KMR 1050 S B A /02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KMR 1050 S B 1.047-804. www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02"

Transkript

1 KMR 1050 S B A /02

2 KMR 1050 S B Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 221 Operating Instructions 20 Spare Parts List 221 Notice d'utilisation 36 Liste des pièces de rechange 221 Istruzioni per l'uso 53 Elenco pezzi di ricambio 221 Gebruiksaanwijzing 70 Reserveonderdelenlijst 221 Instrucciones de servicio 87 Lista de piezas de requesto 221 Manual de instruções 104 Lista de pecas sobresselentes 221 Ïäåãeåo ëåeoïõñãeao 121 Áíôáëëáêôéêá 221 Driftsvejledning 140 Reservedelsliste 221 Bruksveiledning 156 Reservedels liste 221 Driftinstruktion 172 Reservdelslista 221 Käyttöohje 188 Varaosalista 221 ºletme k lavuzu 204 Yedek parça listesi 221 Cihaz n kullan m 10 y ld r. 2

3 içindekiler Kendi güvenli iniz için! 205 Genel aç klamalar 205 Fazla e imlerde devrilme tehlikesi! 206 Kapak ºalteri 206 Koltuk kontak ºalteri 206 Tahrik 206 Çal ºmakta olan makinede dikkat 206 Çevre korumas için 206 Dikkat, motor veya hidrolik ya ndan dolay çevre kirlili i tehlikesi söz konusudur! 206 Dikkat, kullan lm º aküler çevre için tehlike oluºturmaktad r! 206 Kurallara uygun kullan m 206 Süpürme makinesi fonksiyon tan m 206 Alet elemanlar 207 lk çal ºt rmadan önce 207 ªarj aç klamalar 207 lk montaj 207 Süpürme makinesini otomatik tahrik olmaks z n hareket ettiriniz 207 Süpürme makinesinin kendi tahrik sistemi üzerinden hareket ettirilmesi 208 Her çal ºt rmadan önce 208 Genel aç klamalar 208 Kontrol ve bak m çal ºmalar 208 Çal ºt rma 208 Makineyi çal ºt r n z 208 Makineyi sürme 209 Süpürme 209 Makineyi durdurunuz 210 Filtreyi temizleme 210 Çöp kab n boºalt n z 210 Kullan m ile ilgili aç klamalar 210 Süpürme esnas ndaki güvenlikle ilgili aç klamalar 210 Kuru zeminleri süpürme 210 Nemli ve slak zeminleri süpürme 211 Kaba parçalar n al nmas 211 Engelleri geçiniz 211 Makinenin kullan lmamas 211 Nakliye 211 Nakliye ile ilgili aç klamalar 211 Temizlik ve bak m 211 ç k sm n n temizli i 211 D º k sm n n temizli i 211 Bak m aral klar 212 Çal ºma saati göstergesi 212 Müºteri taraf ndan yap lan bak m 212 Yetkili servis bak m 212 Bak m çal ºmalar 212 Güvenlik ile ilgili aç klamalar 212 Direksiyonun montaj 212 Akünün iºletmeye sokulmas 212 Akümülatörün tak lmas ve sökülmesi 213 Akümülatör asit seviyesinin kontrolü ve ilave edilmesi 213 Akü doldurma 213 Sigorta otomat n n aç lmas (çal ºt r lmas ) 214 Yak t doldurma 214 Motor ya seviyesini kontrol ediniz 214 Motor ya ilave ediniz 214 Motor ya n de iºtiriniz 214 Hidrolik ya n n kontrolü ve takviye edilmesi 215 Hava filtresi de iºtirilmelidir 215 Bujileri temizleyiniz ve de iºtiriniz 215 V kay º n n kontrolü ve ayar n n düzeltilmesi 215 Sürme tahrik zincirinin gerilmesi 216 Yan süpürgeyi kontrol edilmesi 216 Süpürme silindirini kontrol ediniz 216 Süpürme silindirini de iºtiriniz 216 Yan süpürgelerin de iºtirilmesi 217 Toz filtresini de iºtiriniz 217 Conta ºeritleri de iºtiriniz 218 Ar za ile ilgili aç klamalar 218 Aksesuar 219 Teknik özellikler 219 AB uygunluk beyani

4 Cihaz Cihaza Kullanma Makinede Bu Bu Tehlike Genel Kötü Eller Aral ks z Cihaz Cihaz Cihaz E imli Tamir De iºik Elektrik Cihaz n Sadece Binme kinci Binme ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Kendi güvenli iniz için! Genel aç klamalar Cihaz çal ºt rmadan önce kesinlikle okuyun ve dikkat edin! ambalaj ndan ç kar rken transporttan kaynaklanan herhangi bir hasar tespit ederseniz, sat c n z haberdar ediniz. Cihaz çal ºt rmadan önce iºletme k lavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. monte edilmiº olan ikaz ve bilgi levhalar, tehlikesiz bir iºletme için önemli bilgiler verirler. k lavuzundaki aç klamalar n yan s ra yasalarda belirtilen genel emniyet kurallara ve kazalardan korunma ile ilgili kurallara da dikkat edilmesi gerekir.. Kullan m Kullan lmaya baºlanmadan önce, cihaz n ve donan mlar n n muntazam bir konumda oldu u kontrol edilmelidir. E er herhangi bir eksiklik tespit edilirse, cihaz kullan lmamal d r. hiç bir de iºiklik yapmay n z. cihaz ile, patlay c s v lar, yan c gazlar ve suland r lmam º asit ve eriyikler kesinlikle emilmemelidir! Emilen hava ile kar ºmak suretiyle patlay c buhar ve kar º mlar oluºmas na sebep olan benzin, boya tineri veya mazot gibi maddeler ile, cihaz n üretiminde kullan lm º olan malzemeleri tahrip eden aseton suland r lmam º asit ve eriyikler de, emilmemesi gereken s v lara dahildir. Yanan veya köz halindeki cisimleri bu cihaz ile süpürmeyiniz/emmeyiniz. Bu cihaz ile sa l a zararl maddelerin emilmesine sadece özellikle belirtilmiº olmas halinde izin verilmiºtir. ºletme k lavuzunda bildirilen güvenlik aç s ndan önemli bilgilere dikkat ediniz. Bu cihaz sadece iºletme k lavuzunda bildirilmiº olan zeminler (zemin kaplamalar / yüzeyleri) için uygundur. cihaz sadece ilgili iºletme veya iºletme taraf ndan görevlendirilmiº olan kiºi taraf ndan makine ile temizlenmesine izin verilmiº olan alanlarda sürülmelidir. sahas nda bulunulmas veya durulmas yasakt r. Patlama tehlikesi olan yerlerde kullan lmas yasakt r. olarak ºu geçerlidir: Kolay tutuºabilen maddeleri makineden uzak tutunuz (infilak tehlikesi/yang n tehlikesi). ºletme Cihaz n uzun süre kullan lmas, ellerde titreºimden kaynaklanan kan dolaº m bozukluklar na sebep olabilir. Kullan m süresi için geçerli olacak genel bir süre belirlenemez, çünkü bu süre birçok etken faktöre ba l d r: kan dolaº m (s k s k söz konusu olan so uk parmaklar, parmaklarda kar ncalanma) için bireysel istidat. Düºük çevre s cakl. Ellerin korunmas için, s cak tutan eldiven giyilmelidir. ile s k tutma veya sar lma, iyi kan dolaº m na engel olur. çal ºt rma, mola verilerek yap lan çal ºt rmadan daha kötüdür. Cihaz n muntazam aral klar ile, uzun süreli kullan lmas ve söz konusu belirtilerin (örne in parmaklarda kar ncalanma, so uk parmaklar) tekrar tekrar ortaya ç kmas durumundan, doktor kontrolünden geçilmesi önerilir. Prensipte, araçlar için geçerli olan talimatlara, kurallara ve düzenlemelere dikkat edilmesi gerekmektedir. kullanan kiºinin, cihaz için belirlenmiº olan amaca uygun kullanmas gerekir. Bu kiºi, cihaz sürerken yerel olanaklar ve durumu dikkate almal ve cihaz ile çal º rken üçüncü ºah slara ve özellikle çocuklara dikkat etmelidir. sadece kullan m hususunda e itilmiº olan ve cihaz kullanmas na özellikle izin verilmiº olan kiºilerce kullan lmal d r. çocuklar n veya gençlerin kullanmas yasakt r. Kontak anahtar olan cihazlarda, cihaz n izinsiz kullan lmas n önlemek için, kontak anahtar n n cihazdan ç kar lmas gerekir. Cihaz n motoru çal ºt sürece, cihaz n yan ndan kesinlikle ayr lmay n!. Cihaz kullanan kiºi ancak motor durduktan, cihaz istenmeden hareket etmesi önlendikten (gerekirse el frenini çekiniz veya bas n z) ve kontak anahtar ç kar ld ktan sonra cihaz n yan ndan ayr labilir. yüzeylerde, yana ve sürme istikametine do ru olan e im aç s, iºletme k lavuzunda bildirilmiº olan de eri geçmemelidir. Nakliye Cihaz sevk edilirken motor kapat lm º olmal d r. El freni devreye sokulmuº olmal d r. Makine, germe kay ºlar, halat veya sicimler veya zincirler ile güvenli birºekilde ba lanmal d r. Makinenin tekerleklerinin önüne uygun kama veya takoz konmal d r. Bak m iºlemleri sadece yetkili servisler taraf ndan veya bu alandaki ilgili emniyet kurallar n iyi bilen yetkili kiºiler taraf ndan yap lmal d r.. yerlerde ve ticari amaçl kullan lan cihazlarda, VDE 0701 yönetmeliklerinin öngördü ü güvenlik kontrollerine dikkat edilmelidir. sisteminde yap lan çal ºmalarda, akümülatör ile çal ºan cihazlar n akümülatör fiºi (soketi) çekilip ç kar lmal d r veya akümülatör ba lant s çözülmelidir; yanmal motorlu cihazlarda ise akümülatör ba lant s çözülmelidir. Cihazda bak m veya temizlik çal ºmalar yapmadan, parça de iºtirmeden veya baºka bir fonksiyona geçmeden önce, cihaz n kapat lmas ve gerekirse (varsa) kontak anahtar n n ç kar lmas gerekir. temizlenmesi için, e er özellikle müsade edilmediyse, hortum ile püskürtülen su veya yüksek bas nçl su kullan lmamal d r. (K sa devre tehlikesi veya baºka hasarlar). Aksesuarlar ve yedek parçalar üretici taraf ndan izin verilmiº olan aksesuarlar ve yedek parçalar kullan lmal d r. Orijinal donan mlar ve orijinal yedek parçalar arac n z n emniyetli ve ar zas z bir ºekilde çal ºmas için bir teminat oluºturmaktad r. Binme olanakl cihazlar olanakl cihazlar n normal tarafikte kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar n normal yollarda (trafikte) kullan l r ºekilde de iºtirilmesini sa layan set için yetkili sat c n za baºvurunuz. bir kiºinin cihaza binmesi yasakt r. olanakl cihazlar sadece koltukta oturularak hareket ettirilmeliler. Yanmal motorlu cihazlar Egzoz gaz ç k º n n kapat lmamal d r. Egzoz gaz ç k º deli inin üzerine do ru e ilmeyin ve orada dokunmay n (yanma tehlikesi). Tahrik motoruna dokunmay n ve tutmay n (yanma tehlikesi). 205

5 Hareket genellikle sa l k Trafi e Rotatif Yan nce ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Cihaz n kapal alanlarda kullan lmas halinde, ilgili yerde yeterince temiz hava olmas n ve egzoz gaz n n tahliyesini sa lay n z. (Zehirlenme tehlikesi) Egzos gaz zehirli ve sa l a zararl d r, içinize çekmeyiniz. Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Yanmal motorlu cihazlarda, yak t ikmali yap l rken ºuna dikkat edilmelidir: Sadece iºletme k lavuzunda bildirilen yak t kullan lmal d r. Kullan lmas uygun olmayan yak tlarda patlama tehlikesi söz konusudur. Motorun kapal olmas gerekir. Kapal yerlerde yak t doldurmay n z. Cihaz n s cak d º yüzeyine yak t gelmemesine dikkat edin. Cihaza yak t doldururken, yanan veya köz halinde cisimler kullanmay n z, yan n zda bulundurmay n z ve cihaz n yak n nda olmamalar na dikkat ediniz (patlama tehlikesi). Yak t s nd zaman geniºledi i (genleºti i) için, tank sadece doldurma a z n n alt kenar n n 1 cm aºa s na kadar doldurunuz. Taºm º olan yak tlar siliniz ve depo kapa n iyice kapat n z. Fazla e imlerde devrilme tehlikesi! Tehlike! Yokuºlarda Sürüº esnas nda ve köºeleri dönerken makine devrilebilir. Hareket yönünde köºelerde sadece 20 % kadar sürünüz. yönüne çapraz köºelerde sadece 10 % kadar sürünüz. Kapak ºalteri Çal ºmakta olan motorda cihaz kapa aç l rsa, motor durmal, yani kapanmal d r. E er motor durmazsa, kapak ºalterinde bir bozukluk var demektir. Yetkili servise haber veriniz. Koltuk kontak ºalteri Çal ºmakta olan motorda sürücü koltu u terk edilirse, motor durmal, yani kapanmal d r. E er motor durmazsa, koltuk kontak ºalterinde bir bozukluk var demektir. Yetkili servise haber veriniz. Tahrik Çal ºmakta olan makinede dikkat Tehlike! Süpürme merdanesi merkezleme ünitesi de dönmektedir. (bak n z, "Süpürme silindirini de iºtirme") Çal ºmakta olan makinede, bu bölgeye müdahale edilmemelidir. Çevre korumas için Dikkat, motor veya hidrolik ya ndan dolay çevre kirlili i tehlikesi söz konusudur! Ya de iºtirme iºlemi esnas nda d ºar ya taºan eski ya kullan lm º ya alan yerlere veya kuruluºlara veriniz. Dikkat, kullan lm º aküler çevre için tehlike oluºturmaktad r! Kullan lm º aküleri çöp kutular na atmay n z. Çevre temizli ine uyum gösteriniz. Kurallara uygun kullan m Bu süpürme makinesi d º sahalar (aç k alan) süpürmek için tasarlanm ºt r. aç s ndan tehlikeli olmayan tozlar için geçerli olan, "L" kullan m kategorisine uygundur. aç k araç yollar nda kullan m için uygun de ildir Süpürme makinesi fonksiyon tan m KMR 1050 S B üstten atma prensibine göre çal º r. süpürme silindiri (1) kirleri direkt olarak çöp kutusuna taº r (2). süpürge (3) süpürme alan ndaki kenarlar ve köºeleri temizler ve çöpleri süpürme silindir hatt na taº r. toz, toz filtresi üzerinden (4) emici vantilatör taraf ndan (5) emilir. Tehlike! Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! 206

6 Alet elemanlar 1. Süpürme merdanesi döner ºalteri 2. Yan süpürge döner ºalteri 3. Ateºleme anahtar enterüptörü 4. Kaba pislik kapa 5. Marº motoru çal ºt rma sicimi 6. Park freni 7. El freni için kilitleme düzeni 8. Sinyal kornas dü mesi 9. Sürme (gaz) pedal (ileri) 10. Sürme (gaz) pedal (geri) 11. So uk çal ºt rma kolu / jiklesi (Choke) 12. Sigorta otomat 13. ºletme saati sayac 14. Filtre kapa kolu 15. Süprüntü kab itme kolu 16. Süprüntü kab kilidi 17. Süpürülen pislik kab 18. Filtre temizleme 19. Direksiyon simidi lk çal ºt rmadan önce ªarj aç klamalar Makine, güvenli bir ºekilde nakledilebilmesi için germe kay ºlar veya iplerle bir plaka üzerine s k ca ba lanmal d r. Makineyi açarken aºa daki kurallara uyunuz: Plastik paket band n kesiniz ve folyeyi ç kar n z. Tekerlekleri emniyetleyen takozlar vurulup tekerleklerden uzaklaºt r lmal ve makine sürülerek, uygun bir rampa üzerinden paletten indirilmelidir. ndirmek için forklift kullan lmamal d r, makine zarar görebilir. Süpürme makinesini otomatik tahrik olmaks z n hareket ettiriniz Makine, kendi tahrik sistemi kullan lmadan, uzun bir mesafe veya 6 km/h h zdan daha h zl hareket ettirilmemelidir. Aksi halde, hidrolik sistemde hasar oluºabilir. Alet kaportas n aç n z 20. Akü 21. Yak t vanas 22. Hava filtresi 23. Motor devir say s için gaz kolu 24. Yak t deposu 25. Kapak kontak ºalteri 26. Motora ya doldurma a z ve ya seviyesi çubu u lk montaj Direksiyonun montaj Yan süpürgelerini tak n z Akünün iºletmeye sokulmas Akünün tak lmas Tekerlek hava bas nc n kontrol ediniz Yak t doldurma 27. Hidrostatdaki by-pass kolu (itme / sürme) 28. Ya karteri, hidrolik ya takviyesi 29. Koltuk kontak ºalteri Bkz. "Bak m çal ºmalar " Hidrostat n serbest hareket (avara) kolu hidrostata kilitlenmelidir Alet kaportas n kapay n z 207

7 Makine Cihaz n Makine Sürücü ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Süpürme makinesinin kendi tahrik sistemi üzerinden hareket ettirilmesi Her çal ºt rmadan önce Genel aç klamalar Çöp emme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z Çal ºt rma Makineyi çal ºt r n z Alet kaportas n aç n z Hidrostat n serbest hareket (avara) kolu hidrostattan ç kar lmal d r Alet kaportas n kapay n z Kontrol ve bak m çal ºmalar Motor ya seviyesini kontrol ediniz Yak t tank doluluk seviyesinin kontrolü Hidrolik ya doluluk seviyesi kontrol edilmelidir Yan süpürgeyi kontrol edilmesi Süpürme silindirini kontrol ediniz Filtreyi temizleme Çöp kab n boºalt n z Tekerlek hava bas nc n kontrol ediniz El freninin fonksiyonu kontrol edilmelidir Koltuk kontak ºalterinin ve kapak kontak ºalterinin fonksiyonu kontrol edilmelidir Alet kaportas n aç n z Yak t vanas nda benzin beslemesi aç lmal d r Gaz kolunu "Tavºan" simgesine al n Serbest hareket (avara) kolu 1 pozisyonunda Alet kaportas n kapay n z Sürücü koldu unda yer alma bir kaporta kontak ºalteri ile donat lm ºt r. kapa aç kken, makine çal ºt r lamaz. bir koltuk kontak ºalteri ile donat lm ºt r. koltu undan indi iniz zaman makine kapan r. Süpürme silindirini kald r n z Bkz. "Bak m çal ºmalar " Fren pedal na bas n z ve bas l tutunuz Yan süpürgeyi kald rma 208

8 Makineyi sürme Süpürme ªoku çekin (Sadece so uk veya slak hava ºartlar nda). Gaz pedallar normal durumda! Marº motoru çal ºt rma sicimi çekilmelidir (motorun manüel çal ºt r lmas ) Süpürme makinesi hem elektrikli marº motoru ile, hem de marº motoru çal ºt rma sicimi ile çal ºt r labilir. Park frenlerini fren pedal na basarak gevºetiniz leri sürme Sürme h z kademesiz olarak ayarlanabilir. Sürme (gaz) pedal n n ani bas lmas önlenmelidir. Hidrolik sistem zarar görebilir. Geriye sürme Frenler Sürme (gaz) pedal serbest b rak l nca, cihaz frenler ve meyilli olmayan düz alanlarda durur. Sürme (gaz) pedal n n sürme yönüne ters yönde aniden bas larak fren yap lmas önlenmelidir. Hidrolik sistem zarar görebilir. Yokuºlarda rand man veya çekiº düºmesi halinde, sürme pedal biraz geri çekilmelidir. Böylelikle makinenin yokuº ç kma gücü artar. Süpürme merdanesini indiriniz Yan süpürgeleri alçaltma ve çal ºt rma Anahtar ºalteri 1 pozisyonunu geçecek ºekilde çeviriniz (motorda E-Start) Marº motoru kesinlikle 10 saniyeden daha uzun çal ºt r lmamal d r. Marº motoru tekrar çal ºt r lmadan önce, 10 saniye beklenmelidir. 50 mm ye kadar olan büyük cisimlerin süpürülerek cihaz n içine al nmas için, kaba pislik kapa aç lmal d r. 209

9 Paket 50 ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Makineyi durdurunuz Filtreyi temizleme Çöp kab n boºalt n z Kullan m ile ilgili aç klamalar Motor kapat lmal d r Pislik kab d ºar ç kar lmadan önce, filtre temizlenmelidir. Süpürme esnas ndaki güvenlikle ilgili aç klamalar Gaz pedal normal durumda Yan süpürge kald r lmal ve devre d º b rak lmal d r Motoru durdurunuz Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Filtre temizleyicisinin sap n bir kaç kere ileri geri hareket ettiriniz Toz oluºma sebebinden dolay, süprüntü kab sallama iºlemi esnas nda makinenin içinde kal r. Kapa aç n z Çöp kab n yükseltme Kapa as n z Çöp deposunu d ºar ç kar n z ve boºalt n z Çöp kutusunu içeri itiniz Kapa çöp kutusuna as n z Kapa kilitleyiniz ºeritlerini, telleri veya buna benzer ºeyleri süpürmeyiniz, aksi takdirde süpürme mekanizmas na zarar vermesine yol açars n z. mm büyüklü üne kadar olan parçalar süpürebilirsiniz, daha büyük parçalar ise direkt olarak çöp kab na at n z. Kuru zeminleri süpürme Temizlik iºlemini mükemmel bir ºekilde yapabilmek için vas ta sürüº h z n ºartlara uygun olarak ayarlaman z gerekir. Temizlik esnas nda düzenli aral klar ile filtrenin temizlenmesi ve çöp kab n n boºalt lmas gerekir. Süpürme silindirini kald r n z Alet kaportas n aç n z Yak t maddesi giriºini kapat n z Alet kaportas n kapay n z 210

10 Nemli ve slak zeminleri süpürme Filtreyi neme karº korumak için filtre kapa n aç n z Dönme sistemindeki pimin filtre kapa n n oyu unu kavramas gerekir. Kaba parçalar n al nmas Kaba çöp kapa n aç n z Dü me çekilmeli ve tutulmal d r Çok az bir h zla kaba çöpü içeri at n z Kaba pislik kapa aç kken, süpürme merdanesi öne do ru taº veya çak l f rlatabilir. nsanlar, hayvalar veya eºyalar için herhangi bir tehlike olmamas na dikkat edilmelidir. Engelleri geçiniz Makinenin kullan lmamas Makine uzun bir süre kullan lmazsa lütfen aºa daki hususlara dikkat ediniz. Süpürme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z Çöp emme makinesini yuvarlanmalara karº emniyet alt na al n z Çöp emme makinesinin içini ve d º n temizleyiniz Yak t vanas nda yak t beslemesi kapat lmal d r Ateºleme bujisini d ºar ç kar n z Yakl. 3 cm³ ya buji deli ine koyunuz ve motoru bujisiz bir çok kere patinaj yapt r n. Ateºleme bujisini tekrar tak n z Akümülatör ºasi kablosunun ba lant s ayr lmal d r Aküyü yakl. ki ayl k aral klarla doldurunuz Makineyi korumal ve kuru yerlerde b rak n z Nakliye Nakliye ile ilgili aç klamalar Makineyi nakliye esnas nda kaymalara karº emniyet alt na al n z.. Makineyi germe kay ºlar veya ipleri ile emniyet alt na al n z. Makineyi tekerklerin alt na kama koyarak garanti alt na al n z. Sabitleme alan Temizlik ve bak m Süpürme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z ç k sm n n temizli i Tehlike! Toz maskesi tak n z! Koruma gözlü ü tak n z! Bez ile temizleyiniz Bas nçl hava ile püskürtünüz D º k sm n n temizli i Islak bir bez ile temizleyiniz. Sert temizlik maddeleri kullanmay n z! 50 mm yüksekli e kadar olan engeller Yavaº ve dikkatli bir ºekilde ileriye do ru sürünüz. 50 mm yüksekli i üstündeki engeller Cihaz uygun bir rampa üzerinden sürülmelidir. Sabitleme alan Takviye çerçevesindeki ba lant alan için olan iºaretlere dikkat ediniz! (Zincir simgeleri) 211

11 Bak m aral klar Çal ºma saati göstergesi Kapak kontak ºalterinin ve koltuk kontak ºalterinin fonksiyonu kontrol edilmelidir Tahrik kay º n n gerilimini, aº nmas n ve fonksiyonunu kontrol ediniz Bowden kablolar n ve hareketli parçalar gevºek olmas na karº kontrol ediniz Süpürge alan ndaki conta ºerit ayarlar n ve aº nmas n kontrol ediniz Tekerlek hava bas nc n kontrol ediniz Akü asit seviyesini kontrol ediniz Bak m çal ºmalar Güvenlik ile ilgili aç klamalar Haz rl k Süpürme makinesini düz bir alana koyunuz E er motor dönüyorsa, motoru kapat n z Kontak anahtar n ç kar n z Direksiyonun montaj Akünün iºletmeye sokulmas Tehlike! Akü ile çal º rken güvenlik kurallar na muhakkak dikkat ediniz! Çal ºma saati göstergesi bak m aral klar konusunda size bilgi verir. Müºteri taraf ndan yap lan bak m Yetkili servis taraf ndan yap lmas gereken bak m, müºteri taraf ndan yapt r ld nda yetkili uzman bir kiºi taraf ndan yap lmal d r. Gerekli oldu unda her zaman Kärcher yetkili servisine baºvurabilirsiniz. Makine kald r ld zaman her bir deste in kilitlenmiº olas gerekir Ön tekerlek sürme yönüne göre ayarlanmal d r Direksiyonu, direksiyon miline tam oturacak ºekilde tak n z Akü hücrelerinin kapaklar n sökünüz Günlük bak m Motor ya seviyesini kontrol ediniz Süpürme silindirini ve yan f rçalar aº nmaya ve sar lm º ºeritlere karº kontrol ediniz Toz filtresini temizleyiniz Bütün iºletme elemanlar fonksiyonlar n kontrol ediniz Haftal k bak m Hava filtresini kontrol ediniz Hidrolik ya durumunu kontrol ediniz Her 50 çal ºma saatinde bak m Ya de iºimi, doldurma miktar ve tipi için teknik özelliklere bak n z Ateºleme bujisini kontrol ediniz Yetkili servis bak m 5 iºletme saatinden sonra bak m lk kontrol Her 100 çal ºma saatinde bak m Her 500 saatte bak m Garanti haklar n n korunmas için, garanti süresince tüm servis ve bak m iºlemleri yetkili bir Kärcher Yetili Servisi taraf ndan yap lmal d r. Direksiyon simidini kovanl anahtar ile (anahtar a z geniºli i 27 mm) iyice vidalay n z Akü hücrelerini herhangi bir akü asidiyle MAX ibaresine kadar doldurunuz Gerekirse akü asidi ilave ediniz Akü hücrelerinin kapaklar n tak n z Kapa tak n z 212

12 Akümülatörün tak lmas ve sökülmesi Akümülatör asit seviyesinin kontrolü ve ilave edilmesi Tehlike! Akü ile çal º rken güvenlik kurallar na muhakkak dikkat ediniz! Akünün yerine konulmas Akü tutucusunun vidas n ç kar n z Art kutbu kablosunu tak n z Spesifik a rl k 1,15 kg/l alt nda. Akü asit aynas hücreleri çok düºük oldu u zaman levhan n yukar kenar slan ncaya kadar dam t lm º su ile doldurunuz 1,28 kg/l lik spesifik a rl a ulaº lana kadar aküyü ºarj ettiriniz Akü ºarj ekipman n n eksi kutup kablosunu akünün eksi kutup kablosuna tak n z Akü ºarj ekipman n n art kutbu kablosunu akünün art kutbu kablosuna tak n z Akü ºarj ekipman n aç n z ve ºebeke fiºini tak n z Akümülatör, akümülatör mesnedi ile birlikte tak lmal ve vidalanmal d r Akümülatör, akümülatör mesnedi ile birlikte sola kayd r lmal ve böylelikle akümülatör mesnedinin k vr k taraf n n sac n arkas n girmesi sa lanmal d r. Akü tutucusunu tak n z S v elektrolitli akümülatör kullan lmas halinde, akümülatör kutuplar n n korozyona karº korunmas için üzerlerine kutup ucu gres ya sürülmelidir! Eksi kutbu kablosunu tak n z Hava boºaltma hortumunu oyuktan geçiriniz Akünün ç kar lmas Akümülatör sökülürken, önce eksi kutup hatt ve sonra art kutup hatt sökülür. Akü hücrelerinin kapaklar n sökünüz Her hücreden asit ölçe i ile bir deneme parças al n z Asit deneme parças n tekrar ayn hücreye dam t n z ªarj edilmiº akünün spesifik asit a rl 20 C de 1,28 kg/l dir. K smen deºarj olmuº akünün spesifik asit a rl 1,00 ila 1,28 kg/l dir. Asidin spesifik a rl bütün hücrelerde eºit olmal d r. Akü doldurma Tehlike! Akü ile çal º rken güvenlik kurallar na muhakkak dikkat ediniz! Garanti hakk sadece Kärcher firmas n n önermiº oldu u akü ve ºarj aletini kulland n z zaman geçerli olur. Aküyü mümkün olan en küçük ºarj ak m ile yükleyiniz. Akü üretici firmas n n kullanma k lavuzuna muhakkak dikkat ediniz. Kärcher firmas n n tam otomatik ºarj cihaz n kullan. 213

13 Ya Ya Ya ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Sigorta otomat n n aç lmas (çal ºt r lmas ) Yak t doldurma Motor ya seviyesini kontrol ediniz Motor ya ilave ediniz Motor ya n de iºtiriniz Tehlike! Motorun so umas n bekleyiniz "Park freni" iºletme ºeklini ayarlay n z Alet kaportas n aç n z Depo kapa n aç n z Yanma tehlikesi! Motorun so umas n bekleyiniz. ªalter çevrilmelip aç lmal d r Sigorta otomat, yavaº start aral nda (10 saniyeden fazla) da devreye girebilir. "Normal benzin, kurºunsuz" doldurunuz. Deponun kapa n kapat n z Taºan benzin silinmeli, ya ve benzin ile kirlenmiº bezler çevreyi koruma prensibine uygun bir ºekilde giderilmelidir. Tank kapa n ya ölçme çubu u ile d ºar ya do ru döndürünüz Tank kapa n ya ölçme çubu u ile d ºar ya do ru döndürünüz Tank kapa n ya ölçme çubu u ile d ºar ya do ru döndürünüz Ya ölçme çubu unu siliniz ve içeriye sokunuz Ya ölçme çubu unu ç kar n z seviyesi "Min" ve "Maks." iºaretlerinin aras nda olmal d r. seviyesi "Min" (asgari) iºaretinin alt ndaysa, ya ilave edin. doldururken seviyesi "Max" (azami) iºaretini geçmemelidir. Motor ya ya de iºtirme pompas ile doldurulmal d r Ya çeºitleri: Bak n z "Teknik özellikler" Ya doldurma deli ini kapat n z En az ndan 5 dakika bekleyiniz Motor ya seviyesini kontrol ediniz Motor ya, ya de iºtirme pompas ile, ya doldurma a z üzerinden emilmelidir Motor ya doldurunuz Motor ya seviyesini kontrol ediniz 214

14 Hidrolik ya n n kontrolü ve takviye edilmesi Hava filtresi de iºtirilmelidir Bujileri temizleyiniz ve de iºtiriniz V kay º n n kontrolü ve ayar n n düzeltilmesi Yanma tehlikesi! Tahrik motoru ve egzos tesisat gibi s cak parçalara dokunmay n z. Tehlike! Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Ya seviyesi, "Min" (asg.) iºaretinden yukar da olmal d r. Kapatma kapa n n kanatl somunu sökülmelidir Tank kapa n ç kar n z Tehlike! Motor kapat ld ktan sonra duruncaya kadar yakl s gereklidir. Bu süre esnas nda kesinlikle tahrih alan ndan uzak durunuz! Alet kaportas n aç n z Süpürme silindiri tahriki (1 kademe) Kapa aç n z Hidrolik ya ilave ediniz Filtre ünitesinin kanatl somunu sökülmelidir Alet kaportas n aç n z Ateºleme bujisi fiºini çekiniz Motordan merkezi tahrik miline giden tahrik Süpürme silindiri tahriki (2 kademe) Makineyi kald r n z ve destekleri yerine oturtunuz Koruyucu plakan n vidalar n ç kar n z Filtre tertibat n d ºar ç kar n z Yeni filtre tertibat tak n z Filtre ünitesi tak l p vidalanmal d r Tank kapa n tak n z Kapatma kapa tak l p vidalanmal d r Ateºleme bujisini d ºar ç kar n z Yeni buji tak n z Ateºleme bujisi fiºini tak n z Motordan hidrostata giden tahrik 215

15 Sürme tahrik zincirinin gerilmesi Yan süpürgeyi kontrol edilmesi Süpürme silindirini de iºtiriniz Germe makaras n n aks n ç kar n z Bir boru kerpeteni ile germe makaras n n aks n yan n za çekiniz ve tutunuz Germe makaras n n aks n s k n z Alet kaportas n aç n z Yan süpürgeyi kald rma Yan süpürgelere tak lm º olan bantlar veya iplikler ç kar lmal d r F rça k llar n n aº nmas ndan dolay süpürme iºlemi görünür bir ºekilde iyi sonuç vermemeye baºlarsa, de iºtirme iºlemi gereklidir. Akülerin ç kar lmas Çöp kab n ç kart n z Süpürme silindiri kilitdini d º kaplama yan panosu üzerinden d ºar çekiniz Süpürme silindirini kontrol ediniz Zincir germe çark n n aks çözülmelidir Çöp kab n ç kart n z Deste i açma Süpürme silindiri kilidini 90 çeviriniz Yan süpürge tahri inin kontrolü Yuvarlak kay º n gerginli i ve aº nma durumu kontrol edilmeli ve gerekirse de iºtirilmelidir Zincir gerginli i ayarlanmal d r Zincir germe çark n n aks s k lmal d r Sürme tahrik zinciri s k gerilmemelidir! Süpürme silindirinin ºeritlerini veya iplerini ç kar n z Çöp kab n yerleºtiriniz Destek kilitleninceye kadar makineyi kald r n htiyaç halinde deste i elle kilitleyiniz Süpürme silindirini çeviriniz ve aºa do ru ç kar n z 216

16 Ok ºletme k lavuzu KMR 1050 S B Türkçe Yan süpürgelerin de iºtirilmesi Toz filtresini de iºtiriniz F rça k llar n n aº nmas ndan dolay süpürme iºlemi görünür bir ºekilde iyi sonuç vermemeye baºlarsa, de iºtirme iºlemi gereklidir. Filtre tesisat nda çal º rken toz maskesi tak n z Hassas tozlar ile çal ºma iºleminde güvenlik kurallar na uyunuz F rça ünitesi pozisyonuna dikkat ediniz! hareket yönünü gösterir Filtre temizleme kolunu d ºar çekiniz Toz filtresini de iºtiriniz Yeni filtreyi takarken yaprak levhalar n zarar görmemesine dikkat ediniz Yeni süpürge silindiri tak n z 3 çten alt köºeli vidalar gevºetiniz Yan süpürgeleri ç kar n z Filtre kapa n aç n z Toz filtre kasas n gevºetiniz Süpürme silindirini çeviriniz ve süpürme silindiri kilitlerinin kapanmas n sa lay n z Makineyi tutunuz Deste i açma Makineyi indiriniz Aküleri tak n z Çöp kab n yerleºtiriniz Palete yeni yan süpürgeler tak n z çten alt köºeli vidalar s k n z Filtre temizleme kolunun ba lant s n gevºetiniz Toz filtre kasas n d ºar ç kar n z 217

17 Conta ºeritleri de iºtiriniz Ar za ile ilgili aç klamalar Kenar conta ºeritleri Conta ºeritlerinin ba lant vidas n ç kar n z Yeni conta ºeritleri tak n z ve vidalar henüz s kmay n z Zemin seviyesini ayarlamak için altl klar 2 mm yüksekli e sürünüz Conta ºeritlerini ayarlay n z Conta ºeridinin ba lant s n s k n z Ön taraftaki conta ºeritleri Conta ºeritlerinin ba lant vidas n ç kar n z Yeni conta ºeritleri tak n z ve vidalar henüz s kmay n z Altl klar 2 mm yüksekli e sürünüz ve conta ºeritlerinin zemin mesafesini mm bir ön dingil ile arkaya gelecek ºekilde ayarlay n z Conta ºeritlerini ayarlay n z Conta ºeridinin ba lant s n s k n z Arka conta ºeridi Çöp kab n ç kart n z Conta ºeritlerinin ba lant vidas n ç kar n z Yeni conta ºeritleri tak n z ve vidalar henüz s kmay n z Altl klar 2 mm yüksekli e sürünüz ve conta ºeritlerinin zemin mesafesini mm bir ön dingil ile arkaya gelecek ºekilde ayarlay n z Conta ºeritlerini ayarlay n z Conta ºeridinin ba lant s n s k n z Makine çal ºm yor Sürücü koldu unda yer alma Alet kaportas n kapay n z Yak t deposunun doldurulmas Akümülatör ºarj edilmeli veya elden çal ºt rma kullan lmal d r Bujinin temizlenmesi/de iºtirilmesi Kärcher yetkili servisine haber veriniz Makine elektrik düzeni üzerinden çal ºt r lam yor Sigorta otomat tekrar aç lmal d r. Motor düzensiz çal º yor Hava filtresi temizlenmeli veya de iºtirilmelidir Benzin beslemesi (giriºi) kontrol edilmelidir Kärcher yetkili servisine haber veriniz Motor çal º yor, fakat makine hareket etmiyor Hidrostattaki by-pass birimi "1" pozisyonuna Tahrik kay º gerilmelidir Kärcher yetkili servisine haber veriniz Motor çal º yor fakat makine sadece yavaº hareket ediyor Motor devir say s ayar na ait gaz kolunu "Tavºan" pozisyonuna al n Makine do ru dönmüyor Süpürme merdanesinin ve yan süpürgelerin kontrolü Kaba çöp kapa n hareket eder hale getiriniz Kaba pislik kapa n n Bowden (kumanda) teli biraz serbest b rak lmal d r (ayar c vatas ) Kay º n gerdirilmesi veya de iºtirilmesi Motorda gaz kolu tavºan sembolüne ayarlanmal d r Kärcher yetkili servisine haber veriniz Makine toz tutuyor Kaba çöp kapa n hareket eder hale getiriniz Kaba pislik kapa n n Bowden (kumanda) teli biraz serbest b rak lmal d r (ayar c vatas ) Toz filtresini temizlenmesi/de iºtirilmesi Süprüntü kab boºalt lmal d r Süprüntü kab nda conta profili de iºtirilmelidir Conta raylar n n ayarlanmas /de iºtirilmesi Kenar bölgede kötü süpürme Yan süpürgeleri de iºtiriniz Kärcher yetkili servisine haber veriniz Yan süpürge kald rma veya süpürme merdanesi kald rma düzeni çal ºm yor Kald rma düzeni halatlar kontrol edilmelidir Kärcher yetkili servisine haber veriniz 218

18 Aksesuar Teknik özellikler Yan süpürge indirme veya süpürme merdanesi kindirme düzeni çal ºm yor Kärcher yetkili servisine haber veriniz Yan süpürgeyi dereye sokma düzeni çal ºm yor Yan süpürge tahri inin tekrar ayarlanmas Kärcher yetkili servisine haber veriniz Yan süpürge aniden (tekleyerek) dönüyor Yuvarlak kay º n gerginli inin ve aº nma durumunun kontrol edilmesi Kärcher yetkili servisine haber veriniz Kullan c için koruyucu tavan montaj seti Çal ºma güvenli i sebeplerinden dolay süpürme makinesinin yüksek raf alan nda iºletilmesi gerekmektedir. Akümülatör ºarj cihaz 12 V Akümülatör Arka tekerlek (patlama / ar za emniyeti) Ön tekerlek (patlama / ar za emniyeti) Ya de iºtirme pompas Lastik minder Temizleyici (karbüratör için) Süpürme merdanesi, orta Profesyonel süpürme merdanesi 3-s ral Sol yan süpürge için içe yerleºtirilmiº tertibat Tamamlay c montaj için. Standart donan mlara mukayesen 18 % ile daha fazla alan performans, daha yüksek verimlilik. Çok az kirli olan d º temizlik için özellikle uygun. Aç klama Yedek parça ihtiyac ve iºlevi ile ilgili di er bilgiler için lütfen Kärcher-Yetkili servislerine baº vurunuz. Ölçü ve a rl klar Uzunluk 1415 mm Geniºlik 825 mm Yükseklik 1115 mm Müsadeli toplam a rl k 345 kg Kendi a rl 205 kg Sürme ve süpürme h z 0-8 km/h Yan süpürgesiz çal ºma geniºli i 620 mm 1 yan süpürgeli çal ºma geniºli i 860 mm 2 yan süpürgeli çal ºma geniºli i 1100 mm Yokuº kapasitesi 20 % Alan performans (teorik) Yan süpürgesiz 5000 m²/h 1 Yan süpürge 6900 m²/h 2 Yan süpürge 8800 m²/h Çöp kab n n hacmi 60 Litre Koruma tarz, damlaya karº muhafazal IPX 3 Süpürme silindiri Çap Uzunluk Devir say s Yan süpürgeler Çap 280 mm 620 mm 550 1/dak 410 mm Honda Motoru Tip Honda, 1-Sil.-Dört zamanl Silindir hacmi 163 cm³ ºletme devir say s 2700 ± 100 1/dak Güç, maks. 4 kw/5,5 PS Yak t, normal (kurºunsuz) 3,6 l Motor ya, API, SE, SG 0,6 l SAE 15W40 Buji, NGK BPR 6 ES Koruma tarz IP 22 Akü 12 V, 12 Ah Tüketim yakl. 0,9 l/h Filtre sistemi ve emme sistemi nce toz filtresinin filtre hacmi 2,1 m² Filtre kullanma kategorisi L (sa l a zarar vermeyen tozlar için) Nominal vakum 5 mbar Nominal hacimsel ak m (debi) 45 l/s Gürültü emisyonu Ses bas nç seviyesi (EN ) Garanti edilen ses gücü seviyesi (2000/14/EU) 76,5 db(a) 97 db(a) Araç titreºimi Titreºim toplam de eri (ISO 5349) Üst uzuvlar (kollar/eller) 3,1 m/s² Ayaklar/Koltuk yüzeyi 1,8 m/s² Çevre ºartlar S cakl k -5 ile + 40 C aras nda Hava nemlili i, çi tutmaz 0-90 % 219

19 AB uygunluk beyani ºbu yaz ile, aºa da ad geçen makinenin tasar m ve yap s aç s ndan ve ayr ca taraf m zdan piyasaya sürülüº ºekli ile talep edilen temel güvenlik ve sa l k koºullar hususunda aºa da s ralanan AB direktiflerine uygun oldu unu beyan ediyoruz. Makinede bizim müsademiz olmadan bir de iºiklik yap lmas halinde, bu beyan geçersiz olur. Ürün: Süpürme emme makinesi, üzerine oturulan cihaz Tip: xxx Normal temel AB direktifleri AB makine yönetmeli i (98/37/AB) AB düºük gerilim yönetmeli i (73/23/AET), de iºtirilmiº ºekli 93/68/AET Elektromanyetik uyumluluk için AB yönetmeli i (89/336/AET) de iºiklik 91/263/AET, 92/31/AET, 93/68/AET Ses emisyonu ile ilgili AB direktifi (2000/14/EU) Uygulanan uyum standartlar DIN EN DIN EN DIN EN :1991 Uygulanan milli standartlar CISPR 12 Uygulanm º uygunluk de erlendirme yöntemi Ek V Ölçülmüº olan ses gücü seviyesi: 95 db(a) Garanti edilen ses gücü seviyesi: 97 db(a) Dahili önlemler al narak, seri üretim cihazlar n n daima güncel AB direktiflerinde öngörülmüº taleplere ve uygulanm º standartlara uygun olmas sa lanmal d r. Aºa da imzas bulunan kiºiler, ba l olduklar iºletme yönetimi ad na ve onlar n verdi i yetki ile bu iºlemi yap yorlar (01/02) Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. ºletme merkezi: Winnenden. Sicil kay t mahkemesi: Waiblingen, HRA 169. ªahsen sorumlu ve kefil ortak. Kärcher Reinigungstechnik GmbH. ºletme merkezi: Winnenden, 2404 Sicil kay t mahkemesi: Waiblingen, HRB ºletme yöneticisi: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Herbert Konhäusner, Georg Metz, Thomas Schöbinger Alfred Kärcher GmbH & Co. Cleaning Systems Alfred-Kärcher-Straße P.O.Box 160 D Winnenden Tel.: Faks :

20 700 D KMR 1050 S B 221

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12)

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12) KM 70/600 R D Register and win! www.kaercher.com 5964320 (03/2) 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12)

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) KM 130/300 R D Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

GKS 75 S GKS 85 S 4... 9 GB 10... 15 F 16... 21 E 22... 27 P 28... 33 I 34... 39 NL 40... 45 DK 46... 51 S 52... 57 N 58... 63 FIN 64...

GKS 75 S GKS 85 S 4... 9 GB 10... 15 F 16... 21 E 22... 27 P 28... 33 I 34... 39 NL 40... 45 DK 46... 51 S 52... 57 N 58... 63 FIN 64... EURO Printed in USA BA 3 609 929 557 GKS 75/85 S Titelseite OSW 12/00 GKS 75 S/85 S - Titel Seite 1 Donnerstag, 30. November 2000 1:53 13 GKS 75 S GKS 85 S D 4... 9 GB 10... 15 F 16... 21 E 22... 27 P

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 B 40 C Bp B 40 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27 Ç NDEK LER 1. G R Þ... 1 1.1. Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras... 1 1.2. Motor Seri Numaras... 1 2. GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 2.1. Genel... 1 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme... 2 2.3. Yang n ve Patlama...

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı