T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 0

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaları ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. İl Özel İdaremiz, mahalli ve müşterek nitelikteki yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin ulaşmasına gayret göstermekte ve hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasına gayret sarf edilmektedir Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. ve 39. maddeleri uyarınca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporu içerisinde, başta eğitim, sağlık ve köye yönelik hizmetler olmak üzere kültür-turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, altyapı hizmetleri, tarım, güvenlik vb. birçok alanda bir yıllık çalışma döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir yılı faaliyet döneminde özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclisi üyelerimize ve İl Özel İdaresi personeline teşekkürlerimi sunarım. Dr. Kadir KOÇDEMİR Eskişehir Valisi 1

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER SAYFA NO A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler a) Kuruluşun genel tanımı b) Kurumsal yapı c) Teşkilat yapısı Bina durumu Lojman durumu Diğer sosyal ve yardımcı tesisler d) Araç makine parkı ve teçhizat durumu e) Örgüt Yapısı f) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar g) Sunulan Hizmetler II- AMAÇ ve HEDEFLER İdarenin Öncelikli Amaç ve Hedefleri III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Diğer hususlar B- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Güçlü Yönler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler E- Performans Değerlendirmesi V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VII- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle antik kentler ve jeotermal kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarını en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan bir İl Özel İdaresi olmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İl Özel İdaresinin Görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile belirlenmiş olup, İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, (1)(2)(3) b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3/7/ /85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/ /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. 3

5 (Ek fıkra: 1/7/ /26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il Genel Meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 4

6 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : a) KURULUŞUN GENEL TANITIMI : İl Özel İdaresi, kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İl Özel İdaresinin Görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirlenmiş olup, İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve Spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. TEŞKİLAT YAPISI VE KURUMSAL YAPININ TANITILMASI b) Kurumsal yapı : İl Özel İdaresi Organları tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri belirtilmiştir. İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi Kanununun 9. Maddesinde tanımlandığı gibi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri ise kanunun 10. maddesinde sayılmış olup, çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından yönetilir. 5

7 İl Encümeni 5302 Sayılı Kanunun 25. maddesine göre; il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Vali Kanunun 29. maddesinde tanımlandığı gibi vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı kanunun 30. maddesi ile de valinin görev ve yetkileri sayılmıştır. c) Teşkilat Yapısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, İl özel İdaresi ana birimleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Genel Sekreterlik 2. Genel Sekreter Yardımcılığı(2) 3. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 4. İmar ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı 5. Tarım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı 6. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 8. Hukuk Müşavirliği adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü KADRO VE PERSONEL DURUMU : İl Özel İdaresinin toplam 247 memur norm kadrosunun; 119 u dolu, 23 sözleşmeli personel, 3 geçici işçi, 197 sürekli işçilerle birlikte toplam 342 personeli bulunmaktadır. 6

8 Personelin Statü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı; SINIFI NORM KADRO SAYISI DOLU BOŞ MEMUR SÖZLEŞMELİ GİH THS SHS YHS AV.H TOPLAM SINIFI NORM KADRO SAYISI DOLU BOŞ NORM KADRO FAZLASI TOPLAM İŞÇİ TOPLAM Sözleşmeli olarak çalışmakta olan Hukuk Müşaviri GİH. Sınıfında yer almaktadır MEMUR 119 SÖZLEŞMELİ 23 İŞÇİ 197 GEÇİCİ İŞÇİ 3 GENEL TOPLAM 342 GEÇİCİ 3 2% SÖZLEŞMELİ 23 7% MEMUR % İŞÇİ % 7

9 Personel Kadro Dolu Boş Cetveli; SINIFI ÜNVANI DOLU BOŞ SINIFI ÜNVANI DOLU BOŞ GİH Genel Sekreter 1 GİH Ambar Memuru 0 3 GİH Genel Sekreter Yrd 2 GİH Ayniyat Memuru GİH Daire Başkanı 5 GİH Sivil Savunma Uzm. 0 1 GİH İç Denetçi 3 GİH Çocuk Eğitimcisi 0 1 GİH Hukuk Müşaviri 1 GİH Memur 1 1 GİH Encümen Müdürü 1 GİH Şoför 1 10 GİH Muhasebe Müdürü 1 THS Mühendis 35 4 GİH Bütçe Müdürü 1 THS Grafiker 1 0 GİH Bilgi İşlem Müdürü 1 THS Arkeolog 1 0 GİH Strateji Geliştirme Md. 1 THS Sanat Tarihçisi 1 0 GİH İmar ve Kentsel İyil. Müd. 1 THS Mimar 1 1 GİH Ruhsat ve Denetim Md. 1 THS Tekniker 11 0 GİH Su ve Kan.Hizm.M. 1 THS Teknisyen 3 GİH Mak.İkm.Bkm.Onr.M 1 THS Topograf 1 GİH Etüd Proje Müdürü 1 THS Şehir Plancısı 1 GİH Yol ve Ulaşım Hiz.M. 1 SHS Tabip 1 GİH Yatırım ve İnşaat.Md. 1 SHS Hemşire 1 GİH Gelir Müdürü 1 SHS Sağlık Teknisyeni 0 1 GİH İns.Kayn.Eğit.Md. 1 SHS Sosyal Çalışmacı 1 0 GİH Destek Hizmetleri Müd. 1 YHS Aşçı 0 2 GİH İlçe Özel İdare Md YHS Hizmetli 5 1 GİH Şef YHS Bekçi 1 1 GİH Uzman 3 2 YHS Bahçıvan 0 2 GİH Mali Hiz.Uzmanı 6 YHS Kaloriferci 1 2 GİH Mali.Hiz.Uz.Yrd. 2 1 YHS Dağıtıcı 1 0 GİH Veri Haz.Kont.İşl YHS Tekn.Yard. 2 1 GİH Bilgisayar İşletmeni 2 4 AH Avukat 1 2 GİH Programcı 1 1 TOPLAM GİH Muhasebeci 3 1 GENEL TOPLAM Sözleşmeli Personel 23 kişi çalıştırılmaktadır. Toplam =142 Personel 8

10 BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER : 1) Bina Durumu : İl Özel İdaresi Hizmet binası Ankara Yolu 8.Km.sinde İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı ve Encümen Müdürlüğü Ankara Yolu 4.Km.sinde hizmet vermektedir. Merkez İki Eylül Caddesinde bulunan eski Özel İdare Binasında İl Genel Meclis Başkanlığı ile Valilik Proje Birimi faaliyet göstermektedir. Odunpazarı ve Tepebaşı Günyüzü, Han, Mihalgazi Sarıcakaya Sivrihisar Mahmudiye ve Alpu İlçe Özel İdare Müdürlükleri (Kaymakamlık) hükümet konağı binasında, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mihalıççık ve Seyitgazi İlçeleri kendi hizmet binalarında, hizmet yürütmektedir. Sarıcakaya da bulunan hizmet binası Sarıcakaya Belediyesine 10 yıllığına, Beylikova hizmet binası Beylikova adliyesine 10 yıllığına ve Mahmudiyede bulunan hizmet binası ise İlçe Emniyet Amirliğine 10 yıllığına tahsis edilmiştir. 2) Lojman Durumu : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Yunusemre Caddesinde 11 daireli, Vişnelik Mahallesinde 10 daireli, Atatürk Caddesinde 7 daireli, İmar İnşaat dairesi başkanlığı bahçesinde 10 daireli, Özel İdare Merkez binası bahçesinde 10 daireli lojman ve 5 prefabrik ev olmak üzere il merkezinde toplam 6 adet lojman bulunmaktadır. Beylikova İlçesinde 5 daireli 1 adet, Çifteler İlçesinde 9 daireli 1 adet, Günyüzü İlçesinde 4 daireli 1 adet, Han İlçesinde 5 daireli 1 adet, İnönü İlçesinde 2 daireli 1 adet, Mihalgazi İlçesinde 5 daireli 1 adet, Mihalıççık İlçesinde 10 daireli 1 adet ve Seyitgazi İlçesinde 5 daireli 1 adet, lojman bulunmaktadır. İL ÖZEL İDARESİ LOJMAN LİSTESİ SIRA: ADRESİ: DAİRE: KAT: No: 1 Akçağlan Mah.Yunusemre Cd Arifiye Mah.Atatürk Caddesi. ( kapıcı dairesi dahil) Vişnelik Mah.Kayıhan Caddesi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Bahçesinde (Hizmet 1) Özel İdare Hizmet Binası Bahçesi (Hizmet 3) 10 Milli Emlaktan Tahsisli- 5 6 Özel İdare Hizmet Binası Bahçesi (Prefabrik) 5 1 -Milli Emlaktan Tahsis li 7 Beylikova (kapıcı dairesi dahil) 5 3- Adliyeye Tahsisli 8 Çifteler (kapıcı dairesi dahil) Günyüzü Han (bodrum kat dahil) 5 3- Zemin kat Maliye, Nüfus ve tapu Müd. tah. 11 İnönü 2 3 zemin kat Kaymakam lığa Tah. 12 Mihalgazi ( bodrum kat dahil) Mihalıççık Seyitgazi (bodrum kat dahil) 5 3 TOPLAM DAİRE 98 9

11 3-Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler : a) Hanefi Demirkol Spor Tesisleri : Bu tesisler İlimizde profesyonel ve amatör sporun geliştirilmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için 15 Yıl müddetle Eskişehir Spor Kulübüne kiraya verilmiştir, yanındaki tesis Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. b) Hal Binaları : İlimizde tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Özel İdare tarafından 5 adet hal binası yaptırılmıştır. Merkez Cumhuriyet Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, Mihalgazi İlçesine bağlı Sakarılıca Köyündeki hal binası Mihalgazi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sakintepe hal binası S.S Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifine, Sarıcakaya İlçesine bağlı Düzköy, İğdir Köyü hal binaları Sarıcakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine kiralanmıştır. c) İşyerleri : İlimiz Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 3.nolu iş hanının zemin katının tamamı engelliler koordinasyon Merkezi olarak düzenlenmiştir. Barbaros İlköğretim Okulu bahçesinde 1 adet işyeri ve Murat Atılgan İlköğretim Okulu bahçesinde 1 adet büfe özel kişiye kiraya verilmiştir. d) Sağlık Ocakları :İlimiz Akçağlan, Yenidoğan, Osmangazi, Alanönü, Yeşiltepe, Çamlıca, Sultandere Mahallelerindeki 7 adet sağlık ocağındaki toplam 43 adet büro Aile Hekimlerine kiraya verilmiştir. e) Depo ve oto garajı : İlimiz Akcami Mahallesinde depo ve garaj olarak kullanılmaktadır. f) Diğer tesisler : Özel İdare merkez binası alanında 750 m2 lik Kapalı Spor Salonu, 1 adet çim yüzeyli futbol sahası ve imar inşaat daire başkanlığı hizmet binası bahçesinde 25 kişilik misafirhane bulunmaktadır. Ayrıca İlimiz Mihalıççık ilçesinde ve Sarıcakaya ilçesinde Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi bulunmakta olup Sarıcakaya ilçesi paketleme tesisi Sarıcakaya Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Mihalıççık Soğuk Hava Deposu ve Kiraz Paketleme Tesisi ise özel bir şirkete kiralanmıştır. 10

12 ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU : İl Özel İdare hizmetleri başlıca; binek otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon, treyler çekici, semi treyler, akaryakıt tankeri, arazöz, greyder, dozer, yükleyici, silindir, ekskavatör, scraper, kaya delici, vinç, forklift, traktör, sondaj makinesi, asfalt distribütörü, asfalt bakım aracı, roley tank, kar püskürtme makinesi, kompresör, kaynak makinesi ve jeneratör olmak üzere toplam 152 araç-iş makinesi - ekipman ve 30 adet kamp treyler ile yürütülmektedir. Ayrıca, Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 adet binek ve minibüs, İl Genel Meclis Başkanlığında 1 adet binek, Engelliler Koordinasyon Merkezinde 1 adet minibüs, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 7 adet; binek, minibüs, kamyonet, Sağlık İl Müdürlüğünde 4 adet ambulans, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde 1 adet kamyon, pikap ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 1 adet minibüs tahsis edilmiştir. Eskişehirspor Kulübüne de 1 adet otobüs kiralanmıştır. Diğer kurumlardaki araç sayısı toplam 29 dur. 11

13 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ CİNSLERİNE GÖRE MAKİNE ve TAŞIT PARK LİSTESİ S.NO KOD ARACIN - TAŞITIN CİNSİ ADET 1 00 BİNEK OTOMOBİL KAPALI KASA KAMYONET PİCK-UP ÇİFT ŞÖFÖR MAHALLİ MİNİBÜS DAMPERLİ KAMYON TOPLAM SABİT KASALI KAMYON 3 7 ASFALT YAMA KAMYONU ÇEKİCİ OTOBÜS AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TREYLERİ ARAZÖZ GREYDER DOZER LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VİNÇLİ KAMYON FORK LİFT PALETLİ EKSKAVATÖR KANAL KAZICILI YÜKLEYİCİ MOTOR SCRAPER SEYYAR KOMPRESÖR HİDROLİK KAYA DELİCİ TEMEL SONDAJ ROTARİ SONDAJ KAMYONA MONTAJLI ASFALT YAPIM DİST ÇEKİLİR TİP ASFALT BAKIM DİST KAMYONA MONTAJLI ROLEY TANK ÇEKİLİR TİP ROLEY TANK ROTATİF KAR MAKİNESİ SEMİ TREYLER AÇIK KASA RÖMORK LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ JENERATÖR KAMP TREYLER (YEMEKHANE) KAMP TREYLER (YATAKHANE) 5 GENEL TOPLAM

14 KURUMLARA TAHSİS EDİLEN TAŞIT LİSTESİ No ARACIN MARKASI ARACIN MODELİ ARACIN PLAKASI ARACIN KAYITLI OLDUĞU BİRİM ARACI KULLANAN BİRİM 1 BMW 525d xdrive VS 623 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 2 Volkswagen Caravelle RH 437 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 3 Renault Safrane RXT FK 881 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 4 Ford Fiesta 1.4 TDCI VE 184 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 5 Honda Cıvıc RZ 613 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 6 Renault 19 Europa NY 295 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 7 Renault 19 Europa TN 892 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 8 Renault 19 Europa VH 736 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 9 Renault Laguna NU 768 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 10 Renault Fluence TR 607 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 11 Renault Fluence TR 705 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 12 Toyota Avensis ZA 007 Çifteler K.H.G. Birliği Eskişehir Valiliği 13 Opel Vectra HH 444 Sivrihisar K.H.G. Birliği Eskişehir Valiliği 14 Renault Fluence ES 157 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başk. 15 Ford Transit 430ED UD 688 Eskişehir İl Özel İdaresi Engelliler Koord. Merkezi 16 Ford Transit Minibüs TF 600 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md. 17 Ford Ranger Pikap AS 247 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 18 Dodge Pikap (Kurtarma) SA 003 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 19 Doğan SL ELN 38 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 20 Turkar 4x UU 841 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 21 Fiat Linea 1.6 M Jet AF 809 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 22 Mercedes O ES 969 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehirspor Kulübü 23 Fatih-Cummins AE 935 Eskişehir İl Özel İdaresi Gıda, Tarım ve Hayv. Md. 24 Ford Transit UD 363 Eskişehir İl Özel İdaresi Çevre ve Şehircilik İl Md. 25 Ford Transit Ambulans AC 112 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 26 Ford Transit Ambulans SP 667 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 27 Fiat Ducato Ambulans TK 392 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 28 Fiat Ducato Ambulans TK 393 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 29 Mercedes O ES 969 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehirspor Kulübü 13

15 KULLANILDIKLARI YERLERE GÖRE TAŞIT LİSTESİ S.NO PLAKA K.H.NO MODEL MARKA CİNSİ KULLANIM YERİ/AMACI ES RENAULT FLUENCE BİNEK OTOSU GENEL SEKRETER PL RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER PD RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER 4 26 VH RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER 5 26 TN RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER 05-6 BİNEK OTOSU İMAR İNŞ. DAİRE BŞK. 26 UV RENAULT CLİO SYMBOL 7 26 PP KARTAL SLX BİNEK OTOSU (SW) YEMEKHANE NL KE KY KY KA RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW 14 BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) GENEL HİZMETLER GENEL HİZMETLER SATIN ALMA ATÖLYE ATÖLYE PF RENAULT 12 BİNEK GENEL HİZMETLER DN UY FU KC FS RD NK NL NP NK NK RF EV EP ER EP EP NN NN NS NS PEUGEOT BİPPER COMFORT KAPALI KASA HDİ KAMYONET İMAR İNŞ. DAİRE BŞK IVECO DC ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP KAYNAK ARACI ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP TRAFİK TABELA ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER 02- RUHSAT VE DENETİM 2002 ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP MD. 02- YOL VE ULAŞIM 2002 ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP HİZMETLERİ MD ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER 02- YIKAMA-YAĞLAMA 2002 ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP ARACI FORD 280 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU

16 35 26 NS NS NS PV PZ PZ PZ PZ AT PP KL KP KZ NH NL NL RE RE SV SV SV SV PT PT FK TF HE KS KS TF SY UF FK TF TF FL MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1997 MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1997 MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH ASFALT BAKIM ARACI ASFALT BAKIM ARACI 1994 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1995 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1996 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 1996 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 2002 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 2002 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MAN DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MAN DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1986 YAVUZ TM-2200 SABİT KAS.KAMYON SABİT KASALI KAMYON 2007 FATİH SHT SABİT KAS.KAMYON SABİT KASALI KAMYON 1992 FATİH SHT SABİT KAS.KAMYON SABİT KASALI KAMYON 1993 MAN TREYLER ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ 1997 İVECO MP-720-E TREYLER ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ 2007 MAN TGA TREYLER ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ 2006 VOLKSWAGEN VOLT OTOBÜS GENEL HİZMETLER 2010 RENAULT MASTER OTOBÜS GENEL HİZMETLER 1986 YAVUZ 1850 AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TANKERİ 2007 FATİH SHT AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TANKERİ 2007 BMC PRO 518 FHX AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TANKERİ 1981 ARSET 1020 AKARYAKIT TREYLER AKARYAKIT TREYLER 15

17 71 26 UE KP SU AE AV DK TU ALİ RIZA USTA AKARYAKIT TREYLER AKARYAKIT TREYLER 1995 FATİH SU TANKERİ ARAZÖZ SU TANKERİ ARAZÖZ 2006 FATİH SU TANKERİ ARAZÖZ SU TANKERİ ARAZÖZ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1963 MSFERGUSON FE-35XE LAS.TEK.TRAKTÖR LAS.TEK.TRAKTÖR 1967 Ford 5000 LAS.TEK.TRAKTÖR LAS.TEK.TRAKTÖR 1972 Ford 3000 LAS.TEK.TRAKTÖR LAS.TEK.TRAKTÖR 1994 Pİ MAKİNA Pİ-1061 LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 1998 VOLVO L-120-C LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2000 KOMATSU WA LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2000 KOMATSU WA LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2000 KOMATSU WA LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2008 PRO 625 DCK VİNÇLİ KAMYON VİNÇLİ KAMYON 1990 Çukurova 4F-40 FORK LİFT FORK LİFT 1985 Benati Ben 160 CSB PAL. EXCAVATÖR PAL. EXCAVATÖR 1998 KOMATSU PC200-6 PAL. EXCAVATÖR PAL. EXCAVATÖR 2004 Liebherr D-924T.E PAL. EXCAVATÖR PAL. EXCAVATÖR 1994 HİDROMEK HMK 100 KAN.KAZ.ÖN.YÜKL. KAN.KAZ.ÖN.YÜKL. 16

18 CEM AP KN KL NN SV KY TON TON AF NP AE DY RC PU VE HİDROMEK HMK 102 KAN.KAZ.ÖN.YÜKL. KAN.KAZ.ÖN.YÜKL John Deere JD-762 MOTOR SCRAPER MOTOR SCRAPER 1987 ATLAS X-A 125 KOMPRESÖR KOMPRESÖR 1987 ATLAS X-A 126 KOMPRESÖR KOMPRESÖR 1993 KOMSAN D-260 KOMPRESÖR KOMPRESÖR 2000 Furukawa HİDROLİK KAYA DELİCİ HİDROLİK KAYA DELİCİ 1978 Acker N-10 TEMEL SONDAJ TEMEL SONDAJ 1988 Massarenti MR-2000 ROTARİ SONDAJ ROTARİ SONDAJ 1993 İngersoll Rand T4W ROTARİ SONDAJ ROTARİ SONDAJ 1993 FATİH ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR 1996 MERCEDES X 2-48 ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR 2006 FATİH ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR 1993 FATİH ROLEY TANK ROLEY TANK 2012 ASMAK-500-GA ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR ASMAK-500-GA ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR. 17 ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR. ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR GÜRSAN GYR ÇEK.TİP ROLEY TANK ÇEK.TİP ROLEY TANK 1996 ALTINORDU AL-SET 2060 ÇEK.TİP ROLEY TANK ÇEK.TİP ROLEY TANK 1979 ROLBA R-400 KAR PÜS. MAKİNASI KAR PÜS. MAKİNASI 1979 ROLBA R-400 KAR PÜS. MAKİNASI KAR PÜS. MAKİNASI 2002 Schmidt KAR PÜS. MAKİNASI KAR PÜS. MAKİNASI 1986 Bronkay BL-300 SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 1991 Frurahurt SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 2001 YÜCEL MAKİNA SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 2002 NUR - AK SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 2012 NUR - AK AÇIK KASA RÖMORK AÇIK KASA RÖMORK 1997 BOMAG BW 16 R LAS.TEK.SİLİNDİR LAS.TEK.SİLİNDİR 2000 BOMAG BW 20 R LAS.TEK.SİLİNDİR LAS.TEK.SİLİNDİR 2006 BOMAG BW 24 R LAS.TEK.SİLİNDİR LAS.TEK.SİLİNDİR 1987 KOMATSU JW-100 VİBRASYONLU SİLİNDİR 1988 KOMATSU JW-100 VİBRASYONLU SİLİNDİR 2000 HAMM 2420 D VİBRASYONLU SİLİNDİR 2000 HAMM 2420 D VİBRASYONLU SİLİNDİR 2009 BOMAG BW 213 VİBRASYONLU SİLİNDİR 2011 HAMM 12 VİBRASYONLU SİLİNDİR 1975 John Deere SEYYAR KAYNAK MAK Genset WP SEYYAR KAYNAK MAK. VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR SEYYAR KAYNAK MAK. SEYYAR KAYNAK MAK.

19 KW KW KW KW İşbir SEYYAR KAYNAK MAK MİLLER 600-DX SEYYAR KAYNAK MAK MİLLER 400-CX SEYYAR KAYNAK MAK WEB. FİMAG SABİT ELK. JENERATÖR Morrison PED W 40 SABİT ELK. JENERATÖR CUMMİNS AKSA-CUM SEY.ELK. JENERATÖRÜ Ford Brush 40 KWA SEY.ELK. JENERATÖRÜ İşbir SEY.ELK. JENERATÖRÜ AKSA SEY.ELK. JENERATÖRÜ AKSA SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEYYAR KAYNAK MAK. SEYYAR KAYNAK MAK. SEYYAR KAYNAK MAK. SABİT ELK. JENERATÖR SABİT ELK. JENERATÖR SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ e)- Örgüt Yapısı Organları: İl Genel Meclisi : 18

20 2012 DÖNEMİ İL GENEL MECLİS ÜYELERİ İSİM LİSTESİ Sıra No Adı ve Soyadı İlçesi 1 ATİLLA ÇETİNKAYA ODUNPAZARI 2 ADNAN KARAMANLI ODUNPAZARI 3 NACİYE ÖRÜM ODUNPAZARI 4 SEYHAN YALÇIN ODUNPAZARI 5 ARİF YAŞAR AYDIN ODUNPAZARI 6 HARUN ÇETİNTÜRK ODUNPAZARI 7 SÜLEYMAN YÜCEL ODUNPAZARI 8 BEDRİYE YÖNLÜER ÇINARBAŞ TEPEBAŞI 9 EMİN ÇOKAYGİL TEPEBAŞI 10 ERDAL ŞANLI TEPEBAŞI 11 NİHAL DOĞRUÖZ TEPEBAŞI 12 AHMET YAPICI TEPEBAŞI 13 MESUT ÖR TEPEBAŞI 14 M.DÜNDAR ÜNLÜ TEPEBAŞI 15 HÜSEYİN KURTULUŞ ALPU 16 MEHMET ALİ İLHAN ALPU 17 MUSTAFA BALIK BEYLİKOVA 18 SÜLEYMAN BAKAL BEYLİKOVA 19 FANİ CAN ÇİFTELER 20 METİN DEMİRCAN ÇİFTELER 21 MENDERES DURGUT GÜNYÜZÜ 22 SÜLEYMAN AKPINAR GÜNYÜZÜ 23 CEMİL KOŞAR HAN 24 İBRAHİM MUTLU YILMAZ HAN 25 AHMET ERDEMİR İNÖNÜ 26 AHMET KARAVELİOĞLU İNÖNÜ 27 İSHAK GÜNDOĞAN MAHMUDİYE 28 YAHYA SOYSAL MAHMUDİYE 29 AHMET KARAN MİHALIÇÇIK 30 RAMAZAN GÜN MİHALIÇÇIK 31 ALİ CEBECİ MİHALGAZİ 32 İBRAHİM METİN AĞIL MİHALGAZİ 33 HAYRETTİN ÇALIŞKAN SARICAKAYA 34 RAMAZAN ÜŞENMEZ SARICAKAYA 35 HASAN ÇAKIR SEYİTGAZİ 36 İMDAT DERE SEYİTGAZİ 37 AHMET SEZER SİVRİHİSAR 38 HÜSEYİN ÖZYILMAZ SİVRİHİSAR 39 RAHİME TURAN SİVRİHİSAR 19

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI PERFORMANS PLANI I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON ve VİZYON Misyon İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 28/04/2011 3795 İl Özel İdaresi. Ödenek 183 İlimiz Özel İdare

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 01/02/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 TOPLANTI SAATİ : 13.00 T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları 1 01/02/2011 Sözlü önerge. Gündem madde değişikliği.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI KASIM 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Bir önceki Meclis zaptı okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Bir önceki Meclis zaptı okunarak oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Sayısı : 1 Toplantı Tarihi : 01/02/2010 Toplantı Günü : Salı Toplantı Saati : 13.00 Gündem gereğince yoklama yapıldı, yapılan yoklama sonucunda 37 üyemizin toplantıya iştirak ettiği, Tepebaşı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında Kuruluşu 2011 olan Nurhak Grup, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılamaya ve arttırmaya devam etmektedir. Nurhak Grup, her projesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaratıcı çözümler

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 03/01/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 03/01/2011 İl Özel İdaresi. Denetim komisyonu. 1 5302 Sayılı

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ Encümen Müdürlüğü İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ Encümen Müdürlüğü İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarih ve Saati : 06.06.2013 Perşembe 11.00 Toplantı Sıra Nosu : 2013 / 15 1 55 Mali Hizmetler İl Özel İdaresinin 2013 Mali yılı bütçesinin harcama kalemleri arasında ödenek aktarma yapılmasına

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2010 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2010 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI KASIM 201 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

20 Ad. Toplam işyeri : KAVAKYOL UBELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI ADI : FİKRET KESKİN FAALİYET YILI : 2009

20 Ad. Toplam işyeri : KAVAKYOL UBELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI ADI : FİKRET KESKİN FAALİYET YILI : 2009 KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 009 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN : FİKRET KESKİN İÇİNDEKİLER S.NO KONU BAŞLIĞI SAYFA I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve vizyon B-Yetki,Görev ve Sor. C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00 44 38.000.000,00 44.19 38.000.000,00 44.19.00 2.250.205,00 44.19.00.62 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2.250.205,00 44.19.00.62.01 ÇORUM-ALACA İlçe Özel İdaresi 280.300,00 44.19.00.62.01 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 280.300,00

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı