MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET"

Transkript

1 MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir. Bu geliimi salamanın en önemli yollarından birisi ise birbirleriyle ve dier öretmenlerle sürekli etkileim içerisinde olmalarıdır. Bu çalımada, matematik öretmenlerinin birbirleriyle ve dier öretmenlerle aralarındaki etkileim durumları kıdem ve cinsiyet deikenleri açısından belirlenmeye çalıılmıtır. Bunun için, 14 maddeden oluan bir ölçekten yararlanılmıtır. Yapılan faktör analizi sonucunda, ölçein dört faktörden olutuu ve tek faktöre yönelik toplam varyansı açıklama oranının.37 ve Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısının ise.86 olduu belirlenmitir. Ölçek bu haliyle, eitim-öretim yılı II. döneminde Sivas il merkezinde bulunan 25 resmi ilköretim okulunda görev yapan 40 matematik öretmenine uygulanmıtır. Verilerin analizi sonucunda, matematik öretmenlerinin birbirleriyle ve dier öretmenlerle; öretimle ilgili fikirleri paylama, kendini yetitirme, meslektalarıyla ibirlii içinde olma ve iletiim kurma bakımından genellikle ayda bir etkileim içerisine girdikleri belirlenmitir. Ayrıca, erkek matematik öretmenlerinin, bayan matematik öretmenlerine göre öretimle ilgili fikirleri paylama ve kendini yetitirme bakımından daha fazla çaba harcadıkları ve kıdemin bu faktörler üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadıı da tespit edilmitir. Anahtar Sözcükler: Matematik öretimi, matematik öretmenleri, matematik öretmenlerinin etkileimi INTERACTION LEVELS OF MATHEMATICS TEACHERS ABSTRACT Teachers are the most important part of the teaching process. Therefore, mathematics teachers should be open minded about making reflections on their teaching and self-training. One of the most important ways to make that happen is to interact each other and other teachers in a continuous manner. The present study attempted to examine mathematics teachers interactions with each other and other teachers based on teaching experince and sex variables. An instrument including 14 items was used in the study. * Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Eitim Fak. lköretim Böl. Matematik Eitimi ABD., Sivas

2 Yüksel DEDE Factor anaylsis showed that the instrument included four factors and onefactor analysis of variance is.37 and Cronbach =.86. During the education in , the instrument was administered to 40 teachers in 25 elementary and middle schools in Sivas. Analysis of data showed that mathematics teachers interacted with each other and other tecahers once a month with regard to sharing their ideas about teaching, self-training, collaboration with their colleagues, and making communication with others. Moreover, as opposed to female mathematics tecahers, male mathematics teachers made a more effort to share their ideas about teaching and selftraining. It was also found that there was no meaninful relation between teaching experince and the factors mentioned above. Keywords: Teaching of mathematics, mathematics teachers, interaction of mathematics teachers 1. GR Örencilerin matematik baarılarının arttırılması ve baarısızlık nedenlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir çok aratırma mevcuttur (Dursun ve Dede, 2004, Meece, 1996; Papanastasiou, 2002; TIMMS-R, 1999). Bu aratırmaların sonuçlarına göre, örencilerin genel olarak örenmelerini özelde de matematik baarılarını etkileyen bir çok faktör vardır. Bu faktörler birbirleriyle de etkileim içerisindedirler. Örencilerin örenme düzeyleri, öretmenlerin matematii öretim biçimi, matematiin yapısı, okulların durumu ve ilevi, cinsiyet, sosyal statü ve ekonomik durum bu faktörlerden bazılarıdır. Kısacası örencilerin, matematik baarısını etkileyen bir çok faktör vardır ve bu faktörler arasında matematiin öretimi de yer almaktadır. Matematiin öretiminde ise müfredat ve öretmenler belirleyici faktörler olarak düünülebilir. Matematik müfredatının yeniden düzenlemesi ve çaın artlarına uydurulmasına yönelik çalımalar dünyada olduu gibi ülkemizde de yapılmaktadır. Aynı durum, öretmen yetitirme programları için de geçerlidir. Kaliteli ve çaın gereklerini yerine getirebilen öretmenlerin yetitirilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle, öretmen yetitirme programlarının bu dorultuda hazırlanması gereklidir. Çünkü, örencilerin örenme düzeylerinin arttırılması ve özellikle de matematik eitiminin kalitesinin yükseltilmesi için en önemli i öretmenlerin kalitesinin yükseltilmesidir (Wu,1999). Bu durum ise matematik öretmenlerinin üst düzeyde alan ve pedagoji bilgisine sahip olmalarını gerektirmektedir. Bunun için öretmenlerin, geliimin farkında olmaları, bilgiyi ina etmeleri, bilgiden pratie geçebilmeleri, uygulama ve eletirel düünebilme becerilerine haiz olmaları gereklidir. Bu becerilerin bir veya daha fazlasının kazanımı için ise aaıdaki ilkeler kullanılabilir. Bunlar: 177

3 1) Matematik ile yorulma: Matematiksel problemlerle sürekli urama. 2) Çalıma grubu/grupları oluturma: Verilerin analizi, sınıflardaki uygulamalar ve yeni bilginin aratırılması için çalıma grubunun/gruplarının oluturulması. 3) Örenci çalımalarının incelenmesi: Örencilerin ürünlerini olutururken sahip oldukları düünceleri ortaya çıkarabilecek uygun öretim stratejileri ve materyallerin seçilmesi. 4) Uygulama aratırmaları: Örencilere özgün çalıma ortamları hazırlama ve projeler hazırlatma. 5) Dersin ilenmesi: Örencilerin anlamalarını artırmak için ders materyallerinin yeniden düzenlenmesi ve kullanılması. 6) Dersin gelitirilmesi ve adaptasyonu: Örencilerin örenme ihtiyaçlarını en iyi ekilde karılayabilmek için var olan öretim stratejileri ve materyallerinin adaptasyonu ve yenilerinin oluturulması. Lin 7) Öretmenler arası ibirlii: Öretmenlerin, örencilerin örenmelerini ve kendilerinin öretimlerini gelitirmeleri için dier öretmenlerle sürekli iletiim halinde olmaları. 8) Ders planı: Günlük, haftalık, aylık ve yıllık ders planlarının hazırlanması (Mid-continent Research for Education and Learning (McREL), 2001). Bir okul ortamında, örenci-örenci, öretmen-örenci, öretmen-aile ve öretmen-öretmen etkileimleri ne kadar iyi bir ekilde salanabilirse öretimin kalitesinin de o oranda artabilecei söylenebilir. Yukarıda verilen maddelerde, kaliteli bir öretim ortamının oluturulmasında dikkate alınması gereken ilkelerden bahsetmektedir. Burada, 2. ve 7. maddeler öretmenlerin birbirleriyle iletiim halinde olmaları gerektiini belirtmektedir. Bu ekilde öretmenlerin, alan, formasyon ve genel kültür bilgileri artabilir ve bu durum da örencilerin örenmelerini arttırabilir. Ball, öretmenlerin etkili bir ders ortamı oluturmalarına ve bilgilerini gelitirmelerine yardımcı olabilecek ders süresince örenme kapasitesinin geliimi adlı bir model gelitirmitir. Bu modelin gösterimi ekil 1 de verilmitir: 178

4 Yüksel DEDE ekil 1. Bir dersin örenme kapasitesinin gelitirilmesi modeli (Ball, 2001; Akt: Lewis, Perry &Murata, 2004) Örenci 1) Öretmenlerin sınıf ortamları Örenci Alan Öretmen 3.Yararlanılacak kaynaklar (uzmanlar,materyaller gibi), aratırmalar Planlama/Revize Öretmen Tartıma Alan Öretmen Örenci Örenci Aratırma Dersi Öretim/Gözlem 2. Grup çalımaları, etkileimler, aktiviteler 4. ehir, bölge, okul ortamı 179

5 ekil 1 den, öretmenlerin öretimlerinin kalitesini artırmak için nasıl bir ders hazırlıı içinde olmaları gerektiine yönelik bilgiler verildii görülmektedir. Öretim kapasitesinin gelitirilmesine yönelik verilen bu model üç aamadan olumaktadır. Bunlar: Öretim için bilgi sahibi olma, derse hazırlık bilgisi ve motivasyondur. Bu üç adımın elde edilebilmesi için birbiriyle etkileimli dört özellik vardır. Bunlar: 1) Öretmenlerin inançları, bilgileri ve sınıf ortamları, 2) Ders hazırlama grubunun (zümre çalımaları vs.) ortamı, etkileimi ve aktiviteler, 3) Uzman kiilere ve kaynaklara eriim (uzman kiiler, kitaplar, dergiler, materyaller vs.), 4) Ders ortamının yapıldıı yer ve genel durumudur (ehir, bölge, okul vs.). 1. maddede verilen inanç kavramını Eren (2001:73; Akt:Tavancıl, 2002:74), bireylerin kendi dünyalarının bir yönü ile algıları ve tanımlarının oluturduu sürekli duygular aıdır olarak tanımlarken Tavancıl (2002:74) ise inancı, bireyin bir konu ile ilgili bililerinin tümü olarak tanımlamıtır. ekil 1 de, birbiri içine geçmi çemberler görülmektedir. Bu çemberler, öretmenlerin etkili bir ders ortamı oluturmaları için gözlem, planlama, tartıma ve yeniden gözden geçirme etkinliklerini tekrarlı bir ekilde yapmaları için bir aracı olarak görülebilir. Etkili bir ders ortamının oluumunda, örenci, öretmen ve içerik (örnein, matematik) arasında bir etkileim olduu görülmektedir. Bir sınıf ortamında, örenci-örenci etkileimi dersten istenilen sonucun alınması için önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, öretmen-öretmen etkileimleri de, yeni pedagojik yaklaımların sınıf ortamlarına taınmasında, yeni öretim yöntemlerinin uygulanmasında ve anlatılacak konunun içeriine uygun materyallerin gelitirilmesinde etkili olabilir (Lewis, Perry &Murata, 2003). Bu nedenle bu aratırmada, matematik öretmenlerinin, birbirleriyle ve dier öretmenlerle aralarındaki etkileim durumları belirlenmeye çalıılmıtır. Bunun için aaıdaki problemlere cevap aranmıtır: 1. Matematik öretmenlerinin, öretmen etkileimi ölçei faktörlerine ilikin görüleri nelerdir? 2. Öretmen etkileimi ölçei faktör puanları, cinsiyete ve kıdeme göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 3. Kıdem ve cinsiyet deikenleri, matematik öretmenlerinin öretmen etkileimi ölçei faktörlerine ilikin görülerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 180

6 Yüksel DEDE 2. YÖNTEM 2.1. Aratırma Modeli Aratırmada matematik öretmenlerinin birbirleriyle ve dier öretmenlerle etkileimlerine ilikin görüleri belirlenmeye çalıılmıtır. Bu ekliyle aratırma betimsel bir aratırmadır Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini, Sivas il merkezinde görev yapan ilköretim okullarında görev yapan matematik öretmenleri oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini ise eitim-öretim yılı II. döneminde Sivas il merkezinde bulunan ve random yöntemiyle seçilen 25 resmi ilköretim okulunda görev yapan 40 matematik öretmeni oluturmutur Veri Toplama Aracı ve Gelitirilmesi Bu çalımada, Thair (1999) tarafından gelitirilen ölçekten yararlanılmıtır. Ölçein, Türkçe ye uyarlanması için, ölçek ilk önce aratırma kapsamındaki öretmenlere 19 madde olarak uygulanmı ve buradan elde edilen veriler üzerinde temel bileenler analizi yöntemi uygulanmı ve ölçein dört boyuttan olutuu görülmütür. Ölçekten daha anlamlı boyutlar elde edebilmek için varimax yöntemiyle döndürülmü temel bileenler analizi yapılmı ve 1., 3., 4., 10. ve 11. maddeler, birden fazla faktörde yüklendii için ölçekten çıkarılmı ve geriye kalan maddeler üzerinde yapılan ikinci kez döndürülmü temel bileenler analizi sonucunda ölçein 14 maddeden olutuu belirlenmitir. Tablo 1 den görüldüü gibi, 2., 12., 16., 17., 18., ve 19. maddeler birinci faktörde, 7., 8., 13. ve 15. maddeler ikinci faktörde, 5. ve 6. maddeler üçüncü faktörde, 9. ve 14. maddeler ise dördüncü faktörde yüklenmitir. Aratırmacının deerlendirmesi sonucunda, birinci faktördeki maddeler öretimle ilgili fikirleri paylama, ikinci faktördeki maddeler kendini yetitirme, üçüncü faktördeki maddeler ibirlii ve dördüncü faktördeki maddeler ise iletiim kurma olarak isimlendirilmitir. Tablo1. Matematik Öretmenleri nin Etkileimi Ölçei nin Döndürülmü Temel Bileenler Analizi Yöntemindeki Maddelerin Faktör Yükleri Madde No Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 16,81 17,75 18,85 19,66 12,76 2,65 15,79 13,75 8,70 7,61 6,85 181

7 5,68 9,84 14,66 Açıklanan Varyans: 69,85 Faktör 1 : 37,94 Faktör 2 : 12,65 Faktör 3 : 10,24 Faktör 4 : 9,02 Tablo 1 den görüldüü gibi faktör analizinin sonucunda, dört faktörün açıkladıkları toplam varyans %69.85 dir. Ayrıca, maddelerin döndürülmesinden önceki 1.faktör yük deerinin ve tek baına açıkladıı varyansın yüksek olması (%37,9) bu ölçein genel bir faktöre sahip olduunu da göstermektedir. Bu nedenle, bu ölçek dört faktörlü olmasının yanında tek faktörlü olarak da kullanılabilir. Testin güvenirlii için ise Cronbach Alfa Katsayısı hesaplanmı ve.86 olarak bulunmutur Verilerin Analizi Aratırmada kullanılan veri toplama aracı, 5 li likert tipi ölçektir. Öretmenlerin ölçekteki maddeler için verdikleri cevaplar, nadiren = 1, ayda bir = 2, haftada bir = 3, günde bir = 4 ve her ders = 5 eklinde puanlanmıtır. Matematik öretmenlerinin, öretmen etkileimi ölçei faktörlerine ilikin görülerinin belirlenmesinde betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıtır. Ölçein aralık geniliinin, dizi genilii/yapılacak grup sayısı (Tekin, 1993) formülü ile hesaplanması göz önünde tutularak, aratırma bulgularının deerlendirilmesinde esas alınan aritmetik ortalama aralıkları; ; nadiren, ; ayda bir, ; haftada bir, ; günde bir, ; her ders eklinde yorumlanmıtır. Öretmen etkileimi ölçeindeki faktör puanlarının, cinsiyete ve kıdeme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediinin belirlenmesinde ise MANOVA testi kullanılırken, kıdem ve cinsiyet deikenlerinin, matematik öretmenlerinin öretmen etkileimi ölçei faktörlerine ilikin görülerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadıını belirlemek amacıyla da çoklu regresyon analizi kullanılmıtır. 3. BULGULAR VE YORUM Aratırmanın problemlerine yönelik açıklamalar aaıda verilmitir: Problem 1. Matematik öretmenlerinin, öretmen etkileimi ölçei faktörlerine ilikin görüleri nelerdir? 182

8 Yüksel DEDE Tablo 2. Matematik öretmenlerinin öretimle ilgili fikirleri paylama (faktör 1) maddelerine ilikin görüleri Madde No Madde Meslektalarımın öretimim hakkındaki düüncelerini alırım Meslektalarıma gayri resmi olarak öretmenlik yaparım Dier matematik öretmenlerinin derslerinde ne yapıldıını örenmeye çalıırım Meslektalarımla takım çalıması yaparım Öretmenlerle ders planları üzerinde tartıır ve yeni öneriler getiririm n x s 40 2,38 1, ,76 1, ,00 1, ,41 1, ,63 1,29 19 Öretmenlere tavsiyelerde bulunurum 40 2,17 1,32 Tablo 2 de verilen maddelere bakıldıı zaman, matematik öretmenlerinin öretimle ilgili fikirleri paylamaya yönelik görülerinin aritmetik ortalamalarının x =1, 76 ile x = arasında deitii görülmektedir. Öretmenler, verilen altı maddeden birisine nadiren, üç maddeye ayda bir ve iki maddeye ise haftada bir eklinde görü belirtmilerdir. Matematik öretmenlerinin, öretimle ilgili fikirleri paylamaya ilikin görülerine madde bazında detaylı bir ekilde bakıldıında; matematik öretmenlerinin, dier öretmenlerin derslerinde neler yapıldıını örenme ve öretmenlerle ders planları üzerinde tartıma ve yeni öneriler getirme aktivitelerini haftada bir, meslektalarına gayri resmi öretmenlik yapma ilevini nadiren ve meslektalarının öretimi hakkındaki düüncelerini alma, onlarla takım çalıması yapma ve onlara tavsiyelerde bulunma aktivitelerini ise ayda bir yaptıkları belirlenmitir. Bu veriler, matematik öretmenlerinin meslektalarıyla öretimle ilgili fikirlerini paylama konusunda sadece ders planları üzerinde tartıma yapmak noktasında kaldıını göstermektedir. 183

9 Tablo3. Matematik öretmenlerinin kendilerini yetitirme (faktör 2) maddelerine ilikin görüleri Madde No Madde Öretimindeki problemleri amak için meslektalarımdan yardım alırım Öretimimle ilgili yeni fikirlerimi derste uygulamak için meslektalarımın onayını alırım Okuldaki dier öretmenlerle beraber hizmet içi eitim programlarına katılırım Okul saatlerinin dıında meslektalarımla birlikte yemek yemee, çay, kahve vs. içmeye giderim n x s 40 2,38 1, ,25 1, ,58 0, ,58 1,34 Tablo 3 de verilen maddelere bakıldıı zaman, matematik öretmenlerinin, kendilerini yetitirme maddelerine iliki görülerinin aritmetik ortalamalarının x = 1, 58 ile x = 2, 58 arasında deitii görülmektedir. Öretmenler, verilen dört maddeden birisine nadiren, dier üç maddeye ise ayda bir eklinde görü belirtmilerdir. Matematik öretmenlerinin, kendilerini yetitirme maddelerine ilikin görülerine detaylı bir ekilde bakıldıında; öretimlerindeki problemleri amak için meslektalarından yardım isteme, yeni fikirleri derslerde uygulamak için meslektalarının onayını alma ve okul dıında da meslektalarıyla çeitli etkinliklerde bulunma aktivitelerini ayda bir, hizmet içi eitim programlarına katılma aktivitesini ise nadiren yaptıkları belirlenmitir. Bu veriler, matematik öretmenlerinin kendilerini yetitirmekten/gelitirmekten uzak olduklarını göstermektedir. Tablo4. Matematik öretmenlerinin ibirlii maddelerine (faktör 3) ilikin görüleri Madde No 5 6 Madde Sınıfta herhangi yeni bir eye balamak için dier öretmenlerin fikrini alırım Sınıfta kullanacaım öretim materyallerinin tasarımını ve hazırlanmasını dier öretmenlerle beraber yaparım n x s 40 2,35 1, ,68 1,05 184

10 Yüksel DEDE Tablo 4 te verilen iki maddeye bakıldıı zaman matematik öretmenlerinin, birbirleriyle ve dier öretmenlerle ibirlii içinde olma maddelerine ilikin görülerinin aritmetik ortalamalarının x = 1, 68 ile x = 2,35 arasında deitii görülmektedir. Öretmenler, verilen iki maddeden birisine nadiren, dierine ise ayda bir eklinde görü belirtmilerdir. Matematik öretmenlerinin, birbirleriyle ibirlii içinde olma maddelerine ilikin görülerine detaylı bir ekilde bakıldıında; sınıfta kullanılacak öretim materyallerinin tasarımı ve hazırlanması aktivitelerini nadiren, sınıfta herhangi yeni bir eye balamak için dier öretmenlerin fikrini alma etkinliini ise ayda bir yaptıkları belirlenmitir. Bu veriler, matematik öretmenlerinin birbirleri ve meslektaları ile fazla ibirlii içinde olmadıklarını ortaya koymaktadır. Tablo5. Matematik öretmenlerinin iletiim maddelerine (faktör 4) ilikin görüleri Madde No 9 14 Madde Öretimimi izlemeleri için baka öretmenleri dersime davet ederim Sosyal ve kiisel yaantım hakkında meslektalarımla konuurum n x s 40 1,25 0, ,59 1,35 Tablo 5 te verilen iki maddeye bakıldıı zaman, matematik öretmenlerinin, dier öretmenlerle iletiim içinde olma maddelerine ilikin görülerinin aritmetik ortalamalarının x = 1, 25 ile x = 2, 59 arasında deitii görülmektedir. Öretmenler, verilen iki maddeden birisine nadiren, dierine ise ayda bir eklinde görü belirtmilerdir. Matematik öretmenlerinin, dier öretmenlerle iletiim içinde olma maddelerine ilikin görülerine detaylı bir ekilde bakıldıında; öretimlerini izlemek için baka öretmenleri derslerine davet etme etkinliini nadiren, sosyal ve kiisel yaantıları hakkında meslektaları ile konuması etkinliini ise ayda bir yaptıkları belirlenmitir. Bu veriler, matematik öretmenlerinin birbirleri ve meslektaları ile fazla iletiim içinde olmadıklarını göstermektedir. Bu bulgular, Thair (1999) ve Cwikla (2004) tarafından yapılan aratırmaların sonuçlarıyla bazı benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Thair, Endonezya ve Avustralya daki fen öretmenlerinin kiisel, uzmanlık ve sosyal geliimlerini karılatırmıtır. Aratırma sonucunda, iki ülkedeki fen öretmenleri arasında yukarıdaki özellikler bakımından aaıdaki farklılıklar bulunmutur: 185

11 i) Öretim yöntemlerinin kullanımında ve Endonezyalı fen öretmenlerinin, öretimlerinde inançlarını youn bir ekilde yansıtmaları bakımından farklılık vardır. ii) Endonezya daki fen öretmenlerinin sınıflarında yeni öretim aktivitelerini uygulamada eksiklikleri vardır. iii) Avustralya lı fen öretmenleri arasında çok youn bir etkileim vardır. Cwikla tarafından Amerika da yapılan aratırmaya ise 110 ortaokul matematik öretmeni katılmı ve bunlar arasından en fazla 7 yıllık öretim deneyimine sahip 10 öretmen ile mülakat yapılmıtır. Aratırma sonucunda, az tecrübeli öretmenlerin ders pratiklerini nasıl gelitireceklerini bilmedikleri ve sınıf içi uygulamalarını ve öretimlerini paylaabilecekleri meslektalara sahip olmadıkları belirlenmitir. Problem 2. Öretmen etkileimi ölçei faktör puanları, cinsiyete ve kıdeme göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Tablo6. Faktör 1... Faktör 4 Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılıı Deiken Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 n Cinsiyet Bayan 15 1,86 0,78 Bay 25 2,69 1,02 Bayan 15 1,76 0,58 Bay 25 2,45 0,97 Bayan 15 1,70 0,81 Bay 25 2,20 1,10 Bayan 15 1,86 0,87 Bay 25 1,94 0,85 x s sd s F p 7,24 0,01 6,06 0,01 2,29 0,13 0,06 0,79 Faktör-1... Faktör-4 puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları; cinsiyetin, öretmen etkileimi ölçei faktörleri bakımından anlamlı bir farklılık olduunu göstermektedir (Wilks Lambda ( Λ) = 0,771, F (4,35) = 2,60, p <.01). Bu bulgu, Faktör-1... Faktör-4 puanlarından oluan dorusal bileenden elde edilecek puanların, cinsiyete balı olarak deitiini göstermektedir. Tablo 6 da verilen ANOVA sonuçlarından da görüldüü gibi, faktör-1 ve faktör-2 puanları, cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterirken ((F(1,38) = 7,24, p <.05; F(1,38) = 6,06, p <.05), faktör-3 ve faktör-4 puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir ((F(1,38) = 2,29, p >.05; F(1,38) = 0,06, p >.05). Bu bulgulara göre, erkek matematik öretmenleri, bayan matematik öretmenlerine göre öretimle ilgili fikirleri paylama (faktör-1) ve kendini yetitirme (faktör-2) bakımından daha fazla çaba harcamaktadırlar. 186

12 Yüksel DEDE Tablo 7. Faktör 1... Faktör 4 Puanlarının Kıdeme Göre Farklılıı Deiken Kıdem n x s sd F p 0 5 yıl 7 2,41 0, yıl 11 2,02 1,03 Faktör yıl 1 1, ,19 0, yıl yıl üstü 21 2,60 0, yıl 7 2,60 0, yıl 11 1,88 0,63 Faktör yıl 1 1, ,35 0, yıl yıl üstü 21 2,01 1, yıl 7 1,42 0, yıl 11 2,09 1,09 Faktör yıl 1 1, ,07 0, yıl yıl üstü 21 2,19 1, yıl 7 1,85 0, yıl 11 2,04 0,87 Faktör yıl 1 1, ,46 0, yıl yıl üstü 21 1,90 0,93 Faktör-1... Faktör-4 puanları üzerinde yapılan MANOVA sonuçları; kıdemin öretmen etkileimi ölçei faktörleri bakımından anlamlı farklılık olmadıını göstermektedir (Wilks Lambda ( Λ) = 0,712, F (12,88) = 1,002, p >.01). Bu bulgu, faktör-1... faktör-4 puanlarından oluan dorusal bileenden elde edilecek puanların kıdeme balı olarak deimediini göstermektedir. Tablo 7 den de görülecei üzere, faktör-1... faktör-4 puanları kıdeme göre anlamlı farklılık göstermemektedir ((F(3,36) = 1,19, p >.05; (F(3,36) = 1,35, p >.05; (F(3,36) = 1,07, p >.05; (F(3,36) = 0,46, p >.05). Problem 3. Kıdem ve cinsiyet deikenleri, matematik öretmenlerinin, öretmen etkileimi ölçei faktörlerine ilikin görülerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? Kıdem ve cinsiyet deikenlerine göre, faktör 1 in yorumlanmasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 8 de verilmitir: 187

13 Tablo8. Faktör 1 in Yordanmasına likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Deiken B Standart β t p kili Kısmi Hata B r r Sabit 1,02 0,53-4,24 0, Kıdem 0,23 0,09 0,02 0,12 0,90 0,19 0,02 Cinsiyet 0,80 0,34 0,39 2,33 0,02 0,40 0,35 R = 0,40, R 2 = 0, 16 F 3,53, p = 0, 03 ( 2,37) = Kıdem ve cinsiyet deikenleri birlikte, faktör 1 ile orta düzeyde ve 2 anlamlı bir iliki vermektedir ( R = 0, 40, R = 0,16, p <.01). Bu iki deiken birlikte, faktör 1 deki toplam varyansın %16 sını açıklamaktadır. Tablo 8 den görüldüü gibi yordayıcı deikenlerle, yordanan deiken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiinde, kıdem ile faktör 1 arasında pozitif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = ) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun ise r = 0.02 olarak hesaplandıı görülmektedir. Cinsiyet ile faktör 1 arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilikinin ( r = ) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun r = olarak hesaplandıı görülmektedir. Yine tablo 8 den standardize edilmi regresyon katsayısına (β ) göre, yordayıcı deikenlerin faktör 1 üzerindeki göreli önem sırasının, cinsiyet ve kıdem olduu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılıına ilikin t-testi sonuçları incelendiinde ise cinsiyet deikeninin faktör 1 üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduu görülmektedir. Kıdem deikeni ise faktör 1 üzerinde anlamlı bir etkiye sahip deildir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, faktör 1 in yordanmasına ilikin matematiksel model ise aaıda verilmitir: Faktör 1 = 1,02 + 0, 23KIDEM + 0,80 CNSYET Cinsiyet ve kıdem deikenlerine göre faktör 2 in yorumlanmasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 9 da verilmitir: 188

14 Yüksel DEDE Tablo9. Faktör 2 in Yordanmasına likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Deiken B Standart β t p kili Kısmi Hata B R r Sabit 1,17 0,47-2,47 0, Kıdem -9,99E-02 0,08-0,19-1,14 0,26 0,008-0,18 Cinsiyet 0,83 0,30 0,45 2,72 0,01 0,37 0,40 R = 0,40, R 2 = 0, 16 F 3,71, p = 0, 03 ( 2,37) = Kıdem ve cinsiyet deikenleri birlikte, faktör 2 ile orta düzeyde ve 2 anlamlı bir iliki vermektedir ( R = 0, 40, R = 0,16, p <.01). Bu iki deiken birlikte faktör 2 deki toplam varyansın %16 sını açıklamaktadır. Tablo 9 dan görüldüü gibi yordayıcı deikenlerle, yordanan deiken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiinde, kıdem ile faktör 2 arasında pozitif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = ) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun ise r = 0.18 olarak hesaplandıı görülmektedir. Cinsiyet ile faktör 2 arasında pozitif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = ) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun r = olarak hesaplandıı görülmektedir. Yine tablo 9 dan standardize edilmi regresyon katsayısına (β ) göre, yordayıcı deikenlerin faktör 2 üzerindeki göreli önem sırasının, cinsiyet ve kıdem olduu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılıına ilikin t- testi sonuçları incelendiinde ise cinsiyet deikeninin faktör 2 üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduu görülmektedir. Kıdem deikeni ise faktör 2 üzerinde anlamlı bir etkiye sahip deildir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, faktör 2 in yordanmasına ilikin matematiksel model aaıda verilmitir: Faktör 2 = 1,17 9, 99 E-02 KIDEM + 0,83 CNSYET Cinsiyet ve kıdem deikenlerine göre faktör 3 ün yorumlanmasına yönelik regresyon analizi sonuçları tablo 10 da verilmitir: 189

15 Tablo10. Faktör 3 ün Yordanmasına likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Deiken B Standart β t p kili Kısmi Hata B r r Sabit 1,12 0,57-1,96 0, Kıdem 8,108E-02 0,10 0,13 0,77 0,44 0,21 0,12 Cinsiyet 0,37 0,36 0,17 1,01 0,31 0,23 0,16 R = 0,26, R 2 = 0, 07 F 1,43, p = 0, 25 ( 2,37) = Kıdem ve cinsiyet deikenleri birlikte, faktör 3 ile düük düzeyde ve 2 anlamlı bir iliki vermemektedir ( R = 0, 26, R = 0,07, p >.01). Bu iki deiken birlikte faktör 3 deki toplam varyansın %7 sini açıklamaktadır. Tablo 10 dan görüldüü gibi yordayıcı deikenlerle, yordanan deiken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiinde, kıdem ile faktör 3 arasında pozitif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = 0. 21) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun ise r = 0,12 olarak hesaplandıı görülmektedir. Cinsiyet ile faktör 3 arasında pozitif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = ) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun r = olarak hesaplandıı görülmektedir.yine tablo 10 dan standardize edilmi regresyon katsayısına (β ) göre, yordayıcı deikenlerin faktör 3 üzerindeki göreli önem sırasının, cinsiyet ve kıdem olduu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılıına ilikin t-testi sonuçları incelendiinde ise cinsiyet ve kıdem deikeninin faktör 3 üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadıı görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, faktör 3 ün yordanmasına ilikin matematiksel model aaıda verilmitir: Faktör 3 = 1,12 + 8,108 E 02 KIDEM + 0,37 CNSYET 190

16 Yüksel DEDE Tablo11. Faktör 4 ün Yordanmasına likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Deiken B Standart β t p kili Kısmi Hata B r r Sabit 1,81 0,49-3,68 0, Kıdem -2,20E-02 0,09 0,04-0,24 0,80-0,01-0,40 Cinsiyet 0,10 0,31 0,06 0,33 0,73 0,04 0,05 = 0,05 R, R 2 = 0, 03 F 0,06, p = 0, 93 ( 2,37) = Kıdem ve cinsiyet deikenleri birlikte, faktör 4 ile düük düzeyde ve 2 anlamlı bir iliki vermemektedir ( R = 0, 05, R = 0,03, p >.01). Bu iki deiken birlikte faktör 4 deki toplam varyansın %3 ünü açıklamaktadır. Tablo 11 den görüldüü gibi yordayıcı deikenlerle, yordanan deiken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiinde, kıdem ile faktör 4 arasında negatif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = 0. 01) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun ise r = 0,40 olarak hesaplandıı görülmektedir. Cinsiyet ile faktör 4 arasında pozitif ve düük düzeyde bir ilikinin ( r = ) olduu ve dier deikenler kontrol edildiinde iki deiken arasındaki korelasyonun r = olarak hesaplandıı görülmektedir. Yine tablo 11 den, standardize edilmi regresyon katsayısına (β ) göre, yordayıcı deikenlerin faktör 4 üzerindeki göreli önem sırasının, cinsiyet ve kıdem olduu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılıına ilikin t-testi sonuçları incelendiinde ise kıdem ve cinsiyet deikeninin faktör 4 üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadıı görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, faktör 4 ün yordanmasına ilikin matematiksel model aaıda verilmitir: Faktör 4 = 1,81 2,20E 02 KIDEM + 0,10 CNSYET 4. SONUÇ ve ÖNERLER Bu aratırma sonucunda aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır: 1) Matematik öretmenleri, birbiriyle ve dier öretmenlerle öretimle ilgili fikirleri paylama noktasında genellikle ayda bir veya haftada bir, kendilerini gelitirme noktasında genellikle ayda bir, dier öretmenlerle ibirlii içinde olma noktasında genellikle ayda bir ve iletiim kurma noktasında ise genellikle ayda bir etkileim içerisindedirler. 191

17 2) Erkek matematik öretmenleri, bayan matematik öretmenlerine göre öretimle ilgili fikirleri paylama ve kendilerini yetitirme bakımından daha fazla çaba harcamaktadırlar. Meslektalarıyla ibirlii içinde olma ve iletiim kurma bakımından ise bay ve bayan matematik öretmenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıtır. 3) Öretmenlerin öretimle ilgili fikirleri paylama, kendini yetitirme, ibirlii içinde olma ve iletiim kurma durumları kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 4) Cinsiyetin, öretmenlerin öretimle ilgili fikirleri paylama ve kendilerini yetitirmeleri üzerinde anlamlı bir yordayıcı, meslektalarıyla ibirlii içinde olma ve iletiim kurma bakımından ise anlamlı bir yordayıcı olmadıı belirlenmitir. Kıdem deikeninin ise öretmenlerin öretimle ilgili fikirleri paylama, kendini yetitirme, meslektalarıyla ibirlii içinde olma ve iletiim kurma bakımından anlamlı bir yordayıcı olmadıı tespit edilmitir. Bu bulgular ııında unlar önerilebilir: * Matematik öretmenleri, sınıflarında etkili bir ders ortamı oluturmaları için birbirleriyle ve dier öretmenlerle daha sık etkileim içinde olmalıdırlar. * Tecrübeli matematik öretmenlerinin genç meslektalarına öretimle ilgili daha fazla tavsiyelerde bulunması lazımdır. Çünkü kıdemin, ölçekteki hiçbir faktör üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadıı belirlenmitir. 192

18 Yüksel DEDE KAYNAKÇA Cwikla, J. (2004). Less Experinced Mathematics Teachers Report What is Wrong with their Professional Support System. Teachers and Teaching. Theory and Practice. 10 (2). 181,197. Dursun,. ve Dede, Y. (2004). Örencilerin Matematikte Baarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öretmenlerinin Görüleri Bakımından. Gazi Ün. Gazi Eitim Fak. Dergisi. 24(2), Lewis,C., Perry, R.&Murata, A. (2003, April). Lesson Study and Teachers' Knowledge Development: Collaborative Critique of a Research Model and Methods. American Educational Research Association Annual Meeting (AERA). Division K, Section 7. Chicago, IL. Lewis,C., Perry, R.&Murata, A. (2004, April). What Constitutes Evidence of Teachers Learning from Lesson Study? American Educational Research Association Annual Meeting (AERA), Division K, Section 7. San Diego, CA. McREL. (2001). What are the characteristics of effective professional development for mathematics, pg ? From EdThoughts: What We Know About Mathematics Teaching and Learning. ThoughtsMath_14.pdf. (September 14, 2004). Meece, J.(1996). Gender Differences in Mathematics Achievement: The Role of Motivation. Yayımlandıı Kitap M. Carr (Editör), Motivation in Mathematics. Hampton Press, Inc. Cresskill, New Jersey Papanastasiou, C. (2002). Effects of Background and School Factors on the Mathematics Achievement. Educational Research and Evaluation. 8(1), Tavancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 1. Baskı Nobel Yay. Ankara. Tekin, H. (1993). Eitimde Ölçme ve Deerlendirme. Yargı yay. (7. Baskı). Ankara. 193

19 Thair, M. (1999). The Responsiveness of an Australian Science Teacher Professional Development Program to the Needs of Local and Developing Country Science Educators. This thesis is presented as part of the requirements for the award of the degree of doctor of Philosophy of the Curtin University of Technology. Australia. The Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R). (1999). Philippine Report. Volume 2. Mathematics. < sei.dost. gov. ph/timss-mdoc >, (2003, Ocak 22). Wu, H. (1999). Professional Development of Mathematics Teachers. Notıces of the Ams. 4(5)

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı