Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun"

Transkript

1 ISSN Eylül 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ederken, vatandafllar ise daha uygun kurbanl k aramaya zorluyor. HABER 6. SAYFADA Politikan n kara savafl CHP: Davuto lu atanm fl Baflbakan CHP Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, "Baflbakan seçilmifl de- il, atanm fl bir Baflbakan, yüksek rak mlardan idare ediliyor" görüflünü savundu. Türkiye'deki sorunlar n giderek artt n, AK Parti'nin politikalar n n sorunlar çözme yerine artt rd n öne süren Akkaya, " flte burada sendikalara ve sivil toplum kurulufllar na büyük ifl düflmektedir çünkü örgütlü toplum demokrasiyi korur ve güçlendirir" de- erlendirmesi yapt. MHP: Tehlikeye milli bakar z MHP Genel Baflkan Yard mc s Celal Adan, partisinin il baflkanl nda stanbul Milletvekili Ali Torlak ve l Baflkan Mehmet Bülent Karatafl ile gündeme iliflkin de erlendirmelerde bulunurken, partisinin, d flar - dan gelecek tehlikelere karfl meseleye daima milli bakt n ifade ederek, "O bak mdan tezkere daha gelmedi i için bir fley söylemem do ru de ildir. Gelsin, e er milletimizin, devletimizin gelece ini risk edecek bir konu varsa elbette orada duyarl davran r z" dedi. ABD vuruyor ABD ve koalisyon güçleri, Kobani yak nlar ndaki Ifi D hedeflerine hava sald r s düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanl ndan yap lan aç klamada, Ifi D e yönelik hava sald r lar na devam etti i bildirildi. Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada smail Kara Karaca 14. Sayfada www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Ifi D, Türkiye nin de bir numaral gündem maddesi. Tart flmalar n temelini ise düzenlenecek muhtemel bir kara harekat oluflturuyor. Rehinelerin kurtar lmas, Cumhurbaflkan Erdo an n ABD deki BM konuflmalar ve görüflmelerinin ard ndan süreç farkl bir havaya girdi ve daha h zl ifllemeye bafllad. ABD, Ifi D i bitirme plan haz rlad ama plan n ayaklar Türkiyesiz hava da kal yor. Ayaklar n kara ya basmas için Türkiye nin devreye girmesi; devriye gezmesi de il bir kara harekat düzenlemesi isteniyor. Zor bir karar Halep'e ba l Kobani (Ayn el Arap) bölgesinde, Ifi D ile baz Kürt gruplar aras ndaki çat flmalar n artmas üzerine bölgeden kaç fllar artt. Ço unlu u kad n ve çocuklardan oluflan bir grup Suriyeli Kürt, Ifi D'in Kobani'ye yönelik sald r lar üzerine Suruç ilçesi Mürflitp nar S n r Kap s karfl s ndaki bofl arazide topland. Çat flma ve s nma Suriye'nin Halep kentine ba l Kobani (Ayn El Arap) ilçesinde Ifi D ile PYD güçleri aras nda ç kan çat flmalardan kaçanlar, fianl urfa'n n Suruç ilçesindeki Yumurtal k mevkisinde oluflturulan geçifl noktas nda bekleyiflini sürdürüyor. Suriyeli vatandafllar, s n rdan gruplar halinde Türkiye'ye geçifl yap yor. ABD VE SUR YEL MUHAL FLER Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dan flman Susan Rice, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baflkan Hadi el-bahra baflkanl ndaki Suriyeli muhaliflerle Beyaz Saray'da görüfltü. Beyaz Saray'dan yap lan aç klamaya göre, görüflmede Rice, ABD'nin Suriyeli l ml muhalifleri desteklemeye yönelik taahhüdünü yeniden teyit etti. ABD ve ortak uluslar n, Irak ve Suriye'de düzenledi i hava sald r lar nda Ifi D'in hedef ald n anlatan Rice, ayr ca Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esed'in tüm meflrulu unu kaybetti ini ve ABD'nin gerçek ve kapsay c siyasi geçifli sa layacak müzakere edilmifl bir anlaflman n takipçisi olmay sürdürdü ünü kaydetti. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi ERDO AN VE AKLA GELEN SORULAR Cumhurbaflkan Erdo an a bakarsa n z; Ifi D hava harekat ile bitirilemez kara harekat flart New York dönüflü uçakta gazetecilerin sorular n cevapland ran Erdo an ne dedi? Bir defa mütemmim gücü karad r. E er karayla ba lant s d fl nda bir de deniz varsa, deniz de buna da hil olur. Bütün olarak ele almak duru mundas n z. Kara esast r; ben tabii aske de ilim; ama hava lojistiktir. Karan n git medi i yer hiçbir zaman kal c olmaz Türkiye aç s ndan durum ne? Burada ikinci, üçüncü s n f bir ülke konumunda de iliz. Burada birinci derecede etkilenen ülke konumunday z. Ne yapmak laz m? Birinci derece etkilenen konumundaki bi ülke tabii ki önce ne yapaca n n karar n kendisi bir defa vermesi laz m. Niçin? Su riye taraf nda tampon de il ama güvenl bir bölge kurulmas gündemde. Silahl Kuvvetlerimiz bize nerede gereklidir? Böyle anlarda gereklidir. S n rlar m z tehdit alt na giriyorsa bu ad mlar n da at lmas la z m. Tüm bunlar nas l olacak? lgili ülke lerle de görüflmeler sürecek. Her ülkeye bi görev düflecektir. Türkiye de üzerine düflen görevi yerine getirecektir. Hudutlar m z el bette korumak durumunday z. DAVUTO LU VE KILIÇDARO LU Baflbakan Davuto lu, Ifi D'e yönelik kara harekat yap lacak m yap lma yacak m, Türkiye böyle bir harekat n mer kezinde yer alacak m almayacak m soru lar karfl s nda sessizli ini korurken; CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Cum hurbaflkan Erdo an' n "Asker bugünle için vard r" sözlerine cevap verdi. CHP lide ri, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an ' n Ifi D'e karfl kara harekat düzenlenme si yönündeki aç klamalar yla ilgili olarak "Önce tezkerenin içeri ine bakaca z. Biz Türk Silahl Kuvvetleri'nin baflka bir ülke nin topraklar na girmesini istemiyoruz. S cak savafl n bir unsuru olmas n istemiyo ruz. Bu düflüncemizi defalarca dile getir dik" diye konufltu. TÜRKMENLER NE D YOR, NE ST YOR Öte yandan, Suriye ve Irak taki Türk menler, Ifi D e karfl kara harekât da yap lmas n savunuyor. Hava operasyonu nun yetersiz oldu unu söyleyen Irak Türk men Cephesi (ITC) Baflkan Erflad Salihi ve Suriye Türkmen Meclisi Baflkan Abdur rahman Mustafa, iki ülke için de sadece Ifi D i bitirmek yeterli de il, sonras ndak projelerde Türkmenlerin de söz hakk ol mal diye konufltu. SONUÇ OLARAK DEN LEB L R K Ifi D, Türkiye ve dünyan n gündemin deki yerini korumaya devam edecek Tezkere günü yaklaflt kça Türkiye nin tan siyonu yükselecek Politikan n kara sa vafl daha da h zlanacak USTAYA SAYGI Baflbakan Ahmet Davuto lu,, Nefle Ertafl Gönül Sultanlar Kültürevi'nin aç l fl nda yapt konuflmada Bizim için Neflet Ertafl usta filozof sanatç. Her dize sinde asl nda bize bir fley ö reten, her mu sikisiyle bize gelecek nesille re ders akta ran dedi.

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 29 Eylül 2014 Pazartesi "Princess Of The Globe-2014" Bodrum'da yapılacak MUĞLA - Bodrum'da "Princess Of The Globe " güzellik yarışması gerçekleştirilecek. İlçede 30 Eylül'de yapılacak yarışma öncesinde Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Bulgaristan, Tayvan, Ukrayna, Belarus, Polonya, Kırım, Sibirya, Gürcistan, Portekiz, Ermenistan, İtalya, Rusya, Letonya, Tataristan, Kırgizistan, Kazakistan, Estonya, Litvanya, Romanya'dan gelen yarışmacılar, Güvercinlik Mahallesi'nde konakladıkları Amara İsland Bodrum Otel'de basına tanıtıldı. Buradaki yarışmada 21:30 ULTRAVİOLET 21:50 TANRININ KİTABI Orijinal Adı : Ultraviolet Yönetmen : Kurt Wimmer Oyuncular : Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick Chinlund Yapım : 2006 Aksiyon Hemofaj denilen hastalık dolayısıyla genetik olarak değişmiş yeni bir insan türü ortaya çıkar. Bu değişiklik onların çok daha hızlı, inanılmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olmalarını sağlar. Normal ve sağlıklı insanlardan ayrı düştüklerinde dünya insanlar ve hemofajlar arasında yepyeni bir sivil savaşın eşiğine gelir. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 Böyle Bitmesin 10:20 1'de Bugün 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:15 Spor 13:18 Hava Durumu 13:25 1Çorba 13:30 Küçük Hanımefendi 15:00 1'de Bugün 15:15 Joker 16:45 Zengin Kız Fakir Oğlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Yabancı Sinema "Neşeli Ayaklar" 21:50 Beni Böyle Sev 00:05 Joker 01:45 Yedi Güzel Adam 03:25 Yoldaki Haber 05:40 Dila Hanım 07:00 Aşkın Bedeli 07:45 Deniz Yıldızı 09:00 Beni Affet 10:00 Melek 12:00 En Güzel Bölüm 12:30 Aşkın Bedeli 14:30 Benim Kuaförüm 16:00 En Güzel Bölüm 16:30 Beni Affet 18:30 Star Haber 20:30 medcezir 23:30 Yerli Dizi 01:20 Kim O! dereceye girecek yarışmacıların 22 Kasım'da Malezya'da düzenlenecek dünya güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanacağı bildirildi. Yarışmayı organize eden Ashot Khachatrya, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 21 ülkeden 21 yarışmacının katılacağını söyledi. Yarışmada dereceye girenlerin dünya güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanacağını anlatan Khachatrya, şunları kaydetti: "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen güzeller, düzenlenen yarışma sayesinde Türkiye'yi görme imkanı buluyor. Günlük TV Programı 07:00 Selena 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Çocuklar Duymasın 14:50 Alemin Kıralı 16:30 Zahide ile Yetiş Hayata 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Diğer Yarım 23:15 HAWAII FIVE 12 00:15 Kaçak 02:45 Sınırların Ötesinde 00:00 Oynat Bakalım 01:00 Batman Dönüyor (Tekrar) 03:00 Aramızda Kalsın 04:45 Oynat Bakalım 05:45 Söyle Söyleyebilirsen 07:30 Batman (Tekrar) 08:10 Batman 09:05 Duck Dodgers (Tekrar) 09:30 Duck Dodgers 10:00 Aramızda Kalsın 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:30 Batman Daima 17:15 Ben Bruce Lee'yim 20:15 Karşılaşma Orjinal İsmi:The Book Of Eli Yönetmen:Al bert Hughes Oyuncular:D enzel Washington, Mila Kunıs, Ray Stevenson Yapım Yılı:2010 Tür:Aksiyon/ Macera Distopik bir gelecekte, güneş patlaması sonrası kavrulmuş dünyada sağ kalanların yaşam mücadelesinde Eli, (D.Washingt on) yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan bir kitabı koruma mücadelesi veriyor. 07:00 HER SABAH 08:45 2.SAYFA 10:30 HAFTANIN ANNESİ 11:45 DÜNYAYI GEZİYORUM 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE HABERLERİ 12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? 15:00 SONGÜL KARLI İLE YENİDEN 16:45 HAFTANIN ANNESİ 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA 19:30 SPOR BÜLTENİ 19:45 YABANCI SİNEMA EFSANE DÖRTLÜ 21:50 TANRININ KİTABI 00:00 THE WALKING DEAD 00:50 YABANCI SİNEMA MAYMUNLAR CEHENNEMİ:BAŞLANGIÇ- 02:40 YABANCI SİNEMA DARBE-TEKRAR 04:30 DÜNYAYI GEZİYORUM 05:30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE 06:00 Geniş Aile 06:45 Günaydın 09:30 Alın Yazım 11:00 Özledim Seni 13:00 Gün Arası 13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 15:00 Evim Şahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Arka Sokaklar 22:15 Sinema 01:00 Kanlı Otoyol 02:30 Alın Yazım "Geleceğin Yıldızları" Marmaris'te yarışıyor MUĞLA - Gürcistan Sanatçılar Birliği tarafından Marmaris'te düzenlenen "Geleceğin Yıldızları" isimli müzik ve resim yarışması başladı. Marmaris Belediyesinin desteğiyle Pazaryeri Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Rusya ve Ermenistan'dan 4-18 yaş arası yaklaşık 150 çocuk katıldı. Yarışmanın açılış töreninde jüri üyeleri ve yarışmacılar tanıtıldı. Törenin ardından yarışmacılar sırayla sahne çıkarak "Geleceğin Yıldızı" Vizyona yeni giren filmler "Hedefteki Adam" "Stajyer Mafya" seçilebilmek için müzik ve resim alanında hünerlerini gösterdi. Sanatseverler, yarışmaya ilgi gösterdi. Gürcistan Sanatçılar Birliği Başkanı ve yarışmanın koordinatörü Nino Kupatadze, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmayı Marmaris'te üçüncü kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Marmaris'e daha önce tatile geldiklerini ve çok beğendikleri için yarışmayı burada organize etmeye karar verdiklerini ifade eden Kupatadze, belediye yetkililerinin desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Roger Donaldson'un yönettiği ve Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko ile Bill Smitroich'in oynadığı "Hedefteki Adam" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı filmde başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux'un tekrar çağrıldığı özel bir görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelmesi ve yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ile Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşmesi anlatılıyor. Eray Koçak'ın yönettiği ve Naz Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi Filozof ile Abidin Yerebakan'ın oynadığı "Stajyer Mafya" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Filmde çocukluktan beri arkadaş olan Birol ve Ayhan'ın, hiç istemedikleri halde mafya işlerine bulaşmaları ve hiç anlamadıkları mafya işleri sırasında yaşadıkları komik olaylar izlenebilecek. Haluk Levent trafik kazası geçirdi... İSTANBUL - Yalova'da pop müziği şarkıcısı Haluk Levent'in içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada hafif yaralanan Haluk Levent, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Haluk Levent in şoförü Kadir Kökalsan (36) yönetimindeki 34 AZ 1321 plakalı minibüsle Yalova-İzmit Karayolu nda Kocaeli istikametine seyir halindeyken Topçular İskelesi mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun kenarındaki tarlaya girdi. Araçta bulunan Haluk Levent hafif şekilde yaralandı. Haluk Levent, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi ne kaldırıldı. Kazayla ilgili konuşan Levent, Şoför ani fren yaptı sarsıldık. Araç savruldu tarlaya doğru girdi. Ben arabanın içinde çok savruldum. Daha sonra kalkamadım. Buraya zor girdim. dedi. Haluk Levent e getirildiği hastanede ilk müdahaleyi yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Adnan Demirci ise Kafa travması ve belindeki travmayla alakalı tetkikleri yapmak için hastanemize yatırdık. Kesin tanı ve tedaviyle bilgileri daha sonra açıklayacağız. Bugün için hastamızın evine gitmesini uygun görmedik. Bugün hastamızı müşahide altında tutacağız şeklinde konuştu. Ceyda Düvenci: Artık kızım için çalışıyorum İSTANBUL - Ceyda Düvenci, dizi setlerindeki yoğun çalışma saatleri karşısında şikayetçi olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, Yorulmuyorum çünkü artık kızım için çalışıyorum dedi. Birçok oyuncu dizi setlerindeki aşırı çalışma saatlerinden dert yanarken ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şikayetçi olmadığını belirtti. Geçtiğimiz sezon haftanın beş günü sabah programı sunan ardından da rol aldığı dizi setine koşturan Dü ven ci, 10 ay bo yun ca sa bah 6 dan ge ce 12 ye kadar çalıştım. 18 saat çalışmama rağmen hiç yorulmadım çünkü artık kızım için çalışıyorum dedi. Yeni sezonda sadece bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen ünlü oyuncu, Kızıma vakit ayıracağım diye konuştu. Yeni bir diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Düvenci, hırslı bir polisi canlandıracağını açıkladı. Rolüne hazırlık sürecini anlatan Düvenci, Polisleri inceliyorum. Poligona gidip atış eğitimi alıyorum dedi.

3 ANKARA 29 Eylül 2014 Pazartesi 3 Yenimahalle son durak kavşağında LAMBA YOK KAVGA ÇOK Tuna, kentsel dönüşümü anlattı Yenimahalle Şentepe son duraktaki kavşakta trafik ışıklarının olmaması sürücülerle yayalar arasında tartışma yaşanmasına yola açıyor. Sürücü ve yayalar yaşanan sıkıntıları gazetemize değerlendirdi. Tülay CANBOLAT ANKARA- Yenimahalle Şentepe son durak kavşağındaki trafik lambası sorunu çözülemiyor. Kavşakta trafik ışıklarının olmaması sürücü ile yayalar arasında sorunlar yaşanmasına yola açıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan sürücü ve yayalar yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. Yoldaki ışıklarda farklı bekleme sürelerinden dolayı araçlarda yığılma olduğunu belirten sürücüler lambaları istemezken, hayati tehlike yaşadıklarını belirten sürücüler lamba şart diyor. Lambaları istemeyen sürücüler ve ısrarla lamba olsun diyen yayalar arasındaki karmaşa zaman zaman ciddi kavga ve yaralanmalarla sonuçlanıyor. LAMBAYI KALDIRMIYOR Kavşak üzerinde esnaflık yapan ve bu sorunun yaklaşık 1,5 yıldır çözülemediğini belirten T.A, Belediye buraya ışık yaptı, daha önceden vardı burada fakat kaldırım çalışmaları sırasında lambalar yaklaşık 6-7 ay önce kaldırıldı. Zaten burası kaldırmıyor, burada yürütülemiyor. Sırf bu ışık tartışmalarından dolayı kaç kez kavgalar çıktı, arabadan inip birbirlerini yaralayanlar bile oldu. Şahsen ben çok rahatsızım bakıyorum milletin çoluk çocuğu karşıya geçemiyor. Aslında buraya bir dönel kavşak olsa sorun hafifleyebilir. Dört taraftan araba geliyor ve yol tıkanıyor Yenimahalle Şentepe son durak kavşağındaki trafik lambası sorunu çözülemediği için vatandaşlar arasında tartışma ve kavgalar yaşanıyor. denendi ama olmadı dedi. ÖLÜM KAVŞAĞI Büyükşehir Belediyesinin Yenimahalle- Şentepe teleferik çalışmalarından dolayı Seval Caddesi nin de trafiğe kapanmasıyla iyice yoğunlaşan insan ve araç trafiği herkese zor anlar yaşatırken, ışıksızlık yüzünden geçiş üstünlüğü tartışmaları doğuyor. Çoğu zaman karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını, ölümle burun buruna geldiklerini ve uzun süre beklediklerini belirten R.C. isimli vatandaş ise, Ben selim caddesi üzerinde oturuyorum ve çocuğumu bu yolun karşısındaki parka götürüyorum. Önceden burada küçük bir kaldırım vardı ve kızımla daha rahat geçiyordum fakat şimdi lambalar yok araçlar kafalarına göre yaya, çoluk çocuk demeden geçip gidiyorlar diye konuştu. Çoğu kez karşıdan karşıya geçerken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen R.C., Karşıya geçmek için dakikalarca bekliyorum ve her geçmeye çalıştığımda da ölümle burun buruna geliyorum. Buraya bir çözüm bulunmalı, nihayetinde araçların durmadan ilerlediği yayaların ise canları pahasına karşıya geçmeye çalıştıkları bir yol burası dedi. KAVGA-DÖVÜŞ OLUYOR Işıkların olduğu dönemde yoğunlaşan ve karışan trafiğin sürücüleri öfkelendirdiğini belirten Ş.C. de görüşlerini, Araçlar dört yönden geliyor, ışıklar da olunca oradan bir araç diğer yönden bir araç derken burası içinden çıkılmayacak bir hal alıyordu. Çok kez araçlarından inip kavga eden sürücülere şahit olduk hatta adam yaralamalar bile oldu. Adam arabasından inip tekme tokat giriyordu. Olmuyor burada lambalar karışıklığa neden oluyordu. Böylesi daha iyi diye ifade etti Etimesgut un stratejik planına onay... Etimesgut Belediyesi nin 5 yıllık stratejik planı, Belediye Meclisi nde onaylandı. HABER MERKEZİ-Sincan da dönüşüm başlıyor. Ulubatlı Hasan ve Saraycık Mahallelerindeki Kentsel Yenileme projesi tamamlandı, kesin protokol imzalandı. Vatandaş tarafından detayları merakla beklenen Kentsel Yenileme Projesi hakkında Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal 5 televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakan Kuralay moderatörlüğündeki Gündem Ankara programına konuk olan Başkan Tuna, Kentsel Yenileme öncülüğünde Sincan daki gelişmeleri anlattı. Twitter üzerinden gelen vatandaş sorularını da yanıtlayan Başkan Tuna, vatandaş görüşmelerinin bayramdan sonra başlayacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi ile Kentsel Yenileme projesi kesin protokolü imzaladıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Ulubatlı Hasan ve Saraycık Mahallerimizdeki durum hem Sincan ımıza yakışmıyordu. Özellikle Saraycık taki durum çok vahim. Biz vatandaşımızın daha iyi koşullarda bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Ne bizim Belediye olarak ne de TOKİ nin buradan bir rant veya kâr beklentimiz yok. Burada hak sahiplerinin daha fazla imkandan yararlanmasını istedik. Bunun için ince eledik sık dokuduk ve vatandaşımızın haklarını gözeterek bir çalışma ortaya koyduk. dedi. Kentsel Yenileme Projesi ile Sincan ın gelişimin ve ilerlemesinin önünün açılacağını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşla görüşmelerine bayramdan sonra başlanacağını belirtti. Sincan a 3 kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiğini söyleyen Tuna, Saraycık ve Ulubatlı Hasan Mahallelerimizde Kentsel Yenileme projemizi hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda afet riski taşıyan binaların dönüşümü içinde ilçemizde çalışmalar devam ediyor. Sincan Sanayisinin dönüşümü için çalışmalarımız sürüyor. Sincan Sanayimizde yanıcı ve yakıcı maddeler yan yana buda büyük sorun oluşturuyor. Yeni Küçük Sanayi Sitemizin arazilerini satın aldık, düzenli ve modern bir sanayi içinde dönüşüm başlayacak. dedi. Sağlık Bakanlığı nın Sincan da yürüttüğü 480 yatak kapasiteli hastane projesini de yakından takip ettiklerini belirten Başkan Tuna, Sincan da mevcut olan iki devlet hastanesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı nın Ayaş yolu üzerine yapacağı bu yepyeni hastane Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan a da hitap edecek. dedi. Yenikent e uzanacak olan banliyö hattının bir durağının da Akçaören de olduğunu belirten Başkan Tuna; Akçaören Bölgemizde 4500 dönümlük bir üniversite alanımız var. Banliyö hattının buraya uzanması ile birlikte Üniversitenin buraya daha çabuk yapılmasının da önü açılıyor bin öğrencilik yapılması planlanan kampüsünde çalışmalarına devam ediyoruz. dedi. Belören Dağı nı eski atıl halinden kurtarmak için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal 5 televizyonunda Belören Dağı projesini de anlattı. 50 bin m² den fazla alanı Serapark haline getirdiklerini belirten Tuna, hazineden tahsisi gerçekleştirilen alanın hızla rekreasyon alanına dönüştürüldüklerini söyledi. Belören Dağı nın öteki yüzünün ise Orman Bakanlığı tarafından Kent Ormanı na dönüştürüleceğini müjdeleyen Tuna, Kent Ormanı nın sadece Sincan ın değil, Ankara nın da en gözde mesire alanlarından biri olacağını duyurdu. HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, stratejik planı modern ve nezih bir Etimesgut un oluşumu için yeniden şekillendirdiklerini belirterek, Amacımız; ilçemizi insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı Engelsiz, Estetik ve Esenlik (3-E) kenti haline getirmektir dedi. Başkan Demirel, Ankara nın batı koridorunda yer alan ve yaklaşık 30 bin hektara sahip Etimesgut un yakın bir gelecekte 1 milyon nüfusa ulaşacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: İlçemizin yalnız bugününü değil, geleceğini de düşünerek birçok projemizi hayata geçirdik. Sosyal belediyeciliğin yanı sıra fiziki yapılaşmaya da büyük önem verdik. Atakent Sosyal Tesisleri, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Kent Konseyi Binası, Ziya Gökalp Tesisleri, Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi, Emekli Konakları ile kreşler ve etüt merkezlerini Çankaya asfaltlanıyor... HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayları gelmeden ilçenin tüm sokaklarında yoğun asfalt mesaisinde bulunuyor. Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sonbahar ve kış ayları yağış artışını göz önünde bulundurarak ilçedeki tüm sokaklarda asfalt ihtiyacını gidermek için yoğun mesaide bulunuyor. Son olarak Bahçelievler bölgesinde çalışmalarını sürdüren 30 kişilik asfalt ekibi, 3 kepçe, 1 finişer, 2 silindir, 1 freze ve 5 kamyonla 24 sokakta tam kaplama, onarım ve freze çalışmalarını tamamladı. Çankaya nın sokaklarını ömürlük asfalt kaldırımlarla donatan ekipler, 20 yıl dayanabilen renkli desenli asfalt kaldırımları Ankara nın en işlek merkezi Kızılay dan sonra tüm sokaklarda uygulamaya başladı. Kızılay da yer alan İnkılap ve Bayındır Sokaklarda uygulamaya başladığı Renkli Desenli Asfalt Kaldırımları Çankaya nın merkezi bölgelerinde de faaliyete geçiren ekipler, 16 bin metrekare renkli desenli asfalt tretuvar ile 15 bin ton tam kaplama asfaltı Bahçelievler bölgesine kazandırdı. Çankayalıları renkli desenli asfalt kaldırımlarla tanıştırdıklarını ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalılar hizmetin en iyisine layıktır. Onları iyi ki Çankaya da oturuyoruz diyecek noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de sokaklarda başlattığımız çalışmalar çok büyük öneme sahip oluyor diye konuştu. hizmete açtık. İlçemize 110 park kazandırdık. Her yıl Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerimizi düzenledik. Yaptığımız çalışmalarla insanımızın hayatlarını kolaylaştırdık. İlçemizi daha modern ve daha yaşanabilir hale getirdik. Ancak biliyoruz ki daha eksiklerimiz var. Yapacak daha çok işimi var. Bunun bilinciyle hareket ederek, ilçemize güzel hizmet ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İsteyene işaret dili öğrenme fırsatı HABER MERKEZİ- İşaret Dili Tercümanları Derneği, işaret dili kursları düzenledi. Dernek yönetimi, Emel Tüzü, Damla Çanga ve Mesut Yazıcı yönetimindeki kurslara, Ankara Maltepe GMK Bulvarı 94/13 deki merkezlerinde start veriyor. Dernek Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak, Eylül başında kurdukları derneğin faaliyetlerine yoğun bir şekilde başladığını açıkladı. İşitme engellilerin sorunlarının çözümü için yola çıktıklarını bildiren Özkaynak, dernek yönetiminde Ömer Lütfü Tiryaki, Yavuz Kahraman, Serhat Öztürk, Mesut Yazıcı, Emel Tülü ve Damla Çanga nın yer aldığını açıkladı.

4 429 Eylül 2014 Pazartesi ANKARA İŞİD den kurtarılan Keçiörenli aileye Başkan Ak tan ziyaret Hamamönü Söyleşileri başlıyor Altındağ Belediyesi tarafından Hamamönü nde gerçekleştirilen, kültür, sanat ve edebiyat söyleşileri artık 7 nci yılında dopdolu bir programla yeni sezona merhaba diyor. HABER MERKEZİ - Her yaş grubundan oldukça geniş kitleler tarafından takip edilen ve her akşam yüzlerce kişinin katıldığı Hamamönü Söyleşileri yeni dönem programı belli oldu. Ekim ayı Hamamönü Söyleşileri kapsamında, daha önce söyleşi programına katılmamış yeni konuklar da, birbirinden ilginç konularıyla yer alacaklar. HamamönüSöyleşileri nde bu ay sırasıyla Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı, Kültür Ajanda Dergisi, TUBİL de kayıt zamanı... HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu nda yeni kayıt dönemi başladı. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Hobi kategorilerinde başvurular alınmaya başlarken, bu yıl branşlara halk oyunlarının yanı sıra eşli danslar ve bale de eklendi. Türk kültürünün bir parçası olan folklorun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan toplulukta, dans etmek isteyen her yaştan vatandaş, konusunda uzman dansçılardan eğitim alacak. Kursiyer, halk dansları kategorisinde Antalya, Burdur, Silifke, Trabzon, Bolu, Van, Mardin, Kırklareli, Bitlis, Gaziantep ve Aydın yöreleri ile Terekeme, Güreşçi, Aşuk ile Maşuk, Roman oyunlarını öğrenecek. TUBİL çatısı altında ayrıca usta balet ve balerinler de yetişecek. Çocuklara yönelik olarak açılacak bale kursunda minikler, eğlenerek öğrenecek. Öte yandan bu yıl ilk defa eklenen eşli danslar kategorisinde salsa, cha cha, bachata gibi farkla dans türlerinde eğitimler verilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgi numaralı telefondan alınabilecek. Zabıtaya mevzuat eğitimi HABER MERKEZİ- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personeli ile ilçe zabıtaları Mevzuat konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği nin ortaklaşa düzenlediği ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışanları ile İlçe Belediye Zabıta personeline yönelik Zabıta Mevzuatı Eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu nda 4 gün süren seminerde; İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Ramazan Demir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürü Abdurrahman Karabudak tarafından zabıta hizmetleri, mevzuat, çalışma şartları, kabahatler ve yaptırımlar ile eğitim ve planlama gibi konular anlatıldı. Eğitime Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerinde çalışan 180 zabıta personeli katıldı. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İLESAM, Başkent Şairler Platformu, Irmak Alevi Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği, Başkent Edebiyat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, GESAM, Hayati İnanç, Tokat Dernekler Federasyonu, Ankara Halkla İlişkiler Derneği, Türk Felsefe Derneği, Cahid ve Necib Karakaya, HAMOY ve Avrasya Yazarlar Birliği sevenlerine Vatandaşlar fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu uzun bir aradan sonra merhaba diyecek. Ekim ayı Hamamönü Söyleşileri programında, müzik dolu akşamlar da yaşanacak. Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Cengiz Taşkent 14 Ekim Salı günü, Zeki Müren gecesi programıyla büyük ustanın dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek. 30 Ekim de ise Mali Müşavirler Topluluğu Türk Sanat Müziği Dinletisi programı ile kulakların pasını silecek. ile kurslara başvuruda bulunabilecek. HABER MERKEZİ - IŞİD tarafından kaçırılan Türkiye nin Musul Başkonsolosluğu nun 49 personeli arasında yer alan Ersan ve Fatma Köksal çiftini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ziyaret etti. Ziyarete Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim de eşlik etti. Dışişleri Bakanlığı nda yıllardır aşçı olarak çalışan ve 8 yıldır Irak ta görev yapan Ersan ve Fatma Köksal, 101 günlük rehin hayatının ardından Türkiye nin başarılı girişimleri sonucu özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keçiören de ikamet eden Köksal çifti yeniden özgür olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, Hiçbir zaman ülkemizden ve hükümetimizden umudumuzu kesmedik, her saatimiz kurtarılacağımız günün ümidi ile geçti. Bizleri sağ salim sevdiklerimize kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm yetkilerimizden Allah razı olsun dedi. Kendilerini ziyaret eden Başkan Ak ve Kaymakam Dirim e de teşekkür eden çift, Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti, bir kez daha yalnız olmadığımızı gördük diye konuştu. Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Türk vatandaşlarının sağ salim kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere devlet yetkililerimiz tarafından çok dikkatli, temkinli ve sabırlı davranılarak kurtarıldınız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Sizleri aramızda göreceğimizden bir an bile tereddüt etmedik. Bir kez daha aramıza hoş geldiniz mesajını verdi. Başkan Duruay kermes açılışında... HABER MERKEZİ- Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk Sahil Parkı nda katıldığı Karagedik Talebe Yurdu nun kermes açılışını gerçekleştirdi. Karagedik Talebe Yurdu nun açılışını yapan Başkan Duruay, dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından kermesin hayırlı olmasını dileyen Başkan Duruay, stantları ziyaret etti. Açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte, açılan kermeste kurban kesildi. Duruay ın gerçekleştirdiği kermes açılışı ikramlarla son buldu. Atatürk Sahil Parkı nda sergilenen kermes, hafta sonuna kadar açık olacak.

5 ANKARA Sincan ın dev ulaşım projesi hayata geçiyor 29 Eylül 2014 Pazartesi 5 Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş Devlet Yolu ve İstanbul Çevre Yolunu birbirine bağlayacak olan Bağlantı Yolları Projesinde ihale süreci başladı. HABER MERKEZİ- Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş Devlet Yolu ve İstanbul Çevre Yolu birbirine bağlanıyor. Ankara nın ikinci çevre yolu olarak değerlendirilen Bağlantı Yolları Projesi ile Ankara ve Sincan ın geleceğine yatırım yapılıyor. Dev projenin ihale süreci başladı. Firmalar 30 Eylül e kadar Karayolları Genel Müdürlüğüne yeterlilik başvurularını gerçekleştirecek. Bu sürecin ardından ihaleyi yapacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü, dev projenin temelini atacak. Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi nin uyumlu çalışması Sincan da meyvesini veriyor. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ulaştırma Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek Ankara nın ufkunu açacak bir projeye öncülük ediyor. Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş Devlet Yolu ve İstanbul Çevre Yolu birbirine bağlanıyor. 40 km lik yol ile hem Sincan hem de Ankara ulaşımda rahat bir nefes alacak. 40 km lik yol üzerinde yedi köprülü kavşak, 700 metrelik bir viyadük, beş üst geçit ve üç demiryolu alt geçit köprüsü yapılacak. Şu an İstanbul Eskişehir ya da Eskişehir İstanbul istikametli araçlar Ankara ya girdiklerinde Etimesgut ta yer alan Çevre Yolunu kullanmaları gerekiyordu. Bu da hem zaman hem de yakıt kaybına neden oluyordu. Yapılacak Bulvar sayesinde bu araçlar hem şehir içine girmeden çok daha kısa sürede Ankara dan çıkabilecek hem de trafik yoğunluğunu azaltacak. Gelinen noktanın hem kendisini hem de Sincan halkını oldukça mutlu ettiğini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Gerek Ulaştırma Bakanlığımıza gerekse Büyükşehir Belediyemize verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Onların sayesinde Sincan bambaşka bir ufka doğru açılıyor. Başkent hızla gelişiyor. Sincan bu gelişmeden en çok pay alan ilçe konumunda Şimdiden biz bu hızla gelişen ilçenin yollarını düşünmezsek geleceğe yazık etmiş oluruz. Yöneticilerin asıl görevi de bu Günlük siyasetle, dedikoduyla vakit geçirmek yerine şehrimizin geleceğinde doğabilecek sorunlara şimdiden çözüm üretmeye çalışıyoruz. dedi. Sincan, altı organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor. Sanayi bölgelerinin tümü faaliyete geçtiğinde Sincan, İzmit ten sonra ikinci büyük sanayi merkezi olacak. Bu bağlantı yolu projesi ile organize sanayi merkezlerinin trafiğe kattığı yoğunluğunda önüne şimdiden geçilmiş olacak. Geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Tüm sanayi bölgelerimiz hizmete girdiğinde onlarca tır trafiğe girecek. Mevcut yolların bu kapasiteye cevap verme şansı yok. Bu bulvar projesini sanayicimiz de yakından takip ediyor. Planlı şehirleşme gelecek nesillere de fayda sağlayacak. Günü kurtarmak yerine ileriye bakmalıyız. dedi. Ankara çevre yolunun gelecekte yetersiz kalabileceğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Şu an bir çevre yolu yetiyor gibi görünüyor. Ancak eskiden birinci çevre yolundan 5-10 araç geçerken şimdi orada da yoğun bir trafik var. Yapılacak bu bulvar da birinci çevre yolunun paralelinde yer alıyor. 40 km si tamamlanmış olacak. Halka şeklinde yol devam ettirilip Ankara ya ikinci bir çevre yolu kazandırılabilir. dedi. Evi yanan engelli vatandaşa Çankaya dan yardım eli Çankaya Belediyesi, evi yanan engelli vatandaşa yardım eli uzattı. HABER MERKEZİ-Çankaya da evi yanan Mustafa Aydoğan ın yardımına komşuları ve Çankaya Belediyesi koştu. Geçtiğimiz günlerde Boztepe 233 Sokak 102 numaralı gecekonduda çıkan yangın nedeniyle evinin çatısı kısmen yanan ve eşyaları kullanılamaz duruma gelen Aydoğan ın zor durumu mahalle halkını harekete geçirdi. Komşuluk ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalle halkı, engelli komşuları Mustafa Aydoğan ın evinin tamiri için el birliğiyle malzeme desteğinde bulundu. Aydoğan ın durumundan haberdar olan Çankaya Belediyesi de, yanan çatının onarımını üstlendi. Çankaya Belediyesi ekipleri kısmen yanan çatıyı onardı; gecekondunun diğer bakım ve tadilat işlerini gerçekleştirdi. Komşularından ve Çankaya Belediyesi nden gördüğü desteğin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Mustafa Aydoğan, Zor günümde yanımda olan, ihtiyaçlarımı gideren komşularıma ve Çankaya Belediyesi ne teşekkür ederim dedi. İtfaiye Haftası na özel sergi açıldı Başkan Gökçek in twitter takipçisi 2 milyonu geçti Mağdur ailenin yüzünü Nevin Gökçek güldürdü HABER MERKEZİ - Nevin Gökçek, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ün eşi Meral Ertürk le 6 ay önce eşini kaybeden F.Ö. yü ve ailesini evinde ziyaret etti. Gökçek, 1 i kız 5 çocuk F.Ö nün sıkıntılarını dinledi. Eşinin daha önce alkol bile almadığını, iflas ettikten sonra bunalıma girerek madde bağımlısı olduğunu belirten F.Ö., Eşim son zamanlarda evdeki eşyaları satmaya başlamıştı. Oturduğumuz ev bizimdi fakat şu anda hacizli. Zor şartlar altında, HABER MERKEZİ- İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı nca düzenlenen sergi, Metro Sanat Galerisi nde açıldı. Fotoğraf sergisinin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı yaptı. Balcı, açılışta yaptığı konuşmada; Ankara İtfaiyesi nin gerçekleştirdiği güzel faaliyetlerin sergilendiğini kaydetti. Genel Sekreter Balcı, Ankara İtfaiyesi nin sadece kent sınırları içinde değil, başka illerde de meydana gelebilecek görevler için 7/24 saat hazır bir şekilde beklediğini ifade etti. Balcı, böylesi durumlarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının koşa koşa göreve gittiğini kaydetti. Son olarak Soma faciasında Ankara İtfaiyesi nin hemen yola çıktığını ve orada da en riskli bölgelerde görev alarak vazifelerini üstün bir anlayışla yerine getirdiğini anlatan Balcı, İtfaiye teşkilatımıza bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz dedi. Balcı, Ankara İtfaiye Teşkilatının tüm Türkiye deki itfaiye teşkilatlarının yetişmesine yardımcı olduğunu, dalgıçlık eğitimi başta olmak üzere bir takım hizmet içi eğitimlere de zaman zaman gittiğini ve başka yerlerde bu hizmetlerin aksamadan sürmesi için zaman harcadığını belirtti. Balcı, Bu da Ankara olarak ayrı bir gurur kaynağımız. Tabi burada Melih Gökçek Başkanımızın İtfaiye teşkilatına vermiş olduğu önemi vurgulamamız gerekiyor diye konuştu. İtfaiye Haftası nedeniyle açılışı yapılan ve 100 fotoğrafın yer aldığı sergide, Ankara İtfaiyesi nde arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan Şivas ve Bozo isimli köpekler Ankaralıların büyük ilgisini çekti. HABER MERKEZİ- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in twitter daki takipçi sayısı, 2 milyonu aştı. Yeni bir rekora imza atan Başkan Gökçek, twitter daki takipçi sayısının 2 milyona ulaşmasını ise VE TWİT- TER'DA 'CU TAKİPCİM... HOŞ TWİT ALEMİNE TEŞEKKÜR- LER... GERÇEKTEN GURUR VERİCİ BİR OLAY... twiti ile duyurdu. Twitter a katıldığı 9 Ocak 2011 tarihinden itibaren attığı twitterle bir fenomen haline gelen Başkan Gökçek, yaptığı açıklamalarla, vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla, ülke gündemine ilişkin isabetli değerlendirmeleriyle, Büyükşehir Belediyesi nin proje ve hizmetlerini anlatıp Başkentlilerin soru ve sorunlarının anında çözüme kavuşturmasıyla sosyal medya ağının örnek siyasetçisi oldu. Sosyal medyayı etkin kullanımı ve takipçileri ile sık sık yemekli toplantılarla bir araya gelerek yüz yüze kurduğu iletişimler ile ünü ülke sınırlarını aşan Başkan Gökçek e, iki yıl üst üste ABD nin saygın internet ve teknoloji kuruluşlarından Internet Marketing Association tarafından Dünyada Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Yaptığı açıklamalarda twitterın oldukça önemli bir iletişim ağı olduğunu sık sık dile getiren Başkan Gökçek, hizmetlerini, projelerini, görüşlerini paylaştığı, pek çok soruya yanıt verdiği, iddialara açıklık getirdiği sosyal paylaşım ağı twitter da takipçi sayısını her geçen gün artırarak 2 milyonu aştı. belediyenin, kaymakamlığın sağladığı yardımlarla geçiniyoruz. 13 yaşındaki kızımın da babası gibi madde bağımlısı olmasından korkuyorum dedi. Nevin Gökçek, mağdur aileye getirdiği yardımları teslim ederken, kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi. Gökçek, 13 yaşındaki T.Ö ile de konuşarak ona nasihatlerde bulundu. Nevin Gökçek, daha önce de Kazan'da mağdur aileleri ziyaret ederek ayni ve maddi yardımlarda bulunmuştu. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, ada 4 nolu parselde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 1643 sayılı kararı ile onaylanan ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

6 6 29 Eylül 2014 Pazartesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2013 ün başarılı firmalarını törenle ödüllendirdi. Firmalar ihracat rakamlarına göre belirlendi. Ayrı dallarda 40 şirkete ödül verildi. İlave olarak 1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması nın ödülleri takdim edildi. EKONOMİ 2013 ün başarılı ihracatçıları ödüllendirildi İSTANBUL - Törende söz alan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, 2013 ün güç bir sene olduğunu dile getirdi. İhracat ülkelerinde mali ve siyasi bunalımların devam ettiğini vurgulayan Mete, Bu ortam elbette bir sona erecektir. Bunalımı bahane etmeden; bunalıma rağmen durmadan koşanlar galip gelecektir. Bütün sorunlarımıza rağmen ülkemizin ve sektörümüzün tek çıkış yolu ihracattır. dedi. Mete, sektörün ihracat rakamlarına değindi. 5 sene evvel 3,6 milyar dolar olan hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatının yüzde 80 artış ile 6,5 milyar doları bulduğuna işaret etti. Sektörün 2023 ihracat hedeflerini yakalamak için yoğun bir çaba içine girdiğini anlatan Zekeriya Mete şöyle devam etti: MAMAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASKI ILAN TUTANAĞI SAYI : KONU : 6652 ada 19 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP değ MAMAK BELEDİYE MECLİSİNİN gün ve 13 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLEN AŞIK VEYSEL MAHALLESİ 6652 ADA 19 PARSELDE YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN gün ve 1308 SAYILI KARARI İLE ONAYLA- NARAK TARİHLERİ ARASINDA BELEDİYEMİZ İLAN PANOSUNDA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. İLGİLİLERE DUYURULUR. Askıya Alınma Tarihi: Askı Bitim Tarihi : Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI YAZILIM KONTROLLÜ OKUMA SALONU (TURNİKE SİSTEMİ), ÖDEMELİ BASKI SİSTEMİ VE YEMEKHANE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIM KONTROLLÜ OKUMA SALONU (TURNİKE SİSTEMİ), ÖDEMELİ BASKI SİSTEMİ VE YEMEKHANE YÖNETİM SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Wilhelm Thomson Caddesi Yukarı Bahçelievler No: 4 ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Başkanlığımız okuma salonlarının ve yemekhanenin yazılım kontrollü olarak yönetimini sağlamak amacıyla, yazılım kontrollü okuma salonu (Turnike sistemi), ödemeli baskı sistemi ve yemekhane yönetim sistemi kurulması. Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Milli Kütüphane Başkanlığı c) Teslim tarihi : 20 Aralık İhalenin a) Yapılacağı yer : Wilhelm Thomsen Cad., No: 4, Yukarı Bahçelievler Mah., Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Satış sonrası 24 ay parça 12 ay servis garantisi olmalıdır Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarca temin edilen turnike geçiş sistemi işleri. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler ihale dokümanı bedelini T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Fevzi Paşa Mah., Cumhuriyet Bulvarı (Eski Sayıştay Binası), B Blok, Kat: 2, Ulus / ANKARA adresine yatırdıktan sonra Milli Kütüphane Başkanlığı'ndan alacaktır. adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Kütüphane Başkanlığı, Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar 5 senede şekerli mamuller ihracatımız Türkiye de 1,3 milyar dolardan yüzde 81 oranında artış ile 2.49 milyar dolara erişti. Un ve unlu mamullerimizin ihracatı son 5 senede 900 milyon dolar seviyesinden yüzde 57 oranında artarak 1,4 milyar dolara dayandı te 6,5 milyar dolar hububat sektör ihracatının yüzde 28 i olan 1,8 milyar doları birliğimizden gelmiştir. Yine şekerli mamuller ihracatının yaklaşık yüzde 50 sine tekabül eden 1,2 milyar doları, birliğimiz üyesi firmalar tarafından yapıldı. Bu durum, sektörümüzün ihracat anlamında miktar ve değer olarak artış elde ettiğini; ürün kalitesi yönünden ilerlediğini ortaya koyuyor. 185 BİN LİRALIK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU Öte yandan 1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması nda Profesyonel dalında Ezik, öğrenci dalında ise Çiko Peskel projesi birinci oldu. Yarışmada Lisans Öğrencileri dalında 35 bin TL, Profesyoneller dalında 100 bin TL dağıtıldı. Ar-Ge Proje Pazarı nda da 52,5 bin TL verildi. Profesyoneller dalında birinci 55 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 15 bin TL ödül aldı. Öğrenci dalında birinci yarışmacı 20 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL ye layık görüldü. Şekerli Mamuller Ar-Ge Proje Pazarı nda ise birinciye 30 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL ödül verildi. Bunun yanında Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması için Lisan Öğrencileri dalında birincilik ödülü alan grubun endüstriyel tasarımcısına ülke dışında tasarım okullarında 2 sene eğitim olanağı tanınacak. Grubun gıda mühendislerine ise TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü nün sunduğu 2015 eğitim programlarından seçeceği iki eğitime ücretsiz katılım imkanı verilecek. (CHA) DESTEK KIT'ALAR GRUP KOMUTANLIĞINA AİT ANITTEPE LOJMANLARININ RÖGAR HATTI BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Destek Kıt'alar Grup Komutanlığına ait Anıttepe lojmanlarının rögar hattı bakım ve onarımı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : VARLIK MAH. TANZİMAT CAD. NO: YENİMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet lojmanın rögar hattı bakım ve onarım yapım iş (inşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Anıttepe /ANKARA c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan gün) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: Yenimahalle / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler Dair Tebliğinde yer alan B/III gurubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Varlık MahallesiTanzimat cad No.67 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİ- NASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi takvim gün) takvim günüdür. 12.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

7 EKONOMİ 29 Eylül 2014 Pazartesi 7 Devletin 6 yıllık milli emlak geliri 9,3 milyar lira KOCAELİ - ŞAHİN OKTAY - Devlet, yılları arasında kamuya ait taşınmazların satışından ve kiralanmasından 9,3 milyar lira gelir sağladı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2013 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, devlet son 6 yıllık dönemde, lojman, arazi, arsa, bina, sosyal tesis kira ve satışı ile ecrimisil, irtifak hakkı, kullanma izni gibi emlak işlemlerinden toplam 9,3 milyar lira kazandı. Devletin 2008 yılında 943 milyon 825 bin lira olan milli emlak geliri, 2009'da 1 milyar 24 milyon 143 bin liraya, 2010'da 1 milyar 266 milyon 160 bin liraya, 2011'de 1 milyar 499 milyon 153 bin liraya yükseldi. 2012'de 1 milyar 455 milyon 375 bin liraya gerileyen bu rakam, 2013'te rekor düzeyde artarak 3 milyar 117 milyon 611 bin liraya ulaştı. Böylece, milli emlak işlemleri kapsamında yılları arasında devletin kasasına 9 milyar 306 milyon 267 bin lira kaynak aktarıldı. Geçen yıl elde edilen 3,1 milyar liralık milli emlak gelirinin yüzde 57,5'ini milli emlak satış gelirleri, yüzde 28'ini taşınmaz kira gelirleri, yüzde 14,4'ünü ise ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izin gelirleri oluşturdu yılında kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına ilişkin yasanın yürürlüğe girmesiyle devletin milli emlak satışlarından elde ettiği gelir adeta patlama yaptı. Öyle ki, 2008 ve 2009'da 215 milyon, 2010'da 293 milyon, 2011'de 354 milyon, 2012'de 297 milyon olan satış geliri, 2013'te 6 kat artarak 1 milyar 794 milyon 136 bin liraya yükseldi. Bunun yüzde 80'ini 2B arazilerinin satış gelirleri oluşturdu. Organik tarım desteklemeleri ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca organik tarım desteklemeleri kapsamında meyve sebze üretim alanları için dekar başına 70 lira, tarla bitkileri üretim alanları için dekar başına 10 lira ödeme yapılacak. Organik Tarım Destekleme (OTD) Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: 2014/45) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sisteminde (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı olan ve OTD uygulamalarıyla ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak. OTBİS ve ÇKS'de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı, kesin icmallerin alınış tarihi olan 15 Mayıs 2015 tarihinde kayıtlı çiftçileri kapsayacak. OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliği'ne göre organik tarım yapılan, söz konusu iki sistemde 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı aynı arazilere yapılacak. KARS - HÜSEYİN DEMİRCİ - Sadece Kağızman ilçesi ile Sarıkamış'ın Kalebaşı köyünde yetiştirilen ve şekliyle dikkati çeken elmanın, tescillenerek marka şeklinde Türkiye pazarına açılması için çalışmalar devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın hasadına başlandığını belirterek, bunu markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvurunun değerlendirmeye alındığını vurgulayan Düzgün, şunları kaydetti: "Uzun elmanın patentinin alınması için gerekli çalışmaları yaparak, başvuruda bulunduk. Patenti alındıktan sonra Kağızman ilçemizde ve Sarıkamış'ın Kalebaşı köyünde yetişen elmaların, bölge insanın bir araya gelerek kuracağı kooperatifler aracılığıyla pazarlanmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da pazar sıkıntısının olmayacağını düşünüyoruz. Böylece uzun elma hak ettiği değeri bulacak." Düzgün, müdürlük olarak üreticilere pazarlama konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de uzun elmanın Kağızman'a özgü olduğunu vurgulayarak, "Bu ilçe dışında sadece Sarıkamış'a bağlı Kalebaşı köyünde yetişiyor. Burası da Kağızman'a sınır bir köy. Türkiye'de bin 300 rakımda böyle bir meyve yetişiyor" diye konuştu. Söz konusun meyvenin bölgede "uzun elma" olarak bilindiğini anlatan Gök, "İçi yıldızlı elma olarak da bilinen meyveyi pazarlama konusunda üreticilerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz Sarıkamış Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin yanındayız. Patent alınmasından sonra pazarlama çalışmasına başlayacağız" ifadelerini kullandı. Kalebaşı Köyü Muhtarı Sami Turan ise elmanın tatlı ve sulu olduğuna değinerek, "Kağızman ilçesi ile Kalebaşı köyü dışında hiçbir yerde yetişmiyor. Uzun elma, bölgeye özgü tadı ve kokusu olan ender bir lezzet" dedi. Elma ağacının bir kavak boyu kadar uzadığını, SİVAS - ÖNDER FELEK - İkinci el araçlarını internet üzerinden de satışa sunan bazı kişiler, "RTE", "AKP", "CHP", "MHP", "FB", "GS" ve "BJK" gibi "özel plakalı", düşük modelli araçlarına 500 bin liraya varan fiyatlar talep ediyor. AA muhabirinin bazı internet sitelerinden derlediği bilgilere göre, "özel plakalı" olarak satışa sunulan çok sayıda ikinci el araca piyasa değerinin çok üstünde fiyat biçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının baş harflerini taşıyan "RTE" plakalı otomobillerin yanı sıra siyasi partileri simgeleyen "AKP", İZMİR - ALİ RIZA KARASU - Ocaktan çıkarıldığında 10 kilogramı 8 kuruş olan pomza madeninin, kullanım alanına göre fiyatı 400 liraya kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin, dünya rezervinin yüzde 43'üne sahip olduğu pomza, savunma sanayinden, inşaat sektörüne, tarımdan tekstile, kimya sektöründen elektronik ürünlere kadar birçok alanda ham madde olarak kullanılabiliyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak inşaat sektöründe duvar malzemesi ve yalıtım sıvası olarak kullanılan pomza madeninden ülke rezervinin yüzde 41.7'si Bitlis sınırları içerisinde yer alıyor. Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Seyfullah Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pomzanın Türkiye'nin "gri altını" olduğunu söyledi. Değerli bir maden olan pomzanın dünya rezervinin büyük bölümünün Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Meksika'da bulunduğunu kaydeden Gündüz, Türkiye'nin dünyada ekonomik değeri her geçen gün artan bu cevheri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Gündüz, Türkiye'nin bu madende yaklaşık 9 milyar metreküp ile dünya rezervinin yüzde 43'üne sahip olduğunu anımsatarak, "Geniş bir kullanım alanı olan pomzanın değerini 8 kuruştan 400 liraya kadar çıkarabiliyoruz. meyve verince dallarının aşağı sarktığını ve meyvelerinin 12 santimetre uzunluğunda 6 santimetre eninde olduğunu anlatan Turan, şekli itibarıyla "uzun elma" olarak adlandırılan ilçeye özgü değerin markalaşmasını arzu ettiklerini dile getirdi. "CHP" ve "MHP" ile futbol kulüplerinin kısaltmalarını içeren "FB", "GS" ve "BJK" plakalı araçlar, piyasa değerlerinin üstünde fiyatlara satışa sunuluyor. Bazı araç sahipleri, birçok kişinin ilgisini çeken özel plakalı otomobiller için piyasa fiyatlarının katbekat üstünde, 500 bin liraya varan rakamlar talep ediyor. Ankara'da yaşayan bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfi ve memleketi Rize'nin plaka numarasını taşıyan "06 RTE 53"plakalı 1988 model "Serçe" marka otomobil için 500 bin Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve aromasının yanı sıra şekliyle ön plana çıkan uzun elmanın patenti alınarak, tescillenmesi hedefleniyor. "Uzun elma" markalaşma yolunda lira istiyor. Bu marka ve modeldeki otomobiller, piyasada 2-5 bin lira arasında alıcı buluyor. Yine İzmir'de yaşayan bir kişi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kısaltması ile İzmir ve Burdur'un plaka kodlarını taşıyan "35 MHP 15" plakalı 1998 model Mitsubishi L200 marka pikap için 500 bin lira talep ediyor. Aynı model ve marka aracın piyasa değeri, 11 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor. Yine "06 RTE 65" plakalı 1998 model Fiat Tipo'ya 200 bin, 2004 model "34 RTE 01" Peugeot 206 için 100 bin, 20 yaşındaki "34 RTE 43" plakalırenault Toros'a 30 bin lira fiyat biçiliyor. İkinci el araçlardan "AKP" plakalı olanlara da piyasa değerinin oldukça üstünde fiyatlar isteniyor. Gümüşhane'de yaşayan bir kişi, "06 AKP 61" plakalı 1991 model Renault R 21 otomobili için 250 bin, Ankara'da yaşayan bir kişi, "06 AKP 50"plakalı 1996 model Doğan SLX'e 100 bin, bir başka araç sahibi de "06 AKP 19" Türkiye halen büyük bölümünü inşaat sektöründe kullandığı bu gri altını Ar-Ge faaliyetleriyle daha yüksek bir ekonomik değere çıkarmalıdır" diye konuştu. Türkiye'nin halen bu madenin yüzde 60-65'ini yapı malzemesi üretiminde kullandığını anlatan Gündüz, pomzanın hafif beton üretimindeki payının yüzde 5-5.5, yalıtım ürünlerindeki payının ise yüzde 4-5 olduğunu dile getirdi. Kalan kısmın da ziraat ve kimya sektöründe kullanıldığına dikkati çeken Gündüz, su tutma özelliği sebebiyle topraksız tarım üretiminin yapıldığı seralarda kullanımının her geçen gün arttığını bildirdi. Ar-ge çalışmalarıyla madeni daha özellikli malzemeler ve endüstriyel ürünler haline getirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Serinleyen hava palamut getirdi GİRESUN- GÜLTEKİN YETGİN - Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından az miktarda yakalanmasıyla hayal kırıklığı yaratan palamut, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle istenilen miktarda avlanmaya başlandı. Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nde azalmaya başlaması, serin sulara göç eden palamut balığını tekrar kıyılara döndürmeye başladı. Bu durum fiyatları düşürürken balıkçılar ve vatandaşları sevindirdi. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyunun soğumasıyla Ordu, Giresun ve Samsun'u kapsayan bölgede çok yoğun olmasa da palamut avcılığının arttığını söyledi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle balığın kıyıya gelmeye başladığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Ekim ayında palamut balığını biraz bol göreceğiz diye ifade etmiştik. Ekim ayına az bir süre kaldı, nitekim havaların serinlemesiyle de balık şimdiden kıyılarımıza gelmeye başladı. Bu durum gelecek açısından iyiye işaret. Çok bol olmasa bile palamudun sezonun ilk başındaki avcılıktan daha iyi gideceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz hafta çinekop ve istavrit avcılığı da bol oldu, ilerleyen günlerde istavrit, mezgit ve çinekop da biraz daha bol olacak." Arslan, palamut fiyatlarının 3 ila 10 lira arasında değişiklik gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında havaların da serinlemesiyle vatandaşların biraz bol, çok olmasa da ucuz balık yiyebileceğini tahmin ediyoruz. Palamut kıyılara gelmeye başladı. Sular soğuyunca bolluk daha da artacak" diye konuştu. Özel plakalı araçlar için "servet" istiyorlar plakalı 1991 model Şahin için 85 bin lira talep ediyor. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan bir araç sahibi "35 CHP 36" plakalı 1992 model Doğan marka otomobile 25 bin, Ödemiş'te yaşayan bir kişi de "35 CHP 85" plakalı 2001 model Renault Clio için 20 bin 500 lira istiyor. "Üç büyükler" olarak bilinen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı simgeleyen özel plakaların bulunduğu araçlar da piyasa değerinin üstünde satışa sunuluyor. İstanbul'da 2006 model cipini satışa çıkaran bir kişi, "34 GS 2004" plakalı aracına 95 bin, İzmir'de yaşayan bir araç sahibi, "35 BJK 63" plakalı 1998 model Renault 19 için 20 bin, Kırşehir'de yaşayan bir kişi de 2007 model "38 FB 449" plakalı hafif ticari aracına 25 bin lira istiyor. Yine Antalya'nın Kepez ilçesinde satışa sunulan "07 AGA 74" plakalı 1993 model Renault R 9 aracı için 35 bin lira talep ediliyor. 400 liraya savunma sanayinde Seyfullah Gündüz, şunları kaydetti: "10 kilogramlık bir pomza ham maddesini ocaktan çıkış itibarıyla baktığımızda fiyatı 8 kuruş civarındadır. Aynı ürünün değeri yıkama sonrasında 30 kuruşa çıkıyor. Bunu bimsbloka dönüştürdüğümüzde kuruşluk bir değere ulaşıyor. Ziraatte kullandığımızda lira, tekstil sektöründe kullanıldığında liralık değere ulaşıyor. Bunu toz boyutuna getirip saflaştırdığımızda fiyatı liraya yükseliyor. Bu 10 kilogramlık üründen yalıtım harcı yaptığımızda lira, kimya sektöründe katkı maddesi olarak kullandığımızda liralık değere ulaşıyor. Savunma sanayinde doğal zırhların yapımında kullandığımızda 360 ile 400 liralık bir değere geliyor. Biz pomzayı kullanıyoruz ama hak ettiğimiz kadar endüstriyel anlamda ekonomiye dönüşümünü sağlayamıyoruz." -Isı yalıtım özelliği çok yüksek Pomzanın ısı yalıtım özelliğinin çok yüksek olduğunu belirten Gündüz, "Bu malzemeyi inşaat sektöründe yoğun olarak kullandığımızda malzemenin doğal özelliği nedeniyle ısı yalıtımı yüksek olur. Özellikle enerji verimliliğinde yüksek katma değer sağlayan ürünler olarak ortaya çıkıyor. Daha yalıtımlı daha üst performanslı binalar yapma imkanı sunuyor" dedi.

8 8 29 Eylül 2014 Pazartesi SIRASI GELDİKÇE Prof. Dr. İSA KAYACAN Kültür dünyamızın ışıkları, dergilerimiz Kültür dünyamıza ışık olanların başında, dergilerimiz gelmektedir. Bu dergilerden önceki değerlendirmelerimizde pek çok kez sözettik, sözetmeye devam ediyoruz. Bunlar: 1- KARINCA DERGİSİ: Merkezi Ankara da bulunan Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından aylık yayınlanıyor sayısı bize ulaşan Karınca Dergisinin sahibi: Prof. Dr. Nurettin Parıltı. 2- YENİSES DERGİSİ: Osmaniye ilimiz merkezinde aylık yayınlanıyor sayısı bize ulaşan Yenises in sahibi: Hasan Bölük. 3- YESEVİ DERGİSİ: İstanbul da aylık yayınlanıyor sayısı yayınlanan Yesevi nin sahabi: Erdoğan Aslıyüce. 4- KIBATEK BÜLTENİ:İzmir de yayınlanan bültenin 2013 yalına ait Sonbahar sayısı bize ulaştı. Sahibi: Leyla Işık. 5- SENCE DERGİSİ: Ankara da Türk Büro-Sen tarafından yayınlanıyor. Sahibi: Fahrettin Yokuş. 2. sayısı bize ulaştı bu derginin. 6- ALKIŞ DERGİSİ: Kahramanmaraş ilimiz merkezinde iki ayda bir yayınlanıyor. 72. sayısı bize ulaşan Alkış ın sahibi: Dr. Oğuz Paköz. 7- NEVZUHUR DERGİSİ: Antalya ilimiz merkezinde aylık yayınlanıyor. 36. sayısı bize ulaşan Nevzuhur un sahibi: Mustafa Akbaba. 8- YAĞMUR DERGİSİ: İstanbul da yayınlanıyor. 68. sayısı bize ulaşan Yağmur un sahibi: M. Talat Katırcıoğlu. 9- EKOLOJİ MAGAZİN DERGİSİ. İzmir de üç ayda bir yayınlanıyor. 39. sayısı bize ulaşan derginin sahibi: Prof. Dr. Osman Yüreklitürk. 10- ERCİYES DERGİSİ: Kayseri ilimiz merkezinde aylık yayınlanıyor. 429,430 ve 431. sayıları ayrı yayınlanan ve bize ulaşan Erciyes Dergisinin sahibi: Nevzat Türkten. KÜMBET ALTINDA DERGİSİ: Ankara da üç ayda bir yayınlanıyor. 54. sayısı bize ulaştı bu derginin. Sahibi: İrfan Yıldız. İSTANBUL MODERN'de "Yüzyıllık Aşk" sergisi açıldı İstanbul Modern, kuruluşunun 10. yılında, Türk sinemasının 100. yıl dönümüne ithafen "Yüzyıllık Aşk: Türkiye'de Sinema ve Seyirci İlişkisi" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen "İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen sergi, sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sinemanın İstanbul Modern'de 10 yıldır ele alındığını ancak ilk kez bu bir sergiyle İstanbul Modern'de yer aldığına vurgu yapan Eczacıbaşı, "Ülkemizde, sinema kültürünü ve sevgisini, seyircinin bakış açısıyla yansıtan sergimiz, geniş bir yazılı ve görsel arşiv araştırmasıyla sinema tarihimizin belleğini görünür kılıyor" dedi. Eczacıbaşı, proje kapsamında, 5 yönetmenin, "Türkiye'de Sinema"yı konu alan birer kısa film çektiğini kaydederek, bu filmlerin, müzenin yanı sıra yurt dışındaki festivallerde de gösterilmesinin planlandığını anlattı. Sergiyle paralel farklı tür ve dönemlere ait, İstanbul'u konu alan filmlerden oluşan, "İstanbul'un Orta Yeri Sinema" başlıklı bir programın da yer alacağını belirten Eczacıbaşı, serginin hayata geçmesinde katkısı bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu da sergiyle yüz yıllık tarihte, bireyin süreci ve nasıl var olduğunun görüleceğini ifade ederek, "Sinema, birey, kimlik ve kişilik meselelerimizde, hayatımızdaki en güçlü ve etkili görsel alanların başında geliyor. Biz bu serginin arka planında, Türkiye tarihine bakıyor olacağız" diye konuştu. Serginin sadece sinema ve seyirciye değil, Türkiye'ye referans oluşturduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, "Kendi hayatınızdan çok şey göreceksiniz. Yeşilçam sineması ve güncel Türkiye sineması konusundaki dönüşümün neler olduğuna dair de çok önemli adımları izleyeceğiniz bir sergi olacak" ifadelerini kullandı. Serginin küratörü Gökhan Akçura ise televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının ilginç bir yenilik olarak yaşama girdiğini ancak yine de sinema kadar etkili olmadığını ifade etti. Akçura, 100 yıl önce sinema ilk defa insan hayatına girdiğinde, sadece fotoğraflar olduğunu, karşılarındaki koca duvarda hareketli görüntüler gören izleyiciler için bunun olağanüstü bir yenilik olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle sinemanın seyirci üzerindeki etkisi, bildiğimiz ve yaşadığımız bütün sonraki yeniliklerden çok daha güçlü" dedi. İlk Hollywood filmlerinin geldiği dönemde sinemanın müthiş bir etki yarattığını belirten Akçura, "Sinema insanların hayatlarını, giyinişlerini, zevklerini, inanışlarını, hayata bakışlarını, yaşam biçimlerini değiştiriyordu. Her şeylerini etkiliyordu. Çünkü o dönem sinema büyülü bir olaydı. İnsanlarla arasında bir aşk ilişkisi vardı" değerlendirmesini yaptı. KÜLTÜR-SANAT Erdoğan ın işe giriş belgeleri, İETT nin tarihi arşivinde İSTANBUL - Kent içi ulaşımda 143 yıldır hizmet veren İETT'nin tarihi arşivinde, kurumda yılları arasında görev yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dosyası da yer alıyor. İETT'nin yılları arasında Osmanlıca, Almanca, Fransızca, İngilizce ve diğer dillere ait 1,5 milyon sayfadan oluşan 60 bin belgesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilirken, kurumda çalışan personelin dosyaları ise tarihi binanın özel arşiv odasında saklanacak. Arşivin bulunduğu 3 katlı odada, belgelere rahatlıkla ulaşabilmek için özel bir makaralı sistem bulunuyor. Tarihi belgelerin yanı sıra personel bilgilerinin yer aldığı arşivde, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin sicil dosyası muhafaza ediliyor. Erdoğan'ın dosyasında, 1974'te işçi olarak İETT'de çalışmaya başladığına ilişkin belgenin yanında, 1975 tarihli İETT'nin sınavına giriş belgesi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Haziran 1981'de kurumdan istifa ederken yazdığı dilekçesi de dosyada yer alıyor. Erdoğan istifa dilekçesinde, İETT'nin spor servisinde 24 Temmuz 1974'ten itibaren çalıştığını belirterek, "Özel sektörden almış olduğum uygun iş teklifi sebebiyle 18 Haziran 1981 tarihi itibarıyla istifa etmek istiyorum" ifadesine yer veriyor. Dosyada ayrıca, işe girerken alınan doktor raporunda da Erdoğan'ın sağlıklı olduğu ve kendisine çiçek aşısı yapıldığı bildiriliyor. Devlet Tiyatrolarından yerli eser yazarlarına teşvik var ANKARA - ŞENAY ÜNAL - TUĞBA ÖZGÜR DURMAZ - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT), Türk kültür ve sanatının geliştirilmesi amacıyla repertuvarına aldığı ve ilk kez sahneleyeceği yerli eserlere teşvik uygulaması başlatıyor. Geçen yıl sahneye taşıdığı oyunlarla 1 milyon 843 bin seyirciye ulaşan DT, yeni sezonda da çok sayıda yerli esere ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda 100'den fazla yerli ve yabancı eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak Kurum, 1 Ekim'de perde açmaya hazırlanıyor. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DT olarak yerli eser yazarlarının desteklenmesi yönünde önemli bir adım attıklarını bildirdi. Kurt, "Türk tiyatrosunun ancak kendi yazarıyla gelişebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle de şu ana kadar kurumumuzda hiçbir eseri oynanmamış, ilk kez repertuvara aldığımız yerli oyunların yazarlarına, onları desteklemek için teşvikte bulunacağız. Eserin provalarına başlandığında yazara para desteği verilecek" dedi. -Çocuk oyunu ve diğerlerinde miktar farklı Çocuk oyununa ayrı yetişkinlerin izleyeceği eserlere ayrı destek miktarları belirlediklerini de kaydeden Kurt, "Eserin uzunluğuna ve niteliğine göre de destek oranı değişecek" ifadesini kullandı. Bir yazarın aynı sezonda birden fazla eserinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini, sınır koymadıklarını vurgulayan Kurt, bu çerçevede Türkiye genelinde yaklaşık 20 eserin seyirciyle buluşacağını belirtti. Mustafa Kurt, eseri ilk kez DT sahnelerinde perde diyecek oyunların hem ilk hem de ikinci yarıda izlenebileceğini dile getirdi. Yeni sanat sezonuna hazırlıkların ise çok hızlı sürdüğünü ve sayılı günler kaldığını anlatan Kurt, "Çalıkuşu", "Teneke" ile "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" gibi yerli eserlerin kapalı gişe oynadığını da hatırlattı. Sanatseverlerin yerli eserlere ilgisinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Kurt, ayrıca Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" ile ilgi gören yerli ve yabancı diğer eserlerin de sezonda sahnelenmeye devam edeceğini bildirdi. Aşkın gereğidir hasret... Suyun içindeki oksijen, çorbanın tuzudur lakin bu kadar da vurulmaz ki bir yüreğe... Bu kadar da gelinmez ki üzerine âşığın; hem rakiple, hem şartlarla, hem de hâllerle... Bu MEHMET NURİ PARMAKSIZ KALBİN SINIRSIZLIĞINDAKİ NEFES HASRETTEN DAVACIYIM... kadar zorlanmaz ki bir kalp... Ben de, ben de aciz bir kulum işte; isyana düşmek korkusu bende de var. Rabbimi kırmak ve O'nun rızasından uzaklaşmak endişesi beni de öldürüyor her dem... ama özlüyorum sevdiğimi; özlüyorum, özlüyorum işte... Şikâyet değil benimki; insanî bir istek sadece... Biliyorum dinlemeyecek, feryatlarımı duymayacak hasret denen canavar. Uluyacak gecelerce, beslenecek hüznümle ve büyüyecek; büyüdükçe daha gür, daha sert estirecek rüzgârını... Varsın essin; varsın vursun; varsın susmasın özlemim. Şükrü yelken yaptım sevda gemime; ateşi şahitçi kıldım aşkıma ve bilin ki hasretten davacıyım ben ukbada... Hakkımı alacağımı bilmek benim ferahım; Rabbime şükrüm, imanım ve inancım benim dayanağım. Vuslatın kokusu bile beni benden almaya yetiyor; hayallerimin yasaksız olması benim mutluluğum. Gözlerimi kapatıyor; ruhumu vuslat vadisinde gezintiye çıkarıyorum çok zorlanınca. Harici âlemden dünyaya geri dönüşüm zor olsa da; ayrılığın acısı oturuyor böyle zamanlarda yüreğimin başköşesine. "Dünyada ben sultanım; ben gücümü imtihan yeri olan dünyadan alıyorum" diyor bana hasret ve ekliyor "hüzünler, acılar, ıstıraplar ve ayrılık denen ateş benim ekmeğim" diye... Sus dedikçe bağırıyor; ilmek ilmek dünyamı sarıyor ama kalbime hâkim olan aşk inancımı yerle bir edemediğinden çıldırıyor; çıldırdıkça özlem kırbacını daha sert vuruyor ömrüme... Her darbenin; her saniyenin, ateşini soluduğum her nefesin hakkını isteyeceğimi bildiğinden mi nedir, en çok benimle uğraşıyor gibi geliyor bu hasret? Varsın uğraşsın; dünya sonlu olan değil mi? Sonsuzun yanında dünya bir damla bile olamayacak kadar küçük değil mi? Davacıyım, davacıyım ey ömrüm! Ben bu hasretten ölümüne davacıyım. Dünyada çektiğim ne kadar çoksa; misliyle mutluluğu ve huzuru dileyeceğim Rabbimden mahşerde. Nefes almakta zorlandığım her saniyenin sonsuzlukla çarpımını isteyeceğim Mevlâ'dan. Davacıyım hasretten ukbada... Vursun bakalım vurabildiği kadar bana dünyada... Aşk, sonsuzluk davam benim; ömrümü, hazzımı, kalbimi yoluna ben'i feda ettiğim en büyük sevdam. Rabbime inancım tam; hasret vursa da bana bilin ki, vuslata merdiven dünyam... GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ İçimdeki aşkınla gülşen döner saraya, Sana dâir hayaller ulaşır maveraya. Yok'ta var'ı buldum ben; hiç'ten hep'e yol aldım, Mahşerimin sahibi sultan olur dünyaya.

9 KÜLTÜR-SANAT 9 29 Eylül 2014 Pazartesi BULMACA TÜRKÇE BAKIŞ Prof. Dr. Nurullah Çetin Culüs Armağanları sergilendi İSTANBUL - Sultan II. Abdülhamit hakkında birbirine zıt birçok değerlendirmenin yapıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti: "Kimilerine göre, izlediği siyaset ve katı yönetimi nedeniyle eleştirilmesi gereken bir yöneticiyken, kimilerine göre ise savunma, hukuk, eğitim, kültür, bayındırlık vehususen dış politika alanındaki icraatları nedeniyle ileri görüşlü bir devlet adamıdır. Burada yapılan bütün değerlendirmelerin gözden kaçırdığı husus şudur; II. Abdülhamit,Osmanlı İmparatorluğu'nun küresel güçler tarafından paylaşıldığı, imparatorluk coğrafyasının en zorlu günlerini yaşadığı bir dönemde Devlet-i Aliye'nin başına geçmiş ve hüküm sürmüştür. Bu nedenle Abdülhamit, her şeyden önce göreve geldiği dönemin koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir. O, zayıflayan bir devlet içinde bir siyasi deha olarak devletin ayakta kalmasını ve tüm mükellefiyetlerini Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Yıldız Sarayı Kaskat Köşkü'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, görevinin en anlamlı gecelerinden birini yaşadığını belirterek, "Sultan II. Abdülhamit'i, tahta çıkışının 25. yılı vesilesiyle gönderilen değerli hediyeleri 113 yıl sonra ilk kez bir araya getiren önemli bir sergiyle anıyoruz. Bu tip sergilerin sanatsal ve kültürel boyutu kadar siyasi boyutu da var. Bize hafızamızı tazeleme imkanı veriyor" ifadelerini kullandı. Sare Davutoğlu da Türk Osmanlı saray mimarisinin son örneği Yıldız Sarayı'nda bu anlamlı serginin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Davutoğlu, "1901'de Sultan II. Abdülhamid'in iktidarının 25. yılını kutlamak üzere gönderilen bu eserler, imparatorluğun neredeyse dağılma dönemi sayılabilecek bu döneminde bile bir cihan imparatorunun aslında ulaştığı gücü de bize gösteriyor" diye konuştu. Sultan II. Abdülhamit'in sadece diplomasi ve devlet yönetimiyle değil aynı zamanda hem İstanbul'da hem de imparatorluğun farklı yerlerinde gerçekleştirdiği imar faaliyetleriyle de bilindiğini anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Hayatımızın çok içinde olan Sirkeci, Haydarpaşa Garı, Darülaceze binası gibi pek çok bina, her gün önünden geçerken işimiz olduğunda uğradığımız Sultan II. Abdülhamit'i hem yerine anmamızı, hem de getirmesini sağlamış önemli bir devlet ilgilensek deniyor ki 'Bu mesele bizim anlamamızı sağlayacak binalar. Yine adamıdır." milli meselemiz değil, Araplar'ın meselesidir'. Bizim hükümetimizin edilmiş olan ve birçoğu kamu binası onun farklı yerlerde emirleriyle inşa "Gazze, birinci derecede milli meselemizdir" yıldır anlattığı meselelerden biri şudur; olarak kullanılan hükümet konağı, gümrük binası, okul, hastane gibi binalar da Çelik, II. Abdülhamit döneminde Gazze, aynı Kıbrıs gibi, diğer meselelerimiz gibi birinci derecede milli mese- kendisinin vizyonunu bize anlatan ve sadece Anadolu'da değil, Şam'da, Trablusgarp'ta da birçok faaliyetler lemizdir. Peki Gazze'nin milli meselemiz hala yaşayan eserleridir." gerçekleştirildiğini dile getirerek, olduğunu nereden çıkarıyoruz? Konuşmaların ardından, Yıldız Vakfı "Bugün bize 'Şam ve Filistin'in kendilerine satılması Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Trablusgarp'taolanlarla niye ilgileniyorsunuz?' diyenlere sadece şunu söylemek borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Bakan Çelik'e plaket takdim etti. karşılığında Osmanlı'nın bütün Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, istiyoruz, '100 yıl evvel oranın imarı Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı'na Serginin açılışına, Fatih Belediye bizim devlet adamlarımızca yapılıyordu. Abdülhamit, 'Ben bir karış dahi vatan Başkanı Mustafa Demir, Beyoğlu Dolayısıyla Şam ve Trablusgarpile niçin toprağını satmam. Zira bu vatan, bana Belediye Başkanı Ahmet Misbah ilgilendiğimizi soranlara '100 yıldır niçin değil, milletime aittir. Milletim de bu Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı ilgilenmiyoruz?' diye sormak gerekir" toprakları ancak aldığı fiyata verir çünkü Murat Hazinedar, tarihçi-yazarmustafa ifadelerini kullandı. bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir' cevabını vermiştir. Dolayısıyla Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan ve İstanbul Ticaret Dış politikada bugün dahi çözüm bulunamayan sorunlara karşı II. Gazze ile olan bağımızı en Hüseyin Hatemi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Abdülhamit'in en zorlu şartlarda bile net yakın zamanda ifade eden bir duruş sergilediğini anlatan Çelik, cümleler Abdülhamit'e aittir." Cülus armağanlarının hikayesinin sözlerini şöyle sürdürdü: "Eserler, bir cihan imparatorunun masalsı bir dille anlatıldığı sergi, 17 "Gazze meselesiyle ne zaman ulaştığı gücü de gösteriyor" Ekim'e kadar görülebilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi BULMACA Soldan sağa: Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt. 2. Bir şeyin elden ele ANTALYA - geçmesi. Romanya nın plaka işareti. 3. Çayın tavı. Din uğruna yapılan savaş. 4. Acele, acil. Asya da bir ülke. 5. Lale bahçesi. Lityumun simgesi. 6. Binek hayvanı. Rutubet. Eğik olarak kesilmiş kenar. 7. Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, görenek ve geleneklerin ve tutulan yolların bütünü. Bulmaya çalışma. 8. Petrol çıkarılan dağımız. At yavrusu. 9. Belli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi, ezgi. 10. Akarsu yatağı, mecra. Engelli, özürlü. 11. Bir kümes hayvanı. Donuk renkli. 12. Balık avlamakta ya da odun taşımakta kullanılan büyük kayık. Parola. 13. Üreteç. 14. Lahza. Kökten, köktenci. 15. Evrenpulu. Ağızda çok zor eriyen bir şeker türü. 16. Kent, şehir. Dikkat çekme, uyarı, ihtar. 17. Yürek gücü, maneviyat. 18. Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element. Toprağın kaymasını ve suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar. 19. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık. Bir süs bitkisi. 20. Meyvelerden yayılan hoş koku. Kuranda bir sure. Yukarıdan aşağıya: 1. Değişiklik. Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek yapılan yol. Gemi ya da uçakların izlediği yol. 2. Asansör. Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu. İnce perde ya da örtü. 3. Mikroskop camı. Oruç tutulan ay. Japonların ulusal giysisi. 4. Konut, hane. Tecrübe etmek, sınamak. En uzun yaya koşusu. 5. Özdeyiş. Bir renk. Oyunda kazanılan her parti. Rütbesiz asker. Arapçada su. 6. Cüsseli. Yurdumuzun güneyinde bir dağ sırası. Üstü toprakla örtülmüş saman yığını. İsyan eden, başkaldıran. 7. Ağı, sem. On altı taşla oynanan bir zekâ oyunu. Tarlayı iki kere sürme. 8. Güzel sanat. Keçi yolu, yolak. Yüzük yapmakta kullanılan parlak ve değerli bir taş. Bir rengin açıklı veya koyuluk derecesi. 9. Vasati. İstikbal, gelecek. Namzet. Güney Afrika nın plaka işareti. 10. Japon lirik dramı. Son. Kırma, azma, metis. Tasa, kaygı, üzüntü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Hazırlayan: Ercan BOSTANCIOĞLU BU VATAN KİMİN? Bu vatan, toprağın kara bağrında, Sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, Kendini tarihe verenlerindir Tutuşup, kül olan ocaklarından, Şahlanıp kan akan ırmaklarından, Hudutlarda gaza bayraklarından, Alnına ışıklar vuranlarındır Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı bir yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir Gökyay'ım ne desen ziyade değil, Bu sevgi bir kuru ifade değil, Sencileyin hasmı rüyada değil, Topun namlusundan görenlerindir (Ülkü, XII/69 İkinciteşrin 1938) Orhan Şaik Gökyay: Şiirin Yazılış Sebebi: Şair, bu şiirin yazılış sebebi hakkında Günay Kut a şunları söylemiş: Yıl Bursa dayım. Bir yerlerden geliyorum. Tam bizim evin oralarda resmî bir daire var. Karakol mu ne? Bayrağı direkte unutmuşlar. Rüzgar da yok. Bayrak kendisini bırakıvermiş. Bu bana öylesine dokundu ki Bu, içimde bir yerlerde asker oluşumdan kaynaklanıyor. Biz İstiklal Savaşı nda yetiştik. Gençliğim Harb-i Umumînin (Birinci Dünya Savaşı) bozgunlarıyla başladı. İşte bayrağımın bu hâli bana hemen daha oracıkta şiirimin ilk mısralarını yazdırdı. Konu: Vatan İzlek: Bir toprak parçasının vatanlaşması, ancak onu yurt edinen milletin orayla tam anlamıyla özdeşleşmesiyle, onu korumak uğrunda her şeyini verecek bir fedakârlık şuuruna sahip olmasıyla mümkün olur. Düşünce: Metin, barındırdığı düşünce unsuru bakımından ağırlıklı olarak mistik bir şiirdir. Şair, burada bir vatan mistiği olarak karşımıza çıkıyor. Bütün varlığıyla vatanla özdeşleşen, vatanı yücelten, vatan sevgisini âdeta kutsallaştıran yaklaşımıyla şair, fena fi lvatan (vatanda fani olmak) olmuştur. Dolayısıyla şiirde vatan mistisisizmi öne çıkıyor. Buna bağlı olarak milliyetçi düşüncenin telkini kendiliğinden gelen bir olgu olduğu için ikinci planda ideolojik bir şiir diyebiliriz. Olay: Şiir, manzum hikâye değil. Dolayısıyla başı sonu belli bir hikâye anlatılmıyor. Bu, saf bir şiirdir. Yüzey yapıda yer alan değinmelik olay unsuru, ancak tahayyül edilerek kurgulanabilir. Yani değinmelik malzeme olarak üretilebilecek olay parçaları vardır. Bunlar, Türk askerinin vatanını korumak için ortaya koyduğu olağanüstü fedakârlıklara dayalı savaş olaylarıdır. Dolayısıyla şiirde olay unsuru çok çok geri planlardadır. Asıl olan, duygu ve düşüncedir. Varlık: Şiirde yaygın olarak gördüğümüz somut nesneler, vatan yahut vatanı meydana getiren şu varlıklardır: Toprak, sıradağlar, ırmaklar, hudutlar, yollar, sel, gül bahçesi, nehirler, taş. Dolayısıyla aslında tek bir nesne var; o da vatan. Şairin vatanı ilham kaynağı olarak almış. Vatan denilen bu somut varlık, sadece bir kalkış noktasıdır, amaç değildir; araçtır. Asıl amaç, Türk millî yapısını, bu yapının millî ve manevî özlerini, milletleşme kültürünü vurgulamaktır. Soyut millî değerler bütünü varsa, vatan bir anlam kazanır. Yoksa vatan, kuru dağ taştan ibaret bir şey olur. Duygu: Şiirde esas itibariyle hamasî bağlamda heyecan duygusunu hissediyoruz. Şair, vatan ve bu yurdu vatan yapan millî ve manevî değerlerden oluşan Türk millî yapısı karşısında olağanüstü heyecanlanıyor ve bu heyecanını hamasî bir yaklaşımla, büyük bir yiğitlik, kahramanlık, özgüven duygusuyla yansıtıyor. Görüntü: Nesnel Görüntü: Şiirde çok belirgin biçimde nesnel görüntü sunulmuyor. Somut anlamda vatan tasviri yok. Ülkemizin, vatanımızın bilinen anlamda somut, canlı tasvirini göremiyoruz. Şairin amacı, bir manzara, bir coğrafya tasviri değil. Daha önce vurguladığımız gibi vatan, sadece vesiledir, çıkış ve hareket noktasıdır; asıl amaç, millî duygu ve düşüncenin verilmesidir. Öznel Görüntü: Nesnel görüntünün hemen hemen hiç olmadığı şiirde hayalî bağlamda öznel görüntüler hâkim. Buradaki görüntülerin fotoğrafı da çekilemez, resmi de yapılamaz, sadece hayal edilebilir. (Devam Edecek) Medeniyetler Korosu, ilahilerini Apollon'da turistler için söyledi 14. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, 2 bin yıllık Apollon Tapınağı nda dünya barışı için konser verdi. Üç semavi dine mensup kişilerden oluşan ve koro içinde rahip, haham ve imam hatipten oluşan 120 kişiden 33'ü, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'nda verdiği konserle Manavgat Side'ye tatile gelen yerli ve yabancı turistlere hitap etti. Koro, üç ilahi dine ait ilahiler yanı sıra Türkçe, Fransızca, Lazca ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Antakya Medeniyetler Korosu Yönetmeni Yılmaz Özfırat, yaptığı açıklamada, hedeflerinin ülkece inançlara saygı ve dinler arası diyaloğu geliştirmek olduğunu söyledi. Bu bağlamda Türkiye nin tanıtımına katkı sağlamak için başta Avrupa Birliği(AB) ve ABD olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde konser verdiklerini belirten Özfırat, tarihi Apollon Tapınağı'nda konser vermenin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti. Özfırat, "Antakya Medeniyetler Korosu ile medeniyetler arası gönül köprüsü kuruyoruz. Koromuzda üç ilahi dine mensup imam hatip, rahip ve haham yer alıyor. Koromuz Müslüman, Hristiyan ve Musevi ilahi din mensuplarının bir arada kardeşçe yaşayabileceğini dünyaya gösteriyor. Medeniyetler arasında köprü oluşturarak müziğin evrensel diliyle dünyaya barış ve sevgi mesajı sunuyoruz." dedi. Korolarının, toplumdaki hoşgörü kültürüne katkı sağladığını belirten Özfırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ABD'de konser vereceklerini söyledi. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkes'iyle bu ülke insanın asırlarca ülke topraklarında kardeşçe yaşadığını belirten Özfırat, ülke toprağının da kolay kazanılmadığını İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi "Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Günümüzde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey barıştır. Bizim üzerimizdeki kefeni anımsatıyor. Biz bu uğurda kefenimizi giydik ve yola çıktık. Yolumuz bu gün Side ye düştü. Burada amacımız her dilden, her dinden müzikleri sizlerle paylaşarak hoşgörü kültürüne katkıda bulunmak." diye konuştu. (CHA)

10 10 29 Eylül 2014 Pazartesi ANKARA - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı" kapsamında verilen seminerlerde, ülkedeki otizm artışına dikkat çekilerek farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bakanlık tarafından, otizmli birey sayısının her geçen gün artması nedeniyle otizm tanısı almış bireylere sahip ailelere, bu Ailelerin otizm farkındalılığı artırılacak bireylerin artan ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Geçen yıl hazırlanan "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı" ile ülkedeki otizmli bireye sahip aileler ve otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Otizmli bireyin ve ailenin yaşam kalitesini artırılması, ailelere destek verilmesi, sistemli ve nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için uygun politikaların geliştirilmesi hedefleniyor. Bakanlıkca hazırlanan eylem planında, erken tanı merkezlerinin ve izleme programlarının, tanılama ve tarama ölçeklerinin, 0-3 yaş erken müdahale modelinin, aileler için erken tanı-tarama ölçeklerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde duruluyor. "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı SAĞLIK Taslağı" kapsamında otizm farkındalık ve bilgilendirme seminerleri düzenleniyor. Sakarya, Nevşehir, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Van, Ordu, Mersin, İzmir, Muğla ve Gaziantep'de yıl sonuna kadar sürecek seminerlere, kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile otizmli bireye sahip aileler, konusunda uzman akademisyenler katılacak. ANKARA ÇEVRE VE PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI PROJELERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Eskişehir Bulvarı No: 146 ODTÜ Karşısı lodumlu ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET PROJE HAZIRLANMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Ankara c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 130(Yüzotuz) gündür 3-İhalenin a) Yapılacağı yer : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı Çankaya /ANKARA b) Tarihi ve saati: :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye kakılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olmasıhalinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve İçeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla'hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ye mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iş; olarak kabul edilecek işler: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ" de yer alan (B) Üst yapı (Bina) İşleri II. Grup Bina projelerinin hazırlanması işleri benzer işlere denk sayılacaktır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne İhale Doküman Bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosundan satın alına bilir, adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir, 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde Öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar İLAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etimesgut (eski Yenimahalle) İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi imarın 8 nolu adasını kapsayan nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin tarih ve 2326 sayılı kararı ile onanmış olup 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. Ada ve Parsel 8 ada 1 parsel Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar İHALE İLANI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (MERKEZ BİRİMLER) (1) Kalem Manuel Terapi Yatağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası: 2014/ İdarenin a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi C-Katı Sıhhiye-ANKARA b) Telefon ve faks numarası: (312) (312) c) Elektronik Posta Adresi : d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresinde görülebilir. b) Teslim [yeri] : H. Ü. Döner Sermaye İşletmesi Depoları c) Teslim [tarihi] : Sözleşmeyi takiben 22 (Yirmilki) iş günü içinde teslim edilecektir. Ancak, ihale sürecinin uzaması halinde 2014 Mali Yılı tarihi] itibarıyla sona ereceği için teslim süresi tarihini geçemez. 3-İhalenin a) Yapılacağı yer : H. Ü. Döner Sermaye İşletmesi Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 14/10/ :00 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-İhaleye katılma şarttarı ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnafj ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren betgeler ile.tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları teklif edilen malzemelerin ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin de verilmesi gerekmektedir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 20,00.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar H.Ü. Erişkin Hastanesi C-Katı Sı hhiye-ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtayla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamriçiri teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar BİNA YAPTIRILACAKTIR ELMADAĞ BELEDİYESİ İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ BELEDİYESİ YEŞİLDERE DÜĞÜN SALONU yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usuiü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi: YENİCE MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ ELMADAĞ/ANKARA b) Telefon ve faks numarası: c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: YEŞİLDERE FATİH MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 1 ADET DÜĞÜN SALONU YAPIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : YEŞİLDERE FATİH MAHALLESİ 229 ADA 1 PARSEL NOLU TAŞINMAZ ÜZERİNE c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden İtibaren 365 (üçyüza İtmiş beş) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : YENİCE MAH. İNÖNÜ CAD. NO.57 ELMADAĞ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; İNŞAAT RUHSATI, YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer İş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.Haziran 2011 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRU- PLARI TEBLİĞİ'nde B Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri benzeri iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ, MİMAR 5. Ekonomik ağdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın altnması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almalan veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELMADAĞ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

11 dış dünya 29 Eylül 2014 Pazartesi11 Fransalı Müslümanlar IŞİD terörüne karşı sokağa iniyor PARİS - Fransız turist Herve Gourdel in IŞİD'le bağlantılı Halife nin Askerleri tarafından Cezayir de kaçırılıp öldürülmesine Fransa da yaşayan Müslümanlar sert tepki gösterdi. Fransa da aralarında Senato Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cezayir asıllı Bariza Khiari'nin de olduğu 20 Müslüman isim IŞİD terörünü kınayan açıklama yayınladı. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Dalil Boubakeur ise yarın cuma namazından sonra Paris Büyük Camii önünde IŞİD terörüne karşı eylem çağrısı yaptı. Boubakeur, Fransa da yaşayan Müslümanları Gourdel in anısına yarın Paris Cami önünde toplanmaya davet etti. CFCM Başkanı, İslam'la hiçbir ilgisi olmayan sapık bir inanış uğruna kana susamış teröristlerin işlediği katliamları kınadığını aktardı. Paris Büyük Camii nden yapılan açıklamada da IŞİD in barbarca eylemleri ve terörünün kınanacağı kaydedildi. Tüm Fransa daki Müslümanlar ve dostları da İslam adına işlendiği belirtilen bu terör eylemlerini kınamaya davet edildi. İslamofobi karşı Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri ise ne İslam ne de diğer dinlerle ilgisi olan bu katillere karşı büyük öfke duyduğunu ifade etti. Aralarında Senato Başkan Yardımcısı Bariza Khiari nin de bulunduğu öne çıkan 20 Müslüman isim yayınladıkları bir bildiriyle Herve Gourdel in öldürülmesini sert şekilde kınadı. Mesajda, "Fransalı Müslümanlar olarak bizim adımıza konuştuğunu iddia eden bu vahşi varlıkları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada barış dini olan gerçek İslam'ı temsilde bütün Müslümanlara görevler düştüğü de vurgulanırken, Müslümanlar İŞID terörünü kınamaya davet edildi. (CHA) ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri IŞİD, Nusra Cephesi, El Kaide ve buna bağlı gruplar ile Güneydoğu Asya merkezli Cemaati İslamiye'ye mali yardım ve malzeme desteğinde bulunan, Suriye'ye savaşmaya yabancı asker gönderen bir organizasyon ve 11 bireyin terör listesine alındığı duyuruldu. WASHINGTON - ABD'de hazine ve dışişleri bakanlıkları, aralarında bir Türk'ün de bulunduğu bazı kişiler ile iki organizasyonu, IŞİD, Nusra Cephesi, El Kaide'nin yanı sıra Cemaati İslamiye'ye yardım etmekten terör listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri IŞİD, Nusra Cephesi, El Kaide ve buna bağlı gruplar ile Güneydoğu Asya merkezli Cemaati İslamiye'ye mali yardım ve malzeme desteğinde bulunan, Suriye'ye savaşmaya yabancı asker gönderen bir organizasyon ve 11 bireyin terör listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada, alınan kararların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yabancı savaşçılarla mücadeleyi öngören bugünkü karar tasarısının bir parçası olduğu kaydedildi. Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı David Cohen de yazılı açıklamasında, bugünkü kararların, söz konusu terör örgütlerinin yabancı terörist savaşçılarını beslemesini ve desteklemesini kesintiye uğratacağını bildirerek, "BMGK'nın yeni tasarısıyla aynı gün ANKARA- Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkmenlerin ister Şii olsun ister Sünni olsun hepsinin IŞİD saldırısına maruz kaldığını söyledi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen "Irak'ın ve Türkmenlerin Geleceği" panelinde Irak'taki son gelişmeleri ve Türkmenlerin durumunu konuşan Salihi, Irak'ta yaklşık 2,5 ile 3 milyon Türkmen nüfusun olduğunu belirtti. Salihi, 2003'ten sonra bölgede birçok sorunla karşılaştıklarını ve en son IŞİD saldırılarıyla Türkmenlerin sıkıntılarının gittikçe büyüdüğünü anlattı. Irak'taki IŞİD saldırılarının en büyük hedefinin Türkmenlerin coğrafyası olduğunu savunan Salihi, saldırılar öncesinde de Tuzhurmatu'nun şiddet olaylarından dolayı boşaldığını ve en son IŞİD saldırıları nedeniyle merkezi hükümete ait ordu güçleriyle Peşmerge güçlerinin ilçeyi istemelerine rağmen koruyamadığını ifade etti. Salihi, IŞİD'in ülkedeki Türkmenlere yönelik şiddet eylemlerinin dünyada gözardığı edildiğini ve bazı tarafların görmezlikten geldiğini ileri sürerek, "Musul'da en fazla zararı Türkmenler gördü. Halen IŞİD'in elinde 3 milletvekili adayımız bulunuyor ve her gün bizi arayarak, kafalarını keseceğiz diyorlar. Türkmenler ister Şii olsun, ister Sünni olsun topyekun IŞİD'in bir numaralı hedefi halinde geldi" diye konuştu. Salihi, Telafer'deki IŞİD saldırılarına da değinerek, "Geçen gün beni Telaferli bir aşiret lideri aradı ve iki genç kızını gece zehirleyerek öldürdüğünü söyledi. Nedenini sorunca, bölgede bulunan IŞİD militanlarının kendisinden kızları istediklerini anlattı ve namusunu korumak adına öldürdüğünü açıkladı" diye konuştu. IŞİD saldırılarıyla birlikte Telafer'den yaklaşık 300 bin kişinin Irak'ın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını da belirten Salihi, özellikle Irak'ın güney illerinde göç eden Türkmenlerin bir daha asli yerlerine dönemeyecekleri endişesi içerisinde olduklarını anlattı. Türkmen göçü sırasında Yezidi ve ABD teröre destek verenleri kara listeye aldı atılan bu adımlar, ABD'nin ve ortaklarının terörün finanse edilmesini zayıflatmaya ve yok etmeye yönelik taahhüdünü teyit ediyor" ifadesini kullandı. Bakanlığın terör listesine aldığı kişiler şunlar: -IŞİD adına hareket eden Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili, Tarık bin et- Tahir bin Al Falih el-awni el-harzi, -Nusra Cephesi, El Kaide ve Irak ile Yemen'deki kollarına mali, teknolojik ve malzeme desteği sunan Abdulaziz Adayi Zimin el-fadıl, Eşref Muhammad Yusuf Osman Abdusselam, Ömer el-katari, Fatih Hasar, Hamad Awad Dahi Serhan eş- Şemmari ve İbrahim İsa Hacı Muhammed el-bekr, -ABD ve BM'nin terör listesinde bulunan Güneydoğu Asya merkezli Cemaati İslamiye'ye destek veren Hilal Ahmar Toplumu Endonezya organizasyonunun yanı sıra Angga Dimas Pershada, Bambang Sukirno, Wiji Joko Santoso. -El Kaide ve Nusra Cephesi'ne yardım eden bir Türk de listede- Açıklamada, listede bulunan Pütürge doğumlu Türk vatandaşı Fatih Hasar'ın diğer azınlıklara gösterilen ilginin Türkmenlere gösterilmediğini ileri süren Salihi, Batılı ülkelerce Yezidi, Şebek ve Hristiyanlara yapılan insani yardımların Türkmenleri kapsamadığından yakındı. -"Kadınları göğüslerinden astılar" Türkmenlerin IŞİD'e karşı Selahattin iline bağlı Amirli nahiyesinde kahramanlık gösterdiğini ifade eden Salihi, "Beşir köyünde Türkmen kadınları göğüslerinden elektrik direklerine asarak öldürdüler. Bu kadınlarımızın başına gelenleri kimse duymak istemedi" diye konuştu. İhtilaflı bölgelerde ilk başta Türkmenlerin, daha sonra Şebek, Yezidiler ve Hristiyanların terörün hedefi halinde geldiğini vurgulayan Salihi, şunları söyledi: "Türkmenler göçe maruz kaldı. Bunların bir kısmı Erbil ve Duhok bölgelerine göç etti. Gönül isterdi ki Kürt Yönetiminden destek almış olaydık. Belki sınırlar açılmış olsaydı Yezidiler, Kobani'den gelen Kürt kardeşlerimiz hepsi bugün Türkiye toprağına sığınmış. Gönül isterdi ki Türkmenler de Irak'ın güneyine gitmeyip Türk topraklarında aynı zamanda "Ubeyd Türki" olarak da bilindiği, El Kaide'ye destek verdiği kaydedildi. Hasar'ın, Afganistan'da ve Pakistan'da aşırılık yanlılarını desteklemek için para göndermesinin yanında El Kaide üyelerinin seyahatine kolaylık sağladığı ifade edildi. Hasar'ın, Nusra Cephesi'ni desteklemek için para transferine destek verdiği de bildirildi. -Dışişleri Bakanlığı 10 kişi ile 2 grubu terör listesine aldı- ABD Dışişleri Bakanlığı da terör eylemleri içinde bulunan ve terörist gruplara destek veren 10 kişi ile 2 grubun terör listesine dahil edildiğini belirtti. Bakanlığın, listeye aldığı gruplar Ceyş'ul Muhacirin ve el-ensar (Muhacir ve Ensar Ordusu) ve Şam el-islam Hareketi'yken, bireyler ise şunlar: "Amr el-absi, Salim Benghalem, Muhammed Abdulhalim Humeyda Salih, Lavdrim Muhaxheri, Murad Margoshvili, Nusret Imamovic, Muhenned en-nacdi, Abdussamed Fatih, Abdulbasit Azzuz, Maalim Selman." Musul'da en fazla zararı TÜRKMENLER gördü olsaydı. Telafer'i terk edenlerin yaklaşık 50 bini Necef ve Kerbela'ya göç etmiş durumda. 200 bin civarında Türkmen ise Irak'ın kuzeyi ve Kerkük civarında zor şartlar altında yaşamaktadır." -"Tek yardım Türkiye'den Salihi, insani yardımların sadece Türkiye'den geldiğini kaydederek, yapılan yardımların devletin yanı sıra STK, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ülkü Ocakları, Diyanet İşleri Başkanlığından geldiğini söyledi. Salihi, "AFAD ve Kızılay vesilesiyle gelen yardımları biz herkese dağıttık. Yezidi veya Şebek diye değil, insan diye baktık ve yardımlarımızı onlara da yaptık ama bugün Batı'dan Yezidi ve Hristiyan kardeşlerimiz için gelen yardımlarda Türkmenler de gözardı edilmemeli" ifadelerini kullandı. Irak'ta kurulan yeni hükümette Türkmenlerin temsil edilmediğini ve gözardı edildiğini dile getiren Salihi, Türkmenlere Kürtler gibi bir milliyet olarak bakmadıklarını, ittifaka girdikleri koalisyonlar içerisinde değerlendirildiklerini ve önemli mevkilerden mahrum bırakıldıklarını söyledi. FBI raporu: ABD de silahlı saldırı sonucu ölümler arttı WASHINGTON - Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre geçen 14 yıl içerisinde Amerika da gerçekleşen silahlı saldırı ve bunun sonucunda ölen kişi sayısında önemli ölçüde artış yaşandı yılları arasında meydana gelen 160 saldırıda, toplam 486 kişi hayatını kaybederken, 557 kişi de yaralandı. Raporda sözü edilen saldırıların doğrudan çete şiddeti veya uyuşturucuyla bağlantılı olmadığı ifade edildi. Yüzde 46 lık bir oranla iş yerleri saldırıların en çok meydana geldiği yerler olarak kayıtlara geçerken, okullarda ise bu rakamın yüzde 24 olduğu belirtildi. Araştırmaya dahil olan ilk 7 yılda ortalama 6,4 olarak tespit edilen silahlı saldırı olayları, 2007 den sonra BERLİN - Almanya'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yollamayı kararlaştırdığı silah yardımı yola çıktı. Nakliye uçağında meydana gelen arıza, gecikmeye neden olmuştu. Deutsche Welle Türkçe servisinin haberine göre, arızası giderilen nakliye uçağı Leipzig/Halle havaalanından yola çıktı. Uçak, Milan tipi tanksavarlar, bunlara ait füze, G3 piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve mühimmat taşıyor. Ayrıca koruyucu gözlük ve sıhhi malzemenin de sevk edildiği bildirildi. Alman hükümeti, IŞİD tehdidine karşı Iraklı Kürtlere silah yardımında bulunma kararı almıştı. Bu ay başında öldürücü nitelik taşımayan ilk askeri teçhizat sevkıyatı yapılmıştı. 9 bin 500 parçalık sevkıyat, neredeyse iki katından fazla artış göstererek yılda 16,4 e çıktı. Söz konusu dönemde, 90 kişinin yaşamını yitirdiği 2012 yılı da dahil olmak üzere, saldırılarda ölenlerin sayısında da artış yaşandı. Silah kontrolünü savunan Başkan Barack Obama, 2013 yılında meydana gelen toplu silahlı saldırıların Adalet Bakanlığı tarafından araştırılmasını öngören bir yasaya imza attı. Yine 2012 yılında 20 çocuk ve 6 işçinin hayatını kaybettiği Sandy Hook İlkokulu saldırısının ardından Obama nın diğer silah kontrolü ile ilgili yasa teklifi de genel olarak başarısızlıkla sonuçlandı. Söz konusu tasarının güçlü silah lobisi ile müttefik senatör ve kongre üyeleri tarafından engellendiği belirtiliyor. (CHA) Kuzey Irak'a Alman silahları yola çıktı kask ve kurşun geçirmez yeleklerin yanı sıra mayın tarama cihazlarından oluşuyordu. Almanya'nın IKBY'ye yollamayı kararlaştırdığı silahlar arasında şunlar bulunuyor: Milan tipi 30 tanksavar, 500 tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği, 8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek.(cha) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

12 12 29 Eylül 2014 Pazartesi haber 24. Dönem 5. Yasama Yılı, 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yasama yılı açış konuşmasını yapacak. TBMM Genel Kurulu, 2 Ekim'de Irak ve Suriye tezkereleri için çalışacak. TBMM Onur Ödülü, törenle sahiplerine verilecek Meclis, yeni yasama yılına hazır TBMM - MELDA ÇETİNER- Meclis, yeni yasama yılına ilişkin hazırlıklarını tamamladı. TBMM'nin 24. Dönem 5. Yasama Yılı, 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinin katılacağı ilk tören, TBMM kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Çiçek ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı okuyacak ṪBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi açtıktan sonra sunuş konuşması yapacak. Çiçek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdiminin ardından İstiklal Marşı okunacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kezyasama yılı açılış konuşmasını yapacak. Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasının ardından başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. ANKARA - FATİH ÇAK- MAK - SERDAR AÇIL - Emniyet Genel Müdürlüğü, bisikletli polis timleri "Martı"ların sayısını artırdı, görev alanını genişletti. Bisikletli polisler, parklarda çocukların, yaşlıların ve sahillerde ise turistlerin güvenliğinden sorumlu olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Devriye Hizmetleri Şube Müdürü Yalçın Kaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Martı" timlerinin, parklar, yeşil alanlar, fuar alanları, sahil şeritleri, turistik yerleşim yerleri, mesire alanları ile araç trafiğine kapalı her yer olmak üzere geniş kapsamada görev yapacağını Çiçek ve eşi, yasama yılının başlaması nedeniyle akşam da Meclis'te resepsiyon verecek. ONUR ÖDÜLÜ SAHİPLERİNE VERİLECEK TBMM 2014 Onur Ödülü, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Meclis'te yapılacak törenle sahiplerine verilecek. Onur ödülü bu yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer ve Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a verilecek. İLK İŞ TEZKERELER Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, süresi dolacak olan Irak ve Suriye tezkereleri olacak. TBMM Genel Kurulu, 2 Ekim Perşembe günü Çocuklar, yaşlılar ve sahiller "Martı" timine emanet kaydetti. Kaya, Türkiye genelinde il ve ilçelerde "Yunus" ekiplerinin giremediği alanlarda görev yapacak "Martı" timlerinin, özellikle parklarda çocukların korunması ve sahil kenarlarında yerli ve yabancı turistlerin mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında hizmet vereceğini belirtti. Bisikletli polislerin olaylara seri şekilde müdahale edeceğini anlatan Kaya, amaçlarını "Araç trafiğine kapalı alışveriş merkezleri civarında, vatandaşlarımızı suç ve suçlulardan korumak. Meydana gelebilecek olayları önlemek, suçlular yönünden caydırıcılık ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi" şeklinde dile getirdi. Suç önleme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini, bu kapsamda "Martı" ekiplerinin devriye görevine hız verildiğini belirten Kaya, Emniyet Genel Müdürlüğünün, bisikletli polis ekiplerinin filosunu artırmak amacıyla aldığı 150 adet bisikletin, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere 10 il emniyet müdürlüğüne gönderildiğini kaydetti. Bu ekibin özellikle kapkaç ve taciz vakalarında caydırıcı olacağını belirten Kaya, "Bisikletler, benzin ve mazot kullanan araçlara göre doğayı da kirletmiyor. Çevre dostu polisler iş başında" ifadesini kullandı. tezkereler için mesai yapacak. AK Parti Grup Başkanvekili Belma Satır, AA muhabirine, süresi bir yıl daha uzatılması planlanan tezkerelerin henüz Meclis'e gelmediğini belirterek, Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Suriye Tezkeresi'nin süresinin 4 Ekim'de, Irak Tezkeresi'nin 17 Ekim'de dolacağını hatırlatan Satır, her ikisini aynı gün görüşmeyi planladıklarını ifade etti. Satır, bölgede "tampon bölge" ve diğer gelişmelere işaret ederek, "Tezkereler, yeni gelişmeler de dikkate alınarak Bakanlığın çalışması sonrasında netlik kazanacak" dedi. Satır, TBMM Genel Kurulu'nun, tezkereleri görüştükten sonra Kurban Bayramı nedeniyle 14 Ekim Salı gününe kadar çalışmayacağını söyledi. Meclis'in 5. Yasama Yılı kısa sürecek yılı Haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimi nedeniyle Meclis'in Nisan ayından itibaren çalışmaması bekleniyor. Yoksulluk ve zenginlikte yüzde 20 farkı ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) araştırmasına göre, geçen yıl ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri 29 bin 479 lira olarak hesaplandı. TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 verilerini açıkladı. Buna göre, son yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20'lik gruba göre (P80/P20 göstergesi) 7,7 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel yerlerde 7,2 kırsal yerlerde ise 6,5 olarak hesaplandı. Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,002 puan düşüş ile 0,400 olarak tahmin edildi. Katsayı, kentsel yerleşim yerleri için 0,392, kırsal yerleşim yerleri için ise 0,365 olarak hesaplandı. Gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliğin grafik gösterimi olan Lorenz eğrisinde ise Türkiye geneli için bir önceki yıla göre gelir dağılımında önemli bir değişim olmadığı görüldü. ORTALAMA YILLIK GELİR 29 BİN 479 LİRA OLDU Türkiye'de hanehalkı başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 29 bin 479 lira olurken, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir 13 bin 250 lira olarak hesaplandı. İstanbul bölgesi 18 bin 248 lira ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge durumunda iken, burayı 16 bin 294 lira ortalama gelir ile Batı Anadolu Bölgesi izledi. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 6 bin 920 lira ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. TOPLAM GELİR İÇİNDE EN FAZLA PAYI MAAŞ-ÜCRET GELİRLERİ ALDI Maaş-ücret gelirleri yüzde 48,3'lük oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahip oldu. Bunu yüzde 19,7 ile sosyal transferler ve yüzde 19,6 ile müteşebbis gelirleri izledi. Sosyal transferlerin yüzde 92'sini emekli ve dulyetim aylıkları oluşturdu. Emekli ve dul-yetim aylıkları toplam gelir içinde yüzde 18,2'lik paya sahip iken, diğer sosyal transferlerin payı yüzde 1,5 olarak belirlendi. Müteşebbis gelirlerinin ise yüzde 67,3'ü tarımdışı gelirlerden oluştu. Trafik cezaları zengin etti IĞDIR- MEHMET ÖZCAN - Türkiye genelinde son 8 aylık dönemde sürücülere 1 milyar 677 milyon liralık trafik cezası kesildi. AA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, geride kalan 8 ayda yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına yönelik toplam 8 milyon 661 bin 545 ceza yazıldı. En fazla cezanın 5 milyon 982 bin 529 ile araç plakalarına yazıldığı denetimlerde, 2 milyon 671 bin 1 ceza sürücülere, 8 bin 15 ceza ise yaya ve yolculara yazıldı. Son 8 aylık kayıtlara geçen ve adeta devlete servet kazandıracak nitelikte olan bu cezalara göre, araçlardan 1 milyar 106 milyon 299 bin 528 lira, sürücülerden 570 milyon 430 bin 54 lira, yaya ve yolculardan ise 1 milyon 186 bin 987 lira tahsil edilecek. Kesilen cezaların tamamen ödenmesi durumunda devletin kasasına toplam 1 milyar 677 milyon 916 bin 569 lira girmiş olacak. Son 8 ayda yapılan uygulamalardan çok sayıda alkollü sürücü de nasibini aldı. Buna göre, yapılan yol kontrollerinde alkollü olduğu tespit edilen 69 bin 395 sürücünün ehliyetine el konulurken, 11 bin 214 sürücü ceza puanını doldurduğu, 2 bin 816 sürücü alkol ölçümü yaptırmadığı, 662 sürücü haklarında mahkeme kararı bulunduğu, 41 sürücü de 5 kez hız limitini aştığı gerekçesiyle ehliyetinden oldu. NÜFUSUN YÜZDE 15'İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 ve yüzde 70'i kullanılarak farklı yoksulluk sınırları hesaplandı. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre nüfusun yüzde 15'i yoksulluk riski altında kaldı. Kentsel ve kırsal yerler için hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran yüzde 13,6, kırsal yerlerde yüzde 14,3 oldu. SÜREKLİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA BULUNANLARIN ORANI YÜZDE 13 4 yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan "sürekli yoksulluk" oranı, son yılda ve önceki 3 yıldan en az ikisinde yoksulluk riski altında olanlar olarak tanımlanıyor ve sürekli yoksulluğun hesaplanmasında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınıyor. Buna göre, 2012 yılında sürekli yoksulluk riski altında olanların oranı yüzde 16 iken, 2013'te bu oran yüzde 13 olarak hesaplandı. YAŞAM KOŞULLARINDA İYİLEŞME OLDU Araştırmanın sonuçlarına göre, kurumsal olmayan nüfusun yüzde 39,7'si konutunda "sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi" sorunlar olduğunu beyan etti, yüzde 42,2'si oturduğu konutta "izolasyondan dolayı ısınma sorunu" yaşadı, yüzde 65,4'ü hanesinin, konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri ve borçları olduğunu ifade etti, yüzde 78,5'i "evden uzakta bir haftalık tatili", yüzde 49'u "beklenmedik harcamalarını" ve yüzde 75,5'i "yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını" ekonomik nedenlerle karşılayamadığını beyan etti. Kendine ait konutta oturanların oranı ise yüzde 60,7 oldu. "etürkiye Ödülleri"ne başvurular başladı İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen "12. etürkiye (etr) Ödülleri"ne başvurular başladı. TÜSİAD açıklamasına göre, Vodafone ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etr Ödülleri'ne başvurular 3 Ekim 2014 tarihine kadar yapılabilecek ėtr'de bu yıl "Kamudan Vatandaşa ehizmetler", "Kamudan İş dünyasına ehizmetler", "Kamudan Kamuya ehizmetler" ve "Yerel Yönetimler (Küçük, Orta, Büyük Ölçekli)" olmak üzere 4 ayrı kategoride ödül verilecek. Bu kategorilerden ilk üçüne kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da dahil olmak üzere merkez veya taşra teşkilatları, sonuncusuna ise yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar başvurabilecek. Söz konusu 4 kategorinin yanı sıra modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimseyen uygulamalar da "özel ödül" ile ödüllendirilebilecek. Ayrıca önceki yıllarda etr ödülü alan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD ile TBV'nin etr Yürütme Kurulu tarafından "En İyi Gelişim Gösteren Proje" ödülü verilecek. Tüm kategorilerde başvuran uygulamaların etkin ve/veya etkileşimli bir yapıya sahip olması şartının arandığı etr Ödülleri'nde, tasarım ve geliştirme aşamasında bulunan uygulamalar, pilot projeler ve yalnızca bilgi veren pasif çözümler aday olamayacak. Başvuru kılavuzu ve formuna "www.etrodulleri.org" sitesinden ulaşılabiliyor. "etr Ödülleri" Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde, "etürkiye" dönüşümünün başarıya ulaşmasına katkıda bulunmak ve rekabeti artırıcı, bilgiye dayalı, ehizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla TÜSİAD ve TBV tarafından 2003 yılında oluşturuldu. Devlette örnek uygulamalara dikkatin çekildiği etr Ödülleri'nde, yenilikçi girişimler kamuoyuna tanıtılırken, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesiyle bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulmaktadır.

13 RÖPORTAJ 29 Eylül 2014 Pazartesi13 Tarih kokan antikalar arasında Ali-Zülbiye Şenligil ile sohbet İki koca yürek, bir müze bakkal! Röportaj: Tülay CANPOLAT Ankara nın Cebeci semtinde vazo, lamba, radyo ve benzeri antika eşyalarla dolu bir bakkal adeta müze gibi. 40 yıldır esnaflık yapan Ali-Zülbiye Şenligil çiftinin işlettiği müze bakkal, alışveriş için gelen müşterilerin ilgi odağı yılında gelmiş Ali Şenligil Ankara ya. Yoksulluğun kıskacında ezilmiş ama hep direnmiş koca yürekli insan. Azmi gençlere taş çıkarır cinsten, öyle olmasa okula gidemediği halde kendi kendine okuma yazma öğrenir mi, şehir şehir dolaşıp antika arar mı? Aramaz belki ama öğreniyoruz ki onu şehir şehir gezdiren antika aşkıymış. Biz de bu aşkı merak edip Ali amcayla konuşmaya karar verdik. Ankara nın en eski semtlerinden birinde, Cebeci de 72 yaşında bir nine ve 73 yaşındaki dedenin işlettiği minik bir bakkalda tarihte yolculuğa çıktık. Sokaklarını telaşlı öğrenci, çalışan ve diğer insanların doldurduğu bu eski semtin eski bir sokağında Ali- Zülbiye çiftinin işlettiği müze bakkala konuk olduk. Beni hiç tanımamalarına rağmen Ali amca gülen bir yüzle elini uzattı. Ben bu sevimli adama hoş buldum derken tezgahın arkasından bir ses geldi: hoş geldin kızım, hoş geldin. Hiç vakit kaybetmeden geliş sebebimi, eski bir semtin sokaklarına 50 yıl önce misafir olmuş ve küçücük bakkala tarihi konuk etmiş bu insanlarla röportaj yapmak istediğimi söyledim. Hiç düşünmeden memnun oluruz dediler ve başladık antikalarla dolu bu eski bakkalda zamanın eskitemediği iki güzel insanın doyumsuz sohbetine. İşte antika eşyalarla dolu müze bakkalda çıktığımız tarihi yolculuktan size getirdiklerimiz -Bakkalınız müze gibi, etrafta gıdadan çok antika plaklar, vazolar vs. var. Neden böyle, nasıl oldu? -Bakkallığa 1983 te başladım fakat esnaflığım 1962 lere uzanıyor. İlk olarak 1955 yılında geldim Ankara ya. 1 yıl karın tokluğuna yufkacıda çalıştım bu arada da işi öğrendim. Daha sonra ilk dükkanımı 1962 de Cebeci aile bahçesinde yufkacı olarak açtım fakat işler kötü gidince bir yıl sonra kapatıp başka yerden açtım. Yufkacılığa devam ederken bir ameliyat geçirdim ve çok ayakta durmamam gerektiği için bu semte (Cebeci) yerleşip 1983 te bu dükkanımı açtım. İlk başta gıda üzerine açtım ama daha sonra bende antikalara karşı bir ilgi başladı, bu tip bir hobi içime doğdu. Sonra da antika işine başladım. Kafama yatanları almaya başladım. -Peki bu kadar antikayı nasıl temin ettiniz, her bir parça başka bir yöreye ait? -Aslında ilk başta buradan (Ankara) temin etmeye başladım. Cebime biraz para koydum ve buranın eski yerleşim yerlerini gezmeye başladım. Hurdacılardan, eski eşya satanlardan almaya başladım. Daha sonra memleketim Kastamonu ya gittim orada bu tip şeyler çok diye. (Dükkanın içinde eskiye dair yok yok ama benim dikkatimi en çok üzerinde; Rusça, Arapça, Çince vs. yazan paralar çekti. Daha fazla dayanamayıp sordum ) -Ali amca burada farklı dönemlere ve ülkelere ait paralar var bunları nasıl toparladınız? - Türkiye nin her yerinden. Eski paraları toparlamak için Türkiye nin her yerini gezdim, bulabildiği kadar buldum. Para koleksiyoncularından da aldım. Bir zaman sonra para topladığım haberini saldım etrafa ve elinde para olanlar bana ulaştırdı. İlgim ilk yerli antikalarla başladı daha sonra diğer ülkelerin paralarını da toplamaya başladım. Sonra baktım ki bir geniş bir koleksiyon olmuşlar. (Paralar diyince hafife almayın burada asırlara ışık tutan bir koleksiyon var; Cumhuriyetin ilk paraları, 1, 50, 10 kuruşluk İnönü paraları, Suudi Arabistan riyali, İran Humeyni parası, Japonya, Moldova, Libya, Yugoslavya, Rusya, Irak ve sayısız çeşidiyle geçmişten bu güne Türk paraları.) -Burası alışkın olduğumuz gibi bir bakkaldan ziyade küçük çapta bir müze gibi, müşterilerin tepkisi nasıl oluyor bu duruma? -Şaşırıyorlar tabi. Haklılarda düşünsene ekmek almaya geliyorsun antika eşyalarla dolu bir manzarayla karşılaşıyorsun. O ilk şaşkınlığı attıktan sonra etrafı inceliyorlar, bana sorular soruyorlar ama en çok mutlu olanlar benim gibi yaşlılar. Dükkana gelince paralara, ibriklere falan bakıp şunları da kullanmıştık deyip eski günlerini hatırlıyorlar. Geçmişle özlemlerini gideriyorlar. Buraya gelip ziyaret edenler hislenerek bana teşekkür ediyorlar. Bende hastalık oldu adeta. Çocukluğumu, geçmişi çok özlüyorum. Bu küçük dükkanda biriktirdiği bunca antika da beni geçmişe götürüyor, anılarım canlanıyor. Eski eşyaları çok seviyorum basit bir hobi değil bu ben antika hastasıyım. Sokak sokak, memleket memleket gezip alıyorum bunları sonra tamir ettiriyorum. Hanımla günümüzün büyük bölümü burada geçiyor, ayrılamıyoruz buradan. Dükkandaki raflar çok eski ama kıyamadım atmaya, bu hali bana ait çünkü. Burası anılarım ve dinlenmek için açtığım ikinci evim gibi. Ayrıca buraya sığmayanların çoğunu da eve götürdük, evde de antikalarla iç içe bir yaşamım var. -Peki hiç satmayı düşündünüz mü ya da satıyor musunuz, sonuçta esnafsınız? -Aslında satmayı hiç istemiyorum, satılıkta değiller. Ama benim gibi antika hayranlarını da kıramıyorum. Şehir dışından gelenlere, avukatlar aldı bazılarını. Mesela çok güzel bir gramofonum vardı Eskişehir e gönderdim. Sonra radyolarımı çok beğendiler 16 tane radyom vardı çoğunu aldılar. (Bu nostaljik dükkanda tam kaybolacakken Ali amca sesleniyor; ee kızım başka sorun yok mu? olmaz mı? Çok var deyip gülüştük Ve beklene soruyu sordum bu güzel yüzlü samimi adama.) AİLE DESTEĞİ -İlk baştaki ilginiz sonra bir hobiye o da kocaman bir koleksiyona dönüşmüş. Tüm bu süreçte ailenizden nasıl bir tepki aldınız, neler yaşandı bu antika macerasında? -Ailem bana ilk günden beri çok destek oldu. Çocuklarım hep destek olup beni teşvik etti ama şüphesiz en büyük desteği kıymetlim, hanımım Zülbiye den gördüm. Ben antika merakıyla uğraşırken çocuklarım çok mutlu oluyorlardı. Fakat hanım çok kızıyor bana çok para harcıyorsun, elinde ne varsa veriyorsun diyor. (Gülüştük ) -Ali amca açıkçası ben buradaki çoğu eşyayı bilmiyorum, ne işe yarar, adı ne, ne zamana ait? Eşyalarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? -Kızım buradaki eşyalar en az 30, 40, 50, 60 yıllık. Asırlık paralar var. Mesela şu kömür ütüsü 90 yıllık. Eskiden annem bunun içine kömür koyar ve kıyafetlerimizi ütülerdi. Yıllarca bunu kullandık şimdi de vazgeçemiyorum. Şunlar( bize tek tek gösteriyor) gemici feneri, bunlar FM siz radyolarım ama birine FM taktırdım. 4 tane kurmalı saatim var. Taş plaklarım var. Bunlar eski yazılı bakır tencere, sahan, kova, ibrik ve bakraçlarımız lerde kullanılan tıraş makinesi, gaz lambaları, pirinç desenli deve figürlü vazolarım. Hanımın da ilgisi büyük antikaya benim kadar olmasa da (Burada Zülbiye teyze girdi söze) -Ben bakırı severim, eltilerim hep sattı ama benim eskiye hayranlığım çok bu yüzden satmıyorum hiçbirini. Gençliğimde kullandım onları ben, görünce o günleri hatırlıyorum. Eskiden kullandığımız mazgalları bulamadım onu bulayım hemen alacağım. Eskiden çam ağacından yapılan tıkır testiler vardı şimdi yok onlar, bulamadım. (Ali amcaya sormaya devam ettim) -Hala almaya devem ediyor musunuz yoksa bıraktınız mı? -Yok yok bırakamam, almaya devam ediyorum. Şu sıralar Kastamonu da çıkrık duydum onu alacağım. Ama hanım izin vermiyor evde yer yok diye kızıyor. Beni bir internet sitesine aldılar, arşiv gibi. Buradan son sınıf ve diğer üniversite öğrencileri benden Osmanlı paraları, ilk çıkış ve batış tarihleri hakkında bilgi istiyorlar. Gerek site gerek telefon üzerinden irtibat kuruyorlar, ben de paralar hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğitim alanında da bu tip katkılarım var. Dükkanıma iki kez hırsız girdi, bir sürü paramı çaldılar. en büyük korkum anılarım olan bu antikaların çalınması. Hırsızlar gerçek para sanıp seri halindeki eski paralarımızı çaldılar. Televizyon ve gazetelerde çıkan haberlerden sonra insanlar bana ulaşıp hastaneden sıra almam için rica ediyor ben de kıramıyorum. Türkiye nin her yerinden tanımadığım bir sürü insana randevu alıyorum, onlarda gelip muayene oluyorlar. Çok mutlu oluyorum. Hatta küre de çalışan bir madenci aradı izin alamamış eşi ve çocuğunu gönderdi ben de ilgilendim. İşleri uzadı evimde misafir etti. Çok memnun oldular. Bizde her şey karşılıksız, her şey para değil. (Zülbiye teyze bir kez daha söz aldı) -Babam fakirlikten iki kardeşimi hizmetkar olarak vermiş, sonra vefat edince de onlarla irtibat kopmuş. Bizi çekmeye gelen bir tv programı sayesinde kayıp kardeşlerimden birini buldum ama diğeri hala kayıp. Telefonla aradı beni sesimden tanıyamadı ama olsun SON SÖZ BENDEN Ben burayı geldim gördüm. İçinde 90 yıllık taş plakların çalındığı sevimli iki güzel insanın neşesiyle tarihe tanık oldum. Koca koca binaların arasında sıkışıp kalmış bu sevimli bakkal beni hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. 90 yıl öncesine gitmek ya da gaz lambasında yapılan aile sohbetlerini dinlemek isterseniz buraya uğrayabilirisiniz

14 14 29 Eylül 2014 Pazartesi YAŞAM-ÇEVRE ISSN Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. KARA CA İsmail KARA İNTERNETLE DOLANDIRICILIK-2 Geçenlerde internet dolandırıcılığı konusunda bir yazı yazmıştım. O yazımda kendimin de nasıl dolandırıldığını anlatmıştım. Çok güzel bir web sitesi adresime gelmişti. İnceledim ve güven verici buldum. Güya Samsun Galaxy s5 cep telefonu, ilk 150 kişiye, tanıtım amacıyla 99 tl.ye gönderiliyordu. Sipariş için tıkladık. Ertesi günü cep telefonumdan arandım ve falan gün filan postanesinden telefonu alabileceğim söylendi. Anılan zamanda ödemeyi yapıp paketi aldım ve açtım. İçinden cep telefonu yerine 10 tl. değerinde bir kulaklık çıktı Bunu şair arkadaşım emekli banka müdürüne anlatınca güldü ve dedi ki, Onu da kulağına küpe olsun diye göndermişler. Bu olay yalnız benim değil, herkesi kulağına küpe olsun. Ben boş durmadım. O web sitesinin fotoğrafıyla, gönderenin cep telefonu, isim ve adres bilgilerini içerir bir şikâyet dilekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına başvurdum. Savcı bey, ifademi de aldı. O sırada sordu; Bu telefonun piyasa fiyatı nedir diye Ben, bilmiyorum dedim. Hiç mi fiyat kıyaslaması yapmadınız? diye sordu. Böyle durumlarda fiyat kıyaslaması yapmamız gerekiyor. Arada büyük bir farklılık varsa, kendi kendimize diyeceğiz ki, Bunda bir mokluk var. Özetle, ben safça hareket etmişim. Açıkça yazıyorum bu satırları, siz de böyle saflık yapmayın diye Aradan kısa bir süre geçti. Aynı reklamı yine e postamda gördüm. Bu kez değişik şey şuydu; fiyat 99 tl. yerine 199 tl. idi. Savcı bey de zımmen beni suçluyordu; Kıyaslamadın mı derken Ama dolandırıcılar da meydanı boş buluyor ve böyle azıtıyorlar. Hani, nerdeyse bazıları hırsızı değil, mal sahibini suçlayacaklar. Benim 100 tl. bir kere gitti. Giden gelseydi, dedem de gelirdi. Ona yanmam da, dolandırıcının oyuna devam etmesine yanarım. Yok mu böyle şerefsizlere Durrr diyecek yetkililer? Koskoca Türkiye de herhalde bir saftirik ben değilimdir. Bakanlık, kurban satış ve kesim yerlerini denetleyecek ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denetim ekipleri ve oluşturulacak komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin kontrol altına alınarak toplum ve çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbirlerin alındığı belirtildi. Bakanlık denetim ekipleri ve oluşturulacak komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin "Alo 181" hatlı telefona ihbar etmesi gerektiği ifade edildi. Kurban satışı ve kesiminin ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacağına işaret edilen açıklamada, kurban atık ve artıkların belediyeler tarafından toplanacağı kaydedildi. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmanın ve kurban kesmenin yasak olduğu vurgulanan açıklamada, park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma Yıl: 44 Sayı: Eylül 2014 Pazartesi Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN Görsel Yönetmen Şebnem ÜNAL Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN İnternet Editörü Alparslan OĞUZ Haber Merkezi İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT, Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN İdari Merkez Yayın Sahibi Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Temsilcisi: Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Yiğit YİĞİT Ankara Temsilciliği İstanbul Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir Üniversitelerde ağaçlandırma seferberliği hayat veriyor ANKARA - HÜSEYİN GAZİ KAYKI - Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsünde gerçekleştirilen törenle başlatılan Üniversite Kampüsleri Ağaçlandırma Seferberliği ülke genelinde devam ediyor. Bu güne kadar 71 üniversite ile ağaçlandırma protokolü imzalanırken, 9 üniversite ile de söz konusu protokolün imzalama safhasına gelindi. Yapılan çalışmalar neticesinde üniversite alanları içerisinde ve dışında öğrenciler adına 2 milyon 716 bin fidan dikildi. Plan kapsamında önümüzdeki 3 ay içerisinde 2 milyon 971 bin fidan daha toprakla buluşturulacak Ḃöylece 2014 yılı sonu itibarıyla dikilmesi planlanan toplam 5 milyon 687 bin fidan ülke genelindeki üniversite kampüsü ve çevresinde toprakla buluşmuş olacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu çalışmalarımız çerçevesinde en büyük hedefimiz, gençlerimizin daha yeşil ve sağlıklı bir açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunulmayacağı kaydedildi. Açıklamada, 2872 sayılı Çevre Kanunu 20'nci maddesi gereğince, yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 42 bin 232 lira, konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için bin 51 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, kurban kesim yerinin özellikleri hakkında bilgiler de yer aldı. Buna göre Bakanlığın uyarıları doğrultusunda büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kurbanlık satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici şu tedbirleri alması gerekiyor: "Belediyeler, kurban alanlarında su, elektrik, ortamda eğitim almalarına imkan sağlamaktır" ifadesini kullandı. Ayrıca üniversitelerdeki gençlerin ağaçlandırma çalışmalarına katılmasıyla onlara ağacı ve ormanı sevdirmek istediklerini kaydeden Eroğlu, çevre, orman ve ağaç sevgisi konusunda bilgilendirecekleri gençlerin yaşadıkları çevreye sahip çıkmalarını hedeflediklerini dile getirdi. Son 11 yılda 3 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarının altını çizen Eroğlu, Türkiye'nin orman varlığını ise 21,7 milyon hektara ulaştırdıklarını belirtti. Bakan Eroğlu, şu bilgileri verdi: "900 bin hektar, yani 9 milyon dekar yeni orman alanı kazandırdık. Yıllık olarak ağaçlandırılan alanı, 2003 yılı öncesine göre 6,5 katına çıkardık. Odun servetimizi 1,2 milyar metreküpten 1,5 milyar metreküpe ulaştırdık. Fidan üretimini ise 6 kat artırarak 75 milyondan 470 milyona çıkardık. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara ve belediyelere 2012 yılında 24,6 milyon fidanı ücretsiz dağıttık." kanalizasyon veya fosseptik çukuru gibi altyapıları hazırlamalı. Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi sağlanmalı. Kesim yerlerinde tazyikli suyla yıkanma imkanı bulunmalı. Yıkama suları kanalizasyona veya fosseptiğe akacak şekilde yapılmalı ve kesinlikle çevreye verilmemeli. Ayrıca bu yerlerde, yeterli sayıda veteriner hekim, ehliyetli kasap, yardımcı personel vb. bulundurulmalıdır." Hayırsever iş adamını duygulandıran kutlama KAYIP Gazi Üniversitesi Öğrenci Kimliğimi Kaybettim. Hükümsüzdür. EMİNE KOÇ KAYIP Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür. HASAN TÜRK ZONGULDAK - Ereğli ilçesinde hayırsever Ahmet Orhan Oğuz'un inşa ettirdiği ilk ve ortaokulun öğrencileri, iş adamının 78. yaş gününü ofisinin önünde pankart açarak sloganlarla kutladı. Eşi Nurdan Oğuz ile kendi adını taşıyan 547 öğrenci kapasiteli, 22 derslikli ilk-ortaokulu yaptıran iş adamına doğum gününde öğrenciler sürpriz kutlama yaptı. Çiftin Devrim Bulvarı'ndaki ofisinin önünde toplanan öğrenciler ve okul yöneticilerinden oluşan grup, "Sizi çok seviyoruz, doğum gününüz kutlu olsun" yazılı pankart açarak sloganlarla Oğuz'un yeni yaşını tebrik etti Ḃunun üzerine iş adamı ve eşi, öğrencilerin yanına gelerek duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerden Melisa Gülay, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulu inşa ettiren hayırsever iş adamına sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Onları çok seviyoruz. Eğitime sağladıkları katkılardan ötürü de binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi. Oğuz da öğrencilerin sürprizinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Beni ağlattılar, çok mutlu oldum, gurur duydum. Öğrencilerimin ortaya koyduğu bu tablo karşısında ne söyleyebilirim ki?" ifadesini kullandı. Nurdan Oğuz da eşine en güzel doğum günü hediyesini öğrencilerin verdiğini, en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını kaydetti. Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Üniversite Kampüsleri Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında bugüne kadar 2 milyon 716 bin fidan toprakla buluşturuldu. Beyaz Kırlangıçlar bisikleti sevdirdi İZMİR - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak ve bisiklet yolunu güvenli hale getirmek amacıyla "Beyaz Kırlangıçlar" adıyla göreve başlayan bisikletli trafik polisleri, bisiklet kullanımını sevdirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün trafik kültürü oluşturma ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Beyaz Kırlangıçlar" projesi'nde 3'ü kadın 11 bisikletli trafik polisi görev yapıyor. Karşıyaka ve Konak ilçeleri olarak ayrılan 2 ayrı bölgede yaya ile bisiklet kullanan vatandaşların yoğun olduğu Bostanlı, Karşıyaka, 1. Kordon ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde görev yapan bisikletli trafik polisleri, kurallara uymayanlara da göz açtırmıyor. 4 Eylül de göreve başlayan "Beyaz Kırlangıçlar" timinde yer alan trafik polisleri kısa sürede vatandaşlarla da kaynaşmış durumda. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ile kendilerine ayrılan yolu kullanan bisiklet sürücüleri bisikletli trafik polislerine sevgi gösterisinde bulunuyor. Trafikten sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Kutay AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığında "Trafik Yönetimi" isimli bir kitap hazırladıklarını, kentteki trafik sorununun çözümü için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının da bu kitaptaki önerilerden birisi olduğunu anlattı. Trafik kültürü oluşturma ve farkındalık yaratmak amacıyla "Beyaz Kırlangıçlar" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kutay, 3'ü kadın 11 trafik polisinden oluşan bisikletli trafik polisleri timini kurduklarını kaydetti. Bisikletli trafik polislerinin kullandığı bisikletlerin de özel olarak tasarlandığı bilgisini veren Kutay, bu bisikletlerde bir trafik ekibinin ihtiyaç duyacağı her türlü donanımın bulunduğunu söyledi. Beyaz Kırlangıç projesinin başarılı bir şekilde uygulandığını müşahade ettiklerini ve önümüzdeki süreçte sayısını çoğaltarak 3 time çıkarmayı planladıklarını ifade eden Kutay şöyle konuştu: "Bisikletli trafik polisleri, öncelikle hassas yol kullanıcıları olarak nitelendirdiğimiz, yayalar, bisiklet kullanıcıları, engelliler ve çocukları koruyup, kollamak için planlandı. Hedeflerindeki ilk çalışma alanı bisiklet yolları oldu. Sahil kenarlarında bisiklet yollarımız mevcut ancak güvenlik sorunu mevcut. Buna da yayaların, motorsiklet kullanıcıları ve seyyar satıcıların yola girmesi neden oluyor. Arkadaşlarımız son bir haftalık çalışmalarıyla Karşıyaka ve 1. Kordon da bu ihlalleri belirgin şekilde önlediler. Ekibimizin diğer hedefi de yaya yollarındaki motorsiklet ve bisiklet kullanıcılarından kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak. Bisiklet kentimizde bir hobi ve eğlence aracı olarak kullanılmakta ancak bizim hedefimiz kentimizde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını sağlamak. Yerel yönetimlerle birlikte yapacağımız çalışmalarla raylı sistem, denizyoları gibi toplu taşıma sistemlerinin kent içi bisiklet yolarıyla bütünleşmesini sağladığımızda vatandaşlarımız da bisikletleriyle ulaşımda yerlerini almış olacaklar." Bostanlı'daki Trafik Eğitim Çocuk Parkı yanında merkezi oluşturulan ve yaklaşık iki haftadır aktif olarak çalışan "Beyaz Kırlangıçlar" ekibinin İzmir'de bisiklet kullanma alışkanlığının Türkiye geneline göre üst sıralarda olduğunu gözlemlediklerini aktaran Kutay, ekibin göreve başladığı günden bu yana 400 kişiye ceza işlemi uygulandığını kaydetti.

15 29 Eylül 2014 Pazartesi Beşiktaş tan UEFA açıklaması... İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde başlattığı incelemenin, siyah-beyazlı kulübün UEFA Avrupa Ligi'nde yarışma hakkına engel olmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA'nın 7 kulüp hakkında inceleme başlattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi. "UEFA tarafından bugün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, kulübümüz de dahil toplam 7 kulübün, 2012 ve 2013 finansal raporlama dönemleri sonunda açıklamış oldukları denk bütçe açıkları nedeniyle, ilgili kulüpler hakkında resmi inceleme başlatıldığı ve bu kulüplerden ekim ve kasım ayları içerisinde ek bilgi ve belge talep edileceği bildirilmiştir. Bu husus kulübümüzün halihazırda devam eden UEFA Avrupa Ligi'nde yarışma hakkına bir engel teşkil etmemektedir. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir." Galatasaray'da Ünal Aysal dönemi kapanıyor Galatasaray Kulübü'nün Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden aday olmayacağını açıklayan başkan Ünal Aysal, yaklaşık 41 aydır sürdürdüğü görev süresinde önemli başarılar yaşadı. İSTANBUL - Sarı-kırmızılı kulüpte 14 Mayıs 2011'de yapılan genel kurulda 2 bin 998 oy alarak kulüp tarihinin en yüksek oyuyla başkan seçilen Aysal, kulüp tarihinin 3 yıllık görev dönemi için seçilen ilk başkanı olmasına karşın, bu süresini hiç dolduramadı. Bir olağanüstü genel kurulla göreve gelen Aysal, 22 Haziran 2013 tarihinde bir başka olağanüstü genel kurula gitti ve tek aday olduğu seçimde yönetimini önemli ölçüde değiştirerek bin 404 oyla tekrar başkan seçildi. Ardından bir kez daha olağanüstü genel kurul kararı aldı. Ünal Aysal, 18 Ekim, çoğunluk sağlanamazsa 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Başkan Aysal'ın görevde bulunduğu yaklaşık 41 aylık sürede sarı-kırmızılı kulübün takımları önemli başalarılar ve kupalar kazandı. Ünal Aysal'ın göreve geldiği yıl Galatasaray Servet ödüyorlar ama yararlanamıyorlar İSTANBUL - Sezonun geride kalan bölümünde 5 resmi müsabaka oynayan sarı-kırmızılı ekibin A kadrosunda yer alan 9 isim, henüz forma giyme şansı bulamazken, bu oyunculara Galatasaray Kulübü'nün bu yıl ödeyeceğe garanti ücretlerin toplamı ise 24 milyon liraya yaklaşıyor. Teknik direktör Cesare Prandelli'nin henüz süre vermediği Hamit Altıntop, Gökhan Zan, Futbol Takımı, sezonu 8. tamamlamıştı. Sorunlu bir takım devralan Aysal, ilk iş olarak teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi. Terim yönetiminde 2 sezon üst üste Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı futbol takımı, arka arkaya 2 defa da TFF Süper Kupa'yı kaldırma başarısı gösterdi. Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başından ayrılmasının ardından futbolda beklenilen sonuçları alamasa da İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde 8 sezon aradan sonra Türkiye Kupası kazanıldı. Önemli yıldız oyuncuların katıldığı sarı-kırmızılı futbol takımı, iki sezon üst üste doğrudan gruplara kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final ve ikinci tur gördü. Ünal Aysal'ın başkanlığı süresince Galatasaray'ın erkek ve kadın basketbol takımları önemli bir ivme kazandı. Sinan Bolat, Aydın Yılmaz, Koray Günter, Umut Gündoğan, Sinan Gümüş, Furkan Özçal ve Eray İşcan'ın bu yılki toplam garanti ücretleri, maç başı ile bonus kazançlar dahil edilmeden dahi önemli bir seviyeye ulaşıyor. Galatasaray Futbol Takımı'nın en kariyerli futbolcuları arasında bulunan Hamit Altıntop, süre alamayan oyuncular arasında maliyeti en yüksek isim konumunda. Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası geride kalan sezon istenilen verimi sağlayamayan, bu sezon ise henüz hiçbir resmi maçta sahaya çıkamayan Hamit'in garanti kazancı 2 milyon 750 bin avro (7 milyon 892 bin 500 lira). Oyuncu, bu sezon forma giyeceği her maç için ayrıca 25 bin avro daha kazanacak. Sarı-kırmızılı ekibe sezonu başında Real Madrid'den transfer edilen ve 4 yıllık Yeni sezona beklentilerin altında bir performansla başlayan Galatasaray Futbol Takımı'nda, sahada oynayan oyuncuların yanı sıra, süre alamayan futbolcular da kazançlarıyla dikkati çekiyor. mukavele imzalanan Hamit'in toplam maliyeti, ödenen 3,5 milyon avro bonservisle birlikte 15 milyon avro seviyesine yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda uzun süredir yer alan Gökhan Zan ile Aydın Yılmaz da bu sezon henüz süre alamayan isimler arasında yer alıyor. Sezona başlarken kadroda düşünülmediği açıklanarak kampa götürülmeyen, ardından ise yeniden A takımla çalışmalara davet edilen Gökhan'ın bu yılki garanti kazancı 1 milyon 100 bin dolar (2 milyon 464 bin lira) olacak. Geride kalan sezonun başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, opsiyonunun kullanılmaması halinde bu sezon sonunda serbest kalacak. Prandelli'den Aysal açıklaması İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, "Galatasaray" denildiğinde aklına başkan Ünal Aysal'ın geldiğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın öncesinde gazetecilerle kısa süre sohbet eden İtalyan teknik adam, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan ve başkan adayı olmayacağını açıklayan Aysal hakkındaki soruları yanıtladı. Ünal Aysal'a önceki görüşmesinde "Bizi bırakma başkan" diyerek, destek veren Prandelli, Aysal'ın sarı-kırmızılı kulübü olumlu yönde değiştirmek için çalıştığını belirterek, "Kendisi, bu kulübü iyi yönden değiştirmek istiyor. Kendisi, bu toplantılarda hak kazanırsa bunu yapabilir. Takımı daha iyiye getirebilmek ve daha rahat hareket edebilmek için böyle bir karar aldı. Ben, onun sayesinde burdayım. Onun için bu projeye bağlı kaldık. Benim için 'Galatasaray' dediğimizde aklıma o geliyor" ifadelerini kullandı. Kayserispor'dan taraftara çağrı KAYSERİ - PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, hafta sonu yapacakları Samsunspor karşılaşmasında, taraftardan takıma destek olmalarını istedi. Taraftar desteğinin takıma önemli katkı verdiğini vurgulayan Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye Kupası ikinci turunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u 7-0 gibi farklı yenerek, moral bulduk. Ligde son iki hafta 5 puan kaybetmiştik. Kupadaki galibiyet takımın güvenini yerine getirdi. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı var. Bu karşılaşmada taraftarımıza da büyük iş düşecek. Samsunspor maçında taraftarımızdan takıma destek olmalarını istiyoruz. Taraftarımızın desteği takıma büyük güç verecek. Onlardan 90 dakika boyunca takımın yanında yer almasına arzu ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılırız." Dersimspor'a Arjantinli ve Fildişi Sahilli forvet TUNCELİ - Tunceli'yi Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta temsil eden Dersimspor, yeni sezona Fildişi Sahili'nden golcü Yannick Alex Kore ve Arjantinli forvet Lucas Sebastian Rodriguez'li kadrosuyla başladı. Ligin ilk haftasında Pazarcıkspor karşısında Dersimspor'a 2-0'lık galibiyeti getiren gollere imza atan 22 yaşındaki Alex ve Türkiye Kupası ön eleme turunda Tunceli ekibinin Hasköy Yıldızspor'u 8-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandıran 20 yaşındaki Rodriguez, Dersimsporlu taraftarların beğenisini topladı.

16 29 Eylül 2014 Pazartesi Doğum fotoğraflarını Türkiye güzeli çekiyor ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - engellemediğini söyledi. Türkiye eski güzelliklerinden Sedef Doğumhaneye maske, Hülagü, 6 yıldır Antalya'da doğan bone ve steril kıyafetlerle bebeklerin dünyaya ilk bakışlarını, girdiğini anlatan Hülagü, anne ve babalarının mutluluğunu şöyle devam etti: fotoğraflıyor. "Günümüzde doğum Hülagü, 1996 Türkiye Güzellik fotoğrafçılığının nasıl Yarışması'nda üçüncülük derecesi yapıldığını bilmeden almasının ardından modellik hayatına doğuma girip çekim başladı, çeşitli dizilerde oynadı. yaparken yanlış işler Evlenmesinin ardından Antalya'ya yapan insanlar var. dönen Hülagü, oyunculuğu bırakarak Bunları duyunca babası Refik Bildik'in mesleği olan üzülüyoruz. Sonuçta fotoğrafçılığı devam ettirmeye karar emek, tecrübe ve verdi. başarıyla bir yerlere Çocukluğuna ait fotoğraflarda gelmişiz. Birdenbire bu gördüğü eksiklik üzerine 6 yıl önce meslek insanların özel hastanelerin doğumhanelerine gözünde öyle parladı girerek doğum fotoğrafları çekmeye ki eline makineyi alan başlayan Hülagü, bugüne kadar yaklaşık bin çocuğun dünyaya gelişine fotoğrafçısıyım' diye 'doğum tanıklık etti. çıkıyor." - İstanbul'da oyunculuk ve fotomodellik kariyeri Hülagü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Refik Bildik'in teşvikiyle katıldığı 1996 yılı Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü olduğunu, yarışmanın ardından mesleği olan hostesliğe döndüğünü söyledi. Eşi Uzay Hülagü ile tanışmasının ardından onun desteğiyle İstanbul'a yerleştiğini anlatan Hülagü, yaklaşık 5 yıl boyunca profesyonel oyunculuk ve fotomodellik yaptığını kaydetti. Hülagü, oyunculuk döneminde "Böyle mi Olacaktı", "Çiçek Taksi", "Haram Geceler", "Bizim Mahalle", "Canısı", "Affet Bizi Hocam" ve "Marziye" dizilerinde oynadığını, daha sonra çocuk yapma istekleri nedeniyle eşiyle Antalya'ya döndüklerini belirtti. Antalya'da baba mesleği ve ustalık belgesine sahip olduğu fotoğrafçılığa başladığını dile getiren Hülagü, şöyle konuştu: "Babam fotoğrafçı olmasına rağmen sadece torunlarının fotoğraflarını çeker. Hiç aile olarak çekmez. Aile fotoğrafımız yoktu. Babamın fotoğrafçı olmasına rağmen sadece torununu çekmesi ve beni hiç çekmemesinden dolayı doğum fotoğrafçısı olmaya karar verdim. Bu işe başladığımda internetten yaptığım araştırmada, sadece bebekleri ve annelerini çektiklerini gördüm. Anne ve bebeğin fotoğrafını çekilir ancak anneanneyi, babaanneyi, dedeyi görmüyorlardı. Ağlayan bir anneanne, babaanne gördüğünüz zaman kimse onun fotoğrafını çekmez. O bir andır, bakıştır. O anları yakalamayı seviyorum." - "Eline makineyi alan doğum fotoğrafçısıyım diye çıkıyor" Doğum fotoğrafçılığına başladığında doğumhanede nasıl davranacağı yönünde eğitim aldığını ifade eden Hülagü, çekimler sırasında hiçbir şekilde doktorların çalışmasını - Bazen 1-2, bazen 7-8 saat doğumhanede kalıyor Normal doğum yapacak ailelere, "Saat kaç olursa olsun doktorunuzu aradıktan sonra beni arayın" dediğinin altını çizen Hülagü, bu sayede aileyle aynı anda hastaneye gittiğini belirtti. Hülagü, "Bebeğin doğumu bazen 1-2, bazen 7-8 saati bulabiliyor. Bebek doğduktan sonra da çekimlerini yapıyorum. Bugüne kadar yaklaşık bin doğuma girerek özel anlarını fotoğrafladım. Doğumun yanı sıra insanların bekleyiş anını yakalamayı seviyorum" şeklinde konuştu. - "Türkiye güzeli nasıl oldun" sorusu Doğum fotoğrafçılığı için kendisine başvuran ebeveynlerin yaptıkları araştırmada kendisinin Türkiye üçüncü güzeli olduğunu öğrendiklerinde hoşlarına gittiğini vurgulayan Hülagü, "Türkiye güzeli nasıl oldun", "Neden bıraktın" şeklinde sorularla karşılaştığını söyledi. Oyunculuk ve fotomodellik sayfasını kapattığı için çok fazla bilgi vermediğini kaydeden Hülagü, "Evet, oldu bitti. İyi ki yaşanmış. İyi ki yaşamışım. İyi ki babam göndermiş. Bu sayede eşimle tanıştım" dedi. Zirve aşığı kadın dağcı azmiyle gençlere örnek oluyor AYDIN - GÖKMEN ŞİRECİ - Gönül verdiği dağcılık sporunda bir yıl içerisinde yedi binlik iki zirve yaparak Türk dağcılık literatürüne girmeyi başaran kadın dağcı Hümeyra Yıkılmaz, azmiyle gençlere örnek oluyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Harita Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Yıkılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bu sporla uğraştığını söyledi. Bu yıl İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) ile bağlantı kurup, temmuz ve ağustos döneminde Tacikistan'ın Pamir dağ silsilesindeki 7 bin 105 metrelik Korjenevskaya ile 7 bin 495 metrelik İsmail Samani dağlarının zirvesine tırmandığını belirten Yıkılmaz, bundan sonraki hedefinin Himalayalar'daki dağlardan birisi olduğunu aktardı. Dağcılık sporu ile önemli kazanımlar elde ettiğini, bu deneyimi herkesin yaşamasını istediğini dile getiren Yıkılmaz, şunları kaydetti: "Dağcılık, insanı hem fiziksel hem de ruhsal anlamda rehabilite eden bir spor. Kişilik olarak daha sabırlı, sakin ve mutlu olmamı sağladı. Ayrıca fiziksel olarak kendimi daha dayanıklı ve güçlü hissetmeme vesile oluyor. Toprakla, doğayla iç içe olmak, doğa şartlarına uyumlu hareket etmek, tüm bunları insana kazandırıyor. Dağcılık sporunun bana kazandırdığı ruhsal ve fiziksel kazanımları, başkalarının da elde etmesini istiyorum. Hedefimi hep yüksek tutarak gençlere örnek olmaya çalışıyorum." -Gençlere çağrı Belirli bir kulüp bünyesinde ve kurallarına uygun şekilde yapılması kaydıyla dağcılık sporunun çok zor olmadığına işaret eden Yıkılmaz, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması yönünde önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Türkiye'de sponsor destekleriyle dağcılık sporunun geliştirilebileceğini vurgulayan Yıkılmaz, şöyle devam etti: "Gençlerimiz maalesef teknoloji çağının da etkisiyle bilgisayar başında çok durağan bir hayat sürüyor. Kimi zaman da kötü alışkanlıklara yönelebiliyorlar. Türkiye dağcılık sporunda diğer ülkelerden maalesef geride. Gittiğimiz dağlarda bazı ülkelerden 8-10 kişilik takımlar geliyor ancak genellikle bizden başka Türk olmuyor. Bunun eksikliğini hissediyorum. Gençlerimize temiz havada doğayla iç içe olacakları, doğa sevgisini aşılayan dağcılık sporunu öneriyorum. Ben bir kadın olarak bunu başardıysam, azim ve belirli bir çalışma planı dahilinde herkesin başarabileceğine inanıyorum. Önemli olan inanmak, iradeli davranmak ve belirli bir hedef doğrultusunda çalışmak." -Tacikistan Dağcılık Federasyonu'ndan başarı sertifikası İDADİK üyesi Kerem Ayhan ise Hümeyra Yıkılmaz'ın Türk dağcılık tarihi açısından çok önemli başarılara imza attığına değindi. Ayhan, Yıkılmaz'ın bu yıl ekibiyle birlikte ortaya koyduğu başarıların, Türkiye Dağcılık Federasyonu internet sitesinden yayınlandığını, Tacikistan Dağcılık Federasyonu tarafından ise başarı sertifikası ile ödüllendirildiğini bildirdi. Aşk-ı Nebi sergisi, Erdoğan'ın katılımıyla New York Türkevi'nde açıldı NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 69. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşk-ı Nebi sergisinin açılışına katıldı. Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü anısına, Kutlu Doğum Haftası bünyesince nisan ayında Ayasofya'da açılan sergideki eserler, New York'taki Türkevi'nde sergilenmeye başlandı. İslam Kültür ve Sanat Platformu ile merkezi New York'ta bulunan Türgen Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği sergisinin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da yer aldı. Sergiyle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan İslam Kültür ve Sanat Platformu'ndan Abdülkadir Özkan, sergide Haziret-i Muhammed'i anlatan 41 eser olduğunu bildirdi. Sergiyi uluslararası boyutta daha büyük kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten Özkan, şunları kaydetti: ''İslam Kültür ve Sanat Platformu olarak asıl hedefimiz, 2015 yılında dünyanın en büyük İslam eserleri sergisini, önce Tophane-i Amire'de şubat ve mart aylarında, daha sonra da nisan ve mayıs gibi hem New York'ta, hem de Washington'da önemli sanat merkezlerine getirmeyi arzuluyoruz.'' Günümüz hat ve tezhip sanatçılarının son çalışmalarının yer aldığı sergideki eserler, hat sanatının Kufi, muhakkak, reyhani, sülüs, celi sülüs ve nesih gibi birçok farklı yazı çeşidiyle yazılmış ayetler, hadis-i şerifler, hilye-i şerifler ve güzel sözlerinden oluşuyor. Sergide yer alan eserlerden bazıları ise şöyle: "Mehmet Özcay'ın celi sülüs tarzındaki eseri: Bismillahirrahmanirrahim, Hasan Çelebi, celi divani zerendud tarzındaki eseri (Bakara Suresi 286. ayet): Bizi affet! Bizi bağışla! Bize Acı!, Hüseyin Kutlu'nun celi sülüs tarzındaki eseri (hadis): Kardeşiniz zalim de mazlum da olsa ona yardım edin, Ahmed Fares Rizq'ın sülüs-nesih tarzındaki eseri (hadis): Kul kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da onun yardımcısıdır, Mustafa Parıldar'ın muhakkak tarzında yazdığı eseri (hadis): Sizin en hayırlınız, Kur'an öğrenen ve öğreteninizdir, Ali Toy'un kufi tarzındaki eseri (Enbiya Süresi 107. ayet): Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik."

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 8. Bölge Müdürlüğü (Çıldır-Ardahan)Ayr.-Hanak-Damal-Posof Türkgözü Devlet Yolu (Ilgar Bakımevi-Posof Arası), Toprak

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUSTAFAKEMALPAŞA, KARACABEY VE MUDANYA İLÇELERİNDE MUHTELİF SPOR TESİSLERİNİN YAPIMI VE BAKIM ONARIM İNŞAAT İŞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa,

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI Şirketimiz 2017 yılı Yatırımları kapsamında; 2017.TES.YAT.29 VAN ŞEHİR MERKEZİ TRAFO İLAVELERİ(BİNA ALTI) ELK. TESİSİ YAPIM İŞİ, 2017.TES.YAT.30 BİTLİS İLİ VE

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı