Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma"

Transkript

1 A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

2 Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer almaktad r. Tagouri ailesi: Bir Ailenin Öyküsü nançl Müslümanlar olan Dr. Yahya Tagouri, e i Salwa ve üç çocuklar Amerika n n küçük kentlerinden birinde hareketli bir ya am sürüyorlar. ki Kültürle Birarada Ya amak Müslüman Cemaatinden Görüntüler Amerika da ya ayan de i ik kökenli Müslümanlar n foto raflar ndan olu an belgeler. MÜSLÜMAN CEMAATLER Günlük Ya amdan Görüntüler Michigan dan New York a kadar uzanan co rafyada Amerikal Müslümanlar n toplumsal ya am n yans tan foto raflar. 4 Göç Hareketleri Ünlü bir Amerikal slam bilimcisi, A.B.D. ye yerle en dört ayr Müslüman göç dalgas n ayr nt l ekilde anlat yor. Amerikal Müslümanlar n Ya am Alanlar A.B.D nin çe itli eyaletlerindeki cami say lar n gösteren harita. Kaliforniya en fazla camiye sahip, fakat her eyalette en az bir cami bulunuyor. Massachusetts te Bir Cami Harvard l profesör, 1900 y llar n n ba lar nda Massachusetts e yerle en Müslüman cemaatinin kendi camilerini in a etmesinin öyküsünü anlat yor. 14 EÊ T M Müslüman lkö retim Okullar ndan Görüntüler Bu foto raflar A.B.D de çocuklara verilen slam e itiminin çe itlili ini vurguluyor. Kaliforniya da Müslüman Ö renciler Güney Kaliforniya devlet okullar nda okuyan Müslüman ö rencilerin 11 Eylül olaylar na bak aç s. Bir gazetecinin farkl dü üncelere sahip gençlerle yapt söyle iler. Bir Ö retmenin Portresi Hafta içinde Ohio da bir devlet okulunda ö retmenlik yapan Rawia smail, Cumartesi günleri slam Merkezinde din ve Arapça dersleri veriyor. 30

3 BADET TÜRLER statistiksel Veriler Amerikan camileri hakk nda yap lan yeni bir ara t rma, A.B.D de ya ayan Müslümanlar n görü leri, etnik kökenleri ve slam n yayg nla mas konular nda bilgi sa l yor. badet Görüntüleri New York taki Madison Avenue den New Mexico ya kadar uzanan co rafyada yer alan camilerde Amerikal Müslümanlar n ibadet görüntüleri. Amerikan Camileri Amerika daki camilerin mimarisi, birçok yarat c biçimle Amerikan co rafyas na uyum sa lam t r. 38 Ramazan Görüntüleri Müslümanlar, Ramazan ay nda dini yükümlülüklerini yerine getiriyor ve di er Amerikal lara dinleri hakk nda bilgi veriyorlar. DÜNYASI Görev Ba nda Görüntüler Müslümanlar, Amerikan n ekonomik ya am n n de i ik sektörlerinde, i adam, esnaf, doktor, sosyal hizmetler görevlisi, taksi oförü gibi çe itli meslek dallar nda çal yor. nanç ve Bankac l k Hizmetleri Minnesota da ya ayan Müslüman cemaati, konut ve i yeri kredisi sorunlar n slam daki faiz yasa na uygun ekilde çözümleme yollar n geli tiriyor. TOPLUMLA KAYNA MA 44 Ba kan George W. Bush un Konu mas Bir Bilim Adam n n Portresi Cezayir do umlu Dr. Elias Zerhouni, dünyan n en büyük t bbi ara t rma merkezlerinden biri olan A.B.D. Ulusal Sa l k Enstitülerinin ba kanl n yap yor. Resmen Tan nma slam, son y llarda, Amerika n n günlük ya am n n çe itli alanlar nda dini bayramlar n an s na bas lan pullardan Kongre nin aç l törenindeki dualara kadar uzanan bir yelpazede yer al yor. slam Rap Müzi i slami de erler Amerikan kentlerindeki müzi in canl temposuyla ba da abilir mi? Native Deen adl popüler müzik grubu, bunun mümkün oldu una inan yor AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

4 A LE YA AMI B RL KTEL K I slam, A.B.D. nin en h zl geli en dinlerinden biridir. Son yap lan bir ara t rma Amerika da 1209 tane cami oldu unu ve bunlar n yar s ndan fazlas n n son 20 y l içinde in a edildi ini ortaya koyuyor. Amerikal Müslümanlar n % u, slam dinini sonradan kabul etmi ki ilerden olu uyor. Gerek geleneksel Amerikan ya am n n, gerekse A.B.D ye yeni göç eden Müslümanlar n ya am n n merkezinde aile yer almaktad r. San Francisco da ya ayan bir mühendis olan Shahed Amanullah Aile, inanç, çal kanl k ile kendini ve toplumu geli tirmeyi temel alan Amerikan ahlak de erleri, slam n de- erleriyle önemli oranda örtü mektedir diyor. Bu kitap, çok yönlü bir konuya k sa bir giri olup, Amerika daki Müslümanlar n ya- am tarz n n ola anüstü çe itlili i ve zenginli ini yaz ve foto raflarla ara t rma denemesidir. Ba lang ç noktam z, kültürler aras ndaki ortak de- er olan aile kavram d r Lübnan dan 1985 y l nda Michigan n Dearborn ehrine göç ederek orada be çocu unu yeti tiren bir Müslüman anne. Detroit/Dearborn, A.B.D. nin en yo un Müslüman nüfusuna sahip yerle im bölgelerinden biridir. 2. mam Ömer Musa, tercüman arac l yla, New Jersey in Fort Dix ehrindeki mülteci kamp nda, Müslüman Arnavutlar n nikah n k y yor. 3. Pennsylvania n n Whitehall ehrindeki Lehigh Valley slam Merkezinde dört ya nda bir çocuk ö le namaz n k lan babas n seyrediyor. 3 4

5 4 4. Bu Müslüman Amerikal aile Kaliforniya da ya yor. 5 AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

6 A LE YA AMI Tagouriler B R A LEN N ÖYKÜSÜ Phyllis McIntosh Washington, D.C. yak nlar nda Güney Maryland n La Plata kasabas nda ya ayan Tagouri ailesi, bir çok yönden tipik bir Amerikan ailesidir. Yerel hastanede patolog olarak çal an baba, Charles County mahallesinde doktor yard mc s olarak görev yapmaktad r. Baltimore daki Loyola Üniversitesi nde dan manl k masteri yapan anne, mezun oldu- unda bir okulda rehber ö retmen olarak çal may veya özel muayenehane açmay planlamaktad r. Çift, çevrelerindeki ço u anne ve babalar gibi 8, 5 ve 3 ya lar ndaki çocuklar n okula, dans ve jimnastik kurslar na ve izcilik kamp na götürerek yollarda çok zaman geçirmektedirler. Tagouriler ayn zamanda dinine ba l Müslümanlar olup dini inançlar, hareketli ya amlar n n merkezinde yer almaktad r. Dr. Yahia Tagouri, günde en az bir kez arabas yla yak ndaki bir camiye namaz k lmaya gider ve bazen çocuklar n da yan nda götürür. Günün di er namazlar n k lmak için de hastanedeki odas na çekilir. Dr. Tagouri Birlikte çal t m meslekta lar m n ço u Müslüman olmamakla beraber, odam n kap s n kapal gördüklerinde namaz k ld m anlayarak bana sayg gösterirler diyor. Üniversiteye gidip gelmek için günde yakla k 180 mil araba kullanan e i Salwa Omeish ise, sabah ve ak am ibadetlerini okul öncesi ve sonras evinde yerine getirmektedir. TAGOUR LER N TANI IP EVLENMESI 41 ya nda olan Yahia Libya da yeti ti ve oradaki t p fakültesinde okudu y l nda Amerika da ya ayan a abeyinin yan na gitmeye karar verdi ve uzmanl k tahsilini Pittsburg daki Çocuk Hastanesinde ve Bat Virginia Marshall Üniversitesi nde tamamlad. imdi 31 ya nda olan Salwa, Yahia ile ortak dostlar taraf ndan tan t r ld ve çift 1992 y l nda evlendi. Bir y l Bat Virginia da ya ad ktan sonra, Yahia n n Alabama Üniversitesi nden ald bilimsel ara t rma bursundan yararlanmak üzere Alabama n n Birmingham ehrine ta nd lar. Çift daha sonra, Afrikal Amerikal lar n 1960 y llar ndaki vatanda l k haklar mücadelesinin ön saflar nda yer alan Alabama n n nüfuslu Selma kasabas na ta narak, orada da bir y l ya ad. Tagouriler, 1996 y l nda, Salwa n n ailesine daha yak n olmak amac yla kuzeye ta nd lar; bu kez Washington, D.C. ye yak n bir yere yerle mek yerine, 1 6

7 Tagouri ailesi ve ye enleri evlerinin oturma odas nda foto raf çektiriyor. 2. Salwa ve Yahia evlerinin önünde çocuklar yla top oynuyor. 3. Tüm ailenin kat ld sal ncak e lencesi. 4. Ö le yeme i, Tagouri ailesinin tüm bireylerinin mutfakta bir araya gelmesini sa l yor. 5. Tagouri ailesinin üç çocu u ve kuzenleri, ö le yeme inden sonra en sevdikleri televizyon programlar n seyrediyorlar. 6. Dr. Tagouri yemekten sonra sofray toplamaya yard m ediyor. 6 7

8 A LE YA AMI Washington un 40 km. güneyindeki Maryland n nüfuslu La Plata kasabas n tercih ettiler ve kentin birkaç mil d nda, sakin ve nezih bir mahallede bir ev in a ettiler. Bugün, onlar n büyük ve modern evleri, çocuklar n oyuncaklar ile dolu geni bir bahçe ve a açlarla çevrilidir. Salwa da Libya da do mu, 11 ya - ndayken, babas n n Washington D.C. de Dünya Bankas nda görev almas yla A.B.D. ye gelmi ve Washington un Virginia banliyösündeki devlet okulunda orta ve lise ö renimini tamamlam. Salwa, çocukluk ve gençlik y llar n an msarken, s n f arkada lar n n bir ço u gibi partilere gitmesine ve erkek arkada lar yla ç kmas na ailesinin izin vermemesinden rahats zl k duymad n belirtiyor. Büyük ve kalabal k bir kentte büyüyen Salwa n n okulda birçok Müslüman arkada lar vard. Salwa, Baz eyleri yapmam za izin verilmedi i gibi, bu konulara kar herhangi bir ilgi duydu- umuzu da sanm yorum diyor. Salwa, birçok Amerikal evli genç kad n gibi, evlendikten sonra kocas n n soyad n almak yerine, genç k zl k soyad Omeish i kullanmay tercih etti. E itimine devam etmek iste i ile, Yahia n n anne-babas ve ye eninin de eklendi i, ailesinin sorumluluklar aras nda denge kurmay ba aran Salwa, mesleki beklentilerine ra men ailem her eyden önce gelir diyor. TÜRBAN G YME KARARI Günümüzde, A.B.D. de, okula giderken ba n örten çok say da Müslüman genç k z n aksine, birkaç y l öncesine kadar ba n örtmeyen Salwa Türban giyme iste i zihnimi kurcalayan bir konuydu; imdi örtünmemin as l nedeni Allah n bunu bizden istemesidir. Bu, toplumun d görünü ümüzle ilgili beklentilerine yan t vermek de il, Allah n emirlerine uyman n yoludur diyor. Tagouriler in sosyal ya amlar n n genellikle cami odakl olmas na ra men, çok say da Müslüman olmayan dost ve 1 8

9 Dinine ba l bir Müslüman ailesi olan Tagouriler oturma odas nda namaz k l yor. 2. Dr. Tagouri, Maryland daki La Plata kasabas nda, ailesiyle birlikte gitti i caminin önünde duruyor. 3. Loyola Koleji nde master tahsili yapan Bayan Tagouri, bilgisayar n n ba nda ara t rma yap yor. tan d klar oldu unu söylüyorlar. Bildikleri kadar yla, kendileri ve kap kom ular olan bir ortopedi cerrah ve ailesi d nda, mahallede ya ayan ba ka Müslüman bulunmuyor. Salwa, Loyola Koleji ndeki s n f nda yakla k 80 kadar ö renci aras nda tek Müslümand r. Dördüncü s n fa giden Noor ve ana okuluna yeni ba layan Yuser, H ristiyan yuvalar na devam ettikten sonra, ö rencilerinin neredeyse tamam Müslüman olmayan bir devlet ilkokulunda okuyorlar. Okul idaresi ve ö retmenler, slami bayramlarda k zlar n evde kal p okula gitmemesine kar ç km yor; Noor un ö - retmeni, son bir kaç y ldan beri Noel kutlamalar ile hemen hemen ayn tarihlere gelen Müslüman bayram nda, Salwa n n s n fa gelerek Bayram n z Kutlu Olsun panosunu süslemesine destek veriyor. Salwa, çocuklar n n s n f arkada lar n n u anda din fark na önem vermemesine ra men, ergenlik ça na geldiklerinde, kendisinin Washington bölgesinde büyürken ya ad klar na k yasla, daha fazla zorlanabileceklerini kabul ediyor ve ekliyor Evet kayg duyuyoruz ama inanc m z çok kuvvetli; ya am tarz ndaki farkl l klar bizi ürkütmüyor ve baz eyleri yapmamay rahatl kla kabulleniyoruz. Yerel cami, yakla k 40 ailenin çocu una din e itimi veremeyecek kadar küçük oldu undan, Tagouriler in çocuklar hafta sonlar büyük annelerinin evinde kal yor veya di er çocuklarla birlikte, evlerinden bir saat uzakl kta, Virginia n n kuzeyinde düzenlenen Kuran kurslar na kat l yorlar. 8 ya ndaki Noor namaz k lmas n ö reniyor ve bir kom udan haftada bir veya iki kez din dersi al yor. Noor ve Yuser ba lar n örtecek mi? Tagouri ailesi, bu karar n kesinlikle k zlar taraf ndan verilmesi gerekti ine inan yorlar. Salwa Bu konuda zorlama olamaz. Ben onlar evde örtünmeye zorlasam bile okulda ba lar n açabilirler. Çocuklara, bizim önümüzde veya arkam zda, bütün yapt klar n Allah n izledi- ini ö retiyoruz diyor. Yahia, Onlara, yapt klar her eyde Allah görmeyi ve Allah kalplerinde hissetmelerini ö retti inizde, inançlar güçlü olacak ve Allah n, namaz k lma, oruç tutma, yoksullara yard m etme ve çal kan olma gibi emirlerine mutlak uyacaklar. Zaten bu a amaya vard klar nda ba lar n örtmek isteyeceklerdir diyor. ÖRNEKLE SLAM I ÖÊRETMEK Tagouriler, ortak ya amlar n genelde A.B.D. nin küçük yerle im bölgelerinde geçirmelerine ra men, dinsel ho görüsüzlükle kar la mad klar n belirtiyor ve dinlerinin mesaj n yaymak için iyi örnek olmalar gerekti ine inan yorlar. Yahia Dinimden fazla söz etmemekle beraber, arkada lar ma slam dininin özelliklerini ya am tarz mla tan tmaya çal yorum. nsanlar beni daha yak ndan tan d kça, ki ili ime sayg duyuyorlar diyor. Tagouri ailesi, 11 Eylül deki Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon sald r lar ndan sonra bile di er Amerikal lardan, kendilerine yönelik dü manca bir tutumla kar la mad klar n ifade ediyorlar. Yahia Hiç olmazsa çevremizde bunun tam aksini ya ad k. nsanlar, bize yak n ilgi göstererek nas l oldu umuzu ve herhangi bir kimsenin bizi rahats z edip etmedi ini 9

10 A LE YA AMI 1. Tagouri ailesinin en genç üyesi olan Muhumed, arka bahçede otlar temizleyen babas na yard m ediyor. 2. Dr. Tagouri, bir bölümü bir y l önceki f rt nada tahrip olan La Plata kasabas ndaki yeni geli menin sembolik anlam na dikkat çekiyor. sordular diyor. Sald r dan iki gün sonra, kolejde sonbahar dönemine ba layan Salwa ise, s n f arkada lar n n kendisine gösterdi i ilgiye a rd n belirterek, Bana nas l oldu umu sordular ve farkl gözle bak lan tüm Ortado ulular için üzüldüklerini söylediler diyor. Tagouri ailesini k zd ran konu, medya taraf ndan s kça kullan lan Müslüman militan ve Müslüman terörist ifadeleri. Salwa buna kar n, 1995 y l nda Oklahoma City de Eyalet Merkezi ni bombalayarak 168 ki inin ölümüne sebep olan Timothy McVeigh ve bombal mektuplar yollayan Unabomber takma adl Amerikan kökenli teroristlerin medya taraf ndan neden H ristiyan militan veya H ristiyan bombac olarak nitelendirilmedi ini sorguluyor. Salwa, slam dininin bu ekilde tan mlanmas yanl t r. slam sözcü ünün kökeni bar t r. Biz her eve girdi imizde birbirimize Merhaba yerine Selam n Aleyküm diyoruz, yani sizlere bar diliyoruz demektir. slam n özü bar t r ama birçok insan bunun anlam n bilmiyor diyor. Tagouri ailesi, Dünya Ticaret Merkezi ni bombalayanlar n, eylemlerini din ad na gerçekle tirdiklerini iddia etmelerine ra men, Allah n bu insanlar n kalbinde yer almad na inan yor. Yahia, Terörist, inanc ne olursa olsun, teröristtir ve terör eylemlerini dinle ba da t rmamal y z diyor. 1 Tagouriler, ayr ca, Amerika hakk nda yaz lan ve söylenenlerin, Amerikan halk n ve Amerika daki Müslümanlar n ya am n do ru olarak yans tmad konusunda tüm dünyadaki Müslümanlar uyar yor. Salwa, A.B.D. de çok say da Müslüman ya yor. slam bu ülkede en h zl yay lan din ve bir çok insan slam dinine geçiyor. Birmingham daki camiye gelen müminlerin % 80 i sar n ve mavi gözlü Amerikal lardan olu uyordu. Hayat mda hiç böyle bir ey görmedim diyor. Salwa, ayr ca, En önemlisi, dini görevlerimizi bu ülkede belkide dünyan n herhangi bir yerinden daha özgür ekilde yerine getirebiliyoruz diyor. Yahia ise Amerika da çok çal rsan z her zaman eme inizin kar l n al rs n z. Tüm vatanda lar n ifade özgürlü ü ve bireysel haklardan adil ve e it olarak yararland bir Anayasaya sahip olan bir ülkede ya amak büyük bir nimettir. Amerika da ya ad m z için çok ansl y z diyor. 2 Phyllis McIntosh Washington, D.C., bölgesinde serbest olarak çal an bir yazard r. 10

11 K KÜLTÜRLE B RARADA YA AMAK Kendimi ayr kimliklerde görmüyorum. Ben, de erlerimi dinime göre sapt yorum ve tüm di er unsurlar bu çerçevenin içinde yerini buluyor. Ben Müslüman olan Filistinli bir Amerikal y m. Dr. Laila al-marayati, A.B.D. Uluslararas Dini Özgürlük Komisyonu üyesi Ben, Amerikal olmaktan ve Amerikan pasaportu ta yarak tüm dünyada seyahat edebilmekten duydu- um gururun yan s ra, özellikle Amerika da, slam dininin vecibelerini eksiksiz ekilde yerine getirebilen bir ki i oldu umu hissediyorum. Bunun anlam, sabah yataktan kalkt m andan ak am evime döndü üm ana kadar korkudan uzak bir ya am sürmektir. mam Yahya Hendi, Washington D.C. deki Georgetown Üniversitesi din görevlisi Ben, her iki kültürle kar la ma f rsat n buldu um için kendimi ansl say yorum. Çocuklar m, stanbul da büyük bir aile olarak ya ad m z dönemin s cak ili kilerini hala an ms yorlar. O zamanlar televizyonumuz yoktu, bütün duygular m z payla rd k. A.B.D. bireyselli e sayg gösteren bir ülke, dolay s yla özel ya am ma müdahale edilmemesinden, yaln z kalabilmekten, bas n ve siyasi görü özgürlüklerine sahip ya amaktan keyif duyuyorum. Necva Özgür, Kaliforniya n n Pasadena ehrinde Okul Müdürü Ara t rmalar, k zlar n genellikle spordan ve özellikle erkeklerle yar malar n gerektiren spor dallar ndan uzak durdu unu gösteriyor. Biz, k zlar n geleneksel k yafetlerini engellemeyecek spor becerileri edinmesini sa l yoruz. Onlar n, Amerikan toplumunun bir parças olduklar n hissetmelerini ve kendilerini di erlerinden farkl olarak alg lamamalar n istiyoruz. Sahan n kenar nda futbol oynayan çocu unu izleyen türbanl anne, ender bir olay de il, ola an bir görüntü olmal d r. Semeen Issa, e itimci nsanlar, Müslüman Amerikal lar n hiç bir zaman devlet yönetiminde yer alamayaca n söyledi inde, onlara ayn eyin Kennedy ad ndaki bir Katoli in ba kanl k seçimlerine adayl n koydu unda söylendi- ini hat rlat yorum. Suhail Khan, Kongre personeli Tüm dünyadaki Müslümanlar n A.B.D. ve Kanada daki Müslüman cemaatlerinden beklentisi, nüfusu h zla artan, dinamik, e itimli ve yenilikçi bir toplum olarak, tüm dünyay kapsayacak bir slam Rönesans n n ba lat lmas na destek vermeleridir. Murad Wilfried Hofmann, Müslüman hukukçu Müslümanlar toplumsal alanda gitgide daha fazla yer almak istiyor. Bununla birlikte hala kendilerini Amerikan ya am n n çekirdek gruplar n n d nda bir cemaat olarak görüyorlar. Ancak bu durum topluluk üyelerinin kültürel miraslar n öne ç kar p önemli pozisyonlara gelmeleriyle de i ecektir. Amerika n n tarihinde ülkeye yerle en tüm göçmen gruplar ayn evrelerden geçmi ve toplumsal ya amlar n geldikleri ülkelerden farkl ekilde geli tirmi lerdir. Bu gruplar n ibadet merkezleri, dine hizmet eden mekanlar olman n yan s ra, cemaat üyelerinin toplumsal ya am üzerinde de etkili olmay ba arm t r. Bu hareket, geçen yüzy llarda Amerika ya yerle en Alman Protestan, rlandal ve talyan Katolik ile Hollandal Kalvinist göçmen gruplar n n ya ad evrelerin benzeridir. David Roozen, Hartford Semineri 11

12 A LE YA AMI MÜSLÜMAN CEMAAT NDEN GÖRÜNTÜLER Biraraya gelmeyi gösteren bir resim: Bu Irakl -Amerikal Müslüman, Michigan daki bir camide namaz k lan dinda lar na kat l yor. 2. North Carolina daki Greater Charlotte slam Derne i nde, Müslüman izci k zlar, toplant n n bitiminde izci yemininin ard ndan dua ediyorlar. 3. New Mexico slam Merkezi nde gerçekle tirilen dinleraras törende kad nlar dua ediyor. 4. eker Bayram Ramazan n bitimini belirliyor. Michigan n Dearborn ehrindeki Amerikan slam Merkezi üyeleri Bayram gününü dualarla kutluyorlar. 5. Müslüman müminler New York slam Kültür Merkezi nde e itim çal malar yap yor. 6. Ohio nun Colombus ehrinde, Ohio Devlet Üniversitesi nin bilgisayar bölümünde okuyan bir Fasl ö renci, Omar Ibn Khattab camisinde k l nacak ak am namaz n beklerken sakin bir kö ede Kuran okuyor. 7. Atlanta da, Majid of slam çar s yak n nda ya ayan Siyah Müslümanlar, Cuma namaz ndan sonra bir araya geliyor. Amerika daki Siyah Müslümanlar n ço u slam dinini y llar aras nda kabul etmi tir. 8. Kosoval mülteciler Selvete ve Beqir, New Jersey in Fort Dix ehrinde gerçekle en slami evlenme töreninden sonra mülteci köyündeki mescitten ç k yorlar. Çiftin giysileri, alyanslar ve dü ün pastas, yard m kurumlar n n deste iyle sat n al nm t r. 12

13 AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

14 MÜSLÜMAN CEMAATLER GÜNLÜK YA AMDAN GÖRÜNTÜLER Virginia eyaletinde, Washington D.C. nin bir banliyösü olan Chantilly de eker Bayram kutlamalar nda dönme dolapta e lenen bir k z çocu u. Bayram enliklerine binlerce Müslüman kat l yor. 2. Arap as ll Amerikal lara hizmet veren ve Michigan n Dearborn ehrindeki en büyük toplumsal merkezlerden biri olan ACCESS de görevli iki gönüllü, çal malar hakk nda görü üyorlar. 3. Pennsylvania n n Philadelphia ehrinde Müslüman bir lise ö rencisi k z bayrak yar nda ko uyor. 14

15 New York un Brooklyn mahallesinde Arap-Amerikal bir genç k z sokakta sat lan anahtarl klara bak yor. 5. New York slam Kültür Merkezi nin önünde Müslümanlar sosisli sandviç sat n al yor. 15 AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

16 MÜSLÜMAN CEMAATLER MÜSLÜMAN GÖÇ Jane I. Smith Günümüzde A.B.D. de ya ayan Müslümanlar, göçmenler, ülkede do anlar, Sünniler, iiler, muhafazakarlar, liberaller, dinsel inançlar na ba l olanlar ve olmayanlar gibi farkl ak m ve kimlikleri temsil ederler. A.B.D. nin toplam nüfusunda yer alan Müslümanlar n say s tam olarak bilinmemekle beraber, yar s ndan fazlas birinci, ikinci veya üçüncü ku ak göçmen ailelerden gelmi tir. 18. ve 19. yüzy llarda Amerika n n güney eyaletlerinde pamuk tarlalar nda köle olarak çal t r lan Afrikal lar n bir bölümünün Müslüman olmas na ra - men, slam kimli ini koruyabilenlerin say s çok azd r. Bu yüzden, slam ara t rmac lar n n büyük bir k sm, çal malar n 19 cu yüzy l n sonuna do ru Ortado- u dan Bat ülkelerine gelen Müslüman göçmenler konusuna odaklam t r. Tarihçilerin göç dalgas konusunda ortak bir tan m geli tirememesine ra men, Müslümanlar n Amerika ya göçleri, genellikle dalga olarak nitelendirilen bir dizi belirli dönemde gerçekle mi tir. lk göçmenlerin, y llar aras nda, Osmanl mparatorlu u nun yönetimi alt nda Büyük Suriye olarak adland r lan ve günümüzde Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin ve srail topraklar n içeren k rsal bölgelerden geldi i bilinmektedir. Bu göçmenlerin büyük bir bölümü H ristiyan olmakla beraber, aralar nda baz Müslüman gruplar da vard. Ço unlukla ekonomik sebeplerden dolay ülkesinden ayr lmak zorunda kalm bekar erkeklerden olu an bu göçmen grubu, genellikle i çi ve esnaf olarak çal arak gerideki ailelerine para yollamay ve yeterince para kazand ktan sonra ülkelerine dönmeyi amaçl yordu. Bunlar n bir bölümü ise, Osmanl ordusunda askerlik yapmamak için ülkesini terk eden gençlerden olu uyordu. Bu göçmenler, genellikle Amerikan n Do usu, Middle West bölgesi ve Pasifik K y lar na yerle mi tir. A.B.D. GÖÇ YASALARI VE DALGALARI Osmanl mparatorlu u nun Birinci Dünya Sava n n sonunda parçalanmas, Orta Do u kökenli ikinci Müslüman göç dalgas na yol açt. Bu dönem, ayn zamanda Avrupa ülkelerinin Ortado u daki Arap topraklar n manda sistemiyle yönetti i sömürgecilik dönemidir. Sava n Lübnan da do urdu u y k m n iddeti, insanlar ya amlar n devam ettirebilmek için kaçmaya zorlad. Çok say da Müslüman, ekonomik ve siyasi nedenlerden dolay Bat ya göç etme e karar verdi. Bunlar n ço u A.B.D. ye daha önce gelmi olan akrabalar n n yan na yerle tiler. 16

17 HAREKETLER Birçok Suriyeli aile 19. yüzy l n sonunda New York a yerle mi tir. Solda, W. Bengough taraf ndan yap lan resimde, 1890 y l nda, Lower Manhattan da bulunan Washington Street teki Suriyeli göçmen mahallesinde günlük ya amdan sahneler görülmektedir y l nda A.B.D. de yürürlü e giren ve 1890 da (daha sonra 1920 olarak de i tirildi) Amerika da ya ayan yabanc kökenli vatanda lar n toplam nüfus içindeki oran na göre saptanan yeni göçmenlik kota sistemi, k sa zamanda ikinci göç dalgas n s n rlad. Bu yasa, 1930 lu y llarda Amerika ya göç eden Müslümanlar n say s n n önemli oranda azalmas na neden olmu tur. Bu dönemdeki göçler, sistemin ön- slam Ara t rmalar Profesörü olan Jane I. Smith, Hartford Semineri, McDonald slam Ara t rma Dairesi, H ristiyan-müslüman li kileri Merkezi müdürü ve H ristiyanl k-müslümanl k ili kilerini inceleyen Muslim World ( slam Dünyas ) adl derginin yay nc s d r. Son yay nlar aras nda Islam in America (Amerika da slam), Oxford History of Islam (Oxford slam Tarihi) içindeki Islam and Christendom ( slam ve H ristiyanl k), Muslim Communities in North America (Kuzey Amerika daki Müslüman Cemaatler), Mission to America (Amerika ya Misyon), Five Islamic Communities in the United States (A.B.D. de Be Müslüman Cemaat) yer almaktad r. 17

18 MÜSLÜMAN CEMAATLER 1 1. Ba kan Lyndon B. Johnson, 3 Ekim 1965 te, New York Liman Liberty Island adas nda yeni göçmenlik yasas n imzal yor l y llarda Afrikal -Amerikan ve Asya kökenli Müslüman çocuklar n kat ld bir toplant da erkekler ön s ralarda, k zlar ise arkada oturuyor. 3. Bu Arnavut kökenli göçmenler, May s 1999 da, New Jersey in Fort Dix kasabas ndaki yemekhanede seccadelerinin üzerinde haftal k Cuma namaz n k l yorlar. gördü ü tercihten dolay, daha önce ülkeye yerle mi olan ki ilerin akrabalar yla s n rl d r. Ülkelerine geri dönme hayallerinin büyük bir olas l kla gerçekle meyece ini anlayan eski göçmenler, ailelerinin sa layaca deste e ihtiyaç duyduklar n n bilincine vard lar. Tan mlanabilen üçüncü göç dalgas, y llar aras nda, Ortado u nun d ndaki ülkelerden gelen Müslümanlardan olu mu tur y l nda yenilenerek yürürlü e giren A.B.D. Göçmenlik ve Vatanda l k yasas nda, göçmen kotalar n n A.B.D. nin 1920 y l nüfusuna göre saptanmas, göçmenlerin ço unlukla Bat Avrupa kökenli olmas na yol açm t r. Buna ra men, Müslüman göçmenler, Do u Avrupa (özellikle Yugoslavya ve Arnavutluk) ile Sovyetler Birli i gibi ülkelerden gelmeye ba lad ; bir k sm ise 1947 y l nda Hindistan n ikiye bölünmesinin ard ndan Hindistan ve Pakistan dan göç etti. Amerika ya daha önceki dönemlerde göç eden Müslümanlar n ço unun k rsal ve kentsel bölgelere yerle mesine kar n, üçüncü dalga göçmenleri, genellikle kent kökenli olduklar ndan, özellikle New York ve Chicago gibi büyük ehirlere yerle tiler. Baz lar ülkelerinin seçkin ailelerine mensuptu. Bunlar, genellikle, önce gelenlerden daha e itimli, bat l fikirlere sahip, Amerika da ö renim ve teknik e itim görmek ümidiyle gelen ki ilerdi. Dördüncü ve son Müslüman göç hareketi, 1965 y l ndan sonra Ba kan Lyndon Johnson un ulusal kökene dayanan kota sistemini ortadan kald ran yeni göç yasas n onaylamas yla gerçekle mi tir. Yeni göç yasas, A.B.D. de akrabalar olan ve ülkenin ihtiyaç duydu u meslek dallar nda çal an göçmenlere öncelik tan maktad r. Amerikan tarihinde bir dönüm noktas olan bu yeni yasa, 20. yüzy l n ba ndan beri ilk kez, göçmenlerin, kökenleri göz önünde tutulmadan ülkeye kabul edilmelerine olanak sa lam t r y l ndan sonra, Bat Avrupa dan gelen göç dalgas önemli oranda azalarak yerini Ortado u ve Asya kökenli göçmenlere b rakm t r. Bu dönemde Amerika ya bu bölgelerden gelen göçmenlerin yar s ndan fazlas Müslümand r. 20. yüzy l n son birkaç on y l ndan önce A.B.D. ye yerle en Müslümanlar n büyük bir ço unlu u üniversite tahsili yapmak üzere, ekonomik durumlar n iyile tirmek için veya Birinci Dünya Sava n n sonunda ortaya ç kan siyasi sorunlar yüzünden göç etmi tir. Son y llarda Amerika ya gelen Müslümanlar n ba l ca göç etme nedenleri ülkelerindeki siyasi karma a ortam d r. Göçmen ve mültecilerin kaçmak ve s nmak için Bat ya gelmesine sebep olan belli ba l olaylar aras nda, Arap ülkelerinin 1967 sava nda srail e yenilmesi, Lübnan daki iç sava ve do urdu u etkiler say labilir. ran Devrimi, Humeyni nin 1979 da yönetimi ele geçirmesi ve Irakla ran aras nda 10 y l süren sava, baz ranl lar n bat ya göç etmesine sebep oldu. Mültecilerin ço u Amerika ya ve özellikle Kaliforniya ya yerle ti. Bugün A.B.D. de bir milyonu a k n ranl oldu u tahmin ediliyor. Irak n Kuveyt i i gali ve Körfez Sava n n ard ndan çok say da Kürt Amerika ya gelmi tir. A.B.D. ye son y llarda siyasi çat ma ve iç sava yüzünden gelenler aras nda Somali, Sudan ve di er Afrika ülkelerinden ve Afganistan dan gelen Müslümanlar ile eski Yugoslavya daki etnik ar nd rma hareketinden kaçan Müslüman mülteciler de yer almaktad r. Hindistan ile Pakistan aras nda y llard r devam eden çe itli çat malar, daha huzurlu bir ya am aray içinde olan vatanda lar n n bir k sm n n Bat ülkelerine ve özellikle ngiltere ve A.B.D. ye göç etmesine yol açm t r. 20. yüzy l boyunca A.B.D. ye yerle en Pakistanl, Hintli ve Banglade li göçmenlerin, geçmi dönemlerde Amerika daki Müslüman toplumunun sa- 18

19 2 3 dece küçük bir bölümünü olu turmas na ra men, say lar n n son birkaç on y lda önemli oranda artarak günümüzde bir milyonu a t tahmin edilmektedir. Ço- u doktorluk ve mühendislik gibi geçerli mesleklere sahip olan Pakistanl ve Hintli Müslümanlar, Amerika daki Müslüman siyasi gruplar n n geli mesinde önemli bir rol oynam ve cami cemaatlerinde sivil önderlik yapm t r. Günümüzde, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerden artan say larda gelen Müslümanlar n büyük bir k sm yüksek e itimli olup, ço u kez Amerikan slam nda liderlik görevlerini üstlenmektedir. TOPLUMSAL ÇE TL L K Amerika daki Müslüman toplulu unun en önemli kesimini olu turan Sünni ve ii Araplar, gittikçe artan oranda, e itimli ve meslek ya am nda ba ar l ki iler olarak uluslar ve rklar ötesi niteliklere sahip Amerikan slam n n geli mesine öncülük etmektedir. Ayr ca Türkler, Do u Avrupal lar, Gana, Kenya, Senegal, Uganda, Kamerun, Gine, Sierra Leone, Liberya ve Tanzanya gibi çok say da Afrika ülkesinden ve di er memleketlerden gelen göçmenler, Amerikan Müslüman toplumunu olu turan farkl cemaatlerin göze çarpan üyeleridir. Müslüman göçmenler, birbirleriyle olan ili kilerini etkin ekilde düzenlemeye çal man n yan s ra, çe itli Afrikal -Amerikan Müslüman hareketlerinin üyeleriyle birle me konusuyla da yüzyüze geliyorlar. Afrika dan yeni gelen göçmenlerin bir k sm ise Amerika daki etnik ve dinsel yap n n karma kl n anlamakta zorlan yor. Yüzy l n ba nda Amerika ya gelen Arap göç hareketindeki Müslümanlar n ço u, tüm di er ülkelerden gelen ilk ku ak göçmenler gibi gezgin i çilik, ufak tefek mal sat m veya madencilik gibi basit i lerde çal arak ilerleme f rsat n buldular. Birçok Arap Müslüman, lisan bilgisi, e itim ve sermaye gerektirmeyen seyyar sat c l k mesle- ini seçtiler. Di erleri amelelik ve ülkenin bat s nda dö enen demiryollar nda i çilik yaparak ya amlar n sürdürdüler. Göçmen kafilelerine kat lan Müslüman kad nlar ise dokuma tezgahlar nda ve fabrikalarda i çi olarak zor ko ullar alt nda çal mak zorunda kald lar. Bu ba lang ç dönemi, Amerika daki Müslüman göçmenlerin ço unun yoksulluk, yaln zl k, dil bilmeme ve ailelerinden ve din karde lerinden uzakta olman n üzüntüsünü ya ad zor ve s k nt l y llard. Göçmenler, zamanla, vatanlar na geri dönmenin çok uzak ve zay f bir ihtimal oldu unu anlay nca, Amerikan ya am na uyum sa lamak için çaba gösterdiler. Gençlerin bir k sm cemaat içindeki din karde leriyle evlendi, uygun e bulamayanlar anavatanlar ndan gelin getirtti, baz lar ise farkl dinlere mensup ki ilerle evlendiler. Zamanla daha fazla süreklilik arz eden mesleklere yöneldiler ve ço u kez geleneksel becerilerini kullanarak restoran, kahve, pastane ve bakkal dükkanlar i letmeye ba lad lar. ngilizce ö renen ve ekonomik ba ms zl klar n kazanmaya ba layan Müslüman göçmenler, bir araya gelmek ve çocuklar na din e itimi vermek amac yla, toplumsal örgütlenmelerini de ba latt lar. Amerika daki ya am n Müslümanlar için her zaman kolay olmad n belirtmek gerekiyor. Çe itli din ve rklar n biraraya gelerek kayna t bir göçmen ül- 19

20 MÜSLÜMAN CEMAATLER kesi olan Amerika da, özellikle 1960 y llar nda güçlenmeye ba layan sivil halk hareketi öncesinde rk ayr m ya anmaktayd. O dönemlerde, Müslüman göçmenlerin ço u kimliklerini ve dinlerini gizlemek amac yla adlar n Amerikan adlar yla de i tiriyor, k yafet, örf ve adetleriyle toplumun di er kesimlerinden farkl görünmemek için çaba gösteriyordu. Müslüman göçmen nüfusun gittikçe artmas, cemaat üyelerinin daha geni bir yelpazeden olu mas, e itimlerini geli tirmesi ve kendileri hakk nda bilinçlenmelerini ifade etmeye ba lamas, Amerikan toplumuna ayak uydurma çabalar n n yerini, Amerika da ya aman n önemi konusunda daha seviyeli tart malar n almas na yol açt. Bununla beraber Müslümanlar, dini kültürlerine sahip ç kman n bilincini de korudular. Amerika n n k rsal ve kentsel bölgelerinde Sünni ve ii Müslüman cemaatlerinin olu mas ve son y llarda dini, siyasi, mesleki ve sosyal amaçl Müslüman derneklerinin kurulmas, bu do rultudaki görü lerin yayg nla mas na yard mc olmu tur. ÜLKEN N ÇE ITLI BÖLGELER NE YERLE ME Günümüzde Müslümanlar A.B.D. nin hemen hemen her yerinde ya yor, çal yor ve çocuklar n devlet okullar nda okutuyorlar. slam ibadet yerleri (camiler, bu amaçla düzenlenmi evler, hatta dükkan önleri) yayg n olarak görülmektedir. Amerika daki ilk Müslüman cemaatleri Middle West bölgesine yerle ti. Kuzey Dakota da Müslümanlar 1900 lü y llar n ba nda, ibadet etmek için biraraya geldiler; Indiana da 1914 y l nda ilk slam Merkezi kuruldu ve Iowa n n Cedar Rapids kentinde günümüzde halen kullan lan en eski cami in a edildi. Detroit in d nda yer alan Michigan n Dearborn kenti, uzun y llardan beri Ortado u nun çe itli ülkelerinden göç eden Sünni ve ii Müslümanlar bar nd rm t r. Ço unu Ford Motor Company tesislerinde çal ma f rsat n n cezbetti i göçmenlerin kurdu u cemaate, zamanla ba ka Müslümanlar da kat ld. Michigan, Ortado- u dan gelen Müslüman ve H ristiyanlar n ya ad en büyük Arap-Amerikan yerle im merkezidir. Amerika ya göç eden Müslümanlar ba ka büyük kentlere de yerle tiler. Massachusetts de Boston yak nlar ndaki Quincy tersanesi, 1800 lü y llardan beri Müslüman göçmenlere i sa lam t r. 20. yüzy l n ba lar nda New England a yerle en birkaç ailenin hayallerinin gerçekle mesi sonucunda in a edilen New England slam Merkezi nin büyük camisi, i adamlar, ö retmenler, serbest meslek sahipleri, tüccar ve i çilerden olu an cemaatin bir araya gelerek ibadet etmesine imkan vermektedir. slam, New York ta, bir yüzy l a k n bir süreden beri varl n sürdürmektedir. Kuruldu undan beri A.B.D. nin en büyük kenti olan New York, çok çe itli etnik gruplar bar nd rmakta ve kentin Müslüman cemaati, tüccar denizciler, esnaf, e lence sektörü mensuplar, serbest meslek sahipleri ve i adamlar gibi farkl kesimlerin temsilcilerinden olu maktad r. New York taki Müslümanlar, dünyan n neredeyse tüm ülkelerinden gelen geni bir ulus yelpazesi olu turmaktad r. New York ta cami in aat faaliyetleri h zla geli mektedir. Ulusal slami kurumlar, kenti etkinliklerini geli tirmeye uygun buluyorlar ve dini e itim veren çok say da ilk ve orta dereceli okul ile, Müslümanlar taraf ndan i letilen dükkan ve i yerleri ehrin her taraf nda aç l yor. Göçmen Müslümanlar n yerle ti i ilk kentlerden biri de, baz lar na göre, 1900 lü y llar n ba nda di er Amerikan kentlerine k yasla en çok say da Müslüman n oturdu u Illinois eyaletindeki Chicago kentidir. Günümüzde Chicago da ya ayan Müslümanlar, Ortado u, Hindistan, Orta ve Güney Asya ile dünyan n farkl ülkelerinden gelmi olup slam tan tma, cemaatlerine çe itli hizmetler sunma, din karde leriyle ve farkl dinlere mensup ki ilerle ili ki kurma aç s ndan çok etkindir. Chicago ve çevresinde 40 a k Müslüman grup ya amaktad r. Müslümanlar, Kaliforniya n n Los Angeles ve San Francisco kentlerinde de oldukça uygun bir ya am ortam bulmu tur. Bu göçmenler de slam ülkelerini temsil etmekte olup, yak n bir geçmi te Afganistan, Somali ve di er Afrika ülkelerinden gelenleri içermektedir. Güney Kaliforniya slam Merkezi, Amerikan n, e itimli personeli, yay nlar ve cemaat liderlik etkinlikleriyle ün yapm en büyük müslüman kurumlar ndan biridir. Merkezin görkemli tesisleri, Müslüman cemaatinin ihtiyaç duyabilece i tüm hizmetlerin sunulmas na olanak sa lamaktad r. Günümüzün Müslüman göçmenleri, Amerika daki ya am n do urdu u sorunlara farkl çözümler üretmektedir. Kimlik, çal ma olanaklar, k l k-k yafet, kültürel yabanc la ma gibi konular birçok Amerikal Müslüman için özellikle önemlidir. Di er belli ba l konular aras nda farkl rk ve geleneklere sahip di er Müslümanlarla ili kiler, çocuklara din e itiminin nas l ve nerede verilece i, kad nlara uygun rol ve f rsatlar yer almaktad r. Müslüman göçmenlerin büyük bir k sm, Amerikan ya am n n ana hatlar ndan kopukluk a amas ndan, siyasi ve toplumsal alanlarda 20

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı