ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER."

Transkript

1 Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HAYAL KIRIKLIÐI DA YENÝ BÝR BAÞLANGIÇTIR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Tomorrow will be another day Faize Özdemirciler DÜÐÜNLER VE CENAZELER Ali Osman ÇITA YÜKSELTME Erdoðan Baybars VÝZÖRDEN BAKABÝLSEYDÝK KENDÝMÝZE Elvan Levent GURUR DEÐÝL KAHIR Mehmet Levent AKP hükümetini arkasýna aldýktan sonra Atlasjet KKTC hükümeti ile kedi-fare oyunu oynamaya baþladý... Atlasjet yetkilileri taleplerinde çýtayý yükseltiyor... Kuzey Kýbrýs Eroðlu New York yolcusu Bugünkü seçimde oy kullanamayacak n Yarýn New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüþecek olan Derviþ Eroðlu bu sabah erken saatlerde adadan ayrýlacaðý için seçimlerde oyunu kullanamayacak sayfada Atlas'ta nokta n Atlasjet zor durumda kýstýrdýðý satýcýdan deðerli bir malý çok ucuza kapatmaya çalýþan uyanýk bir müþteriye benziyor... Þartlarý kabul edilmeyince naza çekip pazarlýk masasýndan kaçýyor, sonra geri dönüyor... n KTHY yolcularýný taþýmasý için elçilik kanalýyla Türkiye'den Atlasjet'e 15 milyon TL'lik kaynak aktarýldý... n Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, "15 milyon TL KTHY'ye verilse kurtulurdu" diyerek Türkiye'ye sitem yaðdýrdý... n Atakan: Türkiye'nin, milli hava yolu olan ve bayraðýmýzý 56 noktasýyla göklerde taþýyan KTHY'nin uçuþlarýný durdurmasý son derece düþündürücü ve üzücüdür... n KTHY'nin bugün Ankara'ya, Pazartesi günü de Ankara'dan Ercan'a yeni iki sefer düzenlediði açýklandý... l 3. sayfada Bugün seçim var... Bir kez daha sandýk baþýnda n Sandýk sayýsý Kayýtlý seçmen sayýsý 164 bin milletvekili, 28 belediye baþkaný, 268 belediye meclisi üyesi, 148 muhtar ve 448 aza seçilecek... n Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Nevvar Nolan bu gece kamuoyuna sadece belediye baþkanlýðý ile Maðusa'daki milletvekilliði seçiminin sonuçlarýný açýklayacaklarýný, geriye kalanlarý ise yarýn duyuracaklarýný söyledi... n 28 belediye baþkanlýðý için toplam 98 aday yarýþýrken, Maðusa milletvekilliði için 5 aday yarýþýyor... n Seçim sonuçlarý en çok merak edilen bölgeler büyük kent merkezleri... Gözler Lefkoþa, Girne, Maðusa, Güzelyurt ve Ýskele'de... (4 ve 8. sayfalarda) Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Balýk tutma dersi n2. sayfada

2 BÝRBÝRLERÝNÝN BURNUNU KIRAN ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da dün sabah, aralarýnda çýkan kavga sonucu birbirlerini yaralayan iki kiþi tutuklandý. Polis, isimlerinin baþ harflerini C.N (E-50) ve E.T (E-34) olarak açýkladýðý kiþilerin, aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda birbirlerinin yüzüne yumruk vurarak kavga edip, burunlarýný kýrdýklarýný kaydetti. KAÇAK SURÝYELÝLERE YARDIMCI OLANLAR TUTUKLANDI Suriye uyruklu 2 kiþinin onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yapmalarýna yardýmcý olduklarý tespit edilen 2 kiþi tutuklandý. Polis, tutuklularý, Þ.O (E-26) ve A.T (E-38) olarak açýkladý. 13 Haziran'da Avtepe- Kuruova köyleri arasýndaki deniz sahilinden Suriye uyruklu 2 kiþinin onaylanmýþ liman olmayan bir yerden balýkçý teknesi ile KKTC'ne giriþ yaptýklarýnýn tespit edildiði ve söz konusu þahýslarýn tutuklandýðýný hatýrlatan polis, yapýlan soruþturma sonucunda onlara yardýmcý olan Þ.O ve A.T'nin de tespit edilerek tutuklandýðýný belirtti. HASPOLAT'TA BÝR EVDE ÇIKAN YANGINDA ÇEÞÝTLÝ EÞYALAR YANDI Haspolat'ta Þükri Ýnce'nin evinde tespit edilemeyen bir nedenle çýkan yangýnda çeþitli eþyalar yandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucunda, elbise dolabý, oda kapýsý, çamaþýr makinesi, klima, televizyon ve muhtelif giyim eþyalarý kýsmen yandý. GÜNEY'DE DOPÝNG MADDELERÝ TOPLATILDI Güney Kýbrýs'ta spor amaçlý kullanýlan pek çok ek besin ürününün içerisinde saðlýða zararlý maddelerin tespit edildiði, bu ek besin ürünlerinin toplatýldýðý bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre 2009 yýlýnda kurulan "Anti-Doping Ýdaresi" Güney Lefkoþa ve Limasol'da, özellikle vücut geliþtirme sporunda kullanýlan ek besin ürünlerinden örnekler alarak yurt dýþýndaki laboratuarlarda test yaptýrdý. Bu testlerin sonucunda, satýþý yapýlan pek çok üründe saðlýða zararlý olabilecek anabolik steroid ve ölümlere yol açabilecek striknin maddesi tespit edildi. Gazete, bu maddeleri içeren ürünlerin maðazalardan toplatýldýðýný belirtirken, Rum Narkotik Polisi'nin de bu maddelerin yasaklý olmasýndan ötürü araþtýrma baþlattýðýný kaydetti. VUDA'DA SON ATIÞ BARDAÐI TAÞIRMIÞ Larnaka'ya baðlý Vuda köyünde bulunan Rum Milli Muhafýz Ordusu'na ait atýþ alaný dýþýnda patlayan bir mermi nedeniyle çevrede meydana gelen son yangýn bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Fileleftheros gazetesi bölge sakinleriyle birlikte, Rum Orman Dairesi'nin de olaya tepki göstererek Rum Savunma Bakanlýðý'na mektup gönderdiðini, fakat atýþlarýn sürdüðünü yazdý. Bölge sakinleri atýþlarýn yaz aylarýnda yapýlmamasý taleplerini iletirken, bölge muhtarlarý Savunma Bakanlýðý'ndan, gelecekte olabilecek herhangi bir trajik kazadan kaçýnýlmasý için önlem alýnmasýný istedi. Gazete, bazý yabancý kiþilerin, atýþlarýn bitmesinin ardýndan atýþ alanýna girerek buradaki metal kalýntýlarý topladýðýný ve daha sonra bu metalleri sattýklarýný da yazdý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Þu söylem, mucidini bilmem ama, hiç duymak istemediðim bir söylemdir: "Türkiye bize balýk yollamasýn, balýk tutmasýný öðretsin." Nerden bakarsanýz bakýnýz, iler tutar bir tarafý yoktur. Bir kere Türkiye bize balýk mý yollar? Yollarsa, deniz balýðý mý, göl balýðý mý, nehir balýðý mý? Kefal mý, Skaro mu, Orfo mu, Vlahos mu, Skorço mu, Fangri mi, Barbun mu, Melana mý, Ohtabot mu, Vadi ve saire mi? Yoksa "Deniz Hýyarý" mý? Ýkincisi, Türkiye balýk tutmasýný mý bilir? Bilse tutar da kendi ahalisinin karnýný doyurur. Bildiðiniz gibi Türkiye üç tarafý denizlerle çevrili bir yarýmadadýr. Buna raðmen denizi en az kullanan denizi olan ülkeler arasýnda Kýbrýs birinci isa, Türkiye da ikincidir. Türkler, denizden en çok korkan milletler arasýnda da en üst sýralarda yer alýrlar. Bir arkadaþým vardý. Osmanlýnýn sürgün emri ile ve zorla Kýbrýs'a getirilip yerleþtirilen Türkmen (Asýl Türk) kökenli idi. Doðduðu yer da bir Türkmen köyü idi. Türklerin denizden çok korktuklarýný bir yerde okuyunca, bu arkadaþa doðruluk derecesini sordum. Özetle bana þöyle dedi: Yaþlýlar sürekli olarak gençleri uyarýrlardý. Sakýn denize yaklaþmayýn. Deniz çok tehlikelidir. Yaklaþýrsanýz da, denizin bir kenarcýðýnda sadece ayaklarýnýzý ýslatýn, okadar... Kýbrýslýlarýn balýk tutmasýný büyük oranda unuttuklarý bir gerçektir. Osmanlý devrinde tam üç yüz yedi (307) yýl Kýbrýslý denize yaklaþtýrýlmadý. Osmanlý Dönemi'nde sahilde bir tek köy yoktu. Kýbrýslýlar denizden görülemeyecek yerlere kurdulardý köylerini. Osmanlý Ýmparatorluðu, Kýbrýslýlarý kendi yaðmacýlarýndan korumak için hiçbir ciddi tedbir da almadý. Sanmayýn ki Kýbrýs Osmanlý idaresinde, þimdiki Türk idaresinden daha az sormagir hanýydý. Ya da Osmanlý Kýbrýs'a balýk verirdi, ya da balýk tutmasýný öðretti... Balýk tutmasýný o da bilmezdi. Baþkasýnýn tuttuðu balýklarýn BALIK TUTMA DERSÝ üzerine konmayý bilirdi sadece. Mesele genetiktir yani... Þunu da ekleyelim ve sonra biraz da gülelim: Osmanlý Ýmparatorluðu hiçbir zaman ciddi bir deniz gücüne sahip olamadý. Avrupa'nýn þehir devletleri ile bile rahatça boy ölçüþemedi. Koskoca Turgut Reisli Osmanlý donanmasý, Malta'yý bile alamadý. "Balýk vermesin, bize balýk tutmasýný öðretsin" lafýný her duyduðumda þu hikaye gelir aklýma: Lino-Bambagi köylerinden birinde idi. Müslümanlýða geçen köylerden... Ýngiliz devrinde da sahile inmeyen köylerden... Ama sahile yakýn. Köylüler, gece, denizin çekildiði gece ve saatlerde, bazan ellerinde çiralarýnan sahile giderler gamaçlarýyla. Artýk Allah ne verdiysa. Balýðýydý, ohtabotuydu, deniz yýldýzýydý, gavroydu, bilmem neydi, toplarlar, köylerine dönerlerdi. Türkiye balýk tutmayý bilmez ama "bize öðretmedi" dersak haksýzlýk olur. Bildiði kadarýný öðretti. Neredeysa balýk tutmayý öðrenmeyenimiz kalmadý... "Deniz hýyarý" tutmasýný hala daha bilmeyen varsa elini kaldýrsýn. Ya kendin tutmasýný öðrenecen, ya da öðretileni yeycen. Yeyebilirsen tabii... Gecelerin birinde öðretmen, "Ben da geleyim" dedi. Ve sepetçiðini alýp takýma katýldý. Sahile vardýklarýnda, öðretmen balýk tutmasýný bilmediði için "Bana da öðretin" dedi. Öðrettiler. Köye dönünca kahvehaneye oturdular. Hem birer yorgunluk kahvesi içecekler, hem de avýn sohbetini yapacaklar. Sýra, "Sen ne tuttun"a gelince sepetçikler konuþacaktý. Sonunda anlaþýldý ki en fazla balýðý öðretmen tuttu. Sepetçiði silme... Silme deniz hýyarý dolu öðretmenin sepetçiði... Türkiye balýk tutmayý bilmez ama "bize öðretmedi" dersak haksýzlýk olur. Bildiði kadarýný öðretti. Neredeysa balýk tutmayý öðrenmeyenimiz kalmadý... "Deniz hýyarý" tutmasýný hala daha bilmeyen varsa elini kaldýrsýn. Ya kendin tutmasýný öðrenecen, ya da öðretileni yeycen. Yeyebilirsen tabii. Þamiþici Abdulla da hayatta deðil yardýmcý olsun... Söylemesi ayýptýr ama artýk söyleyeceyik. Bizim köylerde, deniz hýyarýna "Pantolon Balýðý" da derlerdi. Bu akýlýnan Kýbrýslý, payýna düþeni öpsün da baþýna koysun. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HAYAL KIRIKLIÐI DA YENÝ BÝR BAÞLANGIÇTIR Gerçekleri görmekte çok geç kaldýn kardeþ... Þimdi gördüklerini çok daha önce de görebilirdin aslýnda... Görmemek için hiçbir sebep yoktu... Apaçýk ortadaydý herþey... Görmek istemedin ama... Gerçekleri görüp onlarla savaþmaktan çok daha kolay bir yol vardý çünkü... Ýnanmak... Ýyimser ve umutlu olmak... Bu safça haller bir uyuþturucu gibidir aslýnda... Bir afyon... Oturduðun yerde oturursun... Kalkýp gitmek ve birþeyler yapmak bile geçmez içinden... Nasýlsa hep baþkalarý yapacak senin için herþeyi... Çakýlýrsýn evindeki rahat koltuða... Karþýnda dünyayý ayaklarýna seren ekran... Masada fýndýk fýstýk... Ve bira... -Ben umutlu ve iyimserim gardaþ, dersin keyifle fikrini soranlara... Çözümcü ve barýþçý olmanýn bir erdemi sanýrsýn bunu da... Senin gibi umutlu ve iyimser olmayanlarý bir de 'barýþ düþmaný' saydýn mý tamam... Gel keyfim gel... Böyle geçti iþte seneler... Gerçekleri görmekte çok geç kaldýn kardeþ... Çoook... Ne Gali Planý adam etti seni, ne Annan Planý... Ne Papadopulos'u anlayabildin, ne Hristofyas'ý... Ne Denktaþ'ý, ne Talat'ý... Sana kurulan tuzaklarý farketmedin hiçbir zaman... Bilirim... Hayal kurmadan yaþayamaz insan... Ýmkansýzý istemek de bir kusur sayýlmaz... Ama çok boþ hayallerin oldu senin... Fala ve büyüye inanmak gibi bazan... Barýþ için bir mum yakmak mesela... Maraþ için kýlýný kýpýrdatmayýp zeytin fidaný dikmek ara bölgeye... Bir adaktan baþka neydi sanki hepsi de... Liderleri cesaretlendirmek gibi garip inançlarýn oldu sonra... Hiç anlayamadýn bunu da... Çok mu korkaktýlar? Garantörlük ve mülkiyet meselesinde ne önemi vardý mesela bunun? Hiç kavrayamadým... Onlarý cesaretlendirince ne olurdu yani? Garantörlük biter miydi, kalýr mýydý? Omorfo kime, Karpaz kime kalýrdý? Gerçekleri görmekte çok geç kaldýn kardeþ... Sanki yeni sabah oldu... Ve yeni aydýnlandý ortalýk... Gözlerini açtýn... Ve derin bir hayal kýrýklýðý içinde buldun kendini... Duymak bile istemiyorsun þimdi lafýný çözümün ve barýþýn... Ya konuyu deðiþtiriyorsun... Ya küfrediyorsun... Hangi anketör kapýný çalsa hiçbir þeye inanmadýðýný söylüyorsun... Yýllar geçiyor yýllar... Kayýp yýllarýmýza ulanýyor... Ýðne ile kuyu kazsak suyu bulurduk belki þimdiye kadar... Onu bile yapamadýk... Bal yapmaz arýlar gibi efelik sattýk meydanlarda... Kýbrýs'ta barýþ engellenemez! Yalnýz iþgal komutaný deðil, damlarda güneþ banyosu yapan mavi bereli Barýþ Gücü askerleri de güldü bu halimize... Barikatlarýn dikenli telörgülerine konan kuþlar bir acayip baktýlar suratýmýza... Maraþ kapalý hala... Hala kayýp ölülerimizi arýyoruz toplu mezarlarda... Güneye ve kuzeye pasaportla geçip gidiyoruz... Limnidi kapýsý ile uðraþýp duruyoruz daha... Yýllarýmýzý alýyor bir kapý açmak... Bir kara delik barikatta... Artýk kimsenin inanmadýðý müzakereleri sürdürmek de absürd bir hale geldi deðil mi? Bir hýrsýzlýk, ya da bir zam haberi kadar bile önemi kalmamýþ burada... Zaten ne zaman "En büyük sorununuz ne?" diye sorulsa, herkes "ekonomi ve maaþ" diyor... "Bölünmüþ Kýbrýs" demiyor yýl önce öyleydi belki, ama þimdi öyle deðil... Herþey bitti ve artýk hiçbir þansýmýz kalmadý diyemem sana... Gerçekleri görmeye baþlamak da kurtulmak demektir bu afyondan... Eðer güçlerimizi Türk-Rum diye ayýrmazsak bundan sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... BÝR DE HAMBURGER SOFRASINDA DENEYÝN Obama ile Medvedev'i hamburger atýþtýrýrken görünce geldi aklýma. Bizim liderler böyle kafa kafaya verip hiç hamburgerciye gitmediler deðil mi? Gitselerdi keþke... Bir Amerikan hamburgeri iyi gelirdi her ikisine de... Bol ketchaplý... Bol mayonezli... Bir kere de hamburgercide konuþsalardý þu mülkiyet meslesini... Hamburger... Sihirli tat... Yabana atmayýn sakýn... Sovyetlerdeki sistem çökertildiyse hamburger sayesinde çökertildi! Obama bayýlýr hamburgere... Bakýn, Rusya'dan ziyaretine gelen Medvedev'i de hamburger yemeye davet etmiþ... Kalkýp gitmiþler... Sýradan bir vatandaþ gibi tepsilerini doldurup oturmuþlar masaya... Halkýn arasýna... Baþlamýþlar afiyetle atýþtýrmaya... Masada ketchap... Coca-Cola... Ve de demokrasi! Ye yiyebildiðin kadar... Bir Amerikan baþkanýnýn bir Rus liderine demokrasi dersi vermeye ihtiyacý mý var artýk? Eskidendi o... Mesela Nikita Kruþçev Amerika'ya gittiðinde hamburger icat edilmemiþti daha... Bu ülkeye ilk giden Sovyet lideriydi Kruþçev... Henüz hiç kovboy filmi de görmemiþti hayatýnda... "Seven Magnificent"i seyretmiþ ilk kez... Ve bayýlmýþ buna... Alýp Moskova'ya da getirmiþ... Rus proletaryasýna da göstermiþ... O zamandan beri iþte Rus halkýnýn kanýna da iþlemiþ kovboyluk... Hamburgere uzanmýþ oradan... Marlboro'ya... Coca-Cola'ya... Demokrasiye gelince... Henüz ortalýkta hamburgerci falan olmadýðý için, Kennedy baþka bir yolu seçmiþ, Kruþçev'e Amerikan demokrasisini ispat etmek için... Beyaz Saray'da ikisi baþbaþa konuþuyormuþ... Tam da o sýrada Beyaz Saray'ýn dýþýnda pankartlý bir miting... Ve bir Amerikan vatandaþý baðýrýyor avazýnýn çýktýðý kadar: -Kennedy eþek, Kennedy deli, Kennedy ahmak... Ýçeriden duymuþlar bu sesi... Kennedy Kruþçev'e dönmüþ: -Gördün mü, nasýl bir demokrasi var bizde... Adam "Kennedy deli, Kennedy eþek" diye baðýrýyor... Ama kimse birþey yapmayacak ona... Kruþçev gülmüþ... -Bütün mesele buysa, o kadarý bizde de var, demiþ... Ve eklemiþ: -Eðer bizde de adam Moskova'da sokaða çýksa ve "Kennedy deli, Kennedy eþek" diye baðýrsa, ona da kimse bir þey yapmaz! Bizim Derviþ Eroðlu da Amerika yollarýna düþüyor... New York'un hamburger kokan havasýný koklama sýrasý onda... Denktaþ sýrasýný savdý... Talat da savdý... Ve bugünlere kadar uzandýk... Yýl 'ten bu yana 47 yýl, 1974'ten sonra da 36 yýl geçmiþ... Eroðlu'ndan sonra bakalým kim var sýrada... Ve kaç yýl geçecek daha... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE SÝYASÝ PARTÝ BAÞKANLARI NEREDE OY KULLANACAK? KKTC'de bugün yapýlacak seçimde devlet ve hükümet yetkilileri ile siyasi parti baþkanlarý bulunduklarý ilçelerde oylarýný kullanacaklar. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu New York'a gitmek için saat 05.00'te adadan ayrýlacaðý için oyunu kullanamayacak. Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Alsancak Büyükler Ýlkokulu'nda saat 09.00'da; Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan Gelibolu Ýlkokulu'nda saat 09.30'da, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat 19 Mayýs Lisesi'nde saat 10:00'da, UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen HAVA-SEN: 15 milyon TL KTHY'ye verilse kurtulurdu Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner'in, Kýbrýs Türk Hava Yollarýný kurtarmak yerine, kendini kurtarma gayreti içerisinde olduðunu ve "Atlasjet'in temsilcisi gibi" hareket ettiðini iddia etti. Atakan, Saner'in, yalnýzca çalýþanlarý ve halký sokaklara dökmekle kalmayýp binlerce yolcuyu periþan ettiðini de ileri sürdü. Buran Atakan yazýlý açýklamasýnda sendikalarýn önceki gün yaptýðý mitingde, TC Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'a iletilmek üzere mektup vermelerinin üzerinden 10 saat geçmeden "Büyükelçiliðin KTHY yolcularýnýn Atlasjet tarafýndan taþýnmasýný þart koþarak" 15 milyon TL kaynak aktardýðýný da iddia ederek "Bu düþündürücü olduðu kadar üzücüdür de. Bu kaynak KTHY için harcansa bugün göklerde bayraðýmýzý taþýyan milli havayolumuz havada olacaktý" dedi. Hükümeti milli hava yoluna duyarsýz kalmakla suçlayan Buran Atakan, "KKTC'yi dünyaya tanýtmak için uðraþ veren Küçük ve Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ Þehit Tuncer Ýlkokulu'nda saat 11.00'de oyunu kullanacak. CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer Maðusa Þehit Zeki Salih Ýlkokulu'nda saat 10.00'da, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý Maðusa Çanakkale Özgürlük Ýlkokulu'nda saat 11.00'de, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ Gönyeli Belediyesi'nde saat 14.00'te oy verecekler. Türkiye'nin, milli hava yolu olan ve bayraðýmýzý 56 noktasýyla göklerde taþýyan KTHY'nin uçuþlarýný durdurmasý ise son derece düþündürücü ve üzücüdür. Bu, KKTC halkýna yapýlan bir hakarettir" ifadelerine de yer verdi. Sessiz kalan UBP milletvekilleri eleþtirilen ve "halkýný kandýrarak oylarýný alanlar, çok kýsa bir süre sonra o koltuklardan gidecektir" denilen açýklamada, sendikalara ve halka verdikleri destekten dolayý teþekkür edildi. KTHY'DEN YENÝ SEFERLER Bu arada KTHY'yle ilgili geliþmeler nedeniyle aksayan uçuþlarýn ek seferlerle düzenlenmesine yönelik çalýþmalar sürüyor. Bu çerçevede bugün Ankara'ya, Pazartesi günü de Ankara'dan Ercan'a yeni iki sefer açýklandý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre bugün saat 23:30'da Ercan-Ankara, 28 Haziran Pazartesi günü de 01:30'da Ankara-Ercan seferi yapýlacak. KEBAP YEDÝ- Demokrat Parti Gazimaðusa Belediye Baþkan Adayý Hasan Kunter Maðusa Devlet Hastanesi çalýþanlarýna evinde yemek verdi. Kunter'in yemeðine Ertuðrul Hasipoðlu da katýldý. Hasipoðlu'nun yemekte çok mutlu olduðu gözlemlendi.. EROÐLU NEW YORK'A GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüþmek üzere bugün New York'a gidecek. Eroðlu saat 05.00'de adadan ayrýlacak. Cumhurbaþkaný Eroðlu, 28 Haziran Pazartesi günü New York saati ile saat 11.45'te BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bir araya gelecek. Görüþme BM Merkez Binasý'nda gerçekleþecek. New York temaslarý çerçevesinde Eroðlu ayrýca çeþitli medya kuruluþlarýyla da görüþecek. Eroðlu, New York'ta bulunan bazý Kýbrýslý Türk derneklerle de görüþmelerde bulunacak. Cumhurbaþkaný, ayrýca Türkiye Cumhuriyeti'nin BM Özel Temsilcisi Büyükelçi Ertuðrul Apakan ile de bir araya gelecek. Eroðlu'na New York ziyareti sýrasýnda Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð eþlik edecek. Eroðlu, 1 Temmuz Perþembe akþamý adaya dönecek. ex istence Elvan Levent VÝZÖRDEN BAKABÝLSEYDÝK KENDÝMÝZE Halâ devam etmekte olan 32. Uluslararasý Moskova Film Festivali'nde gösterilen bir film var ilgimi çeken. Ýsrailli yönetmen Samuel Maoz'un 'Lübnan' isimli filmi Venedik Festivali'nde de ayrýca, tarihte ilk kez 'Altýn Aslan' kazanan Ýsrail yapýmý bir film 'Lübnan'. Film, 1982 yýlýndaki Lübnan'daki savaþý konu alýyor. Ve filmin neredeyse tamamý, içinde dört kiþi olan bir Ýsrail tankýnýn içinde geçiyor. Açýkçasý, bu filmin ilgimi çekmesinin en önemli nedeni, filmin konusunun, rejisörün kiþisel hatýralarýna dayanýyor olmasý. Yani filmin yönetmeni, Samuel Maoz'un gençlik yýllarýnda katýldýðý savaþta, kendisinin de içinde bulunduðu tankýn hikayesini bu kadar yýl sonra filme almasý... Bu dört kiþiden oluþan tankýn ekibi, geçtikleri bölgeleri Suriyeli ve Filistinli birliklerden 'temizlemek' görevini üstlenmiþ... Ve bu görevi yerine getirirken, sivil halk da dahil olmak üzere bir sürü insaný katletmiþ... Filmin tamamýnýn tankýn içinde geçmesi ve dýþarýdaki gerçekliðin, tankýn içindeki 'izleme aleti'nden yansýtýlmasýnýn, anlatýlmak istenen psikolojiyi ekrana taþýmada önemli bir rol oynadýðýný düþünüyorum. Herþeye raðmen, belki de yönetmenin filmle ilgili konuþtuðu röportajý görmemiþ olsaydým eðer, bu filmi daha farklý bir gözle izlerdim herhalde bir ihtimal. Evet, film savaþ karþýtý, savaþýn yüzünü en korkunç haliyle ortaya koyan filmlerden biri. Ancak, bütün bunlarýn ötesinde, bir günah çýkarýþý, yýllardýr dinmeyen bir vicdan azabýný paylaþýyor izleyiciyle. "Yýllar önce yer aldýðým bu savaþýn etkisinden ancak bu filmi çekerek kurtulabileceðimi düþündüm", diyor Samuel Maoz. Paylaþýnca, azalýr mýydý gerçekten acýlar? Bilmiyorum. Hiçbir zaman unutmayacaðýnýz bir travmayý, biraz olsun hafifletme çabasýndan ibaretti belki de bu türden bir paylaþým. Veya unutamayacaðýnýz bir acýyla yüzleþme cesareti... Suçsuz insanlara ateþ açan bir tank ekibinin arasýnda olduðu bir hikayeyi anlatmasý bir insanýn, cesaret isterdi neresinden baksanýz. Türkiye'deki 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana, otuz yýldýr sadece siyah giyinen, 62 yaþýndaki Þeyho Karakoç'un hikayesi vardý örneðin dünkü Radikal gazetesinde. O dönemde iki kez gözaltýna alýnmýþ Karakoç. Baský ve þiddet görmüþ. Annesiz, babasýz büyüdüðünden hep bir aile kurma hayali varmýþ ancak, yaþadýklarýndan sonra hiç evlenememiþ... Hayallerinin üstünden bir tank gibi geçmiþ yani 1980 darbesi... O günden bugüne dek de bir daha siyahtan baþka bir renk giymemiþ Þeyho Karakoç. Belki unutmamak için yaþadýðý travmayý... Belki de üzerine giydiði siyah renk, içindeki karanlýðý baþkasýyla paylaþma þekliydi Þeyho Karakoç'un... Onun hikayesini de filme çeken çýkar elbette bir gün, diye geçirdim içimden. Sinema, mükemmel bir dýþavurum aracýydý neresinden baksanýz. Bir tür günah çýkarma... Bir itiraf, bir yüzleþme... Bizim Kýbrýs'ta buna tahammülümüz yok henüz. 'Lübnan' filminde olduðu gibi, savaþý ateþ eden bir tankýn içinden anlatacak cesaretimiz yok. O 'tank'ýn içinden baktýðýmýzda göreceklerimiz korkutuyor bizi. Bu yüzdendir belki de, ne sinema bizim iþimize yaradý, ne de biz sinemanýn.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Nerede o sonsuza dek yaþatacak olanlar Adýna KKTC denen bu garabeti Haraç mezat satýyoruz iþte be uþaklar Bu mudur sonsuza dek yaþatmanýn hikmeti? Ali OSMAN Periyodik DÜÐÜNLER VE CENAZELER Geçtiðimiz hafta içinde bir sevinç, bir de acýya ortak oldum Böylesi olaylara bir haftalýk sürede deðil, bir saatten bir saate de þahit olabilir insan En sevinçli anýnýzda bir telefonla kötü bir haber almanýz mümkün Hafta arasý bir düðüne davetliydim. Orada uzun zamandýr göremediðim dostlarla karþýlaþtým Bazýlarý okuldan Bazýlarý futboldan Siyasi düþüncemizin uyuþtuðu, ya da uyuþmadýklarý Geceler boyu tartýþýp da bir sonuca varamadýklarýmýz Çiçekler, çelenklerle çevriliydi düðün alaný. Ýki kiþinin evlenmesinden ziyade, çok sesli mitinge benziyordu. Düðünler aslýnda artýk bahane bizim için Bir buluþma yeri Nostaljik takýlmak bir gýda gibi bizim yaþtakiler için Düðünler sevinçtir Cenazeler de acý ve hüzün Temsiliyetleri böyle Hoþ, gidenin arkasýndan, dünyada acý çekiyorsa eðer Bir derde düþmüþse "Öldü de kurtuldu" derlerken bile içlerinde bir þey kopmamasý mümkün deðildir Hafta sonu da bir cenazeye katýldým Kalabalýktý Düðün alayý gibi Muhtar adaylarýnýn, belediye baþkan adaylarýnýn çelenkleri en öndeydi. Partiler de unutulmamýþtý Cenazedeki simalar tanýdýktý Mustralar Kýbrýslý Ýçimizdeki tek yabancý imamdý "Merhumun ruhuna fatiha" dedi Herkes kollarýný göðüs hizasýna kaldýrdý ve avuç içleri yüzlerine dönük içlerinden bir þeyler mýrýldandýlar. Bazýlarýnýn dudaklarý oynuyordu Ellerini göðüs hizasýna kaldýrýp dua edenler avuçlarýný yüzlerine sürdüler Cenaze arabasýnda tabutun üzerine ve yanlarýna konan çelenkler þimdi mezardaki tümseðin üzerine býrakýlmýþtý "Okunmuþ su" döktüler sonra topraða ve de çelenklerin üzerine Ýmam kaldý, kalabalýk ayrýldý Hava sýcak, dayanýlmazdý.. Fazladan þapkasý olan bir dost, ne olur ne olmaz diyerek bir tane de bana vermiþti. Öyle olmasýna raðmen dayanýlmazdý sýcaklýk. Mezarlýk çýkýþýnda þapkayý vermek için onu bekledim Aðýr vücudu hýzlý yürümesini engelliyordu Bir de havanýn sýcaklýðý eklenince buna Selvi aðacýnýn gölgesinde bile terliyor insan Yanýma gelip durdu. Baþýndaki þapkayý çýkarýp eline aldý. Bana verdiðini de teþekkür edip iade ettim kendisine. "Bir tane daha eksildik iþte" dedi. Aðzýndan çýkan cümleler, yorgunluktan, kulaðýma gelene kadar yere düþecek gibiydiler! "Öyle" dedim "Duyduðum her Kýbrýslýnýn cenazesine katýlýrým. Cenazelerde karþýlaþmaya baþladým uzun zamandýr göremediðim tanýdýklarla. Her cenazeden sonra da eksildiðimizi hissederim " Belli bir yaþýn üzerinde olanlar düðünlerde ve cenazelerde karþýlaþýr artýk birbirleriyle Seçim zamanlarý düðünler de, cenazeler de kalabalýk olur Propaganda alaný gibi Seçim bitti, bugünden sonra politikacýlar ayrýlacak aramýzdan Gelecek seçime kadar bizbizeyiz Kalay KKTC bugün sandýk baþýnda n 1 milletvekili, 28 belediye baþkaný, 268 belediye meclisi üyesi, 148 muhtar ve 448 aza seçilecek... n 91 yerde muhtarlýk, 125 yerde ihtiyar heyeti üyeliði seçimi yapýlmayacak... KKTC'de bugün yerel yöneticiler ile Gazimaðusa ilçesinden bir milletvekilini belirlemek üzere sandýk baþýna gidilecek. 164 bin 486 kayýtlý seçmen KKTC genelinde kurulacak 633 sandýkta oy kullanabilecek. Açýk alanlarda ve yayýn organlarýnda sürdürülen seçim propagandalarý bugün saat 18:00'de sona erecek. MAÐUSA MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ÝÇÝN 5 ADAY Gazimaðusa'da, Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesiyle boþalan bir milletvekilliði için yapýlacak ara seçimde Milliyetçi Adalet Partisi'nden Ata Tepe; Özgürlük ve Reform Partisi'nden Dursun Oðuz; Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Hüseyin Angolemli ve Ulusal Birlik Partisi'nden Resmiye Canaltay yanýnda Baðýmsýz Aday Nüshet Ýlktuð yarýþacak. 28 BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇÝN 98 ADAY Pazar günü yerel kuruluþ organlarý seçimlerinde 28 belediye baþkanlýðý için 47'si baðýmsýz 99 aday yarýþacak. 268 Belediye Meclisi Üyeliði için yarýþacak adaylarýn sayýsý ise 909. Bunlar arasýnda 11 de Baðýmsýz aday var. LEFKOÞA ÝLÇESÝ 5 yerde belediyesi bulunan Lefkoþa Ýlçesi'nde baþkanlýklar için 18 aday yarýþacak. Bunlarýn 6'sý baðýmsýz adaylar. Lefkoþa Ýlçesi'ndeki 56 Belediye Meclis üyeliði için 191 kiþi aday oldu. Aralarýnda 7 de baðýmsýz aday bulunuyor. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne dün yapýlan yetenek sýnavý sonucunda girmeye hak kazanan öðrenciler açýklandý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre sýnav sonucunda Altýncý Sýnýf Müzik Sýnavý'nda 5; Dokuzuncu Sýnýf Müzik Sýnavý'nda 8; Onbirinci Sýnýf Müzik Sýnavý'nda 1; Dokuzuncu Sýnýf Resim Bölümü Sýnavý'nda 13 öðrenci baþarýlý oldu. HAK KAZANANLAR ÞÖYLE: 6. sýnýf Müzik Sýnavýnda Baþarýlý Olanlar 1- Kardem Özdiken 65,50 2- Devrim Batural 62,50 3- Togan Samer 62,25 4- Birsen Karamez 62,20 5- Deniz Vechi Erdil 62,00 9. Sýnýf Müzik Sýnavýnda Baþarýlý Olanlar 1- Tülay Iþýkgün 92,75 2- Deniz Amcazade 88,75 3- Melisa Tünay 76,50 GÝDÝÞ YOK GÝDÝÞAT YOK OH BE ülkede yapýlan ankete göre, dünyanýn yalnýzca %35'i ülkesinde olup bitenden memnun. Toplam 18 bin 624 yetiþkinle görüþülen araþtýrmada, hem dünyada, hem kendi ülkelerindeki gidiþattan en memnun Çin ve Hindistan. Türkiye dünya ortalamasýnda 'mutsuz'lar kategorisine giriyor. Avrupa genelinde yerel ekonomilerin 6 ay sonra daha güçlü olacaðýný düþünen sadece %32. %58 iþ garantisi konusunda kendini güvensiz hissediyor. Kýbrýs'ta gidiþat diye bir þey olmadýðý için rahatýz. "Gidiþattan memnun musunuz" diye soranlara "hangi gidiþat, bizde o dediðinizden yok" diyebiliriz rahatlýkla... MAÐUSA ÝLÇESÝ 10 belediyesi bulunan Maðusa Ýlçesi'nde ise 10 belediye baþkanlýðý için 31 aday çýktý. Bunlarýn 15'i baðýmsýz adaylar. Ýlçedeki 88 belediye meclis üyeliðine aday olanlarýn sayýsý 303. Bunlar arasýnda 3 de baðýmsýz var. GÝRNE ÝLÇESÝ 6 belediyesi bulunan Girne Ýlçesi'nde belediye baþkanlýklarýna 8'i baðýmsýz 19 aday talip oldu.6 belediyenin 56 belediye meclis üyeliði için 173 kiþi aday oldu. Aralarýnda bir de baðýmsýz aday var. GÜZELYURT ÝLÇESÝ Güzelyurt Ýlçesi'nde Güzelyurt ve Lefke olmak üzere sadece 2 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin baþkanlýklarýna 3'ü baðýmsýz 6 kiþi adaylýk koydu. 24 Belediye Meclisi üyeliði için ise 72 kiþi yarýþacak. ÝSKELE ÝLÇESÝ Ýskele Ýlçesi'ndeki 5 belediye baþkanlýðý için 24 kiþi adaylýk koydu. Bunlarýn 15'i baðýmsýz 44 Belediye Meclisi üyeliði için 170 aday var. MUHTAR VE AZALAR KKTC genelinde 148 yerde muhtarlýk, 112 yerde de azalýk seçimi de yapýlacak. 148 muhtarlýk için 353, 112 yerdeki 448 azalýk için ise 840 aday yarýþacak. 91 yerde Muhtarlýk, 125 yerde ise, gereken sayýdan fazla aday çýkmadýðý için seçim yapýlmayacak. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ'NE GÝRMEYE HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI 4- Hava Özdemirað 76,25 5- Cansu Özuysal 74,50 6- Gamze Kalay 66,25 7- Fikri Eryýlmaz 65,00 8- Mehmetemin Yýldýzçoban 63, Sýnýf Müzik Sýnavýnda Baþarýlý Olan 1- Hazar Ulucan Sýnýf Resim Bölümü Baþarýlý Olan 1- Sadýk Boral 93,25 2- Buðra Göksu 92,25 3- Celal Atikler 87,00 4- Hakan Karagözlü 86,50 5- Melek Yemenici 82,50 6- Direnç Has 82,00 7- Fikri Eryýlmaz 81,00 8- Zübeyde Göçer 81,00 9- Ecem Evrem 80, Vedia Sütçüoðullarý 80, Tülhan Karakaya 79, Elaa Kösedað 75, Ahmet Kaleci 74,75 Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GURUR DEÐÝL KAHIR Gazetelerde bir resim sendikanýn önceki gün özelleþtirmeye karþý yaptýðý eylemde çekilmiþ. Baþýnda patlayan yumurtalar þakaklarýndan dökülen bir polisin resmi. Yumurta deðil, sanki bir kahýr, öfke ve piþmanlýk akýyor þapkasýnýn gölgelediði yüzünden. Bütün bunlarýn harmanlandýðý sert ve hýrslý bir duruþ. "Bu genç polisin duruþundaki asalet var ya; sabrýn, kendisine ve devletine güvenin timsalidir" diyor bir hamasetçi yazar. Ve herkesin bundan gurur duymasý gerektiðini öðütlüyor. Hade oðlum, dedim kendi kendime. Gururlan diyorlar sana. Ne duruyorsun gururlansana... Olmuyor mu? Gayret et biraz... Al karþýna resmi... Gözünü kýrpmadan dikkatle bak. Eðer hâlâ kabarmýyorsa göðsün... Derin bir nefes al ve tut! Gurur niyetine de... Belki baþarýrsýn!.. Olmadý... Ne yaptýysam baþaramadým. O polisin duruþunda hamasetçi yazarýmýzýn gördüðü sabrý, kendine ve devletine güveni göremedim. Hep baþka þeyler gelip durdu gözlerimin önünde. Herþeyden önce bir kahýr. Öfke... Ve piþmanlýk... Polis olduðuna da, olacaðýna da bin kere piþman gibiydi o duruþ. Polis olurken bir gün kendi çocuklarýyla, kardeþleriyle, ana baba ya da canciðer dostlarýyla böylesine bir çatýþma ortamýnda karþý karþýya getirileceðini hiç düþünmemiþti. Gerekirse sýrtýna cop indireceði kiþinin, kendi canýndan ve kanýndan bir parça olabileceðini, ya da kafasýna isabet eden yumurtalarýn ayný candan ve kandan gelmiþ olabileceðini de düþünmemiþti hiç. Þimdi bütün bunlar bir anda kafasýnda þimþek gibi çakmýþ gibiydi o resim... Ve toplumu bu noktaya getirenlerin meymenetsiz suratlarýna bir lânet gibi vuruyordu. Allahaþkýna söyleyin... Ama elinizi vicdanýnýza koyarak, ne kadar acý olursa olsun, gerçeði, yalnýz gerçeði dile getirmek adýna söyleyin. Gurur duyulacak bir tablo mudur bu? Emekçilerin her hak arayýþýnda karþýlarýnda coplu polislerden duvarlar örmek... Bunu yaparken, eylemcilerin bu polislerin ana babalarý, kardeþleri ya da çocuklarý olduðunu hiç düþünmemek... Baba ile evladý, kardeþ ile kardeþi birbirine kýrdýrmak gurur duyulacak bir tablo mudur? Þimdi baþýna isabet eden yumurtalar yüzünden akan bu polisin resmine baktýkça gururlanmak, onu kendine ve devletine güvenin bir timsali olarak görmek mi lâzým, yoksa kahrolmak ve bizi bu noktaya getirenlere lânet okumak mý lâzým? 34 sendikanýn Erdoðan'a yazdýðý mektup, Türkiye'nin Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini nasýl gaspettiðini, onu emir ve talimatlarla nasýl yönettiðini, ekonomik dayatmalarla nasýl çökertme politikasý güttüðünü, bütün kurumlarýný nasýl ele geçirmeye çalýþtýðýný ve Kýbrýs sorununun çözümü isteðinde samimi olmadýðýný ilk kez bu kadar açýk ve isyankâr bir üslûpla TC hükümetinin yüzüne vurmaktadýr. Çok geç kalýnmýþ da olsa, bu adýmý takdirle alkýþlamak ve bu yürüyüþü sürdürmek lâzým. Bu mektup Erdoðan'a verilir mi? Kendisi bunu okumak tenezzülünde bulunur mu?! Okursa ilk tepki olarak... "Alsýnlar analarýný da gitsinler!" mi der?! Bu mektup, "Artýk yeter! 'Kurtarýcýdan' kurtulmak istiyoruz!" haykýrýþýdýr. Yalnýz Erdoðan'ýn deðil, bütün Türkiye'nin bu sese kulak vermesi bir insanlýk görevidir.

5 27 Haziran 2010 Pazar Þaziye nin Görüþü: Son zamanlarda her iþde adý geçen ve her taþýn altýndan çýkan "Þaibe" ile bir ilgim ve baðým olmadýðýný görülen luzum üzerine kamuya açýkça açýklarým (Þaziye) * Hastürer "Bitsin bu lo lo lo" demiþ. - Çok bekler deyin gene! * KTHY'nin devredilmesinde þaibeler varmýþ. - Þaþacak bir þey yok Telefonun devredilmesinde de þaibe vardý... * Býçaklý "Halk sandýða KTHY'yi düþünerek gitsin" demiþ. - Saçma tabii! Ama eðer gerçekten halk KTHY'i düþünecek olursa sandýða hiç gitmemesi gerek. * Eðitim dibe vurmuþ, öðrencilerin çoðu sýnýfta kalmýþ. - Öðretmenlerin durumu ne acaba? * Sendikalar TC Baþbakaný Erdoðan'a mektup göndermiþ. - Bir pulsuz dilekçe daha Böylesi iþleme konmaz ki. Cuma: Devir kitabýna uygun yapýlsaydý itiraz olmayacak mýydý? Kitabýna uygun devir özelleþtirme sayýlmaz mý? Halý atlas deðil de, ipek olsa kabulümüz müydü? Düþündüm düþündüm içinden çýkamadým Cumartesi: Yarýn seçim var Yarýn akþam her þey süt liman da olabilir Fýrtýnalar da kopabilir olursa, kim tutar artýk! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÇITA YÜKSELTME Yeni bir "Sýnýf Geçme Sýnav Tüzüðü" geçti bu yýl. Eraslan diyor ki: - Amaç kaliteyi yükseltmektir. Sonuçlara bakýyorsunuz ve diyorsunuz ki: "Gerçekten amaca ulaþýldý." Neden mi? Baksanýza öðrenciden, 3500'ü sýnýfta kalmýþ.. Ýnanýn bir o kadarý da hatýr gönülle geçmiþtir. Kýsacasý, yarý yarýya fire varsa, çýta yükseliyor demektir! Ha gayret Zirveye bir urup kaldý! ÇARE TÜKENMÝYOR KTHY hala bir bulmaca Var, ama yok gibi.. Yok, ama var gibi. Bu belirsizlikten yararlanan diðer hava yolu þirketleri oldu.. Yolcularý onlar kaptý. Larnaka da payýný almýþ durumda. "KTHY olmazsa halimiz ne olur?" sorusunun yanýtýdýr bu. Gördüðünüz gibi çare tükenmiyor. YER ÇOCUKLAR EVDE Ne? Annamadým Atlas vazgeçti? Ma doðru söylen? Neçin be..? Amma oyun oynadýlar bize ha Görün Allah için Vallahi ben sezdiydim bir hýrýltý, sor aha Þaziye'ye söylesin sana.. Bunnar geberilmiþ eþek arar çýkarsýn nallarýný Ýnanma da numara yapallar Ýsdemem ama go cebime numarasý çekeller bize. E napacayýk oðlum almazlarsa Gurtlu pakla gibi galacak elimizde vallahi. Neyisa Galýrsa galýr. Biz da gaynadýrýk da yer çocuklar evde! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Evet, karayollarýnda sorunlar var Ama sürücülerdeki sorunlar daha büyük 5 ANIZ YAKILMASINA KARÞI ÖNLEM ÝSTEDÝLER Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Nilhan Tayfunlu baþkanlýðýndaki Avcýlýk Federasyonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu, görüþmede anýz yakmanýn diðer canlýlara olan zararlarýndan bahsetti ve bu konudaki önlemlerin artýrýlmasýný istedi. Tayfunlu konuþmasýnda özellikle balýk avcýlýðý konusunda avlanma dönemine uyulmasý gerektiðini vurguladý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Avcýlýk Federasyonu'nun taleplerinin deðerlendirileceðini, federasyonla iþbirliði içerisinde sýkýntýlarýn aþýlacaðýný belirtti. SERACILAR BÝRLÝÐÝ DAYANIÞMA YEMEÐÝ DÜZENLEDÝ Seracýlar Birliði Gazimaðusa'da dayanýþma yemeði düzenledi. Yemeðe, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yaný sýra bazý bakanlar ve çok sayýda davetli katýldý. Eroðlu, yemekte yaptýðý konuþmada seracýlarýn sýkýntýlarýna iþaret ederek sýkýntýlarýn hükümet nezdinde çözülebilecek sorunlar olduðunu söyledi. Eroðlu konuþmasýnda Kýbrýs sorununa da deðindi. Derviþ Eroðlu, Kýbrýs'ta 35 yýl sonra göçmenlikten söz edilemeyeceðini belirterek, herkesin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý olduðunu vurguladý. Dimitris Hristofyas ile görüþmelerinde göçmenlerin geri gitmesi hususunun gündeme getirildiðini belirten Eroðlu, kendisinin ise Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde göçmen bulunmadýðý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn bulunduðu cevabýný verdiðini açýkladý. DÜNYADA HER YIL 500 BÝN KADIN RAHÝM AÐZI KANSERÝNE YAKALANIYOR Rahim aðzý kanseriyle ilgili dünyada yýlda en az 500 bin vaka tespiti yapýldýðý, bunlarýn da yaklaþýk 280 binin ayný yýl hayatýný kaybettiði belirtildi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ali Ayhan, derneðin Adana HiltonSA'da düzenlediði Çukurova Bölgesel Toplantýsý'nýn açýlýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, kadýn üreme organlarýný köken alan kanserlerin, rahim aðzý kanserleri, rahim içi kanserleri, yumurtalýk kanserleri ve dýþ kýsým kanserleri olmak üzere dört çeþit olduðunu kaydetti. Türkiye'de yapýlan çalýþmalarda bu kanserler içinde rahim aðzý kanserlerinin ilk sýrada olduðunun tespit edildiðini belirten Ayhan, "Yumurtalýk kanserleri ise dünyadaki gibi Türkiye'de de ikinci sýrada. Geliþmiþ ülkelerde ilk sýrada olan rahim için kanserleri, Türkiye'de üçüncü sýrada" dedi. DÜNYADAN... KORE ÞEHÝTLERÝ ANILDI ABD'nin New York kentinde, Kore Savaþýnýn 60'ýncý yýl dönümünde "Kore Savaþý'ný ve Þehitlerini Anma Töreni" düzenlendi. Battery Parký'ndaki "Evrensel Asker" anýtý önünde düzenlenen anma törenine, göreve gelmesinin ardýndan ilk kez Güney Koreli BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da katýldý ve duygulu bir konuþma yaptý. New York'ta 10'uncu kez düzenlenen anma törenine Amerikalý, Güney Koreli, Türk yetkililer ile Kore gazileri ve þehitlerinin yakýnlarý katýldý. ÝRAN, GAZZE'YE YARDIM GEMÝSÝ GÖNDERMEKTEN VAZGEÇTÝ Ýran'ýn Gazze'ye yardým gemisi göndermekten vazgeçtiði bildirildi. Yarý resmi ISNA ajansýnýn haberine göre milletvekili Mahmud Ahmedi Bigaþ, Gazze'ye yardým gemisi yollama planýndan Ýsrail'in "kýsýtlamalarý" yüzünden vazgeçildiðini söyleyerek, Ýran heyetinin bunun yerine Gazze'ye Lübnan'dan gitmeye çalýþacaðýný belirtti. Ýran, geçen salý günü, Gazze'ye yardým ve Filistinlileri desteleyen eylemcileri taþýyacak bir gemi göndereceðini açýklamýþtý.

6 BÝR SÝYASÝNÝN KORUNMASI 350 BÝN EURO'YA MAL OLUYOR Güney Kýbrýs'ta, bir siyasinin korunmasýnýn Rum hükümetine yýllýk 350 bin Euro'ya mal olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Güvenlik Komitesi'nin, siyasi þahsiyetleri koruyan polislerden 32 azaltma yapýlmasý ve 26'sýnýn Deftera'daki polis karakoluna, geriye kalan 6'sýnýn ise baþka birimlere verilmesine yönelik rapor hazýrladýðýný yazdý. Habere göre raporun kýsa bir süre sonra Bakanlar Kurulu'na sunulmasý bekleniyor. TARIM VE HAYVANCILIKLA ÝLGÝLÝ ÇALIÞTAY Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði ile Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý iþbirliðinde "KKTC Tarým ve Hayvancýlýk Stratejileri Geliþtirme Çalýþtayý" düzenleniyor. Tarým Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre Türkiye Ziraat Bankasý ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin katkýlarýyla düzenlenecek olan çalýþtay, 1-2 Temmuz tarihlerinde Lefkoþa'da Golden Tulip Otel'de yer alacak. 1 Temmuz Perþembe günü saat 09.30'da baþlayacak olan çalýþtayda, tarým ve hayvancýlýk sektörünün sürdürülebilir kýlýnmasý, orta ve uzun vadeli stratejilerinin geliþtirilerek planlanmasýnýn yapýlabilmesi amacýyla sektörün geliþimine katkýda bulunabilecek tüm resmi ve özel sektör temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. NADÝR BÝTKÝ VE HAYVAN TÜRLERÝNÝN KORUNMASI ÝSTENDÝ Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Salih Gücel, ülkede bilinçsizce yok edilmekte olan nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasý için çaðrý yaptý. Gücel, Çevre Koruma Dairesi'nin hazýrladýðý "Flora ve Faunanýn Korunmasý Emirnamesi" kapsamýnda ülkede yayýlýþ gösteren bitki ve hayvan türlerinin koruma altýna alýndýðýný anýmsatarak, nadir canlý türleri ve bu türlerin korunmasý için yetkililerin daha fazla bilinçlendirmesi ve yasa gereði olan cezai yaptýrýmlarýn uygulanmasýnýn ülkenin doðal yapýsýnýn korunmasý için gerekli olduðuna dikkat çekti. GAÜ: YÖK ÝNGÝLTERE KAMPÜSÜNE KONTENJAN VERDÝ Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Türkiye Cumhuriyeti Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK), GAÜ Ýngiltere Yerleþkesi Canterbury Kampusu'na yeni akademik yýlý için kontenjan hakký tanýdýðýný açýkladý. GAÜ'den konuyla ilgili yapýlan açýklamada, YÖK tarafýndan tanýnan kontenjan hakký ile GAÜ öðrencilerinin hazýrlýk okulu, lisans eðitimi ve dil eðitimleri yanýnda çeþitli akademik programlarý da Ýngiltere'de alabilecekleri vurgulandý. Yakovu: Kýbrýs Türk tarafýnýn önerileri mantýksýz Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu, Kýbrýs Türk tarafýnýn "mantýksýz önerilerde bulunduðunu" iddia etti ve Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas arasýnda Çarþamba günü yapýlan son görüþmede "hiçbir ilerleme kaydedilmediðini" söyledi. Politis "Yakovu- Kýbrýs Sorunu... 'Kýbrýs Türk Talepleri Kabul Edilemez" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Yakovu'nun "The parliament.com" isimli Avrupa bilgilendirme web sitesine verdiði mülakatta, Çarþamba günkü görüþmede Kýbrýs Türk tarafýnýn sunduðu önerileri "tamamen mantýksýz" olarak nitelediðini yazdý. Habere göre Yakovu "Aslýnda Kýbrýs Türk tarafý, iþgal bölgelerinde malý bulunan hak sahiplerine yalnýzca tazminat öneriyor, mallarýn deðerini ise gerçek deðerlerinin yalnýz onda KIBRISLI TÜRK-RUM EÐÝTÝMCÝLER LEDRA PALACE'TA BÝR ARAYA GELDÝ Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum eðitim örgütlerinin temsilcilerinin, Slovakya Büyükelçiliði'nin önceki gün Ledra Palace bölgesinde gerçekleþtirdiði bir organizasyonda bir araya geldikleri bildirildi. Simerini ve diðer Rum gazeteleri, Kýbrýslý Türk-Rum eðitim örgütlerinin temsilcilerinin "adanýn iki toplumundaki eðitim ve eðitimcilerin rolünün; Kýbrýs sorunu çözüm çabalarý ve adanýn yeniden birleþmesinde önemli olduðunu vurguladýklarýný" yazdý. "Yeniden Birleþmiþ Bir Kýbrýs'ta Eðitimin Rolü" adlý etkinlikte konuþan Avrupa Birliði'nin Eðitim ve Kültür konularýndan sorumlu komiseri Andrulla Vasiliu ise, "yeniden HRÝSTOFYAS ÖZEL UÇAK KÝRALADI Dimitris Hristofyas'ýn, yurtdýþý ziyaretleri için özel uçak kiraladýðý ve Rum Ekonomi Bakaný Harilaos Stavrakis'e bu uçaðý kullanabileceðini söylediði, bazý çevrelerin, içinde bulunulan küresel ekonomik kriz sürecinde böyle bir harcama yapýlmasýný "etik" bulmadýðý belirtildi. Alithia gazetesi, Stavrakis'in konuyla ilgili açýklamasýnda, Hristofyas'ýn bu uçaðý her zaman kullanmadýðýný, yalnýzca kolay uçak baðlantýsý yapýlamayan yerler için veya ayný gün içerisinde Güney Kýbrýs'a dönmesi gerektiði zaman YEÞÝLIRMAK YOLUNUN AÇILIÞI EYLÜL'E KALDI Cumhurbaþkanlýðý Temsilcisi Kudret Özersay ve Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu önceki gün Yeþilýrmak yöresine giderek Pirgo-Yeþilýrmak yol inþaatýný yerinde inceledi. Rum basýný Özersay'ýn; yolun 3 aya kadar tamamlanabileceði açýklamasýný öne çýkardý. Fileleftheros "Limnidi'nin Açýlýþý Eylül Baþlarýnda... Gecikmelerden Sonra Türkler Ýyimser Görünüyor" baþlýklý haberinde, Aþaðý Pirgo ile Yeþilýrmak arasýndaki yol inþaatý konusunda pek çok gecikmeye neden olmakla suçladýðý Türk tarafýnýn þimdi iyimser ve cesaret verici görünmeye çalýþtýðýný savundu. Yakovu'yla birlikte helikopterle bölgeye giden Özersay'ýn önceki gün; yolun 1 Eylül'de açýlmaya hazýr olacaðýný söylediðini vurgulayan gazete, gerçekleþmesi halinde bunun; biri kadar hesaplýyor" iddiasýnda bulundu. Kýbrýs Türk tarafýný; "þu ana kadar yalnýz Mülkiyet'te deðil Yönetim'de, Ekonomi'de ve Avrupa konularýnda da mantýksýz öneriler sunmakla" suçlayan Yorgos Yakovu þunlarý da söyledi: "Kýbrýs'ýn çözümden sonra iki ekonomisi ve iki dýþ politikasý olmasýnda ýsrar ediyorlar. Türk vatandaþlarýna derhal AB vatandaþlarýnýn sahip olduðu çalýþma, mal ve hizmet alanlarýnda serbest dolaþým verilmesinde de ýsrar ediyorlar." Yakovu "AB'nin, Türkiye'nin müzakere masasýna çok daha mantýklý öneriler sunmaya ikna edilmesi için daha fazla çaba harcamasýnýn tam zamanýdýr" ifadesini de kullandý ve Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun kurduðu Müzakereleri Ýzleme Grubu'nun tam olarak ne yaptýðýný sordu. birleþmiþ bir Kýbrýs'taki eðitimin artýk iki toplumdan insanlar arasýndaki iliþkiyi geliþtirmesi ve ortak geleceði yüceltmesi gerektiðini" dile getirdi. Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum eðitim örgütlerinin temsilcileri ise yaptýklarý açýklamada, Kýbrýs sorununun çözümü ve anlaþmazlýklar arasýnda köprü kurulmasý amacýna yönelik çalýþmaya katkýda bulunmaya istekli ve hazýr olduklarýný ifade ettiler. Kýbrýslý Türkler Ýle Kýbrýslý Rumlar arasýnda, eðitim aracýlýðýyla; barýþ ve uyum içerisinde bir arada yaþama kültürü oluþmasý gerektiðini de söyleyen iki toplumdan eðitimciler, bu tarz etkinliklerin bu gidiþata katkýda bulunduðunu belirttiler. kullandýðýný söylediðini yazdý. Habere göre Stavrakis, 9 Mayýs'ta Brüksel'de yapýlan ekonomi toplantýsýnýn sabaha karþý saat 02:00 sýralarýnda bittiðini ve sabah saat 08:00'de Meclis'te bulunmasý gerektiði için, kiralanan özel uçaðý kullanmak durumunda kaldýðýný belirtti. Stavrakis, Hristofyas'ýn her zaman tasarruf yaptýðýný ve bir uçak satýn almak yerine, uçak kiralayarak daha ucuz bir çözüm ürettiðini ifade etti. Gazete, kiralanan uçaðýn 50 saatlik uçuþunun, 300 bin Euro'ya mal olduðunu kaydetti. yolun mart ayýnda varýlan anlaþmada öngörülenden bir ay sonra açýlabileceði anlamýna geldiðini yazdý. Habere göre incelemeden yolun; Aþaðý Pirgo'dan Türk mevzilerine kadar olan kýsmýnýn oldukça ilerlediði ve temmuz baþlarýna kadar kullanýma hazýr olacaðý saptamasýnda bulunuldu. Çalýþmanýn Rum müteahhidi; bölgedeki köprü inþaatýnýn da tamamlanacaðýný söyledi. Gazete Rum yönetiminin halen; polis ve gümrük amaçlý kullanýlacak prefabrik yapýlarý bölgeye naklettiðini, KKTC tarafýnda ise bölgede sakin Kýbrýslý Türklerin, kendilerine önerilen tazminatlara itiraz etmelerinden dolayý yol inþaatýnda bir miktar gecikme görüldüðünü, Kudret Özersay'ýn, yaþanan gecikmeyi; þehircilik planlarýnýn denetlenmek istenmesi nedeniyle yaþandýðýný söylediðini yazdý. GÜNLÜK EMÝR KUSTURÝCA BÝR YILMAZ GÜNEY HAYRANI Uluslararasý Bursa Festivali'ne katýlmak üzere Türkiye'de bulunan, "Çingeneler Zamaný" ve "Underground" filmlerinin Boþnak yönetmeni Emir Kusturica, Türk sinemasýnýn ve Türk müziðinin yakýn takipçilerinden. Yönetmen Fatih Akýn'ýn yakýn arkadaþý olan Kusturica, son yýllarda Türk sinemasýnýn dünyada etkili olmasýný 'Balkanlarda gizli kalmýþ deðerlerin ortaya çýkmasýyla ilgili bir süreç' olarak deðerlendiriyor. 'Türk sinemasýndan kimleri tanýyorsunuz?' sorusuna verdiði yanýt þaþýrtýcý deðil tabii ki... O bir Yýlmaz Güney hayraný. 'Benim için Yýlmaz Güney sinemada bir kahramandýr' diyen Kusturica'nýn 'Güney'i Türk yönetmen olarak tanýdým, daha sonra Kürt olduðunu öðrendim' demesinde þþaýlacak bir þey yok. O zamanlar Türkiye'de "Kürt" yoktu, "Kart- Kurt" vardý. "Kürt" sözcüðü serbestçe kullanýlmaya baþlayalý kaç yýl oldu þunun þurasýnda. Filmlerinde yoksulluk konusunu neden çok iþlediðinin sorulmasý üzerine, Balkanlarda yaþayan biri olarak yoksul insanlara sempatisi olduðunu ve onlarla empati kurduðunu söyleyen Kusturica, 'Zengin insanlarýn, her zaman neden bu kadar telaþlý olduklarýný merak etmiþimdir' diyor ayrýca... Neden acaba? 15 MÝLYON KTHY'nin biletli yolcularýný taþýmasý için Türkiye 15 milyon lira vermiþ Atlasjet'e... Bu para KTHY'ye verilse, kurtulabilirmiþ KTHY... KTHY'nin kurtulmasýný isteyen kim ki kardeþ? UBP'YE CEZA Bugün sabahýn erken saatlerinde New York'a hareket edecek olan Derviþ Eroðlu seçimde oyunu kullanamayacak. Ban Ki Moon'un UBP'ye cezasý sadece bir oy mu? SON 24 SAAT Seçim sonucu son 24 saatte belirlenir derler. Yani þu anda herþey belli mi? SANDIK Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! MANTIK Kýbrýs Türk tarafýnýn önerileri mantýksýzmýþ Yakovu'ya göre... Hayret, hala mantýk arýyor bu meselede! Týrnak... "Sanayi Holding'den, Turizm Ýþletmelerinden, tavuk çiftliklerinden, bankalardan vesaire vesaireden sonra KTHY de gitti gider... DAÜ'nün, Kýb-Tek'in, ETÝ'nin ve Telekomünikasyonun durumlarý da iç açýcý deðil. Velhasýl-ý kelam, 'dönülmez akþamýn ufkundayýz' a dostlar!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Sadece KTHY mi yüreðimizi yaralayan? Sýrada DAÜ var! Sonra mý? Sonrasýnda sýrada limanlar var! Sonra Kýb-Tek var! Ondan sonra TÜK var! Hepsi özelleþtirilecek sonra da KKTC'ye sýra gelecek. 'KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz' diyenler nerede? Yoksa makama oturana kadar mý? Ýçi boþaltýlmýþ, desteksiz bir KKTC nasýl yaþarmýþ söylesinler de bilelim." Emine SÜTÇÜ (Halkýn Sesi) "Her þeyi ile Ankara hükümetlerine teslim olmuþ, yaðcýlýk, dalkavukluk, çýkarcýlýkla köþe kapmaca oynayan, kendi çýkarlarý uðruna devletimizi, hükümetimizi, bütün geleceðimizi Ankara'dan gelen siyasi liderlere, uzmanlara, planlayýcýlara teslim edenlerden ne hayýr beklenebilirdi de hala bekleniyor?" Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný BURAN ATAKAN AKP hükümetinin desteðini aldýktan sonra Atlasjet kedi-fare oyunu oynamaya baþladý KKTC yetkilileriyle... Bir naza çekip görüþmelerden kaçýyor, bir geri dönüyor. Ve bu haliyle de zor durumda kýstýrdýðý satýcýnýn malýný çok ucuza kapatmaya çalýþan uyanýk bir müþteriye benziyor. Hava- Sen Baþkaný Buran Atakan dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Bakan Ersan Saner'i Atlasjet'in bir temsilcisi gibi davranmakla suçlarken, Türkiye'ye de sitem yaðdýrdý. Atakan, "Türkiye'nin, milli hava yolumuz olan ve bayraðýmýzý 56 noktasýyla göklerde taþýyan KTHY'nin uçuþlarýný durdurmasý son derece düþündürücü ve üzücüdür" dedi. Düþünecek ne var ki kardeþ? Herþey meydanda deðil mi?

7 27 Haziran 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BM PROSEDÜRÜ HIZLANDIRMAK ÝÇÝN TAKTÝK DEÐÝÞTÝRYOR Birleþmiþ Milletler'in doðrudan müzakerelerdeki sürati artýrmak amacýyla taktik deðiþtirmekte ve prosedürün aðýrlýðýný müzakerecilerden çok, onlarýn temsilcilerinin omuzlarýna yükleyeceði iddia edildi. Fileleftheros "BM Taktik Deðiþtiriyor... Yük Danýþmanlarýn Omuzlarýnda... Daha Çok Yakovu-Özersay Görüþmesi" baþlýklý haberinde, edindiði bilgilere dayanarak "BM'nin; pratik nedenlere (Eroðlu'nun Ýngilizce bilmemesi) ve görüþmelere daha çok hýz katýlmasý amacýyla" yükün daha çok temsilcilerin omuzlarýna yüklenmesi yönteminin prosedüre yardýmcý olacaðý inancýnda olduklarýný yazdý. IMF HEYETÝ GÜNEY'DE Güney Kýbrýs'ta bulunan Uluslararasý Para Fonu (IMF) heyeti, Rum Merkez Bankasý yetkilileri ve Rum Ekonomi Bakaný Harilaos Stavrakis ile görüþtü. Politis'in haberine göre önceki gün yapýlan görüþmelerde, uzun vadedeki ekonomik geliþmeler ve Güney Kýbrýs ekonomisi ile ilgili öngörüler, finansal alanlardaki konular ve mali toparlanma konusu üzerinde duruldu. KÝPRÝANU BELÇÝKA'DAN KUVEYT'E GEÇÝYOR Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, biz dizi temaslarda bulunmak üzere gittiði Brüksel'den Kuveyt'e geçiyor. Fileleftheros, Belçika'nýn 1 Temmuz'dan itibaren AB Dönem baþkanlýðýný devralacak olmasýndan ötürü Belçikalý mevkidaþýnýn verdiði yemeðe katýlmak için geçen gün Brüksel'e giden ve oradan Kuveyt'e geçecek olan Kiprianu'nun, Haziran tarihlerinde burada temaslarda bulunacaðýný yazdý. AKEL'DEN ÝNGÝLÝZ OKULU'NA DESTEK Ýngiliz Okulu'nun Müslümanlarýn dini bayramlarýný tatil günleri olarak kabul etmesi sebebiyle okula Rum hükümeti tarafýndan her yýl verilen yýllýk ödeneðin bu yýlki kýsmýnýn Rum Meclisi Ekonomi Komitesi'nde dondurulmasýnýn ardýndan, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ödeneðin serbest býrakýlmasý yönünde okula destek belirtti. Politis ve diðer gazeteler, Kiprianu'nun dün Ýngiliz Okulu Ýdare Konseyi'yle görüþtüðünü, görüþmede bayramlarýn tatil ilan edilmesi ve ödeneðin serbest býrakýlmasý konularýnýn yaný sýra KKTC'nin kuruluþ yýldönümü olan 15 Kasým'ýn da tatil edilmesi konusunun ela alýndýðýný yazdýlar. Hariri'den, Gazze için Hristofyas'a çaðrý: "Gemilerin giriþini yasakla" Lübnan Baþbakaný Saad Hariri'nin, Ýsrail hükümetiyle yeni bir siyasi anlaþmazlýk baþ göstermesi olasýlýðý karþýsýnda; Hristofyas'tan, Gazze için Lübnan'dan hareket edecek gemilere Güney Kýbrýs limanlarýna giriþini yasaklamasýný istediði ifade edildi. Politis gazetesi, "Hariri'den Gazze Ýçin Hristofyas'a Çaðýrý" baþlýklý haberinde, Lübnan gazeteleri ve Lübnan haber sitelerinden derlediði bilgilere yer verdi. Lübnan gazeteleri ve haber sitelerine dayanarak, Lübnan Baþbakaný Hariri'nin birkaç gün önce Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý telefonla aradýðýný yazan gazete, Hariri'nin Hristofyas'tan; Lübnan'dan gelip Gazze'ye gidecek olan gemilerin limanlara giriþini yasaklamasýný istediðini kaydetti. Gazeteye konuþan Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun, Lübnan gazetelerinde yer alan ifadeleri ne yalanladýðýný ne de teyit ettiðini belirten gazete, Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun açýklamasýna da yer verdi. Kiprianu, 21 Mayýs'ta Rum hükümeti tarafýndan çýkarýlan ve Gazze'ye gidecek olan gemilerin Güney Kýbrýs limanlarýna giriþi ile çýkýþýný yasaklayan kararnamenin; hem Lübnan gemisi "Julia", hem de içerisinde aktivistlerin bulunacaðý diðer gemiler için de geçerli olacaðýný dile getirdi. KKTC LÝMANLARINDAN Gazete, yukarýdaki ara baþlýkla devam ettiði haberinde ise, Lübnan'dan Gazze'ye gidecek olan "Julia" adlý yardým gemisinin yolculuðunu organize edenlerin niyetlerinin; gemiyi Kýbrýs'a götürmek buradan da Gazze'ye doðru yola çýkmak olduðunu belirttiklerini haber verdi. Gazete, Rum tarafýnýn Lübnan gemisinin limanlara giriþine müsaade etmeyeceði bildiriminin akabinde, aktivistlerin Kuzey Kýbrýs limanlarýna doðru yola çýkma olasýlýðý bulunduðunu yazdý. Rum Ulaþtýrma Bakaný Erato Kozaku Markulli ise gazeteye açýklamasýnda, "bunun hoþ olmayan bir geliþme olacaðýný ve tüm meselenin arkasýnda kimin saklandýðýný göstereceðini" iddia etti. Gazete, "Julia" isimli Lübnan gemisinin herhangi bir yerde durmayýp; Lübnan'dan denize açýlýp doðrudan Gazze'ye ulaþmaya çalýþmasý olasýlýðý da bulunduðunu kaydettiði haberinde, yolculuðu organize edenlerin, geminin demirli bulunduðu Trablusþam'ýn kuzeyindeki limandan ayrýlma tarihini gizli tuttuklarýný da bildirdi. Rum tarafýnda yapýlan bir araþtýrmanýn sonucu: 5 yýlda uyuþturucudan 98 ölüm Güney Kýbrýs'taki "Anti- Uyuþturucu Konseyi" ile "Uyuþturucuyla Ýlgili Ulusal Takip ve Bilgi Merkezi"'nin; bugün Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Günü olmasý dolayýsýyla dün bir basýn toplantýsý yaptýðý belirtildi. Basýn toplantýsýnda; Rum tarafýndaki uyuþturucu fenomeninin yýllarý arasýndaki 5 yýllýk takibinden ortaya çýkan verilere yer verildiði ifade edildi. Fileleftheros gazetesi "5 Yýlda Uyuþturucudan 98 Ölüm" baþlýklý haberinde, genel olarak artan uyuþturucu kullanýmýnýn özellikle genç nüfusta arttýðýný yazdý. Hint kenevirinin, Rum tarafýnda çok yaygýn bir þekilde kullanýldýðýný, hatta birinci sýrada olduðunu yazan gazete, eroinin de aþýrý bir þekilde kullanýldýðýna dikkat çekti ile 2009 yýllarý arasýnda Rum tarafýnda uyuþturucudan 62'si aþýrý dozdan toplam 98 ölüm gerçekleþtiðini belirten gazete, ölümlerin çoðunun eroinden kaynaklandýðýna dikkat çekti. Haberde, uyuþturucudan en çok ölümün 2007 yýlýnda gerçekleþtiði de ifade edildi. Hint keneviri deneme eðiliminin yaþlarý arasýnda çok güçlü olduðunu belirten gazete, bunu genellikle yaþ arasý kiþilerin kullandýðýný ifade etti. Araþtýrmanýn sonuçlarýna dayanarak, toplam nüfusun yüzde 2'sinin esctasy kullanmýþ olduðunu belirten gazete, kokain kullanýmýnýn ise diðer Avrupa ülkelerine oranla Rum tarafýnda az olduðu belirtildi. LÝMASOL'DA BOMBA Limasol'a baðlý "Mesa Yitonia" bölgesinde, önceki gün sabaha karþý bomba patladýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre 60 yaþýndaki bir Rum'un evine konan bombanýn patlamasý sonucu evin içinde büyük maddi hasar meydana geldi. Gazete, ev sakinlerinin verdiði ifadede, kimseyle bir ihtilaflarý bulunmadýðýný ve eylemi kimlerin gerçekleþtirdiðine dair herhangi bir fikirleri olmadýðýný savunduklarýný yazdý. 700 BÝN TL'LÝK VERGÝ BORCU... Gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz, ünlü bir iþadamýmýzýn da ismini vererek 700 bin TL'lik vergi borcundan söz etti. Vatandaþýmýzýn yazdýklarý þunlar: "Ben bir vatandaþ olarak duyduðum, bildiðim bir konuyu anlatmak istiyorum. Yanlýþým yoktur. Gerekirse ileriki günlerde isimleriyle bunu açýklayabilirim. Bir mühim iþadamýmýzýn CTP döneminde 800 bin TL vergi borcu birikmiþti. Araya girdiler, öyle böyle ve bu borcu ayda 100 bin TL olarak takside baðladýlar. Ýlk taksidi ödedikten sonra seçimler oldu ve UBP iktidara geldi. UBP baþa geçince aslýnda CTP'li olan muhasibi ona akýl verdi ve tek kuruþ ödememesini söyledi. Ve ne yapýldýysa geriye kalan 700 bin TL'lik vergi borcu silindi. Silinir silinmez de ünlü iþadamýmýz muhasibini iþten attý. Ben bu konuyla ilgili Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn açýklamasýný istiyorum. Kimdir bu 700 bin TL'lik vergi borcu baðýþlanan iþadamýmýz?" HALÝMÝZ TRAJÝKOMÝK Telefonla gazetemizi arayan ve emekli olduðunu söyleyen bir bayan vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Ben emekli bir vatandaþým. Gazetelerde Sayýn Baþbakan Ýrsen Küçük Bey'in Salý pazarýna gittiðini yazýyorlar ve eleþtiride bulunuyorlar. Neden gitmesin ki Baþbakan'ýmýz? Salý pazarý, bilhassa öðleden sonra gittiðinizde çok ucuza geliyor. Kalan mallarý atacaðýna satýcýlar ucuza satmaya çalýþýyorlar. Biz hep geç saatte gidiyoruz ki ucuza mal alabilelim diye... Baþbakanýmýz da bundan faydalanmak istedi. Hata mý etti? Neden eleþtiriyorlar ki onu? Üstüne bu kadar yüklenmesinler... Yazýktýr adama... KTHY'nda çalýþanlar durdurulacakmýþ, KTHY satýlmýþ... Ondan sonra satýn alan vazgeçmiþ... N'apalým yani. Allah bir kapýyý kaparsa diðerini açar. Yabancýya gitmez herhalde deðil mi? Ýrsen Bey'i koltuða oturtanlara bir hediyecik çok mu? Ýþsiz kalanlar da bugüne kadar çalýþtýklarýna saysýnlar... Emekli bir insaným, bugüne geldim, hiç böyle trajikomik bir durum yaþamadým. Halimiz içler acýsýdýr... Söyleyecek söz de kalmadý artýk." TÜRKÝYE'DEN NASIL KURTULABÝLÝRÝZ? Telefonla gazetemizi arayan Cengiz Topel isimli vatandaþýmýz KTHY ile ilgili öneride bulundu. Vatandaþýmýzýn önerisi þöyle: "Ben Cengiz Topel... KTHY'yi Ankara'nýn batýrdýðýný söylemeye gerek yok. Herkesin dilinde... Ben de bir vatandaþ olarak önerimi sunmak istiyorum. Kýbrýs Cumhuriyeti'nde haklarýmýz vardýr. Durum madem ki þimdiki gibidir. Bize haklarýmýzý vermek istememektedirler. Biz de toplum olarak karþýlýklý olarak Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki 1960 haklarýmýzýn yerine KTHY'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne kayýtlý bir þirket olarak faaliyet göstermesini saðlasýnlar... Böyle bir durum Kýbrýslýtürklerin Kýbrýslýrumlara güvenini artýrýr ve bizi Türk hakimiyetinden kurtarýr. Ondan sonrasýný da idareyi elimize alýp irademizi kurtarabiliriz belki... Çözüm ve barýþ denen de ancak böyle yola girebilir... Tabii Rumlar da bunu isterlerse... Baþka çaremiz de yoktur." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KARINCANIN DA KANATLARI VAR AMA UÇAMAZ Bizim Mandra Özelleþtirmeye karþý protesto mitingi yapan 34 sendikanýn TC Baþbakaný Erdoðan'a yazdýðý mektup, çok geç de olsa KKTC tarihinde dönüm noktasý olabilecek bir isyanýn ayak sesleri olarak nitelenir. Sendikalar ilk kez olarak, suçlu ayaða kalk diye Türkiye hükümetini iþaret ederek, KKTC'de yaþanan tüm olumsuz geliþmelerden Türkiye'yi sorumlu tuttuklarýný belirtmektedirler. Mektupta, Kýbrýs sorununun çözümü isteðinde bile Türkiye'nin samimi olmadýðý açýkça belirtilirken, sokaktaki adam "Bu yürüyüþ ve haykýrýþ daha ileriye taþýnmalý" diye kendi kendine söylenir.

8 8 27 Haziran 2010 Pazar Seçim sonuçlarý bu gece açýklanacak Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, bu gece kamuoyuna sadece Belediye Baþkanlýðý ile Maðusa'daki Milletvekilliði Ara Seçimi'nin sonuçlarýný açýklayacaklarýný, Belediye Meclis Üyeliði ile Muhtar ve Ýhtiyar Heyeti üyeliði seçimlerinin sonuçlarýnýn Pazartesi günü açýklanacaðýný ifade etti. KKTC'de yarýn yerel kuruluþ organlarý ve Gazimaðusa ilçesinden bir milletvekilini belirlemek üzere yapýlacak seçimde oy kullanmak için seçmen kartý þart deðil, ancak seçmenin kimliðini ispatlayýcý belge göstermesi þart. Seçmen kimliðini ispatlayýcý belge olarak KTFD veya KKTC kimlik kartý, KTFD veya KKTC pasaportu veya sürüþ ehliyetini göstererek oy verebilecek. Seçmen kartý eline ulaþmayan seçmenler adresinden, kimlik kartý bilgilerini kullanarak oy verecekleri sandýklarý öðrenebiliyor. oy kullanýlacak aday sayýsý 4'ten az veya çok olamayacak aksi halde pusula geçersiz sayýlacak SEÇÝM GÜNÜNE ÝLÝÞKÝN YASAKLAR Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ve Milletvekilliði Ara Seçimi'nin yapýlacaðý bugün saat 19.00'da kadar radyo, televizyon ve her türlü yayýn organlarýnýn seçimlerle ilgili haber, tahmin ve yorum yapmalarýnýn yasak olacaðýný hatýrlattý. YSK'nýn yayýnladýðý ve seçim gününe iliþkin yasaklarýn hatýrlatýldýðý duyurularda, oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satýlmasý, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeþit alkollü içki satýlmasý, verilmesi ve içilmesinin yasak olduðu bildirildi. Oy verme süresince bütün umumi yerlerin kapalý olacaðýna ve eðlence yeri niteliðine haiz lokantalarda ise sadece yemek satýþý yapýlacaðýna dikkat çekildi. Seçim günü emniyet ve asayiþi korumakla görevlilerden baþka kimsenin köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamayacaðý da kaydedildi. Oyunu kullanmak üzere sandýða giden ve sandýk bakanýndan oy pusulasýný ve "evet" mührünü alan seçmenin, yanýnda fotoðraf makinesi, telsiz, cep telefonu ve benzeri cihazlarýný kurul baþkanýna teslim ederek, kapalý oy verme yerine gidebileceði ve oyunu kullanmadan baþka yere gidemeyeceði de ifade edildi. Yerel Kuruluþ Organlarý Genel ve Milletvekilliði Ara Seçimleri'nde seçmen kartý kullanmasýnýn zorunlu olmadýðýna dikkat çekilen açýklamada, sandýk kurullarýnda görevli polislerle, görevli olduðu sandýkta kayýtlý seçmen olmayan görevlilerin oylarýný kullanmak için seçmen kartlarýný ibraz etmek zorunda olduklarý belirtildi. SAAT 21.00'DEN SONRA TÜM YAYINLAR SERBEST Seçim günü saatleri arasýnda sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan verilecek haber ve tebliðlerin yayýnlanabileceðine iþaret edilen duyuruda, 21.00'den sonra bütün yayýnlarýn serbest olacaðý kaydedildi. Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, bu gece kamuoyuna sadece Belediye Baþkanlýðý ile Maðusa'daki Milletvekilliði Ara Seçimi'nin sonuçlarýný açýklayacaklarýný, Belediye Meclis Üyeliði ile Muhtar ve Ýhtiyar Heyeti üyeliði seçimlerinin sonuçlarýnýn Pazartesi günü açýklanacaðýný ifade etti. NASIL OY KULLANILACAK? Yerel kuruluþ organlarý seçimi için, belediyesi olan yerlerde seçmenlere belediye baþkanlýðý, belediye meclis üyeliði, muhtarlýk ve azalýk seçimi için 4 oy pusulasý verilecek. Sandýk baþýna gidecek Gazimaðusalý seçmenlere, milletvekilliði ara seçimi için de oy pusulasý daðýtýlacak. Böylece, Gazimaðusa Ýlçesinde, belediyesi olan yerleþim yerlerinde ikamet eden vatandaþlar, eðer mahallelerinde muhtarlýk seçimi de yapýlacaksa oylarýný 5 oy pusulasý aracýlýðýyla verecek. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ, BAÞKANLIK VE MUHTARLIK ÝÇÝN MÜHÜR Gazimaðusa ilçesindeki seçmenler, tercih ettikleri milletvekili adayýna "EVET" mührü vurarak oylarýný kullanacak. Belediye baþkanlýðý ve muhtarlýk için de seçmen, oy pusulasýnda, oy vermek istediði adaya ait bölümün herhangi bir yerine "EVET" mührünü basarak oy verecek. BELEDÝYE MECLÝS ÜYELÝÐÝ... Belediye meclis üyeleri seçiminde ise, tercih yapýlabilecek veya karma oy kullanýlabilecek. Eðer bir partiye mühür vurulmuþ ise tercih de ayný partinin listesinden yapýlacak. Tercihler, belediyenin meclis üyelerinin yarýsý kadar olmak zorunda. Ancak kiþi mühür vurduktan sonra tercih yapmak zorunda da deðil. TERCÝH SAYISI... Buna göre Lefkoþa'nýn belediye meclis üyelerinin sayýsý Seçmen bir partiye mühür vurursa, ya hiç tercih yapmayacak veya o partinin listesinden 11 kiþi için tercih kullanacak. Mührün ardýndan tercih yapýlacaksa, tercih sayýsý Gazimaðusa'da 8, Girne'de 6 ve Güzelyurt'ta 7, Ýskele'de de 5 olacak. Diðer belediyelerdeki tercih sayýlarý da þöyle: Deðirmenlik, Gönyeli, Yeniboðaziçi, Dikmen, Lapta, Lefke, Yenierenköy 5; Alayköy, Akdoðan, Beyarmudu, Geçitkale, Ýnönü, Paþaköy, Serdarlý, Vadili, Alsancak, Çatalköy, Esentepe, Büyükkonut, Dipkarpaz Mehmetçik 4; Akýncýlar, Tatlýsu 3. KARMA OY... Belediye Meclisi üyeleri için karma oy kullanacaklar ise, mühür vurmayacak. Belediye Meclis üyeleri için oyunu, oy pusulasýnda adý ve soyadý bulunan partililere veya partililer ile baðýmsýz adaylara karýþýk olarak vermek isteyen seçmen, adaylara iþaret koyarak karma olarak kullanabilecek. Seçmen oyunu karma olarak kullanmak isterse, bu hakkýný o bölgeden çýkarýlacak belediye meclis üyesi sayýsýnýn en az yarýsý kadar aday için kullanmak zorunda olacak. Örneðin Lefkoþa Belediye Meclisi için oy kullanacak seçmen, herhangi bir partiye mühür vurmamak þartýyla, kalemle, deðiþik partilerin listelerinden 22 ile 11 arasýnda adý iþaretleyecek. Karma oy kullanacak seçmenin oylarýný ayný parti altýndaki isimleri iþaretleyerek kullanmasý halinde oyu geçersiz sayýlacak. ÝHTÝYAR HEYETÝ... Ýhtiyar Heyeti Üyeliði (Azalýk) seçiminde seçmen, oy pusulasý üzerinde ad ve soyadlarý bulunan adaylardan hangilerine oyunu vermek istiyorsa, onlarýn karþýsýnda bulunan dörtgenin içine iþaret koyacak. Adaylarýn ad ve soyadlarý karþýsýnda bulunan dörtgenler dýþýna konan iþaretler geçersiz sayýlacak. Ýhtiyar Heyeti Üyeliði seçiminde seçmen, seçilmesi gereken ihtiyar heyeti üyesi sayýsý (4) kadar adaya iþaret koyarak oy verecek. Yani

9 27 Haziran 2010 Pazar Rum halkýnýn ezici çoðunluðu derin hayal kýrýklýðý içerisinde "Metron Analysis" isimli þirket tarafýndan Haziran 2010 döneminde yapýlan ve 18 yaþ üzeri 993 kiþiye telefonla ulaþýlan kamuoyu yoklamasýnda, Rum halkýnýn ezici çoðunluðunun, Güney Kýbrýs'ýn izlemekte olduðu yönle ilgili "derin hayal kýrýklýðý yaþadýðý" sonucu ortaya çýktý. Fileleftheros "Hayal Kýrýklýðý Kýrmýzýda... Anket: Vatandaþlara Göre Yanlýþ Yol Tuttuk" baþlýðýyla manþetten verdiði haberinde, Rum halkýnýn içerisinde bulunduðu derin hayal kýrýklýðýnýn; Kýbrýs sorunda ilerleme olmamasý ve bununla birlikte Rum ekonomisinin içerisinde bulunduðu durumdan kaynaklandýðýný belirtti. Gazeteye göre Rum kamuoyunun yüzde 63,3'ü Güney Kýbrýs'ýn yanlýþ yol tuttuðu düþüncesinde... Rum halkýnda bu düþüncenin son bir yýl içerisinde geliþtiðine, çünkü bir yýl önce yapýlan benzer bir ankette bu oranýn yüzde 43,1 olduðuna iþaret ediliyor. Kötümser olanlar arsýnda; 2006 yýlýnda AKEL'e oy kullananlarýn yüzde 40,6'sýnýn ve DÝKO'ya oy verenlerin yüzde 66,9'unun yer almasý Hristofyas hükümeti açýsýndan endiþe verici olarak deðerlendiriliyor. Muhalefet partilerine oy verenlerin kötümserliði çok daha yoðun... DÝSÝ'ye oy verenlerin yüzde 75,1'i; EDEK'e oy verenlerin yüzde 69,6'sý ve EURO.KO'ya oy verenlerin yüzde 84,7'si kötümser. Görüþüne baþvurulanlar, hayal kýrýklýklarýnýn ana nedenini mevcut durum ve Rum ekonomisinin içerisinde bulunduðu durum olarak gösteriyor. Rumlarýn yüzde 39'u; bireysel düzeyde karþý karþýya bulunulan en büyük sorunu "ekonomi ve alt kümeleri (maaþlar, pahalýlýk, iþsizlik)" olarak gösteriyor. Daha önceki ankette ekonomiyi en büyük sorun olarak gösterenlerin oraný yüzde 31,9'du. Kýbrýs sorununun, Rum halkýnýn gözünde en önemli sorun sýralamasýnda ikinci sýrada olduðu ortaya çýktý. Görüþüne baþvurulanlarýn yalnýz yüzde 25,6'sý Kýbrýs sorununu en önemli sorun olarak gösterdi. Gazete yapýlan yoklamayla ilgili þemalar da yayýnladý. Buna göre: En büyük kiþisel sorun sizce nedir? Yüzde 28,1 Ekonomi/maaþlar; yüzde 25,6 Kýbrýs sorunu/dýþ politika; yüzde 8,8 iþsizlik; yüzde 7,8 Gelecek/çocuklar; yüzde 4,0 saðlýk; yüzde 2,3 yabancýlar/muhacirler; yüzde 2,1 pahalýlýk; yüzde 1,4 cürümler/ uyuþturucu; yüzde 7,8 diðer; yüzde 11,4 hiç; yüzde 0,8 bilmiyorum/yanýt vermiyorum. 9 Genel olarak Kýbrýs'taki durum doðru mu yoksa yanlýþ yolda mý gidiyor? Yüzde 23,3 doðru yönde; yüzde 9,3 ne doðru ne yanlýþ yönde; yüzde 63,3 yanlýþ yönde; yüzde 4,1 bilmiyorum/yanýt vermiyorum Sizce ülke ekonomisi bir sonraki yýl nasýl olacak? Yüzde 19,7 daha iyi; yüzde 22,1 ayný; yüzde 56,3 daha kötü; yüzde 1,9 bilmiyorum/yanýt vermiyorum. Hükümetin þu konulardaki politikalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Kýbrýs sorununda: yüzde 34,2 olumlu; yüzde 4,8 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 56,1 olumsuz; yüzde 4,9 bilmiyorum/yanýt vermek istemiyorum Saðlýk: yüzde 50,4 olumlu; yüzde 6,1 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 38,0 olumsuz; yüzde 5,5 bilmiyorum/yanýt vermek istemiyorum. Avrupa Birliði'nde: yüzde 46,7 olumlu; yüzde 5,5 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 40,6 olumsuz; yüzde 7,1 bilmiyorum/yanýt vermek istemiyorum Suçla mücadelede: yüzde 45,5 olumlu; yüzde 5,6 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 44,5 olumsuz; yüzde 4,4 bilmiyorum/ yanýt vermek istemiyorum Eðitimde: yüzde 43,7 olumlu; yüzde 6,0 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 44,3 olumsuz; yüzde 6,1 bilmiyorum/yanýt vermek istemiyorum Çürümüþlükle mücadelede: yüzde 38,1 olumlu; yüzde 5,0 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 52,5 olumsuz; yüzde 4,4 bilmiyorum/ yanýt vermek istemiyorum Ekonomik krizle mücadelede: yüzde 34,2 olumlu; yüzde 5,1 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 56,6 olumsuz; yüzde 4,1 bilmiyorum/ yanýt vermek istemiyorum Ýþsizlikte: yüzde 23,5 olumlu; yüzde 3,5 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 69 olumsuz; yüzde 4,1 bilmiyorum/yanýt vermiyorum Pahalýlýkta: yüzde 19,5 olumlu; yüzde 5,0 ne olumlu ne olumsuz; yüzde 71,5 olumsuz; yüzde 4,1 bilmiyorum/yanýt vermek istemiyorum." KAMUOYU PARTÝLERÝN YERÝNÝ HAKKETMÝÞLÝKLERÝNE ÝNANMIYOR Simerini de Ekologlar ve Çevreciler Hareketi hesabýna "Pulse Market Research" isimli þirket tarafýndan 1000 kiþiye telefonla ulaþýlarak yapýlan anketin sonuçlarýna yer verdi. Daha önce yayýnladýðý bir ankette Rum kamuoyunun; hiçbir siyasi parti baþkanýný Rum Yönetimi Baþkanlýðýna layýk görmediði sonucunun çýktýðýný hatýrlatan gazete, bu ankette de siyasi partilere verilen "yerini hakketmiþlik" notunun "zayýf" olduðuna dikkat çekti. Habere göre ankete katýlanlara yöneltilen "Sizce hangi parti yerini hak etmiþtir/iþini layýkýyla yapýyordur?" sorusuna yüzde 37 "Hiçbiri" yanýtý geldi. Katýlýmcýlarýn yüzde 23'ü AKEL'i; yüzde 14'ü DÝSÝ'yi; yüzde 7'si DÝKO'yu; yüzde 7'si EDEK'i; yüzde 2'si EURO.KO'yu; yüzde 3'ü Ekologlar'ý gösterirken yüzde 7'si yanýt vermedi. Hangi partinin cürümlerle ilgili söylemlerinde güvenilir olduðu sorusuna yüzde 30 oranýnda "Hiçbiri" yanýtý geldi. Ankete katýlanlarýn yüzde 21'i AKEL'i; yüzde 17'si DÝSÝ'yi; yüzde 6'sý DÝKO'yu; yüzde 6'sý EDEK'i; yüzde 3'ü EURO.KO'yu; yüzde 4'ü Ekologlar'ý iþaret etti; yüzde 13'ü yanýt vermedi. KAMUOYUNUN YÜZDE 24'Ü KIBRIS SORUNUNDA HÝÇBÝR PARTÝNÝN KONUÞMALARINI GÜVENÝLÝR BULMUYOR Hangi partinin Kýbrýs sorununun çözümü konusunda güvenilir konuþtuðu sorusuna yüzde 24 oranýnda "Hiçbiri" yanýtý verildi. katýlýmcýlarýn yüzde 32'si AKEL'i; yüzde 17'si DÝSÝ'yi; yüzde 7'si DÝKO'yu; yüzde 8'i EDEK'i; yüzde 1'i EURO.KO'yu; yüzde 1'i Ekologlar'ý gösterirken yüzde 5'i yanýt vermedi. Hangi partinin AB'nin deðerlendirilmesi konusunda güvenilir konuþtuðu sorulduðunda ise Hiçbiri yanýtýný verenlerin yüzdesi 13 olarak gerçekleþti. Katýlýmcýlarýn yüzde 20'si AKEL'i; yüzde 34'ü DÝSÝ'yi; yüzde 8'i DÝKO'yu; yüzde 7'si EDEK'i; yüzde 6'sý EURO.KO'yu; yüzde 1'i Ekologlar'ý gösterdi; yüzde 9'u bu soruya yanýt vermedi.

10 10 27 Haziran 2010 Pazar Tünel ALINTI KÜRT MESELESÝ ASKERE HAVALE MÝ? Siyasi çözüm umudu kayalara tosladý. Habur'dan girenlerin tutuklanmasý umutlarý iyice yok etti. Ýþler her zamankigibi askere mi havale edilecek? Tarihin tekrar etmesine izin vermek gibi bir lüksümüz yok. AKP'nin, geleneksel çizginin istediði alana hapsolduðunu gözlemliyoruz. Eðer süreci geçmiþte olduðu gibi 'askeri mücadele' noktasýna hapseden anlayýþ hakimiyetini korursa, geçmiþtekinden daha derin yarýlmalar oluþabilir. Er ya da geç, çözümü uzlaþmada arama noktasýna gelinecek. Ýþi askere havale etmek kolay ama çýkmaz bir yol. Eðer Türkiye Kürt meselesinde sivil bir çözüm üretme yönünde samimi adýmlar atabilirse, küresel ölçekte de, barýþtan, insani deðerlerden yana tavýr alan bir aktör olarak öne çýkma iddiasýný daha gerçekçi bir zemine oturtabilir. Oral ÇALIÞLAR (Radikal) DÝPNOT Bugün ABD'ye hareket edecek olan Derviþ Eroðlu, seçimde oy kullanamayacak... SEN NEYMÝÞSÝN BE ABÝ... ARÞÝV TARÝH 18 MAYIS, 2009 Kýbrýslý Türklerin nasýl tükendiðini görmek için yalnýz hastanelere, okullara ve surlariçine gitmek yetmez... Sahalara gidin... Ve boþ tribünlere nasýl kupa finali oynandýðýný görün... Gözden kaçmayanlar... SENELERDÝR GÝDER GELÝRÝK LONDRA'YA KTHY'nin aksayan uçuþlarýný düzeltmeye yönelik çalýþmalar sürüyormuþ. Vay be... Ercan'dan Ankara'ya, Ankara'dan Ercan'a iki sefer daha konmuþ. Deme be... Lütfettiniz yani!! Çok meraklýsýydýk Ankara'nýn. Ýsterseniz hepten kaldýrýn Ankara seferlerini, "týk" demez yüreðimiz. Ne iþimiz var bizim Ankara'da. KKTC'nin yetkisizleri sevinsin. Senelerdir bal yapmaz arýcýklar gibi Ankara'ya gidip gelen onlar. Bizim yolumuz düþmez o taraflara. Biz senelerdir gider gelirik Londra'ya. Girne'de Anadolu'ya baðladýðýnýz yollar sizin olsun. Biz Larnaka'dan yol baðladýk Londra'ya... Hade bay bay... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýslý Türkler AB'nin verdiði sözleri tutmamasý yüzünden hayal kýrýklýðý yaþadý." Günay ÇERKEZ Aklýnýzda bulunsun Televizyon kalpten öldürüyor Ýngiliz araþtýrmacýlar, günde ortalama dört saatlik TV izlenme süresinin bir saat azaltýlmasýnýn bile kalp hastalýðýndan ölüm riskini yüzde 8 oranýnda azaltabildiðini belirttiler. Araþtýrmacýlar, günde televizyon baþýnda geçirilen her bir saatin kalp hastalýklarýndan ölüm riskini yüzde 7 oranýnda artýrdýðýný saptadý. Televizyon izlemekle kalp hastalýðý arasýndaki baðlantýnýn, egzersiz yapýlmamasý, obezite, þeker hastalýðý ve sigara içilmesi durumlarý hariç tutulduðunda da geçerliliðini koruduðu belirlendi. Buna göre, TV seyretmek kalp hastalýklarýyla doðrudan baðlantýlý ve bu durum sadece televizyon seyrederken hareketsiz kalýnmasýndan kaynaklanmýyor. "Türkiye'nin, milli hava yolumuz olan ve bayraðýmýzý 56 noktasýyla göklerde taþýyan KTHY'nin uçuþlarýný durdurmasý son derece üzücü ve düþündürücüdür." Buran ATAKAN (Hava-Sen Baþkaný) Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... GÖKLERDE DALGALANAMAYAN BAYRAK Sendikalar TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a iletilmek üzere Elçiliðe mektup verince, Elçilik hemen yolcularýn Atlasjet tarafýndan taþýnmasýný þart koþarak 15 milyon TL kaynak aktarmýþ. Hava Sen Baþkaný bunun için "düþündürücüdür, üzücüdür" diyor. Çünkü "bu kaynak KTHY için harcansaydý, bayraðýmýzý taþýyan milli havayolumuz bugün göklerde olacaktý." Demek ki, "Anavatan" KKTC'nin bayraðýnýn göklerde dalgalanmasýný sizin sandýðýnýz kadar umursamýyor kardeþ... Önde gelen Kürt aydýnlarýndan eski Diyarbakýr Barosu Baþkaný Sezgin Tanrýkulu "Taraf"a konuþtu: 'Taþ atan çocuklarýn sorununu çözemeyen hükümet, Kürt meselesini nasýl çözecek?' Hükümet Kürt sorununu muhataplarýyla, mesela BDP'yle görüþebilirdi. Öcalan'la dolaylý görüþülebilirdi. Zaten Öcalan, devletin kadrolarýnýn kendisiyle görüþtüklerini söyledi. AKP hükümeti siyasi çözüme cesaret edemedi. "Kürt açýlýmý"yla bir açýlým baþlattý, sonra "demokratik açýlým", dedi, "toplumsal barýþ" dedi. AKP hükümeti yol alamayýnca, Türkiye olarak gene geldik ayný noktaya sýkýþtýk. (...) Anayasa deðiþikliði önemli. Anayasa paketi eksik de olsa, 12 Eylül hukukunda bir gedik açýyor. Ama bu anayasa deðiþikliði Kürtlerin de desteði alýnarak yapýlabilirdi. Mesela vatandaþlýk tanýmý deðiþtirilebilir ve bu da referanduma sunulabilirdi. Öcalan, "31 Mayýs'tan sonra ben çekiliyorum. Bundan sonra ben bu iþlerden sorumlu deðilim. Örgüt Kandil'de duruyor. Kendi kararlarýný kendileri alýrlar" dedi. Þiddet tekrar baþlayacak demekti bu. Örgütün diðer kadrolarý da þöyle düþünüyor zaten. "Biz bu kadar bekledik. Hiçbir karþýlýðý olmadý bu beklemenin. Aksine, siyasi Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... kadrolarýmýzýn önemli bölümü cezaevine konuldu. Askerî harekâtlar, operasyonlarý sürüyor. Kara operasyonu için büyük yýðýnak yapýlýyor" diyorlar. Diyarbakýr'da sokaða çýkýn ve sorun. Ýnsanlar, "artýk ne olursa, nasýl olacaksa olsun. Bu iþ çözülsün" diyorlar. Ýnsanlarda, "bu durum ilelebet mi sürecek?" diye büyük bir býkkýnlýk hali var. "Eðer bu durum büyük bir çatýþmayla ya da savaþla bitecekse, öyle bitsin" diyorlar. Ýnsanlardaki bu ruh hali çok ürkütücü. Taþ atan çocuklarýn sorununu hâlâ çözemeyen bu hükümet Kürt meselesini nasýl çözecek? Ýnsanlar Kürt sorununun AKP tarafýndan çözüleceði konusunda inançlarýný yitirdiler. Türkiye zihinsel olarak çoktan bölündü. Þimdi coðrafya olarak da bölünmek üzere. Yeniden baþlayacak olan 1990'lardaki gibi yaygýn bir çatýþma ortamý bu kez Türkiye'yi coðrafya olarak da böler. Þu anda bölgede, geçmiþ baharlarda yaþananlarýn çok ötesinde bir askerî yýðýnak yapýlýyor. Çok daha fazla sayýda asker konumlanýyor. Sadece sýnýrötesi deðil, ülke içinde de büyük operasyonlar yapýlacak. Bunun hazýrlýklarý yapýlýyor. Böyle bir operasyonun büyük bir çatýþma yaþanmadan yapýlmasý imkânsýz. Travmayla yetiþmiþ üç kuþaktan sonuncusu bu. Bir kez sokaða çýktýktan sonra kimse bunlarý artýk sokaktan alamaz. Yeni bir kuþak bu! Kürt sorununun demokrasinin araçlarýyla çözüleceðine inanmýyorlar. Sorunun çatýþmayla, vuruþmayla çözüleceðini düþünüyorlar. Hükümet, Kürt sorunuyla ilgili inisiyatifi Silahlý Kuvvetler'e býrakmamalý. Yanýmýzdaki Ýkinci Taktik Hava Kuvvetleri'nden her akþam uçaklar kalkýp bir yerleri bombalýyorlar. Sadece sýnýrötesi deðil, kendi topraklarýmýzý da bombalanýyor. Þýrnak'a da bomba atýlýyor. Çözüm yolu bu olsaydý, 25 yýlda çözülmüþ olurdu. Hükümet irade sahibi olmalý ve operasyonlarý durdurmalý. Operasyonlarýn durdurulmasý, Kürt sorununun siyasal yoldan çözümü için bir baþlangýç olur. (Not: Neþe Düzel'in Sezgin Tanrýkulu ile 15 Haziran 2010 tarihli "Taraf"ta yayýmlanan Neþe Düzel'in söyleþiden derlenmiþir...)

11 27 Haziran 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gadifeden cebgeni Sevdaya düþdüm yeni Bir vefasýz yarim var Sormaz oldu hiç beni Virginia Woolf'tan Yazarlýk Dersleri Danell Jones Çev: Ebru Kesen, Merve Ön Timaþ Yayýnlarý "Hayatýn ilk dörtte biri, kullanmasýný bilmeden, sonuncu dörtte biri de kullanma kudretimiz tükendikten sonra geçiyor." Rousseau Herkes birbirini alabildiðine kirletiyordu Herkesin yüzüne kumlardan bir eþarp dolanmýþtý. Böyle günlerde bana beynimdeki kum fýrtýnalarý hiç bitmeyecekmiþ gibi gelirdi. Lale Müldür "Çölde isimsiz bir at var" isimli þiirinden MÜZÝK EÐÝTÝM MERKEZÝ SOLÝSTLERÝ VE ODA ORKESTRASI SALI AKÞAMI KONSER VERECEK Müzik Eðitim Merkezi (MEM) Solistleri ve Oda Orkestrasý, 29 Haziran Salý akþamý saat 20:30'da Bellapais Manastýrý'nda konser verecek. Kuzey Kýbrýs Müzik Derneði Baþkaný Halil Kalgay'ýn verdiði bilgiye göre derneðin organizasyonunda gerçekleþtirilecek konserde, MEM öðretmenleri tanýnmýþ Azeri piyanist Lale Musayeva, Rus kemancý Ýlyas Abdoulline, piyanist Ýrade Melikova ve KKTC'li flüt sanatçýsý Ýbrahim Özbaskýn'ýn performanslarýnýn yaný sýra MEM yýldýz öðrencileri Erol Emmioðlu (piyano), Sevgi Koral (piyano), Açelya Özboþnak (keman), Erdoðan Deniz (keman), Sultan Akay (keman) ve MEM oda orkestrasýnýn performanslarý yer alacak. Konsere giriþ ücretsiz olacak. Raza'nýn tablosu 3.5 milyon dolar Üst düzey Hint asýllý ressam Syed Haider Raza'nýn Saurashtra adlý tablosu Londra'daki Christie Müzayade Evi'nde 3.5 milyon dolara alýcý buldu... Tuval üzerine akrilik bir çalýþma olan eser, öngörülen fiyatýn çok üzerinde bir rakamla Hindistan'daki bir müze tarafýndan alýndý. Christie Müzayede Evi yetkilileri, tablonun Raza'nýn kariyeri açýsýndan önemli bir dönemde üretildiðini belirtti. Raza, tabloyu 1983 yýlýnda "memleketine bir saygý" olarak yapmýþ ve Fransýz bir koleksiyoncu tarafýndan sanatçýnýn kendisinden alýnmýþ. 88 yaþýndaki ressam 1950 yýlýndan bu yana Fransa'da yaþamakla birlikte, Hindistan'la güçlü baðlarýný muhafaza etmeyi sürdürüyor. 'Serseri Mayýnlar' ödülleri sildi süpürdü Ýtalyan ulusal sinema yazarlarý sendikasýnýn (SNGCI) verdiði "Gümüþ Film Þeritleri" ödüllerinde, yönetmen Ferzan Özpetek'in filmi "Serseri Mayýnlar", "en iyi komedi filmi" dahil dört dalda ödül aldý. Ýtalyan sinema dünyasýnýn bu en eski ve en itibarlý ödüllerinin bu yýlki daðýtýmýnda Özpetek'in filmi, "En iyi komedi filmi", "En iyi yardýmcý erkek oyuncu" (Ennio Fantastichini), "En iyi yardýmcý kadýn oyuncu" (Elena Sofia Ricci ve Lunetta Savino) ve "En iyi fotoðraf" (Maurizio Calvesi) dallarýnda ödüle layýk görüldü. 64. "Gümüþ Film Þeritleri" ödüllerinde, "En iyi yönetmen" "La prima cosa bella" filmiyle Paolo Virzi'ye, "En iyi erkek oyuncu" "La nostra vita" adlý filmdeki rolüyle Elio Germano ve "Ýl figlio piu piccolo" filmindeki rolüyle Christian de Sica'ya, "En iyi kadýn oyuncu" da "La prima cosa bella" adlý filmdeki rolleriyle Stefania Sandrelli ve Micaela Ramazzotti'ye verildi. Þiirleri deðil resimleri satýldý Kalküta'da doðan Rabindranath Tagore, Bengal edebiyatýnýn, belki de en önemli figürü ve Nobel Ödülü'nün Avrupalý olmayan ve Hindistanlý ilk sahibi. Bengal'in Shakespeare'i olarak anýlan sanatçý, hem Bangladeþ'in hem de Hindistan'ýn baðýmsýzlýk marþlarýný yazan isim. Gandi ve Einstein gibi tarihte yer etmiþ önemli birçok isimle yakýn dostluðu olan Tagore, daha çok kelimelerin efendisi olarak anýlýr ancak Tagore'nin ressamlýðý da var... En önemli Tagore resimleri Tagore'nin oldukça az rastlanan tablolarý Birleþik Krallýk'ta 2,2 milyon dolara alýcý buldu. Sotheby's Müzayede Evi sözcüsü, koleksiyonu, 'muhtemelen bir müzayedede yer alan en önemli Tagore tablolarý' olarak tanýmlarken, tablolarýn tümünün talep edilen deðerin üzerinde bir rakama satýldýðýný belirtti. Dartington Hall Yardým Kurumu tarafýndan satýlan 12 adet tablonun alýcýlarýnýn kimlikleri açýklanmadý. Tablolarý Britanya'da satýldý Kurumun Tagore'yle yakýn baðlarý olduðu biliniyor. Kurum binasý 1925 yýlýnda Tagore'nin yakýn arkadaþý ve özel sekreteri Leonard Elmhirst tarafýndan satýn alýnýp restore edilmiþti. Yýllar süresince Dartington Hall Yardým Kurumu, birçok sanat eserini toplamýþ fakat kurumdan yapýlan açýklamada 12 Tagore tablosunun Dartington'a nasýl geldiðinin belirsiz olduðu belirtildi. Fakat pek muhtemeldir ki eserler, arkadaþý, dostu Dartington'a Tagore'den bir hediyeydi. Çünkü Tagore, birkaç kez Dartington Yardým Kurumu'nu ziyaret etmiþti. Kurum Tagore'nin geniþ bir fotoðraf, mektup ve baþka eserlerini de elinde bulunduruyor. Manet'nin tablosuna 22 milyon sterlin Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da düzenlenen bir müzayedede, Fransýz ressam Edouard Manet'nin 'portresi', 22 milyon 441 bin sterline (yaklaþýk 50 milyon TL) alýcý buldu. Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'de yapýlan "Ýzlenimci ve Modern Sanat" adlý açýk artýrmada, Manet'nin yaný sýra, Pablo Picasso, Claude Monet, Auguste Rodin, Paul Cezanne, Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir ve Andre Derain gibi dönemin ünlü sanatçýlarýnýn eserleri de satýþa çýkarýldý. Rekor fiyatta gelirin elde edildiði ve toplam 51 eserin satýldýðý müzayedede, Manet'nin kendisini elinde palet tutarken resmettiði portresi, 22 milyon 441 bin 250 sterlinle açýk artýrmada en yüksek deðere satýlan eser oldu. Müzayedede, Ýspanyol ressam Pablo Picasso'nun kara kalem çalýþmalarý 700 bin ile 1 milyon sterlin arasýnda satýlýrken, sanatçýnýn "Femme Endormie" adlý eseri 1 milyon 300 bin sterline ve "Buste de Matador" adlý yaðlý boya eseri 5 milyon 300 bin sterline alýcý buldu. Açýk artýrmada ayrýca, Fransýz ressam Henri Matisse'in "Nü kadýn" resmi 5 milyon 800 bin sterline, bir diðer Fransýz ressam Andre Derain'in pastoral eseri 16 milyon 200 bin sterline ve Edouard Manet'in "Vazoda Çiçekler" adlý yaðlý boya çalýþmasý 7 milyon 600 bin sterline satýldý. Zeta Jones'a þövalyelik niþaný Galli Catherine Zeta-Jones, Britanya Kraliçesi tarafýndan bir þövalyelik niþanýyla onurlandýrýldý. 2. Elizabeth, Zeta Jones'a, 'Commander of the Order of the British Empire' (Britanya Ýmparatorluðu'nun Komutaný) niþaný taktý. 40 yaþýndaki oyuncu 'Bir Britanya vatandaþý olarak bu ödülden büyük onur duydum' dedi. Kraliçe'nin doðum günü dolayýsýyla farklý alanlarda baþarýlý isimlere verilen niþaný Zeta-Jones'la birlikte Oscarlý senarist Ronald Harwood, Nobelli fizikçi Charles K. Kao, Oscar adayý oyuncu Sophie Okenedo, Jimmy Choo ayakkabýlarýnýn yaratýcýsý Tamara Mellon, ünlü rock müzisyeni John Cale gibi isimler de aldý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sharek 4 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Beni Unutma ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Prince of Persia ( ) Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Shrek ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 27 Haziran 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Hastaneye veya kliniklere hasta, yaralý taþýmaya özgü araç, ambulans. 2-Naz, iþve. Týmar, 3-Finlandiya'nýn baþkenti. Beyaz. 4-Notada duraklama iþareti. Namus. Ters okunuþu "Denizcilikte, sancaðý, yelkeni veya sereni direkten aþaðý alma". 5-Hafif ýslaklýk. Öfke, kýzgýnlýk, hiddet. 6-Ýlave. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. Helyum'un kýsaltmasý. 7-Eski çaðlardan beri söylenegelen, olaðanüstü varlýklarý, olaylarý konu alan hayalî hikâye. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama, merhale. 8-Kadýnlarýn sokaða çýkarken manto üstüne örtündükleri iþlemeli geniþ örtü. Baþa "F" konursa "Her türlü ticari malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, aðýrlýk yitimi" olur. 9-Engel. Suçlama, suçlu görme. 10-Yugoslavya, Irak, Ýran ve Tunus'un para birimi. Bir nota. Altýn'ýn kýsaltmasý. 11-Rütbesiz asker. Araþtýrmalarda, laboratuar deneylerinde yardýmcý olarak çalýþan kimse. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Karþýsý Kermiya Tel: Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Dini inanýþlara göre kötülük yapanlarýn öldükten sonra ceza görecekleri yer. Harf okunuþu. 2- Mercek. Yoksul. 3-Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Konut, ikametgâh. 4-Vurgusuz þart eki. Genel olarak kýzýl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasýný yüksek kayalýklar üzerinde kuran iri bir yýrtýcý kuþ. 5-Ters okunuþu "Normal sýcaklýk ve basýnçta kömür ocaklarýnda açýða çýkan ve büyük bölümü saf metandan oluþan, kolayca tutuþabilen gaz". Sodyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Namus". 6-Avrupa'da bir nehir. Eli iþe alýþmamýþ, bir iþi beceremeyen. 7- Azarlama, baþa kakma. Ters okunuþu "Balýk tutma aracý". 8- Kibarca olmayan, bayaðý. Eski dilde "Sýcak, kýzgýn, yakýcý". 9-Bir nota. Sicim. Ters okunuþu "Ýlgilendiren, ilgili". 10-"... damar" (Kalbin sað karýncýðýndan akciðerlere, sol karýncýðýndan vücudun diðer bölümlerine kan taþýyan damar. Tahýl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin baþaklarýndan ayrýlmasý iþi ve bu iþin yapýldýðý yer. 11-Birkaç kiþinin oturabileceði geniþlikte koltuk. Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. TV'DE BU AKÞAM The Ýmam Türü: Yerli Sinema TRT / 22:00 Ýsmail Güneþ'in yönetmenliðini üstlendiði The Ýmam'da baþrolleri Eþref Ziya, Ahmet Yenilmez, Turgay Tanülkü ve Emin Gürsoy paylaþýyor. Ýmam hatipli olduðunu saklayan hýz ve motosiklet tutkunu, yurtdýþý eðitimli bilgisayar mühendisi Emre Hacýoðlu, geçmiþinden kurtulma çabasýndadýr. Bir gün liseden arkadaþý imam Mehmet, ondan, yerine köyde imamlýk yapmasýný ister. Arkadaþýnýn son arzusunu kýramayan Emre, kendini yobaz bir grubun içinde bulur. The Ýmam, Ýmam Hatip Lisesi'nden mezun olduðunu saklayan bir mühendisin sýkýntýlarýný, iç dünyasýndaki çatýþmalarý ve gerçeklerle yüzleþmesini anlatýyor. Film, toplumdan dýþlanmak üzere olan Alevi bir gencin hayata tutunma çabasýna da yer veriyor. Oyuncular: Emin Gürsoy, Ahmet Yenilmez, Yeþim Ceren Bozoðlu. Yönetmen: Ýsmail Güneþ Arka Sýradakiler Türü: Yerli Dizi FOX / 20:45 Sedat sonunda Zehra ve Cemrenin götürüldüðü yere ulaþmayý baþarýr. Kýzlarýn baþlarýnda bulunan silahlý adamlar, Sedatýn önünde büyük bir engel oluþturur. Ne olursa olsun kardeþini ve Zehrayý kurtarmaya kararlý olan Sedat, hamlede bulunmak için doðru zamaný beklemektedir. Arka Sýradakiler, otobüsün etrafýna inen demirden kafeslerle þoktadýr. Ne olduðunu anlamaya çalýþýrken büyük bir panik yaþarlar. Kerem ise bu sýrada uzun zamandýr beklediði intikam gününün zevkini çýkarýyordur. Saatler süren tutsaklýklarý sýrasýnda Kerem, Oktay ve tayfasýnýn gözleri önünde bütün planlarýný gerçekleþtirir. Ancak Sadrinin de otobüste olmasý Keremin hesaplamadýðý bir ayrýntýdýr. Sonunda Kerem Gamzeyi otobüsten çýkarýr, geri de kalanlar ise otobüsün içinde uçurumun kenarýna gelirler. Avukat Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 "Michael Clayton" Oscar ödülü kazanmýþ, 12 ödülü ve 51 ödül adaylýðý olan bir film. Ücretleri son derece yüksek bir hukuk firmasýnda, 'iþleri yoluna koyan' birisi olma ününe sahip Michael Clayton, gece boyunca devam eden bir poker oyunundan ayrýlýr ve Westchester'a gitmesini isteyen bir telefon alýr. Yolda arabadan inip yürüyüþ yapmaya karar verir ve bir tarla boyunca yürümeye baþladýðýnda arabasýnýn havaya uçtuðunu görür. Hukuk firmasýnýn bazý iþlerini halletmeye çalýþýrken, birileri ölmesini istemiþtir. Orjinal adý :Michael Clayton Türü:Dram/ Gerilim Yapým Yýlý:2007 Yönetmen :Tony Gilroy Oynayanlar : George Clooney, Tom Wilkinson, Michael O'Keefe, Sydney Pollack, Danielle Skraastad Yuvaya Dönüþ Türü: Yabancý Sinema 24 / 21:00 Zhao ve Liu, ellili yaþlarýnda iki iþ arkadaþýdýr. Birlikte içki içip sarhoþ olduklarý bir gece, Liu ansýzýn ölüverir. Dostuna geçmiþte verdiði sözü tutmak isteyen Zhao, Liu'nun cesedini doðduðu topraklara götürmek için Çin boyunca binlerce mil yol almayý göze alýr. Yolculuk esnasýnda bir çok zorlukla karþýlaþýr. Ýnatçý köylü ülkeyi bir baþtan diðerine kat edecek bir otobüse atlar fakat otobüs soyguncular tarafýndan durdurulur. Bir otelde geçirdiði gecenin ardýndan Zhao bu defa yolculuk için ayýrdýðý paranýn çalýndýðýný görür ve umutsuzluða düþerek aðlamaya baþlar. Ancak kararlýlýðý, gayreti ve nüktedan dili sayesinde her türlü zorluðun üstesinden gelir. Çin'in olaðanüstü güzelliklerine tanýklýk edeceði seyahati boyunca Zhao pek çok farklý karakter ile karþý karþýya gelecektir. Yönetmen: Yang Zhang Oyuncular : Benshan Zhao,Qiwen Hong,Dandan Song,Degang Guo PAKÝSTAN'DA FÜZE SALDIRISI: 2 ÖLÜ ABD'ye ait insansýz bir uçakla Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýna yakýn kesiminde düzenlenen füze saldýrýsýnda 2 kiþi öldü, bir kiþi yaralandý. Pakistanlý 2 istihbarat yetkilisi, insansýz uçaktan fýrlatýlan füzenin, Kuzey Veziristan bölgesindeki Mir Ali kasabasýnda bir eve isabet etmesi sonucu 2 militanýn öldüðünü, 1 militanýn yaralandýðýný duyurdu. ENDONEZYA'DA GECE KULÜBÜNDE YANGIN: 10 ÖLÜ Endonezya'da bir gece kulübünde çýkan yangýnda 10 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Polis, ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'nýn merkezindeki Redboxx gece kulübünde gece çýkan yangýnda ölenler arasýnda, yangýn sýrasýnda doðum yapan bir anneyle bebeðinin de bulunduðunu söyledi. Polis yetkilisi Bahagiya Daçi, yangýnda bir Japonla bir Avustralyalýnýn da hayatýný kaybettiðini belirterek, çöken çatýnýn altýndan muhtemel kurbanlarý çýkarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü, bu yüzden ölü sayýsýnýn artabileceðini ifade etti. Daçi, itfaiyenin yangýný söndürmesinin birkaç saat sürdüðünü, durumu aðýr olan yaralýlardan 5'inin hastaneye kaldýrýldýðýný kaydetti. KIRGIZÝSTAN'DA OLAYLAR: 275 ÖLÜ Kýrgýzistan Saðlýk Bakanlýðý, ülkenin güneyindeki Oþ ve Celalabad eyaletlerinde Kýrgýzlar ile Özbekler arasýnda 5 gün süren çatýþmalarda ölenlerin sayýsýnýn 275'e çýktýðýný açýkladý. Halen hastanelerde binden fazla yaralýnýn bulunduðu, bunlarýn büyük çoðunluðunun silahla yaralandýðý kaydediliyor. Geçici hükümetin Acil Durumlar Bakaný Duyþenkul Çotonov, bakanlýðýn bölgede yaptýðý hasar tespit çalýþmalarýnda, 1380 ev ve lüks konutun yandýðýnýn belirlendiðini söyledi. ALMANYA'DA UÇAK KAZASI: 2 ÖLÜ Almanya'nýn güneyindeki Bodensee adlý gölün kenarýnda bulunan Konstanz kentinde küçük bir özel uçaðýn düþmesi sonucu 2 kiþi hayatýný kaybetti. Polis, küçük uçaðýn havalandýktan kýsa süre sonra Konstanz hava alaný yakýnlarýnda düþtüðünü ve uçaktaki 2 kiþinin öldüðünü bildirdi. Uçaðýn düþüþ sebebi henüz bilinmiyor. AFGANÝSTAN'DA TALÝBAN LÝDERÝ ÖLDÜRÜLDÜ Afganistan'ýn baþkenti Kabil'in güneyinde düzenlenen operasyonda üst düzey bir Taliban komutanýnýn öldürüldüðü bildirildi. ABD önderliðinde görev yapan koalisyon güçlerinden yapýlan açýklamada, dün akþam saatlerinde Logar vilayetindeki Puli Alam bölgesinde Taliban komutaný Gulam Þaki'nin de içinde bulunduðu bir binanýn çevresinin sarýldýðý ve kadýnlarla çocuklarýn binayý terk etmesi için anons yapýldýðý belirtildi.

15 27 Haziran 2010 Pazar MESLEK LÝSELERÝ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre dün yapýlan sýnavlar sonucunda 548 aday, Gazimaðusa, Güzelyurt ve Karpaz'daki meslek liselerine girmeye hak kazandýlar. Yerleþtirmenin, öðrencilerin puanýna göre tercih ettikleri alanlara öncelik sýrasýna baðlý olarak yapýldýðý belirtildi... Kazananlarýn tam listesi aynen þöyle: 15 ADI SOYADI RUKÝYE TÜRK BERKE MUHTAROÐLU KUTRET ÇELÝK AKAY ÞAH ESAT TARKAN ULUSOL MUSTAFA ÇAPKIN ASAF YORGANCIÐOLU ERDOÐAN GÜVEN SILAY SOREL DERVÝÞ SADELÝ MERYEM ALIKAN HARUN ERBAY MAVÝGÖZLÜ OSMAN AÐLAR MUSTAFA ERCAN HÝLMÝ HÜSEYÝN CANDAR MAHMUTCAN BODUR SÝNAN KIRCALIOÐLU SEYFÝ DAYI MUHAMMED YOKSUL NAZIM ÇÝFTÇÝOÐLU VAHÝT BAYRAM HAKAN OKAN AÇIKGÖZ YARKIN NALBANT UFUK SAÐ ALPER ADRÝAN ÖZALMIÞ MUSTAFA MEREN MEHMET KESKÝNER HAMET ÞANVERDÝ GÝZEM TALAY SALÝH ABLAK DOÐUKAN SAYGINLI MEHMET KAYMAKAMTORUNLARI SULEYMAN ALEV ÝZZER ÜRER SALÝH ADAKAN YILMAZ SEVDALI HÝLMÝ KÜÇÜKKÖYLÜ MÜCAHÝD KANSU ÜMÝT BAÐIÞLAR FERHAN SALÝM TAYLAN RIFAT ALPAY ÝNCE AHMET KÜÇÜK MEHMET SARI EMRE YILDIZ KEMAL EMÝNDAYI GÖKHAN SARIOÐLU KANÝ TÜTÜNCÜ KAAN ÜRER BURAK TEMEL HÜSEYÝN DAÐDELEN BAHAEDDÝN SAKARYALI ERDÝ ÇOÐALOÐLU REMZÝ BETMEZOÐLU EREN HACIMUSAOÐLU ÖZGÜR MADENCÝ EMRAH AKTAÞ BARIÞ POLAT MUHAMMET TOSUN CAN HASAN CÝHAN MÜNÜR KESKÝN MUSTAFA ERÞAN KALLÝNCÝ ALÝ ÖZGÜRLÜ FEVZÝ ERZEN KEMAL GÜLERMAN ÝBRAHÝM YILDIZ TOLGAHAN GÜZEL HAKAN ALIR ALÝ UFUK KAY AKÝF SARIKAYA ÝBRAHÝM POLAT EMRAH ÞAHÝN ERDEM KINAY MERT ÜNAL MEHMET TOLUNAY BOZCAN BUÐRA SAVAÞ GÜLDAÞ DERVÝÞ KANAL NASUF NEVENOV HÜSEYÝN ÖNDER PALAZ YILMAZ CÜNEYT KONÝL UÐUR ONARIR BUÐUR KAMBÝLLÝLÝ DEVRÝM AKDENÝZ SELÇUK DEDE DERVÝÞ ERÝNÇOÐLU AYHAN SAÐLAM AHMET AKGÖZ HÜSEYÝN SUNGUR HÜSEYÝN TOPAL YUSUF ERDEMÝRCÝ SERGEN KAYA ALÝ ADIGÜZEL HALÝL ÝBRAHÝM SAY MEHMET AYDIN BERKAY NUMANSOY CANER MODA CANBERK BARDAK ÝSMAÝL BARBAROS MEHMET KASAPOÐLU ÝSMAÝL BAFLI BERK EFENDÝ AHMET HALÝTOÐLU MEHMET CEMÝLOGLU BENOL SAÐKANAT BEKÝR DEVECÝ HASAN UYAR GÖKHAN KURUÇOLAK AHMET AMCA AHMET KANSU ÜNAL SEZER DENÝZ GEZMÝÞ YEÞÝLADA BURAK KERÝMOÐULLARI MEHMET HAMZA METÝN HÜSEYÝN ARSLAN TAYLAN TAÞÖREN SEVGÝ ANDÝÇ HÜSEYÝN ÞANVERDÝ ZALÝNA BOZAN ASYA UÇAR MERT ALODALI HÜSEYÝN TECÝMER CÝHAN PAÞA ÇÝSEM DEMÝRTAÞ GÝZEM SOYUTOK ALÝ DÝKBAÞ NESRÝN KIRITAN KEMAL KARAGÖZLÜ SERHAT SARIBAÞ CÝHAN SEZGÝN HÜSEYÝN BÜYÜKSOY YILMAZ KASTANBOLLU HACI AHMET ÇETÝN HALÝL ÝRÝ ÖMER TÖRÜN AYNUR PORSNOK ERTAN SÖNMEZ SERCAN IÞIKCAN AYHAN ASLAN AKIN YILDIZ ATIF ALBAYRAK MEHMET ATLAR KUBÝLAY TUNÇSEZEN AYSU BAYRAKTAR RECEP YILMAZ OSMAN SEYHAN TARCAN HAMMALOÐLU UÐURCAN BAYRAKTAROÐLU KAÐAN DAYI AHMET KARACAOÐLU CEMAL ÝVOV AHMET MAÐUSALI BEKÝR ALÝ BALLI GÖKHAN ÖZBÝLEN CEM KUÞADALI MEHMET EMÝN TAÞKIRAN BEKÝR RUSO GÖKAN ÇAVUÞ EMÝNE ALTAN MUHAMMET KARATAÞLI RABÝA ULGAR AHMET RÜSTEM LÝVANELÝ MÜCAHÝD BURSA KÜBRA YILMAZ MUSTAFA OYLUM NURTAÇ ALTAN OLKAN KOPTUR ZEYNEP KAYA ASÝLTÜRK KANSARAN GÖKHAN BOZLAR BURCU BOZÇALI DERVÝÞ GÜNÖZGER SAMET TOPRAK DEMET KOCAÇINAR TAHSÝN CELALOÐULLARI ÞERMÝN GÜLER OSMAN MERT AKIN CEYDA ULUSOY MAHMÝRA KURBANOVA MUSTAFA TOKALI BEÞÝRE KORKMAZ DUYGU ARGUN ÇÝZEM KARA GÖKHAN ATEÞ ZEKÝYE COÞGUN MERVE BOROVA DUYGU TOLUK EMÝNE DURMAZ ELEM ÝPEK ÞEYMA YOKSUL BAHAR ÜÇER NERMÝN ÇOCUK ÜVEYÝS KANSU SUNA AYCAN SEÇMEN BÜÞRA ERSAN BÜÞRA ALDAÐ ASYA SALÝHA ÖZTÜRK MEHMET MERT MEHMET AYKUT BADEMOÐLU AHMET BAYCAN MUSTAFA TÜRKKAL MEHMET KAYA MERÝN OLGUN PERÝHAN KARAKAYA SÜLEYMAN ERDÝVAN MELÝKE KURT ÖMER ÞAÞMAZ NAZÝME YILDIRIM AYÞE ULAÞ EMRE MUSTAFA TOLGAY BÜÞRA KANSU HASAN GÜRTAY SEREN YENTÜRK DERYA DEMÝR AYCAN GÜVEN ÞENAY KAMBUR ÇÝSE DOLU ÇÝÐDEM ÇATAL MERT KANDEMÝR MELEK TAÞ AHMET TEKATLI SEVÝM ÖZDEMÝR HALÝS ÇOÞÐUN EBRU ÇENBER BURCU GÖZDAÐ YEÞÝM ALLI ÞERÝFE ÇAL RAZGE AMCA HAVVA GÖK ÇÝSE KORUOÐLU ÇÝSE BORUCU ÞERMÝN KUSET PELÝN DEMÝRAY AYÞE DEMÝRBÝLEK ÜLFET GÜNCAN ÞÝFA YAMAN ZÜHAL KOROL ÞERÝFE GÜLEÞ HANDAN ÇANKU ÞÜHEDA ZEREN GÜLÝZAR BURUNKAYA BAHAR KARLANKUÞ AYSEL DEMÝRTAÞ NEVÝN GÜNGÖR AYÞE YUMUÞAK CEMÝLE YAVÞAN EMÝNE ASÝL SONGÜL DEMÝRBÝLEK SUZAN DEMÝR NÝLÜFER KORKMAZHAN SEZÝN LORDOÐLU SEHER GEZER SAADET YAVAÞ ARZUM DAÐLI FATMA ERGEN SEVAL SOYKÖK RABÝYE BEBEK EMÝNE ÇALIKUÞU ERKAN TAÞ ÖZGE NALBANT BURAK ERCAN NEJLA ÞAHBAZ BARIÞCAN YILDIRIMBORA ZÜLAL ZAHÝDE BÝNÝCÝ TUVANA TOMBAK LADEN RUSO LEYLA YEMENÝCÝOÐLU ÇAÐRI KUTGÜNER ÖNDER DERELÝ EMEL DOÐAN ÝBRAHÝM ÖKSÜZOÐLULARI ARDA KANSU OSMAN TOKDAÞ TANER ATEÞ HATÝCE YAPICI AYSEL GÜNEÞ FATMA ÖZBEK SENEM ÞENTÜRK SEDA AKPUR TUÐÇE YILDIRIM MESUDE ÇELÝK BAHAR YILDIZ GAMZE IÞIK BÜÞRA TOPAN HANÝFE ASLAN PÜLÜMER MOTORCAN FULYA ÇEPÝK ÇÝSEL KARARLI MERYEM TANER NURAY SOYKUT AYSEL TORUN ÝSMAÝL ASLAN GÝZEM ÞENSOY HÜSNÜ MERCAN EYLÜL EDA ADAKLI SERHAT PEK AYHAN IÞIK SALAHÝ ÜNAÐYOL ÝZEL BULUN AHMET ÖNCEL YÜSRA AVLAR MUSTAFA CALBAN RAGÝBE HÜSEYÝN CENNET ATEÞ GÖKHAN AYDAÞ ÇÝSE UZUNOÐLU HASAN ÖCAL ASÝYE TÜRKKAL ÝZLEM TEKEL MEHÝBE ÖZALP KADÝR AKINSEL SÝNAN TOPALOÐLU HATÝCE HACIVELÝ GÜNER ÝBÝÞ SELCAN ULU BERKE SÝVRÝ EMRE KAYLAK DENÝZ ULUCAN ÝZEM BAYUR SUNA KUMCUOÐLU NEZIHE GARIB GÜLAY AK ZARÝF MUHTARONBAÞI MEHTAP ALBAYRAK EDA AKTAÞ ÇÝLEM YAZICI ÝPEK CAN BEYZANUR DOÐRU ÝLKAY KOÇAK HATÝCE KARAKUZU BESÝME OYLUM SONAY BAYIKOÐLU GÖZDE ECEM KARALAR FUNDA SEVÝNDÝK EMETE ABUZET SÝBEL AYDINÖZ AYDANUR KARAKAÞ ÝPEK KIRÞAN BAHAR DOÐAN KORAY ÇÖKÜK ASLI MEHMETOÐLU DAMLA ÇAKMAK YEÞÝM ÖZOÐUL BÜÞRA GÖK HASÝNE GÜRTOP ÞERÝFE MENTEÞ ÞERÝFE YAVUZ SULTAN GEÇÝT BÜÞRA TOP NAZLI ANANAÇ RAHÝME TANIÞMAN ASLI AKTAÞ NERÝMAN KÜÇÜK SELÝN ÇORBACI TUÐÇE DÝNLEYÝCÝ SÜREYYA HULUSÝOÐLU BURCU TANIÞMAN PINAR KARABULUT OZAN OSMAN YÜCETÜRK BÜÞRA GÜVERCÝN CANSU ÇÝL ARIF ÇOLAK SELDA DURAN ESÝN GÜVERCÝN ARÝFE TÜRKMEN ÇÝÐDE YALÇIN KAYCAN AVCI EGEMEN FIRAT BATU YAZGÜLÜ BABAYÝÐÝT ZÜBEYÝR AHMET BEYAZ ALÝ BALETTÝ BERRAT GÖKAY YILMAZ HÜSNÝYE TOSUN HALÝL ÝBRAHÝM SEYHAN AHMET AKÖZ FATMA SERDAHOÐULLARI KADIR DOÐAN MUSTAFA DUMAN ORHUN CÝBO DOÐUÞ DEDE AHMET SENNAROÐLU ERKUT METEHAN BERÝT EMRE BIYIK HALÝL ÝBRAHÝM AKSUNGUR YAÞAR UZUNKAYA ÇAÐAN BOLKAN HÜSEYIN ERDAMAR DOÐAN KURTAY KEMAL ÇOBANALÝ ONAT DENÝZ TÖSTEN MEHMET EMÝN KAPLAN NACÝ DENÝZHAN METÝNSER CELAL ÜMÝT ÝRMAK CAFER IRMAK ALTUNEL BESIM KURTOÐLU MUSTAFA ÇAKIR OKAN BEBEK HÜSEYÝN BAYRAMOÐULLARI EREN TURNA HALÝL ÝBRAHÝM DURAN ONUR CAN YILMAZER HASAN HAYTA AHMET AKÝL SÖZALP METEHAN ERSALAN HASAN KÜLAHLILAR HÜSEYÝN OKUR CENK TERAN SALIH MUHAMMET ELIBOL ERKUT GÜNECE HALÝL ÝBRAHÝM NADIÇ MUHAMMET HAYTA OKAN ALTUN HASAN BÝLENER ZEKI BOÞNAK EMINE KARAOÐULLARI HALIL SEVEN IRMAK LEVAOÐLU ESRA ACUN NARIN GÜLOÐLU NILAY YÜKSEK EMEL YILMAZ MELIKE ÇIL FAHRETTÝN ÖÐÜNÇ GÜLAY YÜKSEK FATMA PEHLÝVAN ÖZLEM TEKÝNALP SELÝN TEKÝN ÝLHAN DERYA ORHAN ELTUTAN YUSUF GAZÝ BÝTÝK AHMET GÜLER MERT BASLAK BEKIR TOPLA MEHMET BETERÝ MUSTAFA NUMANOÐLU RAÝF KARAMÜRSEL EYÜP TULUK CAHÝT TATLI ERCAN ÖZTÜRK KEMAL ÇÝFTGÜL MUSTAFA PEKACAR SAMÝ ARAP EBRU YORGANCI AHMET ÖZDEMÝR SERDAR DUMAN IZZET IZZETOÐLU ÇILEM BINICIOÐLU ERAL YÜKSELÝR SERHAN HAMDÝ HALÝT ÖZTABAK MÜRÜDE DOÐAN MELEK SÖNMEYEN FILIZ KÖRÞEN GAMZE ÝNECÝ FERIDE KýSMET HACER BALÇýK EBRU SANCAR AYSEL URUK AYÞE TURANBAKI HÜSEYIN IÇIGEN DEMET KESKÝN ÖZGE DOÐAN MEHMET TURANBAKI CANSU TÝP ÞERÝFE ÖZYARALI ÝLMÝYE YADED MURAT ARBAÇ SEVÝM DEMÝR BURCU KARA DENIZ SOYKUNT GIZEM KANIÖZ SEREN ERTÜRK ÝPEK ÇAKIR BUGÇE ATAKAN VEDAT DÜNDAR DERYA ÝLGAZ RAHMI ÇELIK LEYLA ILGAZ ÝSFENDÝYAR KUÞ MÜSLÜM TAYFUN BÝLGÝN FATMA ERGÜN CENNET KARABACAK DERYA AKKOYUN EDA DURAK RUHET AKVAN EBRU ÇÝRKÝN SÝNEM YAVUZ REFÝYE KARAKAHRAMAN GÜLTEN YÜKSELÝR GÜLSEN IÞIKGÜN CEMALÝYE KARTAL GÜLTEKÝN BÝLÝN MEHMET ALÝ ATEÞ KEMAL GÜREÞCÝOÐLU ERDÝM ALTUNBÝLEK ALÝ YILMAZ KEMAL IÞIKTAN AHMET HATAY MEHMET EMÝN YILDIRIM YILMAZ GÜVEN SEVGÝ ÖZKIYIKCI AYÞE MANÝ MÜBERRA EROL DUYGU GÜNEÞ HACER DEMÝR DÝDEM DALINÇ EMÝNE KILIÇ HÜLYA ACARCA MERVE TOPUZ MERYEM DÜZGÜN FUATCAN AÐCABAY CAN KIZILKANAT MELÝS ÖZKEBAPCI KEMAL METNÝ MUSTAFA GULLBERG YAÐMUR ÇÝFTCÝOÐLU ÖMER ATALAR CEMAL SOYBÝR FARUK KÖSE SÝNAN DEÐÝRMENCÝ ERCAN ALTIOÐLU EMRE SEZGÝN AHMET ATEÞ EMRULLAH KÖSE MUSTAFA KILIÇ ERCAN BULDU POLAT YUR ENES KÖSE OSMAN MERTEKCÝOÐLU KAMÝL KÖMÜRCÜGÝL MAHSUM GÜLER MEHMET SÜLÜN ADEM ÝLKHAN MEHMET EVLAT ALÝ ÜNAL MEHMET M. SARI FERHAT SÖNMEZ HÜSSAM KIZILBORA ERKAN KURUAÐAÇ NEJAT AYAÐ SEDA ARKAN AHMET ÖZDEMÝR KADÝR AYDEMÝR EDA ARKAN ÖMER KIZILASLAN AYDIN ÝNAL ÜMÝT GÜNER

16 GANA ÇEYREK FÝNALDE 2010 Dünya Kupasý nda dün akþam oynanan Gana - ABD müsabakasýnda gülen taraf Gana oldu. Karþýlaþmanýn normal süresi 1-1 berabere bitince uzatmalara gidildi ve uzatmalarda karþýlaþmayý 2-1 galip bitiren Gana çeyrek finalde Uruguay ýn rakibi oldu. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Olaðan Genel Kurul'u dün gerçekleþtirildi Adal a tam destek Dünya Kupasý'nda bugün 2. Tur karþýlaþmalarý: Saat Almanya-Ýngiltere Saat Arjantin-Meksika n 36 kulübün katýldýðý Olaðan Genel Kurul'da faaliyet ve mali rapor oybirliði ile onaylandý. Adal yaptýðý konuþmada, Maliye Bakaný ile telefon görüþmesi yaptýðýný, bakanýn da kendisine kalan ödemenin 24 veya 36 aylýk taksit yapýlabileceðini ve havuzdan ödenmesi gereken 600 bin liralýk katkýnýn da en kýsa sürede ödeneceðini söyledi... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nda dün yapýlan Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda faaliyet ve mali rapor oybirliði ile onaylandý. Hasan Sertoðlu'nun baþkan, Hasan Besim ve Ahmet Küçük'ün sekreter olarak görev aldýðý ve 36 kulüp yöneticisinin katýldýðý Genel Kurul Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu'nda saat 16.00'da baþladý. Genel Kurul'da ilk sözü alan Futbol Federasyon Baþkaný Ömer Adal, günlerdir basýnda yer alan stopaj vergi borcu ile ilgili olarak yapýlan araþtýrmada Niyazi Okutan döneminde ödemenin yapýldýðýný ancak 2010 yýlý için devlet tarafýndan yapýlmasý gereken ödemenin tamamlanmamasýndan dolayý ödemede aksama olduðunu kaydetti. Toplantý öncesinde Maliye Bakaný ile yaptýðý telefon görüþmesinde bu konuda bilgi verdiðini, bakanýn da kendisine kalan ödemenin 24 veya 36 aylýk taksit yapýlabileceðini ve havuzdan ödenmesi gereken 600 bin liralýk katkýnýn da en kýsa sürede ödeneceðini söyledi. Geçtiðimiz yýl yaptýklarý faaliyetler konusunda da bilgiler veren Ömer Adal, FIFA yetkilileri ile yapýlan uzun soluklu görüþmelerden KOP üyeliðinin kabul edilmemesi nedeniyle sonuçsuz kaldýðýný, geçtiðimiz gün yeni Cumhurbaþkaný ile yaptýklarý görüþmede konunun gündeme geldiðini, siyasi görüþmelerde katký yapmak için, spor konusun da özel bir komite oluþturulacaðý bilgisi kendilerine verdiðini ve bu Komitede, Futbol Federasyonun yetkililerinin de yer alacaðýný kaydetti. Adal'ýn konuþmasýnýn ardýndan Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Üstün, Mali Raporu üyelere aktardý, Ömer Adal baþkanlýðýndaki Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Faaliyet ve Mali Raporu kulüp temsilcileri tarafýndan oybirliði ile onaylandý. Uruguay çeyrek finalde Ýkinci tur ilk maçýnda A Grubu lideri Uruguay ile B Grubu ikincisi Güney Kore, Nelson Madela Bay Stadý'nda çeyrek finalist olabilmek için karþý karþýya geldi. Grup maçlarýnda sergilediði baþarýlý performansla dikkatleri üzerine çeken Uruguay, Güney Kore karþýsýnda istediði baþlangýcý yapamadý. Maçýn henüz 4. dakikasýnda serbest vuruþ kazanan Güney Kore'de topu baþýna geçen Chu Young'un sert þutu direkten geri geldi. Kýsa sürede toparlanan ve oyunun kontrolünü ele geçiren Uruguay'da 8. dakikada sahneye çýkan Suarez, topu Güney Kore aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan Forlan'ýn yaptýðý ortada arka direkte topla buluþan Suarez, boþ pozisyonda topu filelere gönderdi. Uruguay bu dakikadan sonra daha kontrollü bir oyun sergilerken, Güney Kore rakip kaleye daha etkili gelmeye baþladý. Ancak Amerika temsilcisinin savunmasýný aþmayý baþaramayan Güney Kore, aradýðý golü bulamadý ve ilk devre Uruguay'ýn 1-0'lýk üstünlüðüyle sona erdi. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna Güney Kore baskýlý baþladý. Uruguay kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Asya temsilcisi, 68. dakikada Chung Young'un kaydettiði golle skora 1-1 eþitlik getirdi. Uruguay golden sonra daha fazla risk alarak ileri çýkmaya baþladý. Yeniden oyunu rakip sahaya yýkan Amerika temsilcisinde 80. dakikada bir kez daha sahne alan Suarez, attýðý þýk golle takýmýný bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Ceza sahasý içinde topla buluþan golcü oyuncu, rakibini þýk bir çalýmla geçtikten sonra uzak köþeye yaptýðý plase vuruþla topu aðlara gönderdi. Kalan bölümde baþka gol olmazken, Uruguay sahadan 2-1 galip ayrýlarak adýný çeyrek finale yazdýran ilk takým oldu. 3 yüzücümüz Meis-Kaþ Yüzme Maratonu'nda Madalyaya yüzecekler n Osman Akkuþ, Caner Aspava ve Mustafa Yeþilada'dan oluþan KKTC Yüzme Kafilesi, Türkiye ile Yunanistan arasýndaki dostluðu hedefleyen Meis - Kaþ Yüzme Maratonu'nda kulaç atacak... Türkiye ile Yunanistan arasýnda dostluk köprüsü kurmak amacýyla düzenlenen geleneksel Meis - Kaþ Festivali baþladý. Osman Akkuþ, Caner Aspava ve Mustafa Yeþilada'dan oluþan KKTC Yüzme Kafilesi, bugün günü gerçekleþecek "2010 Meis - Kaþ Yüzme Maratonu"nda ülkemizi temsil edecekler. Türkiye'nin Kaþ Belediyesi ile Yunanistan'ýn Meis Belediyesi'nin birlikte düzenledikleri Meis - Kaþ Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Meis - Kaþ Yüzme Maratonu'nda yüzücüler 7200 metre kulaç atacaklar. Yarýþa Yüzme Federasyonu, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Efes Pilsen'in katýlarýyla hazýrlanan Osman Akkuþ, Caner Aspava ve Mustafa Yeþilada'dan oluþan sporcularýmýz, bugünkü yarýþtan ümitli. Her üç sporcumuzun da hedefi ilk üçe girip, 28 Haziran 2010, Pazartesi günü ülkemize madalya ile dönmek. Meis - Kaþ Yüzme Maratonu'na iki yýldýr katýlan Milli Yüzücü Osman Akkuþ, her ikisinde de ikincilik elde etmiþti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı