Komatsu nun Hidrolik Sistemi ve Yeni Dizel Motoru Yakýt Tüketimini Azaltýr. CLSS Yüke Duyarlý Kapalý Devre Hidrolik Sistemi. Hidrolik Yað Tanký %20

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komatsu nun Hidrolik Sistemi ve Yeni Dizel Motoru Yakýt Tüketimini Azaltýr. CLSS Yüke Duyarlý Kapalý Devre Hidrolik Sistemi. Hidrolik Yað Tanký %20"

Transkript

1 Serisi

2 Komatsu nun Yeniikçi Teknoojieriye Topam Ýþetim Maiyeterini Düþürün Geiþmiþ motor teknoojieri ve Komatsu nun eþsiz hidroik sistemi sayesinde, yeni CX50 serisi topam iþetim maiyeterinde kayda deðer bir azamayý yakaar ve bu da üstün çaýþma performansý ve verimiiði mümkün kýar. Komatsu'nun yeniikçi forkifteri geenekse forkift konseptine bir meydan okumadýr. Dize Motoru Forkifter LPG Motoru Forkifter Optimum motor düþük yakýt tüketimi ve yüksek performansý yakaar. 3 you kataitik sistem ve tam eektronik kontroü motor en son eksoz emisyon deðererini karþýar. Komatsu nun Hidroik Sistemi ve Yeni Dize Motoru Yakýt Tüketimini Azatýr SADECE KOMATSU'DA MEVCUTTUR Motora geen yükü azatmak ve hidroik kaybýný en aza indirmek için, yeni CX50 serisi Komatsu iþ makinaarý tarafýndan yýarca kuanýýp test edimiþ oan CLSS hidroik sistem teknoojisi ie donatýmýþtýr. Kompakt 3.3 t motor üstün performans saðarken bir önceki FD50AT-8 modeine göre yakaþýk %20 daha az yakýt tüketir. "CLSS" Düþük Yakýt Tüketimi ve Yüksek Verimiik Saðar Hidroik yük otomatik oarak tespit ediir ve deðiþken debii hidroik pompadan yanýzca yeteri miktarda yað sisteme pompaanýr. Bu sistem sayesinde hidroik sistemdeki yað kayýparý önenir ve motordan çekien güç azaýr. Yakýt Tüketimi %20 Daha Az CLSS Yüke Duyarý Kapaý Devre Hidroik Sistemi Motor Hafif Yükte Hidroik Yað Kaybýnýn Omamasý Sayesinde; Ataþman kuanýmý probemsiz ve düzgün our Düþük motor devrinde bie yükü kadýrmak mümkün our Hidroik Yað Tanký Kontro Vafi Deðiþken Debii Pompa Yað Taþmasý Yok FD50AT-8 YENÝ CX-50 / ** Komatsu tarafýndan test edierek buunan deðererdir. Sonuçar kuaným þartarýna göre deðiþikik gösterebiir. Azatýmýþ Topam Ýþetim Maiyeteri (Dize) Önceki Hidroik Sistemde; Diþi pompadan süreki oarak sabit miktarda yað pompaanýr ve artan yað hidroik tanka geri döner. Bu da motordan çekien gücü arttýrýr. Hidroik Yað Tanký Motor Aðýr Yükte Þanzýman Pompasý Kontro Vafi Artan Yað 2 Kapaý devre yaðý tip fren sistemi, düzeni periyodik bakým ve yað deðiþimeri yapýmak kaydýya yakaþýk saat mükee fren performansý sunar. Bu sayede eski tip fren sistemerindeki gibi sýk sýk fren baatasý deðiþtirmek gibi probemer yaþanmaz. Motor yaðý deðiþim periyodu arttýrýarak 300 saate çýkartýarak, yað tüketim maiyeti azatýmýþtýr. Azaan bakým maiyeteri ve ede edien yakýt tasarrufu sayesinde 8 yýýk bir kuaným sonucunda topam operasyon maiyeterinde %14'ün üzerinde bir tasarruf ede edimektedir. Kuaným Gideri Yakýt Gidereri Fren Bakým Gidereri Motor Yaðý Gidereri %20 Tasarruf %36 Tasarruf %48 Tasarruf Topam Ýþetim Gideri Önceki mode YENÝ CX-50 1.Yý 2.Yý 4.Yý 8.Yý ** Komatsu test verisidir. Mukayeseer FD50AT-8 modei ie yapýmýþtýr. Günde 5 saatik çaýþma öngörümüþtür. Ayda 25 günden yýda 1 saatik çaýþmaya göre hesapanmýþtýr. Bakým araýkarý üreticinin tavsiyeeri doðrutusunda yapýmaktadýr. Maiyet hesapamaarý Japonya piyasa fiyatarýna göre hesapanmýþtýr. Sonuçar þartara göre deðiþikik gösterebiir. Topam Ýþetim Gideri %14 Daha Az

3 Ýeri Teknooji Sayesinde Düþük CO2 Deðereri (Dize) SADECE KOMATSU'DA MEVCUTTUR Dize modeerde yüksek verimiik saðayan CLSS sistemi ie kombine çaýþan Komatsu SAA4D95LE-5-A motor buunmaktadýr. Bu sistem sayesinde yýýk CO2 emisyon deðerinde yakaþýk 6.5 tonuk bir azama saðanmýþ our. Yýýk CO2 Yayýýmýnda 6.5 Ton Azama Geiþmiþ Dize Motor En Son Emisyon Deðererini Karþýamaktadýr Aþýrý yanmanýn azatýmasý, birbireriye kombine teknoojier oan yüksek basýnçý Coon-rai sistem, eektronik kontro sistemi, yeni yanma sistemi, hava soðutma sistemeri sayesinde düþük yakýt tüketimi ve düþük çevre kiriiði mümkün hae gemiþtir. EPA Tier3 / EU STAGE IIIA Emisyon Deðererine Uygundur. CO kg-co2 CO kg-co2 FD50AT-8 YENÝ CX-50 / ** Komatsu test verisidir. FD50AT-8 modei ie mukayese edimiþtir. CO2 deðereri Japonya'nýn METI ve MLIT dernekerince verimiþtir. Sonuçar çaýþma ortam ve þartarýna göre deðiþikik gösterebiir. SAA4D95LE-5-A Siindir Hacmi: cm 3 Güç: rpm Maksimum Tork: rpm 3

4 Her türü kuanýmda tatmin edici Verimiik ve Dayanýkýýk Saðam Yapýý Yaðý Tip Fren Sistemi En Sert Koþuar Ýçin Tasaranmýþtýr SADECE KOMATSU'DA MEVCUTTUR Yaðý tip disker tozun içeri girmesini önemek için yað ie kapýdýr. Bu sebepe saðam, aþýnmadan uzun kuaným saðayan ve su geçirmeyen bir yapýdadýrar. Düzgün ve stabi freneme verimiik ve dayanýkýýk saðamaktadýr. Soðutma Sistemi Freneme Stabiitesini Arttýrýr Yaðý tip fren sistemi içerisindeki yað, fren yað soðutucusuna gider. Bu mekanizma aðýr çaýþma þartarýnda stabi freneme saðar ve artan sýcakýðýn freneme gücüne oumsuz etki yapmasýna enge our. Yastýk Vafi Freneme Hissini Arttýrýr Komatsu nun eþsiz yastýk vafi kontroü bir fren gücü uyguayarak fren pedaýnýn uyguanan freneme hareketine çok konforu bir tepki vermesini saðar. Fren yapmak hiç bu kadar konforu omamýþtý. Süreki düzgün freneme Fren baataarýnýn aþýrý ýsýnmasýna enge ounur Freneme esnasýnda sert duruþar yaþanmaz Bakým maiyeteri düþüktür First-cass Verimiiðe Uaþýdý Dize modeer yüksek verimiik ve en iyi çaýþma tur zamanýný gerçekeþtirmek amacýya geiþmiþ CLSS hidroik sistemine sahip 3.3 itre dize motora donatýmýþtýr. Yeni CX50 serisi bir önceki CX50 serisi ie ayný verimiiði saðamaktadýr. Cyce Time YENÝ CX50 FD50A-10 Hacim: 3.3 t CLSS Düþük Motor Devirerinde Kadýrmayý Mümkün Kýýyor CLSS sayesinde motor devrini yüksetmeden yükemeeri koayca yaparsýnýz. Düþük motor devirerinde aþaðýdaki hareketeri yapmak mümkündür: Çata yüksekik ayarý Ýþe baþamadan önceki çata yukarý tit hareketi Hassas sideshift ayarý Hacim Önceki mode Hacim: 5.9 t Yakýt Tüketimi Kadýrma Hýzý CLSS'nin mümkün kýdýðý avantajar: Hidroik hareketer esnasýnda forkiftin güveni sürüþü Ataþmaný uyguamaarda yüksek verimiik %20'ye kadar yakýt tasarrufu 4 Kadýrma Hýzý (Yükü) Dize Motor 470 /s Yürüyüþ Hýzý (Yüksüz) Dize Motor 25 km/h Fu Hidrostatik Dönüþ Manevra Kabiiyeti Fu Hidrostatik Dönüþ Mekanizmasý, küçük çapý direksiyon simidi ie beraber hem ieri hem de geri sürüþerde tam bir stabiik saðar. Bu sistem sayesinde operatör kargoyu dar yererde bie rahatýka aýp istifeyebiir.

5 Mükee Saðamýk Yüksek Dayaným Gücüne Sahip Saðam Yapý Saðam yapýý asansör, þase, ön ve arka aks, aðýr çaýþma koþuarýnda bie hissedebieceðiniz bir saðamýk sunar. [Asansör] Mükee saðamýk için aðýr ray profii [Þase] Arka aðýrýðýn baðý oduðu bögede arttýrýmýþ saðamýk [Ön Aks] Komatsu astik tekereki yükeyicierin kendini ispat etmiþ ön aks dizayný uyguanmýþtýr [Arka Aks] Hidroik dönüþ siindirerinin dayanýkýýðý arttýrýmýþtýr Hidroik ve Eektrik Sistemerinde Geiþtirimiþ Dayanýkýýk Ana hidroik boru baðantý noktaarý o-ring'ere kapanarak güçendirimiþtir. Suya ve toza karþý yüksek direnç göstermesi için tüm sistem kontro üniteerinde su geçirmez baðantý parçaarý kuanýmýþtýr. Hidroik ve eektrik ietim sistemeri birbirinden ayrý ve baðýmsýz oarak yapýandýrýmýþtýr. Bu sayede daha dayanýký ve servis açýsýndan daha koay bir bakým imkaný saðanmaktadýr. Motor Performansýný En Üst Düzeyde Tutmak Ýçin Motor Koruma Eektronik motor kontroeri, motor koruma sisteminin performansýný süreki kontro eder. Bu sayede motor fonksiyonarý hatasýz çaýþýr. Arýza Teþhis: Motor arýzaarý otomatik tespit ediir ve aarm ýþýðý yanýp söner. Aþýrý Isýnmayý Engeeme: Soðutucu sýcakýðý yüksek ise motor gücü ve devri düþürüür. Otomatik Motor Isýtma: Dýþ sýcakýðýn düþük oduðu durumarda motor devri arttýrýarak motorun ýsýnmasý koayaþtýrýýr. Otomatik Hava Ön Isýtma: Motor dýþ ortamýn soðuk oduðu durumarda otomatik oarak ön ýsýtma yapar. Kompakt 5.0 Ton Mode Kompakt 5 ton modein boyu daha kýsadýr ve gücünü ve hýzýný muhafaza edip seri hareketer yaparak süreki yüksek kapasitede çaýþmaya uygundur. Yüksekik: 2250 Uzunuk:

6 Güvenik ve Konfor Ýçin Geiþmiþ Dizayn Etkin Güvenik Mekanizmasý Operatörü Hisseden Sistem Operatörün varýðýný hisseden sistem kadýrma ve yürüyüþ kiiteme fonksiyonarýný içine aýr. Bu fonksiyon, operatörün kotuða düzgün oturmadýðý durumarda, kadýrma ve yürüyüþ fonksiyonarýný kiiteyen bir güvenik mekanizmasýdýr. Yürüyüþ esnasýnda operatör kotuðundan kaktýðý anda aarm çamaya baþar. * Yürüyüþ kiiteme fonksiyonu sadece çekiþ gücünü etkisiz hae getirir, fren uyguamaz. * Operatörün Varýðýný Hisseden Sistem ISO uyumudur. Park Freni Aarmý Hataý kuanýmý öneyen çift kademei park freni Geniþ Açýý Dikiz Aynasý Mükee Geri Görüþ Saðar Ani Çaýþtýrmayý Engeemek Ýçin Neutra Emniyet Fonksiyonu Ýeri geri kou nötr pozisyondayken motor çaýþtýrýamaz ISO Onayý Operatör Kafesi Yüksek Koruma Özeiði Saðar. Güvenik Mekanizmasý Frene Basýmadan Motorun Çaýþtýrýmasýna Enge Our. Güveni Kontro Mekanizmaarý Operatörün Çaýþma Verimini Arttýrýr Minimum Hareket Ýe Güveni Levye Eektriki F/R evyesiye parmak ucuya kuaným Ee en iyi oturan kontro evyeeri Daha Küçük Direksiyon Simidi Daha Geniþ Ön Görüþ Küçük direksiyon simidi kuanýmý ve ön göðüsün yeni dizayný sayesinde çataýn baþangýç noktasý daha rahat görüebiir omuþ ve bu sayede kadýrma operasyonarý daha koay hae gemiþtir. Direksiyon simidi çapý: 300 Arttýrýmýþ Fren SADECE Hissi KOMATSU'DA Komatsu nun MEVCUTTUR eþsiz yastýk vafi fren pedaýndaki fren basýncýný kontro eder ve freneme hissini daha hissediir hae getirir. 6

7 Konforu & Yorumadan Uzun Saater Boyunca Çaýþabiirsiniz Yüzer Kabin Sistemi Titreþimeri Minimuma Ýndirir Eþsiz titreþim öneyen mekanizma sayesinde operatör kabininde, direksiyon simidinde, kontro evyeeri ve asansörde hissedien titreþimer minimuma indirgenmiþtir. Motordan veya yo yüzeyinden geen titreþimer anýnda emierek operatörün ve yükün bu titreþimerden etkienmesine enge ounur. Güç Ýetim Ýzoasyonu: Motor ve þanzuman þaseden izoe edimiþtir. Düzgün ve Rahat Ýniþ - Biniþ Süspansiyonu Kabin: Kabinin tamamý þaseden izoe edimiþtir. SADECE KOMATSU'DA MEVCUTTUR Çaýþma Esnasýnda En Ýyi Konfor Ýçin Geiþtirimiþ Süspansiyonu Kotuk Lüks operatör kotuðu yüksek titreþim direnci sunar ve yaþanabiecek sýrt aðrýarýna enge our. Atý kademei sýrt yasama ayarý Ýeri - geri 170. kotuk kaydýrma oanaðý Minder sertik ayarý Geri sarmaý emniyet kemeri Sýcak Eksoz Dumanýndan Uzak & Konforu Geri Manevra Arka aðýrýðýn saðýnda ve sounda topam iki adet hava çýkýþý buunur. Eksoz borusu düþük konumandýrýarak operatörün geri manevraarda, radyatörden geen sýcak hava ve eksoz gazarýndan etkienmesinin önüne geçiir. Geniþ tutma mandaý Geiþtirimiþ motor kaputu ve basamak dizayný Düþük Ses Dizayný Düþük sesi motor ve fu izoasyonu zemin dizayný sayesinde operatöre geen seser azatýmýþtýr. Eksoz Çýkýþý Koay Bakým ve Servis Saðayan Dikkati Dizayn Daha Hýzý ve Rahat Servis Ýmkaný Ýçin Geiþtirimiþ Fitre Konumarý Kompe açýan zemin yüzeyi Geniþ Açýan Kiiti Motor Kaputu Koay Servis Ýmkaný Tanýr Kiiti Motor Kaputu güveni servis imkaný saðar. Koay Radyatör Temiziði Sigorta ve röeer ayný böümde buunmaktadýr. 7

8 CX50 Serisi Teknik Özeiker Özeiker Aðýrýk Lastik Öçüer Performans Motor Diðer Mode Motor Tipi Sürüþ Tarzý Yük Merkezi Yük Mesafesi Dingi Mesafesi Servis Aðýrýðý Aks Yükü Lastik Tipi Lastik Öçüsü Lastik Sayýsý Ýz, Ön Ýz, Arka Tit Açýsý Asansör Yüksekiði, Kapaý Standart Serbest Kadýrma Standart Kadýrma Yüksekiði Asansör Yüksekiði, En tepede Kabin Yüksekiði Çata Ucuna Kadar Uzunuk Çata Hariç Uzunuk Lastik Dahi Geniþik Çataar Fork Carriage Cass Geniþik, Fork Carriage Ground Cearance Right Ange Stacking Aise Dönüþ Çapý Sürüþ Hýzý (Ýeri) Kadýrma Hýzý Ýndirme Hýzý Max. Drawbar Pu Max. Gradeabiity Fren Park Freni Dönüþ Akü Üretici / Mode Motor Gücü, SAE net Devir Max. Tork, SAE net Siindir Sayýsý/Hacim Yakýt Deposu si Ataþman için Reif Basýncý Hidroik Yaðý Deposu si Þanzýman Üretici Kodu Eektrik, Dize, Benzini, LPG Q c x y Yükü Yüksüz Ön aks merkezinden çataýn yüzüne kadar Ön Arka Ön Arka Ön Arka Ön/Arka (x=çekiþ) b10 b11 ß Ýeri / Geri h1 2-stage Std. Mast h2 2-stage Std. Mast h3 2-stage Std. Mast h4 2-stage Std. Mast h6 L1 L2 b1 Tek s/e/ Kaýnýk / Geniþik / Uzunuk ISO 2328, Type A/B/no b3 m1 Under Mast m2 at Center of Wheebase Ast L1000 x W1200 paet ie Ast L1000 x W800 paet ie Wa Yükü (1. / 2.) Yüksüz (1. / 2.) Yükü Yüksüz Yükü Yüksüz Yükü Yükü Operasyon / Tip Operasyon / Kontro Tip Votaj / 5 saatik çaýþmadaki kapasite kg kg kg kg kg kg derece km/h km/h /s /s /s /s KN % V/ah KW min-1 3 cm Ltr bar Ltr FD40ZT-10 Dize Oturarak Pnömatik PR(I) PR(I) 2x/ x150x1070 Sýnýf 3, Tip A / / Ayaka / Hidroik Ee / Mekanik FHPS 12/64 KOMATSU SAA4D95LE-5-A 59, TORQFLOW FD45T-10 Dize Oturarak Pnömatik PR(I) PR(I) 2x/ x150x1070 Sýnýf 3, Tip A / / Ayaka / Hidroik Ee / Mekanik FHPS 12/64 KOMATSU SAA4D95LE-5-A TORQFLOW Dize Oturarak Pnömatik PR(I) PR(I) 2x/ x150x1220 Sýnýf 4, Tip A / / Ayaka / Hidroik Ee / Mekanik FHPS 12/64 KOMATSU SAA4D95LE-5-A TORQFLOW 8

9 Öçüer Diyagramý (2 Kademei Asansör için) (kg) FD40ZT-10 (kg) FD45T Yük Merkezi () Yük Merkezi () (kg) Yük Merkezi () 9

10 Asansör Öçüeri FD40ZT-10 2 Kademe FV Asansör Max. Topam Yüksekik Serbest Kadýrma Tit Açýsý 600. Yük Merkezinde. Çata En Tepede Yük Yasama Yük Yasama Ýeri / Geri Yük Merkezinde Asansör FD40ZT-10 Yüksekiði Düþük Yük Yasama Std.Yük Yasama Korkuuðu Korkuuðu Aðýrýðý Ön Tek Ön Çift Korkuuðu Hariç Korkuuðu Ýe Hariç Ýe Teker. Teker. Ön Çift Tekerek Ön Tek Tekerek derece kg kg kg * * iþareti oan standart asansördür. 3 Kademei FFV Asansör 600. Yük Merkezinde Max. Topam Yüksekik Serbest Kadýrma Tit Açýsý. Çata En Tepede Yük Yasama Yük Yasama Ýeri / Geri Yük Merkezinde Asansör Yüksekiði Düþük Yük Yasama Std.Yük Yasama Korkuuðu Korkuuðu Aðýrýðý Ön Tek Ön Çift FD40ZT-10 Korkuuðu Hariç Korkuuðu Ýe Hariç Ýe Teker. Teker. Ön Çift Tekerek Ön Tek Tekerek derece kg kg kg FD45T * iþareti oan standart asansördür Kademe FV Asansör Max. Topam Yüksekik Serbest Kadýrma Tit Açýsý 600. Yük Merkezinde. Çata En Tepede Yük Yasama Yük Yasama Ýeri / Geri Yük Merkezinde Asansör FD45T-10 Yüksekiði Düþük Yük Yasama Std.Yük Yasama Korkuuðu Korkuuðu Aðýrýðý Ön Tek Ön Çift Korkuuðu Hariç Korkuuðu Ýe Hariç Ýe Teker. Teker. Ön Çift Tekerek Ön Tek Tekerek derece kg kg kg *

11 Asansör Öçüeri FD45T Kademei FFV Asansör Max. Topam Yüksekik Serbest Kadýrma Tit Açýsý. Çata En Tepede Yük Yasama Yük Yasama Ýeri / Geri Yük Merkezinde Asansör Yüksekiði Düþük Yük Yasama Std.Yük Yasama Korkuuðu Korkuuðu Aðýrýðý Ön Tek Ön Çift FD45T-10 Korkuuðu Hariç Korkuuðu Ýe Hariç Ýe Teker. Teker. Ön Çift Tekerek Ön Tek Tekerek derece kg kg kg Yük Merkezinde Max. Topam Yüksekik Serbest Kadýrma Tit Açýsý 600. Yük Merkezinde. Çata En Tepede Yük Yasama Yük Yasama Ýeri / Geri Yük Merkezinde Asansör Yüksekiði Düþük Yük Yasama Std.Yük Yasama Korkuuðu Korkuuðu Aðýrýðý Ön Tek Ön Çift Korkuuðu Hariç Korkuuðu Ýe Hariç Ýe Teker. Teker. Ön Çift Tekerek Ön Tek Tekerek derece kg kg kg * * iþareti oan standart asansördür Kademe FV Asansör Kademei FFV Asansör Max. Topam Yüksekik Serbest Kadýrma Tit Açýsý. Çata En Tepede Yük Yasama Yük Yasama Ýeri / Geri Yük Merkezinde Asansör Yüksekiði Düþük Yük Yasama Std.Yük Yasama Korkuuðu Korkuuðu Aðýrýðý Ön Tek Ön Çift Korkuuðu Hariç Korkuuðu Ýe Hariç Ýe Teker. Teker. Ön Çift Tekerek Ön Tek Tekerek derece kg kg kg Yük Merkezinde

12 ISO 9001 Quaity Management System (for Komatsu Forkift Tochigi Pant) ISO Environmenta Management System (for Komatsu Forkift Tochigi Pant) U K A S QUALITY MANAGEMENT U K A S ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 001 Certified by Loyd s Register Quaity Assurance Limited. GLOBAL TEMSA GLOBAL SAN. ve TÝC. A.Þ. Kýsýký Cad. Þehit Teðmen Ýsmai Moray Sk. No:2/ Atunizade / ÝSTANBUL Te.: (0216) Faks: (0216)

GLOBAL. A X 5 0 / B X 5 0 S e r i s i

GLOBAL. A X 5 0 / B X 5 0 S e r i s i DÝZEL ve BENZÝNLÝ A X 5 0 / B X 5 0 S e r i s i FORKLÝFTLER ISO 9001 Quality Management System (for Komatsu Forklift Tochigi Plant) ISO 01 Environmental Management System (for Komatsu Forklift Tochigi

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek.......21 BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek.........83 BÖLÜM 4 Güvenik

Detaylı

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4 e e S S Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 18BT-9 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta,

Detaylı

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ BEYGİR GÜCÜ 95.2 kw 128 HP @ 2000 devir / dakika 94 kw 126 HP @ 2000 devir / dakika KOVA KAPASİTESİ 1.7 2.7 m3 WA 200 G e n e l Ö z e l l i k l e r Mükemmel Operatör Ortamı HST çekiş kontrol anahtarı Elektrik

Detaylı

GD675-5 MOTOR GREYDER

GD675-5 MOTOR GREYDER BEYGİR GÜCÜ Brüt: 165 kw 221 HP @ 2100 devir/dakika Net : 163 kw 218 HP @ 2100 devir/dakika ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 15955 kg 35,175 lb BIÇAK GENİŞLİĞİ 4.32 m (MAKS.) 14 ft GD 675 Temsili fotoğrafta tercihe bağlı

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

WB93R-5. Genel özellikleri. Benzersiz konfor. Mükemmel görüș açısı. Kendine özgü tasarım. Çok yönlülük. Birinci sınıf performans

WB93R-5. Genel özellikleri. Benzersiz konfor. Mükemmel görüș açısı. Kendine özgü tasarım. Çok yönlülük. Birinci sınıf performans Genel özellikleri WB93R-5 WB93R-5 Komatsu nun son nesil beko loder serisinden olup, pazara bir çok yenilikler getirmiştir. Tüm dünyadaki kullanıcıların talep ve ihtiyaçları değerlendirilerek özenle geliştirilmiştir.

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı SICAK SU GRUBU AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

HİDROLİK EKSKAVATÖR PC700LC-8E0 700 LC

HİDROLİK EKSKAVATÖR PC700LC-8E0 700 LC STANDART EKİPMAN MOTOR VE İLGİLİ KALEMLER: Hava filtresi, çift elemanlı, kuru tip Motor, Komatsu SAA6D140E-5 Koruyuculu, değişken devirli soğutucu fan ELEKTRİK SİSTEMİ: Alternatör, 60 amp, 24 V Oto gaz

Detaylı

260 HP ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 31400 32410 kg PC300-8. Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir. HİDROLİK EKSKAVATÖR

260 HP ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 31400 32410 kg PC300-8. Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir. HİDROLİK EKSKAVATÖR MOTOR FLYWHEEL GÜCÜ 0 HP ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 31400 3410 kg PC 3 00 Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir. GENELÖZELLİKLER 0 BEYGİR GÜCÜ Brüt: 194 kw 0 HP @ 190 dev/dak Net: 14 kw 4 HP @ 190 dev/dak

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı