ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER."

Transkript

1 Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HAYAL KIRIKLIÐI DA YENÝ BÝR BAÞLANGIÇTIR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Tomorrow will be another day Faize Özdemirciler DÜÐÜNLER VE CENAZELER Ali Osman ÇITA YÜKSELTME Erdoðan Baybars VÝZÖRDEN BAKABÝLSEYDÝK KENDÝMÝZE Elvan Levent GURUR DEÐÝL KAHIR Mehmet Levent AKP hükümetini arkasýna aldýktan sonra Atlasjet KKTC hükümeti ile kedi-fare oyunu oynamaya baþladý... Atlasjet yetkilileri taleplerinde çýtayý yükseltiyor... Kuzey Kýbrýs Eroðlu New York yolcusu Bugünkü seçimde oy kullanamayacak n Yarýn New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüþecek olan Derviþ Eroðlu bu sabah erken saatlerde adadan ayrýlacaðý için seçimlerde oyunu kullanamayacak sayfada Atlas'ta nokta n Atlasjet zor durumda kýstýrdýðý satýcýdan deðerli bir malý çok ucuza kapatmaya çalýþan uyanýk bir müþteriye benziyor... Þartlarý kabul edilmeyince naza çekip pazarlýk masasýndan kaçýyor, sonra geri dönüyor... n KTHY yolcularýný taþýmasý için elçilik kanalýyla Türkiye'den Atlasjet'e 15 milyon TL'lik kaynak aktarýldý... n Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, "15 milyon TL KTHY'ye verilse kurtulurdu" diyerek Türkiye'ye sitem yaðdýrdý... n Atakan: Türkiye'nin, milli hava yolu olan ve bayraðýmýzý 56 noktasýyla göklerde taþýyan KTHY'nin uçuþlarýný durdurmasý son derece düþündürücü ve üzücüdür... n KTHY'nin bugün Ankara'ya, Pazartesi günü de Ankara'dan Ercan'a yeni iki sefer düzenlediði açýklandý... l 3. sayfada Bugün seçim var... Bir kez daha sandýk baþýnda n Sandýk sayýsý Kayýtlý seçmen sayýsý 164 bin milletvekili, 28 belediye baþkaný, 268 belediye meclisi üyesi, 148 muhtar ve 448 aza seçilecek... n Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Nevvar Nolan bu gece kamuoyuna sadece belediye baþkanlýðý ile Maðusa'daki milletvekilliði seçiminin sonuçlarýný açýklayacaklarýný, geriye kalanlarý ise yarýn duyuracaklarýný söyledi... n 28 belediye baþkanlýðý için toplam 98 aday yarýþýrken, Maðusa milletvekilliði için 5 aday yarýþýyor... n Seçim sonuçlarý en çok merak edilen bölgeler büyük kent merkezleri... Gözler Lefkoþa, Girne, Maðusa, Güzelyurt ve Ýskele'de... (4 ve 8. sayfalarda) Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Balýk tutma dersi n2. sayfada

2 BÝRBÝRLERÝNÝN BURNUNU KIRAN ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da dün sabah, aralarýnda çýkan kavga sonucu birbirlerini yaralayan iki kiþi tutuklandý. Polis, isimlerinin baþ harflerini C.N (E-50) ve E.T (E-34) olarak açýkladýðý kiþilerin, aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda birbirlerinin yüzüne yumruk vurarak kavga edip, burunlarýný kýrdýklarýný kaydetti. KAÇAK SURÝYELÝLERE YARDIMCI OLANLAR TUTUKLANDI Suriye uyruklu 2 kiþinin onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yapmalarýna yardýmcý olduklarý tespit edilen 2 kiþi tutuklandý. Polis, tutuklularý, Þ.O (E-26) ve A.T (E-38) olarak açýkladý. 13 Haziran'da Avtepe- Kuruova köyleri arasýndaki deniz sahilinden Suriye uyruklu 2 kiþinin onaylanmýþ liman olmayan bir yerden balýkçý teknesi ile KKTC'ne giriþ yaptýklarýnýn tespit edildiði ve söz konusu þahýslarýn tutuklandýðýný hatýrlatan polis, yapýlan soruþturma sonucunda onlara yardýmcý olan Þ.O ve A.T'nin de tespit edilerek tutuklandýðýný belirtti. HASPOLAT'TA BÝR EVDE ÇIKAN YANGINDA ÇEÞÝTLÝ EÞYALAR YANDI Haspolat'ta Þükri Ýnce'nin evinde tespit edilemeyen bir nedenle çýkan yangýnda çeþitli eþyalar yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucunda, elbise dolabý, oda kapýsý, çamaþýr makinesi, klima, televizyon ve muhtelif giyim eþyalarý kýsmen yandý. GÜNEY'DE DOPÝNG MADDELERÝ TOPLATILDI Güney Kýbrýs'ta spor amaçlý kullanýlan pek çok ek besin ürününün içerisinde saðlýða zararlý maddelerin tespit edildiði, bu ek besin ürünlerinin toplatýldýðý bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre 2009 yýlýnda kurulan "Anti-Doping Ýdaresi" Güney Lefkoþa ve Limasol'da, özellikle vücut geliþtirme sporunda kullanýlan ek besin ürünlerinden örnekler alarak yurt dýþýndaki laboratuarlarda test yaptýrdý. Bu testlerin sonucunda, satýþý yapýlan pek çok üründe saðlýða zararlý olabilecek anabolik steroid ve ölümlere yol açabilecek striknin maddesi tespit edildi. Gazete, bu maddeleri içeren ürünlerin maðazalardan toplatýldýðýný belirtirken, Rum Narkotik Polisi'nin de bu maddelerin yasaklý olmasýndan ötürü araþtýrma baþlattýðýný kaydetti. VUDA'DA SON ATIÞ BARDAÐI TAÞIRMIÞ Larnaka'ya baðlý Vuda köyünde bulunan Rum Milli Muhafýz Ordusu'na ait atýþ alaný dýþýnda patlayan bir mermi nedeniyle çevrede meydana gelen son yangýn bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Fileleftheros gazetesi bölge sakinleriyle birlikte, Rum Orman Dairesi'nin de olaya tepki göstererek Rum Savunma Bakanlýðý'na mektup gönderdiðini, fakat atýþlarýn sürdüðünü yazdý. Bölge sakinleri atýþlarýn yaz aylarýnda yapýlmamasý taleplerini iletirken, bölge muhtarlarý Savunma Bakanlýðý'ndan, gelecekte olabilecek herhangi bir trajik kazadan kaçýnýlmasý için önlem alýnmasýný istedi. Gazete, bazý yabancý kiþilerin, atýþlarýn bitmesinin ardýndan atýþ alanýna girerek buradaki metal kalýntýlarý topladýðýný ve daha sonra bu metalleri sattýklarýný da yazdý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Þu söylem, mucidini bilmem ama, hiç duymak istemediðim bir söylemdir: "Türkiye bize balýk yollamasýn, balýk tutmasýný öðretsin." Nerden bakarsanýz bakýnýz, iler tutar bir tarafý yoktur. Bir kere Türkiye bize balýk mý yollar? Yollarsa, deniz balýðý mý, göl balýðý mý, nehir balýðý mý? Kefal mý, Skaro mu, Orfo mu, Vlahos mu, Skorço mu, Fangri mi, Barbun mu, Melana mý, Ohtabot mu, Vadi ve saire mi? Yoksa "Deniz Hýyarý" mý? Ýkincisi, Türkiye balýk tutmasýný mý bilir? Bilse tutar da kendi ahalisinin karnýný doyurur. Bildiðiniz gibi Türkiye üç tarafý denizlerle çevrili bir yarýmadadýr. Buna raðmen denizi en az kullanan denizi olan ülkeler arasýnda Kýbrýs birinci isa, Türkiye da ikincidir. Türkler, denizden en çok korkan milletler arasýnda da en üst sýralarda yer alýrlar. Bir arkadaþým vardý. Osmanlýnýn sürgün emri ile ve zorla Kýbrýs'a getirilip yerleþtirilen Türkmen (Asýl Türk) kökenli idi. Doðduðu yer da bir Türkmen köyü idi. Türklerin denizden çok korktuklarýný bir yerde okuyunca, bu arkadaþa doðruluk derecesini sordum. Özetle bana þöyle dedi: Yaþlýlar sürekli olarak gençleri uyarýrlardý. Sakýn denize yaklaþmayýn. Deniz çok tehlikelidir. Yaklaþýrsanýz da, denizin bir kenarcýðýnda sadece ayaklarýnýzý ýslatýn, okadar... Kýbrýslýlarýn balýk tutmasýný büyük oranda unuttuklarý bir gerçektir. Osmanlý devrinde tam üç yüz yedi (307) yýl Kýbrýslý denize yaklaþtýrýlmadý. Osmanlý Dönemi'nde sahilde bir tek köy yoktu. Kýbrýslýlar denizden görülemeyecek yerlere kurdulardý köylerini. Osmanlý Ýmparatorluðu, Kýbrýslýlarý kendi yaðmacýlarýndan korumak için hiçbir ciddi tedbir da almadý. Sanmayýn ki Kýbrýs Osmanlý idaresinde, þimdiki Türk idaresinden daha az sormagir hanýydý. Ya da Osmanlý Kýbrýs'a balýk verirdi, ya da balýk tutmasýný öðretti... Balýk tutmasýný o da bilmezdi. Baþkasýnýn tuttuðu balýklarýn BALIK TUTMA DERSÝ üzerine konmayý bilirdi sadece. Mesele genetiktir yani... Þunu da ekleyelim ve sonra biraz da gülelim: Osmanlý Ýmparatorluðu hiçbir zaman ciddi bir deniz gücüne sahip olamadý. Avrupa'nýn þehir devletleri ile bile rahatça boy ölçüþemedi. Koskoca Turgut Reisli Osmanlý donanmasý, Malta'yý bile alamadý. "Balýk vermesin, bize balýk tutmasýný öðretsin" lafýný her duyduðumda þu hikaye gelir aklýma: Lino-Bambagi köylerinden birinde idi. Müslümanlýða geçen köylerden... Ýngiliz devrinde da sahile inmeyen köylerden... Ama sahile yakýn. Köylüler, gece, denizin çekildiði gece ve saatlerde, bazan ellerinde çiralarýnan sahile giderler gamaçlarýyla. Artýk Allah ne verdiysa. Balýðýydý, ohtabotuydu, deniz yýldýzýydý, gavroydu, bilmem neydi, toplarlar, köylerine dönerlerdi. Türkiye balýk tutmayý bilmez ama "bize öðretmedi" dersak haksýzlýk olur. Bildiði kadarýný öðretti. Neredeysa balýk tutmayý öðrenmeyenimiz kalmadý... "Deniz hýyarý" tutmasýný hala daha bilmeyen varsa elini kaldýrsýn. Ya kendin tutmasýný öðrenecen, ya da öðretileni yeycen. Yeyebilirsen tabii... Gecelerin birinde öðretmen, "Ben da geleyim" dedi. Ve sepetçiðini alýp takýma katýldý. Sahile vardýklarýnda, öðretmen balýk tutmasýný bilmediði için "Bana da öðretin" dedi. Öðrettiler. Köye dönünca kahvehaneye oturdular. Hem birer yorgunluk kahvesi içecekler, hem de avýn sohbetini yapacaklar. Sýra, "Sen ne tuttun"a gelince sepetçikler konuþacaktý. Sonunda anlaþýldý ki en fazla balýðý öðretmen tuttu. Sepetçiði silme... Silme deniz hýyarý dolu öðretmenin sepetçiði... Türkiye balýk tutmayý bilmez ama "bize öðretmedi" dersak haksýzlýk olur. Bildiði kadarýný öðretti. Neredeysa balýk tutmayý öðrenmeyenimiz kalmadý... "Deniz hýyarý" tutmasýný hala daha bilmeyen varsa elini kaldýrsýn. Ya kendin tutmasýný öðrenecen, ya da öðretileni yeycen. Yeyebilirsen tabii. Þamiþici Abdulla da hayatta deðil yardýmcý olsun... Söylemesi ayýptýr ama artýk söyleyeceyik. Bizim köylerde, deniz hýyarýna "Pantolon Balýðý" da derlerdi. Bu akýlýnan Kýbrýslý, payýna düþeni öpsün da baþýna koysun. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HAYAL KIRIKLIÐI DA YENÝ BÝR BAÞLANGIÇTIR Gerçekleri görmekte çok geç kaldýn kardeþ... Þimdi gördüklerini çok daha önce de görebilirdin aslýnda... Görmemek için hiçbir sebep yoktu... Apaçýk ortadaydý herþey... Görmek istemedin ama... Gerçekleri görüp onlarla savaþmaktan çok daha kolay bir yol vardý çünkü... Ýnanmak... Ýyimser ve umutlu olmak... Bu safça haller bir uyuþturucu gibidir aslýnda... Bir afyon... Oturduðun yerde oturursun... Kalkýp gitmek ve birþeyler yapmak bile geçmez içinden... Nasýlsa hep baþkalarý yapacak senin için herþeyi... Çakýlýrsýn evindeki rahat koltuða... Karþýnda dünyayý ayaklarýna seren ekran... Masada fýndýk fýstýk... Ve bira... -Ben umutlu ve iyimserim gardaþ, dersin keyifle fikrini soranlara... Çözümcü ve barýþçý olmanýn bir erdemi sanýrsýn bunu da... Senin gibi umutlu ve iyimser olmayanlarý bir de 'barýþ düþmaný' saydýn mý tamam... Gel keyfim gel... Böyle geçti iþte seneler... Gerçekleri görmekte çok geç kaldýn kardeþ... Çoook... Ne Gali Planý adam etti seni, ne Annan Planý... Ne Papadopulos'u anlayabildin, ne Hristofyas'ý... Ne Denktaþ'ý, ne Talat'ý... Sana kurulan tuzaklarý farketmedin hiçbir zaman... Bilirim... Hayal kurmadan yaþayamaz insan... Ýmkansýzý istemek de bir kusur sayýlmaz... Ama çok boþ hayallerin oldu senin... Fala ve büyüye inanmak gibi bazan... Barýþ için bir mum yakmak mesela... Maraþ için kýlýný kýpýrdatmayýp zeytin fidaný dikmek ara bölgeye... Bir adaktan baþka neydi sanki hepsi de... Liderleri cesaretlendirmek gibi garip inançlarýn oldu sonra... Hiç anlayamadýn bunu da... Çok mu korkaktýlar? Garantörlük ve mülkiyet meselesinde ne önemi vardý mesela bunun? Hiç kavrayamadým... Onlarý cesaretlendirince ne olurdu yani? Garantörlük biter miydi, kalýr mýydý? Omorfo kime, Karpaz kime kalýrdý? Gerçekleri görmekte çok geç kaldýn kardeþ... Sanki yeni sabah oldu... Ve yeni aydýnlandý ortalýk... Gözlerini açtýn... Ve derin bir hayal kýrýklýðý içinde buldun kendini... Duymak bile istemiyorsun þimdi lafýný çözümün ve barýþýn... Ya konuyu deðiþtiriyorsun... Ya küfrediyorsun... Hangi anketör kapýný çalsa hiçbir þeye inanmadýðýný söylüyorsun... Yýllar geçiyor yýllar... Kayýp yýllarýmýza ulanýyor... Ýðne ile kuyu kazsak suyu bulurduk belki þimdiye kadar... Onu bile yapamadýk... Bal yapmaz arýlar gibi efelik sattýk meydanlarda... Kýbrýs'ta barýþ engellenemez! Yalnýz iþgal komutaný deðil, damlarda güneþ banyosu yapan mavi bereli Barýþ Gücü askerleri de güldü bu halimize... Barikatlarýn dikenli telörgülerine konan kuþlar bir acayip baktýlar suratýmýza... Maraþ kapalý hala... Hala kayýp ölülerimizi arýyoruz toplu mezarlarda... Güneye ve kuzeye pasaportla geçip gidiyoruz... Limnidi kapýsý ile uðraþýp duruyoruz daha... Yýllarýmýzý alýyor bir kapý açmak... Bir kara delik barikatta... Artýk kimsenin inanmadýðý müzakereleri sürdürmek de absürd bir hale geldi deðil mi? Bir hýrsýzlýk, ya da bir zam haberi kadar bile önemi kalmamýþ burada... Zaten ne zaman "En büyük sorununuz ne?" diye sorulsa, herkes "ekonomi ve maaþ" diyor... "Bölünmüþ Kýbrýs" demiyor yýl önce öyleydi belki, ama þimdi öyle deðil... Herþey bitti ve artýk hiçbir þansýmýz kalmadý diyemem sana... Gerçekleri görmeye baþlamak da kurtulmak demektir bu afyondan... Eðer güçlerimizi Türk-Rum diye ayýrmazsak bundan sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... BÝR DE HAMBURGER SOFRASINDA DENEYÝN Obama ile Medvedev'i hamburger atýþtýrýrken görünce geldi aklýma. Bizim liderler böyle kafa kafaya verip hiç hamburgerciye gitmediler deðil mi? Gitselerdi keþke... Bir Amerikan hamburgeri iyi gelirdi her ikisine de... Bol ketchaplý... Bol mayonezli... Bir kere de hamburgercide konuþsalardý þu mülkiyet meslesini... Hamburger... Sihirli tat... Yabana atmayýn sakýn... Sovyetlerdeki sistem çökertildiyse hamburger sayesinde çökertildi! Obama bayýlýr hamburgere... Bakýn, Rusya'dan ziyaretine gelen Medvedev'i de hamburger yemeye davet etmiþ... Kalkýp gitmiþler... Sýradan bir vatandaþ gibi tepsilerini doldurup oturmuþlar masaya... Halkýn arasýna... Baþlamýþlar afiyetle atýþtýrmaya... Masada ketchap... Coca-Cola... Ve de demokrasi! Ye yiyebildiðin kadar... Bir Amerikan baþkanýnýn bir Rus liderine demokrasi dersi vermeye ihtiyacý mý var artýk? Eskidendi o... Mesela Nikita Kruþçev Amerika'ya gittiðinde hamburger icat edilmemiþti daha... Bu ülkeye ilk giden Sovyet lideriydi Kruþçev... Henüz hiç kovboy filmi de görmemiþti hayatýnda... "Seven Magnificent"i seyretmiþ ilk kez... Ve bayýlmýþ buna... Alýp Moskova'ya da getirmiþ... Rus proletaryasýna da göstermiþ... O zamandan beri iþte Rus halkýnýn kanýna da iþlemiþ kovboyluk... Hamburgere uzanmýþ oradan... Marlboro'ya... Coca-Cola'ya... Demokrasiye gelince... Henüz ortalýkta hamburgerci falan olmadýðý için, Kennedy baþka bir yolu seçmiþ, Kruþçev'e Amerikan demokrasisini ispat etmek için... Beyaz Saray'da ikisi baþbaþa konuþuyormuþ... Tam da o sýrada Beyaz Saray'ýn dýþýnda pankartlý bir miting... Ve bir Amerikan vatandaþý baðýrýyor avazýnýn çýktýðý kadar: -Kennedy eþek, Kennedy deli, Kennedy ahmak... Ýçeriden duymuþlar bu sesi... Kennedy Kruþçev'e dönmüþ: -Gördün mü, nasýl bir demokrasi var bizde... Adam "Kennedy deli, Kennedy eþek" diye baðýrýyor... Ama kimse birþey yapmayacak ona... Kruþçev gülmüþ... -Bütün mesele buysa, o kadarý bizde de var, demiþ... Ve eklemiþ: -Eðer bizde de adam Moskova'da sokaða çýksa ve "Kennedy deli, Kennedy eþek" diye baðýrsa, ona da kimse bir þey yapmaz! Bizim Derviþ Eroðlu da Amerika yollarýna düþüyor... New York'un hamburger kokan havasýný koklama sýrasý onda... Denktaþ sýrasýný savdý... Talat da savdý... Ve bugünlere kadar uzandýk... Yýl 'ten bu yana 47 yýl, 1974'ten sonra da 36 yýl geçmiþ... Eroðlu'ndan sonra bakalým kim var sýrada... Ve kaç yýl geçecek daha... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE SÝYASÝ PARTÝ BAÞKANLARI NEREDE OY KULLANACAK? KKTC'de bugün yapýlacak seçimde devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti baþkanlarý bulunduklarý ilçelerde oylarýný kullanacaklar. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu New York'a gitmek için saat 05.00'te adadan ayrýlacaðý için oyunu kullanamayacak. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Alsancak Büyükler Ýlkokulu'nda saat 09.00'da; Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan Gelibolu Ýlkokulu'nda saat 09.30'da, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat 19 Mayýs Lisesi'nde saat 10:00'da, UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen HAVA-SEN: 15 milyon TL KTHY'ye verilse kurtulurdu Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner'in, Kýbrýs Türk Hava Yollarýný kurtarmak yerine, kendini kurtarma gayreti içerisinde olduðunu ve "Atlasjet'in temsilcisi gibi" hareket ettiðini iddia etti. Atakan, Saner'in, yalnýzca çalýþanlarý ve halký sokaklara dökmekle kalmayýp binlerce yolcuyu periþan ettiðini de ileri sürdü. Buran Atakan yazýlý açýklamasýnda sendikalarýn önceki gün yaptýðý mitingde, TC Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'a iletilmek üzere mektup vermelerinin üzerinden 10 saat geçmeden "Büyükelçiliðin KTHY yolcularýnýn Atlasjet tarafýndan taþýnmasýný þart koþarak" 15 milyon TL kaynak aktardýðýný da iddia ederek "Bu düþündürücü olduðu kadar üzücüdür de. Bu kaynak KTHY için harcansa bugün göklerde bayraðýmýzý taþýyan milli havayolumuz havada olacaktý" dedi. Hükümeti milli hava yoluna duyarsýz kalmakla suçlayan Buran Atakan, "KKTC'yi dünyaya tanýtmak için uðraþ veren Küçük ve Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ Þehit Tuncer Ýlkokulu'nda saat 11.00'de oyunu kullanacak. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer Maðusa Þehit Zeki Salih Ýlkokulu'nda saat 10.00'da, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý Maðusa Çanakkale Özgürlük Ýlkokulu'nda saat 11.00'de, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ Gönyeli Belediyesi'nde saat 14.00'te oy verecekler. Türkiye'nin, milli hava yolu olan ve bayraðýmýzý 56 noktasýyla göklerde taþýyan KTHY'nin uçuþlarýný durdurmasý ise son derece düþündürücü ve üzücüdür. Bu, KKTC halkýna yapýlan bir hakarettir" ifadelerine de yer verdi. Sessiz kalan UBP milletvekilleri eleþtirilen ve "halkýný kandýrarak oylarýný alanlar, çok kýsa bir süre sonra o koltuklardan gidecektir" denilen açýklamada, sendikalara ve halka verdikleri destekten dolayý teþekkür edildi. KTHY'DEN YENÝ SEFERLER Bu arada KTHY'yle ilgili geliþmeler nedeniyle aksayan uçuþlarýn ek seferlerle düzenlenmesine yönelik çalýþmalar sürüyor. Bu çerçevede bugün Ankara'ya, Pazartesi günü de Ankara'dan Ercan'a yeni iki sefer açýklandý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre bugün saat 23:30'da Ercan-Ankara, 28 Haziran Pazartesi günü de 01:30'da Ankara-Ercan seferi yapýlacak. KEBAP YEDÝ- Demokrat Parti Gazimaðusa Belediye Baþkan Adayý Hasan Kunter Maðusa Devlet Hastanesi çalýþanlarýna evinde yemek verdi. Kunter'in yemeðine Ertuðrul Hasipoðlu da katýldý. Hasipoðlu'nun yemekte çok mutlu olduðu gözlemlendi.. EROÐLU NEW YORK'A GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüþmek üzere bugün New York'a gidecek. Eroðlu saat 05.00'de adadan ayrýlacak. Cumhurbaþkaný Eroðlu, 28 Haziran Pazartesi günü New York saati ile saat 11.45'te BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bir araya gelecek. Görüþme BM Merkez Binasý'nda gerçekleþecek. New York temaslarý çerçevesinde Eroðlu ayrýca çeþitli medya kuruluþlarýyla da görüþecek. Eroðlu, New York'ta bulunan bazý Kýbrýslý Türk derneklerle de görüþmelerde bulunacak. Cumhurbaþkaný, ayrýca Türkiye Cumhuriyeti'nin BM Özel Temsilcisi Büyükelçi Ertuðrul Apakan ile de bir araya gelecek. Eroðlu'na New York ziyareti sýrasýnda Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð eþlik edecek. Eroðlu, 1 Temmuz Perþembe akþamý adaya dönecek. ex istence Elvan Levent VÝZÖRDEN BAKABÝLSEYDÝK KENDÝMÝZE Halâ devam etmekte olan 32. Uluslararasý Moskova Film Festivali'nde gösterilen bir film var ilgimi çeken. Ýsrailli yönetmen Samuel Maoz'un 'Lübnan' isimli filmi Venedik Festivali'nde de ayrýca, tarihte ilk kez 'Altýn Aslan' kazanan Ýsrail yapýmý bir film 'Lübnan'. Film, 1982 yýlýndaki Lübnan'daki savaþý konu alýyor. Ve filmin neredeyse tamamý, içinde dört kiþi olan bir Ýsrail tankýnýn içinde geçiyor. Açýkçasý, bu filmin ilgimi çekmesinin en önemli nedeni, filmin konusunun, rejisörün kiþisel hatýralarýna dayanýyor olmasý. Yani filmin yönetmeni, Samuel Maoz'un gençlik yýllarýnda katýldýðý savaþta, kendisinin de içinde bulunduðu tankýn hikayesini bu kadar yýl sonra filme almasý... Bu dört kiþiden oluþan tankýn ekibi, geçtikleri bölgeleri Suriyeli ve Filistinli birliklerden 'temizlemek' görevini üstlenmiþ... Ve bu görevi yerine getirirken, sivil halk da dahil olmak üzere bir sürü insaný katletmiþ... Filmin tamamýnýn tankýn içinde geçmesi ve dýþarýdaki gerçekliðin, tankýn içindeki 'izleme aleti'nden yansýtýlmasýnýn, anlatýlmak istenen psikolojiyi ekrana taþýmada önemli bir rol oynadýðýný düþünüyorum. Herþeye raðmen, belki de yönetmenin filmle ilgili konuþtuðu röportajý görmemiþ olsaydým eðer, bu filmi daha farklý bir gözle izlerdim herhalde bir ihtimal. Evet, film savaþ karþýtý, savaþýn yüzünü en korkunç haliyle ortaya koyan filmlerden biri. Ancak, bütün bunlarýn ötesinde, bir günah çýkarýþý, yýllardýr dinmeyen bir vicdan azabýný paylaþýyor izleyiciyle. "Yýllar önce yer aldýðým bu savaþýn etkisinden ancak bu filmi çekerek kurtulabileceðimi düþündüm", diyor Samuel Maoz. Paylaþýnca, azalýr mýydý gerçekten acýlar? Bilmiyorum. Hiçbir zaman unutmayacaðýnýz bir travmayý, biraz olsun hafifletme çabasýndan ibaretti belki de bu türden bir paylaþým. Veya unutamayacaðýnýz bir acýyla yüzleþme cesareti... Suçsuz insanlara ateþ açan bir tank ekibinin arasýnda olduðu bir hikayeyi anlatmasý bir insanýn, cesaret isterdi neresinden baksanýz. Türkiye'deki 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana, otuz yýldýr sadece siyah giyinen, 62 yaþýndaki Þeyho Karakoç'un hikayesi vardý örneðin dünkü Radikal gazetesinde. O dönemde iki kez gözaltýna alýnmýþ Karakoç. Baský ve þiddet görmüþ. Annesiz, babasýz büyüdüðünden hep bir aile kurma hayali varmýþ ancak, yaþadýklarýndan sonra hiç evlenememiþ... Hayallerinin üstünden bir tank gibi geçmiþ yani 1980 darbesi... O günden bugüne dek de bir daha siyahtan baþka bir renk giymemiþ Þeyho Karakoç. Belki unutmamak için yaþadýðý travmayý... Belki de üzerine giydiði siyah renk, içindeki karanlýðý baþkasýyla paylaþma þekliydi Þeyho Karakoç'un... Onun hikayesini de filme çeken çýkar elbette bir gün, diye geçirdim içimden. Sinema, mükemmel bir dýþavurum aracýydý neresinden baksanýz. Bir tür günah çýkarma... Bir itiraf, bir yüzleþme... Bizim Kýbrýs'ta buna tahammülümüz yok henüz. 'Lübnan' filminde olduðu gibi, savaþý ateþ eden bir tankýn içinden anlatacak cesaretimiz yok. O 'tank'ýn içinden baktýðýmýzda göreceklerimiz korkutuyor bizi. Bu yüzdendir belki de, ne sinema bizim iþimize yaradý, ne de biz sinemanýn.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Nerede o sonsuza dek yaþatacak olanlar Adýna KKTC denen bu garabeti Haraç mezat satýyoruz iþte be uþaklar Bu mudur sonsuza dek yaþatmanýn hikmeti? Ali OSMAN Periyodik DÜÐÜNLER VE CENAZELER Geçtiðimiz hafta içinde bir sevinç, bir de acýya ortak oldum Böylesi olaylara bir haftalýk sürede deðil, bir saatten bir saate de þahit olabilir insan En sevinçli anýnýzda bir telefonla kötü bir haber almanýz mümkün Hafta arasý bir düðüne davetliydim. Orada uzun zamandýr göremediðim dostlarla karþýlaþtým Bazýlarý okuldan Bazýlarý futboldan Siyasi düþüncemizin uyuþtuðu, ya da uyuþmadýklarý Geceler boyu tartýþýp da bir sonuca varamadýklarýmýz Çiçekler, çelenklerle çevriliydi düðün alaný. Ýki kiþinin evlenmesinden ziyade, çok sesli mitinge benziyordu. Düðünler aslýnda artýk bahane bizim için Bir buluþma yeri Nostaljik takýlmak bir gýda gibi bizim yaþtakiler için Düðünler sevinçtir Cenazeler de acý ve hüzün Temsiliyetleri böyle Hoþ, gidenin arkasýndan, dünyada acý çekiyorsa eðer Bir derde düþmüþse "Öldü de kurtuldu" derlerken bile içlerinde bir þey kopmamasý mümkün deðildir Hafta sonu da bir cenazeye katýldým Kalabalýktý Düðün alayý gibi Muhtar adaylarýnýn, belediye baþkan adaylarýnýn çelenkleri en öndeydi. Partiler de unutulmamýþtý Cenazedeki simalar tanýdýktý Mustralar Kýbrýslý Ýçimizdeki tek yabancý imamdý "Merhumun ruhuna fatiha" dedi Herkes kollarýný göðüs hizasýna kaldýrdý ve avuç içleri yüzlerine dönük içlerinden bir þeyler mýrýldandýlar. Bazýlarýnýn dudaklarý oynuyordu Ellerini göðüs hizasýna kaldýrýp dua edenler avuçlarýný yüzlerine sürdüler Cenaze arabasýnda tabutun üzerine ve yanlarýna konan çelenkler þimdi mezardaki tümseðin üzerine býrakýlmýþtý "Okunmuþ su" döktüler sonra topraða ve de çelenklerin üzerine Ýmam kaldý, kalabalýk ayrýldý Hava sýcak, dayanýlmazdý.. Fazladan þapkasý olan bir dost, ne olur ne olmaz diyerek bir tane de bana vermiþti. Öyle olmasýna raðmen dayanýlmazdý sýcaklýk. Mezarlýk çýkýþýnda þapkayý vermek için onu bekledim Aðýr vücudu hýzlý yürümesini engelliyordu Bir de havanýn sýcaklýðý eklenince buna Selvi aðacýnýn gölgesinde bile terliyor insan Yanýma gelip durdu. Baþýndaki þapkayý çýkarýp eline aldý. Bana verdiðini de teþekkür edip iade ettim kendisine. "Bir tane daha eksildik iþte" dedi. Aðzýndan çýkan cümleler, yorgunluktan, kulaðýma gelene kadar yere düþecek gibiydiler! "Öyle" dedim "Duyduðum her Kýbrýslýnýn cenazesine katýlýrým. Cenazelerde karþýlaþmaya baþladým uzun zamandýr göremediðim tanýdýklarla. Her cenazeden sonra da eksildiðimizi hissederim " Belli bir yaþýn üzerinde olanlar düðünlerde ve cenazelerde karþýlaþýr artýk birbirleriyle Seçim zamanlarý düðünler de, cenazeler de kalabalýk olur Propaganda alaný gibi Seçim bitti, bugünden sonra politikacýlar ayrýlacak aramýzdan Gelecek seçime kadar bizbizeyiz Kalay KKTC bugün sandýk baþýnda n 1 milletvekili, 28 belediye baþkaný, 268 belediye meclisi üyesi, 148 muhtar ve 448 aza seçilecek... n 91 yerde muhtarlýk, 125 yerde ihtiyar heyeti üyeliði seçimi yapýlmayacak... KKTC'de bugün yerel yöneticiler ile Gazimaðusa ilçesinden bir milletvekilini belirlemek üzere sandýk baþýna gidilecek. 164 bin 486 kayýtlý seçmen KKTC genelinde kurulacak 633 sandýkta oy kullanabilecek. Açýk alanlarda ve yayýn organlarýnda sürdürülen seçim propagandalarý bugün saat 18:00'de sona erecek. MAÐUSA MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ÝÇÝN 5 ADAY Gazimaðusa'da, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesiyle boþalan bir milletvekilliði için yapýlacak ara seçimde Milliyetçi Adalet Partisi'nden Ata Tepe; Özgürlük ve Reform Partisi'nden Dursun Oðuz; Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Hüseyin Angolemli ve Ulusal Birlik Partisi'nden Resmiye Canaltay yanýnda Baðýmsýz Aday Nüshet Ýlktuð yarýþacak. 28 BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇÝN 98 ADAY Pazar günü yerel kuruluþ organlarý seçimlerinde 28 belediye baþkanlýðý için 47'si baðýmsýz 99 aday yarýþacak. 268 Belediye Meclisi Üyeliði için yarýþacak adaylarýn sayýsý ise 909. Bunlar arasýnda 11 de Baðýmsýz aday var. LEFKOÞA ÝLÇESÝ 5 yerde belediyesi bulunan Lefkoþa Ýlçesi'nde baþkanlýklar için 18 aday yarýþacak. Bunlarýn 6'sý baðýmsýz adaylar. Lefkoþa Ýlçesi'ndeki 56 Belediye Meclis üyeliði için 191 kiþi aday oldu. Aralarýnda 7 de baðýmsýz aday bulunuyor. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne dün yapýlan yetenek sýnavý sonucunda girmeye hak kazanan öðrenciler açýklandý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre sýnav sonucunda Altýncý Sýnýf Müzik Sýnavý'nda 5; Dokuzuncu Sýnýf Müzik Sýnavý'nda 8; Onbirinci Sýnýf Müzik Sýnavý'nda 1; Dokuzuncu Sýnýf Resim Bölümü Sýnavý'nda 13 öðrenci baþarýlý oldu. HAK KAZANANLAR ÞÖYLE: 6. sýnýf Müzik Sýnavýnda Baþarýlý Olanlar 1- Kardem Özdiken 65,50 2- Devrim Batural 62,50 3- Togan Samer 62,25 4- Birsen Karamez 62,20 5- Deniz Vechi Erdil 62,00 9. Sýnýf Müzik Sýnavýnda Baþarýlý Olanlar 1- Tülay Iþýkgün 92,75 2- Deniz Amcazade 88,75 3- Melisa Tünay 76,50 GÝDÝÞ YOK GÝDÝÞAT YOK OH BE ülkede yapýlan ankete göre, dünyanýn yalnýzca %35'i ülkesinde olup bitenden memnun. Toplam 18 bin 624 yetiþkinle görüþülen araþtýrmada, hem dünyada, hem kendi ülkelerindeki gidiþattan en memnun Çin ve Hindistan. Türkiye dünya ortalamasýnda 'mutsuz'lar kategorisine giriyor. Avrupa genelinde yerel ekonomilerin 6 ay sonra daha güçlü olacaðýný düþünen sadece %32. %58 iþ garantisi konusunda kendini güvensiz hissediyor. Kýbrýs'ta gidiþat diye bir þey olmadýðý için rahatýz. "Gidiþattan memnun musunuz" diye soranlara "hangi gidiþat, bizde o dediðinizden yok" diyebiliriz rahatlýkla... MAÐUSA ÝLÇESÝ 10 belediyesi bulunan Maðusa Ýlçesi'nde ise 10 belediye baþkanlýðý için 31 aday çýktý. Bunlarýn 15'i baðýmsýz adaylar. Ýlçedeki 88 belediye meclis üyeliðine aday olanlarýn sayýsý 303. Bunlar arasýnda 3 de baðýmsýz var. GÝRNE ÝLÇESÝ 6 belediyesi bulunan Girne Ýlçesi'nde belediye baþkanlýklarýna 8'i baðýmsýz 19 aday talip oldu.6 belediyenin 56 belediye meclis üyeliði için 173 kiþi aday oldu. Aralarýnda bir de baðýmsýz aday var. GÜZELYURT ÝLÇESÝ Güzelyurt Ýlçesi'nde Güzelyurt ve Lefke olmak üzere sadece 2 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin baþkanlýklarýna 3'ü baðýmsýz 6 kiþi adaylýk koydu. 24 Belediye Meclisi üyeliði için ise 72 kiþi yarýþacak. ÝSKELE ÝLÇESÝ Ýskele Ýlçesi'ndeki 5 belediye baþkanlýðý için 24 kiþi adaylýk koydu. Bunlarýn 15'i baðýmsýz 44 Belediye Meclisi üyeliði için 170 aday var. MUHTAR VE AZALAR KKTC genelinde 148 yerde muhtarlýk, 112 yerde de azalýk seçimi de yapýlacak. 148 muhtarlýk için 353, 112 yerdeki 448 azalýk için ise 840 aday yarýþacak. 91 yerde Muhtarlýk, 125 yerde ise, gereken sayýdan fazla aday çýkmadýðý için seçim yapýlmayacak. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ'NE GÝRMEYE HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI 4- Hava Özdemirað 76,25 5- Cansu Özuysal 74,50 6- Gamze Kalay 66,25 7- Fikri Eryýlmaz 65,00 8- Mehmetemin Yýldýzçoban 63, Sýnýf Müzik Sýnavýnda Baþarýlý Olan 1- Hazar Ulucan Sýnýf Resim Bölümü Baþarýlý Olan 1- Sadýk Boral 93,25 2- Buðra Göksu 92,25 3- Celal Atikler 87,00 4- Hakan Karagözlü 86,50 5- Melek Yemenici 82,50 6- Direnç Has 82,00 7- Fikri Eryýlmaz 81,00 8- Zübeyde Göçer 81,00 9- Ecem Evrem 80, Vedia Sütçüoðullarý 80, Tülhan Karakaya 79, Elaa Kösedað 75, Ahmet Kaleci 74,75 Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GURUR DEÐÝL KAHIR Gazetelerde bir resim sendikanýn önceki gün özelleþtirmeye karþý yaptýðý eylemde çekilmiþ. Baþýnda patlayan yumurtalar þakaklarýndan dökülen bir polisin resmi. Yumurta deðil, sanki bir kahýr, öfke ve piþmanlýk akýyor þapkasýnýn gölgelediði yüzünden. Bütün bunlarýn harmanlandýðý sert ve hýrslý bir duruþ. "Bu genç polisin duruþundaki asalet var ya; sabrýn, kendisine ve devletine güvenin timsalidir" diyor bir hamasetçi yazar. Ve herkesin bundan gurur duymasý gerektiðini öðütlüyor. Hade oðlum, dedim kendi kendime. Gururlan diyorlar sana. Ne duruyorsun gururlansana... Olmuyor mu? Gayret et biraz... Al karþýna resmi... Gözünü kýrpmadan dikkatle bak. Eðer hâlâ kabarmýyorsa göðsün... Derin bir nefes al ve tut! Gurur niyetine de... Belki baþarýrsýn!.. Olmadý... Ne yaptýysam baþaramadým. O polisin duruþunda hamasetçi yazarýmýzýn gördüðü sabrý, kendine ve devletine güveni göremedim. Hep baþka þeyler gelip durdu gözlerimin önünde. Herþeyden önce bir kahýr. Öfke... Ve piþmanlýk... Polis olduðuna da, olacaðýna da bin kere piþman gibiydi o duruþ. Polis olurken bir gün kendi çocuklarýyla, kardeþleriyle, ana baba ya da canciðer dostlarýyla böylesine bir çatýþma ortamýnda karþý karþýya getirileceðini hiç düþünmemiþti. Gerekirse sýrtýna cop indireceði kiþinin, kendi canýndan ve kanýndan bir parça olabileceðini, ya da kafasýna isabet eden yumurtalarýn ayný candan ve kandan gelmiþ olabileceðini de düþünmemiþti hiç. Þimdi bütün bunlar bir anda kafasýnda þimþek gibi çakmýþ gibiydi o resim... Ve toplumu bu noktaya getirenlerin meymenetsiz suratlarýna bir lânet gibi vuruyordu. Allahaþkýna söyleyin... Ama elinizi vicdanýnýza koyarak, ne kadar acý olursa olsun, gerçeði, yalnýz gerçeði dile getirmek adýna söyleyin. Gurur duyulacak bir tablo mudur bu? Emekçilerin her hak arayýþýnda karþýlarýnda coplu polislerden duvarlar örmek... Bunu yaparken, eylemcilerin bu polislerin ana babalarý, kardeþleri ya da çocuklarý olduðunu hiç düþünmemek... Baba ile evladý, kardeþ ile kardeþi birbirine kýrdýrmak gurur duyulacak bir tablo mudur? Þimdi baþýna isabet eden yumurtalar yüzünden akan bu polisin resmine baktýkça gururlanmak, onu kendine ve devletine güvenin bir timsali olarak görmek mi lâzým, yoksa kahrolmak ve bizi bu noktaya getirenlere lânet okumak mý lâzým? 34 sendikanýn Erdoðan'a yazdýðý mektup, Türkiye'nin Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini nasýl gaspettiðini, onu emir ve talimatlarla nasýl yönettiðini, ekonomik dayatmalarla nasýl çökertme politikasý güttüðünü, bütün kurumlarýný nasýl ele geçirmeye çalýþtýðýný ve Kýbrýs sorununun çözümü isteðinde samimi olmadýðýný ilk kez bu kadar açýk ve isyankâr bir üslûpla TC hükümetinin yüzüne vurmaktadýr. Çok geç kalýnmýþ da olsa, bu adýmý takdirle alkýþlamak ve bu yürüyüþü sürdürmek lâzým. Bu mektup Erdoðan'a verilir mi? Kendisi bunu okumak tenezzülünde bulunur mu?! Okursa ilk tepki olarak... "Alsýnlar analarýný da gitsinler!" mi der?! Bu mektup, "Artýk yeter! 'Kurtarýcýdan' kurtulmak istiyoruz!" haykýrýþýdýr. Yalnýz Erdoðan'ýn deðil, bütün Türkiye'nin bu sese kulak vermesi bir insanlýk görevidir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun

TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun Doksan dakika tamamlandý ve beraberlik yine bozulmadý... Ýþ penaltilere kaldý... Ama boþuna heveslenmeyin... Penaltileri halk çekecek, siz çekmeyeceksiniz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı