KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ zorunlu STAJ KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ zorunlu STAJ KURALLARI"

Transkript

1 KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ zorunlu STAJ KURALLARI ) Staj yeri öğrenci tarafından sağlanmalıdır. Bölüme kontenjan sınırlı ya da laboratuvar stajı olarak gelmektedir. 2) 45 Đşgünü staj yapılmalı. Cumartesi-Pazar işgünü ise belgelenmeli 3) gün biçiminde 2 ayrı staj yapılabilir. Bu durumda 2 ayrı rapor hazırlanır. Staj sicil fişi ve defteri doldurulur. Bir laboratuvar bir işletme (en az 25 işgünü) stajı yapılabilir. Đki kısımlı stajlar iki ayrı yaz dönemi ya da iki ayrı yerde aynı yıl içinde tamamlanabilir. Bu süreden fazla (45 işgünü) sigortalı resmi staj yapılamaz. Sigorta yapılması olanaksızdır. 4) Tüm 1. ve 2. sınıf dersleri alınmış(tercihan başarılmış) olmalı (en az 60 kredi). Bazı kuruluşlar 3. /4. sınıf öğrencilerini tercih etmektedir. 5) Bir endüstriyel kuruluş/şirket (kimya müh. Çalışması zorunlu)(ltd.şti. ya da A.Ş.) (çimento, şeker, rafineri, petrokimya ilk tercih)bak. EK 1 6) Staj Dekanlıktan alınacak PRATĐK ÇALIŞMA DEFTERĐ ile belgelenecektir. PRATĐK ÇALIŞMA DEFTERĐ ilk sayfasına ve en son sayfadaki sicil fişine resim yapıştırılarak Dekanlığa onaylatılmalıdır. (Dekanlıkça onaylanmamış defter ve sicil fişleri yapılan stajlar GEÇERSĐZDĐR) 7) PRATĐK ÇALIŞMA DEFTERĐ son sayfasında bulunan Staj sicil fişleri kapalı ve mühürlü zarfta posta ile Bölüme geri postalanmalı YA DA elden kapalı ve mühürlü olarak teslim edilmelidir. 8) Rapor formatı PRATĐK ÇALIŞMA DEFTERĐNDE bulunmaktadır. 1

2 9) Raporda çalışılan kuruluş ile ilgili ünite ya da işletme temelindemutlaka kütle ve enerji denkliği işlenmelidir. Bu hesaplama, tüm ĐŞLETME stajı yapanlar için zorunludur. 10) Sigorta işlemi tamamlanmadan staj yapılması olanaklı değildir. 45 ĐŞGÜNÜN DEN FAZLA RESMĐ STAJ YAPILAMIYACAKTIR. 45 gün üzerinde sigorta yaptırılması olanaksızdır. Staj sigorta işlemleri başvuruları ilgili yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında tamamlanmalıdır. 30 Haziran dan sonra sigorta işlemi yapılmayacaktır. 11) Rapor tesliminde; - Ciltli(spiral tercih) rapor - Rapor CD si - PRATĐK ÇALIŞMA DEFTERĐ (onaylı) birlikte olmalıdır. Rapor teslim edildiğinde STAJ SĐCĐL FĐŞĐ ve staj defteri ile birlikte verilen anket formları önceden gelmiş olmalıdır. 12) Tek raporlar 16 Ekim 2015 akşamına kadar; Đki rapor hazırlayanlar 13 Kasım 2015 akşamına kadar raporlarını teslim etmelidir. Teslim anında; -staj raporu ve CD kopyası -Staj defteri -staj sicil fişi (kapalı ve mühürlü) (sicil fişi posta yolu ile gelenler hariç) -anket formları birlikte verilmelidir. Bu süre sonunda gelen raporlar için mazeret dilekçesi verilmeli ve dilekçe kabul edilmelidir. 2

3 13) Staj yeri istediği takdirde zorunlu staj belge bölüm sekreterliğinde yazdırılmalı, Prof.Dr.M.Erol a imzalatılmalı; mühürlendikten sonra gönderilmeli. 14) Staj yapılacak yer Prof.Dr. M.Erol dan (Bölümden) onay alındıktan sonra kesinleştirilmeli. 15) Mezun olabilmek için 45 işgünü staj yapılması ve staj sicil fişi ve defterinin doldurulması, onaylanması, kurallara uygun rapor verilmesi zorunluluktur. 16) Stajlar yasal eğitim/öğretim dönemi dışında yapılmalıdır. Haziran dönem sonu sınavları bitimi ile Eylül güz dönemi başlangıcı arasında. (Stajlar tarihleri arasında tamamlanmalıdır) 17) ÇOK ÖNEMLĐ UYARI - SĐCĐL FĐŞĐ VE DEFTERĐ DEKANLIKTA MÜHÜRLENMEMĐŞ, - ĐŞLETME STAJINDA ENERJĐ ve KÜTLE DENKLĐĞĐ OLMAYANLAR - SĐCĐL FĐŞĐNDE BĐRDEN ÇOK B VE ALTI NOT OLANLARIN, - RAPOR FORMATI UYGUN OLMAYANLAR (BĐR DÜZELTME HAKKI VAR) - TESLĐM EVRAKLARI EKSĐK OLANLAR(CD, SĐCĐL FĐŞĐ, STAJ DEFTERĐ VE RAPORU BĐRLĐKTE OLMALI) (BĐR HAFTA ĐÇĐNDE EKSĐKLER TAMAMLANMALI) STAJLARI GEÇERSĐZ SAYILACAKTIR. 3

4 GĐDĐLECEK STAJ YERĐ ĐÇĐN BÖLÜMDEN ONAY ALINMASI VE STAJ KABUL BELGESĐNDE ONAYLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDĐR. Ek olarak; Prof.Dr. Murat EROL Staj Koordinatörü Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 5. maddesi b bendi uyarınca yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulacak öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. hükmü yer almaktadır. Ayrıca aynı kanunun prim ödeme yükümlüsü başlıklı 87. maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulacak öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından primlerinin ödeneceği belirtilmektedir yaz aylarında staj yapacak öğrencilerin WEB sayfamızda bulunan iki adet formu ve ekinde istenen belgeleri 4 MAYIS 26 HAZĐRAN 2015 içinde, Prof.Dr.M.Erol'a teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklar Bölümden toplu olarak resmi yazı ile Dekanlığa iletilecektir. Öğrenciler staja gitmeden, staja başlanacak tarihe göre 10 gün içinde sigorta evrakını Dekanlık öğrenci işlerinden almalıdırlar. Daha önce staj sigorta belgesi olanaklı değildir. 4

5 Staj başvurusu(sđgorta ĐŞLEMLERĐ) için izlenecek yol: 1) Staj yapacağınız yerden KABUL BELGESĐ ve ön onaynızı staj komisyonundan alınız. 2) WEB sayfasında bulunan 2 formu, kabul belgesi ile nüfus ve fakülte kimlik fotokopilerinizi 2 şer TAKIM hazırlayıp, Prof.Dr. M.Erol a onaylatınız. Ve bu belgelerle SĐGORTA ĐŞLEMĐ için DEKANLIK MALĐ ĐŞLERE gidiniz. Sigorta evrakları (her şey iki adet olacak): -Başvuru formu (WEB sayfasından) -Tahahhütname (WEB sayfasından) -Staj yeri kabul belgesi (staj yapılacak yerden alınacak belge) -SGK dan alınacak belge(sgk durumunuzun belgesi) -Nüfus cüzdanı ve fakülte kimlik fotokopileri(aynı sayfada) 3) Dekanlıktan staj defterini alıp, ÖN SAYFA VE SĐCĐL FĐŞĐ SAYFASINA BĐRER RESĐM YAPIŞTIRIP Dekanlığa onaylatınız. Anket formunu (hem Bölüm hem de Dekanlık için ayrı ayrı) alınız. DEKANLIKÇA ONAYLI OLMAYAN DEFTERLER ĐLE STAJ YAPILAMAZ. STAJ GEÇERSĐZ OLUR. 4) Bu işlemler tamamlandıktan sonra STAJ yerine gidiniz. STAJ KOMĐSYONU Üyeleri PROF.DR.MURAT EROL (BAŞKAN) Tüm işlem ve onayları yapacaktır. Đzinli ise diğer üyeler onay verebilir. Tüm evraklar Prof.Dr.M.Erol a teslim edilmelidir. PROF.DR.NURAY YILDIZ Y.DOÇ.DR.SUNA ERTUNÇ (ARAŞ.GÖR. CEREN ATĐLA DĐNÇER) 5

6 EK 1 STAJ YAPILABĐLECEK YERLER LĐSTE 1 (ÖN ONAYSIZ GĐDELEBĐLECEKLER) TÜPRAŞ(ĐZMĐT, ĐZMĐR, KIRIKKALE, BATMAN) PETKĐM(ĐZMĐR) ŞEKER FABRĐKALARI ÇĐMENTO FABRĐKALARI KĐMYASAL MADDE ÜRETEN ŞĐRKETLER DETERJAN ÜRETEN ŞĐRKETLER MKE YE BAĞLI FABRĐKALAR(ÜRETĐM YAPILAN) AKSA(YALOVA) ve benzeri Elyaf üretimi yapılabilen işletmeler MADENĐ YAĞ ÜRETĐM ŞĐRKETLERĐ(bazılarında sadece LAB. Stajı yapılmaktadır) GÜBRE FAB. YALITIM MADDESĐ ÜRETENLER(ismi bilinen) LĐSTE 2 (isim yapmış büyük şirketler; ön onay gerekli) BOYA FABRĐKALARI SERAMĐK SANAYĐ ŞĐŞE - CAM FAB. Ve bağlı işletmeler DEMĐR-ÇELĐK FAB.(K.EREĞLĐ, KARABÜK, ĐSKENDERUN) KAĞIT FAB. TUSAŞ(TAI)(ANKARA) ASELSAN ĐLAÇ FAB. ETĐ MADEN E BAĞLI ĐŞLETMELER (FABRĐKALAR: BANDIRMA v.b.) GIDA ÜRETĐM ŞĐRKETLERĐ (YAĞ, SÜT ÜRÜNLERĐ, MAKARNA, KONSERVE v.b.) BÜYÜKŞEHĐRLERE BAĞLI ATISU VE ĐÇMESUYU ARITMA TESĐSLERĐ PLASTĐK VE MAMULLERĐ ÜRETENLER MAKĐNA ÜRETEN ĐŞLETMELER(TCDD FAB. V.b.) ROKETSAN BETON ÜRETĐM TESĐSLERĐ TEKSTĐL FAB. ALKOLLÜ ĐÇKĐ FAB.(BĐRA, RAKI, ŞARAP v.b.) ASKERĐ ANA TAMĐR FAB. SAVUNMA SANAYĐ ĐÇĐN ÜRETĐM YAPAN FAB.(FNSS v.b.) 6

7 ELEKTRĐK ÜRETEN SANTRALLER (DOĞALGAZ, KÖMÜR KULLANANLAR) LĐSTE 3 DĐĞERLERĐ (ÖN ONAY ALINMASI ŞARTTIR) YUKARIDA ADI GEÇMEYEN ĐŞLETMELER (A.Ş. ya da Ltd. Şti. statüsünde olanlar) SANAYĐ SĐTELERĐNDEKĐ ĐŞLETMELER LĐSTE 4 LABORATUVA STAJI YAPILABĐLECEK YERLER (ön onay gerekmez) (20 ĐŞGÜNÜ NDEN ÇOK OLAMAZ; fazlası yararsız) TSE: Türk standartları enstitüsü TPAO: Türkiye petrolleri aşatırma merkezleri BOTAŞ (KÜTLE ENERJĐ DENKLĐĞĐ KURULABĐLACAK YERLERDE ÇALIŞANLAR HARĐÇ) MTA: Maden Tetkik arama enstitüsü DSI: Devlet su işleri TKĐ: Türkiye kömür işletmeleri TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ETĐ MADEN: Araştırma merkezleri BAKANLIKLARA bağlı LABORATUVARLAR HASTANE LABORATUVARLARI ÖNEMLĐ NOT ĐŞLETME STAJI: en az 25 işgünü (üretim yapılan tüm işletmelerde yapılabilir) işletme şirket statüsünde olmalıdır LABORATUVAR STAJI: en çok 20 iş günü (fazlası geçersiz; ancak staja engel değil) TOPLAM = 45 işgünü (2015 yaz stajları için isteğe bağlı ek stajlar için SGK tarafından sigorta yapılabilmektedir. Bu amaçla yukarıda adı geçen sigorta evraklarının aynen hazırlanması gerekmektedir.) ĐŞLETME STAJINDA KÜTLE-ENERJĐ DENKLĐĞĐ MUTLAKA OLMALIDIR. LABOTAUVAR STAJLARINDA BU KOŞUL ARANMAZ. 7

8 ÖNEMLĐ UYARI: *2013 ve 2014 GĐRĐŞLĐLER 3.SINIF(5.YARIYIL) DERSLERĐNĐ KODLARKEN KYM399 DERSĐNĐ ve 4.SINIF(7.YARIYIL) DERSLERĐNĐ KODLARKEN KYM499 KODLU STAJ DERSLERĐNĐ KODLAMAK ZORUNDADIRLAR. *KYM499 KODLAYAN ÖĞRENCĐLERĐN KYM399 DERSĐNĐ DE ÖNCEDEN KODLAMIŞ OLMALARI GEREKMEKTEDĐR. AKSĐ DURUMDA STAJLARINI TAMAMLAMIŞ SAYILAMAZLAR. *STAJI ĐZLEYEN DERS YILINDA KYM399 VE/YA DA KYM499 KODLANMALIDIR. *KYM399 BAŞARILMADAN KYM499 ALINAMAZ. *45 ĐŞGÜNÜ STAJI TAMAMLAYANLAR ÖNCE KYM399 KODLAMALI, ERTESĐ YIL KYM499 KODLAMALIDIR.AYNI DERS YILINDA HEM KYM399 HEM DE KYM499 KODLANAMAZ. *2012 VE ÖNCEKĐ KODLU ÖĞRENCĐLERĐN BU DERSLERĐ KODLAMAMALARI GEREKMEKTEDĐR. BU KURALLAR STAJ KOMĐSYONU TARAFINDAN TARĐHĐNDE ONAYLANMIŞTIR. PROF.DR.M.EROL PROF.DR.N.YILDIZ Y.DOÇ.DR.S.ERTUNÇ 8

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Form 1: / /20. T.C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Meslek Yüksekokulunuzun Programı..nolu öğrencisiyim. Sosyal güvencem : ( )SSK ( )BAĞKUR ( )EMEKLİ SANDIĞI ( )Sosyal Güvencem

Detaylı

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI STAJ KOMİSYONU Arş. Gör. Meryem AKSU (Staj 1 Sorumlusu) Arş.Gör. Gamze KATIRCIOĞLU(Staj 2 Sorumlusu) Yrd.Doç. Dr. Rabia KÖKLÜ

Detaylı

STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ

STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ STAJ İŞLEMLERİ STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ 1.Çevre mühendisliği uygulamaları konusunda birimleri olan tüm resmi daireler ( Çevre Orman, Bayındırlık, Sağlık, Çalışma, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları,

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1- Ticari Bilimler Fakültesi ne bağlı Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU İŞYERİ STAJI UYGULAMA ESASLARI Son Güncelleme Tarihi: 01.10.2014 AMAÇ VE KAPSAM: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü LİSANS - ÖNLİSANS DERS KAYITLARI Ders kayıtlarından önce kayıtlı olduğunuz diploma programının ders planını, açılan dersleri ve bu dokümanda yer alan bilgileri incelemenizi, gerekli durumlarda danışmanlarınızın

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER EK-1 EK-2 2 Adet Olarak Doldurularak İmzalandıktan Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 EK-4 - Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı