Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma"

Transkript

1 A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

2 Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer almaktad r. Tagouri ailesi: Bir Ailenin Öyküsü nançl Müslümanlar olan Dr. Yahya Tagouri, e i Salwa ve üç çocuklar Amerika n n küçük kentlerinden birinde hareketli bir ya am sürüyorlar. ki Kültürle Birarada Ya amak Müslüman Cemaatinden Görüntüler Amerika da ya ayan de i ik kökenli Müslümanlar n foto raflar ndan olu an belgeler. MÜSLÜMAN CEMAATLER Günlük Ya amdan Görüntüler Michigan dan New York a kadar uzanan co rafyada Amerikal Müslümanlar n toplumsal ya am n yans tan foto raflar. 4 Göç Hareketleri Ünlü bir Amerikal slam bilimcisi, A.B.D. ye yerle en dört ayr Müslüman göç dalgas n ayr nt l ekilde anlat yor. Amerikal Müslümanlar n Ya am Alanlar A.B.D nin çe itli eyaletlerindeki cami say lar n gösteren harita. Kaliforniya en fazla camiye sahip, fakat her eyalette en az bir cami bulunuyor. Massachusetts te Bir Cami Harvard l profesör, 1900 y llar n n ba lar nda Massachusetts e yerle en Müslüman cemaatinin kendi camilerini in a etmesinin öyküsünü anlat yor. 14 EÊ T M Müslüman lkö retim Okullar ndan Görüntüler Bu foto raflar A.B.D de çocuklara verilen slam e itiminin çe itlili ini vurguluyor. Kaliforniya da Müslüman Ö renciler Güney Kaliforniya devlet okullar nda okuyan Müslüman ö rencilerin 11 Eylül olaylar na bak aç s. Bir gazetecinin farkl dü üncelere sahip gençlerle yapt söyle iler. Bir Ö retmenin Portresi Hafta içinde Ohio da bir devlet okulunda ö retmenlik yapan Rawia smail, Cumartesi günleri slam Merkezinde din ve Arapça dersleri veriyor. 30

3 BADET TÜRLER statistiksel Veriler Amerikan camileri hakk nda yap lan yeni bir ara t rma, A.B.D de ya ayan Müslümanlar n görü leri, etnik kökenleri ve slam n yayg nla mas konular nda bilgi sa l yor. badet Görüntüleri New York taki Madison Avenue den New Mexico ya kadar uzanan co rafyada yer alan camilerde Amerikal Müslümanlar n ibadet görüntüleri. Amerikan Camileri Amerika daki camilerin mimarisi, birçok yarat c biçimle Amerikan co rafyas na uyum sa lam t r. 38 Ramazan Görüntüleri Müslümanlar, Ramazan ay nda dini yükümlülüklerini yerine getiriyor ve di er Amerikal lara dinleri hakk nda bilgi veriyorlar. DÜNYASI Görev Ba nda Görüntüler Müslümanlar, Amerikan n ekonomik ya am n n de i ik sektörlerinde, i adam, esnaf, doktor, sosyal hizmetler görevlisi, taksi oförü gibi çe itli meslek dallar nda çal yor. nanç ve Bankac l k Hizmetleri Minnesota da ya ayan Müslüman cemaati, konut ve i yeri kredisi sorunlar n slam daki faiz yasa na uygun ekilde çözümleme yollar n geli tiriyor. TOPLUMLA KAYNA MA 44 Ba kan George W. Bush un Konu mas Bir Bilim Adam n n Portresi Cezayir do umlu Dr. Elias Zerhouni, dünyan n en büyük t bbi ara t rma merkezlerinden biri olan A.B.D. Ulusal Sa l k Enstitülerinin ba kanl n yap yor. Resmen Tan nma slam, son y llarda, Amerika n n günlük ya am n n çe itli alanlar nda dini bayramlar n an s na bas lan pullardan Kongre nin aç l törenindeki dualara kadar uzanan bir yelpazede yer al yor. slam Rap Müzi i slami de erler Amerikan kentlerindeki müzi in canl temposuyla ba da abilir mi? Native Deen adl popüler müzik grubu, bunun mümkün oldu una inan yor AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

4 A LE YA AMI B RL KTEL K I slam, A.B.D. nin en h zl geli en dinlerinden biridir. Son yap lan bir ara t rma Amerika da 1209 tane cami oldu unu ve bunlar n yar s ndan fazlas n n son 20 y l içinde in a edildi ini ortaya koyuyor. Amerikal Müslümanlar n % u, slam dinini sonradan kabul etmi ki ilerden olu uyor. Gerek geleneksel Amerikan ya am n n, gerekse A.B.D ye yeni göç eden Müslümanlar n ya am n n merkezinde aile yer almaktad r. San Francisco da ya ayan bir mühendis olan Shahed Amanullah Aile, inanç, çal kanl k ile kendini ve toplumu geli tirmeyi temel alan Amerikan ahlak de erleri, slam n de- erleriyle önemli oranda örtü mektedir diyor. Bu kitap, çok yönlü bir konuya k sa bir giri olup, Amerika daki Müslümanlar n ya- am tarz n n ola anüstü çe itlili i ve zenginli ini yaz ve foto raflarla ara t rma denemesidir. Ba lang ç noktam z, kültürler aras ndaki ortak de- er olan aile kavram d r Lübnan dan 1985 y l nda Michigan n Dearborn ehrine göç ederek orada be çocu unu yeti tiren bir Müslüman anne. Detroit/Dearborn, A.B.D. nin en yo un Müslüman nüfusuna sahip yerle im bölgelerinden biridir. 2. mam Ömer Musa, tercüman arac l yla, New Jersey in Fort Dix ehrindeki mülteci kamp nda, Müslüman Arnavutlar n nikah n k y yor. 3. Pennsylvania n n Whitehall ehrindeki Lehigh Valley slam Merkezinde dört ya nda bir çocuk ö le namaz n k lan babas n seyrediyor. 3 4

5 4 4. Bu Müslüman Amerikal aile Kaliforniya da ya yor. 5 AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

6 A LE YA AMI Tagouriler B R A LEN N ÖYKÜSÜ Phyllis McIntosh Washington, D.C. yak nlar nda Güney Maryland n La Plata kasabas nda ya ayan Tagouri ailesi, bir çok yönden tipik bir Amerikan ailesidir. Yerel hastanede patolog olarak çal an baba, Charles County mahallesinde doktor yard mc s olarak görev yapmaktad r. Baltimore daki Loyola Üniversitesi nde dan manl k masteri yapan anne, mezun oldu- unda bir okulda rehber ö retmen olarak çal may veya özel muayenehane açmay planlamaktad r. Çift, çevrelerindeki ço u anne ve babalar gibi 8, 5 ve 3 ya lar ndaki çocuklar n okula, dans ve jimnastik kurslar na ve izcilik kamp na götürerek yollarda çok zaman geçirmektedirler. Tagouriler ayn zamanda dinine ba l Müslümanlar olup dini inançlar, hareketli ya amlar n n merkezinde yer almaktad r. Dr. Yahia Tagouri, günde en az bir kez arabas yla yak ndaki bir camiye namaz k lmaya gider ve bazen çocuklar n da yan nda götürür. Günün di er namazlar n k lmak için de hastanedeki odas na çekilir. Dr. Tagouri Birlikte çal t m meslekta lar m n ço u Müslüman olmamakla beraber, odam n kap s n kapal gördüklerinde namaz k ld m anlayarak bana sayg gösterirler diyor. Üniversiteye gidip gelmek için günde yakla k 180 mil araba kullanan e i Salwa Omeish ise, sabah ve ak am ibadetlerini okul öncesi ve sonras evinde yerine getirmektedir. TAGOUR LER N TANI IP EVLENMESI 41 ya nda olan Yahia Libya da yeti ti ve oradaki t p fakültesinde okudu y l nda Amerika da ya ayan a abeyinin yan na gitmeye karar verdi ve uzmanl k tahsilini Pittsburg daki Çocuk Hastanesinde ve Bat Virginia Marshall Üniversitesi nde tamamlad. imdi 31 ya nda olan Salwa, Yahia ile ortak dostlar taraf ndan tan t r ld ve çift 1992 y l nda evlendi. Bir y l Bat Virginia da ya ad ktan sonra, Yahia n n Alabama Üniversitesi nden ald bilimsel ara t rma bursundan yararlanmak üzere Alabama n n Birmingham ehrine ta nd lar. Çift daha sonra, Afrikal Amerikal lar n 1960 y llar ndaki vatanda l k haklar mücadelesinin ön saflar nda yer alan Alabama n n nüfuslu Selma kasabas na ta narak, orada da bir y l ya ad. Tagouriler, 1996 y l nda, Salwa n n ailesine daha yak n olmak amac yla kuzeye ta nd lar; bu kez Washington, D.C. ye yak n bir yere yerle mek yerine, 1 6

7 Tagouri ailesi ve ye enleri evlerinin oturma odas nda foto raf çektiriyor. 2. Salwa ve Yahia evlerinin önünde çocuklar yla top oynuyor. 3. Tüm ailenin kat ld sal ncak e lencesi. 4. Ö le yeme i, Tagouri ailesinin tüm bireylerinin mutfakta bir araya gelmesini sa l yor. 5. Tagouri ailesinin üç çocu u ve kuzenleri, ö le yeme inden sonra en sevdikleri televizyon programlar n seyrediyorlar. 6. Dr. Tagouri yemekten sonra sofray toplamaya yard m ediyor. 6 7

8 A LE YA AMI Washington un 40 km. güneyindeki Maryland n nüfuslu La Plata kasabas n tercih ettiler ve kentin birkaç mil d nda, sakin ve nezih bir mahallede bir ev in a ettiler. Bugün, onlar n büyük ve modern evleri, çocuklar n oyuncaklar ile dolu geni bir bahçe ve a açlarla çevrilidir. Salwa da Libya da do mu, 11 ya - ndayken, babas n n Washington D.C. de Dünya Bankas nda görev almas yla A.B.D. ye gelmi ve Washington un Virginia banliyösündeki devlet okulunda orta ve lise ö renimini tamamlam. Salwa, çocukluk ve gençlik y llar n an msarken, s n f arkada lar n n bir ço u gibi partilere gitmesine ve erkek arkada lar yla ç kmas na ailesinin izin vermemesinden rahats zl k duymad n belirtiyor. Büyük ve kalabal k bir kentte büyüyen Salwa n n okulda birçok Müslüman arkada lar vard. Salwa, Baz eyleri yapmam za izin verilmedi i gibi, bu konulara kar herhangi bir ilgi duydu- umuzu da sanm yorum diyor. Salwa, birçok Amerikal evli genç kad n gibi, evlendikten sonra kocas n n soyad n almak yerine, genç k zl k soyad Omeish i kullanmay tercih etti. E itimine devam etmek iste i ile, Yahia n n anne-babas ve ye eninin de eklendi i, ailesinin sorumluluklar aras nda denge kurmay ba aran Salwa, mesleki beklentilerine ra men ailem her eyden önce gelir diyor. TÜRBAN G YME KARARI Günümüzde, A.B.D. de, okula giderken ba n örten çok say da Müslüman genç k z n aksine, birkaç y l öncesine kadar ba n örtmeyen Salwa Türban giyme iste i zihnimi kurcalayan bir konuydu; imdi örtünmemin as l nedeni Allah n bunu bizden istemesidir. Bu, toplumun d görünü ümüzle ilgili beklentilerine yan t vermek de il, Allah n emirlerine uyman n yoludur diyor. Tagouriler in sosyal ya amlar n n genellikle cami odakl olmas na ra men, çok say da Müslüman olmayan dost ve 1 8

9 Dinine ba l bir Müslüman ailesi olan Tagouriler oturma odas nda namaz k l yor. 2. Dr. Tagouri, Maryland daki La Plata kasabas nda, ailesiyle birlikte gitti i caminin önünde duruyor. 3. Loyola Koleji nde master tahsili yapan Bayan Tagouri, bilgisayar n n ba nda ara t rma yap yor. tan d klar oldu unu söylüyorlar. Bildikleri kadar yla, kendileri ve kap kom ular olan bir ortopedi cerrah ve ailesi d nda, mahallede ya ayan ba ka Müslüman bulunmuyor. Salwa, Loyola Koleji ndeki s n f nda yakla k 80 kadar ö renci aras nda tek Müslümand r. Dördüncü s n fa giden Noor ve ana okuluna yeni ba layan Yuser, H ristiyan yuvalar na devam ettikten sonra, ö rencilerinin neredeyse tamam Müslüman olmayan bir devlet ilkokulunda okuyorlar. Okul idaresi ve ö retmenler, slami bayramlarda k zlar n evde kal p okula gitmemesine kar ç km yor; Noor un ö - retmeni, son bir kaç y ldan beri Noel kutlamalar ile hemen hemen ayn tarihlere gelen Müslüman bayram nda, Salwa n n s n fa gelerek Bayram n z Kutlu Olsun panosunu süslemesine destek veriyor. Salwa, çocuklar n n s n f arkada lar n n u anda din fark na önem vermemesine ra men, ergenlik ça na geldiklerinde, kendisinin Washington bölgesinde büyürken ya ad klar na k yasla, daha fazla zorlanabileceklerini kabul ediyor ve ekliyor Evet kayg duyuyoruz ama inanc m z çok kuvvetli; ya am tarz ndaki farkl l klar bizi ürkütmüyor ve baz eyleri yapmamay rahatl kla kabulleniyoruz. Yerel cami, yakla k 40 ailenin çocu una din e itimi veremeyecek kadar küçük oldu undan, Tagouriler in çocuklar hafta sonlar büyük annelerinin evinde kal yor veya di er çocuklarla birlikte, evlerinden bir saat uzakl kta, Virginia n n kuzeyinde düzenlenen Kuran kurslar na kat l yorlar. 8 ya ndaki Noor namaz k lmas n ö reniyor ve bir kom udan haftada bir veya iki kez din dersi al yor. Noor ve Yuser ba lar n örtecek mi? Tagouri ailesi, bu karar n kesinlikle k zlar taraf ndan verilmesi gerekti ine inan yorlar. Salwa Bu konuda zorlama olamaz. Ben onlar evde örtünmeye zorlasam bile okulda ba lar n açabilirler. Çocuklara, bizim önümüzde veya arkam zda, bütün yapt klar n Allah n izledi- ini ö retiyoruz diyor. Yahia, Onlara, yapt klar her eyde Allah görmeyi ve Allah kalplerinde hissetmelerini ö retti inizde, inançlar güçlü olacak ve Allah n, namaz k lma, oruç tutma, yoksullara yard m etme ve çal kan olma gibi emirlerine mutlak uyacaklar. Zaten bu a amaya vard klar nda ba lar n örtmek isteyeceklerdir diyor. ÖRNEKLE SLAM I ÖÊRETMEK Tagouriler, ortak ya amlar n genelde A.B.D. nin küçük yerle im bölgelerinde geçirmelerine ra men, dinsel ho görüsüzlükle kar la mad klar n belirtiyor ve dinlerinin mesaj n yaymak için iyi örnek olmalar gerekti ine inan yorlar. Yahia Dinimden fazla söz etmemekle beraber, arkada lar ma slam dininin özelliklerini ya am tarz mla tan tmaya çal yorum. nsanlar beni daha yak ndan tan d kça, ki ili ime sayg duyuyorlar diyor. Tagouri ailesi, 11 Eylül deki Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon sald r lar ndan sonra bile di er Amerikal lardan, kendilerine yönelik dü manca bir tutumla kar la mad klar n ifade ediyorlar. Yahia Hiç olmazsa çevremizde bunun tam aksini ya ad k. nsanlar, bize yak n ilgi göstererek nas l oldu umuzu ve herhangi bir kimsenin bizi rahats z edip etmedi ini 9

10 A LE YA AMI 1. Tagouri ailesinin en genç üyesi olan Muhumed, arka bahçede otlar temizleyen babas na yard m ediyor. 2. Dr. Tagouri, bir bölümü bir y l önceki f rt nada tahrip olan La Plata kasabas ndaki yeni geli menin sembolik anlam na dikkat çekiyor. sordular diyor. Sald r dan iki gün sonra, kolejde sonbahar dönemine ba layan Salwa ise, s n f arkada lar n n kendisine gösterdi i ilgiye a rd n belirterek, Bana nas l oldu umu sordular ve farkl gözle bak lan tüm Ortado ulular için üzüldüklerini söylediler diyor. Tagouri ailesini k zd ran konu, medya taraf ndan s kça kullan lan Müslüman militan ve Müslüman terörist ifadeleri. Salwa buna kar n, 1995 y l nda Oklahoma City de Eyalet Merkezi ni bombalayarak 168 ki inin ölümüne sebep olan Timothy McVeigh ve bombal mektuplar yollayan Unabomber takma adl Amerikan kökenli teroristlerin medya taraf ndan neden H ristiyan militan veya H ristiyan bombac olarak nitelendirilmedi ini sorguluyor. Salwa, slam dininin bu ekilde tan mlanmas yanl t r. slam sözcü ünün kökeni bar t r. Biz her eve girdi imizde birbirimize Merhaba yerine Selam n Aleyküm diyoruz, yani sizlere bar diliyoruz demektir. slam n özü bar t r ama birçok insan bunun anlam n bilmiyor diyor. Tagouri ailesi, Dünya Ticaret Merkezi ni bombalayanlar n, eylemlerini din ad na gerçekle tirdiklerini iddia etmelerine ra men, Allah n bu insanlar n kalbinde yer almad na inan yor. Yahia, Terörist, inanc ne olursa olsun, teröristtir ve terör eylemlerini dinle ba da t rmamal y z diyor. 1 Tagouriler, ayr ca, Amerika hakk nda yaz lan ve söylenenlerin, Amerikan halk n ve Amerika daki Müslümanlar n ya am n do ru olarak yans tmad konusunda tüm dünyadaki Müslümanlar uyar yor. Salwa, A.B.D. de çok say da Müslüman ya yor. slam bu ülkede en h zl yay lan din ve bir çok insan slam dinine geçiyor. Birmingham daki camiye gelen müminlerin % 80 i sar n ve mavi gözlü Amerikal lardan olu uyordu. Hayat mda hiç böyle bir ey görmedim diyor. Salwa, ayr ca, En önemlisi, dini görevlerimizi bu ülkede belkide dünyan n herhangi bir yerinden daha özgür ekilde yerine getirebiliyoruz diyor. Yahia ise Amerika da çok çal rsan z her zaman eme inizin kar l n al rs n z. Tüm vatanda lar n ifade özgürlü ü ve bireysel haklardan adil ve e it olarak yararland bir Anayasaya sahip olan bir ülkede ya amak büyük bir nimettir. Amerika da ya ad m z için çok ansl y z diyor. 2 Phyllis McIntosh Washington, D.C., bölgesinde serbest olarak çal an bir yazard r. 10

11 K KÜLTÜRLE B RARADA YA AMAK Kendimi ayr kimliklerde görmüyorum. Ben, de erlerimi dinime göre sapt yorum ve tüm di er unsurlar bu çerçevenin içinde yerini buluyor. Ben Müslüman olan Filistinli bir Amerikal y m. Dr. Laila al-marayati, A.B.D. Uluslararas Dini Özgürlük Komisyonu üyesi Ben, Amerikal olmaktan ve Amerikan pasaportu ta yarak tüm dünyada seyahat edebilmekten duydu- um gururun yan s ra, özellikle Amerika da, slam dininin vecibelerini eksiksiz ekilde yerine getirebilen bir ki i oldu umu hissediyorum. Bunun anlam, sabah yataktan kalkt m andan ak am evime döndü üm ana kadar korkudan uzak bir ya am sürmektir. mam Yahya Hendi, Washington D.C. deki Georgetown Üniversitesi din görevlisi Ben, her iki kültürle kar la ma f rsat n buldu um için kendimi ansl say yorum. Çocuklar m, stanbul da büyük bir aile olarak ya ad m z dönemin s cak ili kilerini hala an ms yorlar. O zamanlar televizyonumuz yoktu, bütün duygular m z payla rd k. A.B.D. bireyselli e sayg gösteren bir ülke, dolay s yla özel ya am ma müdahale edilmemesinden, yaln z kalabilmekten, bas n ve siyasi görü özgürlüklerine sahip ya amaktan keyif duyuyorum. Necva Özgür, Kaliforniya n n Pasadena ehrinde Okul Müdürü Ara t rmalar, k zlar n genellikle spordan ve özellikle erkeklerle yar malar n gerektiren spor dallar ndan uzak durdu unu gösteriyor. Biz, k zlar n geleneksel k yafetlerini engellemeyecek spor becerileri edinmesini sa l yoruz. Onlar n, Amerikan toplumunun bir parças olduklar n hissetmelerini ve kendilerini di erlerinden farkl olarak alg lamamalar n istiyoruz. Sahan n kenar nda futbol oynayan çocu unu izleyen türbanl anne, ender bir olay de il, ola an bir görüntü olmal d r. Semeen Issa, e itimci nsanlar, Müslüman Amerikal lar n hiç bir zaman devlet yönetiminde yer alamayaca n söyledi inde, onlara ayn eyin Kennedy ad ndaki bir Katoli in ba kanl k seçimlerine adayl n koydu unda söylendi- ini hat rlat yorum. Suhail Khan, Kongre personeli Tüm dünyadaki Müslümanlar n A.B.D. ve Kanada daki Müslüman cemaatlerinden beklentisi, nüfusu h zla artan, dinamik, e itimli ve yenilikçi bir toplum olarak, tüm dünyay kapsayacak bir slam Rönesans n n ba lat lmas na destek vermeleridir. Murad Wilfried Hofmann, Müslüman hukukçu Müslümanlar toplumsal alanda gitgide daha fazla yer almak istiyor. Bununla birlikte hala kendilerini Amerikan ya am n n çekirdek gruplar n n d nda bir cemaat olarak görüyorlar. Ancak bu durum topluluk üyelerinin kültürel miraslar n öne ç kar p önemli pozisyonlara gelmeleriyle de i ecektir. Amerika n n tarihinde ülkeye yerle en tüm göçmen gruplar ayn evrelerden geçmi ve toplumsal ya amlar n geldikleri ülkelerden farkl ekilde geli tirmi lerdir. Bu gruplar n ibadet merkezleri, dine hizmet eden mekanlar olman n yan s ra, cemaat üyelerinin toplumsal ya am üzerinde de etkili olmay ba arm t r. Bu hareket, geçen yüzy llarda Amerika ya yerle en Alman Protestan, rlandal ve talyan Katolik ile Hollandal Kalvinist göçmen gruplar n n ya ad evrelerin benzeridir. David Roozen, Hartford Semineri 11

12 A LE YA AMI MÜSLÜMAN CEMAAT NDEN GÖRÜNTÜLER Biraraya gelmeyi gösteren bir resim: Bu Irakl -Amerikal Müslüman, Michigan daki bir camide namaz k lan dinda lar na kat l yor. 2. North Carolina daki Greater Charlotte slam Derne i nde, Müslüman izci k zlar, toplant n n bitiminde izci yemininin ard ndan dua ediyorlar. 3. New Mexico slam Merkezi nde gerçekle tirilen dinleraras törende kad nlar dua ediyor. 4. eker Bayram Ramazan n bitimini belirliyor. Michigan n Dearborn ehrindeki Amerikan slam Merkezi üyeleri Bayram gününü dualarla kutluyorlar. 5. Müslüman müminler New York slam Kültür Merkezi nde e itim çal malar yap yor. 6. Ohio nun Colombus ehrinde, Ohio Devlet Üniversitesi nin bilgisayar bölümünde okuyan bir Fasl ö renci, Omar Ibn Khattab camisinde k l nacak ak am namaz n beklerken sakin bir kö ede Kuran okuyor. 7. Atlanta da, Majid of slam çar s yak n nda ya ayan Siyah Müslümanlar, Cuma namaz ndan sonra bir araya geliyor. Amerika daki Siyah Müslümanlar n ço u slam dinini y llar aras nda kabul etmi tir. 8. Kosoval mülteciler Selvete ve Beqir, New Jersey in Fort Dix ehrinde gerçekle en slami evlenme töreninden sonra mülteci köyündeki mescitten ç k yorlar. Çiftin giysileri, alyanslar ve dü ün pastas, yard m kurumlar n n deste iyle sat n al nm t r. 12

13 AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

14 MÜSLÜMAN CEMAATLER GÜNLÜK YA AMDAN GÖRÜNTÜLER Virginia eyaletinde, Washington D.C. nin bir banliyösü olan Chantilly de eker Bayram kutlamalar nda dönme dolapta e lenen bir k z çocu u. Bayram enliklerine binlerce Müslüman kat l yor. 2. Arap as ll Amerikal lara hizmet veren ve Michigan n Dearborn ehrindeki en büyük toplumsal merkezlerden biri olan ACCESS de görevli iki gönüllü, çal malar hakk nda görü üyorlar. 3. Pennsylvania n n Philadelphia ehrinde Müslüman bir lise ö rencisi k z bayrak yar nda ko uyor. 14

15 New York un Brooklyn mahallesinde Arap-Amerikal bir genç k z sokakta sat lan anahtarl klara bak yor. 5. New York slam Kültür Merkezi nin önünde Müslümanlar sosisli sandviç sat n al yor. 15 AMER KA DA Müslümanlar n Ya am

16 MÜSLÜMAN CEMAATLER MÜSLÜMAN GÖÇ Jane I. Smith Günümüzde A.B.D. de ya ayan Müslümanlar, göçmenler, ülkede do anlar, Sünniler, iiler, muhafazakarlar, liberaller, dinsel inançlar na ba l olanlar ve olmayanlar gibi farkl ak m ve kimlikleri temsil ederler. A.B.D. nin toplam nüfusunda yer alan Müslümanlar n say s tam olarak bilinmemekle beraber, yar s ndan fazlas birinci, ikinci veya üçüncü ku ak göçmen ailelerden gelmi tir. 18. ve 19. yüzy llarda Amerika n n güney eyaletlerinde pamuk tarlalar nda köle olarak çal t r lan Afrikal lar n bir bölümünün Müslüman olmas na ra - men, slam kimli ini koruyabilenlerin say s çok azd r. Bu yüzden, slam ara t rmac lar n n büyük bir k sm, çal malar n 19 cu yüzy l n sonuna do ru Ortado- u dan Bat ülkelerine gelen Müslüman göçmenler konusuna odaklam t r. Tarihçilerin göç dalgas konusunda ortak bir tan m geli tirememesine ra men, Müslümanlar n Amerika ya göçleri, genellikle dalga olarak nitelendirilen bir dizi belirli dönemde gerçekle mi tir. lk göçmenlerin, y llar aras nda, Osmanl mparatorlu u nun yönetimi alt nda Büyük Suriye olarak adland r lan ve günümüzde Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin ve srail topraklar n içeren k rsal bölgelerden geldi i bilinmektedir. Bu göçmenlerin büyük bir bölümü H ristiyan olmakla beraber, aralar nda baz Müslüman gruplar da vard. Ço unlukla ekonomik sebeplerden dolay ülkesinden ayr lmak zorunda kalm bekar erkeklerden olu an bu göçmen grubu, genellikle i çi ve esnaf olarak çal arak gerideki ailelerine para yollamay ve yeterince para kazand ktan sonra ülkelerine dönmeyi amaçl yordu. Bunlar n bir bölümü ise, Osmanl ordusunda askerlik yapmamak için ülkesini terk eden gençlerden olu uyordu. Bu göçmenler, genellikle Amerikan n Do usu, Middle West bölgesi ve Pasifik K y lar na yerle mi tir. A.B.D. GÖÇ YASALARI VE DALGALARI Osmanl mparatorlu u nun Birinci Dünya Sava n n sonunda parçalanmas, Orta Do u kökenli ikinci Müslüman göç dalgas na yol açt. Bu dönem, ayn zamanda Avrupa ülkelerinin Ortado u daki Arap topraklar n manda sistemiyle yönetti i sömürgecilik dönemidir. Sava n Lübnan da do urdu u y k m n iddeti, insanlar ya amlar n devam ettirebilmek için kaçmaya zorlad. Çok say da Müslüman, ekonomik ve siyasi nedenlerden dolay Bat ya göç etme e karar verdi. Bunlar n ço u A.B.D. ye daha önce gelmi olan akrabalar n n yan na yerle tiler. 16

17 HAREKETLER Birçok Suriyeli aile 19. yüzy l n sonunda New York a yerle mi tir. Solda, W. Bengough taraf ndan yap lan resimde, 1890 y l nda, Lower Manhattan da bulunan Washington Street teki Suriyeli göçmen mahallesinde günlük ya amdan sahneler görülmektedir y l nda A.B.D. de yürürlü e giren ve 1890 da (daha sonra 1920 olarak de i tirildi) Amerika da ya ayan yabanc kökenli vatanda lar n toplam nüfus içindeki oran na göre saptanan yeni göçmenlik kota sistemi, k sa zamanda ikinci göç dalgas n s n rlad. Bu yasa, 1930 lu y llarda Amerika ya göç eden Müslümanlar n say s n n önemli oranda azalmas na neden olmu tur. Bu dönemdeki göçler, sistemin ön- slam Ara t rmalar Profesörü olan Jane I. Smith, Hartford Semineri, McDonald slam Ara t rma Dairesi, H ristiyan-müslüman li kileri Merkezi müdürü ve H ristiyanl k-müslümanl k ili kilerini inceleyen Muslim World ( slam Dünyas ) adl derginin yay nc s d r. Son yay nlar aras nda Islam in America (Amerika da slam), Oxford History of Islam (Oxford slam Tarihi) içindeki Islam and Christendom ( slam ve H ristiyanl k), Muslim Communities in North America (Kuzey Amerika daki Müslüman Cemaatler), Mission to America (Amerika ya Misyon), Five Islamic Communities in the United States (A.B.D. de Be Müslüman Cemaat) yer almaktad r. 17

18 MÜSLÜMAN CEMAATLER 1 1. Ba kan Lyndon B. Johnson, 3 Ekim 1965 te, New York Liman Liberty Island adas nda yeni göçmenlik yasas n imzal yor l y llarda Afrikal -Amerikan ve Asya kökenli Müslüman çocuklar n kat ld bir toplant da erkekler ön s ralarda, k zlar ise arkada oturuyor. 3. Bu Arnavut kökenli göçmenler, May s 1999 da, New Jersey in Fort Dix kasabas ndaki yemekhanede seccadelerinin üzerinde haftal k Cuma namaz n k l yorlar. gördü ü tercihten dolay, daha önce ülkeye yerle mi olan ki ilerin akrabalar yla s n rl d r. Ülkelerine geri dönme hayallerinin büyük bir olas l kla gerçekle meyece ini anlayan eski göçmenler, ailelerinin sa layaca deste e ihtiyaç duyduklar n n bilincine vard lar. Tan mlanabilen üçüncü göç dalgas, y llar aras nda, Ortado u nun d ndaki ülkelerden gelen Müslümanlardan olu mu tur y l nda yenilenerek yürürlü e giren A.B.D. Göçmenlik ve Vatanda l k yasas nda, göçmen kotalar n n A.B.D. nin 1920 y l nüfusuna göre saptanmas, göçmenlerin ço unlukla Bat Avrupa kökenli olmas na yol açm t r. Buna ra men, Müslüman göçmenler, Do u Avrupa (özellikle Yugoslavya ve Arnavutluk) ile Sovyetler Birli i gibi ülkelerden gelmeye ba lad ; bir k sm ise 1947 y l nda Hindistan n ikiye bölünmesinin ard ndan Hindistan ve Pakistan dan göç etti. Amerika ya daha önceki dönemlerde göç eden Müslümanlar n ço unun k rsal ve kentsel bölgelere yerle mesine kar n, üçüncü dalga göçmenleri, genellikle kent kökenli olduklar ndan, özellikle New York ve Chicago gibi büyük ehirlere yerle tiler. Baz lar ülkelerinin seçkin ailelerine mensuptu. Bunlar, genellikle, önce gelenlerden daha e itimli, bat l fikirlere sahip, Amerika da ö renim ve teknik e itim görmek ümidiyle gelen ki ilerdi. Dördüncü ve son Müslüman göç hareketi, 1965 y l ndan sonra Ba kan Lyndon Johnson un ulusal kökene dayanan kota sistemini ortadan kald ran yeni göç yasas n onaylamas yla gerçekle mi tir. Yeni göç yasas, A.B.D. de akrabalar olan ve ülkenin ihtiyaç duydu u meslek dallar nda çal an göçmenlere öncelik tan maktad r. Amerikan tarihinde bir dönüm noktas olan bu yeni yasa, 20. yüzy l n ba ndan beri ilk kez, göçmenlerin, kökenleri göz önünde tutulmadan ülkeye kabul edilmelerine olanak sa lam t r y l ndan sonra, Bat Avrupa dan gelen göç dalgas önemli oranda azalarak yerini Ortado u ve Asya kökenli göçmenlere b rakm t r. Bu dönemde Amerika ya bu bölgelerden gelen göçmenlerin yar s ndan fazlas Müslümand r. 20. yüzy l n son birkaç on y l ndan önce A.B.D. ye yerle en Müslümanlar n büyük bir ço unlu u üniversite tahsili yapmak üzere, ekonomik durumlar n iyile tirmek için veya Birinci Dünya Sava n n sonunda ortaya ç kan siyasi sorunlar yüzünden göç etmi tir. Son y llarda Amerika ya gelen Müslümanlar n ba l ca göç etme nedenleri ülkelerindeki siyasi karma a ortam d r. Göçmen ve mültecilerin kaçmak ve s nmak için Bat ya gelmesine sebep olan belli ba l olaylar aras nda, Arap ülkelerinin 1967 sava nda srail e yenilmesi, Lübnan daki iç sava ve do urdu u etkiler say labilir. ran Devrimi, Humeyni nin 1979 da yönetimi ele geçirmesi ve Irakla ran aras nda 10 y l süren sava, baz ranl lar n bat ya göç etmesine sebep oldu. Mültecilerin ço u Amerika ya ve özellikle Kaliforniya ya yerle ti. Bugün A.B.D. de bir milyonu a k n ranl oldu u tahmin ediliyor. Irak n Kuveyt i i gali ve Körfez Sava n n ard ndan çok say da Kürt Amerika ya gelmi tir. A.B.D. ye son y llarda siyasi çat ma ve iç sava yüzünden gelenler aras nda Somali, Sudan ve di er Afrika ülkelerinden ve Afganistan dan gelen Müslümanlar ile eski Yugoslavya daki etnik ar nd rma hareketinden kaçan Müslüman mülteciler de yer almaktad r. Hindistan ile Pakistan aras nda y llard r devam eden çe itli çat malar, daha huzurlu bir ya am aray içinde olan vatanda lar n n bir k sm n n Bat ülkelerine ve özellikle ngiltere ve A.B.D. ye göç etmesine yol açm t r. 20. yüzy l boyunca A.B.D. ye yerle en Pakistanl, Hintli ve Banglade li göçmenlerin, geçmi dönemlerde Amerika daki Müslüman toplumunun sa- 18

19 2 3 dece küçük bir bölümünü olu turmas na ra men, say lar n n son birkaç on y lda önemli oranda artarak günümüzde bir milyonu a t tahmin edilmektedir. Ço- u doktorluk ve mühendislik gibi geçerli mesleklere sahip olan Pakistanl ve Hintli Müslümanlar, Amerika daki Müslüman siyasi gruplar n n geli mesinde önemli bir rol oynam ve cami cemaatlerinde sivil önderlik yapm t r. Günümüzde, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerden artan say larda gelen Müslümanlar n büyük bir k sm yüksek e itimli olup, ço u kez Amerikan slam nda liderlik görevlerini üstlenmektedir. TOPLUMSAL ÇE TL L K Amerika daki Müslüman toplulu unun en önemli kesimini olu turan Sünni ve ii Araplar, gittikçe artan oranda, e itimli ve meslek ya am nda ba ar l ki iler olarak uluslar ve rklar ötesi niteliklere sahip Amerikan slam n n geli mesine öncülük etmektedir. Ayr ca Türkler, Do u Avrupal lar, Gana, Kenya, Senegal, Uganda, Kamerun, Gine, Sierra Leone, Liberya ve Tanzanya gibi çok say da Afrika ülkesinden ve di er memleketlerden gelen göçmenler, Amerikan Müslüman toplumunu olu turan farkl cemaatlerin göze çarpan üyeleridir. Müslüman göçmenler, birbirleriyle olan ili kilerini etkin ekilde düzenlemeye çal man n yan s ra, çe itli Afrikal -Amerikan Müslüman hareketlerinin üyeleriyle birle me konusuyla da yüzyüze geliyorlar. Afrika dan yeni gelen göçmenlerin bir k sm ise Amerika daki etnik ve dinsel yap n n karma kl n anlamakta zorlan yor. Yüzy l n ba nda Amerika ya gelen Arap göç hareketindeki Müslümanlar n ço u, tüm di er ülkelerden gelen ilk ku ak göçmenler gibi gezgin i çilik, ufak tefek mal sat m veya madencilik gibi basit i lerde çal arak ilerleme f rsat n buldular. Birçok Arap Müslüman, lisan bilgisi, e itim ve sermaye gerektirmeyen seyyar sat c l k mesle- ini seçtiler. Di erleri amelelik ve ülkenin bat s nda dö enen demiryollar nda i çilik yaparak ya amlar n sürdürdüler. Göçmen kafilelerine kat lan Müslüman kad nlar ise dokuma tezgahlar nda ve fabrikalarda i çi olarak zor ko ullar alt nda çal mak zorunda kald lar. Bu ba lang ç dönemi, Amerika daki Müslüman göçmenlerin ço unun yoksulluk, yaln zl k, dil bilmeme ve ailelerinden ve din karde lerinden uzakta olman n üzüntüsünü ya ad zor ve s k nt l y llard. Göçmenler, zamanla, vatanlar na geri dönmenin çok uzak ve zay f bir ihtimal oldu unu anlay nca, Amerikan ya am na uyum sa lamak için çaba gösterdiler. Gençlerin bir k sm cemaat içindeki din karde leriyle evlendi, uygun e bulamayanlar anavatanlar ndan gelin getirtti, baz lar ise farkl dinlere mensup ki ilerle evlendiler. Zamanla daha fazla süreklilik arz eden mesleklere yöneldiler ve ço u kez geleneksel becerilerini kullanarak restoran, kahve, pastane ve bakkal dükkanlar i letmeye ba lad lar. ngilizce ö renen ve ekonomik ba ms zl klar n kazanmaya ba layan Müslüman göçmenler, bir araya gelmek ve çocuklar na din e itimi vermek amac yla, toplumsal örgütlenmelerini de ba latt lar. Amerika daki ya am n Müslümanlar için her zaman kolay olmad n belirtmek gerekiyor. Çe itli din ve rklar n biraraya gelerek kayna t bir göçmen ül- 19

20 MÜSLÜMAN CEMAATLER kesi olan Amerika da, özellikle 1960 y llar nda güçlenmeye ba layan sivil halk hareketi öncesinde rk ayr m ya anmaktayd. O dönemlerde, Müslüman göçmenlerin ço u kimliklerini ve dinlerini gizlemek amac yla adlar n Amerikan adlar yla de i tiriyor, k yafet, örf ve adetleriyle toplumun di er kesimlerinden farkl görünmemek için çaba gösteriyordu. Müslüman göçmen nüfusun gittikçe artmas, cemaat üyelerinin daha geni bir yelpazeden olu mas, e itimlerini geli tirmesi ve kendileri hakk nda bilinçlenmelerini ifade etmeye ba lamas, Amerikan toplumuna ayak uydurma çabalar n n yerini, Amerika da ya aman n önemi konusunda daha seviyeli tart malar n almas na yol açt. Bununla beraber Müslümanlar, dini kültürlerine sahip ç kman n bilincini de korudular. Amerika n n k rsal ve kentsel bölgelerinde Sünni ve ii Müslüman cemaatlerinin olu mas ve son y llarda dini, siyasi, mesleki ve sosyal amaçl Müslüman derneklerinin kurulmas, bu do rultudaki görü lerin yayg nla mas na yard mc olmu tur. ÜLKEN N ÇE ITLI BÖLGELER NE YERLE ME Günümüzde Müslümanlar A.B.D. nin hemen hemen her yerinde ya yor, çal yor ve çocuklar n devlet okullar nda okutuyorlar. slam ibadet yerleri (camiler, bu amaçla düzenlenmi evler, hatta dükkan önleri) yayg n olarak görülmektedir. Amerika daki ilk Müslüman cemaatleri Middle West bölgesine yerle ti. Kuzey Dakota da Müslümanlar 1900 lü y llar n ba nda, ibadet etmek için biraraya geldiler; Indiana da 1914 y l nda ilk slam Merkezi kuruldu ve Iowa n n Cedar Rapids kentinde günümüzde halen kullan lan en eski cami in a edildi. Detroit in d nda yer alan Michigan n Dearborn kenti, uzun y llardan beri Ortado u nun çe itli ülkelerinden göç eden Sünni ve ii Müslümanlar bar nd rm t r. Ço unu Ford Motor Company tesislerinde çal ma f rsat n n cezbetti i göçmenlerin kurdu u cemaate, zamanla ba ka Müslümanlar da kat ld. Michigan, Ortado- u dan gelen Müslüman ve H ristiyanlar n ya ad en büyük Arap-Amerikan yerle im merkezidir. Amerika ya göç eden Müslümanlar ba ka büyük kentlere de yerle tiler. Massachusetts de Boston yak nlar ndaki Quincy tersanesi, 1800 lü y llardan beri Müslüman göçmenlere i sa lam t r. 20. yüzy l n ba lar nda New England a yerle en birkaç ailenin hayallerinin gerçekle mesi sonucunda in a edilen New England slam Merkezi nin büyük camisi, i adamlar, ö retmenler, serbest meslek sahipleri, tüccar ve i çilerden olu an cemaatin bir araya gelerek ibadet etmesine imkan vermektedir. slam, New York ta, bir yüzy l a k n bir süreden beri varl n sürdürmektedir. Kuruldu undan beri A.B.D. nin en büyük kenti olan New York, çok çe itli etnik gruplar bar nd rmakta ve kentin Müslüman cemaati, tüccar denizciler, esnaf, e lence sektörü mensuplar, serbest meslek sahipleri ve i adamlar gibi farkl kesimlerin temsilcilerinden olu maktad r. New York taki Müslümanlar, dünyan n neredeyse tüm ülkelerinden gelen geni bir ulus yelpazesi olu turmaktad r. New York ta cami in aat faaliyetleri h zla geli mektedir. Ulusal slami kurumlar, kenti etkinliklerini geli tirmeye uygun buluyorlar ve dini e itim veren çok say da ilk ve orta dereceli okul ile, Müslümanlar taraf ndan i letilen dükkan ve i yerleri ehrin her taraf nda aç l yor. Göçmen Müslümanlar n yerle ti i ilk kentlerden biri de, baz lar na göre, 1900 lü y llar n ba nda di er Amerikan kentlerine k yasla en çok say da Müslüman n oturdu u Illinois eyaletindeki Chicago kentidir. Günümüzde Chicago da ya ayan Müslümanlar, Ortado u, Hindistan, Orta ve Güney Asya ile dünyan n farkl ülkelerinden gelmi olup slam tan tma, cemaatlerine çe itli hizmetler sunma, din karde leriyle ve farkl dinlere mensup ki ilerle ili ki kurma aç s ndan çok etkindir. Chicago ve çevresinde 40 a k Müslüman grup ya amaktad r. Müslümanlar, Kaliforniya n n Los Angeles ve San Francisco kentlerinde de oldukça uygun bir ya am ortam bulmu tur. Bu göçmenler de slam ülkelerini temsil etmekte olup, yak n bir geçmi te Afganistan, Somali ve di er Afrika ülkelerinden gelenleri içermektedir. Güney Kaliforniya slam Merkezi, Amerikan n, e itimli personeli, yay nlar ve cemaat liderlik etkinlikleriyle ün yapm en büyük müslüman kurumlar ndan biridir. Merkezin görkemli tesisleri, Müslüman cemaatinin ihtiyaç duyabilece i tüm hizmetlerin sunulmas na olanak sa lamaktad r. Günümüzün Müslüman göçmenleri, Amerika daki ya am n do urdu u sorunlara farkl çözümler üretmektedir. Kimlik, çal ma olanaklar, k l k-k yafet, kültürel yabanc la ma gibi konular birçok Amerikal Müslüman için özellikle önemlidir. Di er belli ba l konular aras nda farkl rk ve geleneklere sahip di er Müslümanlarla ili kiler, çocuklara din e itiminin nas l ve nerede verilece i, kad nlara uygun rol ve f rsatlar yer almaktad r. Müslüman göçmenlerin büyük bir k sm, Amerikan ya am n n ana hatlar ndan kopukluk a amas ndan, siyasi ve toplumsal alanlarda 20

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar Amerikan ekonomisinin ana hatlar AMER KAN EKONOM S N N ANA HATLARI 2 Giri : Süreklilik ve De i iklik 6 Amerikan Ekonomisi Nas l ler 20 Amerikan Ekonomisi: K sa Bir Tarihçe

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

A.B.D. SEC MLER 2004

A.B.D. SEC MLER 2004 A.B.D. SEC MLER 2004 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı