BİRİNCİ BÖLÜM. GİRİŞ (Amaç, Kapsam, Tanımlar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM. GİRİŞ (Amaç, Kapsam, Tanımlar)"

Transkript

1 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ÜYELERİNİN DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA EMEKLİLİK MESLEK İÇİ BİRİKİMLERİNİN SAĞLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ SİSTEMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK* BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ (Amaç, Kapsam, Tanımlar) Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik 1512 sayılı Noterlik Kanununun, 163. Ve 166. maddesinde yer alan, Noterler arasında birlik ve yardımlaşmanın sağlanması, sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler alınması ve genel menfaatleri ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere usul ve yöntemler belirleyerek, emeklilikte refah düzeyini artırmak amacı ile birikim yapmalarını, bu birikimleri nemalandırarak muhafaza etmek, dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili koordinasyonları sağlamak ile ilgili sistemin uygulamasını gerçekleştirmek için yapılmıştır. Kapsam Madde 2 (1) Bu Yönetmeliğin, 1.maddesinde belirtilen amacı gerçekleştirmek için meslek içi birikim ile uygulamasının şekil ve şartları, usul ve esaslarına ait hükümleri ihtiva eder. Tanımlar Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Birlik : Türkiye Noterler Birliği, Noter veya Üye : Türkiye Noterler Birliği üyesi olup bu sistemle ilişiği bulunan halen görevli veya emekli olmuş noterler, Yönetmelik : Türkiye Noterler Birliği Üyelerinin Dayanışma, Yardımlaşma, Emeklilik, Meslek İçi Birikimlerinin Sağlanması ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Yönetmelik, Yönetim Kurulu : Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, Ödenti : Her noterin, Türkiye Noterler Birliğine, Noterlik Kanunu gereğince ödeyeceği aidat ile ilgisi olmayan ve Türkiye Noterler Birliği Kongresi tarafından kararlaştırılan oranda, aylık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanarak birikimlere katılmak üzere gönderilen aylık ödemeler, Birikim : Üyelerin Dayanışma, Yardımlaşma, Emeklilik, Meslek İçi Birikimlerinin Sağlanması ve Değerlendirilmesi Sistemi için her üyenin şahsi birikim ve nemalarından, hibe ve aktarma gibisair katkılardan oluşan matematiksel rezervleri, Hesap Dönemi : Takvim yılı, (01 Ocak - 31 Aralık) Sistem : Bu Yönetmelikte kurulmuş olan, Üyelerinin Dayanışma, Yardımlaşma, Emeklilik, Meslek İçi Birikimlerinin Sağlanması ve Değerlendirilmesi Sistemi nin şekil ve şartları ile usul ve esasları, anlaşılacaktır.

2 İKİNCİ BÖLÜM SİSTEMİN GENEL ESASLARI (Genel olarak, şekil, devir ve temlik, şartlar, hak ediş, göreve dönüş) Genel olarak Madde 4 (1) Bu Yönetmelik ile düzenlenen sistem ile üyelerin meslek içi birikim ve tasarruflarının sağlanmasına yardımcı olmak, emekliliklerinde refah düzeylerini artıracak önlemler almak, üyelerin Birlik bünyesindeki daha önceki mevcut birikimleri ve nemaları ile sair katkılar sonucunda oluşan rezervleri de dâhil olmak üzere, koordinasyonu sağlamak, şekil ve şartlarını göstermek ve bu yol ile sosyal yardım ve hizmet görevini yerine getirmek amaçlanmaktadır. Bu sistemde üye bazlı hesaplanan birikimler, üyelerin ödentileri ve gelirlerden elde edilen nemalara bağlı olarak artmaktadır. Şekil Madde 5 (1) Üyelerin bu sistemde biriken aylık ödentileri, hesaplarına aktarılan her türlü katılım, bağış ve payları ile her türlü nemalar Birlik bünyesinde ayrı bir birikim hesabında üye bazlı takip edilecek şekilde tutulur. Bu birikimin hesapları ile Birliğin diğer mal varlığı, diğer fonları, gelir ve hesapları birbirinden ayrıdır. Devir ve temlik Madde 6 (1) Bu Yönetmelikten doğan, üyelerin hak ve menfaatleri, hiçbir surette üçüncü şahıslara devir, temlik, terhin edilemez, teminat olarak gösterilemez. (2) Birlik üyelerinden alınan tüm ödenti ve kesenekler, bu sisteme aktarılan tüm birikimler, bu Yönetmeliğe göre üyelere ve hak sahiplerine emeklilik dönemlerinde ve ayrılmaları hallerinde taksitle iade, toplu iade gibi sosyal güvenlik, hizmet ve yardımlarının karşılığını oluşturduğundan bunlar üzerinde gerek üyeler, gerek diğer hak sahipleri ve gerekse üçüncü şahıslar, bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar dışında hiçbir hak talep edemezler. (3) Bu sisteme yapılacak ödemeler ve aktarmalar dahil bundan sonra yapılacak ödentiler, nemaları ve sair bağış ve katılımlardan oluşacak birikimler, iştirakçi tarafından hiçbir suretle bir başkasına devir ve temlik edilemez. Bu konudaki tasarruflar Birlik yönünden hükümsüz sayılır. Şartlar Madde 7 (1) Bu sistemden yararlanabilmek için üyelik hakkına sahip olmak yeterlidir. Daha evvel meslekten emeklilik yoluyla ayrılmış olanlar da borçlanma hükümlerine uymak suretiyle sistemden yararlanabilirler veya yararlanmaya devam edebilirler. Hak ediş Madde 8 (1) Bu Yönetmelik ile yapılacak ödemelere hak kazanmak için gerekli olan haller, a) Üyenin yaş haddini doldurması nedeniyle fiilen emekli olması, b) Üyenin yaş haddini doldurmadan önce istifa etmesi veya müstafi addedilerek Noterlik görevinden ayrılması, c) Üyenin yaş haddini doldurmadan önce herhangi bir sebeple Noterlik görevinden ayrılması, d) Üyenin yaş haddini doldurmadan önce tam maluliyet neticesi Noterlik görevinden ayrılması, e) Üyenin yaş haddini doldurmadan önce vefat etmesi,

3 Göreve dönüş Madde 9- (1) Noterlik görevinden ayrılan üyenin yine herhangi bir şekilde Noterlik görevine başlaması halinde, a) Taksitle iade yardımı seçeneğini kullanan üyeye Noterlik görevine dönüşünü takip eden hesap dönemi itibariyle taksitli iade yardımı kesilir. Yeniden intibakı yapılarak bu yönetmelik hükümlerine göre aylık ödentileri ödemeye başlar. Sistemdeki birikimleri nemalanmaya devam eder. b) Toplu ödeme seçeneğinden yararlanan üyenin, toplu iade yardımı olarak aldığı birikimlerini sisteme iade etmesi isteğine bağlıdır. Ancak göreve başladığı tarih itibariyle bu Yönetmelik hükümlerine göre aylık ödentileri ödemeye başlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİSTEMİN TEKNİK ESASLARI (Birikim kaynakları, nemaların dağıtımı, bağış ve aktarmaların dağıtımı) Birikim kaynakları Madde 10- (1) Birlik in uyguladığı sistemin gelir kaynakları; a) Üyelerden alınan Türkiye Noterler Birliği kongrelerinde belirlenecek aylık gayri safi gelirin yüzdelik oranı nispetinde olan aylık ödentilerdir. Bu oran Birlik Kongrelerinde yeniden belirlenebilir. Halen görevli bulunan Noterler bu sistemin devamını sağlamak üzere aylık ödenti tutarını Birlik aidatlarının gönderilmesi zorunlu bulunan süre içerisinde, Birlik in belirleyeceği banka hesaplarına ayrı bir banka makbuzu ile yatıracaklar ve bu banka dekontlarını iş cetvelleri ile birlikte göndereceklerdir. Bu ödentiler masraf olarak gösterilmez. b) Üyenin birikimine katkı amacıyla yatırdığı paralar, c) Bu sistemdeki birikimlerin işletilmesi nemalandırılması ve faiz gelirleri, d) Birlik dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından sisteme yapılacak her türlü bağışlar, e) Birlik in sisteme yapacağı yardım, aktarma, katkı veya bağışlar, Gelir ve Nemaların Dağıtımı Madde 11- (1) a) Üyenin birikime ödediği aylık ödentileri ile sair ödemelerine ait nemalar ve bu sistemdeki birikimlerin nemaları, her yıl hesap dönemi sonunda birleştirilerek sistemin toplam neması tespit edilir. Hesap dönemi sonu itibariyle üyenin sistemdeki mevcut birikimi göz önüne alınarak günlük adat sistemine göre bulunacak nema dağıtım kat sayısına bağlı olarak nema dağıtımı yapılır. Dağıtım neticesi hesaplanan bu miktarlar üyelerin mevcut birikimlerine ilave edilerek bir sonraki hesap dönemine aktarılır. Bankacılık ve mali mevzuatların değerlendirilmesi yapılarak, finansal piyasalardaki gelişmelere göre bu birikimlerin ortak veya ayrı hesaplarda mevzuatlara uygun olarak banka hesapları ile Noterlerin umumi menfaatleri gözetilerek değerlendirmesinin usul ve şeklini belirlemeye ve bu konuda kararlar almaya Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yetkilidir. b) Nema dağıtımından önce nemalardan ve tüm gelir payları üzerinden kanunen alınması zorunlu bulunan her türlü katılım payları, riziko primi, zorunlu ödemeler ve masraflar kesilir. Bakiye, nema dağıtımı usulü ile üyelerin hesaplarına intikal ettirilir. Bağış ve aktarmaların dağıtımı Madde 12- (1) Bu Yönetmeliğin 10 ncu maddesinin (d) ve (e) fıkrasında yer alan her türlü yardım, bağış ve aktarmalar, bütçe dönemi içerisinde bu sistemde bulunan ve aylık ödentilerini yapan noterlere, yine o bütçe dönemi içinde gönderdikleri Birlik ödenti aidatı oranına göre taksim edilerek üye hesaplarına aktarılır.

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SİSTEMİN ÇALIŞMASI (Seçimlik haklar, toplu ödeme, taksitle ödeme, taksitle ödemenin hesaplanması, taksitle ödeme seçenekleri, taksitle ödemenin yapılması) Seçimlik haklar Madde 13- (1) Bu Yönetmeliğin 8. maddesinde yazılı hususların gerçekleşmesi halinde Birlik Yönetim Kuruluna yazılı müracaat edilerek emeklilik ile ilgili seçimlik haklar kullanılır. Bu haklar şunlardır: a) Toplu ödeme b) Taksitle ödeme (2) Üyenin sistemdeki birikimleri ve hakları konusunda ilgililere yapılacak tebligattan itibaren bir ay içinde tercihini yapmayanlara toplu ödeme seçeneği uygulanır. Toplu ödeme Madde 14- (1) Bu Yönetmeliğin 8.maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarındaki durumlarda hak sahibi üyenin bizzat müracaatı, (d) fıkrasındaki durumda üyenin bizzat kendisi veya vasisinin müracaatı, (e) fıkrasındaki durumda ise kanuni mirasçılarının müracaatı ile bu sistemdeki üyeye ait birikimler mevcut mevzuatlara göre olabilecek, her türlü mükellefiyetten doğabilecek ödeme ve giderler kesildikten sonra üç ay içerisinde hak sahiplerine ödenir. Taksitle ödeme Madde 15- (1) Hak sahibi üyenin bu Yönetmeliğin 8. maddesindeki; a) (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda kendisinin, (d) fıkrasındaki durumlarda ise kendisinin veya vasisinin müracaatı ile taksitle ödeme uygulamasına başlanır. b) (e) bendindeki hallerde ise kanuni mirasçıların müracaatı ile üyeye ait tüm birikimleri üzerinden toplu ödeme yapılır. Ancak, üyenin eşi için kendi hissesine düşen kısmın sistemde bırakılması veya toplu olarak borçlanma yapılarak taksitle ödeme uygulanmasına başlanması isteğe bağlıdır. (2) Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden üye her hesap döneminin başından bir ay evvel yapacağı yazılı müracaat ile sistemden çıkabilir. Bu durumda toplu ödeme seçeneğindeki usullere göre ödeme yapılarak sistemle ilişiği kesilir.. Taksitle ödemenin hesaplanması Madde 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre emeklilik aylığı almaya hak kazanan üye veya eşinin, sistemde bulunan birikimleri, taksitle ödemenin belirlenmesinde göz önüne alınır. Taksitle ödeme seçenekleri Madde 17- (1) Üyeye hesap dönemi sonundaki rezervinin %7,5'u taksitle ödeme olarak verilir. Buna ek olarak, ilave nemanın dağıtımı ve ilave taksitli ödemenin hesaplanması ile ilgili olarak üyeler aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilir. a) Bu seçenekte dönem sonundaki nemadan yardım olarak ödenen %7,5 luk kısmı çıkarılarak kalan nemanın %10 u da ilave edilmek suretiyle ilave ödeme olarak dağıtılır, geriye kalan miktar rezerve ilave edilir. b) Bu seçenekte dönem sonunda ki nemadan ödenen %7,5 luk kısmı çıkarılarak kalan nemanın %30 u da ilave edilmek suretiyle ilave ödeme olarak dağıtılır, geriye kalan miktar rezerve ilave edilir. c) Bu seçenekte dönem sonundaki nemadan ödenen %7,5 luk kısmı çıkarılarak kalan nemanın %50 si de ilave edilmek suretiyle ilave ödeme olarak dağıtılır, geriye kalan miktar rezerve ilave edilir.

5 d) Bu seçenekte toplam nemanın, bir önceki yıl için Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen o yılki tüketici fiyatları endeksi üzerinden hesap edilen miktarı, üyenin rezervine eklenir, geriye kalan kısmı taksitle ödenir. (2) Emekli noterlere durumlarını gözden geçirmek ve yeniden yukarıdaki seçenekler üzerinde değerlendirme yaparak rezervlerini arttırmak veya eksiltme konusunda tercih hakkı verilir. Taksitle ödemenin yapılması Madde 18- (1) Taksitle ödeme Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği şekilde üç aylık dönemler sonunda nakit olarak yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER (Vergi mükellefiyeti, riziko birikimi, zamanaşımı, borçlanma, sair hususlar, kredi kullandırılması, yetki, sistemin başlangıç tarihi) Vergi mükellefiyeti Madde 19- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak her türlü ödeme, mali mevzuatlara uygun olarak mükellefiyetler ve sair giderlere konu olması halinde hangi nam altında olursa olsun bu mükellefiyetler Birlikçe ödeme yapılan üyelere veya mirasçılarına ait olacaktır. Riziko birikimi Madde 20- (1) Sistemin gelecek yıllarda desteklenmesi amacı ile birikim mevcudundan elde edilen nemaların %2'si (yüzde ikisi) her yıl riziko birikimi adı altında toplanır. Riziko birikimi toplam birikim mevcudunun %20'sini (yüzde yirmisini) geçemez. Riziko birikiminin bu oranı aşması halinde aşan kısım üyelerin yıl içerisindeki nema gelirlerine eklenir. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu kararı ile Riziko Birikim hesabı tasfiye edilebilir. Bu durumda aktüeryal hakkaniyet ilkelerine göre yönetmeliğin 11/a fıkrası hükümlerine göre riziko birikimindeki hesaplar üyelerin birikim hesaplarına eklenebilir veya yönetmeliğin amacına uygun bir şekilde değerlendirilebilir. Zamanaşımı Madde 21- (1) Bu Yönetmelikten doğan haklar doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde talep edilmediğinde zamanaşımına uğrar. Bu halde ilgilinin mevcut rezervi riziko birikimi hesaplarına aktarılır. Bu 5 yıllık süre içerinde hak sahiplerince talep edilmeyen birikimler üye hesaplarında takip edilmeye devam eder.. Borçlanma Madde 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre taksitle ödeme hakkını kazanan üye veya eşinin, taksitle ödemeye esas olacak birikimlerinin üyenin istediği rezerve ulaşamaması halinde, tamamlamak için borçlanması veya toptan ikmal yapması mümkündür. (2) Halen emekli bulunan noterler bu değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunmaları halinde, istedikleri miktarda toplu para yatırmaları kaydı ile para yatırmalarını takip eden üç ayın sonunda yatırılan miktara bağlı olarak bu Yönetmelikteki hükümlere göre taksitle ödeme almaya hak kazanırlar.. Sair hususlar Madde 23- (1) Üyelerin mevzuata göre ödemesi gereken vergi, resim, harçlar ve her türlü kanuni kesintiler ile Birliğe olan her türlü borçları yapılacak ödemelerden mahsup edilir. Üyelere yapılacak her türlü ödeme hak sahibi olduğu andan itibaren kesin hesap çıkarılamaması halinde avans şeklinde yapılır. Kesin hesap ise hesap dönemi sonunda çıkarılacak bilanço ile belirlenir ve hesap bakiyeleri ilgilisine defaten iade edilir.

6 (2) Meslekten ayrılan noterlere 31 Aralık tarihi itibariyle gerçekleşen hesabından ayrı olarak, ödeme tarihi itibariyle tahakkuk edecek nema da hesaplanarak ödeme yapılır. (3) Birikimin %7,5 un altında nemalanması halinde birikim zarar edeceğinden açıklar riziko birikiminden veya müteakip yıllarda elde edilecek fazla nemalarla kapatılabilir. Üç yıl üst üste zarar edildiğinde veya %7,5 un altında nema elde edildiğinde bu hesaplar gözden geçirilecektir. Gerekli tedbirler Birlik Yönetim Kurulunca alınacaktır. (4) Sistemin üyeleri bu Yönetmelikteki bütün hükümleri ve daha sonra yapılacak değişiklikleri önceden kabul ve taahhüt etmiş sayılır. (5) Ekonomik ve sosyal hadiselere göre Yönetmelik her zaman değiştirilebilir. Değişikliklerden önceki yönetmelik hükümlerine dayanarak üyeler herhangi bir hak talep edemezler. (6) Taksitle ödeme alanların hayatta olup olmadığı Birlikçe takip edilir. Ödeme alanlar ikametgâh adreslerini ve değişiklikleri en geç bir ay içinde Birliğe bildirmek ve ayrıca her yıl Birlikçe istenecek beyannameleri, gerekli bilgi ve belgeleri Birliğe vermek zorundadırlar. Süresi içinde beyanname, bilgi ve belgeleri bir mazereti olmaksızın vermeyenlerin taksitli ödemesi bunların ibrazına kadar yapılmaz. (7) Taksitle ödeme alan üyenin ölümü halinde, sistemdeki mevcut birikimi mirasçılarına toplu ödeme olarak iade edilir. Ancak eşin, sistemde devam etmek istemesi halinde, birikimde bırakacağı meblağ üzerinden yeniden hesaplama yapılarak kendisine taksitle ödeme yapılır. Kredi Kullandırılması Madde 24 - (1) Bu sisteme dahil olan üye noterlerin yazılı talepleri halinde aşağıdaki şekilde kredi verilir; a) Noterlere yazılı talepleri halinde hesap dönemi sonunda oluşturulan dönem başı birikim alacaklarının % 50 sini geçmemek üzere kredi verilir. b) Kredi borcu bulunan noterlerin yeniden kredi talep etmeleri halinde ise; dönem sonunda oluşturulan dönem başı birikimine noterin daha önce aldığı kredi miktarı, yeni kredinin ödendiği tarihte ilave edilerek yeni bulunacak birikim mevcudunun tamamından daha önceki kredi borcu mahsup edilerek kredi verilir. Ödenmiş ve ödenecek kredilerin toplamı, noterin toplam birikiminin % 50 sini geçemez. c) Noterin yazılı talebi Birlik yetkili kurullarınca incelenerek, ödemeler Birliğin bankadaki vadeli ve vadesiz para durumuna göre yetkili kurullarca uygun görülecek zamanlarda başvuru sırasına göre yapılır. d) Kredi ödemeleri bakımından vade en çok on yıldır. e) Kredi talep eden noterin ödeme vade talebi on yıllık süreden az ise kredi alan noter toplam on yılı aşmayacak şekilde bir kez erteleme isteyebilir. Bu talep yetkili kurullarca karara bağlanır. f) Bu krediler faize tabi değildir. Kullanılan krediler için ayrıca nema hesabı da yapılmaz. Üyelerin kullanılan kredi tutar dışında sistemde kalan birikimleri oranında nema almaya devam ederler. Birlik e vadesinde ödenmemiş borcu varsa noterlerin bu borçları kredi, yardım veya mevduat iadelerinden mahsup edilir. Yetki Madde 25- (1) Bu Yönetmeliği değiştirmeye Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, yürütmeye Türkiye Noterler Birliği Başkanı yetkilidir. Sistemin başlangıç tarihi Madde 26- (1) Bu Yönetmelik kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Madde 1 (1) Bu yönetmelik, 01 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Noterler Birliği Meslek İçi Birikimi ve Uzun Vadeli Ödeme Sistemi Yönetmeliğinin tadili ile gerekli düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konulmuştur tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Noterler Birliği Yardım Sandığı Yönetmeliği bu yönetmelikle birleştirilmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde eski

7 yönetmelikler hükümleri, süre ile ilgili haklar dahil yasalarca sağlanan tüm haklar aynen geçerlidir. Geçici Madde 2 (1) 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Noterler Birliği Meslek İçi Birikimi ve Uzun Vadeli Ödeme Sistemi Yönetmeliği ile tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Noterler Birliği Yardım Sandığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde oluşan tüm birikimler toplanarak bu yönetmelik hükümleri altında birleştirilmiştir. Bu her iki yönetmelik ile, üyelere sağlanan her türlü yasal haklar aynen baki olup süre ile ilgili haklar da dâhil olmak üzere kazanılmış bulunan tüm yasal haklar bu yönetmelikle de devam eder. Geçici Madde 3 (1) Eski yönetmelik yerine kaim olan bu yönetmelik hükümleri sistem içerisinde mevcut bulunan tüm üyeleri doğrudan kapsamaktadır. Geçici Madde 4 - (1) Bu sisteme dâhil olmak istemeyen ve çıkmak isteyen üye veya hak sahibi eşi, bu talebini Birliğe yazılı olarak yapmak zorundadır. Böyle bir talep karşısında, yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan Toplu ödeme şekli ile üyenin kendisi veya hak sahibi eşi bu sistemden çıkarılır. Sistemden çıkarılan üye veya hak sahibi eşi veya kanuni mirasçıları bu sistem ile ilgili olup ileriye matuf doğabilecek her türlü hak ve menfaatlerden mahrum olur. Geçici Madde 5 - (1) Geçici 4. madde ile bu sistemden ayrılan noterin yeniden bu sisteme girmek istemesi halinde sisteme tekrar girebilir. Bu sisteme yeniden giren noterin toplu bir meblağını birikimine katmak istemesi ihtiyaridir. Geçici Madde 6 - (1) Geçici 2. maddede belirtilen ve bu yönetmelik hükümleri altına alınan tüm birikimlerle ilgili olup, mevcut yasa ve mevzuat gereği oluşacak bilcümle mali mükellefiyetler karşısında, üyelere üyeler nezdinde ödenmesi söz konusu oluşabilecek mükellefiyetlerin ödenebilmesi için, istek halinde ödeme planlarına göre üyelere faizsiz kredi verilebilir veya mahsuben iade yapılır. Geçici Madde 7 - (1) Noterler bu sisteme katkı amacı ile daha önce hariçten yatırdıkları paraları, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çekebilirler. Geçici Madde 8- (1) tarihinden itibaren, mevcut fonlardan iade talep eden noterler ile emekli olan noterlere talepleri doğrultusunda Birlik Yönetim Kurulu kararı ile taksitle ödeme, toplu ödeme veya kısmi iade yapılabilir. Bu ödemeler bu yönetmelik hükümlerine tabidir. Kredi talep eden noterlere bu fonlardan Yönetim kurulu kararı ile kredi avansı olarak ödeme yapılabilir. Kredi avansı olarak yapılan bu ödemelerin tamamı (oran hariç) bu yönetmeliğin 24. maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilir. Geçici Madde 9- (1) Noterlerden emekli olup sistemden henüz ilişiğini kesmeyenlerle bundan böyle emekli olacaklara 13. madde deki seçimlik hakkı tanınır. * Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında görüşülüp kabul edilmekle aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ MESLEK İÇİ BİRİKİMİ VE UZUN VADELİ GERİ ÖDEME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ MESLEK İÇİ BİRİKİMİ VE UZUN VADELİ GERİ ÖDEME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ MESLEK İÇİ BİRİKİMİ VE UZUN VADELİ GERİ ÖDEME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ (Amaç, Kapsam,Tanımlar) Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik 1512 sayılı Noterlik Yasasının 166/1.maddesine

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK Mayıs 2014 GENEL YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Telekom

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11625 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6327 Kabul Tarihi : 13/6/2012 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SĐRKÜLER ĐZMĐR 14/04/2008 SAYI 2008/63 REFERANS 4/63 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: Amaç ve kapsam Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi Resmi Gazete : 28.02.2002 Sayı : 24681 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.) BİRİNCİ

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

ADALET TEŞKİLÂTINDA EK EMEKLİLİK SİSTEMİ

ADALET TEŞKİLÂTINDA EK EMEKLİLİK SİSTEMİ ADALET TEŞKİLÂTINDA EK EMEKLİLİK SİSTEMİ Yılmaz POYRAZ Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kişilerin yaşlılıklarında hak edebildikleri emeklilik aylığı müreffeh bir yaşantı için yeterli bulunmamaktadır.

Detaylı

1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 1 03.05.2008 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Vakıf Senedinin değiştirilen maddelerinin eski ve yeni hali aşağıda gösterildiği gibidir. Değişiklikler Mahkemece tescil edildikten sonra

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26. Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.01.2013 Sayı: 2013/26 Ref: 4/26 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere, 6327 sayılı kanun ile 4632 sayılı kanuna eklenen

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

www.kanunum.com KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1)

www.kanunum.com KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1) SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 27) SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA

Detaylı