Israil filosu adaya geliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Israil filosu adaya geliyor"

Transkript

1 Dikmen çöplüðü, tarihinin en renkli gününü yaþamýþ dün... Çöplükteki konser saraylardaki konserlerden daha muhteþemdi! Memleketimizin þanýna da zaten bu yaraþýr deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3090 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝSTER ÝNGÝLÝZCE SÖYLE, ÝSTER ÝBRANÝCE l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KTHY'nýn Sonuna Gelindi... Zübeyir Aðaoðlu TIKLAYIP ÝZLEYÝN Ali Osman GÜNEYDE HAYAT KADINLARI AZALDI Erdoðan Baybars YAKIÞIKLI KELÝMELER VE YAKIÞIKSIZ DAVRANIÞLAR Elvan Levent KRÝZE DOÐRU MU? Mehmet Levent Kolej sýnavýný kazananlarýn tam listesi 19. sayfada Tüm dünyadan Ýsrail e protestolar yaðarken, Güney Kýbrýs Ýsrail ile al gülüm ver gülüm havalarýna girdi... Ýsrail, yardým gemilerine izin vermeyen Rum hükümetine tebrik mesajý gönderdi... Israil filosu adaya geliyor Ýsrail adadaki Türk iþgalinin sonlandýrýlmasýný talep edecek Düþmanýmýn düþmaný dostumdur mantýðý bir kere daha kendini gösterdi. Kýbrýs taki Türk iþgalini protesto etmek için Ýsrail Kýbrýs a bir gemi filosu göndermeye hazýrlanýyor... n Ýsrail filosu, Türk iþgalinin bitmesi ve Kýbrýs ýn kuzey kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti yle birleþmesi talebiyle yola çýkacak... n Ýsarail de yayýnlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, gelecek hafta yola çýkacak olan gemi filosunda tanýnmýþ isimler de olacak... n Filonun maddi finansmanýnýn adý açýklanmayan zengin bir Ýsrailli iþadamý tarafýndan karþýlanacaðý haber veriliyor... l 4. sayfada Tarihimizde bir ilk daha Dikmen çöplüðünde konser n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Dillirga çorbasý n2. sayfada

2 BOSTANCI'DA KUNDAKLAMA Aþaðý Bostancý'da dün sabah meydana gelen kundaklama olayýnda bir kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, saat sýralarýnda Cemal Said'e ait ambardaki eþyalarý ateþe vererek yangýna neden olan 52 yaþýndaki N.S. tutuklandý. KOCASINI BIÇAKLADI, TUTUKLANDI Alayköy'de önceki gece kocasýný býçaklayan 34 yaþýndaki kadýn tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, boþanma aþamasýnda olduðu eþi T.E'yi "kendisinden izinsiz eve geldiði" gerekçesiyle sol meme alt kýsmýndan býçaklayan kadýn tutuklanýrken, býçaklanan eþ de Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. TURÝZMDE EN BÜYÜK SORUN ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) Baþkaný Hasan Karlýtaþ, bozulmamýþ çevrenin turizm için en büyük çekim noktasý olduðunu vurguladý ve turizmde çevre dostu bir geliþimin hedef seçilmesini savunduklarýný ifade etti. KKTC'nin turizm sektöründeki en büyük sorunlarýndan birinin çevre kirliliði olduðuna dikkat çeken Karlýtaþ, yol boyunca atýlan çöpler, biriken kirlilik ve hayvan ölülerinin turistlerin büyük tepkisine neden olduðunu belirtti. ÇAVUÞOÐLU, ANKARA'DA TEMASLAR YAPTI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile görüþmek ve "8'inci Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Ödül Töreni"ne katýlmak amacýyla Ankara'ya gitti. Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile saat 11.00'de bir araya gelen Çavuþoðlu, saat 14:30'da ise bu yýl 8. düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Ödül Töreni'ne katýldý. Çavuþoðlu'na ziyaretinde Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel eþlik ediyor. SUÝÇMEZ PAPA'YA DAVETÝNÝ YÝNELEDÝ Din Ýþleri Baþkaný Dr. Yusuf Suiçmez, Kýbrýs Rum kesimine giden Papa 16. Benediktus'a KKTC'ye davetini yineleyerek, Kýbrýs'ýn iki tarafýný da ziyaretin ''dinler arasý diyaloða ve müzakerelere yönelik destek mesajý açýsýndan iyi bir fýrsat olacaðýný'' bildirdi. Kýbrýs Rum kesiminde bulunan Papa 16. Benediktus'a Birleþmiþ Milletler (BM) aracýlýðýyla dün bir davet mektubu gönderen Suiçmez, mektubun bir kopyasýný Anadolu Ajansý'na da verdi. Mektubunda, ''Kýbrýs'a planlanan ziyaretiniz kapsamýnda yazýyorum ve bu tarihi fýrsat kapsamýnda Kuzey Kýbrýs'ý da ziyaret etmenizin önemini vurgulamak istiyorum'' diyen KKTC Diniþleri Baþkaný Suiçmez, Kýbrýs'ýn, Müslüman Kýbrýslý Tükler ve Ortodoks Hristiyan Rumlarla, Ermeni, Maronit ve Katolikler gibi küçük dinsel gruplarýn yurdu olduðuna vurgu yaptý. ÝSRAÝL: ÝRLANDA GEMÝSÝNDE GÜÇ KULLANILMADI Ýsrail askerlerinin Ýrlanda'dan yola çýkan Rachel Corrie yardým gemisine çýkmalarý ve geminin rotasýný Aþdod limanýna çevirmelerinin ardýndan Ýsrailli bir Savunma Bakanlýðý kaynaðý, "gemide ne güç kullanýldýðýný ne de kurþun atýldýðýný" belirtti. Gemiye çýkýlmasý sýrasýnda gemilerdekilerden herhangi bir direniþ gelmediði bildirilmiþti. Ýsrailli savunma yetkilisi, bu gemidekilerin askerlere zarar verme gibi bir planlarý olmadýðýný söyledi. Bir Ýsrailli hükümet yetkilisi de Ynet haber sitesine gemide herhangi bir olay çýkmamasýndan ve Ýsrail ile Ýrlanda arasýndaki önemli görüþ farklýlýklarýna raðmen Ýrlanda hükümetinin konuya yaklaþýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin basýnýna bakarsanýz, Türkiye Ýsrail'e saðlam bir ders verdi. Artýk Ýsrail'in dünyada haysiyeti kalmadý. Türkiye Ýsrail'e karþý Davos'ta, Baþbakaný Erdoðan'la baþlattýðý "One minute" politikasý ile Arap dünyasýnýn gönlünde kurduðu tahta, bu son hareketi ile çýktý oturdu. Denenler doðruysa Arap dünyasý, "Ýsrail'e karþý bugüne kadar iki yürekli lider gördük, birisi Mýsýrlý Cemal Abdülnasýr, diðeri Recep Tayyip Erdoðan" der hale geldi. Cemal Abdülnasýr'ýn sonu belli... Ýsrail'in karþýsýnda aldýðý maðlubiyetin utancýnýn altýndan kalkamadý. Ve zamansýz öldü gitti. Tanrý Recep Tayyip Erdoðan'ý Ýsrail'in þerrinden korusun... Sonu benzemesin... Doðrusunu istersanýz, Kýbrýs'ýn dýþýnda kalan ve Türkiye'nin bulaþtýðý meseleler üzerinde durmayý, görüþ belirtmeyi hiç sevmem. Bir kere benim damarlarýmda Denktaþ Bey'in damarlarýnda dolaþan asil Türk Milleti'nin kanýnýn dolaþmadýðýný bilirim. Gene Denktaþ Bey köklerini Karaman'a götürür. Ama ben köklerimin Anadolu, ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmadýðýný da bilirim. Bizim köklerimiz bu Kýbrýs'tadýr. Kýbrýslý, "halis muhlis Kýbrýslý" der ya, onlardan... Ayrýca "Türkiye bizi Ýngiliz'e sattý" dediðim için 1974 Mart'ýnda Öðretmenler Sendikasý'nýn Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber tutuklanmýþ ve diðer bir arkadaþla, birimiz Askeri Disiplin Kurulu'nda, birimiz Askeri Mahkeme'de yargýlanarak hapse atýlmýþ bir insaným. Gerekçe, "Türkiye'ye hakaret"... Sýk sýk "þeytan gelip üzerime oturur da beni fitillemez" dersam yalan olur. "Gailesi seni mi tuttu be? Ne garýþýn sen bu iþlere? Yoksa bir bok yediðini mi sanýrsýn? Aðzýnýn payýný kaç defa alacan?" der durur. Yalan mý? DÝLLÝRGA ÇORBASI Ama ne diyelim? Nasýl olduysa oldu, bir toplumun içerisinde buldun kendini. Ve ondan evvel bu dünyada bulundun... Yaþayarak da þunu öðrendin: Ýnsanýn dini, ýrký, milliyeti yoktur. Bunlarýn hepsi, hakyiyicilerin insanlýðý sömürmek için icadettikleri en güçlü silahlardandýr. Tabii yaþayarak þunu da öðrendin: Dünyada 2 millet vardýr. Biri emek, öteki özel sermaye... Bu dünyaya, bu topluma zaten taraflardan birisi olarak geldin. Yani dünyaya ayak bastýðýn andan itibaren görevin bellidir. Ya görevini yapacaksýn, ya da taraf deðiþeceksin. Veya rüzgarýn estiði tarafa kamýþ gibi eðileceksin. Sadece insan için deðil, her canlý yaratýk Bir kere benim damarlarýmda Denktaþ Bey'in damarlarýnda dolaþan asil Türk Milleti'nin kanýnýn dolaþmadýðýný bilirim. Gene Denktaþ Bey köklerini Karaman'a götürür. Ama ben köklerimin Anadolu, ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmadýðýný da bilirim. için en onurlu davranýþ, gerektiðinde diklenmeyi becerebilmektir. Özellikle insan için... Oysa bu konuda insanýn hayvanlardan alacaðý ders çoktur... Her neysa... Her þeyi gene karmakarýþ ettik... Dillirga çorbasý... Bu konuda mesele þu: Osmanlý kafasýný deðiþtirmek lazým. Deðiþtiremezsan hep sýrtýn yerde ama, kendini hep galip sayarsýn. Pilevne Savaþý gibi. Hani hakkýnda güzel bir de türkü yakýldý. Tuna nehri akmam diyor / Kenarýmý yýkmam diyor / Þanlý Gazi Osman Paþa / Pilevne'den çýkmam diyor. Oysa kale Ruslarýn eline geçti, Osman Paþa esir düþtü. Ama Osmanlý-Türk tarihinde bu bir zaferdir. Yerimiz kalmadý, teferruat veremeyiz. Örneðin Kunuri Savaþý... Zafer ilan edildi ama, büyük bir hezimettir. Emin Nazýf Hoca'dan esinlenerek söyleyelim: Ödünç kafa ile bir yere varýlmaz. Osmanlý kafasýný býrak ve kendi kafaný kullan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝSTER ÝNGÝLÝZCE SÖYLE, ÝSTER ÝBRANÝCE Öyle buyurmuþ onlarýn Tanrýsý... On Emir göndermiþ onlara... "Bu On Emir sizi adam eder" demiþ... Altýncý emir: -Öldürmeyeceksin! "You shall not kill" yani... Ýsterlerse Ýbranice de söylersin sen deðil mi? Kürtlere Kürtçe söylediðin gibi... Biz de Kýbrýslýca söyleriz, ama anlamazlar ki... Tanrýlar çoktan ihanete uðramýþlar... Git bak Kudüs'teki Aðlama Duvarý'na... Gözyaþlarýndan incelmiþ... Pýnar olmuþ günahlarý... Akýyor da akýyor... Baf Kapýsý'na dayanan Papa dua ediyor bizim için... Söyle kardeþ... Bir yanaðýna vururlarsa diðerini de çevirecek misin? Sen istediðin kadar söyle... Çince... Japonca... Hintçe de söyle... Öldürmeyeceksin! Öldürecek ey Musa... Öldürecek! Bak ne hava þimdi bu hava... Ýki gemiyi kýyaslýyorlar... Türk gemisi ile Ýrlanda gemisini... Birinin seferi nefret seferi, diðerinin seferi ise dostluk seferiymiþ!.. Kötü kokuyor Akdeniz'in havasý... Çok kötü... "Düþmanýmýn düþmaný dostumdur" makamý takýlmýþ yine eski gramafona... Yoldaþýmýz Hristofyas ile Netenyahu'nun balayý dönemi... Bir tebrik mesajý ulaþmýþ Telaviv'den Lefkoþa'ya... Papa tam da dua ederken Baf Kapýsý'nda... Bayram deðil, seyran deðil... Ne bu tebrik?.. 'Çok sorumlu' davranmýþ bu meselede Rum kardeþlerimiz!.. Gemileri limana yanaþtýrmamýþlar... Bu tebrik bunun için iþte... Hristofyas'a koca bir aferin... Merak etmeyin ama... Tebrikle kalmayacak yalnýz... Arkasý da gelecek... Yemeðin sonunda gelen tatlýlar gibi... Bir filo gönderecekmiþ Ýsrail Kýbrýs'a... Türk iþgalini protesto için! Ýþte Ýsrail'in talebi: "Türk iþgalinin bitmesi ve kuzey kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti'yle birleþmesi"... Türkiye ile arasý limonileþince bizi de hatýrlamýþ demek Yahudi kardeþlerimiz... Eksik olmasýnlar... Zaten bu yurt bir bakýma onlarýn da yurdu! Tevrat'ta vadedilen kutsal topraklar... Kýbrýs topraklarý... Bakarsýnýz bir gün takkeli ve bol sakallý adamlardan geçilmez burasý... Zaten Girne'ye ve Karpaz'a boþuna mý yatýrým yaptýlar?.. Yýllar önce tadýna baktýlar... "Exodus" gemisi gelip limana dayandý... Maðusa'ya çýktýlar... Karakol bölgesinde çadýr kurdular... Bunlar da hep Ýngiliz iþi... Nazilerden kurtulan Yahudi kardeþlerimizi taþýyan Exodus gemisini yaklaþtýrmamýþ kutsal topraklara... Kýbrýs'a yollamýþ... Burada barýndýrmýþ onlarý... Ta ki Ýsrail devleti kurulana kadar... Ýngiliz ipiyle kuyuya hiç inilir mi? Ayak bastýðý her yeri bölüp de gitmiþ... Hindistan'ý... Filistin'i... Yemen'i... Ve de Kýbrýs'ta bizi... Ýki parçacýk yaratmýþ her birinden... Silah da tutuþturmuþ elimize sonra... Gebertelim diye birbirimizi... Haberiniz olsun... Ýsrail filosu dayanacak yakýnda limanlarýmýza... Yeni bir sayfa açýlýyor burada... Kalimerhaba deðil, þalom sesleri duyacaksýnýz yakýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝNSANLIK DRAMI Dün gün boyu bir açýklama bekledik hükümetten... Karþýyaka köyünde evleri açýk artýrmayla bugün satýlýða çýkarýlacak olan Ýngiliz aileler için... Bu rezil satýþý durdurduklarýna dair bir karar... Ama göremedik... Belki yapmýþlardýr da bizim elimize ulaþmadý... Bilemeyiz... Eðer hükümet bu adýmý atmadýysa ve bu satýþý durdurmuyorsa, çok yazýk... O insanlarýn hiçbir günahý yok... Parasýný ödemiþler evlerinin... Müteahhit arsayý ipoteðe vermiþse ve bankaya borcunu ödememiþse, ne yapsýnlar... Bir suç mu bu? Müteahhite çýkarýlmaz da alýcýya mý çýkarýlýr bu fatura? Dün Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak da bir bildiri yayýnladý ve bir "Ýnsanlýk dramý" olarak niteledi bunu... Ývedi bir çözüm bulunmasý için çaðrýda bulundu... Bakalým hükümette var mý bu saðduyu... * HAPÝSANEDE ÝNTÝHAR Geçtiðimiz gün bir mahkum intihara teþebbüs etmiþ hapisanede... Hücresinde kendini asmýþ Selami Bayram... Ancak gardiyanlarýn son anda müdahalesiyle kurtarýlmýþ... Ýpten alýnmýþ, kendisine kasaj yapýlmýþ ve hastaneye gönderilmiþ... Ne var ki hastanedeki tedavi yeterli olmamýþ ve dün sabah hayatýný kaybetmiþ mahkum... Bazý haberlere göre, gardiyanlar tarafýndan þiddetli bir biçimde darp edildiði için intihar etmiþ Bayram... Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun yalanladý dün bu haberleri... Gardiyanlarýn haksýz biçimde suçlanmasýndan þikayetçi oldu. Zaman zaman depresyona giren ve psikolojik sýkýntýlar çeken bir mahkummuþ bu... Zaten daha önce de iki kere intihara teþebbüs etmiþ... Tüm bunlar doðru olabilir elbette, ancak yine de bu intiharla ilgili cezaevi sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz... Cezaevi yetkilileri, içerde bulunan tutuklu ve mahkumlarýn hayatýndan birinci dercede sorumludur... * KAZIK CUMHURÝYETÝ Dün bu köþede yazdýðýmýz yazý geniþ bir yanký yaratmýþ... Telefon yaðdý gazetemize... Geriye kalan lazýklamalarý ve kazýklanmalarý da yazalým diye... Sýraya koyduk... Yazacaðýz... Ancak çok meþhur olan biz kazýklamayý da hemen burada belirtelim... Çek kazýðý bu... Çek yasaðýna girer adam... Ama çek yazar size hala... Daha önceki çeklerini bozdurduðunuz için karþýlýksýz olduðuna dair hiç þüphe duymazsýnýz bundan... Bankaya gidersiniz ve hava alýrsýnýz sonra... Ne yaparsýnýz? Hiç! Ne polis, ne mahkemöe çare bulamaz buna. Bir soðuk su içersiniz üstünden... Ve kaderinize küsersiniz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÝHV BAÞKANI ÇOLAK: Evlerin açýk artýrma ile satýlmasý insanlýk dramý Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak, KKTC'den ev alan bir grup yabancýnýn evlerinin bugün açýk artýrma ile satýþa çýkarýlacaðýný vurguladý ve "insanlýk dramý" diye nitelediði bu duruma ivedi çözüm istedi. Çolak yazýlý açýklamasýnda, "Bu derecede maðduriyet ve acýya seyirci kalýnmamalý, insani deðerlerin ön plana çýkarýlmasýyla iþbirliði içinde acil formüller üretilmeli" dedi. "Aksi takdirde hem ekonomik, hem de vicdani faturasý hepimize kesilecektir" diyen Çolak, bugün Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun: Ýntiharýn dayakla ilgisi yok Ýntihara teþebbüs eden mahkum Selami Bayram hayatýný kaybetti Kýbrýs Türk Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun, Cezaevi'nde mahkum Selami Bayram'ýn "gardiyanlar tarafýndan darp edildiði için intihar ettiði" yönündeki haberlerin asýlsýz olduðunu belirtti ve ilgili gazeteleri kýnadý. Olsun, yazýlý açýklamasýnda, gazetecilerin kaynaklarýnýn doðruluðunu araþtýrýp yazýlarýný ona göre yazmalarý gerektiðini vurguladý ve "Muhabir arkadaþlarýmýz, mahkumlarýn aðzýndan her çýkan iddiayý doðru sayýp kaleme aldýklarýndan dolayý Kýbrýs Çevre Platformu, çevre sorunlarýna dikkat çekmek için Dikmen çöplüðünde "Dur Demek Lazým" adlý konser düzenledi. Konsere 50 kadar örgütün yanýnda sivil toplum örgütleri ve çevreye duyarlý insanlar katýlarak katký koydu. Konserde, ülke sanatçýlarýndan Arda Gündüz ve Grubu, Ayhan Baþkal, Caner Ilgar, Cemal Aslangazi, Cyprus Hip Hop Tim, Doða Cankoy, Erkan Daðlý, Ersin Kaþif Klasik Quartýt, Gazi Set, Gommalar, Ýbrahim Þevki, Kýbrýs Havalarý Derneði, Kuzey Tarýk ve Grubu, Metin Kavaz, Mustafa Alkapon, Mustafa Gürkan, Osman ve Petek Cankoy, Sadýk Zabit, Serdar Kavaz, Sol Anahtarý, Soyhan, Utku Yerebakan, Yýltan Taþçý, Zeliþ ve Ersen, Zulmet - i Beyza, çevre veya Kýbrýs'la ilgili birer eser seslendirdiler. yapýlacak açýk artýrmanýn sonunda, çok sayýda insanýn parasýný ödedikleri evlerini kaybedeceðini, maddi zarar bir yana manevi yýkým ve felaket yaþanacaðýný ifade etti. Çolak, "Bu olay da bir çok platforma taþýnacak, uzun zaman tartýþýlacaktýr. Bu durumda gerek içte gerekse dýþta yukarýda sayýlan tedbirlerle KKTC'nin mülkiyet ve yatýrým rejimine güven oluþturmak için harcanan para ve emeðe büyük bir saygýsýzlýk yapýlmýþ olacaðý görüþündeyiz" ifadelerini kullandý. biz gardiyanlar toplumun önünde haksýz ithamlarla karþý karþýya býrakýlýyoruz" dedi. Bahsi geçen mahkumun daha önce de iki defa intihara teþþebbüs ettiðini kaydeden Olsun, zaman zaman psikolojik sýkýntýlar çeken merhumun intiharýnýn neden gardiyanlara mal edilmeye çalýþýldýðýný merak ettiklerini ifade etti. Selami Bayram, Cezaevinde önceki gün intihara teþebbüsün ardýndan hastaneye kaldýrýlmýþ ve dün sabah hayatýný kaybetmiþti. Dikmen çöplüðünde konser Ayrýca Ressam ve Öðretmen Ruzen Atakan ve öðrencileri konser boyunca çevre konulu resimler çizerek ve halkla paylaþtýlar. ex istence Elvan Levent YAKIÞIKLI KELÝMELER VE YAKIÞIKSIZ DAVRANIÞLAR Kýzgýn bir ateþin üstündeki kocaman bir kazan gibiydi dünya. Fokur fokur kaynýyordu... Avrupa'yý seller alýp götürmüþ... Almanya Cumhurbaþkaný istifa etmiþ... Bangladeþ'teki yangýnda yüz on altý insan ölmüþ... Ve dünyanýn en büyük petrol devlerinden British Petroleum bile, batma tehlikesiyle karþý karþýyaydý. Gabriel Garcia Marquez, büyük facialarýn, büyük bolluklar doðurduðunu söylerken, 'Çünkü facialar insanlarýn yaþama isteðini güçlendiriyor', demiþti. Þimdi içinde bulunduðumuz kaotik dünyanýn haline bakarken, bolluk günleri oldukça uzak görünüyordu gözüme açýkçasý. Baþýnýzý nereye çavirseniz kocaman bir yalan, yüzsüz bir ikiyüzlülük. Din, bilim, politika ve teknoloji dörtlüsüyle çevrelenmiþ bir dairenin içinde dönüp duruyor ve çareyi ya bu dörtlüden birine sarýlmakta, ya da bu daireden çýkmakta arýyorduk. Her yanýmýz bir projeden ibaretti. 'Proje' kelimesi oldukça yakýþýklýydý; göze de, kulaða da hoþ geliyordu. Basit bir sözcüðün bile sonuna 'proje' eklediðinizde, hemen zenginleþiyordu sözcük. Kalkýnma projesi, çevreyi koruma projesi, yol yapýmý projesi, 'barýþ su'yu projesi, baraj projesi, serbest bölge projesi, gençlik kampý projesi, kültürel mirasý koruma projesi... Ýnþaat halinde bir hayat yaþýyorduk sanki ve inþaat tamamlanmadan tükeniyordu hayatlarýmýz. Ýnsanlar ölüyordu ama, projeler devam ediyordu, projeler ölümsüzdü. Gelecek nesil, diye baþlayan cümleler, bir amacý deðil, bir mazereti çaðýrýþtýrýyordu bana çoktandýr. 'Bizim nesil', dedikleri þey, hep kayýp mýydý yoksa, diye düþünceler sarýyordu beni. Bir yandan doðayý cömertçe harcarken, bir yandan da doðaya dönme çabamýz, pek de samimi görünmüyordu neresinden baksanýz. Bir yandan kültürü yokederken, bir yandan da kültürel mirasý koruma projelerimiz, radyodaki parazit sesler gibi geliyordu kulaða. Yaþlanmaktan, kelleþmekten, hasta olmaktan o kadar korkuyorduk ki, tüm bunlardan korunmak uðruna göze alamayacaðýmýz hiçbirþey yoktu sanki. Kutu kutu vitamin haplarý içebilir, derimizi gerdirmek için býçak altýna yatabilir, daha ince görünmek için tonlarca para harcayabilirdik ancak, yere çöp atmaktan bile kurtulamamýþtýk halâ. Son bir haftada yangýn çýkmayan yer kalmadý burada. Sonuç olarak, sekiz yüz dönümlük alanýn yandýðý yangýna, yere atýlan bir sigara izmaritinin neden olduðunu okumak, bütün bu sonu gelmeyen projeler arasýnda, sizin kulaðýnýza da en azýndan 'absürd' gelmiyor mu? Girne'de yere çöp atmanýn cazasýnýn 100 TL olduðunu söyleyen afiþler var örneðin dört bir yanda. Afiþte, yerdeki izmaritin üstüne basan bir ayak ve bir de soru: "Size yakýþýyor mu?" Kimin umurunda, diye soruyorum ben de kendi kendime. Eðer sadece bir afiþ asarak insanlarýn çevreye çöp atmaktan vazgeçeceklerini düþünüyorsa yetkililer, o halde neden kapalý alanlarda sigara içilip içilmediðini kontrole gidiyorlar? Bir afiþ asýp, içlerini ferah tutsunlar, öyle deðil mi? Ben burada çöp dolu yollara çok rastladým, çöp atanlara da rastladým ama, þimdiye dek, çevreye çöp attýðýndan ötürü kimseye ceza kesildiðini görmedim. Bu yüzden hayali bir uyarý, bir þaka gibi duruyordu o afiþ. Marquez, 'Hayatýmýn bir döneminde masallar yazmayý denedim ama, birþey çýkmadý', diyordu. Yazdýðý masallardan birini, o sýralar henüz küçük olan oðullarýna vermiþ. Oðullarý masalý okuduktan sonra kendisine dönüp þu soruyu sormuþlar: 'Baba, sen çocuklarýn tamamen aptal olduklaýný mý sanýyorsun?' Marquez, Nobel ödüllü bir yazar. Ve eðer yazdýðý masallara çocuklarý inandýramadýysa, sorun masallarda deðildir elbette.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yoldan 1'inde gelip 2'sinde soyguna gitmiþler Daha kurtulmadan ayaklarýnýn tozundan Kýbrýs'ýn taþý topraðý çalmak demiþler Ali OSMAN Periyodik TIKLAYIP ÝZLEYÝN "Dönek Türküsü" ismini kimden duydum hatýrlamam... Youtube'a girdim ve týkladým. Timur Selçuk söylüyormuþ. "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, çevir de çevir/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir/ Ve ekranda baþýna saksý düþen bir gazetecinin resmi! CTP, DP, TKP ve tekrar CTP'de karar kýlan birisinin fotoðrafýyla birlikte "Sürpriz istiyorsanýz devrim yapalým" yazýsý geliyor ekrana... "Darbe olsun derseniz darbe yapalým"sözcükleri sýrasýnda Rus tanklarýna karanfil atacak kadar solcu iken Türk milliyetçiliðinin kitabýný yazan bir yazar var görüntüde. "Türk ordusu bu adadan giderse, ben de giderim" diyen bir bürokratýn resmiyle birlikte, "Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir"deniyor... Birçok iþe girmiþ çýkmýþ ve halen faal durumda olan emekli bir milletvekilinin resmini de koymuþlar... "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, devir bu devir" diyor Timur Selçuk... Þarký devam ediyor.. "Saðcýlarýn günüyse saðcý olalým/ Rüzgar nerden esiyor ona bakalým/" Ekrana anavatanýn medar-ý iftiharý bir politikacý geliyor... Vatandaþlar arasýnda "zübük" lakabýyla anýlan politikacýnýn resmi fonda dururken, sanatçý þarkýsýna devam ediyor... "Solcularýn günüyse solcu olalým/ Rüzgar nerden esiyor ona bakalým/" Görüntüler bitmiyor... Bir zamanlar, sol dendi mi mangalda kül býrakmazdý... Sendikacý, gazeteci ve politikacý kimliði de var Güvercin vurulduktan sonra "Ben Denktaþ'ým" dedi ve ihya edildi... "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir" ve görüntüde "Sarý Mercedes"le özdeþleþen bir hukukçu... Bir TV kanalýnýn yapýmcýsý var sýrada... Bulunmaz Hint kumaþý... Bir dönem solcular, þimdi de saðcýlar paylaþamýyor onu... Duvara dayanmýþ bir pozu geliyor önümüze Þarký devam ediyor ama "Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, çevir de çevir" Sonlara doðru da tanýdýk simalarý görmeye devam ediyoruz "Herkesi unutalým yazar olalým/ Atatürk üstüne nutuk atalým" Büyük yazarýmýz, en çok okunan yazarýmýz var ekranda. Alkýþlayalým Unutulmayanlardan bir tanesi de bir TV sahibi "Bir parti bulalým da üye olalým/ Hiçbir þey olmasa bakan olalým/ Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir" Son yazý "Böyle gider bu film, millet da sanki utanýr bir þey desin Herkes susar býrakýrlar bunlara oynasýn Yakýþýr bize " "Dönek Türküsü"nde KKTC'nin medar-ý iftiharlarýnýn resmi geçidi var anlayacaðýnýz... Týklayýn ve izleyin... Kalay Ýsrail-Güney Kýbrýs iliþkileri ballandý Türk iþgaline karþý mesaj için Ýsrail güneye gemi gönderecek Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun, Ýsrail ablukasý altýnda olan Gazze Þeridi'ne insani yardým ulaþtýrýlmasý için yeni yollar bulunmasý amacýyla ortak giriþim baþlattýklarý, bu çerçevede Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun Ýsrail'de bulunduðu bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun dün yaptýðý açýklamada, Hristofyas ve Papandreu'nun Gazze'ye daha fazla insani yardým ulaþtýrýlabilmesi konularýný görüþmesi amacýyla Kiprianu'yu görevlendirdiðini açýkladýðýný yazdýlar. Stefanu'nun açýklamasýna göre Kiprianu Ýsrail ziyareti çerçevesinde Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak'la bir görüþme gerçekleþtirdi. Habere göre, Kiprianu'nun Ýsrailli meslektaþý Avigdor Lieberman ve Filistin makamlarýyla da görüþme yapmasý bekleniyor. ÝSRAÝL'DEN GÜNEY KIBRIS'A "TEBRÝK" Öte yandan Alithia gazetesi, Ýsrail Savunma Bakaný Barak'ýn, Gazze'ye insani yardým götüren ve Ýsrail'in kanlý müdahalesiyle son bulan yardým gemileri seferi konusunda Güney Kýbrýs'ýn izlediði "sorumlu tutumdan" ötürü tebrik ettiðini yazdý. Gazete, Barak-Kiprianu görüþmesine iliþkin Ýsrail ile Kýbrýs arasýnda 30 trilyon ayak küp doðal gaz yataðý Merkezi Amerika'da bulunan Noble Energy isimli þirketin, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki bölgede 30 trilyon ayak küp doðal gaz olduðunu tahmin ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Noble adlý þirketin söz konusu doðal gaz yataklarý için gerek Rum Yönetimi (12 parsel), gerekse Ýsrail (Tamar)'den yetki aldýðýný belirterek, Tamar bölgesinde baþlangýçta 6.5 trilyon ayak küp doðal gaz olduðunun tahmin edilmesine karþýn bu rakamýn þu an 8,7 trilyon ayak küp oranýna iþaret ettiðini kaydetti. DOWNER, YAKOVU VE ÖZERSAY'IN ORTAK AÇIKLAMASINI DUYURDU Müzakerelerdeki kriz aþýldý BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in BM Güvenlik Konseyi'ni Kýbrýs'taki müzakereler konusunda bilgilendirmek amacýyla önceki gün New York'a hareketinden önce Larnaka Havaalanýndan yaptýðý açýklama, Rum basýnýnda da yer aldý. Haravgi ve diðer gazeteler, Downer'in yaptýðý açýklamada, Kýbrýs sorununun çözümünün Kýbrýs halkýnýn elinde olduðunu belirterek Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türklerin "Kýbrýs sorununun çözümünü ne kadar isteyip istemediklerini düþünmeleri gerektiðini" söylediðini yazdýlar. Habere göre Downer açýklamasýnda, önceki gün bir araya gelen Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu ile Cumhurbaþkanlýðý Danýþmaný Kudret Özersay'ýn "müzakerelerin BM tarafýndan uzlaþýya varýlmýþ zeminde devam edeceðine" iliþkin ortak açýklamasýný okudu. Ortak açýklamada, "tüm müzakere baþlýklarýnýn, her þey üzerinde uzlaþýlmadýðý sürece hiçbir þey üzerinde uzlaþýlmýþ sayýlmayacaðý ilkesi temelinde daha fazla anlaþma noktasý saðlanmasý amacýyla görüþülmekte olduðu" ifade edildi. Yakovu ve Özersay'ýn gelecek hafta görüþeceklerini ve görüþmenin mülkiyet konusuna odaklý olacaðýný ifade eden Downer, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ne zaman görüþeceklerinin ise belli olmadýðýný belirtti. TANRI PAPA'YI DA KORUSUN Hristofyas'la yaptýðý görüþmede Kýbrýs sorununa doðrudan deðinmekten kaçýnan Papa 16'ncý Benediktus, 'Tanrý Kýbrýs'ý korusun' demekle yetindi. Bizim için yeni bir þey deðildi bu. Biz zaten biliyorduk Kýbrýs'ýn "Allah'a emanet" olduðunu, Kýbrýs'ta çözümün de "Allah"a kaldýðýný. Biz Papa'nýn "Tanrý"sý ile Müslümanlarýn "Allah"ýnýn "ayný" olduðunu, "tek" olduðunu düþünerek konuþuyoruz tabii... Yok eðer "Tanrý" baþka, "Allah" baþkaysa, Papa'nýn dualarýndan da hayýr gelmeyecek Kýbrýs'a. Olsun. Varsýn, "Tanrý" Kýbrýs'ý korumasýn ama Papa'yý mutlaka korusun. Son zamanlarda kiliselerde yaþanan Rahip tacizleriyle baþý beladaydý zira... Ýsrail'den yapýlan resmi açýklamada Ýsrail'in, yardým gemilerinin yola çýkmasýna iliþkin tutumundan dolayý Hristofyas hükümetini, gösterdiði "sorumlu tutum ve oynadýðý önemli rolden ötürü" tebrik ettiðini belirtti. Güney Kýbrýs, Gazze'ye yardým götüren gemilerin limanlardan ayrýlmasýna ve diðer gemilerin limanlarýna yanaþmasýna izin vermemiþti. ÝSRAÝL GÜNEY KIBRIS'A GEMÝ GÖNDERECEK Fileleftheros, Türkiye'den Gazze'ya yardým gemilerinin gitmesinin ardýndan, Ýsrail'den de Güney Kýbrýs'a yönelik bir gemi filosunun yola çýkacaðý, filonun vermeyi amaçladýðý mesajýn Kýbrýs'taki "Türk iþgalinin sona ermesi" þeklinde olacaðýný yazdý. Ýsrail'de yayýmlanan "Jerusalem Post" gazetesinin haberine göre, gelecek hafta Ýsrail'den yola çýkacak gemi filosunda, eski Ýsrailli milletvekili Alex Goldfarb ve Meretz partisi aktivisti Pinhas Har Zahav da yer alacak. Gazete, Kýbrýs'taki sözde "Türk iþgalinin bitmesi ve Kýbrýs'ýn Kuzey Kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti'yle birleþmesi" talebiyle yola çýkacak filonun KKTC'ye mi yöneleceðinin henüz belli olmadýðýný belirtirken, filonun maddi finansmanýn adý açýklanmayan zengin bir Ýsrailli iþadamý tarafýndan saðlanacaðýný savundu. Gazete, bu çerçevede Noble Energy'nin Ýsrail parselinde ortaðý olan Ýsrail þirketi "Delek"in ayný bölgede daha derinlerinde baþka doðal gaz ve petrol yataklarý bulunduðunu düþündüðünü de belirtti. Haberde, ilgili araþtýrmalarýn henüz tamamlanmadýðý belirtildi. Gazete, Delek þirketinden yapýlan açýklamaya dayanarak, söz konusu þirkete Noble þirketiyle Rum kesiminin 12'inci parselinde de iþbirliðinde bulunma yetkisi verildiðinin açýkca ima edildiðini de yazdý. Downer, müzakere sürecinin ilerlemekte olduðunu da belirterek, sabýrlý olunmasý önerisinde bulundu. "Birleþmiþ Milletlerin daha etkin bir rol üstlenerek müzakerelerin temelinden sapan tarafý ortaya koymasýnýn gerekip gerekmediði" þeklindeki bir soruya karþýlýk Downer, BM'nin bir siyasi parti olmadýðýný ve siyasi hareket etmediðini söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KRÝZE DOÐRU MU? Hristofyas'la Eroðlu'nun daha ikinci buluþmasýnda müzakere zemini ile ilgili olarak ortaya çýkan sorunun sanýldýðýndan da büyük bir krize dönüþeceði anlaþýlýyor. Rum tarafý geçen Mart ayýna kadar Talat'la sürdürülen müzakere zemininin yeniden teyid edilmesinde ýsrarlý. Bu ýsrarýnda haksýz olduðu söylenemez. Türk tarafýnda seçimle iþbaþýna gelmiþ yeni bir görüþmeci var Hristofyas'ýn karþýsýnda. Üstelik bu görüþmeci, yani Derviþ Eroðlu, hamasetçi cepheden... Ve iki devlet, iki halk, iki egemenlik diye diye o koltuða oturtulmuþ. Oysa bugüne kadarki müzakere zemini iki kurucu devlet, tek halk ve tek egemenlik üzerine oturtulmuþ. Bu hususlar, Talat'la Hristofyas arasýndaki 23 Mayýs mutabakatýnda da yer alýyor. Eroðlu, BM parametreleri ve 23 Mayýs mutabakatý çerçevesinde müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðini daha önce açýklamýþ, bu husus Ankara tarafýndan da teyid edilmiþti. Ne var ki, seçimde Eroðlu'na büyük destek veren hamasetçi cephe bütün bunlara þiddetli tepki göstermiþ ve rahatsýzlýðýný bizzat Eroðlu'na iletmiþti. Hatta daha da ileri giderek, ilk kez bazý TC yetkililerinin söylemlerinin kabul edilemez olduðunu vurgulamýþlardý. Bununu üzerine Eroðlu tepkileri yumuþatmak için birtakým söylemler geliþtirmiþti. "Beni sadece Ban Ki Moon'a gönderdiðim mektup baðlar, baþka birþey baðlamaz" sözü de bu çerçevededir. Gariptir ama Hristofyas'ý kýzdýran ve görüþmeye bir saat geçmesine neden olan bu sözdür iþte! Kýsaca, Hristofyas müzakere zemininin yeniden teyid edilmesini istemekte ne kadar haklýysa, Eroðlu'nun bu sözüne gösterdiði tepki de o kadar abartýlýdýr. Çünkü herkes de biliyor. Talat'la birbirlerine öyle aðýr þeyler söylemiþlerdi ki yenilir yutulur deðildi bunlar. Ama hiçbiri onlarýn yanýnda çok masum kalan Eroðlu'nun sözlerinin yarattýðý gibi bir kriz yaratmamýþtý. Hristofyas'ýn bu abartýlý tepkisi bugün kafalarda soru iþaretleri yaratýyorsa nedeni budur. Bundan sonraki buluþmanýn 15 Haziran'da gerçekleþeceði duyurulmuþtu daha önce. Þimdi Rum tarafý, "Zemin teyid edilmezse müzakereler devam edemez" diyor. 15 Haziran tarihi de suya düþmüþ oluyor böylece. Eroðlu, fincancý katýrlarýný ürkütmemek için zeminin adýný somut olarak telâffuz etmekten kaçýnýyor. BM parametreleri ve mutabakatlara atýf yaparak idare-i maslahat etmeye çalýþýyor. Bir anlamda ne þiþ yansýn ne kebap diyor ama, Rum tarafýnýn kuþku ve güvensizliðini gidermeye yetmiyor bu. Yarým yüzyýldýr süregelen sorunu çözmek için böylesine dolambaçlý yollara, manevralara, kelime oyunlarýna gerek duyulmasý, aklýn ve mantýðýn alamayacaðý kadar acýdýr. Müzakerelere devam edilecekse, Türk tarafýnýn, zeminin adýný açýkça telâffuz etmesinde hiçbir sakýnca yoktur. Yok eðer müzakereleri öyle ya da böyle akamete uðratmaksa hedeflenen, iki taraftan birinin, ya da her ikisinin buna ulaþacaðý kesindir. Bunun sonrasýnda neler olacaðýný kestirmekse hiç kolay deðil.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Bir tokat Ruma Bir tokat Türke

Bir tokat Ruma Bir tokat Türke Ersin Tatar, "Büyükelçi Fakýlý 2 bin 700 TL emekli maaþý alacak" diyor. Yani bizdeki durumla kýyaslýyor... Kirazýn Türkiye'deki fiyatý ile buradaki fiyatýný da kýyasladý mý acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ocak 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3670 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ocak 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3670 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ali Osman Derviþ Eroðlu'nun Tayyip Erdoðan ile imzaladýðý kýta sahanlýðý anlaþmasý dün meclisten oyçokluðuyla geçti. Sahanlýk tamam! Þimdi de sahanda yumurtaya ne dersiniz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3093 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýhale kutusundan teklifin çalýnmasý Kýbrýslý Türklerin direniþ tarihine geçecek. Kimbilir, belki bir gün bu yurtsever hýrsýzýn heykeli de dikilecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2010 Çarþamba

Detaylı

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi?

Kurtlar vadisinde çiçek tüter mi? Ne dediniz Cemil Bey? Bu eylemciler yeþil hattýn diðer yanýndan mý geldi? Bravo! Yanýlmadýnýz hiç! Baf'tan, Leymosun'dan ve Larnaka'dan geldik... Ya siz nerden geldiniz? Onu söyleyin! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3099 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET ADAMLIÐI... Siyasilerin batýrdýðý KTHY'yi madem ki maaþlardan kesinti ile halkýn kurtarmasý öneriliyor, o halde hisse senetleri çýkarýlsýn ve bu milli servetin gerçek sahibi de halk olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI. Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı