NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Dayanak: Madde 1 Bu staj esasları, Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. Amaç: Madde 2 Bu staj esaslarında, Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerin eğitim-öğretim planlarında yer alan zorunlu staj uygulaması çerçevesinde, lisans öğrencilerinin öğrenim süreleri içerisinde kazandıkları teorik ve pratik bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri ve mesleki görgülerini arttırmaları amacı ile yapmakla yükümlü oldukları staj çalışması ile ilgili esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Madde 3 Bu staj esasları kapsamında, staj öncesinde, staj süresince ve staj sonrasında, stajyer öğrencilerin, staj yapılan iş yerlerinin ve staj komisyonlarının yükümlülükleri ile ilgili, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin tümüne ait genel esaslar ve Fakülte bünyesindeki bölümlere ait özel hususların çerçevesi düzenlenmiştir. Tanımlar: Madde 4 Bu staj esaslarında geçen; (a) Üniversite: Niğde Üniversitesini, (b) Fakülte: Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesini, (c) Dekan: Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanını (d) Bölüm/Bölümler: Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Bölümü/Bölümleri, (e) Komisyon: Bölüm Staj Komisyonunu ifade etmektedir. Genel Esaslar: Madde 5 Staj uygulaması, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek ve mesleki görgülerini arttırmak ya da pratik tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla, yurt içinde veya yabancı bir ülkede çeşitli özel veya resmi kurum veya kuruluşlarda, belirli sürelerde yapılan uygulamalı çalışmalardır. Madde 6 İlgili Bölümün Bölüm Kurulu, 3 (üç) yıllık görev süresi için bölüm öğretim üye veya öğretim görevlileri arasından 3 (üç) kişiden az olmamak üzere bir Bölüm Staj Komisyonu seçer ve Komisyon, Başkanını ve Yardımcısını belirler. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Bölüm Staj Komisyonu nun sekreterlik işleri Bölüm Başkanlığı Sekreterliği nce yürütülür. Madde 7 Yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğrenim gördükleri bölümde/programda kabul edilmiş stajlarının geçerli sayılıp sayılmamasına, Komisyonun görüşü alınarak ilgili Bölüm Kurulunca karar verilir. Staj Dönemleri: Madde 8 Staja ancak dördüncü yarıyılını tamamlayan öğrenciler başlayabilirler.

2 Madde 9 Yaz tatili ve yarıyıl tatili dışında kalan zamanlarda yapılacak stajlar, öğrencinin zorunlu ders programı dikkate alınarak Komisyonca kararlaştırılır. Staj Süreleri: Madde 10 Öğrencilerin dört yıllık eğitimleri boyunca yapacağı staj, her biri 30 (otuz) işgünü olmak üzere toplam 60 (altmış) işgünüdür. Bir staj döneminde en az 10 (on), en çok 45 (kırk beş) iş günü staj yapılabilir. Staj Yerleri: Madde 11 Stajlar, Komisyonun uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarda yapılabilir. Staj yerleri, ilgili bölüm tarafından öğrenciye önerilebileceği gibi öğrencilerin kendileri tarafından da bulunabilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde, staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir. Madde 12 Staj yerinin uygun kabul edilebilmesi için öğrencinin staj yapacağı işyerinde kendi alanında en az 1 (bir) mühendisin bulunması zorunludur. Staj Öncesinde Yapılacak İşlemler: Madde 13 Staj yapacak öğrenciler staj yapacakları işyerleri/kuruluşları belirten dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlığı na başvururlar. Staj yeri Komisyonca uygun bulunan öğrenciler, onaylı staj defteri ve 2 (iki) adet sicil fişini Öğrenci İşleri Bürosu ndan alırlar. Staj Süresince Yapılacak İşlemler: Madde 14 Öğrenciler staj yaptıkları işyerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve kurallarına uymak zorundadırlar. Grev, gösteri, yürüyüş veya işi yavaşlatma eylemlerine katılamazlar. Madde 15 Stajlara devam zorunluluğu vardır. Öğrenci staj süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundadır. Madde 16 Komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrencileri staj yerinde denetler. Madde 17 Staj süresince yapılan tüm işler, staj defterine günü gününe kaydedilir. Öğrenci çalışma konusunu tanıtmak üzere, fotoğraf, fotokopi, ozalit, rapor, proje vb. gibi dokümanları staj defterine ekleyebilir. İhtiyaç durumuna göre ek rapor hazırlanabilir ve deftere düzenli bir şekilde eklenebilir. Staj Sonunda ve Sonrasında Yapılacak İşlemler: Madde 18 Staj Sicil Fişi, işyeri yetkilileri tarafından doldurulup tasdik edilerek kapalı bir zarfla onaylanmış olarak ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir. Madde 19 Staj defterleri, staj bitim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde Bölüm Başkanlığına imza karşılığı teslim edilmek zorundadır. Stajların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: Madde 20 Staj defteri eksiksiz doldurulacaktır. İş yerince onaylanmamış veya eksik doldurulmuş defterler kabul edilmeyecektir. Madde 21 Komisyon, Bölüm Başkanlığı nca kendilerine teslim edilen staj defterlerini ve staj sicil fişlerini bu esaslar çerçevesinde en geç 2 (iki) ay içinde inceler ve gerek görürse değerlendirme süresi içinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir. Değerlendirme sonucuna göre Komisyon düzeltme isteyebilir veya kısmen ya da tamamen stajı reddedebilir. Düzeltme yapması istenen öğrenci, en çok 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde staj reddedilmiş sayılır. Madde 22 Staj sonuçları BAŞARILI/BAŞARISIZ ve geçerli sayılan iş günü olarak değerlendirilir. Stajın herhangi bir bölümünde başarısız olan ve stajını tamamlayamayan öğrenci o staj bölümünü tekrarlamak zorundadır. Mezun olabilmek için tüm stajın başarılı olması zorunludur.

3 Madde 23 Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve ekli belgelerinde tahrifat yapan veya staj yapmadığı halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır. Staj Sonuçlarının Açıklanması: Madde 24 Staj komisyonunun değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir ve Dekanlığa bildirilir. Staj Sonuçlarına İtiraz: Madde 25 Öğrenciler staj sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar Bölüm Kurulu tarafından incelenerek en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Bölümlere Özel Esaslar: Madde 26 İnşaat Mühendisliği Bölümünde; a) Bölüm öğrencileri stajlarını, Komisyonca uygun görülen her türlü inşaat mühendisliği imalatının gerçekleştirildiği şantiyelerde Şantiye Stajı olarak gerçekleştirebilecekleri gibi, asgari 30 iş günü Şantiye Stajı ve azami 30 iş günü ise inşaat mühendisliği tasarım ve projelendirme uygulamalarının yer alacağı Büro Stajı olacak biçimde de gerçekleştirebilirler. b) Bölüm öğrencilerinin staj yeri olarak tercihen, kamu kurum ve kuruluşları arasından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası vb bünyesindeki bölge, il veya şube müdürlükleri ve Büyükşehir belediyelerinin bünyesindeki birimler ile inşaat sektöründe saygınlığı bulunan ulusal veya uluslararası özel şirketler ile birlikte, projelendirme veya taahhüt konusunda inşaat sektöründe faaliyette bulunan yerel firmalar da Komisyonca uygun görülmesi halinde öğrenciler tarafından staj yeri olarak tercih edilebilir. c) Bölüm bünyesinde yer alan Yapı, Mekanik, Geoteknik, Hidrolik ve Ulaştırma Anabilim Dalları ile ilgili bazı genel staj konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: İnşaat mühendisliği uygulamalarını içeren her türlü betonarme, prefabrik veya çelik konstrüksiyon tekniği ile üretimi yapılan konut, toplu konut, alışveriş merkezi, okul, hastane, otel vb. bina, sanayi binaları yapım işleri, arazi ve laboratuarda zemin etütleri, zemin iyileştirme çalışmaları, beton karışımı tasarımı ve diğer yapı malzemesi imalat ve uygulamaları, baraj, su kabarma yapıları, sulama kanalı, isale hattı, kıyı koruma yapıları, denize deşarj yapıları, doğalgaz ve petrol boru hattı, karayolu, otoyol, demiryolu, istinat duvarı, tünel, viyadük, köprü, havalimanı vb her türlü ulaşım altyapı ve üstyapı inşaat işleri. Yukarıda örnek olarak verilen veya benzeri başka konularda çalışma yürüten kurum, kuruluş veya işletmelerde Bölüm öğrencilerinin, projelendirme evresinde Büro Stajı, imalat aşamasında da Şantiye Stajı yapmaları uygundur. Madde 27 Jeoloji Mühendisliği Bölümünde; a) Stajlar, Komisyonca onaylanan özel veya kamu kurum/kuruluşları nda her biri 30 (otuz) iş günü olmak üzere iki devre halinde toplam 60 (altmış) iş günü Kurum Stajı olarak yapılır. b) Bölüm tarafından Arazi Stajı yapılması sağlandığı takdirde, öğrencilerin bu staja katılmaları zorunludur. 15 (on beş) günlük Arazi Stajına katılan öğrenciler 30 (otuz) iş günlük Kurum Stajından muaf sayılırlar. Arazi Stajına sağlık nedenlerinden dolayı katılamayan öğrenciler, durumlarını tam teşekküllü bir hastaneden aldıkları rapor ile

4 belgeledikleri takdirde Bölüm Kurulu kararı ile 30 (otuz) iş günlük Kurum Stajı yapabilirler. Madde 28 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde; a) Stajlar 30 (otuz) ar işgünü olarak iki devre halinde, Türk Telekom, TRT ve diğer özel televizyon kurumlarının araştırma-geliştirme, bakım-onarım laboratuarları veya eğitim daireleri ile TEDAŞ ve diğer elektrik üretim ve dağıtım kurumları, MTA Enstitüsü, Devlet Hava Meydanları, MKE ve Tersaneler gibi kurumlar ile Komisyonun uygun göreceği diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında yapılabilir. b) Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisinin bulunmadığı işyerlerinde staj yapılamaz. c) Birinci staj, dördüncü yarıyıl sonunda veya daha sonra yapılır ve süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu staj; Elektrik Makineleri (motor, transformatör, jeneratör, vb. lerinin üretim, bakım-onarım veya işletim merkezleri vb.), kontrol sistemleri (işyeri, tezgâh ve sistem kontrol birimleri veya bina otomasyon sistemleri vb.), enerji üretimi ve dağıtımı (termik, hidrolik veya nükleer enerji santralleri, trafo merkezleri, şalt sahaları veya araştırma merkezleri vb.), devre tasarımı (araştırma ve geliştirme laboratuarları, elektronik cihaz üretim merkezleri vb.), güç elektroniği (SMPS, UPS, US sistemleri, elektrik makineleri tahrik ve kontrol devrelerinde, BJT, MOSFET ve Tristör ailesi elemanlarının uygulamaları, CAD, CAM veya bilgisayar destekli kontrol sistemleri vb.) konularının bir kısmı veya tamamında yapılabilir. d) İkinci staj altıncı yarıyılın sonunda veya daha sonra yapılır ve süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu staj; AF lı Sistemler (telefon, radyo, video, telsiz, telemetre, faks, teleks vb. cihazların bakım-onarım, üretim merkezleri vb.), Mikrodalga Sistemleri (radar, uydu vb. alıcıverici sistemleri ile ısıtma veya soğutma gibi mikrodalga sistemlerinin bakım-onarım veya üretim merkezleri vb.), Diğer Sistemler (sonar, jeofon vb. topoğraf sistemleri, meteoroloji sistemleri, MODEM, mikroişlemci destekli radyo-video konferans sistemlerinin bakım-onarım veya üretim merkezleri vb.), Dijital Elektronik (bilgisayar sistemleri, dijital enstrümanlar, PLD, Mealy/Moore tipi ardışıl makina tabanlı devre veya sistemlerin üretim veya bakım-onarım merkezleri vb.), Endüstriyel Elektronik (analog kontrollü, NC, CNC, DNC tezgahlar, endüstri robotları, kontrol-kumanda ve ayar sistemleri, dönüştürücüler, bina otomasyonu ve asansör sistemlerinin bakımonarım veya üretim merkezleri vb.) Enstrümantasyon Elektroniği (askeri veya sivil hava, kara veya deniz taşıtlarının hız, konum, pozisyon, yön ve hedef belirleme sistemler ile nükleer veya kimya endüstrilerinde kullanılan spektroskobik, polagrografik, kromatografik enstrüman ve ölçü aletlerinin bakım-onarım, kalibrasyon veya üretim merkezleri vb.), Tıbbi Elektronik (röntgen, tomografi, EKG vb. biyolojik enstrümanlar ve telemetrik sistemlerin üretim, bakım-onarım veya kalibrasyon merkezleri vb.) konuların bir kısmında veya tamamında yapılır. Madde 29 Makine Mühendisliği Bölümünde; a) Stajlar, İmalat ve Organizasyon olmak üzere iki aşamalıdır. Her bir stajın süresi 30 iş günüdür. İmalat stajını tamamlamayan öğrenciler organizasyon stajını yapamazlar. b) Birinci staj, imalat stajı olup aşağıda belirtilen beş ana konudan en az bir tanesini kapsayan iş yerlerinde yapılmalıdır.

5 Talaşlı Talaşsız Üretim: İş yeri, klasik veya bilgisayar kontrollü olmak üzere, torna, freze, dik işleme merkezi, borwerk, matkap, kaynak tezgâhları (Oksi-asetilen, elektrik ark, gaz altı, toz altı kaynağı) v.b. olmak üzere tezgah parkına sahip olmalıdır. Pres ve Sac Şekillendirme: İş yeri, klasik veya bilgisayar kontrollü olmak üzere, hidrolik pres, eksantrik pres, apkant pres, kenet, diğer sac eğme-bükme tezgahları, oksi-asetilen, lazer, su jeti kesme üniteleri, dövme, haddeleme v.b. tezgah parkına sahip olmalıdır. Plastik Enjeksiyon ve Ekstrüzyon: İş yeri, klasik veya bilgisayar kontrollü olmak üzere, enjeksiyon pres, eksruder tezgahı v.b. sıcak şekillendirme tezgahları parkına sahip olmalıdır. Isıl İşlemler: İş yerinde, elektroliz, yüzey kaplama, yüzey sertleştirme, tavlama v.b. işlemler yapılmalıdır. Döküm: İş yerinde, pik döküm, çelik döküm, bronz döküm, alüminyum döküm v.b. döküm işlerinden en az birisi yapılıyor olmalı ve iş yerinin kendisine ait model ve kalıp hazırlama ünitesi bulunmalıdır. c) Öğrencilerin stajlarını yapacakları kuruluşta üzerinde çalışacakları ve raporlarında belirtecekleri konular aşağıda sıralanmıştır. Staj yapılan kuruluşun kısaca tanıtımı ve tarihçesi Kuruluşun ürün yelpazesinin kısaca açıklanması Yerleşim planının verilmesi Organizasyon şemasının verilmesi Mühendis görev dağılımının incelenmesi Kuruluşta uygulanan üretim tekniklerinin sınıflandırılması ve kısaca açıklanması (kuruluşta döküm, talaşlı üretim işlemleri, pres işleri, kaynak, ısıl işlemler, dövme, plastik enjeksiyon v.b. işlemlerden hangilerinin bulunduğu, nasıl ve ne gibi işler için uygulandığının belirtilmesi) Kuruluşta uygulanan üretim tekniklerinin gözlemlenmesi ve incelenmesi: Her üretim birimindeki tezgâhların ve makinelerin (özel ve genel amaçlı sayısal denetimli) sayıları, teknik özellikleri ve kuruluştaki kullanılma alanlarının belirtilmesi Her üretim birimindeki birkaç tezgâh üzerinde yapılan işlerden birer tanesi örnek alınarak, teknik resimlerin bir bilgisayar destekli teknik resim ortamında çizilmesi, her birinde üretimin gözlenerek veya mümkünse öğrencinin kendisi tarafından yerine getirilerek üretim kademelerinin ayrıntılı olarak açıklanması (çözümlenmesi yapılacak örnek iş veya ürün sayısı 5 den az olmamalıdır) Örneklenen işlerden (veya ürünlerden) en az ikisi için maliyet hesaplarının yapılması d) İkinci staj organizasyon stajı olup, öğrencilerin aşağıdaki kuruluşlardan birinde, aşağıda belirtilen nitelikler kapsamında, organizasyon tecrübelerini artırmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri kuruluşlar ve bu kuruluşlarda üzerinde çalışacakları ve raporlarında belirtecekleri konular aşağıda sıralanmıştır. Öğrenci stajını hangi tip kuruluşta yaptı ise, o başlık altındaki ilkelere göre ayrıca bir Staj Raporu verecektir. FABRİKALAR Staj yapılan kuruluşun kısaca tanıtımı ve tarihçesi Kuruluşun ürün yelpazesinin kısaca açıklanması

6 Yerleşim planının verilmesi Organizasyon şemasının verilmesi Mühendis görev dağılımının incelenmesi Personel görev dağılımının incelenmesi Birimler ve birimler arası ilişkilerin incelenmesi Satın alma planının incelenmesi Üretim planının incelenmesi Örnek bir ürün seçerek maliyet hesabının yapılması Uygulanan kalite kontrol şekillerinin incelenmesi Geleceğe yönelik planlanan gelişmeler ve tasarıların incelenmesi Yardımcı tesislerin incelenmesi Bakım ve onarım sistemlerinin incelenmesi Fabrikada çevre kirliliğinin nasıl önlendiğinin incelenmesi Fabrikanın genel enerji kullanımı ve birim ürün maliyetine etkisinin incelenmesi TASARIM VE PROJE BÜROLARI Staj yapılan büronun kısaca tanıtımı ve tarihçesi Organizasyon şemasının verilmesi Mühendis görev dağılımının incelenmesi Personel görev dağılımının incelenmesi Birimler ve birimler arası ilişkiler Büroda yapılmış iki önemli projenin ayrıntılı olarak incelenmesi İş alma, planlama ve teslim yöntemlerinin incelenmesi Staj süresi içinde büroda yapılan bir işe nasıl katkıda bulunduğunu gösterir ayrıntılı bilgilerin ve belgelerin verilmesi Bir projenin ayrıntılı maliyet hesabının yapılması Büronun geleceğe yönelik gelişme planını içeren bilgilerin verilmesi ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ Staj yapılan kuruluşun kısaca tanıtımı ve tarihçesi Tesislerin genel yerleşim planının incelenmesi Organizasyon şemasının verilmesi Mühendis görev dağılımının incelenmesi Personel görev dağılımının incelenmesi Birimler ve birimler arası ilişkilerin incelenmesi Üretim planının incelenmesi Enerji üretim sistemlerinin tanıtılması ve incelenmesi Üretilen enerjinin maliyet hesabının ayrıntılı olarak incelenmesi Bakım ve onarım sistemlerinin incelenmesi Enerji tesisinin çevre ve hava kirliliğine etkisinin incelenmesi Diğer Hususlar: Madde 30 Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda açıklanan hususların dışında kalan hallerde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürürlük: Madde 31 Bu Staj Esasları tarih ve 2005/03 sayılı Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 16. Maddesi gereğince Niğde Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

7 Yürütme: Madde 32 Bu Staj esasları, Dekan tarafından yürütülür.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ELEKTRİK STAJI Elektrik Makineleri (motor, transformatör, jeneratör, vb. lerinin üretim, bakımonarım veya

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Madde 1- İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca, İnşaat, Geomatik ve Çevre Mühendisliği Bölümleri öğrencileri pratik bilgi

Detaylı

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN

DOÇ. DR. RECEP ÇALIN DOÇ. DR. RECEP ÇALIN Staj, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek, mesleki görgülerini artırmak ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla, yurtiçinde veya

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Bu esaslar Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ STAJ KOMİSYONU 2013 İçindekiler A. GENEL ESASLAR... 2 1. Staj Öncesi...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KAYSERİ 2014 1 GENEL BİLGİLER VE İLK İŞLEMLER 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri,

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. YÖNETİM YAPILANMASI Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESĠ BÖLÜM-I AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE-1: Bu staj kılavuzu, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı