İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Antimikrobik Profilaksi Kılavuzu Amaç Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde cerrahi işlemlerde kullanılacak antimikrobik profilaksi seçeneklerini ve kurallarını belirlemek Amaç ve Hedefler Ameliyat alanındaki dokularda bakteri yükünü konak savunmasının üstesinden geleceği sayıya azaltmayı sağlayarak Cerrahi Alan Enfeksiyonları(CAİ) nı önlemek Postoperatif morbidite ve mortaliteyi azaltmak Hasta yatış süresi ve maliyeti azaltmak İlaca bağlı yan etki oluşturmamak; ilaç yan etkilerini azaltmak Hasta ve hastane florasında olumsuz değişikliğe yol açmamak Hastanemizde cerrahi antimikrobik profilaksi uygulamalarını ulusal ve uluslararası bilimsel kanıtları esas alarak uygulamak. Genel Bilgi Cerrahi alan enfeksiyonları yüzeysel kesi enfeksiyonları, derin kesi enfeksiyonları ve organ boşluk enfeksiyonları diye üçe ayrılır. Cerrahi alan enfeksiyonu için hasta ve ameliyatla ilgili değişik risk faktörleri vardır(tablo 1). Ayrıca ASA skoru(ameliyat anında mevcut komorbidite durumlarına dayalı preoperatif risk skoru; tablo 2) da cerrahi alan enfeksiyon gelişim riskini etkiler. Cerrahi alan infeksiyonlarını azaltmak için ameliyat öncesinde, esnasında ve sonrasında değişik önlemler almak gereklidir. Cerrahi antimikrobik profilaksi bu önlemlerden sadece bir tanesidir. Diğer önlemler cerrahi enfeksiyonları önleme talimatında yer almaktadır. Antibiyotik profilaksisi sterilizasyon, ameliyathane havalandırması, cerrahın titiz tekniği gibi mutlaka uygun koşullarda yapılması gereken konulardaki eksikliklerin neden olduğu sonuçları önleyemez; sadece ameliyat sırasında cerrahi alanda az sayıda bulaşan mikroroganizmalara karşı yapılır. Cerrahide profilaktik amaçlı antibiyotik kullanımı, cerrahi işlemle oluşan yaraya göre yapılır. Profilaksi için uygun olmayan geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması dirençli bakterilerin seçilip hastane ortamına yayılmasına neden olur. Kurallara uymadan rastgele antibiyotik tercihi (örneğin geniş spektrumlu 3. kuşak sefalosporinler, karbapenemler, kinolonlar) veya önerilenden 1

2 daha uzun süre profilaksi uygulamak, cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltmaz; sadece daha dirençli bakterilerle enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlar. Genelde tek doz uygulama yapılması yeterlidir. Daha uzun kullanım maliyet ve toksik etki artışıyla birlikte direnç gelişimine yol açar. Tablo 1.Cerrahi alan infeksiyon risk faktörleri Hasta Ameliyat Risk faktörü Yenidoğan, yaşlılık Kötü beslenme durumu Obezite Sigara içme Ameliyat alanı dışındaki diğer bir alanda enfeksiyon varlığı Bakteri kolonizasyonu(burunda S.aureus) Bağışıklık baskılanması(kortikosteroid vd) Uzun dönem ameliyat sonrası yatış Cerrahi el yıkama (fırçalama ile birlikte) uzunluğu Deri antisepsisi Ameliyat öncesi banyo Antimikrobiyal profilaksi Ameliyathane havalandırması Araç gerecin yetersiz sterilizasyonu Cerahi alanda yabancı cisim unutulması Cerrahi drenler Hemostaz, kötü kapatma, doku travması dahil cerrahi teknik Ameliyat sonrası hipotermi Tablo 2.ASA risk skoru sınıflaması* ASA skoru Fiziksel durum 1 Normal sağlıklı hasta 2 Hafif seyirli sistemik rahatsızlığı olan hasta 3 Ağır sistemik hastalık, hasta günlük aktivitelerine kısıtlı olarak devam edebilir 4 Ağır, günlük aktiviteleri etkileyen ve hayati tehlike yaratan sistemik hastalık 5 Cerrahi girişim yapılsın ya da yapılmasın 24 saatten uzun süre hayatta kalması beklenmeyen çok ağır hasta *-ASA skoru > 2 ise cerrahi alan enfeksiyon riski artar Cerrahi Yara sınıflandırması: Temiz yara 2

3 Solunum sistemi, sindirim sistemi, genitoüriner sisteme girilmemiş; ameliyat yerinde inflamasyon yok, aseptik ameliyatta teknik aksama yok, elektif yapılan ve travmatik olmayan ameliyatlardır. Enfeksiyon riski %2 nin altındadır. Etkenler genellikle stafilokoklar ve streptokoklardır. Bazı temiz yara girişimlerinde cerrahi antimikrobik profilaksi önerilirken, bazılarında önerilmez. Profilaksi önerilen temiz yaralı girişim örnekleri: MSS ameliyatları, ortopedik protez ameliyatları, kalp ameliyatları (kalp kapak protezi, onarım amaçlı açık kalp ameliaytaları); yenidoğanlarda vücut boşluğu eksplorasyonu. Profilaksi önerilmeyen temiz yaralı girişimler: tiroid, meme, fıtık, sürrenal girişimleri, splenektomi, biyopsiler... Temiz kontamine yara Girişim acildir veya solunum sistemi, sindirim sistemi, genitoüriner sisteme girilmiş, ama önemli kontaminasyon yoktur. Ameliyat tekniğinde minor hata olabilir. Enfeksiyon riski %3-15 dir. Örnekler: Baş, boyun cerrahisi, kalp dışı göğüs cerrahisi, genitoüriner sistem ameliyatları, gastroduodenal girişimler (kolesistektomi, ülser için gastrektomi, mide tümörü ameliyatları, mekanik temizlik yapılmış kolon ameliyatları) Kontamine yara Akut, pürülan olmayan inflamasyonla karşılaşılan ameliyatlar veya yaranın görülebilir bir kontaminasyonu olduğu durumlar; septik ameliyat tekniğinde ciddi aksaklık/hata olan girişimler; sindirim sisteminden önemli bulaş olan, genitoüriner sisteme ve safra yollarına girilmiş safra ve idrar infekte, açık-taze-travmatik yara (dört saat içinde müdahale edilmiş); Enfeksiyon riski :%15-16; Örnekler: Safra yolları cerrahisinde pü ile kontaminasyon, farklı bir ameliyat esnasında kolonun açılması, mide tümörü ameliyatlarında mide içeriğinin karın boşluğuna akması Kirli (kontamine enfekte) yara Belirgin inflamasyon olan, dışkı bulaşı olmuş, içinde yabancı cisim bulunan, canlılığını kaybetmiş travmatize yaralar (dört saatten sonra müdahale edilen yaralar); Enfeksiyon riski % Örnekler: Bütün organ perforasyonları, peritonitli ortam, eski travmatik yaralar 3

4 Cerrrahi antimikrobik profilaksi bazı temiz yaralar (protez/implant uygulanan işlemler vb) ve temiz kontamine yaralar için uygulanır. Kontamine yara kategorisindeki girişimlerde durumuna göre profilaksi veya tedavi uygulanır. Kirli infeke yara kategorisindeki cerrahi girişimlerde tedavi uygulanır. Profilaktik antibiyotik(ler) ne zaman uygulanmalıdır? Bazı istisnalar hariç, ameliyattan önce, anestezi verilmesi anında/insizyona başlamadan hemen önce(1 saat içinde) (perioperatif) İV yolla uygulanır. Sezaryen profilaksisinde göbek kordonu klampe edildikten sonra profilaktik antibiyotik uygulanır. Kolon operasyonlarında parenteral antibiyotiklere oral antibiyotikler de eklenebilir. Göz ameliyatlarında profilaksi topikal olarak yapılır Profilaktik antibiyotik, dozu ve uygulama süresi ne kadardır? Genel olarak sefazolin uygulanır. Dozu erişkinlerde 80 kg altında olanlarda 1g, üstünde olanlarda 2 g dir. Ayrıca spesifik bazı operasyonlarda sefuroksim, klindamisin, gentamisin, metronidazol, vankomisin de uygulanabilir. Antibiyotikler profilaksi amacıyla genel olarak tek doz uygulanır. Kalp cerrahisi, ortopedik cerrahide ve bazı durumlarda (2-3 saatten uzun süren ameliyatlar, kan kaybı fazla olan işlemler) ek dozlar verilebilir(bakınız:ilgili tablolar) Geniş spektrumlu antibiyotiklerin (antipsödomonal penisilinler, 3. ve 4. kuşak sefalosporinler, karbapenemler, sistemik kinolonlar) genel olarak profilakside yeri yoktur ; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulamaları Tebliği gereği bunlar resmi hastalara reçete edilemez. Bu grup antibiyotiklerle kanıta dayalı profilaksi isteği HEKK ne bildirilmelidir. 4

5 Tablo 3. Kardiyovasküler ve toraks cerrahisi Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Kalp cerrahisi, Kalıcı pacemaker, abdominal aorta rekonstrüksiyonu, kasık insizyonu yapılan bacaktaki girişimler, Protez/greft yapılan herhangi bir damar cerrahi girişimi, iskemi nedeniyle alt ekstremite ampütasyonu Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi tek doz veya saat süreyle 8 saatte bir veya Sefuroksim 1,5 g IV ameliyat öncesi tek doz veya 12 saatte bir toplam 6 g Betalaktam alerjisi varsa : Klindamisin: mg İV tek doz veya saat süreyle 8 saatte bir veya* Vankomisin 1 g İV (60 dak.da infüzyonla); Teikoplanin 400 mg (İV bolus) (24-48 saat süreyle 12 saatte bir) (*İlgili bölümde MRSA oranı yüksekse veya beta-laktam antibiyotik alerjisi varsa; Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerisiyle) Beklenen etkenler: S. aureus, koagulaz negatif stafilokoklar, Corynebacterium spp, Gram negatif çomaklar Kalp kateterizasyonu Profilaksi önerilmiyor Toraks cerrahisi Lobektomi Pnömonektomi Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi( saat süreyle 6 saatte bir 1 g İV) Vankomisin 1 g İV (60 dak.da infüzyonla) ve işlemden 12 saat sonra 1g İV (İlgili bölümde MRSA oranı yüksekse ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerisiyle) Toraks travması, göğüs tüpü takılması 500 mg sefazolin İV 8 saatte bir 3 kez Profilaksi önermeyenler de var 5

6 Tablo-4. Mide, Safra Yolları ve Kolon Cerrahisi* ; Meme Cerrahisi, herniorafi Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Özofagus cerrahisi Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi tek doz (veya 8 saatte bir 3 doz daha) Mide cerrahisi Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi tek doz Klindamisin 600 mg İV + gentamisin 1.7 mg/kg İV Olası etkenler: Gram negatif enterik çomaklar, gram pozitif koklar *Komplike olmayan duodenum ülseri cerrahisinde antimikrobik profilaksisine gerek yok Safra yolları cerrahisi Sefazolin 1-2 g İV; sefuroksim 1,5 g IV ameliyat öncesi Gentamisin 1.7 mg/kg İV ameliyat öncesi ve 8 saatte bir 3 kez+sefazolin 1-2 g/sefuroksim 1,5 g tek doz Olası etkenler: Gram negatif enterik çomaklar, gram pozitif koklar(enterokoklar, sitafilokoklar), Clostridium sp. ERCP Obstrüksiyon varsa işlem öncesi piperasilin-tazobaktam 4,5 g IV tek doz ERCP için Piperasilintazobaktam 4.5 gr tek doz kullanılabilir) Kolorektal* ve ince barsak girişimleri Sefazolin 1-2 g+metronidazol 0,5 g g IV veya sulbaktam ampisilin 3 g IV veya Ameliyat öncesi 19,18 ve 11. saatlerde ağız yolundan neomisin/ 1g /kanamisin 1g +eritromisin 1 g + 13 ve 9 saat önce oral veya metronidazol 2 g+ neomisin 2g Klindamisin mg İV+gentamisin 1.7 mg/kg İV veya metronidazol 0,5-1g İV+ gentamisin 1.7 mg/kg İV, insizyondan önce ve 8 saatte bir 3 doz Olası etkenler: Gram negatif enterik çomaklar, anaeroplar (Bacteroides, Clostridium sp.), enterokoklar 6

7 Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Delici karın travması Sefazolin 1-2 g+metronidazol 1 g IV veya sulbaktam ampisilin 3 g IV hemen, sonra her 6 saatte bir veya Klindamisin 900 mg İV+gentamisin 1.7 mg/kg İV hemen, ardından 8 saatte bir Aminoglikozit+metronidazol kombinasyonu Ampisilin-sulbaktam 3 gr. İV Olası etkenler: Gram negatif enterik çomaklar, anaeroplar (Bacteroides, Clostridium sp.), enterokoklar Barsak perforasyonu olanlar antibiyotikleri 2-5 gün kullanır. Barsak zedelenmemişse tek doz yeterlidir. Apendektomi Sefazolin 1-2g İV ameliyat öncesi ve 6 saatte bir 3 doz+ Metronidazol 1 g İV Klindamisin mg İV+gentamisin 1.7 mg/kg İV 8 saatte bir 3 doz Perfore olmayan apendistler için 1-4 doz yeterli; perfore veya gangrenli apendistler için antibiyotikler 3-5 gün verilir. Karaciğer transplantasyonu Pankreas veya pankreas ve böbrek transplantasyonu Meme cerrahisi, herniorafi** Sefotaksim 1g+ampisilin 1g anestezi indüksiyonu ile birlikte i.v 6 saatte bir, 48 saat süre ile Sefazolin 1g, i.v anestezi ile birlikte, 3 saatten uzun ameliyatta ilave doz Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi Gram negatif basiller, enterokok, stafilokok, nadiren psödomonas Gram negatif basiller, stafilokoklar *Kolon ameliyatlarında diyet kısıtlaması, katartikler ve lavmanlarla (elektrolit solüsyonu, %10 mannitol, Fleets in fosfosodası veya polietilen glikol) yapılan mekanik kolon temizliği ameliyat öncesi 2 gün süreyle uygulanır. Cerrahların %89 kadarı hem oral hem de parenteral antibiyotikleri kullanır. Parenteral antibiyotiklere anestezi indüksiyonu sırasında başlanır. **Herni onarımı, mesh li açık/laparoskopik cerrahi, tanı amaçlı endoskopik işlemlerde profilaksi önerilmez ***Literatürde önerilen sefoksitin, sefamandol ve sefotetan preparatı ülkemizde olmadığından öneriler arasına alınmamıştır 7

8 Tablo-5. Kadın doğum cerrahisi Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Vaginal ve abdominal histerektomi Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi ve 8 saatte bir x 2 Veya sefuroksim 1,5 g İV ameliyat öncesi tek doz Doksisiklin 100 mg oral yatarken ve ameliyata 3-4 saat kala, veya klindamisin mg İV ameliyat öncesi yada metronidazol 500 mg İV ameliyat öncesi Ampisilin sulbaktam 3 g IV Olası etkenler: Gram negatif enterik çomaklar, anaeroplar, enterokoklar, grup B streptokoklar Sezaryen Gebeliğin sonlandırılması Sefazolin 2 g İV kordonu klampe etikten hemen sonra ve 8 saatte bir 2 doz Gebeliğin ilk üç ayında: Ameliyattan bir saat önce 100 mg oral doksisiklin, 12 saat sonrasında 200 mg doksisiklin İkinci üç ayında : Sefazolin 1 g İV, 6 saat sonra ek doz Klindamisin 900 mg İV, yada metronidazol 500 mg İV, kordonu klampe etikten sonra Metronidazol 500 mgx3 perioperatif dönemde Olası etkenler:yukarıdakilerle aynı Olası etkenler:yukarıdakilerle aynı Histerosalpingografi 200 mg oral doksisiklin girişim öncesi Rahim içi araç uygulama 200 mg oral doksisiklin girişim öncesi Sistosel veya rektosel Profilaksinin yararı kanıtlanmamış onarımı veya tüp bağlama ***Literatürde önerilen sefoksitin, sefamandol ve sefotetan preparatı ülkemizde olmadığından öneriler arasına alınmamıştır 8

9 Tablo-6. Baş-boyun cerrahisi Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Tonsillektomi Adenoidektomi Profilaksi gereksiz Kulak cerrahisi (temiz) Profilaksi gereksiz Rinopilasti veya sinüs cerrahisi Profilaksi gereksiz Ağız boşluğu veya farenksten girilen büyük cerrahi; kompleks rinoplasti (graft dahil) (Temiz- Kontamine;kontamine) Sefazolin 2 g İV ameliyat öncesi ± metronidazol 0,5 g IV Klindamisin mg İV + gentamisin 1.7 mg/kg İV (tek doz) Olası patojenler: S. aureus, streptokoklar, ağız anaeropları Sulbaktam-ampisilin de bir seçenektir 9

10 Tablo-7. Ortopedik cerrahi Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Eklem protezi yerleştirme (Kalça hariç) Sefazolin 1-2g İV ameliyat öncesi (+8 saat sonra 2.doz verilebilir; Sefuroksim 1,5 gr(6 saat sonra 2.doz verilebilir.) Vankomisin 1g İV Olası patojenler: S. aureus, S. epidermidis Kalça artroplastisi, spinal füzyon Sefazolin 1-2 g İV(8 saatte bir 1-2 g saat verilebilir. Sefuroksim 1,5 g(6 saatte bir toplam 2 gün(6 g) verilebilir.) Vankomisin 1 g İV Kapalı kırığın açık redüksiyonu /internal fiksasyon ; kalça kırığı, el cerrahisi, alt ekstremite amputasyonu Sefazolin 1-2 g İV ameliyat öncesi( 1 g 8 saatte bir 3 doz) Vankomisin 1 g İV 12 satte bir veya klindamisin 900 mg İV 8 saatte bir Sefazolin 1 g İV ameliyat öncesi ( ikinci doz) Tedaviye hemen başlayın ve 5-10 gün devam edin Parçalı-açık kırık Sefazolin 1-2 g İV 8 saatte bir, 5-10 gün süreyle 10

11 Tablo-8. Nöroşirurji Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum BOS şantı Sefazolin 1-2 g İV Vankomisin 1 g IV Olası patojenler: S. aureus, S. epidermidis Temiz,implant yok; örn:kraniotomi Sefazolin 1 g İV ameliyat öncesi tek doz Klindamisin 300 mg İV (4. saatte tekrar verilebilir) Vankomisin 1g İV ameliyat öncesi (1 saat içinde infuze et) Temiz-kontamine (sinüsler veya nazofarenkse/orofarenkse girilen girişimler) Klindamisin 900mg İV tek doz Sefuroksim 1,5 g İV+Metronidazol 500 mg İV Spinal füzyon Sefazolin 1-2 g İV(8 saatte bir 1-2 g saat verilebilir. Sefuroksim 1,5 g, 6 saatte bir toplam 2 gün (6 g) verilebilir. 11

12 Tablo-9. Üroloji Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Prostatektomi İnfekte idrar Transrektal prostat biyopsisi Profilaksi gereksiz Bakteriüri saptanıyorsa antibiyograma uygun antiproflaktikle tedavi edip idrar steril hale getirilir.idrar steril iken profilaksi gereksiz. Siprofloksasin 500 mg girişimden 12 saat önce, girişimden 12 saat sonra bir doz verilir. (Hastanın son 3 ay içinde antibiyotik kullanım öyküsü varsa proflaksi amoksilin klavulanat 1 g veya HEKK ile verilere dayalı yapılacak incelemeye göre başla bir antibiyotik ile yapılabilir.) Ameliyattan önce idrarın steril hale getirilmesi önerilir Transrektal biyopside işlem öncesi ve sonrasi 500 mg oral siprofloksasin Üretra dilatasyonu Penis protezi takılması Litotripsi, endoskopla üreter taşı parçalaması/çıkarılması, radikal sistektomi Perkütan nefrolitotomi Profilaksi gereksiz Sefazolin 1g İV/Sefuroksim 1, 5 g İV ameliyat öncesi Sefazolin 1g İV/Sefuroksim 1, 5 g İV ameliyat öncesi Sefazolin 1g İV/Sefuroksim 1, 5 g İV ameliyat öncesi 12

13 Tablo-11. Göz cerrahisi Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Göz cerrahisi (Katarakt, glokom veya korneal greftler, lakrimal cerrahi, penetran göz yaralanması) Topikal %5 povidon iyot Topikal: ofloksasin %0.3 veya gentamisin/tobramisin damla ameliyattan 2-24 saat önce (2 saatte bir 6-12 doz) Veya işlem sonunda 100 mg subkonjuktial sefazolin, sefuroksim veya vankomisin enjeksiyonu Olası patojenler: S. aureus, S. Epidermidis, streptokoklar, Gr(-) çomaklar, Pseudomonas 13

14 Tablo 11. Çocuk Cerrahisi* Cerrahi tipi Önerilen profilaktik antibiyotik Alternatif Yorum Özefagus ameliyatları Gastroduodenal İnce barsak ameliyatları** Safra yolları ameliyatları Kolorektal ameliyatlar ** Appendektomi** Ürolojik ameliyatlar/hipospdias ameliyatları, lithotripsi, perkütan nefrolitotomi, endoakopla ureter taşı parçalaması/çıkarılması, pyeloplasti, vezikoüreteral reflü operasypnu) Sünnet,hidrosel/herni onarımı, nefrektomi, sistoskopi (üriner sistem infeksiyon riski yüksek değilse) profilaksi önerilmeyen girişimlerdir Sefazolin mg/kg Sefazolin+Klindamisin Sefazolin mg/kg IV veya sefuroksim 50 mg/kg IV Sefazolin mg/kg IV +Klindamisin 15 mg/kg IV veya Sefazolin mg/kg IV+Metronidazol 7,5 mg/kg IV Sefazolin mg/kg IV Sefazolin mg/kg IV+Metronidazol 7,5 mg/kg veya Ampisilin+sulbaktam 50 mg/kg(iv) (doz için ampisilin esas alınır) Sefazolin mg/kg IV+Metronidazol 7,5 mg/kg IV veya Ampisilin+sulbaktam 50 mg/kg(iv) (doz için ampisilin esas alınır) Sefazolin mg/kg IV veya sefuroksim 50 mg/kg IV *Pediatrik cerrahide genel kurallar erişkin ile aynıdır. **Literatürde önerilen sefoksitin, sefamandol ve sefotetan preparatı ülkemizde olmadığından öneriler arasına alınmamıştır 14

15 Kaynaklar Köylüoğlu G. Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2002; 24 : Andersen BR, Kallehave FL, Andersen HK.Antibiotics versus placebo for prevention of postoperative infection after appendicectomy. Cochrane Database Syst Rev. 2005; 20:CD Bratzler DW, Houck PM; Surgical Infection Prevention Guidelines Writers Workgroup Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from the National Surgical Infection Prevention Project. Clin Infect Dis. 2004;38: Cant PJ, Smyth S, Smart DO. Antibiotic prophylaxis is indicated for chest stab wounds requiring closed tube thoracotomy. Br J Surg. 1993;80: Gilbert DN, Moellering RC, Elipoulos GM, Chambers HF, Saag MS.. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010, 40 th ed, Antimicrobial Therapy,Inc, USA, 2010: Kalafat H. Cerrahide infeksiyon profilaksisi, Nobel tıp Kitabevleri Ltd Şti, İstanbul, 1995 Kalafat H. Perioperatif antibiyotik profilaksisi,in: Öztürk R, Saltoğlu N, Aygün G(eds). Hastane Enfeksiyonları:Korunma ve Kontrol, 2008: Karran SJ, Sutton G, Gartell P, et al. Imipenem prophylaxis in elective colorectal surgery. Br J Surg. 1993;80: Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis MR. Guideline for prevention of surgical site infection, Infection Control of Hospital Epidemiology. 1999;20: McDonald M, Grabsch E, Marshall C, Forbes Andrew. Single-versus multiple-dose antimicrobial prophylaxis for major surgery: a systematic review. The Australian & New Zealand Journal of Surgery 1998; 68: Morita K, Smith KM.Antimicrobial prophylaxis in orthopedic surgery. Orthopedics ;28(8): Nichols RL. Surgical Infections: Prevention and Treatment to American Journal of Surgery 1996; 172: Nichols RL. Bowel preparation. In: Wilmore DW, Brennan MF, Harken AH, et al. (eds.) Care of the Surgical Patient. New York: Scientific America Inc.; 1995:VI, 4:1-11. Nichols RL, Condon RE, Gorbach ST, Nyhus LM. Efficacy of preoperative antimicrobial preparation of the bowel. Ann Surg. 1972;176:

16 Nichols RL, Smith JW, Muzik AC, et al. Preventive antibiotic usage in traumatic thoracic injuries requiring closed tube thoracotomy. Chest. 1994;106: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan JA. Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics, 27 th ed, 2006: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Antibiotic prophylaxis in surgery-a national clinical guideline, 2008 (http://www.sign.ac.uk/pdf/sign104.pdf) Solla JA, Rothenberger DA. Preoperative bowel preparation: a survey of colon and rectal surgeons. Dis Colon Rectum. 1990;33: Takahashi S, Takeyama K, Miyamoto S, Tanuma Y, Takagi Y.Surgical antimicrobial prophylaxis in transurethral ureterolithotripsy. : J Infect Chemother ;11(5): Talbot TR. Surgical site infections and antimicrobial prophylaxis, In: Mandell, Douglas and Bennetts s Principles and Practice of Infectious Diseases, Mandell GL, Bennett JE, Dolin R(eds), 7 th ed, Churchill, Livingstone,Elsevier, 2010:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI Dok.Kodu ENF-T-19 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK Rev.Tarihi 27.06.2013 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde, cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin,

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ CERRAHİ PROFiLAKSİ Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi profilakside amaç, dokuları steril hale getirmek değil, ameliyat

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU

CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU 1 / 23 UÜ-SK CERRAHİ PROFİLAKSİ KILAVUZU Hazırlayan: Doç.Dr.Emel Yılmaz UÜ-SK Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 / 23 Giriş: Cerrahi girişimlerde ameliyat

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli

Detaylı

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör Antibiyotik tedavisindeki gelişmelere rağmen, postoperatif infeksiyonlar cerrahide önemli morbidite ve mortalite olma nedenini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesinin

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Sayfa No 1 / 7 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda,

Detaylı

CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI VE CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ PROF. DR. SERHAN SAKARYA

CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI VE CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ PROF. DR. SERHAN SAKARYA CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI VE CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ PROF. DR. SERHAN SAKARYA A D N A N M E N D E R E S Ü N I V E R S I T E S I T ı P F A K Ü L T E S I E N F E K S I Y O N H S T. V E KL. M I K A. D. Cerrahi

Detaylı

CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ

CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIM REHBERİ Ülkemizde ve dünyada, hastanelerde en çok tüketilen ilaç grupları arasında antibiyotikler birinci veya ikinci sırada yer almaktadır. Etkilerini sadece hastalar üzerinde değil, hastanenin mikrobiyolojik

Detaylı

T.C. HASTANESĐ KULLANIM REHBERĐ

T.C. HASTANESĐ KULLANIM REHBERĐ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ DÖK.KODU: YÖN.FR.0010 YAYIN TARİHİ: 21,01,2013 REVİZE NO:4 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.AMAÇ:Antibiyotik Kontrol Ekibi nin amacı; hastanemizde antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek

Detaylı

-Tedavi *Ampirik *Kültür sonucuna göre hedefe yönelik

-Tedavi *Ampirik *Kültür sonucuna göre hedefe yönelik Cerrahide antibiyotik kullanımı: -Profilaktik kolonizasyon olmadan önce bakterilerin yok edilmesi, kolonizasyon olmuşsa enfeksiyon gelişmesini önlemek amacıyla antibiyotik kullanılmasıdır -Tedavi *Ampirik

Detaylı

Dr. Hale TURAN ÖZDEN. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Hale TURAN ÖZDEN. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Hale TURAN ÖZDEN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ASHP-IDSA-SIS-SHEA 2013 Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Preoperatif önlemler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ REHBERĠ

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CERRAHĠ PROFĠLAKSĠ REHBERĠ ENF.RH.02 29.08.2013 07.10.2013 01 1 / 10 (GENEL ĠLKELER) Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri vardır. 1. Profilaktik antibiyotik kullanımı klinik çalışmalarla

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ 2014-2016 T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği

Detaylı

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Orhan ÖZBEK, Radyoloji AD Doç. Dr. Müslim YURTÇU, Çocuk Cerrahisi AD Doç. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Genel Cerrahi

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır.

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3. Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 1 Slayt 2 Spesifik bir cerrahi girişimin herhangi bir düzeyinde ortaya çıkan post operatif enfeksiyonlardır. Slayt 3 Cerrahi kliniklerinde yatan hastalar içinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur

Detaylı

Rehberler Giriş Cerrahi Yara Sınıflaması Profilaksi Tanımı Sistemlere Göre Antibiyotik Profilaksisi

Rehberler Giriş Cerrahi Yara Sınıflaması Profilaksi Tanımı Sistemlere Göre Antibiyotik Profilaksisi 1 Rehberler Giriş Cerrahi Yara Sınıflaması Profilaksi Tanımı Sistemlere Göre Antibiyotik Profilaksisi 2 3 4 5 6 7 8 Cerrahi alan enfeksiyonunu (CAE) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanması

Detaylı

CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ. Dr. GÜNAY ERTEM S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ. Dr. GÜNAY ERTEM S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ Dr. GÜNAY ERTEM S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji SUNUM PLANI Cerrahi yara sınıflaması Genel prensipler Özel durumlar

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ. Uz. Dr. Serap URAL Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ. Uz. Dr. Serap URAL Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ Uz. Dr. Serap URAL Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi alan infeksiyonlarına (CAİ) neden olan risk faktörlerinin bilinmesi ve gerekli

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

CERRAHĠ PROFĠLAKTĠK ANTĠBĠYOTĠK KULLANIM

CERRAHĠ PROFĠLAKTĠK ANTĠBĠYOTĠK KULLANIM Sayfa No 1/12 1. AMAÇ: Cerrahi profilaksi konak savunmasının etkilenmeyeceği düzeyde olmak koşuluyla, intraoperatif bakteriyel florayı azaltmak ve olabilecek kontaminasyonu normal konakçı mekanizmalarının

Detaylı

Genel Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı

Genel Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Prophylactic Antibiotic Usage in General Surgery Kürşat KARADAYI *, Mustafa TURAN*, Metin ŞEN**. ÖZET Bu makalede

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi

Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi Surgical Prophylaxis in Pediatric Surgery Gökhan KÖYLÜOĞLU * ÖZET Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) postoperatif morbiditenin

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ

MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ Dr. Turgay ŞİMŞEK SB Pamukova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Maymet-15 Şubat 2013-İstanbul Enfeksiyon?? Çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu doku

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 Bu Rapor da yer alan bilgiler.

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARI DR. NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞ Yılda bir milyondan fazla protez cerrahisi uygulanmaktadır En sık komplikasyon aseptik gevşemedir Enfeksiyon

Detaylı

Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı

Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Prophylactic Antibiotic Usage in Cardiovasculer Surgery Şinasi MANDUZ *, Nurkay KATRANCIOĞLU *, Kasım

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 2 Kan Bankası Müdürlüğü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Türkiye

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 2 Kan Bankası Müdürlüğü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Türkiye Antimicrobial Prophylaxis Overview of Current Surgical Infections Cerrahi Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Profilaksiye Güncel Bakış Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi / Antibiotics Prophylaxis in Surgery

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Hastane Enfeksiyonları. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

Hastane Enfeksiyonları. Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane Enfeksiyonları Prof. Dr. Oğuz KARABAY Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nazokomiyal 2 Hastane Enfeksiyonları Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra gelişen

Detaylı

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal. Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Osteomiyelit ve Protez İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzun süreli antibiyotik infüzyonu akıntıyı azaltabilir, ama hastalığı tedavi edemez

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullan m

Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullan m Klimik Dergisi Cilt 14, Say :3 2001, s:135-139 135 Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullan m lyas Dökmetafl Girifl Cerrahi profilaksi, etken mikroorganizma ile temastan önce, temas oldu u dönemde veya

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ

ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER, CERRAHİ VE MEDİKAL PROFLAKSİ Prof. Dr. İftihar Köksal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: Profilaksive metabolik yaklaşımlar Prof. Dr. Cem Terzi

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: Profilaksive metabolik yaklaşımlar Prof. Dr. Cem Terzi CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: Profilaksive metabolik yaklaşımlar Prof. Dr. Cem Terzi 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu 18-20 Mayıs 2007, Nevşehir CAİ Ameliyattan sonraki 30 gün

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç.Dr. Alper Kaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Eklem protezleri 20. yy ın ilk yarısından itibaren geliştirildi Kalça, diz, omuz, ayak bileği, dirsek, parmak

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ABD de cerrahi uygulanan hastaların % 2-5 inde CAE (500,000

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Dök. Kodu: ENF TL 08 Sayfa No:10 İlk Yay. Tar.:29.04.2013 Revizyon Tar.26.06.2014 Revizyon No: 01

Dök. Kodu: ENF TL 08 Sayfa No:10 İlk Yay. Tar.:29.04.2013 Revizyon Tar.26.06.2014 Revizyon No: 01 AMAÇ : Operasyon sırasında potansiyel patojen mikroorganizmaların dokularda üremesini engelleyerek cerrahi alan enfeksiyon (CAE) oranının azaltılması, postoperatif enfeksiyonun morbidite ve mortalitesinin

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ Sepsis Hala önemli bir sağlık sorunudur Koroner dışı yoğun bakım ünitelerinde en önemli ölüm

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu

SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu 2008 yılında kurulan UHESA, web tabanlı bir veri programıdır. Kamu Hastaneleri

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlardan Korunma

Bakteriyel İnfeksiyonlardan Korunma Antimikrobiyallerin İnfeksiyon Hastalıklarından Korunmadaki Yeri Bakteriyel İnfeksiyonlardan Korunma Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon f k i Hastalıkları ve Klinik ik Mikrobiyoloji

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

Antibiyotik Profilaksisi

Antibiyotik Profilaksisi Doç. Dr. Onur POLAT Travmaya bağlı yaralanmalar, hem gelişmemiş dünya ülkelerinde, hem de ileri olan gelişmiş ülkelerde, sıklıkla üretken yaş grubunun hayatını tehdit eden bir faktördür. Travmaya maruz

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

EKLEM PROTEZİ İNFEKSİYONLARI. Dr. Suzan SAÇAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

EKLEM PROTEZİ İNFEKSİYONLARI. Dr. Suzan SAÇAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi EKLEM PROTEZİ İNFEKSİYONLARI Dr. Suzan SAÇAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi OLGU 1 74 y, E 38.9 C sol diz ağrısı Özgeçmiş: Osteoartrit (+) Prostat kanseri (+) Sol diz artroplastisi FM: Sol dizde şişlik,

Detaylı

Cerrahi Branşlara Göre Yapılan Ameliyatlarda Antibiyotik Proflaksi Klavuzu

Cerrahi Branşlara Göre Yapılan Ameliyatlarda Antibiyotik Proflaksi Klavuzu Cerrahi Branşlara Göre Yapılan Ameliyatlarda Antibiyotik Proflaksi Klavuzu Prof. Dr. Ali UZUNKÖY Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa Genel Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Cemile Dayangan Sayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Cemile Dayangan Sayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Cemile Dayangan Sayan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Kişilerin ilaçları; Klinik gereksinimlerine uygun biçimde Kişisel

Detaylı

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Uzm. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

İşlemleri. DAS Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon. Fark! Farkındalık DAS. İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS İşlemleri

İşlemleri. DAS Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon. Fark! Farkındalık DAS. İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS İşlemleri Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS Doç.Dr.Halit ÖZSÜT İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul halitozsut@superonline.com Tıp Uygulamalarındaki

Detaylı

ÜROLOJİ KONSÜLTASYONLARINA YAKLAŞIM. Dr. Özlem Kurt Azap

ÜROLOJİ KONSÜLTASYONLARINA YAKLAŞIM. Dr. Özlem Kurt Azap ÜROLOJİ KONSÜLTASYONLARINA YAKLAŞIM Dr. Özlem Kurt Azap KONSÜLTASYON NEDENLERİ Girişim öncesi profilaksi Girişim sonrası görülen ateş, piyüri, bakteriüri, bakteriyemi Nonkomplike üriner sistem infeksiyonları

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

PROSEDÜRLER ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSI PROSEDÜRÜ. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak.

PROSEDÜRLER ANTĠBĠYOTĠK PROFĠLAKSI PROSEDÜRÜ. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan hastalarda kullanmak. Sayfa No 5/1 1. AMAÇ: Bilinen bir enfeksiyonu olmayan hastalara mikrobiyal kolonizasyonu engellemek ve postoperatif komplikasyon potansiyalini azaltmaktır. a) Postoperatif enfeksiyon riski yüksek olan

Detaylı

EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM

EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM EVDE BAKIM HASTASINDA ENFEKSİYONLARA YAKLAŞIM Doç. Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Evde bakım nedir? Kimler evde

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

Protez Eklem İnfeksiyonu

Protez Eklem İnfeksiyonu Protez Eklem İnfeksiyonu Haluk Eraksoy İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Klimik Güz Okulu 2012: Yeterlik Sınavına Hazırlık (31 Ekim-3

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

Normal Mikrobiyal Flora

Normal Mikrobiyal Flora Normal Mikrobiyal Flora Dr. Kaya Süer YDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Normal Mikrobiyal Flora Deri Konjonktiva Oral Cavite Üst solunum yolu Intestinal tract Genitouriner

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Dilek ARMAN PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİDE İnfeksiyon Konsültasyonları Prof. Dr. Dilek ARMAN Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Estetik Yüzgerme Blefaroplasti

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİ REHBERİ KOD:ENF.RH.01 YAYIN TRH:EKİM 2013 REV TRH: REV NO: Sayfa No: 1 / 20 ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONTROLÜ VE HAZIRLAYAN: ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİ KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN: BAŞHEKİM KOD:ENF.RH.01

Detaylı

Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.

Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu. İntraabdominal Enfeksiyonlarda Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Dr. Aslı KELEŞ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dr. Aslı KELEŞ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Cerrahi Alan Enfeksiyonu Gelişmemesi için Alınması Gereken Önlemler Dr. Aslı KELEŞ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum planı: Cerrahi

Detaylı

Protez Eklem İnfeksiyonu

Protez Eklem İnfeksiyonu Protez Eklem İnfeksiyonu Haluk Eraksoy İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Klimik Bahar Okulu 2014: Yeterlik Sınavına Hazırlık (16-18

Detaylı