ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story"

Transkript

1 ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli Kontak Elemanları (Güvenlik Kenarlıkları, Güvenlik Paspasları, Güvenlik Tamponları), Otomatik Açılır (Kayan) Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri ve aynı zamanda Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar konusunda müşteri odaklı çözümler üreten iyi derecede niteliklere sahip mühendis ve teknisyen kadrosu ile hizmet vermektedir. ASO Ürünleri, Binalarda ve Endüstrinin her alanında hizmet veren Üretim Tesislerinde bulunabilmektedir; örneğin Otobüs ve Trenlerdeki kapılarda koruma sağlamak, kapı ve girişlerde çarpma ve kesme olasılığının olduğu noktalarda koruma sağlamak ve aynı zamanda da dönen kapılarda insan güvenliğini sağlamak için kullanılabilmektedir. Müşterilerimiz, büyük hava alanlarında, bagaj ve kargo taşıma cihazları için güvenliğin sağlanması gibi büyük projelerde de ASO ürünlerine kesinlikle güvenebilirler. ASO - The story ASO GmbH was founded in 1984 with the goal of establishing itself in Europe as a specialist for safety equipment with innovative products and competent specialised solutions. We have at your service highly qualified teams of engineers and technicians who develop client orientated solutions in the product areas safety contact elements (safety contact edges, contact mats and contact bumper), control units for gate systems as well as individually designed equipment. ASO equipment can be found in the buildings and production plants of all branches of industry, for example for safety protection on the doors of trains and buses, to protect crushing and shearing points on doors and gates as well as for the protection of people using the revolving doors of carousels. Our clients can of course rely on our safety solutions for large projects such as safety devices for baggage and cargo transport equipment at large airports. 2

2 Ýçindekiler Summary Uygulama Örnekleri Applications overview4 4 Fonksiyon Tarifi Description of function 7 Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri) Safety contact edges8 8 Güvenlik Tamponlarý Safety contact bumper 19 Güvenlik Paspaslarý Safety contact mats 21 Güvenlik Röleleri(Kontrol Üniteleri) Safety relays26 relais Sinyal Ýletim Sistemleri Signal transmission systems 27 Otomatik Açýlýr(Kayan) Giriþ Kapýsý Kontrolü Gate controls 33 3

3 Uygulama Örnekleri Application examples Kapý Güvenlik Kenarlýklarý(Fitilleri) Safety contact edges Sinyal Ýletim Sistemleri Signal transmission systems Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri) Safety contact edges 4

4 Güvenlik Paspaslarý Safety contact mats Güvenlik Röleleri(Kontrol Üniteleri) Safety relays Güvenlik Tamponlarý Safety contact bumper Güvenlik Paspaslarý Safety contact mats 5

5 P o w e r A ctua te Fa ul t A u x. R e la y SK Çalýþma Prensibi Functional principle Duraðan Akým Prensibi, buradaki çalýþma kontrolünün temelini teþkil etmektedir. Güvenlik Kenarlýklarý seri baðlandýðýnda, Son Güvenlik Kenarlýðýna bir sonlandýrma direnci baðlanýr ve sistem bu direnç sayesinde Elektronik Deðerlendirme Devresi tarafýndan sürekli izlenir. Bu tasarým, tüm devrenin kýsa devre ve kablo kopmalarýna karþý sürekli izlenmesine olanak saðlar. Güvenliðin kesin olarak saðlandýðý, EN ve DIN standartlarý ile Alman Ýþveren Mali Sigorta Sorumluluðu Birliðinin birçok Onay Sertifikasý ile belgelenmiþtir. Özel istek üzerine Test Sertifikalarýný temin edebilirsiniz. Sonlandýrma Direnci Z1 S S11 S 1 B1 B2 X 1 X 2 Elektronik Deðerlendirme Ünitesi Electronic evaluation unit Ara Güvenlik Kenarlýðý Connecting edge Son Güvenlik Kenarlýðý End edge Sonlandýrma Direnci 8,2Kohm Terminal resistance 8.2Kohm Constant monitoring is achieved using the closed-circuit principle. The last safety contact edge in a possible serial connection is fitted with a terminal resistor, which is continuously monitored by an electronic evaluation unit. This design allows the entire circuit to be monitored for shorts and wire breaks. The guaranteed safety is documented by the various approval certificates in compliance with the German employers liability insurance association, DIN and EN standards. The test certificates are available on special request. 7

6 GE Serisi Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri)(SKL) Safety contact edges of the GE-Series Güvenlik Kenarlýklarý, çarpma veya kesme olabilecek noktalarda, kapanan kenarlarda koruma saðlamak için kullanýlmaktadýr. Bu ürünler; kapýlar, makineler ve mal yükleme-boþaltma tesislerinde insan ve ekipmanlarýn güvenliðini saðlamak için kullanýlmaktadýr. Dünya çapýnda patenti alýnmýþ olan GE serisi Güvenlik Kenarlýklarý, ASO'nun kanýtlanmýþ tekniði ile kanýtlanmýþ yeni malzemelerini yekpare olarak çekilmiþ iki bölmeli bir profilde birleþtirmektedir. Yenilikçi tasarým, hem Ýlave Hareket Mesafesinin uzamasýna hem de kalýplanmýþ kablo baðlantý fiþi ve uç kapaklarýyla Güvenlik Kenarlýklarýnýn kolayca üretilebilmesine olanak saðlamaktadýr. Safety contact edges are employed to guard closing edges at possible crushing or shearing points. They are used in gates, machines and handling facilities to protect people and equipment. Our new safety contact edges of the GE series which are world-wide patented, combine our proven technique with new as well as proven materials to one-piece extruded two chamber profiles. The innovative design guaranteed long overtravel distances as well as an easy manufacturing of the safety contact edge with molded wiring plugs and end caps. ASO güvenlik ürünleri en son Avrupa standartlarýna uygun olarak üretilip sertifikalandýrýlmýþtýr. Yapýsý Kalýptan çekilmiþ Güvenlik Kenarlýðý profilinin içinde, içi, iletken olan iki Anahtarlama Yüzeyi, dýþý, yüksek derecede yalýtkanlýða sahip Kaplama Maddesinden oluþan bir Anahtarlama Bölümü vardýr. Bu elastomer Ýletken Yüzeylerin her birinde, çok uzun olan Güvenlik Kenarlýklarýnýn bile düþük direnç deðerlerine sahip olmasýna olanak veren Bakýr bir tel vardýr. Anahtarlama Ünitesi, dýþ Kaplama Maddesi sayesinde hasarlara karþý korunmaktadýr. Kalýplanmýþ Kablo Baðlantý Parçalarý(Fiþi) sayesinde, Anahtarlama Bölümünün Ýletken Yüzeylerinin sürekli iletim saðlamasý garanti altýna alýnýr. Ek olarak su korumasý saðlamak için SKL, ayrýca tüm boþluklarý kapatan, özel, kalýcý elastik yapýya sahip bir tutkal kullanýlarak yapýþtýrýlan Uç Kapaklarý ile kapatýlýr. Güvenlik Kenarlýðýný(SKL) sabitlemek için, kenarlýk, Alüminyum C Profil içerisine yerleþtirilir. GE serisinin modüler yapýsý ve kolayca yerleþtirilebilmesi, iþlemi kendi yapmak isteyenlerin montaj zamanýný minimum seviyede tutar. Güvenlik Kenarlýðý (SKL), bu sayede istenilen uzunlukta da üretilebilmekte ve tamirin yerinde yapýlmasýna olanak saðlamaktadýr. The construction Inside the safety contact edge is the in-extruded switching unit, which consists of two conductive switching surfaces on the inside and an high-isolating outer material. In each of this conductive elastomer there is an copper wire, that permit low-resistance evaluation even in larger length of the safety contact edges. The switching unit is protected by the outside covering chamber against damages. The molded plugs ensure a permanent contacting of the conductive layers of the switching unit. For additional water protection, the contacted SKL is also sealed with end caps using a special permanently elastic glue to cover any gaps. To secure it, the SKL is pressed into the aluminium C profile. As a result of the modular design and simple packaging of the GE series, assembly time in the case of self-assembly is reduced to a minimum. SKL s can also be manufactured in individual lengths and repairs carried out on site. 8

7 Montaj Rayý(C Profil) mounting rail Kalýplanmýþ Kablo Baðlantý Parçasý(Fiþi) molded wiring plug Sonlandýrma Direnci terminal resistor Ýçinde Anahtarlama Bölümü olan Kalýptan Çekilmiþ Kauçuk Profil rubber extrusion with integrated safety contact Kablo Giriþ Deliði ve Su Kanalýna Sahip Uç Kapaðý end cap with cable entry and water drain Tip Kodu ve Sipariþ Notlarý Type code and order notes 1 Ürün unvaný(skl) ASO-Güvenlik Kenarlýðý 2 Profil Geniþliði 1 = 15 mm 2 = 25 mm 3 = 35 mm 4 = 42 mm Sýzdýrmazlýk Dudaklarý = Yok Li = Tek Taraflý Dýþa Doðru La = Tek Taraflý Ýçe Doðru LL = Çift Taraflý Dýþa Doðru Güvenlik Kenarlýðý Türü 1 = Dahili Sonlandýrma Dirençli Kenarlýk 2 = Ara Kenarlýk (ilk veya son deðil) 3 = Harici Sonlandýrma Dirençli Kenarlýk 4 = Ara Kenarlýk 1x M8 baðlantý fiþi F = Esnek(deðiþebilir) Profil Yüksekliði (mm) Taban Þekli C = Klipsli Taban T = T- Taban S = Yandan Klipsli Taban V = Dikey Sabitleme Plakasý 1x M8 baðlantý fiþi soketi Malzeme 8 Aluminyum profilli/profilsiz K = EPDM * M : Alu-C-Profil dahil N = NBR ** T = TPE 9 Kenarlýðýn Boyu (mm) B = Alev Almaz Sipariþ Örneði: SKL 365 C K 2 M, L= mm Kablo Boyu 2,5 m ve 5 m mm boyunda, tamamýyla Alüminyum C profilli, Ara Kenarlýk olarak kullanýlacak, farklý boylarda iki çýkýþ kablosu olan NBR Güvenlik Kenarlýðý. * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer **NBR = Nitrill Rubber D-Salzkotten 1783 mm GE 365 AL Designation ASO-Safety contact edges 2 Profile width 1 = 15 mm 2 = 25 mm 3 = 35 mm 4 = 42 mm F = Flexible Profile height in mm Base shape C = Clips-base T = T-base S = Sideways clips-base V = Vertical Fixation Plate Materials 8 K = EPDM N = NBR T = TPE 9 B = fire restraining 6 7 Order example: Sealing lips = none Li = single sided outwards La = single sided inwards LL = double sided outwards Kind of the edge 1 = end edge with insided resistance 2 = connecting edge 3 = end edge with external resistance 4 = connecting edge with 1x plug M8 and 1x plug clutch M8 With/without Aluminium M : inclusive Alu-C-Profile Edge length in mm SKL 365 C K 2 M, L= mm Cable length of 2.5 and 5 meters Safety contact edge 1,783 mm long, completely with alu-c-profile, as connecting edge, with two cable outputs in different length. 9

8 SKL Serisinin Teknik Özellikleri Technical data SKL-Series Tip SKL 8-8 SKL TK SKL VK Parça No Article No. Type Lisans Özel İstek Üzerine Güncel Test Sertifikasını Temin edebilirsiniz / current test certification can be requested Licence Aluminyum Profil AL 15-9 Profile Malzeme EPDM* EPDM EPDM Material Teslimat Boyu 25 m 25 m 25 m Delivery length Ağırlık Kg/ m 0,05 0,11 0,18 Weight Kg/m Aksesuarlar Equipment Kablo Bağlantı Fişi KS 1 L x.x mm KS 2 L x.x mm KS 2 L x.x m Connecting Plug Sonlandırma Fişi KS 1 W KS 2 W KS 2 W Terminal Plug Uç Kapağı End Cap Durdurucu Takoz Stopper EN 'ye uygun olarak test edildi, hız 10mm/sn, Tested according EN , Speed 10 mm/s, sıcaklık 20 C, test ünitesi Ø80mm çapında, Uygulama Noktası C3 Temp. 20 C, Test Unit Ø80mm round, Actuating Point C3 Çalıştırma Kuvveti F A /N 56 N 29,1 N 29,1 N Actuating Force F A /N Çalıştırma Mesafesi S B /mm 2,1 mm 4,23 mm 4,23 mm Actuating Distance S B /mm İlave Hareket Sv/mm 2,3 mm 4,71 mm 4,71 mm Overtravel Distance S v /mm Mesafesi EN 'ye uygun olarak test edildi, hız 100mm/sn Tested according EN , Speed 100 mm/s, sıcaklık 20 C, test ünitesi Ø80mm çapında, Uygulama Noktası C3 Temp. 20 C, Test Unit Ø80mm round, Actuating Point C3 Çalıştırma Kuvveti F A/ N Actuating Force FA /N Çalıştırma Mesafesi S B /mm Actuating Distance S B /mm İlave Hareket Sv/mm Overtravel Distance Sv/mm Mesafesi Ölçüm Sonuçları Güncel Teknik Bilgi Dökümanlarından ve/veya Test Raporlarından Alınabilir * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer 10

9 GE Serisinin Teknik Özellikleri Technical data GE-Series Tip GE 125 TT GE 125 TTLi GE 225 TK GE 225 TKLL GE 245 TK GE 245 TKLL Parça Numarasý Lisans Özel Ýstek Üzerine Güncel Test Sertifikasýný Temin Edebilirsiniz Aluminyum C-Profil: AL 15-9 AL 15-9 AL AL AL AL AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H Malzeme TPE** TPE EPDM * EPDM EPDM EPDM Teslimat Boyu 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m Aðýrlýk Kg / m 0,18 0,2 0,51 0,55 0,77 0,82 Aksesuarlar Kablo Baðlantý Fiþi KS 3 L x.x m KS 3 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m Sonlandýrma Fiþi KS 3 W KS 3 W KS 6 W KS 6 W KS 6 W KS 6 W Uç Kapaðý EK 125 T EK 125 TL EK 225 T EK 225 T EK 245 T EK 245 T Durdurucu TakozAP 15-30AP 15-30AP 20-27AP 20-27AP 25-47AP EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 10mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti FA/N 27,3 N 27,3 N 64,1 N 64,1 N 69,1 N 69,1 N Çalýþtýrma MesafesiSB/mm 1,77 mm 1,77 mm 4,7 mm 4,7 mm 6,73 mm 6,73 mm Ýlave Hareket MesafesiiSv/mm 10,47 mm 10,47 mm 6,48 mm 6,48 mm 20,75 mm 20,75 mm EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 100mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti F A/N 33,0 N 33,0 N 70,9 N 70,9 N 81,2 N 81,2 N Çalýþtýrma Mesafesi SB /mm 2,26 mm 2,26 mm 5,0 mm 5,0 mm 7,47 mm 7,47 mm Ýlave Hareket Mesafesi Sv/mm10,04 mm 10,04 mm 6,9 mm 6,9 mm 20,51 mm 20,51 mm Ölçüm Sonuçlarý Güncel Teknik Bilgi Dökümanlarýndan ve/veya Test Raporlarýndan Alýnabilir * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** TPE = ThermoPlastic Elastomer 11

10 Yakında Coming soon GE 365 CK GE 365 CKLL GE 365 SK GE F105 SK Type Article No. Özel İstek Üzerine Güncel Test Sertifikasını Temin Edebilirsiniz Licence AL AL AL AL Profile AL 35-15HB AL 35-15HB Yakında Coming soon EPDM* EPDM EPDM EPDM Material 25 m 25 m 25 m 25 m Delivery length 1,1 1,25 1,12 1,72 Weight Kg/m Equipment KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m KS 6 L x.x m Connecting Plug KS 6 W KS 6 W KS 6 W KS 6 W Terminal Plug EK 365 T EK 365 T EK 365 T EK F105 T End Cap AP AP AP Stopper Tested according EN , Speed 10 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit Ø 80mm round, Actuating Point C3 78,2 N 78,2 N Actuating Force F A /N 5,16 mm 5,16 mm Actuating Distance S B /mm 33,78 mm 33,78 mm Overtravel Distance S v /mm Tested according EN , Speed 100 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit Ø 80mm round, Actuating Point C3 107,7 N 107,7 N Actuating Force F A / N 6,23 mm 6,23 mm Actuating Distance S B /mm 32,76 mm 32,76 mm Overtravel Distance S v /mm * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer 12

11 GP Serisi Kapý Güvenlik Kenarlýklarý (Fitilleri) Safety contact edges of the GP-series GP serisi Güvenlik Kenarlýklarý (SKL); otomatik kapýlar, makineler ve ürün yükleme-boþaltma tesislerinde, çarpma ve kesme olabilecek noktalarda koruma saðlamak amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu ürünler, Dahili Sinyal Ýletici(sensör), Kauçuk Profil ve montaj için kullanýlacak olan Alüminyum C Profilden oluþmaktadýr. Tehlike anýndaki kuvvetin derecesine baðlý olarak farklý ölçülerde kauçuk kullanýlabilir. EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ve NBR(Nitrill Rubber) gibi farklý malzemelerden üretilebildiði için, çözücü maddelerin olduðu alanlar veya yaðlý alanlarda da kullanýlabilmektedir. ASO Güvenlik Ürünleri en son Avrupa standartlarýna uygun olarak üretilip sertifikalandýrýlmýþtýr. Safety contact edges (SKL) of the GP series are used as protection on crushing and shearing points, such as automatic doors, machines and handling equipment. They consist of a signal transmitter inside, profile rubber and aluminium mounting profile. Profile rubber of different sizes can be used depending on the degree of force in the case of danger. They can be used in areas which are greasy or in danger from solvents as different materials are used such as EPDM or NBR. ASO safety components are manufactured and certified according to the latest European standards. Construction The actual signal transmitter, the safety contact strip (SKL) is located inside the SKL. The safety contact strip consists of a highly insulating EPDM tube in which two conductive contact areas are integrated. The ASO contact strip is therefore very robust and flexible. In order to avoid the contact strip from being damaged on the outside it is protected on the inside of the contact edge profile rubber in the contact chamber. The contact edge profile rubber is additionally sealed with end caps in order to protect the contact strip from moisture. Yapýsý Esas Sinyal Ýletici(sensör) olan Güvenlik Kontak Þeridi(SKS 18), Kenarlýðýn (SKL) içinde bulunur. Güvenlik Kontak Þeridi, içine iletken kýsýmlarýn entegre edildiði yüksek derecede yalýtkanlýða sahip EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) tüpten oluþmaktadýr. Bundan dolayý ASO'nun kontak þeridi çok saðlam ve esnektir. Kontak Þeridinin dýþardan bir zarar görmesini engellemek için, þerit, Kauçuk Kenarlýk Profilinin içerisinde özel bir bölümde korunmaktadýr. Kauçuk Kenarlýk Profili ayný zamanda neme karþý dayanýklý olmasýný saðlamak için uç kapaklarý ile kapatýlmaktadýr. 13

12 SKS 18 Güvenlik Kontak Þeridinin Malzeme Özellikleri Material properties contact strip SKS 18 Dýþ Kaplama Malzemesi : EPDM, elektriksel olarak izole edilmiþ, > 30 Mohm material outside: EPDM, electrically insulated > 30 MOhm Ýç Kaplama Malzemesi: EPDM, içine gömülü olan bakýr teller sayesinde elektrik iletebilir material inside:epdm, electroconductive with armed copper wire Ýletkenlik : : 100 m'de 60 ohm conductance: 60 Ohm per 100 meters Kontak Direnci: 100 ohm contact resistance: 100 Ohm Maksimum Yük: 24 V / 100 ma max. load:24 V / 100 ma Tetikleme Kuvveti: 6,5 N / cm 2 tripping force:6,5 N/cm 2 Teslimat Boyu: 25/50 m delivery length:rolls 25/50 meters Boyutlar: 18 x 6 mm dimension:18 x 6 mm Güvenlik Kontak Þeridi SKS 18 ASO'nun Güvenlik Kontak Þeridi SKS 18, farklý Kenarlýk Kauçuk Profillerinin içerisinde, sensör olarak kullanýlmaktadýr. SKS 18'i özel olarak yapýlmýþ birçok Kenarlýk Kauçuk Profili ile birlikte kullanmak mümkündür. Kolay montaj ve yüksek elastikiyet, düþük sýcaklýklarda bile güvenli bir çalýþma saðlamaktadýr. Contact strip SKS 18 The ASO contact strip SKS 18 will be used as a sensor in different rubber profiles. As an individual component, it is very easy to combine the SKS 18 with several custom made profiles. Simply assembling and the very high flexibility will give a reliable function, also in lower temperature. Tip Kodu ve Sipariþ Notlarý Type code and order notes 1 Ürün Unvaný(SKL) ASO-Güvenlik Kenarlýðý 2 Profil Geniþliði 15 = 15 mm 25 = 25 mm 35 = 35 mm 42 = 42 mm Profil Yüksekliði (mm) Taban Þekli C = Klipsli Taban T = T- Taban Malzeme K = EPDM * N = NBR ** T = TPE B = Alev Almaz Sýzdýrmazlýk Dudaklarý = Yok Li = Tek Taraflý Dýþa Doðru La = Tek Taraflý Ýçe Doðru LL = Çift Taraflý Dýþa Doðru Güvenlik Kenarlýðý Türü 1 = Dahili Sonlandýrma Dirençli Son Kenarlýk 2 = Ara Kenarlýk (ilk veya son deðil) 3 = Harici Sonlandýrma Dirençli Son Kenarlýk 4 = Ara Kenarlýk 1x M8 baðlantý fiþi 1x M8 baþlantý fiþi soketi Aluminyum profilli/profilsiz M : Alu-C-Profil dahil Kenarlýðýn Boyu (mm) 1 Designation ASO-Safety contact edges 2 Profile width 15 = 15 mm 25 = 25 mm 35 = 35 mm 42 = 42 mm Profile height in mm Base shape C = Clips-base T = T-base Materials K = EPDM N = NBR T = TPE B = fire restraining Sealing lips = none Li = single sided outwards La = single sided inwards LL = double sided outwards Kind of the edge 1 = end edge with insided resistance 2 = connecting edge 3 = end edge with external resistance 4 = connecting edge with 1x plug M8 and 1x plug clutch M8 Inclusive M = Alu-C-Profile Edge length in mm Sipariþ Örneði: SKL C K 2 M, L= mm Kablo Boyu 2,5 m ve 5 m mm boyunda, tamamýyla Alüminyum C profilli, Ara Kenarlýk olarak kullanýlacak, farklý boylarda iki çýkýþ kablosu olan EPDM Güvenlik Kenarlýðý. * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** NBR = Nitrill Rubber 1783 mm GP AL Order example: SKL C K 2 M, L= mm Cable length of 2.5 and 5 meters Safety contact edge mm long, completely with alu-c-profile, as connecting edge, with two cable outputs in different length. 14

13 GP Serisinin Teknik Özellikleri Technical data GP-Series Tip GP 25-25CK GP 25-25CN GP25-40CK GP 25-40CN GP 25-65CKLi GP 25-65CNLi Parça Numarasý Lisans Özel Ýstek Üzerine Güncel Test Sertifikasýný Temin Edebilirsiniz Aluminyum C-Profile: AL AL AL AL AL AL AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-14V AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL 25-10H AL AL AL AL AL M alzeme EPDM * NBR** EPDM NBR EPDM NBR Teslimat Boyu 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m Aðýrlýk Kg/ m 0,37 0,37 0,48 0,48 0,54 0,54 Aksesuarlar Durdurucu Takoz AP AP AP AP AP AP EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 10mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti FA /N34 37, Çalýþtýrma Mesafesi SB/m m 8,02 7,52 9,36 9,72 7,92 9,72 Ýlave Hareket Mesafesi Sv/mm 10,16 9,52 7,22 5,88 8,4 5,88 EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 100mm/sn, sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Çalýþtýrma Kuvveti FA/N 70 77, Çalýþtýrma Mesafesi SB/mm 10,28 9,04 11,76 11,88 10,8 11,88 Ýlave Hareket Mesafesi Sv/mm 7,92 7,44 4,2 4,2 4,44 4,2 Ölçüm Sonuçlarý Güncel Teknik Bilgi Dökümanlarýndan ve/veya Test Raporlarýndan Alýnabilir. * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** NBR = Nitrill Rubber 15

14 GP 35-60CK GP 35-60CN GP 35-80CK GP CKL GP Type Article No. current test certification can be requested Licence AL AL AL AL profile AL 35-15HB AL 35-15HB AL 35-15HB AL 35-15HB EPDM NBR EPDM EPDM EPDM Material 25 m 25 m 25 m 25 m 15 m Delivery length 0,96 0,96 1,1 1,15 0,54 Weight Kg/m Equipment Stopper Tested according EN , Speed 10 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 39, ,6 89,3 Actuating Force F A /N 8,88 6,72 9,84 12,24 Actuating Distance S B /mm 20,6 24,04 49,9 40,54 Overtravel Distance S V /mm Tested according EN , Speed 100 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 57, ,3 127,3 Actuating Force F A /N 9,84 8,06 10,48 12,32 Actuating Distance S B /mm 18,2 22,92 44,9 33,75 Overtravel Distance S V /mm * EPDM = Ethylene Propylene Diene Monomer ** NBR = Nitrill Rubber 16

15 Bükme Açýlarý ve Çaplarý Bending angles and radii Eðer Alüminyum C-Profilin bükülmesi gerekiyorsa, bu bükümün fabrikada(aso) yapýlmasý gerekmektedir. The aluminium C-profile must be prepared at the factory if it has to be bent. Farklý montaj þekilleri için bükme açýlarý** / Bending angles for different assembly arrangements** Þekil 1 / Figure 1 Tip A B C SKL SKL GE225TK GE225TKLL GE245TK GE245TKLL GE365CK GE365CKLL A Yukarýdan Görünüþ / Top view B Yandan Görünüþ / Side view Aluminyum C-Profil C Bükme yeri Kink point Yandan Görünü.þ / Side view Bükme Açýsý / Kink angle Þekil 1 / Figure 1 Farklý montaj þekilleri için bükme yarýçaplarý** / Bending radii for different assembly arrangements** Tip Þekil 1 Þekil 2 Þekil 3 SKL SKL GE225TK GE225TKLL GE245TK GE245TKLL GE365CK GE365CKLL Yandan Görünüþ / Side view Aluminyum C-Profil Bükme yarýçapý Aluminyum C-Profilin alt kenarlarýna göre belirlenmektedir. Þekil 2 / Figure 2 Bend radius based on the lower edge of the C-profile Aluminyum C-Profil Yandan Görünüþ / Side view Þekil 3 / Figure 3 Bükme yarýçapý Aluminyum C-Profilin alt kenarlarýna göre belirlenmektedir. Bend radius based on the lower edge of the C-profile Þekil 4 / Figure 4 Bükme yarýçapý Aluminyum C-Profilin orta noktasýna göre belirlenmektedir Bend radius based on the middle of the C-profile * Güvenlik Kenarlýðý büküldüðü zaman yapýþtýrýlmýþ kýsýmlar sýkýþýr ve buruþur. ** Bükme Açýsý ve Yarýçapý EN ve EN Standartlarý Uygunluk Testlerinin bir parçasý deðildir. * By bending the safety contact edges the sealing lip becomes compressed and corrugated ** Bending angle and radii are not part of the tests complying with EN and EN

16 Alüminyum C-Profilin Teknik Özellikleri Data sheet aluminium profile 6m'ye kadar / to 6,0 m 6m'ye kadar / to 6,0 m AL 15-9 Art.Nr AL Art.Nr m'ye kadar / to 6,0 m 4m'ye kadar / to 4,0 m AL Art.Nr AL H Art.Nr m'ye kadar / to 6,0 m 6m'ye kadar / to 6,0 m AL V Art.Nr AL HB Art.Nr m'ye kadar / to 6,0 m 6m'ye kadar / to 6,0 m AL Art.Nr AL Art.Nr

17 ASB Güvenlik Tamponlarý Safety contact bumper ASB ASB Güvenlik Tamponlarý; Taþýma Araçlarý, AGV(Otomatik Yönlendirilmiþ) Araçlar, Forklift Makineleri, Serbest Hareketli Sistemler ve Güvenlik Sistemlerinin çok büyük biçimsel deðiþimler gerektirdiði her yerde Güvenlik Ekipmaný olarak kullanýlmaktadýr. Bir engelle karþýlaþýldýðýnda, Güvenlik Tamponunun kýsa cevap verme süresi sayesinde kontrolöre anýnda bir durma sinyali iletilir. Bu esnada tamponun yumuþak süngeri hem uzun bir Frenleme Mesafesi hem de bir Ýlave Hareket Mesafe saðlar. Böylece hem insan hem de malzemeler optimum derecede korunur. Yapýsý ve Fonksiyonu ASB Güvenlik Tamponu, NBR Kauçuk veya sýcak dökülmüþ Poliüretan ile kaplanmýþ ve bir alüminyum taþýyýcý C-Profile yapýþtýrýlmýþ bir sünger göbek kýsmýndan oluþmaktadýr. Kaplama Maddesi hasar ve neme karþý mükemmel bir koruma saðlamaktadýr. ASB Güvenlik Tamponunun içerisinde, Tampona baský yapýldýðý zaman aktifleþen bir Güvenlik Kontak Þeridi vardýr. Aktifleþme ile gönderilen sinyal, Deðerlendirme Devresi(Kontrol Ünitesi) tarafýndan iþlenir ve tüm hareketlerin durdurulmasý saðlanýr. Güvenlik Tamponlarý, çok az bir baskýda(darbe) bile aktifleþebilmektedir, dolayýsýyla Tamponunun boyutlarý uygun þekilde seçildiðinde, eylemsizlikten dolayý durma mesafesi yüksek olan sistemler bile güvenli þekilde durdurulabilmektedir. Elektronik Deðerlendirme Devresi(Kontrol Ünitesi) ayný zamanda olasý kablo kopmalarý ve bozulmalara karþý tamponu sürekli olarak izlemektedir. Safety bumpers are safety equipment on transport vehicles, AGV vehicles, high-reach forklifts, freely moving systems, and everywhere where the safety systems require larger form alterations. When running against an obstacle, the short response time of the bumper initiates an immediate controller stop, while the bumper s soft foam core provides a long braking and runout path. This provides optimum protection for individuals and materials. Construction and Function The ASB Safety Bumper consists of a foam core glued to an aluminum bearer profile and covered with vulcanized polyurethane or NBR rubber. The cover provides excellent protection against damage and moisture. A safety contact strip is located in the interior of the ASB Safety Bumper and is activated when the bumper is compressed. This information is processed by the evaluation electronics and leads to the immediate stop of all movements. Because the bumper is activated under even very low pressure loads, the selection of a suitable bumper ensures even inertial systems will stop safely. The evaluation electronics also continuously monitors the bumper for wire breaks and defects. Tampon Yüksekliðinin Belirlenmesi Tampon için uygun yüksekliði belirlemek için aþaðýdaki verileri kullanýnýz : Çalýþtýrma Mesafesi : SB = Tampon Yüksekliðinin %20'si Ýlave Hareket Mesafesi : SV = Tampon Yüksekliðinin %50'si Tamponun Artýk Sýkýþtýrýlamayan Bölümü : Tampon Yüksekliðinin %30'u Ýlave Hareket Mesafesi, Sv, Sistemin Frenleme Mesafesine karþýlýk geldiði için, uygun Tampon Yüksekliðini belirlemek için kullanýlabilir. Determining the Bumper Height Use the following key in order to determine the appropriate height for the bumper: Actuating Distance : S = B 20 % bumper height Overtravel Distance: S V = 50 % bumper height No longer compressible bumper: 30 % bumper height Overtravel Distance S V, (corresponding to the system s brake path) can then be used to determine the appropriate bumper height. 19

18 Tip Kodu ve Sipariþ Notlarý Type code and order notes 1 Ürün Unvaný(SKL) ASO-Güvenlik Tamponu 2 Tampon Geniþliði (mm) 3 Tampon Yüksekliði (mm) 4 Malzeme U = Poliüretan N = NBR(Nitrill Rubber) 5 Tampon Tipi 2 = Dahili Sonlandýrma Dirençli Tampon 3 = Ara Tampon (ilk veya son deðil) 4.0 = 1 x M8 erkek ve 1 x M8 diþi kon. 4.2 = 4.0 gibi, M8 baðlanti kablolu, 2,5m 4.3 = 4.0 gibi, 5m kablolu diþi konn. ve M8 direnç fiþli 4.4 = 4.0 gibi, 5m kablolu M8 erkek konn. ve 5m kablolu M8 diþi konn Designation ASO-Safety bumper Bumper width in mm Bumper height in mm Materials U = Polyurethan N = NBR 5 Bumper type 2 = Connection Bumper 3 = End Bumper with External Resistor 4.0 = 1 x M8 male and 1 x M8 female conn. 4.2 = like 4.0 with M8 connection cable 2,5m 4.3 = like 4.0 with 5m cable female connector and M8 resistor plug 4.4 = like 4.0 with 5m cable M8 male conn. and 5m cable M8 female conn. 6 Tamponun Boyu (mm) 6 Bumper length in mm Tip ASB 53 x 100 ASB 100 x 200 ASB 150 x 300 ASB 200 x 400 Type Lisans Özel Ýstek Üzerine Güncel Test Sertifikasýný Temin edebilirsiniz /current test certification can be requested Licence Kaplama Poliüretan, NBR(Nitrill Rubber)-Kauçuk Kaplama / NBR rubber cover Cover Renkler Siyah / Black, Sarý / Yellow, Siyah-Sarý / Black-Yellow, Özel Renkler / Special Colors Colors Max. Teslimat Boyu 3 m 3 m 3 m 3 m max. delivery length Aðýrlýk Kg/m 2,59 3,89 5,26 6,75 Weight Kg/m EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 10mm/sn, Sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Tested according EN , Speed 10 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 Çalýþtýrma kuvveti FA/N83,0 N82,0 N83,9 N105,3 NActuating Force F A /N Çalýþtýrma Mesafesi SB/mm 33,41 mm51,19 mm58,85 mm129,77 mmactuating Distance S B /mm Ýlave hareket Mesafesi Sv/mm 33,24 mm93,36 mm159,58 mm180,73 mmovertravel Distance S V /mm EN 'ye uygun olarak test edildi, hýz 100mm/sn, Sýcaklýk 20 C, test ünitesi Ø80mm çapýnda, Uygulama Noktasý C3 Tested according EN , Speed 100 mm/s, Temp. 20 C, Test Unit 80mm round, Actuating Point C3 Çalýþtýrma kuvveti FA/N99,4 N89,5 N87,0 N122,9 NActuating Force F A /N Çalýþtýrma Mesafesi SB/mm 34,43 mm52,68 mm55,52 mm123,08 mmactuating Distance S B /mm Ýlave hareket mesafesi Sv/mm 30,73 mm92,44 mm153,48 mm172,9 mmovertravel Distance S V /mm Zor ortam koþullarýnda(dýþ ortamda, yüksek sýcaklýklarda v.s.) kullanýlacak tamponlar, özel tampon ve tampon yapýlarý için lütfen satýþ departmanýmýzla irtibat kurunuz. Please contact our Sales Department directly for special bumpers / bumper constructions and for bumpers intended for difficult ambient conditions (outdoor use, high temperatures, etc.). 20

19 ASK Güvenlik Paspaslarý Safety contact mat ASK ASK Güvenlik Paspaslarý; presler, robotlar ve dönerek çalýþan diðer makinelerin tehlikeli alanlarýnda koruma saðlamak için kullanýlmaktadýr. Paspasýn üzerine basýldýðýnda, potansiyel tehlikeli hareketi durduracak olan cihaza anýnda durma sinyali gönderilir. Bu hýzlý reaksiyon süresi, kesinlikle su geçirmez olan poliüretan ile kaplanmýþ Güvenlik Paspasýnýn içindeki iletken yüzeylerin anahtarlamasýyla saðlanmaktadýr. Metal veya Plastikten yapýlmýþ Platform, "taþýyýcý" görevini yapmaktadýr Güvenlik Paspasýnýn yüzeyi, üstüne kayganlýðý da önleyecek olan kauçuk kaplama yapýþtýrýlarak korunabilir. Özel Elektronik Deðerlendirme Devresi(Kontrol Ünitesi), cihazýn anahtarlama fonksiyonunu, Duraðan Akým Prensibine göre sürekli olarak izler. Özel durumlarda, Güvenlik Paspaslarý bir sistemi çalýþtýrmak için de kullanýlabilmektedir, örneðin otomatik kapýlarý kontrol etmek için. The safety contact mat ASK is used for safeguarding sections in hazardous areas of working for machinery, e.g. presses, robots and other types of swivelling equipment. Walking on the mat triggers a control signal to the immediate-stop device of the potentially hazardous motion. This quick-action contact-making is made possible by surface-area switch on the inside of the mat that is encased in polyurethane to ensure impermeability to water. A platform made of plastic or metal serves as the carrier. The surface can be protected by adhesion-bonding an anti-slip rubber covering to thereby give high grip to the surface. Special evaluation equipment monitors the switch function of this device according to the closed circuit current principle. In special cases, contact mats can also be used as switch mats, for example to control automatic doors. 21

20 Sabitleme Rayý BS 14 Fixation rail BS 14 Paspas Yüzeyi Mat surface Köþe Konnektörü EVA Corner connector EVA Sabitleme Rayý BS 14 Fixation rail BS Rampa Rayý RS 14 Ramp rail RS 14 Rampa Rayý RS 14 Ramp rail RS 14 Taban(Platform) Graund plate 17,8 17,8 Tip Kodu Type code 1 Ürün Unvaný(ASK) ASO-Güvenlik Paspasý 1 Designation ASO - Safety contact mat Baðlantý Kablosu Connection cable Baðlantý Kablosu için kanallar Channel for connection cable 2 Bir Güvenlik Paspasýnda bulunan Anahtarlama Bölgesi Sayýsý 2 Number of switch zones in one mat 3 Taban(Platform) Malzemesi P : PVC gri A : Alüminyum V : Paslanmaz Çelik U : Yekpare %100 Poliüretan 3 Materials ground plate P - PVC grey A - Aluminium V - stainless steel U - One piece assembled 4 Baðlantý Þekilleri 0 : 1 x iki telli kablo baðlantýsý 1 : 1 x entegre sonlandýrma dirençli kablo baðlantýsý 2 : 2 x iki telli kablo baðlantýsý 3 : 1 x kablo + harici direnç baðlantýsý 4.0 : 1 x M8 erkek ve 1 x M8 diþi konnektör baðlantýsý 4.2 : 4.0 gibi, ancak 2,5m Kablolu M8 Konnektör 4.3 : 4.0 gibi, ancak 5m kablolu diþi konnektör ve M8 direnç baðlantý fiþi 4.4 : 4.0 gibi, ancak 5m kablolu erkek konnektör ve 5m kablolu diþi konnektör 5.0 : 1 x entegre direnç ve 1 x M8 erkek konnektör ve M8 diþi konnektörlü 5m kablo 4 Cable versions 0: 1 x double-core cable connection 1: 1 x cable-connection with integrated end resistor 2: 2 x double-core cable connection 3: 1 x cable-connection + external resistor 4.0: 1 x M8 male and 1 x M8 female connector 4.2: like 4.0 with M8 connection cable 2,5m 4.3: like 4.0 with 5m cable female connector and M8 resistor plug 4.4: like 4.0 with 5m cable M8 male connector and 5m cable M8 female connector 5.0: 1 x integrated resistor and 1 x M8 male connector and 5m cable with M8 female conn. 5 Standart Tip Standard type Yüzey Özellikleri RF2 : Yaða Dayanýklý ARB: Alüminyum TBV : Paslanmaz Çelik RF : Poliüretan, tek paspasli yuzey Ara Baðlantý Paspasý : I. Kablo Uzunluðu : 5.0 m, II. Kablo Uzunluðu : 5.0 m Son Paspas : I. Kablo Uzunluðu : 5.0 m, II. Kablo Uzunluðu : Sonlandýrma Direnci Genel : Kablo dar tarafýn ortasýndan çýkýyor, baðlantý kablosu geçmeli tipte deðil. Deðiþiklik talebiniz olduðunda lütfen deðiþiklikleri gösteriniz, veya deðiþikliklerin gösterildiði çizimleri ekte gönderiniz. 5 Surface RF2 - oil resistant ARB - Aluminium TBV - stainless steel RF - Surface with one piece mats Connecting mat: Cable length I = 5.0 m, Cable length II = 5.0 m End mat: Cable length I = 5.0 m, Cable length II = End Resistor General: Cable exit in the corners of the narrow side, connecting cable with male and female M8 connector Please enclose a drawing of changes or indicate the changes when requesting modifications 22

Safety contact edges of the GP-series

Safety contact edges of the GP-series GP Serisi Güvenlik Kenarlýklarý Safety contact edges of the GP-series GP serisi Güvenlik Kenarlýklarý (SKL); otomatik kapýlar, makineler ve ürün yükleme-boþaltma tesislerinde, çarpma ve kesme olabilecek

Detaylı

Safety contact edges of the GE-Series

Safety contact edges of the GE-Series GE Serisi Güvenlik Kenarlýklarý (SKL) Safety contact edges of the GE-Series Güvenlik Kenarlýklarý, çarpma veya kesme olabilecek noktalarda, kapanan kenarlarda koruma saðlamak için kullanýlmaktadýr. Bu

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Kare Petek Müdahale Kapaðý Egg Crate Access Door

Kare Petek Müdahale Kapaðý Egg Crate Access Door Kare Petek Müdahale Kapaðý Egg Crate Access Door KARE PETEK MÜDAHALE KAPAÐI (BECAD) EGG CRATE ACCESS DOOR Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BECAD : Kare

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI OPEN RACK SUBSTATION BANK AÇIK RAF TRAFO MERKEZİ BANKI MEDIUM VOLTAGE PAD MOUNTED CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design VECTOR M - Series VECTOR M - Series Sistem, System Detay, Detail Tasarım... Design VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar.

Detaylı

KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES

KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES 7 KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES Kimya endüstrisinde kullanýlan hortumlar görevleri gereði sýra dýþý kimyasal patlamalar, farklý kimyasal maddeler gibi kimyasal rezistanlara sahip olmalýdýr. Bununla birlikte

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

AÞINMAYA DAYANIKLI POLÝÜRETAN HORTUMLAR ABRASHION RESISTANT POLYURETHANE HOSES

AÞINMAYA DAYANIKLI POLÝÜRETAN HORTUMLAR ABRASHION RESISTANT POLYURETHANE HOSES 1 AÞINMAYA DAYANIKLI POLÝÜRETAN HORTUMLAR ABRASHION RESISTANT POLYURETHANE HOSES Plastik hortumlarla kýyaslama yaptýðýnýzda, TECHNIFLEX poliüretan hortumlarýnýn (TECHNI PU) bazý üstünlükleri olduðunu görürüz:

Detaylı

www.biyikcikablo.com Keep in touch with us ÝÇÝNDEKÝLER / INDEX RG 59 / U4 RG 59 / U4-HF RG 59 / U RG 59 / U-HFFR RG / U4 RG / U4-HFFR RG / U RG / U TRISHIELD RG / U HFFR RG11/ U RG11 / UÇ 2 x mini U/4

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model:

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model: AVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Notlar Notes : Malzeme: Kullaným: Kaplama: Montaj: Aksesuar: Sipariþ Kodu: *BAL-B : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL-CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL-CCB: Eðrisel kanatlý

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri SF Serisi Seviye ontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 obra afalı 4 Ampul afalı 5 Boyutlar 5 SF Series Level

Detaylı

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) GES 65 OF GES 65-3 OF AE 621 AE 456 AE 6065 P AE 890 AE 668 GW 3250 S GW 3850 S KW 6080 65 0F SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER 65-3 0F 60 cm Reception Frequency

Detaylı

Ýzleme Tekniði. Düþük Voltaj Rölesi BA 9043, AA 9943

Ýzleme Tekniði. Düþük Voltaj Rölesi BA 9043, AA 9943 Ýzleme Tekniði Düþük Voltaj Rölesi BA 904, AA 994 059 IEC 55, EN 60 55, VDE 045 bölüm 0'e uygun -faz AC 00/57 'den 500/90 V 'a kadar olan nominal voltajlar için Aritmetik ortalama deðeri ölçülür Ayarlanabilir

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

www.tpelectric.com.tr www.tpelectric.com.tr MINIBOX

www.tpelectric.com.tr www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX www.tpelectric.com.tr MINIBOX www.tpelectric.com.tr MINIBOX products, having dimensions of 215x215, are designed in order to provide maximum customer satisfaction in fields where electrical distribution

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/1 TEOS plus+ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/2 SAYFA İNDEKSİ / PAGE INDEX TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI PAKET İÇERİĞİ PACKAGE CONTENTS TABAN

Detaylı

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ENERJI KONTROL ALTINDA KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 2 Yıl Garanti Kolay Montaj Tüm Kombilere Uyumlu Üstün Kalite Yüksek Teknoloji Güvenilir Bağlantı Ergonomik Tasarım Energy Regülatörler, kombi ve diğer ev

Detaylı

Automatic Drop Drop Down Seals M A D E IN H O L L A N D. Kaliteyi Tamamlar Completes Quality

Automatic Drop Drop Down Seals M A D E IN H O L L A N D. Kaliteyi Tamamlar Completes Quality Otomotik Otomatik Kapı Kapı Altı Altı Giyotinleri Automatic Drop Drop Down Seals MADE IN HOLLAND M A D E IN H O L L A N D Kaliteyi Tamamlar Completes Quality 1 EllenMatic Uni-Proof Ellen Matic Uni-Proof

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Sensörler. Sensors. S Serisi Yaklaşım Anahtarları. S Series Proximity Switches. Endüktif Yaklaşım Anahtarları. Inductive Proximity Switches

Sensörler. Sensors. S Serisi Yaklaşım Anahtarları. S Series Proximity Switches. Endüktif Yaklaşım Anahtarları. Inductive Proximity Switches Sensörler Proximity Switches S Serisi Yaklaşım Anahtarları S Series Proximity Switches Genel Özellikler 3 General Specifications 3 ndüktif Yaklaşım Anahtarları Teknik Özellikler 4 Boyutlar 5 Inductive

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 7-8 Bariyer 3 mt. 19-20 Tüp Motorlar

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 7-8 Bariyer 3 mt. 19-20 Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması.

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması. SOLO Yüksek verimli / Highly efficient Daha yüksek verim ve homojen ışık dağılımı sağlar. Işığın çıkış açısının daha iyi kontrolünü sağlar. Ensures more uniform light distribution and higher efficiency.

Detaylı

Bass Instruments The Fluid Control Expert

Bass Instruments The Fluid Control Expert Magnetic Flowmeters Features The induction flow meter EMD is a device for measurement of volume flow rates of conductive fluids in a closed pipeline.it allows measurement in both directions,with high accuracy

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Manyetik alan sensörü mıknatıs endüktif yakınlık sensörü BIM-EG08-Y1X-H1341

Manyetik alan sensörü mıknatıs endüktif yakınlık sensörü BIM-EG08-Y1X-H1341 ATEX category II 1 G, Ex zone 0 ATEX category II 1 D, Ex zone 20 SIL2 as per IEC 61508 Vidalı varil M8 x 1 Paslanmaz çelik, 1.4301 DMR31-15-5 mıknatıslı nominal çalışma uzaklığı 78 mm DC 2 kablolu, nom.

Detaylı

Endüktif sensör BI5-M18-Y1X-H1141

Endüktif sensör BI5-M18-Y1X-H1141 ATEX category II 1 G, Ex zone 0 ATEX category II 1 D, Ex zone 20 SIL2 as per IEC 61508 Dişli silindirik, M18 x 1 Krom kaplama pirinç 2 telli DC, nom. 8,2 VDC DIN EN 60947-5-6'ya (NAMUR) göre çıkış M12

Detaylı

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems

Bilgi Teknolojileri için Parafudurlar Surge Protective Devices for IT Systems L CD 5-0 LPZ 0 A - veya daha yüksek bölgeler için, doğrudan korunacak cihaza bağlanarak kullanılırlar. Dengeli veya dengesiz arayüzlü kablolu ölçü ve kontrol sistemlerinde kullanılırlar. IEC 66-, GB 880.

Detaylı

Safety Mat. Polymer Electric. (Emniyet Paspası) Kanıtlanmış Güvenlik

Safety Mat. Polymer Electric. (Emniyet Paspası) Kanıtlanmış Güvenlik Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Basınca duyarlı halılar Basınca duyarlı halılar, tehlikeli bölgeleri korumak için kullanılan koruyucu ekipmanlardır. Sensör, kontrol elemanı ve çıkış sinyali anahtarlama

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

aluminium systems Belongs to Belongs to

aluminium systems Belongs to Belongs to aluminium systems Amanos... çözümler, Amanos... çözümler, mimari mimari içindeki içindeki yaşamınızın yaşamınızın architectural architectural solutions solutions forming forming our our lives, lives, Amanos...

Detaylı

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM ENG TR FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM Hose Material: Stainless Steel AISI 316L, AISI 304, AISI 321 DN6-DN200 On wooden rolls On coils (25/50 meters) On request lenghts

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102 SLIDING SINGLE FRAME Profile 1 SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101 Perfect insulation Enviromental friendly production Self- Sealed models up to choice TSE, ISO 9001:2000 and CE quality certificates Comfortable

Detaylı

Asansör Grubu Ürünler Lift Products

Asansör Grubu Ürünler Lift Products Asansör Grubu Ürünler Asansör Grubu Ürünler PA Serisi Asansör Revizyon Kutuları Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 PA Series Lift Push Button Station General Specifications and Technical

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain

Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain Kablo Taşıyıcı Sistemleri Cable Carrier Drag Chain PLASTİK HAFİF SEİ PLASTIC LIGHT SEIE CK15 SEİSİ / CK15 SEIE CK20 SEİSİ / CK20 SEIE CK24 SEİSİ / CK24 SEIE 3-16 4-7 8-11 12-15 İÇİNDEKİLE / CONTENT PLASTİK

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15

EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ. ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ ( DL 1A-DL 2A Serileri ) E.J. PROFILES FOR FLOOR DL 1A 12*15 DL 1A 25*15 EKO ALVİTRA DİLATASYON PROFİLLERİ Duvar, tavan ve zemindeki 12 mm açıklıktan 200 mm genişliğe kadar olan dilatasyon derz açıklıklarına uygun tipleri mevcuttur.alüminyum profil boylarının standart boyları

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

Örnek Uygulamalar Sampels of applications

Örnek Uygulamalar Sampels of applications 04 LABEO Daha fazla alan ihtiyacınız için JEAN MÜLLER in yeni Saha Dağıtım Panoları More space for your ideas The new cable distribution cabinet of JEAN MÜLLER Örnek Uygulamalar Sampels of applications

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı