KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne"

Transkript

1 ISSN Eylül 2014 Cuma Görüflme BUGÜN Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Galler deki NATO Zirvesi kapsam nda, bugün ABD Baflkan Barack Obama ile bir araya gelecek. Cumhurbaflkan Erdo an, Azerbaycan'daki temaslar n n ard ndan, 4-5 Eylül'de yap lacak toplant ya kat lmak üzere Galler'e geçti. Birleflik Krall k' n ev sahipli indeki zirvede, baz devlet ve hükümet baflkanlar ile bir araya gelecek Erdo an, bugün saat te ABD Baflkan Obama ile görüflecek. Toplant, Erdo an' n "Cumhurbaflkan " olarak kat laca ilk uluslararas zirve olacak. O saray gerekli! Yeni bir tart flma konumuz oldu: Çankaya Köflkü Gereksiz bir tart flma. Çünkü, sahip oldu u özel önem, bugünün koflullar nda ondan bekleneni vermesine yeter mi? Yetmez! Çünkü tüm dünya gibi Türkiye de de ifliyor, gelifliyor Dursun ERKILIÇ n Fiyat 25 Kr yaz s 12. SAYFADA Erdo an ve Aliyev den KOR DOR MÜJDES! kinci yurtd fl gezisini kardefl ülke Erdo an, "Kardeflli imizin zirve yapt en önemli konu Azerbaycan a yapan d fl politikada malum Da l k Karaba konusudur. Bu Cumhurbaflkan Recep Tayyip konuyu yine her zaman oldu u gibi gündemimizin en önemli maddesi olarak ele ald k" dedi. Cumhurbaflkan Erdo an, Erdo an, Azerbaycan "NATO Zirvesi'nde özellikle bu zirveye yönelik geçmiflten bugüne yap lan tüm toplant larda Azerbaycan'a yönelik verilen Cumhurbaflkan lham Aliyev ile Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an'a, düzenledi i ortak bas n Azerbaycan Cumhurbaflkanl taraf ndan sözler var, bu sözleri orada da gündeme getirmek suretiyle toplant s nda, Güney Kafkaslar Gaz "Haydar Aliyev Onur Niflan " verildi. Azerbaycan Cumhurbaflkanl taraf ndan sunulan bir an önce di er ülkelere verilen sözler peyderpey nas l yerine geliyorsa Azerbaycan'a verilen sözlerin de yerine getiril- "Haydar Aliyev Onur Ödülü", Cumhurbaflka- Koridoru'nun temel atma töreninin 20 Eylül de yap laca n bildirdi. mesini ilgili ülkelerden isteyece iz" diye konufltu. 12 DE n lham Aliyev taraf ndan takdim edildi. CHP'de ola anüstü gün Geniflbant internet abone say s nda art fl Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan n aç klamalar 6 DA Alternatif t bba ilgi Lokman Hekim M s r Çarfl s Ma- aza Sorumlusu U ur Demirbafl, konuyu Kenan ERGEN e de erlendirdi 3. SAYFADA Fehmi Koru Jennifer Lawrence foto raflar, cep telefonu faturalar Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 6. Sayfada Yerli oto inad m z Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Türkiye'ye yerli otomobil markas kazand rmak için özel sektörle yol haritas n n belirlendi ini ifade ederek, "Yerli otomobil 2020'den önce yollarda olsun istiyoruz" dedi. Otomotiv devlerinin elektrikli araçlara dönüflüm içinde oldu unu hat rlatan Ifl k, Türkiye'nin bu f rsat de- erlendirmek istedi ini dile getirdi ve kendisine ba l TÜB - TAK' n AR-GE boyutunda lokomotif olaca- n söyledi. Genel Baflkan ile 60 kiflilik Parti Meclisi seçimlerinin gerçeklefltirilece i kurultay, bugün ve yar n yap lacak. "Birlik ve kardefllik" temas ile haz rl klar yap lan kurultay, ATO Congresiumda gerçeklefltirilecek. ki salonu bulunan Congresiumda, konuflmalar 3 bin 107 kiflilik salonda yap lacak. Konuflmalar n yap ld - s rada ise di er salon seçimler için haz rlanacak. K l çdaro lu'nun yan s ra Grup Baflkanvekilli inden istifa ederek aday olaca n aç klayan nce'nin yar flaca kurultayda, mevcut tüzükte baz de ifliklikler de yap lacak. Bin 216 kurultay delegesi bulunan CHP'de genel baflkan aday olabilmek için mevcut delegenin yüzde 10'unun imzas gerekiyor. HABER 12. SAYFADA Genel Baflkan K l çdaro lu'nun yan s ra Grup Baflkanvekilli inden istifa eden Muharrem nce de kurultayda genel baflkanl a aday. Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye'nin dünya devi yap labilmesi için sanayicilerin sorunlar na h zla çözüm bulunmas ve ileri teknoloji üretiminde at l m yap lmas gerekti ini belirtti. Hisarc kl o lu, yaz l aç klamas nda, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan' n, "sanayinin milli gelirden ald pay n art r lmas gerekti i" konusundaki sözlerine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Babacan' n, Türkiye'nin öncelikle sanayileflmesi ve üreten bir toplum olmas gerekti ine iliflkin görüfllerine kat ld n ifade Yöresel ürüne eden Hisarc kl o lu, Türkiye'nin inflaat sektöründe markalaflt n ve bu alanda dünyan n en büyük ikinci gücü oldu unu kaydetti www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz sahip ç k lmal TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Yöresel Ürünler Fuar 'n n (YÖREX) yerel de erlerin ekonomiye kazand r lmas için iyi bir f rsat oldu unu belirtti. 12. SAYFADA nflaat sektörünün çok say da baflka sektöre "can veren" bir alan oldu unu ifade eden Hisarc kl o lu, söz konusu sektörün ekonomi aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Dünya ekonomisinde sürekli geliflmeler yafland na dikkati çeken Hisarc kl o lu, yol haritas nda bunlar n iyi takip edilerek, dikkate al nmas gerekti ine iflaret etti. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Konya da çok özel haz rl klar AK Parti Konya l Teflkilat, ilk yurt içi ziyaretini 6 Eylül Cumartesi günü Konya'ya yapacak Baflbakan Ahmet Davuto lu'nu en iyi flekilde a rlamak için yo un bir haz rlan yor. l baflkanl nda milletvekilleri, belediye baflkanlar, ilçe baflkanlar ile il teflkilat n toplayan AK Parti l Baflkan Ahmet Sorgun, yar n gerçekleflecek büyük buluflman n haz rl klar n planlad. HABER 12. SAYFADA Türk yumurtas Rusya yolcusu HABER 7. SAYFADA 4 Eylül 2014 Resmi Gazete Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl Eser Sa lama Kurulu Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans E itim Ö retim ve S nav Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Eylül 2014 Cuma Müslüm Gürses'in ismi doğduğu sokağa verildi ŞANLIURFA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in adı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki doğduğu sokağa verildi. Halfeti Kent Konseyi ekim ayı toplantısında, 3 Mart 2013'de kaybeden sanatçının adını yaşatmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Gürses'in doğduğu Fıstıközü Mahallesi'ndeki sokağa 22:45 KARAYİP KORSANLARI 19:50 FANTASTİK DÖRTLÜ Orijinal Adı : Wedding CrashersYönetmen : David Dobkin Oyuncular : Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams Yapım : 2005 Komedi John Beckwith ve Jeremy Grey, boşanmalarda arabuluculuk yapan iki yakın arkadaştır. Bu ikilinin en büyük hobisi ise tanımadıkları insanların düğünlerine karışarak kadınlarla tanışmaktır. John ve Jeremy ustalıkla hikayeler uydururarak kimliklerini gizlemeyi başarırlar. Düğünlerde asla arka planda kalmayan bu çapkın ikili fotoğraflarda yer alır, gelinle dans eder... Şimdi John ve Jeremy gözlerini daha yükseklere dikecektir: Hazine Bakanlığı Genel Sekreteri nin kızının düğününe davetsiz girerek, bu elit aileden iki kadının gönlünü çalmayı planlamaktadırlar. Tüm bu şamata içerisinde ise aşka dair öğrenecekleri çok şey vardır. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 Herkes İçin Hukuk 08:25 Böyle Bitmesin 10:25 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:15 Spor 13:20 Hava Durumu 13:30 1 Çorba 13:35 Küçük Hanımefendi 15:15 Hayat Yokuşu 16:20 Zengin Kız Fakir Oğlan 18:20 Yoldaki Haber 19:00 Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Yabancı Sinema "Limit Yok" 21:50 Kızılelma 23:55 Yabancı Sinema "İçgüdü" 02:10 Zengin Kız Fakir Oğlan 03:55 Yoldaki Haber 04:25 Böyle Bitmesin 05:20 Geniş Aile 06:45 Baba Ocağı 08:30 Kadın İsterse 10:00 Dürüye'nin Güğümleri 12:00 Aramızda Kalsın 14:00 medcezir 16:45 En Güzel Bölüm 17:15 Benim Kuaförüm 19:00 Star Haber 20:00 Sen Kimsin 22:15 Mehmet Ali Erbil ile Eyvah Düşüyorum 00:15 Vay Arkadaş 02:00 Benim Kuaförüm Müslüm Gürses'in ismi verildi. Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, hemşehrilik bilincini geliştirmek ve ilçede dünyaya gelen ünlü isimleri yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, "Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel, Sait Efe gibi ilçede yetişerek ülke çapında üne kavuşan isimleri doğdukları sokaklarda yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Günlük TV Programı 07:00 Selena 08:40 SelenaKaradayı 13:10 Adanalı 15:10 Çocuklar Duymasın 17:10 Alemin Kıralı 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Diğer Yarım 23:40 Şoray Uzun la 7 DE 7 00:55 Kaptan Drake - Yabancı 02:20 Coldıtz - Yabancı Sinema 04:10 Aşk Bir Hayal 05:25 Benim Annem Bir Melek 01:15 Oynat Bakalım 02:15 Söyle Söyleyebilirsen 03:15 Aramızda Kalsın 04:15 Özge ile Güzel Bir Gün 05:30 Sine8 06:30 Teksus 07:00 Batman 07:30 Casper 08:00 Duck Dodgers 08:30 Oynat Bakalım 10:00 Aramızda Kalsın 12:15 Özge ile Güzel Bir Gün 14:15 Batman 14:40 Casper 15:10 Duck Dodgers 15:30 Niko: Yıldızlara Yolculuk 20:00 Karayip Korsanları Orjinal İsmi:Fantastic Four Yönetmen:Tim Story Oyuncular:Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans Yapım Yılı:2005 Tür:Aksiyon/Fantasti k Macera Reed Richards bir dehadır. Onun en yakın arkadaşı olan Benjamin Grimm bir pilottur. Onun sevgilisi olan Susan Storm oldukça güzel bir kadındır. Onun erkek kardeşi Johnny ise tezcanlı bir gençtir. Hep beraber bir uzay yolculuğuna çıkarlar. Geçirdikleri çok talihsiz bir kaza hepsinde çeşitli mutasyonlara yol açacaktır. Artık hiç biri, eskiden olduğu kişi olamayacaktır. Artık dünya dört adet yeni süper kahraman kazanmıştır. Yaşanan bu kötü olay, insanlığın yararına kullanılabilecek midir? 07:00 HER SABAH 08:45 GAGGUK 09:15 DÜNYAYI GEZİYORUM 10:20 BURADA NE YENİR? 11:20 YETER Kİ SEN KAZAN 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE 12:50 DERYA'NIN DÜNYASI 14:30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE 16:30 DOLU DOLU ANADOLU 17:55 SICAK GÜNDEM 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 18:50 THE UNIT (EKİP) 19:50 FANTASTİK DÖRTLÜ 21:50 YABANCI SİNEMA 23:30 THE WALKING DEAD 00:30 YABANCI SİNEMA 02:00 YABANCI SİNEMA 03:15 THE WALKING DEAD 04:00 THE UNIT (EKİP) 04:45 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 08:00 Galip Derviş 10:00 Küçük Ağa 12:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:00 Akasya Durağı 16:30 Arka Sokaklar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Çarkıfelek 21:45 Arkadaşım Hoşgeldin Kolaj 23: Acil 01:00 Ulan İstanbul 04:00 Melekler Evi Altın Portakal juri başkanlığına Jerry Schatzberg seçildi ANTALYA Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Fim Yarışması jürisi belli oldu. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Medya Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Gelenekten geleceğe" sloganıyla yola çıkan ve Ekim'de düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Fim Yarışması jüri başkanlığına Altın Palmiye ödüllü yönetmen Jerry Schatzberg getirildi. Türkiye'den oyuncu Halit Ergenç ile yönetmen Zeynep Dadak'ın yer aldığı jüride ayrıca, Yunanistan'dan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, sinema eleştirmeni Andrei Plakhov, Polonya Krakow Film Festivali'nin direktörü Krzystof Gierat ve İtalyan yapımcı Tilde Corsi de bulunuyor. Vizyona yeni giren filmler ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. Alışveriş tutkunu DIŞ HABERLER - Güzel oyuncu Meg Ryan, geçtiğimiz günlerde evlatlık kızı Daisy ile birlikte New York sokaklarında yürürken görüntülendi. 9 yaşındaki kızıyla sık sık alışverişe çıkan Ryan, yine Soho bölgesindeki tüm mağazaları turladı. Anne-kız daha sonra birlikte öğle yemeği yedi. Düğün tarihleri belli oldu... İSTANBUL - Oyuncu Nehir Erdoğan ve görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in düğün tarihi belli oldu. Çift, yarın akşam saat 19.00'da düzenlenecek törenle nikâh defterine imza atacak. Düğüne yalnızca Erdoğan ile Sesigürgil'in aileleri ve yakın dostları katılacak.

3 ANKARA 5 Eylül 2014 Cuma 3 Lokman Hekim Mısır Çarşısı Mağaza Sorumlusu Uğur Demirbaş: Alternatif Tıp a ilgi artıyor Lokman Hekim Mısır Çarşısı Mağaza Sorumlusu Uğur Demirbaş ile alternatif tıp ve ürünleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Gazetemizin İstihbarat Şefi Kenan Ergen in sorularını cevaplayan Demirbaş, bu tür ürünleri kullanan vatandaşları merdiven altı imalatçı ve satıcılarına karşı uyardı. Güncel sohbet RÖPORTAJ KENAN ERGEN -Sayın Demirbaş, işiniz ve firmanız hakkında bilgi verir misiniz? -Bizim işimiz eski adıyla Aktar cılıktır. Kızılay Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan merkezimizde Lokman Hekim in tedavilerde kullandığı bitkisel ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Özel karışımlar hazırlayarak ihtiyaçları karşılıyoruz. Lokman Hekim Mısır Çarşısı adıyla iki şubemiz bulunuyordu. 3. şubemizi de yeni hizmete açtık. -Şu sıralar en çok rağbet gören ürün hangisi? -Yaz aylarının başlamasına yakın yeşil kahveye olan rağbet arttı. Deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle bayanları zayıflama telaşı sardı. Kışın alınan kilolardan kurtulmak isteyen bayanlar ilk olarak diyet yapmayı tercih ediyor. Ardından ise yeşil kahve tüketimi yoluna gidiyor. Şu günlerde yaz aylarının sonlarına gelmemize rağmen yeşil kahveye olan rağbet azalmadı. -Yeşil kahve kilo vermemize ne oranda katkı sağlıyor? -Özellikle tatil sezonu tüketilmeye başlanan yeşil kahve bir ayda belirli bir oranda kilo vermemize yardımcı oluyor. Bölgesel zayıflamada -özellikle göbek bölgesindeoldukça etkili oluyor. -Bu tür ürünleri kullananlara ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz? -Günümüz yaşam şartları ve artan hastalıklara karşı, insanlar alternatif tıpa yöneliyor. Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar ve daha ciddi hastalıklarda arayış içerisine giriyor. Bunu yaparken sağdan solda kulaktan dolma bilgilerle değil, bu işi kurumsal bir şekilde yapan eski tabir ile aktarlara danışmalarını tavsiye ederim. Kullanacakları ürünleri doktorlarının bilgisi ve nezaretinde tüketmeliler. Aldıkları ürünlerde Tarım Bakanlığı onaylı ürünleri kullanmalılar. -Siz müşterilerinizi nasıl yönlendiriyorsunuz? -Gelen müşterilerimize öncelikle şikayetlerini ve isteklerini soruyoruz. Ürünlerimizi ve alternatiflerimizi tek tek anlatıyoruz. Gerekli durumlarda uzanman doktorlarımıza danışıyoruz. Çünkü bazı ürünlerin, kullanılan ilaçlarla birlikte tüketilmemesi gerekiyor. -Televizyon programları ve reklamların size ne gibi etkileri oluyor? -Özellikle gündüz kuşaklarında uzman doktorların önerdiği ürünler, hemen ertesinde yoğun talep oluşturuyor. Fakat ranta dönük yapılan bazı gıda takviyeleri ürünler ve internet üzerinden yapılan satışlar bizim gibi firmaları etkiliyor. Aldatıcı reklamlara kanıp ürün alan ve hiçbir olumlu gelişme yaşamayan vatandaşların, bu tür ürünlere olan güveni sarsıyor. -Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? -Vatandaşlarımız her türlü şikayetlerinde tıbba başvurmalı, doktorları gözetiminde alternatif tıptan ve ürünlerden de yararlanmalıdır. Çünkü Lokman Hekimin tedavi yöntemleri ve ürünleri yüz yıllardır kullanılmakta ve birçok derde şifa olmaktadır. Genç mucitlere belediye desteği HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, ülkenin geleceği için gençlere tam destek veriyor. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan 10 kişilik Hidrokale Ekibi, Yenimahalle Belediyesi nin katkılarıyla hidrojenle elektrik üreten 2 araç yaptı. Araçlarıyla Shell Eko-Marathon ve TUBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışlarına katılarak önemli başarılar elde eden genç mucitler, son yaptıkları araçla Yenimahalle Belediyesi ne teşekküre geldi. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Erhan Aras a kendi tasarımları olan, tamamen çevreci hidrojenle çalışan araçlarını tanıtarak arcın özellikleri hakkında bilgi veren Takım Kaptanı Buğra Güler, 2013 yılında üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz ekibimizle alternatif enerji olarak kabul edilen ve dünyada araştırma konusu olan hidrojen enerjisi üzerinde çalıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde 6 ay içerisinde 2 araç tasarladık. Yenimahalle Belediye mizin desteği ile yaptığımız ilk aracımızla Hollanda nın Rotterdam şehrinde düzenlenen Shell Eko- Marathon yarışlarında ülkemizi temsil ettik ve 38 takım arasından ilk 12 de yer almayı başardık dedi. Çalışmalara ara vermeyen ekip, yine belediyenin katkılarıyla ilk araçtan daha gelişmiş ve daha hafif 2 inci araçlarını yaptı. 1 KW saatte 90 km yol alan 39 kg ağırlığındaki araç, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışlarında Türkiye 3 üncüsü oldu. TUBİTAK tarihinin en hafif aracı olma özelliğini de taşıyan aracı dikkatle inleyen Başkan Yardımcıları Bal ve Aras, genç mucitleri tebrik etti. Gençlerin önünü açacak her projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydeden başkan yardımcıları, Hidrokale Ekibi nin başarılarının devamını diledi. Çankaya da mobil erişim kolaylığı Çankaya Belediyesi, imardan emlak işlerine, temizlikten asfalta kadar birçok hizmet hakkında bilgi erişimlerini kolaylaştırdı. Pursaklar Belediyesi nde sosyal denge sağlandı HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı nda bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve BEM-BİR- SEN Genel Başkanı Mursel Turbay, Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, amaçlarının Pursaklar halkına en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi. Çetin: Göreve geldiğimizden beri çalışan personelimizin hakkını alnının teri kurumadan vermeye özen gösteriyoruz. Bu günde BEM-BİR-SEN Genel Başkanımız ile birlikte atmış olduğumuz imzalar personelimiz için hayır olsun. İnşallah bundan sonra Pursaklar için, kıymetli hemşerilerimiz için daha çok çalışacağız. dedi. BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mursel Turbay da çalışanlar lehine imzalanan toplu sözleşmenin birlik ve beraberlik içinde sosyal standartları yükseltmek için Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladıklarını belirtti. Turbay, Pursaklar ın hızla gelişmesi ve hizmet kalitesinin artmasından dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin i tebrik etti. HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi nin hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabileceği ve vatandaşların şikayet ve taleplerin iletilebileceği mobil uygulamaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Android ve İOS işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar ile tablet bilgisayarlar aracılığıyla Çankaya Belediyesi ne erişebilen vatandaşlar, borç sorgulama, rayiç bedel öğrenme gibi işlemlerini de kolaylıkla yapabiliyorlar. Çankaya Belediyesi nin ilçedeki projelerine erişimin sağlandığı mobil uygulamada, belediyeden haberlere de yer veriliyor. Mobil uygulama, e- rehber aracılığıyla Çankaya daki kültür-sanat etkinlikleri, restoran, sinema, sağlık kuruluşları, kamu kurumları, eğitim kurumları, Pazar yerleri gibi birçok yerin adres ve telefonlarına erişim kolaylığı sağlıyor. Mobil uygulama ile aynı zamanda Çankaya Belediyesi nin sosyal medya kanallarına da tek tuşla ulaşılabiliyor. Teknolojinin gündelik yaşamda gerekliliğinin giderek arttığı bir çağda Çankaya Belediyesi nin de dijital ortamda hizmet verdiğini ve vatandaşların bu kolaylıktan dolayı memnun olduklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalı hemşerilerimiz emlak ve çevre temizlik vergilerini de mobil uygulama sayesinde rahatlıkla ödeyebiliyorlar. dedi. Taşdelen ayrıca Çankayalıların istek ve şikayet bildirimlerini mobil uygulama ile zaman kaybetmeden yapabileceklerini ve böylece sorunun çok daha kısa sürede çözümlenebileceğini belirterek Çankayalılar isteğiniz, eleştiriniz veya şikayetiniz varsa lütfen bize yazın. mesajını verdi. Mobil uygulama, Çankayalıların talep ve şikayetlerini görsel materyalle iletmelerine de olanak sağlıyor. Uygulamada girilen istek ve şikayet ikonundan yönlendirilen sayfa aracılığıyla üç fotoğraf ile talepler bildirilebiliyor. Zamanla seçeneklerin çoğaltılacağı Çankaya Belediyesi mobil uygulamasında, belediyenin web radyo ve televizyonuna da ulaşılabilecek. Pursaklar da asfalt çalışması HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ve yama ekipleri Ağustos ayı içerisinde ilçe genelindeki 54 sokağın asfalt serimi ve yama işlemini gerçekleştirdi. Tonlarca asfalt serimi yapan ekipler, metrelerce yeni imar yolu açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalışan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli deki asfalt mesaisine devam ediyor. Yeni yerleşim yerlerinin alt yapı ihtiyaçlarını da karşılayan ekipler, kaldırım ve bordür tamirlerinin yanı sıra 7 bin metre yeni imar yolu yaparak çalışmalarını sürdürdü. Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi nin koordineli çalışmasıyla ilçedeki alt yapı hizmetleri her geçen gün artıyor. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

4 4 5 Eylül 2014 Cuma ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği nin 2014 yılı Genel Kurulu na ev sahipliği yapacak. HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in 2 dönemdir üst üste başkanlığına seçildiği Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği nin 2014 yılı Genel Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Gökçek ve Avrupa Ödüllü kentlerin yöneticilerinin katılacağı törenle Ankara da gerçekleştirilecek. Başkent Ankara da gerçekleştirdiği birbirinden önemli kentsel dönüşüm, sosyal ve kültürel, ulaşım, uluslararası ilişkiler ve bunlar gibi daha birçok konudaki çalışmayla 2009 Avrupa Ödülü ne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, çok önemli uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapıyor yılında oluşturulan Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği ne, 2009 yılında ödülü alarak üye olan ve ardından da ilk genel kurul toplantısının yapıldığı 2011 yılında Birliğin başkanlığına seçilen Başkan Melih Gökçek, ardından 2013 yılında Almanya nın Würzburg kentinde düzenlenen genel kurulda 2. kez başkan olarak seçilmişti. Birliğin 2013 yılındaki Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2014 yılının Genel Kurulu nun da Ankara da yapılmasına karar verilmiş ve ana temanın; dünyada ve Avrupa da yaşanan ekonomik kriz de göz önüne alınarak, Kentlerimizde Ticaretin Geliştirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü olarak belirlenmişti. Büyükşehir Zabıtası Gökçek i ziyaret etti Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kemal Sonunur, 23 ilçe zabıta müdürlerini konuk etti. HABER MERKEZİ- Hafta boyunca etkinlikleri süren Zabıta Haftası nedeniyle düzenlenen ziyarette Kemal Sonunur, Başkan Gökçek e Büyükşehir Zabıtası olarak yaptıkları çalışmalardan söz etti. Sonunur, Zabıta Haftası nedeniyle bir dizi etkinlikte bulunduklarını da belirterek bu kapsamda ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kemal Sonunur un ardından konuşan Başkan Gökçek, Büyükşehir Zabıtası nın, ilçe zabıtaları ile koordineli çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Şehrin ortak sorunları için Büyükşehir Zabıtası ile ilçe zabıtaları birlikte çalışsın dedi. Zabıtanın çalışma alanları ile ilgili görüşlerini belirten Başkan Gökçek, özellikle rögar kapak hırsızlığını önlemek için ilçe zabıtaları ile işbirliği yapılması gerektiğini söyleyerek, Belli konularda ciddi işbirliği lazım. Mesela sadece şehirdeki Büyükşehir Belediyesi ne ait değil, ilçe belediyelerine ait olan şeylerin de çalınması Bütün belediyelerin bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Çünkü ortak, müşterek bir dert bu. Yani tüm kentin derdi diye konuştu. Kaçak hafriyat konusuna da değinen Başkan Gökçek, Herkes istediği yere hafriyat döküyor. Bunu engelliyemiyoruz. Aslında her ilçede bütün zabıtaların hepsinin bu konuda seferber olması lazım. Dökenlere de acımasız olmak ve çevre cezası yazmak lazım. Çevre cezası caydırıcı, çünkü rakam büyük. Kaçak hafriyat dökene de döktüğü kaçak hafriyatı kaldırtmak ve kamyonların peşini bırakmamak gerekiyor. Tonaja da dikkat etmek lazım. Çünkü fazla yüklü araçlar yolu bozuyor. Hafriyat meselesi kentlerin en büyük sorunu şeklinde konuştu. Konuşmasına Başkent te dilenciliğin önlenmesi için çeşitli önlemler alınması gerektiğini de ifade eden Başkan Gökçek bu konuda görüşlerini şöyle açıkladı: Dilenciler konusu da çok önemli. Yani o konuda işbirliği yapmamız gerekiyor. Taviz verdiğimiz zaman dilencilerin sonu gelmiyor. Bu, Büyükşehir veya ilçe belediyesinin sorunu değil tüm kentin sorunu. Bu hepimizin müşterek görevi ve bunlara asla müsaade edilmemesi lazım. Dilenciler olunca; kentin kalitesi düşüyor. Yabancılar yurt dışından geldiğinde, bu durumu gördüğünde kentle ilgili olumsuz izlenimler ediniyorlar. Buna bütün ilçe olarak da Büyükşehir olarak da olanca gücümüzle yüklenmemiz ve engellememiz lazım. Ayrıca, dilenciliği caydırıcı hale getirebilmek için onları bir süre orada tutacak şehir dışında bir kamp yeri oluşturabiliriz. Ankara nın dışına bir kamp yeri kurup, ilçelerden burada görev yapacak birer tane zabıta alalım. Bence bunu organize edin. Büyükşehir Belediye Meclisi nden karar da alırız. Hangi yerden toplanırsa toplansın, orada dilencilerin bir süre kalması biraz caydırıcı olur. Bizim yasada dilencileri alıp, onun bu işten vazgeçmesi için bir yere toplama yetkimiz var. Büyükşehir belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı'nın da bulunduğu ziyarette Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Kemal Sonunur tarafından Başkan Gökçek e günün anısına işlemeli porselen tabak, vazo ile çiçek verildi. Ziyaretin sonunda Başkan Gökçek, heyette bulunan zabıtalarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Görme engellilere Gönüllü aranıyor Görme engellilerle gönüllü olarak çalışan kendisi de görme engelli Mertcan Çetinkaya (21), Çankayalılara seslenerek, destek istedi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, yeni eğitim öğretim yılında da, üniversite ve memurluk sınavlarına hazırlık dersleri vermeye başlıyor. Klüp üyeleriyle, eğitmenlerinin yanı sıra, kendileriyle gönüllü çalışan yüzde elli görme engelli Mertcan Çetinkaya (21), Çankayalılara, Size de ihtiyacımız var, bize vakit ayırır mısınız? diyor. Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencilerinden Çetinkaya, görme engellilerin bir arada olduğu klüpte yapılacak pek çok şey olduğunu belirterek, Arkadaşlarıma roman, öykü okuyabilir, sınavlara hazırlananların test çözmesine yardım edebilirsiniz. Burada gören gözlerin Altındağ ın altın çocukları HABER MERKEZİ- Azerbaycan ın başkenti Bakü de Temmuz ayında düzenlenen Yıldızlar Tekvando Dünya Şampiyonası nda dünya 3 üncüsü olan Hüseyin Kartal, ailesiyle birlikte Başkan Tiryaki yi ziyaret etti. Aynı zamanda antrenörü olan babası ve ailesiyle birlikte Başkan Tiryaki yi makamında ziyaret eden genç sporcu, madalya sevincini Başkan Tiryaki ile paylaştı. Aydınlıkevler de oturan ve 7 yıldır tekvandoyla uğraştığını belirten genç sporcu Daha önce Türkiye 3 üncüsü, Türkiye şampiyonu, 7 kere Ankara şampiyonu oldum. Ayrıca ulusla arası ikinciliklerim de var. Spor yapmayı çok seviyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak dedi. 61 kiloda yarışan ve 18 sporcuyu eleyerek finale çıkmayı başaran Hüseyin Kartal Kartal Tekvando Spor Kulübü ne bağlı olarak çalışıyorum. Altındağ da yaşayan tüm gençlere sporla ilgilenmelerini tavsiye ederim. dedi. Genç sporcunun başarısından büyük memnuniyet duyan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, başarılı sporcuyla gurur duyduğunu söyledi. Tiryaki Belediye olarak böyle yetenekli çocuklarımızın daima arkasındayız. Altındağ da binlerce yetenekli genç var. Önümüzdeki yıllarda, daha birçok gencin, birçok alanda Altındağ ın adını duyuracağına inanıyorum. dedi. her türlü desteğine ihtiyaç var diyor. Çetinkaya, betimleme yapılması yöntemiyle sinema filmleri izleyebildiklerini, bunun için de, özel gösterim yapan sinemalara gitmenin dışında kendilerine gönüllü desteğinin gerektiğini söylüyor. Ayrıca Çankaya Belediyesi nin Sesli Kütüphanesi nden de yararlandıklarını belirten Çetinkaya, Sesli Kütüphane nin arşivini çoğaltmak, bizlerin daha çok kitaba ulaşmalarını sağlamak anlamına geliyor. Gönüllü okuyucuların kitap seslendirmesi çağrısında da bulunuyorum diyor. adresli internet sitesinden ulaşılabilen klüp, Mithatpaşa Caddesi, No:24/16 Kızılay Çankaya adresinde bulunuyor. Mamak ta sinema akşamları sona erdi HABER MERKEZİ- Mamak Belediyesi nce düzenlenen Sinema Akşamları tamamlandı. Mamak ın çeşitli mahallelerinde binlerce vatandaşa açık havada sinema keyfi yaşatan etkinlikte Türk Sineması nın son dönemde en çok beğenilen filmleri Mamaklılarla buluştu. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; Sinemamızın en güzel filmlerini vatandaşlarımızla buluşturduk. Patlamış mısır ve suyun ikram edildiği etkinlik mahallelerde birliktelik ruhunun oluşmasına katkı sağladı dedi. Sinema Akşamları nda Mamaklılar Recep İvedik 4, Eyvah Eyvah 3, Kızım İçin, Hükümet Kadın 2 ve Düğün Dernek filmlerini aileleriyle birlikte izleme şansı buldu. İlki Mamak Kültür Merkezi nde yapılan Sinema Akşamları nın son gösterimi ise Lalahan da yapıldı. Sinema akşamlarına ailece katılan Mamaklılar Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül e teşekkür etti. Ağustos Ayı nın son derce sıcak ve bunaltıcı geçtiğini dile getiren mahalle sakinleri açık havada sinema keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

5 ANKARA 5 Eylül 2014 Cuma 5 T.C. KIZILCAHAMAM (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, 113 Ada No, 86 Parsel No, YENİCE Mahalle/Mevkii, 2 Bodrum+Zemin+3 normal katlı, 22 daireli binanın I noiu bağımsız bölümü; 99 metrekare yüzölçümlü olup 3 oda, salon, mutfak, antre, koridor, banyo, WC'den oluşmaktadır. Salonun zemini mozaik üzeri halı serili, odalarının zemini marley kaplama duvarlar ve tavanlar plastik boyadır. Binanın cepheleri serpme sıva üzeri boyalıdır. Giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Yüzölçümü : 99 m2 Kıymeti : TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 21/10/2014 günü 10:00-10:10 arası 2. Satış Günü : 21/11/2014 günü 10:00-10:10 arası Satış Yeri : KIZILCAHAMAM MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ ODASI - null null / null Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin cdiien değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz vc giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2014/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/08/2014 Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Çubuk, Turşu ve Kültür Festivali'ne hazırlandı Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 10. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için basın tanıtım toplantısı düzenledi. HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 10. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için düzenlenen basın tanıtım toplantısında, bu yılki Festivalinin ana temasının1402 Ankara Savaşı olacağını söyledi. Festivalin ticaretin yanı sıra tanıtıma ve ilçe turizmine de katkı sağladığını dile getiren Acehan, Bu yıl Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, Kore ve Japonya Büyükelçilikleri ülkelerini, gelenek ve kültürlerini tanıtan stantlar açacak. Bu yıl 10 ülkeyi festivalimize davet ettik. Birçok sanatçı tarafından çeşitli konserler verilecek. Kültür sokağında çok sayıda sanatçının el işleri, fotoğraf ve resim sergileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak'' dedi. Başkan Acehan, daha sonra nasıl turşu kurulduğunu uygulamalı olarak gösterdi. Belediye personelleri tarafından oluşturulan tiyatro grubu, turşunun nasıl ortaya çıktığını anlatan "Timur'un Filleri ve Nasrettin Hoca'nın Sirke Küpü" isimli skeç oynadı. Toplantıda Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın Tufan tarafından Başkan Acehan a başarı beratı verildi. Toplantının ardından Acehan, basın mensuplarına turşu hediye etti. KAZAN İMAM HATİP ORTAOKULU GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: VARLIK MAH.TANZİMAT CAD. NO: YENİMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : İnşaat-Mekanik-Elektrik ( 1 adet güçlendirme ve onarım) Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: KAZAN / ANKARA c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: YENİMAHALLE ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Müh. / Mimar 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: YENİMAHALLE ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASY- ON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: YENİMAHALLE ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar Gazze Parkı açıldı HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi nce inşa edilen Gazze Parkı, 1 Eylül Dünya Barış Günü nde törenle açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Parti Meclis Üyeleri Umut Akdoğan ile Meryem Gül Çiftçi, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, Çankaya Belediyesi Başkanvekili Selçuk Dereli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta Gazze adını Çankaya da bir parka vererek dünyada barışın egemen olduğu bir ortam olması ümidini beslediklerini ifade etti. Taşdelen; Ülkemizin etrafı, Ortadoğu ve bu parka adını verdiğimiz Gazze de maalesef büyük insanlık trajedileri, 21. yüzyıl dünyasıyla bağdaşmayacak katliamlar yaşanıyor. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin insana, insanlığa uygulanan bütün zulümleri kınıyorum şeklinde konuştu. Türkiye nin bölgede adeta bir barış adası olduğunu belirten Taşdelen, Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk e bir kez daha teşekkür ediyorum. dedi. Taşdelen; Atatürk, bütün bu kan gölünün ortasında savaşlardan, acılardan, zulümlerden sakınacak bir ülke kurmuş. Bizlerde O nun ideallerinden yürüyerek savaşlardan, belalardan sakınmanın bütün sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Biliyoruz ki, verdiğimiz Kurtuluş Savaşı bütün mazlumlar için bir ışık yaktı. Her zaman mazlumun, ezilenin, insanlığın, barışın yanında olacağız. Bu anlamda Gazze de çekilen bütün sıkıntılara, katliama karşı direnen insanların dayanışmasını göstermek için bu parka Gazze adını verdik. Ben bu duygularla Dünya Barış Günü nde Huzur Mahallesi nden, Çankaya dan, Ankara dan Gazze ye bin selam olsun diyorum. ifadelerinde bulundu. Objektifler Hacı Bayram a çevrildi HABER MERKEZİ - Ankara nın mimarisini, tarihi ve turistik alanlarını fotoğraflarıyla dünyaya tanıtacak olan 300 e yakın fotoğraf sanatçısına Büyükşehir Belediyesi, Ankara turu yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi nin üstü açık şehiriçi tur otobüsleri ile Ankara nın en önemli ibadet merkezlerinden Hacı Bayram-ı Veli Camii ni ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, dini ve tarihi zenginliği bir arada bulunduran, Büyükşehir Belediyesi nin yaptığı restorasyon çalışmalarıyla da eşsiz bir güzelliğe kavuşan Camii nin her bir noktasını fotoğrafladılar. Başkent i, fotoğraf karelerine sığdırmak için bir yarış içerisine giren, gördükleri her güzellik karşısında dayanamayarak deklanşörlere basan fotoğraf sanatçıları, duygularını ise Ankara ya hayran kaldıklarını belirterek, dile getirdiler. Ankara nın, kültürel dokunun bozulmadığını ve fotoğraf açısından değerli bir şehir olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı İlyas Abu Sayer, Ankara, Müslüman dünyası ve Bangladesh için çok bilinen bir şehir. Hacı Bayram çok güzel bir görünüme sahip. Güvenlik açısından gayet yeterli bir seviyede, her yerde güvenlik görevlilerini görebiliyoruz. Ayrıca kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu gördük dedi. İtalya dan gelen fotoğraf sanatçısı Gulia Tostti ise Ankara ve Hacı Bayram Camii hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: Gelmeden önce Ankara yı daha küçük ve bakımsız bir yer olarak bekliyordum. Gördüklerim kafamdaki düşünceleri tamamen yıktı. Yüksek katlı binalar ve gösterişli mimariler Ankara ya ayrı bir renk katmayı başarmış. Hacı Bayram Cami insanların rahatlıkla gelip dinlenebildiği ibadetlerini yapabildiği ve gezebildiği bir yer. Ayrıca Hacıbayram Camii ile August Tapınağının sırt sırta durması çok ilginç.

6 65 Eylül 2014 Cuma EKONOMI ARA-SIRA Nurullah AYDIN ADL YIL AÇILIfi MESAJI Türkiye Cumhuriyeti Devleti; var olan anayasas na göre anayasal bir devlettir. Anayasa devletin kuvvetler ayr l ilkesine sahip oldu unu belirtir. Yasama, yürütme ve yarg erkleri nin görev yetki ve sorumluluklar ayr nt l olarak düzenlenmifltir. Türkiye; Hukuk devletini, yarg ba ms zl n, savc y, hakimi, polisi tart fl yor. Türkiye; Yolsuzlu u, h rs zl, soygunu, talan, ayakkab kutular n tart fl yor. Türkiye; kasetleri, pazarl klar, vurgunu zenginleflenleri tart fl yor. Türkiye; teröristlere meflruiyet getirilmesini tart fl yor. Yine etkili ve yetkili olanlar; hak, hukuk, anayasa, kanun, din, iman dinlemeden istedi ini yapmaya devam ediyor. Yandafll k ve yalakal k; popüler siyasetçi, gazeteci akademisyen kimli i haline gelince gerçeklerle yanl fllar kar fl yor. Sirk cambazlar, palyaçolar, ilizyonistler, meddahlar sahnede boy gösteriyor, alk fllan yor. Ülkede dokunulmaz seçkinler zümresi oluflturulmufl. Seçilmifllik ad yla kutsall k, dokunulmazl k ayr cal kl k yarat lm fl. Hertürlü suç iflleyeni bar nd r yor. Teröristler, kalpazanlar, görevi kötüye kullananlar gibi birçok suç isnad alt nda olanlar, yarg lananlar, dokunulmazl k z rh alt nda mecliste toplum ad na topluma zehir kusuyorlar. Anayasa ve yasan n aç k hükümleri siyasi otorite taraf ndan ciddiye al nm yor uygulanm yor. Türkiye de demokrasicilik, cumhuriyetçilik oyunu oynan yor. Siyasetçilere, baz bürokratlara, yandafl olana, hukuksal z rh sa layan, aklatan, paklatan zihniyet; birilerince, cumhuriyet ve demokrasinin yerleflmesi olarak alg lan yor, yorumlan yor. Yarg n n savrulmadan, tarafs zl felsefi olarak benimsemesi; hem toplumsal huzur için hem cumhuriyetin daha kucaklay c yönde evrimleflmesi için bir zorunluluktur. Yarg anlay fl, hem ba ms zl, hem tarafs zl güçlendirecek nitelikte olmal d r. ktidar n, ve muktedirlerin etkisinde kalmayan, geleneksel tarafs zl n sürdürecek, ba ms z ve tarafs z bir yarg gerekli ve zorunludur. Siyasetçilere hakim olan, emir, kesinlik, güç kullanma gibi kavramlard r. Elinde de yetki vard r. Toplumsal hayat n ak flkanl yla ve çeflitlili iyle ba daflmayan ve gerçekten s k disiplinli olmas gereken matematiksel bürokratik düflünce, hukuk d flar ç karsa neler olabilece inin örnekleri çoktur. Devletin temel kurumlar, y pranmamal d r. Afl r l klara savrulmamal, itidal kaybedilmemelidir. Yeni Adli y l da; hukuk devletinin gere i olan anayasal ve yasal kurallara ba l l kta herkesim üzerine düflen sorumlulu u yerine getirmelidir. Hak için hak, adalet için adalet, insan için insan diyen yarg mensuplar n n yeni adli y lda vicdani sorumluluklar içinde olaca na inan yorum. Unutulmamal d r ki; Hak, adalet, bar fl, huzur ve güvenlik için tarafs z, adil yarg bir güvencedir. Yeni adli y l n ülkemize hay rlar getirmesini dilerim. Temiz bir Türkiye için otomobilde hibrit modeli ERZURUM - SELAM KÜÇÜKO LU - Do aya k smen s f r emisyon sal m olan ve Japonya'da yayg n olarak kulan lan hibrit modeli araçlar n say s n n art r lmas na yönelik teflvik ile trafikteki yafll araç say s n n azalt lmas hedefleniyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Sat fl A.fi Pazarlama Direktörü Murat Akda, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye trafi inde her geçen gün artan yafll araç say s n n ülke ekonomisine önemli ölçüde zarar verdi ini söyledi. Yafll araçlar n sadece ekonomik sorunlar do urmad n ayn zamanda do aya sald kimyasallar nedeniyle çevreyi kirletti ini vurgulayan Akda, 2013 verilerine göre Türkiye'de yaklafl k 9 milyon 300 bin binek araç bulundu unu, 5 yafl ndan büyük araçlar n say s n n ise 6,5 milyonun üzerinde oldu unu ifade etti. Akda, 6,5 milyonun üzerinde olan araçlar n daha fazla yak t tüketerek do aya daha fazla karbonmonoksit ANTALYA - Baklavac l k sektörüne 1871 y l nda bafllayan Faruk Güllüo lu, Antalya'da ikinci ma azas n açt. Konyaalt ilçesinde aç l fl yap lan ma aza için tören düzenlendi. Antalya Vali Yard mc s Recep Yüksel, önemli ve kaliteli markalar Antalya'da görmekten mutluluk duyduklar n söyledi. Bu tür çal flmalar n turizmi de olumlu yönde önemli etkiledi ini dile getiren Yüksel, Güllüo lu markas n n flubelerini Antalya'da daha fazla görmek istediklerini kaydetti. Konyaalt Belediye Baflkan Muhittin Böcek de ma azan n hay rl olmas temennisinde bulundu. Faruk Güllüo lu Yönetim Kurulu Baflkan Faruk Güllü de baklavac l k serüveninde 5. nesil olarak yollar na devam ettiklerini söyledi. Antalya ve çevresinde toplam yat r m miktar n n 2 milyon liray aflt n ve 60 kifliye istihdam sa lad klar n belirten Güllü, "2015 y l sonuna kadar Antalya ve çevresine 4 ma aza daha aç p, toplam 4,5 milyon liral k bir yat r m büyüklü üne eriflmeyi ve 90 kifliye daha ifl imkan sunabilmeyi hedefliyoruz" dedi. Güllü, uzun vadede 3'ü merkezde yer almak üzere Antalya ve çevresinde toplum 10 ma azayla hizmet Geniflbant internet abone say s 8 ayda 6 milyon artt ANKARA - TAMER TO ANAfi - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, geniflbant internet abone say s n n son 8 ayda 6 milyon artarak 38 milyona ulaflt n bildirdi. Bakan Elvan, AA muhabirine, 2014 y l ikinci çeyrek biliflim sektörü verilerini aç klad. Son 12 y ll k dönemde Türkiye'de biliflim sektörünün çok büyük geliflmeler gösterdi ini ifade eden Elvan, sektördeki tüm göstergelerin yukar yönlü hareket etti ini kaydetti. Geniflbant internet abone say s n n da her dönem istikrarl flekilde büyümeye devam etti ini belirten Bakan Elvan, özellikle son 8 ayda 6 milyon gibi ciddi bir art flla 38 milyona yükseldi ini ifade etti. Ayn dönemde 3G mobil abone ve partikül sald na dikkati çekerek, bunun da hem ekonomiyi hem de sa l etkiledi ini kaydetti. Ülkede yeni araç al m n n teflvik edilmesi halinde trafikteki yafll araç say s n n azalaca na iflaret eden Akda, flöyle konufltu: "Yafll araç say s n indirmenin yollar var. Hurda indirimi uygulamas veya bir k sm n n daha yenileriyle de ifltirilmesi gibi alternatifler sunulursa piyasadaki yafll araçlar n say s azal r. Ülkemizde hurda teflvi i ve vergi düzenlemesi yap l r, hibrit modeli araçlar n say s n n art r lmas sa lan rsa hem do aya kimyasal salan araçlardan kurtuluruz hem de ülke ekonomisine önemli katk sunulur. Yafll araç say s azal rsa trafik kazalar nda da azalma olur." Vergilendirme sisteminin dünya standartlar na uygun hale getirilmesi gerekti ini anlatan Akda, Türkiye'nin, motor hacmine göre vergilendirme yapan ender ülkelerden biri oldu unu sözlerine ekledi. Faruk Güllüo lu'ndan Antalya'ya ikinci ma aza say s n n yaklafl k 4 milyonluk art flla 53,4 milyona ç kt n bildiren Elvan, "Mobil abone say s ise 2 milyon artarak 71 milyona ulaflt " dedi. Y l n ikinci çeyre inde 364 dakika kifli bafl ortalama ayl k mobil telefon kullan m süresi ile Türkiye'nin Avrupa'da en fazla mobil telefon görüflmesi yapan ülke konumunu sürdürdü ünü dile getiren Elvan, bir önceki dönemde bu sürenin 331 dakika oldu unu hat rlatt. Mobil internet kullanan abone say s n n da bir önceki çeyre e göre yüzde 7,5 artarak 28,4 milyona ulaflt n ifade eden Elvan, M2M (Makineler aras iletiflim) abone say s n n ise 2,3 milyona ulaflarak, bir önceki döneme göre yüzde 6 art fl gösterdi ini söyledi. vermeyi amaçlad klar na iflaret etti. Antalya'daki ilk ma azalar n, 2005 y l ndan bu yana yaklafl k 1,5 milyon kiflinin ziyaret ederek, al flverifl yapt n anlatan Güllü, "Turistlerin yapm fl oldu u al flverifl, ma aza ciromuzun yaklafl k yüzde 20'sine denk gelmektedir" diye konufltu. Antalya'daki tek ma azalar nda y ll k cirolar n n yaklafl k 5 milyon liraya ulaflt n bildiren Güllü, "8 y lda ciromuz 40 milyon liraya ulaflt, yeni ma azayla bu ciro daha da artacakt r" dedi. Gambiya'dan yat r m daveti ZM R- Gambiya Finans ve Ekonomi Bakan Kebba Touray, Türk ifl adamlar n ülkelerinde tar m ve tar ma dayal sanayi alanlar nda yat r ma ça rd. zmir Enternasyonal Fuar kapsam nda zmir'da bulunan Gambiya Finans ve Ekonomi Bakan Kebba Touray, Gambiya Ticaret ve Sanayi Bakan Abdoulie Jobe, Ankara Büyükelçisi Momodou Badjie ve beraberindeki heyet zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl' ziyaret etti. Ziyarette konuflan, Touray, zmir Enternasyonal Fuar 'na kat lmaktan mutluluk duyduklar n söyledi. Türkiye ile Gambiya aras ndaki iliflkilerin en üst seviyede oldu unu belirten Kebba Touray, iki ülke aras nda çifte vergilerin kald r lmas ve ortak yat r mlar baflta olmak üzere önemli ticari anlaflmalar n bulundu unu dile getirdi. Türkiye ile Gambiya aras nda imza alt na al nan protokollerin uygulanmas aflamas nda olduklar n ifade eden Touray, ülkelerinde yat r ma gelecek Türk yat r mc lar na her türlü deste i vermeye haz r olduklar n söyledi. Tar m üretimi ve tar ma dayal sanayi yat r mlar na büyük önem verdiklerini vurgulayan Touray, "Ülke olarak stratejimiz tar ma odaklanarak büyümek y l nda g da sektöründe kendi kendimize yeten bir ülke olma hedefini koyduk. Bu hedefimize ulaflmak için Türk ifladamlar n n birikimlerinden yararlanmak istiyoruz. Özel sektörün geliflmesine çok büyük önem veriyoruz. fl ortam m z n son derece iyi olmas için çal fl yoruz. Sizlere bu E-ticarette müflteri beklentisi 12 milyon ANKARA- ERDAL ÇEL KEL - Elektronik Ticaret flletmecileri Derne i (ET D) Baflkan Hakan Orhun, y l n 6 ay nda sektörün ciro baz nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 24 büyüdü ünü belirterek, "2014 sonunda pazar n yüzde 50 civar nda büyüyece ini ve e-ticareti kullanan kifli say s n n 12 milyona yaklaflaca n tahmin ediyoruz" dedi. Orhun, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l n ocak-haziran döneminde toplam cirolar n art fl h z nda döneminin ilk 6 aylar karfl laflt r ld nda düflüfl görüldü ünü ifade ederek, söz konusu düflüflte yerel seçim döneminde sat fllarda yaflanan durgunluk ve kredi kart na taksit say s na s n rlama getiren düzenlemenin mücevher ve cep telefonu sat fllar n olumsuz etkilemesinin belirleyici oldu unu söyledi. Teknoloji ve tüketici elektroni inin en çok sat n al nan ürünler aras nda yer ald n ifade eden Orhun, bunlar tekstil, aksesuar, ev dekorasyonu, kozmetik ve ayakkab n n izledi ini bildirdi. Haziran sonu itibar yla sektör cirosunun yüzde 24 büyüme göstererek 19 milyar liraya ulaflt n dile getiren Orhun, "Bu y l n sonunda pazar n yüzde 50 civar nda büyüyece ini ve e-ticaret kullanan kifli say s n n 12 milyona yaklaflaca n tahmin ediyoruz" diye konufltu. Türkiye'nin e-ticaret alan nda çok önemli bir yol almas na karfl n sektörün toplam perakende sektörü içindeki hacmi aç s ndan geliflmifl ülkeler seviyesinde olmad na iflaret eden Orhun, lojistik ve finansal altyap ve e-ticaretteki önemli deneyiminin Türkiye'yi ileriye tafl d n kaydetti. "Önümüzdeki 5 sene içinde e-ticaretin toplam perakende içindeki hacminin bugünkü de erlerin 7-8 misline ç kaca n öngörüyoruz" ifadesini kullanan Orhun, bunun internetteki kullan c say s, e-ticaret yapan kifli say s, al flverifl s kl, ortalama al flverifl tutar gibi unsurlar n art fl yla sa lanaca n belirtti. - "Ürün iadesi kötü niyetli kullan lmamal " - Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun yürürlü e girmesinin özellikle uzak mesafeli sözleflme yöntemiyle ticaret yap lan sektöre etkilerini de de erlendiren Orhun, e-ticaret sektörünün müflteriye çok üst düzeyde haklar veren bir yap ya sahip oldu unu dile getirdi. Birçok sektör oyuncusunun, ürünün koflulsuz iadesi konusunda yasa taraf ndan belirlenen süreyi uzatabildi ini anlatan Orhun, "Müflteri lehindeki bu tür uygulamalardan memnunuz. Ancak bu tür uygulamalar n kötü niyetli durumlara da izin vermemesi gerekiyor. lgili uygulamalar art niyete izin vermemeli ve müflteri haklar n en üst düzeyde korumal d r" dedi. Yasal düzenlemelerin e-ticaret sektörü aç s ndan önemine iflaret eden Orhun, özellikle vergi avantaj sa layan ülkelerde sektörün daha h zl ilerledi ini kaydetti. Sektörün flu anda kay t alt nda olmas na karfl n yap lacak yeni düzenlemelerle genel tablonun daha da iyileflece ini ve ülke ekonomisine olumlu yönde katk sa layaca n ifade eden Orhun, ET D gibi dernekler, sektörün çabalar ve yasal düzenlemelerle e-ticaret sektörünün ivme kazanaca na inand n sözlerine ekledi. anlamda önemli ortamlar sunaca z. Gambiya her alanda yat r ma destek olmaya haz r" dedi. Touray, yeniden zmir'de olmaktan mutlu oldu unu, iki çocu unun zmir Ekonomi Üniversitesi'nde e itim gördü ünü ifade etti. Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Entegrasyon ve stihdam Bakan Abdoulie Jobe da iki ülke aras nda en üst seviyede olan iliflkilerden yararlanmak için Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Tar m üretimine a rl k verdiklerini vurgulayan Jobe, d fl pazarlarda yer almak için ambalaj ve etiketlenme materyallerine ihtiyaçlar n n bulundu unu vurgulad. zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Damirtafl ise Afrika'n n 3. bin y l n f rsatlar k tas oldu unu söyledi. F rsat sunan ülkelerden biri olangambiya'n n son y llarda h zl bir de iflim yaflad n, bir istikrar ülkesine dönüfltü ünü belirtti. Gambiya'n n daha çok Çin ile ticari iliflki içinde oldu una dikkati çeken Demirtafl, Türkiye'nin bu ülkeye 35 milyon dolarl k ihracat na karfl l k ithalat n n bulunmad n ifade etti.

7 EKONOMI Savunma sanayiinde ihtiyac yüzde 50'nin üzerinde karfl l yoruz STANBUL - Savunma Sanayi Müsteflar smail Demir, Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyac n n yüzde 50'den fazlas n yerli kaynaklardan karfl lad n kaydetti. Demir, bas n toplant s nda, sektörde flu anki art fl oranlar yla 2023 hedeflerinin gerçeklefltirilmesinin mümkün olmad n, hedeflerin yakalanabilmesi için radikal de ifliklikler yap lmas gerekti ini belirtti. Teknolojide ileri, ilk 10 ekonomi aras nda yer alan veya savunma sanayi ürünleriyle önde gelen ülkelerin Türkiye için art k sadece pazar olmad n ifade eden Demir, "Bu çok önemli. Türkiye art k ürün sat labilecek bir ülke de il" dedi. Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyac n n ne kadar n kendinin karfl lad na iliflkin soru üzerine Demir, flöyle konufltu: "Biz oran olarak yüzde 50'nin biraz üzerinde ifade ediyoruz. Bu tür ihtiyac Sakarya, ihracatta ilk 5 i hedefliyor karfl lama oranlar n verirken hassas rakam vermenin zorluklar var. Üründeki alt k vr mlar n ne kadar n yerli yabanc ayr m yapaca n z n limiti çok karmafl k. Uzun vadede ihtiyac m z olan ürünlerin her alt k vr m ndaki bileflenin ihtiyaç halinde Türkiye'de yap labilirli ini garanti alt na almak savunma sanayi stratejilerimizin önde gelen unsurlar ndan birisidir." Mehmetçik Piyade Tüfe i Projesi'yle ilgili soruyu da Demir, "Piyade tüfe imiz flu anda birliklerimize da t ld. Birliklerimiz bunlar test kullan m na tabi tutuyor. Onlardan gelecek geri bildirimden sonra çok k sa bir süre içinde seri üretime geçip birliklerimize genifl ölçüde da t lacakt r" yan tlad. Demir, savunma sanayisinde devlet deste ine iliflkin soru üzerine, savunma sanayinin ihracat n n herhangi bir ürünün pazarlamas ve ihracat gibi olmad n aktararak, flunlar kaydetti: "Savunma sanayi, birçok alanda ve yerde devletin içinde olmas gereken, devletin olmas yla kuvvet kazanan bir sektör. Ülkeler ve devlet adamlar aras ndaki iliflkiler bu konuda çok etkin bir rol oynayabiliyor. Baz anlaflmalar veya sat fllar devletten devlete olmak zorundad r. fiu anda bünyemizde devletten devlete sat fl ile ilgili bir kanunumuz yok, h zla onunla ilgili kanun oluflturmaya ve bunun önünü açmaya çal fl yoruz. Baz ülkeler devletten devlete sat fl tercih ediyorlar." Bir gazetecinin, müsteflarl n uzun menzilli füzeye yönelik aç klamas na iliflkin sorusu üzerine Demir, ihale yap ld nda bir s ralama yap ld n ve birinci gelen ülke ile sözleflme yapmak üzere görüflmelerin devam ettirildi ini belirterek, " haleye giren di er ülkeler aras nda sadece birinin elendi i söylendi. Sözleflme görüflmelerinin sürdü ü 5 Eylül 2014 Cuma7 aflamada masaya konulan tekliflerin hukuki olarak geçerlili inin korunmas amac yla bu tür bir duyuru yap yoruz" dedi. Demir, uzun menzilli hava savunma sisteminde Rusya'n n tekrar sürece dahil olup olmayaca na yönelik soruya flu yan t verdi: "Takvim vermek sadece bize ba l de il. Konufltu unuz konularda karfl taraf n yaklafl m ve verdi i cevaplar önemli. Belli bir aflamaya geldi iniz yerler var. Bizlerin belli al flkanl klar var, karfl taraf n belli al flkanl klar var. Bu çapta bir projeyi ilk defa konufltu umuz bir ülke. Onunla ilgili mesafe almak biraz zaman alabiliyor. Rusya veya bir baflka ülke, bu ihale kapsam ndaki duruflumuzu belirledik. Rusya da teklif veren flirketlerden birisiydi ama teklif çok yukar dayd, flu anda gündemde olmas söz konusu de il" ifadelerini kulland. Türk yumurtas Rusya yolcusu SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas (SATSO) Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Kösemusul, Sakarya'n n ihracatç iller s ralamas nda Türkiye'de ilk 10 il aras nda yer ald n belirterek, "Hedefimiz ilk 5. Bu hedefimize ulaflmak, ihracat potansiyelini ve ihracat yapan firma say m z art rmak için projeler gelifltiriyoruz" dedi. Kösemusul, Sapanca ilçesindeki dinlenme tesisinde ifl adamlar yla düzenlenen iflbirli i toplant s nda yapt konuflmada, Sakarya'n n altyap s n n yat r ma oldukça müsait oldu unu, flehrin Türkiye'deki yol a lar n n merkezinde bulundu unu söyledi. Kentin, sevgi ve kardefllik co rafyas oldu unu vurgulayan Kösumusul, hoflgörünün, güzelliklerin ve de erlerin bir arada bulundu u, Anadolu'nun kültür baflkenti özelli i tafl d n kaydetti. Sakarya'n n, bölgenin zirai ve ticari yap s na göre yerleflimini flekillendiren turizm kenti oldu una dikkati çeken Kösemusul, sözlerini flöyle sürdürdü: "2 y l önce sizleri Sakarya ile buluflturan eski Cumhurbaflkan Genel Sekreteri Mustafa sen'in anlatt çok güzel bir hikaye vard r. sen, hikayesinde, 'Her bölgeye belirli güzellikleri sepetinden atan melek, Sakaryam z üzerinden geçerken sepetinin alt delinmifl ve tüm güzellikler buraya dökülmüfl' der. Sizi art k hemflehrimiz, Sakaryal görüyoruz. Sosyal ve turizm alan nda yaflad m z bu birlikteli i ifl alan nda da görmek istiyoruz. Sizlerle tüm alan ve seviyelerde iflbirli i yapmak istiyoruz." Kösemusul, "Sakarya, ihracatç iller s ralamas nda Türkiye'de ilk 10 il aras nda yer al yor" diyerek, "Hedefimiz ilk 5. Bu hedefimize ulaflmak, ihracat potansiyeli ve ihracat yapan firma say m z art rmak için projeler gelifltiriyoruz çünkü biliyoruz ki 'Sakaryam z n büyümesi, Türkiyemizin büyümesi' demektir" ifadesini kulland. Sakarya'y ve Türkiye'yi çok seven ifl dünyas olarak, her zamanki gibi flehre ve ülkeye katk sa layacak de erli yat r mc larla iflbirli i yapmak istediklerini vurgulayan Kösemusul, ifl adamlar n yat r ma davet etti. Toplant ya Sakarya Valisi Hüseyin Avni Cofl'un yan s ra Büyükflehir Belediye Baflkan Zeki Toço lu, Arifiye Kaymakam Mehmet Ünal, Sapanca Belediye Baflkan Ayd n Y lmazer, SATSO yönetim kurulu üyeleri ve Körfez ülkelerinden gelerek Sapanca'ya yerleflen ifl adamlar kat ld. AMASYA - MÜM N ALTAfi - Avrupa Birli i'ne (AB) g da ithalat ambargosu karar alan ve kanatl ürünlerindeki aç n Türkiye'den gidermek isteyen Rusya'ya yumurta ihracat bu ay bafllayacak. Yumurta Üreticileri Birli i (YUM-B R) Baflkan Hasan Konya, AA muhabirine yapt aç klamada, Rusya'n n AB'ye ambargo uygulamas yla en yak n ndaki Türkiye için bir f rsat n ortaya ç kt n belirtti. Böyle bir f rsat n ihracatç lar için her zaman pozitif oldu unu ifade eden Konya, pazar nda bulunmad klar bir ülkeye girme flans yakalad klar n dile getirdi. Rusya'n n ambargo karar n n ard ndan bu ülkeye ihracat için görüflmeler yap p, protokoller imzalad klar n, di er ihracat pazarlar nda oldu u gibi Rusya için de kalite, belgeleme ve izin alma konular n n ön plana ç kt n vurgulayan Konya, flöyle konufltu: "Yap lan protokollerin ard ndan G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl m z yumurta üretim tesislerini denetlemeye bafllad. Denetlemesi yap lan 15 firmam z ihracat yap labilece i yönünde Rus hükumetine bildirildi. Eylül ay itibar yla Rusya'ya yumurta ihracat bafllayacak. Ülkedeki g da aç ndan dolay enflasyon ve fiyat art fllar meydana geldi. Sürekli yaz flma yap yorlar. Hükümetimiz de kal c bir pazar oluflturabilmek için daha sa l kl, kal nt s z, hastal klardan ari ürünlerin ihraç edilmesi noktas nda önlemler al yor ve denetim yap yor. hracat yapabilen 83 firmam z var. fiartlar yerine getiren firmalar ihracata bafllayacak. Heyecanl y z, denetimlerin bitmesini bekliyoruz." Konya, y ll k 230 milyon dolarl k yumurta ithal eden Rusya'dan 150 milyon dolarl k kota talebinde bulunduklar n dile getirdi. Bu kota uygun bulundu u takdirde geçen y l 407 milyon dolarl k yumurta ihraç eden ve bu y l 500 milyon dolar hedefleyen Türkiye için önemli bir rakam elde edeceklerini anlatan Konya, flunlar kaydetti: "Bizler ihracat kabiliyeti kazanm fl firmalar z. Bu y l büyük hedefler koyduk ihracatta. Ifi D dolay s yla Irak'ta büyük kay p yaflad k. Bugünlerde biraz normalleflme var. Bölgeye 3 haftad r 250 t r gönderiyoruz. Bundan önce bu rakam yar yar yayd. Bu aç Ekonomi bu ay ivme kazanacak STANBUL - Ziraat Yat r m Ekonomisti Bora Tamer Y lmaz, istikrar n art p siyasi tart flmalar n gündemden ç kmas yla Türkiye ekonomisinin eylül ay nda ivme kazanmas n beklediklerini ifade etti. Siyasi istikrar n sürmesi ve beklentilerin gerçekleflmesiyle k sa vadede sat fl olsa da orta ve uzun vadeli perspektifte pozitif geliflmelerin yaflanabilece ini ifade eden analistler, gelecek dönemlerde veri ak fl nda olumsuzluk olmad kça Türk liras varl klarda de er kazanc n n yaflanabilece ini öngörüyor. AA muhabirine konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan Ziraat Yat r m Ekonomisti Bora Tamer Y lmaz, aç klanan 62. Hükümetin Türkiye'nin güçlenen kurumsall k kültürünü yans tt n ve ekonomi kadrosunun görevinin bafl nda yola devam etti ini ifade etti. Özellikle gelecek y l G-20 toplant lar n n dönem liderli ini yürütecek Türkiye'nin diplomatik arena ve uluslararas ekonomide önemli kazan mlar yapabilece ine iflaret etti ini belirten Y lmaz, "Bu nedenle ekonomiden sorumlu Baflbakan Yard mc s Ali Babacan' n görevini devam ettirmesini ek pozitif geliflme olarak de erlendirmekteyiz. Geçmifl toplant larda Türkiye heyetine baflkanl k yapan Babacan' n G- 20 toplant lar nda yer alacak olmas Türkiye'ye kald raç etkisi sa layacakt r" dedi. stikrar n art p siyasi tart flmalar n gündemden ç kmas yla Türkiye ekonomisinin eylül ay nda ivme kazanmas n beklediklerini dile getiren Y lmaz, ABD'de y l n ilk çeyre inde yüzde 2 daralan ekonominin y l n ikinci çeyre inde yüzde 4,2 oran nda büyüme performans gösterdi ini an msatarak, ekonomilerin esnek ve dinamik yap lar oldu una dikkati çekti. Türkiye'nin de mevsimsel sebeplerle yavafl geçen temmuz ve a ustos aylar n n ard ndan ekonomik faaliyetini eylül ay nda art rmas n n sürpriz olmayaca n vurgulayan Y lmaz, flunlar kaydetti: "TCMB'nin ktisadi Yönelim Anketi'nde gelece e dönük siparifl beklentileri art fl e ilimlerini korumakta. stikrar ortam nda eylül ay nda hem reel kesim hem de tüketici güven endeksinin art fl göstermesi beklenebilir. 62. Hükümet'in iflbafl yapmas yla TL varl klar n da de er kazanma e ilimlerini sürdürmeleri mümkün. Hisse senetlerinde risk priminin azalmas yla de er kazan mlar n n devam etmesini ve önümüzdeki günlerde TL'nin de veri ak fl nda olumsuzluk olmad kça dolar karfl s nda 2,15 seviyesini test etmesini bekliyoruz." HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti Ali Çak ro lu ekonomi ile ilgili bakanl klarda de ifliklik olmad n, Ali Babacan' n Ekonomiden Sorumlu Baflbakan Yard mc s, Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Bakan ve Mehmet fiimflek'in Maliye Bakan olarak yeni kabinede de yer ald n belirtti. Aç klanan yeni kabinenin sürpriz isimler içermedi ini, özellikle ekonomi ile ilgili bakanl klarda bir de iflikli in olmamas n n piyasalar destekleyebilecek bir geliflme oldu unu ifade etti. kapatabilme ad na Rusya bizim için büyük bir imkan oldu. Kota talebimizi de erlendirme aflamas ndalar. Eylül ay nda Moskova'da yap lacak g da fuar nda bu rakam daha da netleflecek. Kay plara ra men hedefimiz 500 milyon dolar ihracat ama bunu geçersek de sürpriz olmaz." Konya, eylül ay nda Rusya'ya yap lacak ihracat n iç piyasay olumsuz etkilemeyece ine dikkati çekti. Yumurta sektörü için zaten bu ay n bir harman zaman oldu unu vurgulayan Konya, "Okullar n aç lmas ve yumurta tüketiminin atmas yla zaten fiyat larda küçük de olsa bir art fl söz konusu oluyordu. hracatla piyasada ekstra bir art fl ve hareketlenme olmayaca kanaatindeyim" dedi. fiifa arayan yabanc Türkiye'yi rekora tafl d ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - BAHATT N GÖNÜLTAfi - Sa l k ve t bbi nedenlerle Türkiye'ye gelen ve 1 y ldan k sa sürede ülkeden ayr lan yabanc say s, y l n ikinci çeyre inde zirveye ç kt. Söz konusu dönemde tedavisini tamamlayarak Türkiye'den ayr lan yabanc say s 90 bin 378'i buldu Y l n ikinci çeyre inde günde ortalama bin kifli Türkiye'de tedavi gördükten sonra ülkesine döndü. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, sa l k ve t bbi nedenlerle Türkiye gelen yabanc say s nda son 1 y lda ciddi art fl yafland. Geçen y l n son çeyre inde bafllayan art fl e ilimi, bu y l n ilk iki çeyre inde art arda rekor k r lmas n sa lad. Tedavisini tamamlayarak 1 y l içinde ülkesine dönen yabanc say s, geçen y l n üçüncü çeyre inde 33 bin 159 iken, son çeyrekte bu say 58 bin 74'e yükseldi. Bu y l n ilk çeyre indeki 72 bin 67 rakam yla bu alanda rekor k r l rken, ikinci çeyrekte 90 bin 378 kiflinin ülkeden ç k fl yapmas yla yeni bir rekora imza at ld. Y l n ikinci çeyre inde günde orta lama bin kifli Türkiye'de tedavi gördükten sonra ülke sine döndü. Türkiye'ye tedavi için gelip 1 y l içinde ayr lanlar n say s geçen y l n ilk yar s nda 97 bin 62 iken, bu y l n ayn döneminde 162 bin 445 kifli ç k fl yapt. Sö konusu dönemde art fl oran yüzde 67'yi buldu. Yabanc ziyaretçiler 2013'te Türkiye'de sa l k alan nda yaklafl k 541 milyon dolar harcama yapt. Geçen y l n ilk yar s nda yabanc lar n sa l k harcamas yaklafl k 249 milyon dolar iken, bu y l n ayn döneminde bu rakam 328 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin sa l k turizmine iliflkin Sa l k Bakanl taraf ndan yay nlanan de erlendirme raporunda, sa l n katma de eri en yüksek sektörler den biri oldu u belirtiliyor. Raporda, sa l k turizminin, Türkiye'nin cari aç n kapatmas nda önem rol oynayabilece i ifade ediliyor. Raporda, Türkiye'nin son dönemde devlet ve özel teflebbüs iflbirli i ile flehir hastanesi projelerini hayata geçirdi i ve sa l k turizmi alan nda güçlü olan Hindistan, Malezya, Tayland ve Macaristan gibi ülk l l k b t tti i b li tili

8 8 5 Eylül 2014 Cuma Sürûr Çiçe im, Mahflerim, Her fleyim Çölde esen rüzgâr m, kokusunu kâlû belâdan alan; öyle bir sarhoflum ki aflk nla y llard r tam uykuya geçemedi gözlerim; seninle hemhâl olan gönlüm ellerini, parmaklar n, aln n, avuç içlerini, yüzünü, gözünü hülasa seni tan d tan yal kendinde de il Hüma Kuflum. Rabbime flükrüm, O na teslimiyetim sonsuz; sana aflk m o kadar büyük ki, dünya denen cihan aflk m n ya murlar yla sulanmakta ve gönlümden düflen aflk tohumlar yla k rlar, vadiler ve bahçeler çiçek açmakta Meyveler, a açlar bilumum bütün tabiat kokusunu ve tad n aflk m zdan almakta. Mübala a etmiyorum, gönlüm sana seslenirken sesi güzel olan bütün kufllar, denizlerdeki bal klar ve mercanlar bu SIRASI GELD KÇE sa KAYACAN Dr. Kazan Da yakal n n kaleminden Yazd, yay nlad fliirleriyle dikkat çekmeye devam eden Dr. Kazan Da yakal Ekim 2013 de yazd fliirleriyle göz doldurdu. Bu fliirlerden bir yenisi, Uzaktas n ad n n tafl y c s. Bu fliirde mesafeler anlat l yor, mesafelerin getirdi i s n rl l klar sitemlefltiriliyor. lk m sralar nda bu fliirin flöyle diyor Dr. Kazan Da yakal : Yok, yazd lar seni baflkentte, Bu akflamki say mda, Beni çift yaz n dedim, Çünkü o yüre imde Bugün bayram tatili, Yoksun bu flehirde flimdi, Anne sütüne muhtaç, Bir çocu un a lamas gibi, Seni ça r yor yüre im.. Bir baflka Dr. Kazan Da yakal fliiri Vesvese ad yla bizimle salamlafl yor, masam zdaki yerinden bizimle konufluyor. Sevgiden yar lan kalplerden sözedilerek flimdi kanl b çakl olduk sanki/mazi beynimde, sevgin yüre imde çak l kald m sralar yla devam ediliyor. Kardaki ayak izleri hareket noktas yap l yor. Ve bu fliirin ilerleyen m sralar ndan baz lar n n s ralan fl flöyle: Ben mi sana uydum, sen mi bana, Bir damla suya, Bir damla su kat ld nda, Kim kime kar fl r, kim kime uyar, Her fleye ra men, Yinede sevdam gönül kunda na sar p, Yüre imde büyüttüm, geçen zamanda, O büyüdükçe içimde, Ben küçüldüm karfl s nda, Sevda kurusuna döndü yüre im. Dr. Kazan Da yakal, fliirlerininde kulland kelimeler, yan yana getirdi i anlat mlar yla, fliirimizde az söylenmiflleriyle dikkat çekiyor. Sevdam gönül kunda na sar p ve Sevda kurusuna döndü yüre im örnekleri vermek istedi imiz yeniliklerden. Müjdeci, S VAS Türk gazetecilere de erlendirdi VENED K - lk uzun metraj filmi Sivas ile 71. Venedik Film Festivali nde Alt n Aslan ve Gelece in Aslan ödüllerine aday olan yönetmen Kaan Müjdeci, 100. y l n kutlayan Türk sinemas n n son dönemdeki yükseliflinin kiflisel baflar lara dayand n söyledi. Müjdeci, filmi Sivas, Türk gazetecilere de erlendirdi. Aslan adl 11 yafl ndaki çocukla Sivas isimli Kangal köpe inin bozk rda geçen dostluk hikayesinin anlat ld filmde, çocuklar ve hayvanlarla çal flman n zorlu unu ilk bafllarda fark etmedi ini belirten Müjdeci, flunlar belirtti: Filmi çekmeye bafllay nca Allah m dedim. Ondan sonra da art k çok geçti zaten, 4 hafta bir anda geçiyor. Ben ön haz rl k dönemini çok iyi yapt m. Çocuklarla iyi çal flt m. Köpe in ne tür davran fllar oldu unu, çocuklar n ne tür davran fllar oldu unu. Bu filmin dramaturjisi ilginç olabilir birçok insan için ama benim kiflisel görüflüm iflçili i çok iyi. Yani bir hal gibi dokundu film. Biz Kangal köpe inden bir Lassie rolü beklemedik. Kangal köpe inden Kangal köpe i olmas n istedik. O da o dövüfl rolünü çok iyi yapt diye konufltu. Filminin, ödül kazanabilecek filmler üzerine yap lan bahislerde 7 inci s rada oldu u hat rlat lan genç yönetmen, Kim neye göre bahis oynuyor bu konuda inan n fikrim yok. Bir bahis oynamad m daha. Senede bir kez milli piyango al yorum o kadar. Onun d fl nda neye göre bahis oynan yor, kim izledi filmi bilmiyorum. Belki Festival Baflkan Antonio Barbera bir fleyler söyledi diye bunu da hadi 7. s raya koyal m dediler dedi. sesleniflteki samimiyeti, halisaneli i ve aflk n öz ünden gelen o güzel besteyi k skan yor. Ruhum, sana her hitapta aflk m yeniden tazeliyor ve sükût denen o efsun sessizli ine, k skançl ktan ve hasedinden biraz daha sükût kat p, bilinmeyen bir diyara gizleniyor. Bendeki her fley sana dâir; lakin aflk n gönlüme koyan ve büyütmeme izin veren Rabbimi unutmam mümkün de il. Nerde oldu umu, ne söyledi imi bilmesem de; akl m gönlüme yenilmifl olsa da Hüdâ ya flükrümü ve O na tevekkül etmeyi unutamam yâr Hâl in içinde hâli yaflarken Rabbimin izniyle keflfedilmemifl dünyalar keflfediyor; içimdeki aflk fidanlar n oralara dikiyor ve sana olan aflk m ölümsüz k lmaya çal fl yorum. Mevlâ n n yaratt her cihan seni tan yor Sevgili Benimle aflka dâir konuflan herkese kendimden geçmifl bir hâlde mahflerine sevdamdan bahsediyorum fark nda olmadan. Senden haberdar olan melekler bile güzelli ini k skan yor; biliyorum ki her mahlûkat âfl k olan beni hayran hayran izliyor; senle dolu olan kalbimin at fllar saatimin tik taklar yerine geçiyor. Gecenin zulmeti senin nurunla ziyâs na kavufluyor. fiafak senin fl n olmasa Dünyan n en eski heykel atölyesi: GÖBEKL TEPE fianliurfa - EfiBER AYAYDIN - söyledi. Göbeklitepe deki buluntular sonucu Dünyan n en eski tap nak merkezi olarak heykel ve tafl kabartma sanat n n 12 bin y l kabul edilen Göbeklitepe nin, ç kan bulgular önceye dayand n n anlafl ld n belirten incelendi inde bilinen en eski heykel atölyesi Kürkçüo lu, dünyada bu tarihe kadar giden olma özelli i tafl d bildirildi. Alman an tsal ölçekte heykel örnekleri Arkeoloji Enstitüsü ile Kültür ve Turizm bulunmad n ifade etti. Bakanl iflbirli iyle geçen aylarda hayat n Milattan önce 10 ile 20 binlere ait küçük kaybeden Klaus Schmidt baflkanl nda heykelcikler bulundu unu, bunlar n da Venüs yürütülen Göbeklitepe Kaz lar 20. y l na girerken, arkeolojik araflt rmalarda birçok bulgu Kürkçüo lu, Fakat Göbeklitepe de bulunan heykeli olarak adland r ld n vurgulayan gün yüzüne ç kart ld. Tarihin s f r noktas T biçimi dikili tafllar üzerindeki tafl kabartmalar, Nevali Çori de bulunan eserler olarak nitelendirilen ve geçmifli 12 bin y l öncesine dayanan Göbeklitepe, dünyan n en dünyan n en eski heykel örnekleridir dedi. eski tap nak merkezi olarak da kabul ediliyor. Bal kl göl yak n nda 1995 te gerçeklefltirilen hafriyat çal flmas s ras nda bulunan Harran Üniversitesi (HRÜ) Sanat Tarihi Bölümü Baflkan Yrd. Doç. Dr. Cihat Bal kl göl Adam veya Urfa Adam Kürkçüo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Göbeklitepe deki kaz çal flmalar nda önce 10 binlere tarihlendirildi ine iflaret eden olarak bilinen kireç tafl yontunun, milattan neolitik döneme ait insan heykeli, kireç Kürkçüo lu, boyu yaklafl k 1.80 metreyi tafl ndan flekillendirilmifl yaban domuzu, tilki bulan heykelin, insan boyutundaki dünyan n ve kufl kabartmalar yla, çakmak tafl ndan en eski heykeli olarak kabul edildi ini kaydetti. yap lm fl çok say da ok ucu elde edildi ini HÂL N Ç NDEK HÂL BENC LEY N SÖZLER Mehmet Nuri PARMAKSIZ do amayacak. Günefl sen olmasan ve aflk m z olmasa, bütün gizemini ve s cakl n kaybedecek gibi Tevazu sende bir taç Sevgili As l güzel olan sensin; ben sadece bir aynay m senin güzelliklerini gösterme flerefine ulaflan ama bende güzelli imi aflkla gördüm sende Sen olmasan fiükür Çiçe im, ben güzelli imi nas l görecektim. Hangi ayna bana beni senin gibi gösterdi ki bugüne kadar Festivallere kat l mla ilgili soru üzerine Müjdeci, Benim iflim festivale gitmek de il. Prodüktörün, distribütörün ifli festivale gitmek ya da oyuncunun. Benim iflim yeni senaryo yazmak ve onun filmini çekmek. Dolay s yla kendi iflim olmayan bir fleyi neden yapay m. Yeni filmim için çal fl yorum. Baz arkadafllarla kaynak ar yorum, baz arkadafllarla senaryo yaz m sürecini çal fl yoruz. Ben kendi iflimi yap yorum, oyuncu kendi iflini yap yor, prodüktör kendi iflini yap yor. Yoksa buras güzel, deniz var, havuz var ama festival benim iflim de il de erlendirmesinde bulundu. Venedik gibi sinema dünyas n n önde gelen festivallerinin kariyerine katk s na yönelik soru üzerine Müjdeci, Yeni filmimi daha rahat çekece im. nsanlar n kaflelerini daha düzgün ödeyece im. Emek sömürüsü olan bir film olmayacak bir sonraki. Dolay s yla benim ve ekibin daha rahat etti i, benim daha rahat hayaller kurabildi im bir film olacak dedi. -Türk sinemas n n 100. y l - Türk sinemas n n son y llardaki baflar lar n neye ba l yorsunuz fleklindeki soru üzerine de Müjdeci, flunlar kaydetti: Türk sinemas n n 100. y l ndan ziyade Türk yönetmenlerinin kiflisel baflar s oldu unu düflünüyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum; kiflisel zorlamalarla olan bir baflar. Nuri Bilge Ceylan kendi paras yla, Zeki Demirkubuz kendi paras yla zorlanarak, ekiplerin paralar n n yar s n, çeyre ini ödeyerek gelinen bir pozisyon oldu unu düflünüyorum. Bunu, Almanya n n 100. y l olsa diyebiliriz, Almanya senede 85 milyon avro harc yor. Bizim öyle bir durumumuz olmad için bunlar kiflisel baflar olarak görüyorum, Türk sinemas n n baflar s ndan ziyade. perdelerini aç yor MERS N - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sezonun ilk konserlerinde ücretsiz olarak sanatseverlerle bulufluyor. MDOB'tan yap lan yaz l aç klamaya göre, MDOB, 13 ve 20 Eylül'de düzenlenecek sezonun ilk senfonik konserlerinde, ücretsiz olarak Mersin Marina Amfi Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bulaflacak. lki 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleflecek senfonik konserde, flef brahim Yaz c yönetimindeki "Bizet: Carmen Uvertür", "Verdi: Esirler Korosu", "Offenbach: Orpheus " nfernal Gallop", "Borodin: Poloveç" danslar sahne alacak. Konserde ayr ca MDOB'un solist sanatç lar Bülent Bezdüz, Hakan Bölükbafl, Ifl l Azaz, Zeynep Tatl p nar Ka n c, Funda Hayfavi, Hasan Berk, Gülden Vurandemir, Emrah Gedik ve Baran Taner sevilen opera eserlerine ait aryalardan oluflan bir repertuvar seslendirecek. fief Bujor Hoinic yönetiminde 20 Eylül günü gerçekleflecek ikinci konserde ise ayn zamanda Hoinic'in kendi eseri olan ve türkülerden oluflan "Anadolu Rapsodisi" isimli eser sahne alacak. Konserin solistli ini Nihan Evren, Bengi spir Özdülger, Mehmet Y lmaz ve Onur Polat yapacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Erdo an fianal, yeni sanat sezonu öncesi birbirinden önemli iki senfonik konseri Mersinli sanatseverlerle buluflturacak olman n mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Konserlerin halka ulaflmas nda desteklerini esirgemeyen Mersin Marina Yönetimi'ne teflekkür eden fianal, konserlere tüm sanatseverleri davet etti. Ben beni sende kaybettim ama ben beni sende, ben bütün güzellikleri senin yüzünde, dilinde, elinde bulmad m m? Avuç içlerinden yudumlad m mutluluk ve huzur Rabbimin bir lütfu ama onlar sana ait oldu u için de erli. Parmaklar ndan tatt m flükür flerbeti baflka hangi çeflmede var ki? Hayaline bile sar ld mda cihan kucaklayan gönlüm öyle bir pehlivan kesiliyor ki, nefis denen ve her türlü oyunu bilen sinsi rakibimi ço unlukla tufl ettiren; önce Rabbimden sonra senden ald m o güç de il mi? Dünyada aflk nla nefes almak ve bu aflkla mahflere yürümek bir nimet. nan yorum kültür-sanat MDOB, ki Rabbim aflk m z her dem koruyacak ve daim eyleyecek. O na flükrüm sonsuz ve teslimiyetim her geçen gün art yor. Biliyorum ki, gönlüm sana her nefeste yeniden ve tazelenerek daha da fazla âfl k oluyor. Seni sevdi im gerçe ini hem dünyaya, hem de ukbaya hayk raca m günü sab rla, tevekküle ve imanla; içimde devaml büyüyen huzur ve mutlulu un bana verdi i mahfleri bir sürûrla bekliyorum. Ey sevgili! Hâl in içinde gizlenen hâl in ve senin müptelan oldum. Bu hâlin mahflere dek devam etmesini Rabbimden her nefeste diliyorum. Ben seninle oldum; ben seninle doldum yâr Aflk n içinde sakl binlerce binlerce s r, Gönlümü esir ald kokusuyla o t r. Huzur aflkta anahtar sahibini bulmuflsan, Ömür yürür mahflere vuslata a r a r...

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA Çocuklar, geleneksel oyunlarla sosyallefliyor KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ÇOSKK) düzenledi i etkinliklerle unutulmaya yüz tutmufl mendil kapmaca, birdirbir, sek sek, çelik-çomak, tombik gibi geleneksel oyunlar çocuklara sevdirerek, sosyalleflmelerini sa l yor. Kayseri de 2009 y l nda kurulan ve 50 bin üyeye ulaflan ÇOSKK, Milli E itim Bakanl ile imzalad protokollerle çocuk oyunlar n n yaflat lmas çeflitli etkinlikler düzenliyor. ÇOSKK Genel Baflkan Oktay Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, flehirleflme ve teknolojinin h zla geliflmesiyle çocuklarda sosyalleflme problemi yafland n belirtti. Konfederasyon ve ba l 4 federasyonla çocuklar evlerinden ç kart p, bireysel becerilerini gelifltirmelerine katk sa layacak, tak m olarak hareket etme kabiliyetlerini art racak, oyunlara yönlendirmeye çal flt klar n söyledi. Konfederasyon bünyesinde yer alan ve bir tak m oyunu olan mendil kapmacan n spor salonlar nda veya spor sahalar nda oynanabildi ini kaydeden Yerlikaya, fare sek sek veya tel sek se in ise bireysel oyunlar oldu unu ifade etti. Üst üste dizilen tafllar n topla devrilmesi fleklinde oynanan tombik oyununun da stratejik yönü oldu unu belirten Yerlikaya, ayn zamanda tak m oyunu olan tombi in çocuklar n tak m içinde kendilerini gelifltirebilmelerine imkan tan d n vurgulad. Yerlikaya, oyunlar n toplum B fikek - K rg zistan da, devlet taraf ndan karfl lanan yaklafl k 1,5 milyon dolarl k bütçeyle çekilen ve K rg z sinema tarihinin en pahal filmi unvan na sahip olan Kurmancan Datka adl filmin galas yap ld. Milli K rg z Film Kurumu nun çat s alt nda çekilen ve Nazira Mambetova, Aziz Muradilov, Elina Abayk z ve Mirlan Abdulayev in baflrollerini paylaflt Kurmancan Datka adl tarihi-drama türündeki filmin galas, baflkent Biflkek teki Manas Sinema Salonu nda yap ld. Filmi gözyafllar içinde izleyen seyirciler, sonunda uzun süre ayakta alk fllayarak be enilerini gösterdi. K rg zistan n ba ms zl n n 23. y l dönümüne denk gelen film gösteriminin ard ndan düzenlenen törende konuflan filmin yap mc s meclisteki Milliyetçi Ata Curt Partisi milletvekili ve Kurmancan Datka Vakf Baflkan J ld z Joldofleva, filmin halk n vergisiyle çekildi ini hat rlatarak, öncelikle K rg zistan halk na teflekkür etti. Joldofleva, Kurmancan Datka film projesine destek veren Cumhurbaflkan Almazbek Atambayev e minnetarl n bildirerek taraf ndan sahiplenilmesi konusunda önemli bir mesafe ald klar n ifade ederek, flunlar kaydetti: lçelerde turnuva, flenlik ya da flampiyonalarla oyunlar tan t yoruz. Bu yar flmalarda baflar l olanlar il flampiyonalar na kat l yor. Burada da baflar l olanlar bölgeye, bölgede baflar l olanlar da Türkiye kupas na gidiyor. Türkiye kupas n n birincisini Çanakkale de, ikincisini Manisa da, üçüncü ve dördüncüsünü de stanbul da yapt k. Tombik oyun grubunda da Türkiye flampiyonas n bafllatt k. Organizasyonlar m z sadece Türkiye ile s n rl kalm yor. Polonya, Litvanya, Romanya, Almanya gibi ülkelerde de çeflitli turnuva ve organizasyonlar gerçeklefltiriyoruz. Önümüzdeki y l da Çanakkale de savaflmayal m, kurall bir flekilde yar flal m temal dünya flampiyonas yapaca z. Çocuklar n bofl vakitlerinin büyük bölümünü bilgisayar, internet ve oyun salonlar nda fliddet içerikli oyunlarla geçirdi ini belirten Yerlikaya, Bilgisayar oyunlar çocuklar n psikolojisinin bozulmas na, çevresiyle iletiflim kurmakta zorluk yaflayan, kiflisel yeteneklerini kullanamayan asosyal bireyler olarak yetiflmesine neden oluyor. Biz unutulmaya yüz tutmufl geleneksel oyunlar m zla çocuklar m z sanal ortamdan kurtararak gerçek hayatla iç içe olmalar n sa l yoruz. Ayr ca Cumhurbaflkan, Baflbakan ve halk n deste i ile yap lan her ifl bu film gibi baflar l olur dedi. Joldofleva, filmde, K rg z halk n n parçalanmamas, da lmamas ve devletçili ini asla kaybetmemesi gibi ideolojik unsurlar n ifllendi ini kaydetti. Filmin Yönetmeni Sad k fier-niyaz da, film setinde çal flanlar sahneye alarak tek tek teflekkür ederken, K rg z sinemas n n ve oyuncular n n katetti i baflar lara dikkat çekti. Törende, Kurmancan Datka filminin, dünyan n en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen Montreal Film Festivali nde gösterildi i hat rlat larak, Oscar için baflvuru yapacaklar belirtildi. K rg z sinemas tarihi aç s ndan çok büyük öneme sahip olacak filmin giflede de baflar y yakalamas bekleniyor. (A.A) çocuklar n kötü al flkanl klardan da uzak kalmalar n sa lam fl oluyoruz fleklinde konufltu. Milli E itim Bakanl n n okullarda oyun ve fiziki etkinlikler dersini müfredata koymas yla birlikte çocuk oyunlar n n daha fazla tan nd n dile getiren Yerlikaya, bu derste tamamen Konfederasyon bünyesindeki oyunlar n yer ald n söyledi. Yerlikaya, büyük ço unlu u ö retmenler olmak üzere farkl meslek gruplar ndaki kiflilere y l n belli dönemlerinde e itim vererek oyun e itmeni olmalar n sa lad klar n ve illerde çocuklara ö retilerek, oyunlar n kurallar yla do ru bir flekilde gelecek nesillere aktar lmas na yard mc olduklar n vurgulad. Sek sek Adil diye dalga geçerlerdi Konfederasyonun yap lanma sürecinde çok zorluklar çektiklerini dile getiren Yerlikaya, flöyle konufltu: lk zamanlarda çevremizdeki insanlar çelik çomakç m olacaks n z? diye tepki verirdi. Mendil kapmaca oynayan arkadafllar m zla halay bafl, sek sek federasyonu yönetimindeki arkadafllar m zla sek sek Adil, sek sek Hasan fleklinde isimler takarak dalga geçerlerdi. Genel anlamda arkadafllar m z zor durumda b rakan bir alg hakimdi. Ama zamanla bu iflin fark na var ld ve bizim ne kadar do ru bir ifl yapt m z görüldü. Biz çocuklar n yüksek katl binalara hapsolmas n engellemeye, onlar neyle karfl laflacaklar n bilmedikleri sanal ortamlardan uzak tutmaya çal fl yoruz. nsanlar art k bizimle dalga geçmek yerine destek vermeye bafllad. K rg z sinema tarihinin en pahal filminin galas yap ld Eylül 2014 Cuma 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin MEYDANLARDAN EKRANLARA KAYAN TAR H SAVAfiI-2 3. slam s z Türk Tarihi Alg s : slam benimsememifl ya da reddetmifl veya slam düflmanl n dünya görüflünün merkezine yerlefltirmifl baz kesimler, Selçuklu ve Osmanl dönemi Türk tarihini önemsemiyorlar, yok say yorlar ya da reddediyorlar. Bu kesimler, slam öncesi Türk tarihi ile 1923 sonras süreci as l Türk tarihi olarak görüyorlar. Yani slam s z Türklük alg s, daha bask n. 4. Laik ve Bat c Türk Tarihi Alg s : Baz kesimler de 1923 sonras Cumhuriyet sürecini, Atatürk ü ve Cumhuriyet tarihini çarp tarak, ba lam ndan kopararak, tamamen bat c ve dini reddeden bir laiklik anlay fl na ba l olarak alg lama e ilimindedirler. Bunlar da Türk tarihini 1923 y l ndan itibaren bafllat rken, ayn zamanda slam - dan tamamen soyutlanm fl bat c ve dinsiz bir Türk tarihi üretme e ilimdedirler. Atatürk ü dinsiz laiklik ve bat c e ilimlerine alet ediyorlar. Atatürk dinsiz de ildi. - Oryantalist Türk Tarihi: D flar dan bat l baz oryantalist tarihçiler, içerden onlar n tercümecisi ve sözcüsü olan yerli oryantalist Türk tarihi yaz c lar, Türk tarihine genellikle olumsuz bir bak fl aç s yla yaklafl yorlar. Kötü niyetli oryantalist tarihçiler, barbar Türk imgesine ba l bir Türk tarihi kurguluyorlar. Bunlara göre Türkler yak p y kan, katleden, zalim, merhametsiz, ac mas z, kültür ve medeniyet üretmeyen; ama mevcut kültür ve medeniyet birikimlerini yok eden barbar bir topluluktur. Bunlar slam öncesi Türk tarihini ilkel, ya mac, talanc bir topluluk olarak alg larken, slam sonras Türklü ü de yine ayn flekilde k l çla Hristiyan kesen bir topluluk olarak alg lama e ilimindedirler. Bu tarihçiler için Türk tarihi, savafl ve k l çtan ibarettir. Üretti i dev insanl k medeniyetini ya görmezlikten gelirler, ya da itibars zlaflt rmaya çal fl rlar. Yerli oryantalistler de sanat ba lam nda yapt klar filmlerde ve yazd klar romanlarda gerçek bir Türk tarihi de il de suland r lm fl, cinselli e ya da k l c ndan kan damlayan gaddarl a dayal bir ucube tarih sunarlar. Bunu da kurguya s narak meflrulaflt rmaya çal fl rlar. Neticede zihinlerde çarp k bir Türk tarihi alg s yerleflmifl olur. - Folklorik Tarih Anlay fl : Bir k s m tarihçiler de slam s z bir Türklük imgesi ortaya koymak için Türklerin slam d fl gelenek görenek, âdet, halk edebiyat, folklor birikimlerini esas al rlar. slam d fl bir geleneksel halk kültür ve edebiyat n öne ç kar rlar. - Aristokrat Tarih Anlay fl : Baz kesimler de Türk halk kültürlerini ilkel olmakla suçlayarak bu birikimi reddederek tamamen saray merkezli yüksek zümre kültürü ve yaflant s n öne ç kar rlar. Bu da eksik bir tarih alg s d r. - Hamasî Tarih Alg s : Baz kesimler milliyetçili i eksik ve yanl fl anlayarak Türk tarihinin münhas ran ihtiflaml dönemlerini, savafllarda elde ettikleri zaferleri, büyük komutanlar ve kahramanlar merkeze olarak hamasî bir tarih alg s üretirler. Bu da eksik bir tarih anlay fl d r. - Do ru Tarih anlay fl : Yukardan beri sayd m z tarih alg lamalar ya eksik ya yanl flt r. Do ru ve tam tarih anlay fl ise fludur: Türk tarihi bir bütündür, parçalanmaz. slam öncesi Türk tarihini bilmek ö renmek demek, fiamanist olmak, Maniheist olmak, Gök Tanr dinine inanmak demek de ildir. O dönemden kalan millî secilerimizin faydal olanlar n ö renip günümüze uyarlamak demektir. Türk tarihi, sadece iyi, güzel, olumlu, muhteflem de er ve özelliklerden ibaret de ildir. Tarihimiz, olumlu olumsuz, iyi kötü bütün de erleriyle bizimdir. Tarihe sadece iftihar etmek, övünmek için de il, ayn zamanda yap lan hatalar görüp ders ç karmak için de bak l r. Bana göre tarihimizi yapt m z hatalar tekrar etmemek ad na ibret ve ders al nacak bir süreç olarak de erlendirmek, daha gereklidir. Türk tarihi bugün bizim için güç kullanan iradeli kahramanlar ve de er üreten maneviyat önderleriyle daha bir önemlidir. Marfl söyleyen tarih bizim oldu u kadar, a t yakan tarih de bizimdir. (Bitti) BULMACA Soldan sa a: 1. Halk n yarar için okul, çeflme, hastane gibi fleyler yapt ran kimse. 2. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. Gözerli görmeyen. 3. fiehzadelerin özel e itmenleri. Abuhava. 4. Yerine koyma, yerine kullanma. Favori. 5. Kendini be enmifl, sevimsiz. Uzakl k anlat r. 6. Güzel sanat. Düflünüleni dolayl olarak anlatan söz. 7. Sergen. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. 8. Suçu ba fllama. Fayda, as. 9. Baflkentimiz. Mu la ilinin bir ilçesi. 10. Nazi Hücum k tas n n k saltmas. Yasa koyma, teflri. 11. Saz n en kal n teli. lkel deniz tafl t. Bir ba laç. 12. Tayin. Tane. 13. Dar ve kal nca tahta. Cüsseli. 14. Asya da bir ülke. skambilde bir grup kâ da verilen ad, ispati. 15. Kiloamperin simgesi. Bir pamuk türü. 16. Baston. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. 17. Kal t msal olarak ortak, fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar toplulu u, soy. Kabul etmeyerek geri çevirme. 18. Batman ilinin bir ilçesi. Çok ince ve de erli bir tür kumafl. 19. Sahip, iye, malik. Rutubet. Çocuk sahibi olmufl kad n. 20. çine genellikle sulu fleyler konulan, metal kap. Oruca bafllama zaman. Yukar dan afla ya: 1. As l ad Cevat fiakir Kabaa açl olan ünlü Türk öykü ve roman yazar. 2. K ta. Bir fleyin niteliklerini övme. Radyumun simgesi. Türk müzi inde bir makam. 3. Patika. Tuzak, kapan. Harç al p sürmeye yarayan duvarc arac. Dingil. 4. Uzaklaflmak. Yer k r, çatlak. Kesici araçlardan biri. Yabanc bir a rl k ölçüsü birimi. 5. Arjantin in plaka iflareti. Bir fleyin içindeki öz, lüp. Gözlem. Ö rencilere dönem sonlar nda verilen, notlar n, hal ve gidiflatlar n gösteren belge. 6. Kayak. Bir devletin temel yasas. Foto raf duyarl l n gösteren say sal de er. Bir nota. 7. A z genifl, tek kulplu su kab. Alaca renkli. Bildirme yaz s, mesaj. 8. Salon danslar ndan biri. Tefsir. Afyon ilinin bir ilçesi. Demir kiri. 9. Tembih sözü. Bir cetvel türü. Bir fleyin elden ele geçmesi. ÇÖZÜMÜ Bo a gürefli alan. 10. BUGÜN Yokufl. Mesafe. Yafta. 11. SAYFADA Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 105 Eylül 2014 Cuma Ultrasonda bebe imin kula kepçe mi? diye bak yorlar KONYA - MET N BOLAT - Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Kimya E itimi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. brahim Uslu, günümüzde Eli aya düzgün mü, kime benziyor, kula kepçe mi? gibi t bbi olmayan gerekçelerle bebe in ultrasona maruz b rak ld bildirildi. Uslu, AA muhabirine yapt aç klamada, geliflmifl ülkelerde anne karn ndaki bebe in ultrasonla takibinin olumsuz bir durum olmad sürece en fazla üç kez yap ld n ifade etti. Söz konusu ülkelerde, ncü haftada ense kal nl na, nci haftada anatomik geliflimine, gebeli in son döneminde de bebe in ters gelip gelmedi ine bak ld n dile getiren Uslu, Türkiye deki hamilelerde ultrason kullan m s kl n n dünya standartlar n n çok üzerinde oldu una dikkati çekti. Türkiye de hamile, her doktora gitti inde bebe e ultrasonla bak ld n ifade eden Uslu, Sanki ultrasonun hiç zarar yokmufl gibi bazen dakikalarca, Bebe in eli aya düzgün mü, bebek kime benziyor, kula kepçe mi? gibi t bbi olmayan gerekçelerle bak l r oldu ülkemizde diye konufltu. Uslu, ultrasonla yap lan tetkiklerin iki dakikadan fazla oldu u ve s k s k tekrarland durumlarda hayvanlarda yap lan deneylerde ciddi olumsuz etkiler görüldü ünü belirterek, flöyle devam etti: Ultrason dalgalar, henüz geliflmemifl fetüsün dokular nda s nmaya yol açmakta, düflük do um a rl ve iflitme bozuklu u gibi pek çok hastal a neden olmaktad r. 10 y l önce ABD de bile her 10 bin çocuktan biri otistik do arken günümüzde bu say 200 de 1 çocu a kadar inmifltir. Bu art fl n nedenleri aras nda da hamilelere s kl kla yap lan ultrasonlar oldu u düflünülmektedir. Bebeklerin ve annenin sa l için ultrason s kl nda fayda-zarar analizini yaparak gereksiz ultrason çekimlerinden sak nmam z gerekir. Ultrason zarars z de ildir. Bu asla unutulmamal d r. Ultrason zarar n n sadece hamileler için göz önünde bulundurulmamas uyar s nda bulunan Uslu, herhangi bir hastal k durumunda dahi ultrason gerekli olmad kça çekilmemesi gerekti ini kaydetti. - SAGLIK HACETTEPE ÜN VERS TES NÜFUS ETÜTLER ENST TÜSÜ YEN B NA YAPILMASI fi YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yeni Bina Yap lmas fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : HACETTEPE ÜNIVERS TES YAPI filer VE TEKN K DA RE MERKEZ KAMPÜSÜ SIHH YE SAMANPAZARI ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 8020 metrekare Betonarme Karkas 5 Katl Bina Yap m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : HACETTEPE ÜN VERS TES BEYTEPE KAMPUSU c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltm flbefl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : H.Ü. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl Toplant ve Seminer Salonu S hhiye/ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: fl deneyiminde de erlendirilecek benzer ifllere ait tebli de yer alan BIII grup ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i Diplomas 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l H.Ü. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl hale ve Kesin Hesap fiube Müdürlü ü S hhiye/ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar H.Ü. Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl Toplant ve Seminer Salonu S hhiye/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre aç klama istenecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar KIfiLA KAZAN DA RELER BAKIM,ONARIMI VE N ZAM YE BÖLGES ISI HATTI YEN LENMES ZH.BRL.OK. VE E T M TÜM. K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK K flla Kazan Daireleri Bak m,onar m ve Nizamiye Bölgesi Is Hatt Yenilenmesi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ZH.BRL.OKL.VE E T.TÜM.K.LI I ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 32(Otuz ki Kalem) Yap m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l Etimesgut/ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: CII grubu Is tma -So utma-havaland rma ve iklimleme iflleri Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Makine Mühendisi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Ifi D, Suriye nin kuzeyinde Kürtlere yönelik misket bombas kullanm fl NEW YORK - nsan Haklar zleme Örgütü (HRW), terör örgütü Irak fiam slam Devleti nin (Ifi D) Suriye nin kuzeyinde Kürtlere yönelik misket bombas kulland n bildirdi. HRW, Ifi D in misket bombas kulland n belirten rapor yay mlad. Raporda, Yerel Kürt makamlar n n ve foto raf kan tlar n n,12 Temmuz ve 12 A ustos tarihleri aras nda, Suriye nin kuzeyinde Türkiye s n r yak n nda, Halep Valili ine ba l Ayn al-arab kasabas etraf nda misket bombas kulland n gösterdi i ifade edildi. HRW yapt ça r da da Ifi D gibi devlet d fl aktörlerin, Suriye nin ve misket bombas kullan m n henüz yasaklamam fl tüm uluslar n, misket bombas n yasaklamalar ve imha etmelerini istedi. Beflflar Esed liderli indeki Suriye rejiminin de misket bombas kulland n bildiren HRW raporunda, 21 A ustos taki en son sald r da, Video ve film delilleri, flahitler ve HRW araflt rmas na göre, Suriye devlet güçleri, 2012 y l ortas ndan bu yana de iflik bölgelerde, en az 249 misket bombas kulland ifadesine yer verildi. Raporda ayr ca gerçek rakam n daha yüksek olabilece i belirtildi. HRW raporunda ayr ca Suriye de bin GRUP 23 KALEM TEM ZL K MALZEMES VE 4 KALEM ATIK ÜN TES ALIMI DAR VE MAL filer DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES 2 Grup 23 Kalem Temizlik Malzemesi ve 4 Kalem At k Ünitesi Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla- da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES ÜN VERS TELER MAH. DUMLUPINAR BUL- VARI NO:1 - MÜHEND SL K MERKEZ B NASI KAT:1 NO: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 2 Grup 23 kalem temizlik malzemesi ile 4 kalem at k ünitesi al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 2 Grup içinde malzemeler: 10 takvim günü içinde ODTÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesine teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : 2 Grup içinde malzemeler: 10 takvim günü içinde ODTÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesine teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES dari ve Mali fller Daire Baflkanl ç Sat - nalma Müdürlü ü / Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:1 Merkez Mühendislik Binas Kat 1 No: 112 PK ODTÜ Yerleflkesi - Çankaya / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1.Grup Temizlik Malzemeleri : 1)Ahflap Yüzey Temizleyici, Mineralli Temizlik Maddesi, Çelik Parlat c kalemleri için Üretici firman n Sa l k Bakanl Bildirim Belgesi bulunmal d r. *)Ahflap Yüzey Temizleyici için Sa l k Bakanl Bildirim Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan al nm fl bildirim belgesi bulunmal d r. 2)Antibakteriyel S v El Sabunu, Genel Yüzey Temizleme Maddesi ve Dezenfektan Maddesi,Tuvalet Temizleme Maddesi, Çamafl r Suyu kalemleri için Türkiye Halk Sa l Kurumundan al nan Biyosidal Ürün Ruhsat bulunmal d r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: *1.Grup temizlik malzemeleri:ahflap Yüzey Temizleyici, Orta boy çöp pofleti(50 li),çöp pofleti(kal n 10 lu), Mineralli Temizlik Maddesi,Çamafl r Suyu kalemleri için: TSE Belgesi bulunmal d r. 1.Grup temizlik malzemeleri: Antibakteriyel S v El Sabunu için : TSEK Belgesi bulunmal d r. 1.Grup temizlik malzemeleri: Genel Yüzey Temizleme Maddesi ve Dezenfektan Maddesi ile Çelik Parlat c kalemleri için : TSE/TSEK Belgesi bulunmal d r. * 2.Grup 4 Kalem At k Üniteleri için TSE veya TSEK Belgeleri bulunmal d r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: 1.Grup temizlik malzemeleri:mikrofiber Temizlik Bezi, Tuvalet Ka d Aparat, Ev Tipi Temizlik Seti, Oda Parfümü Hava fiartland r c, Tuvalet F rças (Muhafazal ), Hijyenik Klozet Rulosu, Nemli Mop, Bulafl k Eldiveni, Maske, Makina Spreyi Yedek 300 Ml, Sprey Koku Makinas kalemleri için ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi A Binas Sat nalma biriminde (AZ08 nolu oda) numuneler görülüp karfl l kl Numune Görüldü Tutana imzalanacak ve ihale dosyas na konulacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras )karfl l ORTA DO U TEK- N K ÜN VERS TES dari ve Mali fller Daire Baflkanl ç Sat nalma Müdürlü ü / Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:1 Merkez Mühendislik Binas Kat 1 No: 112 PK ODTÜ Yerleflkesi - Çankaya / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DO U TEKN K ÜN VERS TES dari ve Mali fller Daire Baflkanl ç Sat nalma Müdürlü ü / Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:1 Merkez Mühendislik Binas Kat 1 No: 112 PK ODTÜ Yerleflkesi - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar kiflinin zarar görmesinin, misket bombas n n kullan lmas ndan ve y llar ndan kalma patlamam fl bombalardan kaynakland ifade edilirken, ölenlerin yüzde 97 sinin sivillerden olufltu u kaydedildi. fiubat 2014 te yapt aç klamada da Suriye de hükümete ba l güçlerin tahrip gücü çok yüksek misket bombas kullanmaya bafllad uyar s nda bulunmufltu. HRW nin nsan Haklar zleme Örgütü nün Silah Bölümü Direktörü ve Misket Bombalar Koalisyonu (CMC) Baflkan Steve Goose, yapt aç klamada, herhangi bir misket bombas kullan m n n k nanmas gerekti ini ancak buna verilecek en iyi cevab n, bu silahlar n yasaklanmas ve dünyan n bunlardan kurtulmas için uluslararas ortak bir çal flma yürütülmesi oldu unu dile getirdi. Dünya ülkeleri, 2 Eylül-5 Eylül tarihleri aras nda Kosta Rika n n San Jose kentinde yapacaklar toplant da, Suriye de, Ukrayna da ve Güney Sudan da misket bombalar n n kullan lmas n ele alacak BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 5 Eylül 2014 Cuma H A Y I R S E V E R A N O R A K A M A L A L A K L M K A M E A S P K A K A V A N T A A R K N A Y E R A F N A T O A N A F Y A R A R A N K A R A U L A S A Y A S A M A B A M S A L V E A T A M A A D E T L L A T A R I R A K S N E K K A A K A L A E Ç A S A E R A T I R K R E T R S A S O N P E K I S N E M A N A T A S M S A K SEBZE VE MEYVE ALIMI CEZAEV MÜDÜRLÜ Ü-S NCAN AÇIK CEZA NFAZ KURUMU ADALET BAKANLI I MÜSTEfiARLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ADALET MAHALLES CEZA NFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ YEN KENT S N- CAN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Sincan Aç k Ceza nfaz Kurumu taraf ndan gerçeklefltirilen 20 kalem sebze ve meyve ihalesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Sincan Aç k Ceza nfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar Depolar c) Teslim tarihi : hale konusu mallar sözleflme imzalanmas ndan itibaren 92 gün süreyle al nacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer : Sincan Aç k Ceza nfaz Kurumu Adalet Mah. Ceza nf. Kur. Kampüsü Yenikent Sincan/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyimini gösteren belgeler: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Her türlü sebze ve meyve taahhütleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Sincan Aç k Ceza nfaz Kurumu Tahakkuk Birimi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sincan Aç k Ceza nfaz Kurumu Adalet Mah. Ceza nf. Kur. Kampüsü Yenikent Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

12 12 5 Eylül 2014 Cuma haber Dursun Erkılıç O saray gerekli! Yeni bir tartışma konumuz oldu: Çankaya Köşkü Çankaya Köşkü, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve bugünlere gelişinde çok önemli bir mekan olarak hep gündemde olmuştur. Falih Rıfkı Atay ın Çankaya sıyla, gazeteci Alev Çukurkavaklı nın Çankaya Cinayeti ve pek çok darbe konulu çalışmayla kitaplaşan Çankaya Köşkü, Atatürk ten Erdoğan a uzanan cumhurbaşkanları silsilesinin meskun mahali olmuş, pek çok tarihi olaya ev sahipliği ve tanıklık etmiştir. YETERSİZ KALIYOR Sahip olduğu bu özel önem, bugünün koşullarında ondan bekleneni vermesine yeter mi? Yetmez! Çünkü tüm dünya gibi Türkiye de değişiyor, gelişiyor Konuyu, Rüyada Çankaya Köşkünü görmek magaziniyle yumuşatmak gerekirse, rüya; işyerinde terfiye, duygusal külfeti olan tanımadığı bir kişiden yakasını kurtarmaya, problemlerden uzak olacağına, sevince, güler yüzlü genç kişiye, sevenleriyle birlikte mutlu olmaya, hak edilen kuvvete ulaşmaya, hayırlı arkadaşa, cömert amire, taleplerin hayata geçeceğine, arkadaşlık ilişkilerinde muvaffakiyete yorulur. (ruyanda.com) Böyle bir mekanın Başbakan Ahmet Davutoğlu na da yakışacağını belirttikten sonra konuyla ilgili tartışmalara dikkat çekmek istiyorum. TARTIŞMANIN KAYNAĞI Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklama yaptı ve Atatürk Orman Çiftliği ndeki yeni yapılan binayı kullanacağını söyledi. Bir gazetecinin, İkamet adresiniz neresi olacak, yeni bina Başbakanlık tarafından mı, Cumhurbaşkanlığı tarafından mı kullanılacak sorusu üzerine şunları söyledi: Henüz yeni ikamet adresim, şöyle ifade edeceğim, Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu yerden ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da aynı zamanda tabii ki konutlarına da Başbakanımızın aynı şekilde taşınmasını aramızda planlamış durumdayız. Yanıttaki cümlelerin, Erdoğanvari net ve sert olmaması belki de konu üzerinde fırtına koparılacağına dair beklentiden olabilir Ancak bunun tartışılacak bir yanı yok. Çankaya, terleyen bir Cumhurbaşkanına dar gelir! Çankaya nın ilk ev sahibinin Atatürk olması, 864 rakımlı tepe diye anılarak ünlenmesi, birçok tadilat yapılmış olması, bu tarihi mekanın beklentileri karşılayacağı anlamına gelmez. Önünde çok nöbet tuttuğum Kızılay daki Başbakanlık binası da öyle. Onun içindir ki bir başka Başbakanlık binası yapıldı İKİ AÇIKLAMA VE GERÇEK CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç un, "Bir; kaçak bir yapı değil, göçer bir yapı da değil. İkincisi; siyasi anlamda Çankaya Köşkü, cumhuriyetin sembolü ve siyaset açısından da kaçar göçer bir yer değil. Burada cumhurbaşkanı seçilen ve seçimin resmileşmesiyle yemin etmesi arasındaki süreci anayasa ihlali içinde geçiren bir kişinin siyaseten de cumhuriyetin tanımıyla özdeşleşmiş bir Çankaya Köşkü'nde ikamet etmeme isteğini başka anlamlara dayandırılmak istendiğini hepimiz görüyoruz. Oturursa şaşardım" sözlerini ne kadar saygıyla karşılarsak o kadar da tartışılır görmek durumundayız. Çankaya Köşkü ya da yeni yapılan AOÇ içindeki saray kimsenin babasının malı değil. Türkiye nin büyüklüğüne yakışır bir çalışma ve ağırlama mekanı, o kadar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay ın, "Bunlar bir mekan paylaşımıdır. Böyle bir karar verilmiş, hepsi bizim mekanımız, hepsi değerli. Mekanlar paylaşılır, mekanların değeri kaybolmaz. Çankaya daima bir değere sahiptir'' demesi bundan olsa gerek. Sonra, kadıya mülk gibi görmek de nereden çıkıyor? Orada bugün Erdoğan oturuyorsa yarın bir başkası kullanacak. Bu kadar basit bir gerçeği tartışıp soruna döndüren kaybeder. Demedi demeyin Hisarcıklıoğlu: Yöresel ürünlere sahip çıkılmalı ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, illerdeki oda ve borsaların fuara sahip çıkmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, yöresel ürünlerin zenginliğe dönüştürülmesi için markalaşma çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, "Sizin oraların nesi meşhur" sloganıyla düzenlenecek YÖREX'in Anadolu'nun bütün değerlerini bir araya getireceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin dört bir tarafından, il ve ilçelerimizin yöresel ürünleri, marka değerlerinin tanıtılacağı YÖREX, çok önemsediğim bir organizasyon. Petrolümüz, doğalgazımız yok ama topraklarımızdan çok daha kıymetli zenginlikler fışkırıyor. Gıda ürünlerinden el emeği, göz nuru işçilikle yapılmış ürünlere, sanayi mamüllerinden el sanatlarına, tekstil, kilim, oymacılığa kadar 3 binden fazla yöresel ürünümüz var. Bu zenginlik, kalite başka bir milletin elinde olsaydı, sırf bu markalarla zengin olurdu." YÖREX'in yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması için iyi bir fırsat olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, illerdeki oda ve borsaların fuara sahip çıkmasını istedi. Fuarın uluslararası bir alana taşınması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, TOBB'un başından beri fuara her türlü desteği verdiğini ve vermeye de devam edeceğini vurguladı. Güney Kafkaslar Gaz Koridoru'nun temel atma töreni 20 Eylül'de ANKARA - CHP'de Genel Başkan ile 60 kişilik Parti Meclisi (PM) seçimlerinin gerçekleştirileceği kurultay, bugün ve yarın Ankara'da yapılacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, cumhurbaşkanı seçimleri sonrası bazı milletvekillerinin talepleri üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alınan olağanüstü kurultay kararının hazırlıkları, Genel Başkan Yardımcıları tarafından oluşturulan 5 kişilik komisyon tarafından son ana kadar sürdürüldü. "Birlik ve kardeşlik" teması ile hazırlıkları yapılan kurultay, ATO Congresiumda gerçekleştirilecek. İki salonu bulunan Congresiumda, konuşmalar 3 bin 107 kişilik salonda yapılacak. Konuşmaların yapıldığı sırada ise diğer salon seçimler için hazırlanacak. Kurultayda ilk gün Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayın ikinci günü olan cumartesi ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri ile tüzük komisyonunun çalışmaları ele alınacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Muharrem İnce de kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Ancak, bin 216 kurultay delegesi bulunan CHP'de, genel başkan adayı olabilmek için CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı bugün toplanıyor mevcut delegenin yüzde 10'unun imzası gerekiyor. Kurultay, Tüzük Komisyonu'nun önerileri çerçevesinde tüzükte aksayan yönleri, örgütün ve genel merkezin taleplerini ele alacak. Öte yandan, her ilden bir üyenin bulunduğu komisyon, kurultaydan bir gün önce Ankara'da bir araya gelerek bir toplantı yapacak. Kurultayın ardından CHP'nin en önemli organı olan 60 kişilik PM seçimi de yine bu olağanüstü kurultayda gerçekleştirilecek. Yüzde 33 kadın ve gençlik kotasının uygulanacağı seçimlerde "çarşaf liste" uygulaması esas. Ancak, yine kurultay ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül'de, Bakü'de, Güney Kafkaslar Gaz Koridoru'nun temel atma töreninin yapılacağını bildirdi. Bakü'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 28 Ağustos'taki devir teslim töreninin ardından hemen Azerbaycan'a yaptıkları ziyarette, hem ikili hem de heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke arasındaki kültürel, eğitim, dış politikaya kadar tüm konuları enine boyuna değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. "Kardeşliğimizin zirve yaptığı en önemli konu dış politikada malum Dağlık Karabağ konusudur" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu konuyu yine her zaman olduğu gibi gündemimizin en önemli maddesi olarak ele aldık. Bu konudaki bundan sonra atacağımız adımları yine aramızdaki görüşmelerde, aynı şekilde heyetlerarası görüşmede konuştuk" dedi. Üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun enerji olduğunu ifade eden Erdoğan, enerji ile ilgili olarak TANAP projesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek olan bu enerji hattının özellikle çok çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bu Azerbaycan'ın özellikle enerjideki gücünü ortaya koyması bakımından çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP'ın Azerbaycan'daki başlangıç noktası olması bakımından önem taşıyan Güney Kafkaslar Gaz Koridoru'nun, Bakü'deki temel atma töreninin, 20 Eylül'de yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bu dayanışmamızın ardından farklı olarak buralarda belli sektörler gerek inşaat noktasında gerek boru sanayinde, bunlarda bir hareketlilik meydana gelecektir. Azerbaycan'ın özellikle son yıllardaki sıçraması Azerbaycan'daki altyapı, üstyapıdaki gelişmeler gerçekten dünyanın da hayranlıkla izlediği bir süreçtir. Bunu değerli kardeşimin iradesinin, ekibinin iradesinin hakikaten çok büyük bir önemi var. Ben de 11 yıllık başbakanlığım döneminde olsun ve bundan sonraki süreçte olsun o günden bugüne Azerbaycan nereden nereye geldiğini görme bakımından, kardeş Azerbaycan'daki bu gelişmeler bizi de ayrıca mutlu etmektedir, memnun etmektedir. Kardeşlerin güç kazanması inanıyorum ki geleceğe umutla bakışımızı artırmaktadır." Erdoğan, ticarette atılacak adımlar noktasında da belirledikleri hedefler olduğunu kaydederek, "Bu hedeflere ulaşacağız. 15 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var. Bu iradenin her iki tarafta da olduğunu biliyorum. Bundan en ufak endişe söz konusu değil" dedi. -"NATO'dan Azerbaycan'a verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyeceğiz" Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından NATO Zirvesi'ne geçeceğini belirterek, "Zirvede de özellikle bu zirveye yönelik geçmişten bugüne yapılan tüm toplantılarda Azerbaycan'a yönelik verilen sözler var, bu sözleri orada da gündeme getirmek suretiyle bir an önce diğer ülkelere verilen sözler peyderpey nasıl yerine geliyorsa Azerbaycan'a verilen sözlerin de yerine getirilmesini ilgili ülkelerden isteyeceğiz. Bu bir lütuf değildir, haktır. Bunların yerine gelmesi gerekir. Bu konuda kararlılığımızı ifade edeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. Başkent Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda verilen yemeğin ardından, Haydar Aliyev ile önemli Azeri isimlerin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban devlet mezarlığına geçti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu. Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını tamamlamasının ardından, Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Cardiff'e gitti. delegelerinin yüzde 10 imzasıyla "blok liste" uygulanabiliyor. Kurultayda ayrıca 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek. CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nı akredite olan bine yakın yerel, bölgesel ve ulusal gazeteci takip edecek. Kurultayda gazeteciler için iki ayrı özel salon oluşturacak. Bu salonlarda internet ve telefon bağlantıları gibi gazetecilerin haber yapmasını kolaylaştırıcı olanaklar yer alacak. Gazeteciler için sarı ve mavi olmak üzere iki ayrı renkte kartlar hazırlanacak, bu kartlar basın mensuplarının görev yerlerine göre dağıtılacak. Konuşmaların yapılacağı salona yer darlığı nedeniyle kamera alınmayacağı, televizyon kuruluşlarına canlı yayın verileceği öğrenildi. Kameralar, fuaye alanları ile oy kullanılacak salona alınacak. Cuma-cumartesi günleri gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayı 2 bine yakın ziyaretçinin izleyeceği belirtildi. Kurultaya bugüne kadar partiye hizmet etmiş çok sayıda onur konuğu davet edildi. Dış misyon ve yurt dışındaki sol parti temsilcilerinin yanı sıra kurultayın özel konukları da olacak. Bu özel konuklar arasında Soma'da, Uludere'de ve Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin yakınları da bulunacağını bildirdi. Fehmi KORU Jennifer Lawrence fotoğrafları, cep telefonu faturaları... Dünyanın en ünlü artistlerinin mahrem görüntüleri kendi rızaları olmaksızın telefondan telefona dolaşıyor şu sıralarda. Apple ürünü telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları bulut ( icloud ) teknolojisine emanet etmişler... Birileri de bulut hesaplarına girerek fotoğraflarını çalmış... Bulut teknolojisine o telefonları kullanan hepimiz daha neleri emanet ediyoruz, bir düşünsenize... En önemlisi, dostlarımız, tanıdıklarımız, iş ilişkisinde bulunduğumuz herkesin telefon numaralarıyla e-posta adreslerini... Akıllı telefonlara düşkün olanlarımız dünyanın dört bir tarafıyla bedava görüşme imkânı sağlayan programlar kullanıyorlar; o programların kullanıcılardan ilk talebi ise, adres defterine ulaşma izni oluyor. Sizleri bilmem, ama benim adres defterimde telefon numaraları zor elde edilecek kişiler de kayıtlı. Bedava konuşturan program üreticisi şirketin e-posta ve telefon numarası havuzunda hepimizin bilgisi bulunduğuna eminim. Geçenlerde Viber adlı programı üreten İsrailli şirket Japon Rakuten tarafından 900 milyon dolara satın alındı. Viber ı telefonuna yükleyen, özel bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasına da izin vermiş oluyor milyon dolar, insanları bedava konuşturan programın değeri mi, yoksa beraberinde getirdiği adres defteri havuzunun bedeli mi? Almanya ve Amerika nın Türkiye yi istihbarat hedefi olarak seçtiğini artık biliyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Büyük ülkeler böyle şeyler yapar diyerek yapılanı devlet adına kabullendi. ABD ve Almanya da Dinlemiyoruz demedi zaten. Sorun da zaten dinlenip dinlenmediğimiz değil, nasıl dinlendiğimiz... Bir de tabii, dinlemeyle elde edilen bilgilerin ne yapıldığı... Türk istihbarat kaynakları, Radikal yazarı Murat Yetkin in aktardığına göre, Dinlemelerin büyük oranda uydu haberleşmesine girilerek ya da bilgisayar korsanlığı yoluyla yapıldığını düşünüyor imiş... İnternet üzerinden ya da doğrudan gerçekleştirilen GSM veya sabit telefon görüşmelerinin Türkiye de kurulu işleme merkezinden yapılanları güvenliymiş; yurtdışında kurulu merkezler ise risk oluşturuyormuş... Eğer değerlendirme gerçekten buysa büyük bir yanılgı içindeyiz demektir. Yerli sayılan merkezler de yurtdışıyla içli dışlı da ondan... Comvers ve Amdocs adlı iki farklı İsrail firması dünyanın dört bir tarafındaki GSM operatörlerine hizmet veriyor. Her iki firma GSM şirketlerinin faturalama işlemlerini yapıyor; ayrıca kısa mesajlaşmaları da o firmalar sağlıyor... Postadan gelen veya elektronik postayla yollanan faturaların menşei bizde de Türkiye değil... Yurtdışına çıktığınızda, indiğiniz ülkede cep telefonunuza hemen yollanan hoşgeldiniz mesajlarını gönderen de Türkiye deki GSM operatörü değil, İsrail deki firma... Türkiye de böyle de ABD de ve Almanya da farklı mı? Hemen bütün önemli ülkelerdeki GSM operatörleri Comvers veya Amdocs ile çalışıyor. Amdocs un global GSM operatörü müşteri sayısı 250 den fazla ve firma şimdilerde icloud üzerinden para transferi kolaylığı sağlayan yeni bir sistemi devreye sokma hazırlığında... Bazılarımız Dinlendiğimiz bilgisi ortalığa döküldü, doğru olduğu da anlaşıldı; neden sert tepki verilmiyor sorusuna cevap arıyor ya, sanıyorum verdiğim bilgiler bir parça olsun konuyu aydınlatmıştır: Bugünün dünyasında istihbarat örgütlerinin başka ülkeleri dinlemesi sanıldığından çok kolay çünkü... Donanım altyapısına hâkim veya program üreten ülkeler, her gün kullandığımız bilgisayarlardan ve telefonlardan yararlanıp, telefon numaralarına ve e- posta adreslerine sahip oldukları herkesi dinleyebiliyor... Marifet dinlettirmemekte... 4 Eylül 2014 HABERTÜRK Konya, Davutoğlu'nun ilk mitingine hazırlanıyor KONYA - AK Parti Konya İl Teşkilatı, ilk yurt içi ziyaretini 6 Eylül Cumartesi günü Konya'ya yapacak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu en iyi şekilde ağırlamak için yoğun bir hazırlanıyor. İl başkanlığında milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ile il teşkilatını toplayan AK Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun, yarın gerçekleşecek büyük buluşmanın hazırlıklarını planladı. Sorgun, yaptığı konuşmada, Davutoğlu'nun Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı ilk meclis grup toplantısını izlemek için Ankara'da oldukları gün, kendisiyle görüştüklerini söyledi. Başbakan Davutoğlu'nun, "İlk yurt içi ziyaretimi Konya'ya yapacağım" sözünü tuttuğunu belirten Sorgun, 12 yıllık AK Parti iktidarında verilen sözlerin yerine getirilmesi anlayışının yeni Türkiye'de de devam ettiğini dile getirdi. Sorgun, Davutoğlu ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, mitingin cumartesi günü yapılmasında karar kılındığını belirterek, şunları kaydetti: "Yeni Türkiye'nin yeni Başbakanı, hemşehrimiz ve hocamızı memleketinde en iyi şekilde ağırlayacağız. Gerek bürokratlık, gerekse bakanlığı süresince Ahmet Davutoğlu, Konya'ya sahip çıktı. Sayın Davutoğlu, Konya'nın tüm hizmet ve projelerinin takipçisi oldu. Sayın Başbakanımızın yeni dönemde de Konya'ya olan sevgisi ve ilgisinin artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Başbakanımızın bu sahiplenme duygusuna karşılık Konya da kendisine büyük sevgi ve muhabbet besliyor. İnanıyoruz ki cumartesi günü saat 17.00'de Şehir Meydanı yine hınca hınç dolacak ve Konya bugüne kadar yaptığı gibi unutulmaz bir mitinge daha imzasını atmış olacak."

13 TURİZM Namık Kemal in evi, Tekirdağ tarihine ışık tutuyor... TEKİRDAĞ - Tekirdağ'daki Namık Kemal Evi, vatandaşların getirdiği tarihi ve kültürel eserlerle kent müzesi haline geldi. Namık Kemal Derneği Genel Sekreteri Araştırmacı-Yazar Mehmet Serez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19. yüzyıldan kalma 3 katlı bir Osmanlı evinin, dernekleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve gönüllü kuruluşların çalışmasıyla Namık Kemal Evi olarak düzenlenip 1993'te ziyarete açıldığını belirtti. Namık Kemal Evi'nin, Tekirdağ mutfağı, misafir odası, oturma odası ve yatak odasını tanıtan etnografik eşyalarla süslendiğini ve evde, Namık Kemal hakkında yazılmış eserlerin bulunduğunu ifade eden Serez, şöyle konuştu: "Namık Kemal Evi'nden ziyade bir Tekirdağ evi yaptık. Tekirdağ'a mahsus bir oturma odası var, misafir odası var, onu canlandırdık. Bunun yanında bir yatak odası canlandırdık. En değerli odamız da Tekirdağ'ın siyasi, kültürel hayatına yön veren, idarecilerimiz, bakanlarımız, Tekirdağ doğumlu profesörlerimiz, Tekirdağlı paşalarımız, yazarlarımız, çizerlerimizin eserlerinin bulunduğu oda. Tekirdağ'a ait dokümanları bir araya getirmek için bir yere ihtiyacımız vardı. Namık Kemal Evi, dolayısıyla bir Tekirdağ Müzesi." Serez, müzedeki eşyaların Tekirdağlı vatandaşlar tarafından getirildiğine dikkati çekerek, "Burada vatandaş ninesinin, dedesinin kıyafetini getiriyor. Kimisi para kesesini getiriyor ve ücret almıyor. Oradaki eserler doğrudan doğruya, vatandaşın hediye ederek, bize sunduğu kıymetler" diye konuştu. Serez, Namık Kemal'in dedesi Abdüllatif Bey'in Tekirdağ'a vali olarak atanmasının ardından Tekirdağ'da kiraladıkları bir evde kaldığını ve Kemal'in bu evde doğduğunu söyledi. Form ve planlama bakımından kent düzeni "eşsiz örnek" olarak gösterilen Bergama (Pergamon) Akropol ören yerindeki kazılarda, antik kentin yol ve yamaç sistemlerinin araştırıldığı bildirildi. İZMİR - Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Bergama Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, AA muhabirine, Akropol ören yerinde bu yıl, hem kazı hem restorasyon hem de konservasyon çalışması yaptıklarını belirtti. Bu yıl, özellikle bilimsel ve sondaj kazılarına ağırlık verdiklerini dile getiren Pirson, "Ağırlıklı olarak agora, yamaç ve yol sistemleri ve nekropolde çalışıyoruz. Henüz 2,5 hafta oldu. Enteresan sonuçlar elde ettik ama açıklamak için erken" dedi. Pirson, gimnasyum alanındaki kapalı tiyatronun yüksek duvarının yıkılma tehlikesinin bulunduğuna değinerek, bu tehlikenin ortadan kaldırılmaya çalıştıklarını kaydetti. Kentin tepeye kurulduğuna işaret eden Pirson, şöyle konuştu: "Dik olan batı ve doğu yamaçlarında, bugüne kadar arkeolojik araştırma olmadı. Sadece yol sistemi üzerinde hipotetik rekonstrüksiyon oldu. Helenistik zamanın tipik yerleşimi, ızgara şeklinde, 90 derece yol sistemi üzerine. Pergamon'da dik ve kayalık olan yamaçlar ise ızgara sistemi için pek uygun değil yılından beri hem doğu hem batı MUĞLA - Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık Gymnasion'daki (spor okulu) kazı çalışmalarında kurtarılan sütunlar, vinç yardımıyla ayağa kaldırılarak bölgenin eski ihtişamına kavuşması için çalışma yürütülüyor. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stratonikeia Antik Kenti'nin birçok bölgesinde kazı çalışması yürütüldüğünü söyledi. Söğüt, antik kentte bulunan 2 bin 200 yıllık Gymnasion'un her geçen gün biraz daha gün ışığına çıktığını, antik kentteki en anıtsal yapılardan biri olan Gymnasion'un ayağa kaldırılması için ciddi anlamda çalışma yaptıklarını dile getirdi. Spor okulunun mimari anlamda çok ihtişamlı bir yapı olduğunu dile getiren Söğüt, "Spor okulu Stratonikeia Antik yamaçlarında jeofizik kazı ve yüzey araştırmaları yapmıştık. Bu yıl, çalışmalarımızı ilerlettik. Çok akıllı şehir planlaması sistemi çünkü hem araba kullanmak için yollar var hem de dik merdiven yollar var. Bu yollar da tüm tepenin şaşırtıcı estetiğine destek veriyor. O zaman için çok farklı bir sistem ve Helenistik zamanda biraz anormal ama bulduklarımız, Pergamon'un tüm Avrupa ve dünya şehir planlaması tarihinde çok ileri bir örnek olduğunu gösteriyor." Pirson, yağmur suyu ve atık suyun kentten tahliyesi için kentteki su kanal sisteminin çok akıllıca yapıldığını ifade ederek, "Eğer öyle sistem kurulmasa, binaların temel terasları yıkılabilirmiş. Örneğin batı yamacında çok enteresan kanallar bulduk, bazı kanallar 70 metre tepenin derinliğinden geliyor. Bunlar, antik zaman için çok güzel mühendislik örnekleri" diye konuştu. Bergama'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ANKARA - Yılın ilk yarısında İran'dan Türkiye'ye gelen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. AA muhabirinin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin turizmde hızlı yükselen pazarlarından olan İran, 2010 ve 2011'deki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. İran'dan Türkiye'ye seyahat amaçlı gelişlerde 2011'de ekonomik kriz ve buna bağlı olarak döviz fiyatlarındaki artışın da etkisiyle kırılma yaşanmıştı. İran'dan gelen ziyaretçi sayısı bu dönemde iki milyona kadar Kenti'nin en büyük yapılarından. Hatta Anadolu'da bilinen en büyük yapılardan birisi. 2 bin 200 yıllık yapının 3D yöntemi ile tüm mimari elemanları görüp antik dönemde yapının hangi şekilde olduğunu belirledik" dedi. Yapıyı ayağa kaldırmak için kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin 200 yıllık sütunları vinç yardımıyla düzenlediklerine işaret eden Söğüt, "Buradaki yarım yuvarlak bir alanın her iki tarafındaki kare mekanları şu an biliyoruz. Kentte yürüttüğümüz çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Sütunları ayağa kaldırmak için kullandığımız vincin kirası da Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından rektörümüzün desteğiyle karşılanıyor" diye konuştu. Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını da değerlendiren Pirson, "Tüm Bergama'da, restorasyonlar devam ediyor. Ayrıca bakım projeleri var. Hep birlikte Pergamon'u korumak için çalışıyoruz. Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması dolayısıyla çok mutluyuz. Bergama için büyük bir şans" çıkmış ancak krizin etkisiyle önemli oranda düşmüştü. İran pazarının yeniden toparlanması ise Türkiye'ye gelen turist sayısına yansıdı. Hızla yükselişe geçen İran pazarından yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen İranlı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 750 bin kişiye ulaşarak 2012 ve 2013 rakamlarını geride bıraktı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde İran'dan Antalya'ya gelenlerin sayısı ise geçen yıl gelenlerin toplamının iki katı oldu. Geçen yıl Antalya'ya İran'dan gelenlerin toplamı 36 bin kişi iken bu yılın ocak-temmuz döneminde gelenler geçen yılın iki katını 13 5 Eylül 2014 Cuma Akropol'ün şehir planı mercek altında ifadelerini kullandı. Bergama Müze Müdür Vekili Nilgün Ustura ise Akropol ören yeri ile dönemin en büyük sağlık yurdu Asklepion'da iki yıl önce başlanan çevre düzenleme çalışmalarında, sona gelindiğini belirtti. Yatağan daki 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor Türkiye, İran turizm pazarında yeniden yükseliyor aşarak 80 bine ulaştı. İran'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 1.8 milyona ulaşırken Türkiye'den İran'a gidenlerin sayısı ise yaklaşık 80 bin kişi oldu. İran'dan Türkiye'ye gelenler arasında başka ülkelere gidiş için transit amaçlı olanlar da var. Türkiye, yurt dışına çıkışlarda İranlılar için Dubai ve Malezya'dan sonra en çok tercih edilen 3. ülke. İranlıların Türkiye'yi tercih nedeni ise alışveriş ve tatil. Alışveriş amaçlı gelenlerin tercihi çoğunlukla İstanbul oluyor. Tatil amaçlı gelenler ise daha önce ağırlıklı olarak Antalya'yı tercih ederken son dönemde Bodrum ve Marmaris'e de gitmeye başladı. İran'dan gelişlerde hem karayolu hem de havayolunun kullanan İranlılar, tatil amaçlı gelişlerin büyük bölümünü havayoluyla yapıyor. Aynı zamanda İranlı seyahat acenteleri için de Türkiye önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. İran'da Türkiye'nin kullanabileceği ciddi bir potansiyel var. Bunu hem İran hem Türkiye tarafı biliyor. Bunun için de pazar potansiyelinin harekete geçirilerek geliştirilmesi konusunda iki taraf ta çalışıyor. Türkiye'de özellikle Antalya'da İran pazarıyla çalışmaya başlayan tur operatörü ve otel sayısı artıyor. İran tarafından gruplar halinde seyahat acenteleri Antalya'yı ziyaret edip otelleri gezerken Türkiye'den de otel ve seyahat acenteleri İran'daki turizm fuarlarına katılıyor. İranlı seyahat acenteleri Türkiye'de Antalya'nın yanı sıra, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'nı da programlarına almaya başladı. Gelen turizmciler otellerin yanı sıra alışveriş merkezleri ve eğlence yerleriyle de görüşmeler yapıyor.

14 14 5 Eylül 2014 Cuma Nil Kaplumbağalarına özel koruma YAŞAM-ÇEVRE Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ekipleri, Seyhan Nehri kıyılarındaki Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası yumurtalarını, yavruların tahribata uğramadan daha sağlıklı şekilde hayata başlaması amacıyla sahil kenarındaki güvenli bölgelere getiriyor. ADANA- Dalyan, Dalaman ve Çukurova Deltası başta olmak üzere, nehir ve kanalların denizle birleştiği yerlerde rastlanan Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. WWF- Türkiye ekipleri, deniz kaplumbağası ile Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası popülasyonlarının araştırılması ve korunmasına yönelik Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çalışma yürütüyor. Ekipler, yaptıkları araştırmada Seyhan Nehri kıyılarında Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası popülasyonu tespit etti. Buradaki yetişkin bireylerin yuvalarını belirleyen ekipler, tahrip edilmemesi için yumurtaları, koruma altındaki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na taşıdı. Nehirdeki 50 yuvadaki tüm yumurtaları korunan alana getiren ekipler, yumurtalardan çıkan yavruları nehrin güvenli yerlerine bıraktı. WWF-Türkiye Akyatan deniz Cuma namazı kılmak için vize başvurusu yaptılar IĞDIR - Erivan'da cuma namazı kılmak isteyen bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, Ermenistan'ın Tahran ve Tiflis büyükelçiliklerine vize başvurusu yaptı. Iğdır'da faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu, Ermenistan'ın başkentinde cuma namazı kılabilmek için harekete geçti. Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na müracaatta bulunduklarını söyledi. Ermenistan'ın Tahran ve Tiflis büyükelçiliklerine başvurarak konuyla ilgili izin talebinde bulunduklarını anlatan Gülbey, vize başvurularının olumlu yanıtlanmasını beklediklerini belirtti. Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların, rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebildiğini vurgulayan Gülbey, "Eylül ayında ülkemize gelip Van'da bulunan Akdamar Kilisesi'nde ayin düzenlediler. ISSN Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yıl: 44 Sayı: Eylül 2014 Cuma Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN Görsel Yönetmen Şebnem ÜNAL Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN İnternet Editörü Alparslan OĞUZ Haber Merkezi İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT, Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN İdari Merkez Yayın Sahibi Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Temsilcisi: Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Yiğit YİĞİT Ankara Temsilciliği İstanbul Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir kaplumbağası ve Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası koruma ekip lideri Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WWF-Türkiye ile Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında deniz kaplumbağası ve Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası popülasyonlarının araştırılması ve korunması amacıyla yaklaşık 9 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağaları'nın Adana'da Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki popülasyonunun bilindiğini ancak sadece Seyhan Nehri'nde birey tespiti yaptıklarını anlatarak, buradaki yuvaların tahribata uğradığını ifade etti. Tahribatı önlemek amacıyla Seyhan Nehri'nden 50 yuvayı alarak Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kamp alanına getirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Seyhan Nehri'nde tahribat çok fazlaydı. Küçük bir alanda üreme yapıldığı için çakallar tarafından yuvalar tahrip edilmişti. Bunu engellemek için yuvaları buraya getirdik. Doğal ortamında yuva nasılsa aynısını ORDU - Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen, kış ve sonbahardaki manzarasıyla görenleri adeta büyüleyen Ulugöl'de oluşan çevre kirliliği, Gölköy Kaymakamlığı ile Gölköy Belediyesinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu temizlik ve dalgıç ekipleri tarafından temizlendi. Dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl'de piknikçilerin çöplerini çevreye ve suya atması kirliliğe neden olmuş, oluşan kirlilik ise başta piknikçiler ve gurbetten gelen ziyaretçiler olmak üzere yöre halkını rahatsız etmişti. Ulugöl'deki çevre kirliliğinin basına yansıması üzerine Gölköy Kaymakamlığı ile Gölköy Belediyesi ortak çalışma kararı aldı. Ulugöl'e belediye temizlik ekipleri ile Ordu Su burada oluşturduk. Yaklaşık 50 gün yuva içerisinde kalan yumurtalar yavru olarak dışarı çıkıyor. Altı Topluluğu (ORSAT) üyesi dalgıç ekipleri getirildi. Yaklaşık 20 kişilik ekip, 4 saat süren çalışma sonucu göl ve çevresini temizlemeyi başardı. Gölköy Kaymakamı İsa Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl'deki çevre kirliliğini basından takip ettiklerini belirterek, "Bu tabloya duyarsız kalamazdık. Hemen belediyemiz ile ortak bir çalışma yürüterek gölde ve çevresinde yaşanan kirliliği temizleme kararı aldık. Şu anda Ulugöl eskisi gibi tertemiz. Piknikçilerimiz gönül rahatlığı ile burayı ziyaret edebilir ve kullanabilir. Onlardan isteğim, lütfen çöplerini gölün içerisine değil çöp bidonlarına bıraksınlar. Tabiat parkımızı temiz kullanalım. Bu göl sadece bizim değil, geleceğimiz olan çocuklar için de son derece önemli" ifadelerini kullandı. Ankara Servis Hizmetleri Size en yakın servis Arçelik-Beko teknik servisi Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Klima, Kombi bakım onarımı. Kullanılan malzemeler orjinal olup 1 yıl garantili olarak hizmet sunmaktadır. Tel: Cep Tel: Yuvadan çıkan yavruları tekrar yumurtaları aldığımız yere bırakıyoruz. Şuana kadar 25 yuvadan 700 yavru kaplumbağayı Seyhan Nehri'ne bıraktık." Ulugöl'deki çevre kirliliği temizlendi 112 ACİL e ilginç çağrılar geliyor MUĞLA - Muğla'da yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin çağrının cevaplandığı 112 Acil Komuta Merkezine gelen gereksiz aramalar, görevi hayat kurtarmak olan sağlık ekiplerini meşgul ediyor. İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde dar sokaklara erişim sağlayan 2 motorize ambulans, 2 ATV acil sağlık aracı ve botun da içinde bulunduğu, toplam 82 acil sağlık aracıyla kent halkına acil sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi. Komuta merkezinde 24 saat kesintisiz görev yapıldığını anlatan Tekin, şöyle konuştu: "2014 yılının 8 ayında 41 bin 439 ambulans görevlendirmesi yapılmışken, 112 Komuta Merkezi'ne gelen çağrı sayısı 862 bin 912. Yapılan aramaların sadece yüzde 5'inin gerçekten ambulans ihtiyacı olduğu için yapıldığı görülmekte. Sadece argo sözleri söylemek veya 112'yi oyalamak için arıyorlar. Bu tür aramalar bizim performansımızı azaltıyor." Hattın meşgul edilmesi durumunda, yardıma ihtiyacı olanların zor durumda kalacağına değinen Tekin, gelen çağrıların yüzde 95'inin gerçek olmadığını vurguladı. Hattın bazen çocuklar, bazen de çocuğuna süt, mama, çocuk bezi isteyen anneler tarafından arandığını anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cep telefoncular tamirat sonrası 'Cep telefonunun sesi geliyor mu?' diye arıyor. Kontör istemek için arıyorlar, bazıları 'Köpeğim rahatsızlandı siz sadece insanlara mı bakıyorsunuz?' diye fırça atıyor. Dalyan'dan arayarak 'Caretta carettalar denize doğru değil karaya geliyorlar acil ambulans gönderin' diyenler var. 'Kedim ağaca çıktı acil ambulans gönderin' diyenler var. Çok enteresan çağrılarla karşılaşıyoruz." Cihan Tekin, 112 hattını gereksiz yere meşgul eden kişilere yönelik cezaların yasayla düzenlendiğine de dikkati çekti. Kabahatler Kanunu'na göre ilin en yüksek mercisinin bu kişilere 250 lira ceza kesme yetkisi olduğunu belirten Tekin, vatandaşlardan daha duyarlı davranmalarını istedi. Hattı meşgul edenlerin bir gün sağlık hizmetine ihtiyaç duyabileceğinin altını çizen Tekin, şöyle konuştu: "Sistemimizde kara listeler var. Bunları bloke edebiliyoruz ama gün gelir onların da bir ihtiyacı olur telefonu bloke olduğu için hizmet alamazsa biz o vatandaşımız için de üzülürüz. Yüzde 95 gereksiz arama gerçekten ülke kaynaklarının israfı ve acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan insanımızın bu hizmeti alamaması anlamını taşır. Bu kendi yakını da olabilir." Komuta merkezi çalışanlarından Mehmet İdin de arayanlar arasında, cep telefonu sim kartının bozulduğunu, kontörünün kalmadığını belirtenlerin bile olduğunu ifade etti. İztuzu Plajı'ndan arayan bir vatandaşı örnek gösteren İdin, şunları söyledi: "Arayan bayan 'Buraya acil bir ekip yönlendirin Caretta carettalar denize doğru değil karaya doğru kaçıyorlar' dedi. Ambulansla Caretta carettaları denize taşımamızı istiyordu. Ben de kendisine telefonun ışığını carettaların önlerine tutarak denize yönlendirilebileceğini söyledim. Burada en çok zorlandığımız durumlar, asılsız ihbarlar. Ekip çıkartıyoruz, sonra da ihbarın asılsız olduğunu öğrenince moralimiz bozuluyor."

15 5 Eylül 2014 Cuma Emenike'ye kötü haber... ANKARA - Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcüsü Emmanuel Emenike, ülkesinde spor akademisi kurmak amacıyla satın aldığı arazinin ordu tarafından işgal edilmesinin şokunu yaşıyor. "AfricanFootball.com" adlı internet sitesine konuşan Nijeryalı golcü, ülkesindeki Anagu bölgesinde 30 milyon Nijerya nairasına (yaklaşık 400 bin lira) satın aldığı arazinin askerler tarafından işgal edildiği haberini aldığını söyledi. Arazide çalışma yapılmasına izin verilmediğini belirten Emenike, "Para kazanmak için çok çalışıyorum. Hayatımı kazanmak için sahada ne kadar çabaladığımı bir ben bilirim. Enagu bölgesindeki arazime yapılanlar haksızlık" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın yeni transferleri MUTLU İSTANBUL - Beşiktaş'ın iki yeni transferi Jose Ernesto Sosa ve Demba Ba, siyah-beyazlı takımda olmaktan mutluluk duyduklarını açıkladı. BJK TV'ye açıklamalarda bulunan her iki oyuncu, takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Çok çalışarak takımına yardımcı olmak istediğini belirten Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa, Beşiktaş'ın kendisini istemesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş tarafından istenilen bir oyuncu olmak çok güzel bir duygu. Takımın Şampiyonlar Ligi maçlarını da izledim. Orada gösterdikleri mücadele beni etkiledi" dedi. Demba Ba ile oynamanın da güzel olduğunu kaydeden Sosa, takım arkadaşının yapacağı her hareketin kendisine sahada yer açacağını dile getirdi. Futbolun, değişik yerlerden ve farklı kültürlerden gelen insanları aynı forma altında birleştirdiğini anlatan Arjantinli oyuncu, "Avrupa Ligi'nde grupta kimin olduğu önemli değil. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki gibi oynar ve hırsımızı ortaya koyarsak gruptan rahat çıkarız. Sert bir ligde oynayacağız. Mücadelenin yoğun olduğu bir lig. Çok çalışarak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Taraftarlar bana çok ilgi gösterdi. Onların gücünü bana anlattılar. Alacağımız sonuçlarda bize büyük katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı takımın Senegalli oyuncusu Demba Ba ise kulübün kendisiyle ilgilendiğini duyduğunda çok heyecanlandığını vurgulayarak, "Üst seviyede oynayan bir takıma geldim. Bu takımın çok büyük bir potansiyeli var. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum. Beşiktaş'ın teklifiyle bu hayalim gerçekleşti" dedi. Gol atarak ve asist yaparak takımın emeğine katkıda bulunmak istediğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Takımla birlikte kazanmak istiyorum" derken, yeni insanlar ile farklı kültürleri tanımanın kişiliğine ve oyununa olumlu yönde etki ettiğini dile getirdi. Avrupa Ligi'nde zor bir grupta olduklarını söyleyen Demba Ba, "Önemli deplasmanlar oynayacağız. Partizan deplasmanı zor olacaktır. Tottenham, İngiltere'nin güçlü ekiplerinden. Bizim inancımız, potansiyelimiz var. Gruptan lider çıkabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Van Persie'den Falcao'ya "gözdağı" İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Hollandalı santraforu Robin van Persie, yeni transfer Radamel Falcao'nun kadroya girebilmesi için mücadele etmesi gerektiğini söyledi. ANKARA - Hollanda basınına konuşan milli golcü, çok kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen Radamel Falcao'nun kendisiyle, Wayne Rooney ve takımın genç oyuncusu James Wilson ile mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Takımımıza hoş geldi. Sayesinde formumuzu daha da arttıracağız" dedi. Kolombiyalı golcü ile büyük bir forma yarışına gireceklerini belirten Van Persie, "En iyi kulüplerde en iyi olmak zorundasınız, bu da benim felsefeme uyuyor. Falcao'nun forma için çok çabalaması gerek, benim de" diye konuştu. İngiliz basınında yer alan dizindeki sakatlığı nedeniyle ameliyata gireceği ve aylarca yeşil sahalardan uzak kalacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Hollandalı santrafor, "İnsanların hayal gücünün böyle şeyler üretebilmesine şaşırıyorum. Tüm kalbimle doğru söylüyorum ki, ameliyat için hastaneye gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Manchester United'ın Monaco'dan bir sezonluğuna kiraladığı Radamel Falcao, kariyeri boyunca çıktığı 292 karşılaşmada 191 kez fileleri havalandırmıştı. Çalımbay dan TFF ye itiraz MERSİN - Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı ile Antalya'ya alınmasına itiraz etti. Çalımbay, kulüpte yaptığı basın toplantısında, amaçlarının Mersin İdmanyurdu'nu çok iyi yerlere getirmek olduğunu fakat lige büyük aksiliklerle başladıklarını söyledi. Mersin Stadyumu'ndaki zemin sorunun yanı sıra tesislerinin olmamasının da kendileri için dezavantaj olduğunu anlatan Çalımbay, "Oynadığımız lig maçı ve şu anda çalıştığımız tesisteki sahamız kullanılacak durumda değil. Dün yapılan toplantılar sonrasında sahamız en az 2 buçuk 3 ay yok. Yani öyle gözüküyorki ilk yarıyı o sahada unuttuk. Kendi sahamızın bu durumda bizim için tabiki iyi değil ama alttaki sahayı (Tevfik Sırrı Gür Stadyumu) en kısa sürede bitirip hizmete sokmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan kendi tesislerimizde çalıştığımız sahada da maalesef büyük bir problem var. Cuma gününden itibaren orayı da bırakıyoruz. Bunların hepsi lige hazırlanan bir takım için zor işler'' ifadelerini kullandı. Rizespor, her puana talip RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Biz içerde ve dışarda oynayacağımız her puana talibiz. Kolay kaybetmeyen ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir yapıyı oluşturmak istiyoruz" dedi. Özdilek, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sahalarında oynadıkları Gençlerbirliği maçının ardından 3 günlük iznin sona erdiğini ve takım olarak çalışmalara dün itibariyle başladıklarını söyledi. Ligin ilk hafta maçları oynandıktan sonra birçok takımın aynı eşitlikte olduğunu gördüklerini ifade eden Özdilek, "Kimileri iyi oynarken kaybetti, kimileri ise kötü oynarken kaybetti. Ürdün'de Wilkins devri ANKARA - Ürdün Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine İngiliz Ray Wilkins getirildi. Ürdün Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için 57 yaşındaki Ray Wilkins ile anlaşma sağlandığı, yardımcılığını ise Arsenal'in İrlandalı eski forveti Frank Stapleton'ın üstleneceği belirtildi. Son olarak geçen sezon Fulham'da teknik direktör yardımcılığı yapan Wilkins, Ürdün'ün Özbekistan ve Çin ile yapacağı hazırlık maçlarının ardından takımının başına geçecek. Ürdün, Avustralya'da düzenlenecek 2015 AFC Asya Kupası'nda Filistin, Japonya ve Irak ile aynı grupta mücadele edecek.

16 5 Eylül 2014 Cuma Latife Han m' n gelinli inin ayn s n diktiler BURSA - VEDAT YÜCEBAfi - Modaevinin sahiplerinden Bahtiyar Yöndem, AA muhabirine yapt aç klamada, orta Fatma Aky ld z n, Latife Han m n gelinli ini büyük ninesinin dikti ini söyledi ini aktard. Daha sonra, Atatürk ün eflinin, 1923 y l n n ocak ay nda yap lan dü ünde giydi i gelinli in ayn s n dikmeye karar verdiklerini belirten Yöndem, flöyle konufltu: Atatürk, Latife Han m la evlilik haz rl yaparken yaveri Kurmay Albay Salih Bozok tan, gelinli in terzi olan efli Fatma Bozok taraf ndan dikilmesi yönünde ricada bulunmufl. Fatma Bozok da gelinli i 6 ay u raflarak dikmifl. Bu, dönemin en modern ve flaflal gelinli i olmufl. Orta m Fatma Aky ld z, gelinli in orijinalini diken Fatma Bozok un 4 üncü kuflaktan torunu. Bu gelinli in ayn s dikmeye karar verip uzun süren araflt rmalar yapt k. zmir deki Latife Han m Köflkü Müzesi nde sergilenen gelinli i uzun süre inceleyip kal plar ç kard k. Sonuçta gelinli i asl na uygun olarak diktik. stanbul da dükkan nda sergiledikleri gelinli e vatandafllar n yo un ilgi gösterdi ini bildiren Yöndem, bunu 9 kiflinin yaklafl k iki ayda dikti ini anlatt. ANKARA - Güney Afrika Cumhuriyeti nde bulunan 3 milyon y ll k Taung Çocu u adl fosil üzerinde geliflmifl görüntüleme teknikleriyle yap lan araflt rma, insan n kökenine iliflkin evrim teorilerini alt üst etti. Güney Afrikal ve Amerikal bilim adamlar nca yap lan araflt rma, insan n bilinen en eski atas oldu u varsay lan Australopithecus africanus un, bu görüfle dayanak oluflturan baz önemli özelliklere sahip olmad n ortaya koydu. Wits Üniversitesi profesörlerinden Raymond Dart taraf ndan 90 y l önce ortaya ç kar lan Taung Çocu u adl fosil, insan n atas oldu u düflünülen ilk türlerdeki beyin evrimine iliflkin en iyi örnek Yöndem, 6 metre dantel ve 4,5 metre saten astar ile 22 metre tül kullan ld bilgisini verdi. Danteli, ayn model ve desende yeniden ördürdüklerini ifade eden Aky ld z, flunlar kaydetti: Gelinli i ayn makinede diktik ve yine ayn ütüyle ütüledik. Bu dikifl makinesi ve kömürlü ütüyü modaevimizde ve zaman zaman özel ifllerde kullan yoruz. Dantelini de yine asl na uygun olarak özel yapt rd k. Yorucu bir çal flma oldu ama sonuçta iyi bir ifl ç kard k. Bu gelinli in manevi de eri var. Bundan dolay maddi de er biçemedik. Bunu bir süre daha modaevimizde sergileyece iz. 29 Ekim e kadar en fazla fiyat verecek kifliye gelinli i sataca z ve elde edece imiz geliri Mehmetçik Vakf na ba fllayaca z. Bahtiyar Yöndem, gelinli i 29 Ekim e kadar, Atatürk ve efli Latife Han m ile ilgili projelerde kullanmas kofluluyla isteyenlere verebileceklerini sözlerine ekledi. nsan n kökenine iliflkin evrim teorileri alt üst oldu olmas bak m nda büyük bir bilimsel öneme sahip bulunuyor. Modern insan n bebek ve çocuklar nda bulunan önemli kafatas adaptasyonlar n sergiledi i savunulan fosil, insan n kökenine iliflkin teorilere de dayanak teflkil ediyor. Güney Afrika daki Wits Üniversitesi nde yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisi yard m yla yap lan araflt rma, Australopithecus africanus un modern insan n bebekleri ve çocuklar ndakiyle ayn kafatas adaptasyonunu gösterdi ine iliflkin teorilerin güvenilirli ini sarst. Kongolular Çin yerine Türk mallar n tercih ediyor K NfiASA - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) Türk mallar na ra bet giderek art yor. Baflkent Kinflasa'daki çarfl da bulunan yüzlerce giyim ma azas nda art k ürünlerin stanbul ve Ankara'dan geldi i özellikle vurgulan yor. yi giyinmek isteyen müflteriler eskiden Çin'in güneyinden Guangzu'dan gelenleri tercih ederken art k "Türk mal " etiketli ürünleri talep ediyor. Müflterileri çekmek için ma aza sahipleri "Guangzu'dan de il Türkiye'den geliyor" diye ba r yor. Birçok giyim ma azas n n sahip bir ifl kad n, gelirleri az olsa da Kinflasal lar n iyi giyinmeyi sevdi ini ve giysilerinin kaliteli olmas n istediklerini belirtti. Y llard r tekstil iflinde olan ifl kad n, Çin'den gelen ürünlerin kalitesinin ortalama oldu unu, bu nedenle 3 y ld r art k Guangzu'dan de il stanbul ya da Ankara'dan ürünler getirdi ini vurgulad. Türk mal ürünler yaln zca tekstil alan nda da be eni toplam yor. Elektronik ev eflyalar gibi ürünlerde de müflteriler "Türk mal " etiketi ar yor. Mobilya ve dekorasyon ürünleri satan ma aza sahibi Indovic Kamba, "2011'de Türk pazar n keflfetti imden bu yana art k ürünleri almak için Çin'e gitmiyorum. Her y l en az bir kez Türkiye'yi ziyaret ediyorum" dedi. Türkiye'nin Kinflasa Büyükelçisi Bekir Uysal, daha önce yapt aç klamada, Türkiye ve DKC aras ndaki ticaret hacminin 65 milyon dolar oldu unun tahmin edildi ini belirtmiflti. Büyükelçi, DKC'nin Türkiye'den çimento, prefabrik ev, elektronik ev eflyas, tekstil ürünleri gibi birçok ürünü ithal etti ini vurgulam flt. Ülkede Türkiye-DKC Ticaret Odas 'n n kurulmas için çal fl l yor. YALOVA - SMA L ERSAN - Çiftlikköy ilçesinde yaflayan hidrolik ustas Salih Çakan (62), atölyeye dönüfltürdü ü evinin bir bölümünde, teknesinin hem karada hem de denizde yol alabilmesi için sistem gelifltirdi. stanbul da y llarca forklift tamircili iyle u raflan Çakan, emekliye ayr l p Yalova ya yerleflti. Çakan, emeklili ini denizde gezip bal k tutarak geçirmek amac yla bir tekne sat n ald. Her defas nda park etmek için teknesini denizden k y ya ç karmak ve tekrar suya indirmekten yorulan Çakan n akl na, hem karada hem de denizde gidebilen tekne sistemi gelifltirme fikri geldi. Araflt rma ve incelemeyle geçen 2,5 y l n ard ndan teknesine hidrolik sistemi uygulayan Çakan, park sorunundan kurtulup ifllerini kolaylaflt rd. Çakan, AA muhabirine yapt aç klamada, eskiden teknesini suya indirmek için en az 3-4, denizden ç karmak için ise 5 kiflinin gücüne ihtiyaç duydu unu söyledi. Her zaman kendisine yard m edecek birilerini bulamad n belirten Çakan, Tekneme hidrolik sistemiyle hem karada hem de denizde gidebilen bir sistem tasarlad m. Bakt m güzel de bir Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün efli Latife Han m n gelinli inin ayn s, o dönem kullan lan makineyle stanbul da faaliyet gösteren bir modaevinde dikildi. Süpermen çizgi roman rekor fiyata sat ld NEW YORK - ABD de Süpermen karakterinin yer ald çizgi roman n n ender bulunan bir nüshas rekor fiyata sat ld. ebay de yap lan aç k art rmada, Action Comics No. 1 serisinin Süpermen kahraman n ilk kez ortaya ç kt 1938 tarihli nüshas n n 3,2 milyon dolara sat ld bildirildi. Bunun, bir çizgi roman için flimdiye kadar verilen en yüksek tutar oldu u san l rken, ayn serinin yüksek kalitedeki benzeri bir nüshas 2011 y l nda 2,1 milyon dolara sat lm flt. ebay, rakam do rularken, al c n n ismi aç klamad. Bu tekne karada da gidebiliyor... Çiftlikköy ilçesinde yaflayan hidrolik ustas Salih Çakan (62), atölyeye dönüfltürdü ü evinin bir bölümünde, teknesinin hem karada hem de denizde yol alabilmesi için sistem fley olacak, patent almak için müracaat ettim ve patentimi ald m dedi. Gelifltirdi i sistemin, ihtiyaçtan do du unu ifade eden Çakan, flimdi rahatl kla arac n denize indirip ç karabildi ini, istedi i yere park edebildi ini anlatt. Çevresinden olumlu dönüfller ald n vurgulayan Çakan, flöyle konufltu: Baya bir talep gelmeye gelifltirdi. bafllad. Bilhassa kad nlar çok ilgi gösterdi. Çünkü bir bayan n bir tekneyi tek bafl na denize sokup ç karmas zaten çok zor. Ço u kiflinin deniz merak var ama meflakkatinden dolay tekne almaya cesaret edemiyorlar. Teknemi gördükten sonra para biriktirmeye bafllayan kad nlar var. Hemen imalat n yap n, ben de bir tane alaca m diyenler var. Çok ilgi gördü, çok güzel oldu unu söylüyorlar. - Seri üretime haz rlan yor Evinin bir bölümünü atölye olarak kullanan Çakan, söz konusu sistemi, kimseden yard m almadan yapt n dile getirdi. Teknesini gelifltirirken deneme yan lma yöntemine baflvurdu unu bildiren Çakan, flunlar kaydetti: Her fleyi tamamlad m. Destek ald m takdirde seri üretime geçmek için çal flmalara bafllayaca m. Böylece büyük bir istihdam oluflaca na inan yorum. Küçük bir atölye kurmaya kalk flsam en az 50 kifli istihdam etmem gerekiyor. Bunun ihracat olana da çok fazla. Türkiye de bunun üretimi yok. Dünyada benzerinin üretimi var ve afl r derecede büyük paralara sat l yor. Dünyadaki üretimin neredeyse 10 da biri fiyat na sataca m. Deniz Polisinde, Sahil Güvenlikte, itfaiyede, turizmde h f k ll l bili

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bursa

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı