ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story"

Transkript

1 ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli Kontak Elemanları (Güvenlik Kenarlıkları, Güvenlik Paspasları, Güvenlik Tamponları), Otomatik Açılır (Kayan) Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri ve aynı zamanda Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar konusunda müşteri odaklı çözümler üreten iyi derecede niteliklere sahip mühendis ve teknisyen kadrosu ile hizmet vermektedir. ASO Ürünleri, Binalarda ve Endüstrinin her alanında hizmet veren Üretim Tesislerinde bulunabilmektedir; örneğin Otobüs ve Trenlerdeki kapılarda koruma sağlamak, kapı ve girişlerde çarpma ve kesme olasılığının olduğu noktalarda koruma sağlamak ve aynı zamanda da dönen kapılarda insan güvenliğini sağlamak için kullanılabilmektedir. Müşterilerimiz, büyük hava alanlarında, bagaj ve kargo taşıma cihazları için güvenliğin sağlanması gibi büyük projelerde de ASO ürünlerine kesinlikle güvenebilirler. ASO - The story ASO GmbH was founded in 1984 with the goal of establishing itself in Europe as a specialist for safety equipment with innovative products and competent specialised solutions. We have at your service highly qualified teams of engineers and technicians who develop client orientated solutions in the product areas safety contact elements (safety contact edges, contact mats and contact bumper), control units for gate systems as well as individually designed equipment. ASO equipment can be found in the buildings and production plants of all branches of industry, for example for safety protection on the doors of trains and buses, to protect crushing and shearing points on doors and gates as well as for the protection of people using the revolving doors of carousels. Our clients can of course rely on our safety solutions for large projects such as safety devices for baggage and cargo transport equipment at large airports. 2

2 Ýçindekiler Summary Uygulama Örnekleri Applications overview4 4 Fonksiyon Tarifi Description of function 7 Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri) Safety contact edges8 8 Güvenlik Tamponlarý Safety contact bumper 19 Güvenlik Paspaslarý Safety contact mats 21 Güvenlik Röleleri(Kontrol Üniteleri) Safety relays26 relais Sinyal Ýletim Sistemleri Signal transmission systems 27 Otomatik Açýlýr(Kayan) Giriþ Kapýsý Kontrolü Gate controls 33 3

3 Uygulama Örnekleri Application examples Kapý Güvenlik Kenarlýklarý(Fitilleri) Safety contact edges Sinyal Ýletim Sistemleri Signal transmission systems Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri) Safety contact edges 4

4 Güvenlik Paspaslarý Safety contact mats Güvenlik Röleleri(Kontrol Üniteleri) Safety relays Güvenlik Tamponlarý Safety contact bumper Güvenlik Paspaslarý Safety contact mats 5

5 P o w e r A ctua te Fa ul t A u x. R e la y SK Çalýþma Prensibi Functional principle Duraðan Akým Prensibi, buradaki çalýþma kontrolünün temelini teþkil etmektedir. Güvenlik Kenarlýklarý seri baðlandýðýnda, Son Güvenlik Kenarlýðýna bir sonlandýrma direnci baðlanýr ve sistem bu direnç sayesinde Elektronik Deðerlendirme Devresi tarafýndan sürekli izlenir. Bu tasarým, tüm devrenin kýsa devre ve kablo kopmalarýna karþý sürekli izlenmesine olanak saðlar. Güvenliðin kesin olarak saðlandýðý, EN ve DIN standartlarý ile Alman Ýþveren Mali Sigorta Sorumluluðu Birliðinin birçok Onay Sertifikasý ile belgelenmiþtir. Özel istek üzerine Test Sertifikalarýný temin edebilirsiniz. Sonlandýrma Direnci Z1 S S11 S 1 B1 B2 X 1 X 2 Elektronik Deðerlendirme Ünitesi Electronic evaluation unit Ara Güvenlik Kenarlýðý Connecting edge Son Güvenlik Kenarlýðý End edge Sonlandýrma Direnci 8,2Kohm Terminal resistance 8.2Kohm Constant monitoring is achieved using the closed-circuit principle. The last safety contact edge in a possible serial connection is fitted with a terminal resistor, which is continuously monitored by an electronic evaluation unit. This design allows the entire circuit to be monitored for shorts and wire breaks. The guaranteed safety is documented by the various approval certificates in compliance with the German employers liability insurance association, DIN and EN standards. The test certificates are available on special request. 7

6 GE Serisi Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri)(SKL) Safety contact edges of the GE-Series Güvenlik Kenarlýklarý, çarpma veya kesme olabilecek noktalarda, kapanan kenarlarda koruma saðlamak için kullanýlmaktadýr. Bu ürünler; kapýlar, makineler ve mal yükleme-boþaltma tesislerinde insan ve ekipmanlarýn güvenliðini saðlamak için kullanýlmaktadýr. Dünya çapýnda patenti alýnmýþ olan GE serisi Güvenlik Kenarlýklarý, ASO'nun kanýtlanmýþ tekniði ile kanýtlanmýþ yeni malzemelerini yekpare olarak çekilmiþ iki bölmeli bir profilde birleþtirmektedir. Yenilikçi tasarým, hem Ýlave Hareket Mesafesinin uzamasýna hem de kalýplanmýþ kablo baðlantý fiþi ve uç kapaklarýyla Güvenlik Kenarlýklarýnýn kolayca üretilebilmesine olanak saðlamaktadýr. Safety contact edges are employed to guard closing edges at possible crushing or shearing points. They are used in gates, machines and handling facilities to protect people and equipment. Our new safety contact edges of the GE series which are world-wide patented, combine our proven technique with new as well as proven materials to one-piece extruded two chamber profiles. The innovative design guaranteed long overtravel distances as well as an easy manufacturing of the safety contact edge with molded wiring plugs and end caps. ASO güvenlik ürünleri en son Avrupa standartlarýna uygun olarak üretilip sertifikalandýrýlmýþtýr. Yapýsý Kalýptan çekilmiþ Güvenlik Kenarlýðý profilinin içinde, içi, iletken olan iki Anahtarlama Yüzeyi, dýþý, yüksek derecede yalýtkanlýða sahip Kaplama Maddesinden oluþan bir Anahtarlama Bölümü vardýr. Bu elastomer Ýletken Yüzeylerin her birinde, çok uzun olan Güvenlik Kenarlýklarýnýn bile düþük direnç deðerlerine sahip olmasýna olanak veren Bakýr bir tel vardýr. Anahtarlama Ünitesi, dýþ Kaplama Maddesi sayesinde hasarlara karþý korunmaktadýr. Kalýplanmýþ Kablo Baðlantý Parçalarý(Fiþi) sayesinde, Anahtarlama Bölümünün Ýletken Yüzeylerinin sürekli iletim saðlamasý garanti altýna alýnýr. Ek olarak su korumasý saðlamak için SKL, ayrýca tüm boþluklarý kapatan, özel, kalýcý elastik yapýya sahip bir tutkal kullanýlarak yapýþtýrýlan Uç Kapaklarý ile kapatýlýr. Güvenlik Kenarlýðýný(SKL) sabitlemek için, kenarlýk, Alüminyum C Profil içerisine yerleþtirilir. GE serisinin modüler yapýsý ve kolayca yerleþtirilebilmesi, iþlemi kendi yapmak isteyenlerin montaj zamanýný minimum seviyede tutar. Güvenlik Kenarlýðý (SKL), bu sayede istenilen uzunlukta da üretilebilmekte ve tamirin yerinde yapýlmasýna olanak saðlamaktadýr. The construction Inside the safety contact edge is the in-extruded switching unit, which consists of two conductive switching surfaces on the inside and an high-isolating outer material. In each of this conductive elastomer there is an copper wire, that permit low-resistance evaluation even in larger length of the safety contact edges. The switching unit is protected by the outside covering chamber against damages. The molded plugs ensure a permanent contacting of the conductive layers of the switching unit. For additional water protection, the contacted SKL is also sealed with end caps using a special permanently elastic glue to cover any gaps. To secure it, the SKL is pressed into the aluminium C profile. As a result of the modular design and simple packaging of the GE series, assembly time in the case of self-assembly is reduced to a minimum. SKL s can also be manufactured in individual lengths and repairs carried out on site. 8

7 Montaj Rayý(C Profil) mounting rail Kalýplanmýþ Kablo Baðlantý Parçasý(Fiþi) molded wiring plug Sonlandýrma Direnci terminal resistor Ýçinde Anahtarlama Bölümü olan Kalýptan Çekilmiþ Kauçuk Profil rubber extrusion with integrated safety contact Kablo Giriþ Deliði ve Su Kanalýna Sahip Uç Kapaðý end cap with cable entry and water drain Tip Kodu ve Sipariþ Notlarý Type code and order notes 1 Ürün unvaný(skl) ASO-Güvenlik Kenarlýðý 2 Profil Geniþliði 1 = 15 mm 2 = 25 mm 3 = 35 mm 4 = 42 mm Sýzdýrmazlýk Dudaklarý = Yok Li = Tek Taraflý Dýþa Doðru La = Tek Taraflý Ýçe Doðru LL = Çift Taraflý Dýþa Doðru Güvenlik Kenarlýðý Türü 1 = Dahili Sonlandýrma Dirençli Kenarlýk 2 = Ara Kenarlýk (ilk veya son deðil) 3 = Harici Sonlandýrma Dirençli Kenarlýk 4 = Ara Kenarlýk 1x M8 baðlantý fiþi F = Esnek(deðiþebilir) Profil Yüksekliði (mm) Taban Þekli C = Klipsli Taban T = T- Taban S = Yandan Klipsli Taban V = Dikey Sabitleme Plakasý 1x M8 baðlantý fiþi soketi Malzeme 8 Aluminyum profilli/profilsiz K = EPDM * M : Alu-C-Profil dahil N = NBR ** T = TPE 9 Kenarlýðýn Boyu (mm) B = Alev Almaz Sipariþ Örneði: SKL 365 C K 2 M, L= mm Kablo Boyu 2,5 m ve 5 m mm boyunda, tamamýyla Alüminyum C profilli, Ara Kenarlýk olarak kullanýlacak, farklý boylarda iki çýkýþ kablosu olan NBR Güvenlik Kenarlýðý. * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer **NBR = Nitrill Rubber D-Salzkotten 1783 mm GE 365 AL Designation ASO-Safety contact edges 2 Profile width 1 = 15 mm 2 = 25 mm 3 = 35 mm 4 = 42 mm F = Flexible Profile height in mm Base shape C = Clips-base T = T-base S = Sideways clips-base V = Vertical Fixation Plate Materials 8 K = EPDM N = NBR T = TPE 9 B = fire restraining 6 7 Order example: Sealing lips = none Li = single sided outwards La = single sided inwards LL = double sided outwards Kind of the edge 1 = end edge with insided resistance 2 = connecting edge 3 = end edge with external resistance 4 = connecting edge with 1x plug M8 and 1x plug clutch M8 With/without Aluminium M : inclusive Alu-C-Profile Edge length in mm SKL 365 C K 2 M, L= mm Cable length of 2.5 and 5 meters Safety contact edge 1,783 mm long, completely with alu-c-profile, as connecting edge, with two cable outputs in different length. 9

8 SKL Serisinin Teknik Özellikleri Technical data SKL-Series Tip SKL 8-8 SKL TK SKL VK Parça No Article No. Type Lisans Özel İstek Üzerine Güncel Test Sertifikasını Temin edebilirsiniz / current test certification can be requested Licence Aluminyum Profil AL 15-9 Profile Malzeme EPDM* EPDM EPDM Material Teslimat Boyu 25 m 25 m 25 m Delivery length Ağırlık Kg/ m 0,05 0,11 0,18 Weight Kg/m Aksesuarlar Equipment Kablo Bağlantı Fişi KS 1 L x.x mm KS 2 L x.x mm KS 2 L x.x m Connecting Plug Sonlandırma Fişi KS 1 W KS 2 W KS 2 W Terminal Plug Uç Kapağı End Cap Durdurucu Takoz Stopper EN 'ye uygun olarak test edildi, hız 10mm/sn, Tested according EN , Speed 10 mm/s, sıcaklık 20 C, test ünitesi Ø80mm çapında, Uygulama Noktası C3 Temp. 20 C, Test Unit Ø80mm round, Actuating Point C3 Çalıştırma Kuvveti F A /N 56 N 29,1 N 29,1 N Actuating Force F A /N Çalıştırma Mesafesi S B /mm 2,1 mm 4,23 mm 4,23 mm Actuating Distance S B /mm İlave Hareket Sv/mm 2,3 mm 4,71 mm 4,71 mm Overtravel Distance S v /mm Mesafesi EN 'ye uygun olarak test edildi, hız 100mm/sn Tested according EN , Speed 100 mm/s, sıcaklık 20 C, test ünitesi Ø80mm çapında, Uygulama Noktası C3 Temp. 20 C, Test Unit Ø80mm round, Actuating Point C3 Çalıştırma Kuvveti F A/ N Actuating Force FA /N Çalıştırma Mesafesi S B /mm Actuating Distance S B /mm İlave Hareket Sv/mm Overtravel Distance Sv/mm Mesafesi Ölçüm Sonuçları Güncel Teknik Bilgi Dökümanlarından ve/veya Test Raporlarından Alınabilir * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer 10

9 GE Serisinin Teknik Özellikleri Technical data GE-Series Tip GE 125 TT GE 125 TTLi GE 225 TK GE 225 TKLL GE 245 TK GE 245 TKLL Parça Numarasý Lisans Özel Ýstek Üzerine Güncel Test Sertifikasýný Temin Edebilirsiniz Aluminyum C-Profil: AL 15-9 AL 15-9 AL AL AL AL AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H Malzeme TPE** TPE EPDM * EPDM EPDM EPDM Teslimat Boyu 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m Aðýrlýk Kg / m 0,18 0,2 0,51 0,55 0,77 0,82 Aksesuarlar Kablo Baðlantý Fiþi KS 3 L x.x m KS 3 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m Sonlandýrma Fiþi KS 3 W KS 3 W KS 6 W KS 6 W KS 6 W KS 6 W Uç Kapaðý EK 125 T EK 125 TL EK 225 T EK 225 T EK 245 T EK 245 T Durdurucu TakozAP 15-30AP 15-30AP 20-27AP 20-27AP 25-47AP EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 10mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti FA/N 27,3 N 27,3 N 64,1 N 64,1 N 69,1 N 69,1 N Çalýþtýrma MesafesiSB/mm 1,77 mm 1,77 mm 4,7 mm 4,7 mm 6,73 mm 6,73 mm Ýlave Hareket MesafesiiSv/mm 10,47 mm 10,47 mm 6,48 mm 6,48 mm 20,75 mm 20,75 mm EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 100mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti F A/N 33,0 N 33,0 N 70,9 N 70,9 N 81,2 N 81,2 N Çalýþtýrma Mesafesi SB /mm 2,26 mm 2,26 mm 5,0 mm 5,0 mm 7,47 mm 7,47 mm Ýlave Hareket Mesafesi Sv/mm10,04 mm 10,04 mm 6,9 mm 6,9 mm 20,51 mm 20,51 mm Ölçüm Sonuçlarý Güncel Teknik Bilgi Dökümanlarýndan ve/veya Test Raporlarýndan Alýnabilir * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** TPE = ThermoPlastic Elastomer 11

10 Yakında Coming soon GE 365 CK GE 365 CKLL GE 365 SK GE F105 SK Type Article No. Özel İstek Üzerine Güncel Test Sertifikasını Temin Edebilirsiniz Licence AL AL AL AL Profile AL 35-15HB AL 35-15HB Yakında Coming soon EPDM* EPDM EPDM EPDM Material 25 m 25 m 25 m 25 m Delivery length 1,1 1,25 1,12 1,72 Weight Kg/m Equipment KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m Connecting Plug KS 6 W KS 6 W KS 6 W KS 6 W Terminal Plug EK 365 T EK 365 T EK 365 T EK F105 T End Cap AP AP AP Stopper Tested according EN , Speed 10 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit Ø 80mm round, Actuating Point C3 78,2 N 78,2 N Actuating Force F A /N 5,16 mm 5,16 mm Actuating Distance S B /mm 33,78 mm 33,78 mm Overtravel Distance S v /mm Tested according EN , Speed 100 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit Ø 80mm round, Actuating Point C3 107,7 N 107,7 N Actuating Force F A / N 6,23 mm 6,23 mm Actuating Distance S B /mm 32,76 mm 32,76 mm Overtravel Distance S v /mm * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer 12

11 GP Serisi Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri) Safety contact edges of the GP-series GP serisi Güvenlik Kenarlýklarý (SKL); otomatik kapýlar, makineler ve ürün yükleme-boþaltma tesislerinde, çarpma ve kesme olabilecek noktalarda koruma saðlamak amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu ürünler, Dahili Sinyal Ýletici(sensör), Kauçuk Profil ve montaj için kullanýlacak olan Alüminyum C Profilden oluþmaktadýr. Tehlike anýndaki kuvvetin derecesine baðlý olarak farklý ölçülerde kauçuk kullanýlabilir. EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ve NBR(Nitrill Rubber) gibi farklý malzemelerden üretilebildiði için, çözücü maddelerin olduðu alanlar veya yaðlý alanlarda da kullanýlabilmektedir. ASO Güvenlik Ürünleri en son Avrupa standartlarýna uygun olarak üretilip sertifikalandýrýlmýþtýr. Safety contact edges (SKL) of the GP series are used as protection on crushing and shearing points, such as automatic doors, machines and handling equipment. They consist of a signal transmitter inside, profile rubber and aluminium mounting profile. Profile rubber of different sizes can be used depending on the degree of force in the case of danger. They can be used in areas which are greasy or in danger from solvents as different materials are used such as EPDM or NBR. ASO safety components are manufactured and certified according to the latest European standards. Construction The actual signal transmitter, the safety contact strip (SKL) is located inside the SKL. The safety contact strip consists of a highly insulating EPDM tube in which two conductive contact areas are integrated. The ASO contact strip is therefore very robust and flexible. In order to avoid the contact strip from being damaged on the outside it is protected on the inside of the contact edge profile rubber in the contact chamber. The contact edge profile rubber is additionally sealed with end caps in order to protect the contact strip from moisture. Yapýsý Esas Sinyal Ýletici(sensör) olan Güvenlik Kontak Þeridi(SKS 18), Kenarlýðýn (SKL) içinde bulunur. Güvenlik Kontak Þeridi, içine iletken kýsýmlarýn entegre edildiði yüksek derecede yalýtkanlýða sahip EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) tüpten oluþmaktadýr. Bundan dolayý ASO'nun kontak þeridi çok saðlam ve esnektir. Kontak Þeridinin dýþardan bir zarar görmesini engellemek için, þerit, Kauçuk Kenarlýk Profilinin içerisinde özel bir bölümde korunmaktadýr. Kauçuk Kenarlýk Profili ayný zamanda neme karþý dayanýklý olmasýný saðlamak için uç kapaklarý ile kapatýlmaktadýr. 13

12 SKS 18 Güvenlik Kontak Þeridinin Malzeme Özellikleri Material properties contact strip SKS 18 Dýþ Kaplama Malzemesi : EPDM, elektriksel olarak izole edilmiþ, > 30 Mohm material outside: EPDM, electrically insulated > 30 MOhm Ýç Kaplama Malzemesi: EPDM, içine gömülü olan bakýr teller sayesinde elektrik iletebilir material inside:epdm, electroconductive with armed copper wire Ýletkenlik : : 100 m'de 60 ohm conductance: 60 Ohm per 100 meters Kontak Direnci: 100 ohm contact resistance: 100 Ohm Maksimum Yük: 24 V / 100 ma max. load:24 V / 100 ma Tetikleme Kuvveti: 6,5 N / cm 2 tripping force:6,5 N/cm 2 Teslimat Boyu: 25/50 m delivery length:rolls 25/50 meters Boyutlar: 18 x 6 mm dimension:18 x 6 mm Güvenlik Kontak Þeridi SKS 18 ASO'nun Güvenlik Kontak Þeridi SKS 18, farklý Kenarlýk Kauçuk Profillerinin içerisinde, sensör olarak kullanýlmaktadýr. SKS 18'i özel olarak yapýlmýþ birçok Kenarlýk Kauçuk Profili ile birlikte kullanmak mümkündür. Kolay montaj ve yüksek elastikiyet, düþük sýcaklýklarda bile güvenli bir çalýþma saðlamaktadýr. Contact strip SKS 18 The ASO contact strip SKS 18 will be used as a sensor in different rubber profiles. As an individual component, it is very easy to combine the SKS 18 with several custom made profiles. Simply assembling and the very high flexibility will give a reliable function, also in lower temperature. Tip Kodu ve Sipariþ Notlarý Type code and order notes 1 Ürün Unvaný(SKL) ASO-Güvenlik Kenarlýðý 2 Profil Geniþliði 15 = 15 mm 25 = 25 mm 35 = 35 mm 42 = 42 mm Profil Yüksekliði (mm) Taban Þekli C = Klipsli Taban T = T- Taban Malzeme K = EPDM * N = NBR ** T = TPE B = Alev Almaz Sýzdýrmazlýk Dudaklarý = Yok Li = Tek Taraflý Dýþa Doðru La = Tek Taraflý Ýçe Doðru LL = Çift Taraflý Dýþa Doðru Güvenlik Kenarlýðý Türü 1 = Dahili Sonlandýrma Dirençli Son Kenarlýk 2 = Ara Kenarlýk (ilk veya son deðil) 3 = Harici Sonlandýrma Dirençli Son Kenarlýk 4 = Ara Kenarlýk 1x M8 baðlantý fiþi 1x M8 baþlantý fiþi soketi Aluminyum profilli/profilsiz M : Alu-C-Profil dahil Kenarlýðýn Boyu (mm) 1 Designation ASO-Safety contact edges 2 Profile width 15 = 15 mm 25 = 25 mm 35 = 35 mm 42 = 42 mm Profile height in mm Base shape C = Clips-base T = T-base Materials K = EPDM N = NBR T = TPE B = fire restraining Sealing lips = none Li = single sided outwards La = single sided inwards LL = double sided outwards Kind of the edge 1 = end edge with insided resistance 2 = connecting edge 3 = end edge with external resistance 4 = connecting edge with 1x plug M8 and 1x plug clutch M8 Inclusive M = Alu-C-Profile Edge length in mm Sipariþ Örneði: SKL C K 2 M, L= mm Kablo Boyu 2,5 m ve 5 m mm boyunda, tamamýyla Alüminyum C profilli, Ara Kenarlýk olarak kullanýlacak, farklý boylarda iki çýkýþ kablosu olan EPDM Güvenlik Kenarlýðý. * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** NBR = Nitrill Rubber 1783 mm GP AL Order example: SKL C K 2 M, L= mm Cable length of 2.5 and 5 meters Safety contact edge mm long, completely with alu-c-profile, as connecting edge, with two cable outputs in different length. 14

13 GP Serisinin Teknik Özellikleri Technical data GP-Series Tip GP 25-25CK GP 25-25CN GP25-40CK GP 25-40CN GP 25-65CKLi GP 25-65CNLi Parça Numarasý Lisans Özel Ýstek Üzerine Güncel Test Sertifikasýný Temin Edebilirsiniz Aluminyum C-Profile: AL AL AL AL AL AL AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL AL AL AL AL M alzeme EPDM * NBR** EPDM NBR EPDM NBR Teslimat Boyu 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m Aðýrlýk Kg/ m 0,37 0,37 0,48 0,48 0,54 0,54 Aksesuarlar Durdurucu Takoz AP AP AP AP AP AP EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 10mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti FA /N34 37, Çalýþtýrma Mesafesi SB/m m 8,02 7,52 9,36 9,72 7,92 9,72 Ýlave Hareket Mesafesi Sv/mm 10,16 9,52 7,22 5,88 8,4 5,88 EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 100mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti FA/N 70 77, Çalýþtýrma Mesafesi SB/mm 10,28 9,04 11,76 11,88 10,8 11,88 Ýlave Hareket Mesafesi Sv/mm 7,92 7,44 4,2 4,2 4,44 4,2 Ölçüm Sonuçlarý Güncel Teknik Bilgi Dökümanlarýndan ve/veya Test Raporlarýndan Alýnabilir. * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** NBR = Nitrill Rubber 15

14 GP 35-60CK GP 35-60CN GP 35-80CK GP CKL GP Type Article No. current test certification can be requested Licence AL AL AL AL profile AL 35-15HB AL 35-15HB AL 35-15HB AL 35-15HB EPDM NBR EPDM EPDM EPDM Material 25 m 25 m 25 m 25 m 15 m Delivery length 0,96 0,96 1,1 1,15 0,54 Weight Kg/m Equipment Stopper Tested according EN , Speed 10 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 39, ,6 89,3 Actuating Force F A /N 8,88 6,72 9,84 12,24 Actuating Distance S B /mm 20,6 24,04 49,9 40,54 Overtravel Distance S V /mm Tested according EN , Speed 100 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 57, ,3 127,3 Actuating Force F A /N 9,84 8,06 10,48 12,32 Actuating Distance S B /mm 18,2 22,92 44,9 33,75 Overtravel Distance S V /mm * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** NBR = Nitrill Rubber 16

15 Bükme Açýlarý ve Çaplarý Bending angles and radii Eðer Alüminyum C-Profilin bükülmesi gerekiyorsa, bu bükümün fabrikada(aso) yapýlmasý gerekmektedir. The aluminium C-profile must be prepared at the factory if it has to be bent. Farklý montaj þekilleri için bükme açýlarý** / Bending angles for different assembly arrangements** Þekil 1 / Figure 1 Tip A B C SKL SKL GE225TK GE225TKLL GE245TK GE245TKLL GE365CK GE365CKLL A Yukarýdan Görünüþ / Top view B Yandan Görünüþ / Side view Aluminyum C-Profil C Bükme yeri Kink point Yandan Görünü.þ / Side view Bükme Açýsý / Kink angle Þekil 1 / Figure 1 Farklý montaj þekilleri için bükme yarýçaplarý** / Bending radii for different assembly arrangements** Tip Þekil 1 Þekil 2 Þekil 3 SKL SKL GE225TK GE225TKLL GE245TK GE245TKLL GE365CK GE365CKLL Yandan Görünüþ / Side view Aluminyum C-Profil Bükme yarýçapý Aluminyum C-Profilin alt kenarlarýna göre belirlenmektedir. Þekil 2 / Figure 2 Bend radius based on the lower edge of the C-profile Aluminyum C-Profil Yandan Görünüþ / Side view Þekil 3 / Figure 3 Bükme yarýçapý Aluminyum C-Profilin alt kenarlarýna göre belirlenmektedir. Bend radius based on the lower edge of the C-profile Þekil 4 / Figure 4 Bükme yarýçapý Aluminyum C-Profilin orta noktasýna göre belirlenmektedir Bend radius based on the middle of the C-profile * Güvenlik Kenarlýðý büküldüðü zaman yapýþtýrýlmýþ kýsýmlar sýkýþýr ve buruþur. ** Bükme Açýsý ve Yarýçapý EN ve EN Standartlarý Uygunluk Testlerinin bir parçasý deðildir. * By bending the safety contact edges the sealing lip becomes compressed and corrugated ** Bending angle and radii are not part of the tests complying with EN and EN

16 Alüminyum C-Profilin Teknik Özellikleri Data sheet aluminium profile 6m'ye kadar / to 6,0 m 6m'ye kadar / to 6,0 m AL 15-9 Art.Nr AL Art.Nr m'ye kadar / to 6,0 m 4m'ye kadar / to 4,0 m AL Art.Nr AL H Art.Nr m'ye kadar / to 6,0 m 6m'ye kadar / to 6,0 m AL V Art.Nr AL HB Art.Nr m'ye kadar / to 6,0 m 6m'ye kadar / to 6,0 m AL Art.Nr AL Art.Nr

17 ASB Güvenlik Tamponlarý Safety contact bumper ASB ASB Güvenlik Tamponlarý; Taþýma Araçlarý, AGV(Otomatik Yönlendirilmiþ) Araçlar, Forklift Makineleri, Serbest Hareketli Sistemler ve Güvenlik Sistemlerinin çok büyük biçimsel deðiþimler gerektirdiði her yerde Güvenlik Ekipmaný olarak kullanýlmaktadýr. Bir engelle karþýlaþýldýðýnda, Güvenlik Tamponunun kýsa cevap verme süresi sayesinde kontrolöre anýnda bir durma sinyali iletilir. Bu esnada tamponun yumuþak süngeri hem uzun bir Frenleme Mesafesi hem de bir Ýlave Hareket Mesafe saðlar. Böylece hem insan hem de malzemeler optimum derecede korunur. Yapýsý ve Fonksiyonu ASB Güvenlik Tamponu, NBR Kauçuk veya sýcak dökülmüþ Poliüretan ile kaplanmýþ ve bir alüminyum taþýyýcý C-Profile yapýþtýrýlmýþ bir sünger göbek kýsmýndan oluþmaktadýr. Kaplama Maddesi hasar ve neme karþý mükemmel bir koruma saðlamaktadýr. ASB Güvenlik Tamponunun içerisinde, Tampona baský yapýldýðý zaman aktifleþen bir Güvenlik Kontak Þeridi vardýr. Aktifleþme ile gönderilen sinyal, Deðerlendirme Devresi(Kontrol Ünitesi) tarafýndan iþlenir ve tüm hareketlerin durdurulmasý saðlanýr. Güvenlik Tamponlarý, çok az bir baskýda(darbe) bile aktifleþebilmektedir, dolayýsýyla Tamponunun boyutlarý uygun þekilde seçildiðinde, eylemsizlikten dolayý durma mesafesi yüksek olan sistemler bile güvenli þekilde durdurulabilmektedir. Elektronik Deðerlendirme Devresi(Kontrol Ünitesi) ayný zamanda olasý kablo kopmalarý ve bozulmalara karþý tamponu sürekli olarak izlemektedir. Safety bumpers are safety equipment on transport vehicles, AGV vehicles, high-reach forklifts, freely moving systems, and everywhere where the safety systems require larger form alterations. When running against an obstacle, the short response time of the bumper initiates an immediate controller stop, while the bumper s soft foam core provides a long braking and runout path. This provides optimum protection for individuals and materials. Construction and Function The ASB Safety Bumper consists of a foam core glued to an aluminum bearer profile and covered with vulcanized polyurethane or NBR rubber. The cover provides excellent protection against damage and moisture. A safety contact strip is located in the interior of the ASB Safety Bumper and is activated when the bumper is compressed. This information is processed by the evaluation electronics and leads to the immediate stop of all movements. Because the bumper is activated under even very low pressure loads, the selection of a suitable bumper ensures even inertial systems will stop safely. The evaluation electronics also continuously monitors the bumper for wire breaks and defects. Tampon Yüksekliðinin Belirlenmesi Tampon için uygun yüksekliði belirlemek için aþaðýdaki verileri kullanýnýz : Çalýþtýrma Mesafesi : SB = Tampon Yüksekliðinin %20'si Ýlave Hareket Mesafesi : SV = Tampon Yüksekliðinin %50'si Tamponun Artýk Sýkýþtýrýlamayan Bölümü : Tampon Yüksekliðinin %30'u Ýlave Hareket Mesafesi, Sv, Sistemin Frenleme Mesafesine karþýlýk geldiði için, uygun Tampon Yüksekliðini belirlemek için kullanýlabilir. Determining the Bumper Height Use the following key in order to determine the appropriate height for the bumper: Actuating Distance : S = B 20 % bumper height Overtravel Distance: S V = 50 % bumper height No longer compressible bumper: 30 % bumper height Overtravel Distance S V, (corresponding to the system s brake path) can then be used to determine the appropriate bumper height. 19

18 Tip Kodu ve Sipariþ Notlarý Type code and order notes 1 Ürün Unvaný(SKL) ASO-Güvenlik Tamponu 2 Tampon Geniþliði (mm) 3 Tampon Yüksekliði (mm) 4 Malzeme U = Poliüretan N = NBR(Nitrill Rubber) 5 Tampon Tipi 2 = Dahili Sonlandýrma Dirençli Tampon 3 = Ara Tampon (ilk veya son deðil) 4.0 = 1 x M8 erkek ve 1 x M8 diþi kon. 4.2 = 4.0 gibi, M8 baðlanti kablolu, 2,5m 4.3 = 4.0 gibi, 5m kablolu diþi konn. ve M8 direnç fiþli 4.4 = 4.0 gibi, 5m kablolu M8 erkek konn. ve 5m kablolu M8 diþi konn Designation ASO-Safety bumper Bumper width in mm Bumper height in mm Materials U = Polyurethan N = NBR 5 Bumper type 2 = Connection Bumper 3 = End Bumper with External Resistor 4.0 = 1 x M8 male and 1 x M8 female conn. 4.2 = like 4.0 with M8 connection cable 2,5m 4.3 = like 4.0 with 5m cable female connector and M8 resistor plug 4.4 = like 4.0 with 5m cable M8 male conn. and 5m cable M8 female conn. 6 Tamponun Boyu (mm) 6 Bumper length in mm Tip ASB 53 x 100 ASB 100 x 200 ASB 150 x 300 ASB 200 x 400 Type Lisans Özel Ýstek Üzerine Güncel Test Sertifikasýný Temin edebilirsiniz /current test certification can be requested Licence Kaplama Poliüretan, NBR(Nitrill Rubber)-Kauçuk Kaplama / NBR rubber cover Cover Renkler Siyah / Black, Sarý / Yellow, Siyah-Sarý / Black-Yellow, Özel Renkler / Special Colors Colors Max. Teslimat Boyu 3 m 3 m 3 m 3 m max. delivery length Aðýrlýk Kg/m 2,59 3,89 5,26 6,75 Weight Kg/m EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 10mm/sn, Sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Tested according EN , Speed 10 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 Çalýþtýrma kuvveti FA/N83,0 N82,0 N83,9 N105,3 NActuating Force F A /N Çalýþtýrma Mesafesi SB/mm 33,41 mm51,19 mm58,85 mm129,77 mmactuating Distance S B /mm Ýlave hareket Mesafesi Sv/mm 33,24 mm93,36 mm159,58 mm180,73 mmovertravel Distance S V /mm EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 100mm/sn, Sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Tested according EN , Speed 100 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 Çalýþtýrma kuvveti FA/N99,4 N89,5 N87,0 N122,9 NActuating Force F A /N Çalýþtýrma Mesafesi SB/mm 34,43 mm52,68 mm55,52 mm123,08 mmactuating Distance S B /mm Ýlave hareket mesafesi Sv/mm 30,73 mm92,44 mm153,48 mm172,9 mmovertravel Distance S V /mm Zor ortam koþullarýnda(dýþ ortamda, yüksek sýcaklýklarda v.s.) kullanýlacak tamponlar, özel tampon ve tampon yapýlarý için lütfen satýþ departmanýmýzla irtibat kurunuz. Please contact our Sales Department directly for special bumpers / bumper constructions and for bumpers intended for difficult ambient conditions (outdoor use, high temperatures, etc.). 20

19 ASK Güvenlik Paspaslarý Safety contact mat ASK ASK Güvenlik Paspaslarý; presler, robotlar ve dönerek çalýþan diðer makinelerin tehlikeli alanlarýnda koruma saðlamak için kullanýlmaktadýr. Paspasýn üzerine basýldýðýnda, potansiyel tehlikeli hareketi durduracak olan cihaza anýnda durma sinyali gönderilir. Bu hýzlý reaksiyon süresi, kesinlikle su geçirmez olan poliüretan ile kaplanmýþ Güvenlik Paspasýnýn içindeki iletken yüzeylerin anahtarlamasýyla saðlanmaktadýr. Metal veya Plastikten yapýlmýþ Platform, "taþýyýcý" görevini yapmaktadýr Güvenlik Paspasýnýn yüzeyi, üstüne kayganlýðý da önleyecek olan kauçuk kaplama yapýþtýrýlarak korunabilir. Özel Elektronik Deðerlendirme Devresi(Kontrol Ünitesi), cihazýn anahtarlama fonksiyonunu, Duraðan Akým Prensibine göre sürekli olarak izler. Özel durumlarda, Güvenlik Paspaslarý bir sistemi çalýþtýrmak için de kullanýlabilmektedir, örneðin otomatik kapýlarý kontrol etmek için. The safety contact mat ASK is used for safeguarding sections in hazardous areas of working for machinery, e.g. presses, robots and other types of swivelling equipment. Walking on the mat triggers a control signal to the immediate-stop device of the potentially hazardous motion. This quick-action contact-making is made possible by surface-area switch on the inside of the mat that is encased in polyurethane to ensure impermeability to water. A platform made of plastic or metal serves as the carrier. The surface can be protected by adhesion-bonding an anti-slip rubber covering to thereby give high grip to the surface. Special evaluation equipment monitors the switch function of this device according to the closed circuit current principle. In special cases, contact mats can also be used as switch mats, for example to control automatic doors. 21

20 Sabitleme Rayý BS 14 Fixation rail BS 14 Paspas Yüzeyi Mat surface Köþe Konnektörü EVA Corner connector EVA Sabitleme Rayý BS 14 Fixation rail BS Rampa Rayý RS 14 Ramp rail RS 14 Rampa Rayý RS 14 Ramp rail RS 14 Taban(Platform) Graund plate 17,8 17,8 Tip Kodu Type code 1 Ürün Unvaný(ASK) ASO-Güvenlik Paspasý 1 Designation ASO - Safety contact mat Baðlantý Kablosu Connection cable Baðlantý Kablosu için kanallar Channel for connection cable 2 Bir Güvenlik Paspasýnda bulunan Anahtarlama Bölgesi Sayýsý 2 Number of switch zones in one mat 3 Taban(Platform) Malzemesi P : PVC gri A : Alüminyum V : Paslanmaz Çelik U : Yekpare %100 Poliüretan 3 Materials ground plate P - PVC grey A - Aluminium V - stainless steel U - One piece assembled 4 Baðlantý Þekilleri 0 : 1 x iki telli kablo baðlantýsý 1 : 1 x entegre sonlandýrma dirençli kablo baðlantýsý 2 : 2 x iki telli kablo baðlantýsý 3 : 1 x kablo + harici direnç baðlantýsý 4.0 : 1 x M8 erkek ve 1 x M8 diþi konnektör baðlantýsý 4.2 : 4.0 gibi, ancak 2,5m Kablolu M8 Konnektör 4.3 : 4.0 gibi, ancak 5m kablolu diþi konnektör ve M8 direnç baðlantý fiþi 4.4 : 4.0 gibi, ancak 5m kablolu erkek konnektör ve 5m kablolu diþi konnektör 5.0 : 1 x entegre direnç ve 1 x M8 erkek konnektör ve M8 diþi konnektörlü 5m kablo 4 Cable versions 0: 1 x double-core cable connection 1: 1 x cable-connection with integrated end resistor 2: 2 x double-core cable connection 3: 1 x cable-connection + external resistor 4.0: 1 x M8 male and 1 x M8 female connector 4.2: like 4.0 with M8 connection cable 2,5m 4.3: like 4.0 with 5m cable female connector and M8 resistor plug 4.4: like 4.0 with 5m cable M8 male connector and 5m cable M8 female connector 5.0: 1 x integrated resistor and 1 x M8 male connector and 5m cable with M8 female conn. 5 Standart Tip Standard type Yüzey Özellikleri RF2 : Yaða Dayanýklý ARB: Alüminyum TBV : Paslanmaz Çelik RF : Poliüretan, tek paspasli yuzey Ara Baðlantý Paspasý : I. Kablo Uzunluðu : 5.0 m, II. Kablo Uzunluðu : 5.0 m Son Paspas : I. Kablo Uzunluðu : 5.0 m, II. Kablo Uzunluðu : Sonlandýrma Direnci Genel : Kablo dar tarafýn ortasýndan çýkýyor, baðlantý kablosu geçmeli tipte deðil. Deðiþiklik talebiniz olduðunda lütfen deðiþiklikleri gösteriniz, veya deðiþikliklerin gösterildiði çizimleri ekte gönderiniz. 5 Surface RF2 - oil resistant ARB - Aluminium TBV - stainless steel RF - Surface with one piece mats Connecting mat: Cable length I = 5.0 m, Cable length II = 5.0 m End mat: Cable length I = 5.0 m, Cable length II = End Resistor General: Cable exit in the corners of the narrow side, connecting cable with male and female M8 connector Please enclose a drawing of changes or indicate the changes when requesting modifications 22

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction Motivasyonumuz The Motivation esnek aksiyon ve verimli reaksiyon flexible action and efficient reaction Demiryolu işletmeleri, elektrik güç tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal işletmeler, havacılık ve

Detaylı

Türkçe/english. Automation. Ürünlere genel bakış / Product overview // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR

Türkçe/english. Automation. Ürünlere genel bakış / Product overview // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Automation Türkçe/english // SİSTEMATİK KONTROL ANAHTARLAMA ELEMANLARI / SYSTEMATIC CONTROL SWITCHGEAR Ürünlere genel bakış / Product overview // ZORLU VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ ANAHTARLAMA

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES

VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES K A B L O VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES JY(St)Y...Lg Yangýn Alarm ve Haberleþme Kablolarý / JY(St)Y...Lg Fire Alarm and Communication Cables 7 VDE Standartlarýna Göre Kablo Sembolleri

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR İÇİNDEKİLER INDEX www.kiracmetal.com MODÜL TAKIMI FRAME SABİT KAPAK SIDE PANEL ÖN KAPI FRONT DOOR PARÇALI KAPILAR PARTIAL DOORS

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

crane cab coolers KTG Vinç kabin soğutucuları KTG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

crane cab coolers KTG Vinç kabin soğutucuları KTG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ crane cab coolers KG Vinç kabin soğutucuları KG ÜRKİYE DİSRİÜÖRÜ 1 DESIGN & YPE YAPI VE KONSEP Steel works, coking plants and, in particular, aluminium production plants are subject to extreme environmental

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý www.emak.com.tr EMAK LTD. ÞTÝ. 1968'de Ýstanbul'da kurulmuþ, yenilikçi, ciddi ve müþterilerine saygýlý bir Mühendislik

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı