T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE"

Transkript

1 T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı personelini kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge 03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6, 17 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını, b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, c) Daire BaĢkanı: Personel Dairesi Başkanını, ç) Daire BaĢkanlığı: Personel Dairesi Başkanlığını, d) Birim Yöneticisi: Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimlerin yöneticilerini, e) Birim: Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimleri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeĢkilat ve Görevler Daire BaĢkanlığının TeĢkilatı MADDE 5- (1) 03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6 ve 17 nci maddesine göre kurulan Personel Dairesi Başkanlığının teşkilatı, ekli cetvelde belirtilen birimlerden oluşur. Daire BaĢkanlığının görevleri MADDE 6- (1) 03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Sayfa 1 / 13

2 a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Daire BaĢkanının görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 7- (1) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının en üst yöneticisidir. Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Daire Başkanlığına verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek, b) Hükümet programları, kalkınma ve icra planlarında Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak, c) Personel ile ilgili politika ve stratejileri belirleyerek ilgili birimlerle iş birliği içinde sonuçlandırmak, ç) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak, d) Daire Başkanlığının insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak, e) Birim yöneticilerinin görevlerini belirlemek, söz konusu birimler arasında görev dağılımı yaparak, koordinasyon ve iletişimi sağlamak, ayrıca değişen ve gelişen şartlara göre gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yapmak, f) Hizmetler ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Daire Başkanlığındaki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak, g) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak, ğ) Personelinin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek, bir üst göreve atanacak personeli niteliklerine ve belirlenen kriterlere göre seçmek ve atanması için teklifte bulunmak, h) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yenilik ve değişime uygunluğu dikkate alınarak daha etkin, verimli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla koordinatör/koordinatörler görevlendirmek, ı) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak, i) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, Bakanlığın diğer birimleri ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, j) Bakanlık Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalamak, yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde birim yöneticilerine hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek, k) Daire Başkanlığının stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla birim yöneticileri ile toplantı yapmak, l) Daire Başkanlığı hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak, Sayfa 2 / 13

3 m) Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, n) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek, o) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanının sorumlulukları MADDE 8- (1) Daire Başkanı, Daire Başkanlığının hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden Bakanlık Makamına karşı sorumludur. (2) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir. (3) Daire Başkanı, Daire Başkanlığı çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesi ile birimlerin görevlerinin değiştirilmesinde yetkilidir. (4) Daire Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludurlar. Birim yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 9- (1) Birim yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek, b) Birimi ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak, c) Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak, çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak daire başkanını bilgilendirmek, ç) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin daire başkanına rapor sunmak, d) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performanslarını izlemek ve değerlendirmek, e) Kendisine bağlı personelin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarını takip ve kontrol etmek, f) Diğer birimlerle iş birliği yapmak, g) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak, ğ) Daire Başkanlığı e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak, h) Çalışmalarını, genel ahlak kuralları ile Bakanlığın misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerine uygun çalışmasını sağlamak, ı) Birimin iş ve işlemlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, i) Kurumun, çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlaması ve yönetilmesi çalışmalarına katılmak, j) Birim personelinin, deneyimli ve nitelikli olması için gerekli çalışmaları yapmak, k) Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve iyileştirilmesi çalışmaları için gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak, l) Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, m) İç denetim, genel teftiş ve kalite yönetim sistemi iç tetkik sonuçlarından ortaya çıkan düzeltici ve önleyici işlemleri başlatmak ve takip etmek, Sayfa 3 / 13

4 n) İş ve işlemlerin yönetim bilişim sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak, görev alanı ile ilgili sayısal verileri derlemek, değerlendirmek ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarmak, o) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek, ö) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. Birim Yöneticisinin Sorumlulukları MADDE 10 - (1) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir. (2) Daire Başkanı, Daire Başkanlığı çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesi ile birimlerin görevlerinin değiştirilmesinde yetkilidir. (3) Daire Başkanlığının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludurlar. ġeflerin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 11 (1) Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek, b) Mahiyetindeki personelin üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek, c) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak, ç) Gelen ve giden evrakın kayıt ve dosyalama ve arşiv işlemlerinin takibini yapmak, d) İlgili dokümanları zamanında amirlerine sunmak, e) İmza aşaması tamamlanan yazıların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, f) Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, g) Hizmet için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak, ğ) Daire Başkanlığı e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak, h) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek, ı) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak, i) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. Bilgisayar programcılarının görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 12 (1) Bilgisayar programcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım ve kodlanması konusunda görev almak, b) Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını yapmak, c) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek, ç) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek, d) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak, e) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. Sayfa 4 / 13

5 Çözümleyicilerin görev ve sorumlulukları MADDE 13 (1) Çözümleyicinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Bilişim aracılığıyla yapılması düşünülen işlerin olabilirliğine ilişkin araştırma yapmak, b) Verilerin toplanması, çözümlenmesi, tasarımı, hazırlanması, kontrol edilmesi ve bilişim ortamına aktarılmasını sağlamak, c) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek, ç) Birimi ve mesleği ile ilgili yazışmaları düzenlemek, d) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak, e) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. Bilgisayar iģletmenleri ile Veri hazırlama ve kontrol iģletmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14 (1) Bilgisayar işletmenleri ile Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Daire Başkanlığının her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak, b) Görev alanıyla ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek, c) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak, ç) Hizmetlerle ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek, d) Kaydı yapılan evrakın dağıtımını yapmak, posta ile gönderilmesi gereken evrakı postaya vermek, e) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek, f) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. Memurların görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 15 (1) Memurların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak, b) Diğer çalışanlarla iş birliği yapmak, c) Daire Başkanlığının her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak, ç) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek, d) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek, e) Hizmetlerle ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek, f) Kaydı yapılan evrakın dağıtımını yapmak, posta ile gönderilmesi gereken evrakı postaya vermek, g) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. Sekreterlerin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 16- (1) Sekreterlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Sekreterliğini yaptığı amirinin telefon ve diğer görüşmelerinin düzenli olarak yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak, b) Üst makamlardan havale edilen evrakları amirine sunmak, c) Gelen yazıları takip etmek, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak, ç) Faksla gelen yazıları takip etmek ve ilgili birime ulaştırmak, d) Hizmet için gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak, Sayfa 5 / 13

6 e) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlamak, f) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. SözleĢmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 17- (1) Sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Bilgisayar Mühendisi: Bilişim alanındaki çalışmaları araştırarak, değerlendirmek, planlamak ve koordineyi sağlamak, Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak. b) Programcı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım ve kodlanması konusunda çalışmak, Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak. c) Sistem Programcısı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının hazırlanması, sistem tasarımının yapılması, paket programlarının işletilmesi konularında çalışmak ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak. ç) Çözümleyici: Bilişim aracılığıyla yapılması düşünülen işlerin olabilirliğinin araştırılması, gerekli verilerin toplanması, çözümlenmesi, tasarım hazırlanması, kontrol edilmesini sağlamak ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak. d) Diğer SözleĢmeli Personel: sözleşme hükümlerine uygun olarak atandıkları pozisyonların gereği hizmetleri yürütmek. Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 18- (1) Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Kadro/pozisyon unvanlarının gereği olan hizmetleri yapmak, b) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek, c) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak, ç) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birimler MADDE 19- (1) Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen 6 birimden oluşur: a) Kadro ve Sınav İşlemleri Birimi, b) Atama İşlemleri Birimi, c) Özlük ve Arşiv İşlemleri Birimi, ç) Hukuk, Disiplin ve Mevzuat Birimi, d) Terfi İntibak ve Emeklilik Birimi, e) Yönetim Hizmetleri Birimi, (2) İhtiyaç durumunda yetkili makamın onayı ile yeni birimler kurulabilir ve mevcut birimlerde değişiklik yapılabilir. Sayfa 6 / 13

7 Birimlerin ÇalıĢma Usul ve Esasları MADDE 20- (1) Birimler görevlerini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Daire Başkanının talimatları doğrultusunda yerine getirirler. Birimler arasındaki koordinasyon ve iş dağılımı Daire Başkanı tarafından sağlanır. Birimlerin görevleri MADDE 21- (1) Kadro ve Sınav ĠĢlemleri Biriminin görevleri Ģunlardır: a) Bakanlık merkez teşkilatının personel ihtiyacını standart kadroya göre tespit etmek, birimler arası kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek, b) Bakanlık taşra teşkilatının personel ihtiyacını ilgili genel müdürlükler ile standart kadroya göre tespit etmek, iller arası kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek, c) Bakanlığın ihtiyacı olan kadroların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ihdası için işlemleri başlatmak, ç) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin ihtiyacı olan kadroların alınması, dağıtılması; tenkis-tahsis işlemlerini yapmak, d) Bakanlık ve personelin ihtiyacı olan kadroların temini için iptal-ihdas işlemlerini yapmak, e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin A, B, C ve D bendi kapsamında Bakanlığa tahsisli kadro ve pozisyon sayılarını tutmak f) Kadro vizelerini Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından almak, g) Dolu, boş kadroları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ve diğer birimlere bildirmek, ğ) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin (yan ödeme ve özel hizmet tazminatı) işlemleri yapmak, ilgili birimlere bildirmek, h) Mali yılı bütçe kanunu gereği açıktan atama sayılarını tespit etmek, gerekli onayları almak, ı) Açıktan atama izinlerini istemek ve takibini yapmak, i) Personel ve insan kaynağına ilişkin kurumsal istatistikleri tutmak ve takip etmek, j) Kadro, pozisyon ve istihdama ilişkin hükümleri uygulamak, k) Kadroları, merkez ve taşra olarak ayrı ayrı, sınıf, derece unvan ve isimler itibariyle kadro defterlerine işlemek, l) Merkez ve taşra teşkilatının kadro kayıtlarını sisteme işlemek, m) Bilgisayarda tutulan kayıtların düzenli olarak yedeklemesinin yapılmasını sağlamak, n) Bakanlığımızda engelli kontenjanında görev yapan personel sayılarının her üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmek, o) Kamu Personeli Seçme Sınavından personel alımı için Devlet Personel Başkanlığına kadro derecesi, adedi ve niteliklerini bildirmek, ö) 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa uygun olarak Devlet Personel Başkanlığınca bildirilen atama tekliflerine ilişkin işlemleri başlatmak, kayıtlarını tutmak, p) 4131 Sayılı Kanunla ilgili şehit Malul yakınları ile İçişleri Bakanlığınca bildirilen personelin atamalarına ilişkin işlemleri başlatmak, kayıtlarını tutmak, r) Bakanlık personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı için kadro belirlemek ve süreci takip etmek, s) 3413 Sayılı Kanun kapsamında alınacak personel sınavı işlemlerini yapmak, ş) Engelli personel alım işlemleri için kadro ve nitelikleri belirlemek ve ilgili yerlere bildirmek, t) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek, Sayfa 7 / 13

8 u) Sözleşmeli personel alım sınav hazırlıklarını yapmak, süreci takip etmek, ü) 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddesi gereğince istihdam edilecek sözleşmeli personel işlemlerini yürütmek, v) Sözleşmeli personelin ücret yükseltilme onayları ve hizmet sözleşmelerin yenilenmesini sağlamak, y) Hizmet sözleşmesi fesih işlemlerini takip etmek, z) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir. (2) Atama ĠĢlemleri Biriminin görevleri Ģunlardır: a) Bakanlığımızla ilgili her türlü Personel ihtiyaçlarını değerlendirmek, planlamak ve kadro ve insan kaynakları imkanları ölçüsünde karşılamak, b) İlk defa ve yeniden personel atama işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelinin il veya kuruluşlar arası yer değiştirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, ç) Başka kurum veya kuruluşlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, d) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavı sonucu atamaya hak kazananların atamalarını yapmak, e) 3413 sayılı Kanun gereği işe yerleştirilenlerin atamalarını yapmak, f) KPSS ve ÖMSS sonucu atanacakların işlemlerini yapmak, g) Özür durumuna göre yapılacak atamaları değerlendirmek ve sonuçlandırmak. ğ) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereği yapılan sözleşmeli personel atamalarını gerçekleştirmek, h) Çeşitli nedenler ile ücretsiz izne ayrılış ve ücretsiz izin dönüşü göreve başlama işlemlerini yürütmek, ı) Devlet Memurluğu olma şartlarını sonradan kaybedenlerin görevine son verme işlemlerini yürütmek, i) Sözleşmeli ve İşçi personelin atanma, göreve başlayış, görevlendirilme, nakil, pozisyon değişikliği ve ayrılma işlemleri takibini yapmak, j) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek, k) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir. (3) Özlük ve ArĢiv ĠĢlemleri Biriminin görevleri Ģunlardır: a) Bakanlıktan ayrılmak isteyen personelin muvafakat ve dosya devir işlemlerini yapmak, b) Başka kurumlardan Bakanlığımıza açıktan veya naklen atanan personelin dosya alım işlemlerini yapmak, c) Arşiv ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, dosyaları/belgeleri sınıflandırma, saklama, kullanıma sunma, ayıklama ve imha etme gibi işleri usulüne uygun olarak gerçekleştirmek, istatistiklerini tutmak, ç) Personelin kurum kimlik belgesinde yer alan bilgilerin hazırlanması onaylanması, teslim alınması ve dağım işlemlerini yapmak, d) Personelin ödül işlemlerini yerine getirmek, e) Personelin mal bildirim beyannamelerini almak, karşılaştırmasını yapmak, mal bildirim komisyonunun sekreterya işlemlerini yürütmek, Sayfa 8 / 13

9 f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği Kurum İdari Kurulu sekretarya işlemlerini yürütmek, g) Kurum dışı görevlendirme işlemlerini yapmak, ğ) Askerlik ile ilgili tehir ve tecil işlemlerin takip etmek, h) Askerlik borçlanma işlemlerini yapmak ve sisteme girmek, ı) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği gerekli iş ve işlemleri yürütmek, i) Bakanlık personelinin pasaport formlarının düzenlenmesi ve yazışma işlemlerini yapmak, j) Bakanlıkta çalışan ve emekli olanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti ve belge düzenlemek, k) Bakanlıkta görev yapanlara ait icra takip yazılarının ilgili birimlere gönderilme işlemlerini yapmak, l) Merkez teşkilatında görev yapanlardan izinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin onay ve yazışma işlemlerini yapmak, m) Bakanlık çalışanlarından talep edenlerin ücretsiz ve refakat izin onaylarının takibini yapmak, n) Bakanlık çalışanlarının tüm bilgilerinin ve bilgi değişikliklerinin girilmesini sağlamak, o) Sözleşmeli personelin ve İşçilerin (Taşeron firma işçileri dahil) özlük dosyalarının tutulması, korunması ve kurum sicil numarası veya dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak, ö) Personel konusunda birimler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması ve özlük haklarının usulüne uygun yürütülmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli çalışma yürütmek, p) Personelin özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap vermek, r) Personelin izin ve sağlık raporu işlemlerini yürütmek, s) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek, ş) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir. (4) Hukuk, Disiplin ve Mevzuat ĠĢlemleri Biriminin görevleri Ģunlardır: a) Bakanlıkta görev yapan personele haklarında yapılan disiplin soruşturmaları sonucunda uygulanan disiplin cezalarının yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimi ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, b) Haklarında disiplin ve adli soruşturma işlemi yapılmakta olan personel ile tutukluluk sürecinde bulunan personelin görevinden uzaklaştırılması, uzaklaştırma uzatımı ve sonlandırılması gibi işlemlerin takibini yapmak, c) Personele uygulanan disiplin cezalarına karşı idari yargı mercilerine yapılan itirazlar ile temyiz ve karar düzeltme başvuruları için Hukuk Müşavirliğince yapılacak olan savunmaya destek olabilecek görüş verme, bilgi ve belge gönderme işlemlerini yerine getirmek, ç) 657 sayılı DMK nun 133. maddesi uyarınca önceden disiplin cezası uygulanmış personelden bu cezaların özlük dosyalarından silinmesi talebinde bulunanların cezaların tipine göre atamaya yetkili makama veya yetkili kurularla sunulması onaylarının/kararlarının yazılması ve sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, d) Yüksek Disiplin Kurulu sekretaryalık işlemlerini yürütmek, Sayfa 9 / 13

10 e) Merkez Disiplin Kurulu sekretaryalık işlemlerini yürütmek, f) Disiplin, idari ve adli işlemlerden dolayı açılan davalara ilişkin savunma işlemlerini yürütmek, g) Başkanlığın mevzuat çalışmalarını yapmak, güncelliğini takip etmek, diğer birimleri bilgilendirmek, ğ) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek, h) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir. (5) Terfi Ġntibak ve Emeklilik ĠĢlemleri Biriminin görevleri Ģunlardır: a) Bakanlık çalışanlarının derece, kademe terfi işlemlerini yapmak, b) Bakanlık personelinin intibak işlemlerini yapmak, c) Diğer sosyal güvenlik hizmetlerinin birleştirilmesi, değerlendirilmesi ve keseneğine ait derece kademe terfilerini yapmak, ç) Personelin emeklilik işlemlerini yerine getirmek, d) Asli memurluğa atanması işlemlerini ve hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak, e) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek, f) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir. (6) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri Ģunlardır: a) Başkanlık bütçe hazırlık, Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanması, ödeme takip, tahakkuk ve kesin hesap işlemlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak ve kesin hesabı çıkarmak, b) Faaliyet raporuna esas olacak verileri tutmak diğer birimler ile birlikte hazırlayarak üst yöneticiye sunmak, c) Başkanlığın gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek, ç) Başkanlık birimlerinden çıkan yazı ve belgelerin özelliğine göre posta ya da kurye ile dağıtımını sağlamak, d) Başkanlığa gelen yazı ve mesajları Başkanlık Makamına veya birimlere sunulmasını sağlamak, e) Kontrollü ve gizli evrakların yerlerine ulaştırılmasını usulüne uygun olarak sağlamak, f) Başkanlığın satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, g) Başkanlığın demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek, ğ) Başkanlığın resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, h) Personel devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak, ı) Çalışan memnuniyeti ve personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak, i) Personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek, Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak, Personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedefleri belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek, Sayfa 10 / 13

11 j) Resmî kurumlarla ve diğer birimler ile yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri yürütmek, koordine etmek, k) Birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek, ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek, l) Başkanlık toplantı mekânları ile ilgili organizasyonları yapmak, toplantıya katılacakları bilgilendirmek, m) Görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri yürütmek, n) Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yetki Devri MADDE 22 - (1) Daire Başkanı ve diğer yöneticiler, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. Yürürlük MADDE 23 - (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür. Sayfa 11 / 13

12 EK (1) CETVEL T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Personel Dairesi BaĢkanlığı Daire Başkanı Bağlı Birimler Diğer Birimler Daire Başkanı Kadro ve Sınav İşlemleri Birimi Atama İşlemleri Birimi Özlük ve Arşiv İşlemleri Birimi Hukuk, Disiplin ve Mevzuat İşlemleri Birimi Terfi, İntibak ve Emeklilik İşlemleri Birimi Yönetim Hizmetleri Birimi Kurullar Komisyonlar Satın Alma Komisyonları Muayene ve Kabul Komisyonları Başkanlık Sekretaryası Sayfa 12 / 13

13 EK (1) TEġKĠLAT ġemasi T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Personel Dairesi BaĢkanlığı Sayfa 13 / 13

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Genelge No: 1723 2012/1

Genelge No: 1723 2012/1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No: 1723 2012/1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev

Detaylı

T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Eğirdir

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kartal Belediyesi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

ÇUBUK BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ÇUBUK BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin amacı; Çubuk Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu yönetmenliğin amacı, Bayındır Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün teşkilat yapısı, hukuki statüsünü, görev, yetki

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7 ÖZÜ :Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı