KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOR DOR MÜJDES! Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek. Yöresel ürüne"

Transkript

1 ISSN Eylül 2014 Cuma Görüflme BUGÜN Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Galler deki NATO Zirvesi kapsam nda, bugün ABD Baflkan Barack Obama ile bir araya gelecek. Cumhurbaflkan Erdo an, Azerbaycan'daki temaslar n n ard ndan, 4-5 Eylül'de yap lacak toplant ya kat lmak üzere Galler'e geçti. Birleflik Krall k' n ev sahipli indeki zirvede, baz devlet ve hükümet baflkanlar ile bir araya gelecek Erdo an, bugün saat te ABD Baflkan Obama ile görüflecek. Toplant, Erdo an' n "Cumhurbaflkan " olarak kat laca ilk uluslararas zirve olacak. O saray gerekli! Yeni bir tart flma konumuz oldu: Çankaya Köflkü Gereksiz bir tart flma. Çünkü, sahip oldu u özel önem, bugünün koflullar nda ondan bekleneni vermesine yeter mi? Yetmez! Çünkü tüm dünya gibi Türkiye de de ifliyor, gelifliyor Dursun ERKILIÇ n Fiyat 25 Kr yaz s 12. SAYFADA Erdo an ve Aliyev den KOR DOR MÜJDES! kinci yurtd fl gezisini kardefl ülke Erdo an, "Kardeflli imizin zirve yapt en önemli konu Azerbaycan a yapan d fl politikada malum Da l k Karaba konusudur. Bu Cumhurbaflkan Recep Tayyip konuyu yine her zaman oldu u gibi gündemimizin en önemli maddesi olarak ele ald k" dedi. Cumhurbaflkan Erdo an, Erdo an, Azerbaycan "NATO Zirvesi'nde özellikle bu zirveye yönelik geçmiflten bugüne yap lan tüm toplant larda Azerbaycan'a yönelik verilen Cumhurbaflkan lham Aliyev ile Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an'a, düzenledi i ortak bas n Azerbaycan Cumhurbaflkanl taraf ndan sözler var, bu sözleri orada da gündeme getirmek suretiyle toplant s nda, Güney Kafkaslar Gaz "Haydar Aliyev Onur Niflan " verildi. Azerbaycan Cumhurbaflkanl taraf ndan sunulan bir an önce di er ülkelere verilen sözler peyderpey nas l yerine geliyorsa Azerbaycan'a verilen sözlerin de yerine getiril- "Haydar Aliyev Onur Ödülü", Cumhurbaflka- Koridoru'nun temel atma töreninin 20 Eylül de yap laca n bildirdi. mesini ilgili ülkelerden isteyece iz" diye konufltu. 12 DE n lham Aliyev taraf ndan takdim edildi. CHP'de ola anüstü gün Geniflbant internet abone say s nda art fl Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan n aç klamalar 6 DA Alternatif t bba ilgi Lokman Hekim M s r Çarfl s Ma- aza Sorumlusu U ur Demirbafl, konuyu Kenan ERGEN e de erlendirdi 3. SAYFADA Fehmi Koru Jennifer Lawrence foto raflar, cep telefonu faturalar Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 6. Sayfada Yerli oto inad m z Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Türkiye'ye yerli otomobil markas kazand rmak için özel sektörle yol haritas n n belirlendi ini ifade ederek, "Yerli otomobil 2020'den önce yollarda olsun istiyoruz" dedi. Otomotiv devlerinin elektrikli araçlara dönüflüm içinde oldu unu hat rlatan Ifl k, Türkiye'nin bu f rsat de- erlendirmek istedi ini dile getirdi ve kendisine ba l TÜB - TAK' n AR-GE boyutunda lokomotif olaca- n söyledi. Genel Baflkan ile 60 kiflilik Parti Meclisi seçimlerinin gerçeklefltirilece i kurultay, bugün ve yar n yap lacak. "Birlik ve kardefllik" temas ile haz rl klar yap lan kurultay, ATO Congresiumda gerçeklefltirilecek. ki salonu bulunan Congresiumda, konuflmalar 3 bin 107 kiflilik salonda yap lacak. Konuflmalar n yap ld - s rada ise di er salon seçimler için haz rlanacak. K l çdaro lu'nun yan s ra Grup Baflkanvekilli inden istifa ederek aday olaca n aç klayan nce'nin yar flaca kurultayda, mevcut tüzükte baz de ifliklikler de yap lacak. Bin 216 kurultay delegesi bulunan CHP'de genel baflkan aday olabilmek için mevcut delegenin yüzde 10'unun imzas gerekiyor. HABER 12. SAYFADA Genel Baflkan K l çdaro lu'nun yan s ra Grup Baflkanvekilli inden istifa eden Muharrem nce de kurultayda genel baflkanl a aday. Hisarc kl o lu ndan Babacan a destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye'nin dünya devi yap labilmesi için sanayicilerin sorunlar na h zla çözüm bulunmas ve ileri teknoloji üretiminde at l m yap lmas gerekti ini belirtti. Hisarc kl o lu, yaz l aç klamas nda, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan' n, "sanayinin milli gelirden ald pay n art r lmas gerekti i" konusundaki sözlerine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Babacan' n, Türkiye'nin öncelikle sanayileflmesi ve üreten bir toplum olmas gerekti ine iliflkin görüfllerine kat ld n ifade Yöresel ürüne eden Hisarc kl o lu, Türkiye'nin inflaat sektöründe markalaflt n ve bu alanda dünyan n en büyük ikinci gücü oldu unu kaydetti www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz sahip ç k lmal TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Yöresel Ürünler Fuar 'n n (YÖREX) yerel de erlerin ekonomiye kazand r lmas için iyi bir f rsat oldu unu belirtti. 12. SAYFADA nflaat sektörünün çok say da baflka sektöre "can veren" bir alan oldu unu ifade eden Hisarc kl o lu, söz konusu sektörün ekonomi aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Dünya ekonomisinde sürekli geliflmeler yafland na dikkati çeken Hisarc kl o lu, yol haritas nda bunlar n iyi takip edilerek, dikkate al nmas gerekti ine iflaret etti. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Konya da çok özel haz rl klar AK Parti Konya l Teflkilat, ilk yurt içi ziyaretini 6 Eylül Cumartesi günü Konya'ya yapacak Baflbakan Ahmet Davuto lu'nu en iyi flekilde a rlamak için yo un bir haz rlan yor. l baflkanl nda milletvekilleri, belediye baflkanlar, ilçe baflkanlar ile il teflkilat n toplayan AK Parti l Baflkan Ahmet Sorgun, yar n gerçekleflecek büyük buluflman n haz rl klar n planlad. HABER 12. SAYFADA Türk yumurtas Rusya yolcusu HABER 7. SAYFADA 4 Eylül 2014 Resmi Gazete Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl Eser Sa lama Kurulu Çal flma Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans E itim Ö retim ve S nav Yönetmeli i

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Eylül 2014 Cuma Müslüm Gürses'in ismi doğduğu sokağa verildi ŞANLIURFA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in adı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki doğduğu sokağa verildi. Halfeti Kent Konseyi ekim ayı toplantısında, 3 Mart 2013'de kaybeden sanatçının adını yaşatmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda Gürses'in doğduğu Fıstıközü Mahallesi'ndeki sokağa 22:45 KARAYİP KORSANLARI 19:50 FANTASTİK DÖRTLÜ Orijinal Adı : Wedding CrashersYönetmen : David Dobkin Oyuncular : Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams Yapım : 2005 Komedi John Beckwith ve Jeremy Grey, boşanmalarda arabuluculuk yapan iki yakın arkadaştır. Bu ikilinin en büyük hobisi ise tanımadıkları insanların düğünlerine karışarak kadınlarla tanışmaktır. John ve Jeremy ustalıkla hikayeler uydururarak kimliklerini gizlemeyi başarırlar. Düğünlerde asla arka planda kalmayan bu çapkın ikili fotoğraflarda yer alır, gelinle dans eder... Şimdi John ve Jeremy gözlerini daha yükseklere dikecektir: Hazine Bakanlığı Genel Sekreteri nin kızının düğününe davetsiz girerek, bu elit aileden iki kadının gönlünü çalmayı planlamaktadırlar. Tüm bu şamata içerisinde ise aşka dair öğrenecekleri çok şey vardır. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 Herkes İçin Hukuk 08:25 Böyle Bitmesin 10:25 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:15 Spor 13:20 Hava Durumu 13:30 1 Çorba 13:35 Küçük Hanımefendi 15:15 Hayat Yokuşu 16:20 Zengin Kız Fakir Oğlan 18:20 Yoldaki Haber 19:00 Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Yabancı Sinema "Limit Yok" 21:50 Kızılelma 23:55 Yabancı Sinema "İçgüdü" 02:10 Zengin Kız Fakir Oğlan 03:55 Yoldaki Haber 04:25 Böyle Bitmesin 05:20 Geniş Aile 06:45 Baba Ocağı 08:30 Kadın İsterse 10:00 Dürüye'nin Güğümleri 12:00 Aramızda Kalsın 14:00 medcezir 16:45 En Güzel Bölüm 17:15 Benim Kuaförüm 19:00 Star Haber 20:00 Sen Kimsin 22:15 Mehmet Ali Erbil ile Eyvah Düşüyorum 00:15 Vay Arkadaş 02:00 Benim Kuaförüm Müslüm Gürses'in ismi verildi. Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, hemşehrilik bilincini geliştirmek ve ilçede dünyaya gelen ünlü isimleri yaşatmak için çalıştıklarını belirterek, "Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel, Sait Efe gibi ilçede yetişerek ülke çapında üne kavuşan isimleri doğdukları sokaklarda yaşatmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Günlük TV Programı 07:00 Selena 08:40 SelenaKaradayı 13:10 Adanalı 15:10 Çocuklar Duymasın 17:10 Alemin Kıralı 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Diğer Yarım 23:40 Şoray Uzun la 7 DE 7 00:55 Kaptan Drake - Yabancı 02:20 Coldıtz - Yabancı Sinema 04:10 Aşk Bir Hayal 05:25 Benim Annem Bir Melek 01:15 Oynat Bakalım 02:15 Söyle Söyleyebilirsen 03:15 Aramızda Kalsın 04:15 Özge ile Güzel Bir Gün 05:30 Sine8 06:30 Teksus 07:00 Batman 07:30 Casper 08:00 Duck Dodgers 08:30 Oynat Bakalım 10:00 Aramızda Kalsın 12:15 Özge ile Güzel Bir Gün 14:15 Batman 14:40 Casper 15:10 Duck Dodgers 15:30 Niko: Yıldızlara Yolculuk 20:00 Karayip Korsanları Orjinal İsmi:Fantastic Four Yönetmen:Tim Story Oyuncular:Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans Yapım Yılı:2005 Tür:Aksiyon/Fantasti k Macera Reed Richards bir dehadır. Onun en yakın arkadaşı olan Benjamin Grimm bir pilottur. Onun sevgilisi olan Susan Storm oldukça güzel bir kadındır. Onun erkek kardeşi Johnny ise tezcanlı bir gençtir. Hep beraber bir uzay yolculuğuna çıkarlar. Geçirdikleri çok talihsiz bir kaza hepsinde çeşitli mutasyonlara yol açacaktır. Artık hiç biri, eskiden olduğu kişi olamayacaktır. Artık dünya dört adet yeni süper kahraman kazanmıştır. Yaşanan bu kötü olay, insanlığın yararına kullanılabilecek midir? 07:00 HER SABAH 08:45 GAGGUK 09:15 DÜNYAYI GEZİYORUM 10:20 BURADA NE YENİR? 11:20 YETER Kİ SEN KAZAN 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE 12:50 DERYA'NIN DÜNYASI 14:30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE 16:30 DOLU DOLU ANADOLU 17:55 SICAK GÜNDEM 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 18:50 THE UNIT (EKİP) 19:50 FANTASTİK DÖRTLÜ 21:50 YABANCI SİNEMA 23:30 THE WALKING DEAD 00:30 YABANCI SİNEMA 02:00 YABANCI SİNEMA 03:15 THE WALKING DEAD 04:00 THE UNIT (EKİP) 04:45 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 08:00 Galip Derviş 10:00 Küçük Ağa 12:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:00 Akasya Durağı 16:30 Arka Sokaklar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Çarkıfelek 21:45 Arkadaşım Hoşgeldin Kolaj 23: Acil 01:00 Ulan İstanbul 04:00 Melekler Evi Altın Portakal juri başkanlığına Jerry Schatzberg seçildi ANTALYA Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Fim Yarışması jürisi belli oldu. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Medya Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Gelenekten geleceğe" sloganıyla yola çıkan ve Ekim'de düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Fim Yarışması jüri başkanlığına Altın Palmiye ödüllü yönetmen Jerry Schatzberg getirildi. Türkiye'den oyuncu Halit Ergenç ile yönetmen Zeynep Dadak'ın yer aldığı jüride ayrıca, Yunanistan'dan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, sinema eleştirmeni Andrei Plakhov, Polonya Krakow Film Festivali'nin direktörü Krzystof Gierat ve İtalyan yapımcı Tilde Corsi de bulunuyor. Vizyona yeni giren filmler ''Çakma Polisler'' Luke Greenfield'in yönettiği ve Damon Wayans Jr., Jake Johnson, Nina Dobrev ile Andy Garcia'nın oynadığı ''Çakma Polisler'' aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmen Luke Greenfield'in senaryosunu Nicholas Thomas ile kaleme aldığı filmde, kolej yıllarından beri arkadaş olan Justin ve Ryan'ın katıldıkları bir kostüm partisinde yaşadıkları maceralar izlenebilecek. ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' Robert Rodriguez ve Frank Miller'in yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği ''Günah şehri: Uğruna Ölünülecek Kadın'' sinema severlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green ve Mickey Rourke gibi başarılı isimler var. Alışveriş tutkunu DIŞ HABERLER - Güzel oyuncu Meg Ryan, geçtiğimiz günlerde evlatlık kızı Daisy ile birlikte New York sokaklarında yürürken görüntülendi. 9 yaşındaki kızıyla sık sık alışverişe çıkan Ryan, yine Soho bölgesindeki tüm mağazaları turladı. Anne-kız daha sonra birlikte öğle yemeği yedi. Düğün tarihleri belli oldu... İSTANBUL - Oyuncu Nehir Erdoğan ve görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in düğün tarihi belli oldu. Çift, yarın akşam saat 19.00'da düzenlenecek törenle nikâh defterine imza atacak. Düğüne yalnızca Erdoğan ile Sesigürgil'in aileleri ve yakın dostları katılacak.

3 ANKARA 5 Eylül 2014 Cuma 3 Lokman Hekim Mısır Çarşısı Mağaza Sorumlusu Uğur Demirbaş: Alternatif Tıp a ilgi artıyor Lokman Hekim Mısır Çarşısı Mağaza Sorumlusu Uğur Demirbaş ile alternatif tıp ve ürünleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Gazetemizin İstihbarat Şefi Kenan Ergen in sorularını cevaplayan Demirbaş, bu tür ürünleri kullanan vatandaşları merdiven altı imalatçı ve satıcılarına karşı uyardı. Güncel sohbet RÖPORTAJ KENAN ERGEN -Sayın Demirbaş, işiniz ve firmanız hakkında bilgi verir misiniz? -Bizim işimiz eski adıyla Aktar cılıktır. Kızılay Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan merkezimizde Lokman Hekim in tedavilerde kullandığı bitkisel ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Özel karışımlar hazırlayarak ihtiyaçları karşılıyoruz. Lokman Hekim Mısır Çarşısı adıyla iki şubemiz bulunuyordu. 3. şubemizi de yeni hizmete açtık. -Şu sıralar en çok rağbet gören ürün hangisi? -Yaz aylarının başlamasına yakın yeşil kahveye olan rağbet arttı. Deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle bayanları zayıflama telaşı sardı. Kışın alınan kilolardan kurtulmak isteyen bayanlar ilk olarak diyet yapmayı tercih ediyor. Ardından ise yeşil kahve tüketimi yoluna gidiyor. Şu günlerde yaz aylarının sonlarına gelmemize rağmen yeşil kahveye olan rağbet azalmadı. -Yeşil kahve kilo vermemize ne oranda katkı sağlıyor? -Özellikle tatil sezonu tüketilmeye başlanan yeşil kahve bir ayda belirli bir oranda kilo vermemize yardımcı oluyor. Bölgesel zayıflamada -özellikle göbek bölgesindeoldukça etkili oluyor. -Bu tür ürünleri kullananlara ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz? -Günümüz yaşam şartları ve artan hastalıklara karşı, insanlar alternatif tıpa yöneliyor. Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar ve daha ciddi hastalıklarda arayış içerisine giriyor. Bunu yaparken sağdan solda kulaktan dolma bilgilerle değil, bu işi kurumsal bir şekilde yapan eski tabir ile aktarlara danışmalarını tavsiye ederim. Kullanacakları ürünleri doktorlarının bilgisi ve nezaretinde tüketmeliler. Aldıkları ürünlerde Tarım Bakanlığı onaylı ürünleri kullanmalılar. -Siz müşterilerinizi nasıl yönlendiriyorsunuz? -Gelen müşterilerimize öncelikle şikayetlerini ve isteklerini soruyoruz. Ürünlerimizi ve alternatiflerimizi tek tek anlatıyoruz. Gerekli durumlarda uzanman doktorlarımıza danışıyoruz. Çünkü bazı ürünlerin, kullanılan ilaçlarla birlikte tüketilmemesi gerekiyor. -Televizyon programları ve reklamların size ne gibi etkileri oluyor? -Özellikle gündüz kuşaklarında uzman doktorların önerdiği ürünler, hemen ertesinde yoğun talep oluşturuyor. Fakat ranta dönük yapılan bazı gıda takviyeleri ürünler ve internet üzerinden yapılan satışlar bizim gibi firmaları etkiliyor. Aldatıcı reklamlara kanıp ürün alan ve hiçbir olumlu gelişme yaşamayan vatandaşların, bu tür ürünlere olan güveni sarsıyor. -Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? -Vatandaşlarımız her türlü şikayetlerinde tıbba başvurmalı, doktorları gözetiminde alternatif tıptan ve ürünlerden de yararlanmalıdır. Çünkü Lokman Hekimin tedavi yöntemleri ve ürünleri yüz yıllardır kullanılmakta ve birçok derde şifa olmaktadır. Genç mucitlere belediye desteği HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, ülkenin geleceği için gençlere tam destek veriyor. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan 10 kişilik Hidrokale Ekibi, Yenimahalle Belediyesi nin katkılarıyla hidrojenle elektrik üreten 2 araç yaptı. Araçlarıyla Shell Eko-Marathon ve TUBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışlarına katılarak önemli başarılar elde eden genç mucitler, son yaptıkları araçla Yenimahalle Belediyesi ne teşekküre geldi. Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Erhan Aras a kendi tasarımları olan, tamamen çevreci hidrojenle çalışan araçlarını tanıtarak arcın özellikleri hakkında bilgi veren Takım Kaptanı Buğra Güler, 2013 yılında üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz ekibimizle alternatif enerji olarak kabul edilen ve dünyada araştırma konusu olan hidrojen enerjisi üzerinde çalıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde 6 ay içerisinde 2 araç tasarladık. Yenimahalle Belediye mizin desteği ile yaptığımız ilk aracımızla Hollanda nın Rotterdam şehrinde düzenlenen Shell Eko- Marathon yarışlarında ülkemizi temsil ettik ve 38 takım arasından ilk 12 de yer almayı başardık dedi. Çalışmalara ara vermeyen ekip, yine belediyenin katkılarıyla ilk araçtan daha gelişmiş ve daha hafif 2 inci araçlarını yaptı. 1 KW saatte 90 km yol alan 39 kg ağırlığındaki araç, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışlarında Türkiye 3 üncüsü oldu. TUBİTAK tarihinin en hafif aracı olma özelliğini de taşıyan aracı dikkatle inleyen Başkan Yardımcıları Bal ve Aras, genç mucitleri tebrik etti. Gençlerin önünü açacak her projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydeden başkan yardımcıları, Hidrokale Ekibi nin başarılarının devamını diledi. Çankaya da mobil erişim kolaylığı Çankaya Belediyesi, imardan emlak işlerine, temizlikten asfalta kadar birçok hizmet hakkında bilgi erişimlerini kolaylaştırdı. Pursaklar Belediyesi nde sosyal denge sağlandı HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı nda bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve BEM-BİR- SEN Genel Başkanı Mursel Turbay, Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, amaçlarının Pursaklar halkına en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi. Çetin: Göreve geldiğimizden beri çalışan personelimizin hakkını alnının teri kurumadan vermeye özen gösteriyoruz. Bu günde BEM-BİR-SEN Genel Başkanımız ile birlikte atmış olduğumuz imzalar personelimiz için hayır olsun. İnşallah bundan sonra Pursaklar için, kıymetli hemşerilerimiz için daha çok çalışacağız. dedi. BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mursel Turbay da çalışanlar lehine imzalanan toplu sözleşmenin birlik ve beraberlik içinde sosyal standartları yükseltmek için Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladıklarını belirtti. Turbay, Pursaklar ın hızla gelişmesi ve hizmet kalitesinin artmasından dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin i tebrik etti. HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi nin hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabileceği ve vatandaşların şikayet ve taleplerin iletilebileceği mobil uygulamaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Android ve İOS işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar ile tablet bilgisayarlar aracılığıyla Çankaya Belediyesi ne erişebilen vatandaşlar, borç sorgulama, rayiç bedel öğrenme gibi işlemlerini de kolaylıkla yapabiliyorlar. Çankaya Belediyesi nin ilçedeki projelerine erişimin sağlandığı mobil uygulamada, belediyeden haberlere de yer veriliyor. Mobil uygulama, e- rehber aracılığıyla Çankaya daki kültür-sanat etkinlikleri, restoran, sinema, sağlık kuruluşları, kamu kurumları, eğitim kurumları, Pazar yerleri gibi birçok yerin adres ve telefonlarına erişim kolaylığı sağlıyor. Mobil uygulama ile aynı zamanda Çankaya Belediyesi nin sosyal medya kanallarına da tek tuşla ulaşılabiliyor. Teknolojinin gündelik yaşamda gerekliliğinin giderek arttığı bir çağda Çankaya Belediyesi nin de dijital ortamda hizmet verdiğini ve vatandaşların bu kolaylıktan dolayı memnun olduklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalı hemşerilerimiz emlak ve çevre temizlik vergilerini de mobil uygulama sayesinde rahatlıkla ödeyebiliyorlar. dedi. Taşdelen ayrıca Çankayalıların istek ve şikayet bildirimlerini mobil uygulama ile zaman kaybetmeden yapabileceklerini ve böylece sorunun çok daha kısa sürede çözümlenebileceğini belirterek Çankayalılar isteğiniz, eleştiriniz veya şikayetiniz varsa lütfen bize yazın. mesajını verdi. Mobil uygulama, Çankayalıların talep ve şikayetlerini görsel materyalle iletmelerine de olanak sağlıyor. Uygulamada girilen istek ve şikayet ikonundan yönlendirilen sayfa aracılığıyla üç fotoğraf ile talepler bildirilebiliyor. Zamanla seçeneklerin çoğaltılacağı Çankaya Belediyesi mobil uygulamasında, belediyenin web radyo ve televizyonuna da ulaşılabilecek. Pursaklar da asfalt çalışması HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ve yama ekipleri Ağustos ayı içerisinde ilçe genelindeki 54 sokağın asfalt serimi ve yama işlemini gerçekleştirdi. Tonlarca asfalt serimi yapan ekipler, metrelerce yeni imar yolu açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalışan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli deki asfalt mesaisine devam ediyor. Yeni yerleşim yerlerinin alt yapı ihtiyaçlarını da karşılayan ekipler, kaldırım ve bordür tamirlerinin yanı sıra 7 bin metre yeni imar yolu yaparak çalışmalarını sürdürdü. Pursaklar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi nin koordineli çalışmasıyla ilçedeki alt yapı hizmetleri her geçen gün artıyor. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçede başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

4 4 5 Eylül 2014 Cuma ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği nin 2014 yılı Genel Kurulu na ev sahipliği yapacak. HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in 2 dönemdir üst üste başkanlığına seçildiği Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği nin 2014 yılı Genel Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Gökçek ve Avrupa Ödüllü kentlerin yöneticilerinin katılacağı törenle Ankara da gerçekleştirilecek. Başkent Ankara da gerçekleştirdiği birbirinden önemli kentsel dönüşüm, sosyal ve kültürel, ulaşım, uluslararası ilişkiler ve bunlar gibi daha birçok konudaki çalışmayla 2009 Avrupa Ödülü ne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, çok önemli uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapıyor yılında oluşturulan Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği ne, 2009 yılında ödülü alarak üye olan ve ardından da ilk genel kurul toplantısının yapıldığı 2011 yılında Birliğin başkanlığına seçilen Başkan Melih Gökçek, ardından 2013 yılında Almanya nın Würzburg kentinde düzenlenen genel kurulda 2. kez başkan olarak seçilmişti. Birliğin 2013 yılındaki Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2014 yılının Genel Kurulu nun da Ankara da yapılmasına karar verilmiş ve ana temanın; dünyada ve Avrupa da yaşanan ekonomik kriz de göz önüne alınarak, Kentlerimizde Ticaretin Geliştirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü olarak belirlenmişti. Büyükşehir Zabıtası Gökçek i ziyaret etti Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kemal Sonunur, 23 ilçe zabıta müdürlerini konuk etti. HABER MERKEZİ- Hafta boyunca etkinlikleri süren Zabıta Haftası nedeniyle düzenlenen ziyarette Kemal Sonunur, Başkan Gökçek e Büyükşehir Zabıtası olarak yaptıkları çalışmalardan söz etti. Sonunur, Zabıta Haftası nedeniyle bir dizi etkinlikte bulunduklarını da belirterek bu kapsamda ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kemal Sonunur un ardından konuşan Başkan Gökçek, Büyükşehir Zabıtası nın, ilçe zabıtaları ile koordineli çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Şehrin ortak sorunları için Büyükşehir Zabıtası ile ilçe zabıtaları birlikte çalışsın dedi. Zabıtanın çalışma alanları ile ilgili görüşlerini belirten Başkan Gökçek, özellikle rögar kapak hırsızlığını önlemek için ilçe zabıtaları ile işbirliği yapılması gerektiğini söyleyerek, Belli konularda ciddi işbirliği lazım. Mesela sadece şehirdeki Büyükşehir Belediyesi ne ait değil, ilçe belediyelerine ait olan şeylerin de çalınması Bütün belediyelerin bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Çünkü ortak, müşterek bir dert bu. Yani tüm kentin derdi diye konuştu. Kaçak hafriyat konusuna da değinen Başkan Gökçek, Herkes istediği yere hafriyat döküyor. Bunu engelliyemiyoruz. Aslında her ilçede bütün zabıtaların hepsinin bu konuda seferber olması lazım. Dökenlere de acımasız olmak ve çevre cezası yazmak lazım. Çevre cezası caydırıcı, çünkü rakam büyük. Kaçak hafriyat dökene de döktüğü kaçak hafriyatı kaldırtmak ve kamyonların peşini bırakmamak gerekiyor. Tonaja da dikkat etmek lazım. Çünkü fazla yüklü araçlar yolu bozuyor. Hafriyat meselesi kentlerin en büyük sorunu şeklinde konuştu. Konuşmasına Başkent te dilenciliğin önlenmesi için çeşitli önlemler alınması gerektiğini de ifade eden Başkan Gökçek bu konuda görüşlerini şöyle açıkladı: Dilenciler konusu da çok önemli. Yani o konuda işbirliği yapmamız gerekiyor. Taviz verdiğimiz zaman dilencilerin sonu gelmiyor. Bu, Büyükşehir veya ilçe belediyesinin sorunu değil tüm kentin sorunu. Bu hepimizin müşterek görevi ve bunlara asla müsaade edilmemesi lazım. Dilenciler olunca; kentin kalitesi düşüyor. Yabancılar yurt dışından geldiğinde, bu durumu gördüğünde kentle ilgili olumsuz izlenimler ediniyorlar. Buna bütün ilçe olarak da Büyükşehir olarak da olanca gücümüzle yüklenmemiz ve engellememiz lazım. Ayrıca, dilenciliği caydırıcı hale getirebilmek için onları bir süre orada tutacak şehir dışında bir kamp yeri oluşturabiliriz. Ankara nın dışına bir kamp yeri kurup, ilçelerden burada görev yapacak birer tane zabıta alalım. Bence bunu organize edin. Büyükşehir Belediye Meclisi nden karar da alırız. Hangi yerden toplanırsa toplansın, orada dilencilerin bir süre kalması biraz caydırıcı olur. Bizim yasada dilencileri alıp, onun bu işten vazgeçmesi için bir yere toplama yetkimiz var. Büyükşehir belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı'nın da bulunduğu ziyarette Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Kemal Sonunur tarafından Başkan Gökçek e günün anısına işlemeli porselen tabak, vazo ile çiçek verildi. Ziyaretin sonunda Başkan Gökçek, heyette bulunan zabıtalarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Görme engellilere Gönüllü aranıyor Görme engellilerle gönüllü olarak çalışan kendisi de görme engelli Mertcan Çetinkaya (21), Çankayalılara seslenerek, destek istedi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, yeni eğitim öğretim yılında da, üniversite ve memurluk sınavlarına hazırlık dersleri vermeye başlıyor. Klüp üyeleriyle, eğitmenlerinin yanı sıra, kendileriyle gönüllü çalışan yüzde elli görme engelli Mertcan Çetinkaya (21), Çankayalılara, Size de ihtiyacımız var, bize vakit ayırır mısınız? diyor. Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencilerinden Çetinkaya, görme engellilerin bir arada olduğu klüpte yapılacak pek çok şey olduğunu belirterek, Arkadaşlarıma roman, öykü okuyabilir, sınavlara hazırlananların test çözmesine yardım edebilirsiniz. Burada gören gözlerin Altındağ ın altın çocukları HABER MERKEZİ- Azerbaycan ın başkenti Bakü de Temmuz ayında düzenlenen Yıldızlar Tekvando Dünya Şampiyonası nda dünya 3 üncüsü olan Hüseyin Kartal, ailesiyle birlikte Başkan Tiryaki yi ziyaret etti. Aynı zamanda antrenörü olan babası ve ailesiyle birlikte Başkan Tiryaki yi makamında ziyaret eden genç sporcu, madalya sevincini Başkan Tiryaki ile paylaştı. Aydınlıkevler de oturan ve 7 yıldır tekvandoyla uğraştığını belirten genç sporcu Daha önce Türkiye 3 üncüsü, Türkiye şampiyonu, 7 kere Ankara şampiyonu oldum. Ayrıca ulusla arası ikinciliklerim de var. Spor yapmayı çok seviyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak dedi. 61 kiloda yarışan ve 18 sporcuyu eleyerek finale çıkmayı başaran Hüseyin Kartal Kartal Tekvando Spor Kulübü ne bağlı olarak çalışıyorum. Altındağ da yaşayan tüm gençlere sporla ilgilenmelerini tavsiye ederim. dedi. Genç sporcunun başarısından büyük memnuniyet duyan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, başarılı sporcuyla gurur duyduğunu söyledi. Tiryaki Belediye olarak böyle yetenekli çocuklarımızın daima arkasındayız. Altındağ da binlerce yetenekli genç var. Önümüzdeki yıllarda, daha birçok gencin, birçok alanda Altındağ ın adını duyuracağına inanıyorum. dedi. her türlü desteğine ihtiyaç var diyor. Çetinkaya, betimleme yapılması yöntemiyle sinema filmleri izleyebildiklerini, bunun için de, özel gösterim yapan sinemalara gitmenin dışında kendilerine gönüllü desteğinin gerektiğini söylüyor. Ayrıca Çankaya Belediyesi nin Sesli Kütüphanesi nden de yararlandıklarını belirten Çetinkaya, Sesli Kütüphane nin arşivini çoğaltmak, bizlerin daha çok kitaba ulaşmalarını sağlamak anlamına geliyor. Gönüllü okuyucuların kitap seslendirmesi çağrısında da bulunuyorum diyor. adresli internet sitesinden ulaşılabilen klüp, Mithatpaşa Caddesi, No:24/16 Kızılay Çankaya adresinde bulunuyor. Mamak ta sinema akşamları sona erdi HABER MERKEZİ- Mamak Belediyesi nce düzenlenen Sinema Akşamları tamamlandı. Mamak ın çeşitli mahallelerinde binlerce vatandaşa açık havada sinema keyfi yaşatan etkinlikte Türk Sineması nın son dönemde en çok beğenilen filmleri Mamaklılarla buluştu. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; Sinemamızın en güzel filmlerini vatandaşlarımızla buluşturduk. Patlamış mısır ve suyun ikram edildiği etkinlik mahallelerde birliktelik ruhunun oluşmasına katkı sağladı dedi. Sinema Akşamları nda Mamaklılar Recep İvedik 4, Eyvah Eyvah 3, Kızım İçin, Hükümet Kadın 2 ve Düğün Dernek filmlerini aileleriyle birlikte izleme şansı buldu. İlki Mamak Kültür Merkezi nde yapılan Sinema Akşamları nın son gösterimi ise Lalahan da yapıldı. Sinema akşamlarına ailece katılan Mamaklılar Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül e teşekkür etti. Ağustos Ayı nın son derce sıcak ve bunaltıcı geçtiğini dile getiren mahalle sakinleri açık havada sinema keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

5 ANKARA 5 Eylül 2014 Cuma 5 T.C. KIZILCAHAMAM (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, 113 Ada No, 86 Parsel No, YENİCE Mahalle/Mevkii, 2 Bodrum+Zemin+3 normal katlı, 22 daireli binanın I noiu bağımsız bölümü; 99 metrekare yüzölçümlü olup 3 oda, salon, mutfak, antre, koridor, banyo, WC'den oluşmaktadır. Salonun zemini mozaik üzeri halı serili, odalarının zemini marley kaplama duvarlar ve tavanlar plastik boyadır. Binanın cepheleri serpme sıva üzeri boyalıdır. Giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Yüzölçümü : 99 m2 Kıymeti : TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 21/10/2014 günü 10:00-10:10 arası 2. Satış Günü : 21/11/2014 günü 10:00-10:10 arası Satış Yeri : KIZILCAHAMAM MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ ODASI - null null / null Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin cdiien değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz vc giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2014/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/08/2014 Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar BİNA GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Çubuk, Turşu ve Kültür Festivali'ne hazırlandı Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 10. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için basın tanıtım toplantısı düzenledi. HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 10. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için düzenlenen basın tanıtım toplantısında, bu yılki Festivalinin ana temasının1402 Ankara Savaşı olacağını söyledi. Festivalin ticaretin yanı sıra tanıtıma ve ilçe turizmine de katkı sağladığını dile getiren Acehan, Bu yıl Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, Kore ve Japonya Büyükelçilikleri ülkelerini, gelenek ve kültürlerini tanıtan stantlar açacak. Bu yıl 10 ülkeyi festivalimize davet ettik. Birçok sanatçı tarafından çeşitli konserler verilecek. Kültür sokağında çok sayıda sanatçının el işleri, fotoğraf ve resim sergileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak'' dedi. Başkan Acehan, daha sonra nasıl turşu kurulduğunu uygulamalı olarak gösterdi. Belediye personelleri tarafından oluşturulan tiyatro grubu, turşunun nasıl ortaya çıktığını anlatan "Timur'un Filleri ve Nasrettin Hoca'nın Sirke Küpü" isimli skeç oynadı. Toplantıda Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın Tufan tarafından Başkan Acehan a başarı beratı verildi. Toplantının ardından Acehan, basın mensuplarına turşu hediye etti. KAZAN İMAM HATİP ORTAOKULU GÜÇLENDİRME VE ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi: VARLIK MAH.TANZİMAT CAD. NO: YENİMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : İnşaat-Mekanik-Elektrik ( 1 adet güçlendirme ve onarım) Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: KAZAN / ANKARA c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: YENİMAHALLE ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Müh. / Mimar 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: YENİMAHALLE ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASY- ON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: YENİMAHALLE ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar Gazze Parkı açıldı HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi nce inşa edilen Gazze Parkı, 1 Eylül Dünya Barış Günü nde törenle açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Parti Meclis Üyeleri Umut Akdoğan ile Meryem Gül Çiftçi, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, Çankaya Belediyesi Başkanvekili Selçuk Dereli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta Gazze adını Çankaya da bir parka vererek dünyada barışın egemen olduğu bir ortam olması ümidini beslediklerini ifade etti. Taşdelen; Ülkemizin etrafı, Ortadoğu ve bu parka adını verdiğimiz Gazze de maalesef büyük insanlık trajedileri, 21. yüzyıl dünyasıyla bağdaşmayacak katliamlar yaşanıyor. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin insana, insanlığa uygulanan bütün zulümleri kınıyorum şeklinde konuştu. Türkiye nin bölgede adeta bir barış adası olduğunu belirten Taşdelen, Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk e bir kez daha teşekkür ediyorum. dedi. Taşdelen; Atatürk, bütün bu kan gölünün ortasında savaşlardan, acılardan, zulümlerden sakınacak bir ülke kurmuş. Bizlerde O nun ideallerinden yürüyerek savaşlardan, belalardan sakınmanın bütün sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Biliyoruz ki, verdiğimiz Kurtuluş Savaşı bütün mazlumlar için bir ışık yaktı. Her zaman mazlumun, ezilenin, insanlığın, barışın yanında olacağız. Bu anlamda Gazze de çekilen bütün sıkıntılara, katliama karşı direnen insanların dayanışmasını göstermek için bu parka Gazze adını verdik. Ben bu duygularla Dünya Barış Günü nde Huzur Mahallesi nden, Çankaya dan, Ankara dan Gazze ye bin selam olsun diyorum. ifadelerinde bulundu. Objektifler Hacı Bayram a çevrildi HABER MERKEZİ - Ankara nın mimarisini, tarihi ve turistik alanlarını fotoğraflarıyla dünyaya tanıtacak olan 300 e yakın fotoğraf sanatçısına Büyükşehir Belediyesi, Ankara turu yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi nin üstü açık şehiriçi tur otobüsleri ile Ankara nın en önemli ibadet merkezlerinden Hacı Bayram-ı Veli Camii ni ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, dini ve tarihi zenginliği bir arada bulunduran, Büyükşehir Belediyesi nin yaptığı restorasyon çalışmalarıyla da eşsiz bir güzelliğe kavuşan Camii nin her bir noktasını fotoğrafladılar. Başkent i, fotoğraf karelerine sığdırmak için bir yarış içerisine giren, gördükleri her güzellik karşısında dayanamayarak deklanşörlere basan fotoğraf sanatçıları, duygularını ise Ankara ya hayran kaldıklarını belirterek, dile getirdiler. Ankara nın, kültürel dokunun bozulmadığını ve fotoğraf açısından değerli bir şehir olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı İlyas Abu Sayer, Ankara, Müslüman dünyası ve Bangladesh için çok bilinen bir şehir. Hacı Bayram çok güzel bir görünüme sahip. Güvenlik açısından gayet yeterli bir seviyede, her yerde güvenlik görevlilerini görebiliyoruz. Ayrıca kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu gördük dedi. İtalya dan gelen fotoğraf sanatçısı Gulia Tostti ise Ankara ve Hacı Bayram Camii hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: Gelmeden önce Ankara yı daha küçük ve bakımsız bir yer olarak bekliyordum. Gördüklerim kafamdaki düşünceleri tamamen yıktı. Yüksek katlı binalar ve gösterişli mimariler Ankara ya ayrı bir renk katmayı başarmış. Hacı Bayram Cami insanların rahatlıkla gelip dinlenebildiği ibadetlerini yapabildiği ve gezebildiği bir yer. Ayrıca Hacıbayram Camii ile August Tapınağının sırt sırta durması çok ilginç.

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi ISSN 308-7622 4 Eylül 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tüm ülkeler birbirini dinliyor Aspen Enstitüsü Baflkan Rüdiger Lentz, Bunun arkas nda büyük bir plan ya da resmi bir niyet oldu

Detaylı

Türkiye nin flans yapt r m satranc

Türkiye nin flans yapt r m satranc ISSN 1308-7622 Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay: nternet sitelerine kamu ilan verilmesinin belli flartlar olacak 3 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr B K Genel Müdürü

Detaylı

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR ISSN 1308-7622 Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada,

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada 22 Haziran 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasilerin sazı-sözü aynı havada Koalisyon TÜRKÜSÜ! Türkiye, içeriden-dışarıdan pek çok unsurun etkili olduğu tarihi bir seçim sürecinin

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, "Türkiye'ye giren Suli i

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, Türkiye'ye giren Suli i ISSN 1308-7622 23 Eylül 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kur-an daki Muhammed Yunus Emre nin böyle flefaat diledi i Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Kur-an' Kerim in nas l ve hangi

Detaylı

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ; ISSN 1308-7622 Z RA DON iflçiyi vurdu! HABER 7. SAYFADA 27 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr NETLES YORLAR AK Parti cenah nda Cumhurbaflkan aday kim olacak sorusu, son aç klamalarla

Detaylı

İ L K B A Y İLKBAY GİYİM MAĞAZASI 0.342

İ L K B A Y İLKBAY GİYİM MAĞAZASI 0.342 İ L K B A Y İLKBAY GİYİM MAĞAZASI 0.342 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep mitingi sonrası Nizip ilçesinde partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. Gaziantep mitingi sonrası, Nizip ilçesinde

Detaylı

BUGUN veda YARIN YEM N. BUGUN Baskan YARIN basbakan

BUGUN veda YARIN YEM N. BUGUN Baskan YARIN basbakan ISSN 1308-7622 HERfiEY planland gibi 27 A ustos 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr BUGUN veda YARIN YEM N BUGUN Baskan YARIN basbakan AK Parti ola anüstü büyük kongresi bugün Ankara

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRE BIRAKILMAMALI HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ. 19 Ekim 2014 Pazar

ÖZEL SEKTÖRE BIRAKILMAMALI HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ. 19 Ekim 2014 Pazar Ligin sıradan ekiplerinden olan İstanbul KDÇ Karabükspor a ilişkin detaylı bir rapor hazırladık ve bunu haberleştirdik. İşte size, Ege Temsilcilerinin sıradan rakiplerinden biri olan İstanbul Temsilcisinin

Detaylı

BÜYÜK. Hacı adaylarında. heyecan. CHP tepkili, ABD memnun. Bayram trafiğine SIKI DENETİM

BÜYÜK. Hacı adaylarında. heyecan. CHP tepkili, ABD memnun. Bayram trafiğine SIKI DENETİM Hac demek ARAFAT demek www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Hacı adaylarında Milyonlarca hacı adayı yaşadıkları büyük heyecanda mutlu sona yoklaşmanın sevinci içinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr.

Detaylı

Seçimler Davutoğlu için önemli bir sınav olacak... AK Parti 2015 e sıkı hazırlanıyor

Seçimler Davutoğlu için önemli bir sınav olacak... AK Parti 2015 e sıkı hazırlanıyor AK Saray da ilk resepsiyon öğretmenler onuruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ilk resepsiyonu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen 204 öğretmen onuruna

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

Selahattin Demirtaş tan Ertuğrul Kürkçü ye: İzmir de bu tepkiyi beklemiyorduk. Neden böyle oldu Ertuğrul?

Selahattin Demirtaş tan Ertuğrul Kürkçü ye: İzmir de bu tepkiyi beklemiyorduk. Neden böyle oldu Ertuğrul? PKK ya TERÖR ÖRGÜTÜ diyemeyen HPD Eş Başkanı Demirtaş İzmir de yüz bulamadı www.sondakikagazetesi.com 26 Ağustos 2015 Çarşamba Selahattin Demirtaş tan Ertuğrul Kürkçü ye: İzmir de bu tepkiyi beklemiyorduk.

Detaylı

Gece mesaisi başlıyor

Gece mesaisi başlıyor www.barisgazete.com.tr Fiyatı: 25 Kr Gece mesaisi başlıyor Dolar Dün 2,0675 %0,70 Í Euro Dün 2,8365 %1,01 Í C.Altını Dün 576,12 %0,93 Í BİST 100 Dün 75.776 %0,21 Í ANKARA DA HAVA DURUMU Bugün Parçalı bulutlu

Detaylı

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu:

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu: Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor Konut alırken aman dikkat! Emlak denince, arsa-tarla, işyeri alışı-satışı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Salim Taşçı, sadece Ankara nın değil,

Detaylı

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın EFSANE RÖPORTAJLAR 13 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasi partiler gurbetçiyi keşfetti İLK HEDEF GÖK ten Gökçek e salvolar 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili süreç buz gibi

Detaylı

Ayakkabı Fuarı'na hükümet damgası!

Ayakkabı Fuarı'na hükümet damgası! SAYFA 1 Balçova Yaşamspor, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu GALATASARAY A 1-2 Yİ ATARSAK; 4 Ü DE ATARIZ ÖZEL HABER Galatasaray ile Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşacak olan Balçova Yaşamspor

Detaylı

GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER

GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN İHD, Oynadığınız ateş yakmaya başladı Ciğerimiz yanıyor Suruç'ta,

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3485 03 Şubat 2015 Salı Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

TÜRK YE YASTA. Madenciye ölüm, ac, a t, kömür karas. Ac m z katlan yor. Onlar görev flehididir M LL YAS. Manfletlerde. Felaketin müsebbibine yüz karas

TÜRK YE YASTA. Madenciye ölüm, ac, a t, kömür karas. Ac m z katlan yor. Onlar görev flehididir M LL YAS. Manfletlerde. Felaketin müsebbibine yüz karas ISSN 1308-7622 Ac m z katlan yor 15 May s 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye yi yasa bo an kara haberi madende inceleme yapt ktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld

Detaylı

ÖZEL HABER. 1 Eylül 2015 Salı PEŞİN ÖDEME SİSTEMİNE GEÇMELİYİZ 2 BİN TON ÇİMENTOYA BİR KAMYON BİLGİSAYAR

ÖZEL HABER. 1 Eylül 2015 Salı PEŞİN ÖDEME SİSTEMİNE GEÇMELİYİZ 2 BİN TON ÇİMENTOYA BİR KAMYON BİLGİSAYAR Küresel Doktorlar Ege Sağlık Federasyonu üyesi Göz Doktoru Umut Duygu Uzunel, 19 günde 620 kişiyi daha ışığa kavuşturarak inanılması zor bir başarıya daha imza attı www.sondakikagazetesi.com 1 Eylül 2015

Detaylı

AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA AYİNİ YAPILMASINI

AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA AYİNİ YAPILMASINI SAYFA 1 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı ve Hz. Mevlana nın 22. Kuşak torunu olan Esin Çelebi Bayru; Konya da, sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA

Detaylı

Sandıkta güller açacak

Sandıkta güller açacak SAYFA 1 Hem dünyada hem de İzmir de bir ilki gerçekleştiriyoruz İŞGAL mendili ellerinde kalmış Çanakkale, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları sırasında bastırılan ipek mendilleri biriktiren araştırmacı

Detaylı

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez,

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, ISSN 1308-7622 17 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr stanbul a Vasip fiahin Samsun a brahim fiahin stanbul ve Samsun valileri fiahin oldu! Emniyet Genel Müdürlü üne Hatay Valisi

Detaylı