-manifestosususta'l çak -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-manifestosususta'l çak -"

Transkript

1

2 Reha Yünlüel -manifestosususta'l çak - ç kartt çak s n bir "çak"! bir daha "çak"! " " düfltü, serildi yere çak' elinde tutan el sa el çarketti soluna önce bir selam çakt geldi sol elinin parmaklar ndan bir bir befl kalem yapt befl kalem dile 'olay befl kurflun kalem içi barut dolu, haylaz befl kurflun kalem silgiden flapkas olmayan bir sökük gibi duran bendini dikebilecek denli i ne'den befl saçma kalem biri diiiiinibütün, biri allahs zzzzz, biri fleytannnnn biri anlamazo luanlamaaaaaz, biri anlaro luuuuuanlamaz, sa elinin befl kefl parma na efl befl kalem hepsi eflflo lueflflekalem biri serçeeeee, biri yüksüüüüük, biri ortaaaaa biri iflaaaaaret, biri baflflflflfl kalem, havvada duran bofl kâ'da allem etti vezin çizdi olmad! kallem etti etik biçti olmad! akletti: bir ilke sayd, bir ilke sayd, bir ilke daha sayd kendince bir ilk'e olmad! âdem'i adam sand ç plak ve müsvedde kald durduk yerde bir üflüme ald koltuk saçlar na s nd uçlar aç kta kald, ac kt, bir sinir geldi bir kafl nt tuttu: nazd, hazd, sazd, cazd : yazd, babam yazd : birrrrr, ikiiiii, üççççç, dörttttt, beflflflflfl! manifestosunu unuttu. oldu mu? olmad! sahibi/yaz iflleri müdürü: mustafa ibakorkmaz yaz flma: halim flafak p.k kayseri y l: 1 say 5 ocak/flubat imlas z ticari amaçl bir dergi de ildir. dergide yer alan ürünlerden yazanla birlikte isteyen herkes sorumludur. imlas z a bilgisayarla, daktiloyla, el yaz s yla yaz lm fl ürün gönderilebilir. teknik haz rl k: turuncu tan t m bask : geçit ofset say s tl. y ll k katk pay tl. posta çeki numaras. halim flanl da

3 Alg lar m z, hayat m z, be enilerimizi, aflklar m z, düflüncelerimizi belirleyen biz den geriye i difl edilmifl, koflulland r lm fl, kodlanm fl, harcanm fl ve tüketilmifl bir kütle b rakan bu sisteme, hayata karfl düfl kurabilenler, düfllerinde baflka bir yaflam, kültürü tasavvur edebilenler, yine de her türlü otoriter edime karfl özgürlük tutkusu ile direnenler ayakta kalabiliyor. Farkl düflünene, yaflayana karfl, iflyerinde, evde, cemaatinde korku ve nefret besleyen bu toplum nas l bu kadar körlefltirilmifl, köreltilmifltir? ktidara, otoriteye, koflulland rmalara bu kadar damardan ba lanm fl, onu kan ile besleyen, yaflam n, kiflili ini statüko ve edindi i mülkle belirleyen, hiyerarflik iliflkileri kutsayan ve erk e en erken e ilen bu yaflamda özgürlükçü bir sanat olabilir mi? Kuflat lm fl hayatlar m z; alg lar m z her an her yerde, çeflitli araçlara (medya, popüler kültür ve ikonlar vs.) darmada n etmeye ayarlanm fl ve dayat lm fl kültür endüstrisine, burjuva edebiyat na karfl, etraf ndaki duvarlar y kmak isteyen düflçülerle nefes alabilir. Ve düfl kurmak reddetmek demektir hayat n sun i gerçeklerine karfl. Düfl kurmas n bilen bir sanat; fliirle, resimle, müzikle düfllenen özgürlük alan na gidecek. Ve bu yol oldukça çetrefilli. Bizim asla bilboardlarda reklam olan bir dergimiz, sanat m z olmayacak. Ya z - lar m zda suç unsuru buldu unu söyleyen otorite, belki bizi mahkeme zab tlar na geçirecek. fiiirimiz, resimlerimiz, müzi imiz, kültürümüz, itaat etmekte zorlanmayanlar taraf ndan ve egemen kültür cephesinde lanetlenecek. flte o zaman düflledi imiz yolda oldu umuzu anlayaca z. Cebinde tafl tafl yan yaramaz çocuklar z biz. Plazalar n pompalad - kültür endüstrisinin camlar na at yoruz tafllar m z. Bizde tafl çok düfl de. flte en güzel sanat; y k ld - nda o endüstrinin içinden do acak. Y k m n yarat c, coflkulu bir tutku oldu unu biliyoruz. Ve cebimizde fliirlerimiz, yaz lar m z düfl kuruyoruz. Bizi bu dergide buluflturan iflte bu heyecan. Hepimiz bunun ne oldu- unu biliyoruz. Biz lanetliler, her gün, her dakika ayn düflü görüyoruz. Ve düfl görmekten korkmuyoruz, sizi özgür bir sanat için düfllerinizi izlemeye ça r yoruz. Yaz lan her fliir, yap lan her resim, müzik alg lar m z ele geçirmeye çal flanlara bir tokatt r. Sizi flok edecek enerjimiz var. Bize boyun e diremezsiniz. özgür k. Tekin 3

4 erör ogün kaymak 4 Dört bafl mamur ateflten Perdahlanm fl, sal nm fl Düfller âlemi indikatörüyüm = yada üç bafll ejderhan n prototipi = yada canavarc k böce i = yada zakkum fidan cehennem bahçesinin = yada sanan kendisini istedi ince, bir düflte ellerime ba çiçek saplar dillerime dolambaç leblebi tozlar ne kadar fazla elim var, ne çok dillerim imlâs düflük bir kederin cümlesiz çarp k çurpuk paragraflar n hiçli e adanm fl yumak püsürünün inhibitörüyüm hepsinin, kendi kendimin ad mlar mda terörüyüm görmemem gereken rüyalar n esen bafl nda, sonunda erörüyüm hiç bas lmam fl pullar n ilk gün damgal, revaçta bilemezsin diyorsun peki teflekkür ederim iltifat n za neyi bilemem, tinini mi, tenini mi? Ki ben bardac k reçelini, kokusundan, odan n d fl ndan bilen Ki ben en meflhur körebe oyuncusu ihtimallerin nan yada inanma fiu an seninle sevifliyorum desem Gölgemi gölgene raptiyelemiflim Çok yak n m duvar na nan yada inanma = iflte yüzün avuçlar mda ufac k = iflte duda m belliyor duda ndaki yitifli = iflte ak tt m bir damla gözyafl n da sofras na cehennemin = iflte bir tutam karanfil tohumu gibi bask n = iflte sak n p yabanl ndan hayat n = iflte bir porselen fincana yan yana resmedilmifliz gözyafl y m ak yorum cennete bulan yor cehennemin

5 anarflist elefltiri-2 hüsamettin çetinkaya Dünya art k bilgi nesnesi de ildir, dünya bugün bir sald r nesnesidir. fiimdi, Kültür endüstrisi de denen, kültür alan temel bir problematik oluflturuyor. Çünkü geleneksel elefltirinin en etkin oldu u alan kültür ve edebiyat idi ve buralarda kopan f rt nalar bir sürü okulun ayr mlaflmas na yol açm flt. Toplumcu Gerçekçilik, Yaz nsal Elefltiri, Dilciler, Anlambilimciler, Psikolojik okullar, Yorumsamac - lar vb.. Günümüzde geçerli olan devasa bir sanal gerçeklik dünyas, televizyonu, interneti, CD si, CDV si, DVD si, müzik-klip dünyas, medya magazin ve e lence dünyas vb.. kültür evrenini kuflatm fl durumda. Kimine göre kültür emperyalizmi, kimine göre afla kültür, kimine göre popüler kültür vb. Oysa, kültür prati inde, avam ya da seçkin kültürü, popüler ya da halk kültürü, sanal ya da reel, ne olursa olsun elefltiriye konu olan gerçekliktir, yani etki dir, implikasyondur. Sanatsal denen pratiklere, di er tüm pratiklerden ayr cal kl ve üstün bir yer tan m - yorum. Öbürlerini afla lay p, sanat yüceltmek tam da elitist bir tuhafl k. Elefltiri nesnesinde elbette bir duyarl k ar yorum o ayr. Yani bir tragedya ile, televole tarz n da ayn kefeye koyman n bir anlam yok, ne ki implikasyonlar - n analiz ederken beni ilgilendiren yaratt klar etkinin niteli i ve politizasyonudur; iktidar n tahakkümünün bütünlefltiricisi mi? iktidardan özgürlefltirici mi? Bu kadar, bu iki basit ölçüt. Medyan n dedi- i gibi, diyelim Orhan Pamuk roman n n yani çok seçkin, kalite bir roman n implikasyonu, bana göre statükoyu-gelene i yeniden üretir, ama ne bileyim bir magazin program, içeri i ne olursa olsun, ortaya koydu u gelenek d fl modalitesiyle, gelene in delinebilece- ini, y k labilece ini göstermesi itibariyle özgürlefltirici bir pratiktir, olabilir.. ve ben burada sanat diye Orhan Pamuk un roman n de- il, magazin program n önemserim, neden? Yaratt politik implikasyonun özgürlefltirici karakteri yüzünden.. gibi. fiimdi sorunumuz, tüm kültür prati i, (ki kendi içinde alabildi ine çeliflkili bir pratiktir ve bu anlamda da elefltirinin do rudan yönelimli oldu u neredeyse tek aland r.) yaratt etkileri ile anarflist elefltirye konu olurken, bireylerin koflulsuz özgürlü üne yol aç p açmad ya da engel olup olmad ba lam nda problematiktir. Neden anarflist elefltiri kültür alan n bir bütün olarak kendisine do rudan yönelece i baflat alan olarak seçer ve izle ini, bu problematik olarak kurar? Cevap: Günümüzde iktidar paylafl lm flt r ve toplumda hegemonik güç, Medyad r. Bu anlamda medya, küreselleflmeye eklemlenmifl hegemonik erktir. Ve bu hegemonik erk; kendi karfl t n, baflkald r s n, direniflini de iktidar na eflanl olarak yaratm fl, üretmifltir: anarflist elefltir hegemonik erkin pozitif etkilerinden biridir. Yani bu hegemonik erk bütün dünyada oldu u gibi bizde de karfl tlar n -z tlar n üretmektedir. Anarflist elefltir solun hegemonya mücadelesinde, meflruiyet savafl nda onun yolunu temizleyen, yoldaki engelleri aç a ç karan militan bir pratiktir. Solun kültürel hegemonyas için yap lacak en önemli ifl, medya+üniversite (uzmanayd n+akademisyen) hegemonyas n parçalamakt r. Y - k m/yap m süreci budur. Böyle bir fliddet için, anarflist elefltirinin redleri ve kabulleri olabilir mi? A.Negri, E.Said, j.derrida, E.Laclau, E.Balibar, J.Ranciere, Jean-luc Nancy vb. yeni bir tahayyüle zemin oluflturacak tüm merkezsiz teoriler yürünebilir genel bir hatta -belki de bir patikad r, bilmiyorum- iflaret etmektedirler. Ama bu hayatta herkesin kendi yokuflunu t rmanmak zorunda oldu u art k ö renilmifl olmal d r. Art k hiç kimse kimsenin yerine karar veremez ve hiç kimse de bu hakk n ve tabi sorumlulu unu devredemez. Bu makale boyunca sergilen redler benim Anarflist elefltiri için öngördü üm redlerimdir. Baflkalar baflka redler üretebilir ve giderek elefltiri kendi redlerini her özgül çal flmada kendi prati inden ç karabilir. Ama önce eskiyle son bir hesaplaflma.. Anarflist elefltiri, gelece i infla etmeye soyunmufl bir solculuk türü de ildir. Gelece e koflmak, h zlanmak, çözümler bulmak vb. de- il. Tersine durmakt r, durmak. Dura anlaflmak; modernden, ilerlemeden vazgeçifltir. De iflimi saat zaman na endekslemifl bir anlay fltan, ateflin yak p yokederek dönüflüme u ratmas anlam nda bir anlay fla geçifltir. Gerçek de iflim saat zaman na göre de il atefl zaman na göre yaflanan de iflimdir. Atefl zaman asl na bakarsan z de- ifltirmez, mutasyona u rat r. Bizim de iflime de il mutasyona ihtiyac m z var. Sorunumuz, gelecek zaman n özgürlük umudu de il, flimdiki an-da-ve-beraber-özgürolufl tur. Büyümeye geliflme diyen modernin tersine geliflmemektir ( rkç laflmamakt r), oldu u gibi kal- 5

6 6 mak, hatta küçülmektir. Bütünleflmemek tekilleflmektir. Bütün bütünleflmeler sonuçta bir tahakkümü bütünlefltirdiler tikelin omuzlar nda. Elefltiri durdu u yere bakma, oradan meydan okumad r. Gelecek ad na de il, o an, orada, oradaki iktidara meydan okumad r. Ajitatörlük evet, uzlaflmazl k, g c kl k, ak ll olmamak, müstehcenlik evet. Pornografik söyleme evet. Tüm konsensuslar n ve uzlaflmalar n ötesinde durmakt r elefltiri. Çözümsüzlü ü ayartmakt r. stikrars zl kucaklamak. Çözümsüzlü ü deflelemek, istikrars zl k üstüne tünemektir. Üretilmifl çözümleri, bozmak, y kmakt r üstelik. Bir yaflam enerjisini f rlat p atmakt r do aya, olufl-makt r. Dünya art k bilgi nesnesi de ildir, dünya bugün bir sald r nesnesidir. Anarflist elefltiri, bir bilinç ve bilgi prati i, bir ak l demonstrasyonu de ildir. Bir y k m gücüdür. Varoluflumuzu, oluflumuzu, benli imizi kahreden, bo an dünya, bilinmeyi de il sald r lmay beklemektedir. Anlaflmak, uyuflmak, söyleflmek, kiminle? kimin için? neden? Bu elefltiri/sald r için Borges in k ç nda kaç k l var? sorusuna an nda ve do ru cevap veren malumatfurufl bilgiye gerek yok. Ancak bilginin iflçili ini, eme ini hissetmek mecburiyeti var. Bir bu his yüzünden ve bir de öteki nin ac s n hissetme yüzünden Anarflist Elefltiri etik-politik bir eylemdir. Burada, söylem art k kendisi olmaktan ç kar, etkisi olan eyleme dönüflür. Bir eser vermekten eser olufla geçifltir bu. Kiflisel ve siyasal bir eylem olmak; karfl -koyma istenci (Negri). Conatus (Spinoza), güç istenci (Nietzche), Özgürlük (Derrida). Aç k ve net: bugün bu tarihsel u rakta, özgürlü ün yegane tafl y c s anarflist elefltiridir. Aksini ortaya koyacak hiçbir söylem ya da teorik oluflum yoktur. Sivil hümanistler mi özgürlükçü? O mutabakat bezirganlar, o küreselleflmede insani olumsall klar gören zevat n, AB ye biat ve zaten bilinen ve idealleflmifl devlet düflmanl n ço- altmaktan baflka bir pratikleri var m? Ve onlar n bu prati i-söylemi özgürlük mü üretiyor yoksa küresel tahakkümün etkilerini minimize eden bir kamuflaj olarak m çal fl yor? Radikal in köflelerinde ya da Radikal 2 nin sayfalar nda ve ne de dergilerinde bu sorular n yan tlar yok. Ve esas olarak flu soru yan t bekliyor: ulusal egemenlik flaibeli, evet, ulus devlet çöküyor, peki, ama davetiye ç kard n z egemenlik nas l bir egemenliktir? Bizi hangi egemenli e boyun e meye davet ediyorsunuz? Sivil hümanistler ya da Avrupa platformcular, özgürlük ad na ne söylüyorsunuz? Ulus devlet ve onun yurttafl karfl s na hangi egemenlik tarz n (AB nas l bir egemenliktir?) ve hangi yurttafll (nerede bu yurttafll k!) ç kar yor ve insanlar nereye ça r yorsunuz? 1864 de dünya iflçiler birli inin aç fl konuflmas nda Marks n ünlü sözünü hat rlayal m, iflçilerin özgürleflmesi ancak kendi eserleri olacakt r dünyada bir ülkenin demokratikleflmesinin, o ülkenin demokratik güçlerinin kendileri taraf ndan de- il de, baflka güçler (örne imizde AB) taraf mdan bahfledildi i tek örnek gösterilebilir mi? Özgürlük mücadelesi devredilemez, demokrasi mücadelesi havale edilemez. Hiçbir kad n ve hiçbir erkek kendi özgürlü ünü baflkas üstünden kazanamaz. Özgürlük ve eflitlik, lütfedilen, bahfledilen de il kazan lan de erlerdir. Ben AB nin bana özgürlük bahfletmesini kabul edecek kadar kendini afla layan bir yarat k de ilim. Bu bir kimlik özlemi de il tam tersine kimliksizli in hayk r fl d r. E er bugün gerçekten sol bir politik eylemden, bir durufltan söz edilecekse bir tek ve bir tek ölçüt kalm flt r elimizde: sol toplumda ve küresel arenaya bakt nda çat flmalar, çeliflkileri, eflitsizlikleri, d fllamalar, ayr mc l klar görür. Bu görüfl solun militan tutumunun yap sal, varoluflsal özelli- idir. Konsensus sisteminin uylafl mc l ve mutabakatç l de il, ya da yukarda bahsettim, politik eylem bir yan nda devlet öte yan nda küresel iktidar olan bir k skac n tek taraf na yüklenip, öbür taraf gizleyen bir ahlaki ikiyüzlü sivil hümanizm de de il, çeliflki ve çat flmalar n, eflitlikçi, özgürleflimci ve sivilleflmeci mücadelesi solu sol yapan yegane kriterdir. Bu nedenledir ki anarflist elefltiri bir kavgan n, eflitlik, özgürlük ve sivilleflme kavgas n n ad d r. Bu nedenledir ki, her tür sanatsal edimin anlam ve implikasyonu aras na girer ve orada kendini oldurur. Bu politik olufltur. Hayat politiklefltirmek budur. Her anlam n yaratt implikasyonla kendisi aras nda ödeyece i bir politik bedel ya da tersine yarataca bir politik mücadele vard r. Elefltiri kendini orada, o, arada, oldurur. Elefltiri tarihte hiç bu kadar özgür olmad bence, misyon tap nc ndan, evrensel ahlak gereksiniminden kurtulmakt r elefltiri. Yeni sanatlar, teknikler denemeli, yeni ç lg nl klar yaratmal, özgürleflmeli, kendi tarihinden h nc n al rcas na, ve u rad y k mlar n ac s ad na. Elefltiri vuruflmakt r ve tad n ç karmakt r vuruflman n. Bu bir meydan okumad r akla, düelloya davettir mant. Ç r l ç plak da lara koflmak, soyunmak bütün toplumdan ve toplumsall klar ndan (yani flu adi vasatl ktan) ve öznelleflmektir. Üretilecek yeni özgürlüklerin, yeni erdemlerin, yeni yaflamlar n önündeki engeller temizlenmeli, yollar n önü aç labilmeli. Elefltiri bugün ciddi olmamakt r. Tarihin en ciddi oldu u böyle bir günde bile ciddi olmamakt r. Duygusal ya da ak lc farketmez, ciddiyet, yaflam öldüren zehir. Kahkaha ya da gözyafl en

7 yo unundan, en kat ks z ndan - pek insanca.. flçi s n f n, toplumu kurtarmak... Bu kurtarma oyunu da baflka bir ukalal k, modern megalomani. Kim oluyoruz da kimi kurtar yoruz? Kendimize biçilmifl bu Tanr misyonu neyin nesi? Bilinçli olma, bilinçlendirme, asl nda tanr olmay isteme gibi bir fley. Ne Tanr olmay ne de bilinçli olmay istememektir anarflist elefltiri. Küçük bir tekillik oldu unu bilmektir. Niçin kurtulufl olsun ayr ca, neden kurtulufl? Bu toplumdan, vs. den kurtulufl mu? Niye kurtuluflu bekliyorsun; vurufl. "Mücadeleye, gelecekteki bir zaferin yararlar n düflündü ün için de il, mücadeleye kat lman n kendisi bir yarar haline geldi i için kat l.." (Ross Poole). Kurtulufl asl nda koca bir hiç. Koca bir boflluk. Koca bir yalan. Kurtaraca m diyenlerin bir tuza. Kim kimi temsil ediyor ki, kim kimi kurtaracak? Gerçek, bugün yaflan yor, kurtulufl gelece- e gönderme yapan bir avuntu, bir illüzyon. Bilimsel, dinsel, ideolojik bir illüzyon... Elefltiri kimi kez kendini gereksizlefltirmek, kimi kez de afl r laflt rmak, hiperlefltirmektir. Elefltiri, ba ms z, istekli ve ç lg n, yarat c ve y rt c, her anlamda boflalmak, tüm yüklerden kurtulmakt r. Hatta düfl görmektir ço unlukla. Uyku nas l laz msa insana, ve sonsuz uyan k kal namazsa, düfl de gereklidir öylece bilince. Ki deneyimlenebilsin özgürlü- ün kudreti.. Bedenim düflüncemin eflantiyonu de il art k... Hepsini yeni keflfediyorum. Bu büyük bir ç lg nl k. Salt bir ak l de ilmiflim. Önce bir nesneyim. Bedenim söylüyor bunu; önce bedensin. Ve Özne li- im bu nesnenin zaten kuflat lm fll alt nda. Özne li im yalan, en önemlisi bu. Oysa bedenimi akl m yönetiyor san yordum, yan lsamaym fl. Bedenin uyar fllar na, boyun e emekten baflka bir fley yapmayan, yapamayan özne ymiflim. Beden olmasa düflünemezmiflim. Bedenim hakk nda bu alg m yoksa karfl laflmalar, o sonsuz karfl laflmalar yo unluklar n anlamam olanaks zd r. Spinoza dan ö reniyoruz. Daha do rusu Deleuze un Spinoza s ndan (Öteki yay nlar ndan Ulus Baker in harika türkçesiyle ç km flt.) fikirler; bedenimin karfl laflmalar n n birbirini izleyen o sonsuz varyasyonlar. Fikirler: kendileri de fley olan fikirler. fiey olduklar için de karfl laflma nesneleri olarak duygulan fllar üreten fikirler. Örne in metinlerle karfl lafl yoruz. Kimi metinler var sizi ço alt yor, yeni fleyler, yeni olanaklar, yeni yarat c l klar hücum ediyor belle inize, ço al yor, etkinlefliyor, yarat yorsunuz. Ama kimi metinler var buz gibi. Hiçbir etkinlikte bulunman za f rsat tan - m yor, herfleyi tan mlam fl zaten, koca koca do rular var, ve size onlar vazediyor, buyuruyor. Is nam yor, karfl laflam yor, so uyorsunuz. Tarkan verme adl flark s nda ak l verme.. diyor. Sertap Erener, bana yeni bir ben laz m diyor. Bu yüzden beni etkin k lmayan, bana yeni fleyler düflünme olana tan mayan, beni özgür düflünmeye, yaratmaya yöneltmeyen, tersine bana kendi do rular - n, yani gerçek ve do ru budur u dayatan metinleri sevmiyorum. Politikac lar n tapusu kendilerinde olan vatan kurtarma reçetelerini de sevmiyorum. Nas l yalana dolan yorsa sözleri iki günde, tüm bilimsel do rular, dinsel dogmalar, ahlaki buyruklar da keflke sadece yalana dolansalar, paraya bulan - yorlar hayat n sofras nda, tükeniyor, tek tek parçalan yorlar. Bunun böyle olmad n göstermek için de her biri kendi iktidar n n fliddetini sal yor üstümüze. Susun, görmeyin, duymay n, kar flmay n, boyun e in, ot gibi yaflay n ve geberip gidin. Hukuk, flu hukuk denen, tüm h rs zlar n, yalanc lar n, gaspç lar n terzisi.. benim özgürlük ve eflitli imi sa layacak ve de refah n adaletle da t lmas n garantileyecek.. buna inanan var m? bu terzinin dikti i elbiseleri görmeyen var m. (ya da giymeyen var m diye mi sormal ve hangisi do ru soru?) Hukuk fl rac n n flahidi bozac hukuk. Anarflist elefltiri eylem ve hukuk aras ndad r. Oray defleler, politika orada, o arada. Her neyse, do ru, gerçek, adil, yani do ruluk rejiminin temsilcisi oldu unu söyleyen metinlerle bir türlü karfl laflam yorum. Okuru kendisi gibi düflünmeye ça ran, buyruklar ya d ran, korkutan, tehdit eden, ayn fikirde olmaya zorlayan, bütün bu metinler asl nda, okuru kendi özel dilinin suç orta olarak gören metinlerdir. Bu metinler dolay m yla hayatla karfl laflmak neredeyse olanaks z, hayata kar flmak, nüfuz etmek ise tümden imkans z. Bedenimin kas lmalar, isteksizli im, baflka konulara atlama hevesim, bedenim uyar yor her fleyden önce beni. Bedenim yani bütün karfl laflmalar n tini. Gerçek karfl laflma gönüllü iletiflmi, söyleflmeyi mümkün k lar. Ya da daha da öte, gerçek karfl laflma, sadece iletiflim kurma de ildir ya da iletiflim kurma ayn zamanda bir iletiflilebilirli- in varl hissidir. letiflilebilirlik imkan olan iliflkiler bugün hala var m, böylesine d flar y içeri k - lan iliflkiler, eminim vard r, yoksa bütün bunlar yazmam anlams z olurdu. Tüm bu söylenenlerden sonra birileri anarflist elefltiriyi suçlu ilan edilebilir. Bu olas d r ve olabilir. Ancak, anarflist elefltirmen için Hz. sa flöyle demifl lk tafl ancak bir günahkar f rlatabilir. *Wesvese dergisinin eylül-ekim 2003 tarihli say s ndan al nm flt r. 7

8 Evden Ayr lmak Emin Akdamar yar s bofl bir bardak gibiyim geceyi suyla a artan teneke bir anlam yoruldum ama buldum arad m buzk ran sözcük bu herkesin bir buzda var çarpt nas l olur? 8 kavgaya kar flt m b çak yedim h rç n bir yaln zl k geçti yan mdan h zla bir gözü kör bir gözü yüre i sevdam da iniyor ova bir çizgi gibi oluyor ne oluyor? surat m da t ey öyle dokun ki kendime geleyim yar s dolu bir bardak da diyebilirim kendime biçti im biçece im düfl peflime ey külhani gelecek korkma ne olacak? kuyudan ayr lmak istemiyor su

9 yaprak zihnio lu ile görüflme feminist bir belle e ihtiyac m z var görüflen: halim flafak - Sevgili Yaprak Zihnio lu; geçti imiz aylar içinde ilk kitab n Kad ns z nk lap yay mland. (metis, 2003) Kitab nda Osmanl n n son y llar ile Cumhuriyet in ilk y llar ndaki feminist mücadeleyi ve iktidar n tavr n Nezihe Muhiddin, Kad nlar Halk F rkas ve Kad n Birli i temelinde inceliyorsun. Böyle bir çal flmaya neden gerek duydun? -Cumhuriyet in kurulufl y llar kad n tarihimiz aç s ndan benzersiz bir mücadeleyi de bar nd r yor. Nezihe Muhiddin ve Kad nlar Halk F rkas kurucular 1923 te kad nlara baflta siyasal haklar olmak üzere sosyal ve ekonomik haklar talebiyle mücadeleyi bafllatt lar. Bunlar düpedüz feminist talepler ve siyasalard. Bu dönemi birinci dalga cumhuriyetçi feminizm olarak adl yorum. Osmanl hareket-i nisvan (kad n hareketi) konusuna de inmemin nedeni ise Osmanl toplumunda bu radikal hareketin öncelleri oldu u. Bu bak mdan birinci dalga feminizm ülkemizde yaklafl k olarak 1860 larda bafll yor. Ben yüksek lisans tezi çal flmam s ras nda flu sorudan yola ç kt m. Türkiye de Kemalist kad n derneklerinin devlet feminizmi diyebilece im programlar hangi ihtiyaçtan do mufltu, neye tekabül ediyordu? Ço unun iddia etti i gibi, kad nlar haklar için mücadele etmemifl ve Mustafa Kemal taraf ndan m haklar verilmifl ti? Cumhuriyetin kurulufl y llar nda faal olan en eski dernek Kad n Birli i idi ve araflt rd kça daha do rusu kaz yapmaya bafllad kça alt nda çok önemli bir mücadelenin ve kad n kifliliklerin yatt n gördüm. -Kitab n erkek egemen ve cinsiyetçi bir dünya karfl s nda feminist bir tarih, hatta feminist bir bellek oluflturma çabas olarak anlanabilir mi? -Evet feminist bir belle- e ihtiyac m z var.ülkemizde siyasi tarihyaz m henüz resmi tarih görüflünü aflabilmifl de il. Buna bir de tarihte kad nlar n görünmezli ini eklersek feminist tarihin neden önemli oldu unu görebiliriz. Feminist tarihyaz m kinci Dalga dan sonra geliflti. Kad nlar n yapt klar, yaflad klar, mücadeleleri, deneyimleri cinsiyetçi önyarg larla tarihten d flland hep. Bu nedenle bu alanda özel bir çaba gerekli. -Cumhuriyetin ilk kadrolar n n feminizme ve kad nlara olumsuz ve otoritaryen bak fl Toplumsal Cinsiyet Hiyerarflisi nde srar neler yol açt? -Cumhuriyetin kurucu kufla feminizmi d fllamaya çal fl rken, fiirin Tekeli nin gösterdi i gibi Bat ya karfl kad n haklar n demokratikleflme simgesi olarak kulland. Bu ise kad n tarihimizin trajik sonuçlar ndan birini do urdu. Nezihe Muhiddin ve onunla birlikte mücadele eden TKB Grubu olarak adland rd m feministlerin tarihten silinip d fllanmalar na, unutturulmalar na yol açt. Kemalist iktidar kad n haklar alan n belirlemek ve kendi inhisar na almak istiyordu. Kad nlara haklar n biz verdik, onlar mücadele etmediler kal p düflüncesini topluma kabul ettirdiler. Kad nlar üzerinden, kad nlara ra men ve onlara karfl bu siyasalar toplumda hakim k l nd. Bu kal p, Kemalist siyasal kültürün pek çok kal b yla birlikte hakim düflünce olarak günümüze de in yerini korudu. Bunda Kemalist kad n kuflaklar çok büyük 9

10 10 rol oynad lar ve oynamaya devam ediyorlar. Siyasal kültürümüzün Taha Parla n n deyifliyle en temel ögesi olan atac l k, ululama/yüceltme kültürü, kifli kültü, kahramana tapma Muhiddin sonras nda yeni Kemalist kad n kuflaklar taraf ndan yayg nlaflt r ld. Kendilerini Atatürkçü olarak niteleyen, toplumun önde gelen kad n flahsiyetleri ve dernekleri, tarihsel Kemalizm i/atatürkçülü ü tart fl lmaz tek do ru siyasal ideoloji olarak topluma ve kad n kitlelerine sundu. Parla n n tarifiyle atac l k, kifli ötesi bir siyasal kültür özelli i, demokrasi ve demokratik kiflili in geliflmesini önleyen, belirleyici, kal c bir psikolojik-siyasal öge olarak, Cumhuriyet döneminde kad n siyasal yaz n n, normlar n, tutum al fl kal plar n ve eylemlili ini derinlemesine etkiledi. Böylece feminist düflüncenin yeniden ortaya ç kmas için 1980 leri beklememiz gerekti. -Özellikle Cumhuriyet Gazetesinin ve Yunus Nadi nin kad nlara yönelik olumsuz ve otoritaryen tavr n n alt nda neler var? -Cumhuriyet gazetesi yay mland ilk gün olan 7 May s 1924 den itibaren birinci dalga cumhuriyetçi feministlerin mücadelesine tav r ald. Ço u zaman afla layarak, küçümseyerek yaklaflt. Kad nlar n gözünde bu mücadeleyi ve öncülerini de ersizlefltirmeye çal flt. Kurucusu Yunus Nadi, ad söylenmese de hükümetin kad n bakan /dan flmanl görevini yürütüyordu. Kad nlar n mücadelesinin otoriter uygulamalarla ters düflen bir yan vard tabii. Üstelik Kemalistler kad n haklar alan n n s n rlar n kendileri belirlemek istiyordu. TKB Grubu, hükümet Kad nlar Halk F rkas na kurulufl izni vermeyince Kad n Birli i ni kurmufltu. Kad n Birli i y llar aras nda tarihinin en feminist eylem ve düflüncesini sergiledi. Örgüt k sa sürede yayg nlaflt, üye say s ü buldu. Anadolu nun birçok kentinde flubeler açmaya bafllad. Bas n ilk sayfada Kad n Birli i haberlerini ve Nezihe Muhiddin in sesi gür ç kan demeçlerini yay mlamaya bafllad. Bütün bunlar Kemalistleri rahats z edici geliflmelerdi. Yunus Nadi nin o günkü yaz lar n okuyunca kad nlar n Yunus Nadi Ödülleri ni almay reddedece ini düflünüyorum. Hatta jüriden bile çekilebilirler ve çekilmelidirler. -Bugün medya dünyas feminizme nas l bak yor? -Hiç de iflme yok. Erkekler yine ayn. Erkek egemen sistem daha da incelikli yöntemlerle iflliyor. Feminizm karfl tl ve kad n düflmanl bazen aç k ama ço u zaman alttan alta sat r aralar nda yürüyor. Bu arada kad n gazetecilerin ço unun bu tutuma karfl mücadele etti ini belirtmem gerek. -Peki, o günden bugüne kad nlar neyi/neleri de ifltird i? -Mücadele sürüyor ve de iflim o denli çabuk ve görünür de il. Ancak bu uzun soluklu bir mücadele. Kad nlar önce kendilerini de- ifltirmek için büyük bir çaba harc yorlar. S - n rlar zorluyorlar. Erkekler ise de iflime direnenler... Bu yüzden son derece s ve duyars zlar. Gücü zorla elinde tutanlar n çürümüfllü ünü görüyorum onlara bakt kça. Erkeklerin yerinde olmak istemezdim. Kad nlar bugün özgürlük mücadelesi içinde toplumun en dinamik kesimini oluflturuyor. -Kad nlar n toplumsal hayat için de özellikle iktisadi alana girmelerinin bunda pay çok galiba. - ktisadi haklar elbette çok önemli, neredeyse özgürlü ün temelinde bu yat yor. Hep flöyle bir fley hayal etmiflimdir. Kapitalist sistemde kad nlar n erkeklerin elinden iflleri ald günü düflünebiliyor musunuz? Ne olurdu diye düflünürüm. Bana kal rsa erkekler egemenlik elden gidiyor diye örgütlenip kad nlara karfl savafl rlard. Kapitalist sistemde iflgücü arz n n s n rl oldu unu biliyoruz, tüm erkek ve kad nlar n eme ini satabilece i bir piyasa yok. -Kad nlar Halk F rkas feminist bir

11 parti olarak dünya çap nda bir örnek. Benzer bir durum Kad nlar Birli i için de geçerli. Bu iki örgütlenmenin sonras ndaki kad n örgütlenmeleri üstüne neler söylersin? -80 lere de in Türkiye de kad n örgütlerine Atatürk ilkeleri hakim oldu. Kemalist kad n dernekleri Atam z bize haklar m z verdi. Kad nlar m z bu haklar bilmiyor. Onlara haklar n ö retmeliyiz seçkinci anlay fl yla çal flt lar. Bu bak flla kad na yönelik fliddeti, kad nl k durumunu, ikincillefltirmeyi göremediler, erkek egemenli ini kavrayamad lar. Dahas otoriterli in savunusunu yapt lar. Soldaki/sosyalist kad nlar da 80 lere de in feminizm Marksizme ayk r d r kal b na göre davrand lar. Aralar ndan ç kan benim gibi birkaç feminist çatlak ses erkeklerce fliddetle bast r ld. Toplumsal cinsiyet kategorisini analize katmay nca hem kendi durumunuzu hem de kad nlar n durumunu göremezsiniz. Bugün hayli farkl bir noktaday z. Feminist maya tuttu. -80 l y llarda feminist hareketin ivmeleflmesi günümüzde neler yol açt? -Kad nlar n ikincil/tabi durumunun tüm aç kl yla ortaya ç kmas na, erkek egemenli- inin tan nmas na ve kad n mücadelesine yol açt. Bu az msanacak bir sonuç de il. -Kad nlara ve çocuklara yönelik fliddet ve fliddet biçimleri bugüne ba l olarak oldukça fazlalaflt. -Bence fazlalaflmad, görünür oldu. Görünür, konuflulur oldu u için bize fazlalaflm fl gibi gelebilir. fiiddetin hala daha gizli kalan boyutlar var ve üstüne toplum olarak gidemiyoruz. Mesela ensest, aile içinde k z çocuklar - n n istismar. Ayn biçimde erkek çocuklar n istismar... Kad nlar n çok s k yaflad ekonomik ve duygusal fliddet de fazla aç k de il bugün. -Söz konusu dönemde feministler s ü rekli kad nlar n e itilmesine srarla vurgu yap yor. -Birinci Dalga feministler gerçekten kad nlar n e itimine çok bel ba l yorlar. Oysa Bat ülkelerine bakt m zda e itim düzeyi çok yüksek olmakla birlikte kad nlar yine fliddete, ayr mc l a u ruyor. Tabi kad nlar tüm e itim olanaklar ndan tümüyle yararlanmal. Ancak bugünkü e itim cinsiyetçili i ortadan kald rm yor. Çünkü bir yandan e itimin kendisi cinsiyetçi ögelerle donanm fl. -Ba l olarak feminizmin burjuva ve küçük burjuva özellikli neredeyse üst düzey kad nlar n bafllatt bir hareket olmas n n bununla bir ilgisi var m? Senden bu soruyu beklemezdim. flçi hareketi, Marksizm, anarflizm, özgürlükçülük burjuva-küçük burjuva erkeklerin bafllatt bir hareket mi diye sormuyoruz da nedense feminizm olunca bu s n flarla çok kolay özdefllefltiriyoruz. Bu da bence bir cinsiyetçi önyarg. -Feminizmi en az ndan bafllang çta bir ayd n kad n hareketi olarak görmek mümkün mü? -Önceki sorunla ba lant l oldu u için hay r. -Feminist e ilimlerin öncelikle sanat- edebiyat dünyas nda belirmesini nas l aç kl yorsun? Hatta günümüzde feminist bir sanat- edebiyattan da rahatl kla söz etmek mümkün. -Erken Dönem Osmanl hareket- nisvan ndan söz ediyorsun galiba. Yani döneminden. Evet, o devirde kad nlar n matbuat ç karmas çok önemliydi, varolufl mücadeleleri için bir ad md. Hatta kad nlar n kamu alan ndaki ilk varoluflu fliirle bafllad diyebilirim. Makbule Leman ilk kez kitab yay mlanan kad n flair, Makes-i Hayal adl kitab yla. Daha sonra romanlar, makaleler geldi. Bugün ise feminist edebiyattan söz etmek mümkün. Ben bu yaz na kad n yaz lar demeyi tercih ediyorum. -Pazartesi gibi dergilerin, feminist kitap basan yay nevlerinin ço almas yükselen kad n hareketinin bir sonucu olarak görülebilir mi? -Evet, kinci Dalga feminist hareket bugün kapsam n iyice göremedi imiz bir de iflime yol açt. Belki göremememizin nedeni en kiflisel, mahrem iliflkileri de ifltirmifl ve de ifltiriyor olmas bence. Bu devrimin yaz na yans mas kaç n lmazd. -Hem dünyada hem de Türkiye de feminizmin geçirdi i dönüflümleri ve feministlerin feminizme yönelik eleflti- 11

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Y l: 3 - Nisan 2011 - Say : 7 Süresi: Üç Ayda Bir Yay mlan r Fiyat : 7 TL Sahibi: S rr Öztürk Yaz flleri Müdürü:

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Y l: 3 - Ocak 2011 - Say : 6 Süresi: Üç Ayda Bir Yay mlan r Fiyat : 7 TL Sahibi: S rr Öztürk Yaz flleri Müdürü:

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

KADIN ODAKLI HABERC L K

KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Yeni, farkl bir hareket infla ediyoruz. Örgütsüz derken? Seçimler ve antikapitalist hareket. Yeni bir hareket, yeni bir alternatif

Yeni, farkl bir hareket infla ediyoruz. Örgütsüz derken? Seçimler ve antikapitalist hareket. Yeni bir hareket, yeni bir alternatif Ç NDEK LER 4 Yeni, farkl bir hareket infla ediyoruz 6 Örgütsüz derken? 10 Seçimler ve antikapitalist hareket 12 Yeni bir hareket, yeni bir alternatif 14 Kad nlar harekette, hareket sokakta 16 klim de iflimi

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin

Detaylı

ÇOCUK ODAKLI HABERC L K

ÇOCUK ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 11 Hak Habercili i Dizisi: 3 ÇOCUK ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 11 Hak Habercili i Dizisi: 3 ÇOCUK ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas

Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas mustafa ibakorkmaz SENARYO Mekan/Zaman: Da larda kendine ördü ün koza y rtt n örümcek a lar ve do may bekledi in devletin rahminde dün bugün ve yar n denilen arz n daniskas az kullan lm fl flehir mobilyalar

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un

Elaz daki yemekli gece ise Hazar Gölü ndeki Mavi Göl Tesis lerinde düzenlendi. Üyelerin yo un makina.qxd 4/17/1 1:18 PM Page 21 TEMS LC L KLER M ZDEN TEMS LC L KLERDE ÜYELERLE BULUfiMALAR SÜRÜYOR ELAZI BATMAN Batman Temsilcili imiz, kentte faaliyet gösteren 6 a yak n üyemize yönelik yemekli bir

Detaylı