ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU"

Transkript

1 1. ÜRÜN / FĐRMA TANITIMI Ürün Ticari Adı Ürün Tipi Firma Adres Telefon : Motor Yağı : Özçınarlar Petrol Ltd. Şti. : Kütahya-Tavşanlı Çevre yolu DSĐ Makine Đkmal Karşısı KÜTAHYA/TÜRKĐYE : pbx 5 hat Faks : E-posta : 2. BĐLEŞĐMĐ / ĐÇĐNDEKĐLER Yüksek derecede rafine parafinik baz yağ ve performans katkıları. Mevcut bilgilere göre formülasyona giren bileşiklerin ürünü tehlikeli hale getirmeleri beklenmez. 3. TEHLĐKE TANIMLARI Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Su organizmalarına zararlı olması muhtemel değildir. Uzun süreli ve devamlı cilt, göz teması halinde ve buharının solunması halinde irritasyona (tahriş) neden olabilir. Yutulması zararlıdır. Kullanılmış motor yağı, cilt kanserine neden olma potansiyeline sahip, tehlikeli bileşenler içerebilir. STAND UP 20W-50 MOTOR YAĞI / MSDS / TÜRKÇE Sayfa 1/6

2 4. ĐLKYARDIM TEDBĐRLERĐ Göz Temasında Cilt Temasında Solunum Sindirim Doktor Đçin Öneri :Temas halinde derhal göz kapakları açık tutularak bol su ile yıkanmalıdır. Tahriş meydana geldiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. :Cilt bol su ve sabunla en az 10 dakika yıkanmalıdır. Yağ bulaşmış giysi ve ayakkabılar çıkarılmalı ve tekrar kullanımdan önce iyice yıkanmalıdır. Tahriş meydana geldiğinde tıbbi yardım alınmalıdır. :Solunduğunda, kaşıntı ve öksürük durumunda, temiz havaya çıkılmalıdır. Solunum güçlüğü çekilirse derhal tıbbi yardım alınmalıdır. :Ağız bol su ile çalkalanmalı derhal doktor çağırılmalıdır. Hasta kusturulmaya çalışılmamalıdır. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey verilmemelidir. :Tedavi semptomlar ve etkilerin hafifletilmesi yönünde olmalıdır. 5. YANGINLA MÜCADELE Parlama Noktası, : min. 222 C Yangın söndürme Araçları Yangınla Özel Mücadele Yöntemleri : Yangın durumunda köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit söndürücü ya da sprey kullanın. Basınçlı su kullanmayın. : Özellikle kapalı alanlarda yangınla mücadele eden görevli, koruyucu giysiler ve pozitif basınçlı komple soluma cihazları araçları (SCBA) ve tam teçhizat kullanmalıdır. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir suyoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir. STAND UP 20W-50 MOTOR YAĞI / MSDS / TÜRKÇE Sayfa 2/6

3 6. KAZA ĐLE YAYILMALARA KARŞI TEDBĐRLER Kişisel Önlemler Çevresel Önlemler Temizleme Yöntemleri :Derhal acil durum personeline başvurulmalıdır. Ürün geçirgenliği olmayan özellikte bot ve eldiven ile güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır. :Dökülen malzeme kaygan yüzey oluşturacağından, yüzeye kum, talaş vb. madde dökülüp kapatılmalı ve kanalizasyon, nehir, su kanallarına karışması önlenmelidir. Dökülen maddeyi bertaraf için uygun bir kaba koyulmalıdır. : Yağı kuma veya toprağa emdirerek, yerel kanunlara uygun olarak elden çıkarmak üzere ikaz etiketli kaplara doldurun. Çok miktarda dökülmelerde, kişisel korunma yöntemlerine uyulmalıdır. Uzman kişilere başvurulmalıdır. Maddenin çevreye yayılmasını önlemek için kum, toprak vb. maddelerle engellenebilir. Yerel yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarılmalıdır. 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Kullanım Depolama :Kullanım süresince uygun koruyucu elbise, eldiven ve ayakkabı giyilmelidir. Ciltle temasında iyice yıkanmalıdır. Çevreye dökülmesi önlenmelidir. :Đyice kapatılmış kaplarda, serin, kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda muhafaza edilmelidir. Doğrudan güneş ışınlarına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Boş yağ ambalajları saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır. STAND UP 20W-50 MOTOR YAĞI / MSDS / TÜRKÇE Sayfa 3/6

4 8. MARUZ KALMA KONTROLLERĐ VE KĐŞĐSEL KORUNMA Kontrol Önlemleri Hijyenik Önlemler Korunma Ekipmanları Göz El Solunum Vücut :Buhar ve dumanlarının riskli solunumuna karşı iyi bir hava tahliye havalandırması ve mühendislik kontrolleri sağlanmalıdır. :Ürün kullanımından sonra ve özellikle herhangi bir şey yemeden, sigara içmeden ve tuvalete gitmeden önce ve çalışma bitiminde eller, kollar ve yüz iyice yıkanmalıdır. :Sıçramayı önlemek için koruyucu gözlük ve gerekirse yüz maskesi kullanılmalıdır. Yan siperleri olan koruyucu gözlük tavsiye edilmektedir. :Ürün geçirgenliği olmayan eldiven kullanılmalıdır. :Uygun havalandırma sağlanmalıdır. Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takılmalıdır. :Sürekli cilt temasını asgariye indiren uygun koruyucu giysiler kullanılmalı ve devamlı olarak yıkanmalıdır. 9. FĐZĐKSEL VE KĐMYASAL ÖZELLĐKLER SAE : 20W-50 Renk : Kahverengi Viskozite, 100 C, cst : 20,6 (yaklaşık) Suda Çözünürlük : Çözünmez Parlama Noktası, (COC), o C : min.222 STAND UP 20W-50 MOTOR YAĞI / MSDS / TÜRKÇE Sayfa 4/6

5 10. STABĐLĐTE VE REAKTĐVĐTE Termal Stabilitesi Önlenmesi Gereken Maddeler Tehlikeli Ayrışma Ürünleri : Normal şartlar altında stabildir. : Kuvvetli oksidan maddelerle temas ettirilmemelidir. : Karbon, kükürt, azot, fosfor oksitleri ve hidrojen sülfür. 11. TOKSĐKOLOJĐK BĐLGĐ Ürün mineral esaslı hammaddelerle üretilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü (IARC) tarafından toksik olarak tanımlanmamıştır. Soluma halinde mevcut kullanım şartlarında herhangi bir tehlikeli duruma yol açması beklenmez. Uzun süreli ve devamlı temas halinde cilt tahrişine ve irritasyona neden olabilir. Kullanılmış yağlar, kullanımı süresince birikebilecek zararlı bileşikler içerebilir. Dolayısıyla bütün tip ve markalardaki kullanılmış motor yağı ile sık ya da uzun süreli temastan kaçınılmalı ve yüksek bir kişisel hijyen standardı korunmalıdır. 12. EKOLOJĐK BĐLGĐLER Çevre şartlarında sıvı haldedir. Kolayca biyolojik bozunmaya uğramaz. Bu ürünün çevrede besin zincirleri yoluyla biyobirikimi beklenmez. Döküntüler toprağa işleyerek yer sularının kirlenmesine neden olabilir. Çöp, kanalizasyon ve su kanallarına dökülmemelidir. Su organizmalarına zehirli etkisi beklenmez ancak döküntüler su yüzeylerinde film oluşturarak fiziksel kirliliğe neden olabilir. Oksijen transferi de engellenebilir. 13. BERTARAF YÖNTEMLERĐ Kullanılmış ürün ve ürün kapları yürürlükteki mevzuata uygun, lisanslı birimler tarafından bertaraf edilmelidir. STAND UP 20W-50 MOTOR YAĞI / MSDS / TÜRKÇE Sayfa 5/6

6 14. NAKLĐYE UN, ADR, RID, IMGD, IMO, IATA-DGR yönetmeliklerine göre nakliye için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Düşen ambalajlarda ağır hasar veya patlama gibi durumlar oluşabileceğinden, ambalajlar araçlardan indirilirken yere atılmamalı, transpalet, forklift gibi yardımcılar kullanılmalıdır. 15. MEVZUAT BĐLGĐLERĐ Zararlı madde olarak sınıflandırılmamıştır. Tüm bileşenleri ve hazırlanması Avrupa kriterlerine göre sınıflandırılmıştır. EC kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmazlar. Yasal bir etiket gerektirmez. 16. DĐĞER BĐLGĐLER Bu formda belirtilen hususlar ile ürünlerin sağlık, emniyet ve çevre koşulları açısından tanımlanmaları amaçlanmaktadır. Ürünü güvenli bir biçimde kullanmak ve tüm yasalara ve yönetmeliklere uymak kullanıcı sorumluluğundadır. Bu formda bulunan bilgiler ürünün kullanım şartları, kalite, özel karakteri, mükemmellik, doğruluk veya tam olduğu hususunda ima ve/veya garanti ifadesi olarak değerlendirilmemelidir. Bütün durumlarda bu bilgi ve önerilerin uygulanabilirliği ve kendi özel uygulamaları için ürünlerin uygunluğunu belirlemek kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Ürünün normal olmayan kullanımları, tavsiyelerin uygulanmaması veya üründe tabii olarak bulunan tehlikelerden doğacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanmalar için firmamız Özçınarlar Petrol Ltd. Şti. sorumlu olmayacaktır. STAND UP 20W-50 MOTOR YAĞI / MSDS / TÜRKÇE Sayfa 6/6