IVB 961-0L / 965-0L SD XC E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IVB 961-0L / 965-0L SD XC 107400434 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USE"

Transkript

1 auto E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINL INSTRUCTION) RUGSNVISNING ETRIESNLEITUNG MODE D EMPLOI IV 961-0L / 965-0L SD XC INSTRUCCIONES DE USE

2 IV 9 L Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 6 Çalýþmadan sonra 7 akým 8 rýzalarýn giderilmesi 9 Diðerleri Kullaným amacý Kumanda alanı Cihazın montajı aðlantýlar Cihazın çalıştırılması Filtre elemanýnýn temizlenmesi Çalýþma teknikleri Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi akým planý akým çalýþmalarý Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi Garanti Kontroller Normlarına Uygunluk eyanı Teknik özellikler ksesuarlar

3 IV 9 L 1 Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri Cihazı çalıştırmadan önce bu dokümanı mutlaka okuyunuz ve kolay erişilebilecek bir yerde muhafaza ediniz. TEHLİKE Doğrudan ağır ve iyileşmeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. İKZ ğır yaralanmalara veya ölüme neden olabilen tehlike. DİKKT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarına neden olabilen tehlike. Cihaz sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir 1. Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. 2. sla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz. 3. şağıdaki durumlarda cihazı kapatınız ve elektrik fişin çekiniz: - temizlik ve bakım işlerinden önce - parçaları değiştirmeden önce - köpük oluşumu veya sıvı taştığında Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Ýþletme kýlavuzunun ve kullanýldýðý ülkede kazalarýn önlenilmesine iliþkin geçerli olan baðlayýcý düzenlemelerin yaný sýra güvenli ve usulüne uygun çalýþma hususundaki kabul edilmiþ uzman teknik kurallara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Toz gidericilerinde, cihazdan çýkan hava tekrar mekanýn içine verildiðinde, mekan içinde yeterli bir havalandýrma oranýnýn olmasý gerekmektedir (lütfen bu hususta geçerli olan ulusal hükümlere dikkat ediniz). Cihazý kullanacak personel çalýþmadan önce aþaðýdaki hususlarda bilgilendirilmelidir: cihazýn nasýl kullanýldýðý emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler emilen malzemenin emniyetli bir þekilde yok edilmesi Cihazýn kullaným amacý u iþletme kýlavuzunda tarif edilen cihazlar örn. oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, dükkanlar, bürolar ve kiralýk iþletmeler gibi ticari yerlerde yayýlma sýnýr deðeri 1 mg/m 3 üzerinde olan tozlarýn (toz sýnýfý L) emilmesi için kullanýlmaya elveriþlidir. 279

4 IV 9 L unun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. undan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez. macýna uygun kullanýmýna imalatçýsý tarafýndan öngörülen iþletme, bakým ve tamir koþullarýna uyulmasý da dahildir. Taşınması 1. Taşımadan önce pislik kabının bütün kapaklarını kapatınız. 2. Pislik kabı içinde sıvı bulunduğunda, cihazı ters çevirmeyiniz veya yanının üzerine yatırmayınız. 3. Cihazı vinç halkasıyla yukarı kaldırmayınız. Muhafaza edilmesi Elektrik bağlantısı 1. Cihazı kuru ve dondan korunmuş bir yerde muhafaza ediniz. 1. Cihazýn bir yanlýþ akýma karþý koruma þalteri üzerinden elektriðe baðlanmasý tavsiye edilir. 2. Þebeke baðlantý ve uzatma kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn sudan korunmuþ olmalarý gerekmektedir. Uzatma kabloları akým, temizlik ve onarým 1. Uzatma kablosu olarak sadece üretici tarafından belirtilmiş veya daha kaliteli modelleri kullanınız. İşletme kılavuzuna bakınız. 2. ir uzatma kablosunun kullanýlmasý halinde, kablonun asgari kesitine dikkat edilmelidir: Kablo uzunluðum Kesit < 16 < ye kadar 1,5 mm 2 2,5 mm arasý 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (GV 3) ve DIN VDE 0701 ölüm 1 ve ölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. u testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. Yýlda en az bir kez Nilfisk-dvance servisi veya eðitim görmüþ bir eleman tarafýndan toz tekniði açýsýndan bir denetimin yapýlmasý gerekmektedir, örn. filtrenin hasarlý olup olmadýðý, cihazýn hava sýzdýrmazlýðý ve kontrol tertibatlarýnýn iþlevi yönünden. akým ve temizlik için cihaz, bakým personeli ve baþka kiþiler için tehlikeler oluþturmayacak þekilde iþleme tabi tutulmalýdýr. Su seviyesi sınırlandırma aracını düzenli olarak temizleyin ve sağlamlığını kontrol edin. akým alanýnda filtreli cebri havalandýrmalar kullanýlmalýdýr koruyucu giysi giyilmelidir bakým alanýný, çevreye tehlikeli maddeler ulaþmayacak þekilde temizleyiniz. 280

5 IV 9 L Tehlike kaynaklarý Elektrik TEHLİKE rızalı elektrik kablosundan dolayı elektrik çarpması. rızalı bir elektrik kablosuna dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. 1. Elektrik þebekesi baðlantý hattýna zarar vermeyiniz (örneðin her hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak). 2. Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basýnçlý temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz. 3. rızalı elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden önce Nilfisk-dvance Servisi veya bir elektrik uzmanı tarafından değiştirilmesini sağlayınız. TEHLİKE Emicinin üst kısmında akım geçiren parçalar. kım geçiren parçalara dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. 1. Emicinin üst kısmı üzerine asla su püskürtmeyiniz. DİKKT Uygun olmayan şebeke geriliminden dolayı hasar. Uygun olmayan bir şebeke gerilimine bağlandığında cihaz hasar görebilir. 1. Cihazýn tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný olmasýna dikkat ediniz. Sıvıların emilmesi DİKKT Sıvıların emilmesi. Modelinden dolayı durultma kabı olan cihazların (SD) otomatik dolum seviyesi kontrol sistemleri yoktur. şırı doldurma durumunda cihazın hasar görmesi veya emilen sıvının taşmasından dolayı hasar oluşması tehlikesi bulunmaktadır. 1. sla 40 litre üzerinde sıvıyı bir defasında emdirmeyiniz. 2. Süpürgeyi kapatınız ve pislik kabını boşaltınız. 281

6 IV 9 L Tehlikeli maddeler İKZ Tehlikeli maddeler. Tehlikeli maddelerin emilmesi ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. 1. þaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs.) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs.) - yanabilir, patlayabilir tozlar (örn. magnezyum, alüminyum tozu vs.) Yedek parçalar ve aksesuarlar DİKKT Yedek ve aksesuar parçaları. Orijinal olmayan yedek ve aksesuar parçalarının kullanılması cihazın güvenliğini etkileyebilir. 1. Sadece Nilfisk-dvance yedek ve aksesuar parçaları kullanınız. 2. Sadece cihazla birlikte gönderilen veya iþletme kýlavuzunda tespit edilmiþ olan fýrçalarý kullanýnýz. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý DİKKT Çevreye zarar veren emici maddeler. Emilen maddeler çevre için bir tehlike teşkil edebilirler. 1. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. 282

7 IV 9 L 2 Cihazýn tarifi 2.1 Kullaným amacý IV 961-0L IV 965-0L SD XC

8 IV 9 L 1 İtme çemberi 2 Þalteri "I-0-II" 3 Elektrik kablosu için sarma çemberi 4 Giriş bağlantı parçası 5 Pislik kabı 6 Frenli yönlendirme tekeri 7 Pislik kabını yerleştirmek için hareketli çember 8 Kabı boşaltmak için tutamak çukuru 9 Pislik kabını çıkartmak için kulp 10 Kilitleme klipsi 11 Emme borusu tutucu 12 Zemin enjektörü tutacağı 13 ksesuar tutucu 14 Pislik kabı kilidi ve devirme menteşeler 15 Filtre temizleme düğmesi 16 Temiz hava emme deliği 17 Hava dışarı atma deliği 2.2 Kumanda alanı 284

9 auto IV 9 L 3 Ýþletmeye almadan önce 3.1 Cihazın montajı ksesuarın ambalajından çıkartılması 1. Cihazı ve aksesuarı ambalajından çıkartınız. 2. Elektrik fişi henüz prize takılı olmamalıdır. 3. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. 4. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. 5. Pislik kabı ve ambalaj içindeki aksesuar parçalarını çıkartınız Emme borusu tutma tertibatının emme borusuna takılması x 1. Emme borusu tutma tertibatını emme borusuna takınız. ksesuar çapı mm Zemin enjektörünün döner mafsalına olan mesafe (x) cm

10 IV 9 L Filtre torbasının takılması (IV 961-0L) 1. Elektrik fişi henüz prize takılı olmamalıdır. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. 4. Filtre torbasını (C) pislik kabı içine yerleştiriniz. 5. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 6. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğru oturmasına dikkat ediniz. 286

11 IV 9 L İmha torbasının takılması (IV 965-0L SD XC) 1. Elektrik fişi henüz prize takılı olmamalıdır. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. 3. Çemberi () yukarı doğru deviriniz. 4. Pislik kabını el kulpundan tutarak (C) şasi içinden çıkartınız. C D 5. İmha torbasını (D) pislik kabı içine yerleştiriniz. 6. İmha torbasının üst kenarını pislik kabı kenarına geçiriniz. 7. Pislik kabını sonuna kadar şasi içine geçiriniz. 8. Çemberi () hafifçe zorlayarak aşağı doğru deviriniz. 287

12 IV 9 L 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 4.1 aðlantýlar Emme hortumunun baðlanmasý 1. Emme hortumunu baðlayýnýz Elektrik baðlantýsý Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr. 1. Süpürgenin kapatýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. 2. aðlantý kablosunun fiþini, yönetmeliklere uygun monte edilmiþ, toprak hattýna sahip bir prize takýnýz. 4.2 Cihazın çalıştırılması I-0-II şalteri Şalter konumu Fonksiyon azaltılmış I emme gücü 0 Kapalı II maksimum emme gücü 288

13 IV 9 L 4.3 Filtre elemanýnýn temizlenmesi Filtre elemanýnýn temizlenmesi " Push & Clean " (IV 961-0L) Sadece filtre torbası ve filtre bezi olmadan emildiğinde. Emme gücü azaldýðýnda: 1. Şalteri "II" konumuna (maksimum emme gücü) getiriniz. 2. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. 3. Filtre temizleme düðmesine üç kez basýnýz. öylece oluþan hava akýmýndan dolayý filtre elemanýnýn lamelleri üzerine birikmiþ olan tozlar temizlenmektedir Filtre elemanýnýn temizlenmesi " XtremeClean " (IV 965-0L SD XC) Sadece filtre bezi olmadan emildiğinde 10 sec. yný düzeyde yüksek bir emme gücünün saðlanmasý için filtre elemaný iþletme sýrasýnda otomatik olarak temizlenmektedir. Filtre elemanýnýn aþýrý kirlenmesi halinde tam bir temizlik tavsiye etmekteyiz: 1. Süpürgeyi kapatýnýz. 2. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. 3. Cihaz þalterini I konumuna getiriniz ve süpürgeyi yakl. 10 saniye süreyle emme hortumunun aðzýný kapatmak suretiyle çalýþtýrýnýz. 289

14 IV 9 L 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 5.1 Çalýþma teknikleri Ek aksesuarlar, emme enjektörleri ve emme hortumlarý, doðru kullanýldýklarýnda, temizleme etkisini güçlendirir ve temizleme iþlemi için sarf edilen çabayý azaltabilirler. azý yönetmeliklere dikkat edilerek, özel alanlarda kendi tecrübeleriniz de dikkate alýnarak, daha etkili temizleme saðlanýr. urada bazý genel bilgiler bulacaksýnýz Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKT! Yanýcý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Kuru tozlar bu süpürge ile emilmeden önce, kabýn içine daima bir imha torbasý koyulmalýdýr (sipariþ no. için bkz. bölüm ksesuarlar ). Emilen maddeler ardýndan basit ve hijyenik bir þekilde giderilmelidir. Sývý emilmesinden sonra, filtre elemaný nemlidir. Nemli bir filtre elemaný, kuru maddeler emilip temizlendiði zaman çok çabuk týkanýr. u nedenle, kuru madde emme iþleminden önce filtre elemaný yýkanýp temizlenmeli ve kurutulmalýdýr veya yerine kuru bir filtre elemaný takýlmalýdýr Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKT! Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn kontrol edilmesi gerekmektedir (bakýnýz bölüm veya Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi ). yrý bir filtre elemanýnýn veya filtre süzeðinin kullanýlmasý tavsiye edilir. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. Daha az köpük oluþmasýný saðlamak için, Schaumkiller (köpük öldürücü) Nilfisk-lto Foam Stop kullanýlmalýdýr (Sipariþ no. su için bakýnýz bölüm ksesuarlar ). 290

15 auto IV 9 L 6 Çalýþmadan sonra 6.1 Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi C 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. Elektrik kablosunu el kulpu () kısmına sarınız. Elektrik kablosunun dolanmaması için sarma işlemine cihazdan başlayınız, fiş ucundan değil. 3. Pislik kabını boşaltınız, süpürgeyi temizleyiniz. 4. Sıvıların emilmesinden sonra: Filtre elemanının kuruyabilmesi için süpürge üst kısmını ayrı olarak bir kenara koyunuz. 5. Zemin enjektörlü emme borusunu () tutma tertibatına asınız ve aksesuarı (C) yerine kaldırınız. 6. Süpürge, iþi olmayanlarýn kullanmasýna karþý korunmuþ olarak kuru bir yere konulmalýdýr. 291

16 IV 9 L 7 akým 7.1 akým planý IV 961-0L: Çalýþmadan sonra Gerektiðinde Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi IV 965-0L SD XC: Çalýþmadan sonra Gerektiðinde Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi 292

17 IV 9 L 7.2 akým çalýþmalarý Pislik kabýnýn boþaltýlmasý (IV 961-0L) oşalttıktan sonra: unları tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasındaki kap kenarını ve contaları temizleyiniz. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. Conta veya oluk kirli veya hasarlı olduğunda emme gücü düşmektedir. Emme hortumu tekrar takılmadan önce: Giriş bağlantı parçasını ve hortum manşonunu temizleyiniz. 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. C Pislik kabının yana yatırılması: 4. El kulpundaki kolu (C) yukarı doğru çekiniz ve kabı yatırınız. 5. Emilmiş malzemeyi dökünüz. 6. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. D D E E veya Pislik kabının çıkartılması: 4. Kap kilidini (D) açınız. 5. Kabı tutma kulplarından (E) tutarak sürme gövdesinden çıkartınız. 6. Emilmiş malzemeyi dökünüz. 7. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. 8. oş kabı sürme gövdesine takınız ve kilidini (D) kapatınız. 9. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 10. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğru oturmasına dikkat ediniz. 293

18 IV 9 L Pislik kabýnýn boþaltýlmasý (IV 965-0L SD XC) oşalttıktan sonra: unları tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasındaki kap kenarını ve contaları temizleyiniz. Conta veya oluk kirli veya hasarlı olduğunda emme gücü düşmektedir. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. Emme hortumu tekrar takılmadan önce: Giriş bağlantı parçasını ve hortum manşonunu temizleyiniz. C D Pislik kabının çıkartılması: 3. Çemberi () yukarı doğru deviriniz. 4. Pislik kabını el kulpundan tutarak (C) şasi içinden çıkartınız. 5. Emilen malzemeleri boşaltınız: İKZ! ğır maddelerin emilmesinden sonra pislik kabını asla tek başınıza kaldırmayınız. ksesuar olarak temin edilebilen FORKLIFT'i (D) kullanınız. 6. FORKLIFT'i vinç tertibatı veya çatallı istif arabasıyla pislik kabı üzerine getiriniz. 7. Kabı tertibat içine asınız. 8. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. E Pislik kabının takılması: 9. Pislik kabını temizleyiniz. 10. Kap ile süpürge üst kısmı arasındaki contaları (E) kontrol ediniz. 11. Pislik kabını sonuna kadar şasi içine geçiriniz. 12. Çemberi () hafifçe zorlayarak aşağı doğru deviriniz. 294

19 IV 9 L Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi (IV 961-0L) þaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. İçine ağır maddeler emilmiş olan filtre torbasını kabı yana yatırarak çıkartınız. 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. C D Filtre torbasının çıkartılması: 4. Filtre torbasý rondelasýný dikkatli bir þekilde giriþ aðzýndan çekerek çýkartýnýz (C). 5. Kapatma kapaklı filtre torbası manşonunu (D) kapatınız. 6. Filtre torbasýný yönetmeliklere göre imha ediniz. C Filtre torbasının takılması: 7. Pislik kabını temizleyiniz. 8. Yeni filtre torbasını pislik kabı içine yerleştiriniz. 9. Yeni filtre torbasının manşonunu giriş bağlantı parçası (C) üzerine iyice bastırınız. 10. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 11. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğ 295

20 IV 9 L Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi (IV 965-0L SD XC) þaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. C D E 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. İmha torbasının çıkartılması: 3. Çemberi () yukarı doğru deviriniz. 4. Pislik kabını el kulpundan tutarak (C) şasi içinden çıkartınız. 5. İmha torbasının (D) ağzını bir iple bağlayınız ve pislik kabı içinden çıkartınız. İKZ! ğır maddelerin emilmesinden sonra pislik kabını asla tek başınıza kaldırmayınız. ksesuar olarak temin edilebilen FORKLIFT'i (E) kullanınız. 6. FORKLIFT'i vinç tertibatı veya çatallı istif arabasıyla pislik kabı üzerine getiriniz. 7. Kabı tertibat içine asınız. 8. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. G F Filtre torbasının takılması: 9. Pislik kabını temizleyiniz. 10. Kap ile süpürge üst kısmı arasındaki contaları (F) kontrol ediniz. 11. İmha torbasını (D) pislik kabı içine yerleştiriniz. 12. İmha torbasının üst kenarını pislik kabı kenarına geçiriniz. 13. Pislik kabını sonuna kadar şasi içine geçiriniz. 14. Çemberi () hafifçe zorlayarak aşağı doğru deviriniz. 296

21 IV 9 L Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi þaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. sla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz! 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. D C E Filtre elemanının çıkartılması: 4. Süpürge üst kısmını filtre elemanıyla birlikte yukarıya doğru çekerek çıkartınız. 5. Çember tutamağı (C) açılır ve çember çıkartılır. 6. Filtre gerdirme elemanı (D) çıkartılır. 7. Filtre elemanı dikkatlice çıkarılmalıdır (E). 8. Kullanılmış filtre elemanı, yasal yönetmeliklere göre imha edilmelidir. D C E F G Filtre elemanının takılması: 9. Filtre contası (F) temizlenmeli, hasarlar yönünden kontrol edilmeli, gerektiğinde değiştirilmelidir. 10. Statik yüklenmeyi önleyen pimi (G) hasarlar yönünden kontrol ediniz. Gerekirse Nilfisk-dvance servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız. 11. Yeni filtre elemanını (E) filtre destek sepeti üzerine geçiriniz. 12. Filtre gerdirme levhasını (D) yerleştiriniz. 13. Çember kulpu (C) yerleştiriniz ve kapatınız. 14. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 15. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğru oturmasına dikkat ediniz. 297

22 IV 9 L 8 rýzalarýn giderilmesi rýza Sebep Giderilmesi Motor çalýþmýyor > aðlantý prizinin sigortasý attý, yani devreye girdi. > Fazla yüklenmeye karþý koruma sistemi devreye girdi. Düþük emme gücü > Emme hortumu/enjektörü týkanmýþ > Kap, imha torbası veya filtre torbası dolu Islak emme esnasýnda emme gücü yok (IV 961-0L) Sigorta açýlmalý, yani çalýþtýrýlmalýdýr. Süpürge kapatýlmalý ve yakl. 5 dakika soðumasý beklenmelidir. rdýndan süpürge yeniden çalýþtýrýlamýyorsa, Nilfisk-dvance yetkili servisine baþvurulmalýdýr. > Motor arızalı Motorun Nilfisk-dvance servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız. Emme hortumunu/enjektörü temizleyiniz. "Kabın boşaltılması" veya "İmha torbasının, filtre torbasının değiştirilmesi" kısımlarına bakınız > Filtre elemaný kirlenmiþ Filtre elemanýnýn temizlenmesi veya Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi bölümüne bakýnýz. > Kap ile süpürge üst kısmı arasındaki conta hasarlı veya eksik Contayı yenileyiniz > Temizleme mekanizması arızalı Nilfisk-dvance servisine haber veriniz > Kap dolmuþ Cihazý kapatýnýz. Kabý boþaltýnýz. Gerilim oynamalarý. > Gerilim beslemesinde çok yüksek empedans söz konusu. Cihazý, sigorta kutusuna daha yakýn olan baþka bir prize baðlayýnýz. Eðer devir noktasýndaki empedans 0.15 Ω ise, % 7 deðerinden daha fazla gerilim oynamalarý olmayacaktýr. 298

23 IV 9 L 9 Diðerleri 9.1 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi 1. rtýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz. 2. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz. 3. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz! Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý vrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9.2 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen değişikliklerin yapılması, yanlış yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılmasından ve amacına uygun olmayan kullanımdan dolayı kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. 9.3 Kontroller Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (GV 3) ve DIN VDE 0701 ölüm 1 ve ölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. u testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. u süpürgenin kullanýmýna IEC/ EN standardýna göre müsaade verilmiþtir. 9.4 Normlarına Uygunluk eyanı Normlarına Uygunluk eyanı Ürün: Tipi: Tanımı: u ürünün tasarımı, aşağıda belirtilen ilgili yönetmeliklere uygundur: Islak ve kuru kullaným için süpürge IV 961-0L, IV 965-0L SD XC 110/ V~, 50/60 Hz T Makine Yönetmeliği T Düşük Voltaj Yönetmeliği T EMV Yönetmeliği 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC Geçerli harmonize standartlar: EN ISO , EN ISO EN , EN , EN , EN , EN Geçerli ulusal standartlar ve EN (2009) şartnameler: Teknik belgeleri derlemekle yetkili kişinin adı ve adresi: nton Sørensen General Manager, Technical Operations EPC Üreticinin adına beyan vermekle yetkili kişinin kimliği ve imzası: Nilfi sk-dvance /S Sognevej 25 Dk-2605 røndby nton Sørensen General Manager, Technical Operations EPC Nilfi sk-dvance /S Sognevej 25 Dk-2605 røndby eyan yeri ve tarihi: Hadsund, 10 Temmuz

24 IV 9 L 9.5 Teknik özellikler IV 961-0L 965-0L SD XC Gerilim V 230 (EU,G) 110 (G) Þebeke frekansý Hz 50/60 Þebeke sigortasý ldýðý güç max ldýðý güç IEC Hava debisi (max.) Vakum (max.) W W m 3 /h l/min hpa/mbar kpa 13 (G 230V) 16 (EU) 32 (G 110 V) 2x1150 (G 110 V) 2x1500 (EU,G) 2x1000 (G 110 V) 2x1200 (EU, G) 2 x 216 (EU, G) / 2 x 174 (G 110 V) 2 x 3600 (EU, G) / 2 x 2900 (G 110 V) 230 (EU, G) / 210 (G 110 V) 23 (EU, G) / 21 (G 110 V) EN standardýna göre 1 m mesafede ölçme yüzeyi ses d() 70 ± 2 basýnç seviyesi Çalýþma sesi d() 67 ± 2 Þebeke baðlantý kablosu: Uzunluðu m 10 Þebeke baðlantý kablosu: Tipi H07RN-F3G1.5 mm² (EU, G 230 V) H07RN-F3G2.5 mm² (G 110 V) Koruma sýnýfý I Koruma türü IP X4 Parazit giderme derecesi EN Kap hacmi l Geniþlik mm Derinlik mm Yükseklik mm ðýrlýk kg ksesuarlar Taným Sipariþ no. Filtre torbasý (5 adet) IV 961-0L Ýmha torbasý (5 adet) IV 965-0L SD XC Filtre elemaný Ýçine yerleþtirilen bez filtre Nilfisk-lto-Foam-Stop (6 x 1 l)

25 HED QURTER DENMRK Nilfisk-dvance /S Sognevej 25 DK-2605 røndby Tel.: (+45) SLES COMPNIES RGENTIN Nilfi sk dvance S.R.L. Herrera º piso Of CP 1293 Ciudad utónoma de uenos ires sk.com.ar USTRLI Nilfi sk-dvance Unit 1, 13 essemer Street lacktown NSW 2148 ustralia sk.com.au USTRI Nilfisk-dvance Metzgerstrasse ergheim/salzburg ELGIUM Nilfi sk-dvance NV/S. Riverside usiness Park oulevard Internationale 55 ruxelles sk.be CHILE Nilfisk-dvance S.. San lfonso 1462, Santiago CHIN Nilfisk-dvance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd. No Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai CZECH REPULIC Nilfisk-dvance s.r.o. VGP Park Horní Pocernice udova H2, Do Certous 1 Praha DENMRK Nilfisk Danmark Sognevej 25 DK-2605 røndby FINLND Nilfisk-dvance Oy b Koskelontie 23E Espoo FRNCE Nilfisk-dvance 26 venue de la altique Villebon sur Yvette P Courtaboeuf Cedex GERMNY Nilfisk Geschäftsbereich der Nilfisk-dvance G Siemensstrasse Rellingen GREECE Nilfisk-dvance.E. 8, Thoukididou Str. rgiroupoli,thens, GR HOLLND Nilfi sk-dvance V Versterkerstraat N lmere sk.nl HONG KONG Nilfi sk-dvance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills, Industrial uilding Wo Tong Tsui Street Hong Kong, Kvai Chung, N.T. sk.com HUNGRY Nilfi sk-dvance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmilós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10 sk.hu INDI Nilfi sk-dvance India Limited Pramukh Plaza, Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala ndheri (East), Mumbai sk.com IRELND Nilfi sk-dvance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2, Ireland sk.ie ITLY Nilfi sk-dvance S.p.. Strada Comunale della raglia, Guardamiglio (LO) sk.it JPN Nilfi sk-dvance Inc Kita-shinyokohama Kouhoku-ku Yokohama, sk-advance.co.jp KORE NIlfi sk-dvance Korea 471-4, Kumwon /D 2F Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul sk-advance.kr MLYSI Nilfi sk-dvance Sdn hd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia sk.com MEXICO Nilfi sk dvance de Mexico S. de R.L. de C.V. gustin M. Chavez 1, P-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P México, D.F. sk-advance.com.mx NEW ZELND Nilfi sk-dvance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge venue Penrose uckland NZ sk.com.au NORWY Nilfi sk-dvance S jørnerudveien 24 N-1266 Oslo sk.no POLND Nilfi sk-dvance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, ud. 4 Pruszków, PL sk.pl PORTUGL Nilfisk-dvance Sintra usiness Park Zona Industrial Da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra sk.pt RUSSI Nilfisk-dvance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor Moscow, sk.ru SOUTH FRIC WP South frica (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park SPIN Nilfisk-dvance, S.. Torre D ra Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª Mataró, E sk.es SWEDEN Nilfisk Sjöbjörnsvägen Stockholm sk.se SWITZERLND Nilfisk-dvance G Ringstrasse 19 Kirchberg/Industrie Stelz Wil, CH sk.ch TIWN Nilfisk-dvance Ltd. Taiwan ranch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei sk-advance.com.tw THILND Nilfisk-dvance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak angkok sk.com TURKEY Nilfisk-dvance.S. Serifali Mh. ayraktar ulv. Sehit Sk. No: 7 Ümraniye, Istanbul sk.com.tr UNITED KINGDOM Nilfisk ( Division of Nilfi sk-dvance Ltd) Nilfisk House 24 Hillside Road ury St Edmunds, Suffolk IP32 7E sk.co.uk UNITED R EMIRTES Nilfisk-dvance Middle East ranch SIF-Zone, P. O. ox Sharjah sk.com VIETNM Northern Nilfisk-dvance Co.Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward a Dinh Dist. Hanoi sk.com Southern Pan Trading JSC 236/43/2 Dien ien Phu Str. Ward 17 inh Thanh Dist. HCMC sk.com

IVB 961-0L IVB 965-0L SD XC

IVB 961-0L IVB 965-0L SD XC IV 961-0L IV 965-0L SD XC Operating Instructions 107400434 IV 9 L Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma

Detaylı

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide D ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 D A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Detaylı

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C TÜRKÇE - Ýþletme kýlavuzu Önemli güvenlik bilgileri Süpürgeyi çalýþtýrmadan önce iþletme kýlavuzunu mutlaka okuyunuz ve çabuk eriþebileceðiniz bir yerde

Detaylı

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir.

Detaylı

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC 7 0 5 6 auto auto IVB 96-M ED XC IVB 965-H/M SD XC QuickStartGuide 00057 B Printed in Hungary 7 0 5 6 auto IVB 9 H/M A..* *) Option / Optional accessories IVB 9 H/M A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Detaylı

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Ýþletme kýlavuzu 107401206 TTIX 30/50 H/M Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý

Detaylı

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC

IVB 963-2M ED XC IVB 965-2H/M SD XC 7 2 ø ø 3 2 0 5 ø 6 ø 3 auto ø ø 3 ø ø auto IV 963-2M ED XC IV 965-2H/M SD XC Operating Instructions etriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks ruksanvisning

Detaylı

ATTIX 961-01 ATTIX 963-21 ED XC ATTIX 965-21 SD XC. Operating Instructions 1074001235 A. auto

ATTIX 961-01 ATTIX 963-21 ED XC ATTIX 965-21 SD XC. Operating Instructions 1074001235 A. auto auto TTIX 961-01 TTIX 963-21 ED X TTIX 965-21 SD X Operating Instructions 1074001235 Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 ihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý

Detaylı

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide Quick Start Guide 107400334 E A 2. 3.* 2 *) Option / Optional accessories A 2. 3. 4. 5. 5. 3 A 2. 3. 4. 5. 6. 6. 4 B 2. 3. ø27 ø32 ø36 ø38 ø27 ø32 ø36 ø38 4. 0 = I = 5 B Filter Cleaning System 6 C 2. 3.

Detaylı

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Detaylı

IVB 7-M B1 302002028 B. Printed in Hungary. auto auto

IVB 7-M B1 302002028 B. Printed in Hungary. auto auto auto auto IVB 7-M B 8 B Printed in Hungary auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Ýçindekiler Önemli güvenlik bilgileri Cihazýn tarifi Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 40-0M TYPE 22 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603545

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 40-0M TYPE 22 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603545 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Detaylı

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions 107401242 B. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions 107401242 B. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions 107401242 B Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye

Detaylı

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22. Ýþletme kýlavuzu. um_attix9-type22_2008-08-01_tr. auto. 2 ø

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22. Ýþletme kýlavuzu. um_attix9-type22_2008-08-01_tr. auto. 2 ø 7 0 5 6 auto ATTIX 995-0H/M SD XC Type Ýþletme kýlavuzu um_attix9-type_008-08-01_tr ATTIX 995-0H/M SD XC Type Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri Cihazýn tarifi Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý

Detaylı

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing...

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing... Operating Instructions...- Betriebsanleitung...4-6 Notice d utilisation...7-9 Gebruiksaanwijzing...4-5 Istruzioni sull uso...5-65 Driftsinstruks...66-78 Bruksanvisning...79-9 Driftsvejledning...9-4 Käyttöohje...5-7

Detaylı

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 TTIX 40-0M PC TYPE 22 Ýþletme kýlavuzu 107400339 tr TTIX 40-0M PC TYPE 22 Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 30 H http://tr.yourpdfguides.com/dref/3609176

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 30 H http://tr.yourpdfguides.com/dref/3609176 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5 ATTIX 7 ATTIX 12 GALLON ATTIX 19 GALLON 302001673 C 3 11 9 auto ATTIX 3 10 1 3 4 5 8 6 ATTIX 5 10 7 9 4 auto 2 3 13 12 1 8 5 6 10 ATTIX 7 2 7 3 9 auto 4 13 8 5 14

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Önemli güvenlik bilgileri

Detaylı

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com. 302002328 a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a TÜRKÇE - Ýþletme kýlavuzu Önemli güvenlik bilgileri Süpürgeyi çalýþtýrmadan önce iþletme kýlavuzunu mutlaka okuyunuz ve çabuk eriþebileceðiniz bir yerde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603565

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 791-2M B1 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603565 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5 BATTERY INSTRUCCIONES DE USO English... 08 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 23 Italiano...

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

ATTIX 3 ATTIX 5 ATTIX 7 ATTIX 12 GALLON ATTIX 19 GALLON

ATTIX 3 ATTIX 5 ATTIX 7 ATTIX 12 GALLON ATTIX 19 GALLON ATTIX 3 ATTIX 5 ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON ATTIX 350-0 ATTIX 360- ATTIX 360-2 ATTIX 550-0 ATTIX 550- MOBIL ATTIX 550-2 ATTIX 590-2 ATTIX 560-2 ATTIX 560-3 ATTIX 75-0 ATTIX 75- ATTIX 75-2 ATTIX

Detaylı

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405529 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603848

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 965-0H-M SD XC http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603848 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 C Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Detaylı

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Detaylı

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto IVB 995-0H/M SD XC Type 22 Operating Instructions 107400432 A Printed in Hungary Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603903

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3603903 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 50 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3470540

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 50 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3470540 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu GV25 GV35 GV702. Company information: Orijinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu GV25 GV35 GV702. Company information:  Orijinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4

Detaylı

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC E

ATTIX ATTIX ED XC ATTIX SD XC E Operating instructions TTIX 961-01 TTIX 963-21 ED X TTIX 965-21 SD X 107401235 E Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 ihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Quick Start Guide 302003355 C. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Quick Start Guide 302003355 C. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø 7 0 5 6 auto 7 0 5 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-H/M SD XC Quick Start Guide 00055 C 7 0 5 6 auto A..* *) Option / Optional accessories A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional accessories

Detaylı

545 KULLANMA KILAVUZU

545 KULLANMA KILAVUZU 545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı

Detaylı

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý

Detaylı

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Detaylı

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2 Bruksanvisning...

Detaylı

IVB 3-M/5-M/7-M. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning

IVB 3-M/5-M/7-M. Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning auto auto auto auto auto IVB -M/-M/7-M Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Käyttöohje Navodilo

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403092 b (09.2013) ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403092 b (09.2013) ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU Nilfisk Elite Instructions for use 107403092 b (09.2013) ---------- 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Kasutusjuhend... 4-11 Lietošanas instrukcijas... 12-19 Naudojimo

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 30521E(1)2012-04-10 A 2012-04-10 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide NEPTUNE 5 FA Quick Start Guide 107140333 psi bar 2 A B C Max. 50 C OFF 3 psi bar psi bar OFF 0 C 4 Bu doküman Bu doküman cihaz için önemli güvenlik bilgilerini ve kısa bir kullanma kılavuzunu kapsamaktadır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8. Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın

Kullanım Kılavuzu. Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8. Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın Kullanım Kılavuzu Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8 Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Kullanmadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve gerektiğinde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK POSEIDON 7-66 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3604429

Kullanım kılavuzunuz NILFISK POSEIDON 7-66 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3604429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NILFISK POSEIDON 7-66 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NILFISK POSEIDON 7-66 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H

ATTIX 550-0H ATTIX 550-2H ATTIX 560-2HXC ATTIX 751-0H ATTIX -H ATTIX 6-H ATTIX 6-H ATTIX -H ATTIX -H ATTIX 6-HXC Operating Instructions...1-16 Betriebsanleitung...17- Notice d utilisation...-48 Gebruiksaanwijzing...49-64 Istruzioni sull uso...6-8 Driftsinstruks...81-96

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Detaylı

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Detaylı

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Íşletme kılavuzu Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Dizin Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Güvenlik önlemleri ve uyarılar...

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE

Detaylı

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI MODEL RTM378 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 5 2 8 1 3 7 6 4 TEKNİK VERİLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ HIZ KESME DERİNLİĞİ BİLEZİK GENİŞLİĞİ 230V - 50Hz 2000W 23000r/min 0-65mm 12mm CİHAZIN

Detaylı

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05

NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 107145404-2009-05 NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 Quick Start Guide... 5-7 Kurzanleitung... 8-1 Brève notice...11-13 Korte gebruiksaanwijzing...14-16 Guida rapida...17-19 Kort veiledning...2-22 Kortfattad bruksanvisning...23-25 Kort

Detaylı

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama

Detaylı

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler Değerli Müşterimiz, Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

MUCİZE WS 2500. Siklonik Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

MUCİZE WS 2500. Siklonik Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU MUCİZE WS 2500 Siklonik Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MUCİZE WS 2500 Siklonik Su Filtreli

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2018/1 017 SX 2017/1 017 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2017/1 017 SX 2018/1 017 1. Açma / kapama anahtarı 2. Motor bölümü 3. Bypass soğutma havası giriş 4. Kazan kilitleme mandalı 5. Kazan 6. Kazan emiş ağzı

Detaylı

OCEAN WF 5000-5100. Su Filtreli Elektrik Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

OCEAN WF 5000-5100. Su Filtreli Elektrik Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU OCEAN WF 5000-5100 Su Filtreli Elektrik Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș OCEAN WF 5000-5100 Su Filtreli Elektrik

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

GD 911 Battery Operating Instructions

GD 911 Battery Operating Instructions GD 911 Battery Operating Instructions 107402566 A 02 English... 8 Deutsch... 12 Français... 16 Nederlands... 20 Italiano... 24 Norsk... 28 Svenska... 32 Dansk... 36 Suomi... 40 Español... 44 Português...

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2016/1 017

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2016/1 017 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SX 2016/1 017 1. Taşıma sapı 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Fişli kablo sarma yuvası 4. Ekzost çıkış kanalları 5. Emiş ağzı 6. Kazan 7. Araba gövdesi 8. 360

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU İçindekiler GENEL BİLGİLER Kullanma Kılavuzu Teknik Servisimiz ile İrtibata Geçiniz Ünite Etiketi Teknik Destek Emniyet ve Güvenlik Önlemleri TAŞIMA

Detaylı

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SESSİZ SS 2400 Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SESSİZ SS 2400 Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

TE DRS 4-A. Türkçe. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

TE DRS 4-A. Türkçe. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 TE DRS 4-A Türkçe 1 Dokümantasyon verileri 1.1 Bu doküman için Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur. Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

PRATIC P Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

PRATIC P Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU PRATIC P 1200 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PRATIC P 1200 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge mizi

Detaylı

Sıvıların Emilmesi Kullanıma İlişkin Açıklamalar THOMAS TWIN T2 PARQUET ile, yere dökülen su bazında tehlikesiz sıvıları (örn. su, kahve vb.) emebilirsiniz. Dikkat! Benzin, boya inceltici ve soba yağı

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

GD 110 KULLANIM TALİMATI

GD 110 KULLANIM TALİMATI GD 110 KULLANIM TALİMATI İÇİNDEKİLER İngilizce 3, 4, 5, 6 Temel talimatlar, sadece İngiltere için 7 Veriler 20 21 Servis 22-23 Resimlerde gösterilen aksesuarlar modele göre değişebilir. TOZ TORBASI VE

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

TURBO TR 8650. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TURBO TR 8650. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TURBO TR 8650 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TURBO TR 8650 Torbasız Multi Cyclone

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihaz, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak monte edilmeli ve çalıştırılmalıdır. Cihazınız sadece ev içi kullanımlara yönelik olarak evinizdeki halı ve yer temizliğinde kir ve tozların

Detaylı

SPEEDY DU Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

SPEEDY DU Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU SPEEDY DU 2000 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SPEEDY DU 2000 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge mizi

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı