KMR 1050 S B A /02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KMR 1050 S B 1.047-804. www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02"

Transkript

1 KMR 1050 S B A /02

2 KMR 1050 S B Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 221 Operating Instructions 20 Spare Parts List 221 Notice d'utilisation 36 Liste des pièces de rechange 221 Istruzioni per l'uso 53 Elenco pezzi di ricambio 221 Gebruiksaanwijzing 70 Reserveonderdelenlijst 221 Instrucciones de servicio 87 Lista de piezas de requesto 221 Manual de instruções 104 Lista de pecas sobresselentes 221 Ïäåãeåo ëåeoïõñãeao 121 Áíôáëëáêôéêá 221 Driftsvejledning 140 Reservedelsliste 221 Bruksveiledning 156 Reservedels liste 221 Driftinstruktion 172 Reservdelslista 221 Käyttöohje 188 Varaosalista 221 ºletme k lavuzu 204 Yedek parça listesi 221 Cihaz n kullan m 10 y ld r. 2

3 içindekiler Kendi güvenli iniz için! 205 Genel aç klamalar 205 Fazla e imlerde devrilme tehlikesi! 206 Kapak ºalteri 206 Koltuk kontak ºalteri 206 Tahrik 206 Çal ºmakta olan makinede dikkat 206 Çevre korumas için 206 Dikkat, motor veya hidrolik ya ndan dolay çevre kirlili i tehlikesi söz konusudur! 206 Dikkat, kullan lm º aküler çevre için tehlike oluºturmaktad r! 206 Kurallara uygun kullan m 206 Süpürme makinesi fonksiyon tan m 206 Alet elemanlar 207 lk çal ºt rmadan önce 207 ªarj aç klamalar 207 lk montaj 207 Süpürme makinesini otomatik tahrik olmaks z n hareket ettiriniz 207 Süpürme makinesinin kendi tahrik sistemi üzerinden hareket ettirilmesi 208 Her çal ºt rmadan önce 208 Genel aç klamalar 208 Kontrol ve bak m çal ºmalar 208 Çal ºt rma 208 Makineyi çal ºt r n z 208 Makineyi sürme 209 Süpürme 209 Makineyi durdurunuz 210 Filtreyi temizleme 210 Çöp kab n boºalt n z 210 Kullan m ile ilgili aç klamalar 210 Süpürme esnas ndaki güvenlikle ilgili aç klamalar 210 Kuru zeminleri süpürme 210 Nemli ve slak zeminleri süpürme 211 Kaba parçalar n al nmas 211 Engelleri geçiniz 211 Makinenin kullan lmamas 211 Nakliye 211 Nakliye ile ilgili aç klamalar 211 Temizlik ve bak m 211 ç k sm n n temizli i 211 D º k sm n n temizli i 211 Bak m aral klar 212 Çal ºma saati göstergesi 212 Müºteri taraf ndan yap lan bak m 212 Yetkili servis bak m 212 Bak m çal ºmalar 212 Güvenlik ile ilgili aç klamalar 212 Direksiyonun montaj 212 Akünün iºletmeye sokulmas 212 Akümülatörün tak lmas ve sökülmesi 213 Akümülatör asit seviyesinin kontrolü ve ilave edilmesi 213 Akü doldurma 213 Sigorta otomat n n aç lmas (çal ºt r lmas ) 214 Yak t doldurma 214 Motor ya seviyesini kontrol ediniz 214 Motor ya ilave ediniz 214 Motor ya n de iºtiriniz 214 Hidrolik ya n n kontrolü ve takviye edilmesi 215 Hava filtresi de iºtirilmelidir 215 Bujileri temizleyiniz ve de iºtiriniz 215 V kay º n n kontrolü ve ayar n n düzeltilmesi 215 Sürme tahrik zincirinin gerilmesi 216 Yan süpürgeyi kontrol edilmesi 216 Süpürme silindirini kontrol ediniz 216 Süpürme silindirini de iºtiriniz 216 Yan süpürgelerin de iºtirilmesi 217 Toz filtresini de iºtiriniz 217 Conta ºeritleri de iºtiriniz 218 Ar za ile ilgili aç klamalar 218 Aksesuar 219 Teknik özellikler 219 AB uygunluk beyani

4 Cihaz Cihaza Kullanma Makinede Bu Bu Tehlike Genel Kötü Eller Aral ks z Cihaz Cihaz Cihaz E imli Tamir De iºik Elektrik Cihaz n Sadece Binme kinci Binme ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Kendi güvenli iniz için! Genel aç klamalar Cihaz çal ºt rmadan önce kesinlikle okuyun ve dikkat edin! ambalaj ndan ç kar rken transporttan kaynaklanan herhangi bir hasar tespit ederseniz, sat c n z haberdar ediniz. Cihaz çal ºt rmadan önce iºletme k lavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. monte edilmiº olan ikaz ve bilgi levhalar, tehlikesiz bir iºletme için önemli bilgiler verirler. k lavuzundaki aç klamalar n yan s ra yasalarda belirtilen genel emniyet kurallara ve kazalardan korunma ile ilgili kurallara da dikkat edilmesi gerekir.. Kullan m Kullan lmaya baºlanmadan önce, cihaz n ve donan mlar n n muntazam bir konumda oldu u kontrol edilmelidir. E er herhangi bir eksiklik tespit edilirse, cihaz kullan lmamal d r. hiç bir de iºiklik yapmay n z. cihaz ile, patlay c s v lar, yan c gazlar ve suland r lmam º asit ve eriyikler kesinlikle emilmemelidir! Emilen hava ile kar ºmak suretiyle patlay c buhar ve kar º mlar oluºmas na sebep olan benzin, boya tineri veya mazot gibi maddeler ile, cihaz n üretiminde kullan lm º olan malzemeleri tahrip eden aseton suland r lmam º asit ve eriyikler de, emilmemesi gereken s v lara dahildir. Yanan veya köz halindeki cisimleri bu cihaz ile süpürmeyiniz/emmeyiniz. Bu cihaz ile sa l a zararl maddelerin emilmesine sadece özellikle belirtilmiº olmas halinde izin verilmiºtir. ºletme k lavuzunda bildirilen güvenlik aç s ndan önemli bilgilere dikkat ediniz. Bu cihaz sadece iºletme k lavuzunda bildirilmiº olan zeminler (zemin kaplamalar / yüzeyleri) için uygundur. cihaz sadece ilgili iºletme veya iºletme taraf ndan görevlendirilmiº olan kiºi taraf ndan makine ile temizlenmesine izin verilmiº olan alanlarda sürülmelidir. sahas nda bulunulmas veya durulmas yasakt r. Patlama tehlikesi olan yerlerde kullan lmas yasakt r. olarak ºu geçerlidir: Kolay tutuºabilen maddeleri makineden uzak tutunuz (infilak tehlikesi/yang n tehlikesi). ºletme Cihaz n uzun süre kullan lmas, ellerde titreºimden kaynaklanan kan dolaº m bozukluklar na sebep olabilir. Kullan m süresi için geçerli olacak genel bir süre belirlenemez, çünkü bu süre birçok etken faktöre ba l d r: kan dolaº m (s k s k söz konusu olan so uk parmaklar, parmaklarda kar ncalanma) için bireysel istidat. Düºük çevre s cakl. Ellerin korunmas için, s cak tutan eldiven giyilmelidir. ile s k tutma veya sar lma, iyi kan dolaº m na engel olur. çal ºt rma, mola verilerek yap lan çal ºt rmadan daha kötüdür. Cihaz n muntazam aral klar ile, uzun süreli kullan lmas ve söz konusu belirtilerin (örne in parmaklarda kar ncalanma, so uk parmaklar) tekrar tekrar ortaya ç kmas durumundan, doktor kontrolünden geçilmesi önerilir. Prensipte, araçlar için geçerli olan talimatlara, kurallara ve düzenlemelere dikkat edilmesi gerekmektedir. kullanan kiºinin, cihaz için belirlenmiº olan amaca uygun kullanmas gerekir. Bu kiºi, cihaz sürerken yerel olanaklar ve durumu dikkate almal ve cihaz ile çal º rken üçüncü ºah slara ve özellikle çocuklara dikkat etmelidir. sadece kullan m hususunda e itilmiº olan ve cihaz kullanmas na özellikle izin verilmiº olan kiºilerce kullan lmal d r. çocuklar n veya gençlerin kullanmas yasakt r. Kontak anahtar olan cihazlarda, cihaz n izinsiz kullan lmas n önlemek için, kontak anahtar n n cihazdan ç kar lmas gerekir. Cihaz n motoru çal ºt sürece, cihaz n yan ndan kesinlikle ayr lmay n!. Cihaz kullanan kiºi ancak motor durduktan, cihaz istenmeden hareket etmesi önlendikten (gerekirse el frenini çekiniz veya bas n z) ve kontak anahtar ç kar ld ktan sonra cihaz n yan ndan ayr labilir. yüzeylerde, yana ve sürme istikametine do ru olan e im aç s, iºletme k lavuzunda bildirilmiº olan de eri geçmemelidir. Nakliye Cihaz sevk edilirken motor kapat lm º olmal d r. El freni devreye sokulmuº olmal d r. Makine, germe kay ºlar, halat veya sicimler veya zincirler ile güvenli birºekilde ba lanmal d r. Makinenin tekerleklerinin önüne uygun kama veya takoz konmal d r. Bak m iºlemleri sadece yetkili servisler taraf ndan veya bu alandaki ilgili emniyet kurallar n iyi bilen yetkili kiºiler taraf ndan yap lmal d r.. yerlerde ve ticari amaçl kullan lan cihazlarda, VDE 0701 yönetmeliklerinin öngördü ü güvenlik kontrollerine dikkat edilmelidir. sisteminde yap lan çal ºmalarda, akümülatör ile çal ºan cihazlar n akümülatör fiºi (soketi) çekilip ç kar lmal d r veya akümülatör ba lant s çözülmelidir; yanmal motorlu cihazlarda ise akümülatör ba lant s çözülmelidir. Cihazda bak m veya temizlik çal ºmalar yapmadan, parça de iºtirmeden veya baºka bir fonksiyona geçmeden önce, cihaz n kapat lmas ve gerekirse (varsa) kontak anahtar n n ç kar lmas gerekir. temizlenmesi için, e er özellikle müsade edilmediyse, hortum ile püskürtülen su veya yüksek bas nçl su kullan lmamal d r. (K sa devre tehlikesi veya baºka hasarlar). Aksesuarlar ve yedek parçalar üretici taraf ndan izin verilmiº olan aksesuarlar ve yedek parçalar kullan lmal d r. Orijinal donan mlar ve orijinal yedek parçalar arac n z n emniyetli ve ar zas z bir ºekilde çal ºmas için bir teminat oluºturmaktad r. Binme olanakl cihazlar olanakl cihazlar n normal tarafikte kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar n normal yollarda (trafikte) kullan l r ºekilde de iºtirilmesini sa layan set için yetkili sat c n za baºvurunuz. bir kiºinin cihaza binmesi yasakt r. olanakl cihazlar sadece koltukta oturularak hareket ettirilmeliler. Yanmal motorlu cihazlar Egzoz gaz ç k º n n kapat lmamal d r. Egzoz gaz ç k º deli inin üzerine do ru e ilmeyin ve orada dokunmay n (yanma tehlikesi). Tahrik motoruna dokunmay n ve tutmay n (yanma tehlikesi). 205

5 Hareket genellikle sa l k Trafi e Rotatif Yan nce ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Cihaz n kapal alanlarda kullan lmas halinde, ilgili yerde yeterince temiz hava olmas n ve egzoz gaz n n tahliyesini sa lay n z. (Zehirlenme tehlikesi) Egzos gaz zehirli ve sa l a zararl d r, içinize çekmeyiniz. Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Yanmal motorlu cihazlarda, yak t ikmali yap l rken ºuna dikkat edilmelidir: Sadece iºletme k lavuzunda bildirilen yak t kullan lmal d r. Kullan lmas uygun olmayan yak tlarda patlama tehlikesi söz konusudur. Motorun kapal olmas gerekir. Kapal yerlerde yak t doldurmay n z. Cihaz n s cak d º yüzeyine yak t gelmemesine dikkat edin. Cihaza yak t doldururken, yanan veya köz halinde cisimler kullanmay n z, yan n zda bulundurmay n z ve cihaz n yak n nda olmamalar na dikkat ediniz (patlama tehlikesi). Yak t s nd zaman geniºledi i (genleºti i) için, tank sadece doldurma a z n n alt kenar n n 1 cm aºa s na kadar doldurunuz. Taºm º olan yak tlar siliniz ve depo kapa n iyice kapat n z. Fazla e imlerde devrilme tehlikesi! Tehlike! Yokuºlarda Sürüº esnas nda ve köºeleri dönerken makine devrilebilir. Hareket yönünde köºelerde sadece 20 % kadar sürünüz. yönüne çapraz köºelerde sadece 10 % kadar sürünüz. Kapak ºalteri Çal ºmakta olan motorda cihaz kapa aç l rsa, motor durmal, yani kapanmal d r. E er motor durmazsa, kapak ºalterinde bir bozukluk var demektir. Yetkili servise haber veriniz. Koltuk kontak ºalteri Çal ºmakta olan motorda sürücü koltu u terk edilirse, motor durmal, yani kapanmal d r. E er motor durmazsa, koltuk kontak ºalterinde bir bozukluk var demektir. Yetkili servise haber veriniz. Tahrik Çal ºmakta olan makinede dikkat Tehlike! Süpürme merdanesi merkezleme ünitesi de dönmektedir. (bak n z, "Süpürme silindirini de iºtirme") Çal ºmakta olan makinede, bu bölgeye müdahale edilmemelidir. Çevre korumas için Dikkat, motor veya hidrolik ya ndan dolay çevre kirlili i tehlikesi söz konusudur! Ya de iºtirme iºlemi esnas nda d ºar ya taºan eski ya kullan lm º ya alan yerlere veya kuruluºlara veriniz. Dikkat, kullan lm º aküler çevre için tehlike oluºturmaktad r! Kullan lm º aküleri çöp kutular na atmay n z. Çevre temizli ine uyum gösteriniz. Kurallara uygun kullan m Bu süpürme makinesi d º sahalar (aç k alan) süpürmek için tasarlanm ºt r. aç s ndan tehlikeli olmayan tozlar için geçerli olan, "L" kullan m kategorisine uygundur. aç k araç yollar nda kullan m için uygun de ildir Süpürme makinesi fonksiyon tan m KMR 1050 S B üstten atma prensibine göre çal º r. süpürme silindiri (1) kirleri direkt olarak çöp kutusuna taº r (2). süpürge (3) süpürme alan ndaki kenarlar ve köºeleri temizler ve çöpleri süpürme silindir hatt na taº r. toz, toz filtresi üzerinden (4) emici vantilatör taraf ndan (5) emilir. Tehlike! Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! 206

6 Alet elemanlar 1. Süpürme merdanesi döner ºalteri 2. Yan süpürge döner ºalteri 3. Ateºleme anahtar enterüptörü 4. Kaba pislik kapa 5. Marº motoru çal ºt rma sicimi 6. Park freni 7. El freni için kilitleme düzeni 8. Sinyal kornas dü mesi 9. Sürme (gaz) pedal (ileri) 10. Sürme (gaz) pedal (geri) 11. So uk çal ºt rma kolu / jiklesi (Choke) 12. Sigorta otomat 13. ºletme saati sayac 14. Filtre kapa kolu 15. Süprüntü kab itme kolu 16. Süprüntü kab kilidi 17. Süpürülen pislik kab 18. Filtre temizleme 19. Direksiyon simidi lk çal ºt rmadan önce ªarj aç klamalar Makine, güvenli bir ºekilde nakledilebilmesi için germe kay ºlar veya iplerle bir plaka üzerine s k ca ba lanmal d r. Makineyi açarken aºa daki kurallara uyunuz: Plastik paket band n kesiniz ve folyeyi ç kar n z. Tekerlekleri emniyetleyen takozlar vurulup tekerleklerden uzaklaºt r lmal ve makine sürülerek, uygun bir rampa üzerinden paletten indirilmelidir. ndirmek için forklift kullan lmamal d r, makine zarar görebilir. Süpürme makinesini otomatik tahrik olmaks z n hareket ettiriniz Makine, kendi tahrik sistemi kullan lmadan, uzun bir mesafe veya 6 km/h h zdan daha h zl hareket ettirilmemelidir. Aksi halde, hidrolik sistemde hasar oluºabilir. Alet kaportas n aç n z 20. Akü 21. Yak t vanas 22. Hava filtresi 23. Motor devir say s için gaz kolu 24. Yak t deposu 25. Kapak kontak ºalteri 26. Motora ya doldurma a z ve ya seviyesi çubu u lk montaj Direksiyonun montaj Yan süpürgelerini tak n z Akünün iºletmeye sokulmas Akünün tak lmas Tekerlek hava bas nc n kontrol ediniz Yak t doldurma 27. Hidrostatdaki by-pass kolu (itme / sürme) 28. Ya karteri, hidrolik ya takviyesi 29. Koltuk kontak ºalteri Bkz. "Bak m çal ºmalar " Hidrostat n serbest hareket (avara) kolu hidrostata kilitlenmelidir Alet kaportas n kapay n z 207

7 Makine Cihaz n Makine Sürücü ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Süpürme makinesinin kendi tahrik sistemi üzerinden hareket ettirilmesi Her çal ºt rmadan önce Genel aç klamalar Çöp emme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z Çal ºt rma Makineyi çal ºt r n z Alet kaportas n aç n z Hidrostat n serbest hareket (avara) kolu hidrostattan ç kar lmal d r Alet kaportas n kapay n z Kontrol ve bak m çal ºmalar Motor ya seviyesini kontrol ediniz Yak t tank doluluk seviyesinin kontrolü Hidrolik ya doluluk seviyesi kontrol edilmelidir Yan süpürgeyi kontrol edilmesi Süpürme silindirini kontrol ediniz Filtreyi temizleme Çöp kab n boºalt n z Tekerlek hava bas nc n kontrol ediniz El freninin fonksiyonu kontrol edilmelidir Koltuk kontak ºalterinin ve kapak kontak ºalterinin fonksiyonu kontrol edilmelidir Alet kaportas n aç n z Yak t vanas nda benzin beslemesi aç lmal d r Gaz kolunu "Tavºan" simgesine al n Serbest hareket (avara) kolu 1 pozisyonunda Alet kaportas n kapay n z Sürücü koldu unda yer alma bir kaporta kontak ºalteri ile donat lm ºt r. kapa aç kken, makine çal ºt r lamaz. bir koltuk kontak ºalteri ile donat lm ºt r. koltu undan indi iniz zaman makine kapan r. Süpürme silindirini kald r n z Bkz. "Bak m çal ºmalar " Fren pedal na bas n z ve bas l tutunuz Yan süpürgeyi kald rma 208

8 Makineyi sürme Süpürme ªoku çekin (Sadece so uk veya slak hava ºartlar nda). Gaz pedallar normal durumda! Marº motoru çal ºt rma sicimi çekilmelidir (motorun manüel çal ºt r lmas ) Süpürme makinesi hem elektrikli marº motoru ile, hem de marº motoru çal ºt rma sicimi ile çal ºt r labilir. Park frenlerini fren pedal na basarak gevºetiniz leri sürme Sürme h z kademesiz olarak ayarlanabilir. Sürme (gaz) pedal n n ani bas lmas önlenmelidir. Hidrolik sistem zarar görebilir. Geriye sürme Frenler Sürme (gaz) pedal serbest b rak l nca, cihaz frenler ve meyilli olmayan düz alanlarda durur. Sürme (gaz) pedal n n sürme yönüne ters yönde aniden bas larak fren yap lmas önlenmelidir. Hidrolik sistem zarar görebilir. Yokuºlarda rand man veya çekiº düºmesi halinde, sürme pedal biraz geri çekilmelidir. Böylelikle makinenin yokuº ç kma gücü artar. Süpürme merdanesini indiriniz Yan süpürgeleri alçaltma ve çal ºt rma Anahtar ºalteri 1 pozisyonunu geçecek ºekilde çeviriniz (motorda E-Start) Marº motoru kesinlikle 10 saniyeden daha uzun çal ºt r lmamal d r. Marº motoru tekrar çal ºt r lmadan önce, 10 saniye beklenmelidir. 50 mm ye kadar olan büyük cisimlerin süpürülerek cihaz n içine al nmas için, kaba pislik kapa aç lmal d r. 209

9 Paket 50 ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Makineyi durdurunuz Filtreyi temizleme Çöp kab n boºalt n z Kullan m ile ilgili aç klamalar Motor kapat lmal d r Pislik kab d ºar ç kar lmadan önce, filtre temizlenmelidir. Süpürme esnas ndaki güvenlikle ilgili aç klamalar Gaz pedal normal durumda Yan süpürge kald r lmal ve devre d º b rak lmal d r Motoru durdurunuz Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Filtre temizleyicisinin sap n bir kaç kere ileri geri hareket ettiriniz Toz oluºma sebebinden dolay, süprüntü kab sallama iºlemi esnas nda makinenin içinde kal r. Kapa aç n z Çöp kab n yükseltme Kapa as n z Çöp deposunu d ºar ç kar n z ve boºalt n z Çöp kutusunu içeri itiniz Kapa çöp kutusuna as n z Kapa kilitleyiniz ºeritlerini, telleri veya buna benzer ºeyleri süpürmeyiniz, aksi takdirde süpürme mekanizmas na zarar vermesine yol açars n z. mm büyüklü üne kadar olan parçalar süpürebilirsiniz, daha büyük parçalar ise direkt olarak çöp kab na at n z. Kuru zeminleri süpürme Temizlik iºlemini mükemmel bir ºekilde yapabilmek için vas ta sürüº h z n ºartlara uygun olarak ayarlaman z gerekir. Temizlik esnas nda düzenli aral klar ile filtrenin temizlenmesi ve çöp kab n n boºalt lmas gerekir. Süpürme silindirini kald r n z Alet kaportas n aç n z Yak t maddesi giriºini kapat n z Alet kaportas n kapay n z 210

10 Nemli ve slak zeminleri süpürme Filtreyi neme karº korumak için filtre kapa n aç n z Dönme sistemindeki pimin filtre kapa n n oyu unu kavramas gerekir. Kaba parçalar n al nmas Kaba çöp kapa n aç n z Dü me çekilmeli ve tutulmal d r Çok az bir h zla kaba çöpü içeri at n z Kaba pislik kapa aç kken, süpürme merdanesi öne do ru taº veya çak l f rlatabilir. nsanlar, hayvalar veya eºyalar için herhangi bir tehlike olmamas na dikkat edilmelidir. Engelleri geçiniz Makinenin kullan lmamas Makine uzun bir süre kullan lmazsa lütfen aºa daki hususlara dikkat ediniz. Süpürme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z Çöp emme makinesini yuvarlanmalara karº emniyet alt na al n z Çöp emme makinesinin içini ve d º n temizleyiniz Yak t vanas nda yak t beslemesi kapat lmal d r Ateºleme bujisini d ºar ç kar n z Yakl. 3 cm³ ya buji deli ine koyunuz ve motoru bujisiz bir çok kere patinaj yapt r n. Ateºleme bujisini tekrar tak n z Akümülatör ºasi kablosunun ba lant s ayr lmal d r Aküyü yakl. ki ayl k aral klarla doldurunuz Makineyi korumal ve kuru yerlerde b rak n z Nakliye Nakliye ile ilgili aç klamalar Makineyi nakliye esnas nda kaymalara karº emniyet alt na al n z.. Makineyi germe kay ºlar veya ipleri ile emniyet alt na al n z. Makineyi tekerklerin alt na kama koyarak garanti alt na al n z. Sabitleme alan Temizlik ve bak m Süpürme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z ç k sm n n temizli i Tehlike! Toz maskesi tak n z! Koruma gözlü ü tak n z! Bez ile temizleyiniz Bas nçl hava ile püskürtünüz D º k sm n n temizli i Islak bir bez ile temizleyiniz. Sert temizlik maddeleri kullanmay n z! 50 mm yüksekli e kadar olan engeller Yavaº ve dikkatli bir ºekilde ileriye do ru sürünüz. 50 mm yüksekli i üstündeki engeller Cihaz uygun bir rampa üzerinden sürülmelidir. Sabitleme alan Takviye çerçevesindeki ba lant alan için olan iºaretlere dikkat ediniz! (Zincir simgeleri) 211

11 Bak m aral klar Çal ºma saati göstergesi Kapak kontak ºalterinin ve koltuk kontak ºalterinin fonksiyonu kontrol edilmelidir Tahrik kay º n n gerilimini, aº nmas n ve fonksiyonunu kontrol ediniz Bowden kablolar n ve hareketli parçalar gevºek olmas na karº kontrol ediniz Süpürge alan ndaki conta ºerit ayarlar n ve aº nmas n kontrol ediniz Tekerlek hava bas nc n kontrol ediniz Akü asit seviyesini kontrol ediniz Bak m çal ºmalar Güvenlik ile ilgili aç klamalar Haz rl k Süpürme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z Direksiyonun montaj Akünün iºletmeye sokulmas Tehlike! Akü ile çal º rken güvenlik kurallar na muhakkak dikkat ediniz! Çal ºma saati göstergesi bak m aral klar konusunda size bilgi verir. Müºteri taraf ndan yap lan bak m Yetkili servis taraf ndan yap lmas gereken bak m, müºteri taraf ndan yapt r ld nda yetkili uzman bir kiºi taraf ndan yap lmal d r. Gerekli oldu unda her zaman Kärcher yetkili servisine baºvurabilirsiniz. Makine kald r ld zaman her bir deste in kilitlenmiº olas gerekir Ön tekerlek sürme yönüne göre ayarlanmal d r Direksiyonu, direksiyon miline tam oturacak ºekilde tak n z Akü hücrelerinin kapaklar n sökünüz Günlük bak m Motor ya seviyesini kontrol ediniz Süpürme silindirini ve yan f rçalar aº nmaya ve sar lm º ºeritlere karº kontrol ediniz Toz filtresini temizleyiniz Bütün iºletme elemanlar fonksiyonlar n kontrol ediniz Haftal k bak m Hava filtresini kontrol ediniz Hidrolik ya durumunu kontrol ediniz Her 50 çal ºma saatinde bak m Ya de iºimi, doldurma miktar ve tipi için teknik özelliklere bak n z Ateºleme bujisini kontrol ediniz Yetkili servis bak m 5 iºletme saatinden sonra bak m lk kontrol Her 100 çal ºma saatinde bak m Her 500 saatte bak m Garanti haklar n n korunmas için, garanti süresince tüm servis ve bak m iºlemleri yetkili bir Kärcher Yetili Servisi taraf ndan yap lmal d r. Direksiyon simidini kovanl anahtar ile (anahtar a z geniºli i 27 mm) iyice vidalay n z Akü hücrelerini herhangi bir akü asidiyle MAX ibaresine kadar doldurunuz Gerekirse akü asidi ilave ediniz Akü hücrelerinin kapaklar n tak n z Kapa tak n z 212

12 Akümülatörün tak lmas ve sökülmesi Akümülatör asit seviyesinin kontrolü ve ilave edilmesi Tehlike! Akü ile çal º rken güvenlik kurallar na muhakkak dikkat ediniz! Akünün yerine konulmas Akü tutucusunun vidas n ç kar n z Art kutbu kablosunu tak n z Spesifik a rl k 1,15 kg/l alt nda. Akü asit aynas hücreleri çok düºük oldu u zaman levhan n yukar kenar slan ncaya kadar dam t lm º su ile doldurunuz 1,28 kg/l lik spesifik a rl a ulaº lana kadar aküyü ºarj ettiriniz Akü ºarj ekipman n n eksi kutup kablosunu akünün eksi kutup kablosuna tak n z Akü ºarj ekipman n n art kutbu kablosunu akünün art kutbu kablosuna tak n z Akü ºarj ekipman n aç n z ve ºebeke fiºini tak n z Akümülatör, akümülatör mesnedi ile birlikte tak lmal ve vidalanmal d r Akümülatör, akümülatör mesnedi ile birlikte sola kayd r lmal ve böylelikle akümülatör mesnedinin k vr k taraf n n sac n arkas n girmesi sa lanmal d r. Akü tutucusunu tak n z S v elektrolitli akümülatör kullan lmas halinde, akümülatör kutuplar n n korozyona karº korunmas için üzerlerine kutup ucu gres ya sürülmelidir! Eksi kutbu kablosunu tak n z Hava boºaltma hortumunu oyuktan geçiriniz Akünün ç kar lmas Akümülatör sökülürken, önce eksi kutup hatt ve sonra art kutup hatt sökülür. Akü hücrelerinin kapaklar n sökünüz Her hücreden asit ölçe i ile bir deneme parças al n z Asit deneme parças n tekrar ayn hücreye dam t n z ªarj edilmiº akünün spesifik asit a rl 20 C de 1,28 kg/l dir. K smen deºarj olmuº akünün spesifik asit a rl 1,00 ila 1,28 kg/l dir. Asidin spesifik a rl bütün hücrelerde eºit olmal d r. Akü doldurma Tehlike! Akü ile çal º rken güvenlik kurallar na muhakkak dikkat ediniz! Garanti hakk sadece Kärcher firmas n n önermiº oldu u akü ve ºarj aletini kulland n z zaman geçerli olur. Aküyü mümkün olan en küçük ºarj ak m ile yükleyiniz. Akü üretici firmas n n kullanma k lavuzuna muhakkak dikkat ediniz. Kärcher firmas n n tam otomatik ºarj cihaz n kullan. 213

13 Ya Ya Ya ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Sigorta otomat n n aç lmas (çal ºt r lmas ) Yak t doldurma Motor ya seviyesini kontrol ediniz Motor ya ilave ediniz Motor ya n de iºtiriniz Tehlike! Motorun so umas n bekleyiniz "Park freni" iºletme ºeklini ayarlay n z Alet kaportas n aç n z Depo kapa n aç n z Yanma tehlikesi! Motorun so umas n bekleyiniz. ªalter çevrilmelip aç lmal d r Sigorta otomat, yavaº start aral nda (10 saniyeden fazla) da devreye girebilir. "Normal benzin, kurºunsuz" doldurunuz. Deponun kapa n kapat n z Taºan benzin silinmeli, ya ve benzin ile kirlenmiº bezler çevreyi koruma prensibine uygun bir ºekilde giderilmelidir. Tank kapa n ya ölçme çubu u ile d ºar ya do ru döndürünüz Tank kapa n ya ölçme çubu u ile d ºar ya do ru döndürünüz Tank kapa n ya ölçme çubu u ile d ºar ya do ru döndürünüz Ya ölçme çubu unu siliniz ve içeriye sokunuz Ya ölçme çubu unu ç kar n z seviyesi "Min" ve "Maks." iºaretlerinin aras nda olmal d r. seviyesi "Min" (asgari) iºaretinin alt ndaysa, ya ilave edin. doldururken seviyesi "Max" (azami) iºaretini geçmemelidir. Motor ya ya de iºtirme pompas ile doldurulmal d r Ya çeºitleri: Bak n z "Teknik özellikler" Ya doldurma deli ini kapat n z En az ndan 5 dakika bekleyiniz Motor ya seviyesini kontrol ediniz Motor ya, ya de iºtirme pompas ile, ya doldurma a z üzerinden emilmelidir Motor ya doldurunuz Motor ya seviyesini kontrol ediniz 214

14 Hidrolik ya n n kontrolü ve takviye edilmesi Hava filtresi de iºtirilmelidir Bujileri temizleyiniz ve de iºtiriniz V kay º n n kontrolü ve ayar n n düzeltilmesi Yanma tehlikesi! Tahrik motoru ve egzos tesisat gibi s cak parçalara dokunmay n z. Tehlike! Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Ya seviyesi, "Min" (asg.) iºaretinden yukar da olmal d r. Kapatma kapa n n kanatl somunu sökülmelidir Tank kapa n ç kar n z Tehlike! Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Alet kaportas n aç n z Süpürme silindiri tahriki (1 kademe) Kapa aç n z Hidrolik ya ilave ediniz Filtre ünitesinin kanatl somunu sökülmelidir Alet kaportas n aç n z Ateºleme bujisi fiºini çekiniz Motordan merkezi tahrik miline giden tahrik Süpürme silindiri tahriki (2 kademe) Makineyi kald r n z ve destekleri yerine oturtunuz Koruyucu plakan n vidalar n ç kar n z Filtre tertibat n d ºar ç kar n z Yeni filtre tertibat tak n z Filtre ünitesi tak l p vidalanmal d r Tank kapa n tak n z Kapatma kapa tak l p vidalanmal d r Ateºleme bujisini d ºar ç kar n z Yeni buji tak n z Ateºleme bujisi fiºini tak n z Motordan hidrostata giden tahrik 215

15 Sürme tahrik zincirinin gerilmesi Yan süpürgeyi kontrol edilmesi Süpürme silindirini de iºtiriniz Germe makaras n n aks n ç kar n z Bir boru kerpeteni ile germe makaras n n aks n yan n za çekiniz ve tutunuz Germe makaras n n aks n s k n z Alet kaportas n aç n z Yan süpürgeyi kald rma Yan süpürgelere tak lm º olan bantlar veya iplikler ç kar lmal d r F rça k llar n n aº nmas ndan dolay süpürme iºlemi görünür bir ºekilde iyi sonuç vermemeye baºlarsa, de iºtirme iºlemi gereklidir. Akülerin ç kar lmas Çöp kab n ç kart n z Süpürme silindiri kilitdini d º kaplama yan panosu üzerinden d ºar çekiniz Süpürme silindirini kontrol ediniz Zincir germe çark n n aks çözülmelidir Çöp kab n ç kart n z Deste i açma Süpürme silindiri kilidini 90 çeviriniz Yan süpürge tahri inin kontrolü Yuvarlak kay º n gerginli i ve aº nma durumu kontrol edilmeli ve gerekirse de iºtirilmelidir Zincir gerginli i ayarlanmal d r Zincir germe çark n n aks s k lmal d r Sürme tahrik zinciri s k gerilmemelidir! Süpürme silindirinin ºeritlerini veya iplerini ç kar n z Çöp kab n yerleºtiriniz Destek kilitleninceye kadar makineyi kald r n htiyaç halinde deste i elle kilitleyiniz Süpürme silindirini çeviriniz ve aºa do ru ç kar n z 216

16 Ok ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Yan süpürgelerin de iºtirilmesi Toz filtresini de iºtiriniz F rça k llar n n aº nmas ndan dolay süpürme iºlemi görünür bir ºekilde iyi sonuç vermemeye baºlarsa, de iºtirme iºlemi gereklidir. Filtre tesisat nda çal º rken toz maskesi tak n z Hassas tozlar ile çal ºma iºleminde güvenlik kurallar na uyunuz F rça ünitesi pozisyonuna dikkat ediniz! hareket yönünü gösterir Filtre temizleme kolunu d ºar çekiniz Toz filtresini de iºtiriniz Yeni filtreyi takarken yaprak levhalar n zarar görmemesine dikkat ediniz Yeni süpürge silindiri tak n z 3 çten alt köºeli vidalar gevºetiniz Yan süpürgeleri ç kar n z Filtre kapa n aç n z Toz filtre kasas n gevºetiniz Süpürme silindirini çeviriniz ve süpürme silindiri kilitlerinin kapanmas n sa lay n z Makineyi tutunuz Deste i açma Makineyi indiriniz Aküleri tak n z Çöp kab n yerleºtiriniz Palete yeni yan süpürgeler tak n z çten alt köºeli vidalar s k n z Filtre temizleme kolunun ba lant s n gevºetiniz Toz filtre kasas n d ºar ç kar n z 217

17 Conta ºeritleri de iºtiriniz Ar za ile ilgili aç klamalar Kenar conta ºeritleri Conta ºeritlerinin ba lant vidas n ç kar n z Yeni conta ºeritleri tak n z ve vidalar henüz s kmay n z Zemin seviyesini ayarlamak için altl klar 2 mm yüksekli e sürünüz Conta ºeritlerini ayarlay n z Conta ºeridinin ba lant s n s k n z Ön taraftaki conta ºeritleri Conta ºeritlerinin ba lant vidas n ç kar n z Yeni conta ºeritleri tak n z ve vidalar henüz s kmay n z Altl klar 2 mm yüksekli e sürünüz ve conta ºeritlerinin zemin mesafesini mm bir ön dingil ile arkaya gelecek ºekilde ayarlay n z Conta ºeritlerini ayarlay n z Conta ºeridinin ba lant s n s k n z Arka conta ºeridi Çöp kab n ç kart n z Conta ºeritlerinin ba lant vidas n ç kar n z Yeni conta ºeritleri tak n z ve vidalar henüz s kmay n z Altl klar 2 mm yüksekli e sürünüz ve conta ºeritlerinin zemin mesafesini mm bir ön dingil ile arkaya gelecek ºekilde ayarlay n z Conta ºeritlerini ayarlay n z Conta ºeridinin ba lant s n s k n z Makine çal ºm yor Sürücü koldu unda yer alma Alet kaportas n kapay n z Yak t deposunun doldurulmas Akümülatör ºarj edilmeli veya elden çal ºt rma kullan lmal d r Bujinin temizlenmesi/de iºtirilmesi Kärcher yetkili servisine haber veriniz Makine elektrik düzeni üzerinden çal ºt r lam yor Sigorta otomat tekrar aç lmal d r. Motor düzensiz çal º yor Hava filtresi temizlenmeli veya de iºtirilmelidir Benzin beslemesi (giriºi) kontrol edilmelidir Kärcher yetkili servisine haber veriniz Motor çal º yor, fakat makine hareket etmiyor Hidrostattaki by-pass birimi "1" pozisyonuna Tahrik kay º gerilmelidir Kärcher yetkili servisine haber veriniz Motor çal º yor fakat makine sadece yavaº hareket ediyor Motor devir say s ayar na ait gaz kolunu "Tavºan" pozisyonuna al n Makine do ru dönmüyor Süpürme merdanesinin ve yan süpürgelerin kontrolü Kaba çöp kapa n hareket eder hale getiriniz Kaba pislik kapa n n Bowden (kumanda) teli biraz serbest b rak lmal d r (ayar c vatas ) Kay º n gerdirilmesi veya de iºtirilmesi Motorda gaz kolu tavºan sembolüne ayarlanmal d r Kärcher yetkili servisine haber veriniz Makine toz tutuyor Kaba çöp kapa n hareket eder hale getiriniz Kaba pislik kapa n n Bowden (kumanda) teli biraz serbest b rak lmal d r (ayar c vatas ) Toz filtresini temizlenmesi/de iºtirilmesi Süprüntü kab boºalt lmal d r Süprüntü kab nda conta profili de iºtirilmelidir Conta raylar n n ayarlanmas /de iºtirilmesi Kenar bölgede kötü süpürme Yan süpürgeleri de iºtiriniz Kärcher yetkili servisine haber veriniz Yan süpürge kald rma veya süpürme merdanesi kald rma düzeni çal ºm yor Kald rma düzeni halatlar kontrol edilmelidir Kärcher yetkili servisine haber veriniz 218

18 Aksesuar Teknik özellikler Yan süpürge indirme veya süpürme merdanesi kindirme düzeni çal ºm yor Kärcher yetkili servisine haber veriniz Yan süpürgeyi dereye sokma düzeni çal ºm yor Yan süpürge tahri inin tekrar ayarlanmas Kärcher yetkili servisine haber veriniz Yan süpürge aniden (tekleyerek) dönüyor Yuvarlak kay º n gerginli inin ve aº nma durumunun kontrol edilmesi Kärcher yetkili servisine haber veriniz Kullan c için koruyucu tavan montaj seti Çal ºma güvenli i sebeplerinden dolay süpürme makinesinin yüksek raf alan nda iºletilmesi gerekmektedir. Akümülatör ºarj cihaz 12 V Akümülatör Arka tekerlek (patlama / ar za emniyeti) Ön tekerlek (patlama / ar za emniyeti) Ya de iºtirme pompas Lastik minder Temizleyici (karbüratör için) Süpürme merdanesi, orta Profesyonel süpürme merdanesi 3-s ral Sol yan süpürge için içe yerleºtirilmiº tertibat Tamamlay c montaj için. Standart donan mlara mukayesen 18 % ile daha fazla alan performans, daha yüksek verimlilik. Çok az kirli olan d º temizlik için özellikle uygun. Aç klama Yedek parça ihtiyac ve iºlevi ile ilgili di er bilgiler için lütfen Kärcher-Yetkili servislerine baº vurunuz. Ölçü ve a rl klar Uzunluk 1415 mm Geniºlik 825 mm Yükseklik 1115 mm Müsadeli toplam a rl k 345 kg Kendi a rl 205 kg Sürme ve süpürme h z 0-8 km/h Yan süpürgesiz çal ºma geniºli i 620 mm 1 yan süpürgeli çal ºma geniºli i 860 mm 2 yan süpürgeli çal ºma geniºli i 1100 mm Yokuº kapasitesi 20 % Alan performans (teorik) Yan süpürgesiz 5000 m²/h 1 Yan süpürge 6900 m²/h 2 Yan süpürge 8800 m²/h Çöp kab n n hacmi 60 Litre Koruma tarz, damlaya karº muhafazal IPX 3 Süpürme silindiri Çap Uzunluk Devir say s Yan süpürgeler Çap 280 mm 620 mm 550 1/dak 410 mm Honda Motoru Tip Honda, 1-Sil.-Dört zamanl Silindir hacmi 163 cm³ ºletme devir say s 2700 ± 100 1/dak Güç, maks. 4 kw/5,5 PS Yak t, normal (kurºunsuz) 3,6 l Motor ya, API, SE, SG 0,6 l SAE 15W40 Buji, NGK BPR 6 ES Koruma tarz IP 22 Akü 12 V, 12 Ah Tüketim yakl. 0,9 l/h Filtre sistemi ve emme sistemi nce toz filtresinin filtre hacmi 2,1 m² Filtre kullanma kategorisi L (sa l a zarar vermeyen tozlar için) Nominal vakum 5 mbar Nominal hacimsel ak m (debi) 45 l/s Gürültü emisyonu Ses bas nç seviyesi (EN ) Garanti edilen ses gücü seviyesi (2000/14/EU) 76,5 db(a) 97 db(a) Araç titreºimi Titreºim toplam de eri (ISO 5349) Üst uzuvlar (kollar/eller) 3,1 m/s² Ayaklar/Koltuk yüzeyi 1,8 m/s² Çevre ºartlar S cakl k -5 ile + 40 C aras nda Hava nemlili i, çi tutmaz 0-90 % 219

19 AB uygunluk beyani ºbu yaz ile, aºa da ad geçen makinenin tasar m ve yap s aç s ndan ve ayr ca taraf m zdan piyasaya sürülüº ºekli ile talep edilen temel güvenlik ve sa l k koºullar hususunda aºa da s ralanan AB direktiflerine uygun oldu unu beyan ediyoruz. Makinede bizim müsademiz olmadan bir de iºiklik yap lmas halinde, bu beyan geçersiz olur. Ürün: Süpürme emme makinesi, üzerine oturulan cihaz Tip: xxx Normal temel AB direktifleri AB makine yönetmeli i (98/37/AB) AB düºük gerilim yönetmeli i (73/23/AET), de iºtirilmiº ºekli 93/68/AET Elektromanyetik uyumluluk için AB yönetmeli i (89/336/AET) de iºiklik 91/263/AET, 92/31/AET, 93/68/AET Ses emisyonu ile ilgili AB direktifi (2000/14/EU) Uygulanan uyum standartlar DIN EN DIN EN DIN EN :1991 Uygulanan milli standartlar CISPR 12 Uygulanm º uygunluk de erlendirme yöntemi Ek V Ölçülmüº olan ses gücü seviyesi: 95 db(a) Garanti edilen ses gücü seviyesi: 97 db(a) Dahili önlemler al narak, seri üretim cihazlar n n daima güncel AB direktiflerinde öngörülmüº taleplere ve uygulanm º standartlara uygun olmas sa lanmal d r. Aºa da imzas bulunan kiºiler, ba l olduklar iºletme yönetimi ad na ve onlar n verdi i yetki ile bu iºlemi yap yorlar (01/02) Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. ºletme merkezi: Winnenden. Sicil kay t mahkemesi: Waiblingen, HRA 169. ªahsen sorumlu ve kefil ortak. Kärcher Reinigungstechnik GmbH. ºletme merkezi: Winnenden, 2404 Sicil kay t mahkemesi: Waiblingen, HRB ºletme yöneticisi: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Herbert Konhäusner, Georg Metz, Thomas Schöbinger Alfred Kärcher GmbH & Co. Cleaning Systems Alfred-Kärcher-Straße P.O.Box 160 D Winnenden Tel.: Faks :

20 700 D KMR 1050 S B 221

ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104. www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04

ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104. www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04 ICC 1 S B / D 1.142-114 1.142-104 www.kaercher.com 5.959-170 A2009665 11/04 ICC 1 S B/D Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 424 Operating instructions 26 Spare Parts List 424 Notice d'utilisation 48 Liste

Detaylı

KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic

KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic 1.351-105.0 1.351-104.0 www.karcher.com 5.960-501 A2004624 11/02 KM 85/50 W B Comfort / KM 85/50 W B Classic Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 341 Operating

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

KMR 1700 D 1.186-114.0. www.karcher.com 5.959-069 A2006519 10/03

KMR 1700 D 1.186-114.0. www.karcher.com 5.959-069 A2006519 10/03 1.186-114.0 www.karcher.com 5.959-069 A2006519 10/03 Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 325 Operating Instructions 26 Spare Parts List 325 Notice d'utilisation 49 Liste des pièces de rechange 325 Istruzioni

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyup buna göre davranınız. Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra tekrar kullanmak ya

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

HD 5/11 C. Birinci sınıf hareketlilik. Kalite

HD 5/11 C. Birinci sınıf hareketlilik. Kalite HD 5/11 P kompakt, hafif ve mobildir. Ekipman detayları: taşıma tutacağı, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi. Dikey ve yatay çalıştırılabilir. 1 Birinci sınıf hareketlilik 3 Kalite Makinenin

Detaylı

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Kullanım kılavuzu ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Renk: 7015 Copyright H:Heinzer GmbH 1 Yağın yenilenmesi sonucu sistem temizlenmez; sadece yağın kalitesi iyileşir. Bu

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

1/29. Birimi. Asansör 900-1000

1/29. Birimi. Asansör 900-1000 Fasikül Poz Tanım NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına Birimi Asansör 900-1000 (yürülükten kaldırılma

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Sürücülü - Bataryalı Sert Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı

Sürücülü - Bataryalı Sert Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Sürücülü - Bataryalı Sert Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE MAKİNA

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 9 195 8 175 7 16 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV file://c:\users\qx54891\appdata\local\temp\14\dw_temp_qx54891\vul-rek-bm Page 1 of 7 BMW F18 Active Hybrid 5 F18 PHEV (C) 2014 BMW AG Münih, Almanya Baskı 11/2014 5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV (12/2014

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus 2,0 ltr. için detaylı kılavuz. 16V Motor kodu EDDB, EDDC, EDDD ile. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler WL20 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Dar alanlarda çok yönlü Wacker Neuson tekerlek yükleyici WL20 her yerde çalışmaya hazır, şeritlerin en darında bile. Sadece bununla kalmaz: Tekerlek yükleyici aynı zamanda

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı