Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2011 Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol Sercan Bahadır Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Damla Varolsun English translation Dünya dan vergi haberleri Güneş Helvacı Resmi Gazete den... Gökhan Güngörmüş Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Vergide Gündem Sercan Bahadır Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol I. Giriş II. Sonradan kontrol yöntemi İthalat ve ihracat işlemleri, 2008 yılına kadar bir ihbar veya şikayete bağlı olmaksızın sadece klasik teftiş metoduyla gümrük idarelerinde incelenmekteydi. Gümrük idarelerinde gerçekleştirilen bu incelemelerde, gümrük beyannameleri ile gümrük idaresine beyan edilen belge ve bilgilerin doğruluğu ve belge ile bilgilerin gümrük mevzuatı arasındaki uyumluluğu araştırılmakta ve bu şekilde yapılan tüm incelemeler gümrük idaresiyle sınırlı tutulmaktaydı tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Gümrük Müsteşarlığı nda yeni bir denetim yaklaşımına geçilmiştir. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği yle gümrük kontrol ve incelemelerinin, gümrük kapı veya idarelerinde değil, eşyaların ithal edilmesinden sonra firmalara ait yerlerde yapılmasının önü açılmıştır. Sonradan Kontrol olarak adlandırılan bu yeni denetim yaklaşımıyla, klasik teftiş yürürlükten kaldırılmamış; her iki teknikle de denetim yapılması sağlanmıştır. Sonradan kontrol, ithal ve ihraç işlemlerinin veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin gümrük işlemlerinin bitirilmesinden sonra kişilere ait yerlerde ve şirket bünyesinde tutulan bilgi ve belgeler ile kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sonradan kontrol yönteminde, ilk olarak gümrük inceleme elemanları maliye inceleme elemanları gibi şirketlerin ofislerinde inceleme yapacaklardır. Sonradan kontrol kapsamında, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve beyannameye ekli belgelerle birlikte şirket bünyesinde yer alan ve gümrük idarelerine beyan edilmeyen diğer kayıtların (muhasebe, sözleşme, yazışma v.b) incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin sonradan kontrol yöntemi ile gümrük mevzuatına olan uyumluluğu inceleme konusu yapılacaktır. Yönteme ilişkin esaslar aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir: Stok Kayıtları Dış ticaret işlemine konu eşyaya ilişkin stok kayıtları, Üretim sürecine ilişkin bilgiler (SAP), Şirket Bünyesindeki Kayıtlar Dış ticaret işlemine konu eşyaya ilişkin muhasebe kayıtları, Yurt dışı ile yapılan yazışmalar, Sözleşmeler, Dış Ticaret işleminden sonra, bu işleme ilişkin ilave bir işlem (ödeme; indirim; değişiklik gibi) yapılıp yapılmadığı, Sonradan Kontrol yöntemiyle bir arada incelenecektir. İthalat-İhracat Dokümanları Gümrük idaresine beyan edilen gümrük beyannameleri, Şirket bünyesinde yer alan ithalat ve ihracat dosyaları, 2 Haziran 2011

3 Yukarıdaki diyagramdan da anlaşılacağı üzere; sonradan kontrol yöntemiyle gümrük inceleme elemanlarınca ithalat veya ihracat işlemine ilişkin gümrük beyanname ve eki belgeler dışında, eşyaya ilişkin muhasebe kayıtları, satıcı ya da alıcı ile yapılan yazışma ve sözleşmeler, stok kayıtları ve üretim sürecine ilişkin bilgilerin tamamı inceleme konusu yapılabilecektir. Bu inceleme yöntemiyle, şirketlerin dış ticaret yapılarının, bir bütün olarak incelenmesi söz konusu olacaktır. III. Sonradan kontrole tabi tutulacak kişiler Eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin kontrolünün yapılmasını teminen gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, sonradan kontrole tabi tutulabilir. Kısaca, adlarına gümrük idaresinde beyanname tescil edilen her kişi sonradan kontrol incelemeleri kapsamında denetlenebilmektedir. Sonradan kontrol kapsamında denetimlerin hukuki dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 73. maddesidir. Söz konusu madde uyarınca, beyannamedeki bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti, sonradan kontrol incelemesinde amaçlanmaktadır. Kanun un bu maddesi aynı zamanda, muayene hatlarından mavi hat yani eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrol edilmesinin de gerekçesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, sadece mavi hatta işlem gerçekleştiren kişilerin (onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişilerin) anılan Yönetmelik kapsamında sonradan kontrol incelemesine tabi tutulacağı yönünde bir yanlış anlaşılma söz konusudur. Oysa tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği incelendiğinde, ithalat ve ihracat işlemi yapan her bir firmanın bu kapsamda denetlenebileceği anlaşılmaktadır. Risk analizine dayalı, planlı ve sistematik olarak her yıl sonradan kontrol yapılması amaçlanmaktadır. Denetime tabi tutulacak şirketlerin bir kısmı risk kriterlerine dayanarak tespit edilmekte, diğer kısmı ise rastgele olarak seçilmektedir. İthalat ve ihracata ilişkin tüm işlemleri firma bünyesinde bulunan ve gümrük idaresinde kayıtları arasındaki uyumluluğu denetlenecektir. Haziran

4 IV. Sonradan kontrol incelemelerinde usul ve esaslar tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile uygulamaya geçilen bu denetim yaklaşımında, usul ve esaslara yönelik düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre, Merkezi Denetim Elemanınca (Gümrük Müfettişleri veya Kontrolörleri), 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca başlama tarihinden en az 15 gün önce kontrole tabi kişiye tebligat yapılmaktadır. Bu tebligatın yapılmasından sonra, merkezi denetim elemanı ile firma yetkililerince müştereken sonradan kontrole başlama tutanağı düzenlenerek sonradan kontrole başlanılmaktadır. Bu tutanağın düzenlenmesiyle sonradan kontrole resmi olarak başlanılmış sayılmaktadır. Sonradan kontrolün sonucunda incelemeye tabi kişilerle nihai bir görüşme yapılarak Sonradan Kontrol Bitiş Tutanağı düzenlenir. Sonradan kontrolün bir diğer amacı da, şirketlere, elde olunan tespitler hakkında karşılıklı görüş bildirme imkanı sunulmasıdır. Bu açıdan, Merkezi Denetim Elemanlarınca Sonradan Kontrol Bitiş Tutanağı imzalanmadan önce şirket yetkililerince, tutanağın incelenmesine izin verilmektedir. Tutanağın imzalanmasının ardından 2 adet rapor düzenlenir. Sonradan kontrol kapsamında tespit edilen eksiklik var ise gümrük inceleme elemanınca düzenlenen rapora istinaden; gümrük vergisi tarh edilebilmekte ve/veya ceza kesilebilmekte ya da düzeltme işlemi yapılabilmektedir. Ancak her halükarda, gümrük inceleme elemanınca sonradan kontrol incelemesine istinaden şirketin risk profilinin de yer aldığı bir rapor tanzim edilerek Gümrük Müsteşarlığı na gönderilmektedir. V. Sonradan kontrol incelemelerinde tespit edilen unsurlar 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, ithalat vergileri 3 ana unsura göre tespit edilmektedir: Eşyanın gümrük kıymeti, tarifesi ve menşei. İthalatta alınacak vergiler hesaplanırken bu 3 unsura ihtiyaç duyulmakta ve bu bilgilerin doğruluğu, hesaplanan vergilerin doğruluğunu da etkilemektedir. Bu nedenle, sonradan kontrolde gümrük vergilerinin doğru ödenip ödenmediği de incelenmektedir. Gümrük kıymetine yönelik araştırmalar; Royalty ve lisans ödemeleri, Fiyat farkı, ek navlun, komisyon vb ilave ödemeler, Demuragge, tahmil-tahliye gibi giderler, Teslim şekline göre navlun ve sigorta ödemeleri, Gözetim uygulamalarında yapılan kıymet beyanları, Hızlı kargo taşımacılığıyla gelen koli ve gönderiler Gümrük tarife ve menşei tespitine yönelik araştırmalar; Menşei kazandırıcı işçilik ve işlemler, Bağlayıcı Menşei Bilgisi, GTİP tespiti ve Bağlayıcı Tarife Bilgisi, Gümrük Rejimlerine yönelik araştırmalar: İkincil işlem görmüş ürünler-fire oranları, Geri gelen eşya-dahilde İşleme Rejimi kapsamında geri gelen eşya VI. Değerlendirme tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Gümrük Müsteşarlığında yeni denetim yaklaşımına geçilmiş ve gümrük kontrol ve incelemelerinin, eşyalar ithal edildikten sonra düzenli ve sistematik olarak firmalara ait yerlerde yapılmasının önü açılmıştır. Sonradan Kontrol olarak adlandırılan bu denetim yaklaşımında, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve beyannameye ekli belgelerle birlikte şirket bünyesinde gümrük işlemlerine ilişkin diğer kayıtların da (muhasebe kayıtları, sözleşme, yazışma v.b) incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, ithalat veya ihracat işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin sonradan kontrol yöntemiyle gümrük mevzuatına uyumluluğu inceleme konusu yapılabilecektir. Gümrük Müsteşarlığında Sonradan Kontrol olarak adlandırılan yeni denetim yaklaşımı ile Maliye Bakanlığına benzer bir denetim yaklaşımına geçildiği düşünülmektedir. Bu bağlamda denetlenebilecek hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir. 4 Haziran 2011

5 Haziran

6 Vergide Gündem Damla Varolsun Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular 1. Giriş İşletmelerin yapacakları yatırımlara ait ödenecek katma değer vergisinin finansman yükü açısından sıkıntı yaratacağı gerekçesiyle tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4369 Sayılı Kanun un 59 uncu maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesine; Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar) katma değer vergisinden istisnadır hükmü eklenmiştir. Şüphesiz olası bir cezaya maruz kalmamak ve teşvik uygulaması ile sağlanmış avantajları kaybetmemek adına, mükellefler tarafından mevzuatta istisna kapsamında değerlendirilen teslimlerin neler olduğunun bilinmesi önem arzetmektedir. Ancak konuya ilişkin düzenlemelerin, kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren ard arda çıkarılan tebliğler, sirkülerler ve Bakanlar Kurulu Kararları aracılığı ile yapılmış olması, mevzuatı takibi zor ve karışık bir hale getirmiştir. Diğer taraftan, İdare mevzuatta açıkta kalan noktaları ise özelgeler aracılığı ile netleştirmeye çalışmaktadır. Bu yazımızda, teşvik belgeli yatırımlara uygulanacak KDV istisnasının kapsamını hem güncel mevzuat hükümleri hem de İdare tarafından verilen çeşitli özelgeler çerçevesinde açıklamaya çalışacağız. 2. Genel hatlarıyla teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnası Kanun maddesinde de belirtildiği üzere, yatırım teşvik belgesi sahiplerine yapılacak teşvik belgeleri kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadır. İstisnadan yararlanacak mükelleflerin mutlaka KDV mükellefi olması ve istisnaya konu makine ve teçhizatı kısmen de olsa indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanmaları gerekmektedir. Yatırım teşvik belgeleri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde Sanayi Odaları aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. İstisnanın uygulanabilmesi için; teşvik belgesine ekli listede yer alan kıymetlerden hangilerinin istisnadan yararlanacağı açıkça belirlenmeli ve gösterilmelidir. 69 ve 87 Seri No lu KDV Genel Tebliğlerinde madde kapsamında istisnanın uygulama usul ve esasları ile iade uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, katma 6 Haziran 2011

7 değer vergisi mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makineteçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz edeceklerdir. Gümrük idareleri ve yurt içindeki satıcılar 69 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki diğer şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapmayacaklardır. Satıcıların kendilerine ibraz edilen bu belgeyi Vergi Usul Kanunu nun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerekmektedir. Söz konusu istisna tam istisna mahiyetinde olup, istisna kapsamında işlem yapan satıcılar, bu malların iktisabı nedeniyle yüklendikleri KDV yi genel esaslara bağlı kalmak şartıyla indirim konusu yapacaklardır. İndiriminin mümkün olmaması halinde ise nakden veya mahsuben iade talep edilebilmektedir Yatırım teşvik belgesinde makine ve teçhizatın tanımlanması 69 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde yapılan açıklamalara göre, yatırım teşvik belgelerine ekli listelerde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetler, belgeyi veren idareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirlenerek istisnadan yararlanacakları açıkça ifade edilecektir. Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgeleri ekli listelerinde çok sayıda makine, teçhizat, aksam vb. bulunması nedeniyle, detaylandırılması zor olmakta ve çoğunlukla sadece set, komple tesis, muhtelif aksam ve parçalar şeklinde belirtilmesi yoluna gidilmektedir. Bu durum, uygulamada KDV istisnası yönünden zaman zaman tereddütlere neden olabilmektedir. Konuya ilişkin tereddütler ise İdare tarafından verilen özelgeler ile giderilmeye çalışılmaktadır. 3. İstisnanın kapsamı 3.1. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat İstisna uygulamalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 69 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde istisna kapsamına girecek makine ve teçhizatların niteliği belirtilmiştir. Tebliğ de Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne atıfta bulunularak makine ve cihaz, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir. Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanısıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmemektedir. Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat kapsamına girmediğinden istisnadan yararlanamamaktadır. Örneğin, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı da konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir özelgede 1,...yatırım teşvik belgesinde makine ve teçhizat olduğu açıkça belirtilmiş olan malların teslimleri istisna kapsamında değerlendirileceğinden, yatırım teşvik belgesinde... sabit reji video ses teçh. komple demonte aksesuarları ile birlikte alımı olarak belirtilen işlemde ne tür malların kullanılacağı bilinemeyeceğinden, bu işlemlerde kullanılmak üzere olsa dahi, belgede makine ve teçhizat olarak ayrıca belirtilmemiş olan malların teslimlerinde KDV Kanunu nun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde firmanız tarafından istisna kapsamında olmadığı halde istisna uygulanarak teslim edilen söz konusu mallar nedeniyle yüklenilen KDV nin iade konusu edilemeyeceği tabiidir. şeklinde görüş bildirmiştir. 1 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı muktezası Haziran

8 Diğer taraftan, İdare başka bir özelgede 2 ise,...öte yandan tarih, sayılı tamim yazımızda;...konu ile ilgili olarak, Bakanlık Makamından alınan 21/10/2008 tarih ve sayılı onay ile sadece söz konusu Uluslararası Anlaşma hükümleri gereği Hazine Müsteşarlığınca revize işlemleri yapılamayan teşvik belgeleri ile sınırlı olmak üzere, yatırım teşvik belgesi eki listelerde set, ünite, sistem olarak belirtilen yatırım mallarına ilişkin makine ve teçhizat teslimlerini gerçekleştiren mükelleflerin iade taleplerinin sonuçlandırılmasını sağlamak için; teşvik belgesi sahibi yatırımcı kuruluşların, KDV Kanunu nun 13/d maddesi uyarınca teşvik belgesi eki listelerde ismen yer almayan makine ve teçhizat teslimi yapan mükelleflere, teşvik belgesi eki global listeye göndermede bulunmak suretiyle söz konusu makine ve teçhizatın teslim alındığını gösteren bir belge ya da liste vermeleri halinde, bu belge/liste muhteviyatı malların KDV Kanunu nun 13/d maddesi kapsamında teslim edilmiş sayılması uygun görülmüştür. denilmektedir. Buna göre, yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan makine ve teçhizatın teslimleri KDV den istisna olacağından söz konusu listede her bir makine ve teçhizat adetlerinin belirtilmesi gerektiğinden söz konusu adetlerin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nca yatırım teşvik belgesi ekli listede onaylanması halinde ödevlinin 2008/12 dönemine ilişkin KDV iadesinin yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. denilmek suretiyle aslında değerlendirme Hazine Müsteşarlığı na bırakılmış ve Müsteşarlıkça onaylanan teslimlerin istisna kapsamında değerlendirileceği belirtmiştir Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve donanımlar İlerleyen teknolojinin bir sonucu olarak, bilgisayar yazılım ve donanımları günümüz yatırımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olsa da, yatırım teşvik uygulamasının sadece mal ve hizmet üretiminde kullanılacak makine ve teçhizatları kapsadığı görülmektedir. Buradan yatırım teşvik belgesinde yer alsalar bile yazılımların KDV istisnasından yararlanmasının mümkün olmadığı şeklinde bir sonuca ulaşılması mümkündür. Nitekim İdare vermiş olduğu bir özelgede 3, makine-teçhizat olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayan ve hizmet ifası niteliğinde olan yazılımların, ilgili oldukları donanımın çalışmasını veya donanıma ek özellikler sağlamasına bakılmaksızın, donanıma yüklenmiş veya yalnız olarak satışı söz konusu istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir. Ayrıca, yazılımın bir sistemle birlikte satışının söz konusu olması halinde de bu istisna kapsamında işlem yapılması mümkün değildir. Ancak, sistemi oluşturan diğer ekipmanların tek başlarına makine-teçhizat niteliği taşıması ve teşvik belgesi eki listede belirtilen sistemin unsurları olmaları kaydıyla bunların teslimleri katma değer vergisinden istisna olabilecektir. demek suretiyle, konu hakkındaki temel görüşünün KDV istisnasından yararlanacak yatırım mallarının makine ve teçhizat niteliği taşıması yönünde olduğunu vurgulamıştır. 3.2 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki taşıt araçları 69 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde ifade edildiği üzere genel olarak taşıt araçları makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamamaktadır. Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna kapsamında işlem yapılabilmektedir. 74 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile istisnadan yararlanacağı belirtilen taşıt araçları kapsamına, hastane yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde yer alan ambulanslar da dahil edilmiştir. Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmemekle birlikte, konuya ilişkin son düzenlemeleri getiren 99 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüslerinin; 2 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı muktezası 3 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı muktezası 8 Haziran 2011

9 Yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer almaları, İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılmaları, Apron dışında taşımacılık işi yapmamaları şartıyla KDV Kanunu nun 13/d maddesinde düzenlenen istisna kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Yatırım teşvik belgesi kapsamında teslimi yapılabilecek taşıt araçları yukarıda yer verilen Tebliğlerde ayrı ayrı sayılmış olduğundan, bunlar dışında kalan araç teslimlerinin KDV istisnasından faydalanması mümkün değildir. maddesinde de maliyet bedeli benzer şekilde iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı nın Ankara Vergi Dairesi ne vermiş olduğu bir görüşte 4 de yukarıda yer verilen kanun düzenlemelerine paralel şekilde,... Bu çerçevede, sözü edilen firma tarafından vinçlerin tamamlanarak...a.ş. ye tesliminde, bu teslim için yapılan işçilik, montaj, inşaat, kur farkı vb giderler de dahil edilerek istisna uygulanacak ve bu giderler nedeniyle yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilecektir. denilmiştir. 3.3 Finansal kiralama yoluyla temin edilen yatırım malları Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile temin edilen yatırım malları da istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 2009/15199 Sayılı Yatırımlar Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı nın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 2009/1 Seri No lu Tebliği ile yatırımcıların KDV istisnasından faydalanabilmesi için finansal kiralama şirketi adına da ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmesi şartı kaldırılarak uygulama kolaylaştırılmıştır. Söz konusu Tebliğ uyarınca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir yatırım teşvik belgesi düzenlenmeksizin, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatlar için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılması ve sözleşme kapsamı yatırım mallarının sözleşme yapılan yatırımcıya kiralaması durumunda; finansal işleme konu olan malların finansal kiralama şirketlerine teslimi/finansal kiralama şirketlerince ithali KDV Kanunu nun 13/d maddesi kapsamında vergiden istisnadır Nakliye, montaj ve danışmanlık harcamalarının durumu Bilindiği gibi KDV Kanunu nun 20 inci maddesinde teslim ve hizmette matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu belirtilmiş, bedel ise; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu nun 262 inci İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ise konuya ilişkin olarak verdiği bir özelgede 5...yatırım teşvik belgesi kapsamında teşvik belgesi sahibi firmaya bir bütün halinde tesliminde teknik olarak imkan olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu gerçekleştirilen makine teçhizat ve sistemleri de istisna kapsamında değerlendirileceğinden teşvik belgesi kapsamında otelinize teslim edilecek olan klima, havalandırma, yangın ihbar, soğutma, seslendirme sistemlerinin bu türden teslimler olması halinde, yatırım mahallindeki imal ve kurulum işleri hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmayacak, istisna kurulum ve imal dahil toplam bedele uygulanacaktır. Ancak, bu sistemleri teslim edenlerin düzenledikleri faturada teslim bedelinden ayrıca göstereceği işçilik, montaj hizmeti KDV Kanunu nun 13/d maddesine göre katma değer vergisinden istisna olması mümkün bulunmamakta olup, katma değer vergisine tabi olacaktır. demek suretiyle yapılan montaj işleminin birebir yatırım malıyla ilişkilendirilebilmesi adına teslim bedeline dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştır Teşvik belgeli yatırımlarda kur farklarının durumu Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu Kanun un 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. Ancak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna edildiğinden bu işlemler ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan kur farklarının da KDV den istisna olması gerektiği açıktır. 4 Gelir Vergisi Başkanlığı nın tarih ve B.07.1.GİB /5413*1203/ sayılı özelgesi 5 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı özelgesi Haziran

10 Nitekim, 2009/184 numaralı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Uygulama Tamimi nde de Kanunun 13/d maddesi gereği istisna kapsamında yapılan işlemler nedeniyle doğan kur farklarının, aslı vergiden istisna olduğundan KDV ye tabi olmayacağı ancak, bedeli döviz olarak ifade edilen işlemlerde işlem tarihi ile nakden veya hesaben tahsil edildiği tarih arasındaki kur farkı bedelin bir unsuru olarak işleme ait oran üzerinden KDV ye tabi olacağı belirtilmiştir Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının devir ve satış işlemleri 2009/1 Seri No lu Tebliği n 16 ıncı maddesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki KDV istisnasının teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanacağı belirtilmiştir. Tebliğin 30 uncu maddesi kapsamında tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı, kiralanması ise Müsteşarlığın iznine tabidir. 4. Sonuç Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesi ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV den istisna tutulmuştur. Söz konusu istisna ile amaçlanan, yeni yatırımlarda katma değer vergisi yaratmanın uzun zaman alması nedeniyle yatırımcılar üzerinde oluşan finansman yükünün hafifletilmesidir. Yeni yatırımlardaki en büyük maliyet kalemlerinin makine ve teçhizat alımları olduğu göz önüne alınırsa, mükelleflere sağlanan bu avantajın önemi daha net anlaşılmaktadır. Teşvik uygulamasının istenen sonuçları vermesi, iade haklarının kaybedilmemesi ve olası cezalara maruz kalınmaması adına, İdare tarafından istisna kapsamında nitelendirilen teslimlerin neler olduğunun mükellefler tarafından iyi bilinmesi ve bu konudaki güncel gelişmelerin takip edilmesi önem arzetmektedir. Bu noktada, mevzuattaki düzenlemelerin yanı sıra, yukarıda yer verdiğimiz ve İdare nin özellikli konulara ilişkin görüşlerini içeren özelgelerin de dikkate alınmasının mükellefler açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Tamamlama vizesi yapılmamış veya yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınacaktır. Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde, satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilecektir. Haziran

11 Vergide Gündem English translation The new approach to customs inspection Today, customs barriers have diminished and foreign trade has become more free thanks to the influence of international organizations such as the World Trade Organization and World Customs Organization and the influence of customs unions established among certain groups of countries. However, countries develop non- tariff burdens in order to protect their national economies from the negative effects of such integrations. This makes the foreign trade transactions more complicated. This situation also brings opportunities as well as the increasing risks. Benefitting from these opportunities is highly critical for the companies in a world which becomes smaller and competitive as a result of globalization and ease of communication. Similarly, companies should pay attention to avoiding risks that could arise from their complex transactions and could cause significant losses. The Turkish Customs Authority introduced a radical change in the inspection model against the change resulting from globalization. Customs Inspection Departments used to conduct their inspections against deficient incomes at customs authorities and on documents at these authorities until In inspections conducted in this way, inspectors did not examine companies accounting records related with foreign trade activities. After 2008, the Customs Authority introduced the post clearance control system in addition to such inspections. Post clearance control system With the Regulation on Post Clearance Control and Control of Risky Transactions promulgated in the Official Gazette dated , Undersecretariat of Customs started to apply a new control approach. It is stipulated that customs controls within the scope of this regulation will not be realized at customs or customs administrations any more, but will be realized after the goods are imported at places owned by companies. In article 73 of the Customs Code no 4458, post clearance control is defined as control of import or export transactions of the liable or commercial documents and data related to the subsequent transactions by the Customs Inspectors realized after the delivery of goods at places owned by the liable, with the aim of determining whether the information declared to the customs administration is accurate or not. With this Regulation, it is planned to conduct post clearance controls each year in a planned and systematic way based on risk analysis. The liable parties to be subject to this control will be determined beforehand annually. Some of the companies to be inspected will be selected based on risk criteria whereas some of them will be selected randomly. Therefore, each and every company performing customs transactions can be subject to inspection within the framework of post clearance control plan. 11 Haziran 2011

Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ

Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ MAKALE Hüseyin YÜKSEL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE BELGE KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ 1. Yasal Düzenleme Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13/d bendinde Yatırım Teşvik Belgesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.05.2014 Sayı: 2014/108 Ref: 4/108

SİRKÜLER İstanbul, 20.05.2014 Sayı: 2014/108 Ref: 4/108 SİRKÜLER İstanbul, 20.05.2014 Sayı: 2014/108 Ref: 4/108 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE KDV KANUNU 13/D KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMİNDE

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66

SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66 SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KDV DEN İSTİSNA İŞLEMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: KDV Kanunu nun 13/d Maddesine göre; yatırım teşvik belgesi

Detaylı

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran / June Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet Eşitlik ilkesi ve FATCA Bilge Cansız English translation Gümrükte Gündem

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Nisan / April ISSN: 2148-4686 Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular İhsan Akar Kurumlar vergisinde indirimler

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2012 Elektronik defter uygulaması başlıyor M. Fatih Köprü Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu English translation Dünyadan vergi

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÖZELGELER ÖZELGELER 346 Özelgeler T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/01-MUK-1 15.03.2010/9024 Konu

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç. Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli

Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç. Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli English translation

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/42

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri:

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1 İÇİNDEKİLER Başlarken 2 Finansal Kiralama Yoluyla Binek Otomobili Edinilmesi - M. Bahattin AKÇAY 3 Bu makalede sözleşme sonunda kiracıya devrin öngörüldüğü finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında edinilen

Detaylı

Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015

Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015 Elektrik piyasasına özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015 İçindekiler 1. Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişiler 2. Lisans yükümlülükleri 3. Elektrik

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı