ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISININ GELM* DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION IN CHILDREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISININ GELM* DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION IN CHILDREN"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISININ GELM* DEVELOPMENT OF TIME PERCEPTION IN CHILDREN Prof. Dr. Mustafa SAFRAN** Dr. Ahmet MEK*** + Özet Bu çalımada, Türkçe ve ngilizce literatürde yapılmı olan aratırmaların bulgularından hareketle çocuklarda yaa balı olarak zaman algısının geliimi ele alınmıtır. Bu çerçevede, çocukların günlük yaamlarında kullandıkları zaman algısının (konvansiyonel zaman) genel zaman algısından farkına deinilmi, özellikle saat ve takvime yönelik zaman algısının geliimindeki farklılamaların nedenleri ortaya konmutur. Bunlar, çocuklarda zaman algısının geliimine etki eden faktörler olarak deerlendirilmitir. Sonuç olarak zaman algısının, çocukta kendiliinden ortaya çıkmadıı, yaa balı zihinsel geliim ve tecrübe ile ekillendii üzerinde durulmu, günlük yaamda zaman düzenleyicileriyle etkileiminin younluuna balı olarak ekillendii vurgulanmıtır. Anahtar kelimeler: zaman kavramı, zaman algısı, konvansiyonel zaman Abstract In this study, the development of time perception connected to age in children through the findings of researches which were done in Turkish and English literatures is studied. In this frame, the difference between time perception (conventional time) which children use in their daily lives and general time perception is mentioned, and especially the reasons of differentiations in the development of time perception aimed at hour and calendar is studied. The reasons of these differentiations are evaluated as factors that affect the development of time perception in children. As a result, it is given a lot of attention that time perception doesn t appear automatically in child, and that time perception acquires a shape from mental development and experience related to age. Also, it is emphasized that time perception acquires a shape connected the intensity of its interaction with time organizers in daily life. Keywords: time concept, time perception, conventional time GR Toplumda ilerin etkili bir ekilde yürütülebilmesi için kiilerde bireysel olarak kazanılmı ortak bir zaman algısına ihtiyaç vardır. Çünkü insanlar, zamana balı olarak günlük yaantılarını düzenlerler. Bireylerde ilikileri ve ileri düzenleyen zaman yönetimi becerisi, sahip oldukları zaman algıları çerçevesinde gerçekleir. Zaman algısı, hem zihinsel hem de sosyal bir olgudur. Zihinseldir, çünkü insan, gün ııı periyoduna balı olarak kazanmı olduu, vücuduna ait pek çok etkinlii düzenleyen biyolojik saati yanında, bir de yaanan olayları kronolojik bir sıralamaya tâbi tutabilen zihin saati ne sahiptir. Bu çalıma, 2006 da, Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı, Tarih Öretmenlii Bilim Dalı nda doktora tezi kabul edilmi olan lköretim Örencilerinde Tarihsel Zamana Kavramının Geliimi ve Öretimi adlı yayımlanmamı çalımanın aynı balıklı bölümünden hareketle hazırlanmıtır. ** Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi Ortaöretim Sosyal Alanlar Eitimi Bölümü Tarih Öretmenlii A.B.D. *** + Marmara Üniversitesi Atatürk Eitim Fakültesi Ortaöretim Sosyal Alanlar Eitimi Bölümü, Tarih Eitimi A.B.D.

2 543 Zihin saati; saliselerden, saatlere ve yüzyıllara kadar uzanan zaman süreçlerini önce kendi içinde bir düzene sokar, sonra da bunların beyinde bir sıraya göre yerletirilmesini salar. Yaanan her olay, bu zihin saatinin içinde belirli bir yere kaydedilir. Bu sayede bir olayın hangi olaydan önce veya sonra yaandıı, neyin ne kadar süre olduu gibi pek çok verinin hatırlanabilmesi salanır (Canda, 2002:52). Dier yandan zaman algısı sosyal bir olgudur. Çünkü, insanlar arası ilikileri düzenledii gibi, sosyal bir kurum olarak çocukluktan balayarak örenilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yani, kii ilk on yılda zaman kurumsallamasına uygun bir ekilde kendini disiplin altına almayı ve kısıtlamayı örenmezse, toplumda yetikin bir insan konumunu elde etmesi zor olabilecektir (Elias, 2000: 24). Her eyin belirli bir dakiklie balı olarak yürüdüü günümüz toplumlarında, bu yargının abartılı sayılamayacaı söylenebilir. ÇOCUKLARDA ZAMAN ALGISI VE GELM Zaman algısı da dil gibi, kiinin doutan getirdii bir takım yetileri sosyal etkileimle gelitirmesi esasına dayanan bir beceri olduu için örenilmesi gerekir. Ancak, zaman doası itibariyle soyut olduu için çocuklar onu birden bire anlamakta, kavramakta zorlanırlar. Bu yüzden zaman kavramı, çocuklar tarafından yetikinlik dönemine kadar tam olarak anlaılamaz (Naylor ve Diem, 1987: 305). Bu durumun iki ana sebebi vardır. Bunlardan ilki çocuklarda, zamana ait olmayan kavramların, zamana ait olandan daha önce kazanılmasıdır (Bentley, 2001: 450). Dieri ise, zaman kavramının, mekân ve nicelik kavramları gibi kendiliinden ortaya çıkmamasıdır (Güven, 1988: 11). Soyut ve karmaık bir kavram olan zamanın yetikinlerde farklı kullanım ekillerinin olduu ve bu tarz kullanım ekillerinin 10 ya civarı çocuklar da bile görülmedii belirtilmitir (Web:1). Buna karılık birçok aratırmacıya göre, çocukların zaman anlayılarındaki geliimler ise 5 12 yaları arasında, yaa balı olarak meydana gelmektedir (Friedman 1991: 140). Çocuun, erken yalardan itibaren zaman kavramına ilikin uyarılar almasının ve zaman kavramını anlamaya balamasının onun, bazı olaylar ile günün belirli zamanları arasında balantı kurmasını beraberinde getirdii söylenebilir. Bu yüzden, gelimi ülkelerin eitim-öretim sistemlerinde çocuklarda zaman algısının geliimi dikkatli bir biçimde planlanmıtır. Örnein, ABD de müfredat için zamana ait üç temel kavram kategorisi belirlenmitir. Bunlar, saat, takvim, kronolojidir (Muir, 1990: 215). Bunlardan, saat ve takvim bilgisinin kazandırılması konvensiyonel zaman balıı altında ele alınmıtır. ÇOCUKLARDA KONVANSYONEL ZAMAN KAVRAMININ GELM Okullarda öretilen günün saatleri, yılın ayları, haftanın günleri ve mevsimler konvansiyonel zaman sistemi (conventional time system) eklinde adlandırılmıtır (Güven, 1988: 2). Konvansiyel zaman kavramı, bireylerin yaamlarını düzenlemek için kullandıkları fiziksel zamanın birimlendirilmi biçimidir. Konvansiyonel zaman kavramının genel anlamdaki zaman kavramından farkları öyle açıklanmıtır (Güven, 1988: 35): 1. Konvansiyonel zaman kavramı günün saatleri, haftanın günleri, yılın ayları ve mevsimler eklinde olup balayı ve biti noktası yoktur. 2. Konvansiyonel zamanda dairesel devamlılık özellii vardır. Bu döngü süreklidir. Türkiye de çocuklarda zaman kavramının geliimini ilk kez deneysel bir çalımayla belirlemeye çalıan F. Güven, konvensiyonel zaman kavramının geliiminde etkili olan etmenleri u ekilde çerçevelemitir: 1. Konvansiyonel zaman kavramının geliimi, çocukta sanıldıı gibi sadece sınıflama becerisine deil, sıralama-serileme becerisine de balıdır. Ayrıca, bunun için çocukta dairesel devamlılık algısı nın gelimesi de gereklidir (Güven, 1988: 35). Konvansiyonel zaman kavramının kazanılmasının sınıflama becerisiyle ilikili olmasının sebebi, zamanın dairesel devamlılık özelliinin kazanılmasıyla sınıflama

3 544 becerisi arasında bir ilikinin olmasıdır. Sınıflama becerisi tam anlamıyla 7 8 yalarında gerçeklemektedir 2. Konvansiyonel zaman kavramının kazanılması, hem sıralama hem de sıralama-serileme becerisinin kazanılmasıyla ilikilidir. Zamana göre sıralama, yaa balı olumakta bu beceri 8 yaında tamamen kazanılmı olmaktadır. Sıralama-serileme becerisi ise tam anlamıyla 8 9 yalarında olumaktadır. 3. Zamanın dairesel devamlılık özelliinin kazanılmasıyla sıralama-serileme arasında bir iliki vardır. Çocuklarda dairesel devamlılık algısı tam olarak 9 yaında gelimektedir. 4. Haftanın günleri-yılın aylarına ilikin konvansiyonel zaman ilemleri Türkiye de 9 yaındaki çocuklarca tamamen kazanılmı olmaktadır (Güven, 1988: 56 74). Aratırmalar, Amerikalı çocukların genelde 6 8 yalarında haftanın günlerini, mevsimleri, ayların sırasını örendiklerini ve sonraki 2 yıl içinde bir dönemdeki farklı noktalardaki öelerden ileriye doru zihnen hareket edebildiklerini göstermitir (Friedman 2000: 3). Bu bulgunun, Güven in yukarıdaki Türk çocuklarında konvensiyonel zaman kavramının geliimine ilikin verdii bilgi ile paralel olması, konvensiyonel zaman kavramının kazanımının kültürler arası olabileceini göstermektedir. Konvansiyonel zaman kavramına ilikin aratırmalarda, çocukların yakın çevreleriyle ilgili zaman problemlerinde daha baarılı olduklarını bulgulanmıtır (Güven, 1988: 36). Bu durum, örencinin örenme baarısında konu balamında yakın çevre ilikisini bir daha ortaya koyması bakımından önemlidir. ÇOCUKLARDA SAAT VE TAKVM ALGISININ GELM Çocukta zaman geliiminin ilk basamaı saate ilikin olanıdır. Dier bir deyile çocuk, zaman kavramına ilikin örenimine, onu somut bir biçimde temsil eden saatle balatmakta, takvimle devam etmekle ve kronoloji ile tamamlamaktadır. Çocuk, 2 4 ya arası, akam yemeinin ne zaman yenecei, babanın, annenin ne zaman eve gelecekleri ve ne zaman yatılacaı vb. günlük etkinlikleri zamanla badatırmaya çalımaktadır (Güven, 1988: 10). 3 yaındaki çocuklar zamanı anlatmanın bir yolu olarak saatin kullanıldıının farkına varmılar, 6 8 yaından önce çocuklar, zamanı ölçmek için takvim ve saat kullanabilmiler ve zamanla ilgili somut fikirleri anlayabilmilerdir (Miller, 2003: 47). Friedman a (1978) göre, 4-7 ya arası çocuklar ilk olarak, kiisel zamanın farkına varmakla ie balamaktadırlar. Balangıçta, geçmi imdi ve gelecek, önce, sonra, imdi ve daha sonra kelimeleriyle ayırt edilmektedir (Simchowitz, 1995: 15). 4 yaındaki çocukların, iki hedef olayın göreceli yakınlıını ayırt etmede baarılı oldukları, fakat bir günden daha uzun zamansal dönemler üzerinde zaman birimlerine dikkat ederek daha eski olanı yerletiremedikleri bulunmutur. Bu çocukların, sorularla yapılan rehberlikten de faydalanamadıkları görülmütür (Friedman 1991: 153). Çünkü 5 yaından önce çocuun zihninde zaman ve uzay karıık ekildedir. Bu yüzden zaman; çocuk açısından tek biçimli, homojen bir akım halinde deildir. Soyutlama yeteneinin gelimemesinden dolayı zaman belirli nesne, yer ve olaylara balıdır. Gelimemi bir öncesonra ve süreklilik algısına sahip olan çocukta geçmi, yalıtılmı gerçekle hayalin karıımı eklindedir. Cisimler, olaylar ezamanlı ekilde hatırlanır ve dünün tek kategorisinde gruplanır. Böylece, geçmi farklı izlenimlerin, yüzeysel mozaiklerinin bir çeididir (Jahoda, 1963: 90). Bir çocuk 5 yaına geldiinde, geçmi olayın bir gün mü yoksa bir ay önce mi olduuna ancak karar verebilmektedir (Friedman 1991: 140). 4 yaındaki çocuklar gelecek zaman ifadesini ayırt etmede baarısız olmalarına ramen, 5 yaındaki çocuklar sonraki hafta ve ayda olacak olayları aylarca gerçeklemeyecek olaylardan ayırt edebilmilerdir. 6 yaından 8 yaına kadar olan çocuklar konuya ilikin yargılarını daha fazla ayırt edebilmiler, fakat birkaç aydan fazla olan olayların mesafesini saptamakta baarısızlıa uramılardır (Friedman, 2000: 1).

4 545 Bradley (1947), bir insanın bebeklikten itibaren geliimini gösteren resimlerin sıralamasını 5 yaındaki 18 çocuktan hiçbirinin baaramadıına, 6 yaındaki 20 çocuktan 4 ünün, 7 yaındaki 19 çocuktan 15 inin baarabildiine ilikin benzer bir bulgu ile 5 yaındaki çocukların geçmi zaman algılarının sınırlıını belirtmitir (Jahoda, 1963: 91). Lovel ve Slater da, bir elma aacının büyümesinin çeitli basamaklarını gösteren 6 resmi 5-6 yalarında 20 çocuktan 12 tanesinin ardıık bir sırada sıraladıını bulgulayarak (Jahoda, 1963: 91) paralel sonuçlara ulamılardır. Bunlar, 5 yaındaki çocukların geçmi zamana ait deiimi kronolojik olarak sıralamada tam anlamı ile baarılı olamadıklarının bir göstergesi sayılabilir. Ya da, Jahoda nın (1963:92), ortaya koyduu ekliyle 6 yaındaki bir çocua yaı sorulduu zaman, bunu genellikle doru olarak ifade ettiini ancak, daha yalı, daha genç sıralamasını yapamadıı bulgusu ile Forrell in, 6 yaındaki çocuklar için en yalı kiinin en uzun kii olduu örneklerinde olduu gibi, kiilerin meydana gelen yalanmalarını çocukların zamana balı olarak anlayamadıkları görülmütür. Bütün bu bulgulara karın Friedman, çocukların 6 yaından itibaren zamandaki düzenliliin farkına varmaya baladıklarını ve zamanın günlük öelerinin isimlerini daha fazla kullandıklarını belirmitir (Stow ve Haydn, 2000: 88). Nelson ise, küçük çocukların yetikinlerden daha basit betimleme çeitleri kullanarak, bilgi alanında nispeten yeterli gibi göründüklerini ancak, zamana ilikin ilemlerde farklı yollar izlediklerini belirtmitir (Friedman 2000: 3). Thorndon ve Vukelich (1988), 4-6 yaına kadar ikinci bir zaman ayrıması olduunu, bunun günlük olayların tekrarını içerdiini belirtmilerdir. Bradley (1947), 6-7 yalarında üçüncü bir zaman ayrımasından bahsetmilerdir. Bu ayrıma, saat ve takvim becerilerinin temel farklılamasını kapsamaktadır (Simchowitz, 1995: 15). Aslında, doum gününü gösteren ya da mevsimler boyunca olan takvim ve saat, zaman bölümlerini iaretlemeye yardımcı olan eylerdir. Bunlar, bu ya grubu çocuklar için anlaılması zor kavramlar olmasına ramen, genellikle çocukların 6-8 yalarında takvim ya da saat kullanarak zamanın ölçülmesi gibi somut düünceleri anladıkları söylenebilir. Ancak bu, saate balı zaman algılamasını tam olarak anladıkları anlamını taımaz. Çünkü, 6 ya grubu çocuklar saatin farkında olmalarına ramen, saate balı olarak zamanı genellikle anlatamazlar (Freeman ve dierleri, 1999: 514). Çocukların, dijital ya da analog saat üzerindeki sayıları tanımalarından kaynaklı olarak saat kaç? sorusuna cevap vermeleri onların zamanı anladıklarını göstermedii gibi herhangi bir mevsimi anlatan resim veya bir doum günü fotorafını tanımaları da zamanda süreklilii algıladıklarına delil için yeterli deildir. Çünkü zaman kavramını edinmek bir saat üzerindeki sayıları (rakamları) örenmek ve söylemekten ibaret bir yeterlilik deildir (Miller, 2003: 47; Güven, 1988: 11; Muir, 1990: 215). Bradley (1947), çocukta saat zamanı becerisinin büyük ünitelerden küçük ünitelere doru (saat, dakika, saniye eklinde) gelitiini fakat takvim zaman becerisinin küçük ünitelerden büyük ünitelere doru (gün, hafta, ay, yıl eklinde) gelitiini belirtmitir (Simchowitz, 1995: 15). Bu da zaman birimlerini anlamlandırmak için çocuun hem tümevarım hem de tümden gelimi kullanabildiinin bir göstergesi sayılabilir. Çocuklar, bazen sistemin bütününü anlamadan önce basmakalıp kavramlar hakkında bireysel önerilere sahip olabilmektedirler. Konuya ilikin örnekler, ayların sıralarını bildikleri yatan önce birinin doduu ayı söylemeleri ve saat sistemini anlamadan önce birçok etkinliin saatini bilmeleri eklindedir. Basmakalıp zaman örneklerinin temsilleri çocuklara okulda öretilir. Ancak, bunların kazanılması yıllar almaktadır (Friedman 2000: 24-26). Örnein okul öncesi çocuklar, dorudan takvim ve saat ayrımında bulunabilmektedirler. Onlar zamanında i yapmanın bilincine varabilirler. nsanların doum günleri olduunu bilirler, bazıları zamana ilikin temel tarihsel kelimeleri örenebilirler (Vukelich ve Thorndon, 1990: 22). Ancak, gerçekte saat okuma becerisi ve zaman anlatımı 2, 3 ya da 4. sınıfta (8-10 yaında) gelimektedir. Bu yalarda çocuklar, zamanın ölçümünün deimez ve bütün kültürlerde ortak olduunu görebilirler (Nelson, 1987: 253). Friedman (1991: 140), genel zaman bilgisinin (zaman birimleri) örenilmeden hafızanın geçmi olayları tanımlaması ve anlamlandırmasının zor olduunu belirtmitir. Zaman kavramının düüncede kazanılması ise, zaman sisteminin özelliklerinin kazanılmasına balıdır. Somut ilemler döneminde çocuk, serilerden biri dierine göre daha uzun hâle getirildii zaman veya serilerden biri ters çevrildii zaman bile tereddüt etmeden doru sonuca giderek (Güven, 1988: 23), zaman sisteminin özelliklerini büyük ölçüde kazanmıtır. Bu sistem, konvansiyonel olarak tanımlanan birimlendirilmi zamandır. Bu, zamanda ardııklıın kazanılmasından sonraki düüncenin ileri bir organizasyonudur

5 546 (Jahoda, 1963: 91). Elias (2000: 179) ise, sanayilemi toplumlarda doup büyüyen bir çocuun zamanı örenebilmek için (yani saatlerin ve takvimlerin o karmaık semboller sistemini tam anlamıyla örenip kavrayıncaya ve gerek duygularını, düüncelerini gerekse davranılarını bunlara göre ayarlayıp düzenlemeyi öreninceye kadar) 7-9 yıla ihtiyaç duyduunu belirmitir. Çocuklar, yaa balı olarak zaman örneklerinde ileriye doru olan zihinsel hareketi, geriye doru olandan daha erken yata yapıyor olabilirler. Bu yüzden, geçmi ve gelecein anlaılmasında alııldık, basit bir geliimsel sıralama yoktur. Kaldı ki çocukların, hem geçmii hem de gelecei kavramaları erken çocukluktan balamakta, orta çocuklua kadar gelimektedir (Friedman 2000: 23). ZAMAN KAVRAMININ KAZANIMI ÇN GEREKL YETERLLKLER NELERDR? Bu sorunun cevabı üzerine pek çok aratırmacı farklı görüler ortaya atmıtır. Bunlardan Brown a (1976) göre, 1-5 yaındaki bir çocuun yetikinin zaman anlayıına erimesinde; 1. Zihinde gösterilen (tasarlanan) zamansal yapıların sayı ve büyüklüündeki artılar, 2.Zamanın ölçülebilir olduu duygusu ile zaman dilimlerinin ölçmede kullanılan aletlerin duyarlılıından baımsız bir biçimlilie sahip olduu duygusunun yerlemesi önemli bir yere sahiptir (Akman, 1995: 53). Bu da yaa balı ortaya çıkabilecek bir gelimedir. Aslında çocuklar 9 yalarında genelde mantıksal ifadeyi kavramaktadırlar. Piaget ye göre; küçük çocuklarda zaman kavramının geliimi ilkel bir sezgi deildir. Çünkü, bunun olması, çocukta mantıksal ve matematiksel düünüteki kout (ardıık) ilemlere dayanan düünsel bir kurulumu gerektirmektedir. Çocuklarda zamanın anlaılmasının gelimesi doal olarak onların hafıza ve deneyimlerinin de genilemesiyle ilikilidir (Bage, 2000:13). Bu durum, Piaget tarafından kefedilmitir. Ona göre hafıza, zamanın dorudan sezgilerini içeren, zaman kavramının tüm psikolojik analizlerinin temel almasının art olduu kesin bir referans sisteminden oluur. Hafıza, geçmiin yeniden yapılandırılmasıdır (Piaget, 1969: 5). Çünkü zamana ait bilgi süreci özel zihinsel bir çaba gerektirir. Bir süreç modeli içerisinde zamana ait yargıların deiik tiplerinin toplulatırılması mümkündür (Jackson ve Michon, 1984: 604). Bu da, zaman kavramının kazanılmasında soyut ilemsel basamaklar için önceden gerekli olan mantıkla ilikili zaman bilgisi, dorudan bulunabilenlerden ziyade algılanan olayların zihinde yapılandırılmasını gerektirir (Bentley, 2001: 451). Bir dier etmen ise dil yeterliliidir. Özellikle tarihsel zaman kavramının çocuklarda geliimi konusunda çalımaları olan Wood (1995: 11), zaman algısının içinden çıkılmayacak ekilde dil yeterliliine balı olduunu belirtmitir. Oysa Harner a (1982) göre, çocuklar, zamana ilikin birçok dilsel yapıyı ancak yaındaki kazanmaktadırlar (Simchowitz, 1995: 15). Bu durum, yaa balı ortaya çıkan zaman algısının geliiminin baka bir açıklaması olarak kabul edilebilir. Dier yandan, yaa balı olarak artan zamanla ilgili tekrarların, çocukların geçmi zamana ilikin ilem baarılarına etki etmesi (Friedman 1991: 140) dil yeterliliine ilikin açıklamayı daha anlaılır kılabilir. Çocukların okullamalarının ve sosyo-ekonomik-kültürel durumlarının, zamana ilikin becerilerinin geliimini etkiledii bilinmektedir. Okullamı ergen ve yetikin erkeklerin, okullamamı ergen ve yetikin bayanlardan daha fazla ilemsel zaman kavramına ilikin cevaplar vermi olmaları bu balamda deerlendirilebilir ki Bovet (1975), bu durumu deneklerin günlük yaamlarındaki bu ilemlere ilikin etkinliklerinin sıklıına balamıtır (Bentley, 2001: 444). SONUÇ Çocuklarda zaman algısının geliimini literatürden hareketle açıklamaya çalıan bu çalımada; öncelikle zamanın soyut bir kavram olmasından dolayı kendiliinden kazanılmadıı bildirilmitir. Ancak ramen, zamanın algılanmaya 4 yaından itibaren balandıı, bunun zaman kavramının salıklı bir biçimde algılanması için iyi düzenlenmi bir öretimle kazandırılabilecei çeitli aratırmalarca ortaya konmutur. Bunun için zihinsel bir takım gelimeleri gerektiren zaman kavramının yaanılan toplumdaki ortak anlamı ve kullanım sıklıının da bireyin kazanmasında önemli rolü olduu vurgulanmıtır. Bu anlamda 4 yaından itibaren çocukta zaman kavramının kazandırılmasına ilikin bir balangıç yapılabilir.

6 547 Ancak, Piaget in ifadesi ile zaman kavramının ve algısının özümsenebilmesi için bireyin belli bir zihinsel yeterlilie ve yaantısal birikime sahip olması gerektii de açıklanmıtır. Kendiliinden ortaya çıkmayan, yaamsal deeri olan zaman algısına ilikin yeterliliin tam anlamıyla kazanılmasının, bireyin çevresi ile olan ilikisine, daha dorusu yaayacaı zaman anlayıını ve kavrayıını güçlendirecek etkinliklerin younluuna balı olduu üzerinde de ayrıca durulmutur. Bu anlamda, Piaget in zihinsel geliim kuramı yanında Vygotsky nin düüncenin gelimesi dil tarafından, yani düüncenin dilsel araçları çocuun toplumsal-kültürel deneyimleri tarafından belirlendii (1985: 79) ve çocukların ebeveynleri ve sosyal çevrelerinin yardımlarıyla örendikleri tezinin zaman algısının edinilmesinde önemli olduunun ön plana çıktıı görülmütür. KAYNAKÇA Akman, B. (1995). Anaokuluna devam eden aylık çocukların kavram geliimlerinde kavram eitiminin etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamı Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü. Bage, G. (2000). Thiking history 4 14, Primary directions series. New York and London: Routledge Falmer. Bentley, A. M. (2001). Swazi children s understanding of time concept: a piagetian study. Journal of Genetic Psychology, 148(4), Canda, D. (2002). Belleimizde sakladıımız zaman. Bilim ve Teknik, 418, Elias, N. (2000). Zaman üzerine. (Çev: Veysel Atayman). stanbul: Ayrıntı Yayınları. Freeman, E., Lehman, B. A. & Scharer, P. L. (1999). The past informing the future. Reading Teacher, 2(5), Friedman, W. J. (1991). The development of children s memory for the time of past events. Child Development, 62, Friedman, W. J. (2000). The development of children s knowledge of the times of future events. Child Development, 71(4), Güven, F. (1988). Dört on ya grubu çocuklarda zaman kavramının geliimi ve bilisel beceriler ile ilikisinin incelenmesi. (Yayımlanmamı Bilim Uzmanlıı Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü Web 1: Research, writing and ideas about children s understanding of time tarihinde alınmıtır. Jackson J. L. & Michon., J.A. (1984). The processing of temporal informations. in timing and time perception. (ed: John Gibbon and Lorraine Allan), New York: New York Academy of Sciences. Jahoda, G. (1963). Children s concepts of time and history. Educational Review, 15: Miller, S. A. (2003). As time goes by. Scholastic Parent and Child, 11(1): Muir, S. P. (1990). Time concept for elemantary school children. Social Education, 54 (4), 215. Naylor, D. T. & Diem, R. (1987) Elemantary and middle school social studies, New York: Random House. Nelson, M. R. (1987). Children and social studies, creative teaching in the elemantary classroom. U.S.A.: Harcourt Brace Jovanowich Publishers. Simchowitz, C. (1995). The development of temporal concepts in children and its significace for history teaching in the senior primary school. Teaching History, 79, Stow, W. & Haydn T. (2000). Issues in the teaching of chronology. (Ed: James Arthur and Robert Philips).In Issues in History Teaching. London: Routledge.

7 548 Vukelich, R. & Thorndon, S. J. (1990). Children s understanding of historical time: implications for instruction. Childhood Education, 67(1), Wood, S. (1995). Developing an understanding of time squencing issues. Teaching History, 79, Vygotsky, L. S. (1985) Düünce ve Dil, (Çev. Semih Koray), stanbul: Kaynak Yayınları.

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Elementary Education Online, 5(2), 87-109, 2006. lköretim Online, 5(2), 87-109, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Mustafa

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Ölçme işlemi santimetre, kilogram, litre gibi standart ölçü birimleri kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi adım, karış, kol gibi standart

Ölçme işlemi santimetre, kilogram, litre gibi standart ölçü birimleri kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi adım, karış, kol gibi standart Ölçme Tanım Ölçme, nesnelere ortak özelliklerine göre birbirleriyle karşılaştırma olanağı verecek şekilde bir sayı atama işlemidir. Nesnelerin miktar, hacim, ağırlık, uzunluk, ısı gibi özellikleri sayılarla

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ZAMAN ALGISI Temel yaşam becerilerinden biridir.

ZAMAN ALGISI Temel yaşam becerilerinden biridir. Adnan ALTUN ZAMAN ALGISI Temel yaşam becerilerinden biridir. Zaman Yönetimi Becerisi Biyolojik Saat (güneş ışığı periyoduna bağlı ) Zihin Saati (yaşanan olayların kronolojik sıralaması) Sosyal bir olgudur.

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL ÖNCES ÖRETMEN

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

haline gelmitir (Dicigil, 2007: 92). Tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de obezite yaygınlıının arttıı bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37).

haline gelmitir (Dicigil, 2007: 92). Tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de obezite yaygınlıının arttıı bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37). Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇOCUKLUK ÇAI OBEZTESNN

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING Yard. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK Abant zzet Baysal Üniversitesi ÖZET lkokuma ve yazma öretiminde,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES Çogun GÜRBOA T.C. Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı Yrd. Doç. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree

#$% &'#(# Konular. Direct File Organization. Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Binary Tree !" #$% &'#(# Konular Progressive Overflow Buckets Linear Quotient Brent s Method Progressive overflow Coalesced hashing temel dezavantajı linkler için ek yer gerektirmesidir Progressive overflow (linear

Detaylı

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 123-134 123 MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojiye Giriş I PSY 101 Güz 3 0 0 3 10.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition !"#$%#&&'' Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition Yasar Ersoy * ABSTRACT. During the last two years the Ministry of National Education (MoNE)/TTKB

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI

OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Temmuz 2000 sayısında yayınlanmıtır. OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS

YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS ! "#$#%$#%&$#' #$$ YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS smail GÜVEN Ankara Üniversitesi, Eitim Bilimleri

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı