IVB 961-0L / 965-0L SD XC E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IVB 961-0L / 965-0L SD XC 107400434 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USE"

Transkript

1 auto E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINL INSTRUCTION) RUGSNVISNING ETRIESNLEITUNG MODE D EMPLOI IV 961-0L / 965-0L SD XC INSTRUCCIONES DE USE

2 IV 9 L Ýçindekiler 1 Önemli güvenlik bilgileri 2 Cihazýn tarifi 3 Ýþletmeye almadan önce 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 6 Çalýþmadan sonra 7 akým 8 rýzalarýn giderilmesi 9 Diðerleri Kullaným amacý Kumanda alanı Cihazın montajı aðlantýlar Cihazın çalıştırılması Filtre elemanýnýn temizlenmesi Çalýþma teknikleri Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi akým planý akým çalýþmalarý Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi Garanti Kontroller Normlarına Uygunluk eyanı Teknik özellikler ksesuarlar

3 IV 9 L 1 Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri Cihazı çalıştırmadan önce bu dokümanı mutlaka okuyunuz ve kolay erişilebilecek bir yerde muhafaza ediniz. TEHLİKE Doğrudan ağır ve iyileşmeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. İKZ ğır yaralanmalara veya ölüme neden olabilen tehlike. DİKKT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarına neden olabilen tehlike. Cihaz sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir 1. Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. 2. sla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz. 3. şağıdaki durumlarda cihazı kapatınız ve elektrik fişin çekiniz: - temizlik ve bakım işlerinden önce - parçaları değiştirmeden önce - köpük oluşumu veya sıvı taştığında Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Ýþletme kýlavuzunun ve kullanýldýðý ülkede kazalarýn önlenilmesine iliþkin geçerli olan baðlayýcý düzenlemelerin yaný sýra güvenli ve usulüne uygun çalýþma hususundaki kabul edilmiþ uzman teknik kurallara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Toz gidericilerinde, cihazdan çýkan hava tekrar mekanýn içine verildiðinde, mekan içinde yeterli bir havalandýrma oranýnýn olmasý gerekmektedir (lütfen bu hususta geçerli olan ulusal hükümlere dikkat ediniz). Cihazý kullanacak personel çalýþmadan önce aþaðýdaki hususlarda bilgilendirilmelidir: cihazýn nasýl kullanýldýðý emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler emilen malzemenin emniyetli bir þekilde yok edilmesi Cihazýn kullaným amacý u iþletme kýlavuzunda tarif edilen cihazlar örn. oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, dükkanlar, bürolar ve kiralýk iþletmeler gibi ticari yerlerde yayýlma sýnýr deðeri 1 mg/m 3 üzerinde olan tozlarýn (toz sýnýfý L) emilmesi için kullanýlmaya elveriþlidir. 279

4 IV 9 L unun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. undan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez. macýna uygun kullanýmýna imalatçýsý tarafýndan öngörülen iþletme, bakým ve tamir koþullarýna uyulmasý da dahildir. Taşınması 1. Taşımadan önce pislik kabının bütün kapaklarını kapatınız. 2. Pislik kabı içinde sıvı bulunduğunda, cihazı ters çevirmeyiniz veya yanının üzerine yatırmayınız. 3. Cihazı vinç halkasıyla yukarı kaldırmayınız. Muhafaza edilmesi Elektrik bağlantısı 1. Cihazı kuru ve dondan korunmuş bir yerde muhafaza ediniz. 1. Cihazýn bir yanlýþ akýma karþý koruma þalteri üzerinden elektriðe baðlanmasý tavsiye edilir. 2. Þebeke baðlantý ve uzatma kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn sudan korunmuþ olmalarý gerekmektedir. Uzatma kabloları akým, temizlik ve onarým 1. Uzatma kablosu olarak sadece üretici tarafından belirtilmiş veya daha kaliteli modelleri kullanınız. İşletme kılavuzuna bakınız. 2. ir uzatma kablosunun kullanýlmasý halinde, kablonun asgari kesitine dikkat edilmelidir: Kablo uzunluðum Kesit < 16 < ye kadar 1,5 mm 2 2,5 mm arasý 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (GV 3) ve DIN VDE 0701 ölüm 1 ve ölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. u testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. Yýlda en az bir kez Nilfisk-dvance servisi veya eðitim görmüþ bir eleman tarafýndan toz tekniði açýsýndan bir denetimin yapýlmasý gerekmektedir, örn. filtrenin hasarlý olup olmadýðý, cihazýn hava sýzdýrmazlýðý ve kontrol tertibatlarýnýn iþlevi yönünden. akým ve temizlik için cihaz, bakým personeli ve baþka kiþiler için tehlikeler oluþturmayacak þekilde iþleme tabi tutulmalýdýr. Su seviyesi sınırlandırma aracını düzenli olarak temizleyin ve sağlamlığını kontrol edin. akým alanýnda filtreli cebri havalandýrmalar kullanýlmalýdýr koruyucu giysi giyilmelidir bakým alanýný, çevreye tehlikeli maddeler ulaþmayacak þekilde temizleyiniz. 280

5 IV 9 L Tehlike kaynaklarý Elektrik TEHLİKE rızalı elektrik kablosundan dolayı elektrik çarpması. rızalı bir elektrik kablosuna dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. 1. Elektrik þebekesi baðlantý hattýna zarar vermeyiniz (örneðin her hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak). 2. Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basýnçlý temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz. 3. rızalı elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden önce Nilfisk-dvance Servisi veya bir elektrik uzmanı tarafından değiştirilmesini sağlayınız. TEHLİKE Emicinin üst kısmında akım geçiren parçalar. kım geçiren parçalara dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. 1. Emicinin üst kısmı üzerine asla su püskürtmeyiniz. DİKKT Uygun olmayan şebeke geriliminden dolayı hasar. Uygun olmayan bir şebeke gerilimine bağlandığında cihaz hasar görebilir. 1. Cihazýn tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný olmasýna dikkat ediniz. Sıvıların emilmesi DİKKT Sıvıların emilmesi. Modelinden dolayı durultma kabı olan cihazların (SD) otomatik dolum seviyesi kontrol sistemleri yoktur. şırı doldurma durumunda cihazın hasar görmesi veya emilen sıvının taşmasından dolayı hasar oluşması tehlikesi bulunmaktadır. 1. sla 40 litre üzerinde sıvıyı bir defasında emdirmeyiniz. 2. Süpürgeyi kapatınız ve pislik kabını boşaltınız. 281

6 IV 9 L Tehlikeli maddeler İKZ Tehlikeli maddeler. Tehlikeli maddelerin emilmesi ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. 1. þaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs.) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs.) - yanabilir, patlayabilir tozlar (örn. magnezyum, alüminyum tozu vs.) Yedek parçalar ve aksesuarlar DİKKT Yedek ve aksesuar parçaları. Orijinal olmayan yedek ve aksesuar parçalarının kullanılması cihazın güvenliğini etkileyebilir. 1. Sadece Nilfisk-dvance yedek ve aksesuar parçaları kullanınız. 2. Sadece cihazla birlikte gönderilen veya iþletme kýlavuzunda tespit edilmiþ olan fýrçalarý kullanýnýz. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý DİKKT Çevreye zarar veren emici maddeler. Emilen maddeler çevre için bir tehlike teşkil edebilirler. 1. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. 282

7 IV 9 L 2 Cihazýn tarifi 2.1 Kullaným amacý IV 961-0L IV 965-0L SD XC

8 IV 9 L 1 İtme çemberi 2 Þalteri "I-0-II" 3 Elektrik kablosu için sarma çemberi 4 Giriş bağlantı parçası 5 Pislik kabı 6 Frenli yönlendirme tekeri 7 Pislik kabını yerleştirmek için hareketli çember 8 Kabı boşaltmak için tutamak çukuru 9 Pislik kabını çıkartmak için kulp 10 Kilitleme klipsi 11 Emme borusu tutucu 12 Zemin enjektörü tutacağı 13 ksesuar tutucu 14 Pislik kabı kilidi ve devirme menteşeler 15 Filtre temizleme düğmesi 16 Temiz hava emme deliği 17 Hava dışarı atma deliği 2.2 Kumanda alanı 284

9 auto IV 9 L 3 Ýþletmeye almadan önce 3.1 Cihazın montajı ksesuarın ambalajından çıkartılması 1. Cihazı ve aksesuarı ambalajından çıkartınız. 2. Elektrik fişi henüz prize takılı olmamalıdır. 3. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. 4. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. 5. Pislik kabı ve ambalaj içindeki aksesuar parçalarını çıkartınız Emme borusu tutma tertibatının emme borusuna takılması x 1. Emme borusu tutma tertibatını emme borusuna takınız. ksesuar çapı mm Zemin enjektörünün döner mafsalına olan mesafe (x) cm

10 IV 9 L Filtre torbasının takılması (IV 961-0L) 1. Elektrik fişi henüz prize takılı olmamalıdır. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. 4. Filtre torbasını (C) pislik kabı içine yerleştiriniz. 5. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 6. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğru oturmasına dikkat ediniz. 286

11 IV 9 L İmha torbasının takılması (IV 965-0L SD XC) 1. Elektrik fişi henüz prize takılı olmamalıdır. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. 3. Çemberi () yukarı doğru deviriniz. 4. Pislik kabını el kulpundan tutarak (C) şasi içinden çıkartınız. C D 5. İmha torbasını (D) pislik kabı içine yerleştiriniz. 6. İmha torbasının üst kenarını pislik kabı kenarına geçiriniz. 7. Pislik kabını sonuna kadar şasi içine geçiriniz. 8. Çemberi () hafifçe zorlayarak aşağı doğru deviriniz. 287

12 IV 9 L 4 Kullanýlmasý / Ýþletme 4.1 aðlantýlar Emme hortumunun baðlanmasý 1. Emme hortumunu baðlayýnýz Elektrik baðlantýsý Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr. 1. Süpürgenin kapatýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. 2. aðlantý kablosunun fiþini, yönetmeliklere uygun monte edilmiþ, toprak hattýna sahip bir prize takýnýz. 4.2 Cihazın çalıştırılması I-0-II şalteri Şalter konumu Fonksiyon azaltılmış I emme gücü 0 Kapalı II maksimum emme gücü 288

13 IV 9 L 4.3 Filtre elemanýnýn temizlenmesi Filtre elemanýnýn temizlenmesi " Push & Clean " (IV 961-0L) Sadece filtre torbası ve filtre bezi olmadan emildiğinde. Emme gücü azaldýðýnda: 1. Şalteri "II" konumuna (maksimum emme gücü) getiriniz. 2. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. 3. Filtre temizleme düðmesine üç kez basýnýz. öylece oluþan hava akýmýndan dolayý filtre elemanýnýn lamelleri üzerine birikmiþ olan tozlar temizlenmektedir Filtre elemanýnýn temizlenmesi " XtremeClean " (IV 965-0L SD XC) Sadece filtre bezi olmadan emildiğinde 10 sec. yný düzeyde yüksek bir emme gücünün saðlanmasý için filtre elemaný iþletme sýrasýnda otomatik olarak temizlenmektedir. Filtre elemanýnýn aþýrý kirlenmesi halinde tam bir temizlik tavsiye etmekteyiz: 1. Süpürgeyi kapatýnýz. 2. Elinizle enjektör veya emme hortumu aðzýný kapatýnýz. 3. Cihaz þalterini I konumuna getiriniz ve süpürgeyi yakl. 10 saniye süreyle emme hortumunun aðzýný kapatmak suretiyle çalýþtýrýnýz. 289

14 IV 9 L 5 Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 5.1 Çalýþma teknikleri Ek aksesuarlar, emme enjektörleri ve emme hortumlarý, doðru kullanýldýklarýnda, temizleme etkisini güçlendirir ve temizleme iþlemi için sarf edilen çabayý azaltabilirler. azý yönetmeliklere dikkat edilerek, özel alanlarda kendi tecrübeleriniz de dikkate alýnarak, daha etkili temizleme saðlanýr. urada bazý genel bilgiler bulacaksýnýz Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKT! Yanýcý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Kuru tozlar bu süpürge ile emilmeden önce, kabýn içine daima bir imha torbasý koyulmalýdýr (sipariþ no. için bkz. bölüm ksesuarlar ). Emilen maddeler ardýndan basit ve hijyenik bir þekilde giderilmelidir. Sývý emilmesinden sonra, filtre elemaný nemlidir. Nemli bir filtre elemaný, kuru maddeler emilip temizlendiði zaman çok çabuk týkanýr. u nedenle, kuru madde emme iþleminden önce filtre elemaný yýkanýp temizlenmeli ve kurutulmalýdýr veya yerine kuru bir filtre elemaný takýlmalýdýr Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi DÝKKT! Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn kontrol edilmesi gerekmektedir (bakýnýz bölüm veya Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi ). yrý bir filtre elemanýnýn veya filtre süzeðinin kullanýlmasý tavsiye edilir. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. Daha az köpük oluþmasýný saðlamak için, Schaumkiller (köpük öldürücü) Nilfisk-lto Foam Stop kullanýlmalýdýr (Sipariþ no. su için bakýnýz bölüm ksesuarlar ). 290

15 auto IV 9 L 6 Çalýþmadan sonra 6.1 Süpürgenin kapatýlmasý ve muhafaza edilmesi C 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. Elektrik kablosunu el kulpu () kısmına sarınız. Elektrik kablosunun dolanmaması için sarma işlemine cihazdan başlayınız, fiş ucundan değil. 3. Pislik kabını boşaltınız, süpürgeyi temizleyiniz. 4. Sıvıların emilmesinden sonra: Filtre elemanının kuruyabilmesi için süpürge üst kısmını ayrı olarak bir kenara koyunuz. 5. Zemin enjektörlü emme borusunu () tutma tertibatına asınız ve aksesuarı (C) yerine kaldırınız. 6. Süpürge, iþi olmayanlarýn kullanmasýna karþý korunmuþ olarak kuru bir yere konulmalýdýr. 291

16 IV 9 L 7 akým 7.1 akým planý IV 961-0L: Çalýþmadan sonra Gerektiðinde Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi IV 965-0L SD XC: Çalýþmadan sonra Gerektiðinde Pislik kabýnýn boþaltýlmasý Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi 292

17 IV 9 L 7.2 akým çalýþmalarý Pislik kabýnýn boþaltýlmasý (IV 961-0L) oşalttıktan sonra: unları tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasındaki kap kenarını ve contaları temizleyiniz. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. Conta veya oluk kirli veya hasarlı olduğunda emme gücü düşmektedir. Emme hortumu tekrar takılmadan önce: Giriş bağlantı parçasını ve hortum manşonunu temizleyiniz. 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. C Pislik kabının yana yatırılması: 4. El kulpundaki kolu (C) yukarı doğru çekiniz ve kabı yatırınız. 5. Emilmiş malzemeyi dökünüz. 6. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. D D E E veya Pislik kabının çıkartılması: 4. Kap kilidini (D) açınız. 5. Kabı tutma kulplarından (E) tutarak sürme gövdesinden çıkartınız. 6. Emilmiş malzemeyi dökünüz. 7. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. 8. oş kabı sürme gövdesine takınız ve kilidini (D) kapatınız. 9. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 10. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğru oturmasına dikkat ediniz. 293

18 IV 9 L Pislik kabýnýn boþaltýlmasý (IV 965-0L SD XC) oşalttıktan sonra: unları tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasındaki kap kenarını ve contaları temizleyiniz. Conta veya oluk kirli veya hasarlı olduğunda emme gücü düşmektedir. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. Emme hortumu tekrar takılmadan önce: Giriş bağlantı parçasını ve hortum manşonunu temizleyiniz. C D Pislik kabının çıkartılması: 3. Çemberi () yukarı doğru deviriniz. 4. Pislik kabını el kulpundan tutarak (C) şasi içinden çıkartınız. 5. Emilen malzemeleri boşaltınız: İKZ! ğır maddelerin emilmesinden sonra pislik kabını asla tek başınıza kaldırmayınız. ksesuar olarak temin edilebilen FORKLIFT'i (D) kullanınız. 6. FORKLIFT'i vinç tertibatı veya çatallı istif arabasıyla pislik kabı üzerine getiriniz. 7. Kabı tertibat içine asınız. 8. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. E Pislik kabının takılması: 9. Pislik kabını temizleyiniz. 10. Kap ile süpürge üst kısmı arasındaki contaları (E) kontrol ediniz. 11. Pislik kabını sonuna kadar şasi içine geçiriniz. 12. Çemberi () hafifçe zorlayarak aşağı doğru deviriniz. 294

19 IV 9 L Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi (IV 961-0L) þaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. İçine ağır maddeler emilmiş olan filtre torbasını kabı yana yatırarak çıkartınız. 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. C D Filtre torbasının çıkartılması: 4. Filtre torbasý rondelasýný dikkatli bir þekilde giriþ aðzýndan çekerek çýkartýnýz (C). 5. Kapatma kapaklı filtre torbası manşonunu (D) kapatınız. 6. Filtre torbasýný yönetmeliklere göre imha ediniz. C Filtre torbasının takılması: 7. Pislik kabını temizleyiniz. 8. Yeni filtre torbasını pislik kabı içine yerleştiriniz. 9. Yeni filtre torbasının manşonunu giriş bağlantı parçası (C) üzerine iyice bastırınız. 10. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 11. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğ 295

20 IV 9 L Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi (IV 965-0L SD XC) þaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. C D E 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. İmha torbasının çıkartılması: 3. Çemberi () yukarı doğru deviriniz. 4. Pislik kabını el kulpundan tutarak (C) şasi içinden çıkartınız. 5. İmha torbasının (D) ağzını bir iple bağlayınız ve pislik kabı içinden çıkartınız. İKZ! ğır maddelerin emilmesinden sonra pislik kabını asla tek başınıza kaldırmayınız. ksesuar olarak temin edilebilen FORKLIFT'i (E) kullanınız. 6. FORKLIFT'i vinç tertibatı veya çatallı istif arabasıyla pislik kabı üzerine getiriniz. 7. Kabı tertibat içine asınız. 8. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz. G F Filtre torbasının takılması: 9. Pislik kabını temizleyiniz. 10. Kap ile süpürge üst kısmı arasındaki contaları (F) kontrol ediniz. 11. İmha torbasını (D) pislik kabı içine yerleştiriniz. 12. İmha torbasının üst kenarını pislik kabı kenarına geçiriniz. 13. Pislik kabını sonuna kadar şasi içine geçiriniz. 14. Çemberi () hafifçe zorlayarak aşağı doğru deviriniz. 296

21 IV 9 L Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi þaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. 2. İki dönen tekerin tespit frenlerini () çekiniz. sla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz! 3. Kilit mandalları () açınız ve süpürge üst kısmını çıkartınız. D C E Filtre elemanının çıkartılması: 4. Süpürge üst kısmını filtre elemanıyla birlikte yukarıya doğru çekerek çıkartınız. 5. Çember tutamağı (C) açılır ve çember çıkartılır. 6. Filtre gerdirme elemanı (D) çıkartılır. 7. Filtre elemanı dikkatlice çıkarılmalıdır (E). 8. Kullanılmış filtre elemanı, yasal yönetmeliklere göre imha edilmelidir. D C E F G Filtre elemanının takılması: 9. Filtre contası (F) temizlenmeli, hasarlar yönünden kontrol edilmeli, gerektiğinde değiştirilmelidir. 10. Statik yüklenmeyi önleyen pimi (G) hasarlar yönünden kontrol ediniz. Gerekirse Nilfisk-dvance servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız. 11. Yeni filtre elemanını (E) filtre destek sepeti üzerine geçiriniz. 12. Filtre gerdirme levhasını (D) yerleştiriniz. 13. Çember kulpu (C) yerleştiriniz ve kapatınız. 14. Süpürge üst kısmını yerleştiriniz. 15. Kilit mandalları () kapatınız. Kilit mandalların doğru oturmasına dikkat ediniz. 297

22 IV 9 L 8 rýzalarýn giderilmesi rýza Sebep Giderilmesi Motor çalýþmýyor > aðlantý prizinin sigortasý attý, yani devreye girdi. > Fazla yüklenmeye karþý koruma sistemi devreye girdi. Düþük emme gücü > Emme hortumu/enjektörü týkanmýþ > Kap, imha torbası veya filtre torbası dolu Islak emme esnasýnda emme gücü yok (IV 961-0L) Sigorta açýlmalý, yani çalýþtýrýlmalýdýr. Süpürge kapatýlmalý ve yakl. 5 dakika soðumasý beklenmelidir. rdýndan süpürge yeniden çalýþtýrýlamýyorsa, Nilfisk-dvance yetkili servisine baþvurulmalýdýr. > Motor arızalı Motorun Nilfisk-dvance servisi tarafından değiştirilmesini sağlayınız. Emme hortumunu/enjektörü temizleyiniz. "Kabın boşaltılması" veya "İmha torbasının, filtre torbasının değiştirilmesi" kısımlarına bakınız > Filtre elemaný kirlenmiþ Filtre elemanýnýn temizlenmesi veya Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi bölümüne bakýnýz. > Kap ile süpürge üst kısmı arasındaki conta hasarlı veya eksik Contayı yenileyiniz > Temizleme mekanizması arızalı Nilfisk-dvance servisine haber veriniz > Kap dolmuþ Cihazý kapatýnýz. Kabý boþaltýnýz. Gerilim oynamalarý. > Gerilim beslemesinde çok yüksek empedans söz konusu. Cihazý, sigorta kutusuna daha yakýn olan baþka bir prize baðlayýnýz. Eðer devir noktasýndaki empedans 0.15 Ω ise, % 7 deðerinden daha fazla gerilim oynamalarý olmayacaktýr. 298

23 IV 9 L 9 Diðerleri 9.1 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi 1. rtýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz. 2. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz. 3. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz! Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý vrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9.2 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen değişikliklerin yapılması, yanlış yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılmasından ve amacına uygun olmayan kullanımdan dolayı kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. 9.3 Kontroller Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (GV 3) ve DIN VDE 0701 ölüm 1 ve ölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. u testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. u süpürgenin kullanýmýna IEC/ EN standardýna göre müsaade verilmiþtir. 9.4 Normlarına Uygunluk eyanı Normlarına Uygunluk eyanı Ürün: Tipi: Tanımı: u ürünün tasarımı, aşağıda belirtilen ilgili yönetmeliklere uygundur: Islak ve kuru kullaným için süpürge IV 961-0L, IV 965-0L SD XC 110/ V~, 50/60 Hz T Makine Yönetmeliği T Düşük Voltaj Yönetmeliği T EMV Yönetmeliği 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC Geçerli harmonize standartlar: EN ISO , EN ISO EN , EN , EN , EN , EN Geçerli ulusal standartlar ve EN (2009) şartnameler: Teknik belgeleri derlemekle yetkili kişinin adı ve adresi: nton Sørensen General Manager, Technical Operations EPC Üreticinin adına beyan vermekle yetkili kişinin kimliği ve imzası: Nilfi sk-dvance /S Sognevej 25 Dk-2605 røndby nton Sørensen General Manager, Technical Operations EPC Nilfi sk-dvance /S Sognevej 25 Dk-2605 røndby eyan yeri ve tarihi: Hadsund, 10 Temmuz

24 IV 9 L 9.5 Teknik özellikler IV 961-0L 965-0L SD XC Gerilim V 230 (EU,G) 110 (G) Þebeke frekansý Hz 50/60 Þebeke sigortasý ldýðý güç max ldýðý güç IEC Hava debisi (max.) Vakum (max.) W W m 3 /h l/min hpa/mbar kpa 13 (G 230V) 16 (EU) 32 (G 110 V) 2x1150 (G 110 V) 2x1500 (EU,G) 2x1000 (G 110 V) 2x1200 (EU, G) 2 x 216 (EU, G) / 2 x 174 (G 110 V) 2 x 3600 (EU, G) / 2 x 2900 (G 110 V) 230 (EU, G) / 210 (G 110 V) 23 (EU, G) / 21 (G 110 V) EN standardýna göre 1 m mesafede ölçme yüzeyi ses d() 70 ± 2 basýnç seviyesi Çalýþma sesi d() 67 ± 2 Þebeke baðlantý kablosu: Uzunluðu m 10 Þebeke baðlantý kablosu: Tipi H07RN-F3G1.5 mm² (EU, G 230 V) H07RN-F3G2.5 mm² (G 110 V) Koruma sýnýfý I Koruma türü IP X4 Parazit giderme derecesi EN Kap hacmi l Geniþlik mm Derinlik mm Yükseklik mm ðýrlýk kg ksesuarlar Taným Sipariþ no. Filtre torbasý (5 adet) IV 961-0L Ýmha torbasý (5 adet) IV 965-0L SD XC Filtre elemaný Ýçine yerleþtirilen bez filtre Nilfisk-lto-Foam-Stop (6 x 1 l)

25 HED QURTER DENMRK Nilfisk-dvance /S Sognevej 25 DK-2605 røndby Tel.: (+45) SLES COMPNIES RGENTIN Nilfi sk dvance S.R.L. Herrera º piso Of CP 1293 Ciudad utónoma de uenos ires sk.com.ar USTRLI Nilfi sk-dvance Unit 1, 13 essemer Street lacktown NSW 2148 ustralia sk.com.au USTRI Nilfisk-dvance Metzgerstrasse ergheim/salzburg ELGIUM Nilfi sk-dvance NV/S. Riverside usiness Park oulevard Internationale 55 ruxelles sk.be CHILE Nilfisk-dvance S.. San lfonso 1462, Santiago CHIN Nilfisk-dvance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd. No Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai CZECH REPULIC Nilfisk-dvance s.r.o. VGP Park Horní Pocernice udova H2, Do Certous 1 Praha DENMRK Nilfisk Danmark Sognevej 25 DK-2605 røndby FINLND Nilfisk-dvance Oy b Koskelontie 23E Espoo FRNCE Nilfisk-dvance 26 venue de la altique Villebon sur Yvette P Courtaboeuf Cedex GERMNY Nilfisk Geschäftsbereich der Nilfisk-dvance G Siemensstrasse Rellingen GREECE Nilfisk-dvance.E. 8, Thoukididou Str. rgiroupoli,thens, GR HOLLND Nilfi sk-dvance V Versterkerstraat N lmere sk.nl HONG KONG Nilfi sk-dvance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills, Industrial uilding Wo Tong Tsui Street Hong Kong, Kvai Chung, N.T. sk.com HUNGRY Nilfi sk-dvance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmilós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10 sk.hu INDI Nilfi sk-dvance India Limited Pramukh Plaza, Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala ndheri (East), Mumbai sk.com IRELND Nilfi sk-dvance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2, Ireland sk.ie ITLY Nilfi sk-dvance S.p.. Strada Comunale della raglia, Guardamiglio (LO) sk.it JPN Nilfi sk-dvance Inc Kita-shinyokohama Kouhoku-ku Yokohama, sk-advance.co.jp KORE NIlfi sk-dvance Korea 471-4, Kumwon /D 2F Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul sk-advance.kr MLYSI Nilfi sk-dvance Sdn hd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia sk.com MEXICO Nilfi sk dvance de Mexico S. de R.L. de C.V. gustin M. Chavez 1, P-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P México, D.F. sk-advance.com.mx NEW ZELND Nilfi sk-dvance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge venue Penrose uckland NZ sk.com.au NORWY Nilfi sk-dvance S jørnerudveien 24 N-1266 Oslo sk.no POLND Nilfi sk-dvance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, ud. 4 Pruszków, PL sk.pl PORTUGL Nilfisk-dvance Sintra usiness Park Zona Industrial Da brunheira Edificio 1, 1 P Sintra sk.pt RUSSI Nilfisk-dvance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor Moscow, sk.ru SOUTH FRIC WP South frica (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park SPIN Nilfisk-dvance, S.. Torre D ra Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª Mataró, E sk.es SWEDEN Nilfisk Sjöbjörnsvägen Stockholm sk.se SWITZERLND Nilfisk-dvance G Ringstrasse 19 Kirchberg/Industrie Stelz Wil, CH sk.ch TIWN Nilfisk-dvance Ltd. Taiwan ranch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei sk-advance.com.tw THILND Nilfisk-dvance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak angkok sk.com TURKEY Nilfisk-dvance.S. Serifali Mh. ayraktar ulv. Sehit Sk. No: 7 Ümraniye, Istanbul sk.com.tr UNITED KINGDOM Nilfisk ( Division of Nilfi sk-dvance Ltd) Nilfisk House 24 Hillside Road ury St Edmunds, Suffolk IP32 7E sk.co.uk UNITED R EMIRTES Nilfisk-dvance Middle East ranch SIF-Zone, P. O. ox Sharjah sk.com VIETNM Northern Nilfisk-dvance Co.Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward a Dinh Dist. Hanoi sk.com Southern Pan Trading JSC 236/43/2 Dien ien Phu Str. Ward 17 inh Thanh Dist. HCMC sk.com

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide Quick Start Guide 107400334 E A 2. 3.* 2 *) Option / Optional accessories A 2. 3. 4. 5. 5. 3 A 2. 3. 4. 5. 6. 6. 4 B 2. 3. ø27 ø32 ø36 ø38 ø27 ø32 ø36 ø38 4. 0 = I = 5 B Filter Cleaning System 6 C 2. 3.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir.

Detaylı

IVB 995-0H/M SD XC Type 22

IVB 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide 00059 B Printed in Hungary 7 0 5 6 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option

Detaylı

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2 Bruksanvisning...

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141545 B - IT ES PT TR Italiano... 3 Español... 35 Português... 66 Türkçe... 97 Içindekiler Uyarı işaretleri...98 1 Önemli güvenlik talimatları...98 2 Tarifi...101

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri

Detaylı

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 41528EU (2) 2014-03#2-3238 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER

Detaylı

Action Plus. 107405582 b

Action Plus. 107405582 b Kasutusjuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo nurodymai Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Navodila za uporabo Οδηγίες χρήσης Инструкции по эксплуатации Kullanım

Detaylı

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12)

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12) KM 70/600 R D Register and win! www.kaercher.com 5964320 (03/2) 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12)

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) KM 130/300 R D Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

HD 19/100 De Tr1. Register and win! www.kaercher.com 59633210 03/12

HD 19/100 De Tr1. Register and win! www.kaercher.com 59633210 03/12 HD 19/100 De Tr1 Register and win! www.kaercher.com 59633210 03/12 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın

Detaylı

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 B 40 C Bp B 40 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU engineering Quality Design P r o d uc tion İçindekiler Sayfa Elektrikli Süpürgenin arçaları 3 Aksesuarlar 4 Çevrenin Korunması ve Atıklar 5 İlk Kullanım Öncesi 5 Güvenlik

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

ACCUVAC Rescue. Vakum Aspiratörü. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu

ACCUVAC Rescue. Vakum Aspiratörü. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu ACCUVAC Rescue Vakum Aspiratörü Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Içindekiler 1. Genel Bakış.................... 3 1.1 Cihaz plaketinde yer alan tanım işaretleri............. 5 1.2 Ambalaj üzerindeki

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Montaj ve Kullanım Kılavuzu MSU300 / MSU300-T / MSU350 Üretici firma: Er-Ce Makine Ltd. Şti. Arı Sanayi Sitesi 1471 Sk. 91/B İvedik OSB 06378 Yenimahalle / ANKARA TÜRKİYE Tel : +90 312 395 58 01 Fax: +90

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

GENIUS-S1 AQUAFILTER KULLANMA KLAVUZU

GENIUS-S1 AQUAFILTER KULLANMA KLAVUZU GENIUS-S1 AQUAFILTER KULLANMA KLAVUZU Makine parçaları TR 1. Üst kapak 2. Hortum bağlantı yuvası 3. Taşıma kulpu 4. Kapak kilitleme ve açma mandalı 5. Kablo geri sarma düğmesi 6. Dokunmatik Ayarlı Açma/Kapama

Detaylı