Israil filosu adaya geliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Israil filosu adaya geliyor"

Transkript

1 Dikmen çöplüðü, tarihinin en renkli gününü yaþamýþ dün... Çöplükteki konser saraylardaki konserlerden daha muhteþemdi! Memleketimizin þanýna da zaten bu yaraþýr deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3090 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝSTER ÝNGÝLÝZCE SÖYLE, ÝSTER ÝBRANÝCE l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KTHY'nýn Sonuna Gelindi... Zübeyir Aðaoðlu TIKLAYIP ÝZLEYÝN Ali Osman GÜNEYDE HAYAT KADINLARI AZALDI Erdoðan Baybars YAKIÞIKLI KELÝMELER VE YAKIÞIKSIZ DAVRANIÞLAR Elvan Levent KRÝZE DOÐRU MU? Mehmet Levent Kolej sýnavýný kazananlarýn tam listesi 19. sayfada Tüm dünyadan Ýsrail e protestolar yaðarken, Güney Kýbrýs Ýsrail ile al gülüm ver gülüm havalarýna girdi... Ýsrail, yardým gemilerine izin vermeyen Rum hükümetine tebrik mesajý gönderdi... Israil filosu adaya geliyor Ýsrail adadaki Türk iþgalinin sonlandýrýlmasýný talep edecek Düþmanýmýn düþmaný dostumdur mantýðý bir kere daha kendini gösterdi. Kýbrýs taki Türk iþgalini protesto etmek için Ýsrail Kýbrýs a bir gemi filosu göndermeye hazýrlanýyor... n Ýsrail filosu, Türk iþgalinin bitmesi ve Kýbrýs ýn kuzey kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti yle birleþmesi talebiyle yola çýkacak... n Ýsarail de yayýnlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, gelecek hafta yola çýkacak olan gemi filosunda tanýnmýþ isimler de olacak... n Filonun maddi finansmanýnýn adý açýklanmayan zengin bir Ýsrailli iþadamý tarafýndan karþýlanacaðý haber veriliyor... l 4. sayfada Tarihimizde bir ilk daha Dikmen çöplüðünde konser n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Dillirga çorbasý n2. sayfada

2 BOSTANCI'DA KUNDAKLAMA Aþaðý Bostancý'da dün sabah meydana gelen kundaklama olayýnda bir kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, saat sýralarýnda Cemal Said'e ait ambardaki eþyalarý ateþe vererek yangýna neden olan 52 yaþýndaki N.S. tutuklandý. KOCASINI BIÇAKLADI, TUTUKLANDI Alayköy'de önceki gece kocasýný býçaklayan 34 yaþýndaki kadýn tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, boþanma aþamasýnda olduðu eþi T.E'yi "kendisinden izinsiz eve geldiði" gerekçesiyle sol meme alt kýsmýndan býçaklayan kadýn tutuklanýrken, býçaklanan eþ de Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altýna alýndý. TURÝZMDE EN BÜYÜK SORUN ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB) Baþkaný Hasan Karlýtaþ, bozulmamýþ çevrenin turizm için en büyük çekim noktasý olduðunu vurguladý ve turizmde çevre dostu bir geliþimin hedef seçilmesini savunduklarýný ifade etti. KKTC'nin turizm sektöründeki en büyük sorunlarýndan birinin çevre kirliliði olduðuna dikkat çeken Karlýtaþ, yol boyunca atýlan çöpler, biriken kirlilik ve hayvan ölülerinin turistlerin büyük tepkisine neden olduðunu belirtti. ÇAVUÞOÐLU, ANKARA'DA TEMASLAR YAPTI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile görüþmek ve "8'inci Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Ödül Töreni"ne katýlmak amacýyla Ankara'ya gitti. Türkiye Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile saat 11.00'de bir araya gelen Çavuþoðlu, saat 14:30'da ise bu yýl 8. düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý Ödül Töreni'ne katýldý. Çavuþoðlu'na ziyaretinde Bakanlýk Müsteþarý Ali Yönel eþlik ediyor. SUÝÇMEZ PAPA'YA DAVETÝNÝ YÝNELEDÝ Din Ýþleri Baþkaný Dr. Yusuf Suiçmez, Kýbrýs Rum kesimine giden Papa 16. Benediktus'a KKTC'ye davetini yineleyerek, Kýbrýs'ýn iki tarafýný da ziyaretin ''dinler arasý diyaloða ve müzakerelere yönelik destek mesajý açýsýndan iyi bir fýrsat olacaðýný'' bildirdi. Kýbrýs Rum kesiminde bulunan Papa 16. Benediktus'a Birleþmiþ Milletler (BM) aracýlýðýyla dün bir davet mektubu gönderen Suiçmez, mektubun bir kopyasýný Anadolu Ajansý'na da verdi. Mektubunda, ''Kýbrýs'a planlanan ziyaretiniz kapsamýnda yazýyorum ve bu tarihi fýrsat kapsamýnda Kuzey Kýbrýs'ý da ziyaret etmenizin önemini vurgulamak istiyorum'' diyen KKTC Diniþleri Baþkaný Suiçmez, Kýbrýs'ýn, Müslüman Kýbrýslý Tükler ve Ortodoks Hristiyan Rumlarla, Ermeni, Maronit ve Katolikler gibi küçük dinsel gruplarýn yurdu olduðuna vurgu yaptý. ÝSRAÝL: ÝRLANDA GEMÝSÝNDE GÜÇ KULLANILMADI Ýsrail askerlerinin Ýrlanda'dan yola çýkan Rachel Corrie yardým gemisine çýkmalarý ve geminin rotasýný Aþdod limanýna çevirmelerinin ardýndan Ýsrailli bir Savunma Bakanlýðý kaynaðý, "gemide ne güç kullanýldýðýný ne de kurþun atýldýðýný" belirtti. Gemiye çýkýlmasý sýrasýnda gemilerdekilerden herhangi bir direniþ gelmediði bildirilmiþti. Ýsrailli savunma yetkilisi, bu gemidekilerin askerlere zarar verme gibi bir planlarý olmadýðýný söyledi. Bir Ýsrailli hükümet yetkilisi de Ynet haber sitesine gemide herhangi bir olay çýkmamasýndan ve Ýsrail ile Ýrlanda arasýndaki önemli görüþ farklýlýklarýna raðmen Ýrlanda hükümetinin konuya yaklaþýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Türkiye'nin basýnýna bakarsanýz, Türkiye Ýsrail'e saðlam bir ders verdi. Artýk Ýsrail'in dünyada haysiyeti kalmadý. Türkiye Ýsrail'e karþý Davos'ta, Baþbakaný Erdoðan'la baþlattýðý "One minute" politikasý ile Arap dünyasýnýn gönlünde kurduðu tahta, bu son hareketi ile çýktý oturdu. Denenler doðruysa Arap dünyasý, "Ýsrail'e karþý bugüne kadar iki yürekli lider gördük, birisi Mýsýrlý Cemal Abdülnasýr, diðeri Recep Tayyip Erdoðan" der hale geldi. Cemal Abdülnasýr'ýn sonu belli... Ýsrail'in karþýsýnda aldýðý maðlubiyetin utancýnýn altýndan kalkamadý. Ve zamansýz öldü gitti. Tanrý Recep Tayyip Erdoðan'ý Ýsrail'in þerrinden korusun... Sonu benzemesin... Doðrusunu istersanýz, Kýbrýs'ýn dýþýnda kalan ve Türkiye'nin bulaþtýðý meseleler üzerinde durmayý, görüþ belirtmeyi hiç sevmem. Bir kere benim damarlarýmda Denktaþ Bey'in damarlarýnda dolaþan asil Türk Milleti'nin kanýnýn dolaþmadýðýný bilirim. Gene Denktaþ Bey köklerini Karaman'a götürür. Ama ben köklerimin Anadolu, ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmadýðýný da bilirim. Bizim köklerimiz bu Kýbrýs'tadýr. Kýbrýslý, "halis muhlis Kýbrýslý" der ya, onlardan... Ayrýca "Türkiye bizi Ýngiliz'e sattý" dediðim için 1974 Mart'ýnda Öðretmenler Sendikasý'nýn Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber tutuklanmýþ ve diðer bir arkadaþla, birimiz Askeri Disiplin Kurulu'nda, birimiz Askeri Mahkeme'de yargýlanarak hapse atýlmýþ bir insaným. Gerekçe, "Türkiye'ye hakaret"... Sýk sýk "þeytan gelip üzerime oturur da beni fitillemez" dersam yalan olur. "Gailesi seni mi tuttu be? Ne garýþýn sen bu iþlere? Yoksa bir bok yediðini mi sanýrsýn? Aðzýnýn payýný kaç defa alacan?" der durur. Yalan mý? DÝLLÝRGA ÇORBASI Ama ne diyelim? Nasýl olduysa oldu, bir toplumun içerisinde buldun kendini. Ve ondan evvel bu dünyada bulundun... Yaþayarak da þunu öðrendin: Ýnsanýn dini, ýrký, milliyeti yoktur. Bunlarýn hepsi, hakyiyicilerin insanlýðý sömürmek için icadettikleri en güçlü silahlardandýr. Tabii yaþayarak þunu da öðrendin: Dünyada 2 millet vardýr. Biri emek, öteki özel sermaye... Bu dünyaya, bu topluma zaten taraflardan birisi olarak geldin. Yani dünyaya ayak bastýðýn andan itibaren görevin bellidir. Ya görevini yapacaksýn, ya da taraf deðiþeceksin. Veya rüzgarýn estiði tarafa kamýþ gibi eðileceksin. Sadece insan için deðil, her canlý yaratýk Bir kere benim damarlarýmda Denktaþ Bey'in damarlarýnda dolaþan asil Türk Milleti'nin kanýnýn dolaþmadýðýný bilirim. Gene Denktaþ Bey köklerini Karaman'a götürür. Ama ben köklerimin Anadolu, ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmadýðýný da bilirim. için en onurlu davranýþ, gerektiðinde diklenmeyi becerebilmektir. Özellikle insan için... Oysa bu konuda insanýn hayvanlardan alacaðý ders çoktur... Her neysa... Her þeyi gene karmakarýþ ettik... Dillirga çorbasý... Bu konuda mesele þu: Osmanlý kafasýný deðiþtirmek lazým. Deðiþtiremezsan hep sýrtýn yerde ama, kendini hep galip sayarsýn. Pilevne Savaþý gibi. Hani hakkýnda güzel bir de türkü yakýldý. Tuna nehri akmam diyor / Kenarýmý yýkmam diyor / Þanlý Gazi Osman Paþa / Pilevne'den çýkmam diyor. Oysa kale Ruslarýn eline geçti, Osman Paþa esir düþtü. Ama Osmanlý-Türk tarihinde bu bir zaferdir. Yerimiz kalmadý, teferruat veremeyiz. Örneðin Kunuri Savaþý... Zafer ilan edildi ama, büyük bir hezimettir. Emin Nazýf Hoca'dan esinlenerek söyleyelim: Ödünç kafa ile bir yere varýlmaz. Osmanlý kafasýný býrak ve kendi kafaný kullan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝSTER ÝNGÝLÝZCE SÖYLE, ÝSTER ÝBRANÝCE Öyle buyurmuþ onlarýn Tanrýsý... On Emir göndermiþ onlara... "Bu On Emir sizi adam eder" demiþ... Altýncý emir: -Öldürmeyeceksin! "You shall not kill" yani... Ýsterlerse Ýbranice de söylersin sen deðil mi? Kürtlere Kürtçe söylediðin gibi... Biz de Kýbrýslýca söyleriz, ama anlamazlar ki... Tanrýlar çoktan ihanete uðramýþlar... Git bak Kudüs'teki Aðlama Duvarý'na... Gözyaþlarýndan incelmiþ... Pýnar olmuþ günahlarý... Akýyor da akýyor... Baf Kapýsý'na dayanan Papa dua ediyor bizim için... Söyle kardeþ... Bir yanaðýna vururlarsa diðerini de çevirecek misin? Sen istediðin kadar söyle... Çince... Japonca... Hintçe de söyle... Öldürmeyeceksin! Öldürecek ey Musa... Öldürecek! Bak ne hava þimdi bu hava... Ýki gemiyi kýyaslýyorlar... Türk gemisi ile Ýrlanda gemisini... Birinin seferi nefret seferi, diðerinin seferi ise dostluk seferiymiþ!.. Kötü kokuyor Akdeniz'in havasý... Çok kötü... "Düþmanýmýn düþmaný dostumdur" makamý takýlmýþ yine eski gramafona... Yoldaþýmýz Hristofyas ile Netenyahu'nun balayý dönemi... Bir tebrik mesajý ulaþmýþ Telaviv'den Lefkoþa'ya... Papa tam da dua ederken Baf Kapýsý'nda... Bayram deðil, seyran deðil... Ne bu tebrik?.. 'Çok sorumlu' davranmýþ bu meselede Rum kardeþlerimiz!.. Gemileri limana yanaþtýrmamýþlar... Bu tebrik bunun için iþte... Hristofyas'a koca bir aferin... Merak etmeyin ama... Tebrikle kalmayacak yalnýz... Arkasý da gelecek... Yemeðin sonunda gelen tatlýlar gibi... Bir filo gönderecekmiþ Ýsrail Kýbrýs'a... Türk iþgalini protesto için! Ýþte Ýsrail'in talebi: "Türk iþgalinin bitmesi ve kuzey kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti'yle birleþmesi"... Türkiye ile arasý limonileþince bizi de hatýrlamýþ demek Yahudi kardeþlerimiz... Eksik olmasýnlar... Zaten bu yurt bir bakýma onlarýn da yurdu! Tevrat'ta vadedilen kutsal topraklar... Kýbrýs topraklarý... Bakarsýnýz bir gün takkeli ve bol sakallý adamlardan geçilmez burasý... Zaten Girne'ye ve Karpaz'a boþuna mý yatýrým yaptýlar?.. Yýllar önce tadýna baktýlar... "Exodus" gemisi gelip limana dayandý... Maðusa'ya çýktýlar... Karakol bölgesinde çadýr kurdular... Bunlar da hep Ýngiliz iþi... Nazilerden kurtulan Yahudi kardeþlerimizi taþýyan Exodus gemisini yaklaþtýrmamýþ kutsal topraklara... Kýbrýs'a yollamýþ... Burada barýndýrmýþ onlarý... Ta ki Ýsrail devleti kurulana kadar... Ýngiliz ipiyle kuyuya hiç inilir mi? Ayak bastýðý her yeri bölüp de gitmiþ... Hindistan'ý... Filistin'i... Yemen'i... Ve de Kýbrýs'ta bizi... Ýki parçacýk yaratmýþ her birinden... Silah da tutuþturmuþ elimize sonra... Gebertelim diye birbirimizi... Haberiniz olsun... Ýsrail filosu dayanacak yakýnda limanlarýmýza... Yeni bir sayfa açýlýyor burada... Kalimerhaba deðil, þalom sesleri duyacaksýnýz yakýnda...

3 AFRÝKA dan mektup... ÝNSANLIK DRAMI Dün gün boyu bir açýklama bekledik hükümetten... Karþýyaka köyünde evleri açýk artýrmayla bugün satýlýða çýkarýlacak olan Ýngiliz aileler için... Bu rezil satýþý durdurduklarýna dair bir karar... Ama göremedik... Belki yapmýþlardýr da bizim elimize ulaþmadý... Bilemeyiz... Eðer hükümet bu adýmý atmadýysa ve bu satýþý durdurmuyorsa, çok yazýk... O insanlarýn hiçbir günahý yok... Parasýný ödemiþler evlerinin... Müteahhit arsayý ipoteðe vermiþse ve bankaya borcunu ödememiþse, ne yapsýnlar... Bir suç mu bu? Müteahhite çýkarýlmaz da alýcýya mý çýkarýlýr bu fatura? Dün Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak da bir bildiri yayýnladý ve bir "Ýnsanlýk dramý" olarak niteledi bunu... Ývedi bir çözüm bulunmasý için çaðrýda bulundu... Bakalým hükümette var mý bu saðduyu... * HAPÝSANEDE ÝNTÝHAR Geçtiðimiz gün bir mahkum intihara teþebbüs etmiþ hapisanede... Hücresinde kendini asmýþ Selami Bayram... Ancak gardiyanlarýn son anda müdahalesiyle kurtarýlmýþ... Ýpten alýnmýþ, kendisine kasaj yapýlmýþ ve hastaneye gönderilmiþ... Ne var ki hastanedeki tedavi yeterli olmamýþ ve dün sabah hayatýný kaybetmiþ mahkum... Bazý haberlere göre, gardiyanlar tarafýndan þiddetli bir biçimde darp edildiði için intihar etmiþ Bayram... Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun yalanladý dün bu haberleri... Gardiyanlarýn haksýz biçimde suçlanmasýndan þikayetçi oldu. Zaman zaman depresyona giren ve psikolojik sýkýntýlar çeken bir mahkummuþ bu... Zaten daha önce de iki kere intihara teþebbüs etmiþ... Tüm bunlar doðru olabilir elbette, ancak yine de bu intiharla ilgili cezaevi sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz... Cezaevi yetkilileri, içerde bulunan tutuklu ve mahkumlarýn hayatýndan birinci dercede sorumludur... * KAZIK CUMHURÝYETÝ Dün bu köþede yazdýðýmýz yazý geniþ bir yanký yaratmýþ... Telefon yaðdý gazetemize... Geriye kalan lazýklamalarý ve kazýklanmalarý da yazalým diye... Sýraya koyduk... Yazacaðýz... Ancak çok meþhur olan biz kazýklamayý da hemen burada belirtelim... Çek kazýðý bu... Çek yasaðýna girer adam... Ama çek yazar size hala... Daha önceki çeklerini bozdurduðunuz için karþýlýksýz olduðuna dair hiç þüphe duymazsýnýz bundan... Bankaya gidersiniz ve hava alýrsýnýz sonra... Ne yaparsýnýz? Hiç! Ne polis, ne mahkemöe çare bulamaz buna. Bir soðuk su içersiniz üstünden... Ve kaderinize küsersiniz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÝHV BAÞKANI ÇOLAK: Evlerin açýk artýrma ile satýlmasý insanlýk dramý Ýnsan Haklarý Vakfý Baþkaný Emine Çolak, KKTC'den ev alan bir grup yabancýnýn evlerinin bugün açýk artýrma ile satýþa çýkarýlacaðýný vurguladý ve "insanlýk dramý" diye nitelediði bu duruma ivedi çözüm istedi. Çolak yazýlý açýklamasýnda, "Bu derecede maðduriyet ve acýya seyirci kalýnmamalý, insani deðerlerin ön plana çýkarýlmasýyla iþbirliði içinde acil formüller üretilmeli" dedi. "Aksi takdirde hem ekonomik, hem de vicdani faturasý hepimize kesilecektir" diyen Çolak, bugün Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun: Ýntiharýn dayakla ilgisi yok Ýntihara teþebbüs eden mahkum Selami Bayram hayatýný kaybetti Kýbrýs Türk Gardiyanlar Birliði Baþkaný Alkan Olsun, Cezaevi'nde mahkum Selami Bayram'ýn "gardiyanlar tarafýndan darp edildiði için intihar ettiði" yönündeki haberlerin asýlsýz olduðunu belirtti ve ilgili gazeteleri kýnadý. Olsun, yazýlý açýklamasýnda, gazetecilerin kaynaklarýnýn doðruluðunu araþtýrýp yazýlarýný ona göre yazmalarý gerektiðini vurguladý ve "Muhabir arkadaþlarýmýz, mahkumlarýn aðzýndan her çýkan iddiayý doðru sayýp kaleme aldýklarýndan dolayý Kýbrýs Çevre Platformu, çevre sorunlarýna dikkat çekmek için Dikmen çöplüðünde "Dur Demek Lazým" adlý konser düzenledi. Konsere 50 kadar örgütün yanýnda sivil toplum örgütleri ve çevreye duyarlý insanlar katýlarak katký koydu. Konserde, ülke sanatçýlarýndan Arda Gündüz ve Grubu, Ayhan Baþkal, Caner Ilgar, Cemal Aslangazi, Cyprus Hip Hop Tim, Doða Cankoy, Erkan Daðlý, Ersin Kaþif Klasik Quartýt, Gazi Set, Gommalar, Ýbrahim Þevki, Kýbrýs Havalarý Derneði, Kuzey Tarýk ve Grubu, Metin Kavaz, Mustafa Alkapon, Mustafa Gürkan, Osman ve Petek Cankoy, Sadýk Zabit, Serdar Kavaz, Sol Anahtarý, Soyhan, Utku Yerebakan, Yýltan Taþçý, Zeliþ ve Ersen, Zulmet - i Beyza, çevre veya Kýbrýs'la ilgili birer eser seslendirdiler. yapýlacak açýk artýrmanýn sonunda, çok sayýda insanýn parasýný ödedikleri evlerini kaybedeceðini, maddi zarar bir yana manevi yýkým ve felaket yaþanacaðýný ifade etti. Çolak, "Bu olay da bir çok platforma taþýnacak, uzun zaman tartýþýlacaktýr. Bu durumda gerek içte gerekse dýþta yukarýda sayýlan tedbirlerle KKTC'nin mülkiyet ve yatýrým rejimine güven oluþturmak için harcanan para ve emeðe büyük bir saygýsýzlýk yapýlmýþ olacaðý görüþündeyiz" ifadelerini kullandý. biz gardiyanlar toplumun önünde haksýz ithamlarla karþý karþýya býrakýlýyoruz" dedi. Bahsi geçen mahkumun daha önce de iki defa intihara teþþebbüs ettiðini kaydeden Olsun, zaman zaman psikolojik sýkýntýlar çeken merhumun intiharýnýn neden gardiyanlara mal edilmeye çalýþýldýðýný merak ettiklerini ifade etti. Selami Bayram, Cezaevinde önceki gün intihara teþebbüsün ardýndan hastaneye kaldýrýlmýþ ve dün sabah hayatýný kaybetmiþti. Dikmen çöplüðünde konser Ayrýca Ressam ve Öðretmen Ruzen Atakan ve öðrencileri konser boyunca çevre konulu resimler çizerek ve halkla paylaþtýlar. ex istence Elvan Levent YAKIÞIKLI KELÝMELER VE YAKIÞIKSIZ DAVRANIÞLAR Kýzgýn bir ateþin üstündeki kocaman bir kazan gibiydi dünya. Fokur fokur kaynýyordu... Avrupa'yý seller alýp götürmüþ... Almanya Cumhurbaþkaný istifa etmiþ... Bangladeþ'teki yangýnda yüz on altý insan ölmüþ... Ve dünyanýn en büyük petrol devlerinden British Petroleum bile, batma tehlikesiyle karþý karþýyaydý. Gabriel Garcia Marquez, büyük facialarýn, büyük bolluklar doðurduðunu söylerken, 'Çünkü facialar insanlarýn yaþama isteðini güçlendiriyor', demiþti. Þimdi içinde bulunduðumuz kaotik dünyanýn haline bakarken, bolluk günleri oldukça uzak görünüyordu gözüme açýkçasý. Baþýnýzý nereye çavirseniz kocaman bir yalan, yüzsüz bir ikiyüzlülük. Din, bilim, politika ve teknoloji dörtlüsüyle çevrelenmiþ bir dairenin içinde dönüp duruyor ve çareyi ya bu dörtlüden birine sarýlmakta, ya da bu daireden çýkmakta arýyorduk. Her yanýmýz bir projeden ibaretti. 'Proje' kelimesi oldukça yakýþýklýydý; göze de, kulaða da hoþ geliyordu. Basit bir sözcüðün bile sonuna 'proje' eklediðinizde, hemen zenginleþiyordu sözcük. Kalkýnma projesi, çevreyi koruma projesi, yol yapýmý projesi, 'barýþ su'yu projesi, baraj projesi, serbest bölge projesi, gençlik kampý projesi, kültürel mirasý koruma projesi... Ýnþaat halinde bir hayat yaþýyorduk sanki ve inþaat tamamlanmadan tükeniyordu hayatlarýmýz. Ýnsanlar ölüyordu ama, projeler devam ediyordu, projeler ölümsüzdü. Gelecek nesil, diye baþlayan cümleler, bir amacý deðil, bir mazereti çaðýrýþtýrýyordu bana çoktandýr. 'Bizim nesil', dedikleri þey, hep kayýp mýydý yoksa, diye düþünceler sarýyordu beni. Bir yandan doðayý cömertçe harcarken, bir yandan da doðaya dönme çabamýz, pek de samimi görünmüyordu neresinden baksanýz. Bir yandan kültürü yokederken, bir yandan da kültürel mirasý koruma projelerimiz, radyodaki parazit sesler gibi geliyordu kulaða. Yaþlanmaktan, kelleþmekten, hasta olmaktan o kadar korkuyorduk ki, tüm bunlardan korunmak uðruna göze alamayacaðýmýz hiçbirþey yoktu sanki. Kutu kutu vitamin haplarý içebilir, derimizi gerdirmek için býçak altýna yatabilir, daha ince görünmek için tonlarca para harcayabilirdik ancak, yere çöp atmaktan bile kurtulamamýþtýk halâ. Son bir haftada yangýn çýkmayan yer kalmadý burada. Sonuç olarak, sekiz yüz dönümlük alanýn yandýðý yangýna, yere atýlan bir sigara izmaritinin neden olduðunu okumak, bütün bu sonu gelmeyen projeler arasýnda, sizin kulaðýnýza da en azýndan 'absürd' gelmiyor mu? Girne'de yere çöp atmanýn cazasýnýn 100 TL olduðunu söyleyen afiþler var örneðin dört bir yanda. Afiþte, yerdeki izmaritin üstüne basan bir ayak ve bir de soru: "Size yakýþýyor mu?" Kimin umurunda, diye soruyorum ben de kendi kendime. Eðer sadece bir afiþ asarak insanlarýn çevreye çöp atmaktan vazgeçeceklerini düþünüyorsa yetkililer, o halde neden kapalý alanlarda sigara içilip içilmediðini kontrole gidiyorlar? Bir afiþ asýp, içlerini ferah tutsunlar, öyle deðil mi? Ben burada çöp dolu yollara çok rastladým, çöp atanlara da rastladým ama, þimdiye dek, çevreye çöp attýðýndan ötürü kimseye ceza kesildiðini görmedim. Bu yüzden hayali bir uyarý, bir þaka gibi duruyordu o afiþ. Marquez, 'Hayatýmýn bir döneminde masallar yazmayý denedim ama, birþey çýkmadý', diyordu. Yazdýðý masallardan birini, o sýralar henüz küçük olan oðullarýna vermiþ. Oðullarý masalý okuduktan sonra kendisine dönüp þu soruyu sormuþlar: 'Baba, sen çocuklarýn tamamen aptal olduklaýný mý sanýyorsun?' Marquez, Nobel ödüllü bir yazar. Ve eðer yazdýðý masallara çocuklarý inandýramadýysa, sorun masallarda deðildir elbette.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yoldan 1'inde gelip 2'sinde soyguna gitmiþler Daha kurtulmadan ayaklarýnýn tozundan Kýbrýs'ýn taþý topraðý çalmak demiþler Ali OSMAN Periyodik TIKLAYIP ÝZLEYÝN "Dönek Türküsü" ismini kimden duydum hatýrlamam... Youtube'a girdim ve týkladým. Timur Selçuk söylüyormuþ. "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, çevir de çevir/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir/ Ve ekranda baþýna saksý düþen bir gazetecinin resmi! CTP, DP, TKP ve tekrar CTP'de karar kýlan birisinin fotoðrafýyla birlikte "Sürpriz istiyorsanýz devrim yapalým" yazýsý geliyor ekrana... "Darbe olsun derseniz darbe yapalým"sözcükleri sýrasýnda Rus tanklarýna karanfil atacak kadar solcu iken Türk milliyetçiliðinin kitabýný yazan bir yazar var görüntüde. "Türk ordusu bu adadan giderse, ben de giderim" diyen bir bürokratýn resmiyle birlikte, "Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir"deniyor... Birçok iþe girmiþ çýkmýþ ve halen faal durumda olan emekli bir milletvekilinin resmini de koymuþlar... "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, devir bu devir" diyor Timur Selçuk... Þarký devam ediyor.. "Saðcýlarýn günüyse saðcý olalým/ Rüzgar nerden esiyor ona bakalým/" Ekrana anavatanýn medar-ý iftiharý bir politikacý geliyor... Vatandaþlar arasýnda "zübük" lakabýyla anýlan politikacýnýn resmi fonda dururken, sanatçý þarkýsýna devam ediyor... "Solcularýn günüyse solcu olalým/ Rüzgar nerden esiyor ona bakalým/" Görüntüler bitmiyor... Bir zamanlar, sol dendi mi mangalda kül býrakmazdý... Sendikacý, gazeteci ve politikacý kimliði de var Güvercin vurulduktan sonra "Ben Denktaþ'ým" dedi ve ihya edildi... "Saðcýyla saðcý, solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir" ve görüntüde "Sarý Mercedes"le özdeþleþen bir hukukçu... Bir TV kanalýnýn yapýmcýsý var sýrada... Bulunmaz Hint kumaþý... Bir dönem solcular, þimdi de saðcýlar paylaþamýyor onu... Duvara dayanmýþ bir pozu geliyor önümüze Þarký devam ediyor ama "Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn, çevir de çevir" Sonlara doðru da tanýdýk simalarý görmeye devam ediyoruz "Herkesi unutalým yazar olalým/ Atatürk üstüne nutuk atalým" Büyük yazarýmýz, en çok okunan yazarýmýz var ekranda. Alkýþlayalým Unutulmayanlardan bir tanesi de bir TV sahibi "Bir parti bulalým da üye olalým/ Hiçbir þey olmasa bakan olalým/ Saðcýyla saðcý solcuyla solcu/ Çevir gazý yanmasýn devir bu devir" Son yazý "Böyle gider bu film, millet da sanki utanýr bir þey desin Herkes susar býrakýrlar bunlara oynasýn Yakýþýr bize " "Dönek Türküsü"nde KKTC'nin medar-ý iftiharlarýnýn resmi geçidi var anlayacaðýnýz... Týklayýn ve izleyin... Kalay Ýsrail-Güney Kýbrýs iliþkileri ballandý Türk iþgaline karþý mesaj için Ýsrail güneye gemi gönderecek Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun, Ýsrail ablukasý altýnda olan Gazze Þeridi'ne insani yardým ulaþtýrýlmasý için yeni yollar bulunmasý amacýyla ortak giriþim baþlattýklarý, bu çerçevede Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'nun Ýsrail'de bulunduðu bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun dün yaptýðý açýklamada, Hristofyas ve Papandreu'nun Gazze'ye daha fazla insani yardým ulaþtýrýlabilmesi konularýný görüþmesi amacýyla Kiprianu'yu görevlendirdiðini açýkladýðýný yazdýlar. Stefanu'nun açýklamasýna göre Kiprianu Ýsrail ziyareti çerçevesinde Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak'la bir görüþme gerçekleþtirdi. Habere göre, Kiprianu'nun Ýsrailli meslektaþý Avigdor Lieberman ve Filistin makamlarýyla da görüþme yapmasý bekleniyor. ÝSRAÝL'DEN GÜNEY KIBRIS'A "TEBRÝK" Öte yandan Alithia gazetesi, Ýsrail Savunma Bakaný Barak'ýn, Gazze'ye insani yardým götüren ve Ýsrail'in kanlý müdahalesiyle son bulan yardým gemileri seferi konusunda Güney Kýbrýs'ýn izlediði "sorumlu tutumdan" ötürü tebrik ettiðini yazdý. Gazete, Barak-Kiprianu görüþmesine iliþkin Ýsrail ile Kýbrýs arasýnda 30 trilyon ayak küp doðal gaz yataðý Merkezi Amerika'da bulunan Noble Energy isimli þirketin, Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki bölgede 30 trilyon ayak küp doðal gaz olduðunu tahmin ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Noble adlý þirketin söz konusu doðal gaz yataklarý için gerek Rum Yönetimi (12 parsel), gerekse Ýsrail (Tamar)'den yetki aldýðýný belirterek, Tamar bölgesinde baþlangýçta 6.5 trilyon ayak küp doðal gaz olduðunun tahmin edilmesine karþýn bu rakamýn þu an 8,7 trilyon ayak küp oranýna iþaret ettiðini kaydetti. DOWNER, YAKOVU VE ÖZERSAY'IN ORTAK AÇIKLAMASINI DUYURDU Müzakerelerdeki kriz aþýldý BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in BM Güvenlik Konseyi'ni Kýbrýs'taki müzakereler konusunda bilgilendirmek amacýyla önceki gün New York'a hareketinden önce Larnaka Havaalanýndan yaptýðý açýklama, Rum basýnýnda da yer aldý. Haravgi ve diðer gazeteler, Downer'in yaptýðý açýklamada, Kýbrýs sorununun çözümünün Kýbrýs halkýnýn elinde olduðunu belirterek Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türklerin "Kýbrýs sorununun çözümünü ne kadar isteyip istemediklerini düþünmeleri gerektiðini" söylediðini yazdýlar. Habere göre Downer açýklamasýnda, önceki gün bir araya gelen Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu ile Cumhurbaþkanlýðý Danýþmaný Kudret Özersay'ýn "müzakerelerin BM tarafýndan uzlaþýya varýlmýþ zeminde devam edeceðine" iliþkin ortak açýklamasýný okudu. Ortak açýklamada, "tüm müzakere baþlýklarýnýn, her þey üzerinde uzlaþýlmadýðý sürece hiçbir þey üzerinde uzlaþýlmýþ sayýlmayacaðý ilkesi temelinde daha fazla anlaþma noktasý saðlanmasý amacýyla görüþülmekte olduðu" ifade edildi. Yakovu ve Özersay'ýn gelecek hafta görüþeceklerini ve görüþmenin mülkiyet konusuna odaklý olacaðýný ifade eden Downer, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ne zaman görüþeceklerinin ise belli olmadýðýný belirtti. TANRI PAPA'YI DA KORUSUN Hristofyas'la yaptýðý görüþmede Kýbrýs sorununa doðrudan deðinmekten kaçýnan Papa 16'ncý Benediktus, 'Tanrý Kýbrýs'ý korusun' demekle yetindi. Bizim için yeni bir þey deðildi bu. Biz zaten biliyorduk Kýbrýs'ýn "Allah'a emanet" olduðunu, Kýbrýs'ta çözümün de "Allah"a kaldýðýný. Biz Papa'nýn "Tanrý"sý ile Müslümanlarýn "Allah"ýnýn "ayný" olduðunu, "tek" olduðunu düþünerek konuþuyoruz tabii... Yok eðer "Tanrý" baþka, "Allah" baþkaysa, Papa'nýn dualarýndan da hayýr gelmeyecek Kýbrýs'a. Olsun. Varsýn, "Tanrý" Kýbrýs'ý korumasýn ama Papa'yý mutlaka korusun. Son zamanlarda kiliselerde yaþanan Rahip tacizleriyle baþý beladaydý zira... Ýsrail'den yapýlan resmi açýklamada Ýsrail'in, yardým gemilerinin yola çýkmasýna iliþkin tutumundan dolayý Hristofyas hükümetini, gösterdiði "sorumlu tutum ve oynadýðý önemli rolden ötürü" tebrik ettiðini belirtti. Güney Kýbrýs, Gazze'ye yardým götüren gemilerin limanlardan ayrýlmasýna ve diðer gemilerin limanlarýna yanaþmasýna izin vermemiþti. ÝSRAÝL GÜNEY KIBRIS'A GEMÝ GÖNDERECEK Fileleftheros, Türkiye'den Gazze'ya yardým gemilerinin gitmesinin ardýndan, Ýsrail'den de Güney Kýbrýs'a yönelik bir gemi filosunun yola çýkacaðý, filonun vermeyi amaçladýðý mesajýn Kýbrýs'taki "Türk iþgalinin sona ermesi" þeklinde olacaðýný yazdý. Ýsrail'de yayýmlanan "Jerusalem Post" gazetesinin haberine göre, gelecek hafta Ýsrail'den yola çýkacak gemi filosunda, eski Ýsrailli milletvekili Alex Goldfarb ve Meretz partisi aktivisti Pinhas Har Zahav da yer alacak. Gazete, Kýbrýs'taki sözde "Türk iþgalinin bitmesi ve Kýbrýs'ýn Kuzey Kesiminin yeniden Kýbrýs Cumhuriyeti'yle birleþmesi" talebiyle yola çýkacak filonun KKTC'ye mi yöneleceðinin henüz belli olmadýðýný belirtirken, filonun maddi finansmanýn adý açýklanmayan zengin bir Ýsrailli iþadamý tarafýndan saðlanacaðýný savundu. Gazete, bu çerçevede Noble Energy'nin Ýsrail parselinde ortaðý olan Ýsrail þirketi "Delek"in ayný bölgede daha derinlerinde baþka doðal gaz ve petrol yataklarý bulunduðunu düþündüðünü de belirtti. Haberde, ilgili araþtýrmalarýn henüz tamamlanmadýðý belirtildi. Gazete, Delek þirketinden yapýlan açýklamaya dayanarak, söz konusu þirkete Noble þirketiyle Rum kesiminin 12'inci parselinde de iþbirliðinde bulunma yetkisi verildiðinin açýkca ima edildiðini de yazdý. Downer, müzakere sürecinin ilerlemekte olduðunu da belirterek, sabýrlý olunmasý önerisinde bulundu. "Birleþmiþ Milletlerin daha etkin bir rol üstlenerek müzakerelerin temelinden sapan tarafý ortaya koymasýnýn gerekip gerekmediði" þeklindeki bir soruya karþýlýk Downer, BM'nin bir siyasi parti olmadýðýný ve siyasi hareket etmediðini söyledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KRÝZE DOÐRU MU? Hristofyas'la Eroðlu'nun daha ikinci buluþmasýnda müzakere zemini ile ilgili olarak ortaya çýkan sorunun sanýldýðýndan da büyük bir krize dönüþeceði anlaþýlýyor. Rum tarafý geçen Mart ayýna kadar Talat'la sürdürülen müzakere zemininin yeniden teyid edilmesinde ýsrarlý. Bu ýsrarýnda haksýz olduðu söylenemez. Türk tarafýnda seçimle iþbaþýna gelmiþ yeni bir görüþmeci var Hristofyas'ýn karþýsýnda. Üstelik bu görüþmeci, yani Derviþ Eroðlu, hamasetçi cepheden... Ve iki devlet, iki halk, iki egemenlik diye diye o koltuða oturtulmuþ. Oysa bugüne kadarki müzakere zemini iki kurucu devlet, tek halk ve tek egemenlik üzerine oturtulmuþ. Bu hususlar, Talat'la Hristofyas arasýndaki 23 Mayýs mutabakatýnda da yer alýyor. Eroðlu, BM parametreleri ve 23 Mayýs mutabakatý çerçevesinde müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðini daha önce açýklamýþ, bu husus Ankara tarafýndan da teyid edilmiþti. Ne var ki, seçimde Eroðlu'na büyük destek veren hamasetçi cephe bütün bunlara þiddetli tepki göstermiþ ve rahatsýzlýðýný bizzat Eroðlu'na iletmiþti. Hatta daha da ileri giderek, ilk kez bazý TC yetkililerinin söylemlerinin kabul edilemez olduðunu vurgulamýþlardý. Bununu üzerine Eroðlu tepkileri yumuþatmak için birtakým söylemler geliþtirmiþti. "Beni sadece Ban Ki Moon'a gönderdiðim mektup baðlar, baþka birþey baðlamaz" sözü de bu çerçevededir. Gariptir ama Hristofyas'ý kýzdýran ve görüþmeye bir saat geçmesine neden olan bu sözdür iþte! Kýsaca, Hristofyas müzakere zemininin yeniden teyid edilmesini istemekte ne kadar haklýysa, Eroðlu'nun bu sözüne gösterdiði tepki de o kadar abartýlýdýr. Çünkü herkes de biliyor. Talat'la birbirlerine öyle aðýr þeyler söylemiþlerdi ki yenilir yutulur deðildi bunlar. Ama hiçbiri onlarýn yanýnda çok masum kalan Eroðlu'nun sözlerinin yarattýðý gibi bir kriz yaratmamýþtý. Hristofyas'ýn bu abartýlý tepkisi bugün kafalarda soru iþaretleri yaratýyorsa nedeni budur. Bundan sonraki buluþmanýn 15 Haziran'da gerçekleþeceði duyurulmuþtu daha önce. Þimdi Rum tarafý, "Zemin teyid edilmezse müzakereler devam edemez" diyor. 15 Haziran tarihi de suya düþmüþ oluyor böylece. Eroðlu, fincancý katýrlarýný ürkütmemek için zeminin adýný somut olarak telâffuz etmekten kaçýnýyor. BM parametreleri ve mutabakatlara atýf yaparak idare-i maslahat etmeye çalýþýyor. Bir anlamda ne þiþ yansýn ne kebap diyor ama, Rum tarafýnýn kuþku ve güvensizliðini gidermeye yetmiyor bu. Yarým yüzyýldýr süregelen sorunu çözmek için böylesine dolambaçlý yollara, manevralara, kelime oyunlarýna gerek duyulmasý, aklýn ve mantýðýn alamayacaðý kadar acýdýr. Müzakerelere devam edilecekse, Türk tarafýnýn, zeminin adýný açýkça telâffuz etmesinde hiçbir sakýnca yoktur. Yok eðer müzakereleri öyle ya da böyle akamete uðratmaksa hedeflenen, iki taraftan birinin, ya da her ikisinin buna ulaþacaðý kesindir. Bunun sonrasýnda neler olacaðýný kestirmekse hiç kolay deðil.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3024 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VÝZYON VE GAFGARIT. Maraþ Rumlara iade ediliyor... 50 binin dýþýndaki TC'li nüfus geri gönderiliyor. Bunlara karþýlýk Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargolar kaldýrýlýyor! Nisan biiiiiir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK. Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı