Israil filosu adaya geliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Israil filosu adaya geliyor"

Transkript

1 Dikmen çöplüðü, tarihinin en renkli gününü yaþamýþ dün... Çöplükteki konser saraylardaki konserlerden daha muhteþemdi! Memleketimizin þanýna da zaten bu yaraþýr deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3090 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝSTER ÝNGÝLÝZCE SÖYLE, ÝSTER ÝBRANÝCE l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KTHY'nýn Sonuna Gelindi... Zübeyir Aðaoðlu TIKLAYIP ÝZLEYÝN Ali Osman GÜNEYDE HAYAT KADINLARI AZALDI Erdoðan Baybars YAKIÞIKLI KELÝMELER VE YAKIÞIKSIZ DAVRANIÞLAR Elvan Levent KRÝZE DOÐRU MU? Mehmet Levent Kolej sýnavýný kazananlarýn tam listesi 19. sayfada Tüm dünyadan Ýsrail e protestolar yaðarken, Güney Kýbrýs Ýsrail ile al gülüm ver gülüm havalarýna girdi... Ýsrail, yardým gemilerine izin vermeyen Rum hükümetine tebrik mesajý gönderdi... Israil filosu adaya geliyor Ýsrail adadaki Türk iþgalinin sonlandýrýlmasýný talep edecek Düþmanýmýn düþmaný dostumdur mantýðý bir kere daha kendini gösterdi. Kýbrýs taki Türk iþgalini protesto etmek için Ýsrail Kýbrýs a bir gemi filosu göndermeye hazýrlanýyor... n Ýsrail filosu, Türk iþgalinin bitmesi ve Kýbrýs ýn kuzey kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti yle birleþmesi talebiyle yola çýkacak... n Ýsarail de yayýnlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, gelecek hafta yola çýkacak olan gemi filosunda tanýnmýþ isimler de olacak... n Filonun maddi finansmanýnýn adý açýklanmayan zengin bir Ýsrailli iþadamý tarafýndan karþýlanacaðý haber veriliyor... l 4. sayfada Tarihimizde bir ilk daha Dikmen çöplüðünde konser n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Dillirga çorbasý n2. sayfada

2 BOSTANCI'DA KUNDAKLAMA Aþaðý Bostancý'da dün sabah meydana gelen kundaklama olayýnda bir kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, saat sýralarýnda Cemal Said'e ait ambardaki eþyalarý ateþe vererek yangýna neden olan 52 yaþýndaki N.S. tutuklandý. KOCASINI BIÇAKLADI, TUTUKLANDI Alayköy'de önceki gece kocasýný býçaklayan 34 yaþýndaki kadýn tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, boþanma aþamasýnda olduðu eþi T.E'yi "kendisinden izinsiz eve geldiði" gerekçesiyle sol meme alt kýsmýndan býçaklayan kadýn tutuklanýrken, býçaklanan eþ de Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. TURÝZMDE EN BÜYÜK SORUN ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) Baþkaný Hasan Karlýtaþ, bozulmamýþ çevrenin turizm için en büyük çekim noktasý olduðunu vurguladý ve turizmde çevre dostu bir geliþimin hedef seçilmesini savunduklarýný ifade etti. KKTC'nin turizm sektöründeki en büyük sorunlarýndan birinin çevre kirliliði olduðuna dikkat çeken Karlýtaþ, yol boyunca atýlan çöpler, biriken kirlilik ve hayvan ölülerinin turistlerin büyük tepkisine neden olduðunu belirtti. ÇAVUÞOÐLU, ANKARA'DA TEMASLAR YAPTI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile görüþmek ve "8'inci Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Ödül Töreni"ne katýlmak amacýyla Ankara'ya gitti. Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile saat 11.00'de bir araya gelen Çavuþoðlu, saat 14:30'da ise bu yýl 8. düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Ödül Töreni'ne katýldý. Çavuþoðlu'na ziyaretinde Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel eþlik ediyor. SUÝÇMEZ PAPA'YA DAVETÝNÝ YÝNELEDÝ Din Ýþleri Baþkaný Dr. Yusuf Suiçmez, Kýbrýs Rum kesimine giden Papa 16. Benediktus'a KKTC'ye davetini yineleyerek, Kýbrýs'ýn iki tarafýný da ziyaretin ''dinler arasý diyaloða ve müzakerelere yönelik destek mesajý açýsýndan iyi bir fýrsat olacaðýný'' bildirdi. Kýbrýs Rum kesiminde bulunan Papa 16. Benediktus'a Birleþmiþ Milletler (BM) aracýlýðýyla dün bir davet mektubu gönderen Suiçmez, mektubun bir kopyasýný Anadolu Ajansý'na da verdi. Mektubunda, ''Kýbrýs'a planlanan ziyaretiniz kapsamýnda yazýyorum ve bu tarihi fýrsat kapsamýnda Kuzey Kýbrýs'ý da ziyaret etmenizin önemini vurgulamak istiyorum'' diyen KKTC Diniþleri Baþkaný Suiçmez, Kýbrýs'ýn, Müslüman Kýbrýslý Tükler ve Ortodoks Hristiyan Rumlarla, Ermeni, Maronit ve Katolikler gibi küçük dinsel gruplarýn yurdu olduðuna vurgu yaptý. ÝSRAÝL: ÝRLANDA GEMÝSÝNDE GÜÇ KULLANILMADI Ýsrail askerlerinin Ýrlanda'dan yola çýkan Rachel Corrie yardým gemisine çýkmalarý ve geminin rotasýný Aþdod limanýna çevirmelerinin ardýndan Ýsrailli bir Savunma Bakanlýðý kaynaðý, "gemide ne güç kullanýldýðýný ne de kurþun atýldýðýný" belirtti. Gemiye çýkýlmasý sýrasýnda gemilerdekilerden herhangi bir direniþ gelmediði bildirilmiþti. Ýsrailli savunma yetkilisi, bu gemidekilerin askerlere zarar verme gibi bir planlarý olmadýðýný söyledi. Bir Ýsrailli hükümet yetkilisi de Ynet haber sitesine gemide herhangi bir olay çýkmamasýndan ve Ýsrail ile Ýrlanda arasýndaki önemli görüþ farklýlýklarýna raðmen Ýrlanda hükümetinin konuya yaklaþýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin basýnýna bakarsanýz, Türkiye Ýsrail'e saðlam bir ders verdi. Artýk Ýsrail'in dünyada haysiyeti kalmadý. Türkiye Ýsrail'e karþý Davos'ta, Baþbakaný Erdoðan'la baþlattýðý "One minute" politikasý ile Arap dünyasýnýn gönlünde kurduðu tahta, bu son hareketi ile çýktý oturdu. Denenler doðruysa Arap dünyasý, "Ýsrail'e karþý bugüne kadar iki yürekli lider gördük, birisi Mýsýrlý Cemal Abdülnasýr, diðeri Recep Tayyip Erdoðan" der hale geldi. Cemal Abdülnasýr'ýn sonu belli... Ýsrail'in karþýsýnda aldýðý maðlubiyetin utancýnýn altýndan kalkamadý. Ve zamansýz öldü gitti. Tanrý Recep Tayyip Erdoðan'ý Ýsrail'in þerrinden korusun... Sonu benzemesin... Doðrusunu istersanýz, Kýbrýs'ýn dýþýnda kalan ve Türkiye'nin bulaþtýðý meseleler üzerinde durmayý, görüþ belirtmeyi hiç sevmem. Bir kere benim damarlarýmda Denktaþ Bey'in damarlarýnda dolaþan asil Türk Milleti'nin kanýnýn dolaþmadýðýný bilirim. Gene Denktaþ Bey köklerini Karaman'a götürür. Ama ben köklerimin Anadolu, ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmadýðýný da bilirim. Bizim köklerimiz bu Kýbrýs'tadýr. Kýbrýslý, "halis muhlis Kýbrýslý" der ya, onlardan... Ayrýca "Türkiye bizi Ýngiliz'e sattý" dediðim için 1974 Mart'ýnda Öðretmenler Sendikasý'nýn Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber tutuklanmýþ ve diðer bir arkadaþla, birimiz Askeri Disiplin Kurulu'nda, birimiz Askeri Mahkeme'de yargýlanarak hapse atýlmýþ bir insaným. Gerekçe, "Türkiye'ye hakaret"... Sýk sýk "þeytan gelip üzerime oturur da beni fitillemez" dersam yalan olur. "Gailesi seni mi tuttu be? Ne garýþýn sen bu iþlere? Yoksa bir bok yediðini mi sanýrsýn? Aðzýnýn payýný kaç defa alacan?" der durur. Yalan mý? DÝLLÝRGA ÇORBASI Ama ne diyelim? Nasýl olduysa oldu, bir toplumun içerisinde buldun kendini. Ve ondan evvel bu dünyada bulundun... Yaþayarak da þunu öðrendin: Ýnsanýn dini, ýrký, milliyeti yoktur. Bunlarýn hepsi, hakyiyicilerin insanlýðý sömürmek için icadettikleri en güçlü silahlardandýr. Tabii yaþayarak þunu da öðrendin: Dünyada 2 millet vardýr. Biri emek, öteki özel sermaye... Bu dünyaya, bu topluma zaten taraflardan birisi olarak geldin. Yani dünyaya ayak bastýðýn andan itibaren görevin bellidir. Ya görevini yapacaksýn, ya da taraf deðiþeceksin. Veya rüzgarýn estiði tarafa kamýþ gibi eðileceksin. Sadece insan için deðil, her canlý yaratýk Bir kere benim damarlarýmda Denktaþ Bey'in damarlarýnda dolaþan asil Türk Milleti'nin kanýnýn dolaþmadýðýný bilirim. Gene Denktaþ Bey köklerini Karaman'a götürür. Ama ben köklerimin Anadolu, ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmadýðýný da bilirim. için en onurlu davranýþ, gerektiðinde diklenmeyi becerebilmektir. Özellikle insan için... Oysa bu konuda insanýn hayvanlardan alacaðý ders çoktur... Her neysa... Her þeyi gene karmakarýþ ettik... Dillirga çorbasý... Bu konuda mesele þu: Osmanlý kafasýný deðiþtirmek lazým. Deðiþtiremezsan hep sýrtýn yerde ama, kendini hep galip sayarsýn. Pilevne Savaþý gibi. Hani hakkýnda güzel bir de türkü yakýldý. Tuna nehri akmam diyor / Kenarýmý yýkmam diyor / Þanlý Gazi Osman Paþa / Pilevne'den çýkmam diyor. Oysa kale Ruslarýn eline geçti, Osman Paþa esir düþtü. Ama Osmanlý-Türk tarihinde bu bir zaferdir. Yerimiz kalmadý, teferruat veremeyiz. Örneðin Kunuri Savaþý... Zafer ilan edildi ama, büyük bir hezimettir. Emin Nazýf Hoca'dan esinlenerek söyleyelim: Ödünç kafa ile bir yere varýlmaz. Osmanlý kafasýný býrak ve kendi kafaný kullan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝSTER ÝNGÝLÝZCE SÖYLE, ÝSTER ÝBRANÝCE Öyle buyurmuþ onlarýn Tanrýsý... On Emir göndermiþ onlara... "Bu On Emir sizi adam eder" demiþ... Altýncý emir: -Öldürmeyeceksin! "You shall not kill" yani... Ýsterlerse Ýbranice de söylersin sen deðil mi? Kürtlere Kürtçe söylediðin gibi... Biz de Kýbrýslýca söyleriz, ama anlamazlar ki... Tanrýlar çoktan ihanete uðramýþlar... Git bak Kudüs'teki Aðlama Duvarý'na... Gözyaþlarýndan incelmiþ... Pýnar olmuþ günahlarý... Akýyor da akýyor... Baf Kapýsý'na dayanan Papa dua ediyor bizim için... Söyle kardeþ... Bir yanaðýna vururlarsa diðerini de çevirecek misin? Sen istediðin kadar söyle... Çince... Japonca... Hintçe de söyle... Öldürmeyeceksin! Öldürecek ey Musa... Öldürecek! Bak ne hava þimdi bu hava... Ýki gemiyi kýyaslýyorlar... Türk gemisi ile Ýrlanda gemisini... Birinin seferi nefret seferi, diðerinin seferi ise dostluk seferiymiþ!.. Kötü kokuyor Akdeniz'in havasý... Çok kötü... "Düþmanýmýn düþmaný dostumdur" makamý takýlmýþ yine eski gramafona... Yoldaþýmýz Hristofyas ile Netenyahu'nun balayý dönemi... Bir tebrik mesajý ulaþmýþ Telaviv'den Lefkoþa'ya... Papa tam da dua ederken Baf Kapýsý'nda... Bayram deðil, seyran deðil... Ne bu tebrik?.. 'Çok sorumlu' davranmýþ bu meselede Rum kardeþlerimiz!.. Gemileri limana yanaþtýrmamýþlar... Bu tebrik bunun için iþte... Hristofyas'a koca bir aferin... Merak etmeyin ama... Tebrikle kalmayacak yalnýz... Arkasý da gelecek... Yemeðin sonunda gelen tatlýlar gibi... Bir filo gönderecekmiþ Ýsrail Kýbrýs'a... Türk iþgalini protesto için! Ýþte Ýsrail'in talebi: "Türk iþgalinin bitmesi ve kuzey kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti'yle birleþmesi"... Türkiye ile arasý limonileþince bizi de hatýrlamýþ demek Yahudi kardeþlerimiz... Eksik olmasýnlar... Zaten bu yurt bir bakýma onlarýn da yurdu! Tevrat'ta vadedilen kutsal topraklar... Kýbrýs topraklarý... Bakarsýnýz bir gün takkeli ve bol sakallý adamlardan geçilmez burasý... Zaten Girne'ye ve Karpaz'a boþuna mý yatýrým yaptýlar?.. Yýllar önce tadýna baktýlar... "Exodus" gemisi gelip limana dayandý... Maðusa'ya çýktýlar... Karakol bölgesinde çadýr kurdular... Bunlar da hep Ýngiliz iþi... Nazilerden kurtulan Yahudi kardeþlerimizi taþýyan Exodus gemisini yaklaþtýrmamýþ kutsal topraklara... Kýbrýs'a yollamýþ... Burada barýndýrmýþ onlarý... Ta ki Ýsrail devleti kurulana kadar... Ýngiliz ipiyle kuyuya hiç inilir mi? Ayak bastýðý her yeri bölüp de gitmiþ... Hindistan'ý... Filistin'i... Yemen'i... Ve de Kýbrýs'ta bizi... Ýki parçacýk yaratmýþ her birinden... Silah da tutuþturmuþ elimize sonra... Gebertelim diye birbirimizi... Haberiniz olsun... Ýsrail filosu dayanacak yakýnda limanlarýmýza... Yeni bir sayfa açýlýyor burada... Kalimerhaba deðil, þalom sesleri duyacaksýnýz yakýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝNSANLIK DRAMI Dün gün boyu bir açýklama bekledik hükümetten... Karþýyaka köyünde evleri açýk artýrmayla bugün satýlýða çýkarýlacak olan Ýngiliz aileler için... Bu rezil satýþý durdurduklarýna dair bir karar... Ama göremedik... Belki yapmýþlardýr da bizim elimize ulaþmadý... Bilemeyiz... Eðer hükümet bu adýmý atmadýysa ve bu satýþý durdurmuyorsa, çok yazýk... O insanlarýn hiçbir günahý yok... Parasýný ödemiþler evlerinin... Müteahhit arsayý ipoteðe vermiþse ve bankaya borcunu ödememiþse, ne yapsýnlar... Bir suç mu bu? Müteahhite çýkarýlmaz da alýcýya mý çýkarýlýr bu fatura? Dün Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak da bir bildiri yayýnladý ve bir "Ýnsanlýk dramý" olarak niteledi bunu... Ývedi bir çözüm bulunmasý için çaðrýda bulundu... Bakalým hükümette var mý bu saðduyu... * HAPÝSANEDE ÝNTÝHAR Geçtiðimiz gün bir mahkum intihara teþebbüs etmiþ hapisanede... Hücresinde kendini asmýþ Selami Bayram... Ancak gardiyanlarýn son anda müdahalesiyle kurtarýlmýþ... Ýpten alýnmýþ, kendisine kasaj yapýlmýþ ve hastaneye gönderilmiþ... Ne var ki hastanedeki tedavi yeterli olmamýþ ve dün sabah hayatýný kaybetmiþ mahkum... Bazý haberlere göre, gardiyanlar tarafýndan þiddetli bir biçimde darp edildiði için intihar etmiþ Bayram... Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun yalanladý dün bu haberleri... Gardiyanlarýn haksýz biçimde suçlanmasýndan þikayetçi oldu. Zaman zaman depresyona giren ve psikolojik sýkýntýlar çeken bir mahkummuþ bu... Zaten daha önce de iki kere intihara teþebbüs etmiþ... Tüm bunlar doðru olabilir elbette, ancak yine de bu intiharla ilgili cezaevi sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz... Cezaevi yetkilileri, içerde bulunan tutuklu ve mahkumlarýn hayatýndan birinci dercede sorumludur... * KAZIK CUMHURÝYETÝ Dün bu köþede yazdýðýmýz yazý geniþ bir yanký yaratmýþ... Telefon yaðdý gazetemize... Geriye kalan lazýklamalarý ve kazýklanmalarý da yazalým diye... Sýraya koyduk... Yazacaðýz... Ancak çok meþhur olan biz kazýklamayý da hemen burada belirtelim... Çek kazýðý bu... Çek yasaðýna girer adam... Ama çek yazar size hala... Daha önceki çeklerini bozdurduðunuz için karþýlýksýz olduðuna dair hiç þüphe duymazsýnýz bundan... Bankaya gidersiniz ve hava alýrsýnýz sonra... Ne yaparsýnýz? Hiç! Ne polis, ne mahkemöe çare bulamaz buna. Bir soðuk su içersiniz üstünden... Ve kaderinize küsersiniz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÝHV BAÞKANI ÇOLAK: Evlerin açýk artýrma ile satýlmasý insanlýk dramý Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak, KKTC'den ev alan bir grup yabancýnýn evlerinin bugün açýk artýrma ile satýþa çýkarýlacaðýný vurguladý ve "insanlýk dramý" diye nitelediði bu duruma ivedi çözüm istedi. Çolak yazýlý açýklamasýnda, "Bu derecede maðduriyet ve acýya seyirci kalýnmamalý, insani deðerlerin ön plana çýkarýlmasýyla iþbirliði içinde acil formüller üretilmeli" dedi. "Aksi takdirde hem ekonomik, hem de vicdani faturasý hepimize kesilecektir" diyen Çolak, bugün Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun: Ýntiharýn dayakla ilgisi yok Ýntihara teþebbüs eden mahkum Selami Bayram hayatýný kaybetti Kýbrýs Türk Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun, Cezaevi'nde mahkum Selami Bayram'ýn "gardiyanlar tarafýndan darp edildiði için intihar ettiði" yönündeki haberlerin asýlsýz olduðunu belirtti ve ilgili gazeteleri kýnadý. Olsun, yazýlý açýklamasýnda, gazetecilerin kaynaklarýnýn doðruluðunu araþtýrýp yazýlarýný ona göre yazmalarý gerektiðini vurguladý ve "Muhabir arkadaþlarýmýz, mahkumlarýn aðzýndan her çýkan iddiayý doðru sayýp kaleme aldýklarýndan dolayý Kýbrýs Çevre Platformu, çevre sorunlarýna dikkat çekmek için Dikmen çöplüðünde "Dur Demek Lazým" adlý konser düzenledi. Konsere 50 kadar örgütün yanýnda sivil toplum örgütleri ve çevreye duyarlý insanlar katýlarak katký koydu. Konserde, ülke sanatçýlarýndan Arda Gündüz ve Grubu, Ayhan Baþkal, Caner Ilgar, Cemal Aslangazi, Cyprus Hip Hop Tim, Doða Cankoy, Erkan Daðlý, Ersin Kaþif Klasik Quartýt, Gazi Set, Gommalar, Ýbrahim Þevki, Kýbrýs Havalarý Derneði, Kuzey Tarýk ve Grubu, Metin Kavaz, Mustafa Alkapon, Mustafa Gürkan, Osman ve Petek Cankoy, Sadýk Zabit, Serdar Kavaz, Sol Anahtarý, Soyhan, Utku Yerebakan, Yýltan Taþçý, Zeliþ ve Ersen, Zulmet - i Beyza, çevre veya Kýbrýs'la ilgili birer eser seslendirdiler. yapýlacak açýk artýrmanýn sonunda, çok sayýda insanýn parasýný ödedikleri evlerini kaybedeceðini, maddi zarar bir yana manevi yýkým ve felaket yaþanacaðýný ifade etti. Çolak, "Bu olay da bir çok platforma taþýnacak, uzun zaman tartýþýlacaktýr. Bu durumda gerek içte gerekse dýþta yukarýda sayýlan tedbirlerle KKTC'nin mülkiyet ve yatýrým rejimine güven oluþturmak için harcanan para ve emeðe büyük bir saygýsýzlýk yapýlmýþ olacaðý görüþündeyiz" ifadelerini kullandý. biz gardiyanlar toplumun önünde haksýz ithamlarla karþý karþýya býrakýlýyoruz" dedi. Bahsi geçen mahkumun daha önce de iki defa intihara teþþebbüs ettiðini kaydeden Olsun, zaman zaman psikolojik sýkýntýlar çeken merhumun intiharýnýn neden gardiyanlara mal edilmeye çalýþýldýðýný merak ettiklerini ifade etti. Selami Bayram, Cezaevinde önceki gün intihara teþebbüsün ardýndan hastaneye kaldýrýlmýþ ve dün sabah hayatýný kaybetmiþti. Dikmen çöplüðünde konser Ayrýca Ressam ve Öðretmen Ruzen Atakan ve öðrencileri konser boyunca çevre konulu resimler çizerek ve halkla paylaþtýlar. ex istence Elvan Levent YAKIÞIKLI KELÝMELER VE YAKIÞIKSIZ DAVRANIÞLAR Kýzgýn bir ateþin üstündeki kocaman bir kazan gibiydi dünya. Fokur fokur kaynýyordu... Avrupa'yý seller alýp götürmüþ... Almanya Cumhurbaþkaný istifa etmiþ... Bangladeþ'teki yangýnda yüz on altý insan ölmüþ... Ve dünyanýn en büyük petrol devlerinden British Petroleum bile, batma tehlikesiyle karþý karþýyaydý. Gabriel Garcia Marquez, büyük facialarýn, büyük bolluklar doðurduðunu söylerken, 'Çünkü facialar insanlarýn yaþama isteðini güçlendiriyor', demiþti. Þimdi içinde bulunduðumuz kaotik dünyanýn haline bakarken, bolluk günleri oldukça uzak görünüyordu gözüme açýkçasý. Baþýnýzý nereye çavirseniz kocaman bir yalan, yüzsüz bir ikiyüzlülük. Din, bilim, politika ve teknoloji dörtlüsüyle çevrelenmiþ bir dairenin içinde dönüp duruyor ve çareyi ya bu dörtlüden birine sarýlmakta, ya da bu daireden çýkmakta arýyorduk. Her yanýmýz bir projeden ibaretti. 'Proje' kelimesi oldukça yakýþýklýydý; göze de, kulaða da hoþ geliyordu. Basit bir sözcüðün bile sonuna 'proje' eklediðinizde, hemen zenginleþiyordu sözcük. Kalkýnma projesi, çevreyi koruma projesi, yol yapýmý projesi, 'barýþ su'yu projesi, baraj projesi, serbest bölge projesi, gençlik kampý projesi, kültürel mirasý koruma projesi... Ýnþaat halinde bir hayat yaþýyorduk sanki ve inþaat tamamlanmadan tükeniyordu hayatlarýmýz. Ýnsanlar ölüyordu ama, projeler devam ediyordu, projeler ölümsüzdü. Gelecek nesil, diye baþlayan cümleler, bir amacý deðil, bir mazereti çaðýrýþtýrýyordu bana çoktandýr. 'Bizim nesil', dedikleri þey, hep kayýp mýydý yoksa, diye düþünceler sarýyordu beni. Bir yandan doðayý cömertçe harcarken, bir yandan da doðaya dönme çabamýz, pek de samimi görünmüyordu neresinden baksanýz. Bir yandan kültürü yokederken, bir yandan da kültürel mirasý koruma projelerimiz, radyodaki parazit sesler gibi geliyordu kulaða. Yaþlanmaktan, kelleþmekten, hasta olmaktan o kadar korkuyorduk ki, tüm bunlardan korunmak uðruna göze alamayacaðýmýz hiçbirþey yoktu sanki. Kutu kutu vitamin haplarý içebilir, derimizi gerdirmek için býçak altýna yatabilir, daha ince görünmek için tonlarca para harcayabilirdik ancak, yere çöp atmaktan bile kurtulamamýþtýk halâ. Son bir haftada yangýn çýkmayan yer kalmadý burada. Sonuç olarak, sekiz yüz dönümlük alanýn yandýðý yangýna, yere atýlan bir sigara izmaritinin neden olduðunu okumak, bütün bu sonu gelmeyen projeler arasýnda, sizin kulaðýnýza da en azýndan 'absürd' gelmiyor mu? Girne'de yere çöp atmanýn cazasýnýn 100 TL olduðunu söyleyen afiþler var örneðin dört bir yanda. Afiþte, yerdeki izmaritin üstüne basan bir ayak ve bir de soru: "Size yakýþýyor mu?" Kimin umurunda, diye soruyorum ben de kendi kendime. Eðer sadece bir afiþ asarak insanlarýn çevreye çöp atmaktan vazgeçeceklerini düþünüyorsa yetkililer, o halde neden kapalý alanlarda sigara içilip içilmediðini kontrole gidiyorlar? Bir afiþ asýp, içlerini ferah tutsunlar, öyle deðil mi? Ben burada çöp dolu yollara çok rastladým, çöp atanlara da rastladým ama, þimdiye dek, çevreye çöp attýðýndan ötürü kimseye ceza kesildiðini görmedim. Bu yüzden hayali bir uyarý, bir þaka gibi duruyordu o afiþ. Marquez, 'Hayatýmýn bir döneminde masallar yazmayý denedim ama, birþey çýkmadý', diyordu. Yazdýðý masallardan birini, o sýralar henüz küçük olan oðullarýna vermiþ. Oðullarý masalý okuduktan sonra kendisine dönüp þu soruyu sormuþlar: 'Baba, sen çocuklarýn tamamen aptal olduklaýný mý sanýyorsun?' Marquez, Nobel ödüllü bir yazar. Ve eðer yazdýðý masallara çocuklarý inandýramadýysa, sorun masallarda deðildir elbette.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yoldan 1'inde gelip 2'sinde soyguna gitmiþler Daha kurtulmadan ayaklarýnýn tozundan Kýbrýs'ýn taþý topraðý çalmak demiþler Ali OSMAN Periyodik TIKLAYIP ÝZLEYÝN "Dönek Türküsü" ismini kimden duydum hatýrlamam... Youtube'a girdim ve týkladým. Timur Selçuk söylüyormuþ. "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, çevir de çevir/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir/ Ve ekranda baþýna saksý düþen bir gazetecinin resmi! CTP, DP, TKP ve tekrar CTP'de karar kýlan birisinin fotoðrafýyla birlikte "Sürpriz istiyorsanýz devrim yapalým" yazýsý geliyor ekrana... "Darbe olsun derseniz darbe yapalým"sözcükleri sýrasýnda Rus tanklarýna karanfil atacak kadar solcu iken Türk milliyetçiliðinin kitabýný yazan bir yazar var görüntüde. "Türk ordusu bu adadan giderse, ben de giderim" diyen bir bürokratýn resmiyle birlikte, "Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir"deniyor... Birçok iþe girmiþ çýkmýþ ve halen faal durumda olan emekli bir milletvekilinin resmini de koymuþlar... "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, devir bu devir" diyor Timur Selçuk... Þarký devam ediyor.. "Saðcýlarýn günüyse saðcý olalým/ Rüzgar nerden esiyor ona bakalým/" Ekrana anavatanýn medar-ý iftiharý bir politikacý geliyor... Vatandaþlar arasýnda "zübük" lakabýyla anýlan politikacýnýn resmi fonda dururken, sanatçý þarkýsýna devam ediyor... "Solcularýn günüyse solcu olalým/ Rüzgar nerden esiyor ona bakalým/" Görüntüler bitmiyor... Bir zamanlar, sol dendi mi mangalda kül býrakmazdý... Sendikacý, gazeteci ve politikacý kimliði de var Güvercin vurulduktan sonra "Ben Denktaþ'ým" dedi ve ihya edildi... "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir" ve görüntüde "Sarý Mercedes"le özdeþleþen bir hukukçu... Bir TV kanalýnýn yapýmcýsý var sýrada... Bulunmaz Hint kumaþý... Bir dönem solcular, þimdi de saðcýlar paylaþamýyor onu... Duvara dayanmýþ bir pozu geliyor önümüze Þarký devam ediyor ama "Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, çevir de çevir" Sonlara doðru da tanýdýk simalarý görmeye devam ediyoruz "Herkesi unutalým yazar olalým/ Atatürk üstüne nutuk atalým" Büyük yazarýmýz, en çok okunan yazarýmýz var ekranda. Alkýþlayalým Unutulmayanlardan bir tanesi de bir TV sahibi "Bir parti bulalým da üye olalým/ Hiçbir þey olmasa bakan olalým/ Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir" Son yazý "Böyle gider bu film, millet da sanki utanýr bir þey desin Herkes susar býrakýrlar bunlara oynasýn Yakýþýr bize " "Dönek Türküsü"nde KKTC'nin medar-ý iftiharlarýnýn resmi geçidi var anlayacaðýnýz... Týklayýn ve izleyin... Kalay Ýsrail-Güney Kýbrýs iliþkileri ballandý Türk iþgaline karþý mesaj için Ýsrail güneye gemi gönderecek Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun, Ýsrail ablukasý altýnda olan Gazze Þeridi'ne insani yardým ulaþtýrýlmasý için yeni yollar bulunmasý amacýyla ortak giriþim baþlattýklarý, bu çerçevede Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun Ýsrail'de bulunduðu bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun dün yaptýðý açýklamada, Hristofyas ve Papandreu'nun Gazze'ye daha fazla insani yardým ulaþtýrýlabilmesi konularýný görüþmesi amacýyla Kiprianu'yu görevlendirdiðini açýkladýðýný yazdýlar. Stefanu'nun açýklamasýna göre Kiprianu Ýsrail ziyareti çerçevesinde Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak'la bir görüþme gerçekleþtirdi. Habere göre, Kiprianu'nun Ýsrailli meslektaþý Avigdor Lieberman ve Filistin makamlarýyla da görüþme yapmasý bekleniyor. ÝSRAÝL'DEN GÜNEY KIBRIS'A "TEBRÝK" Öte yandan Alithia gazetesi, Ýsrail Savunma Bakaný Barak'ýn, Gazze'ye insani yardým götüren ve Ýsrail'in kanlý müdahalesiyle son bulan yardým gemileri seferi konusunda Güney Kýbrýs'ýn izlediði "sorumlu tutumdan" ötürü tebrik ettiðini yazdý. Gazete, Barak-Kiprianu görüþmesine iliþkin Ýsrail ile Kýbrýs arasýnda 30 trilyon ayak küp doðal gaz yataðý Merkezi Amerika'da bulunan Noble Energy isimli þirketin, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki bölgede 30 trilyon ayak küp doðal gaz olduðunu tahmin ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Noble adlý þirketin söz konusu doðal gaz yataklarý için gerek Rum Yönetimi (12 parsel), gerekse Ýsrail (Tamar)'den yetki aldýðýný belirterek, Tamar bölgesinde baþlangýçta 6.5 trilyon ayak küp doðal gaz olduðunun tahmin edilmesine karþýn bu rakamýn þu an 8,7 trilyon ayak küp oranýna iþaret ettiðini kaydetti. DOWNER, YAKOVU VE ÖZERSAY'IN ORTAK AÇIKLAMASINI DUYURDU Müzakerelerdeki kriz aþýldý BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in BM Güvenlik Konseyi'ni Kýbrýs'taki müzakereler konusunda bilgilendirmek amacýyla önceki gün New York'a hareketinden önce Larnaka Havaalanýndan yaptýðý açýklama, Rum basýnýnda da yer aldý. Haravgi ve diðer gazeteler, Downer'in yaptýðý açýklamada, Kýbrýs sorununun çözümünün Kýbrýs halkýnýn elinde olduðunu belirterek Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türklerin "Kýbrýs sorununun çözümünü ne kadar isteyip istemediklerini düþünmeleri gerektiðini" söylediðini yazdýlar. Habere göre Downer açýklamasýnda, önceki gün bir araya gelen Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu ile Cumhurbaþkanlýðý Danýþmaný Kudret Özersay'ýn "müzakerelerin BM tarafýndan uzlaþýya varýlmýþ zeminde devam edeceðine" iliþkin ortak açýklamasýný okudu. Ortak açýklamada, "tüm müzakere baþlýklarýnýn, her þey üzerinde uzlaþýlmadýðý sürece hiçbir þey üzerinde uzlaþýlmýþ sayýlmayacaðý ilkesi temelinde daha fazla anlaþma noktasý saðlanmasý amacýyla görüþülmekte olduðu" ifade edildi. Yakovu ve Özersay'ýn gelecek hafta görüþeceklerini ve görüþmenin mülkiyet konusuna odaklý olacaðýný ifade eden Downer, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ne zaman görüþeceklerinin ise belli olmadýðýný belirtti. TANRI PAPA'YI DA KORUSUN Hristofyas'la yaptýðý görüþmede Kýbrýs sorununa doðrudan deðinmekten kaçýnan Papa 16'ncý Benediktus, 'Tanrý Kýbrýs'ý korusun' demekle yetindi. Bizim için yeni bir þey deðildi bu. Biz zaten biliyorduk Kýbrýs'ýn "Allah'a emanet" olduðunu, Kýbrýs'ta çözümün de "Allah"a kaldýðýný. Biz Papa'nýn "Tanrý"sý ile Müslümanlarýn "Allah"ýnýn "ayný" olduðunu, "tek" olduðunu düþünerek konuþuyoruz tabii... Yok eðer "Tanrý" baþka, "Allah" baþkaysa, Papa'nýn dualarýndan da hayýr gelmeyecek Kýbrýs'a. Olsun. Varsýn, "Tanrý" Kýbrýs'ý korumasýn ama Papa'yý mutlaka korusun. Son zamanlarda kiliselerde yaþanan Rahip tacizleriyle baþý beladaydý zira... Ýsrail'den yapýlan resmi açýklamada Ýsrail'in, yardým gemilerinin yola çýkmasýna iliþkin tutumundan dolayý Hristofyas hükümetini, gösterdiði "sorumlu tutum ve oynadýðý önemli rolden ötürü" tebrik ettiðini belirtti. Güney Kýbrýs, Gazze'ye yardým götüren gemilerin limanlardan ayrýlmasýna ve diðer gemilerin limanlarýna yanaþmasýna izin vermemiþti. ÝSRAÝL GÜNEY KIBRIS'A GEMÝ GÖNDERECEK Fileleftheros, Türkiye'den Gazze'ya yardým gemilerinin gitmesinin ardýndan, Ýsrail'den de Güney Kýbrýs'a yönelik bir gemi filosunun yola çýkacaðý, filonun vermeyi amaçladýðý mesajýn Kýbrýs'taki "Türk iþgalinin sona ermesi" þeklinde olacaðýný yazdý. Ýsrail'de yayýmlanan "Jerusalem Post" gazetesinin haberine göre, gelecek hafta Ýsrail'den yola çýkacak gemi filosunda, eski Ýsrailli milletvekili Alex Goldfarb ve Meretz partisi aktivisti Pinhas Har Zahav da yer alacak. Gazete, Kýbrýs'taki sözde "Türk iþgalinin bitmesi ve Kýbrýs'ýn Kuzey Kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti'yle birleþmesi" talebiyle yola çýkacak filonun KKTC'ye mi yöneleceðinin henüz belli olmadýðýný belirtirken, filonun maddi finansmanýn adý açýklanmayan zengin bir Ýsrailli iþadamý tarafýndan saðlanacaðýný savundu. Gazete, bu çerçevede Noble Energy'nin Ýsrail parselinde ortaðý olan Ýsrail þirketi "Delek"in ayný bölgede daha derinlerinde baþka doðal gaz ve petrol yataklarý bulunduðunu düþündüðünü de belirtti. Haberde, ilgili araþtýrmalarýn henüz tamamlanmadýðý belirtildi. Gazete, Delek þirketinden yapýlan açýklamaya dayanarak, söz konusu þirkete Noble þirketiyle Rum kesiminin 12'inci parselinde de iþbirliðinde bulunma yetkisi verildiðinin açýkca ima edildiðini de yazdý. Downer, müzakere sürecinin ilerlemekte olduðunu da belirterek, sabýrlý olunmasý önerisinde bulundu. "Birleþmiþ Milletlerin daha etkin bir rol üstlenerek müzakerelerin temelinden sapan tarafý ortaya koymasýnýn gerekip gerekmediði" þeklindeki bir soruya karþýlýk Downer, BM'nin bir siyasi parti olmadýðýný ve siyasi hareket etmediðini söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KRÝZE DOÐRU MU? Hristofyas'la Eroðlu'nun daha ikinci buluþmasýnda müzakere zemini ile ilgili olarak ortaya çýkan sorunun sanýldýðýndan da büyük bir krize dönüþeceði anlaþýlýyor. Rum tarafý geçen Mart ayýna kadar Talat'la sürdürülen müzakere zemininin yeniden teyid edilmesinde ýsrarlý. Bu ýsrarýnda haksýz olduðu söylenemez. Türk tarafýnda seçimle iþbaþýna gelmiþ yeni bir görüþmeci var Hristofyas'ýn karþýsýnda. Üstelik bu görüþmeci, yani Derviþ Eroðlu, hamasetçi cepheden... Ve iki devlet, iki halk, iki egemenlik diye diye o koltuða oturtulmuþ. Oysa bugüne kadarki müzakere zemini iki kurucu devlet, tek halk ve tek egemenlik üzerine oturtulmuþ. Bu hususlar, Talat'la Hristofyas arasýndaki 23 Mayýs mutabakatýnda da yer alýyor. Eroðlu, BM parametreleri ve 23 Mayýs mutabakatý çerçevesinde müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðini daha önce açýklamýþ, bu husus Ankara tarafýndan da teyid edilmiþti. Ne var ki, seçimde Eroðlu'na büyük destek veren hamasetçi cephe bütün bunlara þiddetli tepki göstermiþ ve rahatsýzlýðýný bizzat Eroðlu'na iletmiþti. Hatta daha da ileri giderek, ilk kez bazý TC yetkililerinin söylemlerinin kabul edilemez olduðunu vurgulamýþlardý. Bununu üzerine Eroðlu tepkileri yumuþatmak için birtakým söylemler geliþtirmiþti. "Beni sadece Ban Ki Moon'a gönderdiðim mektup baðlar, baþka birþey baðlamaz" sözü de bu çerçevededir. Gariptir ama Hristofyas'ý kýzdýran ve görüþmeye bir saat geçmesine neden olan bu sözdür iþte! Kýsaca, Hristofyas müzakere zemininin yeniden teyid edilmesini istemekte ne kadar haklýysa, Eroðlu'nun bu sözüne gösterdiði tepki de o kadar abartýlýdýr. Çünkü herkes de biliyor. Talat'la birbirlerine öyle aðýr þeyler söylemiþlerdi ki yenilir yutulur deðildi bunlar. Ama hiçbiri onlarýn yanýnda çok masum kalan Eroðlu'nun sözlerinin yarattýðý gibi bir kriz yaratmamýþtý. Hristofyas'ýn bu abartýlý tepkisi bugün kafalarda soru iþaretleri yaratýyorsa nedeni budur. Bundan sonraki buluþmanýn 15 Haziran'da gerçekleþeceði duyurulmuþtu daha önce. Þimdi Rum tarafý, "Zemin teyid edilmezse müzakereler devam edemez" diyor. 15 Haziran tarihi de suya düþmüþ oluyor böylece. Eroðlu, fincancý katýrlarýný ürkütmemek için zeminin adýný somut olarak telâffuz etmekten kaçýnýyor. BM parametreleri ve mutabakatlara atýf yaparak idare-i maslahat etmeye çalýþýyor. Bir anlamda ne þiþ yansýn ne kebap diyor ama, Rum tarafýnýn kuþku ve güvensizliðini gidermeye yetmiyor bu. Yarým yüzyýldýr süregelen sorunu çözmek için böylesine dolambaçlý yollara, manevralara, kelime oyunlarýna gerek duyulmasý, aklýn ve mantýðýn alamayacaðý kadar acýdýr. Müzakerelere devam edilecekse, Türk tarafýnýn, zeminin adýný açýkça telâffuz etmesinde hiçbir sakýnca yoktur. Yok eðer müzakereleri öyle ya da böyle akamete uðratmaksa hedeflenen, iki taraftan birinin, ya da her ikisinin buna ulaþacaðý kesindir. Bunun sonrasýnda neler olacaðýný kestirmekse hiç kolay deðil.

5 6 Haziran 2010 Pazar 5 Arada Bir Þaziye nin Görüþü: Kalemimdeki mürekkep bitse de yazmaya devam edeceðim. Yeter ki laptopun da pili bitmesin. * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Beni Genel Sekretere yazdýðým mektup baðlar" demiþ. - Bir de seçmene verdiði sözler! * Emiroðlularý "KTHY kurtarýlacaksa maaþýmý vermeye hazýrým" demiþ. - Gözümü kýrpmadan ben de veririm Ama kurtarmaz ki * KTÖS hükümetin vergi toplamasýný istemiþ. - Nasýl toplasýn garibim. Kime elini uzatsa bin ah ve bin azar iþitiyor. * Hristofyas, Eroðlu'nun zemini sorgulamasýndan hoþnut olmamýþ. - Aaaa, hiç yakýþtýramadým. Zemini kontrol etmeden, sert mi, yumuþak mý, kaygan bir zemin mi, bakmadan, Eroðlu'nun adým atmasýný nasýl bekleyebilir ki * Gönyeli'de bir vatandaþ logar çukuruna düþüp kolunu kýrmýþ. - Benzer talihsizlikler yakýnda Maðusa'da da yaþanacak. Mahallelerde onlarca kapaksýz logar var. Ve Hristofyas Eroðlu ikilisi, ilk ele enselerini çekti. Ýþin baþýnda, birbirlerini tartmaya çalýþmalarý çok doðal. Fotoðraflarýný gördüm. Ýkisi de birbirine bakýp imalý imalý gülümsüyordu Ýkisinin de aklýndan geçen ayný þeydi: "Her kuþun eti yenmez." der gibiydiler karþýlýklý. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI GÜNEYDE HAYAT KADINLARI AZALDI RUM ERKEKLERÝ ZORDA MI? Hayret Güneydeki hayat kadýný sayýsýnda azalama olmuþ 1200 olan sayý 365'e düþmüþ. Çok büyük bir düþüþ bu. Neden acaba? Azalmanýn nedenini merak ettim doðrusu.. Rum erkekleri zorda olabilir mi dersiniz. Talep olmayýnca, hayat kadýnlarýnýn dükkan kapatmasý çok doðal. Ama.. Rum erkeklerin zorda olabileceðini sanmýyorum.. Kýsýntýya gittiklerini de düþünmüyorum.. Kuzeye dadanmýþ olabilirler mi dersiniz? ÝNANMAYACAKSAN NÝYE GÝTTÝN..! Emekliler dertli. Maaþlarýnýn budanacaðý korkusu ile gözlerine uyku girmiyor. Sarýlmadýklarý dal kalmadý En son Eroðlu'nu ziyarete gittiler. Durumlarýný anlattýlar, maaþ azlýðýndan yakýndýlar ve kesintiye gidilmemesini istediler. Demiþler ki Eroðlu'na: - Efendim hükümet maaþlarýmýzdan kesintiye gidecek, lütfen elinizden geleni yapýn, engel olun. Cumhurbaþkaný Eroðlu çok anlayýþlý davranmýþ emeklilere.. Hepsinin sýrtlarýný sývazlamýþ ve "merak etmeyin maaþlarýnýz budanmayacak" demiþ. Daha ne desin yani., Bundan daha güzel bir müjde olamaz Ama emekliler aldýklarý haberden mutlu olmadý. Hatta saraydan çýktýktan sonra arabalarýna giderken birbirine "Eþel mobilin de kaldýrýlmayacaðýný söylemiþti bu" diye birbirlerini fitlemiþler. Bana laf düþmez ama yine de sormak istiyorum: - Be arkadaþlar, madem adamýn söyleyeceðine inanmayacaktýnýz ne demeye dayandýnýz kapýsýna? OKTAY KAYALP GÝDER! Seçim var ya, 3-5 UBP'linin nabzýný tutayým dedim. - Durumlar nasýl Oktay bir daha kazanacak mý? Hepsinin yanýtý aþaðý yukarý ayný oldu: - Oy oranlarý belli Parti adam gibi davranýrsa, Oktay gider.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bizden kaçmaz Þöyle ya da böyle mutlaka çözeceðiz. Özgün Kutalmýþ Yaðma Hasan'ýn böreði Yarýn alelacele yapýlacak ihaleyle Kýbrýs Türklerinin en önemli kurumlarýndan biri olan KTHY da elden çýkarýlacak. Ýhaleye baþvuru süresinin iki günle kýsýtlanmasý alýcýsýnýn daha önceden belli olmasý demektir. Dünkü basýn haberlerine göre de bu firma Atlasjet olacakmýþ. Ýþin acý yaný KTHY'nýn borçlarýndan 60 milyon dolarý KKTC, 17 milyon dolarý da TC Hükümeti tarafýndan ödenecekmiþ. Tam yaðma Hasan'ýn böreði. Tarihin tecellisine bakýn ki bugün KKTC Hükümeti'nin baþýnda Küçük soyadýný taþýyan bir baþbakan vardýr. Amcasý Dr. Fazýl Küçük Kýbrýs Türklerinin kurumlarýna sömürge idaresine karþý dik durarak her zaman sahip çýkmýþtýr ve vakýflar örneðinde olduðu gibi baþarýlý da olmuþtur. Sayýn Ýrsen Küçük siyasi ömrünün son zamanlarýný yaþamaktadýr. O da amcasý gibi dik durarak yarýn yapýlmasý plânlanan KTHY ihaklesini iptâl etmelidir. Sayýn Ýrsen Küçük lütfen soyadýnýza sahip çýkýnýz. Dostum Mehmet Küçük baban Ýngiliz'e karþý mücadele ederken Halkýn Sesi gazetesini sonuna kadar kullandý. Þimdi sana da düþen görev babanýn kurduðu ve bugün senin ve çocuklarýnýn yönetiminde bulunan Halkýn Sesi gazetesini KTHY'ný leþ kargalarýna yem etmemek için sonuna kadar kullanmak ve gerçekleri Kýbrýs Türk halkýyla paylaþmaktýr. Sen de yeðenin gibi lütfen soyadýna sahip çýk. Herkese Dr. Fazýl Küçük'ün oðlu olmak nasip olmaz. Çalýþma Bakaný Tokel, KTHY ismi ve bayrak devam edecek diye söylemiþ. Elbette devam edecek. Battý denen bir þirkete neden ortak olunuyor ki. KTHY bugün dünyanýn her ülkesine uçabilecek izinlere sahiptir. Bundan dolayýdýr ki KTHY ismi devam edecek, Kýbrýs Türkünün kara kaþý kara gözü için deðil. KTHY bugün sahip olduðu Londra'nýn Heathrow havaalýna haftada iki uçma izninden sadece birini satsa düzlüðe çýkar. Olmadý ikisini de satsýn. Varsýn biz Londra'da Stansted veya Gatwick havaalanlarýna uçalým. Yeter ki öz kuruluþumuz KTHY bizim yönetimimizde yaþasýn. KTHY bugünlere nasýl geldi veya getirildi? En baþta gelmiþ geçmiþ basiretsiz siyasilerimiz tarafýndan. KTHY KKTC tarafýndan satýn alýndýktan sonra, KKTC'ne uçmaya baþlayan özel hava yollarý karþýsýnda korumasýz býrakýlarak kendi öz yurdunda üvey evlat muamelesi görerek. Özel þirketler normal yolculara da öðrenci veya asker bileti keserek 38 lira olan çýkýþ vergisini 5 lira olarak alarak. KKTC'nde kestikleri biletleri Türkiye'de kesmiþ göstererek KDV ödemeyerek daha ucuza bilet satarak KYHY'na haksýz rekabet etmiþlerdir. KTHY'nýn catering hizmeti veren birimi olmasýna raðmen yasak olmasýna karþýn ve güvenliðe aykýrý bir þekilde siyah naylon poþetlerde uçaklarýna dýþarýdan gizlice catering malzemesi sokmuþlardýr. Kurulduðu günden beri KTHY'nýn uçtuðu saatlarda bizim sözde sivil havacýlýk dairemiz özel havayollarýna da uçuþ izni vermiþtir. Adana'dan hergün Almanya'nýn muhtelif þehirlerine KTHY'nýn tarifeli seferler düzenlemesi bilinçli olarak engellenmektedir ki bu seferlerin hem gidiþ hem de dönüþünün dolu olarak gerçekleþeceði garantisi vardýr. Göreceksiniz KTHY'na sözde ortak olacak olan þirket, ortak olduktan sonra hemen Adana'dan Almanya'ya tarifeli seferler düzenleyecektir. KTYH'ný nasýl kurtarabiliriz? KTHY yönetimini özerkleþtirerek siyasilerin tasallutundan kurtararak. Örneðin o zaman Ulaþtýrma Bakaný olan Taçoy'un emri ile binlerce kiloyu bulan UBP'nin c.baþkanlýðý seçimlerinde kullandýðý reklâm malzemeleri bedavaya taþýttýrýlamaz. Zaten personel Ocak 2010 tarihinden itibaren maaþlarýndan %25 kesinti yapýlmasýna ve 2009 yýlýndan kalan tüm alacaklarýndan feragat etmeyi kabul etmiþtir. Teknik bakýmdan ortaklýða gidilerek. Özellikle Uçak boyama hangarýnýn kurulmasý. Ýklimimiz dolayýsý ile dünyanýn her yanýndan bu konuda sipariþ alýnabilir. Kendi öz yurdunda özel þirketler karþýsýnda haksýz rekabete uðramasý önlenerek. Bunlar yapýlmadan KTHY TC'li þirketlere peþkeþ çekilirse Kýbrýs Türkleri asla ihanet boyutunda olan bu ihaleyi yapanlarý affetmeyecektir.

6 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: KTHY'nýn Sonuna Gelindi... GÜNLÜK Becerdiniz sonunda.. KTHY'na kýydýnýz nihayet.. Hem de öyle bir ortam yarattýnýz ki. Ṅerede ise halk sizi alkýþlasýn istiyorsunuz.. Personel çoktur dediniz azaltmadýnýz.. Yok onüçüncü, yok ondördüncü maaþ dediniz alay ettirdiniz.. Personeli ödemediniz hiç gocunmadýnýz.. Olaylarý geciktirdiniz tedbir almadýnýz.. Sonunda apar topar hem de inanýlmaz bir süratle ihaleye çýkýyormuþsunuz.. Dedikodulara bakýlýrsa kime vereceðiniz bile söylenmiþ size.. Kendi yavrusunu bu kadar kolay yiyen bir hayvan bile duymadým ben.. Siz o kadar beceriksizsiziniz ki yaþatacaðýnýza yavrunuzu yemeyi tercih ediyorsunuz.. KTHY bu memleketin belkemiðidir denilen turizmin temel gereðidir.. Bundan kýsa bir müddet önce turizm ötrgütlerinin toplandýðýný gördük.. KYHY'na talip olduklarýný duyurdular, sevindik.. Konuyla ilgili kuruluþlar elele verirse bu iþi becerecekler diye düþündük.. Derken en son, dört mü yoksa beþ mi ne Bakan Ankara'ya uçtu.. Finans saðlayacaklar, þirketi yaþatacaklar diye umutlanmýþtýk.. "Satýn KTHY'ný kurtulun" talimatý alýnmýþ ve geri gelinmiþ.. Vah vah sizin idareciliðinize ve sizin hükümet etmenize.. Geçen haftaki zirve yapýlamadý biliyorsunuz.. Hristofias, zemin konusunda Derviþ Bey'in beyanatýný beðenmemiþti.. LAPTA TURÝZM FESTÝVALÝ- Lapta'nýn tarihi, doðasý, sosyo kültürel yaþam ve bölgenin tursitik tanýtýmýný yapmak amacýyla bu yýl 3'üncüsünü düzenlediði Lapta Turizm Festivali baþladý. Festivale katýlan ekiplerin önceki gün Lapta Yavuzlar Lisesi'nden festival alanýna kortej yürüyüþüyle start alan festivalde, açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan Kýbrýs Evi'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. Festivalin resmi açýlýþý ile Kýbrýs Evi'nin açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu gerçekleþtirdi. Kolejlere giriþ sýnavý yapýldý n 300 KÝÞÝLÝK KONTENJAN ÝÇÝN SINAVA 1544 ÖÐRENCÝ KATILDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý kolejlere giriþ sýnavý dün yapýldý. TAK muhabirinin Talim Terbiye Dairesi Müdürü ve Sýnav Koordinatörü Mehmet Kortmaz'dana ldýðý bilgiye göre, sýnava 1544 öðrenci katýldý. Kayýt yaptýranlardan 35 öðrencinin sýnava katýlmadýðýný ifade eden Kortmaz, 1 çocuðun da doktor raporu ile sýnav yerine gidemeyeceðini kanýtlamasýyla sýnava Yeni Ýskele'deki evinde müfettiþ ve öðretmen denetiminde girdiðini belirtti. Sýnavýn sükunet içerisinde geçtiðini ve hiçbir olay yaþanmadýðýný kaydeden Kortmaz, sivil giyimli emniyet görevlilerinin de sýnav yerlerinde görev yaptýðýný söyledi öðretim yýlýnda Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerindeki devlet kolejlerinin 6. sýnýflarýna alýnacak öðrenciler için yapýlan Giriþ Sýralama Sýnavý, 4 merkezde gerçekleþtirildi ve sýnav neticesinde toplam 300 öðrenci kolejlere girmeye hak kazanacak. Ýki oturum halinde yapýlan sýnavýn ilk oturumunda öðrencilere 40 matematik sorusu yöneltildi. Verilen aranýn ardýndan saat 11.30'da baþlayan ikinci oturumda ise öðrencilere 40 Türkçe, 20 de Ýngilizce soru soruldu. Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji'nde toplam 63 salonda yapýlan sýnav sonucunda Lefkoþa'ya 130, Gazimaðusa'ya 70 ve Girne ile Güzelyurt'a 50'þer öðrenci alýnacak. Ancak sýnýrdaki son puana sahip birden fazla kiþi olmasý halinde bunlarýn tümü kayýt hakký kazanacak. Sýnavlara öðretim yýlýnda ilkokullarýn son sýnýflarýnda okuyan öðrenciler girebildi. Toplantýya gitmemeyi ne zaman koydu kafasýna bilinmez.. Ama þekil yanlýþ doðrusu.. En azýndan toplantýya gitmeyeceðini önceden bildirmeliydi.. Derviþ Bey'in toplantýya gidip ortada kalmasýna sebeb olmamalýydý.. Zaten ahtalý olduðunu kendisi de anladý ki apar topar gitti ve Derviþ Bey'i buldu.. Peki bunlar oldu da ondan sonra olanlarý siz anladýnýz mý?.. Ben hiçbirþey anlamadým þahsen.. Ýki temsilci o gün öðleden sonra buluþmuþlar.. Bizimki açýklama yapmýþ toplantýdan sonra.. 15 Haziranda iki lider buluþacaklar dedi.. Ama Yakovu öyle demiyor.. Bu buluþmayý ben doðrulamýyorum diyor.. Arkasýndan Kýbrýs Hükümet sözcüsü açýklama yapýyor.. Görüþme zemininde mutabakat yoksa zirve niye yapýsýn ki diyor.. Yani ne yapmaya çalýþýyoruz biz Türk tarafý olarak.. Türkiye öyle istiyor diye kendimizi zora sokmanýn sonu yok ki.. Dün de yazdým ve ýsrarla devam edeceðim.. Bu memlekette bir toplum varsa.. Hade hoþunuza gitsin diye yazayým.. Bu memlekette bir halk varsa.. Bu halkýn iradesi ne ise ona göre siyaset þarttýr.. Son Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yarýþ iki taraf arasýnda yapýldý.. Ýsmi de açýk açýk kondu.. KKTC'yi yaþatacaklar, yani Derviþ Eroðlu ve Talat'çýlar.. Federasyoncular ve Konfederasyoncular arasýnda bir yarýþtý bu seçim.. Denktaþlar bu seçimde Derviþ Bey'i destekledi.. DP ile birlikte tüm sað partiler bu taraftaydý.. MAP bu görüþe destek verdi.. Kazandýðý takdirde Derviþ Bey iki devlet temelinde çözüm yapacaðýný söyledi.. Tek egemenliðe karþý olduðunu ilan etti.. Bunlarý hep bir tarafa býrakamazsýnýz.. Türkiye Davutoðlunu apar topar gönderip size ne yapacaðýnýzý söyler belki.. Siz de buna uyar gibi yaparsýnýz baþlangýçta.. Ama iþte buraya kadar yürür iþler.. Size destek verenler baþlar homurdanmaya.. Zaten siz de rahat olmadýðýnýz için aslýnýza dönersiniz.. Yapmanýz gereken de budur zaten.. Halkýn iradesi ne ise ona uyacaksýnýz.. Zirve koparsa kopsun.. Bir yere varacaðý yoktu zaten.. Yapýlmasý gereken þudur.. Biz Kýbrýs Türk Toplumu olarak kendi aramýzda bir zirve yapmalýyýz.. Bu zirvede ne olduðumuza neyi yapabileceðimize biz karar vermeliyiz.. Çözüm elzem mi deðil mi aramýzda tartýþmalýyýz.. Birbirimizi üzmeden.. Birbirimizi kýrmadan.. Artýlarýmzý ve eksiklerimizi görmeliyiz.. Kurduðumuz kurumlarýmzý kapatacaksak ona biz karar vermeliyiz.. Türkiye dahil, kimseden dilenmeden nasýl yaþayabiliriz veya yaþayabilir miyiz?.. Karar vermeliyiz.. Birileri seçim kazansýn ve Saraylarda yaþasýn diye bizi bin parça yapmasýn.. Birlik ve beraberlik içinde ne yapýlacaksa beraber karar verip o istikamette yürümeliyiz.. Hepinize mutluluklar dilerim.. DE SOTO'YA GÖRE BÜTÜN YOLLAR ANNAN'A ÇIKAR... De Soto'nun aklý Kýbrýs'ta kaldý anlaþýlan. Kýbrýs'la ilgili fikirler üretmeye, yorumlar yapmaya devam ediyor. Mesela Eroðlu'nun üstünü bir çýrpýda çizmenin doðru olmadýðýný, insanlarýn deðiþebileceðini söylüyor. Hele ki "sorumlu" bir mevkiye gelince mutlaka ama mutlaka deðiþirlermiþ. Müzakere masasýnýn ne kadar "sorumlu" bir mevki olduðunu bilemeyiz ama "sorunlu" olduðu gayet açýk. De Soto tecrübelerine dayanarak konuþuyor tabii, kulak vermekte yarar var. Mesela "Liderler tüm anlaþmazlýklarý bir baþlarýna giderebilecekleri yanýlgýsýna kapýlmamalý" diyor. Dönüp dolaþýp Annan Planý'na geliyor De Soto. De Soto'ya göre bütün yollar Annan'a, bize göre ise Ana'ya çýkar... ÇÖPLÜKTE KONSER Dikmen çöplüðü, tarihinin en muhteþem gününü yaþamýþ dün... Çöplükte konser saraylardaki konserden daha renkli!.. Memleketimizin þanýna da bu yakýþýr deðil mi? ÝSRAÝL FÝLOSU Türk iþgalini protesto için Ýsrail Güney Kýbrýs'a bir filo yollayacakmýþ! Kýbrýs'a yaklaþmasýna izin mi vereceksiniz? Ya bu filoda roket falan varsa?.. KRÝZ AÞILMIÞ Hristofyas'ýn naza çekmesiyle müzakerelerde baþgösteren kriz aþýlmýþ... Ne demek yani? Eroðlu bundan sonra aðzýný daha sýký tutacaðýna söz mü verdi? DUAYA ÝHTÝYACI VARMIÞ Hristofyas Papa'ya, "Duanýza ihtiyacýmýz var" demiþ... Papa'nýn duasýnýn çözüme katký saðlayacaðýna inanýyor mu gerçekten? KTHY Kýbrýs Türk Havayollarý peþkeþ çekiliyormuþ... Peþkeþ çekilmeyen ne kaldý ki? Týrnak... "Madem ki harup pekmezinin doðal Viagra olduðu yazýldý üreticiler hiç tasalanmasýn. Çünkü bu pekmezin satýþýnda patlama yaþanýr!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "-Þeyh Nazým yarým saatlik tekbirle yangýný söndürmüþ... Demek ki tedbirin olmadýðý yerde tekbir devreye giriyor. Aklýmýzda olsun da 199 yerine Þeyh'i arayalým bundan böyle." Oya GÜREL (Haberdar) "Hristofyas numara çekmekte, yan çizmekte Papadopulos'tan da, Klerides'ten de daha kurnaz olduðunu, oyalama taktiðini daha güzel deðerlendirdiðini kanýtladý bile. Talat'la, 4-5 yýl yiyip içtiler, sohbet ettiler, halka umut verdiler. Meðer hep aldatmaca imiþ. Ýlk fýrsatta birbirlerini arkadan hançerlediler." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Kýbrýs solunun 2000'lerde yeniden biçimlendirdiði ve bizim de ister istemez paylaþtýðýmýz devrimcilik türüne kendi içimizde 'dýþavurumculuk' diyorduk. Ýçsel bir devrimciliðin sembollere sýk referansta bulunan dýþavurumu. En uç örneðini iki 'evet' mitinglerimizden birinde sergilemiþtik. Mitingimize halk katýlýmý o güne kadar yaþadýðýmýz en yüksek orandaydý ve biz o topluluða Çav Bella'yý çalmýþtýk. Çav Bella sonrasý ülke de ayný kaldý, güneþ de açtý!" Hasan BÝLGEHAN (Ortam) Günün Kahramaný ÞEYH NAZIM Kuzey Kýbrýs'taki Nakþibendi Tarikatý'nýn dünyaca ünlü lideri Þeyh Nazým, Vatikan Papa'sýnýn Kýbrýs ziyaretine kayýtsýz kalmadý... Papa Benedikt'i görmek için dün Lefke'den yollara düþtü Þeyh Nazým. Lefkoþa'daki Baf Kapýsý'nda Maronit kilisesinde ayin yapan Papa'yla tanýþmaya gitti. Kilisenin bahçesinde kendisine refakat eden müritleriyle birlikte oturup Papa'nýn ayinini bitirmesini bekledi... Rum basýný ve televizyonlarý Þeyh Nazým'a büyük ilgi gösterdi. Papa'ya nasýl bir mesaj ilettiðini öðrenemedik... Rum polisi ve korumalar Papa'nýn yanýna kimseyi yaklaþtýrmýyorlar ki... Gazetecilerle Papa'nýn arasýna en az 100 metrelik mesafe koyuyorlar!

7 6 Haziran 2010 Pazar Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÇ HESAPLAÞMA (12) 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ -Herkes zanneder ki Kemal Coþkun'un geri çaðrýlmasýnýn nedeni "Alpay olayý"dýr. Bu yanlýþ bir kanaattýr. Gerçi Alpay olayý da buna bir katkýda bulundu ama gerçek neden deðildir. -Aslýnda CIA uzun bir zamandan beri Kemal Coþkun'un peþindeydi. -Öyleydi. Zafer gazetesinde CIA mensuplarý ile yaptýðýmýz konuþmalarý hatýrlamaz mýsýn? Neler söylüyorlardý bizi Kemal Coþkun'dan soðutmak için. Bunun bir baþlangýcý vardý tabii. Hani þu Lârnaka'daki petrol depolarýna yapýlan sabotaj olayý var ya!.. CIA, bunun Kemal Coþkun tarafýndan yaptýrýldýðýný tespit ettikten sonra atýný nallayýp peþine düþtü. Ve daha bir sürü olaylar. Günü geldiðinde onlarý da ortaya dökeriz. Þimdi diyeceksin, Cemal Tural Genelkurmay Baþkaný olarak adamýna niye sahip çýkmadý? Cevabý gayet basit. Kendine kafa tutan adama niye sahip çýksýndý... -Þu protesto meselesini mi kastediyorsun? -Evet protesto meselesi. Biliyorsun, Cemal Tural, Binbaþý Salih Ertekin'e, Akþam gazetesi yazarý Ýlhami Soysal'ý Ankara'da sokak ortasýnda dövdürdükten sonra onu Kýbrýs'a, Bayraktarlýk karargahýna göndermiþti. Kasap Salih adýyla anýlan bu kiþi, bugün Ergenekon davasýndan yargýlanmakta olan Veli Küçük'ün yardýmcýsý Muzaffer Ertekin'in babasý. Amaç onu takibattan korumak. Bu olay üzerine Kemal Coþkun, "Burasý suçlularýn sýðýnacaðý bir yer deðildir" yollu sert bir mesaj göndererek bu tavrý tasvip etmediðini açýkça ortaya koymuþtu. Koymasýna koymuþtu da, bu iþ Tural'ýn hoþuna gitmedi. Bu yüzden adamýný CIA'ye karþý savunmasýz KTAMS Genel Kurulu yapýldý Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS)'ýn 33. Olaðan Genel Kurulu, Sendika'nýn Lefkoþa'daki Genel Merkezinde dün yapýldý. Divan Baþkanlýðýna sendikanýn eski baþkanlarýndan Ali Seylani'nin getirildiði Genel Kurul'da CTP/BG (Mustafa Yektaoðlu), TDP (Esat Varaðlu), DP (Kemal Öztürk), Dev- Ýþ, Devrimci Genel-Ýþ, KTÖS, BES, Kamu-Sen, Emek-Ýþ, KTOEÖS, Güç- Sen, El-Sen, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), Yunanistan'dan PAME, Güney Kýbrýs'tan PASYDY ile PEO ve SEK, Türkiye'den de DÝSK, Birleþik Metal- Ýþ, KESK ile SES temsil edildi. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS)'ýn 33. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. KTAMS'ýn gün boyu devam eden ÝSRAÝL BASKINI GuardÝan: Ölen 9 Türke 30 el ateþ edilmiþ, çoðu yakýn mesafeden vurulmuþ Ýngiliz Guardian gazetesi, Ýsrail'in Gazze'ye yardým götüren Mavi Marmara gemisine saldýrýsýnda hayatýný kaybeden 9 Türk vatandaþýna 30 el ateþ edildiðinin ve çoðunun yakýn mesafeden vurulduðunun ortaya çýktýðýný yazdý. Robert Booth imzalý gazetenin haberinde, Türk vatandaþlarýnýn cenaze törenlerinden fotoðraflara yer verilerek þöyle denildi: "Otopsi sonuçlarýna göre, Mavi Marmara'da bulunan 9 Türk'ün 30 el ateþ edilerek öldürüldüðü ortaya çýktý. Guardian tarafýndan elde edilen otopsi sonuçlarýna göre, 9 kiþi 9 milimetrelik silahlarla ve çoðu yakýn mesafeden vurularak öldürülmüþ. 30 el ateþ edilerek öldürülen 9 Türk'ün 5'i baþýndan vurularak hayatýný kaybetmiþ. Otopsi sonuçlarý 60 yaþýndaki Ýbrahim Bilgen'in þakak, göðüs, kalça ve sýrt olmak üzere 4 yerinden vurulduðunu, ayný zamanda ABD vatandaþý olan 19 yaþýndaki Furkan Doðan'ýn ise 45 cm'den daha kýsa bir mesafeden yüzünden, kafasýnýn arkasýndan, iki kez bacaðýndan ve bir kez de sýrtýndan olmak üzere toplam 5 kez vurulduðunu oylama sonucunda belirlenen 30 kiþilik yeni Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Ahmet Kaptan, Umure Örs, Güven Bengihan, Filiz Tayfun, Ahmet Varoðlu, Ýbrahim Gencal, Devrim Barçýn, Hasan Çakmak, Serman Yiðit, Adnan M. Aktan, Tekin Daðal, Mehmet Oytam, Mehmet Envergil, Hasan Taþseven, Ýbrahim Solmazcan, Ýbrahim Oduncuoðlu, Deniz Tuðberk, Tijen Gülle, Meryem Kasap, Hasan Onbaþý, Muzaffer Sevim, Yaþar Karaca, Veli Garanti, Ceyhun Ümiter, Ahmet Katrancýoðlu, Erkan Okandan, Gülten Tunç, Osman Özkoraltay, Bünyamin Adaklý ve Yýlmaz Altunterim. Yönetim Kurulu'nun pazartesi günü toplanarak baþkan ve yürütme kurulu üyelerini belirleyeceði kaydedildi. ortaya koydu." Guardian, Adli Týp Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Yalçýn Büyük'ün, iki kiþinin daha 4 kez vurulduðunu, 5 kiþinin de ya baþlarýnýn arkasýndan ya da sýrtlarýndan vurularak öldürüldüðünü söylediðini yazdý. Ýsrail'in saldýrdýðý gemilerde bulunan Filistin'in dostlarý grubunun baþkaný Ýsmail Patel'in görüþlerine de yer veren gazete, Patel'in Ýsrail'in "öldürmek için vurma politikasý" izlediðini belirttiðini aktardý. Gazete ayrýca, Adli Týp Kurumu Baþkaný Haluk Ýnce'nin otopsi sonucu ölen kiþilerin vücutlarýndan çýkan kurþunlarýn çoðunun 9 milimetrelik silahlardan çýktýðýný ve alnýndan tek kurþunla ölen bir kiþi dýþýnda hayatýný kaybedenlerin hepsinden birden fazla kurþun çýkarýldýðýný söylediðini bildirdi. Haberde Ýnce'nin ölen Türk vatandaþlarýnýn birinden çýkarýlan kurþunun diðerlerinden farklý olduðunu ve ilk kez böyle bir kurþun tipiyle karþýlaþtýklarýný ifade ettiðine de dikkati çekti. Gemideki Fransýzlar, Ýsrail hakkýnda iki dava açtý Ýsrail'in saldýrdýðý insani yardým gemisinde Fransýz vatandaþlarý Ýsrail aleyhine iki dava açtý. Marsilya ve Paris'te açýlan iki davada Ýsrail, ''silah ve þiddet yoluyla adam kaçýrmak ve alýkoymakla'' suçlandý. Baþvuruyu yapan avukatlar, Fransýz mahkemelerinin, bu baþvurularý incelemeye ''ehil'' olduklarý görüþünü dile getirdi. Bu arada gemide bulunan Fransýz vatandaþý Thomas Sommer-Houdevile, Ýsrail'in uyguladýðý þiddete raðmen diðer yardým gemilerinin, ablukayý delmek için çaba göstereceðini söyledi. býraktý. -Ya Zafer gazetesi? -Sen de bilirsin ki Zafer gazetesinin çýkýþ amacý deðiþikti. Hatýrlarsýn o günleri. Her gün öðle yemeðinden sonra Kemal Bey'le bir araya gelir ve günün olaylarýný irdelerdik. Ne yönde yayýn yapacaðýmýzý karþýlaþtýrýr o yönde çalýþýrdýk. Kemal Bey zaman zaman yerel gazetelerimizin tek sesliliðinden yakýnýr, bunun bize pek yararlý olmadýðýný vurgulardý. Ona göre, gerektiðinde yukarýdakileri de (Ankara'dakileri) eleþtirecek yayýn aracýna ihtiyacýmýz vardý. Ýþte Zafer, bu ihtiyaçtan doðmuþ bir gazeteydi. Ve biliyorsun doðar doðmaz da Selâhattin Sonat'ýn hýþmýna uðradý. Az önce sormuþtun ya, Sonat'ýn bu davranýþlarýna dur diyecek çabayý göstermediniz diye... Ýþte Zafer bunu gösterdi ve Sonat'ý susturdu. -Evet, hatýrlýyorum o "olaðanüstü" günü. -Ýþte Sonat'ýn hata yaptýðý o gündü bahsettiðin olaðanüstü gün. Yine kendinden emin, memleketin tüm gazetecilerini, Bayrak ve Enformasyon Dairesi'nin tüm personelini huzurda toplamýþ, Zafer'i de ortaya koymuþ, verip veriþtiriyordu. Tabii orada Güryel'le ben de vardým. Aðzýndan köpükler saçarak baðýrýyordu Sonat. "Siz kimsiniz? Nesiniz? Kendinizi ne zannediyorsunuz da koskoca Türkiye hükümetini küçük düþürmeye çalýþýyorsunuz?"dan baþlayýp nankörlüðümüzle sonuçlanan son derece kaliteli bir küfür edebiyatý sergiledi. Olay þuydu: Bir haber yayýnlamýþtýk, Rumlar Maðusa gümrüðünde alýkonan, Kýzýlay yardýmý olarak gelen çoraplarý gümrükten çaldý diye. Kýyamet koptu. Rumlarýn haddine mi düþmüþ Türkiye'nin çoraplarýný çalmak! Türkiye bu kadar güçsüz mü ki Rumlar böyle hýrsýzlýklara cüret edebilecek. Haber külliyen yalan. Maksat Türkiye'yi küçük düþürmek. Maksat halkýn moralini bozmak. O gün þuna inandým ki Sonat, son þansýný kullanmakta olduðunun farkýndaydý ve bu nedenle alabildiðine baðýrarak kendini tatmin etmeye çalýþýyordu. -Ama dananýn kuyruðu da bundan sonra kopuyordu... -Öyle. Toplantý bitince herkes basýn ataþeliðini terketti. Sevgili dostum Mustafa Güryel'e, "biraz bekle, biz gitmiyoruz" dedim. "Neden?" dedi. "Sonat'la konuþacaklarýmýz var" dedim. Herkes daðýldý. Üçümüz kaldýk. Doðrudan konuya girdim: -Üstad, dedim. Bugünkü toplantý pek iyi olmadý. Ayýp olmuyor mu böyle ikide birde basýný çaðýrarak birilerini aþaðýlamak? -Ben kimseyi aþaðýlamadým. Sadece hata yaptýðýnýzý söyledim. -Biz hata yapmadýk. Kaldý ki yapsak bile bu þekilde davranman gerekmezdi. Bizi çaðýrýr, oturur konuþurduk. -Çelebioðlu, biliyorsun ben seni severim. Amacým sizi kýrmak deðildi. Baþkalarýna ders olsun diye yaptým. -Bak üstadým, sen beni seviyorsun, ama ben seni sevmiyorum. Bu þekilde hareket ettiðin sürece de sevmeyeceðim. Ama konu o deðil. Þimdi ben size arkadaþýmla almýþ olduðum bir kararý söyleyim. Biz Zafer'i kapatýyoruz. Bunun da müsebbibi sizsiniz. Bunu böylece herkese duyuracaðýz. "Selâhattin Sonat bir gazeteyi kapattý" diye dünya âleme ilân edeceðiz. O zaman ayýkla sen de pirincin taþýný... Sonat, beklemediði bu çýkýþ karþýsýnda afalladý. Baðýrsa mý yoksa adam gibi konuþsa mý arasýnda gidip gelirken ikinciyi seçti ve yumuþak bir sesle: -Amacým, gazetenin kapanmasý deðildir. Siz beni yanlýþ anladýnýz, dedi. (Sürecek) GAYRI CÝDDÝ MUTFAK... Gazetemize elektronik mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz mutfak iþleri yapan isminin baþ harfleri de "C.M" olan þirketten þikayetçi oldu. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Aþaðýdaki þikayetimi ismim yayýnlanmamak suretiyle gazetinizde yayýnlarsanýz memnun olurum. Bir müteahhitin yaptýrmakta olduðu bir siteden ev satýn aldýk. Bu firmanýn mutfak ve dolaplarýný ayrýca duvar dolaplarý ve kapýlarýný yaptýrdýðý bir firma var... Bu þirketin özelliði iþi alana kadar þirin görünmek, her þeye kafa sallamak, iþi aldýktan sonra da ha bugün gelecek, ha yarýn gelecek diye müþterilerini sürekli bekletmek. Biz gerek müteahhit aracýlýðý ile gerekse de kendileriyle telefonda çok kez konuþtuk. Sürekli bir tarih veriyorlar ama gelmiyorlar. Gelmeyeceklerini de bildirmiyorlar. Kendilerine sebep sorduðumuzda, ya elemanlarý yurtdýþýnda, ya hasta, ya makineleri bozulmuþ filan. Biz de diyoruz ki herhangi bir problem varsa müþteriye bilgi verilsin. Biz de ona göre plan yapalým. Ayrýca firmanýn sahiplerinden olan bayanýn, müþterilerinin bu þikayetleri karþýsýnda özür dilemesi gerektiði yerde, hiç istifini bozmadan onlara aðýr sözler söylemesi de cabasý. Komþularýmýz da ayni problemleri yaþadýklarýný bizlere söylediler. Yani þu an bu sitede, Bu mutfak iþleri yapan þirketten memnun olan hiç kimse yoktur. Bu da demektir ki bize yaptýklarýný baþka insanlara da yapýyorlar. Böyle iþ ahlaký olmaz. Eðer yeterli personeli yoksa o zaman fazla iþ almayacak. Ya da þirketi büyütecek, kapasitesine göre hareket edecek. Hem sözünde durmayacaksýn, hem de müþteriden özür dilemeyeceksin, üstüne bir de müþteriye aðýr konuþacaksýn. Bu þikayeti yazmamdaki sebep, insanlarýmýzý firma seçerken çok dikkatli olmalarýný, ayni problemleri yaþamamalarýný saðlamak içindir." TELEFON KURBAN BAYRAMI'NDAN BERÝ KESÝK... Tepebaþý köyünden gazetemiz için torununa mesaj yazdýran ve ismini vermeyen yaþlý vatandaþýmýzýn mesajý þöyle: "Ben Tepebeþý köyünden arýyorum. Bu köyde yaþanan bir olayý size nakletmek niyetindeyim... Adýmý yazmayacaðým. Zaten bu yazýyý da torunum yazýyor, ben söylüyorum. Komþum köye ilk konan üç telefondan birisini alan kiþidir. Yani bir telefon muhtarlýða kondu, ikinci telefon da bu þahsa... Komþum aylardan beridir bozulan telefonunun tamir edilmesi için uðraþýp duruyor. Size bildirdiðimi bilse bana da küsecek... Kurban Bayramý'nda bu telefon bozuldu. Girne Telefon Dairesi'ne bildirdi... Ýlgilenen olmadý... Güzelyurt Telefon Dairesi'ne bildirdi... Onlar da ha yaptýlar ha yapacaklar derken iþi oluruna býraktýlar... Komþum son olarak Lefkoþa'ya merkeze þikayette bulundu. Gene tamir edilmedi. Telefonu için aylardýr maktu ücret ödüyor ama hizmet alamýyor. Ben bunu bir ayýp olarak gördüm. Yazýklar olsun diyorum... En büyük suçlu Hasan Taçoy'dur... Þimdiki Bayýndýrlýk Bakaný'na þimdilik birþey demem... Ama onun için de günü gelecek... Ben komþum adýna sesleniyorum. Gidip tamamen kesin ve ayýptýr, günahtýr maktu ücret almayýn, aldýklarýnýzýn da hesaplamasýný yaparak faiziyle geri ödeyin." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BAYRAM DEÐÝL SEYRAN DEÐÝL PAPA HRÝSTOFYAS'I NÝÇÝN ÖPTÜ? Bizim Mandra Kýzýlbaþ Kilisesi çevresinde baþlatýlan yol trafik düzenlemesinin yarým býrakýlmasý ve bir aydýr hiçbir ilerleme kaydedilmemesi, bölgede yaþanan trafik kaosunu gittikçe daha tehlikeli bir duruma sokmaktadýr. Asfaltlanmayan yolda oluþan derin çukurlar, sürücüler için büyük riskler oluþtururken, arabalarda da lâstik ve ön düzen namýna hiçbir þey kalmamýþtýr. Sokaktaki adam, "O yolu günde birkaç kez kullanmak zorunda olan insanlar söylüyor, Bulutoðlularý seçimi kaybederse bu yüzden kaybedecek" diyerek halkýn tepkisini ortaya döker.

8 8 6 Haziran 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... PAPA 16'INCI BENEDÝKT: Tanrý Kýbrýs'ý korusun n PAPA'YA 18 KARDÝNAL VE 80 GAZETECÝ EÞLÝK EDÝYOR... BÝNDEN FAZLA POLÝS GÜVENLÝK ÝÇÝN GÖREV BAÞINDA Kalabalýk bir heyetle dün Güney Kýbrýs'a giden Katolik dünyasýnýn ruhani lideri Papa 16'ýncý Benedikt'in temaslarý sürüyor. Dün sabah Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile görüþen Papa, bir gazeteci ordusu tarafýndan izleniyor. Ýzlediði güzergâhlar da polis tarafýndan olaðanüstü güvenlik önlemleriyle korunuyor. Papa Benedikt'in Kýbrýs ziyaretini "tarihi" olarak niteleyen Rum basýný ise, Papa'nýn temaslarýna oldukça geniþ bir þekilde fotoðraflarla yer verdi. Papa Benedikt'in protokol gereði Kýbrýs'taki Vatikan Büyükelçiliði'nin konuþlandýðý bölgede kalacaðý da belirtilirken, söz konusu yerin Baf kapýsýnýn karþýsýnda bulunduðunu ve halka açýk bir yer olmadýðýný bildirdi. Rum yazýlý basýnýnda yer alan haberlerde de, Papa'nýn Lefkoþa'da sýnýra yakýn BM'nin kontrolündeki ara bölge yakýnýndaki "Franciscan Katolik Manastýrý misafirhanesinde" kalacaðý ifade edilmiþti. Simerini gazetesi, "Papa Adamýza Kýbrýs'la Ýlgili Dualarýyla Birlikte Geldi... Kusursuz Bir Yunancayla; Tanrýnýn Ülkemizi Korumasýný Diledi- Papa'yý Rum Yönetimi Baþkaný Karþýladý, Öte Yandan Papa Binlerce Katolik Tarafýndan Tapýnma Nesnesi Oldu" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Papa'nýn adayý ziyaretinin ilk gününün "istenmeyen durumlar olmaksýzýn" geçtiðini bildirdi. Papa'ya ziyareti sýrasýnda 18 Kardinalin eþllik ettiðini yazan gazete, Papa'ya 80 gazeteci ve fotoðrafçýnýn eþlik ettiðini de kaydetti. Resmi karþýlama töreninin havaalaný terminalinde özel olarak tahsis edilmiþ alanda gerçekleþtirildiðini belirten gazete, Papa'nýn burada yaptýðý kýsa konuþmanýn ardýndan Kýbrýs ziyaretinin anýsýna daha sonraki bir aþamada havaalanýna ekilecek bir zeytin fidanýný kutsadýðýný ifade etti. Haberde, Papa'nýn havaalanýnda sadece taze portakal suyu içtiði de dile getirildi. Havaalanýndaki yaklaþýk bir saatlik resmi karþýlama töreninin akabinde Papa'nýn Kýbrýs ziyareti boyunca kullanacaðý zýrhlý araca bindiðini yazan gazete, Papa'nýn Aþaðý Baf'taki Agias Kiriakis Hrisopolitissas kilisesinin de bulunduðu Apostolos Pavlos sütununa gittiðini kaydetti. Papa'nýn havaalanýndan Aaðý Baf'a kadar izlediði güzergâhýn Rum Yönetimi ve Vatikan bayraklarýyla süslenmiþ olduðunu haber veren gazete, "eski Hristiyan Bazilikasýnýn" olduðu yerde Papa'yý dünyanýn farklý yerlerinden 4 binden fazla inananýn beklediðini iletti. Papa'yý bekleyenlerin çoðunluðunun Katolik olduklarý fakat aralarýnda birçok Ortodoks olduðu da ifade edildi. "BARIÞÇIL PROTESTO GÖSTERÝSÝ" Haberde, ellerinde üzerinde Papa aleyhinde sloganlar bulunan iki pankart taþýyan 6 kiþinin Papa'nýn izleyeceði güzergâh üzerinde bulunan Aþaðý Baf'taki Agion Anargiron kilisesinin karþýnda Papa'nýn geliþini protesto etmeye çalýþtýklarý; fakat polisin buna müdahale ettiði de belirtildi. Protesto gösterisinin barýþçýl nitelikte olduðunu savunan gazete, Papa aleyhindeki sloganlarýn küfür içermediðini fakat polislerin göstericilerden Papa ve konvoyu oradan geçmeden önce pankartlarýný indirmelerini istemesi üzerine bir arbede yaþandýðýný belirtti. PAPA ÝÇÝN BÝNDEN FAZLA POLÝS GÖREV YAPACAK Haberinde, Papa Benedikt için alýnan olaðan üstü güvenlik önlemlerine de deðinen gazete, havaalanýnda alýnan önlemler yanýsýra eski Limasol-Baf yolunun bir kýsmýnýn önceki gün öðlen 12'den öðleden sonra 4'e kadar kapalý tutulduðu ve bölgenin üzerinde helikopter uçtuðu haber verildi. Papa'yý karþýlama törenine katýlanlara sýký kontrol uygulandýðý belirtilirken, ayný sýký güvenlik önlemlerinin Aþaðý Baf'ta da alýndýðý ve ayinin gerçekleþtirildiði alana sadece önceden özel giriþ izni alanlarýn girmesine müsaade edildiði belirtildi. Gazete, adaya geliþinden ayrýlýþýna kadar, Papa için binden fazla polisin görev yapacaðýný da yazdý. HELÝKOPTERLE SÜREKLÝ KORUMA... Güney Kýbrýs'ý ziyaret etmekte olan Papa 16'ýncý Benedikt'in, önceki gün öðleden sonra sýralarýnda beraberindeki heyetle birlikte adayý ziyareti sýrasýnda kalacaðý yer olan Güney Lefkoþa'ya geldiðini yazan gazete, Papa Benedikt'in Protokol gereði Kýbrýs'taki Vatikan büyükelçiliðinin konuþlandýðý yerde kalacaðýný; söz konusu yerin Baf kapýsýnýn karþýsýnda bulunduðunu ve halka açýk bir yer olmadýðýný bildirdi. Söz konusu yerin üzerinde devamlý olarak Rum polisine ait helikopterin uçtuðu ifade edilirken, bölgenin polis tarafýndan sýký bir þekilde korunduðunu da iletildi. Papa Benedikt'i Lefkoþa'da yaþayan Katoliklerin karþýladýðý haber verilirken, Rum yazýlý basýnýnda yer alan haberlerde ise Papa'nýn Lefkoþa'da sýnýra yakýn BM'nin kontrolündeki ara bölge yakýnýndaki "Franciscan Katolik Manastýrý misafirhanesinde" kalacaðý belirtilmiþti. Bu arada, Papa'nýn ziyareti sýrasýnda pazar akþam üzeri 18.00'e kadar Baf-Rigeni caddeleri (Markos Drakos heykelinden Baf Kapýsý Polis Karakoluna kadar olan yer) ile Agiu Marona caddesinin trafiðe kapalý olacaðý da belirtildi. HRÝSTOFYAS: "DUANIZA ÝHTÝYACIMIZ VAR..." Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, havaalanýnda gerçekleþtirilen resmi karþýlama töreninde yaptýðý konuþmada Papa 16'ýncý Benedikt'in adaya gerçekleþtirdiði ziyaretin "kuþkusuz tarihi bir olay olduðunu" söyledi. Hristofyas Papa'ya atfen yaptýðý konuþmada, "Kýbrýs'ýn iþgal altýndaki topraklarda karþý karþýya bulunduðu zor duruma baðlý olarak sizin barýþ nasihatinize ihtiyacý var" dedi. "Kýbrýs'ýn bütünlük ve özgürlüðünü yeniden elde etmesi için, Papa'nýn duasý ve katkýsýna Fotoðraflar: Mustafa Erkan ihtiyacý olduðunu" dile getiren Hristofyas, Papa'nýn aralarýnda bulunacaðý günler için minnettar olduklarýný söyledi. "Kýbrýs'ýn iki bin yýllýk Hristiyan köklerine sahip havari topraðý olduðunu" ifade eden Hristofyas, "Kýbrýs'ýn manevi ve kültürel mirasýnýn büyük bir kýsmýnýn -Apostolos Varnavas'ýn mezarý ve manastýrý da dahil olmak üzere- ayný zamanda 500 civarýnda baþka dini anýtýn Türk ordusunun iþgali altýnda bulunmaya devam ettiðini" iddia etti. YUNANCA ÝFADELER Papa Benedikt ise havaalanýndaki kýsa konuþmasýnda, adanýn Hristiyan kültürel mirasýna atýfta bulundu ve yunanca olarak "Tanrý'nýn Kýbrýs'ý korumasý dileðinde" bulundu. Papa konuþmasýnda, "Kýbrýs'ýn dayanýklý bir Hristiyan geleneðiyle kutsandýðýný" da sözlerine ekledi. "TÜRK HRÝSTÝYANLAR VE TÜRK BAYRAÐI" Fileleftheros ise haberinde, Papa'yý karþýlamak için Baf'a Türk asýllý Hristiyanlarýn da geldiklerini ve ellerinde Türkiye bayraðý bulunduðunu yazdý. Papa'yý korumakla yükümlü güvenlik birimlerinin, olay yerinde hem Türk bayraðý hem de Yunan bayraðý bulunmasýndan dolayý endiþelendiklerini yazan gazete, güvenlik birimlerinin söz konusu þahýslarýn yanýna gittiðini ve bayraðý kendilerinden aldýðýný belirtti. PAPA HRÝSTOFYAS'IN ESKÝ LÝMUZÝNÝNÝ KULLANDI Mahi gazetesi ise Papa'nýn ara bölgeye yakýn bir yerde kalmasýnýn Rum polisi için "baþ aðrýsý" olduðunu belirttiði haberinde, Kýbrýs'taki Barýþ Gücünün bölgede gerekli önlemleri aldýðýný duyurdu. Bu arada haberde, Papa Benedikt'in Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'oýn eski limuzinini kullandýðý da belirtildi. RUM ÇEVRECÝLER HAREKETÝNDEN BÝR HEYET ANKARA'YA GÝDÝYOR Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nden bir heyet, Türkiye'deki Yeþiller Hareketi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenleyeceði uluslararasý konferansa katýlmak üzere bugün (dün) Ankara'ya gidiyor. Fileleftheros gazetesinin haberine göre heyette, partinin Akdeniz Yeþilleri Aðý Koordinatörü Evridiki Theopemptou ile partinin Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi üyesi Aleksia Sakadakis yer alýyor. YAKOVU-ÖZERSAY GÖRÜÞMESÝ 9 HAZÝRAN'DA Öte yandan Simerini, Yorgos Yakovu'nun Özersay'la görüþmesinin ardýndan yapmýþ olduðu kýsa açýklamada, 9 Haziran Çarþamba günü saat 15:00'te Özersay'la yeniden bir araya geleceklerini açýkladýðýný yazdý. Gazete, Yakovu'nun görüþmenin konusunun ne olacaðý ya da Hristofyas- Eroðlu görüþmesinin ne zaman yapýlacaðýna iliþkin ise herhangi bir açýklamada bulunmadýðýný belirtti. BELEDÝYELERDEN AVUSTRALYA'YA ZÝYARET Rum belediyelerden oluþan bir heyet, Avustralya'da Kýbrýs sorunu odaklý temaslarda bulundu. Fileleftheros gazetesinin haberine göre heyet, Güney Avustralya Baþbakaný Mike Rann, muhalefet lideri Ýsobel Redmond, West Torrens Belediye Baþkaný John Trainer ve diðer yetkililerle görüþtü. Habere göre heyet, temaslarý çerçevesinde Kýbrýs sorununun çözümü ve adanýn yeniden birleþmesi için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. ANKET HRÝSTOFYAS'A DESTEK YÜZDE 61 Güney Kýbrýs'taki "Pulse" þirketi, Rum siyasi partiler, parti liderleri ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas hakkýnda vatandaþýn nabzýný tutan bir anket yaptý. Fileleftheros gazetesine göre ankette, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas vatandaþlardan yüzde 61'lik oyla destek buldu ve son aylarda yapýlan anketlerdeki istikrarýný korudu. Ankete göre, birinci parti yüzde 28,6'lýk oyla DÝSÝ. DÝSÝ'yi yüzde 27,9'luk oranla iktidardaki AKEL, yüzde 12,8'le DÝKO, yüzde 8'le EDEK, yüzde 4,9'luk oranla EURO. KO ve yüzde 3,6'lýk oranla da Çevreciler ve Ekologlar izledi. Katýlýmcýlarýn yüzde 8,5'i ise henüz kime oy vereceklerine karar veremedikleri görüþünü dile getirirken, yüzde 5,7 oy kullanmayacaðýný ifade etti. Siyasi parti liderleri arasýnda ise en çok oyu yüzde 59'la AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu aldý. Kiprianu'yu yüzde 55'le DÝKO Baþkaný ve Meclis Baþkaný Marios Karoyan izledi. DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis ise yüzde 53 oyla üçüncü sýraya yerleþti. EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'ya destek yüzde 47, EURO. KO Baþkaný Dimitris Þilluris'e verilen olumlu oy ise yüzde 43. Çevreciler ve Ekologlar Genel Sekreteri Yoanna Panayotu ise sadece 49 olumlu, 31 de olumsuz oy aldý.

9 6 Haziran 2010 Pazar Tünel ALINTI MICHAEL JACKSON GÝBÝYDÝK Yýllar boyu laiklik adý altýnda antimüslüman kimlikle yetiþtik. Ýçten içe camilerin kilise gibi olmasýný arzu ettik. Fatih'e en çok Hrýstiyanlýða geçmedi diye kýzdýk. Yüzde 99'u Müslüman bir ülkeydik ama Müslümanlýðýmýzdan utandýk, Araplar gibi Müslüman olmadýðýmýzý ispata çalýþtýk. Biz steril Müslümandýk. Kimliðimizle çatýþma halindeydik. Derisinin rengini deðiþtirip beyaz olmaya çalýþan Michael Jackson gibiydik aslýnda. Müslümanlýðýmýz laik ruhumuzu yaralayan bir diken gibiydi. Gazze yardým gemileri nedeniyle ayný çeliþkiyi yaþadýk. Çünkü yardýmseverler Müslümandý. En çok bu rahatsýz etti laikçileri. Sakallý, baþörtülü Anadolu insanýn bu kadar öne çýkmasý, dünyanýn vicdanýný herekete geçirmesi. Onlar sayesinde, Ortadoðu eski Ortadoðu olmayacak, hepimiz bunu biliyoruz. ERGUN BABAHAN (Star) DÝPNOT Ýkinci Dünya Savaþýnda nazilerin elinden kurtulan Yahudileri Ýsrail'e taþýyan geminin adý "Exodus"tu. YAPMAZSAM BANA DA ARAP CEMAL DEMESÝNLER ARÞÝV TARÝH 28 Nisan 2009 KKTC için bugüne kadar verilen kararlarýn en önemlisi, en kritiði... Avrupa Birliði Adalet Divaný (ABAD) Orams davasýný yarýn karara baðlýyor. Gözden kaçmayanlar... HOCAEFENDÝ'NÝN MÜSLÜMANLIÐI Ortada çok çýplak bir gerçek var: Ýsrail askerleri 'uluslararasý sular'da Gazze'ye 'insani yardým malzemesi' götüren bir konvoya saldýrýp, 'silahsýz' dokuz Türk vatandaþýný öldürdüler. Bunda anlaþýlmayacak bir þey var mý? Yok. ABD Baþkan Yardýmcýsý Joseph Biden Ýsrail saldýrýsýnýn meþru olduðunu söylüyor, arkasýndan Hoca Efendi Ýsrail'e destek atýyor. Anlaþýlmayacak bir þey var mý bunda? Yok... Bu ne perhiz, bu ne Müslümanlýk turþusu... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "BM'nin daha etkin bir rol üstlenerek müzakerelerin temelinden sapan tarafý ortaya koymasýný beklemeyin. BM siyasi bir parti deðil." Aleksander DOWNER Aklýnýzda bulunsun Diþ röntgeninde risk Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmada, sk sýk diþ röntgeni çektiren hastalarda, tiroit kanserine yakalanma riskinin ciddi biçimde arttýðý ortaya çýktý. Araþtýrmacýlar, tiroit kanseri teþhisi konulmuþ 313 hastaya ve ayný sayýda saðlýklý kiþiye ne kadar diþ röntgeni çektirdiklerini sordu. En fazla dört diþ röntgeni çektiren kiþilerde tiroit kanserine yakalanma oraný saðlýklý kiþilere göre 2 kat fazla çýktý. Dört ila dokuz diþ röntgeni çektirenlerde bu oran 4 kat yükseldi. Brighton ve Sussex Týp Fakültesi araþtýrmacýlarý, en az 10 kez diþ röntgeni çekilen kiþilerde söz konusu kanser türünün ortaya çýkma riskinin 5 kat yükseldiðini de belirledi. "Yeni belediye meclis üyelerimle yeni dönemde daha güzel iþlere imza atacaðýma eminim." Cemal BULUTOÐLULARI Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... LAÝKLÝKTE PÝNEKLEYENLER Türkiye'de þu laiklik dedikleri meselede bir çarpýklýk var. Ýsrail'in yaptýklarýný deðerlendirmek konusunda laikler gerçekten sýnýfta kaldý bu sefer. O gemide senin o eleþtirmeye korktuðun Ýsrail devletinin askerleri göz göre göre insanlarý öldürürken, sen daha ne ýk-mýk ediyorsun ki... Ýsrail'i eleþtirmek laikliðinin karizmasýný mý bozacak? Ýsrailli yazarlar yerden yere vuruyor Ýsrail hükümetini. Sense hâlâ ayný laiklikte pinekliyorsun... The Economist: Ýsrail, bir zamanlar cesur Davud du þimdi mahallenin sakar kabadayýsý Ýsrail'in insani yardým taþýyan ve Gazze ablukasýný kýrmaya çalýþan gemiye yönelik saldýrýsýnýn büyük öfkeye yol açmasý kaçýnýlmazdý. Dünya bir kez daha, Ýsrail'in þiddete baþvurmaya hazýr olduðunu gördü. Bir zamanlar bir dizi Arap Calud'u sindiren cesur Davud olarak hayranlýk duyulan Ýsrail, artýk mahallenin sakar kabadayýsý. Ýsrail'i önemseyen herkes, ablukayla, Yahudi devletinin artan yalnýzlýðýyla ve barýþa giden yolla ilgili daha derin sorular sormalý. Filistinlileri hapseden politika, garip bir þekilde gardiyaný kuþatma altýnda býraktý. Gazzeliler büyük acý çektiler, boyun eðmediler. Hamas, Ýsrail hükümetinin umduðu gibi devrilmedi. Abluka Ýsrail'e sadece Arap ve Müslüman dünyada deðil, Avrupa'da da antipatiye neden oldu. Ýsrail'in bir zamanlar Ýran ve Türkiye dahil olmak üzere, bir dizi Arap olmayan ülkeyle sýcak iliþkileri vardý. Türkiye ile iliþkileri bozuldu, Ýsrail ender bulduðu Müslüman bir müttefikten mahrum kaldý. Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Gazze'yi tecrit etme çabasý nedeniyle, Ýsrail'in Hamas'tan daha kötü duruma düþmesi epey þaþýrtýcý. Amerika'daki karmaþýk huzursuzluk. Amerikalýlar hâlâ Filistinlilere kýyasla Ýsraillilere daha büyük bir sempatiyle yaklaþýyor. Fakat çok sayýda Yahudi ve Amerikalý, Amerika'nýn Netanyahu'nun þahin hükümetini robotvari bir biçimde desteklemesinden rahatsýz olmaya baþladý. Baþkan Obama, Filistinlilerin devlet sahibi olamamasýnýn Müslüman dünyada Amerikan karþýtý zehrin yayýlmasýna yol açtýðýný idrak ediyor. Mossad, Amerika'nýn Ýsrail'i artýk yük olarak görmeye baþladýðýný ilan etti. Obama, Yahudi devletini anlaþma konusunda dürtmeye kararlý. Obama Filistin topraklarýnda inþaatý devam eden Yahudi yerleþimlerinin, barýþ müzakerelerini zorlaþtýrdýðýný düþünüyor. Obama'nýn Ýsrail'e daha katý yaklaþmasý Ýsrail dahil herkesin çýkarýna. Bütün bunlara raðmen, bir anlaþma ihtimali hâlâ var. Ýki devletli çözümün çerçevesi ortada: Ýsrail büyük yerleþimlerden bazýlarýný elinde tutacak. Kudüs ortak baþkent olacak. Ýsrail teorik dönüþ hakký tanýyacak ve Yahudi Ýsraillilerin demografik üstünlüðünü tehdit etmeyecek þekilde az mülteci dönecek. Filistinliler 1948'de Ýsrail olan topraklardaki eski evlerine dönemeyeceklerini kabul edecek. BM'nin Gazze'ye giren çýkan mallarý ve insanlarý denetlemesiyle herþey düzelmeyecek fakat Arap dünyasý da Hamas'a, þiddeti reddetmesi, Ýsrailli sivillere roket atmayacaðýna dair söz vermesi ve anti-semitik tüzüðünü hükümsüz kýlmasý için baskýda bulunmalý. Obama liderliðindeki Batý da, Hamas'a, Yahudi devletini hemen tanýmasa bile Ýsrail'le müzakerelere baþlamasý yönünde çaðrýda bulunmalý. Bunlar kolay olmayacak. Ýsrail hâlâ bölgesel bir bilim, iþ ve kültür merkezi. Ýþgal ettiði topraklarda Filistinlilere acýmasýz davranmasýna raðmen hâlâ hareketli bir demokrasi. Fakat kendi baþýna sardýðý yalnýzlýk, Ýsrail'i sadece Filistinliler için deðil, kendi halký için de kötü bir yer haline getiriyor. Keþke idealizmini ve saðduyusunu geç kalmadan tazeleyebilse... (Baþyazý, 3 Haziran 2010)

10 10 6 Haziran 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Korkunç Bir Film 4 Türü: Yabancý Sinema STAR / 20:00 YÖNETMEN: DAVID ZUCKER OYUNCULAR: ANNA FARIS, REGINA HALL,CRAIG BIERKO, BILL PULLMAN Her zaman saf ve naif kýzýmýz Cindy Campbell (Anna Faris) bu yeni macerasýnda evde hastabakýcýlýðý konusunda kariyer yapma arayýþýndadýr. Hayaletlerin iþgali altýndaki çok eski bir evde yaþayan ürkütücü görünümlü yaþlý bir bayanýn (Cloris Leachman) yanýnda iþ bulmayý baþarýr. Komþu evdeki yakýþýklý gencin cazibesine kapýlan ve dünyayý ele geçirmeye niyetli uzaylý yaratýklarýn tehdidine maruz kalan Cindy'nin baþý bir kez daha derde girmiþtir. Korkusuz kahramanýmýz hemen harekete geçer ve çok uzaklardan gelen tekinsiz mesajlarý deþifre etme mücadelesine giriþir. En olmadýk mekânlarda sevgiyi ararken dünyamýzý kitlesel yýkýmdan kurtarmaya çalýþmaktadýr. Hayat kurtarýcý yanýtlarý bulmaya çabalarken uçak kazalarýyla, küstah ve cüretkar kör kýzlarla, kasaba delileriyle, uçuk kaçýk rapperlarla, tuhaf görünümlü makinelerle, uzaylý yaratýklarla, hatta Oprah ile karþýlaþýr. Cindy tüm bunlarý bir bir yaþarken izleyici kahkahalara boðulacaktýr. "Korkunç Bir Film"in dördüncü macerasýnda bu kez "Dünyalar Savaþý" ("War of the Worlds"), "Garez" ("The Grudge"), "Köy" ("The Village"), "Testere" ("Saw") ve "Testere 2" ("Saw 2"), "Milyon Dolarlýk Bebek" ("Million Dollar Baby"), "Brokeback Daðý" ("Brokeback Mountain") gibi ses getiren filmler ti'ye alýnýyor. Zorlu Arayýþ Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:30 Yönetmen:Siu-tung Ching Oyuncular: Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu Tatilini geçirmek için Tayland'a giden iki genç kýz, terörist bir grup tarafýndan kaçýrýlýr ve rehin alýnýr. Teröristlerin amacý, Guantanamo körfezinde rehin tutulan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný saðlamaktýr. Kýzlardan biri Amerikalý senatörün kýzý olduðundan kaçýrma olayý politik nedenlerle gerçekleþtirilememektedir. Tayland polisi olaya el atar ancak eski CIA ajaný olan Jake Hopper (Steven Seagal)'ýn kýzý Jessica'yý onlara býrakmaya hiç niyeti yoktur. Olayýn içine giren Jake zorlu bir arayýþ ve müthiç bir mücadele beklemektedir...aksiyon ve dövüþ filmlerinin vazgeçilmez ismi Steven Seaggal'dan muhteþem bir macera filmi... Aldatmaca Türü: Yabancý Sinema ATV / 23:10 Yönetmen : Jason Hreno Oyuncular : Peta Wilson, Stewart Bick, Melanie Nicholl,King,Conrad Pla, Francis X. McCarthy Türü : Gerilim / Dram Yapým Yýlý : 2004 Diane ve Rand'in kaygýsýz süren ideal hayatlarý, Rand'in en iyi arkadaþý Mitch onlarý dolandýrýnca kabusa döner. Saygýn bir yazýlým þirketinde mali iþler müdürü olarak çalýþan Rand, þirketin hazinesinden gizlice ve yerine koymak üzere, milyonlarca dolar borç almýþtýr. Mitch ise bu parayý kendi zimmetine geçirerek ortadan kaybolmuþtur. Bu utançla ve borçla yaþamayý kendisine yediremeyen Rand, güzel Diane'i tonlarca sýkýntýyla baþ baþa býrakarak intihar eder. California'ya ailesinin yanýna gitmeye karar veren genç kadýn, arabasý yolda arýzalandýðý ve tamir ettirecek parasý olmadýðý için, Midland'da küçük bir restoranda garson olarak çalýþmaya baþlar. Yýlan Gözler Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 00:00 Yönetmen: BRIAN DE PALM Oyuncular: NICOLAS CAGE, GARY SINISE, JOHN HEARD, CARLA GUGINO, STAN SHAW, KEVIN DUNN, MICHAEL RISPOLI Mesleðinde lekelenmiþ bir polis dedektifi olan Rick Santoro, bir aðýr siklet maçýný izlemek üzere eski bir arkadaþý Kevin Dunne ile buluþur. Geçmiþte denizci olan Dunne artýk Savunma Bakanlýðý'nda çalýþan yüksek rütbeli bir bürokrattýr ve bakan da bu önemli maçý izleyenler arasýndadýr. Fakat bakanýn maç sýrasýndaki bir suikast sonucu ölmesi, bütün salonu birbirine katar. Bir anda, salonda bulunan ondörtbin kiþi bu cinayetin hem tanýðý hem de sanýðý oluverir. Rick, bu olayý çözerse sahip olabileceði ünün etkisi ile hemen olaylarýn içine dalarken Kevin'in tek düþüncesi, kariyerini kurtarmak olacaktýr. DÜNYADAN... DÜNYADAN... 'En çirkin köpek' 17 yaþýnda öldü Kataraktlý patlak gözleri, sarkýk dili, birkaç azý diþi, ben ve sivilcelerle dolu lekeli teni ve tüysüz vücudu sayesinde 'dünyanýn en çirkin köpeði' unvanýný taþýyan Miss Ellie öldü. Sahibi Dawn Goehring, tüysüz Çin köpeði Ellie'nin yaþlýlýktan öldüðünü söyledi. 17 yaþýndaki Ellie geçen yýl ABD'de geleneksel olarak düzenlenen 'Dünyanýn En Çirkin Köpekleri' yarýþmasýndan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaþmýþtý. Pasifik adalarý batmýyor, geniþliyor Küresel ýsýnmanýn yol açtýðý iklim deðiþikliði nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin Pasifik Okyanusu'ndaki 'cennet adalarý'ný sular altýnda býrakacaðý tezi baþka bir bilimsel araþtýrma ile çürütüldü. Yeni Zelandalý bilim adamlarý, Pasifik'te bulunan 27 adayý inceledi. Bu adalarýn bugünkü halleri ile 60 yýl önce uydudan çekilmiþ görüntüleri karþýlaþtýrýldý. Geçen zaman diliminde deniz seviyesindeki 12 santimetrelik yükseliþ de hesaba katýlarak bu adalardan sadece 4'ünün küçüldüðü, diðerlerinin ise ayný yüzölçümüne sahip olduðu, hatta bazýlarýnýn daha da geniþlediði belirlendi. Jüpiter'in sýrrý 'felaket' çýktý Avustralyalý amatör astronom Anthony Wesley'nin teleskobuyla geçen yýl çektiði, dev Jüpiter Gezegeni'deki gizemli siyah lekenin sýrrý çözüldü. Wesley'nin Canberra'daki evinin bahçesinde teleskobuyla çektiði, Pasifik Okyanusu büyüklüðündeki lekeyi inceleyen astronomlar, görüntünün, geçen yýl 19 Temmuz'da meydana gelen astreoid çarpmasý sonucu oluþtuðunu ortaya çýkardý. Astreoidin, dünyaya çarpmasý halinde büyük bir felaket yaratabilecek, tam 487 metre geniþliðinde bir kütle olduðu hesaplandý. NASA'nýn bu açýklamayý yaptýðý gün Wesley, Jüpiter'e yeni bir göktaþýnýn düþtüðünü belirledi. Böylece amatör astronom, ilk kez Jüpiter'e gökcisminin düþme anýný görüntülemiþ oldu. Lazer yazýcýyla sipariþ organ.. Çok yakýnda! ABD'de California merkezli Organovo þirketinin geliþtirdiði lazer yazýcý benzeri prototip bir makinenin, yeni damarlar büyütebildiði açýklandý. Bu çok özel makinenin halen ofislerde ve evlerde kullanýlan 3 boyutlu lazer baský makinesinden tek farký, kaðýt ve metal yerine canlý dokularý kullanmasý. Lazer bazlý baský kafalarý, canlý hücreleri mikroskobik bir hassasiyetle ince jel halindeki tabakalara yerleþtiriyor. Ardýndan bu tabakalar kalýp halinde birbiri üstüne yerleþtiriliyor ve hücreler kaynaþmaya baþlayarak organý oluþturuyor. Sözkonusu tekniðin yaygýnlaþmasýyla insanlarýn yýllarca organ beklemesi tarihe karýþacak. Bisiklet telefon þarj edecek! Nokia, bisiklet sürerken cep telefonunun þarj edilmesini saðlayan þarj cihazý üretti. Cep telefonu üreticisi Nokia yaptýðý açýklamada, þarj cihazýnýn tekerlerin hareketinden enerji saðlayarak elektrik üreten bir dinamo kullandýðýný belirtti. Nokia Baþkan Yardýmcýsý Alex Lambeek, "Dünyada bisikletler ulaþýmýn en yaygýn yöntemlerinden biri. Böylece insanlarýn en çok yapmýþ olduðu aktiviteden daha fazla yararlanmalarýný saðlayacaðýz" dedi. Bisiklete takýlmasýný saðlayan bir tutucusu da olan þarj cihazý kitinin fiyatý ülkeye göre deðiþecek. Nokia sözcüsü, Kenya gibi ülkelerde cihazýn bedelinin 15 Euro (18.43 dolar) civarýnda olacaðýný söyledi. Telefonun þarjýnýn baþlamasý için bir bisiklet sürücüsünün saatte altý kilometre gitmesi gerekiyor. Pil modeline baðlý olarak þarj zamaný deðiþirken, 10 dadikalýk bir sürüþ 28 dakikalýk konuþma süresi yaratacak. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Köpeðini terk eden Türk'e hapis istemi ABD'nin New York þehrindeki Menford kasabasýnda yaþayan Türk genci Özkan Güleryüz (21), hayvanlara kötü muamele suçundan iki yýl hapis cezasýyla karþý karþýya. ABD basýnýn büyük ilgisini çeken olaya göre, iki yaþýndaki doberman-pincher karýþýmý köpeðini boþalttýðý evinde odaya kapatan Güleryüz, daha sonra çýkýp gitti. Havlama seslerini duyan komþularýn þikayeti üzerine Güleryüz'ün evine gelen polis, aç susuz kalmýþ köpeði buldu. Bir deri, bir kemik kalan köpeðe polis "Bone" (Kemik) ismini verdi. Polis þefi Roy Gross, basýn toplantýsýnda bir hafta aç ve susuz, sýcak ve havasýz bir ortamda tutulan köpeðin ölmek üzereyken bulunduðunu söyledi. ABD yasalarýna göre hayvanlara kötü muamele 2 yýla kadar hapis ile cezalandýrýlabiliyor. Hayvansever derneklerinin gösterdiði büyük tepki sonucu, Güleryüz'ün dava sonunda 2 yýl olan en yüksek hapis cezasýný alabileceði söyleniyor. Titan'da yaþam belirtileri Bilim insanlarý, Satürn gezegeninin en büyük uydusu olan Titan'da yaþam olabileceðine dair kanýt bulduklarýný açýkladýlar. Bazý basit yaþam formlarýnýn gezegenin atmosferini soluyup, yüzeyindeki maddelerle beslendiklerine dair izler bulundu. Nasa'nýn Cassini uydusunun gönderdiði verileri analiz eden bilim insanlarý, Titan'ýn yüzeyinin daðlar, göller ve ýrmaklarla dolu olduðunu, Güneþ Sistemi'nde Dünya'ya en çok benzeyen gezegenin Titan olduðunu söylüyorlar. Kimi organik bileþenler, daha önce Titan'da tespit edilmiþlerdi. Ancak Titan'ý kaplayan sývýnýn su deðil de metan olmasý yüzünden, araþtýrmacýlar metan temelli yaþam olabileceðini düþünmüyorlardý. Yapýlan araþtýrmalarda ortaya çýkan, Titan'ýn atmosferinde alçalan hidrojen gazýnýn, gizemli bir þekilde yüzeyde yok olmasýnýn, bu gazýn Titan'da yaþayan canlýlar tarafýndan tüketilmesi anlamýna geldiði düþünülüyor. Gezegendeki kimi kimyasallarýn güneþle etkileþime girmelerinin ardýndan atmosfere asetilen olarak karýþmasý gerekirken, bunun da olmamasý, yiyecek olarak tüketildiði þeklinde yorumlanýyor. Böylece, metan temelli yaþam için gerenek iki önemli kaynaðýn varolduðunu düþünen bilim insanlarý, Titan'da yaþamýn varlýðýnýn önemli bir ihtimal olduðunu vurgularken, bunun tahmin edilemeyen bir sebepten kaynaklanabileceðini de belirtiyorlar. Annelerini 7 yýl morgta beklettiler Avustralya'da, annelerin ölümünden sorumlu tuttuklarý hastaneyle kavgaya tutuþan üç kýz kardeþ, annelerinin tam yedi yýl morgda beklemesine neden oldu. June Woo adlý kadýn, 2002 yýlýnda Brisbane þehrinde bulunan Prenses Alexandra Hastanesi'nde hayatýný kaybettiðinde 82 yaþýndaydý. Annelerinin ölümünü kabullenemeyen üç kýzý, Catherine, Helena ve Rosemary Yu, hastane personelinin verdikleri ilaçlarla annelerinin ölümüne neden olduðunu ileri sürdü. Üç kýz kardeþ ayrýca, "kalp masajý uygulanmamasý" kararý bulunan annelerine kendilerine danýþýlmadan uygulandýðýný iddia etti ve hastaneyi mahkemeye verdi. Mahkemeye karþý açýlan dava tam yedi yýl sürdü. Bu süre boyunca Woo'nun cansýz bedeni hastanenin morgunda tutuldu. Ancak yýllar süren davalara raðmen mahkeme görevi kötüye kullanmaya dair bir kanýt bulamadý. Baþsavcý Cameron Dick, kýzkardeþlerin itirazlarýný geçersiz kýlarken, Woo'nun ölümü hakkýnda baþka bir soruþturma açýlmamasý kararý aldý. Karara göre, üç kýz kardeþe sadece anneleri gömmeleri veya krematoryum da küllerini almalarý seçeneði kaldý. Woo'nun davalarýný takip eden sorgu yargýcý Michael Barnes kardeþlerin "çözümlenemeyen keder" sorunu çektiklerini ve bu yüzden yýllar süren dava boyunca Woo'nun bedenine gereken "uygun davranýþýn gösterilmediðini" belirtti. Barnes, Woo'nun ölümünün vücudundaki çok yüksek miktarda bulunan potasyum nedeniyle akciðer ve böbreklerinin iflas etmesinden kaynaklandýðýný belirtti ve hastane kayýtlarýnýn doðru olduðunu söyledi.

11 6 Haziran 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Yumurta goydum tasa Fokur fokur gaynasa Hayatýn ne dadý var Güzelleri olmasa Ölü Ruhlar Ormaný Jean Christophe Grange DOÐAN KÝTAPÇILIK "Hakkýn en büyük teminatý hakkýna razý olmaktýr." Cicero Bir gece yataðýnda uyuyordun Uyanýverdin birden sessiz dünyaya Bir rüyanýn parçasýydý gözlerini açan Ve karanlýklar içindeydi odan Seni gören ben deðildim. Özdemir Asaf "Ben deðildim" adlý þiirinden " Bir Deniz Masalý"yla çevreye vurgu Lha - " Bir Deniz Masalý" adlý tiyatro oyunuyla çevre temizliðinin önemine dikkat çekildi. Levent Kolej Tiyatro Kulübü'nün bu yýl sahneye koyduðu oyunlar arasýnda yer alan " Bir Deniz Masalý" yetenekli oyuncu kadrosu ve ilginç dekorlarýnýn yanýsýra çevre temizliðinin önemi, çevre sorunlarýna karþý 'Altýn Kýzlar'ýn Blanche'si öldü Ayný evi paylaþan 4 dul kadýnýn hikayesini anlatan "Altýn Kýzlar" dizisinde Blanche Devereaux'u canlandýran Rue McClanahan, 76 yaþýnda öldü. Emmy ödüllü aktrisin menajeri, McClanahan'in felç geçirerek öldüðünü söyledi. Göðüs kanseri nedeniyle 1997 yýlýnda tedavi gören McClanahan, geçen yýl da kalp ameliyatý geçirmiþti. Televizyonlarda 1980'li yýllarda gösterilen "Altýn Kýzlar" dizisinde Dorothy'i canlandýran Bea Arthur 2009'da Sophia'yý canlandýran Estelle Getty de 2008'de yaþamýný yitirmiþti. Altýn Kýzlar'dan sadece Rose'u canlandýran 88 yaþýndaki Betty White hayatta kaldý. duyarlýlýðýn artýrýlmasýna yönelik mesajlarýyla da alkýþý hak etti. Arabahmet Kültür Merkezi'nde geçtiðimiz hafta sergilenen " Bir Deniz Masalý"nda deniz kirliliði, bu kirliliðin yarattýðý olumsuzluklari iki balýðýn yolculuðuyla ironik bir þekilde ele alýnýyor. Oyunun içeriði yanýsýra oyunda yer alan görkemli kýyafetler, ilginç danslar ve dekorlarýn ayrýca beðeni topladýðý " Bir Deniz Masalý"ný hazýrlayýp sahneye koyan Sema Topal sanata ilk adýmlarý burada atan öðrenci oyuncularýndan gurur duyduðunu vurguladý. " Bir Deniz Masalý" nýn bu yýlki sahne serüveni devam edecek. Baþkanla Monroe'nun birlikte tek fotoðrafý n Eski ABD Baþkaný John F. Kennedy ve efsane Hollywood aktrisi Marilyn Monroe'nun birlikte göründüðü tek fotoðraf yeni ortaya çýktý Eski ABD Baþkaný John F. Kennedy ve efsane Hollywood aktrisi Marilyn Monroe'nun birlikte göründüðü, 19 Mayýs 1962 tarihli bu siyah beyaz fotoðrafý Beyaz Saray fotoðrafçýsý Cecil Stoughton çekmiþ. Monroe'yu New York'taki Madison Square Garden'da þarký söylediði sýrada giydiði yýldýzlarla kaplý elbisesiyle gösteren karede kardeþi Robert F. Kennedy Monroe'ya doðru bakarken Baþkan Kennedy yüzünü kameradan uzaða, duvara çevirmiþ görünüyor. Gizli servisin çifti fotoðraflamamak konusunda açýk talimatlarý vardý çünkü bu ulusal bir skandala yol açabilirdi. Bu karenin yok olmamasýnýn nedeniyse yetkililer fotoðraflara el koyduðunda negatiflerin kurutucuda olmasý. Fotoðrafýn açýk artýrmada 23 bin dolara (yaklaþýk 37 bin TL) satýlmasý bekleniyor. Mark Twain'in otobiyografisi yayýmlanýyor "Tom Sawyer", "Huckleberry Finn" gibi romanlarýn yazarý olan Mark Twain'in ölümünden 100 yýl sonra yayýmlanmasýný vasiyet ettiði otobiyografisi bu sürenin dolmasý üzerine kitap haline getiriliyor. California Üniversitesi, otobiyografinin ilk bölümün kasýmda yayýmlanacaðýný açýkladý. Kitapta, Twain'in karýsýnýn ölümünden sonra birlikte olduðu sekreteri Isabel Van Kleek Lyon'la ilgili ilginç detaylar yer alýyor. Twain, Lyon'un kendisini baþtan çýkaran bir "sürtük" olduðunu söylüyor. Mektuplarý sahibini arýyor Rene Magritte'in yazdýðý 40'tan fazla mektup ve kartpostal, haziran ayýnda New York'ta satýþa çýkacak. Magritte ve þair arkadaþý Paul Colinet arasýndaki mektuplaþmalarýn, 200 ile 400 bin dolar arasýnda bir fiyata alýcý bulmasý bekleniyor. Mektuplarýn çoðu çizimler ve eskizler de içeriyor, hatta Magritte, þair arkadaþýndan tablolarýnýn isimleriyle ilgili tavsiyeler istiyor. Magritte'in mektuplaþmalarý, en son 1987 yýlýnda Londra'daki Sotheby's'de satýþa sunulmuþtu. Þimdiki koleksiyon ise, New York'taki Sotheby's'de Ýyi Kitaplar ve Elyazmalarý baþlýklý açýk artýrmada 18 haziranda satýlacak. Koleksiyonun en önemli parçalarý, yeni sahiplerine kavuþmadan önce Londra'daki sanatseverlerle de buluþuyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sharek 4 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Iron Man 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Beni Unutma ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Prince of Persia ( ) Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Shrek ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 6 Haziran 2010 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Bir kuruluþun çalýþma yöntemini belirleyen, bu kuruluþta çalýþanlarýn uyacaklarý kurallarýn yazýlý olduðu belge, yönetmelik. 2-Aþkla ilgili olan, aþký anlatan. Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmayan, saðlýklý, sýhhatli. 3-Adaletin, hukukun gerektirdiði veya birine ayýrdýðý þey, kazanç. Boþ, temelsiz, asýlsýz söz. 4-Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Toplum içindeki en küçük birlik. 5-Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Çocuðun bakým, eðitim ve öðretimiyle görevli kimse. 6-Uzaklýk bildirir. Çok anlayýþlý ve sezgili kimse. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen toprak. 7-Yýlýn onuncu ayý. Altýn. Ters okunuþu "Beyaz". 8-Boyayý inceltmek için kullanýlan sývý inceltici. Hafif ýslaklýk. 9-Bir ihtiyacý karþýlayacak maddelerden çok miktarda yýðma, istif. Çiçek koymak için kullanýlan kap. 10-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Mürekkep balýðýnýn bir türü. 11-Çoðu ipek, bir çeþit uzun, süslü üst giysisi. Ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KKTurkcell Karþýsý) Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gözdaðý vermek, korkutmak (iki kelime). 2-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. Bir nota. 3-Aðýza bir defada alýnýp götürülen yiyecek parçasý, sokum. Merhamete, vicdana veya mantýða dayanan adalet. 4-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Ýz, belirti. 5-Sývacý ve duvarcýlarýn cetvel gibi kullandýklarý uzun, ensiz ve düz tahta. Turpgillerden, yapraklarý salata gibi yenen, kokulu bir bitki. 6-Ýyi, pek iyi. Ýnce, keskin ses. Damarda bulunur. 7-Bir nota. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad. 8-Yaklaþýk olarak yirmibeþ, otuz yýllýk yaþ kümelerini oluþturan bireyler öbeði, kuþak, göbek. Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. 9-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. 10-Eskiden, on para deðerinde olan sikke. Bir þeyin fiyatýný artýrma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma. 11-Rumca'da "Bir". Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. KTHY KTHY'nin rakiplerine kalýyor CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, KTHY'ye ortak alýnmasý için yapýlacak ihalenin cumartesi günü açýlýp pazartesi günü kapatýlacak olmasýný eleþtirdi ve ihaleye KTHY'nýn rakibi 4 firmanýn katýlacaðýný kaydetti. Soyer yazýlý açýklamasýnda, ihaleyi alacak olan firmanýn belli olduðunu savunarak, "Þimdi 'tüm bu yapýlanlar, olan ve biten bu sonucu yaratmak içindi' dersek gerçeði ifade etmiþ olmaz mýyýz? Bu çok yanlýþ bir uygulamadýr, kabul edilmezdir. KKTC'yi 5. sýnýf bir ülke durumuna sokmak demektir" ifadelerini kullandý. "KTHY çalýþanlarý ne olacak SERDAR DENKTAÞ: KTHY peþkeþ çekiliyor Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, KTHY ile ilgili açýlan ihale konusunda, "Cuma günü sonuçlanan bir ihale þartnamesi sonrasýnda iki gün içinde neticelenecek bir ihale, þeffaflýktan uzak, karambole getirilmiþ bir peþkeþ çekme operasyonundan baþka bir þey olamaz" dedi. Ýhaleyi "bir beceriksizlik sürecinin sonu" olarak nitelendiren Denktaþ, "Yeterli zaman varken alýnmayan tedbirler sonucunda gelinen noktada turizm örgütlerinin ve ilgili diðer kesimlerin acilen ihtiyaç duyulan rakamý temin etme giriþimlerinin de red edilmesi, zamanýn böylesine kötü kullanýlmasý, bir ayý aþkýn bir süredir çözüm önerilerimiz olduðu iddialarýnýn kaale alýnmamasý, KTHY ÝHALESÝ Saner'den ihale ile ilgili açýklama n "5 YILLIÐINA ÝÞLETME ORTAÐI ALINACAK. ZAMAN KISITLI OLDUÐUNDAN ÝLGÝLÝ ÞARTLARA HAÝZ 8 FÝRMADAN TEKLÝF KABULÜ ÝÇÝN DAVETÝYE ÇIKARILDI" Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, KTHY ihalesiyle ilgili olarak, "Ýþletme ortaðý bulabilmek için çok kýsýtlý bir zaman bulunduðundan dün akþam tamamlanan ihale þartnamesiyle ihaleye çýkýlmýþ ve elden teklif almak suretiyle Türkiye'den Sivil Havacýlýðýn da onayýný alabilecek þart ve koþullarda haiz 8 firmadan teklif kabulü için davetiye çýkarýlmýþtýr" dedi. Ýhaleyle ilgili muhalefet partilerinin iddialarý üzerine TAK'a açýklama yapan Saner, KTHY'nin KKTC için önemine dikkat çekti ve þirketin bugün gelmiþ olduðu konum itibarýyla sürdürülebilir bir yapýdan çok uzaklaþtýðýný vurguladý. Saner, KTHY'nýn yaþatýlabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun yaklaþýk bir kaç hafta önce aldýðý karar uyarýnca bir iþletme ortaðý alarak yaþamýný devam ettirebilmesi için gerekli çalýþmalarýn baþladýðýný anlattý. Saner, þunlarý kaydetti: "KTHY'nýn bu çerçevede bir iþletme ortaðý bulabilmesi için önümüzde çok kýsýtlý bir zaman süreci bulunduðundan dolayý dün akþam tamamlanan ihale þartnamesi ile ihaleye çýkýlmýþ ve elden teklif almak suretiyle Türkiye'den Sivil Havacýlýðýn da onayýný alabilecek þart ve koþullarda IATA ve AOC sertifikasýna haiz 8 fýrmadan teklif kabulü için davetiye çýkarýlmýþtýr. ÝSRAÝL BU KEZ KAN DÖKMEDÝ Turizmimizin, hava ulaþýmýmýzýn en temel unsuru bu þekliyle yaralandýðý zaman geleceðimiz ne olacak" diye soran Soyer, "Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de tüm iyi niyetine karþýn önceden planlanmýþ bir oyunun sonuçlandýrýcýsý durumuna düþürüldüðünü" iddia etti. Bir yýldýr tüm muhalefet partilerinin hükümete çözüm için bir araya gelme çaðrýsý yaptýðýný hatýrlatan Soyer, "Mecliste temsil edilen dört parti aylar önce hükümete öneri sundu. Mecliste komite kuruldu. Ancak hükümet 'týs' demedi" ifadelerini de kullandý. hükümet tarafýndan KTHY'nin bilerek ve isteyerek bu duruma düþürüldüðünün en açýk ispatýdýr" dedi. Denktaþ yazýlý açýklamasýnda, KTHY'nýn verilmesi düþünülen kuruluþla ilgili hiç bir sorunlarý olmadýðýný da kaydederek, meselenin KTHY'nin düþürüldüðü durumu kabullenememeleri olduðunu vurguladý. KTHY'nin doðru yöntem ve yaklaþýmlarla, içine düþürüldüðü durumdan kurtarýlabilecek durumda olduðunu ifade eden Denktaþ, "Bir özel þirkete devredilmesi koþulu ile borçlarýn ertelenebilir olabileceði bir durumda, kararlý ve doðru adýmlarýn atýlmasý ile birlikte ayni imkan KTHY'ye tanýnmayacaksa, bunun ardýnda art niyet aramak hakkýndan kimse bizi uzak tutamaz" dedi. Rachel Corrie'ye de el kondu Ýsrail, Gazze'ye yardým götürmek isteyen Rachel Corrie isimli gemiye izin vermedi ve Ýsrail ordusu gemiye çýkmadan kontrol altýna aldý. Ýsrail ordusuna ait üç askeri gemi, "Rachel Corrie" gemisini takibe aldý. Gemi, Gazze'ye 50 mil yaklaþtýðýnda kontrol altýna alýndý. KTHY þu an mevcut 100 milyon dolar borcu ile yapýsýný sürdüremeyeceði gibi, bu ihale þartlarý gereði yapýsýna bir iþletme ortaðý alarak, 5 yýl süre ile elindeki en deðerli varlýðý olan slot haklarý da korunarak, bir iþletme ortaðý sayesinde yoluna devam edeceði düþünülmektedir. Borçta olan bir þirketin ve þirketin en deðerli varlýðý olan slotlarýnýn korunarak ihaleye çýkmasý diðer siyasi partiler tarafýndan 'peþkeþ' olarak nitelenmesine katýlmak mümkün deðildir. Negatif deðerli bir þirketin en deðerli varlýðý korunduktan sonra neyin peþkeþ çekildiðini halkýmýzýn takdirine býrakýyorum. KTHY'nýn bugüne niçin, nasýl ve hangi koþullarda geldiðini þu an deðiþik açýklamalar yapan siyasi partilerin çok iyi bildiðine inanmaktayým ve burada siyaset yapmak yerine birtakým olgularýn iyi deðerlendirilmesi gerektiði düþüncesindeyim. Bu ihaleye çýkýlýrken KTHY'ye beþ yýllýðýna bir iþletme ortaðý alýnacaktýr ve ihaleye katýlacak olan þirketlerin KTHY'yi nasýl ve hangi þekilde yöneteceðine dair ayrýntýlý açýklamalarýný, KTHY ile uçan hiçbir kimseyi de zarara sokmayacak þekilde ihale aþamasýnda deðerlendirdikten sonra yine halkýmýzla paylaþýlarak gerekli kararlar alýnacaktýr. Ýsrail ordusunun gemiye çýkmadan el koyduðu belirtildi. Ýsrail ordusunun Gazze'ye yardým götüren gemilere yaptýðý kanlý baskýnýn ardýndan, Ýrlanda bandýralý "Rachel Corrie" gemisinin akibeti merak ediliyordu. ÝSRAÝL'ÝN RACHEL CORRIE ÝLE MAVÝ MARMARA'YI KIYASLADI Netanyahu: Biri barýþ, diðeri nefret seferi Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Gazze yolunda seyreden Rachel Corrie adlý yardým gemisinin Ýsrail askerleri tarafýndan olaysýz bir þekilde Ýsrail askerlerince ele geçirilip yolundan çevrilmesinden sonra, "iki seferin farklý olduðunu" öne sürerek, Mavi Marmara'daki eylemcileri "teröre destek veren, þiddet yanlýsý eylemciler" olmakla suçladý. Rachel Corrie gemisindeki geliþmelerle ilgili brifing alan Netanyahu, 9 Türk vatandaþýnýn öldüðü, onlarcasýnýn yaralandýðý Mavi Marmara gemisinin Gazze yolculuðunu "nefret seferi" olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Bugün kendileriyle farklý düþündüðümüz, ama görüþlerine saygý duyduðumuz barýþ eylemcilerinin seferi ile terörizme destek veren þiddet yanlýsý eylemcilerin nefret seferi arasýndaki farký gördük" diye konuþtu. Netanyahu, hem daha önce hem de þimdi ayný prosedürü takip ettiklerini, gemilerin kontrol edildikten sonra yardým malzemelerinin Gazze'ye gönderilmesini amaçladýklarýný söyledi. Ancak Mavi Marmara gemisinde Ýsrail askerlerinin "radikal Ýslami aktivistlerce baltalar ve býçaklarla karþýlaþtýðýný" iddia eden Netanyahu, "Ýsrail meþru müdafaa hakkýný korumayý sürdürecektir" dedi. Netanyahu, bu kez uygulanan prosedürün, Gazze yolundaki diðer 6 gemiden 5'inde olduðu gibi, herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdiðini belirtti. Ýsrail'in Gazze'ye ablukasýný da savunan Ýsrail Baþbakaný, bunun Gazze Þeridi'nde "Ýran destekli" Hamas'ýn eline silah geçmesini önlemeyi amaçladýðýný öne sürerek, Gazze'de bir "Ýran limaný" oluþturulmasýna izin vermeyeceklerini ifade etti.

15 6 Haziran 2010 Pazar 15 Kolej sýnavýný kazananlar LEFKOÞA BUSE PAÞA 98 EMRE RUSO 98 EMRE VEÇHÝ 97 ARDA KORTAY 97 EGE KAÇMAZ 96 EGE BEREKETLÝGÝL 96 DERHAN YARKIN 95 BARIÞ ÇOBANOÐLU 95 CEM GÖKHAN 94 BÝLGEHAN DEMÝRCÝ 94 ERDAL GÜÇLÜ 94 HÜSEYÝN CAN AÐDELEN 92 NURÝYE GÜLAKDENÝZLÝ 91 YAVUZ KORMAN 91 AHMET GÖKÇEBEL 91 AYBERK BÝLÝR 91 CENKAY BIYIK 90 KAYRA KALE 90 HURÝYE TEKÝN 90 SULTAN KARATAÞ 90 EMRÝYE DAÐDELEN 90 GÜLAY BOZKURT 90 TUÐKAN DAVULCU 90 MERT YÜCEL 89 ASKAR MULÝN 89 HURÝYE GÜLPINAR 89 AHMET HARPER 89 EDA MANAVOÐLU 89 HÜSEYÝN EMÝNSEL 89 HÜSEYÝN UÐUR BÝROL 88 SEL AKSULAR 88 BULUNÇ MERT 88 SELÝN SEMÝN 88 BUÐRA BUBA 88 CAN YEÞÝLMEÞE 88 UÐUR METE ÇETÝNGÖZ 88 UÐURCAN SALMAN 88 RAYA KHASHMAN 87 NÝSAN ERKAN 87 ÖZDE BUDA 87 REÞAT A. HARMANDAÐLI 87 ÖZDECAN ÖZTEKÝNER 87 ERCEM YEÞÝL 86 NURSU TÝLKÝ 86 AHMET CEMAL 86 BEGÜM DOÐU 86 SEVÝLAY GAYÝ 86 SELÝN SOYKURT 85 NEVZAT ÞEHÝTOÐULLARI 85 BERKE YOÐURTCUOÐLU 85 ÇAÐLA ABBASOÐLU 85 MELTEM GÖKÇEBEL 85 GÜLDEREN ÖZTANSU 84 SELÝN BAÞMAN 84 MUHAMMED F. YEÞERSÝN 84 SÜNAY BALLIER 84 ÞEVKÝ KAYRA KELEÞ 84 TOLGA HAN DAYANIKLI 84 BURCU ELÝF YÜCE 83 MERYEM SILA DURMAZ 83 MERVE HALÝTOÐLU 83 KAAN SÜTCÜ 83 SENALP CANLIBEL 83 CAN ÞONYA 83 ATA BUÐRA 83 MELÝS EMEL 83 BUÐSE ELÝF YÜCE 82 DERAN SAÇAR 82 ESMEN TOPKAYALI 82 AYÞE COÞKUNER 82 MELÝH AKARSU 82 DÝLA KARAKIÞ 82 KEMAL YEÞÝLDAÐLI 82 SÝMRE ÝNALÖZ 82 OÐULCAN ERÇAL 82 ÝREM BAYRAKTAROÐLU 81 OSMAN CÝVAN 81 ÝPEK FATOÞ ZORBA 81 MÝRAY MENEKÞELÝ 80 AZRA NUR EKÝCÝ 80 ZEYNEP KEMALOÐULLARI 80 YAÐMUR GÜNEL 80 ALÇÝN KORKUT 80 Satýlýk villa Alagadi de 3+1 dubleks, denize sýfýr, klimalý, þömineli bahçesi parkeli, geniþ balkonlu villa. Fiyatý: Stg. Tel: ÞEBNEM MÜGE ÜZMEN 80 YAÐMUR ÞENYÝÐÝT 80 HAVVA ZEYBEK 80 SEVAL TALÝBOÐLU 80 DOÐUKAN REFÝK ALPÇIÐAY 79 MUSTAFA EFE ERDOÐAN 79 ALÝ ERDENAY 79 ULAÞ UÐUR ERDOÐDU 79 SURE KOÞULGAN 79 RABÝA KILIÇ 79 TUÐYAN KAVAZ 79 ÞENGÜL AMCAOÐLU 79 MEHMET CAN EVLÝYA 79 ALTAY DOÐAHAN 79 ERK EMÝNDAYI 79 ESRA YÖNLÜER 79 DOÐUKAN REDÝF 79 ERK ÖZKUNT 78 HATÝCE SAÝF 78 TUNA VEYSÝ 78 CEYHUN DAÐCAN 78 ASLI KARAMANO 78 AYÞE NUR KÖSE 78 ERSÝN EMÝR 78 HALÝDE UNUZ 78 ASENA ÇAPKIN 78 HÜSEYÝN BOZER 77 KAAN SAMÝÖZ 77 ÝDÝL KARAVELÝOÐLU 77 ZEKA HANSEL 77 MUSTAFA EMÝRTAÞ 77 LADEN BASRÝ 77 HASAN TAYIB SEMÝR 77 TUTKU DOÐAN 76 ONUR ONGUNER 76 CAN ERDEMLÝER 76 HACER ÇETÝN 76 MÜCESSEM KEKLÝK 76 MERVE SÖNMEYEN 76 CEMALÝYE YÖNLÜER 76 EMÝNE ÖZDEMÝR 76 PEMBE LAL ERGÝN 76 NÝLSU BÝRÞEN 76 GÝZEM DÝNDAR 75 KEMAL SOYLUKAL 75 ADNAN ÖZNAHÝT 75 BESTE SU ÖZARIN 75 UÐURCAN ÖZSÜTCÜ 75 TAN ÖZERK 75 DENÝZ DUMAN 75 RÝFAT ÝNCE 75 SAKÝNE TUTAMAN 75 MISRA EÐÝTMEN 75 DOÐA KURT 75 GAZÝ MAÐUSA ARDA HEPGÜLER 98 ÖZGÜN SERENGÜL KOCA 96 MEHMET ZORLU 95 BERK YAÐLI 90 SERMET ERSÖZ 90 BERKAY RASIH VAÝZ 90 EMRE TURGAL 89 BURAK DEMÝREL 88 OSMAN TANYELÝ 87 TUTKU KÜÇÜK 87 KEMAL GÜLOÐLU 86 GÜLÞEN ÜNVEREN 86 TÜRKAY SUNGURTEKÝN 85 VOLKAN KANDEMÝR 85 ÝREM DEMÝRCÝ 84 ERCE ÖZTÜRK 83 ATAKAN YAÞAR ZORLU 83 GÜLÇÝN SÜNGÜ 83 HÜSEYÝN GÜLTEKÝN 83 ELÝF NUR HANÇER 83 HÜSEYÝN MERT ERKCAN 83 YAÐMUR TÜRKMEN 82 METÝN TUÐCAN ÞÝRÝN 82 ARDIÇ TAÞCIOÐLU 82 AYSEL DÝLARA KASAP 82 GÖKHAN ÖZBEY 82 BAÞAK ODUNCUOÐLU 81 YELÝZ BAYRAKTAROÐLU 81 Satýlýk ev Çatalköy de 2+1 þömineli, klimalý, balkonlu ortak kullanýmlý havuzu ile satýlýk ev. Fiyatý: Stg. Tel: HÜSEYÝN GÜL 81 YÝÐÝT ALP ASLAN 80 ESEN TOLGAN 80 BERK TOPÇU 80 ASLI ÖZBAYRAK 80 TUNCEL ÇAYIR 79 MISRA VAMIK 79 PINAR ALTINIÞIK 79 AYBERK METE ORAL 79 SELÝN ACAN 79 BÜÞRA SUNGURLU 79 ASENA MENTEÞ 79 CEYHUN BAKKALOÐLU 79 ÇAÐLA HAMÝDE SOLMAN 78 MERVE YÜKSELEN 77 MEHMET KUÞ 77 VELÝ ZEKERÝYA YILDIRIM 77 YAVUZ SELÝM NURETTÝN 77 BÜÞRA SENÝN 77 FATOÞ KAYMAKLILI 76 ÝSMET ZAÝMAÐAOÐLU 76 BUSE ÇELEBÝ 76 FERÝDE ÖZTÝNEN 76 MUSTAFA ÝLKMAN 76 SALÝH AHMET 76 CÝHAN GÜDER 76 SEMRA HAYDAROÐULLARI 76 AYSU DURSUN 75 GÖKTUÐ MOHAÇ 75 BESTE CANSEVER 75 GÖKSEL KARAR 74 GÝZEM GÜNDEÐER 74 ÖZGÜL ERTUNALILAR 74 ELMAZÝYE RAMAZAN 74 ÇAÐRI ZORLU 74 ÇAÐIN SARI 74 JALDA YILMAZ 73 GÖKTÜRK BÝNER 73 EZGÝ EMÝROÐLULARI 73 GÜLÇE GÜL 73 MEHMET ÇAÐMEL 73 OÐUZ EVRAN 72 DENÝZ KIRLAR 72 ASPURÇE ERTÜZÜN 72 SEHAN ÞEYH 72 HÜLYA PLAKA 72 ÝZLEM SARPER 72 KAAN GÜZEL 72 BÝLGE BATU ODABAÞ 72 OLCAY MAHMUT AYKUT 72 GÝRNE MEHMET KAAN ÖZKAN 90 ÝBRAHÝM HALÝL SAVCI 89 HASAN SAYGINEL 87 KUTAY KUTLAY 85 CAN BARIÞ AKSAKAL 84 NÝHAT BURAK ÝÞLEYEN 83 GÜZEY AKNAR 81 ÝLSU ÇAÐRA 81 AYSU ARIK 80 FETÝNE SEL TÜZEL 79 SELAY DAÐAÞTI 79 AYÇA AYGIN 79 ÝREM AKYEL 79 KAYLA RAMÝS GÝRGEN 79 ECE KUMOVA 78 ZEYCAN ZEYNEP DOÐRUYOL 78 ALPER YALÇIN 78 SALÝH CAN ARSLAN 78 FERÝTCAN DEMELÝ 77 ECEM YILMAZ 77 BENSU BERK 77 SELÜN ÝLSEVEN 77 YALÇIN KAYA ÖSTOSUN 76 ECEMNAZ USLU 76 ASYA SOYLU 75 DORUK GÖZE DURNA 75 KAVAS ÇAÐLAYAN ÇAYBAÞI 74 OÐUZ YILDIRIM 73 FATIMA KASAP 73 Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: BURAKCAN ASÝT 73 KARDELEN ZENGÝN 72 GÜLTEN ÇOBANCIK 72 OÐUZ DERÝNALP 72 ERGÜN ARSLAN 71 SALÝH ÇANLAR 71 BÝLGE KAAN ÝPEK 71 SADRETTÝN COÞANER 71 OSMAN OTÇUOÐLU 71 UTKU ÞAHÝN 70 ÝBRAHÝM BOZKURT 70 ZEYNEP KAVAKLI 70 CEREN ERDOÐAN 69 PELÝNSU HAKALMAZ 69 BAÞAK CEREN AKPINAR 69 DOÐUKAN ERDOÐAN 69 HARUN AYDIN 69 NEZÝHE ALACAN 69 GÝZEM TAÞ 69 ASLIHAN KOÇ 68 ÞEVVAL ÇELÝKTEN 68 EMÝNE KEREMOÐLU 68 GÜZELYURT ERHAN EGE KEYVAN 96 SALÝH ALPCAN 91 HASAN ÇAKMAK 90 TOMAS KABARAN 90 HAKAN ERKOL 90 MELÝS ÇAKAR 88 AYÞE ÝLGEZEN 86 ÇAÐIL PEKÖZ 85 ÇÝLEM AKAY 84 YAÞAR BÝLGÝNERLER 84 EÞREF TALHA TURGUT 84 EMÝNE ÞENTÜRK 83 ÇAÐLA KAMBURCA 83 ALEYNA HAKUT 82 HAZAL CANBULAT 81 TAHÝR ÖZESEN 81 HASAN ÞERÝFOÐLU 81 SEVÝL ALTUNTAÞ 81 SEYÝT ALÝ KARATAN 81 EDA MULLAAZÝZ 80 UÐURCAN UZUNKAYA 80 KEREM YIRCALI 79 SUDE ÖZALAN 78 UÐUR ARSLAN 78 YILDIZ ÞAKACI 78 AÇELYA ÖZYÝÐÝT 77 MELÝS SEMÝR 77 BATURAY BÝBER 77 NAFÝYE MERCAN 77 FATMA ÝRDEM 77 EMEL ÇELÝK 76 RAMAZAN BARDAKÇIOÐLU 76 PEMBE SADRAZAM 76 GÖRKEM SARPOÐLU 76 EMÝNE ECE ERDEM 75 NERÝMAN DADAÞ 75 DOÐUKAN ÇELÝKKOL 74 AYÞE PÝLANCI 74 MERYEM TARKAN 73 BERKE ULUÞAN 73 EMÝNE ÇETÝNSEL 73 BUSE DÝNÇ 73 DOÐUKAN YURT 73 ÞEYMA SARMIÞ 73 ASYA ÞANYOL 72 LADEN ÖZREÇBEROÐLU 72 EMRE KARADAYI 72 ÇAÐRI YÜKSEL 72 TÜRKAN KIZILER 72 CAN ÖZTÜRK 71 MUKADDES AKYOL 71 AKÝLE DEREBEY 71 ÖZDEN SALTANAT 71 AHMET ULUHAN 71 Satýlýk araba BMW 320i, 2006 model, Km, gümüþ renk, özel yapým, full modifiye ve full ekstra, yýllýk BMW servisleri tamam, iç ve dýþ yeni gibi. 30,000 Euro Tel:

16 Þampiyon Schiavone Fransa Açýk Tenis Turnuvasý'nda kadýnlarda Francesca Schiavone þampiyon oldu. Finalde Avustralyalý Aamantha Stosur'ý 6-4 ve 7-6'lýk setlerle yenen Schiavone, 'Grand slam" turnuvasý kazanan ilk kadýn Ýtalyan' unvanýný da aldý. Play out maçlarýndan sonra küme düþmesi kesinleþen Türk Ocaðý, Türkmenköy maçýnda kural hatasý yapýldýðý gerekçesi ile Futbol Federasyonu'na itiraz etti Ocak, kurtulmaya çalýþýyor n Ligden küme düþmesi kesinleþen Türk Ocaðý belki bir umut gerekçesi ile kendine göre haklý sayýldýðý bir pozisyon için Türkmenköy maçýna itiraz etti n Türk Ocaðý yaptýðý itirazda Türkmenköy ile oynanan son maçta 90 1 de kendi lehlerine verilen ve futbolcularý Ertaç Taþkýran tarafýndan kullanýlan ancak gol ile sonuçlanmayan penaltý atýþý esnasýnda kural hatasý iþlendiði görüþündefly Oil 1. Ligi nden bir alt kümeye düþen Türk Ocaðý, Atatürk Stadý nda son oynadýðý ve maðlup olduðu Türkmenköy maçýnda kural hatasý yapýldýðý gerekçesi ile maçýn tekrarý için Futbol Federasyonu na baþvurdu. Ýtiraz dilekçesini Futbol Federasyonu na veren Türk Ocaðý yöneticileri, maçýn tekrarýný isterken Futbol Federasyonu yönetim kurulunun konuya hassasiyetle yaklaþmasýný bekliyor. Ýtiraz penaltý atýþýna Türk Ocaðý yaptýðý itirazda Türkmenköy ile oynanan son maçta 90 1 de kendi lehlerine Yýltan Muslu Genç Hakemleri Teþvik Ödülü 10 uncu kez sahibini buldu Olkan Özyanýk ödülünü aldý Kýbrýs Türk Futbol tarihine adýný yazdýran eski hakemlerimizden Merhum Yýltan Muslu anýsýna verilen Yýltan Muslu Genç Hakemleri Teþvik Ödülü önceki akþam sahibini buldu. Aramýzdan ayrýlýþýnýn 18 inci yýldönümünde anýlan Merhum Yýltan Muslu anýsýna bu yýl 10 uncusu verilen Yýltan Muslu Genç Hakemleri Teþvik Ödülü nü Olkan Özyanýk aldý Zet Karting & Leisure Centre Ltd. içerisindeki Z1 Cafe de düzenlenen ödül töreni kalabalýk bir katýlýmla gerçekleþti. Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði (KTFHGD) Baþkaný Savaþ Tilki, Asbaþkan Mehmet Malek, Merhum un Eþi Rasiha Muslu ve Merhum ile ayni dönemde hakemlik yapanlardan biri olan Özcan Özcanhan birer konuþma yaptýlar. Merhum un Eþi Rasiha Muslu, Yýltan Muslu nun anýsýný yaþatmaktan duyduðu mutluluða bu yýl, ayni jenerasyondan arkadaþlarýnýn da bir araya gelmesiyle ikiye katlandýðýný söyledi. KTFHGD Baþkaný Savaþ Tilki ise, Merhum Yýltan Muslu nun kiþiliðinden övgü ile söz etti ve Yýltan Muslu Genç Hakemleri Teþvik verilen ve futbolcularý Ertaç Taþkýran tarafýndan kullanýlan ancak gol ile sonuçlanmayan penaltý atýþý esnasýnda kural hatasý iþlendiði görüþünde. Hata düzeltilmezse ara emri için mahkemeye gidilecek Atatürk Stadý nda 29 Mayýs 2010 Cumartesi günü oynanan Türk Ocaðý, Türkmenköy karþýlaþmasýnýn ilave dakikalarýnda verilen penaltý atýþýnda gerçekleþtiði ileri sürülen kural hatasý ile ilgili olarak Futbol Federasyonunun hatayý düzeltmemesi sonrasýnda Türk Ocaðý yöneticilerinin konuyu mahkemeye intikal ettirecekleri ve liglerin durdurulmasý için Ara emri Ödülü ne layýk görülen Olkan Özyanýk ýn sorumluluðunun arttýðýný ve Yýltan Muslu nun yolundan yürümekle görevlendirildiðini belirtti. Yýltan Muslu Genç Hakemleri Teþvik Ödülü nün sahibi olan Olkan Özyanýk a ödülünü Merhum un Eþi Rasiha Muslu verirken; KTFHGD Baþkaný Savaþ Tilki de bir baþarý kutlama plaketi verdi. Sinevizyon gösterisinin de yapýldýðý örende ayrýca Merhum ile ayni dönemde hakemlik yapan 26 kiþiye de aný plaketleri verildi. alýnmasýna çalýþacaklarý öðrenildi. En büyük haksýzlýk bize yapýldý Türk Ocaðý Yönetim Kurulu üyesi Hasan Saltuk konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Yeni bir sistem hayata geçirildi. Bizce bu play out sistemi hatalar ile doluydu. Günün sonunda Kabak bizim baþýmýzda patlayarak hatalar sonrasýnda kümeden düþen takým olduk. Diðer takýmlar play out maçlarýna kaldýklarý zaman sakat futbolcularýný dinlendirerek cezalý duruma düþecek futbolcularý da kart gördürme ve cezalarýný sýfýra indirgeme suretiyle maçlara hazýr hale getirirken düþme potasýndan en uzak noktada bulunan biz yani Türk Ocaðý hatalarýn kurbaný olarak küme düþen takým olduk. Türk Ocaðý olarak biz bu sistemin hatalar içerdiðini hep söyledik. Düþme tehlikesinin içerisinde kendimizi görmediðimiz için diðer kulüpleri hep hatalar konusunda uyarmaya çalýþtýk. Ama bazý kulüp baþkanlarý bazý þeyleri tam incelemeden gidip parmak kaldýrdýklarý için hatalý sistemlerde hayata geçiriliyor. Ýtirazýmýzý yaptýk Türkmenköy ile oynadýðýmýz son maçýn 90+1 dakikasýnda penaltý atýþý kazandýk. Bize göre bu penaltý atýþý esnasýnda kural hatasý yapýldý. Kýsacasý penaltý atýþý kurallara aykýrý olarak kullanýldý. Biz Ocak olarak itiraz bedeli ne ise onu Futbol Federasyonu na yatýrdýk. Makbuzumuzu aldýk ve itirazýmýzý da Yýltan Muslu Genç Hakemleri Teþvik Ödülü geçmiþ yýllarda alan genç hakemler þöyle: 2001 Mehmet Sezener 2002 Serkan Þimþek 2003 Serdar Bilgimer 2004 Önder Güç 2005 Fehim Dayý 2006 Ali Çavuþ 2007 Osman Özpaþa 2008 Salih Tekirdaðlý 2009 Ali Özgül 2010 Olkan Özyanýk gerçekleþtirdik. Þimdi top Futbol Federasyonunda ve verilecek cevabý bekliyoruz. Cevap olumsuz olursa da yönetim olarak toplanýp karar alarak konuyu mahkemeye götüreceðiz. Mahkemeden Ara emri alarak hakkýmýzý orada arayacaðýz. Müracaatý aldýk yönetim görüþecek KTFF Baþkaný Ömer Adal ise yaptýðý açýklamada, Türk Ocaðý nýn, Türkmenköy ile oynadýðý maçta kural hatasý yapýldýðý iddiasý ile ilgili olarak federasyonuna müracaat ettiðini ve her müracaatta olduðu gibi Türk Ocaðý nýn müracaatýný da görüþüp karara baðlayacaklarýný söyledi. Bu konuda önceden birþey söylemenin doðru olmayacaðýna dikkat çeken Adal, Yönetim Kurulu ndan nasýl bir karar çýkacaðýný bilemediðini ifade etti. Düzkaya, gelir kaynaklarý yaratýyor n Çatalköy Nihat Baðcýer Stadý yanýnda yap-iþletdevret modeli ile dükkanlar yaptýran Düzkaya bu senenin sonunda gelir elde etmeye baþlayacak Futbolda en büyük sýkýntý olarak kabul edilen bir kulübün sabit gelirinin olmamasý sorunu Düzkaya'da artýk aþýlmýþ durumda. Düzkaya Kulüp Baþkaný Mehmet Hulusioðlu giriþimleriyle bundan birkaç yýl önce yapiþlet-devret modeline uygun olarak Çatalköy Nihat Baðcýer Stadý etrafýnda inþa edilen binalardan elde edilecek gelirler kulübü büyük oranda rahatlatacak. Mehmet Hulusioðlu konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "1.Ligden 2.Lige düþtükten sonra oturup projeler ürettik. Kulübe gelir saðlayýcý bir yapýlanmaya gidilmediði sürece 1.Lige tekrar dönmenin bir anlamýnýn olmayacaðý konusunda fikir birliðine vardýk. Sahamýzýn etrafýnda yapiþlet-devret modeli ile dükkanlar inþa edilmesini saðladýk. Yapýlan dükkanlarýn yarýsýndan önümüzdeki yýl itibarýyle kulübümüze gelir akýþý baþlayacaktýr. Bu da Düzkaya yönetiminde görev yapanlar için sabit bir gelir olacaktýr." Mehmet Hulusioðlu açýklamalarýna devamla þunlarý söyledi: "Uzun bir zamandan beridir kulüp baþkanlýðý görevini yürütmekteyim. Bu dönem yerel seçimlerde Çatalköy'de baðýmsýz belediye baþkan adayý oldum. Kazanmam halinde kulüp baþkanlýðýna devam edip etmeyeceðimi henüz bilmiyorum. Bildiðim þu ki kazanýrsam Çatalköy'e hizmete sadece kulüp baþkanlýðý ile sýnýrlý olmayýp daha geniþ bir hizmet anlayýþý içerisine gireceðim." ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Bir tokat Ruma Bir tokat Türke

Bir tokat Ruma Bir tokat Türke Ersin Tatar, "Büyükelçi Fakýlý 2 bin 700 TL emekli maaþý alacak" diyor. Yani bizdeki durumla kýyaslýyor... Kirazýn Türkiye'deki fiyatý ile buradaki fiyatýný da kýyasladý mý acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı