T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 0

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaları ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. İl Özel İdaremiz, mahalli ve müşterek nitelikteki yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin ulaşmasına gayret göstermekte ve hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasına gayret sarf edilmektedir Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. ve 39. maddeleri uyarınca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporu içerisinde, başta eğitim, sağlık ve köye yönelik hizmetler olmak üzere kültür-turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, altyapı hizmetleri, tarım, güvenlik vb. birçok alanda bir yıllık çalışma döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir yılı faaliyet döneminde özverili çalışmalarından dolayı İl Genel Meclisi üyelerimize ve İl Özel İdaresi personeline teşekkürlerimi sunarım. Dr. Kadir KOÇDEMİR Eskişehir Valisi 1

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER SAYFA NO A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler a) Kuruluşun genel tanımı b) Kurumsal yapı c) Teşkilat yapısı Bina durumu Lojman durumu Diğer sosyal ve yardımcı tesisler d) Araç makine parkı ve teçhizat durumu e) Örgüt Yapısı f) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar g) Sunulan Hizmetler II- AMAÇ ve HEDEFLER İdarenin Öncelikli Amaç ve Hedefleri III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Diğer hususlar B- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Güçlü Yönler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler E- Performans Değerlendirmesi V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VII- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon İl Özel İdaresine yasalarla verilen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle antik kentler ve jeotermal kaynak gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki gelişmişlik farklılıklarını en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan bir İl Özel İdaresi olmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İl Özel İdaresinin Görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile belirlenmiş olup, İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, (1)(2)(3) b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: 3/7/ /85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/ /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. 3

5 (Ek fıkra: 1/7/ /26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il Genel Meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 4

6 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : a) KURULUŞUN GENEL TANITIMI : İl Özel İdaresi, kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İl Özel İdaresinin Görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirlenmiş olup, İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve Spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm; sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. TEŞKİLAT YAPISI VE KURUMSAL YAPININ TANITILMASI b) Kurumsal yapı : İl Özel İdaresi Organları tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri belirtilmiştir. İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi Kanununun 9. Maddesinde tanımlandığı gibi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri ise kanunun 10. maddesinde sayılmış olup, çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından yönetilir. 5

7 İl Encümeni 5302 Sayılı Kanunun 25. maddesine göre; il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Vali Kanunun 29. maddesinde tanımlandığı gibi vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı kanunun 30. maddesi ile de valinin görev ve yetkileri sayılmıştır. c) Teşkilat Yapısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, İl özel İdaresi ana birimleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Genel Sekreterlik 2. Genel Sekreter Yardımcılığı(2) 3. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 4. İmar ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı 5. Tarım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı 6. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 8. Hukuk Müşavirliği adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü KADRO VE PERSONEL DURUMU : İl Özel İdaresinin toplam 247 memur norm kadrosunun; 119 u dolu, 23 sözleşmeli personel, 3 geçici işçi, 197 sürekli işçilerle birlikte toplam 342 personeli bulunmaktadır. 6

8 Personelin Statü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı; SINIFI NORM KADRO SAYISI DOLU BOŞ MEMUR SÖZLEŞMELİ GİH THS SHS YHS AV.H TOPLAM SINIFI NORM KADRO SAYISI DOLU BOŞ NORM KADRO FAZLASI TOPLAM İŞÇİ TOPLAM Sözleşmeli olarak çalışmakta olan Hukuk Müşaviri GİH. Sınıfında yer almaktadır MEMUR 119 SÖZLEŞMELİ 23 İŞÇİ 197 GEÇİCİ İŞÇİ 3 GENEL TOPLAM 342 GEÇİCİ 3 2% SÖZLEŞMELİ 23 7% MEMUR % İŞÇİ % 7

9 Personel Kadro Dolu Boş Cetveli; SINIFI ÜNVANI DOLU BOŞ SINIFI ÜNVANI DOLU BOŞ GİH Genel Sekreter 1 GİH Ambar Memuru 0 3 GİH Genel Sekreter Yrd 2 GİH Ayniyat Memuru GİH Daire Başkanı 5 GİH Sivil Savunma Uzm. 0 1 GİH İç Denetçi 3 GİH Çocuk Eğitimcisi 0 1 GİH Hukuk Müşaviri 1 GİH Memur 1 1 GİH Encümen Müdürü 1 GİH Şoför 1 10 GİH Muhasebe Müdürü 1 THS Mühendis 35 4 GİH Bütçe Müdürü 1 THS Grafiker 1 0 GİH Bilgi İşlem Müdürü 1 THS Arkeolog 1 0 GİH Strateji Geliştirme Md. 1 THS Sanat Tarihçisi 1 0 GİH İmar ve Kentsel İyil. Müd. 1 THS Mimar 1 1 GİH Ruhsat ve Denetim Md. 1 THS Tekniker 11 0 GİH Su ve Kan.Hizm.M. 1 THS Teknisyen 3 GİH Mak.İkm.Bkm.Onr.M 1 THS Topograf 1 GİH Etüd Proje Müdürü 1 THS Şehir Plancısı 1 GİH Yol ve Ulaşım Hiz.M. 1 SHS Tabip 1 GİH Yatırım ve İnşaat.Md. 1 SHS Hemşire 1 GİH Gelir Müdürü 1 SHS Sağlık Teknisyeni 0 1 GİH İns.Kayn.Eğit.Md. 1 SHS Sosyal Çalışmacı 1 0 GİH Destek Hizmetleri Müd. 1 YHS Aşçı 0 2 GİH İlçe Özel İdare Md YHS Hizmetli 5 1 GİH Şef YHS Bekçi 1 1 GİH Uzman 3 2 YHS Bahçıvan 0 2 GİH Mali Hiz.Uzmanı 6 YHS Kaloriferci 1 2 GİH Mali.Hiz.Uz.Yrd. 2 1 YHS Dağıtıcı 1 0 GİH Veri Haz.Kont.İşl YHS Tekn.Yard. 2 1 GİH Bilgisayar İşletmeni 2 4 AH Avukat 1 2 GİH Programcı 1 1 TOPLAM GİH Muhasebeci 3 1 GENEL TOPLAM Sözleşmeli Personel 23 kişi çalıştırılmaktadır. Toplam =142 Personel 8

10 BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER : 1) Bina Durumu : İl Özel İdaresi Hizmet binası Ankara Yolu 8.Km.sinde İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı ve Encümen Müdürlüğü Ankara Yolu 4.Km.sinde hizmet vermektedir. Merkez İki Eylül Caddesinde bulunan eski Özel İdare Binasında İl Genel Meclis Başkanlığı ile Valilik Proje Birimi faaliyet göstermektedir. Odunpazarı ve Tepebaşı Günyüzü, Han, Mihalgazi Sarıcakaya Sivrihisar Mahmudiye ve Alpu İlçe Özel İdare Müdürlükleri (Kaymakamlık) hükümet konağı binasında, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mihalıççık ve Seyitgazi İlçeleri kendi hizmet binalarında, hizmet yürütmektedir. Sarıcakaya da bulunan hizmet binası Sarıcakaya Belediyesine 10 yıllığına, Beylikova hizmet binası Beylikova adliyesine 10 yıllığına ve Mahmudiyede bulunan hizmet binası ise İlçe Emniyet Amirliğine 10 yıllığına tahsis edilmiştir. 2) Lojman Durumu : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Yunusemre Caddesinde 11 daireli, Vişnelik Mahallesinde 10 daireli, Atatürk Caddesinde 7 daireli, İmar İnşaat dairesi başkanlığı bahçesinde 10 daireli, Özel İdare Merkez binası bahçesinde 10 daireli lojman ve 5 prefabrik ev olmak üzere il merkezinde toplam 6 adet lojman bulunmaktadır. Beylikova İlçesinde 5 daireli 1 adet, Çifteler İlçesinde 9 daireli 1 adet, Günyüzü İlçesinde 4 daireli 1 adet, Han İlçesinde 5 daireli 1 adet, İnönü İlçesinde 2 daireli 1 adet, Mihalgazi İlçesinde 5 daireli 1 adet, Mihalıççık İlçesinde 10 daireli 1 adet ve Seyitgazi İlçesinde 5 daireli 1 adet, lojman bulunmaktadır. İL ÖZEL İDARESİ LOJMAN LİSTESİ SIRA: ADRESİ: DAİRE: KAT: No: 1 Akçağlan Mah.Yunusemre Cd Arifiye Mah.Atatürk Caddesi. ( kapıcı dairesi dahil) Vişnelik Mah.Kayıhan Caddesi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Bahçesinde (Hizmet 1) Özel İdare Hizmet Binası Bahçesi (Hizmet 3) 10 Milli Emlaktan Tahsisli- 5 6 Özel İdare Hizmet Binası Bahçesi (Prefabrik) 5 1 -Milli Emlaktan Tahsis li 7 Beylikova (kapıcı dairesi dahil) 5 3- Adliyeye Tahsisli 8 Çifteler (kapıcı dairesi dahil) Günyüzü Han (bodrum kat dahil) 5 3- Zemin kat Maliye, Nüfus ve tapu Müd. tah. 11 İnönü 2 3 zemin kat Kaymakam lığa Tah. 12 Mihalgazi ( bodrum kat dahil) Mihalıççık Seyitgazi (bodrum kat dahil) 5 3 TOPLAM DAİRE 98 9

11 3-Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler : a) Hanefi Demirkol Spor Tesisleri : Bu tesisler İlimizde profesyonel ve amatör sporun geliştirilmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için 15 Yıl müddetle Eskişehir Spor Kulübüne kiraya verilmiştir, yanındaki tesis Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. b) Hal Binaları : İlimizde tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Özel İdare tarafından 5 adet hal binası yaptırılmıştır. Merkez Cumhuriyet Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, Mihalgazi İlçesine bağlı Sakarılıca Köyündeki hal binası Mihalgazi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sakintepe hal binası S.S Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifine, Sarıcakaya İlçesine bağlı Düzköy, İğdir Köyü hal binaları Sarıcakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine kiralanmıştır. c) İşyerleri : İlimiz Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 3.nolu iş hanının zemin katının tamamı engelliler koordinasyon Merkezi olarak düzenlenmiştir. Barbaros İlköğretim Okulu bahçesinde 1 adet işyeri ve Murat Atılgan İlköğretim Okulu bahçesinde 1 adet büfe özel kişiye kiraya verilmiştir. d) Sağlık Ocakları :İlimiz Akçağlan, Yenidoğan, Osmangazi, Alanönü, Yeşiltepe, Çamlıca, Sultandere Mahallelerindeki 7 adet sağlık ocağındaki toplam 43 adet büro Aile Hekimlerine kiraya verilmiştir. e) Depo ve oto garajı : İlimiz Akcami Mahallesinde depo ve garaj olarak kullanılmaktadır. f) Diğer tesisler : Özel İdare merkez binası alanında 750 m2 lik Kapalı Spor Salonu, 1 adet çim yüzeyli futbol sahası ve imar inşaat daire başkanlığı hizmet binası bahçesinde 25 kişilik misafirhane bulunmaktadır. Ayrıca İlimiz Mihalıççık ilçesinde ve Sarıcakaya ilçesinde Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi bulunmakta olup Sarıcakaya ilçesi paketleme tesisi Sarıcakaya Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Mihalıççık Soğuk Hava Deposu ve Kiraz Paketleme Tesisi ise özel bir şirkete kiralanmıştır. 10

12 ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU : İl Özel İdare hizmetleri başlıca; binek otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon, treyler çekici, semi treyler, akaryakıt tankeri, arazöz, greyder, dozer, yükleyici, silindir, ekskavatör, scraper, kaya delici, vinç, forklift, traktör, sondaj makinesi, asfalt distribütörü, asfalt bakım aracı, roley tank, kar püskürtme makinesi, kompresör, kaynak makinesi ve jeneratör olmak üzere toplam 152 araç-iş makinesi - ekipman ve 30 adet kamp treyler ile yürütülmektedir. Ayrıca, Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 adet binek ve minibüs, İl Genel Meclis Başkanlığında 1 adet binek, Engelliler Koordinasyon Merkezinde 1 adet minibüs, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 7 adet; binek, minibüs, kamyonet, Sağlık İl Müdürlüğünde 4 adet ambulans, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde 1 adet kamyon, pikap ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 1 adet minibüs tahsis edilmiştir. Eskişehirspor Kulübüne de 1 adet otobüs kiralanmıştır. Diğer kurumlardaki araç sayısı toplam 29 dur. 11

13 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ CİNSLERİNE GÖRE MAKİNE ve TAŞIT PARK LİSTESİ S.NO KOD ARACIN - TAŞITIN CİNSİ ADET 1 00 BİNEK OTOMOBİL KAPALI KASA KAMYONET PİCK-UP ÇİFT ŞÖFÖR MAHALLİ MİNİBÜS DAMPERLİ KAMYON TOPLAM SABİT KASALI KAMYON 3 7 ASFALT YAMA KAMYONU ÇEKİCİ OTOBÜS AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TREYLERİ ARAZÖZ GREYDER DOZER LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VİNÇLİ KAMYON FORK LİFT PALETLİ EKSKAVATÖR KANAL KAZICILI YÜKLEYİCİ MOTOR SCRAPER SEYYAR KOMPRESÖR HİDROLİK KAYA DELİCİ TEMEL SONDAJ ROTARİ SONDAJ KAMYONA MONTAJLI ASFALT YAPIM DİST ÇEKİLİR TİP ASFALT BAKIM DİST KAMYONA MONTAJLI ROLEY TANK ÇEKİLİR TİP ROLEY TANK ROTATİF KAR MAKİNESİ SEMİ TREYLER AÇIK KASA RÖMORK LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ JENERATÖR KAMP TREYLER (YEMEKHANE) KAMP TREYLER (YATAKHANE) 5 GENEL TOPLAM

14 KURUMLARA TAHSİS EDİLEN TAŞIT LİSTESİ No ARACIN MARKASI ARACIN MODELİ ARACIN PLAKASI ARACIN KAYITLI OLDUĞU BİRİM ARACI KULLANAN BİRİM 1 BMW 525d xdrive VS 623 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 2 Volkswagen Caravelle RH 437 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 3 Renault Safrane RXT FK 881 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 4 Ford Fiesta 1.4 TDCI VE 184 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 5 Honda Cıvıc RZ 613 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 6 Renault 19 Europa NY 295 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 7 Renault 19 Europa TN 892 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 8 Renault 19 Europa VH 736 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 9 Renault Laguna NU 768 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 10 Renault Fluence TR 607 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 11 Renault Fluence TR 705 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehir Valiliği 12 Toyota Avensis ZA 007 Çifteler K.H.G. Birliği Eskişehir Valiliği 13 Opel Vectra HH 444 Sivrihisar K.H.G. Birliği Eskişehir Valiliği 14 Renault Fluence ES 157 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başk. 15 Ford Transit 430ED UD 688 Eskişehir İl Özel İdaresi Engelliler Koord. Merkezi 16 Ford Transit Minibüs TF 600 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md. 17 Ford Ranger Pikap AS 247 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 18 Dodge Pikap (Kurtarma) SA 003 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 19 Doğan SL ELN 38 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 20 Turkar 4x UU 841 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 21 Fiat Linea 1.6 M Jet AF 809 Eskişehir İl Özel İdaresi İl Afet Ve Acil Durum Md 22 Mercedes O ES 969 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehirspor Kulübü 23 Fatih-Cummins AE 935 Eskişehir İl Özel İdaresi Gıda, Tarım ve Hayv. Md. 24 Ford Transit UD 363 Eskişehir İl Özel İdaresi Çevre ve Şehircilik İl Md. 25 Ford Transit Ambulans AC 112 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 26 Ford Transit Ambulans SP 667 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 27 Fiat Ducato Ambulans TK 392 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 28 Fiat Ducato Ambulans TK 393 Eskişehir İl Özel İdaresi Sağlık İl Müdürlüğü 29 Mercedes O ES 969 Eskişehir İl Özel İdaresi Eskişehirspor Kulübü 13

15 KULLANILDIKLARI YERLERE GÖRE TAŞIT LİSTESİ S.NO PLAKA K.H.NO MODEL MARKA CİNSİ KULLANIM YERİ/AMACI ES RENAULT FLUENCE BİNEK OTOSU GENEL SEKRETER PL RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER PD RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER 4 26 VH RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER 5 26 TN RENAULT 19 BİNEK OTOSU GENEL HİZMETLER 05-6 BİNEK OTOSU İMAR İNŞ. DAİRE BŞK. 26 UV RENAULT CLİO SYMBOL 7 26 PP KARTAL SLX BİNEK OTOSU (SW) YEMEKHANE NL KE KY KY KA RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW RENAULT 12 SW 14 BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) BİNEK OTOSU (SW) GENEL HİZMETLER GENEL HİZMETLER SATIN ALMA ATÖLYE ATÖLYE PF RENAULT 12 BİNEK GENEL HİZMETLER DN UY FU KC FS RD NK NL NP NK NK RF EV EP ER EP EP NN NN NS NS PEUGEOT BİPPER COMFORT KAPALI KASA HDİ KAMYONET İMAR İNŞ. DAİRE BŞK IVECO DC ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP KAYNAK ARACI ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP TRAFİK TABELA ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER 02- RUHSAT VE DENETİM 2002 ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP MD. 02- YOL VE ULAŞIM 2002 ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP HİZMETLERİ MD ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP GENEL HİZMETLER 02- YIKAMA-YAĞLAMA 2002 ISUZU ÇİFT ŞF.MH.PİCK-UP ARACI FORD 280 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER FORD 330 S MİNİBÜS GENEL HİZMETLER MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU

16 35 26 NS NS NS PV PZ PZ PZ PZ AT PP KL KP KZ NH NL NL RE RE SV SV SV SV PT PT FK TF HE KS KS TF SY UF FK TF TF FL MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1997 MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1997 MERCEDES 2521 K 36 DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MERCEDES MB 3031 K DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2004 FATİH ASFALT BAKIM ARACI ASFALT BAKIM ARACI 1994 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1995 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1996 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 1996 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 2002 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 2002 FATİH DAMPERLİ KAMYON SONDAJ EKİBİNDE 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2006 FATİH DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MAN DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 2000 MAN DAMPERLİ KAMYON HAFRİYAT KAMYONU 1986 YAVUZ TM-2200 SABİT KAS.KAMYON SABİT KASALI KAMYON 2007 FATİH SHT SABİT KAS.KAMYON SABİT KASALI KAMYON 1992 FATİH SHT SABİT KAS.KAMYON SABİT KASALI KAMYON 1993 MAN TREYLER ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ 1997 İVECO MP-720-E TREYLER ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ 2007 MAN TGA TREYLER ÇEKİCİ TREYLER ÇEKİCİ 2006 VOLKSWAGEN VOLT OTOBÜS GENEL HİZMETLER 2010 RENAULT MASTER OTOBÜS GENEL HİZMETLER 1986 YAVUZ 1850 AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TANKERİ 2007 FATİH SHT AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TANKERİ 2007 BMC PRO 518 FHX AKARYAKIT TANKERİ AKARYAKIT TANKERİ 1981 ARSET 1020 AKARYAKIT TREYLER AKARYAKIT TREYLER 15

17 71 26 UE KP SU AE AV DK TU ALİ RIZA USTA AKARYAKIT TREYLER AKARYAKIT TREYLER 1995 FATİH SU TANKERİ ARAZÖZ SU TANKERİ ARAZÖZ 2006 FATİH SU TANKERİ ARAZÖZ SU TANKERİ ARAZÖZ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 KOMATSU GD-655 A 5 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 2000 MİTSUBİSHİ MG 530 YAPIM GREYDERİ YAPIM GREYDERİ 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1986 CATERPİLLAR D7G-Z DOZER DOZER 1963 MSFERGUSON FE-35XE LAS.TEK.TRAKTÖR LAS.TEK.TRAKTÖR 1967 Ford 5000 LAS.TEK.TRAKTÖR LAS.TEK.TRAKTÖR 1972 Ford 3000 LAS.TEK.TRAKTÖR LAS.TEK.TRAKTÖR 1994 Pİ MAKİNA Pİ-1061 LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 1998 VOLVO L-120-C LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2000 KOMATSU WA LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2000 KOMATSU WA LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2000 KOMATSU WA LAS.TEK.YÜKLEYİCİ LAS.TEK.YÜKLEYİCİ 2008 PRO 625 DCK VİNÇLİ KAMYON VİNÇLİ KAMYON 1990 Çukurova 4F-40 FORK LİFT FORK LİFT 1985 Benati Ben 160 CSB PAL. EXCAVATÖR PAL. EXCAVATÖR 1998 KOMATSU PC200-6 PAL. EXCAVATÖR PAL. EXCAVATÖR 2004 Liebherr D-924T.E PAL. EXCAVATÖR PAL. EXCAVATÖR 1994 HİDROMEK HMK 100 KAN.KAZ.ÖN.YÜKL. KAN.KAZ.ÖN.YÜKL. 16

18 CEM AP KN KL NN SV KY TON TON AF NP AE DY RC PU VE HİDROMEK HMK 102 KAN.KAZ.ÖN.YÜKL. KAN.KAZ.ÖN.YÜKL John Deere JD-762 MOTOR SCRAPER MOTOR SCRAPER 1987 ATLAS X-A 125 KOMPRESÖR KOMPRESÖR 1987 ATLAS X-A 126 KOMPRESÖR KOMPRESÖR 1993 KOMSAN D-260 KOMPRESÖR KOMPRESÖR 2000 Furukawa HİDROLİK KAYA DELİCİ HİDROLİK KAYA DELİCİ 1978 Acker N-10 TEMEL SONDAJ TEMEL SONDAJ 1988 Massarenti MR-2000 ROTARİ SONDAJ ROTARİ SONDAJ 1993 İngersoll Rand T4W ROTARİ SONDAJ ROTARİ SONDAJ 1993 FATİH ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR 1996 MERCEDES X 2-48 ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR 2006 FATİH ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR ASF.YAP.DİSTRİBÜTÖR 1993 FATİH ROLEY TANK ROLEY TANK 2012 ASMAK-500-GA ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR ASMAK-500-GA ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR. 17 ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR. ÇEK.TİP AS.BAK.DİSTR GÜRSAN GYR ÇEK.TİP ROLEY TANK ÇEK.TİP ROLEY TANK 1996 ALTINORDU AL-SET 2060 ÇEK.TİP ROLEY TANK ÇEK.TİP ROLEY TANK 1979 ROLBA R-400 KAR PÜS. MAKİNASI KAR PÜS. MAKİNASI 1979 ROLBA R-400 KAR PÜS. MAKİNASI KAR PÜS. MAKİNASI 2002 Schmidt KAR PÜS. MAKİNASI KAR PÜS. MAKİNASI 1986 Bronkay BL-300 SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 1991 Frurahurt SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 2001 YÜCEL MAKİNA SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 2002 NUR - AK SEMİ TREYLER SEMİ TREYLER 2012 NUR - AK AÇIK KASA RÖMORK AÇIK KASA RÖMORK 1997 BOMAG BW 16 R LAS.TEK.SİLİNDİR LAS.TEK.SİLİNDİR 2000 BOMAG BW 20 R LAS.TEK.SİLİNDİR LAS.TEK.SİLİNDİR 2006 BOMAG BW 24 R LAS.TEK.SİLİNDİR LAS.TEK.SİLİNDİR 1987 KOMATSU JW-100 VİBRASYONLU SİLİNDİR 1988 KOMATSU JW-100 VİBRASYONLU SİLİNDİR 2000 HAMM 2420 D VİBRASYONLU SİLİNDİR 2000 HAMM 2420 D VİBRASYONLU SİLİNDİR 2009 BOMAG BW 213 VİBRASYONLU SİLİNDİR 2011 HAMM 12 VİBRASYONLU SİLİNDİR 1975 John Deere SEYYAR KAYNAK MAK Genset WP SEYYAR KAYNAK MAK. VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR VİBRASYONLU SİLİNDİR SEYYAR KAYNAK MAK. SEYYAR KAYNAK MAK.

19 KW KW KW KW İşbir SEYYAR KAYNAK MAK MİLLER 600-DX SEYYAR KAYNAK MAK MİLLER 400-CX SEYYAR KAYNAK MAK WEB. FİMAG SABİT ELK. JENERATÖR Morrison PED W 40 SABİT ELK. JENERATÖR CUMMİNS AKSA-CUM SEY.ELK. JENERATÖRÜ Ford Brush 40 KWA SEY.ELK. JENERATÖRÜ İşbir SEY.ELK. JENERATÖRÜ AKSA SEY.ELK. JENERATÖRÜ AKSA SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEYYAR KAYNAK MAK. SEYYAR KAYNAK MAK. SEYYAR KAYNAK MAK. SABİT ELK. JENERATÖR SABİT ELK. JENERATÖR SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ SEY.ELK. JENERATÖRÜ e)- Örgüt Yapısı Organları: İl Genel Meclisi : 18

20 2012 DÖNEMİ İL GENEL MECLİS ÜYELERİ İSİM LİSTESİ Sıra No Adı ve Soyadı İlçesi 1 ATİLLA ÇETİNKAYA ODUNPAZARI 2 ADNAN KARAMANLI ODUNPAZARI 3 NACİYE ÖRÜM ODUNPAZARI 4 SEYHAN YALÇIN ODUNPAZARI 5 ARİF YAŞAR AYDIN ODUNPAZARI 6 HARUN ÇETİNTÜRK ODUNPAZARI 7 SÜLEYMAN YÜCEL ODUNPAZARI 8 BEDRİYE YÖNLÜER ÇINARBAŞ TEPEBAŞI 9 EMİN ÇOKAYGİL TEPEBAŞI 10 ERDAL ŞANLI TEPEBAŞI 11 NİHAL DOĞRUÖZ TEPEBAŞI 12 AHMET YAPICI TEPEBAŞI 13 MESUT ÖR TEPEBAŞI 14 M.DÜNDAR ÜNLÜ TEPEBAŞI 15 HÜSEYİN KURTULUŞ ALPU 16 MEHMET ALİ İLHAN ALPU 17 MUSTAFA BALIK BEYLİKOVA 18 SÜLEYMAN BAKAL BEYLİKOVA 19 FANİ CAN ÇİFTELER 20 METİN DEMİRCAN ÇİFTELER 21 MENDERES DURGUT GÜNYÜZÜ 22 SÜLEYMAN AKPINAR GÜNYÜZÜ 23 CEMİL KOŞAR HAN 24 İBRAHİM MUTLU YILMAZ HAN 25 AHMET ERDEMİR İNÖNÜ 26 AHMET KARAVELİOĞLU İNÖNÜ 27 İSHAK GÜNDOĞAN MAHMUDİYE 28 YAHYA SOYSAL MAHMUDİYE 29 AHMET KARAN MİHALIÇÇIK 30 RAMAZAN GÜN MİHALIÇÇIK 31 ALİ CEBECİ MİHALGAZİ 32 İBRAHİM METİN AĞIL MİHALGAZİ 33 HAYRETTİN ÇALIŞKAN SARICAKAYA 34 RAMAZAN ÜŞENMEZ SARICAKAYA 35 HASAN ÇAKIR SEYİTGAZİ 36 İMDAT DERE SEYİTGAZİ 37 AHMET SEZER SİVRİHİSAR 38 HÜSEYİN ÖZYILMAZ SİVRİHİSAR 39 RAHİME TURAN SİVRİHİSAR 19

T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI. İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI. İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. TEKİRDAĞ - 2013 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

unsurları vurgulanmaktadır.

unsurları vurgulanmaktadır. SUNUġ: Günümüzde toplumsal yapı ve iliģkileri derinden etkileyen hızlı bir değiģim ve dönüģüm yaģanmaktadır. Hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa: 1 / 199 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.....5 A-Misyon ve Vizyon....5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar......6 C-İdareye İlişkin Bilgiler......8

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER ABCDE- II- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI DİĞER HUSUSLAR PERFORMANS BİLGİLERİ ABCDE- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011-1 - "..... Hususi Ġdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

Hacı Fevzi AKDOĞAN Belediye Başkanı ÖZGEÇMİŞİ. 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme fakültesi mezunu. İş adamı.

Hacı Fevzi AKDOĞAN Belediye Başkanı ÖZGEÇMİŞİ. 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme fakültesi mezunu. İş adamı. NİZİP BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 1 ÖZGEÇMİŞİ 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İşletme fakültesi mezunu. İş adamı. İkinci dönem belediye başkanı. Evli ve beş çocuğu var. SUNUŞ: Yıllardır

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

! " " # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *! " ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B

!   # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *!  ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B 5 uca B İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...1 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar..1 B-Teşkilat Yapısı...2 C-Fiziksel Kaynaklar 5 D-İnsan Kaynakları 11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ..18 A-Temel Politika Ve Öncelikler......19

Detaylı

Melikgazi Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Performans Programı

Melikgazi Belediye Başkanlığı 2011 Mali Yılı Performans Programı SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Sevgili Hemşerilerim Hizmetlerimizde başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolu, etkili ve kalıcı çözümler üretmekten geçer. Etkin ve verimli hizmet üretiminin de, planlanan

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TAVŞANLI BELEDİYESİ 215 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 İçindekiler ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız... 5 1.1.2.Teşkilat Yapısı... 6 2.FİZİKSEL

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı