EFG letme Kılavuzu EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320"

Transkript

1 EFG leme Kılavuzu T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Üreici ya da bir birlike yer alan emsilci Tip Opsiyon Seri No. Üreim yılı EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Ek Bilgiler Vekaleen Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirilen kuvve ahrikli isif aracının Avrupa Yönemeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönemeli i) ve 2004/108/AT (Elekromanyeik uyumluluk-emu), bunun geirdi i de i ikliklere ve de yasal yönemeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamakadırlar. Her bir imza sahibi eknik belgeleri olu urma konusunda yekilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için nolar sif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmakadır. Bölümler alfebaik sırayla düzenlenmi ir ve sayfalar numaralandırılmı ır. Bu kullanim kılavuzunda çe ili isif aracı ipleri açıklanmakadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcu isif aracı ipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikka edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli irilmekedir. Yapısal, donanım ve eknik de i iklik hakkımızı saklı umamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirilen nedenden öürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak alebi sunulamayacakır. Güvenlik uyarıları ve i areler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı ır: TEHL KE! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm ehlikesi mevcuur. UYARI! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu göserir. Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, hafif veya ora ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları göserir Bu uyarının dikkae alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. Seri donanımı göserir o Ek donanımı göserir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun elif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aiir. 5

5 Jungheinrich Anonim irkei Adresi: Sadrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leicinin yükümlülükleri Monaj cihazlarının veya ilave donanımların monajı B Aracın anımı Kullanım anımı Araç ipleri ve nominal a ıma kapasiesi Yapı parçaları ve i levlerinin anımı Sürü yönünün anımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Asansör donanımları Lasik Moor verileri EN sandarları Kullanım ko ulları Elekrikli ko ullar Uyarı ve ip eikeleri Tanımlama alanları Tip eikei sif aracının a ıma kapasiesi levhası Monaj cihazının a ıma kapasiesi levhası Durma emniyei C Ta ıma ve ilk çalı ırma Ta ıma sif aracının yüklenmesi sif aracının a ırlık nokası konumu Forklife vinç ile yükleme yapılması kinci isif aracı ile yükleme sif Aracı Ta ınırken Emniyee Alınması lk çalı ırma

7 D Akü - Bakım, arj, De i irme Asili akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönemelikleri Akülerde genel çalı ma i lemleri Akü Tipleri Akülerin ölçüleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi Aküyü sabi arj cihazıyla arj emek Aküyü enegre arj cihazıyla arj emek Akünün sökülmesi ve akılması De i irme ba lanısının monajı Snapfi de i im ba lanısı olan EJE alçak isif aracı ile sökme ve akma i lemi (o) Snapfi de i im ba lanısı olan manuel çaal kaldırma aracıyla sökme ve akma i lemi (o) De i irme adapörünün sökülmesi ve akılması (o) Vinçle yükleme masasının sökülmesi ve akılması (o) Çaal aya ı ile sökülmesi ve akılması (o) Tekerlekli ha ile sökülmesi ve akılması (o) Takılabilir akü kapa ının sökülmesi ve akılması (o) E Kullanımı sif aracının çalı ırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Göserge ve kumanda elemanları açıklaması Göserge birimli kumanda konsolu Kol dese i kumanda konsolu aleri (o) Yan gözdeki kumanda konsolu aleri (o) Göserge sif aracı çalı ırmaya hazırlama Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken konroller ve çalı malar Binme ve inme Sınırlı avan yüksekli ine sahip isif araçları (o) Sürücü yerini düzenleyin Emniye kemeri sif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları Aracın çalı maya hazır duruma geirilmesi Saain ayarlanması sif aracını emniyeli bir ekilde park edin AC L_KAPATMA Sürü Direksiyon manevrası Frenler Çaal kollarının ayarlanması Çaal uçlarını de i irin Yüklerin alınması, a ınması ve indirilmesi Kaldırma düzene inin ve enegre monaj cihazlarının kumandası Ek monaj cihazları kumandasına yönelik emniye noları SOLO-PILOT için ek monaj cihazları kumandası

8 4.15 MULTI-PILOT için ek monaj cihazları kumandası Ek monaj cihazların monajı Römorkların çekilmesi se e ba lı donanım CanCode kumanda u u Asisan sisemler Demir kabinler Sürgülü cam Oomaik/mekanik kalanır kol Yaz kapısı Operaör yeri yükselme Operaör kolu unun ayarlanması Kalorifer Çıkarılabilir yük koruyucu kafes Asansör kapamasının köprülenmesi Yangın söndürücü E im açısı gösergesi Kumanda kollu veya uzakan kumandalı Rockinger kavrama Kamera sisemi Kumanda eması N Arıza yardımı Arıza arama ve sorun giderme sif aracı kendi kendine ahrik eme olmadan harekei Acil ndirme F sif Aracının Bakımı leme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları leim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Kaldırma zincirleri Hidrolik sisem Çalı ma malzemesi ve ya lama planı leme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları sif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama sif aracının güvenli ekilde kaldırılması ve sehpaya alınması Arka kapak açık Tekerlek ba lanılarının konrolü Tekerleklerin de i irilmesi Hidrolik sisem Hidrolik ya filresinin de i irilmesi Havalandırma ve hava ahliyesi de i imi anzıman ya ı seviyesini konrol edin Kalorifer Cam yıkama sisemi suyunu doldurma Elekrik Sigoralarının Konrolü Temizlik çalı maları Elekrik sisemi çalı maları

9 4.15 Bakım ve onarım çalı malarından sonra isif aracının yeniden çalı ırılması sif Aracının Depoya Alınması Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Alınacak Önlemler sif aracının çalı ırılmamasından sonra yeniden çalı ırılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüsü Durumlardan Sonraki Güvenlik Konrolü Nihai hurdaya çıkarma, aılması Mekanik Harekelerin Ölçümü Bakım ve Konrol Bakım konrol lisesi EFG lemeci Mü eri hizmeleri Bakım konrol lisesi EFG lemeci Mü eri hizmeleri

10 Ek JH-çeki li akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü ipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullanılırsa, üreicinin kullanım kılavuzu dikkae alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel sif aracı bu kullanım kılavuzunda belirilen verilere göre mone edilmeli, kullanılmalı ve bakım yapılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, isif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Alınabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük a ıma kapasiesi levhasında belirilmi ir ve bunların a ılmaması gerekir. Yük, yükleme donanımında bulunmalı veya üreici arafından izin verilen bir monaj cihazı ile yüklenmelidir. Yük amamen alınmalıdır, bkz. "Yüklerin alınması, a ınması ve indirilmesi" sayfa 118. Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin kısa mesafeler üzerinden a ınması. Yük kaldırılmı durumdayken aracın sürülmesi (>30 cm) yasakır. nsanların a ınması ve kaldırılması yasakır. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasakır. Çekici yüklerinin ara sıra çekilmesi. Römorkların çekilmesi sırasında römork üzerindeki yük emniyee alınmı olmalıdır. zin verilen çekici yük kapasiesi a ılmamalıdır. 11

13 3 zin verilen kullanım ko ulları Endüsriyel ve icari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık alanı -20 C ile 40 Carasında. Sadece sa lam, a ıma kapasiesi olan ve düz zeminde kullanılmalıdır. Sürü yollarının izin verilen yüzeysel ve noka yüklemeleri a ılmamalıdır. Sadece iyi görülebilir ve i lemeci arafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimum 15 %e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamasına sürü yapılması yasakır. Yük rampaya do ru a ınmalıdır. Kısmi açık rafike kullanılmalıdır. UYARI! A ırı ko ullar alında kullanım Yer isif aracının a ırı ko ullar alında kullanılması çalı ma arızalarına ve kazalara neden olabilir. Özellikle a ırı ozlu veya paslanmaya neden olacak oramda zorlu ko ullar alında kullanım için isif aracına yönelik özel donanımlar ve kullanım ruhsaı gereklidir. Palama riski bulunan alanlarında kullanılması yasakır. Köü hava ko ullarında (Fırına, im ek) isif aracı açık alanda veya risk e kül edecek alanlarda çalı ırılmamalıdır. 12

14 4 leicinin yükümlülükleri Bu kullanım kılavuzu ba lamında i lemeci, isif aracını kendisi kullanan veya onun adında kullanılmasını sa layan her özel veya üzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i lemeci, isif aracının sahibi ile kullanıcısı arasında mevcu sözle meye dayalı kararlara göre adı geçen yükümlülükleri dikkae alması gereken ki idir. lemeci, isif aracının sadece usulüne uygun olarak kullanılaca ını ve kullanıcının veya üçüncü ahısların ya am ve sa lık gibi üm ehlikelerin önlenmesini sa lamalıdır. Bunların yanında kaza önleyici edbirlere, di er eknik güvenlik kurallarına ve ayrıca i leme, bakım ve onarım alimalarına dikka edilmelidir. lemeci, büün kullanıcıların bu kullanım kılavuzunu okumalarını ve anlamalarını sa lamalıdır. NOT Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde garani hakkı geçersiz olur. Aynı durum, mü eri ve/veya üçüncü ki iler arafından, üreici firmadan izin almadan araça yapılacak usulüne uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Monaj cihazlarının veya ilave donanımların monajı sif aracının fonksiyonlarına müdahale edilmesine veya bu fonksiyonların amamlanmasına neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya akılmasına sadece üreicinin yazılı onayı ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izin alınmalıdır. Faka kurumun izni, üreici izninin yerine geçmez. 13

15 14

16 B Aracın anımı 1 Kullanım anımı EFG , üç veya dör ekerlekli operaör koluklu bir elekro forklifir. sif aracı önüne akılan yük espi elemanları ile yükleri alabilen, kaldırabilen, nakledebilen ve indirebilen bir serbes a ıyıcı kar ı a ırlık forklifidir. Kapalı aban allıklarına sahip paleler de a ınabilir. 1.1 Araç ipleri ve nominal a ıma kapasiesi Nominal a ıma kapasiesi ipe ba lıdır. Tip anımı eikeinden nominal a ıma kapasiesi belirlenebilir. EFG213 EFG Tip anımı 2 Model serisi 13 Nominal a ıma kapasiesi x 100kg Nominal a ıma kapasiesi genelde izin verilen a ıma kapasiesine denk de ildir. zin verilen a ıma kapasiesi isif aracında bulunan yük a ıma kapasiesi levhasından edinilebilir. 15

17 2 Yapı parçaları ve i levlerinin anımı 2.1 Sürü yönünün anımı Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki espiler yapılır: Sürü yönlerinin bilgisi için a a ıdaki espiler yapılır: Poz. Sürü yönü 1 Sol 2 Geri 3 leri 4 Sa 16

18 2.2 Genel bakı - yapı grubu Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 1 Sürücü kolu u 8 Çaal kolları 2 Operaör kabini koruyucu 9 Çaal a ıyıcı avanı 3 Kaldırma düzene i 10 Tahrik 4 Direksiyon 11 Akü kapısı 5 Kaldırma düzene i 12 Direksiyon aksamı kumanda elemanı 6 Kumanda ve göserge 13 Römork kavraması üniesi 7 AC L KAPAMA aleri 14 Kar ı a ırlık Sandar donanım 17

19 2.3 Fonksiyon açıklaması asi asi kar ı a ırlık ile ba lanılı olarak isif aracının a ıycı emel yapısını olu urur. Ana bile enlerin espiine hizme eder. Sürücü kabini ve operaör kabini koruyucu avanı Operaör kabini koruyucu avanı farklı modellerde emin edilebilir ve kullanıcıyı dü en nesnelere ve di er dı ekenlere kar ı korur. Tüm kumanda elemanları ergonomik yapıya uygun düzenlenmi ir. Direksiyon süünü ve sürücü kolu u ki iye özel ayarlanabilir. Kumanda ve göserge üniesinin kumanda ve uyarı gösergeleri çalı ma sırasında sisemin denelenmesini mümkün kılar ve böylece yüksek bir güvenlik sandardı sa larlar. Direksiyon Elekrikli direksiyon yüksek ölçüde verimlilik ve ergonomiye sahipir. Direksiyon süunu yükseklik ve e im açısından ayarlanabilir bir yapıya sahipir ve üm kullanıcılar için en uygun yapıda ayarlanabilir. Sınırlı mekan yapısı sayesinde kullanıcı daima en geni ayak bo lu una sahipir. Direksiyon kolay hareke eirilebilir yapıdadır ve yüksek eki derecesine sahipir. Toplam enerji ükeimi belirgin oranda dü ürülmü ür. Direksiyon açısı göserge biriminde göserilir. Tekerlekler Süper elasik veya am kauçuk lasikler aynı zamanda opsiyonel olarak hava lasikleri seçilebilir. Tahrik ve fren Aracın 2 moorlu önden çeki li olması ahrik ekerleklerinde her zaman en iyi yol uu unu sa lar. Virajlarda direksiyon açısına oranılı olarak viraj içindeki veya viraj dı ındaki ekerlek için am olarak gerekli olan devir sayısı ayarlanır. leme freni bakım gerekirmeyen disk fren olarak asarlanmı ır. Ek olarak isif aracı alernaör arafından sürü moorları üzerinden frenlenir. Buradan kazanılan enerjinin bir kısmı aküde depolanır. Park freni oomaik olarak eiklenen veya manüel olarak eiklenmesi gereken bir frendir. 18

20 Acil Durdurma Güvenlik Kavramı Sisem manevra sürecinde bir arıza algıladı ında oomaik olarak acil durdurma uygulanır. sif aracı durana kadar frenlenir, sürü yönü de i mez. Kumanda ve göserge birimide bir durum bildirisi görünülenir. sif aracı çalı ırıldı ında bir oomaik es uygulanır. Hareke onayı sadece isif aracı çalı maya hazır oldu unda ve park freni (=Acil durma) çözülü oldu unda gerçekle ir. Hidrolik sisem Bir çoklu kumanda valfı sayesinde kumanda elemanları üzerinden çalı ma fonksiyonlarının hassas kumandası. Devir sayısına ayarlı bir hidrolik pompa üm hidrolik fonksiyonların gereksinim do rulusunda ve verimli yapıda beslenmesini sa lar. Asansör ki ya da üç kademeli asansörler, ise e ba lı olarak serbes kaldırma fonksiyonu; dar asansör profilleri çaal uçlar ve monaj cihazları açısından iyi bir görü sa larlar. Çaal a ıyıcılar ve kaldırma düzenekleri sürekli ya lanan ve bu sayede bakım gerekirmeyen desek makaraları üzerinde hareke ederler. Monaj cihazları Mekanik ve hidrolik aa manlarla donaılması mümkündür (ek donanım). 3 Teknik Bilgiler Z Tüm eknik bilgiler sandar donanıma sahip isif aracını baz almakadır. Tüm *) ile i areli de erler çe ili donanım seçeneklerine ba lı olarak (örn. asansör, kabin, lasik donanımı vs.) farklı olabilir. Teknik veriler, " sif araçları için ip sayfaları" Alman yönemeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 19

21 3.1 Güç verileri EFG Tanımlama Q Nominal a ıma kapasiesi ( C = 500 mm) 1 ) C Yükün a ırlık merkezi mesafesi Hareke hızı Kaldırma hızı yüklü/yüksüz ndirme hızı yüklü/yüksüz Tırmanma kabiliyei (30 min) yüklü/yüksüz Maks. ırmanma kapasiesi 2 ) (5 min) yüklü/yüksüz Hızlanma (10 m) yüklü/yüksüz Maks. Çalı ma basıncı Monaj cihazının ya akımı EFG 216k 218k kg mm 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 km/ saa 0,48/0,60 0,46/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,6/12,5 7,3/12,3 28,0/35,0 27,0/35,0 27,0/35,0 7,3/12,3 6,2/10,7 7,0/11,5 5,9/10,5 26,0/35,0 25,0/35,0 5,7/10,4 % 24,0/35,0 % 3,6/3,2 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/dk. 1) yaay duran asansörde. 2) Belirilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum ırmanma kapasiesini belirir. %15 üzerinde rampalarda çalı ırılması yasakır. 20

22 EFG Tanımlama Q Nominal a ıma kapasiesi ( C = 500 mm)1) C Yükün a ırlık merkezi mesafesi Hareke hızı* yüklü / yüksüz kaldırma hızı yüklü / yüksüz indirme hızı Tırmanma kapasiesi (30 dak.) yüklü / yüksüz Tırmanma kapasiesi 2) (5 dak) yüklü / yüksüz Hızlanma (10 m) Yüklü/yüksüz Maks. Çalı ma basıncı Monaj cihazının ya akımı EFG 316k k kg mm 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 km/ saa 0,49/0,60 0,49/0,60 0,44/0,55 0,44/0,55 0,40/0,55 m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 m/s 7,3/12,3 7,0/11,5 6,2/10,7 5,9/10,5 5,7/10,4 % 27,0/35,0 27,0/35,0 26,0/35,0 25,0/35,0 24,0/35,0 % 3,8/3,4 3,8/3,4 3,9/3,5 3,9/3,5 4,0/3,5 s bar l/dk. 1) yaay duran asansörde. 2) Belirilen de erler kısa yükseklik farklarını ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarları) a maya yönelik maksimum ırmanma kapasiesini belirir. %15 üzerinde rampalarda çalı ırılması yasakır. 21

23 3.2 Ölçüler EFG Tanımlama a/2 Güvenlik mesafesi h 1 Kaldırma düzene i am inmi ken yükseklik EFG 216k 218k mm mm h 2 Serbes kaldıraç mm h 3 Kaldırma mm h 4 Tam açılmı ken kaldırma düzene i yüksekli i mm h 6 Koruyucu avanın üsünden mm yükseklik h 7 Koluk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i mm L 1 L 2 Kaldırma düzene i e imi ileri Kaldırma düzene i e imi geri Çaal uzunlu u içinde Çaal sırı dahil yükseklik mm mm mm 22

24 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 23

25 EFG Tanımlama EFG k 218k b Toplam geni lik mm e Çaal geni li i mm m 1 Yüklüyken asansör alındaki mm yerden yükseklik m 2 Dingil mesafesinin orasından yerden yükseklik mm As Palein çalı ma geni li i x boylamasına 3446 mm As Palein çalı ma geni li i x enlemesine 3323 mm Wa Dönü yarıçapı mm x arj mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm 24

26 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b R W a A s 25

27 EFG Tanımlama a/2 Güvenlik mesafesi h 1 Kaldırma düzene i am inmi ken yükseklik EFG 316k k mm mm h 2 Serbes kaldıraç mm h 3 Kaldırma mm h 4 Tam açılmı ken kaldırma düzene i yüksekli i mm h 6 Koruyucu avanın üsünden mm yükseklik h 7 Koluk yüksekli i mm h 10 Kavrama yüksekli i 410/ / / / /580 mm Kaldırma düzene i e imi ileri Kaldırma düzene i e imi geri L 1 Çaal uzunlu u içinde mm L 2 Çaal sırı dahil yükseklik mm b Toplam geni lik mm e Çaal geni li i mm m 1 Yüklüyken kaldırma düzene i alındaki yerden yükseklik mm m 2 As Dingil mesafesinin orasından yerden yükseklik Palein çalı ma geni li i 800 x 1200 boylamasına mm mm 26

28 EFG As Tanımlama Palein çalı ma geni li i 1000x1200 enlemesine EFG 316k k mm Wa Dönü yarıçapı mm x arj mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm 27

29 c h 4 Q h 3 h 1 h 6 h 2 h 10 h 7 s m 1 x y m 2 l L 2 L 1 a 2 l 6 a 2 e b 12 b 13 b R W a A s 28

30 3.3 A ırlıklar Z Tüm veriler kg olarak EFG Kendi a ırlı ı (akü dahil) Tanımlama Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) Ön aks yükü (kaldırma yükü var) Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) Arka aks yükü (kaldırma yükü var) EFG 216k 218k EFG Tanımlama Kendi a ırlı ı (akü dahil) Ön aks yükü (kaldırma yükü yok) Ön aks yükü (kaldırma yükü var) Arka aks yükü (kaldırma yükü yok) Arka aks yükü (kaldırma yükü var) EFG 316k k

31 3.4 Asansör donanımları Z Tüm veriler mm olarak. EFG ve VDI 3596 Açıklama Kaldır ma h 3 Serbes kaldıraç h 2 Kaldırma düzene i yapı yüksekli ine ula ıldı y 1 EFG 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/320 Özel sürümler bu genel bakı a yer almamakadır. Kaldırma düzene i yapı yüksekli ine çıkıldı y 4 213/215/ 216k/216/ 316/316k 218k/218/ 220/318/ 318k/ ZT ZZ DZ

32 3.5 Lasik NOT Fabrika arafından mone edilmi lasiklerin/janların de i irilmesi durumunda sadece orijinal yedek parçalar ya da üreici arafından onaylanan lasikler kullanın aksi akdirde üreicinin sundu u nielikler yerine geirilemez. Sorularınız için lüfen üreicinin mü eri hizmelerine ba vurun. EFG Tanımlama Ön lasik Arka lasik 213/ k/216 EFG 218k 218 *) Tabloda belirilen ipler sandar sürüme denkir. Araç donanımına göre ba ka lasikler de mone edilmi olabilir. 220 SE*) 18x / /50-10 Tam kauçuk *) 18x7x12 hava *) 180/ LI125 Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm SE*) 140/ / /55-9 Tam kauçuk *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ hava *) 125/ LI100 Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm

33 EFG Tanımlama 316k 316 EFG 318k Ön lasik Arka lasik SE*) 18x / /50-10 Tam kauçuk *) 18x7x12 18x7x12 18x7x12 hava *) 180/ LI125 (PR 16) Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm SE*) 16x6-8 16x6-8 16x6-8 Tam kauçuk *) 15x5x11¼ 15x5x11¼ 15x5x11¼ hava *) 150/ LI113 (PR 16) Mevcu de il Mevcu de il Tekerlek basıncı bar 10,0 - - Sıkma orku Nm *) Tabloda belirilen ipler sandar sürüme denkir. Araç donanımına göre ba ka lasikler de mone edilmi olabilir. 3.6 Moor verileri EFG ve Tanımlama 213 / 215 / 216k / k / 218 / 220 EFG 316k / 316 / 318k / Sürü mooru 2 x 4,5kW 2 x 4,5kW Kaldırma mooru 11,5kW 11,5kW Direksiyon mooru 0,9kW 0,9kW 32

34 3.7 EN sandarları Z Z Z Daimi ses basınç seviyesi EFG : 68 db(a) EFG : 67 db(a) *+/- 3 db(a) Cihaz donanımına ba lı olarak EN göre ISO 4871 ile örü erek. Daimi ses iddei seviyesi sandar verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölanide çalı ırken olu an ses iddei seviyesinin oralamasıdır. Ses iddei seviyesi operaörün kula ında ölçülür. Tire im EFG : 0,53m/s² EFG : 0,51 m/s² EN göre. Kullanma pozisyonunda vücuda eki eden ire im ivmesi, sandar varsayıma göre, yaay enegre edilmi, oralama dü ey hızlanmadır. Bu de er, sabi hızda e ik üzerinden geçerken espi edilir (Sandar donanımlı isif aracı). Bu ölçüm verileri isif aracı için bir kereli ine bildirilmi ir ve i leme yönemeli inin "2002/44/EG/ Tire imler" mekanik harekeleri de i irilmemelidir. Bu mekanik harekelerin ölçüm için üreici özel bir servis sunmakadır, bkz. "Mekanik Harekelerin Ölçümü" sayfa 197. Elekromanyeik uyumluluk (EMC) Üreici, elekromanyeik parazilere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirilen aıflara göre saik elekrik bo alması konrolü yapıldı ını onaylamakadır. Elekrikli ve elekronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üreici firmadan yazılı izin alınmalıdır. UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanması Forklifin, iyionize edilmemi ı ın veren elekrikli donanımları, (örn. elsiz veri akarımı) kullanıcının ıbbi cihazlarının (kalp pili, i ime cihazları vb.)fonksiyonunu ekileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Dokora ya da bu ibbi cihazın üreicisine, forklif aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır. 33

35 3.8 Kullanım ko ulları Z Oram sıcaklı ı çalı ma sırasında -20 C kadar 40 C Sürekli a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, isif araçlarında ek donanım bulunması ve bu oram arlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 3.9 Elekrikli ko ullar Üreici elekrikli donanımın kullanılmasında ve üreilmesinde forklifin amacına uygun kullanımı arlarını EN 1175 "Forklifin güvenli i-elekrikli arlar" alimaına göre onaylar. 34

36 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Uyarı ve ip eikeleri 4.1 Tanımlama alanları Z Ta ıma kapasiesi plakaları, dayanma nokaları ve ip plakaları gibi uyarı ve ikaz illeri her zaman okunabilir olmalı, gereki inde yenilenmelidir XXX

37 Poz. Tanımlama 15 Yük kaldırılmı ken sürü yapmak, yük kaldırılmı ken dire in öne e ilmesi yasakır 16 Arka emniye kemerinin akılması 17 Vinç yükleme için durdurma nokaları 18 Devrilme sırasında uyarılar; yolcu alınması yasakır 19 Kaldırma sınırlandırması 20 Yükün üzerine ve alına geçmeyin, kaldırma dire inin harekei esnasında sıkı ma ehlikesi 21 Kullanım kılavuzunu dikkae alın 22 Ta ıma kapasiesi (veya dü ürülmü a ıma kapasiesi) 23 Tip plakası, akü kapa ı arkasında 24 Kriko için durdurma nokaları 25 Tip anımlaması 26 Sıkı ma ehlikesi, akü kapısının arkasındaki çerçevede 27 Seri numarası, akü kapısının arkasındaki çerçevede 28 Konrol plakası (o) 29 Hidrolik ya ın ilave edilmesi 36

38 4.2 Tip eikei Z ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki sandar modeli göserir. Di er ülkelerde ip eikeinin modeli farklı olabilir Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 30 Tip 36 Üreim yılı 31 Seri numarası 37 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 32 Esas a ıma kapasiesi (kg) 38 Tahrik gücü 33 Akü gerilimi (V) 39 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 34 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 40 Üreici 35 Opsiyon 41 Üreici logosu sif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (31) belirilmelidir. 37

39 4.3 sif aracının a ıma kapasiesi levhası D KKAT! Çaal uçlar de i imi nedeniyle kaza ehlikesi Teslima durumunda farklılık göseren çaal uçlarının de i irilmesi sırasında, a ıma özellikleri de i ir. Çaal uçların de i iminde ek bir a ıma kapasiesi plakası isif aracına akılmalıdır. Çaal uçlar olmadan eslim edilen isif araçlarına sandar çaal uçları için a ıma kapasiesi plakası akılacakır (Uzunluk: 1150 mm). Ta ıma kapasiesi eikei (22) asansör dik durumda iken isif aracının a ıma kapasiesi Q (kg cinsinden) de erini belirir. Belirli bir yük a ırlık merkezinde (D mm olarak) ve isenen kaldırma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum a ıma kapasiesi bir ablo halinde göserilir. sif aracının a ıma kapasiesi plakası (22) eslima konumunda çaal uçlarına sahip isif aracının a ıma kaspasiesini belirir. Maksimum a ıma kapasiesinin hesaplanması için bir örnek: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Yük a ırlık merkezi D, 600 mm ve azami kaldırma yüksekli i y mm oldu unda azami a ıma kapasiesi Q 1105 kg dır. Kaldırma yüksekli i sınırı ç ve dı direklerdeki ok eklindeki i areler (42 ve 43) kullanıcıya, yük a ıma kapasiesi levhasında belirilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini göserir

40 4.4 Monaj cihazının a ıma kapasiesi levhası Monaj cihazları için a ıma kapasiesi plakası isif aracının a ıma kapasiesi plakasının yanına akılıdır ve isif aracının ilgili monaj cihazı ile ba lanılı olarak Q a ıma kapasiesini (kg halinde) belirir. Monaj cihazı için a ıma kapasiesi plakasında belirilen seri numara monaj cihazının ip plakasındaki seri numara ile aynı olmalıdır. 5 Durma emniyei sif aracının durma emniyei eknik konum açısından konrol edilmi ir. Bu uygulama sırasında kurallara uygun kullanımda olu abilecek dinamik ve saik devrilme güçleri dikkae alınacakır. sif aracının durma emniyei ayrıca a a ıdaki fakörlerden de ekilenmekedir: Lasik Asansör Monaj cihazı Nakledilen yük (Boyu, a ırlık ve a ırlık nokası) UYARI! Durma emniyeinin kaybı nedeniyle kaza ehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanması durma emniyeinin de i mesine neden olur. 39

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00) DIVop ST F 8 9 8 8 F 9 F 98 0 98 0 0 0. 0 0. 0 0 0S70 780 7 8 00 00 809 780 8 00 00 809 70. 0. 0 70. 0. 0 cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- İşletme Kılavuzu T 52020411 0205 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 A. Yanma B. Yanmanın şarları: B.a)Yanıcı Madde B.b)Oksijen B.c)Isı C. Yanmanın

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ!

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! OPEL Movano DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! DİZEL MOTORLARI YALNIZCA, AVRUPA EN590-EURO DIESEL ÖZELLİKLERİNE UYGUN YÜKSEK KALİTELİ YAKITLA ÇALIŞTIRINIZ.

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı