Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014"

Transkript

1 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik pilleri ve aküler Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Elektrikli el aletleri için yeniden şarj edilebilir lityum iyon akü 1.3 Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar Üretici / Teslimatı yapan: Hilti İnşaat Malz. Tic. A.Ş. Şerifali Mh. Şehit Sk. Form Plaza No: Ümraniye İstanbul Telefon : 44Hilti ( ) Faks: 0(216) Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: madde 16 'den bakınız 1.4 Acil durum Telefon numarası: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service Tel.: 0041 / (international). Hilti İnşaat Malz. Tic. A.Ş. Telefon : 44Hilti ( ) Faks: 0(216) * 2: Tehlikelerin Tanitimi 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008 REACH Madde 3 (3)'e göre bu kalemler bir ürün teşkil etmektedir. Ürünler, tehlikeli maddeler için geçerli olan zorunlu işaretleme kurallarına tabi değildir. Ürün CLP yönetmeliğine göre sağlık ve çevre için zararlı olarak sınıflandırılmamıştır. Ek bilgiler: Pilin içerdiği maddeler, hava geçirmez şekilde kaplanmış ve normal kullanım esnasında sıcaklığa ve basınca dayanacak şekilde tasarlanmış metal muhafazalara yerleştirilmiştir. Bu sayede normal kullanım esnasında ne alevlenme, ne patlama ne de pilin içindeki maddelerin sızma tehlikesi bulunmaktadır. Pil kutuplarının başka metallere temas etmesi halinde, ısı açığa çıkabilir ya da elektrolitler oluşabilir. Elektrolit, yanıcı bir maddedir. Elektrolitlerin oluşması halinde aküyü derhal açık alevlerin yanından uzaklaştırınız. Akünün ilave elektrik yükü, ateş ya da mekanik darbelerle kötü şekilde kullanılması halinde bir basınç boşaltma deliği açılır. Aşırı durumlarda akü muhafazası kırılır ve pilin içindeki maddeler açığa çıkar. Yangın halinde yakıcı buhar açığa çıkabilir. 2.2 Etiket elemanları (içeriği) Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır Zararlılık İşaretleri kalkmıştır Uyarı Kelimesi kalkmıştır Zararlılık İfadesi kalkmıştır 2.3 Diğer tehlikeler PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları PBT: vpvb: 3: Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi 3.2 Kimyevi tanımlama: Karışımlar Tarifi: Yeniden şarj edilebilir lityum iyon akü: Lityum eşdeğerliği (g) Enerji içeriği (Wh) (Devamı sayfa 2 'da)

2 Sayfa: 2/7 (Sayfa 1 'nın devamı) Hilti B 36 / 3.0 Li-Ion 9, ,9 118,8 11, , İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: Bu ürün, bir pozitif elektrot (Lityumkobaltoksit), bir negatif elektrot (grafit) ve de bir elektrolit (etilenkarbonat, dietilkarbonat ve lityum heksa florofosfat) içermektedir. Normal kullanım şartları altında pilin içerdiği maddelere temas etmek mümkün değildir. CAS: EINECS: Kobalt oksit Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 CAS: Mangan dioksit EINECS: Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 CAS: Nikel monoksit EINECS: Carc. 1A, H350i; STOT RE 1, H372; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 CAS: carbon EINECS: Flam. Sol. 1, H228; Self-heat. 1, H251 Electrolyte; main ingredients: Lithium hexaflourophospate, organic carbonates %<20 Skin Corr. 1A, H314 CAS: Polyvinylidene fluoride (PVdF) %<10 CAS: Aluminium foil %2-10 CAS: Copper foil %2-10 4: İlk Yardım Önlemleri 4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı Genel uyarılar: Ürün, organik bir elektrolit içermektedir. Pilden elektrolit sızması halinde aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Teneffüs ettikten sonra: Kazazedeyi temiz havaya çıkararak sakin bir yere bırakınız. Temiz hava ya da oksijen verilmeli; doktordan yardım istenmelidir. Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız. Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz. Yuttuktan sonra: Derhal doktora başvurunuz. 4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 4.3 Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 5: Yangınla Mücadele Önlemleri 5.1 Söndürme ortamı Elverişli söndürücü maddeler: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınla alkole mukavim köpükle mücadele ediniz. Köpük 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir. 5.3 Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız. Komple koruyucu elbise giyiniz. Yeterli havalandırma sağlayınız. 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Yeterli havalandırma sağlayınız. Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız. Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız. Şahısları yaklaştırmayınız ve rüzgarın geldiği yöne bakan tarafta kalınız. (Devamı sayfa 3 'da)

3 Sayfa: 3/7 6.2 Çevresel önlemler: Yeraltına/toprağa karışmasını önleyiniz. 6.3 Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Mekanik olarak toplayınız. Sıvı bölümlerini sıvı bağlayıcı malzemeyle eminiz. 6.4 Diğer bölümlere gönderiler Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. (Sayfa 2 'nın devamı) * 7: Elleçleme ve Depolama 7.1 Güvenli kullanim önlemleri Hücrelere su ya da deniz suyu koymayınız. Hücreleri, güçlü oksidasyon maddelerine maruz bırakmayınız. Hücreleri ağır mekanik darbelere maruz bırakmayınız veya hücreleri fırlatmayınız. Hücreleri asla parçalamayınız, hücrelerin şeklini değiştirmeyiniz veya bozmayınız. Artı-eksi kutuplarını asla elektriği ileten bir malzemeyle birbirine bağlamayınız. Pili doldurmak veya boşaltmak için sadece Hilti tarafından belirtilen şarj aletini / elektrikli aletleri kullanınız. Özel önlemlerin alınması gerekmez. Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Ateşe atmayınız veya yüksek sıcaklığa (>85 C) maruz bırakmayınız. Artı-eksi kutuplarını asla elektriği ileten bir malzemeyle birbirine bağlamayınız. 7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları Depolama: Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Doğrudan güneş ışığından, yüksek sıcaklıktan ve aşırı nemden koruyunuz. Serin yerde depolayınız, sıcaklık: -20C ile 35C, Nem: % Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Sudan ayrı muhafaza ediniz. Elektriği ileten malzemelerle birlikte depolamayınız. Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Akü şarj kapasitesinin yaklaşık % 30 ile 50'sine kadar depolanmalıdır. Statik elektrik olan alanlarda depolamaktan kaçınılmalıdır. 7.3 Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. * 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız. 8.1 Kontrol parametreleri Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Normal kullanım sırasında hiçbir teknik önlem gerekli değildir. Hücrenin içinde bulunan maddelerin sızması durumunda, aşağıdaki bilgiler faydalı olabilir. Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır. 8.2 Maruz kalma kontrolü Kişisel koruyucu teçhizat: Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır. Nefes koruyucu önlemler: Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız. Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler EN 374 Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Eldiven malzemesi Nitril kauçuk Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: 0,12 mm Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Geçirgenlik (permeabilite) değeri: Düzey 6 (> 480 min) (Devamı sayfa 4 'da)

4 Sayfa: 4/7 Gözleri koruyucu: (Sayfa 3 'nın devamı) Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük Vücut koruyucu: Koruyucu iş giyimi * 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Genel bilgiler Görünüş: Biçim: plastik blok Renk: Siyah / Kırmızı Koku: Kokusuz Koku eşik değeri: belirli değil ph - değeri: Durum değişikliği Erime ısısı / Erime ısı alanı: Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: Alev alma ısısı: Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Tutuşma ısısı: Çözülme ısısı: Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. Patlama tehlikesi: Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski. Patlama sınırları: Alt: Üst: Yanmayı teşvik edici özellikler Buhar basıncı: Yoğunluk: Nisbi yoğunluk Buhar yoğunluğu Buharlaşma hızı Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla: Viskozitesi: Dinamik: Kinematik: 9.2 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. (Devamı sayfa 5 'da)

5 Sayfa: 5/7 (Sayfa 4 'nın devamı) 10: Kararlılık ve Tepkime 10.1 Reaktivite 10.2 Kimyasal stabilite (kararlılık) Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Uyumsuz malzemeler: İletken malzemeler, su, deniz suyu, güçlü oksidasyon maddeleri ve güçlü asitler Bozulma tehlikesi olan ürünler: Yanma esnasında yakıcı ve sağlığa zararlı buhar açığa çıkar. 11: Toksikoloji Bilgisi 11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut toksisite: Asli tahriş edici etkisi: ciltte: Ürün, organik elektrolit içerir. Pilden elektrolit sızması halinde bu sızıntıyla temas edildiğinde bilinen etkiler şunlardır: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır. gözde: Tahriş edici tesiri yoktur. Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır. Ek toksikolojik uyarılar: Usulüne uygun bir şekilde ele alınıp kullanıldığında ürünün tecrübelerimize göre ve bize ulaşan bilgilere göre sağlığa zararlı tesirleri yoktur. Ürün için, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmelik lerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre işaretleme yükümlülüğü yoktur. 12: Ekoloji Bilgisi 12.1 Toksisite Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Diğer ökolojik uyarılar: Genel uyarılar: Kullanılmış pilleri doğaya atmayınız. Hücreler korozyona uğrayabilir ve elektrolit sızabilir PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları PBT: vpvb: 12.6 Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. 13: Bertaraf Etme Bilgileri 13.1 Atık arıtma yöntemleri Tavsiye: Pilleri, ulusal yönetmeliklere göre imha ediniz veya kullanılmış pilleri Hilti'ye iade ediniz. Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir. Atık listesi Diğer piller ve akümülatörler dışındaki pil ve akümülatörler Temizlenmemiş ambalajlar: Tavsiye: Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir. * 14: Taşimacilik Bilgisi 14.1 BM - numarası ADR, IMDG, IATA UN3480 (Devamı sayfa 6 'da)

6 Sayfa: 6/ UN uygun sevkiyat adı ADR UN3480 LİTYUM METAL PİLLER IMDG, IATA LITHIUM ION BATTERIES 14.3 taşıma tehlike sınıfları ADR, IMDG, IATA sınıfı 9 Çeşitli tehlikeli madde ve cisimler 14.4 Ambalaj gurubu ADR, IMDG, IATA kalkmıştır 14.5 Çevre tehlikeleri: 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Çeşitli tehlikeli madde ve cisimler EMS - numarası: F-A,S-I 14.7 MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme halde nakliyat (Sayfa 5 'nın devamı) Nakliyat/diğer bilgiler: Lityum iyon pilleri şu yönetmeliğe göre kontrol edilmiştir: UN manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3 UN "Model Düzenleme": UN3480, LİTYUM METAL PİLLER, 9 15: Mevzuat Bilgisi 15.1 Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Zorunlu değildir. 16: Diğer Bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler. Önemli Risk İfadeleri H228 Alevlenir katı. H251 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir. H302 Yutulması halinde zararlıdır. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır. H350i Soluma ile kansere yol açabilir. H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. H400 Sucul ortamda çok toksiktir. H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Hiltistrasse 6 D Kaufering Tel.: Fax: Başvurulacak kişi ya da yer: Mechthild Krauter Kısaltmalar ve: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Flam. Sol. 1: Flammable solids, Hazard Category 1 Self-heat. 1: Self-Heating Substances and Mixtures, Hazard Category 1 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A (Devamı sayfa 7 'da)

7 Sayfa: 7/7 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Carc. 1A: Carcinogenicity, Hazard Category 1Ai STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1 Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 4 * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler (Sayfa 6 'nın devamı)

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

2. Olası tehlikeler (*)

2. Olası tehlikeler (*) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 03.07.2012 Revizyon Tarihi : 02.07.2012 Sayfa 1/8 Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası Stok Kodu: S970 041 1. Madde tanımı,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı