2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR"

Transkript

1 BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL,

2 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üst Yönetimin Yetkileri Belediyenin Görevleri ve Yetkileri... 6 E. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Acil Hizmetler Normal Hizmetler Destek hizmetleri Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Yönetim Ġç Kontrol Sistemi II. STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER A. STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER B. FAALĠYET YILI ÖNCELĠKLERĠ C. TEMEL ĠLKE VE POLĠTĠKALAR III. FAALĠYETLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Gider Bütçesi TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Bilanço Gelir Hesapları Gider Hesapları

3 3. Ġç ve DıĢ Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü C. PERFORMANS SONUÇLARI Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu müdürlüğü Zabıta müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Egitim müdürlüğü

4 8. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Birimi Park Bahçeler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sıhhi Müesseseler Birimi Gayrı Sıhhi Müesseseler Birimi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar Birimi Planlama Birimi Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü D. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDĠRMELER VI. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VII. EKLER GÜVENCE BEYANLARI Ġç Kontrol Güvence Beyanı (Mali Hizmetler Birim Yöneticisi). 191 Ġç Kontrol Güvence Beyanı (Belediye BaĢkanı)

5 BAġKAN DAN Değerli BayrampaĢalılar, Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum yılında yapılan faaliyetlerin ifade edildiği faaliyet raporunu, siz değerli BayrampaĢa halkının ve meclis üyelerimizin bilgi ve görüģlerine sunmaktan memnuniyet duyuyorum. YaĢam kalitesi yüksek, uygar, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir BayrampaĢa inģa etme anlayıģı içinde, halkımızdan kopmadan halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaģıyoruz. Her fırsatta sizlerle bir araya gelerek BayrampaĢa mıza daha neler kazandırabileceğimizi değerlendirmeye ve paylaģmaya büyük özen gösteriyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki bu paylaģımlarımızın getirdiği sinerji, hizmet aģkımızı ve geleceğe yatırım yapma heyecanımızı bir kat daha arttırıyor. YaĢadığımız çağın baģ döndürücü bir hızla kendini sürekli yenilemesi biz hizmet veren kurumların da bu değiģime ayak uydurmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda değiģime ayak uydurarak geleceğimizi inģa etme yolunda hayata geçirdiğimiz projelerimizi bir bir halkımızın hizmetine sunmak bizleri gururlandırıyor. Heyecan dolu yüreğimizle hizmet aģkımızı her alana yayarak yeniliği ve kaliteyi en önemli hedef olarak belirledik. Bu düģünceyle Türkiye de ilk defa ileri belediyecilik baģlığı altında çok sayıda önemli projemizi hayata geçirdik. Sizlerin desteği ile de yarım kalan yatırım ve hizmetlerimizi tamamlayacak, böylece BayrampaĢa mıza rahat bir nefes aldıracağız. Sağlıklı, huzurlu, güvenli ve yaģam kalitesi yükseltilmiģ bir ilçede; mutlulukları paylaģmak, sıkıntı ve zorlukları beraber aģabilmek, toplumsal bağlarımızı güçlendirmek, hizmet yolundaki yürüyüģümüzde sizleri yanımızda görmek ve gönül desteğinizi yüreğimizde hissedebilmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Faaliyetlerimizde geçen yılın baģarıyla tamamlanmasında bizlere destek olan BayrampaĢalı hemģehrilerime, meclis üyesi arkadaģlarıma, müdürlerime ve tüm belediye personelime teģekkür ederken, geride bıraktığımız yılların bize kazandırdığı tecrübeyle gelecek yılları da yeniden planlamak ve imar etmek, baģarı performansının önümüzdeki yeni icraat döneminde de artarak devam etmesi temennisiyle 2014 yılı faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. ATĠLA AYDINER BELEDĠYE BAġKANI 5

6 I. GENEL BĠLGĠLER Bu bölümde BayrampaĢa Belediyesi hakkında genel bilgilere yer verilmiģtir. Bu bilgilerin amacı faaliyet raporunu değerlendirecek ilgililerin ve halkımızın ilçemizi, idaremizi ve birimlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamaktır. A. Vizyonumuz Yerinden kentsel dönüģüm projeleriyle estetik bir görünüme sahip binalardan oluģan, yeģil alanları, geniģ ve bakımlı sokakları, otoparkları, yeniden düzenlenmiģ sanayi yapısıyla güler yüzlü ve mutlu insanların yaģadığı sosyal, kültürel ve ticari açıdan cazibe merkezi bir ilçe olmaktır. B. Misyonumuz Halkımızın inanç ve değer yapısıyla bütünleģerek önemli kararları onlarla birlikte vermek, sürdürülebilir ve yaģanabilir bir BayrampaĢa için yeni kaynaklar yaratmak, mevcut kaynaklarımızı daha verimli bir Ģekilde kullanmak ve kentsel dönüģüm sürecini zamana yayarak halkımızın mutluluğunu her Ģeyin üzerinde tutmaktır. C. Ġlkelerimiz Ġlkeler, belediyemizin temel değerlerinin bir ifadesidir. Ġlkelerimiz personelimizin halka yönelik hizmetlerinde rehber edindiği kurallar ve davranıģ biçimleridir. BayrampaĢa belediyesi aģağıdaki ilkeleri öncelikli değerler olarak belirlemiģ ve tüm personelimizin bu ilkeler doğrultusunda hareket etmesini öngörmüģtür. 1. Dürüstlük ve güvenilirlik. 2. Zamanında ve etkili hizmet sunma. 3. Adaletli ve objektif olma. 4. Sorunları çözme. 5. Kalite yönelimli olma. 6. ġeffaflık ve kamuoyu sorumluluğu. 7. Sosyal adaletçi olma ve eģit hizmet. 8. Güler yüzlülük ve içtenlik. 9. Cesaret ve kararlılık. Ġlke ve değerlerin sayısını daha da artırmak mümkündür, fakat önemli olan çok sayıda ilke belirlemek değil, en temel ilkelerden hareket ederek diğer bütün ilkelerin bu ilkeler çerçevesinde Ģekillenmesini sağlamaktadır. D. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Üst Yönetimin Yetkileri: Yasa, yönetmelik, tüzük, genelge, yönerge ve makam onayları ile verilen yetkiler çerçevesinde BayrampaĢa Belediyesi, üst düzeyde bir baģkan ve beģ baģkan yardımcısı ile yönetilir. Halen baģkan yardımcıları Ahmet Kumbasar, Mustafa Demirkan, Mehmet Acar,Ġsmail Gemici ve Can Gökhan Balekoğlu tarafından üstlenilmiģtir. Belediyede 37 meclis üyesi bulunmakta ve ayrıca 7 il genel meclisi üyesi 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra görevlerini tamamlamıģlardır..ġstanbul BüyükĢehir belediyesinde 7 meclis üyemiz Belediye baģkanları doğal üye olduğundan Belediye BaĢkanımızla birlikte 8 üye ilçemizi temsil etmektedir. Ġlçe encümeninde ise Belediye BaĢkanı Atila AYDINER in baģkanlığında 7 üyeden oluģmaktadır. Ġlçe meclisimizde dokuz komisyon görev yapmaktadır ve bu komisyonların isimleri Ģu Ģekildedir: Ġmar komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu, Çevre Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu. 2. Belediyenin Görevleri ve Yetkileri: 5393 sayılı Belediye Kanunu na göre belediyemizin görev ve sorumlulukları Ģu Ģekilde belirlenmiģtir: Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; 6

7 a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) ( )(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. (DeğiĢik ikinci cümle:12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2) (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. (Ġptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.(ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları: Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. 7

8 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır.belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği 8

9 gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet: Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (1) E. Ġdareye iliģkin bilgiler 1- Fiziksel yapı : Ġdare Birim Alanları: Belediye Hizmet Binası: Yenidoğan Mahallesi, Abdi Ġpekçi caddesi üzerinde bulunan 14 katlı ve yaklaģık m2 lik alanda hizmet vermektedir. Hizmet binasında 52 ünite bulunmaktadır. Ayrıca binada 400 araçlık otopark mevcuttur. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Binası: ĠsmetpaĢa mah. Ġncirlik Parkı içinde yer alan 400 m2 lik ve 20 üniteden oluģan tek katlı prefabrik yapıda BayrampaĢa halkına sağlık hizmeti verilmektedir.belediye mülküdür. Veteriner ĠĢleri Birimi Binası: ĠsmetpaĢa mah. Ġncirlik Parkı içinde yer alan 200 m2 lik ve 5 üniteden oluģan B.A.K iki katlı yapıda veterinerlik hizmeti verilmektedir. Belediye mülküdür. Veteriner ĠĢleri Birimi Hayvan Toplum ve Rehabilitasyon Merkezi Binası: CevatpaĢa mahallesi, Kıyı sokakta bulunan 600 m2 lik alanda 35 m2 lik kapalı ve tek katlı binada hayvanlara yönelik hizmet verilmektedir. Atölye Garajlar Binası: Altıntepsi mahallesi Mezbaha sokak 8000 m2 lik açık alanda 1600 m2 lik tek katlı ve yeni yapılan iki katlı prefabrik binalarda, belediye hizmet araçlarının tamir ve bakımı ile ilgili faaliyetler sürmektedir. Fen ĠĢleri ġantiye Binası: Kartaltepe mahallesi, 24 lük yolun viyadüğü altında 1233m2 lik açık alanda 203 m2 lik tek katlı prefabrik binada yol bakım-onarım hizmeti vermektedir. Muhtarlık Binaları: 11 mahalleden oluģan BayrampaĢa ilçemizin mahalle muhtarlıklarından 8 adedi belediyemize ait binalarda hizmet vermektedir. Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi: Yenidoğan mahallesi, Mimar Sinan sokakta bulunan 3 katlı ve 350 m2 lik B.A.K yapıda kadın sağlığına yönelik hizmet verilmektedir. Bina belediye mülkü olmayıp, kiralanmıģtır. Zabıta müdürlüğü Binası :Kocatepe Mahallesi Yorum sokakta 600 m2 lik binada hizmet vermektedir. Eğitim Alanları : Baygem Kurs Binası: Yenidoğan Mahallesi, Abdi Ġpekçi adresinde 72 pafta,248 ada,123 parsel üzerinde bulunan Baygem Gençlik Merkezi binasında gençlere çeģitli alanlarda eğitim hizmeti verilmektedir. Binanın mülkü Ġl Özel Ġdaresine ait olup Belediyemize tahsis edilmiģtir. Etüd Eğitim Merkezi (Bilgi Merkezi ve bilgi evleri):bilgi Merkezi, ĠsmetpaĢa mahallesi güven çıkmazı adresinde 6 kattan ve toplam 1150 m2 den oluģan binadan eğitim amaçlı hizmet verilmektedir. Belediye mülküdür. Bilgi Evleri,Altıntepsi ve Kocatepe mahallesinde bulunan binalarda hizmet vermektedir.belediye mülküdür. KreĢ Binası: Yıldırım mahallesi Avasköy yolu adresinde 5 kattan ve 1435 m2 lik alandan oluģan ve Yenidoğan Mahallesi, Çevreyolu Caddesi adresinde 5 kattan ve 1150 m lik alandan oluģan Belediyemiz mülkü kreģ binalarında ilkokul öncesi çocuklara eğitim hizmeti verilmektedir. Kütüphane: Kocatepe Mahallesi 19. sokak adresinde 3 katlı 400 m2 lik alanda eğitim hizmeti vermektedir. Belediye mülküdür. Tuna Sosyal Tesis Binası: Murat Mah. Tuna cad.62 kapı numaralı 8 katlı binanın 2. ve 3. normal katta toplam 976 m2lik alanda kütüphane ve bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir. Belediye mülküdür. 9

10 Sosyal Alanlar: Hayır çarģısı: Altıntepsi mahallesi, Poyraz sokakta zemin ve bodrum katlarda oluģan 250 m2 lik bir alanda muhtaç ailelere yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Belediye mülküdür. Ayrıca ĠsmetpaĢa Mahallesi,ĠsmetpaĢa Caddesi üzerinde inģaa edilen dükkanlardan 6 adedi ev hanımlarının yapmıģ oldukları el iģi ürünlerini satıģ noktası olarak kullanılmaktadır. Tuna Sosyal Tesis Binası: Murat Mah. Tuna cad.62 kapı numaralı 8 katlı binanın 4. normal katta toplam 488 m2 lik alanda 24 kiģilik yatak kapasiteli misafirhane, 1. ve 5. katlar 919 m2 Restaurant ve Kafeterya olarak hizmet vermektedir. Belediye mülküdür. Altıntepsi Semt Konağı:Altıntepsi Mahallesi, Filiz Sokak No:170 kapı numaralı 7 katlı binada bilgi merkezi,verem savaģ dispanseri ve aile sağlığı merkezi yer almaktadır. Terazidere Semt Konağı:Terazidere Mahallesi,60.Yıl Caddesi No:7 kapı numaralı 4 katlı binada bilgi merkezi,muhtalık ve teknik spor kulübü yer almaktadır. Kartaltepe Semt Konağı:Kartaltepe Mahallesi,Kültür Sokak No:8 kapı numaralı 6 katlı binada bilgi merkezi,muhtarlık,postane ve sağlık ocağı yer almaktadır. Katlı Otoparklar: ĠsmetpaĢa ÇarĢı ve Otopark Binası: ĠsmetpaĢa mahallesi, ĠsmetpaĢa caddesi adresinde bulunan binada belediyeye ait alanın 4500 m2 lik kısmı 80 araçlık otopark 1500 m2 lik kısmı idari büro olarak hizmet vermektedir. Terazidere Otoparkı: Terazidere GüneĢ caddesi üzerinde bulunan Otopark ve Spor Kompleksi binasında 7500 m2 alanlı 170 araçlık otopark olarak hizmet vermektedir. Belediye mülküdür. Çizmeci Otoparkı: Yenidoğan Mahallesi Abdi Ġpekçi caddesinde 9350 m2 lik alanda yaklaģık 200 araç kapasiteli 6 katlı kapalı otopark olarak hizmet vermektedir. Belediye mülküdür Belediye Binası: Belediye hizmet binası altında 3 kattan ve 17000m2 lik alandan oluģan otopark ve 400 araçlık kapalı otopark alanı mevcuttur. 5 i 1 yerde Otoparkı: Kocatepe Mahallesi, ġehirparkı Caddesi adresinde 2 kattan ve m2 lik alandan oluģan 1150 araçlık kapalı otopark mevcuttur. Altıntepsi Otoparkı: Altıntepsi Uygur Caddesi üzerinde bulunan 3 kattan ve m2 lik alandan oluģan 450 araçlık kapalı otopark mevcuttur. Kültürel Alanları: BayrampaĢa Kaymakamlık Hizmet binası kültür salonu : Yenidoğan mahallesi Abdi Ġpekçi caddesi üzerinde bulunan Maliye Hazinesin ait binanı bodrum katında bulunan belediyemiz tarafından kullanılan 1000 m2 lik 550 kiģilik salonda çeģitli kültürel ve sosyal faaliyetler yapılmaktadır. Belediye Hizmet Binası: Orta mahalle Abdi Ġpekçi caddesindeki Belediye Hizmet Binasının bodrum katında 600 m2 lik ve 200 kiģilik salonda çeģitli kültürel ve sosyal faaliyetler yapılmaktadır. Baygem Binası Nikah ve Kültür Salonu:Yenidoğan Mahallesi,Abdi Ġpekçi Caddesi üzerinde bulunan Baygem binasında 550 kiģilik salaonda nikah ile çeģitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Spor Alanları: Terazidere Spor Kompleksi: Terazidere mahallesi GüneĢ caddesi adresindeki spor kompleksinde 60x90 ebadında suni çim zeminli futbol sahası hizmet vermektedir. Futbol sahasının alt katındaki 3950 m2 lik spor tesisi mevcuttur. CevatpaĢa Spor Kompleksi: CevatpaĢa mahallesi Kıyı sokakta 40x60 m2 lik alanda futbol sahası ayrıca 1 adet basketbol-voleybol sahası olarak hizmet vermektedir. Arda Turan spor kompleksi: Altıntepsi mahallesi Uygur caddesinde 50x70 m2 lik alanda futbol sahası ve 250 m2 lik alanlı 3 katlı bina BayrampaĢa Spor Kulübü olarak kullanılmaktadır. BayrampaĢa Belediye Stadı: Kocatepe Mahallesi 50. yıl adresinde 60x100 m2 ebadında suni çim zeminli futbol sahası ve 2 katlı 300 m2 lik Tesis binası olarak hizmet vermektedir. BayrampaĢa Belediyesi SemihErden Spor Toto Spor Salonu : Kocatepe Mahallesi,50.Yıl Caddesi adresinde 1000 kiģilik kapalı spor salonu olarak hizmet vermektedir. 10

11 YeĢil Alanlar :BayrampaĢa ilçesindeki 11 mahallenin çeģitli yerlerinde toplam m2 lik 76 adet park ve çocuk bahçesi bulunmaktadır. Araç ve Gereçler :)BayrampaĢa belediyesi faaliyetlerini çok sayıda araç, iģ makinesi ve teçhizat ile gerçekleģtirmektedir. Bu cihazların, araçların ve iģ makinelerinin müdürlüklere dağılımı aģağıdaki gibidir: GÖREV YERĠ ADET ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 12 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 18 DĠĞER MÜDÜRLÜKLER 2 TOPLAM 32 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü nde kullanılan araçlar: MARKA MODEL CĠNSĠ MARKA MODEL CĠNSĠ 1994 BMC MĠNĠBÜS(CĠHAZ) 1986 FORD SU TANKERĠ 1997 FORD MĠNĠBÜS (VAKIF) 1987 FATĠH SEPETLĠ KAMYON 2003 FORD MĠNĠBÜS(ANONS) 2011 SALCANO MOTORSĠKLET 1995 FATĠH SU TANKERĠ JENARATÖR PERKĠNS 1996 FATĠH SU-MAZOT TANKERĠ JENARATÖR 1997FORD MĠNĠBÜS (VAKIF) JENARATÖR T O P L A M 12 ARAÇ Fen ĠĢleri Müdürlüğü nde kullanılan araçlar: MARKA MODEL CĠNSĠ MARKA MODEL CĠNSĠ 2003 FATĠH KAMYON(5 tn) 2006 FATĠH KAMYON 2003 FATĠH KAMYON(5 tn) 2006 FATĠH KAMYON(5 tn) 2003 FATĠH KAMYON(5 tn) 2006 FATĠH KAMYON(5 tn) 2003 FATĠH KAMYON 2006 FATĠH KAMYON(5 tn) 08 ADET Fen ĠĢleri Md. nde 08 adet, araç 10 adet iģ makinası vardır CAT 950 LODER 2006 CAT BEKO-LODER 1985 CAT 910 LODER 1992 BĠTELLĠ SĠLĠNDĠR(8 ton) 1985 CAT 910 LODER 1986 WIRTGEN ASFALT KIRICI 1985 CAT 120 GREYDER 2008 KOMATSU 2008 FORKLĠFT 1990 ATLASCOPCO KOMPRESÖR 1994 FATĠH ASFALT ROBOTU TOPLAM 34 ARAÇ 18 ARAÇ 11

12 2.Örgüt Yapısı TEFTĠġ KURULU MD Gürsel ÜÇER ÖZEL KALEM MD Hüsamettin EFE DIġ ĠLġ. BR YETK Hüseyin ġanli HUKUK ĠġLERĠ MD. Hikmet DÜNDAR BAġKAN YARDIMCISI Ġsmail GEMĠCĠ BAġKAN YARDIMCISI Can Gökhan BALEKOĞLU BAġKAN YARDIMCISI Mehmet ACAR BAġKAN YARDIMCISI Mustafa DEMĠRKAN BAġKAN YARDIMCISI Ahmet KUMBASAR ĠġLETME MD Ahmet YETĠM ĠNSAN KYN. VE EĞT. MD. Ercan YÜRÜR YAZI ĠġLERĠ MD. Vedat AY. ZABITA MD. Yalçın SRAKAYA BĠLGĠ ĠġLEM MÜD Reyhan SARI MALĠ HĠZMETLER MD. Birgül BAYRAKTAR KENTSEL TASARIM M.D Metin AYGÜN BASIN Y.VE HLK ĠLġ.MD Aziz KURT EMLAK VE ĠSTĠMLAK MD Volkan TEMEġ PARK VE BAHÇ. MÜD. Koroğlu ALĠOĞLU DESTEK HĠZMETLERĠ MD Fatih ALYAKUT ÇEVRE KOR. VE KONTR. MD Meral KARA KÜLTÜR VE SOS Ġġ MD Cumhur AYDIN ULAġIM HĠZM. MD. Gündüz ALBAYRAK FEN ĠġLERĠ MÜD Canan ACAR SAĞLIK ĠġLERĠ MD Kenan KIR TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD Meral KARA Kütüphane Müd. SĠVĠL SAVUNMA Ġġ. BRM. Selçuk YILDIRIM VETERĠNER ĠġLERĠ MÜD. Tayfun NASUHBEYOĞLU KAPALI ALAN TEM.ĠġL.BR. Nuran GENÇ SOSYAL YARDIM Ġ ġl.müd YaĢar URGAN ĠMAR VE ġehr. MD. ġükrü ÇALIM ĠġLETME VE ĠġT. MD. Erol YURTTAġ PLANLAMA ĠġL BR ġükrü ÇALIM SPOR ĠġLE.BĠRĠMĠ Ġsmail HASANOĞLU RUHSAT VE DENET.MÜD Mustafa OLAK Sıhhı Mües.Ruhsat Birimi Mustafa OLAK jgayrai Sıhhı.Ruhs.brim. Smai KURT 12

13 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : BayrampaĢa Belediyesinin bilgi ve tekonolojik kaynakları:bilgisayar donanım teknolojileri,yazıım teknolojileri, Ġnternet teknolojileri ve iletiģim teknolojileri baģlıkları altında incelenmektedir. Donanım Altyapısı: Halen Belediyemiz birimlerinde 500 adet PC,200 adet yazıcı,50 adet notebook bulunmaktadır. Merkez binamızda 30 Mbps Metro Ethernet internet bağlantısı mevcuttur. Sağlık iģleri,ulaģım hizmetleri müdürlüklerimiz ile Kaymakamlık binasındaki veznemiz kiralık hatlar ile diğer dıģ birimlerse ADSL bağlantısı ile internete çıkmaktadır. Belediyemiz bünyesindeki donanım, yazılım ve network altyapısı sorunlar müdürlüğümüzce çözüme ulaģtırılmaktadır. Yazılım Teknolojileri: Müdürlüklerimizde AKOS(Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) çerçevesinde kullanılan yazılımlar Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) uygulamaları ve Bilgi Yönetim Sistemi(MIS) Uygulamaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca MS Office programları da yazıģmalarda kullanılmaktadır. Ġnternet hizmetleri: VatandaĢlarımız belediyemizin web sitesinden etkinliklerimiz, yapılan çalıģmalar hakkında bilgi edinilebilir. Web sitemiz E-Belediye bölümünden arsa rayiç değerleri,beyan bilgileri,ruhsat sorgulama,borç bilgileri,tahakkuk bilgileri,tahsilat bilgileri,online tahsilat,ģikayet bildirimi,çöp toplama saatleri,encümen ve meclis kararları,bina aģınma oranları,inģaat maliyet bedeli bilgileri ulaģılabilir.ayrıca, Harita tabanlı Kent Rehberi uygulamaları ile interaktif sorgulamalar yapabilmektedir.ayrıca BayrampaĢa Kariyer Merkezi,Doğudan Batıya Bayrampa- Ģa da Ramazan etkinlikleri ve BayrampaĢa Bilgi Merkezi için hazırlanmıģ siteler vatandaģlarımızın kullanımındadır. 4. Ġnsan Kaynakları: BayrampaĢa Belediyesinin insan kaynakları yapısına iliģkin veriler aģağıdaki tablolarda verilmiģitir: Genel Personel Durumu (2014 yılı Aralık sonu itibariyle): Fiili durum Sayı Norm kadro ile verilen Sayı Memur 315 Memur 597 Kadrolu ĠĢçi 61 Kadrolu ĠĢçi 299 Mevsimlik ĠĢçi - Mevsimlik ĠĢçi - SözleĢmeli Personel 6 SözleĢmeli Personel - Toplam 382 Toplam 896 Personel Hareketleri (2014 yılı): Nakil Giden Emekli Olan Vefat/Ġstifa Gör.Son. Nakil Gelen Yeni iģe baģlayan Memur Kadrolu ĠĢçi Mevsimlik ĠĢçi - - SözleĢmeli Personel Toplam Cinsiyet Dağılımı (2014 yılı): Erkek Bayan Memur Kadrolu ĠĢçi 58 3 Mevsimlik ĠĢçi - - Toplam Eğitim Durumu (2014 yılı) : Ġlkokul mezunu Ortaokul Lise mezunu MYO Fakülte Yüksek Toplam mezunu Lisans Memur Kadrolu ĠĢçi Mevsimlik ĠĢçi SözleĢmeli Toplam

14 Kadro Niteliği ve Durumu (2014 yılı) Dolu BoĢ Toplam Üst yönetim Ġdari hizmet personeli Teknik personel Sağlık personeli Yardımcı hizmet personeli Zabıta personeli Avukatlık Hiz Toplam BaĢkan Yardımcısı +1 Ġl Özel Ġdare Personeli Sunulan Hizmetler: BayrampaĢa belediyesinin ilçe halkına sunduğu hizmetler üç ana grupta toplanır: Acil hizmetler, normal hizmetler ve destek hizmetleri. Acil hizmetler; yangın, deprem, hastalık ve ölüm gibi acil durumlarda beklemeksizin sunulan hizmetleri kapsar. Diğer rutin nitelikteki hizmetler ise normal hizmetler olarak isimlendirilir. Belediyenin istisnai olarak yaptığı hizmetler ise destek grubunda değerlendirilir Acil Hizmetler: Yangın hizmetleri. Ġlçemizdeki BüyükĢehir Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren itfaiye istasyonu aracılığıyla sunulan hizmetlerdir. Deprem hizmetleri.: Bir deprem hadisesi olduğunda sunulacak hizmetleri kapsar. Cankurtaran hizmetleri: Acil hastalık durumlarında ihtiyaç duyulan vatandaģlara sunulan hizmetlerdir. Cenaze hizmetleri. Ölüm vukuunda sunulan hizmetlerdir 5.2. Normal Hizmetler: Normal hizmetler onüç baģlıkta toplanmıģtır ve Ģu Ģekildedir: 1- Bilgilendirme hizmetleri, 2- Sağlık hizmetleri, 3- Güvenlik hizmetleri, 4- Ġmar hizmetleri 5- Yağmur suyu ve kanalizasyon hizmetleri, 6- Sosyal hizmetler, 7- Vergilendirme hizmetleri, 8- ĠĢyeri açma hizmetleri, 9- Pazaryeri ruhsatı alma hizmetleri, 10-Fen hizmetleri, 11-Temizlik hizmetleri, 12- Park ve bahçe hizmetler 13-Kentsel DönüĢüm Hizmetleri AĢağıdaki paragraflarda bu hizmetlere iliģkin kısa ve özet bilgiler verilmiģtir.: Bilgi alma ve bilgilendirme hizmetleri. Bu grupta ilçe halkının sunulan hizmetlerle ilgili bilgi talepleri karģılanır. Ayrıca halkın, mevzuat (yasa ve yönetmelikler) hakkındaki tereddütleri giderilir. Beyaz masa kapsamında sunulan hizmetler de bilgi alma ve bilgilendirme hizmeti kapsamında değerlendirilir. Sağlık hizmetleri. Ġlçede gerek insan sağlığı ve gerekse hayvan sağlığıyla ilgili önlemleri ve hizmetleri kapsar. Muayene, tedavi, bakım ambulans hizmetleri bu gruba girmektedir. Güvenlik hizmetleri. Ġlçede genellikle zabıta tarafından sunulan hizmetlerdir. Bunun dıģında itfaiye hizmetleri, deprem güvenliği hizmetleri, sağlık hizmetleri ve veterinerlik hizmetleri de bu kapsamda değerlendirilir. 14

15 Ġmar hizmetleri. ĠnĢaat ruhsatı alma, imar durumu baģvurusu, hak ediģ onayı, iskan belgesi, kat irtifakı onayı, kat mülkiyeti, ruhsat yenileme v tadilat, sığınak onayı, iģ bitirme tutanakları onayı gibi hizmetleri kapsar. Yağmursuyu ve kanalizasyon hizmetleri. Ġlçede ana arterler dıģında yağmursuyu toplamaya yönelik olarak yapılan büz döģeme hizmetlerini kapsar. Vergilendirme hizmetleri. Bu grupta arsa vergisi, temizlik vergisi ve emlak vergisinin alınması gibi hizmetler verilir. Sosyal ve kültürel hizmetler. Bu grupta ilçe halkına; evlendirme, staj, ölülerin nakli, defin, asker yardımı, sosyal yardım, eğitim, konferans ve burs gibi hizmetler sunulur. ĠĢyeri açma hizmetleri. Sıhhi müessese niteliğindeki iģyerlerini açmak isteyen kiģi ve kuruluģlara verilen hizmetlerdir. Pazar yeri ruhsatı alımı hizmetleri. Ġlçe pazarlarında satıģ yapmak isteyenlere yönelik hizmetler. Fen iģleri hizmetleri. Ġlçenin bakımlı, temiz ve estetik bir Ģekilde çeģitli tesislerle donatılmasına yönelik hizmetlerdir. Temizlik hizmetleri. Ġlçe cadde ve sokaklarının temiz tutulmasıyla ilgili hizmetlerdir. Park ve bahçe hizmetleri. Ġlçedeki park ve bahçelerin bakımı, yenilenmesi, yeniden oluģturulması ve geniģletilmesiyle ilgili hizmetlerdir. Kentsel DönüĢüm Hizmetleri: Kentsel Tasarım Rehberi ve Master Planı nı hazırlayan, hazırlatan ve bu minvalde kentin geliģmesini yönlendiren, kentsel dönüģüm çalıģmaları ve sokak sağlıklılaģtırma projeleri yapılmasını sağlayan, hizmetlerdir Destek hizmetleri: BayrampaĢa belediyesinin tahsissen tapu alma, ihale yoluyla kiraya verme, sayılı Yasa'ya göre hisse satıģı ve araç tahsisi gibi konularda gerçekleģtirdiği faaliyetler ise destek hizmetleri olarak değerlendirilir. BayrampaĢa Belediyesi ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluģları, okullar, sosyal amaçlı dernek ve vakıfların çalıģmalarına, talep etmeleri durumunda imkânlarına göre yardımcı olabilmektedir. Yukarıda sayılan hizmetlerin bir bölümü vatandaģın talebi doğrultusunda sunulurken bir kısmı yasal zorunluluk olarak ve diğer bir kısmı ise vatandaģ bireysel olarak talep etmese bile genel kamu yararı gereği olarak yerine getirilir. 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: 6.1. Yönetim:BayrampaĢa Belediyesi, tüm faaliyetlerini stratejik planlara göre planlamakta, iģ ve faaliyetleri örgüt Ģeması çerçevesinde örgütlemekte ve norm kadro çerçevesinde belirlenen kadro sayılarıyla çalıģmaktadır. Tüm faaliyetlerde; yönetimin temel fonksiyonları olan planlama, organize etme, kadrolama, yürütme ve denetleme iģlevleri etkili bir Ģekilde yerine getirilmektedir. Yönetim fonksiyonları aynı zamanda etkili bir motivasyon, haberleģme, takım çalıģması ve güçlü bir karar mekanizmasıyla desteklenmektedir. Stratejik kararlar belediye encümeninde görüģülmekte ve gerekli olan kararlar verilmektedir Ġç Kontrol Sistemi:Ġç kontrol sisteminin amacı, idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü oluģturmaktadır. Kaynakların etkili ve etkin bir Ģekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, mevzuata uygunluğu sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemektir. Ġç kontrol sorumluluğu açısından BayrampaĢa Belediye BaĢkanı bir sistem kurmuģ ve bunu yürürlüğe almıģtır. Bu sisteme göre harcama yetkilileri bu sistemi uygulamakla; mali hizmetler birimi, sistemin kurulması, standartların uygulanması çalıģmaları, raporları ve ön mali kontrol, muhasebe yetkilisi kaynakların usulüne uygunluğu ve saydamlıkla ve gerçekleģtirme görevlileri ise uygulama yükümlüdürler. 15

16 Ön Malî Kontrol: Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliģkin malî karar ve iģlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır. Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol: ġu aģamalarda gerçekleģtirilir: Süreç Kontrolü: ĠĢlemlerin ardıģıklık kontrolü GerçekleĢtirme Görevlisi Kontrolü Harcama Yetkilisi Kontrolü Muhasebe Yetkilisi Kontrolü Mali Hizmetler Birimi Kontrolü Ön mali kontrol, iç kontrolün bir parçasıdır, bağlayıcı değildir ve danıģma ve önleyici niteliktedir. Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) değildir, harcama yetkilileri ve gerçekleģtirme görevlileri ile paylaģılır. BayrampaĢa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ön Mali Kontrol kurulmuģ ve çalıģmalarına ilgili yönetmelikte belirlendiği Ģekilde baģlamıģtır. II. STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER A. Stratejik amaç ve hedefler BayrampaĢa belediyesinde amaç ve hedefler baģlığı, 2006 yılından itibaren stratejik plana uygun olarak hazırlanmaya baģlamıģtır yılı faaliyet raporuda buna uygun olarak hazırlanmıģtır. Stratejik Amaçlar Kurumsal geliģimin sağlanması Kentsel geliģimin sürdürülmesi Stratejik Hedefler Organizasyon yapısının geliģtirilmesi Ġnsan Kaynaklarının eğitim ve deneyiminin artırılması ÇalıĢanların motivasyonun artırılması ÇalıĢanların karar ve uygulamalara katılımı ÇalıĢma mekânlarının iyileģtirilmesi ÇalıĢma araç gereç ekipman tedariki BiliĢim teknolojilerinin kullanımı Belediye gelirlerinin artırılması Tasarruf bilincinin geliģtirilmesi Kurum içi iletiģimin geliģtirilmesi Kurum içi denetimin sağlanması ArĢiv sisteminin geliģtirilmesi Belediye faaliyetleri hakkında halkın bilgilendirilmesi Belediye karar ve uygulamalarına halkın katılımının sağlanması Kalite yönetim sisteminin geliģtirilmesi UlaĢım sisteminin geliģtirilmesi Altyapı Ģebeke eksikliklerinin giderilmesi 16

17 Toplumsal geliģimin desteklenmesi Plan çalıģmalarının yapılması Ġmar uygulamalarının yapılması Ġmar denetiminin sağlanması Kentsel estetiğin geliģtirilmesi Rekreasyon alanlarının geliģtirilmesi Toplumsal dayanıģmanın geliģtirilmesi Toplum sağlığının korunması Çevrenin korunması Ġlçe ekonomi ve ticaretinin geliģtirilmesi Kent temizliğinin sağlanması Ġlçe eğitimine katkı sağlanması Kültürel hizmetlerin sunulması B. Faaliyet Yılı Öncelikleri BayrampaĢa Belediyesi 2014 yılı içinde alt yapı yatırımları ile (spor tesisleri, parklar, yollar,) kültür yatırımlarına ve halka yapılan sosyal yardımlara ağırlık vermiģ ve bu çerçevede gerek ilçe içinde ve gerekse balkanlarda kültür kervanlarını programlarını düzenlemiģtir. Bu önceliğin nedeni ilçe halkımızın Balkan ülkeleriyle kültürel ve akrabalık bağlarının bulunması ve kültürel kaynaģmanın önem taģıması nedeniyledir. BayrampaĢa Belediyesinin 2014 yılı öncelikleri aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir: 1. UlaĢım, yol ve otopark sorunları. 2. Temizlik hizmetleri. 3. Spora Destek hizmetleri. 4. Kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri. 5. Topluma yönelik eğitim hizmetleri Yukarıda belirlenen önceliklerin 2014 yılı için de iyileģtirilerek sürdürülmesine karar verilmiģtir. Bu öncelikler üst yönetim değerlendirmeleri, kent konseyi değerlendirmeleri ve ilçe halkının beklentileri doğrultusunda saptanmıģtır. C. Temel Ġlke Ve Politikalar BayrampaĢa Belediyesi 2014 yılında takip ettiği temel ilke ve politikalar Ģunlar olmuģtur:geniģ halk kesimlerine rahatlama getirecek yatırımları yapmak.ġlçenin acil sorunu olan trafik akıģı,, ilçenin temizliği gibi konulara her zaman öncelik vermek.ġlçede gençlerin iģ ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak politikalar gütmek. Okul çağındaki çocukların zararlı alıģkanlıklar edinmelerini önlemek için etüt eğitim, kültür,hobi ve meslek edinme merkezleri aracılığıyla kendilerini kültürel ve mesleki açıdan geliģtirmek ve zenginleģtirmek.ġlçede kirletici iģyerlerini yeni bir düzenleme ile kent sınırları dıģına taģımak.ġlçede seyyar satıcı, dilenci gibi modern kentin görünümünü bozan sosyal geliģmelere izin vermemek.deprem için her zaman ilçe yönetimin hazırlıklı ve güçlü olmasını sağlayacak tedbirleri almak ve donanımalt yapısını ilçe nüfusunu baz alarak güçlendirmek.kentsel dönüģümü uzun soluklu bir politika olarak takip etmek ve ilçede yoğun ve birim yerleģim bulunan mahallelerde yeģil alan miktarını geliģtirecek çözümler üretmek. Genelde yoğun yapılaģma içinde bulunan ilçeyi daha yeģil görünüme sahip bir kent haline getirmek için kamulaģtırmalar, boģ alanların ağaçlandırılması yoluyla yeģil dönüģüm içine almak.ġlçe belediyesinde çalıģan personeli motive ederek yüksek düzeyde ve kaliteli iģ çıkaran 17

18 kiģiler haline getirmek.belirlediğimiz bu temel politika ve stratejiler yıllık faaliyet ve projelerimizi etkileyen bir özelliğe sahiptir. Her türlü yatırım projesini hayata geçirmeden önce bu yatırımların bizim temel politika ve stratejilerimizle uyumlu olup olmadığına bakarız. Sadece temel politika ve stratejilerimizle uyumlu olan proje ve faaliyetlere öncelikli olarak yer verilir. Diğer faaliyet ve projeler ise önem, aciliyet ve kritiklik durumuna göre iģlem görür. Temel politika ve stratejilerimiz belediyemizde BaĢkan, baģkan yardımcıları müdürlerimizce ortaklaģa yapılan görüģ ve değerlendirme toplantılarıyla Ģekillenir. Ayrıca bu görüģleri Kent konseyine götürerek onların da görüģlerini alarak hep birlikte oluģtururuz. III. FAALĠYETLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Mali bilgiler Belediyemize ait mali tablolara iliģkin sonuçlar aģağıdaki bölümde yıllar itibariyle karģılaģtırmalı olarak verilmiģtir. Bütçe Uygulama Sonuçları : 1.1. Gelir Bütçesi Bütçeye konan , , ,00 Finansmanın Açık/Fazla , , ,00 GerçekleĢen , , ,49 Bütçeye göre gerçekleģme oranı 107,10 86,82 68,96 (%) Bir önceki yıla bütçe artıģı , Gider Bütçesi Bütçeye konan , , ,00 GerçekleĢen , , ,49 Bütçeye göre gerçekleģme oranı (%) ,5 Bir önceki yıla göre bütçe artıģ oranı (%) ,52 2.Temel Mali Tablolara ĠiliĢkin Açıklamalar 2.1. Bilanço AKTĠFLER 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 Hazır Değerler 101 Alınan Çekler Hesabı 2014 YILI , , Banka Hesabı , Banka Kredi Kart.Alacaklar Hes , Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 11 Menkul Kıymetler 117 menkul Varlıklar hesabı 18

19 12 Faaliyet Alacakları Hesabı , Gelirlerden alacaklar Hesabı , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hes ,49 13 Kurum Alacakları 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hes. 14 Diğer Alacaklar 2.290, KiĢilerden Alacaklar Hesabı 2.290,76 15 Stoklar , Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı ,62 19 Diğer Dönen Varlıklar 84, Ġndirilecek KDV. Hesabı 84,09 2 DURAN VARLIKLAR ,96 22 Faaliyet Alacakları 2.100, Gelirlerden Alacaklar Hesabı 2.100,00 23 Kurum Alacakları Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabi 0 24 Mali Duran Varlıklar , Mali KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hes ,05 25 Maddi Duran Varlıklar , Arazi Ve Arsalar Hesabı , Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hs , Binalar Hesabı , Tesis Makine ve Cihazlar Hes , TaĢıtlar Hesabı , DemirbaĢlar Hesabı , BirikmiĢ amortismanlar Hesabı (-) , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 26 Maddi Olmayan Duran arlıklar , Haklar Hesabı , BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı (-) ,87 29 Diğer Duran Varlıklar , Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran , BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı (-) ,18 AKTĠF TOPLAMI ,96 PASĠFLER 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,71 30 Kısa Vadeli Ġç Mali Borçlar , Banka Kredileri Hesabı ,07 32 Faaliyet Borçları , Bütçe Emanetleri Hesabı , BütçeleĢtirilecek Borçlar Hesabı ,40 33 Emanet Yabancı Kaynaklar , Alınan Depozito ve Teminatlar Hes , Emanetler Hesabı ,34 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ,92 19

20 360 Ödenecek.vergi ve Fonlar Hes , Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri hes , Fonlar ve Diğer Kamu Ġd.Adına Yap.Öd , Kamu Ġdareleri Payları Hesabı , Vadesi GeçmiĢ Erte.veya Taksitl.Öde ,97 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı , Sayım Fazlaraı Hesabı 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR ,22 40 Uzun Vadeli Ġç Mali borçlar , Banka kredileri hesabı , Uzun Vadeli Diğer Ġç Mali borçlar Hesabı ,30 41 Uzun vadeli dıģ mali borçlar 43 Diğer borçlar , Kamuya olan ertelenmiģ veya taksitlendirilmiģ borç ,19 47 Kıdem tazminatı karģılığı hesabı , Kıdem tazminatı karģılığı hesabı ,43 48 Gelecek yıllara ait gelirler 5 ÖZ KAYNAKLAR ,03 50 Net Değer-Sermaye , Net Değer Hesabı ,30 57 GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları , GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hes ,15 58 GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları , GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H ,28 59 Olumlu Olumsuz Faaliyet Sonuçları , Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ,14 PASĠF TOPLAMI , Gelir Hesapları 2014 Yılı Gelir Bütçe Hesapları 2014 bütçe 2014 gerçekleģen GerçekleĢme oranı (%) BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI , ,49 0,69 Vergi Gelirleri , ,42 0,66 Mülkiyeti Üzerinden Alınan Vergiler , ,83 0,68 Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi , ,58 0,71 Harçlar , ,03 0,60 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 3.861,00 496,98 0,13 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,63 0,58 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,35 0,91 Kurumlar Hasılatı ,00 Kira Gelirleri , ,28 0,51 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 20

21 Alınan BağıĢ ve Yardımlar , ,10 0,42 Diğer Ġdarelerden BağıĢ ve Yard. Kurum ve KiĢi Aln.Yard.ve BağıĢlar , ,20 7,63 Proje yardımları , ,90 0,12 Diğer Gelirler , ,33 0,80 Faiz Gelirleri ,44 KiĢi Ve Kurumlardan Alınan Payları , ,28 0,74 Para Cezaları , ,62 0,60 Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,99 3,36 Sermaye Gelirleri ,00 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri ,00 Menkul kıymet ve Mal SatıĢ Gelirleri ,00 Red ve Ġadeler , ,99 1, Gider Hesapları BayrampaĢa Belediyesine ait 2014 Yılı Gider Bütçe Hesapları aģağıdaki gibidir: 2014 bütçe 2014 gerçekleģen GerçekleĢme Oranı (%) BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , ,49 0,75 PERSONEL GĠDERLERĠ , ,43 0,84 Memurlar , ,11 1,09 SözleĢmeli Personel , ,07 ĠĢçiler , ,65 0,59 Geçici Personel , ,18 0,88 Diğer Personel , ,92 2,28 SOSYAL GÜV. KR.DVL.PRĠMĠ GĠDER , ,18 0,80 Memurlar , ,25 0,94 SözleĢmeli Personel , ,87 0,06 ĠĢçiler , ,06 0,81 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , ,58 0,83 Tüketime Yönelik Mal ve Mlz.Alm.Gid , ,95 0,80 Yolluklar , ,06 Görev Giderleri , ,14 1,00 Hizmet Alımları , ,60 0,83 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,79 1,01 Menkul Mal G.maddi Hak Alım Gid , ,90 0,85 TaĢınmaz Mal B.onarım Giderleri , ,71 0,72 Tedavi ve Cenaze Giderleri ,00 FAĠZ GĠDERLERĠ , ,31 4,68 Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,31 4,68 CARĠ TRANSFERLER , ,35 0,62 Görev Zararları , ,38 0,56 Kar Amacı Gütm.KuruluĢlara Yapılan Trns , ,65 0,94 Hane Halkına Yapılan Transferler , ,61 0,44 YurtdıĢına yapılan transferler Diğer idarelere transferler , ,71 1,00 21

22 Gelirlerden ayrılan paylar SERMAYE GĠDERLERĠ , ,64 0,48 Mamul Mal Alımları , ,50 0,20 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması , ,36 0,44 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , ,78 0,67 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4.000,000, ,00 0,01 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri SERMAYE TRANSFERLERĠ YEDEK ÖDENEKLER , ,43 0,63 Personel Yedek Ödeneği , ,43 0,15 Yedek Ödenek , ,00 0,72 BayrampaĢa Belediyesine ait belediye Ģirketi BaypaĢ ın 2014 yılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu aģağıdaki gibidir: BAYPAŞ BAYRAMPAŞA İNŞAAT YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU 1 DÖNEN VARLIKLAR Önceki Dön. Cari Dönem 0, , Hazır Değerler 0, ,64 Önceki Cari Dönem Dön. KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 0, , Kasa 1.582,21 30 Mali Borçlar 0,00 399, Alınan Çekler 300 Banka Kredileri 399,00 Finansal Kir.ĠĢlemlerinden Doğan 102 Bankalar 7.487, Borçlar 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-) 108 Diğer Hazır Değerler 11 Menkul Kıymetler 0,00 0,00 32 Ticari Borçlar 0, ,90 12 Ticari Alacaklar 0, , Satıcılar , Alıcılar , Alacak Senetleri 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 124 KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 33 Diğer Borçlar 0, , Verilen Depozito ve Teminatlar , Ortaklara Borçlar 127 Diğer Ticari Alacaklar 332 ĠĢtiraklere Borçlar 128 ġüpheli Ticari Alacaklar 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 129 ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢ. (-) 335 Personele Borçlar 13 Diğer Alacaklar 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Borçlar , Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 34 Alınan Avanslar 0,00 0,00 35 Yıllara Yaygın ĠnĢ. Ve On. Hak. 0,00 0,00 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. 0, ,00 15 Stoklar 0, , Ödenecek Vergi ve Fonları , Ġlk Madde ve Malzeme 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , Yarı Mamüller 152 Mamüller 153 Ticari Mallar , Diğer Stoklar 37 Borç ve Gider KarĢılıkları 0,00 0, Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (- 22

23 ) 159 Verilen SipariĢ Avansları 17 Yıllara Yaygın ĠnĢ. Ve On. Mal. 0,00 0,00 18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah. 0,00 0,00 19 Diğer Dönen Varlıklar 0, , Devreden KDV 5.910,47 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 0,00 0,00 Tahakkukları 191 Ġndirilecek KDV 2.921,07 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0, Diğer KDV 193 PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar 196 Personel Avansları 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları 198 Diğer ÇeĢitli Dönen Varlıklar 199 Diğer Dönen Varlıklar KarĢılığı (- ) DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELĠ YABANCI TOPLAMI 0, ,98 KAYNAKLAR TOPLAMI 0, ,01 Önceki Dön. Cari Dönem 2 DURAN VARLIKLAR 0, ,56 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 22 Ticari Alacaklar 0,00 0,00 40 Mali Borçlar 0,00 0,00 23 Diğer Alacaklar 0,00 0,00 Önceki Dön. Cari Dönem 42 Ticari Borçlar 0,00 0,00 24 Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 43 Diğer Borçlar 0,00 0,00 44 Alınan Avanslar 0,00 0,00 47 Borç ve Gider KarĢılıkları 0,00 0,00 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 0,00 0,00 25 Maddi Duran Varlıklar 0, ,59 Gider Tahakkukları 250 Arazi ve Arsalar 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 252 Binalar 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0, Tesis, Makine ve Cihazlar 254 TaĢıtlar 255 DemirbaĢlar 3.489, Diğer Maddi Duran Varlıklar 257 BirikmiĢ Amortismanlar (-) 472,22 UZUN VADELĠ YABANCI 0,00 0, Yapılmakta Olan Yatırımlar KAYNAKLAR TOPLAMI 259 Verilen Avanslar 5 ÖZKAYNAKLAR 0, ,47 Maddi Olmayan Duran 50 ÖdenmiĢ Sermaye 26 Varlıklar 0, ,97 0, , Haklar 500 Sermaye , ġerefiye 262 KuruluĢ ve Örgütleme Giderleri AraĢtırma ve GeliĢtirme 263 Giderleri 264 Özel Maliyetler ,75 52 Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 Diğer Maddi Olmayan Duran 267 Varlıklar 268 BirikmiĢ Amortismanlar (-) , Verilen Avanslar Özel Tükenmeye Tabi 27 Varlıklar 0,00 0,00 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 0,00 0,00 Gelir Tahakkukları 29 Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 54 Kar Yedekleri 0,00 0,00 57 GeçmiĢ Yıllar Karları 0,00 0,00 58 GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 23

24 59 Dönem Net Karı (Zararı) 0, ,47 DURAN TOPLAMI AKTĠF TOPLAMI VARLIKLAR (VARLIKLAR) 0, ,56 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 0, ,47 0, ,54 PASĠF KAYNAKLAR TOPLAMI 0, ,54 BAYPAŞ BAYRAMPAŞA İNŞAAT YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem A-BRÜT SATIŞLAR 0, ,26 1-Yurt İçi Satışlar ,94 2-Diğer Gelirler ,32 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 0,00 0,00 C-NET SATIŞLAR 0, ,26 D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 0, ,87 1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) ,87 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0, ,39 E-FAALİYET GİDERLERİ 0, ,64 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 283,61 3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) ,03 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 0, ,25 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 0, ,22 1-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - ) 1.199,22 H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0, ,47 I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 0,00 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0, ,47 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0, ,47 3. Ġç ve DıĢ Mali Denetim Sonuçları Belediyemizde iç denetim faaliyetleri aģağıdaki gibi gerçekleģtirilmiģtir: 1. BaĢkanlık denetimi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/k maddesinde, Belediyenin iģ ve iģlemlerinin yasalara uygun ve zamanında yapılmasını denetleme yetkisi Belediye BaĢkanına verilmiģtir. 2. Meclis Denetimi: Belediye Kanununa göre her yıl Belediye BaĢkanlığının gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin kayıtları incelemek üzere Belediye Meclisince Denetim Komisyonu kurulmuģtur.komisyon çalıģmalarını yasal süresi içerisinde tamamlayıp bir rapor oluģturmakta ve Meclise sunmaktadır. 3. TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Denetimi: Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği Belediye ĠĢ ve iģlemleri ile ilgili iç denetim yapan TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü 2014 yılı içerisinde aģağıda belirttiğimiz Ģekilde denetim yapmıģtır. 24

25 a. Ġdari Denetim: Müdürlüğümüze; 2 adet ön inceleme, 2 adet inceleme 1 adet araģtırma 1 adet tevdi dosyası gönderilmiģ olup, inceleme, araģtırma ve soruģturma dosyaları tamamlanmıģ ve iģlem yapılmak üzere ilgili müdürlüklere havale edilmiģtir.1 inceleme soruģturma dosyası halen devam etmektedir. b. Müdürlüklerin Denetimi. TeftiĢ kurulu müdürlüğü olarak 2014 yılında herhangi bir denetim yapılmamıģtır. 4- Ġç Denetçi tarihli ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas olunan iç denetçi kadrosunda Belediyemize 3 adet kadro verilmiģtir. Belediyemizde dıģ denetim faaliyetleri 2014 yılında aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir: ĠçiĢleri Bakanlığı TeftiĢ Kurulu Denetimi: ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 2014 yılı içerisinde bir denetim yapılmamıģtır. SayıĢtay Denetimi: 2014 yılı içinde SayıĢtay denetimi gerçekleģmemiģtir. Valilik ve Ġstanbul BüyükĢehir Bld. Denetimi: Belediyemiz ile ilgili vatandaģların yapmıģ olduğu Ģikayet baģvurularının denetimi ile ilgili her iki kurum tarafından yapılan dıģ denetimdir yılı için denetim yapılmamıģtır. B.PERFORMANS BILGILERI : 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri BayrampaĢa belediyesinin stratejik planı ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeler ile, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri bu bölümde ele alınmıģtır. 1.1.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BaĢkanlık makamına gelen ziyaretçiler: BaĢkanımızı yıl içerisinde; bakan(baģbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ, Çevre ve ġehircilik Bakanı Ġdris GÜLLÜCE, AB Bakanı ve BaĢmüzakereci Volkan BOZKIR), Milletvekili, Vali, Kaymakam, Emniyet Müdürü, Belediye BaĢkanları ve çeģitli kamu görevlilerinin yanı sıra iģadamları, STK temsilcileri ve vatandaģlar ziyaret etmiģtir. BaĢkanlığa gelen davetiye ve ler ve sosyal medya : BüyükĢehir Belediyeleri ve Ġlçe Belediyeler tarafından BaĢkanımıza yapılan tüm davetler sözlü veya yazılı cevaplandırılmıģ olup BaĢkanımızın programına uygun olan davetlere katılımı sağlanmıģtır sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, BaĢkanlık makamına gelen kiģisel lerin ve dilekçelerin cevaplandırılması BaĢkanımız ve Basın Yayın Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Sosyal medya kapsamında BaĢkanımız adına facebook ve twitter hesapları güncellenmekte olup gelen talepler değerlendirilmektedir. BaĢkanımızın katıldığı toplantılar : Yıl içerisinde periyodik olarak her ay yapılan 2. Bölge Belediye BaĢkanları Toplantısı, BüyükĢehir Belediyesi Meclis Toplantıları, Ġl ve Ġlçe DanıĢma Meclisi ve Grup Toplantıları, çeģitli derneklerin toplantı ve koordinasyon toplantılarına, ilgili mahallelerle Kentsel DönüĢüm Toplantıları, Okul Aile Birliği Toplantıları, Muhtarlar ile Toplantılar, BayrampaĢa Dostları adı altında düzenlenen kanaat önderleri ile yapılan danıģma toplantıları gibi faaliyetlere katılım sağlanmıģtır. 23 nisan çocuk Ģenlikleri : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nda, çocuklarımızın 23 Nisan ın anlam ve önemini anlamalarına yönelik, çocuk tiyatroları ve çeģitli etkinlikler düzenledik. 19 mayıs etkinlikleri : 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nda, gençlerin bahse konu tarihle ilgili algılarına yönelik çeģitli panel ve etkinlikler düzenlendik Öğretmenler günü : Öğretmenler Günü nde ilçe öğretmenlerimize bir akģam yemeği düzenlenerek ilçemizde tüm öğretmenlere hediye verilmiģtir. 25

26 Huzur toplantısı : Ġlçe Kaymakamı, BaĢkanımız, Cumhuriyet Savcısı ve Ġlçe Emniyet Müdürü koordinasyonunda düzenlenen BayrampaĢa'nın güvenlik konularının görüģüldüğü toplantıya 2 defa katılım sağlanmıģtır. 7 iklim 7 renk : BaĢkanlığımız bünyesinde BaĢta BayrampaĢa olmak üzere Ġstanbul da faaliyet gösteren, çeģitli STK ları ġehir Parkı nda bir araya getirerek, mensubu oldukları yörelerin tanıtımlarını ve kendi faaliyet alanlarında yaptıkları çalıģmaların duyurulmasını sağlandı. Aynı zamanda bir kardeģlik ve barıģ iklimini sembolize eden 7 Ġklim 7 Renk programı 2 hafta sürmüģ ve her gün STK ların yanı sıra belediyemizin düzenlediği konser, sergi, folklor, sinema gösterimi, tiyatro gibi çeģitli etkinlerle, halkımız ile sıcak bir kaynaģma ortamı sağlanmıģtır. Yapılan Ziyaretler : Ġstanbul Valiliği, Ġlçe Kaymakamlığı, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġlçe Müftülüğü ne resmi ziyaretlerde bulunulmuģtur.çeģitli üniversitelere ziyaretlerde bulunulmuģtur.çeģitli konsolosluklara ziyaretlerde bulunulmuģtur.ġlçe içerisindeki siyasi partilere ziyarette bulunulmuģtur. BaĢkanımızın katıldığı resmi törenler : BaĢkanımız 2014 yılı içerisinde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmak üzere 4 resmi törene katılmıģtır. BaĢkanımızın katıldığı düğün sünnet merasimleri ve kıydığı nikahlar : BaĢkanımızın kıydığı nikah sayısı 64 olup, çok sayıda düğün ve sünnet merasimine de katılmıģtır yılı diğer etkinlikleri : Atık Yağ Toplama ve Geri Kazanım Kampanyası,Fesleğen Dağıtımı,Ağız Bakım Seti Dağıtımı,Veteranlar Futbol Turnuvası,Engelliler Günü Etkinliği,Sünnet ġöleni,rumeli Balkan Trakya Tanıtım Günleri ve Fuarı,Milli Birlik ve KardeĢlik Projesi Dernekler BuluĢması,Kosova Günleri,YTÜ nde Yerel Yönetimlerde Kentsel DönüĢüm Sempozyumu,Antalya da 2. Uluslararası Kentsel DönüĢüm Sempozyumu, 7 si 1 Yerde Hizmet Tesisi Temel Atma Töreni, ġehitler Anıtı AçılıĢı,Burs Dağıtım Organizasyonu, Muharrem Ayı Etkinlikleri, Din Görevlileri Haftası Etkinliği,Belediye Personeli ve Aileleri ile Moral/Motivasyon Pikniği,Ramazan Ayı münasebetiyle Balkanlarda Ramazan, BayrampaĢa da Ramazan ve Anadolu da Bereket Ekspresi Organizasyonlarının düzenlenmesi,kosova Mitrovica da Ġsa Bey Camii AçılıĢı 1.1.1DIġ ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluģlar ile mevcut iliģkilerinin geliģtirilmesi ve yeni iliģkilerin kurulması,uluslararası kurum, kuruluģ, kardeģ belediye ve diğer misafirlerimizin ağırlanması, mihmandarlık hizmetleri,belediyemizi çeģitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konuklarımızın belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüģmelerde tercümanlık hizmetlerinin sağlanması,belediyemize gönderilen yabancı dillerdeki yazı, belge ve dökümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ve ilgili birimlerimize ulaģtırılması,güncel dıģ basının, uluslararası iletiģim ağından(internet) takip edilmesi ve gerek görüldüğü taktirde bildirimlerde bulunulması; önemli-resmi-özel gün ve durumlarda, ilgili yazıģmaların yapması (tebrik, teģekkür, kutlama ),Belediye personelinin yurtdıģı çıkıģlarında pasaport, vize ve diğer iģlemlerin baģvuru ve takibi,uluslararası iliģkilerde belediyemizin etkinlik ve güvenilirliğine katkıda bulunmak anlamında dostane iliģkilerimizin geliģtirilmesi, Belediyemizin düzenlediği veya katılacağı uluslararası kültürel, tanıtım vb. amaçlı projelerin koordineli olarak yürütülmesi anlamında gerekli çalıģmaların yapılması; projelerin gerçekleģmesinde fiilen görev alınması, ilgili idari birimlerle koordineli bir Ģekilde görevlerin yerine getirilmesi, DıĢ ĠĢleri Bakanlığı-Çok Taraflı Kültür ĠĢleri Genel Müdür Yardımcılığı ile yurtdıģı projelerimiz hakkında bilgi alıģveriģinin sürekliliğinin sağlanması.t.c. BaĢbakanlık YurtdıĢı Türklerve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı nın ve TĠKA nın faaliyetlerinitakipetmek;projetekliflerineönerilerhazırlamakveuygulamak.ayrıca; Balkanlar dara mazan- Bereket Konvoyu projesinde merkez büro oluģturularak projenin merkez ile ilgili iģlemleri birim tarafından takip edilmiģtir. Balkanlar da Ramazan projesine dahil olan tüm katılımcıların vize iģlemlerinin planlanması ve takip iģlemleri yapılmıģtır. Program süresince Bereket Konvoyu 26

27 muzun sınır geçiģlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesi hususunda yurtdıģındaki temsilciliklerimizle resmi yazıģmaların yapılması ve takibi gerçekleģtirilmiģtir. Konsolosluklarla gerekli resmi yazıģmalar yapılmıģtır.tüm katılımcıların ulaģım ve konaklama rezervasyonlarında, ilgili ülke sorumluları ile koordinasyon sağlanmıģtır.program dahilindeki tüm ülkelerin (Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan) temsilciliklerimiz ve diğer irtibatlarımızın (DıĢ ĠĢleri Bakanlığımız, büyükelçilikler, baģkonsolosluklar, valilikler, belediye baģkanlıkları, müftülükler, TĠKA, STKlar) projemiz hakkında yazılı anlamda bilgilendirilmesi, desteklerinin ve katılımlarının sağlanması hususunda iģbirliği davetimizin yinelenmesi sağlanmıģtır.yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan BaĢkonsoloslukları na nezaket ziyaretinde bulunulmuģtur.bosna Hersek ve Sırbistan Konsoloslukları ile iģbirliği yapılarak Balkanlarda ki sel felaketi mağdurlarına tırlarla ihtiyaç malzeleleri ulaģtırılmıģtır yılı içerisinde BaĢkanımız; Balkanlar da Ramazan iftar programlarına katılmıģ ve iyi niyet gezileri düzenlemiģtir. Yabancı Misafirlerimiz : Kosova Cumhuriyeti Ġstanbul BaĢkonsolosu Rahim MORINA Arnavutluk Cumhuriyeti Ġstanbul BaĢkonsolosu Ermal MUCA Sırbistan Cumhuriyeti Ġstanbul BaĢkonsolosu Zoran MARKOVĠC Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Shpresa JUSUFI DıĢ ĠliĢkilerBirimi 2014 faaliyet 2014Yılı Gelen Evrak Sayısı 2014Yılı Giden Evrak Sayısı BASIN YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 1 Müdür,1 Basın danıģmanı, 2 memur ve 1 fotoğrafçı, 1 kameraman, 1 grafiker, Kariyer Merkezinde 2 personel, Belediyemiz Web sayfası haberlerini yazan 1 personel olmak üzere 10 kiģi ile görev yapmaktadır. Protokol Listesi Güncelleme :Bakanlık protokol,ġstanbul protokol,ve BayrampaĢa Protokol listelerinin güncel tutulmasının sağlanması, ayrıca Üniversiteler, Rektörler,Hastaneler, Aile hekimlikleri,dernekler,vakıflar, Siyasi Partiler,Spor Kulüpleri,Okullar, Esnaf odaları,iģadamları gibi grupların iletiģim bilgileri ile etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen kiģilerin kayıtları tutulmaktadır.sms listesinde kiģi kaydı bulunmaktadır. Bimer (BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi ) : BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezinden 948 adet baģvuru Belediyemize yönlendirilmiģ; ilgili birimlerimiz ile yapılan yazıģma ile Ģikayetler cevaplandırılmıģtır. BaĢbakanlığımız tarafından önemle takip edilen BĠMER baģvurularının zamanında ilgililere cevap verilmesine Bimer Birim Yetkilisi tarafından özen gösterilmektedir.bimer baģvuru sayıları her geçen gün daha da artmaktadır. Bunun nedeni sisteme kolay ulaģabilme, vatandaģın resmi yolla istek ve Ģikayetine cevap alabilmesi, isimli isimsiz Ģikayetinin veya önerisinin dikkate alınması gibi nedenlerden BĠMER e baģvuru tercih edilmektedir. BayrampaĢa Belediyesi Kariyer Merkezi :Belediye BaĢkanımız Atila AYDINER önderliğinde Eylül 2011 de hayata geçirdiğimiz BAYRAMPAġA KARĠYER MERKEZĠ iģsiz veya iģ arayan iģini değiģtirmek isteyen kiģilere hizmet vermektedir. ġu ana kadar kayıt alınmıģ olup ; 8201 kiģi iģ için kariyer merkezi tarafından yönlendirilmiģtir yılında 2403 kayıt alınmıģtır. GörüĢmelerimiz neticesinde 547 firmaya hizmet verilmiģtir. Önemli Gün Ve Haftalar /Takvim Sırasına Göre; Belediyemizin ve sıralanan tüm programların,faaliyetlerin tanıtım materyallerinin tasarımları, uygulanması duyurumu ( sahne arkası, direklerarası vinil, bilboard, sosyal medya, veb banner,faks metin, davetiye, sms, led ekran ) Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleģtirilmektedir. 27

28 ÇalıĢan Gazeteciler Günü Yemeği ;Yerel ve Ulusal Gazetecilerimizin davet edildiği yemekli programda çalıģan gazetecilerimizin günü kutlandı. Bir yılda yapılan çalıģmalar değerlendirildi.günün anısına hediyeleri Belediye BaĢkanımız tarafından takdim edildi. Batıad 81 Ġle Kazak Yollama Programı:BayrampaĢa Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlamında Ġlçemizde aktif faaliyette bulunan iģadamları, dernekler, STK lar ile görüģmelerimiz ile ihtiyacı olan kimselere yönelik projeler geliģtirilmektedir.bunlardan biri de Belediyemiz ve BayrampaĢa Tekstilci Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği (BATĠAD), kimsesiz çocuklara dağıtılmak üzere, çocuk esirgeme kurumlarına 10 bin kazak göndererek binlerce kiģinin faydalanmasına imkan sağlamıģtır. BAYPARK Hastanesi açılıģı : Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet MÜEZZĠNOĞLU nun katılımı ile açılıģını gerçekleģtirdiğimiz 75 yataklı,50 araç otopark kapasiteli Özel Baypark Hastanesi halkın yoğun katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. ġehit Öğretmen Nedim Çelik Parkı AçılıĢı: Ġstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni MUTLU un katılımları ilebelediyemiz tarafından Yıldırım Mahallesine kazandırılan Nedim Çelik parkının açılıģı gerçekleģtirildi. Kamuoyu AraĢtırması :Belediyemizin hizmetlerinden, faaliyetlerinden ve çalıģmalarından ilçe halkımızın ne derece memnun olduğu,ne kadar haberdar olduğunu ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 3000 denek üzerinde sokakta memnuniyet anketi yaptırılmıģtır. Kartaltepe Mahallesi Semt Konağı açılıģı :Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak ta hizmete giren Semt Konağı nda; sağlık ocağı, bilgi merkezi, postane, mahalle muhtarlığı ve kartaltepe spor kulübününde aaliyetlerini sürdüreceği5 i bir yerde hizmet merkezimizin açılıģı gerçekleģtirilmiģtir. Kosovanın 6.Bağımsızlık Gecesi :Kosova nın bağımsızlığının yıldönümü tarihinde Tuna Kapalı Spor Salonunda, BayrampaĢa Belediye BaĢkanımız Sn Atila Aydıner in ev sahipliğinde düzenlenen program Kosova Sağlık Bakanı Ferit Agani,Diaspora Bakanı Ġbrahim Makolli,Kosova Milletvekilleri ve halkımızın yoğun katılımı ile bir dizi etkinliklerle gerçekleģtirilmiģtir. Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle Kermes Düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ilçemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç aileler yararına Belediyemiz Hayırevi tarafından 4 gün süreli kermes düzenlenmiģtir. Kermesin tanıtımı, duyurusu protokol ve halkın davet edilmesi sağlanmıģtır. Tıp Bayramı Yemeği:Tıp Bayramı münasebetiyle Ġlçemizde görev yapan BaĢ hekimlerimiz,ilçe sağlık gurup baģkanımız,sağlık müdürümüz, doktorlarımız,hemģirelerimiz.sağlık görevlilerimiz Belediye BaĢkanlığımızca düzenlenen yemekli proğrama davet edilerek,kutlanmıģtır. Nevruz Programı :Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün Osmangazi Ġlkokulunda gerçekleģtirdiği programa Ġlçemiz protokolü ile birlikte katılım sağlanmıģtır. Proğramın video çekimlerinin tamamı tarafımızdan çekilmiģtir. GüneĢ Ġle ÇalıĢan Telefon ġarj Etme Platformu Yapılması : Halkla ĠliĢkiler faaliyetleri kapsamında, Filliboya sponsorluğunda Ġlçemizin hareketli bir parkına monte edilen güneģ enerjisi ile çalıģan Telefon ġarz Etme Platformu Belediye BaĢkanımızın katılımıyla halkımızın hizmetine sunulmuģtur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Semih Erden Kapalı Spor Salonunda ve açık alanında kurulan standlarda çocuklara bilimsel deneyler ve gösteriler eģliğinde hoģca vakit geçirmeleri hemde bilgilenmeleri sağlanmıģtır, 23 nisan çocuk Ģenliğini doyasıya yaģamaları için etkinlikler düzenlenmiģ ve fotograf ve video çekimleri yapılarak arģivlenmiģtir. Sağlıklı YaĢam Hareket yılı YürüyüĢü : Sağlık Bakanlığmızın faaliyetleri kapsamında Ġlçe Sağlık Grup BaĢkanlığı tarafından organize edilen Belediyemiz tarafından duyurumları yapılarak Sağlıklı Beslenme ve Hareketli YaĢam YürüyüĢü tertip edilmiģtir. YürüyüĢe,Belediye BaĢkanımız, BaĢkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ve personellerimiz katılılımı sağlanmıģtır. Kutlu Doğum Haftası Programı:Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen Kutlu Doğum özel programı, vatandaģlarla birlikte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa nın 28

29 (s.a.v) doğumu kutlandı.protokol konuģmalarının ardından 100 kiģilik semazen grubu, Tasavvuf Müziği eģliğinde muhteģem bir sema gösterisi yaptı.kamera ve fotograf çekimleri yapılarak arģivlenmiģtir. BayrampaĢa Spor Tanıtım Kitabı Lansmanı:Ġlçemizde faal durumda olan BayrampaĢa Spor Kulübü ve16 Amatör Spor Kulüplerimizin tanıtımı amacıyla müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 5000 adet tanıtım kitabının lansmanı davetliler ve basın huzurunda yapılarak, kulüplerimize,esnafımıza ve tüm halkımıza dağıtımı sağlanmıģtır. Çocuklara 50 bin oyuncak :Genç Ġnisiyatif Topluluğu nun organizasyonu ve BayrampaĢa Belediyesi'nin de desteği ile 50 bin oyuncak toplandı. Oyuncaklar, AK Parti Ġstanbul Ġl BaĢkanı Aziz BabuĢcu nun ve BayrampaĢa Belediye BaĢkanı Atila Aydıner in de katıldığı törenle Doğudaki illerde ve Türkiye deki mülteci kamplarında yaģayan Suriyeli çocuklara gönderilmiģtir. Anneler Günü Programı:Anneler Günü münasebetiyle Belediyemiz Kültür Salonunda sanatcı Bekir Ünlüataer in vermiģ olduğu konser eģliğinde kutlama proğramı ve ihtiyaç sahiplerine kermes programı düzenlenmiģtir.proğramda annelerimize Belediye BaĢkanımız tarafından karanfil dağıtılmıģtır. Eczacılar Günü:Eczacılar Günü münasebetiyle Belediye BaĢkanlığımız tarafından Eczacılarımız davet edilerek 14 mayıs 2014 tarihinde akģam yemeği düzenlenmiģtir. BayrampaĢa Belediyesi hizmet binası 8. katında gerçekleģen programa Ġstanbul Eczacılar Odası BaĢkanı Semih Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, Ġlçe Protokolü ve ilçemizde faaliyet gösteren eczacılarımız katılmıģtır,proğramda günün anısına eczacılarımıza hediyelerini Belediye BaĢkanımız tarafında takdim edilmiģtir. Bin Kadına Bin ĠĢ Sertifika Programı: BayrampaĢa Belediyesi, BayrampaĢa Tekstilci ve Sanayici ĠĢ Adamları Derneği (BATĠAD) ve NiĢantaĢı Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında Bin Kadına Bin ĠĢ projesi kapsamında triko makineleri kursunu baģarıyla tamamlayan kursiyerlerimizin sertifikaları BATĠAT ve NiĢantaĢı üniversitesi yetkilileri huzurunda düzenlenen törenle Belediye BaĢkanımız tarafından verilmiģtir. Dünya Çevre Günü Etkinliği :Çevre Koruma Müdürlüğü ile ortaklaģa düzenlediğimiz Dünya Çevre Günü Programına öğrenciler, öğretmenler, okul müdürleri ve protokol davetleri yapıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarıģmalarda çocuklara çeģitli hediyeler dağıtılmıģtır. Bosna ya Yardım Tırlarının Gönderilmesi :Bosna Hersek'te yaģanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için harekete geçen BayrampaĢa Belediyesi,Bosanski ġamac bölgesindeki selden zarar gören ailelere ulaģtırılmak üzere içerisinde çekyat, battaniye, ev tekstili, temizlik malzemesi ile çizme, kazma ve kürek bulunan 3 tır dolusu malzemeyibosna Hersek e ulaģtırmıģtır. 7 Ġklim 7 Renk Kültür ġöleni programı:belediye BaĢkanlığımızca düzenlenen bu yıl üçüncüsünü gerçekleģtirdiğimiz ilçemizdeki yöresel derneklerimizin katılımlarıyla Türkiye nin 7 bölgesinden bir çok ilin bir araya geldiği,yöresel derneklerin sıtantlarının yer aldığı ve yöresel ürünlerin satıldığı,yerel ve ulusal çok ünlü sanatcıların sahne aldığı 9 günlük Kültür Ģöleni milletvekillerimiz,protokol davetlileri, ilçe içerisinden ve ilçe dıģından halkın yoğun katılımı ile gerçekleģtirilmiģ, etkinliğimiz yerel ve ulusal basında yer almıģtır.program sonrası katılımcı derneklere Belediye BaĢkanımız tarafından plaket verilmiģtir.9 günlük Kültür Ģölenimizin video çekimleri yapılarak katılımcı derneklerimize hediye edilmiģtir. Engelliler Pikniği :Belediye BaĢkanlığımızın öncülüğünde Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ortaklaģa her yıl düzenlediğimiz engelliler pikniğini birdizi etkinliklerle Kemer burgazmesirealanındailçemizdeki engelli vatandaģlarımız ve aileleriyle birlikte gerçekleģtirilmiģtir. Sünnet Organizasyonu BayrampaĢa belediyesi tarafından her yıl ilçemizde ikamet eden yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına baģvuruları doğrultusunda sünnet kesimi, kıyafetlerin temini ve sünnet Ģöleni düzenlenmektedir. Bu yılda 300 ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için kıyafet alınmıģ, aileleri ile birlikte tekneyle boğaz turu düzenlenmiģ ve 300 çocuğumuz tam teģekküllü hastanede ücretsiz olarak Belediyemiz tarafından sünnet ettirilmiģtir. Balkanlarda Ramazan Programı Tanıtım Filmi: Belediye BaĢkanlığımızca 10.yıl anısına gerçekleģtirdiğimiz Balkanlarda Ramazan organizasyonunu ve geçmiģ tarihimizi anlatan tanıtan film yaptırılmıģtır. Balkanlarda Ramazan ve Sokak Ġftarları:Balkanlarda Ramazan Ġftar programı her akģam değiģik mahalle ve sokaklardan canlı olarak verildi sokak iftarları video ve fotograf 29

30 çekimleri yapılarak arģivlendi.belediye BaĢkanlığımızca Ramazan ayı boyunca ilçemizin değiģik mahalle ve sokaklarında da iftar proğramları düzenledi etkinliklerin her akģam kamera çekimleri ve fotoğraf kayıtları yapılarak arģivlendi. Belediye BaĢkanlığımızca Cezaevi alanında bu yıl ilki düzenlenen Namazgah projesinin görselleri hazırlandı,akģam teravih sonrası camilerde lokum dağıtımı yapılarak,namazgahta kılınan teravihlerin kamera ve fotoğraf kayıtları alındı. Balkanlarda Ramazan- Anadolu da Ramazan : BayrampaĢa Belediyesinin 2005 yılında baģlayarak aralıksız sürdürdüğü BALKANLARDA RAMAZAN projesi, 2014 yılında da devam etti.konvoyun Balkan topraklarına çıkmadan önce ORA ARENA DA uğurlama töreni düzenlendi.balkanlarda Ramazan programının ikinci ayağı,anadoluda Ramazan proğramı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmeciliği iģbirliğinde bu yıl Bereket Ekspresi ile Anadolu nun birçok ilinde iftar programları düzenlendi. Ġllerde yapılan programların davetleri, duyuruları afiģleri,basın bültenleri hazırlanarak yerel ve ulusal basında yer alması sağlanmıģtır.gidilen illerde programımıza katkı sağlayan kurum ve kuruluģlara BaĢkanımız adına teģekkür mektupları gönderilmiģtir. Rumeli Balkan Tanıtım Günleri :Feshane 5-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında Rumeli, Balkan tanıtım günleri ne ev sahipliği yaptı. 4 gün boyunca Rumeli ve Balkanlar ın tüm kültürel değerleri tanıtıldı. BayrampaĢa Belediyesi olarak bu renkli atmosferin içinde stant açarak yerini alan belediyemiz yeni hizmetlerini ve ileri belediyecilik projelerini sergiledi. Türk Bosna ve Arnavut Şehitleri Anıtı Töreni:BayrampaĢa Belediyesi nin Türk, Bosna-Hersek ve Arnavut Ģehitlerinin anısına Sehir parkında yaptırdığı ġehitler Anıtı törenle açıldı. Törene çok sayıda üst düzey protokolün katılımı oldu. ĠĢadamı STK ve Ġlçe protokolü ile yaklaģık 1000 kiģinin katılımıileoluģturulaniftarsofrasıdevamındaanıtınaçılıģıgerçekleģtirildi.ġehitler Anıtı, Srebrenitsa Katliamı nın 19. yıl dönümü olan 11 Temmuz'da açıldı. Okullara boya dağıtım programı:ġlçemizde faaliyet gösteren Ġlkokul, Ortaokul ve Liselere talepleri doğrultusunda boya malzemesi dağıtımı yapılmıģtır. Ġlçe protokolü,okul müdürleri, aile birliği yönetimi programa davetleri yapılmıģ devamında dağıtım gerçekleģtirilmiģtir. Akülü Tekerlekli Sandalye Tamiri :Belediye BaĢkanlığımızca daha önceki yıllarda müdürlüğümüzce alımı yapılan Akülü tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımını yaptırmak üzere kullanan kiģiler tarafından talepleri alınmıģ ve belirli aralıklarla sandalyelerin bakım ve onarımları yaptırılmıģtır. Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı:amatör Spor Kulüpleri Ġlçe Protokolü, Milletvekillerimiz ve Spor camiasından birçok yetkilinin daveti yapılmak suretiyle geniģ bir katılım sağlanarak Ġlçemizde aktif olarak faaliyetini sürdüren 17 Amatör Spor Kulübümüze malzeme dağıtımı yapılmıģtır. Bilardo Turnuvası : Bilardo nun son yıllarda yetiģtirdiği, Dünya, Avrupa ve Türkiye Ģampiyonu unvanlı en büyük sporcularının bir araya geldiği BayrampaĢa Belediyesi Geleneksel Bilardo ġampiyonası nda 112 sporcu kıyasıya yarıģtı.derece elde eden sporculara BayrampaĢa Belediyesi tarafından ödülleri verilmiģtir. Kent Konseyi Toplantısı:Kent konseyi toplantısına Dernekler, Vakıflar, Okul yöneticileri, muhtarlar, iģadamları,ġlçe protokolü davetleri yapılarak kamera, fotograf görüntüleri yapılarak arģivlendi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası:Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında BayrampaĢa da görev yapan din görevlilerine Belediye BaĢkanlığımızca yemekli program düzenlendi,ilçemizdeki tüm din görevlileri ve ilçe protokolü davet edildi,proğramın video çekimi yapılarak arģivlendi. Semih Erden Spor Okulu AçılıĢı :BayrampaĢa Semih Erden Kapalı Spor Salonu ndaki spor okulu açılıģ törenine AK Parti Ġstanbul Milletvekili ġirin Ünal, Ġlçe Protokolü, eski milli basketbolcu Semih Erden, eski milli futbolcu Hakan Ünsal, Türkiye Karate Federasyonu BaĢkanı Esat Delihasan, Karate Dünya ġampiyonu Yusuf BaĢer, tüm spor kulüplerimiz ve çok sayıda vatandaģlarımızın katılımı sağlanmıģtır. AĢure Günü:Muharrem Ay ının 10. Günü AĢure Günü olması münasebetiyle ilçe halkımıza dağıtılmak üzere aģure yaptırılarak tüm camilerimizde dağıtımı sağlanmıģtır. Kariyer fuarı :Kurulduğu günden bu yana binlerce kiģiye istihdam sağlayan BayrampaĢa Belediyesi Kariyer Merkezi, Ġstanbul 4. Kariyer ve Ġstihdam Fuarı'ndaki (ĠSKĠF) yerini aldı. 30

31 Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleģen ĠSKĠF 2014'te iģ arayan ve iģverenler bir araya geldi. 3 gün süren fuarı yaklaģık 90 bin kiģi ziyaret etti. Fuar kapsamında; Türkiye'de tanınmıģ, alanlarında uzman pek çok konuģmacının katıldığı fuarda belediyemizde katılımcılara Kariyer merkezimizin çalıģmalarını anlattı. DiĢ Fırçası Dağıtım Programı:Ağız ve DiĢ Sağlığı Haftası münasebetiyle çocukların diģ fırçalama alıģkanlıklarına destek ve ön ayak olmak amacıyla Belediye BaĢkanlığımızca 4 yıldır öğrencilerimize diģ fırçası seti dağıtımı yapılmaktadır,bu yılda ilkokul öğrencilerimize 20 bin adet diģ bakım seti dagıtımı yapılmıģtır. Altıntepsi Semt Konağı AçılıĢı:Belediye BaĢkanlığmızca yapımı tamamlanan,verem SavaĢ Dispanseri, Aile Sağlığı ve Bilgi Merkezi olarak hizmet verecek olan Altıntepsi Semt Konağı Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokak ta törenle hizmete açıldı. Öğretmenler günü programı :Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ġlçemiz okullarında görev yapan tüm öğretmenlerimizin davet edilmesi ile öğretmenler günü kutlama programı tertip edilmiģtir.proğramın video kayıtı yapılarak arģivlenmiģtir. Dünya Engelliler Günü: Her yıl Ġlçemizde ikamet eden engelli ve aileleri davet edilerek, Dünya Engelliler günü münasebetiyle yemekli proğram düzenlenmektedir. Fizik Tedavi Merkezinin katkıları ile gerçekleģen programda aileler güzel bir akģam geçirmektedirler. Aileler bu vesile ile sorunlarını bire bir dilegetirme fırsatı bula bilmektedirler. 7 fonksiyonlu tesis projemizin temel atma töreni: BayrampaĢa Belediyesi, MuratpaĢa Mahallesi 7 fonksiyonlu Hizmet Merkezi nin temel atma töreni Çevre ve ġehircilik Bakanı Sayın Ġdris Güllüce nin de katılımıyla gerçekleģti.temel atma töreninin davet, kamera ve fotoğraf çekimleri müdürlüğümüzce gerçekleģtirilerek arģivlenmiģtir. ġeb-i Arus Mevlana yı Anma Programı : BayrampaĢa Belediyesi ve Tasavvuf Vakfı tarafından Hz. Mevlana'nın 740 ıncı vuslat yıl dönümü dolayısıyla Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi nde ġeb-i Arus programı düzenlendi. Düzenlenen programa AK Parti Ġstanbul Milletvekili ġirin Ünal, AK Parti BayrampaĢa Ġlçe BaĢkanı Cemil Yıldız, Tasavvuf Vakfı Ġstanbul Temsilcisi Barbaros Dağlargüler, Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ve yüzlerce vatandaģ katıldı.proğramın video çekimleri yapılarak arģivlendi. Burs Dağıtım Programı :Ġlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin baģvuruları doğrultusunda gerekli inceleme ve tespitlerin yapılmasından sonra eğitim yardımı alacak öğrenciler belirlenmiģtir. Belirlenen öğrencilerin isim listeleri belediye veb sayfamıza koyarak vatandaģın sonuçları öğrenmeleri sağlanmıģtır. Burs kazanan Öğrenci ve ailelerinin davet edilmesiyle gerçekleģen programda Belediye BaĢkanımız tarafından Belediyemiz hizmetleri ve yardım esasları hakkında bilgi verildi,ailelere bankamatik kartları dağıtıldı. Dini Bayram ve Kandillerde Yapılan Hizmetlerimiz Belediye BaĢkanlığımızca, Kandillerde, ilçe halkımıza dağıtılmak üzere adet kutu kandil simidi tüm camilerimizde dağıtılmıģtır. Kurban Bayramında, Bayram namazı çıkıģında ve Kurban Kesim Alanında ve camilerde vatandaģlara lokum dağıtımı yapılmıģtır. SOSYAL YARDIMLARIMIZ Kömür Yardımı : Ġlçemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç olan ailelerin belediyemize müracatı ile baģvuruları alınmıģ, Gerekli tespit ve incelemeler yapıldıktan sonra yardım yapılacak kiģiler belirlenmiģtir.her yıl olduğu gibi bu yılda belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi insanlarımızın evlerine götürülüp teslim edilmek suretiyle toplam 600 ton kömür yardımı yapılmıģtır. Erzak Yardımı:Belediyemize Ģahsen baģvuru yapan ihtiyaç sahibi kiģiler, duyarlı kiģilerin beyanı veya mahalle muhtarların yönlendirmesi ile alınan kayıtlar değerlendirilmeye tabi tutulduktan sonra yardım almaya hak kazanan kiģilere erzak yardımı yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından özel hazırlattırılan gıda kolileri Bu yıl da 3300 ihtiyaç sahibi ailemize ulaģtırılmıģtır. Eğitim Yardımı (Burs):Ġlkokul, Ortaokul ve Liselerde öğrenim gören, Ġlçemizde ikamet eden, fakir ve yardıma muhtaç 3694 ailenin burs baģvuruları doğrultusunda gerekli inceleme ve tespitlerin komisyon tarafından yapılmasından sonra, her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim yılında 2422 kiģiye burs alma imkanı sağlanmıģtır. 31

32 Tekerlekli Sandalye :Ġlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi engelli durumda olan vatandaģlarımıza baģvuruları doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yılda 40 adet tekerlekli sandalye evlerine götürülmek suretiyle dagıtımı gerçekleģtirilmiģtir. Nakdi Yardım:Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler müdürlüğü sosyal yardım yönetmeliği doğrultusunda belediyemize yapılan baģvurulardan yangın,su baskını ve diğer ihtiyaçlardan dolayı nakdi yardım için Belediyemize yıl içinde bizzat 1085 baģvuru yapılmıģ, baģvuru evrakları yardım komisyonu tarafından incelenerek kiģilerin yerinde tespiti sonucu 991 kiģiye nakdi yardım yapılmıģtır yılında toplam ödenen miktar TL dir. HAYIR EVĠ ÇALIġMALARI : Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ne bağlı olarak dan beri faaliyetlerini yürütmektedir. Sn.Melahat Aydıner in baģkanlığında 7 personel ve biri tam gün olmak üzere gönüllü hanımlarla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam etmektedir. Hayır Evi nin faaliyet konusu,ihtiyaç sahiplerine özellikle de kimsesiz,dul,öksüz,yetim,engelli, yaģlı ve hasta vatandaģlarımıza ulaģarak sıkıntılarını imkanlar ölçüsünde gidermektir. Hayır Evi nin faaliyet alanları üç ana baģlıkta toplanabilir: 1-Giyim Yardımı 2-Erzak Yardımı 3-Ev EĢyası Yardımı Hayır Evi Yardım Listelerinin OluĢması 1-BayrampaĢa Belediyesi Akıllı Kent Hizmet Masası na baģvuruda bulunan belediyemiz tarafından ön elemesi yapılarak gönderilen listeler 2-BaĢkanlık tarafından gönderilen isimler 3-Duyarlı vatandaģlar tarafından yönlendirilen isimler 4-Bizzat Hayır Evi nin araģtırmalarıyla elde edilen isimler vatandaģların ÇalıĢmalarımızda asıl hedef kitlemiz; yardım kuruluģlarına kendisi ulaģamayan, durumundan haberdar olunamayan mağdur vatandaģlarımızdır.bu gibi kimseler Hayır ÇarĢısı nın rutin çalıģmaları sırasında,sokak sakinlerine,esnafa ve özellikle de mahalle bakkallarına sorularak öğrenilmektedir. Hayır Evi nin imkanlarını aģan konularda vatandaģımız ilgisiz bırakılmayıp, Ġlçe Belediyesi, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ĠBB Yardım Sandığı, Kaymakamlık, Sivil Toplum KuruluĢları vb. ilgili kuruluģlara yönlendirilmekte ve ihtiyaç duydukları konularda bir tür danıģma hizmeti verilmektedir.hayır Evi yetkilileri tarafından yukarda belirtilen Ģekillerde gelen adreslere iki kiģilik ekipler halinde bizzat gidilerek yerinde tespit yapılmaktadır, BaĢvuru sahibinin evinin durumu, ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacının ne olduğu hem gözlem yoluyla hem de sorularak not edilir.komģuların ve esnafın da verdiği bilgilerin ıģığında toplanan bilgiler,hayır Evi nde oluģturulan komisyon tarafından ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirilir. VatandaĢımızın daha önce yardım alıp almadığı,ne sıklıkla yardım yapıldığı belirlenir.burada amaç,ihtiyaç sahipleri arasında hakkaniyet gözetmek,aynı durumda olanlara eģit aralıklarla yardım yapmaktır.yardımı onaylanan vatandaģımızın bilgileri ve ne yardım yapıldığı kayıtlara iģlendikten sonra,ilgilinin yardım paketi hazırlanır ve en geç ertesi gün adresine teslim edilir. EĢya Yardımı:Hayır Evi ; eģyalarını yenileyen vatandaģların kullanılabilecek durumda olan ev eģyaları ile hayırsever iģadamlarının bağıģladıkları eģyaları,baģvuruda bulunup bekleyen vatandaģlara,eve teslim suretiyle ulaģtırmaktadır.bu yıl aģırı yağmurdan evlerini su basan ailelere eģya yardımı yapılmıģtır Yılı Basılı, Görsel Ve ĠĢitsel Tanıtım Materyalleri:Her ay 250 adet olmak üzere senede 3000 adet DĠL ve EDEBĠYAT dergisi alınarak ilçemizdeki tüm resmi kurum ve belediye hizmet merkezlerimize dağıtımı gerçekleģtirilmiģtir.mahalli Ġdareler Dergisi her ay 5 adet olmak üzere senede 60 adet alınarak Mevzuat değiģiklikleri takip edilmiģtir. 32

33 Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımını yaptığımız BAYRAMPAġADA HAYAT gazetesinin 23,24, ve 25. Sayılarını hazırlayarak toplam 70 bin adet gazete bastırılarak tüm ilçeye dağıtımı müdürlümüzce gerçekleģtirilmiģtir..belediye BaĢkanlığımızca çalıģmaların ve hizmetlerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla kamuoyu araģtırması(anket 3000 denek)yapılmıģtır. Belediyemizin gerçekleģtirdiği her türlü hizmet ve kültürel etkinliklerin çevre estetiği de düģünülerek duyurulması, tanıtılması ve halkın katılımını sağlamak amacıyla bez ve vinil afiģlerin,bilboardların tasarımı ve baskı iģleri yapılmaktadır. Yıl içinde m2 Vinil ve Mesh baskı malzemesi kullanılmıģtır.baskıların tasarımlarının tamamı müdürlüğümüzce yapılarak uygulaması yapılmıģtır. Direklerarasında dernek vakıf,siyasi parti ve özel firmaların talepleri alınarak (yıl içinde 70 adet )talep olmuģ 700 adet vinil afiģin astırılması gerçekleģtirilmiģtir. Ġlçemizde bazı önemli noktalara 5 adet değiģik ölçülerde led ekranlar yaptırılarak, Belediyemizce düzenlenen etkinlik ve duyuruların,önemli gün ve haftaların kutlamaları led ekranlarda yansıtılarak gösterimi sağlanmıģtır. Ayrıca özel kuruluģ ve firmalardan belirli ücret karģılığında(meclis kararını istinaden) gelen tasarımlarında gösterimi saglanmıģtır. Dini bayramlarda ve kandillerde BaĢkanımızın tebrik mesajı,kandil kutlaması canlı ses kaydı alınarak elektronik ortamda vatandaģların ev telefonlarından otomatik olarak dinlenmesi sağlanmıģtır. ( data ya sesli mesaj )gönderilmiģtir.belediyemizin gerçekleģtirdiği etkinliklerin daveti ve her türlü tebrik, taziye, duyuru vs. ler için cep telefonlarına yıl içinde toplam kiģiye SMS yolu ile bilgilendirme yapılmıģtır.belediyemizin web sayfasında tüm programlarımızın sosyal medya, veb banner,belediye twetter, facebook adreslerinde metinlerin yazılması, tasarımlarının yapılması duyurulması iģlemleri müdürlüğümüzce yapılmıģtır. Tek Rumeli TV ile yapılan sözleģmeye istinaden etkinlik çalıģma ve faaliyetlerimizin kamera çekimini gerçekleģtirmekte ve Tek Rumeli TV kanalında yayınlanmasını sağlamaktadırlar. ĠHA(ihlas haber ajansı) ile yapılan sözleģmeye istinaden etkinlik çalıģma ve falayetlerimizin Ulusal basına haber servisi iģini yürütmektedir TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün 2014 yılına ait faaliyet ve iģlemleri aģağıdaki iki baģlıkta ele alınmıģıtır. A. Genel TeftiĢ Kurulu Müdürlüğünün tarihleri arasındaki faaliyetleri aģağıda belirtilmiģtir. Müdürlüğümüze 148 evrak gelmiģ, 37 evrak ise iģlem yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiģtir. B. ĠĢlem Dosyaları Müdürlüğümüze; 2 adet Ön Ġnceleme, 2 adet Ġnceleme soruģturma, 1 adet AraĢtırma, 1adette Tevdi dosyası gönderilmiģ olup, bu olurlar doğrultusunda yapılan inceleme soruģturmalar tamamlanarak raporları yazılmıģ ve dosyaları düzenlenmiģtir. 1 Ġnceleme-SoruĢturma dosyası da halen devam etmektedir. Göstergeler 2014 tahm in 1. Müdürlüklerden gönderilen dosya sayısı 2014 gerçekleģ en Sonuç lanan Devam eden hedef Müdürlüğümüze ulaģan Ġnceleme ve SoruĢturmaların tamamına iģlem yapmak. 2. Ön Ġnceleme Sayısı Ġç denetim yapılan birim sayısı

34 Kontrol Edilen Normal Ġhtar Mühür Bozma 9207 Sayılı Yönetmelik Açık Zabıt 1608 Say.Kan Göre ĠĢlem 6502 Say Kan Göre ĠĢlem 4207 Say.Kan Tüt.Kurulu 5326 S K Göre Ceza Adedi 5326 S. K. Ceza Tutarı 1.4. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Büro hizmetleri : Ġç ve dıģ ünitelerle ilgili evrak ve dilekçe kaydı, Zabıta Amirliklerine dağıtımı, iç ve dıģ ünitelere cevap yazıları, zimmet tanzimi, çalıģma ve nöbet programları, senelik izin, istirahat takibi, mesai puantajı, ceza zaptı düzenlemelerinin ilgili birimlere aktarılması, nöbet defteri ve hizmet vesikası, esnaf teftiģ defterinin doldurulması, evrak ve personel bilgileri dosyalama, melbusat alımı ve teslimi ile ilgili çalıģma yapmak, kırtasiye takibi gibi hizmetleri yürütmektedir Esnaf kontrolleri :Esnafın denetim faaliyetleri esnafın ruhsatlı çalıģma, kanun ve yönetmeliklere uyması açısından yapılır. Türlerine Göre Kontrol Edilen Sıhhi Müesseseler : ĠĢyerinin Türü Ekmek Fırını SatıĢ Yeri Bakkal Büfe Market ġarküteri Kahvehane Çay Ocağı-Kafe Lokanta-Köfteci- Kebapçı-Kokoreçci-Çiğ Köfte Kasap(Et Ve Tavuk SatıĢ Yeri) , TL , TL , TL TL Pastane-Börek Ġmalatı TL KuruyemiĢçi Erkek Ve Bayan Kuaförü Manav TL Müteferrik , TL Toplam , TL Kontrol edilen 183 ekmek satıģ yeri-unlu mamulden 105 i normal görüldü, 68 i ihtar edildi, 1 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 9 una zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 738 bakkal-büfe-market-ģarküteriden 270 i normal görüldü, 238 i ihtar edildi, 3 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 49 u 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 101 ine zabıt varakası tanzim edildi, 12 sine 1608 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 65 ine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 4, TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 529 kahvehane-çay ocağı-kafeden 156 sı normal görüldü, 148 i ihtar edildi, 21 ine mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 66 sı ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 63 üne zabıt varakası tanzim edildi, 29 una 4207 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 46 sına 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 4,208,00.-TL para cezası uygulandı Kontrol edilen 490 lokanta, köfte, kebapçı, kokoreçci, çiğ köfteciden 167 si normal görüldü, 169 u ihtar edildi, 50 si ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 76 sına zabıt varakası tanzim edildi, 9 una 4207 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 19 una 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 1,827,00.-TL para cezası uygulandı Kontrol edilen 262 kasapdan (et ve tavuk satıģ yeri) 125 i normal görüldü, 108 i ihtar edildi, 10 u ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 17 sine zabıt varakası tanzim 34

35 Kontrol edilen Normal Mühürleme Mühür bozma Açık zabıt 4207 say.kan 5326 say. Kan.ceza Adedi 5326 say kan ceza tutarı edildi, 1 ine 6502 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 1 ine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 328 pastane-börek imalat-satıģ yerinden 131 i normal görüldü, 134 ü ihtar edildi, 21 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 30 una zabıt varakası tanzim edildi, 2 sine 6502 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 2 sine 4207 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 8 ine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak TL para cezası uygulandı Kontrol edilen 243 KuruyemiĢçiden 112 si normal görüldü, 104 ü ihtar edildi, 9 u ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 18 ine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 302 erkek ve bayan kuaföründen 116 sı normal görüldü, 121 i ihtar edildi, 28 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 37 sine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 219 manavdan 91 i normal görüldü, 101 i ihtar edildi, 5 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 18 ine zabıt varakası tanzim edildi, 4 üne 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 3530 müteferrikden 1190 ı normal görüldü, 652 si ihtar edildi, 7 sine mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 299 u 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 1215 ine zabıt varakası tanzim edildi, 2 sine 1608 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 11 ine 6502 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 13 üne 4207 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı, 141 ine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 16, TL para cezası uygulandı. Sıhhi müesseselere yönelik kontrol hizmetleri : 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI Toplam Toplam Sıhhi Pazar 2014 Müessese Esnafı Toplam Kontrol edilen Normal görülen Ġhtar edilen Zabıt Varakası Say.Kanuna göre ceza zaptı Say.Kanuna göre ceza zaptı Say.Kabahatler Kanununa göre ceza 799 zaptı Say.Kabahatler Kanununa göre ceza 55, TL tutarı 55, TL 25, TL 2, TL 28, TL Türlerine Göre Kontrol Edilen Gayrı Sıhhi Müesseseler : ĠġYERĠNĠN TÜRÜ Konfeksiyon Atölyesi Plastik Atölyesi TL Triko Ütü Atl.-Trikotaj Polisaj Atölyesi Torna Tesviye Atölyesi Çorap Atölyesi Ütü Paket Atölyesi Ayakkabı Tamir-Saya Atl Kalıp Atölyesi Depo TL Dar dokuma-dokuma atı Oto Tamir Atölyesi Pres Atölyesi Çanta imalat atolyesi

36 Yedek parça atolyesi Mobilya marangoz atolyesi NakıĢ Atolyesi Hurdacı Müteferrik , TL TOPLAM , TL Kontrol edilen 369 konfeksiyon atölyesinden 211 i normal görüldü, 80 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 3 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 74 üne zabıt varakası tanzim edildi, 1 ine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 409 plastik atölyesinden 209 u normal görüldü, 101 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 5 ine mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 94 üne zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 327 triko ütü-trikotaj atölyesinden 166 sı normal görüldü, 81 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 3 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 77 sine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 38 polisaj atölyesinden 26 sı normal görüldü, 6 sı ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 6 sına zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 263 torna tesviye atölyesinden 170 i normal görüldü, 38 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 4 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 51 ine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 70 çorap atölyesinden 35 i normal görüldü, 9 u ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 26 sına zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 110 ütü paketleme atölyesinden 65 i normal görüldü, 29 u ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 16 sına zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 136 ayakkabı-saya atölyesinden 77 si normal görüldü, 34 ü ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 3 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 22 sine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 214 kalıp atölyesinden 142 si normal görüldü, 30 u ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 4 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 38 ine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 532 depodan 206 sı normal görüldü, 100 ü ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 28 ine mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 197 sine zabıt varakası tanzim edildi, 1 ine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 84 dar dokuma-dokuma atölyesinden 42 si normal görüldü, 17 si ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 25 ine zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 169 oto tamir atölyesinden 114 ü normal görüldü, 32 si ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 2 sine mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 21 ine zabıt varakası tanzim edildi Kontrol edilen 75 pres atölyesinden 42 si normal görüldü, 13 ü ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 4 üne mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 16 sına zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 28 çanta imalat atölyesinden 16 sı normal görüldü, 8 i ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 4 üne zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 95 yedek parça atölyesinden 50 si normal görüldü, 22 si ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 23 üne zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 92 mobilya-marangoz atölyesinden 69 u normal görüldü, 14 ü ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 9 una zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 17 nakıģ atölyesinden 10 u normal görüldü, 4 ü ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 3 üne zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 77 hurdacıdan 48 i normal görüldü, 13 ü ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 16 sına zabıt varakası tanzim edildi. Kontrol edilen 2545 müteferrikden 766 sı normal görüldü, 272 si ruhsatsız faaliyetten 9207 sayılı Yönetmelik gereği mühürlendi, 22 sine mühür bozma tutanağı tanzim edildi, 1473 üne zabıt 36

37 varakası tanzim edildi, 12 sine 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 2, TL para cezası uygulandı. Gayrı sıhhi müesseselere yönelik kontrol hizmetleri: 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI Kontrol edilen Normal Görülen Say.Yönetmelik gereği Mühürleme Mühür Bozma Tutanağı Zabıt Varakası (ruhsatsız iģyeri tespiti) Say.Kabahatler Kanununa göre ceza zaptı Say.Kabahatler Kanununa göre ceza tutarı TL TL 2, TL Pazar denetimleri : Ġlçemiz genelinde kurulan semt pazarlarında yapılan çalıģmalar neticesinde 8071 Pazar esnafı kontrol edildi, 4542 si normal görüldü, 3529 u ihtar edildi. 19 adet Ģikayet dilekçesi değerlendirildi, 103 adet evrak intaç edildi. Pazar esnafı faaliyet değiģikliği ile ilgili 157 adet rapor tanzim edildi yılına ait pazarcıların tahsis borcu ile ilgili çalıģmalar yapılarak 2014 yılı borçlarını ödenmesi sağlandı. 1 adet seyyar simitçi arabası alındı. 23 Pazar esnafına 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 2, TL para cezası uygulandı. Pazarların toplama saatlerine riayet etmeleri hususunda Pazar esnafına gerekli uyarı yapıldı. SatıĢa sunulan ürünlerin etiket kontrolleri yapıldı. Evrak takibi ve sonuçlandırma hizmetleri : Gelen evrak sayısı olup, adet evrak intaç edildi.3775 adet ruhsatsız iģyerine zabıt varakası tanzim edildi.109 adet iģyerine mühür bozma tutanağı tanzim edildi.müdürlüğümüze gelen 110 adet dilekçe ile 2408 telefonla verilen toplam 2518 Ģikayetin gereği yapılarak,sorunlar giderilmiģtir.müdürlüğümüze gelen 2198 adet ġikayet Ġstek Formunun gereği yapılarak, sonuçtan ilgililerine bilgi verilmiģtir.yaz sezonu boyunca 1 adet kavun-karpuz sergilerinin yer tahsisi yapılmıģ olup, sezon sonunda takibi yapılarak kaldırılmıģtır.. Etkinlik ve organizasyon hizmetleri: Bu bölümde etkinlik düzenlemeleri, protokol çalıģmaları, çevre güvenliği ve halka yapılan duyuru çalıģmaları ele alınmıģtır.ramazan da KardeĢlik Sınır Tanımaz sloganı ile BayrampaĢa da yapılan etkinliklerde görev yapılarak nizam ve intizam sağlandı.belediyemizce düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde cadde ve sokaklarda kurulan iftar yemeklerinde görev yapıldı.dini Bayramlar arifesinde Demirkapı caddesi,ali Fuat BaĢgil caddesi ve Merkez parkı gibi yerlerde önlem almak suretiyle seyyar esnaf faaliyetine mani olunarak, vatandaģların rahatlıkla bayram alıģveriģi yapması sağlandı.resmi Bayramlar ve Belediyemizin halka yönelik düzenlediği her türlü kültür ve Ģenlik etkinliklerinde görev yapıldı.kurban Bayramı nedeniyle Eski BayrampaĢa Cezaevi içi ile Mega Center 5 i Bir yerde toplam 7000 adet küçükbaģ ile 1500 adet büyükbaģ hayvanlar yerleģtirilmiģ olup tüm alt yapı hizmetlerinin sağlanmasında ve Belediyemizin düzenlediği kesim yerlerinde görev yapılmıģtır.ayrıca günün 24 saati çalıģılarak açık alanlarda hayvan satıģına engel olunmuģtur. Trafik düzenleme, seyyar ve genel faaliyetler : Araç park yasağı olan yerlere park eden 64 araç ilgilisi hakkında iģlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilerek Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.ġlçemiz genelinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ile müģterek çalıģma yapılarak 92 adet hurda araç Emniyet Otoparkına çekildi.ana arterler, sokak araları, metro istasyonları ve semt pazarlarında yapılan çalıģmalarda; toplamda adet mal alındı, 164 adet normal terazi, 51 adet elektronik terazi, 32 adet sesli cihaz, adet konfeksiyon malı-tuhafiye-tekstil, adet hırdavat, 3711 adet kemer- cüzdan, 726 adet çanta, 1650 çift ayakkabı, 1002 adet parfüm, 5037 adet telefon aksesuarı, 3198 adet saat, 530 adet oyuncak, 6915 adet bijuteri, 690 adet resim, 73 adet piknik tüpü alındı. 25 adet adet kokoreç arabası 6 adet kokoreç malzemesi, 44 adet simit arabası, 21 adet pilav arabası, 13 adet pilav malzemesi, 21 adet köfteci arabası, 2 adet köfteci malzemesi, 10 adet çiğ köfte arabası, 7 adet çiğ köfte malzemesi, 64 adet midyeci malzemesi, 362 kasa sebze-meyve alındı. 113 adet Ģikayet dilekçesi değerlendirildi. 36 seyyara 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak 3, TL para cezası uygulandı. 37

38 Seyyar Terazi(normal) 164 Adet Elektronik Terazi 51 Adet Sesli cihaz 32 Adet Konfeksiyon Malı-Tuhafiye Adet Hırdavat Adet Pazar günleri Rami KıĢla Caddesi üzerinde 2.El Otoparkına satıģa getirilen araçların ara sokaklara ağılarak satıģ yapmaları ve geliģigüzel park ederek araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilemeleri önlendi.cevat PaĢa Mahallesi Kıyı Sokakta kaldırım üzerinde toplanan kağıtlarla ilgili çalıģma yapıldı, Kocatepe Mahallesi 36.Sokak ve 18.Sokak çevresinde göçer vatandaģlarla ilgili çalıģmalar yapıldı.kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi 117 ve Kartaltepe Mahallesi Mercan Caddesi 15 kapı sayılı yerlerde çıkan yangında zarar gören eģyalarla ilgili rapor tanzim edildi.yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı ve Ali Fuat BaĢgil Caddelerinde seyyar ve kaldırım iģgalleriyle ilgili müģterek çalıģma yapıldı.kocatepe Mahallesi Mega Center A Blokta bulunan firmaya ait 2,5 ton yoğurt ve kaģar peyniri Ġlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte müģterek çalıģma sonucunda imha edildi.mostar Zabıta Amirliği bölgesinde izinsiz dağıtılan 4 adet firmaya ait el ilanları tespit edilerek ilgili Müdürlüğe gönderildi.bayrampaģa Otogar Polis Karakoluyla yapılan müģterek çalıģmada 8000 karton kaçak sigara imha edildi.merkez Polis Karakoluyla yapılan müģterek çalıģmada 2000 karton kaçak sigara imha edildi.merkez Polis Karakolu ve Otogar Polis Karakoluyla yapılan müģterek çalıģmalarda 8000 karton kaçak sigara imha edildi.kartaltepe Mahallesi Enver PaĢa Caddesi 142 kapı sayılı yerin inģaatı sırasında 144 kapı sayılı yerde meydana gelen duvar çökmesiyle ilgili tutanak tanzim edildi.kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak 17 kapı sayılı yerde bulunan inģaat önlem alınmadan yıkım yapıldığından rapor tanzim edildi.cevatpaģa Mahallesi Komiser ReĢat Dayı Caddesi 39/B kapı sayılı yerde aģırı yağıģ nedeniyle oluģan zararla alakalı tarafımızca rapor tanzim edildi.cevatpaģa Mahallesi Kafkas Sokak 18/21 kapı sayılı yerde çıkan yangın nedeniyle oluģan zararla alakalı tarafımızca rapor tanzim edildi. Cevat PaĢa Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 72 kapı sayılı yerde bulunan inģaat iģgali ile ilgili rapor tanzim edildi.yağmurla oluģan su baskını nedeniyle zarar gören 7 ev hakkında rapor tanzim edildi. Tüketici Denetimleri ve ĠĢgal ġikayet Değerlendirmeleri: BayrampaĢa genelinde yapılan çalıģmalar neticesinde iģyeri ruhsat yönünden kontrol edilerek, 3356 iģyerine ruhsatsızlıktan zabıt varakası tanzim edildi. 461 market-büfe de ambalajsız ekmek denetimi yapılarak 11 ine 1608 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı. 29 düğün salonu denetlenerek 4 üne 6502 sayılı Kanuna göre iģlem yapıldı. 500 iģyeri iģgalinin tespiti yapıldı, 262 sine iģgaliye harcı tahakkuk ettirildi, 241 inin iģgali kaldırtıldı. Hal yolu üzerinde bulunan seyyar satıcılarla ilgili her gün saat 09:00 ile 11:00 arası çalıģma yapıldı. 2 seyyara 5326 sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak TL para cezası uygulandı. Diğer Birimlere Sunulan Destek Hizmetleri : a.temizlik ĠĢleri Müdürlüğüne Verilen Hizmetler : Temizlik ĠĢleri elemanlarıyla müģterek görev yapıldı. Ġlçemiz genelinde zamansız ve uygunsuz çöp atılmaması için uyarı yapıldı. 97 adet iģyerine katı atık sözleģmesi, 85 adet tıbbi atık sözleģmesi yapıldı adet molozun kaldırılması için makbuz kesildi. Bu faaliyetler karģılığında toplam ,75 TL ücret tahsil edildi. b.çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Verilen Hizmetler : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü elemanlarıyla müģterek görev yapıldı. 118 adet tabela, 133 adet bez afiģ kaldırıldı. 150 adet gürültü Ģikayeti; 102 adet koku Ģikayeti, 118 adet duman, kurum, toz Ģikayeti değerlendirildi ve ilçe genelinde periyodik olarak bitkisel atık yağ denetimi yapıldı. c.fen ĠĢleri Müdürlüğüne Verilen Hizmetler : Fen ĠĢleri Müdürlüğünün asfaltlama çalıģmaları, bordür ve yol kenarları düzenlenmesi esnasında gerekli önlemler alınarak, müģterek çalıģma yapıldı. 38

39 ç. BayrampaĢa Afet Koordinasyon Merkezine Verilen Hizmetler :Olabilecek doğal afetlerle ilgili, yetkilileri ve kamu kuruluģlarını uyarmak amacıyla 2 Zabıta Memuru ile gece nöbet hizmeti verilmektedir. d.baģkanlık Makamına Verilen Hizmetler : BaĢkanlık Makamında, Özel Kalem Müdürlüğündeki protokol hizmetlerine destek vermek amacıyla 1 Zabıta Memuru görev yapmaktadır. e.ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Verilen Hizmetler : Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, kontrolü ve evrak takibi (tebligat, mühürleme, mühür fekki, mühür açma, zabıt varakası) için 2 Zabıta Memuru görev yapmaktadır. f. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne Verilen Hizmetler: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü elemanlarıyla portör muayenesi için 1 Zabıta Memuru görev yapmaktadır. Yıl içinde 5945 iģyerine gidilerek 4770 kiģiye Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne gelmesi için tebligat yapıldı. g. ĠĢletme Müdürlüğüne Verilen Hizmetler: ĠĢletme Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte müģterek çalıģma yapılarak adet Ġlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, ĠĢyeri Açma tebligatı yapıldı. h.tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü : Ġlçe Tütün Kontrol Ekibinde 2 Zabıta Memuru görev yapmaktadır. Yıl içinde 5816 iģyeri denetlenerek 54 iģyeri ilgilisine kapalı alanda tütün mamulleri kullanımına izin verdiği için 4207 Sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak tutanak tanzim edildi, kapalı alanda sigara içen 53 Ģahısa 5326 Sayılı Kanuna göre iģlem yapılarak toplam 4, TL para cezası uygulandı, sigara izmaritini yere atan 2 Ģahısa 5326 Sayılı Kanununa göre iģlem yapılarak toplam TL para cezası uygulandı Yıllarına Ait Faaliyet KarĢılaĢtırılması Gayri Sıhhi Müesseseler 2013 YILI 2014 YILI Kontrol Edilen Zabıt Varakası Ruhsatsız iģyeri tespiti Sayılı Yönetmelik Mühürleme Mühür Fek Zaptı SayılıKabahatlerKanunucezaadedi SayılıKabahatlerKanunucezatutarı TL 2, TL Sıhhi Müesseseler 2013 YILI 2014 YILI Kontrol Edilen Sayılı Ceza Zaptı Adedi Sayılı Ceza Zaptı Tutarı 55, TL 28, TL 1608 Sayılı Ceza Zaptı Zabıt Varakası (Ruhsatsız ĠĢyeri) HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze ait 2014 yılı faaliyet raporu aģağıya çıkarılmıģtır.hukuk ĠĢleri Birimi; 1 Müdür, 4 Avukat, 2 Memurdan oluģmaktadır yılı itibariyle 993 adet evrakın giriģi, 506 adet evrakın çıkıģı olmak üzere, Müdürlüğümüz ve diğer birimler arasında yazıģmalar yapılmıģtır. Aynı dönem içerisinde, 308 adet dosyanın duruģmasına girilmiģ, 9 adet dosyadan da keģfe gidilmiģtir. Ayrıca, 2014 yılı itibariyle 35 adet hukuki görüģ talebinde bulunulmuģ, bu talepler ilgili mevzuat incelenerek en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmıģtır.2014 yılı itibariyle Emlak Ġstimlak Müdürlüğü nden Müdürlüğümüze intikal eden alacak tutarı ,00 TL, 2014 yılı itibariyle Müdürlüğümüz tarafından yapılan toplam tahsilat ,00 TL dir. 39

40 Ġdari Davalar: 2014 yılı itibariyle toplam 34 adet idari dava açılmıģtır. Davaların 1 tanesi Lehimize, geri kalan 33 adet dosya hali hazırda derdesttir. Encümen kararının iptali(paraidari ceza ) 5, Ġlan Reklam Vergisinin Ġptali 1, Ödeme emrinin iptali 4, ÇTV Ġptali 2, Tazminat 6, Belediye iģleminin iptali 7,Yola Harcama katılım Vergisinin iptali 1, Kentsel dönüģüm 8; Adli Davalar : 2014 yılı itibariyle toplam 77 adet adli dava açılmıģtır. 61 adeti halen devam etmektedir.16 adet dosya sonuçlandırılmıģtır yılında sonuçlandırılan 16 adet dosyadan; 6 tanesi aleyhimize, 10 tanesi lehimize sonuçlanmıģtır.belediyemiz tarafından açılan dava sayısı toplam 60; Mühür fekki ve Ceza 28, Ġmar kirliliği 14, Mala zarar verme 3, ġikayet 12, Tahliye 2, Tespit 1; Belediyemize karģı açılan dava sayısı toplam 17; Tazminat 8, KamulaĢtırmasız El Atma 2, ĠĢe iade istemi 1, Tespit 3, Ġdari para cezasının iptali yılında 87 adet icra dosyası açılmıģ olup, 54 adeti sonuçlandırılmıģ, 33 adedi devam etmektedir YILI Lehimize Biten Aleyhe Biten Devam Eden Ġdari Davalar Adli Davalar Ġcra Davaları Toplam 1.6. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye meclisi faaliyetleri BayrampaĢa Belediye Meclisi, 01 Ocak Aralık 2014 tarihleri Arası 5. Seçim Dönemi sonu 6 seçim Dönemi 1. Toplantı Yılında 11 Olağan Toplantı, 1 Olağanüstü Toplantı ve 19 BirleĢim Yaparak 143 Konu Karara BağlanmıĢtır, 2014BüyükĢehir e gönderilen karar sayısı 2014 Yılı Meclis Ġhtisas Komisyonları Toplantı Sayısı Mali Hizmetler Md. : 6 adet Ġmar ve ġehircilik Md. : 11 adet Park ve Bahçeler Md. : 1 adet (Parka isim verme) Hukuk Komisyonu Tarife Komisyonu Bütçe Komisyonu Ġmar Komisyonu Çevre Komisyonu Sağlık Komisyonu Gençlik ve Spor Komisyonu Engellier Komisyonu DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu 22 Toplantı 15 Toplantı 11 Toplantı 13 Toplantı 8 Toplantı 4 Toplantı 4 Toplantı 3 Toplantı 3 Toplantı 2014 MECLĠSE MÜDÜRLÜK BAZINDA GÖNDERĠLEN EVRAK SAYISI Emlak ve Ġstimlak Md. 20 Ġnsan Kaynak.ve Eğit.Md. 19 Ġmar ve ġehircilik Md. 16 Mali Hizmetler Md. 13 Yazı ĠĢleri Md. 11 ĠĢletme ve ĠĢtirakler Md. 11 Özel Kalem Md. 6 Ruhsat ve Denetim Md. 5 Kültür ve Sosyal ĠĢl. Md. 5 Basın Yay.ve Hlk.ĠlĢk.Md. 4 Fen ĠĢleri Md. 4 40

41 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 4 Park ve Bahçeler Md. 3 TeftiĢ Kurulu Md. - Temizlik ĠĢleri Md. 3 Zabıta Md. 3 UlaĢım Hizmetleri Md. 3 Hukuk ĠĢleri Md. 1 ĠĢletme Müdürlüğü 1 Kentsel Tasarım Md. 1 Toplam 133 Belediye encümeni faaliyetleri : Belediye Encümeni 1 Encümen BaĢkanı, 3 Meclis Üyesi, 3 Müdür olmak üzere toplam 7 üyeden oluģarak, haftada 1 Kez PerĢembe Günleri toplanmak suretiyle 2014 yılında 52 toplantı yapmıģ ve 905 konuyu karar bağlamıģtır Yılında Encümende Alınan Cezai ĠĢlemler; 32. ve 42. Maddelere istinaden; ,5.- TL para cezası, 2 adet iģyeri kapama cezası, Muhtelif ĠĢyerlerinde TL. Para cezası verilmiģtir yılında Belediye Encümenince 15 ihale yapılmıģtır YILINDA ENCÜMEN E MÜDÜRLÜK BAZINDA GÖNDERĠLEN DOSYALAR ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 595 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 130 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 79 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 60 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 16 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 4 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2 ĠġLETME VE ĠġTĠRAK MÜDÜRLÜĞÜ 2 ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 TOPLAM 905 Evlendirme Ģefliği 2014 yılı faaliyetleri : Belediyemiz Evlendirme ġefliğine evlenme iģlemleri için 2629 çift müracaat etmiģ olup, 2242 adet akit gerçekleģtirilmiģ, 251 çift izinname ile müracaat etmiģ, 279 çifte isteği üzerine izinname verilmiģtir. Belediye BaĢkanı tarafından gerçekleģtirilen akit sayısı 64 adet olmuģtur.2014 yılında yapılan akitler karģılığında TL.harç belediyemize yatırılmıģtır. EVLENDĠRME ġeflġğġ - EVLĠLĠK MÜRACAAT DETAY AYLAR AKĠT HAFTA ĠÇĠ NĠKAH SALONU HAFTAĠÇĠ BÜRO HAFTASONU NĠKAH SALONU DÜĞÜN SALONU MÜRACAAT BAġK. GELEN ĠZĠNNAME GĠDEN ĠZĠNNAME OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

42 EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM UMUMĠ EVRAK ġeflġğġ 2014 FAALĠYETLERĠ 2014 Yılı 2014 Yılı Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı 2014 Yılı Dilekçe Sayısı Toplam 7624 Toplam Toplam YILINDA KURUMA MÜDÜRLÜK BAZINDA GELEN RESMĠ EVRAK DAĞILIMI Müdürlük Adı Gelen Resmi Evrak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 9484 % 21 Umumi Evrak 7624 % 17 Zabıta Müdürlüğü 6638 % 15 Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü 5384 % 12 Mali Hizmetler Müdürlüğü 4424 % 10 ĠĢletme Müdürlüğü 1392 % 3 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1040 % 2 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 989 % 2 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 942 % 2 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 928 % 2 Park Bahçeler Müdürlüğü 906 % 2 ĠĢletme Ve ĠĢtirak Müdürlüğü 853 % 2 Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 618 % 1 Emlak Ġstimlak Müdürlüğü 589 % 1 Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 567 % 1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 495 % 1 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 430 % 1 Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 282 % 1 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 264 % 1 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 220 % 0 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 186 % 0 Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü 161 % 0 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü 139 % 0 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 6 % 0 Özel Kalem Müdürlüğü 2 % 0 TOPLAM YILINDA KURUMA VERĠLEN DĠLEKÇELERĠN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI Müdürlük Adı Verilen Dilekçe Umumi Evrak % 60 Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü 8381 % 17 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 4021 % 8 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2115 % 4 ĠĢletme Müdürlüğü 1574 % 3 Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 907 % 2 Mali Hizmetler Müdürlüğü 529 % 1 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 498 % 1 Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü 378 % 1 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 371 % 1 Park Bahçeler Müdürlüğü 193 % 0 ĠĢletme Ve ĠĢtirak Müdürlüğü 199 % 0 Emlak Ġstimlak Müdürlüğü 141 % 0 42

43 Zabıta Müdürlüğü 123 % 0 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 79 % 0 Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 51 % 0 Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 20 % 0 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 20 % 0 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13 % 0 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 13 % 0 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 3 % 0 Özel Kalem Müdürlüğü 0 % 0 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 0 % 0 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü 0 % 0 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü 0 % 0 TOPLAM Kent konseyi masası 2014 yılı faaliyetleri : BayrampaĢa Kent Konseyi Yürütme Kurulu 1 BaĢkan, 1 Genel Sekreter, 18 Yürütme kurulu üyesi olmak üzere 20 üyeden oluģmaktadır. Kent Konseyi Ocak, Eylül ve Haziran aylarında üç Genel Kurul toplantısı yapmıģtır yılında Yürütme Kurulu 6 toplantı yapmıģ ve 3 karar almıģtır. Kurumsal arģiv Ģefliği 2014 yılı faaliyetleri: EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) programı test edilerek çıkan eksiklikler Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ne ve SampaĢ yetkilisine bildirilmiģtir.ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Resmi YazıĢmalarla Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik eğitimi verilmiģtir yılında BayrampaĢa Belediyesi nin SampaĢ programı üzerinden iģlem yapılan; bütün gelengiden evrakların tamamının raporu istenmiģtir. SampaĢ üzerinden rapor alma çalıģması halen devam etmektedir. Bu çalıģmayla; Gelen-Giden evrakların SDP kodlarının kiģilere göre kontrolü yapılacaktır. Periyodik olarak alınan raporda müdürlüklerin vermiģ olduğu SDP kodlarının kendi iģ akıģları çerçevesinde daha doğru bir Ģekilde kullanımı sağlanacaktır. Umumi Evrak Biriminde, müdürlükler tarafından kurum dıģına gönderilen evrakların kontrolü, resmi yazıģma kuralları ve SDP kuralları çerçevesinde günlük olarak yapılmaktadır yılına ait üretilen evrakların Standart Dosya Planında geçen Ģekli ile dosyalama/klasörleme yapılması sağlanmıģtır. SDP ile ilgili olarak gerektiğinde birimlere tekrar gidilmektedir. 1.7 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BaĢkanlığımızda bulunan 12 memurun öğrenim durumu ve geliģim açısından aldıkları sertifikaları değerlendirilerek daha aktif görev yapabilecekleri kadrolara atanmıģlardır.2014 yılı rotasyon planlaması neticesinde 14 personelin Müdürlükleri değiģtirilmiģtir.performans sonuçları değerlendirilen 6 personelin görev yetkileri artırılmıģtır.nakil,emeklilik,vefat veya istifa gibi nedenlerle meydana gelen personel eksikleri yıl içinde tamamlanmıģtır.kontenjan eksiğimiz bulunan engelli personel talebimiz Devlet Personel BaĢkanlığına yapılmıģtır.6360 sayılı kanun kapsamında Ġl Özel Ġdare tarafından BaĢkanlığımıza devredilen 9 personelden 4 ünün istihdamı sağlanmıģtır öğrenim yılında BaĢkanlığımızda staj yapacak öğrenciler karne notu ve ikamet adreslerine göre alınmıģtır.adalet Bakanlığı Ġstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlğü ile BaĢkanlığımız arasında yapılan protokol neticesinde 18 kiģi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıģtırılmıģtır. 4.1.Hizmetiçi eğitim durumu : Eğitim saati kiģi Toplam Üst yönetim G.Ġ.H

44 T.H.S S.H.S Av.H.S Yıllar Ġtibariyle KarĢılaĢtırma: Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi Mevsimlik ĠĢçi SözleĢmeli Personel Toplam Ġzinler (2014 yılı): Ġzin Terfiler Ġstirahat Mal Bildirimi Disiplin Cezası Memur Kadrolu ĠĢçi SözleĢmeli Personel - Toplam SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ BĠRĠMĠ Sunulan Hizmetler : Dahiliye polikliniği: Dahiliye Bölümü, genellikle iç hastalıkların teģhislerinin konulduğu, tedavisi gerekli olanların ihtisas kliniklerine sevk edildiği bölümümüzdür. Dahiliye polikliniğimizde bakılan hastalıklar; Solunum sistemi, Sindirim sistemi, Kardiyo Vasküler sistem hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, Böbrek hastalıklarını teģhis etme, laboratuar sonuçlarını değerlendirmede ve birinci derece sağlık hizmetlerinin el verdiği derecede teģhis ve tedaviler yapılmaktadır. YILLAR DAHĠLĠYE HASTA SAYILARI 2010 YILI YILI YILI YILI YILI

45 Pratisyen hekim polikliniği: Genel Tababet de dediğimiz bu polikliniğimiz de 4 pratisyen hekim hizmet vermekte olup genel görevleri içerisinde hasta muayeneleri yapmak, portör-iģe giriģevlilik-sporcu sağlık raporlarının fiziki muayenesini gerçekleģtirmek, cenaze defin ruhsatı vermek, iģyeri denetimlerine gitmek, evde hasta taramalarında hasta muayenesi yapmaktır. DiĢ çekimleri: Süt diģ çekimi, normal çekim, komplikasyonlu çekim, kök çekimi Dolgu iģleri: : IĢınlı dolgu, analgan dolgu, estetik dolgular, süt diģi dolgular Diğer: Kanal dolgusu ve dolgu, yarım kanal, süt diģli kanal tedavisi, sürekli diģler, ayrıca diģ taģı temizliği teģhis amaçlı anestezi diģ röntgeni ve banyosu yapılmaktadır. Aylar Muayene Kompzt Dolgu Sevk Rapor Film Pans. DiĢ Çekimi Süt DiĢ Çekimi Kanal Tedavi DiĢ Temz. Cila Krom Sök. Smant. Toplam Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 1326 Psikolojik destek birimi Bireysel Psikolojik destek, Grupla Psikolojik destek, Test;TAT, Test MMPI ve Psikolojik Sorun Nitelikleri belirlemeye yönelik diğer testler vb. uygulamalar yapılmaktadır. Depresyon, adaptasyon, iģlevsizlik, iletiģim problemleri, somatik rahatsızlıklar vb. bireysel sorunlar sebebiyle psikolojik destek birimimiz baģvurular değerlendirilmektedir.ayrıca Madde bağımlıları, kanserli hasta yakınlar, yeme bozukluklarına sahip olanlar, geliģim problemi olan çocuk sahibi anneler vb. ortak sıkıntı tarifleyen gruplara yönelik grup terapisi ve desteği uygulanabilir. Diyetisyen polikliniği: Ġnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığı uygun bir Ģekilde piģirilip sunulması konusunda ayrıca var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasının sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendirmek için çalıģılmaktadır. 45

46 Radyoloji Polikliniği: Birimimizde Ģu ultrasonografiler çekilmektedir: Ultrason ünitemizde Tüm Batın U.S.G, Üst Batın U.S.G, Alt Batın U.S.G, Obstetfik(gebelik) U.S.G, Jinekolojik U.S.G, Transvajinal U.S.G, Üriner Sistem(böbrek-mesane) U.S.G, Meme U.S.G, Troid U.S.G, Kalça Çıkıkları U.S.G, Apandist U.S.G. yapılmaktadır.2014 yılında 269 hastaya ultrason hizmeti verilmiģtir Direk Film Çekimleri :Birimimizde direk Film Çekimleri olarak, Özefagus Grafisi (Yemek Borusu Filmi), Sağlık Raporları için Akciğer Filmleri, Tüm Kemik Yapı Filmleri (El, ayak, göğüs, diz,burun, kafa, omuz, boyun bel, kalça vs.). Bu ünitemizin faaliyet alanları direk film çekimlerinin yanında ilaçlı film çekimleri ve iģe giriģ sağlık raporları için film çekilerek sağlık raporu verilmektedir. Yıllar Ultarason Çekimleri Direk Film Çekimleri Sağlık Raporu Evlilik Raporları Portör Raporları Toplam Hasta Sayısı Laboratuar Ünitesi: Hematolojik Testler: crp, kan grubu, anti hbs ag, hbs, aso, kan sayımı, rf, h.pylori Biokimyasal Testler: kreatinin, ürik asit, sgot, d.bilirubin, i.bilirubin, albumin, alkali fosfat, üre, akģ ve hba1c Tam Ġdrar ve Gebelik Testleri: BHCG,TSH, T4, PSA tahlilleri yapılmaktadır.. Evlilik sağlık raporları: Evlilik Sağlık Raporu verirken ANTI HIV, VDRL, HbsAG, ANTI HCV laboratuar tetkikleri ile Akciğer filminin çekilmektedir. Rapor karģılığı kiģi baģına 30TL ücret alınmaktadır. Yıllar Evlilik Sağlık Raporu Hasta Sayısı

47 HemĢirelik hizmetleri Yapılan ĠĢlemler Ekg Çekimleri Tansiyon Ölçümleri Enjeksiyon Uygulamaları Serum Takılması ÇocukBoy-Kilo-AteĢ Ġnhalasyon Ventolin Tatbiki ġeker Ve Kolesterol Ölçümleri Pansuman Uygulamaları AtuĢman Uygulamaları Sutur Atılması Evde Serum Pansuman Genel Toplam Çevre Sağlığı Hizmetleri: Çevre sağlığı olarak ilçemizde faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi iģyerlerinin denetimleri yapılmakta, ruhsat müracaatlarında ise ruhsatlandırılması sağlanmaktadır. Aylar Sıhhi Ģyeri Denetimi Sıhhi Ģyeri Ruhsat GayriSıhhi ĠĢyeri Denetimi Gayri Sıhhi ĠĢyeri uhsat Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Sıhhi iģyeri denetimleri: Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzden doktor ve sağlık memuruyla sıhhi iģyerleri denetlenmekte, denetimlerde iģyerinin sıhhi açıdan uygunluğu, çalıģanların temizliği ve portör muayene denetimleri incelenmektedir. Yıllar SıhhiĠĢyeri Denetimi Sıhhi ĠĢyeri Ruhsat 2010 YILI YILI YILI YILI YILI

48 Gayri Sıhhi ĠĢyeri Denetimleri: Plan Proje Birimi, Zabıta Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzden oluģan ekiple gayri sıhhi ĠĢyerleri denetlenmekte iģyeri olarak çalıģma Ģartlarına müsait olup olmadığına bakılır ve ruhsat müracaatları değerlendirilmektedir. YILLAR Gayri Sıhhi ĠĢyeri Denetimi 2010 YILI YILI YILI YILI YILI GayriSıhhi ĠĢyeri Ruhsat Portör Muayene Hizmetleri: Ġlçemiz gıda iģi ile iģtigal eden esnafımızın portör muayeneleri konusunda yıllardır karģılaģtığı sorunlar göz önünde bulundurularak belediyemiz Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde portör muayenelerinin yapılmasına 2008 yılı Nisan ayı itibariyle baģlamıģ bulunmaktayız sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126. ve 127. Maddeler aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Madde 126 Gıda üretim ve satıģ yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iģ yeri sahipleri ve bu iģ yerlerinin iģletenleri, çalıģanlarına, hijyen konusunda bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almıģ kiģileri çalıģtırmaya, çalıģan kiģileri ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalıģmaları durumunda, iģ yeri sahipleri ve iģletenleri de bu fıkra kapsamındadır.bulaģıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iģ yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek niletilkte ve görünür Ģekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalıģan iģ yeri sahipleri ve iģletenleri de dahil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileģtiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iģ yerlerinde çalıģamaz ve çalıģtırılamazlar. ÇalıĢanlar, hastalıkları konusunda iģverene bilgi vermekle yükümlüdür. 127 nci maddesi aģağıdaki Ģekilde düzenlenmiģ ve Kanuna aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Madde maddede belirtilen iģ yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iģ yerlerinde çalıģmaya engel bulaģıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileģme hallinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126 ncı madde kapsamında olduğuna iliģkin usül ve esaslar, Sağlık, ĠçiĢleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müģtereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 126 ncı maddede belirtilen iģ yerlerinde bulaģıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analız masrafları iģ yeri sahipleri ve iģletenlerince karģılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır. Portör muayenesine esas tetkikler: Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) Ģunlardır: Gaita Kültürü (en az yılda bir) DıĢkının mikroskobik incelenmesi (en az altı ayda bir) Boğaz ve Burun Kültürü (en az yılda bir) Akciğer Grafisi (en az yılda bir) Fiziki Muayene ( her üç ayda bir) Portör Muayenesi Esnaf Denetimlerinde her gün bir hemģire ve bir zabıta ile beraber denetim yapılmaktadır. Denetimlerde esnaf bilgilendirilmekte ve broģürler verilmekte olup portör muayenesini yaptırmayan sıhhi iģyerlerindeki esnafın muayenesini yaptırmasını sağlamaktadırlar YILI PORTÖR MUAYENE SAYILARI 48

49 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM YILLAR 2010 YILI YILI YILI YILI YILI YILLARA GÖRE PORTÖR SAYILARI Hasta nakil hizmetleri:2005 Yılında hizmete giren ambulansımız tam teģekküllü donanımıyla öncelikli olarak hasta nakillerinde hizmet vermektedir. Bu hastaların nakil gerekçesi ambulans haricinde tedavi olmaya gidemeyecek durumda yatalak diye tabir ettiğimiz ağır ve yaģlı hastalardır. Doktor ve hemģirelerin görevlendirildiği spor müsabakalarına, ev hastalarına ve gezilere Ambulans ile gidilmektedir.2013 YILI Nisan Ayından itibaren 2 Acil Tıp Teknisyeni göreve baģlamıģtır. Acil Tıp Teknisyenlerinin göreve baģlamasıyla Hasta Nakil hizmetlerimizde artıģ olmuģtur. Ayrıca 2 Ambulansımız hizmete devam etmektedir. Yıllara göre ve yıllara göre defin ruhsatı sayıları: 2010 yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı 2014 yılı RUHSAT SAYILARI Kartaltepe sağlık birimi: Kartaltepe Sağlık birimi 2014 Mart ayında sağlık hizmeti vermeye baģlamıģtır. Kartaltepe Sağlık biriminde 1 pratisyen ve 1 hemģire haftanın her günü, 1 psikolog pazartesi PerĢembe, 1 diyetisyen Salı Cuma, 1 diģ hekimi pazartesi ÇarĢamba Cuma günleri sağlık hizmeti vermektedir. Kartaltepe sağlık birimi hizmet alanları 2014 Poliklinik Hizmetleri Psikolog Polikliniği Diyetisyen Polikliniği DiĢ polikliği HemĢirelik Hizmetleri

50 Seminer faaliyetleri:2014 Yılı içinde Sağlık ĠĢleri müdürlüğümüz Sağlık Eğitim amaçlı Seminerlerimiz BaĢhekim Dr.Kenan KIR ve Dr.Engin MORAL tarafından verilmiģtir. Dr.Kenan Kır tarafından Sağlıklı YaĢam Önerileri Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Yolları konulu seminerler Esenler Bilgi Merkezi, BayrampaĢa Bilgi Merkezi, Kocatepe Cami Kur an Kursu ve Altıntepsi Bilgi Merkezinde verilmiģtir. BayrampaĢa Ġlçesinde çalıģan Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elamanlarına, Dr.Engin MORAL tarafından Zoonotik Hastalıklar grubunda yer alan Bruselloz, Kuduz,Tularemi ve ġarbon hastalıkları ve MERS COV virüs (Ortadoğu solunum sendromu Corona virüs infeksiyonu) hakkında BayrampaĢa Devlet Hastanesinde 2014 yılında eğitim seminerleri verilmiģtir. Dünya nüfusunun %10 unu engelliler oluģturmaktadır. Türkiye de ise istatistiklere göre 8,5 milyon engelli olduğu bilinmektedir. Nüfusun önemli bir oranını oluģturan engellilerin sorunlarının çok yönlü, kapsamlı ve çağdaģ bir yaklaģımla ele alınıp çözümlenmesi gerekir. BayrampaĢa Belediyesi ENGELLERĠ BĠRLĠKTE AġALIM sloganıyla engellilere yönelik baģlattığı hizmetlerle yerel yönetimler arasında örnek teģkil etmektedir. Kurumumuzda 01.Mayıs.2005 tarihinden itibaren BayrampaĢa ve dıģı tüm engelli vatandaģlarımıza tıbbi, sosyal ve özel eğitim alanında hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki engelliler ve yakınları her türlü sorunlarının çözümü için merkezimize baģvurmakta, uzman personel tarafınca değerlendirildikten sonra kurum içi ve dıģı imkânlar kullanılarak sorunlarına çözüm üretilmeye çalıģılmaktadır. Merkezimiz her geçen gün hizmet ettiği artan engelli sayısı ile değiģik kapsamlarda hizmetler vermektedir. Tüm hizmetlerden engelli ve yakınları özür derecesine ve sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Merkezimizde uzmanlık alanımıza giren hizmetlerden engelli ve engelli olmayan bireyler aynı anda faydalanabilmektedir. Açıldığı tarihten ibaren merkezimiz BayrampaĢa da oturan, 403 diğer ilçelerde oturan toplam engelli vatandaģımıza hizmet sunmuģtur Yılında Merkezimizin Elde Ettiği Gelirler Toplamı: ,00TL dır. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ FĠZĠK TEDAVĠ VE ENGELLĠLER REHABĠLĠTASYON MERKEZĠNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HĠZMETLER 2014 YILI MUAYENE HĠZMET SAYILARI FĠZĠK TEDAVĠ MUAYENE SAYILARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, :DoğuĢtan ya da herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle günlük yaģamı sürdürmek için gerekli olan vücut fonksiyonlarının kaybolması veya azalması sonucu kurumumuza baģvuran kiģilere fizik tedavi, egzersiz, eğitim ve diğer tedavi teknikleri kullanılarak, vücut fonksiyonlarını mümkün olan en fonksiyonel düzeye getirmek üzere fizik tedavi hizmeti verilmektedir. Uzman Fizik Tedavi Doktorumuz ile kurumumuza baģvuran tüm engelli ve ailesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi destek sağlanmaktadır. 50

51 Merkezimiz bünyesinde uygulanan Fizik Tedavi muayene hizmeti verdiğimiz hastalıklar Ģöyledir : Fizik Tedavi hizmeti verdiğimiz hastalıklar; - Felç, - Boyun Fıtığı, - Bel Fıtığı, - Diz, Kalça, Omuz ağrıları gibi tüm ağrılı durumlar, -OsteoporozKemikErimesi) -Nörolojikhastalıklardarehabilitasyon -Ortopediksakatlanmalarveameliyatsonrasırehabilitasyon, -Kemik kırıkları sonrası oluģan sertlik ve güçsüzlüğün giderilmesi, -Spor sakatlıkları v.b. Kurumumuzda uygulanan baģlıca Fizik Tedavi Yöntemleri; Yüzeyel sıcak-soğuk uygulama Infrared, Hotpack, Coldpack, Parafin Derin ısıtıcılar Ultrason, Kısa Dalga Alçak ve Orta Frekanslı Elektrik Akımları Tens, Enterfarens Diyadinami Traksiyon Aletli ve aletsiz egzersizler Eğitim. PSĠKĠYATRĠ MUAYENE SAYILARI :589 Günümüzde yaģam koģullarının zorlaģması nedeniyle kiģilerin yaģam kalitesinin ciddi bir Ģekilde bozulmasına neden olan her türlü psikolojik sorunlara yönelik merkezimizde psikiyatrik destek sağlanmaktadır. PSĠKOLOG MUAYENE SAYILARI: 923 HASTA Engelli ve ailesinin toplumsal yaģama katılımını arttırma, yaģadıkları ve baģ edemedikleri sorunlarla baģa çıkma becerileri kazandırma 51

52 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK amaçlanmaktadır. Bu nedenle merkezimize kayıtlı ve ihtiyaç duyan tüm engellilerimiz ve ailesine psikolojik destek sağlanmaktadır YILI PSİKOLOG MUAYENE HASTA SAYILARI yılında Fizik Tedavi, Psikiyatri ve Psikolog branģlarında toplam kiģiye muayene hizmeti verilmiģtir. ELEKTROTERAPĠ UYGULAMALARI HASTA SAYILARI : Ġskelet ve kas sistemi ile ilgili rahatsızlık geçiren kiģilerin elektrik akımları, çeģitli dalgalar ve sıcak soğuk uygulamalarla tedavi edilmesi sağlanmaktadır. Tedavi amacıyla çeģitli elektroterapi cihazları, rehabilitasyon araç ve gereçleri, hidroterapi uygulamaları merkezimizde mevcuttur. Kurumumuzda teknolojinin getirdiği son imkanlar kullanılarak hastalara hizmet verilmektedir. OCAK : ġubat : MART : NĠSAN : MAYIS : HAZĠRAN : TEMMUZ : AĞUSTOS : EYLÜL : EKĠM : KASIM : ARALIK :

53 REHABĠLĠTASYON VE MÜDAHALE HASTA SAYILARI : ( SPORLA REHABĠLĠTASYON, GERME, NÖROLOJĠK REH., ORTOPEDĠK REH., EL REHABĠLĠTASYONU, SEREBRAL PALSĠ REH., GĠRDAP BANYOSU) TOPLAM ĠġLEM Merkezimize baģvuran engellilerin fiziksel kapasitelerini geliģtirerek, günlük yaģamlarında daha aktif ve bağımsız hareket edebilmeleri için çalıģmalar yapılmaktadır. OCAK REHABĠLĠTASYON 423 MÜDAHALE : 104 ġubat REHABĠLĠTASYON : 242 MÜDAHALE : 83 MART REHABĠLĠTASYON : 195 MÜDAHALE : 69 NĠSAN REHABĠLĠTASYON : 273 MÜDAHALE : 59 MAYIS REHABĠLĠTASYON : 159 MÜDAHALE : 29 HAZĠRAN REHABĠLĠTASYON : 212 MÜDAHALE : 35 TEMMUZ REHABĠLĠTASYON : 193 MÜDAHALE : 45 AĞUSTOS REHABĠLĠTASYON : 148 MÜDAHALE : 24 EYLÜL REHABĠLĠTASYON : 211 MÜDAHALE : 41 EKĠM REHABĠLĠTASYON : 242 MÜDAHALE : 6 KASIM 53

54 REHABĠLĠTASYON : 235 MÜDAHALE : 24 ARALIK REHABĠLĠTASYON : 245 MÜDAHALE : YILI REHABİLİTASYON VE MÜDAHALE MÜDAHALE REHABİLİTASYON OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN AĞUSTOS TEMMUZ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK SOSYAL SERVĠS ÇALIġMALARI DanıĢmanlık ve yönlendirme çalıģmaları :Merkezimize baģvuran engelli ve engelli ailelerinin yaģamını kolaylaģtırmak ve sosyal yaģamda karģılaģtıkları sorunları en aza indirebilmek için yasalarla sağlanan özürlü maaģı, evde bakım hizmeti, özlük haklarının geniģletilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması ve bunun gibi, merkez içinde ve dıģında ihtiyaç duydukları her türlü konu hakkında sosyal servisimiz danıģmanlık ve yönlendirme çalıģması yapmaktadır. SANAT, SPOR VE EĞĠTĠME YÖNELĠK ÇALIġMALAR : Engellilerimizin sosyal yaģamın daha fazla içinde yer alması, engellinin topluma, toplumun da engellilere bakıģ açısını daha duyarlı hale getirmek amacıyla sanat, spor ve eğitime yönelik çalıģmalar düzenlenmektedir. -Sanatsal Etkinlikler, ĠSMEK Sertifikalı,AhĢap Boyama,Kurdele NakıĢı,MefruĢat (DikiĢ-NakıĢ), Resim,Alüminyum KabartmaEbru,GÖNÜLLÜ destekli,tiyatro,baygem destekli,musiki Korosu, HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ destekliseramik ve ÇĠniHalk Oyunları,Türk Halk Müziği,Bağlama NAZMĠYE KAYA BĠLGĠ EVĠ destekli,bilgisayar,- Sportif Etkinlikler,Masa Tenisi,Okçuluk Sporu, 2008 yılında çalıģmalarına baģlamıģ bulunduğumuz Okçuluk sporunda Erdoğan AYGAN ve Burcu DAĞ isimli sporcularımız baģarılı çalıģmalarını sürdürmeye devam etmektedirler. Erdoğan Aygan Mart/2014 Salon Okçuluk Türkiye ġampiyonası nda Makaralı Erkek Açık Sınıf 1. cisi, Ağustos 2014/ Makaralı Erkek Takım da Avrupa 2. ciliği, Burcu Dağ Ağustos/2014 Makaralı Yay Mix Takım Avrupa ġampiyonluğu ve Makaralı Bayan Takım da Avrupa 3. lüğü kazanarak ülkemize altın madalya kazandırmıģlardır.basketbol çalıģmaları 13/14 Eylül 2014 tarihlerinde Tekerlekli Sandalye Sokak Basketbolu düzenlenmiģ, turnuvaya 16 takım katılmıģtır. Turnuvada dereceye giren sporcuların ödülleri, BayrampaĢa Belediye BaĢkanımız Atila AYDINER tarafından takdim edilmiģtir. Yüzme -Sosyal ve Kültürel geziler, -Eğitime yönelik ÇalıĢmalar, SEMĠNERLER İstihdam çalışmaları :Merkezimizde çalıģma arzusunda olan engellilerimiz ile engelli kadrosundan iģçi alacak olan iģverenleri buluģturarak engellinin çalıģma hayatına girmesi için destek olmaktayız. Bunun için öncelikle iģe yerleģmek isteyen engellinin özgeçmiģ bilgileri alınmakta ve engellilerin 54

55 istihdamı ile ilgili çalıģmalar yapan kurumlarla ya da çeģitli iģverenlerle iģbirliği yapılmaktadır. ÖzgeçmiĢi alınan engellimiz performans değerlendirme ve mülakattan geçerek sisteme girmekte ve iģçi alımında uygun pozisyonlarda iģe yerleģtirilmektedir. Evde bakım çalışmaları :Kurumumuz personelinden oluģan Sosyal Hizmetler Bakım Hizmeti ve Değerlendirme Heyeti çalıģmalarına Temmuz / 2008 yılında baģlamıģtır. Sosyal Ġnceleme çalıģmalarına baģladığımız Temmuz / 2008 tarihinden - Aralık / 2014 tarihine kadar Engelli ailesine sosyal incelemeye gidilmiģtir. Sosyal incelemeler neticesinde dosya kabul, 510 dosya red edilmiģ, 329 engelli ailesine ise 2.kontrollerimiz gerçekleģtirilmiģtir. Sosyal incelemeye gidilen 74 engelli vefat ettiği ve 60 engelli ailesi taģındığı için dosyası kapatılmıģ, Sosyal Hizmetlere gerekli bilgilendirme yapılmıģtır. Ulaşım hizmetleri :Merkezimize gelmekte güçlük yaģayan engelli ve felçli hastalarımıza mevcut 2 asansörlü aracımızla ücretsiz ulaģım hizmeti sağlanmakta ve günlük olarak 35 hastamız bu servislerimizden yararlanmaktadır. Medikal malzeme yardımları :Merkezimizden hizmet alan özürlülerimizin bağımsız yaģam becerilerini arttırmak amacıyla ücretsiz olarak tekerlekli sandalye, akülü araç dağıtımı yapılmaktadır. Ayni yardımları :Merkezimizden hizmet alan ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan engellilerimize çeģitli yardımsever kiģi ve kurum aracılığı ile erzak ve giyim yardımında bulunulmaktadır YILI SOSYAL SERVĠS SAYILARI 2014 YILI SOSYAL AKTĠVĠTE LĠSTESĠ Ay Gidilen yer Katılan kiģi sayısı Ocak Kahvaltı programı mihver restauran 300 kiģi Ocak Sempozyum engelliler ile çalıģan profesyoneller 20 kiģi Ocak Müze gezisi panorama kiģi ġubat Tiyatro karman çorman 40 kiģi ġubat Sempozyum bedeninle barıģ" 40 kiģi ġubat Gezi panorama 1453, miniatürk, ayasofya 25 kiģi Mart Dans gösterisi rüya ve maskeler 20 kiģi Nisan Piknik emirgan lale bahçesi 70 kiģi Mayıs Temsili askerlik kına 60 kiģi Mayıs Temsili askerlik yemek 60 kiģi Mayıs Temsili askerlik tören 60 kiģi Mayıs Müze gezisi harbiye askeri müze 60 kiģi Mayıs Etkinlik anneler günü 20kiĢi Mayıs Gezi vialand tema park 60 kiģi Mayıs Tören atölye çalıģmaları sertifika töreni 300 kiģi Mayıs Etkinlik çay partisi 100 kiģi Haziran Etkinlik florya yaz kampı açılıģı 30 kiģi Haziran Etkinlik iģitme engelliler futsal turnuvası 10 kiģi Haziran Etkinlik sultanahmet camii kur anı-ı kerim tilaveti 3 kiģi Haziran Konser ferhat göçer ve suzan kardeģ 6 kiģi Haziran Piknik geleneksel piknik 250 kiģi Temmuz Yemek ramazan iftar yemeği 700 kiģi Eylül Turnuva sokak basketbolu turnuvası 150 kiģi Kasım Yemek mihver et restauran 100 kiģi Kasım Avrasya maratonu 20 kiģi Aralık Fuar eyaf/engelsiz yaģam fuarı 70 kiģi Aralık Yemek dünya engelliler günü yemeği 350 kiģi Aralık Etkinlik yılbaģı eğlencesi 125 kiģi 55

56 Ay KonuĢmacı Konu Katılan kiģi sayısı Ocak Prof.dr.nazan baykan ĠĢlevsel görme, önemi ve değerlendirilmesi 50 kiģi Ocak Psk.aslı karasaç Evlilikte eģ seçimi ve iletiģim 50 kiģi ġubat Uzm.psk.mehtap alpak Çocuklarda dikkat geliģtirme 45 kiģi Mart Psk.merve karabiber Stres ve öfke yönetimi 40 kiģi Mart Av.fatma tokaç ve psk.kadriye özener Otizm ve yasal haklar 25 kiģi Mart ĠĢkur meslek dnģ.ibrahim doğan ve kahraman imer Engellilerimizin iģ arama, iģ bulma 45 kiģi Mart Sağ.eğt.uzm. Yercanik merter YaĢlı sağlığı 40 kiģi Mart Panel KonuĢmacılar Prof.dr.Ģevki sözen Yard.doç.dr.ayten uysal Engelliler ve cinsellik 200 kiģi Uzm.dr.m.murat dinçer Nisan Sağlık memurucevahi çiçek Ağız ve diģ sağlığı 60 kiģi Nisan HemĢire ceyda ıģık Kanser ve korunma yolları 50 kiģi Mayıs HemĢire ceyda ıģık Ev kazaları ve ilk yardım 70 kiģi Haziran Sağlık memuru Yasemin Sağlıklı yaģam ve hastalıklardan acar korunma 50 kiģi Eylül Psikiyatrist dr.isak pardo Madde bağımlılığı 40 kiģi Ekim HemĢire ceyda ıģık Meme kanseri ve rahim ağzı 40 kiģi Kasım Sağ.eğt.uzm. Derya demirci Akciğer kanseri 37 kiģi Aralık Sağ.eğt.uzm. Derya demirci Ġlk yardım 80 kiģi Aralık Melike ural güntan Drama çalıģmaları Farkındalık 30 kiģi Kurumumuzda yürüttüğümüz çalıģmalar neticesinde engellilerle ilgili sorunun gerçek çözümünün eģit haklar ve fırsatlar olduğu tespit edilmiģtir. Fırsat verildiğinde toplumsal yaģamın içerisinde yer alan engelliler düģünen, üreten, kendine güvenen, gerektiğinde hak arayabilecek bilgi ve kültür seviyesine ulaģmakta aynı zamanda toplumsal farkındalığı arttırmaktadırlar. Böylece engellilerimiz daha kaliteli bir yaģamın içerisinde yer alan bireyler haline gelmektedirler. Toplum olarak hepimize görev düģmektedir. Engelli için yapılan her hizmet ve görev aslında tüm topluma yapılıyor anlamına gelmektedir. Her insan zaman zaman hastalıklar, kazalar v.b nedenlerle yaģamının bir bölümünü engelli olarak geçirebilmektedir. O nedenle Ģu anda kendisini sağlıklı olarak nitelendiren her birey, engelli için yapıldığını düģündüğümüz mimari, çevresel v.b düzenlemeleri kullanmak zorunda kalabilir. ÇalıĢmalarımızın tümünü engelli değil insan odaklı yapmaya ve gönülden hizmet vermeye çabalayarak devam ediyoruz. Engelli olmak, engelli olarak yaģamını sürdürüyor olmak elbette ki bir insan için hiç arzu edilemeyecek bir durumdur. Ancak; BayrampaĢa da engelli olmak tüm haklar hakkında bilgiye sahip olmanın yanı sıra geleceğe dair güzel Ģeyler umut etmektir, hayallerin sönmemesi, gözlerdeki yaģam sevincinin her daim parlak bir ıģık Ģeklinde yanıyor olması demektir. Merkezimiz personeli olarak hep bir adım daha ileriyi hedefleyerek, bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek çalıģmalarımızı güler yüz ve büyük bir özveriyle yürütmekteyiz. 56

57 VETERĠNER HĠZMETLERĠ BĠRĠMĠ Sosyal aktiviteler: Klinik: Birimizde klinik iģlemler verisi üç alt baģlıkta toplanmıģtır. Muayene/operasyon, aģı ve mikroçip uygulamaları. Muayene sayısında kedilerin oranı köpeklere göre oldukça artmıģtır. (Kedi: 1363 köpek:837 Diğer:12) Kurbanlık hayvanların muayenesi bu sayıya dahil değildir. KısırlaĢtırma/Overiohisterectomi: 2014 senesinde 250 adet kısırlaģtırma operasyonu yapılmıģtır. Kedi operasyonlarında ciddi oranda artıģ vardır. Kedi ve köpek operasyonları eģitlenmiģ durumdadır. Mikroçip: 2014 senesinde 327 adet mikroçip takılmıģtır. Böylelikle mikroçip takmaya baģladığımız 2006 senesinden bu yana sayımız 1815 adete ulaģmıģtır. AĢı: Müdürlüğümüzce kedi ve köpeklere koruyuculuğu yüksek ithal kuduz aģısı ve köpeklerin bakteriyel ve viral hastalıklara karģı korunması amacıyla ithal karma aģılar kullanılmaktadır. (Kuduz AĢısı: 893 Kedi:391 Köpek:502) Muayen Edilen Hayvan Sayısı AĢılanan Hayvan Sayısı Kuduz Karma Toplam Mikroçip Uygulaması Sahipli Kedi/Köpek Sahipsiz Köpek Toplam KısırlaĢtırılan Hayvan Sayısı Kedi Köpek Toplam Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi: CevatpaĢada 70 kapasiteli barınağımız hizmet vermektedir. Sokakta toplanan köpekler gerekli iģlemler yapıldıktan sonra (tedavi, overiohisterectomi/kastrasyon, mikroçip, kulak küpesi aģı, kist, parazit, vs) alındığı yere hayvanseverlerin bilgisi doğrultusunda bırakılır. 57

58 Sokak hayvanlarıyla ilgili 2014 yılı faaliyetleri aģağıdaki gibidir: Sokak Hayvanlarıyla Ġlgili Faaliyetler Tahmini Sahipsiz Hayvan Sayısı Köpek (yarısı erkek, yarısı diģi) Tahmini Sahipli Hayvan Sayısı Kedi Köpek Toplam Toplanan Sahipsiz Hayvan Sayısı (Köpek) ĠĢaretlenen Sahipsiz Hayvan Sayısı (Köpek) KısırlaĢtırılan Hayvan Sayısı Sahipsiz kedi (E/D) Sahipsiz köpek (E/D) Toplam Sahiplendirilen Hayvan Sayısı Kayıt Edilen ve AĢılanan Hayvan Sayısı Sahipli köpek Sahipsiz köpek Sahipli kedi Sahipsiz kedi Toplam Ġlaçlama ve Dezenfeksiyon ÇalıĢmaları:Ġlaçlama çalıģmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Ġlaçlamalar çalıģmaları Larva Ġlaçlama: Sivrisinekler durgun suda ürer. Bu sebeple bodrum, logar/ızgara, birikinti sular, vb yerler larva yönünden ilaçlanmaktadır. Ġlaçlama periyodu mevsime göre değiģmektedir. sorunlu yerler yazın daha sık, kıģın daha uzun aralıklarla kontrol edilir ve gerekirse larva ilaçlaması yapılır. Uçkun Ġlaçlama (Sivrisinek/Karasinek): Yaz aylarında sivrisineklere karģı yürütülen bir ilaçlama çalıģmasıdır. AkĢam saatlerinde ilaçlama baģlar. Ergen sivrisineklerle mücadelede aslolan larva mücadelesidir. Gece ilaçlaması etkisi çok azdır. (Mayıs-Ekim) Kapalı Alan Ġlaçlaması: Kapalı Alan HaĢere Ġlaçlaması (m 2 ) Kamu Özel Dezenfeksiyon ÇalıĢması: Kapalı Alan Kamu ĠBB Fare Ġlaçlaması (adet) Özel ĠBB Uçkun (gece) Ġlaçlama / sokak Açık alan (bahçe, sokak, cad) / adet 409 Kanal Ġlaçlama/Sisleme/HaĢere / sokak x x 4545 Kanal Ġlaçlama/Fare / sokak x x 385 Açık alan ve kanal / sokak x cc Park ilaçlaması / adet Konteynır Ġlaçlaması / adet Kurban Alanı karasinek ilaçlama / gr x x Okul / adet Cami ve Kur an kursu / adet Barınak Kurban SatıĢ Yeri 2 adet 15 gün boyunca günde 2 kez 15 gün boyunca günde 2 kez 15 gün boyunca günde 2 kez Kurban Kesim Yeri / Toz kireç / kg 2200 kg 6250 kg 5000 kg Diğer (ızgara ve logar vb) / adet

59 Gıda Denetimi ÇalıĢmalar :Ġlçemizdeki beyaz ve kırmızı et satıģı yapan kasap, market, balıkçı vs yerler periyodik olarak ve Ģikayet üzerine denetimleri yapılmaktadır. DenetleneniĢyeri sayısı Kurban Faaliyetleri: Müdürlüğümüz, Kurban Bayramı öncesi, kurban günü ve sonrasında en iyi Ģekilde hizmet verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verdi.her yıl olduğu gibi bu yıl da Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen 3 günlük eğitim programı yapıldı. Katılımcı 17 kiģiye kesici sertifikası Kurbanla Ġlgili Baskı verildi. Mega Faaliyetleri El BroĢürü (Adet) Center 5 bir Kitapçık yerde Kurban SatıĢ DVD Merkezinde Kurban kesim elemanı eğitimine 1480 adet katılan kiģi sayısı büyük baģ ve eski cezaevinde 8416 adet küçükbaģ kurbanlık hayvanın kontrolleri yapıldı (898 i keçi). Kurban satıģ merkezine gelen bütün kurbanlıkların yaģ ve evrak kontrolü yapılmıģtır. 24 ayı doldurmayanlar satıģ merkezine alınmamıģtır. Kurban satıģ alanındaki tüm büyükbaģ hayvanlar raporu olanlar hariç- ultrason cihazı kullanılarak gebelik kontrolünden geçirildi (250 adet).hayvana ve hayvan sahibine ait bilgiler Kurban Bilgi Sistemine girilmiģtir. Belediyemiz organizesinde Mega Center 5 bir yerde Kurban Kesim Merkezinde 760 adet büyükbaģ (ilk gün 640 ikinci gün 120 adet) ve, Eski Cezaevinde ise 920 adet küçükbaģ hayvanın kesimi yapıldı. (Belediyemiz organizesi ilk gün 720 adet ikinci gün Mega Center da 200 adet ilk gün yaklaģık 1000 adet küçükbaģ cezaevinde vatandaģa ayrılan yerde kesildiği tahmin edilmektedir.) Kesim öncesi tüm kurbanlıklara ıģık geçirmeyen bayrampaģa logolu göz bandı takıldı. Kurban kesimi yapılan cami ve otoparklara da göz bandı dağıtıldı. Kesilen etlerin kontrolleri veteriner hekimlerimizce yapılarak, halkımızın rahat ve hijyen kurallarına uygun bir Ģekilde hayvanını kestirmesi sağlandı. Kurban satıģ ve kurban kesim yerleri süreç içerisinde Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ile birlikte dezenfekte edildi.kurban bayramı öncesi ve sonrası satıģ alanı karasinek yönünden etkili ilaçlama yapıldı. 59

60 Belediyemiz SatıĢ Yerine Gelen Kurban Saysıı: Belediyemiz kurban satıģ yerine gelen kurbanlık sayısı Kurban bayramında kesilen hayvan sayısı ( ) Küçük baģ Büyük baģ Kesilen Hayvan Sayısı BüyükbaĢ KüçükbaĢ Toplam Kesim Yerleri (Adet) (Adet) 1-Camiler Oto Yıkamalar BeĢibiryerde Kesim Yeri Eski Cezaevi Kesim Yeri Diğer (AĢevi, ) Carfoursa KB 1250 BB 99) TOPLAM ĠMHA Kültürel ve sosyal faaliyetler : 2014 senesinde 4 ekim hayvanları koruma günü kurban bayramıyla çakıģtığından kültürel/sosyal etkinlikler yapamadık. VatandaĢın Veterinerlik Hizmetlerinden memnuniyetliliğ :2014 senesinde müdürlüğümüze intikal eden 2219 adet baģvuru yapılmıģtır. BaĢvurular önem sırasına göre en kısa sürede cevaplandırılmaktadır. ġikayetlerin beyaz masa üzerinden gelmesi için gayret sarfedilmektedir BaĢvuru Konusu BaĢvuru ġekli Hayvan toplama HaĢere Fare Diğer ġahsen Beyaz Masa Telefon Dilekçe PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın gezip dinlenebileceği parklar ve yeģil alanlar üretmek, çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapmalarını sağlayacak oyun alanları oluģturmak, spor alanları yapmak ve bunların bakım ve onarımlarını gerçekleģtirmek gibi görevleri yerine getirir. Sayılan görevlerin dıģında söz konusu alan ve tesislerin iģletilmesini sağlamak, ilçeyi güzelleģtirmek, süslemek, ağaçlandırmak ve çiçeklendirmek de Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevidir Park ve Bahçeler Müdürlüğü: BayrampaĢa ilçesindeki kiģi baģına düģen yeģil alan miktarını arttırarak, yeģil alan miktarını dünya standartlarına ulaģmasını sağlamak için, planlardaki yeģil alan olarak ayrılan yerlerin istimlak edilmesi ve kentsel dönüģüm projesi kapsamında yeģil alanların artırılması gerekmektedir. Mevcut yeģil alanların kalitesini, kullanılabilirliğini ve fonksiyonelliğinin arttırılması çalıģmalarına ağırlık verilmelidir., Bölgemizde ki nitelikli ağaç varlığını arttırmak, zararlı kavak türlerini bölgemizde yok etmek ve bu fidanların dikilmesini önleyici tedbirlerin alınması gereklidir. ÇalıĢan personelimizin dinamik ve teknolojinin kullanılması için gerekli çalıģmaların yapılması Ġlçemizde; 76 adet park ve çocuk oyun alanı, 45 adet refüj (toplam m2), 15 adet basketbol sahası, 25 adet havuz ve 4 adet futbol sahası bulunmaktadır. Bunları bakımı, korunması, yenileme çalıģmaları ve yeni düzenlemeler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ġlçemizin tamamına yakın bir kısmında fidan dikilebilecek cadde ve sokaklarımıza fidan dikimi yapılmıģtır. Önümüzdeki yıldan sonra sadece, kuruyan veya muhtelif Ģekilde kesilen ağaçların yerine fidan dikilecektir Parklarda, caddelerde ve sokaklarda bulunan ağaçlar ve çalı gurupları devamlı olarak tekniğine uygun olarak form verilerek budamaları yapılmaktadır 60

61 Yukarıda belirtilen çalıģmalar sonucu olarak;2014 yılında yeģil alan miktarı kiģi baģına 4,19 m2 ye yükselmiģtir yılı parkların bakım onarım ve koruma iģi için TL+KDV ödeme yapılmıģtır. Bu bakım içerisinde, parklardan toplanan çöplerin nakledilmesi, bitkisel toprağın temini, serilmesi, muhtelif cinste fidan, çalı temini ve dikilmesi, inģaat ve tamir iģleri, su, tesisatı yapım ve tamir iģleri, çim tohumu temini ve ekilmesi, zirai ilaç temini ve yapılması, suni ve kimyasal gübre temini serilmesi, arazöz ile sulama yapılması, bordür, bank ve demirlerin boyanması gibi iģler yanın da parkların korunması temizliği, sulanması, budamaların yapılması gibi iģleri kapsamaktadır. Müteahhidin bu iģlerin yapabilmesi için ĠnĢaat mühendisi, Makine mühendisi,elektrik mühendisi, Peyzaj mimarı, Orman yada Ziraat mühendisi, bahçivan çalıģtırması Ģart koģulmuģtur. Ayrıca 500m2 den 5000 m2 ye kadar olan parklarda bir koruma görevlisi bulundurmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu iģlerin yapılabilmesi için arasında personel çalıģmaktadır. Araç gereç olarak, 2 kamyon, 4 kamyonet, 1 arazöz, 1 (13m3lük) çöp kamyonu, 7 binek aracı (2 tanesi kontrol mühendislerine tahsis edilmiģtir) 2 ilaçlama makinası, 1 sırt pulvarizarörü, 10 çim biçme makinası, 3 ağaç kesme makinası, 3 ligüstrüm budama makinası, 1 beton mikseri 1 sepetli araç, 2 çim biçme traktörü, 1 silindir, 1 yaprak toplama makinası, 1 çapalama makinası, 1 kompresör, 1 dal öğütme makinası, 5 sırt tırpanı, ve 1 vibratör ile iģleri yürütmektedir yılı içerisinde park yapım ve yenileme çalıģmaları içerisinde yapmıģ olduğumuz CevatpaĢa sağlık ocağı yanı, Mega center yanı, gür sokak ve kocatepe metro yanı parkl50. Yıl Caddesi ġelale Parkı, Ora Ġstanbul refüjleri, Forum Ġstanbul Önü Orta Refüj, 58. Sokak Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Parklarımız (34.670m2) dahil edildiğinde toplam alan m2 park ve yeģil alana kavuģmuģ bulunmaktayız Alanın Bölümleri Sayı/adet Alan.m2 Ġlçenin toplam alanı Toplam ilçe alan içindeki oranı Ġlçedeki park alanı m Ġlçedeki park dıģı ağaçlandırılmıģ alan m2 0,916 Park ve bahçeler Müdürlüğü gerek kendi iģgücü gerekse müteahhit yolu ile ayrıca kurum dıģı koordine ettiği yatırımcı kuruluģlarca, ilçemizde halkımızın çağdaģça yaģamasını temin edecek ve kolaylaģtıracak tüm ihtiyaçlarını giderecek kalıcı, hızlı, kaliteli, etkin denetimli yatırımları gerçekleģtirerek halkımızın hizmetine sunmayı temel politikası olarak benimsemiģtir. Halkın gezip dinlenebileceği parklar ve yeģil alanlar üretmek, çocukların her türlü tehlikeden uzak olarak oynayıp spor yapmalarını sağlayacak oyun alanları oluģturmak, spor alanları yapmak ve bunların bakım ve onarımlarını gerçekleģtirmek gibi görevleri yerine getirir. Sayılan görevlerin dıģında söz konusu alan ve tesislerin iģletilmesini sağlamak, ilçeyi güzelleģtirmek, süslemek, ağaçlandırmak ve çiçeklendirmek Parkların bakımlı, temiz ve estetik bir Ģekilde kalması halkın bilinçli olmasına bağlıdır. Bu nedenle BayrampaĢa belediyesi halkı bilinçlendirmeye yönelik olarak iki sayfalık park yararlanım kılavuzu bastırmıģ ve bu kılavuzu parkları gezen kiģilere dağıtmıģtır ve dağıtmaya devam etmektedir. Parklarda içki içilmemesi, gece yatılmaması, çöp atılmaması, hayvan gezdirilmesi, çocuklara sahip olunması, park eģyalarına zarar verilmemesi gibi kuralların öğrenilmesiyle kentlilik bilincinin de geliģeceği düģünülmektedir. BayrampaĢa Belediyesi parklardaki oyun alanlarında bulunan kum havuzlarının kumunu her yıl değiģtirmekte ve belli bir plan dâhilinde buralara kauçuk sistemi yerleģtirmek istemektedir yılına kadar her yıl iki parkta kauçuk sisteme geçirilmesi planlanmıģtır. Parklarla ilgili bir diğer etkinlik buralarda bulunan trafoların boyanarak kamufle edilmesidir. Böyle hem güzel bir görüntü ortaya çıkmıģ hem de parklar estetik bir görünüme kavuģmuģtur. Parkların bir bölümünde küçük park havuzları bulunmaktadır. Bu havuzların suyu önemli bir miktar tuttuğundan sık değiģtirilememektedir. Bu havuzların sularının en geç iki hafta da bir değiģtirilmesi planlanmıģtır. BayrampaĢa Belediyesi parkları sadece değerlendirmekle kalmamakta buralara aynı zamanda sanat eseri ürünler yerleģtirmeyi planlamaktadır. Hedef olarak büyük parklarda en az 61

62 ilginç iki sanat eserinin parklara yerleģtirilmesi planlanmıģtır. BayrampaĢa Belediyesi heykellerden çok soyut sanat eserlerin yaratıcılığı daha fazla teģvik edeceğini düģünmektedir. Müdürlük geleceğe yönelik plan ve tasarılarını aģağıdaki gibi belirlemiģtir. 1. Planlarda yeģil alan olarak ayrılmıģ bütün alanların aktif hale getirilmesi ve bu alanların en rasyonel Ģekilde kullanıma açılması. 2. Cadde ve sokaklarda ağaç dikilebilecek bütün alanların ağaçlandırılmıģ olması. 3. Ağaçlara uygun budamalar yapılarak gerekli formların verilmesi. 4. Spor tesislerinin ve sahalarının kullanılabilir durumda olması. 5. Bu alanların korunmasını sağlamak amacıyla halkın katılımının sağlanması. 6. Binaların etrafında ve balkonlarda çiçek yetiģtirme çalıģmalarının çoğaltılması. 7. Polen üreten ağaçların (kavak ağacı gibi) dikilmesinin önlenmesi. Mevcutların iyileģtirilmesi. 8. Bitkisel atıklardan kompost veya gübre yapılması. 9. Spor alanlarının görsel ve çevresel kirliliklerinin giderilmesi. 10. Yeni yapılması gereken peyzaj düzenlemelerinin en kullanıģlı ve insan psikolojisine olumlu etki edecek, dinlenmesini sağlayacak, sosyal ve ekonomik bakımdan en uygun Ģekilde yapılmasını sağlanması, 11 Yeni yeģil alanların yapılmasını sağlamak için mevcut planlar içerisinde yeģil alan olarak ayrılmıģ yerlerin istimlak çalıģmalarını hızlandırılmasını sağlamak, takibini yapmak, ve bu alanların aktif hale getirilmsi, 12. Bu alanların bakımını, korunmasını ve geliģtirilmesini sağlanması,. 13. Çevre sağlığına etki edecek gürültü kirliliği, hava kirliliği ve görsel kirliliği önleyici çalıģmaların yapılması, 14. Ġnsanları bitki yetiģtirilmesi, bakımı ve korunması konularında bilgilendirmek ve bu konulardaki çalıģmalara katılmalarını sağlanması,. 15. Ġlçe halkının müdürlüğü ilgilendiren konulardaki taleplerinden uygun olanlarını karģılanması,. 16. Bitkisel atıkların değerlendirilmesini sağlanması (kompost, gübre vs.). 17. Parkların kullanılmasından gelir elde edebilecek çalıģmaların yapılması,. 18. Parkların altına otoparklar yapması, 19. Parkların mevcut durumlarını bilgisayar ortamına almak ve görüntülenmesi,. 20. Cadde ve sokaklardaki ağaçların görüntüsünü bilgisayar ortamına alınması,. 21. Cadde ve sokaklardaki ağaçların sayılarını tespit etmek ve takibi için bilgisayar programı yapmak. 22. BayrampaĢa Belediyesi sınırları içinde bulunan meydan, geçit ve prestij caddelerini dekoratif veya iģlevsel amaçlı olarak aydınlatmasını sağlanması,. 23. BayrampaĢa ilçesi sınırları içerisinde yeģil alanların miktarını arttırmak, mevcut yeģil alanların bakım ve korumasını sağlayarak insanların daha sağlıklı, huzurlu ve temiz bir ortamda yaģamalarını sağlanması 24. BayrampaĢa Belediyesi sınırları içinde halkın bayramlar, etkinlikler ve Ģölenler için toplanmasına imkân verecek yeni meydanlar oluģturmak, mevcut meydanların sınırlarını geliģtirmek, kalitesini yükseltmek, meydanları gezi alanları ve dinlenme yerleriyle kültür, sanat ve bilim merkezleri haline getirilmasi, 62

63 1)BayrampaĢa genelindeki tüm cadde ve sokaklarda adet fesleğen fidesi dağıtıldı 2) Parklardaki demir ahģabın tamir ve bakımı yapıldı. Ayrıca çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımı yapıldı. 3)Okulların ve diğer kamu kurumlarının imkanlar ölçüsünde taleplerine cevap verildi 4) Parklardan sökülen ahģap bankların tamiri ve boyası yapıldı. Okul ve camilere dağıtıldı. 5) Kocatepe Ulu Camiinin bahçesinin yeniden 50 m2 çim ekimi ve düzenlemesi yapıldı. 6) Ora Ġstanbul Etrafı Refüj Düzenleme ÇalıĢmaları 360,00 m2 yapıldı 7) Mesire Alanı Baskı Beton atılması çalıģmaları 934,13 m2 yapıldı 8) 50. Yıl Caddesi ġelale Parkı Yapıldı(869 m2) 63

64 9) Forum Ġstanbul Önü Refüjünün düzenlemesi yapıldı.(1710 m2) 64

65 10)Okul bahçelerinin duvarlarına boyalar yapıldı. (1.362,80m2) 11) BayrampaĢa ġehir Parkına 3.000,00 m2 yürüyüģ yapıldı 65

66 12) Dr. Fazıl Küçük Parkı yenilenmesi çalıģması yapıldı (4.517 m2) 13) BayrampaĢa Ģehir parkına anıt yapılmı çalıģmaları 160,00 m2. 66

67 14) Kemerburgaz Mesire Alanına baskı beton yapılması çalıģmaları (934,13 m2) 15) Ağaç diplerine ızgara konulması çalıģmaları.(1.000 adet) 67

68 16) Merkez parkı düzenleme çalıģmaları.. 17) Çim alanlarının yenilenmesi çalıģmaları ,90m2. 68

69 18) Parklara bank konulması çalıģmalarımız. 115 adet 19)Mesire alanı çevre düzenlemesi çalıģmaları 69

70 20) VatandaĢlara lale dağıtımı çalıģmalarımız 5000 adet 21) Cadde ve sokaklara fidan dikimi çalıģmalarımız 1330 adet. 70

71 22) Anneler gününde zambak ddağıtımı çalıģmalarımız adet. 23) 58. sokak parkı yenileme çalıģmalarımız 836 m2. 71

72 24) BayrampaĢa ĠÖO bahçesine kauçuk ve oyun grubu konulması çalıģmalarımız. 25) Parklarımızdaki fıtness aletlerinin onarımına devam edildi 72

73 26) adet mevsimlik çiçek dikildi 27)Havuz yenileme çalıģmalarına devam edildi 73

74 28) Parkların sulanması çalıģmalarına devam edildi. 29) park, Cadde ve Sokaklarda ağaç budama çalıģmalarına devam edildi adet ağaç budandı 30) BayrampaĢa Ģehir parkı sebze bahçesi çalıģmaları 74

75 1.10. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60.maddesinde sayılan görevleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe iģlemlerini yürütmektedir. Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması:Stratejik plana bağlı kalınarak Performans programı müdürlüklerce hazırlanan hedefler doğrultusunda hazırlanarak yasal sürelerinde ilgili makamlara sunulmaktadır. Bütçe ÇalıĢmaları:5018 sayılı yasa tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiģ Mali yılı itibarı ile Analitik bütçe çalıģmalarına Belediyelerde dahil edilmiģtir.2006 yılı itibarı ile ilk defa Analitik Bütçe Uygulamasına geçilmiģtir. Analitik bütçe sınıflandırması ile kamu harcamalarında verimliliğin, etkinliğin ve denetimin artırılabilmesi, ekonomik verilerin daha detaylı ve analize elveriģli olarak tespit edilmesi,mali planların ve mali raporların uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi,mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanarak Türk Bütçeleme Sisteminin Ģeffaf, fonksiyonel ve etkin duruma getirilmesi amaçlanmıģtır. Her yıl hazırlanan Belediye Bütçesi yasal süreleri içinde ĠçiĢleri Bakanlığı ve Valiliğe gönderilmiģtir. Mali Hizmetlerinin görevleri arasında yer alan bütçe ilke esaslarına göre Müdürlüklerin ayrıntılı harcama programları yapılmıģ. Mali hizmetler tarafından ödeneklerin ve harcamaların uygunluğunun kontrolleri sağlanırken, müdürlüklerde bilgisayarlarından bütçelerini takip edebilme imkanına sahip olmuģtur. Müdürlüğümüz tüm harcama birimlerine iliģkin bütçe kayıtlarını bütçe sistemine uygun Ģekilde tutmuģ ve sonuçlarına göre her yıl yasal süresi içersinde kesin hesabını çıkararak Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine sunulmuģtur. Ġç kontrol çalıģmaları: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55. Maddesinde iç kontrol idarenin amaçlarına belirlenmiģ politikalara ve mevzuata utyun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini varlık ve kaynakların korunmasını muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını mali bligi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayn mali ve diğer kontroller bütünüdür Ģeklinde tanımlanmıģtır sayılı Kanunun 11.maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin iģleyiģinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri,mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılıyla yerine getireceleri hükme bağlanmıģtır.5018 sayılı Kanunun 60.maddesine göre de Mali Hizmetler Birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütmekten sorumludurlar. Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Amacı; Kamu gelir,gider,varlık ve yükümlülüklerinin etkili,ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesi, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, Har türlü mali karar ve iģlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, Karar oluģturmak ve izlemek için düzenli,zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karģı korunması amaçlanmaktadır sayılı Kanunun 57.maddesinde yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluģturulabilmesi için;mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayıģı ile uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst 75

76 yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınacağı belirtilmiģtir. 31/12/2005 tarih ve (2.mükerrer)sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasların Ġç.kontrol standartları baģlıklı 5 nci maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaģtırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali e mali olmayan tüm iģlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koģuluyla,idarelerce, göre v alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli iģlemlere iliģkin standartlar belirleneceği belirtilmiģtir. Belediyemizde Ġç Kontrol çalıģmaları: 18/11/2011 tarihinde üst yönetici tarafından yayımlanan iç genelge ile baģlatılmıģtır. Söz konusu iç genelge aģağıdaki bilgileri içermekte olup,çalıģmalar iç genelgeyle belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmüģtür. Ġç Kontrol ÇalıĢmalarına;Belediyemizde iç kontrol çalıģmalarına iç kontrol sisteminin gereklerinin ne ölçüde karģılanıp karģılanmadığı ile ilgili bir mevcut durum analizi yapılarak baģlanmıģtır.bu analizi bir baģka anlatımla bir boģluk analizi olarak değerlendirebiliriz.olması gerekenle olanı karģılaģtırarak ölçümlenmesini sağladık.ġç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanmasına yönelik olarak birim yöneticileri ve ilgili personele iç kontrol sisteminin anlaģılması ve mevzuatta öngörülen adımların atılması suretiyle uygulamaya geçilmesine iliģkin Eğitim verilmesini sağladık.eğitim onrasında Belediyemizin iç kontrol sistemine iliģkin sorunların tespiti, gruplandırılması, önceliklendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliģtirilmesine yönelik olarak çalıģtaylar düzenledik. Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun kurulması ve bu grup ile toplantı yapılması ve grubun kurumsal kapasite oluģumu, izleme ve değerlendirme sistemlerinin tesisi ve iç kontrol sisteminin yürütülmesi açısından toplantılarla güçlendirilmesi ve eğitim yapılmasını sağladık. Ġç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulamaya konulması, Ġç Kontrol Eylem Planının Ġzlenmesine iliģkin kurumsal yapı oluģturulması ve sistem kurulması çalıģması, Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında öngörülen eylemlerin düzenli bir Ģekilde izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik bir yapının kurulması, Ġç Kontrol Uyum eylem Planı Ġzleme Ekibinim oluģturulması,izlemeye iliģkin usul ve esasların hazırlanması, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesinden, Harcama yetkilileri ise,görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrol sisteminin iģleyiģinden, Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlama grubu, eylem planının yenilenmesinden, sorumludur. Hazırlanan uyum eylem planında öngörülen eylemlere iliģkin çıktıların,zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediği üçer aylık periyotlarla üst yönetime yapılan raporlarda ortaya konulacak ve üst yönetim bu raporlamada belirtilen aksayan yönlere iliģkin gerekli tedbirlere alacaktır. d.evrak Kayıt ĠĢlemleri : 2014 yılı içinde 8235 muhasebe iģlem fiģi 2925 ödeme emri kaydı kullanılmıģır.müdürlüğümüze 4986 evrak gelmiģ 966 dıģ yazıģma olarak kayıt kullanılmıģtır. e. Asker Ailesi Yardımları 4109 sayılı asker aile yardımı hiçbir geliri olmayan ve geçimi asker tarafından sağlanan anne, baba ve eģlere yapılmaktadır. Yıllar itibariyle belediyemizce yapılan yardımlar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Asker Aile Yardım Ödeme Miktarı ,61 TL. KiĢi Sayısı 62 76

77 1.11. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ, AĢağıda Zikredilen Gelir Kalemlerinin Tarh Tahakkuk Ve Tahsiline Yönelik ĠĢ Ve ĠĢlemleri Kanunların VermiĢ Olduğu Yetki Doğrultusunda Belediyenin Gelirlerini Takip Ederek Vergi Kaybına Mahal Vermeyecek ġekilde Tahsili Yönünde ÇalıĢmalar Yapmaktadır. Müdürlük Bu Hizmeti, 1 Müdür, 2 Servis Sorumlusu, 30 Memur, 4 ĠĢçi, Toplam, 3 Akos ÇalıĢanı Olarak Toplam 40 Personel Ġle Ġfa Etmektedir. Belediye Gelir Kalemleri Emlak Vergisi Ġlan Reklam Vergisi ĠĢyeri Açma Harcı Tellaliye Geliri Katı Atık Toplama Ücreti Ġmar ve Ruhsatlarla ilgili harçlar Ç.T.Vergisi Pazar ĠĢgali Geliri Kira Geliri Sağlık Belgesi Harcı Harcama ĠĢtirak Payı Evrak kayıt iģlemleri: Evrak Kayıt Servisi Müdürlüğün tüm özlük iģlerinin takibini yapar. Kurum dıģından ve diğer müdürlüklerden gelen yazıların takibini yapar ve ilgili Servislere iletir.taģınır Mal iģlemlerini, Destek Müdürlüğünden yapılan alımları takip eder, bu iģi 2 Memur ile yapmaktadır. Gelen Evrak Sayısı = 9566 Giden Evrak sayısı = Taahakkuk servisi: 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince Emlak Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 44. Maddesi gereğince Çevre Temizlik Vergisi ve diğer vergi harç ve gelirlerin Tespit, Tarh, Tahakkuk ve Tebliğleri ile görevlidir.yoklama memurlarımız ilçemizde bulunan Sanayi Siteleri, Otogar, Mega Center ve mahallelerde Emlak, ÇTV, Ġlan Reklam Vergisi, ĠĢyeri Açma Ġzin Harcı ile ilgili kontroller yaparak, yoklama fiģleri tanzim etmiģ olup Bunlara göre Vergi ve Ceza Ġhbarnamesi düzenlenerek tebligatları yapılmıģtır. Yoklama Memurlarımız, Gece mesaisi ile Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimleri yapılarak vergilerini ödemeyen mükelleflere ödeme emri tebligatları yapılmıģtır.ç.t.v. ile ilgili boģ olarak beyan verenlerle ilgili çalıģma yaparak, boģ olarak beyan verilmesine rağmen çalıģma yapan iģyerlerine yoklama fiģi tanzim edilmiģtir. Müdürlüğümüz 2 personel ile Kaymakamlık Binasında rayiç değer, yeģil Kart ve vergi tahsilatı iģine devam etmekte olup, Emlak satıģ değeri ve Haciz kaldırma yazıları ile ilgili iģlemler devam etmektedir.ġlan Reklam Vergisi beyanları Ocak Ayı içinde kabul edilip, tahakkukları yapılmıģtır.hafta Tatil Ruhsat beyanları ocak ayı içinde kabul edilip tahakkuk ve tahsilatları yapılmıģtır.2014 yılı Emlak ve ÇTV vergisi yeniden değerleme oranlarına göre Toplu Tahakkukları yapılmıģtır.emlak Beyanlarının olmadığı tespit edilen mükelleflerin kayıtları Tapu dairesinden çıkarılarak vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenip tebligatlar yapılmıģtır2014 ve daha önceki yıllarda iģyeri açıp fakat ĠĢyeri Açma Ġzin Harcı, Ġlan Reklam Vergisi, ve Ç.T.V Beyanı vermeyen mükelleflerimize yoklama tanzim edilerek tahakkuk ve tebligatları yapılmıģtır.düzenlenen yoklama fiģlerinin kontrolleri yapılıp beyan vermeyenlere, Vergi Ġhbarnamesi ve Ceza ihbarnamesi düzenlenmiģ olup eksik beyan veren mükelleflerimize ise fark tahakkukları yapılmıģtır.ocak ayı içinde Ġlan Reklam Vergisi beyanı vermeyen mükelleflerle ilgili Ġlçe bazında yapılan kontrollerle vergi ve cezaları tahakkuk ettirilerek tebligatları yapılmıģtır. 77

78 2014 Yılı Yoklama Raporu 2014 YILI YOKLAMA RAPORU Yoklaması Yapılan ĠĢyeri Sayısı Tebligat TOPLAM 1- Emlak Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Ġlan Ve Reklam Vergisi Genel Tahakkuk TOPLAM Tahsil servisi:1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince Emlak Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 44. Maddesi gereğince Çevre Temizlik Vergisi ve bu kanunda belirtilen diğer Vergi, Harç ve Gelirlerin tahsilatını, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince yapmakla görevlidir yılı içerisinde Merkezde Veznelerde nakit ve kredi kartıyla, e-belediye internet üzerinden tahsilat yapılmakta olup ayrıca; Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kaymakamlık Rayiç değer verme bürosu, Baygem, Rehabilitasyon Merkezi Terazidere Spor Kompleksinde Tuna Sosyal Tesislerinde, Bilgisayar makbuzu ile, Temizlik ĠĢleri Katı Atık Servisinde el makbuzlarıyla tahsilat yapılmaktadır. Tahsil ġefliğinde, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi,ilan Reklam, Harcama ĠĢtirak Payları, Ġmar Cezaları, Ruhsat Harçları ve diğer harçlar dahil olmak üzere, Belediye ile ilgili bütün gelirler tahsil edilmektedir.tahsil Servisimizde,Ġmar müdürlüğünden gelenġmar Para Cezaları,Çevre Koruma Müdürlüğünden, Zabıta Müdürlüğünden gelen para cezalarının defterleri tutulmakta, dosyaları yapılmakta, tebligatları ve haciz varakaları tanzim edilerek, vadesinde ödeme yapmayanların evrakları savcılığa gönderilmektedir.servisimizde, dosyaları tutulan Para Cezaları ve Otopark bedelleri için, borçları ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz yazıları gönderilmekte olup, borç ödendikten sonra da haczin kaldırması ile ilgili iģlemler yapılmaktadır. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünden gelen, dava konusu olan belediye alacaklarının, Ġcra Müdürlüğünden tahsili yapılmaktadır.diğer Ġl ve Ġlçe Belediyelerden gelen evrakların takibi yapılarak, tebligatları yada tahsilatlarının yapılması yönünde çalıģmalar yapılmaktadır. Menkul ve Gayrimenkul satıģlarından doğan Tellaliye Harcını, Ġcra Müdürlükleri elamanları ile beraber tahsildarımız tahsil etmektedir.9538 kiģiye adet ödeme emri düzenlenmiģ olup, 1326 kiģiye 3448 adet ödeme emri tebligatı yapılmıģtır.2390 Adet Posta tebligatı, 7920 adet memur eli ile tebligat yapılmıģtır. TaĢınmaz Servisi Faaliyetleri: BayrampaĢa da iģyeri, mesken olmak üzere toplam adet bağısız bölüm bulunmaktadır.1558 adet mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenerek tebligat gönderilmiģtir.1326 adet mükellefe tebligat yapılarak vergi kesilmiģtir adet beyannamelerin bağımsız bölüm güncellenmesi yapıldı.sanayi sitelerinin güncellenmesi devam etmekte olup daha sonra mahalle bazında güncellemelere devam ilecektir.güncellemelerden oluģacak metre kare farkları için vergi ve ceza ihbarnameleri tanzim edilmektedir. KESĠLEN VERGĠ ĠHBARNAMELERĠ 01/01/ /12/2014 TARĠHLERĠ ARASI TAġINMAZ SERVĠSĠ Gelir Kodu - Adı Gelir Kodu - Adı Gelir Kodu - Adı ARSA VERGĠSĠ ARSA VERGĠSĠ ARSA VERGĠSĠ Bina Vergisi Bina Vergisi Bina Vergisi Vergi Ziyaı Vergi Ziyaı Vergi Ziyaı Gecikme Faizi(Tahmini Gecikme Faizi(Tahmini Gecikme Faizi(Tahmini 78

79 AYLIK TAHSĠLAT KARġILAġTIRMALARI AYLAR /2014 DEĞĠġĠM OCAK , ,03 6,24% ġubat , ,83-34,11% MART , ,03-8,33% NĠSAN , ,94-23,89% MAYIS , ,35-2,27% HAZĠRAN , ,01 23,64% TEMMUZ , ,78 6,55% AGUSTOS , ,29 21,67% EYLÜL , ,10 2,26% EKĠM , ,94 55,04% KASIM , ,40-1,96% ARALIK , ,34 135,64% TOPLAM , ,04 10,35% VERGĠ TÜRLERĠ VERGĠ BAZINDA TAHSĠLAT KARġILAġTIRMASI TAHSĠLAT 2013/2014 TAHSĠLAT TOPLAM (2014) TOPLAM (2013) DEĞĠġĠM BĠNA VERGĠSĠ , ,08 17,97% ARSA VERGĠSĠ , ,19-1,81% ÇEVRE TEM. VERGĠSĠ , ,89 11,89% EĞLENCE VERGĠSĠ , ,41 68,03% ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ , ,33 30,25% ĠġYERĠ AÇMA HARCI , ,98-2,25% CEZALAR , ,04 13,83% YOL HARC. ĠġT. PAYI , ,43-47,08% EMANETLER , ,47 16,03% DĠĞER VERGĠ HARÇ , ,22 5,18% TOPLAM , ,04 10,35% VERGĠ TÜRLERĠ BĠNA VERGĠSĠ ARSA VERGĠSĠ ÇEVRE TEM. VERGĠSĠ EĞLENCE VERGĠSĠ ĠLAN REKLAM 2013 TAHAKKUK TOPLAMI ,02 Tahakkuk / Tahsilat Tablosu TAHAKKUK TAHSĠLAT TAHAKKUK / TAHSĠLAT TOPLAMI TOPLAMI ORANI , TAHSĠLAT TOPLAMI 2014 TAHAKKUK / TAHSĠLAT ORANI 91,19% , ,08 92,28% , ,06 126,22% , ,19 91,56% , ,06 56,05% , ,89 62,90% , ,25 62,32% , ,41 107,86% , ,79 92,21% , ,33 95,22% 79

80 VERGĠSĠ ĠġYERĠ AÇMA HARCI , ,51 160,80% , ,98 141,03% CEZALAR , ,78 403,59% , ,04 262,24% YOL HARC. ĠġT. PAYI EMANETLE R DĠĞER VER. HARÇ ,87 0,00% ,43 0,00% , ,29 821,82% , ,47 895,29% ,46 TOPLAM , , ,7 9 97,14% , ,22 100,34% 104,43% , ,04 104,69% Yıllar Tahsilat Toplamları GEÇMĠġ YILLAR TAHSĠLATI Tahsilat Tahsilat Tahsilat Tahsilat Tahsilat Tahsilat Bina , , , , , ,08 Arsa , , , , , ,19 ÇTV , , , , , ,89 Eğlence , , , , , ,41 Ġlan Reklam , , , , , ,33 ĠĢyeri Açma , , , , , ,98 Cezalar , , , , , ,04 Harc. ĠĢt , , , , , ,43 Emanetler , , , , , ,47 Diğer Vergiler , , , , , ,22 TOPLAM , , , , , ,04 80

81 Taksit Vade Tarihi TARĠH ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILANDIRMA Tahakkuk Eden Vergi Ödenen Vergi Bakiye Tahakkuk/Ödeme Oranı 1 31/01/ , , ,40 70,49% 2 28/02/ , , ,36 2,14% 3 30/04/ , , ,12 1,26% 4 30/06/ , , ,76 1,09% 5 31/08/ , , ,31 1,00% 6 31/10/ , , ,04 0,99% 7 31/12/ , , ,07 0,21% 8 29/02/ , , ,63 0,20% 9 30/04/ , , ,36 0,20% 10 30/06/ , , ,62 0,21% 11 31/08/ , , ,35 0,21% 12 31/10/ , , ,92 0,21% 13 31/12/ ,02 606, ,38 0,15% 14 28/02/ ,78 606, ,16 0,15% 15 30/04/ ,64 606, ,14 0,15% 16 30/06/ ,56 606, ,22 0,15% 17 31/08/ ,55 604, ,67 0,15% 18 31/10/ ,76 607, ,22 0,15% TOPLAM , , ,73 17,49% 01/01/ /12/2014 Tarihleri Arasında Web Aracılığıyla Tahsilat Durumu Para Yatıran Mükellef Sayısı Tahsilat Tutarı TL ,59 TL DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Birimindeki faaliyetler iki ana baģlıkta toplanır: (1) satın alma iģlemleri, (2) depolama ve ayniyat iģlemleri. Satın alma faaliyetleri ise kendi içinde dört alt baģlıkta izlenir: (1) ihaleli satın alma iģleri, (2) doğrudan satın almalar, (3) pazarlık usülü satın almalar ve (4) toplam satın alma giderleri. AĢağıdaki paragraflarda bu iģlemlere iliģkin faaliyet sonuçları raporlanmıģtır. Satın Alma ĠĢlemleri a. Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma ĠĢlemleri :4734 sayılı kanunun 22/d maddesi gereğince doğrudan mal ve hizmet alımları bu grupta değerlendirilmektedir. Bu alımlar, birimlere destek hizmeti sunma niteliğindedir. Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımların Müdürlüklere göre dağılımı aģağıdaki gibidir: 81

82 2014 MALĠ YILI DOĞRUDAN TEMĠN ALIMLARI MÜDÜRLÜKLER MAL HĠZMET TOPLAM ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd , , ,81 UlaĢım Hizmetleri Müd , , ,27 Basın Yay.Hlk.ĠlĢ.Müd , , ,00 Park ve Bahçeler Müd , , ,20 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü , , ,20 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü , , ,30 Destek Hizmetleri Müd , , ,63 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü , ,00 Ġnsan Kynk.ve Eğt.Müd , ,12 Fen ĠĢleri Müdürlüğü , , ,15 Ġmar ve ġehircilik Müd , ,90 Zabıta Müdürlüğü , ,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü , , ,90 Kültür ve Sosyal ĠĢl.Müd , , ,00 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü , ,00 Özel Kalem Müdürlüğü , , ,00 Çevre Koruma ve Kont.Müd , , ,00 Hukuk ĠĢleri Müd 500,00 500,00 GENEL TOPLAM , , ,48 b. Ġhaleli satın alma iģlemleri : 4735 sayılı SözleĢmeler kanunu ve 4734 sayılı KĠK kanunu gereğince birimlere destek hizmeti vermek üzere eğitim hizmetleri, bilgi evleri, meslek edindirme kursları ve mal alımı çerçevesinde ise kırtasiye, demirbaģ, nalburiye vb. satın alma iģlemleri gerçekleģtirilir. Ayrıca bu kapsamda 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre kurumun gayri menkullerini kiraya verme iģlemleri yerine getirilir. Ġhaleli satın alma iģlemlerinin genel profili aģağıdaki gibidir. Destek hizmetleri müdürlüğü 2014 yılında yapılan ihaleler: MAL ALIMI ĠHALELERĠ : Ġhalenin Adı Müdürlük Türü SözleĢmenin Bedeli Et Alımı ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Tıbbi Malzeme Sağlık ĠĢleri Müd. Mal ,00 Bilgisayar Malzemesi Bilgi ĠĢlem Müd. Mal ,00 Gıda Malzemesi Basın Yay.Hlk.ĠlĢ.Müd. Mal ,00 Yardım Malzemesi Basın Yay.Hlk.ĠlĢ.Müd. Mal ,00 Kamera Sistemi Park ve Bahçeler Müd. Mal ,00 Satranç Takımı Alımı Destek Hizmetleri Müd. Mal ,00 BayrampaĢa Rehberi- Basın Yay.Hlk.ĠlĢ.Müd. Mal ,00 Harita Alımı Spor Malzemesi ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Led Projektör ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Kömür Alımı Basın Yay.Hlk.ĠlĢ.Müd. Mal ,00 Arama Kurtarma Aracı UlaĢım Hizmetleri Müd. Mal ,00 Jeneratör Alımı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Mal ,00 Eğitim Malzemesi ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Motorin Alımı UlaĢım Hiz.Müdürlüğü Mal ,00 Mobilya Alımı ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 82

83 Belediye Sosyal Tesislerine ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Malzeme Araç Yedek Parça UlaĢım Hizmetleri Müd. Mal ,00 Basılı Materyal ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Mobilya Alımı 2 ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Mal ,00 Mesh ve Vinil AfiĢ Basın Yay.Hlk.ĠlĢ.Müd. Mal ,00 TOPLAM : ,00.-TL HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ : Ġhalenin Adı Müdürlük Türü SözleĢmenin Bedeli ĠĢ Makine, Araç Kiralama ve UlaĢım Hizmetleri Müd. Hizmet ,84 Pers. Özel Güvenlik Hiz. ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Hizmet ,52 Fizik Tedavi ve Engelliler Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Hizmet ,00 Rehab, Sosyal Tesis. Bilim Mrkz. Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,32 Eğt.Hiz. Bilgi Evleri Hizmeti Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,48 B.PaĢa Gençlik Mrkz.Hiz. Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,00 23 Nisan Çocuk ġenliği Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,00 7 Ġklim 7 Renk Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,000 Ramazan Programı Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,00 Zabıta Destek Hiz. Zabıta Müdürlüğü Hizmet ,44 Yemekhaneye Hizm.Alımı ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Hizmet ,50 Ġlaçlama ve Hayvan Toplama Veteriner ĠĢleri Müd. Hizmet ,00 Teknik Personel Alımı ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Hizmet ,00 Kültür Org.Hizmet Alımı Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,00 Et Alımı ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Hizmet ,00 Stratejik Plan Eğitim Hiz. Mali Hiz.Müd. Hizmet ,00 Yemek PiĢirilme Hiz.Alım ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Hizmet ,90 Çadır Kiralama Veteriner ĠĢleri Müd. Hizmet ,00 Kurban Kesim ve SatıĢ Alanı Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,00 Org. Bilgi Evleri Hizmeti Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md Hizmet ,20 Sosyal Tes.ve Bilim Mrkz. Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md Hizmet ,32 Eğitim Hizmeti Alımı BayrampaĢa Gençlik Merkezi Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md Hizmet ,71 Hizmet Alımı Malzemeli Yemek PiĢirilmesi ĠĢletme ve ĠĢtirak Müd. Hizmet ,75 ve Servis Hiz. Hizmetiçi Eğitim Alımı Ġnsan Kaynak.Eğt.Müd. Hizmet ,00 Anadolu da Ramazan Kültür ve Sosyal ĠĢl.Md. Hizmet ,50 Programı TOPLAM : ,48.-TL 83

84 Yıllara Göre Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma Mal alımı , ,99 Hizmet alımı , ,49 Toplam , ,48 c-yıllara Göre Toplam Satın Alma Meblağı: Yıllara göre her üç gruptaki satın almaların toplam meblağı son iki yıl bazında aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir. Yıllara Göre Toplam Satın Alma Meblağı 2013 Yılı 2014 Yılı ĠhaleliAlımlar (mal+hizmet) , ,48 DoğrudanTemin mal+hizmet) , ,48 Toplam , ,96 Depolama ve ayniyat iģlemleri: Müdürlüğümüze ait Depolama ve ayniyat iģlemleri, satın alınan malların ambara giriģi ve daha sonra buradan ilgili birimlere gönderiliģi ile ilgili iģlemleri kapsar yılında Müdürlüğümüze ait Kırtasiye ve Sarf Malzemesi ambarındaki sayımlar üçer aylık dönemler halinde malzeme giriģ ve çıkıģlarını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmıģ ve yıl sonunda ise genel envanter hazırlanmıģtır. Birimlerce ortak kullanılan kırtasiye birimlere dağıtım ve kullanım istatistikleri çıkarılmıģtır. Müdürlüğümüz ambarları bilgisayar sistemiyle çalıģmakta olup malzeme hareketleri izlenmekte ve mevcut malzemelerin birimler tarafından tekrar alımı engellenmektedir. Birimlerin ihtiyaçlarını karģılamak üzere 2014 yılı içinde ihalesi yapılan demirbaģ alımlarının giriģ iģlemleri ilgili Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüzdeki 2014 yılı demirbaģ eģya hareketleri aģağıdaki gibidir: DemirbaĢ eģya giriģi : ,50.- TL ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLETME VE ĠġTĠRAK BĠRĠMĠ Faaliyet Bilgileri Yemekhane hizmeti: Yılın 365 gününün mesai saatlerinde günlük olarak 350 kiģiye 4 çeģit kaliteli ve zengin içeriğe sahip yemek verdik.baģkanlığımızın düzenlemiģ olduğu yemek organizasyonları, Ramazan ayı iftar organizasyonlarını eksiksiz bir Ģekilde yerine getirdik.yemekhane personelimizin tamamını Portör muayenelerini tamamladık. Her 6 ayda bir portör muayenelerinin tekrarları yapılıyor.ayrıca Müdürlüğümüzde görev yapan ve yetkili kiģilerde yemekhane ile ilgili hijyen sağlığı, temizliği vb. konuların eğitim seminerine katılarak bununla ilgili bilgi ve tecrübe kazanması açısından eğitim seminerlerine katılmıģ olup; Hijyen sağlığı eğitim sertifikası almıģtır.1 AĢçı, 1 AĢçı yardımcısı, 2 Garson ve 3 bulaģıkçı ile hizmet vermektedir. Yemekhanemiz 2014 Ağustos ayı itibari ile özelleģtirilmiģtir. Yemekhanemizin özelleģtirilmeden önceki hakediģ bedeli ,36 TL dir yılı Ağustos ayı itibariyle (özelleģtirildikten sonraki) 5 aylık hakediģ bedeli ,43.-TL. dir.2014 yılı içerisinde gerçekleģen yemekhane hakediģ toplam bedeli ,79 TL dir. Çay ocakları hizmeti : Belediye binamızda B ve 7. kattaki çay ocaklarımızın çay fincanları, çay tabakları, çay kaģıkları ve çay kazanları tamamen yenilenmiģ olup; daha kaliteli ve daha hijyenik bir hizmet verilmesi sağlanmıģtır.belediye hizmet binamızda bulunan Çay ocaklarımızla bütün personele zamanında eksiksiz bir Ģekilde kaliteli ürünler kullanarak 9 çeģit sıcak (çay, ıhlamur, kuģburnu, elma portakal, kivi, limon, sahlep) ve 5 çeģit soğuk (kola, fanta, gazoz, sade soda, meyveli soda) çeģitlerini arttırarak hizmet verilmektedir. Her ay hijyen açısından düzenli olarak, Veteriner iģleri birimi ile de irtibata geçilerek 6 ayda bir ilaçlamaları yapılmaktadır. Temizlik hizmetleri: 30/09/2014 tarihine kadar olan süre zarfında kiģi sayılı 87 kiģiye çıkmıģtır yılı temizlik hizmetleri ihale bedeli ,51.-TL.dir. 30/09/2014 tarihi 84

85 itibariyle temizlik ihalesi sona ermiģ olup, yeni ihale Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü uhdesinde kalmıģtır. Temizlikteki görev dağılımı: Merkez Bina : 51 Arda Turan Spor Tesisleri 4 Semih Erden Spor Tesisleri: 4 Afet Merkezi(BAKOM): 1 Kartaltepe Spor Tesisleri: 3 Terazidere Spor Tesisleri: 2 Altıntepsi Kütüphanesi: 3 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü: 1 Yücel Çakmaklı Kültür Salonu: 2 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü: 4 Hayır Evi: 4 Veteriner ĠĢleri Birimi: 1 Mostar Zabıta Karakolu: 1 Ġkinci Bahar Lokali: 1 BayrampaĢaNikahSalonu 3 Nazmiye Kaya Halk Kütüphanesi: 3 Toplam Personel: 87 Güvenlik Hizmeti: Merkez bina ve dıģ birimlerimizin 24 saat esasına göre güvenlik hizmeti verilerek güvenliği sağlanmıģtır. Merkez hizmet binamızda eksik olan kamera ve kayıt sistemimizi tamamlayarak 24 saat süre takip ve kayıt ile kontrolümüz altına alınmıģtır yılında Güvenlik personel sayımız 60 kiģidir. Özel güvenlik personel artıģı birimlere bağlı olarak eleman eksikliklerinin giderilmesi, kültür etkinlik programları dolayısıyla eleman ihtiyacı doğrultusunda çoğalmaya gidilerek sıkıntı giderilmeye çalıģılmıģtır yılı Özel güvenlik Hizmetlerinin toplam hakediģ bedeli ,89 TL+KDV dir tarihleri arasındaki toplam hakediģ bedeli ,09 TL+KDV dir. 01/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık yeni ihale yapılmıģtır. Özel güvenlik personeli hizmet bina da X-Ray cihazı ve kapı dedektörü ile gelen vatandaģların belediye binasına güvenli ve kontrollü bir Ģekilde giriģini sağlayıp yönlendirme iģlemi yapmaktadır. Kamera kayıt sistem odasında özel güvenlik personeli 7/24 kayıt sistemi ile bina içi ve dıģı kontroller rutin olarak yapılıp, görüntüler izlenmektedir. Kamera kayıt cihazı 15 günlük kayıt yapıp saklanmaktadır.bina giriģinde görevli personelimiz gelen vatandaģlarımıza yönlendirme ve yardımcı olarak görev yapmaktadır. BaĢkanlık makamında görevli personelimiz makama gelen vatandaģ ve riyasete güvenli ve kontrollü olarak karģılama yapıp yardımcı olmaktadır. BaĢkanlık protokol araçlarının bulunduğu görev alanında makama gelen araç ve misafirleri kar- Ģılama ve yönlendirme yapmaktadır. Kültür salonunun bulunduğu katta yapılan kültür etkinlikleri ve dernek toplantıları esnasında personelimiz görev yapmaktadır. Görev süresi boyunca bina içi ve bina dıģı devriyeler ve kontroller rutin olarak yapılmaktadır. Devriye esnasında görülen herhangi bir olumsuzluk yada vuku bulmuģ bir durum veya olay ile kar- ĢılaĢıldığında konuyla ilgili tutanak ve raporlar bağlı bulunduğumuz Müdürlüğe bildirilmektedir yılı içerisinde toplamda 75 adet tutanak ile olumsuzluklar ĠĢletme ve iģtirak müdürlüğüne bildirilmiģtir. Muhtarlık hizmeti : 5393 sayılı Belediye Kanunun 9.maddesine istinaden Belediye Meclisinin 06/02/2014 tarih ve 19 sayılı karar gereği, Ġlçemizde bulunan 11 muhtarlık binalarının her birinin telefon,internet,su,doğalgaz,elektrik faturalarının yıllık tutarı 6.000,00 TL olarak belirlenmiģ ve komisyonumuzca uygun görülmüģtür. 85

86 Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan 11 mahalle muhtarlığına belediyemiz tarafından yapılan toplam ayni yardım miktarı ; ,60 TL. dir. 1-Altıntepsi Mahalle Muhtarı 1.807,54 TL 2-CevatpaĢa Mahalle Muhtarlığı 787,75 TL 3-ĠsmetpaĢa Mahalle Muhtarlığı 1.906,45 TL 4-Orta Mahalle Muhtarlığı 857,15TL 5-Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı 1.341,74 TL 6-Kartaltepe Mahalle Muhtarlığı 2.439,30 TL 7-Kocatepe Mahalle Muhtarlığı 2.627,45 TL 8-Yıldırım Mahalle Muhtarlığı 3.527,96 TL 9-Vatan Mahalle Muhtarlığı 4.305,11 TL 10-MuratpaĢa Mahalle Muhtarlığı 1.388,15 TL 11-Terazidere Mahalle Muhtarlığı - Elektrik Atölyesi Hizmetleri ĠĢletme ve ĠĢtirak Müdürlüğü 107 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 25 Zabıta Müdürlüğü 34 Basın Yay. Ve Halk. ĠliĢk. Müdürlüğü 22 Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 19 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 11 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 16 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 12 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 9 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 21 Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Kültür Müdürlüğü 6 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 2 Destek Hiz. Müdürlüğü 3 Eğitim merkezleri 4 Özel Kalem Müdürü 25 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 10 DıĢ Birimler 1 Mega Center 1 ĠĢletme Müdürlüğü 18 Gayri Sıhhi Birimi Müdürlüğü 2 Park ve Bahçe.Müdürlüğü 23 BaĢkan Yardımcıları 7 UlaĢım Hizm.Müdürlüğü 4 Ġnsan Kaynakları 10 Ġsmet PaĢa Bilgi Merkezi 1 Emlak ve Ġstimlak Müd. 2 Tamir atolyesi hizmetleri ĠĢletme ve ĠĢtirak Müdürlüğü 186 DıĢ Birimler 2 Mega Center 1 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü 1 ĠĢletme Müdürlüğü 20 Bilgi ĠĢlem 23 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 20 Gayri Sıhhi Birimi 1 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müd. 20 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 26 Zabıta Müdürlüğü 26 Kültür Müdürlüğü 5 BaĢkan Yardımcıları 9 Ġnsan Kaynakları 7 Özel Kalem 17 86

87 Mali Hizmetler Müd. 6 Kentsel Tasarım Müd. 20 Kültür Müdürlüğü 3 Yazı ĠĢleri 7 Ruhsat ve Denetim Müd. 16 Temizlik Müdürlüğü 15 Fen ĠĢleri Müdürlüğü 4 Destek Hizmetleri Müd. 8 Park ve Bahçeler Müd. 7 UlaĢım Hizmetleri Müd. 1 Plan ve Proje Müdürlüğü 2 Emlak ve Ġstimlak Müd. 3 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 6 Eğitim Merkezleri 18 Bakım ve Onarım Hizmetleri (Yıllık SözleĢmeler) Chiller soğutma grubunun bakım ve onarımı (3 adet) Yapıldığı Yer Merkez Bina, Semih Erden Spor Tesisleri, BayrampaĢa Gençlik Merkezi Su arıtma cihazlarının bakım ve onarımı Sanayi tipi su arıtma (1 adet) (yılda 4 kez) (16 Adet) Merkez Bina ve DıĢ Birimler Soğutma Kulesi Bakım ve Onarım SözleĢmesi Merkez Bina ve BAYGEM Jeneratör bakım ve onarım (8 Adet) Tüp alımı (12 Kg lık LPG (150 Adet), 45 Kg lık LPG sanayi tüpü (15 Adet) Merkez Bina, Semih Erden - Arda Turan CevatpaĢa Spor Tesisleri,Gençlik Merkezi, Kartaltepe - Altıntepsi Semt Konağı. Veterinerlik, Hayvan Barınağı, Fen ĠĢleri Md. ġantiye ġefliği ve Ramazan Programları ve Belediyemizin Etkinliklerinde Doğalgaz ve su ısıtma kazanının Kombilerin (14 Adet) bakım ve onarımı (11 Adet) ve Merkez Bina ve DıĢ Birimler VRV DıĢ Ünite Bakım ve Onarım SözleĢmesi (10 Adet) Bilim Merkezi ve Terazidere Spor Tesisleri Klima iç ve dıģ üniteleri bakımı ve onarımı ( (71 adet) Merkez Bina ve DıĢ Birimler 87

88 Bakım ve Onarım Hizmetleri Soğutma Kulesi Bakım ve Onarımı Dalgıç Pompalarının Bakım ve Onarımı (16 Adet) Telefon santral sistemleri yıllık bakım sözleģmesi yapılması ( 4 adet) Asansör Tamiri, Bakım ve Onarımı (her ay) (6 adet) Asansör tamiri, bakım ve onarımı (her ay) (11 adet) Yapıldığı Yer Merkez Bina, BAYGEM Arda Turan - Semih Erden Spor Tesisleri, Gençlik Merkezi Nikah Salonu Merkez Bina, Gençlik Merkezi, Arda Turan- Semih Erden Spor Tesisleri. Merkez Bina, Gençlik Merkezi Arta Turan - Semih Erden Spor Tesisleri, Bilim - Bilgi Merkezleri, Kartaltepe Altıntepsi - Terazidere Semt Konaklarında. Fatura ve sözleģme hizmeti: Belediye Hizmet Binamızın ve diğer hizmet merkezlerimizin su, elektrik, doğalgaz, telefon, internet, Ramazan Ayı program yerleri ve Kurban Bayramı öncesi satıģ ve kesim yerlerine ihtiyaç halinde sözleģmeler yapılarak, fatura ödemeleri düzenli olarak yapılmıģtır. Su ,40 Ġnternet ,31 Doğalgaz ,57 Elektrik ,87 Türktelekom ,13 Cep Telefonu ,68 Grupmesajcell ,20 8 adet SU sözleģmesi,12 adet TELEFON sözleģmesi, 3 adet STATĠK ĠP sözleģmesi, 8 adet ĠNTERNET sözleģmesi yapılmıģtır Belediye Hizmet Binamız ve Tüm DıĢ Birimlerimize ait güncel fatura adedi; 74 adet elektrik faturası, 34 adet doğalgaz faturası, 134 adet su faturası, 115 adet türktelekom faturası, 79 adet iģtecell faturası, 1 adet grup mesajcell faturası, 59 adet internet faturası ödenmektedir Kültür salonları ve sosyal etkinlikleri: Yücel Çakmaklı Kültür Salonu : 2014 yılı etkinlik sayısı 263 tür. Belediye Kültür Salonu: 2014 yılı etkinlik sayısı 172 dir. Baygem Kültür Salonu : 2014 yılı etkinlik sayısı 6 dır. Diğer Etkinliklerimiz :2014yılıdiğeretkinliklerimiz50dir. (AçılıĢ Programları,Temel Atma Törenleri,Piknik OrganizasyonKültür Solanlarımızda yapılacak sosyal etkinliklerden önce programlara teknik hizmet, çay servisi, temizlik hizmeti sunulmuģ olup, etkinliklerin kusursuz yapılmasına önem verilmektedir. Ramazan Kurban Faaliyetleri :Ramazan ayı boyuncu her gün yemek ikramları, masa düzeni, yemek servisleri, masa sandalye toplama ve çadır kurma iģlemleri titizlikle karģılanmıģtır.eksik olan masa, sandalye ve tabure talepleri yapılarak temini sağlanmıģtır.kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri olarak belirlenen eski cezaevi ve Mega Center 5 i biryerde de bulunan yerlere geçici elektrik ve geçici su sözleģmeleri yapılarak elektrik ve su tesisatları çekilerek çadırlar kurulmuģtur. Bayram boyunca elektrik ve tamir atölyesindeki personellerimiz koordineli olarak görev almıģlardır. DemirbaĢ Alımları:Zabıta Müdürlüğünün yeni yerine (Yorum Ġstanbul) Otomatik Kepenk Alımı Mobilya Alımı yapılmıģtır.belediye Nikah Memurluğunun ihtiyacı olan mobilya ve mefruģatları temin edilmiģtir.yeni açılan Kartaltepe Bilgi Evine ile Altıntepsi Semt konağının 88

89 ihtiyaçları temin edilmiģtir.belediye Merkez Binası ile dıģ birimlerin ihtiyacı dahilindeki demirbaģ ihtiyaçları temin edilmiģtir.muhtelif yerlere kamera sistemleri kurulmuģtur.ramazan ayı programlarında ve kültür etkinliklerinde kullanılmak üzere plastik masa, sandalye tabure ve kağıt masa örtüsü, çay kazanı ve çay matik alımı yapılmıģtır. BayrampaĢa 1. Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı ile BayrampaĢa Kaymakamlığı, Tüketici Hakem Heyeti Sorunları BaĢkanlığının talepleri üzerine odaları BaĢkanlığımızın 06/11/2014 tarih ve 119 sayılı Meclis Kararı ile yenilenmiģtir.müdürlüğümüzün gerçekleģtirdiği demirbaģ alımı 2014 yılı itibariyle ,10 TL dir. Tadilat ĠĢlemleri :KreĢ binası, Altıntepsi bilgi evi, Baygem v.b. yerlerin gerekli olan tadilat iģlemleri yapılmıģtır.gerekli olan merkez bina ve dıģ birimlerin cam bakım ve onarımları yapılmıģ, cam malzemeleri alınmıģtır.merkez bina ile diğer hizmet merkezlerinin mobilyalarının bakım ve onarım iģleri yapılmıģtır.bayrampaģa genelindeki gerek görülen muhtelif yerlere tabela yaptırılmıģtır. Teknik Personel Hizmeti :Teknik Personel Hizmet Bedelinin yıllık HakediĢ Bedeli ,80 TL+KDV dir. Belediye Binamızın ve Belediyemize bağlı diğer binalar ile tesislerimizin tamir, bakım ve onarım hizmetleri en iyi Ģekilde yapılmıģtır.teknik Personel Hizmeti için Yüklenici firma tarafından 3 elektrik tamircisi, 5 ısı merkezi çalıģtırma arıza tespit ve onarım (kazancı) görevlisi, 1 genel tamirat (tamirci) görevlisi olarak toplam 9 teknik personel görevlendirilmiģtir.2015 yılı için temizlik firması üzerinden çalıģan teknik personellerimiz yeni yapılan ihale dahiline alınarak 21 kiģilik teknik personel kadrosu oluģturulmuģtur. Ġlan ĠĢleri : Müdürlüğümüze çeģitli Ġcra Müdürlüklerinden gelen 137 adet ilan yazıları tutanakla beraber ilan panolarına asılmıģ olup, asıldığına dair üst yazıları tutanakla birlikte tekrar ilgili merciye gönderilmiģtir. AfiĢ Asma Ve Toplama ĠĢleri :Yıl boyunca yapılan bütün etkinlik, açılıģ ve programlar için yaptırılan afiģlerimiz direkler arasına zamanında asılmıģtır. AçılıĢlar öncesi alan ve yol süslemeleri gerçekleģtirilmiģtir SPOR ĠġLERĠ BĠRĠMĠ Birim olarak spor faaliyetlerinin halkımızın tüm kesimleri için eriģebilir hale getirilmesini hedeflemekteyiz. Birimimiz, ilçemiz sınırları dahilinde bulunan spor tesislerinin bakım onarım ve denetim faaliyetlerini yürütür, tesislerde belirlenecek program dahilinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinyürütülmesinisağlar.ġlçe halkının hareketli yaģam tarzını arttırmak ve katkı koymak, gençleri kötü alıģkanlıklardan uzak tutmak ve sosyalleģmelerine yardım etmek amacıyla tüm yıl boyunca spor kursları düzenler, turnuvalar organize eder; Ġlçe sınırları içerisinde gençlere ve amatör spor klüplerine yardım etmek temel amacımız ve görevimizdir. Spor ĠĢleri Birimine Bağlı Tesisler Arda Turan Spor Tesisi CevatpaĢa Spor Tesisi Kocatepe Spor Tesisi Semih Erden Spor Salonu Terazidere Spor Tesisi Tesislerimizde ÇalıĢan Personel Sayısı sıra tesis adı tesis sorumlusu güvenlik personel sorumlusu temizlik personel sorumlusu 1 arda turan spor tesisileri cevatpaģa spor tesisleri semih erden spor tesisleri kocatepe spor tesisleri terazidere spor tesisleri 1 3 toplam

90 Arda Turan Spor Tesisi:2012 yılında hizmete açılan tesisimiz 45m X 90m ölçülerinde sentetik çim sahadır.ġlçemizdeki 8 spor kulübümüz haftada ortalama 45 saat burada idman yapmaktadırlar.bayrampaģa Spor Kulübümüz tesisimizde ikamet etmeye devam etmektedir. Arda Turan Spor Tesisinde Spor Yapan Okul Ve Derneklerimiz : Sıra Okul veya Dernek Adı HaftalıkSpor Saati Yıllık Ġdman aati 1 B.paĢa Taraftarlar Derneği Nail ReĢit Orta Okulu Hayırseverler Kuran Kursu 1 (11. Ay Sonrası) 8 4 KAGEP (Karadeniz Gençlik Platformu) 1 (6. Ay Sonrası) 24 5 Yahya Kemal Okulu CevatpaĢa Spor Tesisi :Tesisimiz 2014 yılında faaliyete geçmiģ olup 35,5 m X 63,5 m ölçülerindedir. Haftalık ortalama 30 saat kulüplerimize ve STK lara tahsis edilmektedir. CevatpaĢa Spor Tesisinde Antrenman Yapan Spor Kulüplerimiz : Sıra Spor Kulübü Adı Haftalık Ġdman Saati Yıllık Ġdman Saati 1 CevatpaĢa Spor Kulübü 9 (3. Ay Sonrası) 81 2 Yıldırım Bosna Spor Kulübü 3(11. Ay Sonrası) 24 3 MuratpaĢa Spor Kulübü 1 (11. Ay Sonrası) 8 4 Kocatepe Spor Kulübü 1 (12. Ay Sonrası 4 5 Çankırı Maaruf Spor Kulübü 1 (12. Ay Sonrası) 4 CevatpaĢa Spor Tesisinde Spor Yapan Okul ve Derneklerimiz: Sıra Okul veya Dernek Adı Haftalık Spor Saati 1 Sağmalcılar Lisesi 1 2 Ġsmail Erez Lisesi 1 3 Ak Parti Gençlik Kolları 4 4 Sivaslılar Derneği 1 5 Diyarbakır CüngüĢlüler Derneği 1 6 Ġslanbul Kuran Kursu 1 7 Malatya Kale Derneği 1 8 Semerkant Derneği 1 9 Deryayı Saadet Derneği 1 Kocatepe Spor Tesisi :Her haftasonu amatör lig maçları için tahsis edilmektedir. Hafta da ortalama 8 maç oynanmaktadır.hafta içi 10 kulübümüz antremanlarını burada yapmaktadırlar.yıl içerisinde toplam 2300 saat kulüplerimize idman için tahsis edilmiģtir.eylül ayndan bu yana 123 resmi maç oynanmıģtır. Kocatepe Spor Tesisinde Antrenman Yapan Spor Kulüplerimiz : Sıra Spor Kulübü Adı Haftalık Ġdman Saati Yıllık Ġdman Saati 1 BayrampaĢa Spor Kulübü Tuna Spor Kulübü Çankırı Maaruf Spor Kulübü Kartaltepe Spor Kulübü Ġstanbul Bafra Spor Kulübü Ġstanbul Giresunlular Spor Kul Yıldırım Bosna Spor Kulübü MuratpaĢa Spor Kulübü 1 52 Terazidere Spor Tesisi :2014 ġubat ayı itibariyle zemin yenilemesi biten tesisimiz, U11, U12, U13 Amatör lig maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.ġlçemizin 5 Amatör takımı idmanlarını burada yapmaktadırlar.yıl içerisinde toplam 2000 saat spor kulüplerimize tahsis edilmiģtir. 90

91 Terazidere Spor Tesisinde Antrenman Yapan Spor Kulüplerimiz: Sıra No Spor Kulübü Adı Haftalık Ġdman Saati Yıllık Ġdman Saati 1 BayrampaĢa Spor Kulübü Altıntepsi Spor Kulübü Teknik Spor Kulübü Terazidere Spor Kulübü Doğan Spor Kulübü 1 (10. Aydan Sonra) 12 6 Pirlepeliler Lisesi Esenler Spor Kulübü (Sahaları tadilatta olduğundan) 4 (BaĢkanlık Onayı ile verildi.) 32 Semih Erden Spor Salonu: Basketbol Salonu :Spor kulüplerimiz, Milli Eğitime bağlı okullar ve Spor Okulumuz Haftada ortalama 30 saat Ġdman yapmaktadırlar Plates Salonu :Spor Okulumuz 4 aylık periyotlarla haftalık 30 saat Plates, Step/Aerobik dersleri vermektedir. Karate Salonu :Spor okulumuz 4 aylık periyotlarla haftalık 30 saat Karate, Tekvando, Aikido ve Çocuk Jimnastiği dersleri vermektedir. BayrampaĢa Belediyesi Spor Okulumuzu 2014 yılı itibariyle Açtık:Ekim ayında Spor okulumuzu yoğun bir katılım ile açmıģ bulunmaktayız. Semih Erden Spor Okulu BranĢlara Göre Öğrenci Sayısı : Sıra BranĢ Adı Öğrenci Sayısı Haftalık Ders Saati 1 Basketbol Voleybol Karate Tekvando Aikido Çocuk Jimnastiği Plates Atletizm TOPLAM Semih Erden Spor Tesisine Alınan Mal ve Malzemeler : Sıra Alınan Malzeme Miktarı Cinsi 1 Forma 1000 Adet 2 Plates Çemberi 20 Adet 3 Plates Topu 45 Adet 4 Voleybol Topu 10 Adet 5 Mini Voleybol Topu 20 Adet 6 Tenis Masası 2 Adet 7 Portatif Voleybol Direği 2 Çift 8 Tatemi Minderi 150 Adet 9 Atlama Ġpleri 25 Adet 10 Engel Atletizm 6 Adet 11 ÇıkıĢ Takozu 3 Adet 12 Basketbol Topu 20 Adet 13 Met Minderi 30 Adet 14 Jimnastik Minderi 15 Adet ATV Motor Alımı :1 Adet ATV Motor alınarak çim sahalarımızın bakımı yapılmaktadır Tesislerimizde Yapılan Tadilatlar : Semih Erden Spor Tesisi :Nisan Ayı içerisinde Semih Erden Spor Tesisinde direk binanın zeminine dökülen yağmur suları pimaģlarla toplanarak ana kanala verildi. Mevcut atık suların toplandığı kuyu Ġski ye müracaat edilerek büyütüldü ve Otopark ağzında bir kanal daha açıldı. Kuyular yedek pompalarla güçlendirildi. Fen iģleri Müdürlüğümüz tarafından da yola yeni ızgaralar açıldı. Park bahçeler Müdürlüğümüz tesisin yanındaki parka bir su arkı yaparak gelen fazla suyun ana kanala taģınmasını sağladı. Böylelikle otoparkın su basma sorunu çözülmüģ oldu. 91

92 Semih Erden Plates Salonu Yapılması ĠĢi:Bodrum katın belli bir kısmı tadilat yapılarak Plates salonu oluģturuldu. Spor okulumuzun belirli branģları burada devam etmektedir. Futbol Sahalarımıza Yapılan Tadilatlar :Kocatepe, Terazidere ve Arda Turan Top Sahaları File ile ikiye bölündü.cevatpaģa Top sahası file ile yükseltildi. Mescit olmayan tesislerimizde mescid alanları oluģturuldu. Bütün tesislerimize mescid halısı alındı.semih Erden ile Kocatepe Top sahası arasındaki alana kumandalı kapı yapıldı. Kocatepe tarafındaki kapının da motoru değiģtirildi.kocatepe Top Sahasına kamera güvenlik sistemi ve Alarm cihazı kuruldu. Futbol Sahalarımıza Yapılan Tadilatlar :Arda Turan Spor Tesisi Saha aydınlatması Led Projektörlere dönüģtürüldü. 400 Watlık 40 adet Led Projektör alınarak direklere takıldı.belediye Stadı tribün protokol koltukları yenilendi.kocatepe stadı KĠEM de bulunan bilgisayarlar Bilgi Ģlem Müdürlüğü ne teslim edildi. Mevcut alan Toplantı salonu ve sahayı görecek Ģekilde Yönetici odası olarak dizayn edildi.bütün tesislerimizin boya badana iģlemleri yapıldı. CevatpaĢa Spor Tesisi teras kattan kaynaklanan akıntılar yeniden izolasyon yapılarak giderildi. Tesis Sorumluları Ġle Koordinasyon Toplantıları:BaĢkan Yardımcımız, ĠĢletme ĠĢtirak Müdürümüz ve Tesis Sorumlularımız ile beraber 15 günde bir toplantılarımız devam etmektedir BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 1 müdür, 2 bilgisayar mühendisi, 1 webmaster, 1 bilgisayar programcısı, 1 sistem mühendisi, 1 bilgisayar teknikeri olmak üzere 6 kiģilik ekiple çalıģmalarını sürdürmektedir. 1/E-Belediye Hizmetleri: E-Belediye uygulaması ile sicil bilgilerinizi sorgulanabilmekte, ödeme yapabilmekte ve e-dekont alınabilmektedir. ġikayet-istek bildirimi oluģturup, kayıt numarası ile Ģikayet takip edebilmektedir. Meclis ve Encümen Kararları ve Evlendirme BaĢvuru Formuna da E-Belediye ekranından ulaģılabilmektedir. AĢağıda yıl bazında E-Belediye tahsilat rakamları gözükmektedir. 2/BayrampaĢa Belediyesi Web Sitesi ve Diğer Web Sitesi ÇalıĢmaları: adresinden hizmet veren web sitemize 2014 yılında aylık ortalama ziyaret yapılmıģtır yılı sonu itibarı ile bin üyeyi aģmıģ olan sitemiz BayrampaĢalı vatandaģlarımızın BayrampaĢalı iģverenlerle buluģmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. BayrampaĢa Belediyesi kurumsal web sitesi mobil arayüzüde kullanımdadır. 92

93 3/Destek Takip Sistemi Ġstatistikleri : Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü yaklaģık olarak 500 PC, 50 Notebook ve 200 yazıcı için teknik destek sağlamaktadır. Müdürlüğümüzce verilen 2014 yılı destek istatistikleri aģağıdadır; 630 Adet Donanım Arızası / Yeni PC Kurulumu 360 Adet Sistem Arızası / Genel Bakım 585 Adet Yazıcı Arızası / Kurulumu 345 Adet Program Kurulumu 4/ Bilgi Güvenliği ÇalıĢmaları :Internet tarafından gelebilecek olası saldırılara karģı Firewall ve IPS sistemi geliģtirilmiģtir. Sürekli eriģim kontrolleri yapılmakta ve saldırı tedbirleri alınmaktadır. Kablosuz bağlantılar için güvenlik duvarı, yetkili eriģim noktaları ve mac filtreleme oluģturulmuģtur. Tüm Internet eriģim noktaları için log analizi ve raporlama yapılmaktadır. Veritabanı sistemi cluster yapıda çalıģmaktadır. Olası bir arıza durumunda 1 dk. içinde yedek sunucu devreye girmek üzere yapılandırılmıģtır. Afet yönetim sistemi çerçevesinde veritabanıyedeği farklı iki BüyükĢehirde bulunan datacenterlarda Ģifreleme yapılmak suretiyle replikasyon sağlanarak saklanmaktadır. Ayrıca yedekleme ünitesinde tüm sistemin yedeği 10 set olarak alınmaktadır. Kullanıcı bilgisayarları merkezi sunucu sistemleri ile yönetilmekte ve merkezi güvenlik sistemleri ile korunmaktadır.sanallaģtırma projesi kapsamında uygulama sunucuları için sanallaģtırma sistemi kurulmuģtur. Bu sayede güçlü merkezi yönetim, konsolidasyon, iģ güvenliği ve sürekliliği sağlanmıģ, maliyet azaltılmıģtır. Sistem odasına yetkisiz eriģimlerin engellenmesi için kartlı geçiģ sistemi kurulmuģtur. Sistem odasına giriģ ve çıkıģ bilgileri raporlanmaktadır. Bilgi güvenliği kapsamında ISO27001:2005 BGYS kurulması için çalıģmalar baģlatılmıģ, gerekli eğitimler alınmıģtır. Sistem odasına donanım cihazlarına zarar vermeyen gazlı söndürme sistemi kurularak, serverler yangına karģı güvenli hale getirilmiģtir. 5/Kent Otomasyon Sistemi GeliĢtirme ÇalıĢmaları:Belediyemizde kullanılmakta olan MIS uygulamaları daha kullanıģlı ve görselliğin ön planda olduğu web tabanlı olarak çalıģması için uygulamalar değiģtirilmektedir. Müdürlük bazında test edilerek onaylanan uygulamalar devreye alınmaktadır. Süreç tabanlı iģ zekası uygulamaları ile ilgili gerekli yazılım ve donanım altyapıları hazırlanmıģ olup analizleri tamamlanan süreçler devreye alınmıģ, diğer süreçlerin analizleri de devam etmektedir. 6/ Mobil Uygulamalar: Devreye alınan mobil uygulamalar;mobil BaĢkan Uygulaması (VatandaĢa ait yardım ve istek Ģikayet bilgilerine eriģim, Yeni talimat oluģturma ve atama, elediye gelir ve giderlerin izlenmesi)mobil VatandaĢ Uygulaması (VatandaĢ Belediye etkileģimi, Güncel Bilgiler, E-Belediye ĠĢlemleri)Mobil Kabahatler Uygulaması (Kabahatler Kanunu ile ilgili iģlemler, Matbu Belgelerin oluģturulması)mobil Beyan Uygulaması (ĠĢletme müdürlüğü personeli tarafından sahada beyan alma, e-tahsilat, borç sorgulama iģlemleri yapılabilen uygulamadır)mobil Ekip Yönetimi Uygulaması (Web tabanlı uygulama ile harita üzerinde ekip takibi, Ġstek Ģikayet kayıtlarının ekiplere yönlendirilmesinin sağlanması, Ekiplerin izledikleri yolların geçmiģe dönük izlenebilmesi)mobil Ekip Takip Uygulaması (Yöneticilerin sahadaki mobil ekipleri ve istek Ģikayet kayıtlarını harita üzerinden mobil cihazlar ile takip edebilecekleri uygulamalardır) 7/Kamu Kurumlarıyla Entegrasyon ÇalıĢmaları :Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Tapu verilerine online eriģim sağlanmıģtır. BayrampaĢa Belediyesi, E-Devlet Kapısından (www.turkiye.gov.tr) Beyan Bilgileri Sorgulama, Borç Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Bilgi Edinme BaĢvuru ve sorgulama hizmetleri, Arsa Rayiç Değerleri, Çevre Vergisi Oranları,Bina AĢınma oranlarını barındıran hizmetleri sunmaktadır. NVĠ ile entegrasyonumuz sayesinde Yıkım ruhsatı, Ruhsat, Ġskan ruhsatları sisteme doğrudan atılmaktadır. 8/ EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve E-imza / Mobil Ġmza Kullanımı Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar: : 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak E-imza ve Mobil imza uygulamaları ile ilgili altyapı çalıģmalarımız devam etmekte olup Tubitak Kamu Sertifikasyon Merkezi üzerinden 168 e-imza, 32 adette mobil imza yetkilendirmeleri alınmıģtır. ĠĢ ve evrak takip süreçlerinin e-imza ile uyumlu hale getirilmesi için Belediye yazılımlarımı hazırlanmıģ ve 4 müdürlükte test amaçlı kullanıma baģlanmıģtır yılı sonuna kadar tüm müdürlüklerde uygulamaya tam olarak geçilmesi hedaflenmektedir. 93

94 9/ Birimler Arası Ses TaĢıma (IP Telefon) ÇalıĢmaları: 3 adet dıģ birimimizde IP bazlı telefon altyapısı kurulmuģtur. Diğer dıģ birimlerimizde de IP Telefon sistemine geçiģ devam edecektir 1.15 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilçe sınırları içerisindeki her türlü atık ve artığın, sürdürülebilir bir katı atık yönetim sistemiyle toplanması ve taģınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Sunulan Hizmetler:Müdürlüğümüz BayrampaĢa halkına 2014 yılı içerisinde aģağıdaki hizmetleri sunmuģtur: BayrampaĢa ilçesi sınırları dahilindeki evsel katı atıkların toplanarak transfer istasyonlarına nakledilmesi,bahçe artıkları, kurban atıkları, ev eģyası gibi evsel nitelikli olmayan katı atıkların kaldırılıp depolama sahalarına nakledilmesi,cadde, sokak, boģ arsa ve otoban bağlantılarının el(insan gücü) ile süpürülmesi,cadde, sokak ve ana arterlerin süpürge aracı ile süpürülmesi,program dahilinde cadde ve sokaklar ile semt pazarlarının yıkanması,çevre ve görüntü kirliliğine yol açan hafriyat, moloz gibi kirletici unsurların kaldırılıp depolama sahalarına nakledilmesi,20 yatak altı kapasiteli hastaneler ile sağlık kurum ve kuruluģlarına ait tıbbi atıkların toplanıpnakledilmesi,konteynırlarıntemizlenmesi,yıkanmasıvedezenfekte edilmesi.müdürlüğümüz; ilçemiz sakinlerine temiz ve yaģanılır bir çevre sunmak adına, yüklenici firma bünyesinde bulunan personel ve araçlarla hizmetlerini yürütmüģtür. 01 Ekim 2014 tarihinde yeni ihale baģlamıģ olup; personel ve araç sayıları aģağıdaki tablolarda belirtilmiģtir. 01 Ocak Eylül 2014 tarihleri arası ĠĢ Eleman Sayısı Elle süpürme iģi (Ģartname dıģı) vasıfsız eleman Atıkların toplanması ve nakli iģi 91 vasıfsız eleman Tıbbi atıkların toplanması ve nakli iģi 1 Ģoför + 2 vasıflı eleman TaĢıma iģi 43 Ģöför Bakım-Onarım 2 vasıflı eleman Ġdare ve kontrol iģi 9 vasıflı eleman TOPLAM 293 eleman 01 Ekim Aralık 2014 tarihleri arası ĠĢ Eleman Sayısı Elle süpürme iģi 187 vasıfsız eleman Atıkların toplanması ve nakli iģi 88 vasıfsız eleman Kapalı alan temizliği iģi 72 vasıfsız eleman Tıbbi atıkların toplanması ve nakli iģi 1 Ģoför + 2 vasıflı eleman TaĢıma iģi 47 Ģöför Bakım-Onarım 2 vasıflı eleman Ġdare ve kontrol iģi 11 vasıflı eleman TOPLAM 410 eleman 94

95 01 Ocak Eylül 2014 tarihleri arası Araç tipi 01 Ekim Aralık 2014 tarihleri arası Araç tipi Araç Sayısı 13 m 3 lük sıkıģtırmalı evsel atık kamyonu 19 adet 7 m 3 lük sıkıģtırmalı evsel atık kamyonu 3 adet 3 m 3 lük mini damperli kamyon(çöp taksi) 6 adet 10 m 3 lük büyük damperli kamyon 3 adet 5 m 3 lük küçük damperli kamyon 2 adet Yükleyici iģ makinesi(loder) 1 adet Tıbbi atık aracı (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun) 1 adet Arazöz (15 m 3 lük) 2 adet Büyük süpürge makinesi (6 m 3 lük) 1 adet Küçük süpürge makinesi (3 m 3 lük) 1 adet Konteynır yıkama aracı 1 adet Binek araç (idareye tahsis edilmiģtir.) 3 adet TOPLAM Araç Sayısı 13 m 3 lük sıkıģtırmalı evsel atık kamyonu 19 adet 20 m 3 lük sıkıģtırmalı evsel atık kamyonu 3 adet 7 m 3 lük sıkıģtırmalı evsel atık kamyonu 3 adet 3 m 3 lük evsel atık kamyoneti 2 adet 10 m 3 lük büyük damperli kamyon 3 adet 3 m 3 lük küçük damperli kamyon 3 adet Yükleyici iģ makinesi(loder) Tıbbi atık aracı (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun) Arazöz (15 m 3 lük) Büyük süpürge makinesi Konteynır yıkama aracı Binek araç (idareye tahsis edilmiģtir.) TOPLAM 1 adet 1 adet 2 adet 3 adet 1 adet 4 adet 45 adet 43 adet Temizlik Hizmetlerimiz: Cadde, Sokak, BoĢ Arsa ve Otoban Bağlantılarının El (Ġnsan Gücü) Ġle Süpürülmesi: Müdürlüğümüz ilçe genelindeki süpürme hizmetlerinin daha verimli olabilmesi için çalıģmalarını 2 bölgede yürütmüģtür. 1. Bölge toplam 7 mahalle; 81 cadde ve 518 sokaktan oluģmaktadır.(yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Terazidere, ĠsmetpaĢa, MuratpaĢa, Vatan) 2. Bölge toplam 4 mahalle; 62 cadde ve 251 sokaktan oluģmaktadır.(yıldırım, CevatpaĢa, Kocatepe, Kartaltepe) Ocak-Eylül döneminde ihale kapsamındaki süpürme iģi, tüm cadde ve sokaklarda gün aģırı; ana arterlerde ise her gün gündüz ve akģam saatlerinde yapılmıģtır. Cadde ve sokakların süpürülmesi 64 iģçi ile yapılmıģtır. Ana arterlerin süpürülmesi ise saatleri arasında 49 iģçi ile saatleri arasında 12 kiģi ile tamamlanmıģtır. Ekim-Aralık döneminde ihale kapsamındaki süpürme iģi, tüm cadde ve sokaklarda gündüz; ana arterlerde ise hem gündüz hem de akģam saatlerinde yapılmıģtır. Cadde ve sokakların gündüz süpürülmesi 117 iģçi ile yapılmıģtır. Ana arterlerin süpürülmesi ise saatleri arasında 35 kiģi ile saatleri arasında 35 kiģi ile tamamlanmıģtır. Her iki ihalede de bayram ve tatil günleri de dahil olmak üzere (yaz dönemi için saatler ; kıģ dönemi için saatler ) program dahilinde cadde, sokak, boģ arsa ve otoban bağlantıları süpürülmüģtür.süpürme esnasında toplanan süprüntüler poģetlere doldurularak atık kamyonları ile alınabilecek uygun noktalara bırakılmıģtır. Müdürlüğümüzce verilen program doğrultusunda süpürge ekibi, özel günlerde (milli bayramlar, 95

96 dini bayramlar, Ġstanbul un KurtuluĢ ve Fetih günleri ile Ġdarece belirlenen diğer günlerde) ve ayrıca okul ve meydanların temizliği ile erzak ve kömür dağıtımı iģlerinde de görev yapmıģtır. Vakumlu süpürge aracı ile yayaların yoğun olduğu alanlarda, kalabalık meydanlarda süpürme iģlemi yapılmıģtır. Bu araçla, yapraklar, meģrubat kutuları, toz, sigara izmaritleri ve yiyecek artığı gibi çöpler hızlı ve etkili bir biçimde süpürülmüģtür. Evsel Katı Atıkların ve Süprüntülerin Toplanması ve Nakli: BayrampaĢa genelindeki 734 sokak, 35 çıkmaz sokak, 143 caddeden ve ilaveten boģ alanlardan süpürme sonrası toplanan süprüntüler Ocak-Eylül döneminde 2 adet mini atık aracı ile Ekim-Aralık döneminde 6 adet mini atık aracı ile her gün toplanmıģtır. Tüm evsel katı atıklar Ocak-Eylül döneminde 25 adet ve Ekim- Aralık döneminde 20 adet sıkıģtırmalı araçla her gün toplanmıģ ve Halkalı atık aktarma merkezine nakledilmiģtir. SıkıĢtırmalı evsel atık toplama araçlarında, bir ağır vasıta ehliyetli Ģoför ve 3 iģçi görev yapmıģtır. Büyük ve küçük tip evsel atık araçları ile muhtelif yerlerdeki 357 adet konteynıra bırakılan evsel atıklar 24 saat aralıksız olarak toplanmıģtır. Mini Atık Araçlarımız: Ocak-Eylül döneminde 2 adet, Ekim-Aralık döneminde 6 adet mini atık aracı ile ilçemizin dar sokaklarındaki evsel atıklar toplanmıģtır. BayrampaĢa ilçesi sınırları içindeki girilmesi zor tüm dar sokakların evsel atıklarını toplayan bu mini araçlar tek seferde 3 m 3 atık taģıyabilmektedir. Sokak aralarına rahatlıkla girebilen bu araçlar ile dar sokaklardaki atık toplama sorunu çözüme kavuģmuģtur Zamansız Çöp Atılması ile Mücadele ÇalıĢmalarımız: Zamansız çöp atımının fazla olduğu cadde ve sokaklarda, uyarı ve bilgilendirme çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmalar neticesinde, zamansız çöp atımı az da olsa azalmakla beraber, tamamen engellenememiģtir. Uyarı ve bilgilendirme çalıģmalarımız devam etmektedir. Bilgilendirme Yapılan Cadde ve Sokaklar Altıntepsi ĠsmetpaĢa Mahallesi Mahallesi Alp Sk. Kurt Sk. Gazi Osman PaĢa Cad. Babil Sk. Mehmetçik Sk. Mavi Sk. Çimen Oğuz Sk. Sk. Mete Sk. Er Sk. Tophane Sk. Poyraz Sk. Eti Sk. Toros Sk. MuratpaĢa Mahallesi Bayır Sk. Gündüz Sk. Kısmet Sk. Sofular Sk. Tuna Cad. Fener Sk. Uluhan Sk. Yıldırım Mahallesi Fulya Sk. Yalı Sk. Atilla Sk Kartaltepe Mahallesi Gül Sk. Günay Sk. Hayat Sk. Ġsmet PaĢa Cad. Karaca Sk. Yamaç Sk. Zafer Sk. Zürüh Sk. Oğuz Sk. Ordu Cad. Saray Sk. Tunca Sk. Uludağ Sk. Fatih Cad. Fevzi PaĢa Cad. Çam Sk. Terazidere Mahallesi Zamansız çöp çıkarılmasının önlenmesi amacıyla bazı çöp noktalarında nöbet çalıģması yapılmıģtır. Bu noktalara çöp getiren kiģiler hakkında Kabahatler Kanunu na göre yasal iģlem yapılması hususu Zabıta Müdürlüğü ne bildirilmiģtir. 96

97 Nöbet ÇalıĢması Yapılan Cadde ve Sokaklar Yıldırım Mahallesi ġehit Kamil Balkan Cd. Atilla Sokak köģesi ġehit Kamil Balkan Cadde boyunca MuratpaĢa Mahallesi Kamil Caddesi Tuna Caddesi Altıntepsi Mahallesi FevzipaĢa Caddesi ĠsmetpaĢa Mahallesi Ġsmet PaĢa Caddesi 3 hafta boyunca, tam zamanlı 1 hafta boyunca, tam zamanlı 1 hafta boyunca, tam zamanlı 1 hafta boyunca, tam zamanlı 1 hafta boyunca, tam zamanlı 1 hafta boyunca, tam zamanlı Zamansız ve uygunsuz çöp atılan noktalarda bulunan uyarı tabelaları yenilenmiģtir yılında zamansız ve uygunsuz yerlere çöp atılmasını önlemek için yerleģtirilen 22 adet tabela ile birlikte ilçe genelindeki tabela sayısı 125 adet olmuģtur. Konteynırlarımız : Ġlçemiz genelinde toplam 357 adet plastik konteynır bulunmaktadır. Konteynırların 234 adeti caddelerde, 123 adeti okullarda bulunmaktadır. Sert plastik malzemeden imal edilen plastik konteynırlarımız 770 lt kapasiteye sahiptir. Üzerlerinde Belediyemize ait logolar bulunmaktadır. Plastik konteynırlarımız atık araçları arkasında bulunan mekanizma ile boģaltılmaktadır. Ġlçe genelinde bulunan konteynırların dağılım haritası 1.Bölge ve 2.Bölge için ayrı olarak aģağıda verilmiģtir. 1.Bölge Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Terazidere, ĠsmetpaĢa, MuratpaĢa, Vatan Mahallelerini; 2.Bölge Yıldırım, CevatpaĢa, Kocatepe, Kartaltepe Mahallelerini kapsamaktadır. Evsel atık konteynırlarının Dağılım Haritası: Yeraltı Konteynırları:Çöp toplamada yeni ve çağdaģ bir uygulamayı hayata geçirmek için yerleģtirilen yeraltı konteynırlarının sayısı ilçe genelinde 33 adete ulaģmıģtır.yeraltı konteynırlarımız özel olarak dizayn edilen 2 adet evsel atık kamyonu tarafından periyodik olarak boģaltılmaktadır 97

98 Altıntepsi Mh. Altıntepsi Mh. CevatpaĢa Mh. CevatpaĢa Mh. CevatpaĢa Mh. ĠsmetpaĢa Mh. ĠsmetpaĢa Mh. Kartaltepe Mh. Kartaltepe Mh. Kartaltepe Mh. Kocatepe Mh. MuratpaĢa Mh. MuratpaĢa Mh. MuratpaĢa Mh. Ortamahalle Mh. Terazidere Mh. Vatan Mh. Vatan Mh. Yenidoğan Mh. Yenidoğan Mh. Yenidoğan Mh. Yenidoğan Mh. Yıldırım Mh. Yıldırım Mh. Yıldırım Mh. Yıldırım Mh. Yıldırım Mh. Yıldırım Mh. Özkan Caddesi-Emin Nihat Sözeri Caddesi köģesi Yahya Kemal Parkı-Sabit Pazar köģesi Çetin Sokak-Fırın Sokak köģesi Gökhan Sokak Bilal HabeĢ Cami önü Saraybosna Sokak Uluhan Sokak Zürüh Sokak 53.Sokak-Gazi Kemal Caddesi köģesi 58.Sokak park köģesi Ordu Caddesi-Çimen Sokak kesiģimi 50.Yıl Caddesi-Kocatepe Cd. tarafı Kamil Caddesi Bankamatik yanı Kamil Caddesi Mustafa Itri ĠÖO önü Tuna Caddesi Spor Kompleksi önü Çevik Kuvvet (3 adet) Esenler Caddesi-Akpınar Caddesi köģesi Esenler Caddesi-Eski Kaldırım Sokak köģesi Esenler Caddesi-Kentsel DönüĢüm Ofisi önü Büyükçınar Caddesi -Atik Sokak köģesi Çizmeci ĠĢ Merkezi önü Demirkapı Caddesi Merkez Cami önü Özgür Sokak Rıfat Canayakın Lisesi önü 100.yıl Caddesi Kutlu Caddesi Nuri Örs ĠÖO köģesi Millet Caddesi Sevgi Parkı önü Piri Reis Sokak-Karanfil Sokak köģesi ġehit Kamil Balkan Caddesi-Nazar Sokak köģesi Yıldırım ġehir Parkı (4 adet) Yeraltı Konteynırlarının Dağılım Haritası 98

99 Çöp Kovaları: Prestij caddeler ve ana arterlerde yerlere çöp atılmasını engellemek için 122 adet çöp kovası yerleģtirilmiģtir. Ana arterlerde bulunan çöp kovaları sayesinde insanların küçük çöpleri yere atmasının önüne geçilmiģtir. Çöp kovalarının üzerinde bulunan özel bölme küllük vazifesi görmektedir. ÇÖP KOVASI BULUNAN YERLER Sokak 7 2 Abdi Ġpekçi Caddesi (Elektrik Ġdaresi 3 3 önü) Ali Fuat BaĢgil Caddesi 10 4 Cumhuriyet Caddesi 11 5 Çam Sokak 4 6 Çevik Kuvvet 6 7 Çınar Caddesi 5 8 Demirkapı Caddesi 7 9 Emin Efendi Caddesi 3 10 Esenler Cd. Kentsel DönüĢüm önü 1 11 Gökhan Sokak 6 12 Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi içi ve 5 etrafı 13 Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi içi 5 14 Ġstiklal Caddesi 2 15 Kamil Caddesi Kenar Caddesi 3 17 Kocatepe top sahası içi 2 18 Manastır Caddesi 8 19 Ordu Caddesi 5 20 Semih Erden Spor Salonu Evler Mezarlığı 5 TOPLAM 122 Çöp Kovalarının Dağılım Haritası 99

100 Evsel Nitelikli Olmayan Katı Atıkların Toplanması ve Nakli: Ġlçe genelindeki bahçe artıkları, kurban artıkları, atık eģya vb. evsel nitelikli olmayan katı atıklar Ocak-Eylül döneminde 3 adet açık damperli kamyon (3 m 3 ), Ekim-Aralık döneminde 2 adet açık damperli kamyon (5 m 3 ) ile toplanmıģtır. Toplanan evsel nitelikli olmayan katı atıklar 10 m 3 açık damperli araçla Odayeri düzenli depolama merkezine nakledilmiģtir. ĠnĢaat Atıkları, Hafriyat ve Moloz Toplanması ve Nakli: Yüklenici ilçemiz sınırları dâhilindeki toprak yığınları, cüruf, moloz, inģaat artıkları, hafriyat gibi görüntü kirliliğine yol açan kirletici unsurları kaldırıp, Bolluca depolama sahasına nakletmiģtir. Hafriyat ve inģaat atıklarının toplanması ve depolama sahasına taģınması iģinin yürütülmesinde; bir yükleyici iģ makinesi, 2 adet 10 m 3 lük açık damperli kamyon kullanılmıģtır. Tıbbi Atıkların Toplanması ve Nakli: Ġlçemiz dahilindeki 20 (Yirmi) yatak kapasite altı özel ve resmi hastaneler, sağlık ocakları, dispanser, poliklinik, laboratuar gibi tüm sağlık kuruluģlarının tıbbi atıkları; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 28. maddesinde belirtilen niteliklere haiz 1 adet tıbbi atık aracı ile konusunda eğitim almıģ iki personelden oluģan uzman ekip tarafından toplanmıģtır. Ancak bunun için ilgili kurum ve kuruluģların, Belediyemiz her yıl tıbbi atık sözleģmesi yapması gerekmektedir. SözleĢme yapan kuruluģlardan yasal prosedüre uygun olarak toplanan tıbbi atıklar çevreye zarar vermeden Odayeri tıbbi atık yakma tesisine nakledilmiģtir.tıbbi atıklar Müdürlüğümüzce verilen program doğrultusunda sağlık kuruluģlarından çarģamba ve cumartesi günleri toplanmıģtır. Tıbbi atık aracı her günlük kullanımdan sonra düzenli bir Ģekilde yıkanıp dezenfekte edilmiģtir. Büyük Makine Ġle Cadde ve Sokak Süpürülmesi:Ġlçemiz sınırları dahilindeki cadde, sokak ve ana arterlerde arası 2 adet yol süpürme aracı ile; arası 1 adet yol süpürme aracı ile Müdürlüğümüzce verilen program doğrultusunda hergün süpürülmüģtür. Cadde Sokak ve Pazar Yerlerinin Yıkanması: Semt pazarı kurulan bölgeler, pazar artıklarının alınmasından sonra arazöz ile yıkanarak temizlenmiģtir. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından verilen program doğrultusunda; cami, okul bahçeleri ile cadde ve sokakların yıkanması iģi gerçekleģtirilmiģtir. Konteynırların Yıkanması ve Dezenfeksiyonu :Ġlçemizdeki tüm konteynırlar (357 adet) Müdürlüğümüzce verilen program kapsamında haftada 6 gün olmak üzere konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile periyodik olarak yıkanmıģ ve dezenfekte edilmiģtir. Ramazan ÇalıĢmaları: Ramazan ayı boyunca sokak iftarlarının düzenlendiği sokaklar; süpürülmüģ, yıkanmıģ, gülsuyu sıkılmıģ ve sokağın iftar sonrası temizliği de yapılmıģtır. Kurban ÇalıĢmaları: Müdürlüğümüz; 2014 yılı Kurban Bayramı nın rahat, huzurlu ve sıkıntısız yaģanması için, BeĢi Bir Yerde Hizmet Merkezi nde ve BayrampaĢa Eski Cezaevinde bulunan hayvan satıģ yerlerinde bulunan hayvan satıcılarının ve kurbanlık hayvanların olumsuz hava koģullarından etkilenmemesi ve modern bir ortamda hizmet verilebilmesi amacıyla çalıģmalarını sürdürmüģtür.kurban satıģ alanındaki kokunun önüne geçilebilmesi için ekiplerimizce düzenli olarak koku önleyici sıkılmıģtır. Ġbadethane Temizliği: Ġlçe sakinlerinin daha rahat ve huzurlu bir Ģeklide ibadetlerini gerçekleģtirmelerine imkan sağlamak amacıyla Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilçemizde bulunan 42 adet cami ve mescidin temizliği periyodik olarak gerçekleģtirilmiģtir.temizlik ekibi tarafından camilerimizin genel ve iç temizlikleri yapılmıģtır. Minber, mihrap, avlu, bahçe, halı, tuvalet ve kütüphane gibi alanlar temizlenmiģtir. Ayrıca bayram önceleri ve kandil günlerinde tüm camilerimizin bahçeleri ve çevresi yıkanmıģ, gülsuyu sıkılmıģtır. Cami temizliği her temizlikten sonra kontrol edilmiģtir.ġlçemizdeki tüm camilerin halıları Ramazan ayından önce yıkanmıģtır. Ġbadethane temizlik ekibimiz tarafından Çağrı Merkezimizden ve Hayır Evinden gelen talepler doğrultusunda hasta-yaģlı ve engelli vatandaģlarımızın konutları temizlenmiģtir. Diğer Faaliyetlerimiz: KıĢ aylarında ihtiyaç halinde, Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilçedeki kar küreme ve tuzlama çalıģmalarına destek verilmiģtir. Tuzlamanın elveriģli olmadığı alanlarda kullanmak üzere temin edilen solüsyonun taģınması araçlarımız tarafından sağlanmıģtır.ġlçe sınırları içerisinde bulunan boģ arsaların periyodik temizliği yapılmıģtır. 100

101 Sanayi tesislerinde oluģan atıkların toplanması amacıyla site yönetimleri ile Katı Atık SözleĢmeleri imzalanmıģtır. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde toplamda 97 iģyeri ile sözleģme imzalanmıģtır. Atık ücretlendirilmesi, yapılan sözleģmelere göre düzenlenmiģtir. Evsel nitelikli olmayan (moloz, inģaat atığı, sanayi atığı ve tıbbi atıklar gibi) atıklardan tahsil edilen ücretlerin yıllık toplam miktarları ve bu miktarların değiģim grafiği 2007 senesinden itibaren Ģu Ģekildedir: 2007 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,00 TL 2008 Yılı Tahsil Edilen Ücret: TL 2009 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,10 TL 2010 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,00 TL 2011 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,00 TL 2012 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,11 TL 2013 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,71 TL 2014 Yılı Tahsil Edilen Ücret: ,75 TL Tahsil Edilen Ücretlerin Yıllara Göre değiģim grafiği: Çağrı Merkezi Bildirimleri:2014 yılı içerisinde Çağrı Merkezinden Müdürlüğümüze toplam 3973 adet bildirim iletilmiģtir. Talep BaĢlığı Yüzde (%) Gelen Bildirim Sayısı Sonuçlanan Bildirim Sayısı Konteynır Ġle Ġlgili Talepler 6, Kullanılmayan EĢya Alınması Ġle Ġlgili Talepler Moloz Alınması Ġle Ġlgili Talepler Sokak ve Cadde Temizliği Ġle Ġlgili ġikayetler Temizlik Yapılması Ġle Ġlgili ġikayetler Yol Yıkanması Ġle Ġlgili ġikayetler Zamansız Çöp Çıkartılması Ġle Ġlgili ġikayetler Çöp Alınmaması Ġle Ġlgili ġikayetler Çöp Atılması Ġle Ġlgili ġikayetler Diğer Talepler (Öneri, Bilgi vb.) 18, , , , , , , , , Çöp Evler 0,

102 2014 Çağrı Merkezine Gelen Bildirim Türü Grafiği: Çağrı Merkezine Gelen Bildirimlerin Yıllara Göre DeğiĢimi Grafiği: Temizlik iģleri müdürlüğü 2014 yılı faaliyet raporu tablosu: 102

103 Evsel Atık (Ton) Evsel Olmayan Atık (Ton) Moloz Hafriyat Atıkları (Ton) Tıbbi Atık (Ton) El ile Süpürge (Da) Mak.Süpürge (Da) Yıkama (Da) Kont.Yıkama (Adet) Evsel Atık (Ton) Evsel Olmayan Atık (Ton) Moloz Hafriyat Atıkları (Ton) Tıbbi Atık (Ton) El ile Süpürge (Da) Mak.Süpürge (3 Araç)(Gün) Yıkama (2 Araç)(Gün)) Kont.Yıkama (1 Araç)(Gün) TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU TABLOSU AYLAR Ocak 8.372,27 200,61 977,90 4, , ġubat 7.644,96 208,80 970,00 3, , Mart 8.372,27 200, ,30 4, , Nisan 8.390,20 348, ,30 4, , Mayıs 9.334,36 476,00 399,25 4, , Haziran 9.885,52 678, ,25 3, , Temmuz 9.810,36 682,76 653,50 3, , Ağustos 9.534,86 522,90 700,25 3, , Eylül 9.957,14 722,70 472,05 3, , Toplam , , ,80 34, , ,00 467,00 231,00 AYLAR Ekim 9.373, ,85 642,45 3, , , , Kasım 9.036,48 494,65 757,20 4, , , , Aralık 9.063,62 399,45 762,20 3, , , , Toplam , , ,85 11, , , , ,00 103

104 YAPILAN Ġġ KALEMĠNĠN ADI ġeklġ MĠKTARI Evsel katı atıkların toplanması taģınması ve transfer istasyonuna nakledilmesi: Evsel nitelikli olmayan atıkların toplanması, taģınması ve nakledilmesi: Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi Ana arterlerden ve mahallelerden her gün evsel katı atıklar periyodik olarak toplanmıģ araçlara yüklenmiģ ve Halkalı katı atık transfer istasyonuna nakledilmiģtir. Ana arterlerden ve mahallelerden her gün evsel katı atıklar periyodik olarak toplanmıģ araçlara yüklenmiģ ve Halkalı katı atık transfer istasyonuna nakledilmiģtir ,94 TON ,50 TON 2014 YILI TOPLAMI ,44 TON Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi Bahçe artıkları, kurban artıkları, atık eģya vb. evsel nitelikli olmayan katı atıklar 3 adet açık damperli kamyon ile toplanmıģ ve Odayeri düzenli depolama sahasına nakledilmiģtir. Bahçe artıkları, kurban artıkları, atık eģya vb. evsel nitelikli olmayan katı atıklar 2 adet açık damperli kamyon ile toplanmıģ ve Odayeri düzenli depolama sahasına nakledilmiģtir ,62 TON 2.647,95 TON Cadde ve Sokakların el ile süpürülmesi: Cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi: 2014 YILI TOPLAMI 6.688,57 TON Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi Cadde, sokak, boģ arsa ve otoban bağlantıları gün aģırı 64 iģçiyle; ana arterler gündüz 49 iģçi ile gece 12 iģçi ile süpürülmüģtür. Cadde, sokak, boģ arsa ve otoban bağlantıları gündüz 117 iģçi; ana arterler gündüz 35 gece 35 iģçi ile süpürülmüģtür ,657 DA ,74 DA 2014 YILI TOPLAMI ,40 DA Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi Cadde, sokak ve ana arterler arası 2 adet, arası 1 adet yol süpürme aracı ile Müdürlüğümüzce verilen program doğrultusunda her gün süpürülmüģtür. Cadde, sokak ve ana arterler arası 1 adet, arası 1 adet yol süpürme aracı ile Müdürlüğümüzce verilen program doğrultusunda Pazar günü hariç süpürülmüģtür. 273 GÜN ,27 DA Yıkama: ĠnĢaat atıkları, moloz ve hafriyat toplanması ve nakledilmesi: Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi Ġlçemizde kurulan semt pazarlarımızın yerleri, pazarların kurulduğu her günün akģamı yıkanmıģtır. Ana arter, cadde ve sokaklar program dâhilinde 2 adet arazöz ile yıkanmıģtır. Ġlçemizde kurulan semt pazarlarımızın yerleri, pazarların kurulduğu her günün akģamı yıkanmıģtır. Ana arter, cadde ve sokaklar program dâhilinde 2 adet arazöz ile yıkanmıģtır. Yüklenici ilçemiz sınırları dâhilindeki moloz, inģaat artıkları, hafriyat gibi görüntü kirliliğine yol açan kirletici unsurları 2 adet damperli kamyon ve 1 adet iģ makinası ile kaldırıp, Bolluca depolama sahasına nakledilmiģtir. Yüklenici ilçemiz sınırları dâhilindeki moloz, inģaat artıkları, hafriyat gibi görüntü kirliliğine yol açan kirletici unsurları 2 adet damperli kamyon ve 1 adet iģ makinası ile kaldırıp, Bolluca depolama sahasına nakledilmiģtir. 467 GÜN (2 araç için) 9.019,28 DA 7.858,80 TON 2.161,85 TON Konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi: Tıbbi atıkların toplanması taģınması yakma istasyonuna aktarılması: 2014 YILI TOPLAMI ,65 TON Ocak- Eylül dönemi Ekim- Aralık dönemi 1 Adet konteynır yıkama aracı ile haftada 6 gün olmak üzere periyodik olarak konteynırlarımız (357 adet) yıkanmıģ ve dezenfekte edilmiģtir. Ġlçe genelindeki konteynırların bakım, onarım ve boyama iģlemleri yapılmıģtır. 1 Adet konteynır yıkama aracı ile haftada 6 gün olmak üzere periyodik olarak konteynırlarımız (357 adet) yıkanmıģ ve dezenfekte edilmiģtir. Ġlçe genelindeki konteynırların bakım, onarım ve boyama iģlemleri yapılmıģtır. 231,00 GÜN 4.898,00 ADET Ġlçemiz dahilindeki 85 adet mükellefin tıbbi atıkları periyodik olarak alınmıģ; 8 diyaliz hastasına ait tıbbi atıklar ücretsiz olarak alınmıģtır. Mükelleflerden ,00 TL tahsilat gerçekleģtirilmiģtir. 45,65 TON Ek ÇalıĢmalar: Çağrı Merkezimize gelen 3973 adet Ģikayet yerinde değerlendirilmiģtir ADET 104

105 Atık Cinsi Yüzde Miktar (%) (Ton/Yıl) Evsel Atıklar 86, ,44 Evsel Olmayan Atıklar 5, ,57 ĠnĢaat Atıkları, Moloz ve Hafriyatlar 7, ,65 Tıbbi Atıklar 0,04 45,65 Toplam , Senesindeki Katı Atık Miktarları Çizelgesi: 2014 Senesindeki Katı Atık Miktarlarının Dağılımı: Kapalı Alan Temizlik Birimi :Kapalı Alan Temizlik Birimi Belediye Meclisi nin 04 Eylül 2014 tarih 89 sayılı kararı ile kurulmuģ olup; tarihinde görevine baģlamıģtır. Birimde 72 kiģi vasıfsız personel olarak; 8 kiģi ise idari ekiple birlikte kontrol görevlerinde çalıģmıģtır.merkez binamızda Kasım ayı içerisinde Birim in hizmetlerinin değerlendirilmesi için anket çalıģması yapılmıģ ve Ģu sonuçlara ulaģılmıģtır:anket sonuçlarına göre olumsuz tepki alan sıvı el sabununun ve havlu kağıtların değiģtirilmesi için ilgili firmaya yazı yazılmıģ, sıvı sabunlar, havlu kağıtlar değiģtirilmiģtir.yıpranmıģ sabun aparatları, havlu aparatları yenisi ile değiģtirilmiģtir.tüm personelin kıyafetleri yenilenmiģtir.temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Kapalı Alan Temizlik Birimi 40 kiģi merkez binada, 40 kiģi dıģ birimlerde olmak üzere toplam 80 kiģi ile görevini sürdürmüģtür. DIġ BĠRĠMLERĠMĠZ Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü 3 Veterinerlik ĠĢleri Müdürlüğü 1 Fen ĠĢleri ġefliği 1 MOSTAR Zabıta Karakolu 1 Zabıta Otogar 1 Afet Merkezi 1 Atölye Garajlar 1 Semih Erden Spor Salonu 4 Terazidere Spor Salonu 3 Arda Turan Spor Tesisleri 3 Kocatepe Spor tesisleri 3 BAYGEM Gençlik Merkezi ve Nikah 4 Salonu Yücel Çakmaklı Kültür Salonu 1 Hayor ÇarĢısı 3 Ġkinci Bahar Lokali 1 Liman Gençlik Merkezi 2 Altıntepsi Kütüphanesi 2 Nazmiye Kaya Kütüphanesi 2 Kataltepe Sağlık Ocağı 2 Pusula Derneği 1 Toplam

106 MERKEZ BĠNA Yer ArĢivci Kat Görevlisi Ofisboy Çaycı ÇamaĢırhane 1 Kentsel DönüĢüm 1 BeyazMasa, kıllı 1 Kent,Kariyer Merkezi GiriĢ Kat 5 Asma Kat 1 1.Kat Kat Kat 2 4.Kat Kat Kat Kat Kat 2 Bayan Tuvaletleri 1 KiĢi Bay Tuvaletleri 2 KiĢi (1 engelli personel) Ġdari Personel 2 KiĢi Toplam yılı içerisinde Birimimize bağlı personellerce yapılan hizmetler; Tüm ıslak zeminlerinin iç ve dıģ mekanların, katlarının temizliği, evrak getir, götür iģleri, çay servisleri,3 adet çay ocağında toplam 3 adet personelimiz tüm bina personeline çay servisi,merkez bina yemekhanesinde sürekli görev yapan 2 adet personelin, salon temizliği ve yemek servisleri hizmetleri,semih Erden Spor Salonu nun iç ve dıģ mekan temizliği,arda Turan Spor Tesisleri nin iç ve dıģ mekan temizliği,baygem Gençlik Merkezi ve Nikah Salonunun tüm binanın temizliği,sağlık ĠĢleri Müdürlüğü nün temizliği ve personele çay, kahve servisi, evrak getir, götür iģleri,mostar Zabıta Karakolu nun temizliği ve personele çay, kahve servisi, evrak getir, götür iģleri,fen ĠĢleri ġantiyesi temizliği ve personele çay, kahve servisi, evrak getir, götür iģleri,nazmiye Kaya Kütüphanesi temizliği ve personele çay, kahve servisi, evrak getir, götür iģleri,belediyemizin düzenlemiģ olduğu tüm etkinliklerde malzeme taģıma, alan düzenlenmesi, ikram, çay servisleri hizmetleri,belediyemize gelen takvim, katalog, dergi vb. malzemelerin iç ve dıģ birimlerimize dağıtımı, depo ya yerleģtirilmesi hizmetleri,ġlçe seçim kuruluna ait 1514 adet Ģeffaf oy sandığı, 1216 Ģeffaf oy kabini paravanların okullara dağıtımı, toplanması, depoya yerleģtirilmesi, düzenlenmesi hizmetleri,ģeklinde sıralanabilir ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz; çevrenin korunmasını ve toplumsal geliģim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi geliģtirmeyi hedeflemektedir. KATI ATIK YÖNETĠMĠ : Ambalaj Atıkları Yönetim :Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalıģmalarının amacı: Çevre kirliliğini azaltmak, Katı atık depolama sahalarının kullanım ömrünü uzatmak, Ekonomiye katkıda bulunmak, Enerji verimliliğini sağlamak ve küresel ısınmayı yavaģlatmak Ģeklinde özetleyebiliriz. Ġlçemiz genelinde ambalaj atıkları, evlere dağıtılan mavi poģetler ve muhtelif yerlere yerleģtirilen geri kazanım kumbaraları ile oluģturulan toplama sistemi ile evsel atıklardan ayrı olarak toplanmıģ ve ekonomiye geri kazandırılmıģtır. 11 mahallemizde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalıģmaları sürdürülmüģ olup; toplama yapılan mahallelerin toplama gün ve saatleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir 106

107 MAHALLE TOPLAMA YAPILAN GÜN TOPLAMA SAATĠ Kocatepe Mahallesi Pazartesi - Cuma 09:00 17:00 Yıldırım Mahallesi Pazartesi 09:00 17:00 ĠsmetpaĢa Mahallesi Salı 09:00 17:00 MuratpaĢa Mahallesi Salı 09:00 17:00 Kartaltepe Mahallesi ÇarĢamba 09:00 17:00 Altıntepsi Mahallesi CevatpaĢa Mahallesi PerĢembe PerĢembe 09:00 17:00 09:00 17:00 Yenidoğan Mahallesi Cuma 09:00 17:00 Vatan Mahallesi Cumartesi 09:00 17:00 Orta Mahalle Cumartesi 09:00 17:00 Terazidere Mahallesi Cumartesi 09:00 17:00 Her hafta mahalle toplama günlerinde evlerden ambalaj atığı ile doldurulmuģ mavi poģetler toplanmıģ ve yeni mavi poģetler vatandaģlarımıza verilmiģtir. Müdürlüğümüzce 2014 yılı içerisinde; 3004 adet ambalaj atık kutusu, 16 adet ambalaj atık konteynırı ve adet geri dönüģüm poģeti dağıtılmıģtır. Ambalaj Atık Konteynırlarının Dağılım Tablosu ADET Murat Mah. Bim 2 Altıntepsi Mah. Bim 3 ADET Yıldırım Mah. Uludağ Sok. A101 1 Yıldırım Mah. Cem Sultan Bim 1 Kartaltepe Mah. Ürgüplü Cad. Bim 1 Bereç Bim 2 Terazidere Mah. Bim 1 Parkada 2 MuratpaĢa Mah. Sinema Sok. Bim 2 Kocatepe Mah. Bim 1 Yenidoğan Mah. AtıĢalanı Cad Yenidoğan Mah. Bim 3 Bim 1 Yıldırım Mah. Bim 2 Kocatepe Mah.A Evler Bim 3 Yorum Ġstanbul 2 BayrampaĢa Ticaret Meslek Lisesi 1 BayrampaĢa Ġlkokulu 2 ġair Baki Ġlkokulu 1 Topçular Semt Polikliniği 1 Ankara Granül 1 Taksi Durağı Bim 1 Murat Mah. A101 1 Yıldırım Mah.A101 1 Vardarlı Abdi Ġpekçi Cad. 1 Kocatepe 50. Yıl Cad. A101 1 Terazidere Mah. Uygur Cad. Kartaltepe Mah. Rota Market 1 A101 1 Hacı Ġlbey Ġlkokulu 1 CevatpaĢa Mah. A101 1 Ali Ülker Ortaokulu 1 Forum Ġstanbul 4 Altıntepsi Mah. A101 1 Tuna Cad.Bim 2 Toplam 51 Adet 107

108 TEMM UZ HAZĠRAN MAYIS NĠSAN MART ġubat OCAK Ambalaj Atık Konteynırlarının Dağılım Haritası: Ġlçemizde ayda ortalama 543 ton ambalaj atığı toplanmıģ ve Ambalaj Atıkları Toplama ve AyrıĢtırma Tesisi nde ayrıģtırma iģçileri tarafından malzeme içeriğine göre gruplandırılmıģ, balyalanarak geri kazanım tesislerine gönderilmiģtir. Ambalaj Atık Miktarları Aylık DeğiĢim Tablosu: AMBALAJ ATIKLARI PROJESĠ BAYRAMPAġA ĠLÇESĠ ATIK VERĠ FORMU-2014 Tarih Konut Sayısı ĠĢ Yeri Sayısı Dağıtılan PoĢet Sayısı KarıĢık Ambalaj Cam Toplanan A.A. Miktarı (kg/hafta) Yapılan km Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Hafta 108

109 ARALIK KASIM EKĠM EYLÜL AĞUSTOS Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Genel Toplam Ambalaj Atık Miktarları Aylık DeğiĢim Grafiği: Ambalaj Atık Miktarları Yıllık DeğiĢim Grafiği: ton 897 ton ton 3372 ton 5811 ton 5234 ton 4463 ton 6519 ton 109

110 Evlerde üretilen ambalaj atıkları, mavi poģetler ile her hafta mahalle toplama günlerinde; Kamu kurumları ve iģyerlerinde üretilen ambalaj atıkları, ambalaj atığı toplama kutularında toplanmıģ ve toplama ayırma tesisine gönderilmiģtir.ġlçemizde bulunan Ġkea, Forum Ġstanbul AlıĢveriĢ Merkezi, Carrefour, Bauhaus, KoçtaĢ, Metro Grossmarket ve Real Hipermarket gibi büyük merkezlerde kompaktör preslerle kaynağında ayrı toplama yapılmıģ ve geri dönüģüm tesislerine gönderilmiģtir. Ambalaj Atıklarının Karakterizasyonu: Ambalaj Atıkları Karakterizasyonu Kağıt-Karton (%72) Plastik (%9) Metal (%4) Cam (%15) 17 Mart 2011 tarihinde baģlanan Sokak toplayıcılarının ambalaj atık toplama sistemine dahil edilmesi projesi ile ilçemizde bulunan sokak toplayıcılarının topladıkları ambalaj atıkları CevatpaĢa Mahallesi nde bulunan Ambalaj Atıkları Getirtme Merkezi nde toplanmaya baģlanmıģtır yılında toplam kg karıģık ambalaj atığı bu uygulama ile toplanmıģtır. Ambalaj Atıklarının Kaynağına Göre Dağılımı: Ambalaj Atıklarının Kaynağına Göre Dağılımı Konutlar ( % 16 ) Alışveriş Merkezleri( % 20 ) Market (% 46 ) Sokak Toplayıcıları ( % 3 ) Kamu Kurumları ve İşyerleri( % 5 ) Mega Center ( % 10 ) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması faaliyetleri, Öz Sekizler Kağıt Metal Plastik Geri DönüĢüm San.Tic.Ltd.ġti. bünyesinde 8 araç ve 33 elemanla yürütülmüģtür. Araç tipi Araç Sayısı 1,5 m3 Kamyon 1 adet 2 m3 Kamyon 2 adet Konteynırlı Kamyon Kapalı Kasa Kamyon Toplam 4 adet 1 adet 8 adet ĠĢ Çevre Mühendisi ġoför Toplama Elemanı Ayırma Elemanı Ofis Elemanı Kantar Tartım Sorumlusu Toplam Eleman Sayısı 1 kiģi 8 kiģi 18 kiģi 4 kiģi 1 kiģi 1 kiģi 33 kiģi 110

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR İSTANBUL, 2013 1 İçindekiler BAŞKAN DAN... 10 I. GENEL BİLGİLER... 13 A. VİZYONUMUZ... 13 B. MİSYONUMUZ... 13 C. İLKELERİMİZ... 13 D.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı