SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler"

Transkript

1 SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt markas d r

2 içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre 2 DM1-D kesicili hücre 3 Hücre tan t m 4 Aksesuar listesi 4 A rl k 4 Tafl ma talimatlar Boyutlar Sapan ile tafl ma 5 5 Forklift ile tafl ma 5 Depolama 6 Yerlefltirme talimatlar Hücreleri pano montaj için haz rlama Dizi sonu saçlar n n tak lmas 7 8 Hücreleri birbirine ba lama 8 Yere sabitleme 9 Bina içerisine yerlefltirme 9 Baralar n montaj 10 Topraklama kollektörlerinin ba lanmas 12 OG kablolar n n ba lanmas (DM1A) 13 Çal flt rma ve iflletme talimatlar Enerjilendirme ve önceki kontroller 14 Gerilim göstergeleri 14 Faz uygunlu u testi 14 Ay r c manevralar 15 Enerjilendirmeden önceki kesici deneyleri 15 Hücrenin enerjilendirilmesi 16 Hücrenin enerjisinin kesilmesi 17 Güvenli kullan m 18 Asma kilit tak lmas 18 Anahtarl kilitlemeler 18 FB4 kesicinin hücre d fl na al nmas 19 Bak m talimatlar Koruyucu bak m Düzeltici bak m Ar za giderme tablosu 21 Seçenekler (iste e ba l ) 22 Yedek parçalar 22 1

3 Genel tan t m DM1-A kesicili hücre 1. Bara bölmesi 2. Alçak gerilim bölmesi 3. Anahtarlama eleman bölmesi: ay r c 4. flletme mekanizmas bölmesi 5. Kablo ba lant bölmesi A. Topraklama kollektörü ba lant terminali B. Bara ba lant terminalleri C. Gözetleme penceresi D. SF1 tipi OG kesicisi E. Ön panel 1 3 B 4 2 D 5 C E A F G H K J (ön panel ç kar lm fl) F. Gerilim göstergesi G. Ak m transformatörleri H. Kapasitif gerilim bölücüler J. Topraklama ay r c s K. OG kablo ba lant terminalleri L. Kesici iflletme mekanizmas ön kapa M. OG kablo ba lant kelepçeleri L M 2

4 DM1-D sa dan ç k fll kesici hücresi 1. Üst bara bölmesi 2. Alçak gerilim bölmesi 3. Ay r c bölmesi 4. flletme mekanizmas bölmesi 5. Alt bara ba lant terminalleri A. Topraklama kollektörü ba lant terminali B. Bara ba lant terminalleri C. Gözetleme penceresi D. SF1 kesici E. Ön panel 1 B D 5 A C E F H G (ön panel ç kar lm fl) F. Ak m transformatörleri G. Kesici iflletme mekanizmas ön kapa H. Alt bara ba lant terminalleri 3

5 Hücre tan t m A B A. Karakteristik özellikler etiketi B. Üretici firma etiketi Not: Kesicinin karakteristik özellikleri, kesici mekanizmas n n ön taraf ndaki etikette belirtilmifltir. C C. Tip etiketi (müflteri istekleri için) Aksesuar listesi Pano aksesuarlar Pano bafl na 1 adet kumanda levyesi numaral 1 adet hücreleraras ba lant torbas numaral 1 adet bak r ba lant elemanlar torbas (Baralar ve topraklama kollektörlerini ba lamak için) - 1 set bara (e er hücre sa baflta de ilse) A rl k Tam donan ml bir hücrenin ortalama a rl : 600 kg Hücreyi hareket ettirmek için hiçbir zaman kumanda kapa na d flar dan kuvvet uygulamay n. 4

6 Tafl ma talimatlar Boyutlar (mm olarak) L1 L2 L Sapan ile tafl ma 90 Maks. Forklift ile tafl ma 5

7 Tafl ma talimatlar Lütfen panoyu yatay konumda tafl may n z. Depolama 70 C C 6

8 Yerlefltirme talimatlar Hücreleri pano montaj için haz rlama Fabrikadan sevk edilen hücrelerde daima kesici aç k,ay r c toprakl konumdad r. : civata + rondela 4 adet tafl ma halkas n ç kar n. Kald rarak ve öne do ru çekerek ön kapa ç kar n. Sonra taban paletini ç kar n. (civatalar tekrar kullan lamaz). 2 adet tavan saç n demonte etmek için 28 adet civatay sökün. 7

9 Yerlefltirme talimatlar Dizi sonu saçlar n n tak lmas Fabrikadan sevk edilen dizi sonu hücrelerinde bu saçlar tak lm fl olarak gelir Hücreleri birbirine ba lama A: numaral hücreler aras ba lant elemanlar torbas ndaki M8 X 20 civatalar ve M8 rondelelar ile. B: Kald rma plakalar demonte edildi inde ç kan M10X25 civatalar ile M10 rondelalar ile. K L Civata ba lama yönü K: Sol taraftaki hücre L: Sa taraftaki hücre. 8

10 Yerlefltirme talimatlar Yere sabitleme (Bu ifl için kullan lacak civata ve somunlar hücre ile sevk edilmez) x x 25 (4 adet) Ankraj delikleri Bina içerisine yerlefltirme Sorunsuz bir kullan m için b rak lmas gereken en az aç kl klar. 200mm 200mm DM1--A DM1--A 50mm Bir duvar n sa na yerlefltirilmifl pano. 50mm Bir duvar n soluna yerlefltirilmifl pano. Hücreler, kapama sac ile duvar aras nda aç kl k b rak lmadan monte edilmelidir. 9

11 Yerlefltirme talimatlar Baralar n montaj Baralar ba lamak için numaral bak r ba lant elemanlar torbas ndaki 3 er adet M8 x 25 civata ve M8 rondelalar kullan n. (Torbada kalan di er elemanlar topraklama kollektörünü ba lamak içindir). Baralar 28 Nm lik tork ile s k n. DM1-D üst bara ba lant s. DM1-D alt bara ba lant s. 10

12 Yerlefltirme talimatlar Üst ara ba lant s (DM1-A). 2 adet tavan sac n yerine tak n. : civata + rondela 11

13 Yerlefltirme talimatlar Topraklama kollektörlerinin ba lanmas Hücrenin arka sol taraf nda sadece bir taraf ndan sabitlenmifl olarak duran küçük ba lant kollektörünü çözerek sactaki uygun delikten komflu hücreye geçirin. Sabitlemek için numaral bak r ba lant elemanlar torbas ndaki M8 x 20 civatay ve M8 rondelay kullan n. Panoyu sol bafltan veya sa bafltan topraklayabilirsiniz. Sa bafltan topraklamak istedi inizde panonun en solundaki hücrenin küçük ba lant kollektörünü en sa daki hücrenin sa na tafl y n. Panoyu topraklamak istedi iniz taraftaki deli i t kayan kapak sac n demonte ediniz. Sol arka 12

14 Yerlefltirme talimatlar OG kablolar n n ba lanmas (DM1-A) 1 Kablolar 240 mm 2 (kesit). Ba lant elemanlar fazlar n üzerindedir. 2 Kablo ba lant lar yap l rken ilk önce en arkadaki L1 faz ba lant s yap larak öne do ru s ral olarak ba lant lar yap lmal d r. 3 4 fiekilde gösterilen 4 adet taban sac n demonte edin. Körü ü yerlefltirin. L1 L2 L3 Taban sac n monte ettikten sonra kabloyu taban sac ndaki kablo deste ine M8 x 50 civatalarla sabitleyin ve kablonun topraklanmas n hücrenin topraklama kollektörüne ba lay n. Yukar daki ifllemleri L2 ve L3 fazlar için de yineleyin. Kablo ucunu L1 faz nda bulunan civataya tak n. S kma torku: 50 Nm. Civatan n ba lant yönüne dikkat edin. 13

15 Çal flt rma ve iflletme talimatlar Enerjilendirmeden önceki kontroller Hücrenin içinde hiçbir yabanc cismin unutulmam fl oldu unu kontrol edin. Ön paneli yerine tak n. Gerilim göstergeleri (DM1-A hücrede) L1 L2 L3 Girifl hücresi: Kablolar enerjilendirilince gerilim gösterge lambalar yanmal d r. Ç k fl hücresi: Ay r c ve kesici kapan nca gerilim gösterge lambalar yanmal d r. Faz uygunlu u testi (DM1-A hücrede) L1 L2 L3 L1 L2 L3 seri lamba Fazlar uygunsa seri lamba sönük kal r. Fazlar uygun de ilse seri lamba yanar. 14

16 Çal flt rma ve iflletme talimatlar Ay r c manevralar Afla ya do ru manevralar için (açma) levyeyi flekildeki gibi yerlefltirin. Yukar ya do ru manevralar için (kapama) levyeyi flekildeki gibi yerlefltirin. Enerjilendirmeden önce kesici deneyleri Bafllang ç koflullar : Ay r c aç k veya toprakl konumda. Kesici aç k konumda kilitlenmifl. A- Ay r c iflletme mekanizmas üzerinde yanyana bulunan 2 kilitten soldaki kilit yuvas n belirtmektedir. B- A kilidinin sa ndaki kilit yuvas d r. E- Ay r c levye deli i. C- kesicinin üzerindeki kilit yuvas. A B E B kilidinin anahtar ile ay r c n n levye deli i E yi kilitleyin. C Anahtar B den al p C ye sokun. Kilidi aç n ve kesicinin iflletme mekanizmas n kurun. Kesiciyi kapatmak için kapama I (On) butonuna bas n z. Kesiciyi açmak için açma O (Off) butonuna bas n z. 15

17 Çal flt rma ve iflletme talimatlar C A B E O (Off) butonunu bas l tutarak C yi kilitleyip anahtar yuvas ndan ç kart n. Bu durumda kesici aç k konumda kilitlenmifltir. C den ç kart lan anahtar B kilidine yerlefltirin. B kilidinin anahtar ile levye deli i E yi aç n. Hücrenin enerjilendirilmesi Bafllang ç koflullar : Ay r c toprakl konumda. Kesici aç k konumda kilitli. Ön kapak yerinde. Levyeyi kullanarak topraklama ay r c s n aç n. Not: Alt taraftaki topraklama ay r c s ayn anda açar. Ay r c y kapal konuma getirin. A daki anahtar ile ay r c n n levye deli i E yi kilitleyin. C C Anahtar A dan ç kar p C ye sokun ve kesicinin kilidini aç n. Kesici iflletme mekanizmas n kurun. Kesiciyi kapatmak için I (On) butonuna bas n. Böylece hücre enerjilenmifl olur. 16

18 Çal flt rma ve iflletme talimatlar Hücrenin enerjisinin kesilmesi Bafllang ç koflullar : Ay r c kapal konumda. Kesici kapal konumda. C Kesiciyi açmak için açma O (off) butonuna bas n. C deki anahtar ile kesiciyi aç k konumda kilitleyin. A E Anahtar C den ç kart p A ya sokun. Ayr ca levye deli i E nin kilidini aç n. Ay r c y aç k konuma getirin. Ay r c y toprakl konuma getirin. Ön kapak flimdi ç kar labilir. Not: Alt taraftaki topraklama ay r c s ayn anda kapan r. (DM1-A) 17

19 Çal flt rma ve iflletme talimatlar Güvenli kullan m Kesici aç k konumda kilitlenmedikçe ve anahtar flekildeki konumda olmad kça ay r c aç lamaz. Ön panel sadece ay r c toprakl konumda iken ç kar labilir veya tak labilir. Ay r c aç k veya kapal konumda iken ön panelin ç kar lmas mümkün de ildir. Ön panel ç kar ld nda ay r c aç k konuma getirilebilir. Fakat kapal konuma getirilemez. Asma kilit tak lmas (Her bir kilit yerine 1-3 adet ø8 mm lik asma kilit) Ay r c ve topraklama ay r c s mekanizmas mekanizma üzerindeki kapaklara tak labilen kilitler ile her konumda kilitlenebilir. Anahtarl kilitlemeler ( ste e ba l ). Detay için anahtarl kilitlemelerin yerleflim ve çal flt rma k lavuzuna bak n z. 18

20 SF1 kesicinin hücre d fl na al nmas SF1 kesicinin d flar ya al nabilmesi için öncelikle afla daki ifllemler yap lmal d r: 1 2 Kesici aç l r ve aç k konumda kilitlenir. Kesici üzerinden al nan anahtar ay r c yuvas na tak l r ve ay r c aç l r. Topraklama ay r c s kapat l r. Not: Hücre enerjisinin kesilmesi bölümüne bak n ve afla daki ifllem s ras n takip edin. (1, 2, 3,...) Alt kapak sac n n sökülmesi. Ön kapa n d flar ya al nmas. 3 Socopex in sökülmesi. 4 5 Kesici alan düzenleyicilerinin sökülmesi. Kesici üst bükülgen ba lant s n n sökülmesi. 19

21 FB4 kesicinin hücre d fl na al nmas 6 7 Ak m trafosu bara ba lant s n n sökülmesi. Kesiciyi gösterilen flekilde d flar ya al n z. Kesiciyi ç kar rken ak m trafosu ba lant baralar na dikkat ediniz. 20

22 Bak m talimatlar Koruyucu bak m Problem oldu u durumlarda Sat fl Sonras Hizmetler Servisi ne baflvurun. Ay r c n n iflletme mekanizmas n kesinlikle ya lamay n. Normal çal flma flartlar nda (-5 C ile 40 C aras nda) hiçbir özel bak m gerekmez. A r çal flma flartlar nda (tozlu, afl nd r c ortamlarda -5 C nin alt ndaki veya 40 C nin üzerindeki s cakl klarda) Sat fl Sonras Hizmetler Servisi ne baflvurunuz. Düzeltici bak m Gerilim gösterge blo unun de ifltirilmesi. Gerilim gösterge blo unun vidalar n sökerek ç kart n. (Pano enerjilendirilmifl durumda iken yap labilir). Ar za giderme tablosu Gerilim gösterge lambalar yanm yor. (DM1A hücreler) Gerilim gösterge blo unu kontrol edin. Ay r c ve kesicinin kapal oldu unu kontrol edin. Girifl kablolar nda gerilim oldu unu kontrol edin. Ön panel aç lam yor veya kapat lam yor. Ay r c n n toprakl konumda oldu unu kontrol edin. Ay r c toprakl konuma getirilemiyor. Ay r c n n aç k konumda olup olmad n kontrol edin. 21

23 Bak m talimatlar Ay r c kapal konuma getirilemiyor. Ay r c n n aç k konumda olup olmad n kontrol edin. Kesiciye manevra yapt r lam yor. Kesici kullanma k lavuzuna bak n z. Hatayla alt topraklama ay r c s kolunun el ile kapat lmas (DM1-A hücrede) Kontak kolunu kullanarak topraklama ay r c s n tekrar aç n. Ve sonra levyeyi sokabilmek için tornavida kullanarak sistemi resetleyin. Seçenekler ( ste e ba l ). Ay r c üzerinde yard mc kontaklar. Sepam programlanabilir elektronik koruma ünitesi. Anahtarl kilitlemeler. Is t c. Yedek parçalar Gerilim göstergesi (DM1-A hücresinde) (di er parçalar için Sat fl Sonras Hizmetler Servisi ne baflvurunuz. 22

24

25

26

27 Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Göztepe fl Merkezi, No: Göztepe, stanbul Tel : pbx Faks : Müflteri Yard m Hatt Tel : Faks : e-posta: TR 10/03

SM6-- 36. Orta Gerilim dağıtımında hazır tesisler hizmetinizde. Türkçe. kullanım kılavuzu. IM-QM-PM hücreler. selektrik enerjisine egemen b

SM6-- 36. Orta Gerilim dağıtımında hazır tesisler hizmetinizde. Türkçe. kullanım kılavuzu. IM-QM-PM hücreler. selektrik enerjisine egemen b SM6-- 36 Türkçe Orta Gerilim dağıtımında hazır tesisler hizmetinizde kullanım kılavuzu IM-QM-PM hücreler selektrik enerjisine egemen b içindekiler genel tanıtım 3 IM : giriş--- cıkış hücresi 3 QM : trafo

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı