1 Şirketi T.C yasa, yönetmelik, tüzük ve ana politikalarında belirlenmiş esaslara göre yönetir, gerekli kararları alır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Şirketi T.C yasa, yönetmelik, tüzük ve ana politikalarında belirlenmiş esaslara göre yönetir, gerekli kararları alır."

Transkript

1 YÖNETĐM KURULU Yönetim kurulu şirketin en yüksek karar organıdır.bir başkan ve üyelerden oluşur, ayda en az bir kez ve uygun görülen durumlarda toplanır 1 Şirketi T.C yasa, yönetmelik, tüzük ve ana politikalarında belirlenmiş esaslara göre yönetir, gerekli kararları alır. 2 Şirketin Genel müdürünü tayin eder, genel müdür tarafından önerilen müdür ve diğer sorumluları onaylar 3 Şirket imza sirkülerini onaylar, değişiklikleri karara bağlar 4Şirket için ekonomik, sosyal ve politik şartların gerektirdiği kararları ve önlemleri alır. 5 Genel müdürün önerilerini karara bağlar 6 Şirket organizasyon ve kadroların görevlerini belirler, değişiklikleri karara bağlar 7 Şirket bilanço ve kar-zarar hesaplarını izler, kar dağıtımı ve ihtiyatları karara bağlar 8 Şirket satın alma, satış ve harcama, kalite hedeflerini belirler, bölüm önerile rini değerlendirir ve karara bağlar 9 Aylık faaliyet raporlarını değerlendirir, bütçe - hedef planları ile gerçekleşen sonuçları karşşılaştırarak gerekli gördüğü ÖNLEMlerin kararını alır. 10 Çalışanların uyumlu çalışması, kaynaşması firma kültürü doğrultusunda bilinçlenmesi için sosyal- kültürel faaliyetleri organize için teşvik ve destek verir. 11 Đşletmedeki tüm faaliyetlerin Đş Güvenliği ve Đşçi sağlığı, teknik emniyet,çevre sağlığı şartlarına uygun; personelin yüksek moral ve uyumlu çalışmasını sağlar Sayfa 1 / 18

2 YÖNETĐM KURULU BAŞK. Kuruluşu en üst seviyede temsil eder 1 Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar, sonuçları kontrol eder 2 Yürütülen kararların uygulama sonuçlarını değerlendirir, gerekli gördüğü değişiklikleri yönetim kuruluna götürür 3 Şirketi kamuya, ortaklara, çalışanlara ve topluma karşı temsil eder 4 Yönetim kurulunun ayda bir toplanmasını sağlar, gündemi belirler, bir gün önce üyelere duyurur 5 Toplantı tutanaklarının yazım ve dağıtımını sağlar. Genel müdür Genel müdür Sayfa 2 / 18

3 GENEL MÜDÜR Şirketin en üst seviyedeki temsilcisi ve yöneticisidir. 1 Şirketin üst seviyede temsilcisi ve yöneticisidir. 2 Şirketin belirlenen hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlar 3 Üretim hedeflerinin gerçekleşmesini sağlar, sonuçlarını değerlendirir 4 Yatırım bütçesini uygulatır. Sonuçlarını değerlendirir. 5 Satınalma, pazarlama faaliyetlerini kontrol eder, raporları değerlendirir karar alır, uygulatır. 6 Tüm faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirir, yönetim kuruluna iletir. 7 Đş güvenliği talimatlarını uygulatır. Tüm kadrolar Pazarlama/ Đşetme- Mali işler-muhasebe Md. Sayfa 3 / 18

4 SATINALMA MÜDÜRÜ Yönetim kurulunun belirleyeceği kişi tarafından yürütülür 1Şirket için gerekli malzemeyi en uygun kalitede, en uygun zamanda, en uygun miktarda en az maliyetle tedarik eder.finansman bütçesini izler. Gerekli önlem alır, aldırır, uygulatır, sonuçlarını değerlendirir. 2 Satış ve finansman bütçesi ile koordineli çalışır. 3 Satıcılar ile görüşür, anlaşmazlıkları çözer, alternatif maliyetleri değerlendirir 4 Ekip çalışmasını teşvik ve organize eder. 5 Satın alma bütçe ve yöntemini ayda bir gözden geçirir. Yönetimce değerlendirmeye sunar. 6 Đş kanunu ve tüzük yönetmeliklere göre personelin çalışmasını koordine eder. 7 Genel müdür ve yönetimin vereceği diğer işleri yapar 8 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Sayfa 4 / 18

5 PAZARLAMA MÜDÜRÜ Genel müdür tarafından atanırlar 1 Bütçede belirlenen Satış hedeflerini gerçekleştirirler 2 Pazalaması yapılan ÜRÜNÜ çok iyi tanır 3 Bölgelerde müşteri ve potansiyel müşterileri çok iyi tanır 4 Rakiplerini ve potansiyel rakiplerini çok iyi tanır 5 Satışlarını şirketçe belirlenen talimatlara göre ve uygun doküman ile yapar 6 Tahsilatlarını (Nakit-Çek) en uygun şartlarda ve en uygun zxamanda yapar 7 Seyehatlerinde planlı ve en az masrafla hareket eder. 8 Verilen araçların bakım,sigorta vb işlemlerini takip eder.aksamalara meydan vermez 9 Müşteri risklerini takip ve rapor eder. 10 Haftalık toplantılara katılır, amirlerine bilgi ve belge verir.öneriler getirir, yeni gelişmeler hakkında bilgilendirir. 11 Müşterilerin olabilecek taleplerini değerlendirir.mal sevkiyatını takip eder, müşteri memnuniyetini gözetir. 12 Vaz geçilecek müşteriler hakkında gerekli tahsil ve mal sevkini kontrol eder. Müşteri tahsilat riskleri konusunda azami dikkati gösterir. 13 Yeni müşterilerden, Ünvan-vergi no-adres vb bilgilerin doğru olınmasını, S.Đrsaliye ve faturalara doğru yazılması için muhasebeye ulaşmasını sağlar Ör.Civan Tic. Olmaz. Ali Cinanoğlu-Civan Tic.Olur 14 Müşteriye Unvan sebebi ile çift hesap açılmasını önler 15 Çek ve nakit tahsilat dekontlarına unvan veya isimin doğru yazılmasını sağlar 16 Aldığı çeklerin tutarını ve yazı ile yazılanı vb özelliklerini kontrol eder. Tahsilatta engel çıkaracak şekil şartlarının kontrolünü yapar. 17 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygulatır. 18 Belirlenen fiyatlardan mal satışı yapar, sipariş formuna onay alır. 19 Müşteri tekliflerini hazırlar-hazırlatır, yazışmaları yapar. 20 Nakliye araçlarının sevkiyata göre takip koordinasyonunu yapar 21 ĐHALELERĐ TAKĐP koordine eder.gerekli dökümanın hazırlanmasını sağlar 22 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 23 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür Genel müdür, pazarlama - muhasebe müdürü Genel müdür tarafından uygun görülecek kişiler Sayfa 5 / 18

6 (Đşletme) MÜDÜRÜ Yönetim kurulu tarafından belirlenir, genel müdüre karşı sorumludur. 1 Şirketin bütçe hedeflerine göre Üretim organizasyonunu yapar 2 Dönemsel üterim hedeflerini belirler, koordine eder, kontrol eder, sonuçlarını raporlar, gerekli durumda personeli ile toplantı yapar.aylık üretim sonuçlarını raporlar, değerlendirir. 3 Đşletmedeki tüm makine ve ekipmanın organizasyonunu yapar, bakım ve onarımını yaptırır, verimli ve düzgün çalışmasını sağlar 4 Hammadde ihtiyacını belirler, onaya verir. 5 Mamul durumunu kontrol eder, talebe göre uygun üretimi koordine eder. 6 hammadde ve mamulün en iyi şartlarda depolanmasından sorumludur. 7 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 8 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür Tüm kadrolar Mali idari işler-muhasebe md. Sayfa 6 / 18

7 ÜRETĐM -MAKĐNA BAKIM SORULUSU Đşletme müdürü önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Günlük-haftalık- aylık Üretim emirlerinin gerçekleşmesini sağlar 2 Üretim için gerekli malzeme ve ihtiyaçlarını takip eder, depodan temin eder 3 Üretilen mamulün kalitesi ve evsafından, modelinden sorumludur. 4 Üretim makinaların düzgün ve arızasız çalışmasından sorumludur. 5 Makinaların yedek parça ihtiyacını temin için sipariş verdirir. 6 Makinaların tamir ve periyodik bakımlarından sorumludur. 7 Vardiyaların malzeme ve personel ihtiyacından sorumludur. 8 Ürün kalıplarının sağlam ve bakımlı şekilde saklanmasından, temizlik ve bakımından sorumludur. 9 Vardiyaların, verimli çalışması ve hatasız mal üretmesinden sorumludur. Gereken önlemleri aldırır, talimatlarını verir. Verilen görevlerin sonucunu izler, yönetime rapor eder 10 Günlük üretim raporlarını kayıt altına alır, amirine verir, makinaların üretim raporlarının değerlendirlmesine katılır. Çağrıldığı toplantılara katılır. 11 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 12 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd. Usta yarıdmcıları,üretim postaları, Đdare amirleri, Đşletme Md. Usta yarıdmcıları- Vardiya amirleri Sayfa 7 / 18

8 ĐDARE AMĐRLERĐ Đşletme müdürü önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 KAPI-GÜVENLĐK GÖREVĐ * Dış kapı güvenliğinden ve kapı görevlisinin işini eksiksiz yapmasından sorumludur. Kapı güvenlik talimatını bilir, öğretir ve uygulamaları izler 2 MAMUL VE HAMMADDE DEPO GĐRĐŞ - ÇIKIŞ GÖREVĐ Mamul depodan mal sevkini takip eder, yüklemeleri kontrol eder, gerektiğinde sayıma katılır, sevkiyatın irsaliyesinin kesilmesini sağlar-keser. Yüklemesi tamamlanan TIR-KAMYON 2 un fabrikadan çıkışına izin verir. Alımı yapılıp fabrikaya gelen 1. kalite mal ve Hurdaların üretime verilebilmesi için en uygun şekilde depoaya veya uygun yere istiflenmesininden sorumludur. 3 ÜRETĐME DESTEK GÖREVĐ Đdare amirleri (Gündüz-Gece) Üretimin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi için, üretim sorumlusuna gereken malzemenin temin edilmesinden soruludur.ayrıca üretilen mamul malın sevkiyata en uygun şekilde istiflenmesinden veya sevk için (TIR-KAMYON) hazırlanmasından sorumludur. Üretim sorumlusu ile görev paylaşımı yapar, üretimin düzenli yürütülmesi için gereken personel-araç vb ihtiyaçlarını organize eder. 4 MAL SEVKĐ- ARAÇ TAKĐBĐ GÖREVĐ *Üretilen veya depodan sevk edilecek MAMUL için uygun araç tedarikini yapar Araçların yükleme yerine/ rampasına gelişini sağlar ve yüklemeye refakat eder *Yüklemesi biten araçlara yol verir, irsaliye ile kapı çıkışını sağlar, kapı kayıtlarını tutar/tutturur. Belirlenmemiş ise Araçların Güzergahını belirler. Çıkan araçlar ile Pazarlama ve/veya ilgili birime bilgi verir. 5 PERSONEL SERVĐS AYARLAMA VE PERSONEL TAKĐBĐ GÖREVĐ Servislerin belirlenen zamanda işyerine gelmesi-gitmesini sağlar Personel servislerinin ayarlanmasını ve GÜZERGAH takibini sağlar Đşbaşı ve iş bırakımlarında personelin mesai kayıtlarının doğru şekilde tutlmasına refakat eder. 6 YEDEK PARÇA VE SAĐR ĐHTĐYAÇ TEMĐN GÖREVĐ Đdare amirleri üretimin aksamadan yürtülmesi için vardiyalarında ihtiyaç duyulan makına-alet için ortaya çıkan yedek parçaların takip ve teminini sağlar. Çalışan personelin sağlık vb konlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını giderir. 7 YEMEKHANE -MUTFAK ĐLE ĐLGĐLĐ GÖREVĐ Đdare amiri, çalışan personelin mutfak ihtiyaçlarının temin edilmesinde, fabrikaya getirilmesinde ve uygun şartlarda saklanmasından sorumludur. Personelin yemek ve ara dinlenmelerini takip eder. Mutfak ve yemekhanenin temizlik ve düzeninden sorumludur. 8 GENEL TEMĐZLĐK VE DÜZEN Babrika içi- yönetim binası ve çevre temizliği ve düzeninden sorumludur. Görevlileri gerektiğinde uyarır, eksik gördüklerinin yapılmasını sağlar GENEL GÜVENĐLK- ĐKAZ UYARI LEVHA VE YAZILARIN YERĐNDEN ALINMASINA, ATILMASINA, SÖKÜLMESĐNE MÜSAADE ETMEZ 9 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 10 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd. Usta ve yarıdmcıları,üretim postaları, Đdare amirleri, Đşletme Md. Baş Usta ve/veya yarıdmcıları- Vardiya amirleri Sayfa 8 / 18

9 KIRMA ÜNĐTESĐ SORUMLUSU Đşletme müdürü önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Günlük-haftalık- aylık Üretim emirlerinin gerçekleşmesini sağlar 2 Gelen hurdaların üretime uygun şekilde depolanmasını sağlar 3 Gelen hurdaların renklerine göre istiflenmesini-temizlenmesini sağlar 4 Kırma makinaların düzgün ve arızasız çalışmasından sorumludur. 5 Makinaların yedek parça ihtiyacını temin için sipariş verdirir. 6 Makinaların tamir ve periyodik bakımlarından sorumludur. 7 Vardiyalı çalışma olur ise malzeme ve personel ihtiyacından sorumludur. 8 Kırılan hurdaların, 2.KALĐTE deposuna sevk ve üretime uygun olarak istiflenmesinden sorumludur. Depo görevlisi ile koordineli çalışır 9 Emrindeki personelin iş güvenliği ve verimli çalışmasından sorumludur. 10 Günlük üretimi kayıt altına alır, depoya kayıtlarına girişini takip eder. 11 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 12 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd.- Üretim Sorml. Usta ve yarıdmcıları, emrine verilen personel, Đdare amirleri, Đşletme Md. Yardımcıları -Usta yarıdmcıları- Vardiya amirleri Sayfa 9 / 18

10 PAZARLAMA BÖLGE SORUMLULARI Đşletme müdürü önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Bütçede belirlenen Satış hedeflerini gerçekleştirirler 2 Bölgesini çok iyi tanır 3 Bölgesinde müşteri ve potansiyel müşterileri çok iyi tanır 4 Bölgesinde rakiplerini ve potansiyel rakiplerini çok iyi tanır 5 Satışlarını şirketçe belirlenen talimatlara göre ve uygun doküman ile yapar 6 Tahsilatlarını (Nakit-Çek) en uygun şartlarda ve en uygun zxamanda yapar 7 Seyehatlerinde planlı ve en az masrafla hareket eder. 8 Verilen araçların bakım,sigorta vb işlemlerini takip eder.aksamalara meydan vermez 9 Müşteri risklerini takip ve yönetime rapor eder. 10 Haftalık toplantılara katılır, amirlerine bilgi ve belge verir.öneriler getirir, yeni gelişmeler hakkında bilgilendirir. 11 Müşterilerin olabilecek taleplerini firmaya iletir.mal sevkiyatını takip eder, müşteri memnuniyetini gözetir. 12 Vaz geçilecek müşteriler hakkında gerekli tahsil ve mal sevkini kontrol eder. Müşteri tahsilat riskleri konusunda azami dikkati gösterir. Yönetimi bilgilendirir 13 Yeni müşterilerden, Ünvan-vergi no-adres vb bilgilerin doğru olınmasını, S.Đrsaliye ve faturalara doğru yazılması için muhasebeye ulaşmasını sağlar 14 Müşteriye Unvan sebebi ile çift hesap açılmasını kontrol eder 15 Çek ve nakit tahsilat dekontlarına unvan veya isimin doğru yazılmasını sağlar 16 Aldığı çeklerin tutarını ve yazı ile yazılanı vb özelliklerini kontrol eder. Tahsilatta engel çıkaracak şekil şartlarının kontrolünü yapar. 17 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygular 18 Belirlenen fiyatlardan mal satışı yapar, sipariş formuna onay alır. 19 Müşteri tekliflerini hazırlar-hazırlatır. 20 Taşıt araçlarını kullanırken "Araç kullanma talimat ve taahhütnamesi" ne ve firma içinde, imzaladığı iş güvenliği talimatlarına uyar 21 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd. Pazarlama-(Üretim-Đşletme )Md. Genel müdür- Pazarlama müdürünün uygun göreceği kişiler Sayfa 10 / 18

11 MALZEME DEPO SORUMLUSU Hammadde- mamul Đşletme Müd.Önerisi ile Genel müdür tarafından atanır 1 Amirleri tarafından Kendisine verilen işleri yapar 2 Gelen malzemeyi saglam ve tartarak-sayarak,sevk irsaliyesi ile kontrol eder ve depoya alır. 3 Depodaki malzemenin sağlam ve doğru malzeme olmasından, sayımından saklanması ve sevkiyata uygun olarak istiflenmesnden 1.derece sorumludur. 4 En az her üç ayda bir sayım yapar ve firma kaydi stoklar ile denkliğini sağlar 5 Çıkan malzemenin sipariş formu ile çıkmasına izin verir, ayrıca sevk irsaliyesi ile sipariş formunun uygun olmasını sağlar.uygun olmayan durumda en yakın amirini bilgilendirir 6 Birlikte çalıştığı kişilerin iş güvenliğinden sorumludur.bunun için gereken önlemleri alır.personelin iş için uygun kıyafet ve malzeme kullanmasını denetler, aksamalar için yönetime bilgi verir 7 Meydana gelebilecek iş risklerini izler, her türlü zarara karşı önlem alır, aldırır. Forklift vb araçları yetkili ve ehliyetli kişinin kullanmasını sağlar 8 Müşteri siparişleri yüklemeleri sırasında,sevk zincirine göre yükleme yapar, yaptırır. 9 Firma mal giriş ve sevkiyatlarının aksamalarını önler. 10 Kontrolü yapılan alımların sevk irsaliyelerini imzalar ve muhasebeye tam ve zamanında gönderilmesini sağlar 11 yönetimin onaylamadığı Đade mal kabul etmez, Sevkiyatı yapmaz. 12 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygulatır. 13 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 14 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd.-sevkiyat sorml. Pazarlama-(Üretim-Đşletme )Md.-idare amirleri Pazarlama müdürünün uygun göreceği kişiler ( idare amiri vb) Sayfa 11 / 18

12 MAMUL SEVKĐYAT SORUMLUSU Đlgili Müdürün önerisi ile Genel müdür tarafından atanır 1 Firma sevkiyatlarının en kısa zamanda ve en doğru şekilde olmasını sağlar 2 Onaysız Sipariş formu ile sevkiyat yapmaz.telefon vb şekilde sipariş sevkine izin vermez. Sipariş değişikliklerinde yönetici onayı alır. 3 Mal çıkışlarında sevk irsaliyelerinin kanuna uygun düzenlenmesinden, tam ve eksiksiz mal sevkinden sorumludur. 4 Müşteri iadelerini önlemek için, sipariş formu ile sevk irsaliyesinin tutarlı olmasından sorumludur. 5 Sevk irsaliyeleri üzerinde çizik atarak satır iptallerini önler. 6 Çıkan malzemenin SEVK ĐRSALĐYESĐ Đle çıkmasına izin verir,đrsalđyenđn Sipariş formuna uygun olmadığı durumda en yakın amirini bilgilendirir 7 Birlikte çalıştığı kişilerin iş güvenliğinden sorumludur.bunun için gereken önlemleri alır.personelin iş için uygun kıyafet ve malzeme kullanmasını denetler, aksamalar için yönetime bilgi verir 8 Meydana gelebilecek iş risklerini izler, her türlü zarara karşı önlem alır, aldırır. 9 Müşteri siparişleri yüklemeleri sırasında,sevk zincirine göre yükleme yapılmasını izler, yapılmaz ise yaptırır. 10 Satılan Malzemenin depodan doğru şekilde sevkinden sorumludur. 11 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygular 12 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 13 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd.- Pazarlama-(Üretim-Đşletme )Md.-idare amirlerleri- depo sorumlusu Pazarlama müdürünün uygun göreceği kişiler ( idare amiri vb) Sayfa 12 / 18

13 NAKLĐYAT SORUMLULARI (şoförler) Đlgili Müdürün önerisi ile Genel müdür tarafından atanır 1 Firma sevkiyatlarının en kısa zamanda ve en doğru şekilde yerine teslimini sağlar 2 Onaysız Sevk Đrsaliyesi ile sevkiyat yapmaz. Amirlerince belirlenen güzergahını asla değiştirmez. Güzergah Değişikliklerinde yönetici onayı alır.( Heyelan vb) 3 Mal çıkışlarında sevk irsaliyelerinin saklanmasından ve teslim sırasında ĐMZA ALINARAK tam ve eksiksiz mal TESLĐMĐNDEN sorumludur. 4 Onaylı Müşteri iadelerini sevk irsaliyesi ile kontrol ederek alır. Đrsaliyede yazan mal ile iade malın uygun olmasından sorumludur. 5 Sevk irsaliyeleri üzerine çizik atılmasını, satır iptallerini ve düzeltmeleri önler ( teslimde eksik mal vb olması durumunda) 6 Aracına yüklenen malın SEVK ĐRSALĐYESĐ ni iyi saklar. Yol kontrollerinde görevli KAMU görevlilerine ibraz eder. Kontrol edildikten sonra nüshaları alarak yoluna devam eder. 7 Birlikte çalıştığı kişilerin iş güvenliğinden sorumludur.bunun için gereken önlemleri alır. 8 Meydana gelebilecek iş risklerini izler, her türlü zarara karşı önlem alır, 9 Müşteri siparişleri teslim sırasında,sevk zincirine göre teslimat yapar. teslimatı izler, kontrol eder. 10 Firma tarafından kendisine teslim edilen taşıt aracının her tür risk ve sigortalarını takip eder. 11 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygular. 12 "Şöforler için özel iş güvenliğtalimatı' na ve firma içinde, düzenlenen işgüvenliği talimatına harfiyen uyar 13 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel müdür -.Đşl.-Pazarl.Müd.-idare amrileri Pazarlama-(Üretim-Đşletme )Md.-Pers.Sorml. idare amirlerleri- depo sorumlusu Pazarlama müdürünün uygun göreceği kişiler ( idare amiri vb) Sayfa 13 / 18

14 MUHASEBE MÜDÜRÜ (mal.idr.işl.) Genel müdür tarafından atanır. 1 Kontrolü dahilindeki demirbaş ve ekipmanın sağlam ve düzgün, az masrafla çalışmasından sorumludur. 2Şirkete ait her türlü belge, yazışma, nakit çek vb evrağın kontrol ve doğru şekilde teslim, devir ve kendisine teslim edilenin saklanmasından sorumludur. 3 Bilgisayara işlenen CARĐ Hesapların doğru, eksiksiz ve zamanında açılması ve takibini yapar 4 Kesilen Fatura ve Sevk irsaliyelerinin sıra takibi ile kesilmesinden, eşlenmesinden, dosyalanmasından ve arşivlenmesinden, arşiv düzeninden, sağlam noksansız saklanmasından, istenildiğinde çıkartılmasından sorumludur. Bu işi yapar-yaptırır, ancak her durumda izler. 5 Kesilen faturaların imzalanmasından sonra, irsaliyeler ile eşlenip, müşterişirklet ve muhasebe nüshalarını ayrı ayrı dosyalar-dosyalattırır. 6Đade gelen mal için amirinden onay alarak kayda alır, Fatura ve irsaliye üzerine her ne olursa olsun NOT YAZILMASINI önler, yazılan var ise sildirir. 7 Mal alım fauralarını, teslim alındığını gösteren imzalı sevk irsaliyesi ile eşleştirerek kayda alınmasını sağlar 8 Ay içinde alınan ve kesilen faturaların doğru ve tam olarak dosyalanmasını kontrol eder.kontrolden sonra arşivleme-muhasebeye gönderme vb işlemin yapılmasını sağlar 9 ÇEK ve nakit tahsilat dekontları tarih ve seri nolarına dikkat ederek işlenir ve dosyalanır.atlayan seri no var ise teslim edilen kişiye sorulur. 10 Masraf faturaları peşin ödendi ise, kasa evrakları arasına konulur. Cari hesap şeklinde çalışılıyor ise, diğer satın alma evrakları içine konulur. 11 Alım faturalarında UNVAN bilgisine azami dikkat edilir.böylece yanlış firma faturası yanlış yere işlenmemiş olur.đşlenen FT. Ya işledi KAŞEsi vurulur 12 Şirketin telefon vb masrafları takip edilir.gelmeyen Telefon ft. Var ise temin edilme yoluna gider 13 Alınan çek-verilen çeklerin doğru izlenmesi için dekont numarası takibi ile dosyalanmasını sağlar. 14 SSK, KDV, MUHTASAR bv ödemelerin gününde ödenmesini takip eder. Unutma durumuna göre uyarıda bulunur. 15 Haftalık ve Ay sonları istenen raporlarını hazırlar. 16 Ay sonlarında banka ekstrelerini eksiksiz temin eder, ekstrelerde var ise havale ve gelen EFT leri cari hesaplara işletir, kimden veya kime yapıldığı açık şekilde belli olmayan işlemlerin araştırmasını yapar 18 Her türlü ödeme (Cari hesap-vergi SSK vb ) evrakları ilgili dosyasında toplatır. 19 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygular 20 Ay sonlarında, gerekli olanları; 3 ayda bir üretim, maliyet, satış vb raporları hazırlar, firmanın genel durumunu görecek şekilde yönetime verir. 21 Đş güvenliği talimatlarını uygular, uygulatır. 22 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel Müdüre Genel Müd.Pazarlama-(Üret-Đşletme )Md.-Pers.Sorml. idare amirlerleri- Depo Sorumlusu- Finansman - genel muh- personel sorml. Sayfa 14 / 18

15 GENEL MUHASEBE SORUMLUSU Muhasebe müd. Önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Kontrolü dahilindeki demirbaş ve ekipmanın sağlam ve düzgün, az masrafla çalışmasından sorumludur. 2Şirkete ait her türlü belge, yazışma, nakit çek vb evrağın kontrol ve doğru şekilde teslim, devir ve kendisine teslim edilenin saklanmasından sorumludur. 3 Bilgisayara işlenen CARĐ Hesapların doğru, eksiksiz ve zamanında açılması ve takibini yapar 4 Kesilen Fatura ve Sevk irsaliyelerinin sıra takibi ile kesilmesinden, eşlenmesinden, dosyalanmasından ve arşivlenmesinden, arşiv düzeninden, sağlam noksansız saklanmasından, istenildiğinde çıkartılmasından sorumludur. 5 Kesilen faturaların imzalanmasından sonra, irsaliyeler ile eşlenip, müşterişirklet ve muhasebe nüshalarını ayrı ayrı dosyalar-dosyalar. 6Đade gelen mal için amirinden onay alarak kayda alır, Fatura ve irsaliye üzerine her ne olursa olsun NOT YAZILMASINI önler, yazılan var ise siler 7 Mal alım fauralarını, teslim alındığını gösteren imzalı sevk irsaliyesi ile eşleştirerek kayda alır. 8 Ay içinde alınan ve kesilen faturaların doğru ve tam olarak dosyalanmasını kontrol eder.kontrolden sonra arşivleme vb işlemin yapılmasını sağlar 9 ÇEK ve nakit tahsilat dekontları tarih ve seri nolarına dikkat ederek işlenir ve dosyalanır.atlayan seri no var ise teslim edilen kişiye sorulur. 10 Masraf faturaları peşin ödendi ise, kasa evrakları arasına konulur. Cari hesap şeklinde çalışılıyor ise, diğer satın alma evrakları içine konulur. 11 Alım faturalarında UNVAN bilgisine azami dikkat edilir.böylece yanlış firma faturası yanlış yere işlenmemiş olur.đşlenen FT. Ya işledi KAŞE si vurur 12 Şirketin telefon vb masrafları takip edilir.gelmeyen Telefon ft. Var ise temin etme yoluna gider 13 Alınan çek-verilen çeklerin doğru izlenmesi için dekont numarası takibi ile dosyalanmasını sağlar. 14 SSK, KDV, MUHTASAR bv ödemelerin kayıt işlemlerini yapar 15 Haftalık ve Ay sonları istenen raporlarını hazırlar. 16 Ay sonlarında banka ekstrelerini eksiksiz işler, ekstrelerde var ise havale ve gelen EFT leri cari hesaplara işler, kimden veya kime yapıldığı açık şekilde belli olmayan işlemlerin araştırmasını yapar. 18 Her türlü ödeme (Cari hesap-vergi SSK vb ) evrakları ilgili dosyasında toplar 19 Verilen talimatlara uyar, talimatları uygular 20 Ay sonlarında, gerekli olanları; 3 ayda bir satış vb raporları hazırlar, amirine verir. 21 Đş güvenliği talimatlarını uygular 22 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Muhasebe Müd. Muhasebe Müd.-Pazarlama-Đşletme Md.-Pers.Sorml.Sevkita sorm. Muhasebe müdürünün uygun göreceği kişiler Sayfa 15 / 18

16 FĐNANSMAN SORUMLUSU Đlgili müdür önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Firmanın tahsilat ve ödeme işlemlerinin takibini yapar, 2 Firmanın haftalık ödemelerini ayarlar, onay alır, evrak karşılığı öder 3 Müşteri tahsilatlarını evrağa bağlar, muhasebe ile koordineli çalışır 4 Firmanın personel ve masraf ödemelerini onay alarak yapar 5 Tahsilat ve ödeme ile ilgili her türlü evrağın düzenlenmesi ve muhasebeye iletilmesini sağlar. Banka hareketlerini günlük ve aylık kontrol eder. 6 Karşılıksız çıkan müşteri çeklerini takip eder, pazarlama müdürüne bildirir sonuçları ve gelişmeleri takip eder. 7 Müşteri ve Satıcı cari hesaplarını takip eder, 8 Đş güvenliği talimatlarını uygular- kakip eder- uygulatır. 9 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Genel Müdür.- Muhasebe Müd. Muhasebe Müd.-Pazarlama-Đşletme Md.-Pers.Sorml. Gen.Müd.Muhasebe müd. nün uygun göreceği kişiler Sayfa 16 / 18

17 PERSONEL VE ĐDARĐ ĐŞLER SORUMLUSU Đlgili müdür önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Firmanın personel özlük işlemlerini yürütür, takibini yapar, 2 Personel devam çizelgesini takip eder, puantaj ve mesaileri izler 3 Servis araçlarını idare amiri ile düzenler, personele duyurur, izlemesini yapar. 4 Personelinin aylık ödemelerini hazırlar, onaylı bordro ile FĐNANSMAN a verir. 5 Personelin yemek vb işlerinin takibini yapar. Malzeme alımına refakat eder. 6 Personelle ilgili BĐLGĐLENDĐRME- ĐZĐN vb diğer işlemleri yürütür. 7 Genel Temizlik - düzen ile ilgili izleme ve bilgilendirme- uyarma görevini yapar 8 Vardiyalar arası personel ayarlaması, servis düzenlemesi vb işlemlere katılır. 9 TAŞIT Araçlarının sigorta, yakıt fiş- Faturaları işlemlerini takip ve kontrol eder. kayıtlarını tutar, rapor eder. 10 KARGO gönderilerini yapar gelen kargoları teslim alır, ilgili kişilere teslim eder. 11 Şirketin gelen posta-telefon Ft. vb evraklarını alır, takip eder ilgili kişilere ulaştırır. 12 Đdari bina- Đşletme- Çevre ve dış kapı temizliği ve düzenini izler; gerektiğinde görevlisini ikaz eder- gereğinin yapılmasını sağlar 13 Đdare amirleri ile koordineli çalışır, görev paylaşımı yapar. Sonuçlarını bildirir. 14 Personelin uygun kıyafet ve düzende işbaşı yapmasını takip eder. 15 Đşe alınacak personel ile ilgili BAŞVURU formlarını saklar, işbaşı için gereken evrakları bildirir. ve sağlık raporlarını takip ve dosyalar. Đşlem için amirirne verir. 16 Đş güvenliği talimatlarını uygular- kakip eder- uygulatır. 17 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR 18 Her tür görev talimatında kendisini ilgilendiren görevleri bilir-takip eder.ör.kapı giriş 19 PERSONELĐN ĐŞYERĐNDE UYGUN KILIK VE ĐŞ KIYAFETĐ ĐLE BULUNMASINI GÖZETĐR 20 ELEKTRĐK KESĐNTĐSĐ-ARIZA vb durumda Derhal araştırır, ilgili birime bilgi verir. 21 Đşe alınan her personele işyeri hakkında vermesi gerek bilgileri verir. ĐŞGÜVENLĐĞĐ TALĐMATLARI hakkında bilgilendirir. Đşl-pazarl.Müd- Muhasebe Müd. Muhasebe Müd.-Pazarlama-Đşletme Md.-Pers.Sorml- Đdare amirleri Muhasebe müd. nün uygun göreceği kişiler Sayfa 17 / 18

18 MUTFAK VE YEMEKHANE SORM. Đlgili müdür önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Đşyerinde kendisine verilen görevleri eksiksiz yapmak.talimatlara uyar 2 Mutfak malzeme ve ihtiyaçlarını takip ve temin eder. 3 Yaptığı işte temizlik ve sağlık şartlarına azami dikkati gösterir 4 Personel yemek vb. haftalık proğram dahilinde zamnında hazırlar. 5 Mutfak ve yemekhanenin iş güvenliği ve temizlik talimatlarını uygular 6 Verilen diğer işleri yapar 7 Đş güvenliği talimatlarını uygular 8 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Personel ve Đd.Đşl.Sor-Đdare Amirleri Muhs.Sorm.-Personel ve Đd.Đşl.Sor-Đdare Amirleri Personel Sor- nün uygun göreceği kişiler GENEL HĐZMETLER SORUMLUSU Đlgili müdür önerisi ile Genel müdür tarafından atanır. 1 Đşyerinde kendisine verilen görevleri eksiksiz yapmak.talimatlara uyar 2 Mutfak malzeme ve ihtiyaçlarını takip ve temin eder. 3 Yaptığı işte temizlik ve sağlık şartlarına azami dikkati gösterir 4 Personel yemek vb. haftalık proğram dahilinde zamnında hazırlar. 5 Đşletmenin iş güvenliği ve temizlik talimatlarını uygular 6 Verilen diğer işleri yapar 7 Đş güvenliği talimatlarını uygular- kakip eder- uygulatır. 8 ĐŞ BU TALĐMATLARA UYMAMASI ĐŞ AKTĐNĐN FESH NEDENĐDĐR Personel ve Đd.Đşl.Sor-Đdare Amirleri Personel ve Đd.Đşl.Sor-Đdare Amirleri Personel Sor- nün uygun göreceği kişiler Sayfa 18 / 18

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ORGANİZASYON EL KİTABI (OEK) İÇİNDEKİLER DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI YAYIN TARİHİ REVİZYON NO SAYFA SAYISI ÖNSÖZ KALİTE POLİTİKASI OEK /001 Organizasyon Şeması 06.02.2008 -- 1 OEK /

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız

The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız The Green Park Hotels Franchising İşletme Hizmet & Yönetim Standartlarımız İçindekiler Sözleşme Belgesi ***** Vizyon & Misyon Hedefleri Operasyon (Hotel Management System) Finansal Yapılaşma (Hotel Uniform

Detaylı

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Su İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ Madde 1- Çizilmemiş haşhaş kapsülünden baz morfin, baz morfinden de türevlerini, hazırlanacak

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REFERANS KODU / 12UMS0268-6. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REFERANS KODU / 12UMS0268-6. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REFERANS KODU / 12UMS0268-6 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: SATIN ALMA YÖNETİCİSİ

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ĠSTANBUL ĠLĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE- 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmenliğin amacı,

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ İlgili Birim: Döküman türü: Döküman: Temizlik işleri Müdürlüğü Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler. Amaç Ve

Detaylı

Basım Tarihi: Temmuz 2013. 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015. İşyeri Yönetmeliği. FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti.

Basım Tarihi: Temmuz 2013. 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015. İşyeri Yönetmeliği. FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşyeri Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. İçindekiler 1. Kurum Kimliği 1.1. Firma, 1.2. Vizyon, 1.3.

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO TANIMLARI KĐTABI BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan her teşkilat; kendisinden istenilen görevleri,

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI

BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI 2013 BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI Borsamız: Ünvanı : Burdur Ticaret Borsası Kısa Adı : BTB Logosu : İletişim Bilgileri Adres : Özgür Mahallesi, Oto

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı