Düþük Ýþletme Maliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düþük Ýþletme Maliyetleri"

Transkript

1

2 Düþük Ýþletme Maliyetleri AX50/BX50 Serisi ile birçok yöneticinin hedeflediði, düþük maliyetli verimlilik, dayanýklýlýk ve çevre güvenliði saðlanabilmektedir. Komatsu nun hidrolik sistemi, yakýt tüketiminin azaltýlmasý ve mükeel ýsý dengesinin saðlanmasý amacýna yöneliktir. Böylelikle aðýr hizmet çalýþma koþullarýnda bile konforlu kullaným saðlanmaktadýr. Komatsu, ayrýca bir dizi temiz ve güçlü motor serisine de sahiptir. Komatsu nun geleneksel tasarýmlarý, iþletme maliyetlerinin düþürülmesini amaçlamaktadýr. Bu ilkeler doðrultusunda geliþtirilen yeni forklift yeni kar marjlarý saðlamaya hazýrdýr. 1

3 Yakýt Tüketiminde Yeni Geliþmeler Forklift dururken dahi *Süper Lift Hidrolik Sistemi yükün hýzlý kaldýrýlmasýný saðlar. Bu sistem sayesinde yük kaldýrýrken, gaza basma ihtiyacý ortadan kalktýðýndan, yakýt tüketimi de önemli ölçüde azalmýþtýr. Sistem, kaldýrma esnasýnda yükte veya paletlerde sarsýntýdan dolayý oluþabilecek hasarlarý minimize edecek þekilde tasarlanmýþtýr. * Süper Lift Hidrolik Sistemi sadece BX50 Serisinde mevcuttur. Yakýt tüketimi % 10 oranýnda azaldý. Özel Geliþtirilmiþ Motorlar (FD25 in önceki modeline göre) Her model optimum güç dengesi ve üstün çevre performansýna sahip motorlarla donatýlmýþtýr. Dizel modeller, katý AB standartlarýna uygun gaz emisyon deðerlerine (EPA Katlý 2 / AB Seviye II) sahiptir. LPG li Motor Dizel Motor Motor Teknik Özellikleri Standart Modeller Standart Modeller Yüksek Performanslý Modeller Sýnýf Ýsim Motor Gücü kw/rpm Silindir Hacmi cc 1.0 t t 2.0 t / 2.5 t 3.0 t / 3.5 t 1.0 t t 2.0 t t 3.5 t 2.0 t t K15 K21 K25 4D92E 4D94LE 4D98E 4D98E 27/ 35/ 43/ 35/ 46/ 53/ 53/ Sýradýþý Isý Dengesi Zil þekilli dýþ yüzey, soðutucu havayý radyatöre yönlendirir. Arka aðýrlýk ve fanýn mükeel dizayný soðuyan havanýn akýþ hýzýný arttýrarak soðutma performansýný yükseltir. Ayrýca, Süper Lift Hidrolik Sistem (BX50 Serisi) yað basýnç kaybýný önlemek için tasarlanmýþtýr, bu da ayný zamanda yað sýcaklýðýnýn aþýrý artmasýna engel olmaktadýr. Çevre Güvenliði Ekstra Düþük Gürültü Performansý Gürültü (yüksek devirdeki çalýþma seviyelerinde bile) tek parçadan oluþan kaput, hidrolik pompa, iyi sabitlenmiþ konsol ve zemin aksamlarý sayesinde en düþük seviyede tutulur. 67dB(A) FD25T - 7 metre yarýçaplý alan içinde gürültü seviyesi (tam hýzlanma anýnda) 84dB(A) FD25T - Gürültü seviyesi, operatörün kulaðýna gelen ses (tam hýzlanma anýnda) Çevreye Saygýlý ve Güvenli Karþý Aðýrlýk Arka aðýrlýk özel bir tip boyayla kaplandýðýndan üzerinde kir tutmaz. BX50 Serisinde arka aðýrlýkta geri dönüþüm amaçlý yarýklar bulunmaktadýr. Düþük Bakým Maliyeti AX50 / BX50 Serisi yüksek verimlilik için optimum yaðlama aralýklarý ve basit bakým özelliklerine sahiptir. Direksiyon mekanizmasý tam hidrolik bir sistemdir. Makina içerisinde mekanik aksam azaldýðýndan parça deðiþimi gibi masraflar azaltýlmýþtýr. Komatsu Güvencesi Komatsu nun eþsiz tasarýmý makinanýn ömrünü uzatmýþ, yeni þasi yapýsý ve asansördeki geliþtirmeler dayanýklýlýðýný arttýrmýþtýr. Isý dengesinin geliþtirilmesiyle de, makina aðýr çalýþma þartlarýnda daha güvenli bir hal almýþtýr. Oluþabilecek arýzalar arasý süre %40 arttýrýlmýþtýr. Bakým ve tamir masraflarý, yoðun testler ve farklý çalýþma ortamlarýnda yapýlan kalite kontrol çalýþmalarýyla en aza indirilmiþtir. Dayanýklýlýk % 40 arttýrýldý (Bir önceki modele göre) 2

4 Sarsýntýyý Azaltan Tasarým Bu yeni forkliftin geliþtirilmesinde, Komatsu özellikle operatörlerin yaptýðý aðýr iþleri göz önünde bulundurmuþtur. Örneðin konforu arttýrmak için AX50 / BX50 Serisi geleneksel süspansiyonlu kabinin yaný sýra süspansiyonlu motor ve aktarma grubuna sahiptir. Sonuç olarak hareket titreþimleri ve sürüþ sisteminden kaynaklanan titreþimler önemli þekilde azaltýlmýþtýr. AX50 / BX50 Serisi çalýþanlar için daha konforlu bir çalýþma ortamý saðlayarak çalýþma alaný verimliliðini arttýrýr. Ýkili Hareketli Yapý Komatsu nun orjinal süspansiyonlu sürücü kabini geliþtirildi. Geniþ tabanlý takozlar ve yüksek arka takozlar sayesinde tüm kabin þasi üzerinde hareket etme imkaný buluyor. Aktarma grubu, motor ve þanzumanýn þasi üzerinde yüzmesini saðlar; bunu saðlamak için motor ve ön dingildeki hareketten doðan titreþimleri azaltan mafsal kullanýlmýþtýr. Komatsu tasarýmý bu ikili sistemin kullanýmý asansöre, çatala, direksiyona ve kontrol levyelerine etkiyen titreþimi azaltýrken, operatör koltuðuna gelen titreþime de engel olur. Bu yüzden yük güvenliði ve operatör konforu tam olarak saðlanmýþ olur. Süspansiyonlu Kabin Süspansiyonlu yeni kabin önceki seriye göre hareket titreþimlerini %30 azaltýr. Yüzer Aktarma Grubu Yüzer aktarma grubu yapýsý, çalýþma sistemlerinden kaynaklanan titreþimleri engelleyerek operatörün daha az yorulmasýný saðlar. Yeni Süspansiyonlu Operatör Koltuðu Operatör koltuðu yepyeni bir süspansiyon sistemine sahiptir. Geliþmiþ koltuk tasarýmý operatörün vücudunu dik tutarak uzun süreli çalýþmalarda daha fazla konfor ve daha az yorgunluk hissetmesini saðlar. Altý kademeli, ayarlanabilir koltuk sýrtlýðý Ýleri ve geriye 170 hareket Koltuk ayar topuzu Geri sarmalý emniyet kemeri 3

5 Geniþ Taban ve Kaymayan Basamak Tilt silindirleri, geniþ ve ferah tabanýn altýna gizlenmiþtir. Asýlý tip pedallar ekstra ayak boþluðu býrakýr ve yorgunluðu azaltýr. Yeni, açýk - kaymayan basamak ve kaþýk biçimli çamurluk, iniþi ve biniþi kolaylaþtýrýr ve güvenli hale getirir. Konforlu Çalýþma Parmakla çalýþtýrýlabilir nitelikte kumanda levyeleri Komatsu Araþtýrma ve Geliþtirme ekibi operatör konforunu ön planda tutar. Operatörün konforunu ve iþini kolay yapmasýný saðlayacak her detay düþünülür ve tasarýmlara yansýtýlýr. Örneðin, kontrol göstergeleri ve levyeler ergonomik olarak tasarlanmýþtýr ve kolaylýkla ulaþýlabilir ve görünür yerlere yerleþtirilmiþtir. Komatsu maksimum seviyede konfor ve verimlilik saðlayacak þekilde geliþtirilmiþ ürünlerinden gurur duymaktadýr. 4

6 Kusursuz Kaldýrma ve Sürüþ Performansý Komatsu araçlarýnýn kaldýrma performansý Komatsu nun kalite ve yenilik ilkelerine baðlýlýðýný gösterir. Süper Lift Hidrolik Sistemi, Komatsu nun prensipleri çerçevesinde tandem tipi pompayla çalýþýr. Küçük boy direksiyon ve tam hidrostatik dönüþ mekanizmasý esnek hareketlilik saðlar. Sonuçta operatörler uzun periyodlar boyunca kaldýrma ve hareket iþlemlerini yorgunluk ve stres hissetmeden sürdürebilirler. Asansör Ýç Geniþlik 2-kademeli asansör, kademeli asansör, 375 Üstün Görüþ Açýsý Asansör ray bölümü üstün görüþ açýsý saðlamak için yassýlaþtýrýlmýþtýr ve iç asansör eni arttýrýlmýþtýr. 3-kademeli asansör merkez silindirinin ve eðme desteðinin yaný sýra, eðimli haldeki yük yaslama korkuluðunun alçaltýlmýþ konumuyla görüþ açýsý artýrýlmýþ ve kör noktalar azaltýlmýþtýr. BX50 Serisi ayný zamanda çatal uçlarýnýn da açýkça görülmesini saðlar. Konsol ve kontrol panelinin boyutlarý ve yerleþtirilme þekli en uygun hale getirilmiþtir. Güvenli Geri Gidiþ Arka aðýrlýðýn üst köþeleri görüþ açýsýný geniþletmek için eðimli olarak tasarlanmýþtýr. Operatör koltuðundan görülebilen arka aðýrlýðýn kenarlarý geri sürüþlerde mesafe hesaplamayý kolaylaþtýracak þekildedir. Geniþ açý merkezli dikiz aynasýysa daha güvenli sürüþ için geniþ görüþ saðlamaktadýr. Ustaca Tasarým Yeni arka aðýrlýk eksoz çýkýþlarý geri gidiþ esnasýnda operatöre sýcak hava gelmesine engel olacak þekilde akýþ yönlendirici olarak tasarlanmýþtýr. Eksoz borusu da yeniden konumlandýrýlmýþtýr ve arka aðýrlýðýnýn en alt noktasýna yerleþtirilmiþtir. Bu sürücü konforunu arttýrýr ve eksoz gazýnýn yol açtýðý lekelerin oluþmasýna engel olur. Operatöre Duyarlý Sistem (Kaldýrma / Hareket Arakilitleme Mekanizmasý) Operatörün varlýðýný hisseden sistem hareket sýrasýndaki kaldýrma iþlemlerine yalnýz operatör koltukta otururken izin veren bir güvenlik sistemidir. Operatör koltuktan kalktýðýnda alarm devreye girer. Devreye giren alarm sireninin duyulmasýndan 3 saniye sonra devre dýþý kalan switch aracýn 1,5 metre içinde güvenli þekilde durmasýný saðlar. Kilitleme çift güvenliklidir ve operatör koltuða geri döndüðünde dahi kendiliðinden açýlmaz. Kilit yalnýz gerekli levyelerin güvenli konuma getirilmesiyle açýlýr. 5

7 Küçük Çaplý Direksiyon Simidi ve Komple Hidrolik Direksiyon Mekanizmasý Küçük çaplý direksiyon simidi %100 istikrarlý sürüþ ve dönüþler yapýlmasýna imkan verir. Çok hassas olan direksiyon simidi sayesinde en dar alanlarda bile manevra kabiliyeti optimum düzeye getirilmiþtir. Hareket sýrasýndaki dalgalanmalar da %30 lara kadar azaltýlmýþ ve hareket performansý arttýrýlmýþtýr. Süper Lift Hidrolik Sistemi* Ýlave pompa sayesinde, yürüyüþ ve kaldýrma fonksiyonlarý birbirinden baðýmsýz hale getirilmiþtir. Böylelikle operatör gaz pedalýna basmadan asansör kaldýrma iþlemini yapabilmektedir. Komatsu nun geliþmiþ hidrolik teknolojisi sayesinde yükleri, rolantide, daha önceki modele kýyasla iki kat daha hýzlý kaldýrýr. Forklift ayrýca rolantide hassas çatal konumlama ve üstün ataþman çalýþtýrma olanaklarý saðlamaktadýr. * Süper Lift Hidrolik Sistemi BX50 Serilerinde mevcuttur. Kaldýrma hýzý % 100 den fazla arttýrýlmýþtýr. (FD25 in önceki modeline göre) Direksiyon Simidi Çapý 300 6

8 AX50 Teknik Özellikler Özellikler Aðýrlýk Lastik Ölçüler Performans Motor Diðer Model Motor Tipi Operasyon Tipi Kaldýrma si Yük Merkezi Alternatif Yük Mesafesi Tekerlek merkezleri arasý mesafe Servis Aks Yükü Lastik Tipi Lastik Ölçüsü Tekerlek Sayýsý Ýz, Ön Ýz, Arka Tilt Açýsý Asansör Boy Serbest Kaldýrma Kaldýrma Asansör açýk boy yük.,en tepede Kabin Dahil Uzunluk Hariç Uzunluk Lastik Dahil Geniþlik lar Sýnýf Ayna Geniþliði Zemin Açýklýðý Güvenli Çalýþma Aralýðý Dönüþ Yarýçapý Yürüyüþ Hýzý (Ýleri) Kaldýrma Hýzý Ýndirme Hýzý Maks. Çekiþ Gücü Maks. Týrmanma Kabiliyeti Fren Park Freni Direksiyon Akü Üretici / Model Motor Gücü, SAE net Devir Tork, SAE net Silindir Sayýsý/Hacim Yakýt Deposu si Ataþman için Relif Basýncý Clutch Þanzýman Üretici Kodu Elektrik, Dizel, Benzinli, LPG Q c Q2 600 Yük Merkezinde x y Ön aks merkezinden çatal yüzeyine uzaklýk Ön Arka Ön Arka Ön Arka Ön/Arka (x=kullanýlmýþ) b10 b11 ß h1 h2 h3 h4 h6 L1 L2 b1 Ýleri / Geri Tek s/e/l Kalýnlýk / En / Boy ISO 2328, Type A/B/no b2 m1 Asansör Tabanýnýn Yerden m2 Þasenin Yerden Ast L1000 x W1200 palet ile Ast L1200 x W800 palet ile Wa Operasyon / Kontrol Operasyon / Kontrol Tip Voltaj / 5 saatlik çalýþmadaki kapasite derece km/h km/h /s /s /s /s KN % V/ah KW min-1 3 cm Ltr bar FG15T-20 LPG PR(I) PR(I) / x100x1070 Sýnýf 2,A Ayakla / Hidrolik Elle / Mekanik 12/33 NISSAN K FD15T-20 Dizel PR(I) PR(I) / x100x1070 Sýnýf 2,A Ayakla / Hidrolik Elle / Mekanik 12/64 KOMATSU 4D92E FG18T-20 LPG PR(I) PR(I) / x100x1070 Sýnýf 2,A Ayakla / Hidrolik Elle / Mekanik 12/33 NISSAN K FD18T-20 Dizel PR(I) PR(I) / x100x1070 Sýnýf 2,A Ayakla / Hidrolik Elle / Mekanik 12/64 KOMATSU 4D92E Ölçüler Diyagramý (2 Kademeli Asansör için) b10 b11 () FG15T-20 FD15T Yük Merkezi () () FG18T-20 FD18T Yük Merkezi () 7

9 Asansör Ölçüleri FD15T-20 / FG15T-20 2 Kademeli FV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Merkezinde Asansör Yük Yaslama Ýleri / Geri FG15-20, FD15-20 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Ön Tek Tekerlek derece * / * iþaretli olan standart asansördür. 3 Kademeli FFV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Merkezinde Asansör Yük Yaslama Ýleri / Geri FG15-20, FD15-20 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Ön Tek Tekerlek derece FD18T-20 / FG18T-20 2 Kademe FV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Yaslama Ýleri / Geri Yük Merkezinde Asansör FG18-20, FD18-20 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Ön Tek Tekerlek derece * / / * iþaretli olan standart asansördür. 3 Kademeli FFV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Merkezinde Asansör Yük Yaslama Ýleri / Geri FG18-20, FD18-20 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Ön Tek Tekerlek derece Standart Ekipman 3.3 mh 2-kademeli FV asansör Yük yaslama korkuluðu Ýkili Hareketli Yapý Yumuþak iniþli asansör sistemi Kombine düðme (Sinyal lambasý ve far düðmesi) Entegre gösterge paneli (Yakýt, su sýcaklýk, þarj uyarý, çalýþma saati, fren yaðý, motor yað basýnç, boþ vites ýþýðý) Geri vites ikaz sesi Süspansiyonlu yeni operatör koltuðu Halojen ön farlar Arka far grubu Hava temizleyici Tam hidrostatik direksiyon Geniþ açýlý merkezi ayna Operatöre duyarlý sistem 8

10 BX50 Teknik Özellikler Özellikler Aðýrlýk Lastik Ölçüler Performans Motor Diðer Model Motor Tipi Operasyon Tipi Kaldýrma si Yük Merkezi Alternatif Yük Mesafesi Tekerlek merkezleri arasý mesafe Servis Aks Yükü Lastik Tipi Lastik Ölçüsü Tekerlek Sayýsý Ýz, Ön Ýz, Arka Tilt Açýsý Asansör Boy Serbest Kaldýrma Kaldýrma Asansör açýk boy yük.,en tepede Kabin Dahil Uzunluk Hariç Uzunluk Lastik Dahil Geniþlik lar Sýnýf Ayna Geniþliði Zemin Açýklýðý Güvenli Çalýþma Aralýðý Dönüþ Yarýçapý Yürüyüþ Hýzý (Ýleri) Kaldýrma Hýzý Ýndirme Hýzý 5.6 Maks. Çekiþ Gücü 5.8 Maks. Týrmanma Kabiliyeti 5.10 Fren 5.11 Park Freni 5.12 Direksiyon 6.4 Akü 7.1 Üretici / Model 7.2 Motor Gücü, SAE net 7.3 Devir Tork, SAE net 7.4 Silindir Sayýsý/Hacim 7.6 Yakýt Deposu si 8.2 Ataþman için Relif Basýncý 8.6 Clutch 8.7 Þanzýman Üretici Kodu Elektrik, Dizel, Benzinli, LPG Q c Q2 600 Yük Merkezinde x y Ön aks merkezinden çatala uzaklýk Ön Arka Ön Arka Ön Arka Ön/Arka (x=kullanýlmýþ) b10 b11 ß h1 h2 h3 h4 h6 L1 L2 b1 Ýleri / Geri Tek s/e/l Kalýnlýk / En / Boy ISO 2328, Type A/B/no b2 m1 Asansör tabanýnýn yerden yüksekliði m2 Þasenin yerden yüksekliði Ast L1000 x W1200 palet ile Ast L1200 x W800 palet ile Wa Operasyon / Kontrol Operasyon / Kontrol Tip Voltaj / 5 saatlik çalýþmadaki kapasite derece km/h km/h /s /s /s /s KN % V/ah KW min-1 3 cm Ltr bar FG25T-16 LPG PR(I) PR(I) x122x1070 Sýnýf 2,A Ayakla/Hidrolik Elle/Mekanik 12/33 NISSAN K FD25T-16 Dizel PR(I) PR(I) x122x1070 Sýnýf 2,A Ayakla/Hidrolik Elle/Mekanik 12/64 Komatsu 4D94LE FG30T-16 LPG x PR(I) PR(I) x122x1070 Sýnýf 3,A Ayakla/Hidrolik Elle/Mekanik 12/33 NISSAN K FD30T-16 Dizel x PR(I) PR(I) x122x1070 Sýnýf 3,A Ayakla/Hidrolik Elle/Mekanik 12/64 Komatsu 4D94LE FG35AT-16 LPG PR(I) PR(I) x150x1070 Sýnýf 3,A Ayakla/Hidrolik Elle/Mekanik 12/33 NISSAN K FD35AT-16 Dizel PR(I) PR(I) x150x1070 Sýnýf 3,A Ayakla/Hidrolik Elle/Mekanik 12/64 Komatsu 4D98E Ölçüler Diyagramý b10 b11 () FG25T-16 FD25T Yük Merkezi () () FG30T-16 FD30T Yük Merkezi () () FG35AT-16 FD35AT Yük Merkezi () 9

11 Asansör Ölçüleri 2 Kademeli FV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Merkezinde Yük Yaslama Ýleri / Geri Asansör FG(D)25-16 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Pnömatik Single Wide Tread Ön Tek Tekerlek derece * * iþaretli olan standart asansördür. FG(D)25T-16 3 Kademeli FFV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Merkezinde Yük Yaslama Ýleri / Geri Asansör FG(D)25-16 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Pnömatik Single Wide Tread Ön Tek Tekerlek derece FG(D)30T-16 2 Kademeli FV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Yaslama Yük Merkezinde Ýleri / Geri Asansör FG(D)30-16 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Pnömatik Single Wide Tread Ön Tek Tekerlek derece * * iþaretli olan standart asansördür. 3 Kademeli FFV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Yaslama Yük Merkezinde Ýleri / Geri Asansör FG(D)30-16 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Pnömatik Single Wide Tread Ön Tek Tekerlek derece FG(D)35AT-16 2 Kademeli FV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Yaslama Ýleri / Geri Yük Merkezinde Asansör FG(D)35A-16 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Ön Tek Tekerlek derece * * iþaretli olan standart asansördür. 3 Kademeli FFV Asansör Toplam Yükseklik Serbest Kaldýrma Tilt Açýsý 600. Yük Merkezinde. En Tepede Yük Yaslama Yük Yaslama Yük Merkezinde Asansör Ýleri / Geri FG(D)35A-16 Boy Korkuluðu Hariç Korkuluðu Ýle Hariç Ýle Teker. Teker. Ön Çift Tekerlek Ön Tek Tekerlek derece Standart Ekipman 3.3 mh 2-kademeli FV asansör Yük yaslama korkuluðu Ýkili Hareketli Yapý Süper Lift Hidrolik Sistemi Yumuþak iniþli asansör sistemi Kombine düðme (Sinyal lambasý ve far düðmesi) Entegre gösterge paneli (Yakýt, su sýcaklýk, þarj uyarý, çalýþma saati, fren yaðý, motor yað basýnç, boþ vites ýþýðý) Geri vites ikaz sesi Süspansiyonlu yeni operatör koltuðu Halojen ön farlar Arka far grubu Hava temizleyici Tam hidrostatik direksiyon Geniþ açýlý merkezi ayna Operatöre duyarlý sistem 10

12 Kýsýklý Cad. Þehit Teðmen Ýsmail Moray Sokak No:2/ Altunizade / ÝSTANBUL Tel.: (0216) Faks: (0216)

GLOBAL. A X 5 0 / B X 5 0 S e r i s i

GLOBAL. A X 5 0 / B X 5 0 S e r i s i DÝZEL ve BENZÝNLÝ A X 5 0 / B X 5 0 S e r i s i FORKLÝFTLER ISO 9001 Quality Management System (for Komatsu Forklift Tochigi Plant) ISO 01 Environmental Management System (for Komatsu Forklift Tochigi

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4 e e S S Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 18BT-9 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta,

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı