekanik Projelendirme CAD/CAM Montaj Laboratuarlar Ürün GeliĢtirme Ölçme Teknikleri Proses kontrol Atölyeler Hammadde Temini Maliyet Analizi Stok kontrol Bakım-Onarım 2.TalaĢlı Ġmalat (6 ĠĢ Günü) Klasik torna tezgahı Klasik freze tezgahı Borvek tezgahı Lepleme tezgahı CNC torna tezgahı TaĢlama tezgahı Vargel tezgahı Honlama tezgahı CNC freze tezgahı Matkap tezgahı Planya tezgahı BroĢlama tezgahları CNC iģleme merkez Esnek imalat sis. Elektro ve Tel Erozyon 3.Kaynak Tekniği (4 ĠĢ Günü) Oksi-Asetilen Kaynağı Tozaltı Kaynağı MIG Kaynağı Nokta Kaynağı Elektrik Ark Kaynağı TIG Kaynağı MAG Kaynağı Sürtünme kaynağı 4.TalaĢsız Ġmalat (6 ĠĢ Günü) Dövme-basma Kalıpla kesmedelme Sıvama Pres ve Ģahmerdanlar Haddeleme Derin çekme Boru imalatı Plastik malzemelerin Ekstrüzyon Bükme Tel çekme Ģekillendirilmesi 5.Döküm Tekniği (6 ĠĢ Günü) Kum kalıba döküm Basınçlı döküm Savurma döküm Seramik kalıba döküm Kokil kalıba döküm Sürekli döküm Hassas döküm (a)oryantasyon, TalaĢlı imalat, Kaynak Tekniği ve TalaĢsız Ġmalat konuları zorunludur. (b) ĠĢ yerinde döküm tekniği yok ise TalaĢlı imalat, Kaynak Tekniği ve TalaĢsız Ġmalat konuları 2 Ģer gün fazla yapılır. II.Stajın (ĠĢletme Organizasyonu Stajı) Konuları Madde 22: (Toplam 24 ĠĢ Günü) Fabrika ısı teknolojisi (CAD/CAM/CAE organizasyonu Hammadde Temini Buhar kazanları ) Unigraphics NX Montaj Hattı Havalandırma Solid Edge Maliyet Analizi Termik Santraller Catia 14 iģ günü 10 Ġġ GÜNÜ Kalite Kontrol Isıtma-Soğutma ProEngineer (ZORUNLU) (OPSĠYONEL) ĠĢ Güvenliği Ġklimlendirme Solid Works Isı Merkezleri Ansys Diğerleri Su-Hava Akım 10 Ġġ GÜNÜ Endüstride 10 Ġġ GÜNÜ Makineleri, (OPSĠYONE Otomasyon ve (OPSĠYONEL) Hidroelektrik Santraller L) Uygulamaları 10 Ġġ GÜNÜ (OPSĠYONEL)

10 STAJ YAPILACAK ĠġYERĠNDE ARANAN ÖZELLĠKLER Madde 23: (a)öğrenci stajlarını, staj komisyonlarının uygun göreceği iģyerlerinde, yurt içinde veya yabancı bir ülkede çeģitli özel veya resmi kurum veya kuruluģlarda, yapabilir. (b)öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdıģında makine mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve stajyerden sorumlu en az bir makine mühendisi bulunan kamu veya özel kuruluģlarda yapmak zorundadır. (c)makine Mühendisliği Öğrencilerinin Staj yapacakları sanayi sektörleri aģağıda verilmiģtir. Döküm Tesisleri Otomotiv Sanayi Motor Fabrikaları Makine Ġmalat Kalıp Sanayi Takım Tezgahları Üretimi Otomotiv Yan Sanayi Hafif Metal Sanayi Petrol Rafinerileri ġeker Fabrikaları Çimento Fabrikaları Demir-Çelik Üre. Cam Sanayi Bakır üretim Tesisleri Çinko-kurĢun Üretimi Elektronik Sanayi Plastik Sanayii Kablo Üretim Tesisleri Krom-Manyezit Elektrikli Ev Aletleri (d) Staj yerlerinin aģağıdaki Ģartları sağlaması gerekir: 1.KuruluĢta kalite güvence sistemi olmalıdır. 2.Staj yeri makine mühendisliği ile ilgili bir alanda üretim veya teknik hizmet verilen bir yer olmalı iģ günü staj yapmak için staj yerinde en az 50 personel bulunmalı personelin altında çalıģanı bulunan iģ yerlerinde 12 iģ gününden fazla staj yapılamaz. 5.KuruluĢta stajyerlerden sorumlu en az bir adet eğitici makine mühendisi bulunmalıdır. (e)staj komisyonunca uygunluğu onaylanmayan bir iģyerinde yapılacak staj kabul edilmez ve değerlendirilmez. (f)faaliyet alanı Makina Mühendisliği dıģında olan kuruluģlarda staj kabul edilmez. Tekstil ile ilgili iģletmelerde, mühendislik bürolarında (proje, tesisat büroları gibi) ve otomotiv servislerinde yapılan stajlar kabul edilmez. Sadece pazarlama ve satıģ yapılan yerlerde staj yapılamaz (g)stajlar öğrencinin pratik çalıģmalar yapmasını teģvik eder. Üniversiteler ise eğitim ve akademik çalıģmaların yapıldığı kurumlardır. Bu nedenle üniversitelerde yapılacak olan proje bazlı uzun veya normal dönem stajları kabul edilmez. (h) Bölüm öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Kurum ve kuruluģlarca tahsis edilen staj kontenjanları Bölüm BaĢkanlığı'nca ilan edilir. (ı)bir staj farklı iki kuruluģta yapılabilir (Örneğin, 12 gün bir iģletmede, 12 gün baģka bir iģletmede gibi) (i)1.staj ile 2.Staj aynı iģyerinde yapılamaz. Sayfa 9 (j)kamu ve özel kuruluģlar tarafından Üniversiteye ayrılmıģ staj kontenjanlardan Bölüm öğrencilerinin yararlanmasına ayrılan kısmına öğrenci seçimi, öğrencilerin genel not ortalamaları kullanılarak, öğrenci tercihine göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. (k)kontenjan yetersizliği nedeniyle kendisine staj yeri gösterilememiģ öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Yurt DıĢında Staj Yapma Ġmkanı Madde 24 : Öğrenciler Bölüm Staj Uygulama Ġlkelerine uygun olmak Ģartı ile resmi ve özel kuruluģlar kanalıyla yurt dıģında da staj yapmaları mümkündür.

11 Sayfa 10 STAJ YAPILAN Ġġ YERĠNĠN SORUMLULUĞU Madde 25: (a) Staja kabul edilen öğrencinin iģ güvenliğinden ve verimli bir Ģekilde stajını yapmasından iģyerleri sorumludur. (b) Staj Değerlendirme Belgesi (sicil fiģi) staj bitiminde iģletme tarafından gizli olarak doldurulur ve mühürlü onaylanır. Onaylayan iģletme yetkilisinin adı, görevi, unvanı, iletiģim adresi açıkça belirtilir ve zarfa konur. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge iģletme tarafından öğrenci eliyle fakülte öğrenci iģleri bürosuna gönderilir. (c)mühürle onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilen sicil belgeleri geçersiz sayılır. STAJDAN ÖNCE YAPILACAK ĠġLEMLER Madde 26: Staj Belgelerinin Elde Edilmesi (a)öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümü WEB sayfasında bulunan linkinden Makine Mühendisliği-Eğitim ve öğretim bölümünde verilen staj bilgileri ve dokümanlarında belirtilen staj belgelerini pdf formatında indirerek elle doldurmak zorundadır. Staj Yerinin Belirlenmesi ĠĢ Yerinin Staj Kontenjanlarından Belirlenmesi (b)öğrenciler Kamu ve özel kuruluģlar tarafından Üniversiteye ayrılmıģ staj kontenjanlardan Bölüm öğrencilerinin yararlanmasına ayrılan kısmına Staj Yeri Tercih Formu doldurarak Staj Komisyonuna müracaat ederler. Öğrenci seçimi öğrencilerin genel not ortalamaları kullanılarak öğrenci tercihine göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır. c)kontenjandan faydalanan öğrenciler iģ yerinin istediği belgeleri tamamlamak zorundadırlar. ĠĢ yeri belli olan öğrenciler ĠĢyerine BaĢvuru Formunu, ĠĢ Yeri Bilgi Formunu ve ĠĢ Yeri Kabul Formunu doldurulup iģyerine onaylattıktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunun onayına sunar. ĠĢ Yerinin Listeden Seçilmesi (d)öğrenciler Makine Mühendisliği Bölümü sayfasında bulunan Makine Mühendisliğinde belirtilen Staj yerleri listesini indirirler ve staj yapmak istediği iģyerinin ismini tespit ederler. ĠĢyerine BaĢvuru Formu doldurularak müracaat edilir. ĠĢ yeri müracaatı kabul ederse ĠĢ Yeri Bilgi Formu ve ĠĢ Yeri Kabul Formu iģyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunun onayına sunulur. ĠĢ Yerinin Öğrenci Tarafından Bulunması (d)staj yapmak istedikleri iģyeri staj yerleri listesinde mevcut değil ise iģ yerini kendisi bulmuģ ise ĠĢyerine BaĢvuru Formu doldurularak müracaat edilir. ĠĢ yeri müracaatı kabul ederse ĠĢ Yeri Bilgi Formu ve ĠĢ Yeri Kabul Formu iģyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra Makine Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunun onayına sunulur. Faks ve postayla gönderilen belgeler geçerli değildir (e)stajyer öğrenciler kendi bulduğu iģyerini tanıtan ürün kataloglarını, broģürleri vs ilave tanıtıcı bilgileri staj komisyonuna getirip göstermeleri gerekmektedir. Faks ve postayla gönderilen belgeler geçerli değildir. Staj komisyonu iģyerinin staja uygun olup olmadığına karar verir. (f)baģvuruları iģ yeri tarafından kabul edilen öğrenciler staj yerinin isteyebileceği Güvenlik SoruĢturması raporunu temin etmekle yükümlüdürler.

12 Sayfa 11 STAJ ĠġLEMLERĠNĠN AKIġ ġemasi linkine gir. Staj Evrakları dosyasını indir. Staj Yönergesini oku Staj Ġçin Uygun ĠĢ Yerini Belirle Bölümde ilan edilen kontenjanlara bak. Staj Yeri Tercih Formunu doldur. Staj Komisyonuna teslim et. Staj yerleri listesinden iģyerini seç Staj Komisyonuna onaylat ĠĢyerini kendin bul. Firmayı tanıtan bir yazı, broģür al. Staj Komisyonuna onaylat. Ġġ YERINE MÜRACAAT VE Iġ YERININ KABUL EDILMESI STAJA BAġLA ĠĢyerine BaĢvuru Formu ĠĢyeri Kabul Yazısı ĠĢ Yeri Bilgi Formu ĠĢyerine doldurt ve onaylat Staj Komisyonuna onaylat. Ġġ YERĠ KABUL EDĠLDĠ Öğrenci ĠĢlerine Müracaat Öğrenci Beyannamesini doldur. Resim yapıģtır. 2 nüsha Zorunlu Staj Formu doldur. Resim yapıģtır ve onaylat. Staj Komisyonuna onaylat STAJ ZORUNLULUK FORMUNUN TESLĠMĠ Zorunlu Staj Formunu firmaya mühürlü onaylat. Zorunlu Staj Formunun 1 nüshasını Öğrenci ĠĢlerine ver. 1 nüshasını Staj Komisyonu na ver. BU ĠġLEMLERĠN STAJA BAġLAMA TARĠHĠNDEN EN AZ 20 GÜN ÖNCESĠNE KADAR TAMAMLANMASI GEREKĠR. Öğrenci ĠĢleri nden Gizli Sicil FiĢi Zarfını Öğrenci Anket Formunu al. linkine gir. Staj defterini indir. Staj defterinin 1.sayfasına fotoğraf yapıģtır. Fakülte Sekreterliğine onaylat. ĠĢyerine git. Staj evraklarını teslim et. Staj kurallarına uy. Staj defterini formata uygun yaz STAJ BĠTTĠ Staj Defterini ve Gizli Sicil FiĢini Firma yetkilisine onaylat. (Gizli Sicil FiĢinin Öğrenci Tarafından Görülmesi Yasaktır) EVRAK TESLĠMĠ 31.Ekim akģamına kadar Staj Defterini ve CD si Öğrenci Anket Formu Gizli Sicil FiĢi Zarfını Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterine FiĢ KarĢılığında teslim et. STAJIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Staj defterlerinin incelenmesi Eksiklikleri tamamla Stajyerlerin mülakata alınması STAJIN SONUCU 1.24 iģ günü kabul 2.12 iģ günü kabul 3.Tamamı ret STAJ SONUCUNUN ĠLANI

13 Sayfa 12 Madde 27: AĢağıda Türkiye genelinde belirlenen Staj Yerlerinin listesi verilmiģtir. STAJ YERLERĠNĠN LĠSTESĠ A 1. 3.ANA BAKIM KOMUTANLIĞI (ETLĠK-ANKARA). 2.8.ANA BAKIM MERKEZĠ KOMUTANLIĞI (AFYONKARAHĠSAR). 4.ABANA MOTORSAN 5.ADA SAVUNMA SANAYĠĠ 6.ADIM KOZA HĠDROLĠK PNÖMATĠK SĠSTEMLER 7.AKANA MÜHENDĠSLĠK TĠC. LTD. ġtġ. (OSTĠM -ANKARA). 8.AKÇA ĠNġ. ĠSKELE VE KALIP SAN. TĠC. (OSTĠM -ANKARA). 9.AKDAġ DÖKÜM SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. 10.AKE ASONSÖR VE YÜRÜYEN MERDĠVEN SAN. TĠC. LTD. ġtġ (ANTALYA) 11.AKSAN KARDAN SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. (SĠNCAN OSB-ANKARA.) 12.ALDAĞ ISITMA SOĞUTMA KLĠMA (KARTAL-ĠSTANBUL) 13.ALFA DÖKÜM (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ AVAR CD., SĠNCAN ANKARA) 14.ALKAR ALĠMĠNYUM SANAYĠĠ VE TĠC. A.ġ. 15.ANADOLU MET.MAK.SAN.A.ġ. (POLATLI YOLU, 55.KM., POLATLI ANKARA) 16.ANADOLU RULMAN ĠMALAT SAN. TĠC. A.ġ. (CUMAYERĠ-DÜZCE) 17.ANKARA HAMAK A.ġ. (TURGUT ÖZAL BULV., 29.SOK.,NO1, KAZAN-ANKARA) 18.ANMAKSAN MAKĠNE (ANKARA YOLU, 4.KM, ÇORUM) 19.ARÇELĠK A.ġ. ÇAMAġIR MAKĠNASI ĠġLETMESĠ (TUZLA-ĠSTANBUL) 20.ARÇELĠK A.ġ. PĠġĠRĠCĠ CĠHAZLAR ĠġLETMESĠ 21.ARSLAN ALÜMĠNYUM SANAYĠ VE LĠMĠTED ġġrketġ 22.AS ÇĠMENTO SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. (BUCAK-BURDUR) 23.ASELSAN A.ġ. (MEHMET AKĠF ERSOY MH., 296.CD., NO16, MACUNKÖY-ANKARA). 24.ASMAġ AĞIR SANAYĠ MAKĠNALARI 25.ATALAY SONTAJ ENJEKSĠYON MAK. ĠMAL. SAN. (OSTĠM- ANKARA). 26.ATĠKER METAL ĠTHALAT ĠHRACAT ĠMALAT SAN. TĠC. A.ġ. (KONYA) 27.AYBAKAR DIġ TĠCARET (AKYURT) 28.AYDIN ĠNġAAT MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. 29.AYDIN TORNA SAN.TĠC. LTD. ġtġ. (TORNACILAR SAN. SĠT., A BLOK, NO 5/6/7/8/9, ESKĠġEHĠR) 30.AYGERSAN (AYDINLATMA GEREÇLERĠ SAN. TĠC. A.ġ.) (ANK.-ĠST. KARAYOLU, 27.KM, KAZAN-ANKARA) 31.AYTEMĠZLER MACHĠNE INDUSTRY&TRADE CO. LTD. (ĠSKĠTLER CD., NO 34, ĠSKĠTLER-ANKARA) 32.ANA TAMĠR MERKEZĠ (KAYSERĠ) 33.AKS DALGIÇ POMPA (SANAYĠ SĠTESĠ, 5.CAD., NO 15-16, SERĠK-ANTALYA) 34.ARÇELĠK Aġ ANKARA BULAġIK MAKĠNASI FAB.( ALTINORDU CAD., NO 3, SĠNCAN ORGANĠZE SAN-ANKARA)

14 Sayfa 13 B 1.BAġKENT MAKĠNA 2.BAġKENT PRES ÇELĠK MÜH. ĠNġ.SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. (ARI SANAYĠ SĠTESĠ, 3.ETAP, 708.SK., NO 34, OSTĠM-ANKARA) 3.BAYKAL MAKĠNE SAN. A. ġ. 4.BEYÇELĠK GESTAMP (ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, KAHVERENGĠ CD., NO13, NĠLÜFER-BURSA) 5.BĠRĠKĠM MAKĠNA SAN.TĠC. LTD. ġtġ. (ARI SAN. SĠTESĠ, 3.ETAP, 28.CD., 684.SK.,NO 09, ĠVEDĠK OSTĠM-ANKARA) 6.BĠRLĠK MAKĠNA LTD.ġTĠ. (NĠLÜFER ORG. SAN.BÖL., 320.SOK., NO3, BURSA) 7.BOLPARSAN A.ġ. (D-100 KARAYOLU, KARACAAĞAÇ MEVKĠĠ,AġAĞI GEÇĠTVEREN KÖYÜ YOLU ÜZERĠ-BOLU) 8.BOSCH FREN SĠS. SAN. TĠC. A.ġ. 9.BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. TĠC. A.ġ. (ORGANĠZE SAN. BÖL., YEġĠL CAD., NO 27, BURSA) 10.BÖKE MAKĠNA KALIP ĠMALAT SANAYĠ ( EMĠNEL YAPI KOOP., 667.SK., NO 14, ĠVEDĠK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGES -ANKARA) 11.BOTAġ (ESKĠġEHĠR YOLU, 25.KM, YAPRACIK KÖYÜ MEVKĠĠ ANKARA) C-Ç 1.CEMATEK 2.CIMPOR YĠBĠTAġ ÇĠMENTO (HASANOĞLAN) 3.ÇAĞRI KAZAN SAN. TĠC. LTD.ġTĠ. (57.SK., NO 48, OSTĠM-ANKARA) 4.ÇĠMSA (MERSĠN) 5.ÇĠMTAġ A.ġ. 6.ÇUKUROVA MAKĠNA ĠMALAT VE TĠCARET A.ġ.(ADANA YOLU, TARSUS) 7.CNC TEKNĠK MAK. SAN. (ĠVEDĠK ORGANĠZE SAN., 707.SOK., NO 7, OSTĠM-ANKARA) 8.ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠĠ (KIRġEHĠR) D 1.DENGE TESĠSAT MALZ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. (YENĠ GÖLCÜK YOLU, 4.KM, ĠZMĠT) 2.DERMAN DÖKÜM SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. (O.S.B DÖKÜMCÜLER SĠTESĠ, 14.SK., NO , SĠNCAN ANKARA) 3.DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKĠġEHĠR YOLU, 8.KM, ÇANKAYA- ANKARA) 4.DĠLMENLER MAKĠNE VE TEKSTĠL (TEKĠRDAĞ) 5.DĠTAġ DOĞAN YEDEK PARÇA A.ġ.(KAYSERĠ YOLU, 3.KM., NĠĞDE) 6.DĠZAYN MAKĠNA ĠMALATI VE MUH. SAN.TĠC. (AHĠ EVREN CD., 36.SK., NO 01, OSTĠM ANKARA) 7.DĠZAYN OPTĠMUM MÜHENDĠSLĠK LTD.ġTĠ. (ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ BÖLGESĠ GÜZELYURT MH., MANĠSA) 8.DOKU-SAN OTO YAN SAN.TĠC. LTD. ġtġ 9.DENER MAKĠNE (KAYSERĠ) 10.DEVLET DEMĠRYOLLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlama Amaç: MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28774 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 16.10.2012-28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı