Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çat flma ve s nma USTAYA SAYGI. Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun"

Transkript

1 ISSN Eylül 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Kurbanl k yüz güldürdü Ülke genelinde kurbanl k fiyatlar - n n yüzde 15 civar nda artmas sat c lar memnun ederken, vatandafllar ise daha uygun kurbanl k aramaya zorluyor. HABER 6. SAYFADA Politikan n kara savafl CHP: Davuto lu atanm fl Baflbakan CHP Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, "Baflbakan seçilmifl de- il, atanm fl bir Baflbakan, yüksek rak mlardan idare ediliyor" görüflünü savundu. Türkiye'deki sorunlar n giderek artt n, AK Parti'nin politikalar n n sorunlar çözme yerine artt rd n öne süren Akkaya, " flte burada sendikalara ve sivil toplum kurulufllar na büyük ifl düflmektedir çünkü örgütlü toplum demokrasiyi korur ve güçlendirir" de- erlendirmesi yapt. MHP: Tehlikeye milli bakar z MHP Genel Baflkan Yard mc s Celal Adan, partisinin il baflkanl nda stanbul Milletvekili Ali Torlak ve l Baflkan Mehmet Bülent Karatafl ile gündeme iliflkin de erlendirmelerde bulunurken, partisinin, d flar - dan gelecek tehlikelere karfl meseleye daima milli bakt n ifade ederek, "O bak mdan tezkere daha gelmedi i için bir fley söylemem do ru de ildir. Gelsin, e er milletimizin, devletimizin gelece ini risk edecek bir konu varsa elbette orada duyarl davran r z" dedi. ABD vuruyor ABD ve koalisyon güçleri, Kobani yak nlar ndaki Ifi D hedeflerine hava sald r s düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanl ndan yap lan aç klamada, Ifi D e yönelik hava sald r lar na devam etti i bildirildi. Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada smail Kara Karaca 14. Sayfada www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Ifi D, Türkiye nin de bir numaral gündem maddesi. Tart flmalar n temelini ise düzenlenecek muhtemel bir kara harekat oluflturuyor. Rehinelerin kurtar lmas, Cumhurbaflkan Erdo an n ABD deki BM konuflmalar ve görüflmelerinin ard ndan süreç farkl bir havaya girdi ve daha h zl ifllemeye bafllad. ABD, Ifi D i bitirme plan haz rlad ama plan n ayaklar Türkiyesiz hava da kal yor. Ayaklar n kara ya basmas için Türkiye nin devreye girmesi; devriye gezmesi de il bir kara harekat düzenlemesi isteniyor. Zor bir karar Halep'e ba l Kobani (Ayn el Arap) bölgesinde, Ifi D ile baz Kürt gruplar aras ndaki çat flmalar n artmas üzerine bölgeden kaç fllar artt. Ço unlu u kad n ve çocuklardan oluflan bir grup Suriyeli Kürt, Ifi D'in Kobani'ye yönelik sald r lar üzerine Suruç ilçesi Mürflitp nar S n r Kap s karfl s ndaki bofl arazide topland. Çat flma ve s nma Suriye'nin Halep kentine ba l Kobani (Ayn El Arap) ilçesinde Ifi D ile PYD güçleri aras nda ç kan çat flmalardan kaçanlar, fianl urfa'n n Suruç ilçesindeki Yumurtal k mevkisinde oluflturulan geçifl noktas nda bekleyiflini sürdürüyor. Suriyeli vatandafllar, s n rdan gruplar halinde Türkiye'ye geçifl yap yor. ABD VE SUR YEL MUHAL FLER Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dan flman Susan Rice, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baflkan Hadi el-bahra baflkanl ndaki Suriyeli muhaliflerle Beyaz Saray'da görüfltü. Beyaz Saray'dan yap lan aç klamaya göre, görüflmede Rice, ABD'nin Suriyeli l ml muhalifleri desteklemeye yönelik taahhüdünü yeniden teyit etti. ABD ve ortak uluslar n, Irak ve Suriye'de düzenledi i hava sald r lar nda Ifi D'in hedef ald n anlatan Rice, ayr ca Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esed'in tüm meflrulu unu kaybetti ini ve ABD'nin gerçek ve kapsay c siyasi geçifli sa layacak müzakere edilmifl bir anlaflman n takipçisi olmay sürdürdü ünü kaydetti. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi ERDO AN VE AKLA GELEN SORULAR Cumhurbaflkan Erdo an a bakarsa n z; Ifi D hava harekat ile bitirilemez kara harekat flart New York dönüflü uçakta gazetecilerin sorular n cevapland ran Erdo an ne dedi? Bir defa mütemmim gücü karad r. E er karayla ba lant s d fl nda bir de deniz varsa, deniz de buna da hil olur. Bütün olarak ele almak duru mundas n z. Kara esast r; ben tabii aske de ilim; ama hava lojistiktir. Karan n git medi i yer hiçbir zaman kal c olmaz Türkiye aç s ndan durum ne? Burada ikinci, üçüncü s n f bir ülke konumunda de iliz. Burada birinci derecede etkilenen ülke konumunday z. Ne yapmak laz m? Birinci derece etkilenen konumundaki bi ülke tabii ki önce ne yapaca n n karar n kendisi bir defa vermesi laz m. Niçin? Su riye taraf nda tampon de il ama güvenl bir bölge kurulmas gündemde. Silahl Kuvvetlerimiz bize nerede gereklidir? Böyle anlarda gereklidir. S n rlar m z tehdit alt na giriyorsa bu ad mlar n da at lmas la z m. Tüm bunlar nas l olacak? lgili ülke lerle de görüflmeler sürecek. Her ülkeye bi görev düflecektir. Türkiye de üzerine düflen görevi yerine getirecektir. Hudutlar m z el bette korumak durumunday z. DAVUTO LU VE KILIÇDARO LU Baflbakan Davuto lu, Ifi D'e yönelik kara harekat yap lacak m yap lma yacak m, Türkiye böyle bir harekat n mer kezinde yer alacak m almayacak m soru lar karfl s nda sessizli ini korurken; CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Cum hurbaflkan Erdo an' n "Asker bugünle için vard r" sözlerine cevap verdi. CHP lide ri, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an ' n Ifi D'e karfl kara harekat düzenlenme si yönündeki aç klamalar yla ilgili olarak "Önce tezkerenin içeri ine bakaca z. Biz Türk Silahl Kuvvetleri'nin baflka bir ülke nin topraklar na girmesini istemiyoruz. S cak savafl n bir unsuru olmas n istemiyo ruz. Bu düflüncemizi defalarca dile getir dik" diye konufltu. TÜRKMENLER NE D YOR, NE ST YOR Öte yandan, Suriye ve Irak taki Türk menler, Ifi D e karfl kara harekât da yap lmas n savunuyor. Hava operasyonu nun yetersiz oldu unu söyleyen Irak Türk men Cephesi (ITC) Baflkan Erflad Salihi ve Suriye Türkmen Meclisi Baflkan Abdur rahman Mustafa, iki ülke için de sadece Ifi D i bitirmek yeterli de il, sonras ndak projelerde Türkmenlerin de söz hakk ol mal diye konufltu. SONUÇ OLARAK DEN LEB L R K Ifi D, Türkiye ve dünyan n gündemin deki yerini korumaya devam edecek Tezkere günü yaklaflt kça Türkiye nin tan siyonu yükselecek Politikan n kara sa vafl daha da h zlanacak USTAYA SAYGI Baflbakan Ahmet Davuto lu,, Nefle Ertafl Gönül Sultanlar Kültürevi'nin aç l fl nda yapt konuflmada Bizim için Neflet Ertafl usta filozof sanatç. Her dize sinde asl nda bize bir fley ö reten, her mu sikisiyle bize gelecek nesille re ders akta ran dedi.

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 29 Eylül 2014 Pazartesi "Princess Of The Globe-2014" Bodrum'da yapılacak MUĞLA - Bodrum'da "Princess Of The Globe " güzellik yarışması gerçekleştirilecek. İlçede 30 Eylül'de yapılacak yarışma öncesinde Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Bulgaristan, Tayvan, Ukrayna, Belarus, Polonya, Kırım, Sibirya, Gürcistan, Portekiz, Ermenistan, İtalya, Rusya, Letonya, Tataristan, Kırgizistan, Kazakistan, Estonya, Litvanya, Romanya'dan gelen yarışmacılar, Güvercinlik Mahallesi'nde konakladıkları Amara İsland Bodrum Otel'de basına tanıtıldı. Buradaki yarışmada 21:30 ULTRAVİOLET 21:50 TANRININ KİTABI Orijinal Adı : Ultraviolet Yönetmen : Kurt Wimmer Oyuncular : Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick Chinlund Yapım : 2006 Aksiyon Hemofaj denilen hastalık dolayısıyla genetik olarak değişmiş yeni bir insan türü ortaya çıkar. Bu değişiklik onların çok daha hızlı, inanılmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olmalarını sağlar. Normal ve sağlıklı insanlardan ayrı düştüklerinde dünya insanlar ve hemofajlar arasında yepyeni bir sivil savaşın eşiğine gelir. 05:53 İstiklal Marşı ve Günün 05:55 Sarayın İncisi 07:00 Sabah Haber 08:15 Böyle Bitmesin 10:20 1'de Bugün 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:15 Spor 13:18 Hava Durumu 13:25 1Çorba 13:30 Küçük Hanımefendi 15:00 1'de Bugün 15:15 Joker 16:45 Zengin Kız Fakir Oğlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Yabancı Sinema "Neşeli Ayaklar" 21:50 Beni Böyle Sev 00:05 Joker 01:45 Yedi Güzel Adam 03:25 Yoldaki Haber 05:40 Dila Hanım 07:00 Aşkın Bedeli 07:45 Deniz Yıldızı 09:00 Beni Affet 10:00 Melek 12:00 En Güzel Bölüm 12:30 Aşkın Bedeli 14:30 Benim Kuaförüm 16:00 En Güzel Bölüm 16:30 Beni Affet 18:30 Star Haber 20:30 medcezir 23:30 Yerli Dizi 01:20 Kim O! dereceye girecek yarışmacıların 22 Kasım'da Malezya'da düzenlenecek dünya güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanacağı bildirildi. Yarışmayı organize eden Ashot Khachatrya, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 21 ülkeden 21 yarışmacının katılacağını söyledi. Yarışmada dereceye girenlerin dünya güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanacağını anlatan Khachatrya, şunları kaydetti: "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen güzeller, düzenlenen yarışma sayesinde Türkiye'yi görme imkanı buluyor. Günlük TV Programı 07:00 Selena 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Çocuklar Duymasın 14:50 Alemin Kıralı 16:30 Zahide ile Yetiş Hayata 18:55 Atv Ana Haber 20:00 Diğer Yarım 23:15 HAWAII FIVE 12 00:15 Kaçak 02:45 Sınırların Ötesinde 00:00 Oynat Bakalım 01:00 Batman Dönüyor (Tekrar) 03:00 Aramızda Kalsın 04:45 Oynat Bakalım 05:45 Söyle Söyleyebilirsen 07:30 Batman (Tekrar) 08:10 Batman 09:05 Duck Dodgers (Tekrar) 09:30 Duck Dodgers 10:00 Aramızda Kalsın 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:30 Batman Daima 17:15 Ben Bruce Lee'yim 20:15 Karşılaşma Orjinal İsmi:The Book Of Eli Yönetmen:Al bert Hughes Oyuncular:D enzel Washington, Mila Kunıs, Ray Stevenson Yapım Yılı:2010 Tür:Aksiyon/ Macera Distopik bir gelecekte, güneş patlaması sonrası kavrulmuş dünyada sağ kalanların yaşam mücadelesinde Eli, (D.Washingt on) yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan bir kitabı koruma mücadelesi veriyor. 07:00 HER SABAH 08:45 2.SAYFA 10:30 HAFTANIN ANNESİ 11:45 DÜNYAYI GEZİYORUM 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE HABERLERİ 12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? 15:00 SONGÜL KARLI İLE YENİDEN 16:45 HAFTANIN ANNESİ 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA 19:30 SPOR BÜLTENİ 19:45 YABANCI SİNEMA EFSANE DÖRTLÜ 21:50 TANRININ KİTABI 00:00 THE WALKING DEAD 00:50 YABANCI SİNEMA MAYMUNLAR CEHENNEMİ:BAŞLANGIÇ- 02:40 YABANCI SİNEMA DARBE-TEKRAR 04:30 DÜNYAYI GEZİYORUM 05:30 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE 06:00 Geniş Aile 06:45 Günaydın 09:30 Alın Yazım 11:00 Özledim Seni 13:00 Gün Arası 13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar 15:00 Evim Şahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Arka Sokaklar 22:15 Sinema 01:00 Kanlı Otoyol 02:30 Alın Yazım "Geleceğin Yıldızları" Marmaris'te yarışıyor MUĞLA - Gürcistan Sanatçılar Birliği tarafından Marmaris'te düzenlenen "Geleceğin Yıldızları" isimli müzik ve resim yarışması başladı. Marmaris Belediyesinin desteğiyle Pazaryeri Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, Kazakistan, Gürcistan, Rusya ve Ermenistan'dan 4-18 yaş arası yaklaşık 150 çocuk katıldı. Yarışmanın açılış töreninde jüri üyeleri ve yarışmacılar tanıtıldı. Törenin ardından yarışmacılar sırayla sahne çıkarak "Geleceğin Yıldızı" Vizyona yeni giren filmler "Hedefteki Adam" "Stajyer Mafya" seçilebilmek için müzik ve resim alanında hünerlerini gösterdi. Sanatseverler, yarışmaya ilgi gösterdi. Gürcistan Sanatçılar Birliği Başkanı ve yarışmanın koordinatörü Nino Kupatadze, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmayı Marmaris'te üçüncü kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Marmaris'e daha önce tatile geldiklerini ve çok beğendikleri için yarışmayı burada organize etmeye karar verdiklerini ifade eden Kupatadze, belediye yetkililerinin desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Roger Donaldson'un yönettiği ve Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko ile Bill Smitroich'in oynadığı "Hedefteki Adam" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı filmde başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux'un tekrar çağrıldığı özel bir görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelmesi ve yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ile Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşmesi anlatılıyor. Eray Koçak'ın yönettiği ve Naz Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi Filozof ile Abidin Yerebakan'ın oynadığı "Stajyer Mafya" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Filmde çocukluktan beri arkadaş olan Birol ve Ayhan'ın, hiç istemedikleri halde mafya işlerine bulaşmaları ve hiç anlamadıkları mafya işleri sırasında yaşadıkları komik olaylar izlenebilecek. Haluk Levent trafik kazası geçirdi... İSTANBUL - Yalova'da pop müziği şarkıcısı Haluk Levent'in içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada hafif yaralanan Haluk Levent, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Haluk Levent in şoförü Kadir Kökalsan (36) yönetimindeki 34 AZ 1321 plakalı minibüsle Yalova-İzmit Karayolu nda Kocaeli istikametine seyir halindeyken Topçular İskelesi mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun kenarındaki tarlaya girdi. Araçta bulunan Haluk Levent hafif şekilde yaralandı. Haluk Levent, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi ne kaldırıldı. Kazayla ilgili konuşan Levent, Şoför ani fren yaptı sarsıldık. Araç savruldu tarlaya doğru girdi. Ben arabanın içinde çok savruldum. Daha sonra kalkamadım. Buraya zor girdim. dedi. Haluk Levent e getirildiği hastanede ilk müdahaleyi yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Adnan Demirci ise Kafa travması ve belindeki travmayla alakalı tetkikleri yapmak için hastanemize yatırdık. Kesin tanı ve tedaviyle bilgileri daha sonra açıklayacağız. Bugün için hastamızın evine gitmesini uygun görmedik. Bugün hastamızı müşahide altında tutacağız şeklinde konuştu. Ceyda Düvenci: Artık kızım için çalışıyorum İSTANBUL - Ceyda Düvenci, dizi setlerindeki yoğun çalışma saatleri karşısında şikayetçi olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, Yorulmuyorum çünkü artık kızım için çalışıyorum dedi. Birçok oyuncu dizi setlerindeki aşırı çalışma saatlerinden dert yanarken ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şikayetçi olmadığını belirtti. Geçtiğimiz sezon haftanın beş günü sabah programı sunan ardından da rol aldığı dizi setine koşturan Dü ven ci, 10 ay bo yun ca sa bah 6 dan ge ce 12 ye kadar çalıştım. 18 saat çalışmama rağmen hiç yorulmadım çünkü artık kızım için çalışıyorum dedi. Yeni sezonda sadece bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen ünlü oyuncu, Kızıma vakit ayıracağım diye konuştu. Yeni bir diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Düvenci, hırslı bir polisi canlandıracağını açıkladı. Rolüne hazırlık sürecini anlatan Düvenci, Polisleri inceliyorum. Poligona gidip atış eğitimi alıyorum dedi.

3 ANKARA 29 Eylül 2014 Pazartesi 3 Yenimahalle son durak kavşağında LAMBA YOK KAVGA ÇOK Tuna, kentsel dönüşümü anlattı Yenimahalle Şentepe son duraktaki kavşakta trafik ışıklarının olmaması sürücülerle yayalar arasında tartışma yaşanmasına yola açıyor. Sürücü ve yayalar yaşanan sıkıntıları gazetemize değerlendirdi. Tülay CANBOLAT ANKARA- Yenimahalle Şentepe son durak kavşağındaki trafik lambası sorunu çözülemiyor. Kavşakta trafik ışıklarının olmaması sürücü ile yayalar arasında sorunlar yaşanmasına yola açıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan sürücü ve yayalar yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. Yoldaki ışıklarda farklı bekleme sürelerinden dolayı araçlarda yığılma olduğunu belirten sürücüler lambaları istemezken, hayati tehlike yaşadıklarını belirten sürücüler lamba şart diyor. Lambaları istemeyen sürücüler ve ısrarla lamba olsun diyen yayalar arasındaki karmaşa zaman zaman ciddi kavga ve yaralanmalarla sonuçlanıyor. LAMBAYI KALDIRMIYOR Kavşak üzerinde esnaflık yapan ve bu sorunun yaklaşık 1,5 yıldır çözülemediğini belirten T.A, Belediye buraya ışık yaptı, daha önceden vardı burada fakat kaldırım çalışmaları sırasında lambalar yaklaşık 6-7 ay önce kaldırıldı. Zaten burası kaldırmıyor, burada yürütülemiyor. Sırf bu ışık tartışmalarından dolayı kaç kez kavgalar çıktı, arabadan inip birbirlerini yaralayanlar bile oldu. Şahsen ben çok rahatsızım bakıyorum milletin çoluk çocuğu karşıya geçemiyor. Aslında buraya bir dönel kavşak olsa sorun hafifleyebilir. Dört taraftan araba geliyor ve yol tıkanıyor Yenimahalle Şentepe son durak kavşağındaki trafik lambası sorunu çözülemediği için vatandaşlar arasında tartışma ve kavgalar yaşanıyor. denendi ama olmadı dedi. ÖLÜM KAVŞAĞI Büyükşehir Belediyesinin Yenimahalle- Şentepe teleferik çalışmalarından dolayı Seval Caddesi nin de trafiğe kapanmasıyla iyice yoğunlaşan insan ve araç trafiği herkese zor anlar yaşatırken, ışıksızlık yüzünden geçiş üstünlüğü tartışmaları doğuyor. Çoğu zaman karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını, ölümle burun buruna geldiklerini ve uzun süre beklediklerini belirten R.C. isimli vatandaş ise, Ben selim caddesi üzerinde oturuyorum ve çocuğumu bu yolun karşısındaki parka götürüyorum. Önceden burada küçük bir kaldırım vardı ve kızımla daha rahat geçiyordum fakat şimdi lambalar yok araçlar kafalarına göre yaya, çoluk çocuk demeden geçip gidiyorlar diye konuştu. Çoğu kez karşıdan karşıya geçerken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen R.C., Karşıya geçmek için dakikalarca bekliyorum ve her geçmeye çalıştığımda da ölümle burun buruna geliyorum. Buraya bir çözüm bulunmalı, nihayetinde araçların durmadan ilerlediği yayaların ise canları pahasına karşıya geçmeye çalıştıkları bir yol burası dedi. KAVGA-DÖVÜŞ OLUYOR Işıkların olduğu dönemde yoğunlaşan ve karışan trafiğin sürücüleri öfkelendirdiğini belirten Ş.C. de görüşlerini, Araçlar dört yönden geliyor, ışıklar da olunca oradan bir araç diğer yönden bir araç derken burası içinden çıkılmayacak bir hal alıyordu. Çok kez araçlarından inip kavga eden sürücülere şahit olduk hatta adam yaralamalar bile oldu. Adam arabasından inip tekme tokat giriyordu. Olmuyor burada lambalar karışıklığa neden oluyordu. Böylesi daha iyi diye ifade etti Etimesgut un stratejik planına onay... Etimesgut Belediyesi nin 5 yıllık stratejik planı, Belediye Meclisi nde onaylandı. HABER MERKEZİ-Sincan da dönüşüm başlıyor. Ulubatlı Hasan ve Saraycık Mahallelerindeki Kentsel Yenileme projesi tamamlandı, kesin protokol imzalandı. Vatandaş tarafından detayları merakla beklenen Kentsel Yenileme Projesi hakkında Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal 5 televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakan Kuralay moderatörlüğündeki Gündem Ankara programına konuk olan Başkan Tuna, Kentsel Yenileme öncülüğünde Sincan daki gelişmeleri anlattı. Twitter üzerinden gelen vatandaş sorularını da yanıtlayan Başkan Tuna, vatandaş görüşmelerinin bayramdan sonra başlayacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi ile Kentsel Yenileme projesi kesin protokolü imzaladıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Ulubatlı Hasan ve Saraycık Mahallerimizdeki durum hem Sincan ımıza yakışmıyordu. Özellikle Saraycık taki durum çok vahim. Biz vatandaşımızın daha iyi koşullarda bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Ne bizim Belediye olarak ne de TOKİ nin buradan bir rant veya kâr beklentimiz yok. Burada hak sahiplerinin daha fazla imkandan yararlanmasını istedik. Bunun için ince eledik sık dokuduk ve vatandaşımızın haklarını gözeterek bir çalışma ortaya koyduk. dedi. Kentsel Yenileme Projesi ile Sincan ın gelişimin ve ilerlemesinin önünün açılacağını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşla görüşmelerine bayramdan sonra başlanacağını belirtti. Sincan a 3 kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiğini söyleyen Tuna, Saraycık ve Ulubatlı Hasan Mahallelerimizde Kentsel Yenileme projemizi hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda afet riski taşıyan binaların dönüşümü içinde ilçemizde çalışmalar devam ediyor. Sincan Sanayisinin dönüşümü için çalışmalarımız sürüyor. Sincan Sanayimizde yanıcı ve yakıcı maddeler yan yana buda büyük sorun oluşturuyor. Yeni Küçük Sanayi Sitemizin arazilerini satın aldık, düzenli ve modern bir sanayi içinde dönüşüm başlayacak. dedi. Sağlık Bakanlığı nın Sincan da yürüttüğü 480 yatak kapasiteli hastane projesini de yakından takip ettiklerini belirten Başkan Tuna, Sincan da mevcut olan iki devlet hastanesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı nın Ayaş yolu üzerine yapacağı bu yepyeni hastane Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan a da hitap edecek. dedi. Yenikent e uzanacak olan banliyö hattının bir durağının da Akçaören de olduğunu belirten Başkan Tuna; Akçaören Bölgemizde 4500 dönümlük bir üniversite alanımız var. Banliyö hattının buraya uzanması ile birlikte Üniversitenin buraya daha çabuk yapılmasının da önü açılıyor bin öğrencilik yapılması planlanan kampüsünde çalışmalarına devam ediyoruz. dedi. Belören Dağı nı eski atıl halinden kurtarmak için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal 5 televizyonunda Belören Dağı projesini de anlattı. 50 bin m² den fazla alanı Serapark haline getirdiklerini belirten Tuna, hazineden tahsisi gerçekleştirilen alanın hızla rekreasyon alanına dönüştürüldüklerini söyledi. Belören Dağı nın öteki yüzünün ise Orman Bakanlığı tarafından Kent Ormanı na dönüştürüleceğini müjdeleyen Tuna, Kent Ormanı nın sadece Sincan ın değil, Ankara nın da en gözde mesire alanlarından biri olacağını duyurdu. HABER MERKEZİ- Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, stratejik planı modern ve nezih bir Etimesgut un oluşumu için yeniden şekillendirdiklerini belirterek, Amacımız; ilçemizi insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı Engelsiz, Estetik ve Esenlik (3-E) kenti haline getirmektir dedi. Başkan Demirel, Ankara nın batı koridorunda yer alan ve yaklaşık 30 bin hektara sahip Etimesgut un yakın bir gelecekte 1 milyon nüfusa ulaşacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: İlçemizin yalnız bugününü değil, geleceğini de düşünerek birçok projemizi hayata geçirdik. Sosyal belediyeciliğin yanı sıra fiziki yapılaşmaya da büyük önem verdik. Atakent Sosyal Tesisleri, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Kent Konseyi Binası, Ziya Gökalp Tesisleri, Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi, Emekli Konakları ile kreşler ve etüt merkezlerini Çankaya asfaltlanıyor... HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayları gelmeden ilçenin tüm sokaklarında yoğun asfalt mesaisinde bulunuyor. Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sonbahar ve kış ayları yağış artışını göz önünde bulundurarak ilçedeki tüm sokaklarda asfalt ihtiyacını gidermek için yoğun mesaide bulunuyor. Son olarak Bahçelievler bölgesinde çalışmalarını sürdüren 30 kişilik asfalt ekibi, 3 kepçe, 1 finişer, 2 silindir, 1 freze ve 5 kamyonla 24 sokakta tam kaplama, onarım ve freze çalışmalarını tamamladı. Çankaya nın sokaklarını ömürlük asfalt kaldırımlarla donatan ekipler, 20 yıl dayanabilen renkli desenli asfalt kaldırımları Ankara nın en işlek merkezi Kızılay dan sonra tüm sokaklarda uygulamaya başladı. Kızılay da yer alan İnkılap ve Bayındır Sokaklarda uygulamaya başladığı Renkli Desenli Asfalt Kaldırımları Çankaya nın merkezi bölgelerinde de faaliyete geçiren ekipler, 16 bin metrekare renkli desenli asfalt tretuvar ile 15 bin ton tam kaplama asfaltı Bahçelievler bölgesine kazandırdı. Çankayalıları renkli desenli asfalt kaldırımlarla tanıştırdıklarını ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalılar hizmetin en iyisine layıktır. Onları iyi ki Çankaya da oturuyoruz diyecek noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de sokaklarda başlattığımız çalışmalar çok büyük öneme sahip oluyor diye konuştu. hizmete açtık. İlçemize 110 park kazandırdık. Her yıl Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerimizi düzenledik. Yaptığımız çalışmalarla insanımızın hayatlarını kolaylaştırdık. İlçemizi daha modern ve daha yaşanabilir hale getirdik. Ancak biliyoruz ki daha eksiklerimiz var. Yapacak daha çok işimi var. Bunun bilinciyle hareket ederek, ilçemize güzel hizmet ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İsteyene işaret dili öğrenme fırsatı HABER MERKEZİ- İşaret Dili Tercümanları Derneği, işaret dili kursları düzenledi. Dernek yönetimi, Emel Tüzü, Damla Çanga ve Mesut Yazıcı yönetimindeki kurslara, Ankara Maltepe GMK Bulvarı 94/13 deki merkezlerinde start veriyor. Dernek Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak, Eylül başında kurdukları derneğin faaliyetlerine yoğun bir şekilde başladığını açıkladı. İşitme engellilerin sorunlarının çözümü için yola çıktıklarını bildiren Özkaynak, dernek yönetiminde Ömer Lütfü Tiryaki, Yavuz Kahraman, Serhat Öztürk, Mesut Yazıcı, Emel Tülü ve Damla Çanga nın yer aldığını açıkladı.

4 429 Eylül 2014 Pazartesi ANKARA İŞİD den kurtarılan Keçiörenli aileye Başkan Ak tan ziyaret Hamamönü Söyleşileri başlıyor Altındağ Belediyesi tarafından Hamamönü nde gerçekleştirilen, kültür, sanat ve edebiyat söyleşileri artık 7 nci yılında dopdolu bir programla yeni sezona merhaba diyor. HABER MERKEZİ - Her yaş grubundan oldukça geniş kitleler tarafından takip edilen ve her akşam yüzlerce kişinin katıldığı Hamamönü Söyleşileri yeni dönem programı belli oldu. Ekim ayı Hamamönü Söyleşileri kapsamında, daha önce söyleşi programına katılmamış yeni konuklar da, birbirinden ilginç konularıyla yer alacaklar. HamamönüSöyleşileri nde bu ay sırasıyla Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı, Kültür Ajanda Dergisi, TUBİL de kayıt zamanı... HABER MERKEZİ- Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu nda yeni kayıt dönemi başladı. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Hobi kategorilerinde başvurular alınmaya başlarken, bu yıl branşlara halk oyunlarının yanı sıra eşli danslar ve bale de eklendi. Türk kültürünün bir parçası olan folklorun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan toplulukta, dans etmek isteyen her yaştan vatandaş, konusunda uzman dansçılardan eğitim alacak. Kursiyer, halk dansları kategorisinde Antalya, Burdur, Silifke, Trabzon, Bolu, Van, Mardin, Kırklareli, Bitlis, Gaziantep ve Aydın yöreleri ile Terekeme, Güreşçi, Aşuk ile Maşuk, Roman oyunlarını öğrenecek. TUBİL çatısı altında ayrıca usta balet ve balerinler de yetişecek. Çocuklara yönelik olarak açılacak bale kursunda minikler, eğlenerek öğrenecek. Öte yandan bu yıl ilk defa eklenen eşli danslar kategorisinde salsa, cha cha, bachata gibi farkla dans türlerinde eğitimler verilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgi numaralı telefondan alınabilecek. Zabıtaya mevzuat eğitimi HABER MERKEZİ- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi personeli ile ilçe zabıtaları Mevzuat konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği nin ortaklaşa düzenlediği ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışanları ile İlçe Belediye Zabıta personeline yönelik Zabıta Mevzuatı Eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu nda 4 gün süren seminerde; İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Ramazan Demir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürü Abdurrahman Karabudak tarafından zabıta hizmetleri, mevzuat, çalışma şartları, kabahatler ve yaptırımlar ile eğitim ve planlama gibi konular anlatıldı. Eğitime Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerinde çalışan 180 zabıta personeli katıldı. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İLESAM, Başkent Şairler Platformu, Irmak Alevi Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği, Başkent Edebiyat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, GESAM, Hayati İnanç, Tokat Dernekler Federasyonu, Ankara Halkla İlişkiler Derneği, Türk Felsefe Derneği, Cahid ve Necib Karakaya, HAMOY ve Avrasya Yazarlar Birliği sevenlerine Vatandaşlar fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu uzun bir aradan sonra merhaba diyecek. Ekim ayı Hamamönü Söyleşileri programında, müzik dolu akşamlar da yaşanacak. Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Cengiz Taşkent 14 Ekim Salı günü, Zeki Müren gecesi programıyla büyük ustanın dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek. 30 Ekim de ise Mali Müşavirler Topluluğu Türk Sanat Müziği Dinletisi programı ile kulakların pasını silecek. ile kurslara başvuruda bulunabilecek. HABER MERKEZİ - IŞİD tarafından kaçırılan Türkiye nin Musul Başkonsolosluğu nun 49 personeli arasında yer alan Ersan ve Fatma Köksal çiftini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ziyaret etti. Ziyarete Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim de eşlik etti. Dışişleri Bakanlığı nda yıllardır aşçı olarak çalışan ve 8 yıldır Irak ta görev yapan Ersan ve Fatma Köksal, 101 günlük rehin hayatının ardından Türkiye nin başarılı girişimleri sonucu özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keçiören de ikamet eden Köksal çifti yeniden özgür olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, Hiçbir zaman ülkemizden ve hükümetimizden umudumuzu kesmedik, her saatimiz kurtarılacağımız günün ümidi ile geçti. Bizleri sağ salim sevdiklerimize kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm yetkilerimizden Allah razı olsun dedi. Kendilerini ziyaret eden Başkan Ak ve Kaymakam Dirim e de teşekkür eden çift, Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti, bir kez daha yalnız olmadığımızı gördük diye konuştu. Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Türk vatandaşlarının sağ salim kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere devlet yetkililerimiz tarafından çok dikkatli, temkinli ve sabırlı davranılarak kurtarıldınız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Sizleri aramızda göreceğimizden bir an bile tereddüt etmedik. Bir kez daha aramıza hoş geldiniz mesajını verdi. Başkan Duruay kermes açılışında... HABER MERKEZİ- Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk Sahil Parkı nda katıldığı Karagedik Talebe Yurdu nun kermes açılışını gerçekleştirdi. Karagedik Talebe Yurdu nun açılışını yapan Başkan Duruay, dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından kermesin hayırlı olmasını dileyen Başkan Duruay, stantları ziyaret etti. Açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte, açılan kermeste kurban kesildi. Duruay ın gerçekleştirdiği kermes açılışı ikramlarla son buldu. Atatürk Sahil Parkı nda sergilenen kermes, hafta sonuna kadar açık olacak.

5 ANKARA Sincan ın dev ulaşım projesi hayata geçiyor 29 Eylül 2014 Pazartesi 5 Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş Devlet Yolu ve İstanbul Çevre Yolunu birbirine bağlayacak olan Bağlantı Yolları Projesinde ihale süreci başladı. HABER MERKEZİ- Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş Devlet Yolu ve İstanbul Çevre Yolu birbirine bağlanıyor. Ankara nın ikinci çevre yolu olarak değerlendirilen Bağlantı Yolları Projesi ile Ankara ve Sincan ın geleceğine yatırım yapılıyor. Dev projenin ihale süreci başladı. Firmalar 30 Eylül e kadar Karayolları Genel Müdürlüğüne yeterlilik başvurularını gerçekleştirecek. Bu sürecin ardından ihaleyi yapacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü, dev projenin temelini atacak. Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi nin uyumlu çalışması Sincan da meyvesini veriyor. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ulaştırma Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek Ankara nın ufkunu açacak bir projeye öncülük ediyor. Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş Devlet Yolu ve İstanbul Çevre Yolu birbirine bağlanıyor. 40 km lik yol ile hem Sincan hem de Ankara ulaşımda rahat bir nefes alacak. 40 km lik yol üzerinde yedi köprülü kavşak, 700 metrelik bir viyadük, beş üst geçit ve üç demiryolu alt geçit köprüsü yapılacak. Şu an İstanbul Eskişehir ya da Eskişehir İstanbul istikametli araçlar Ankara ya girdiklerinde Etimesgut ta yer alan Çevre Yolunu kullanmaları gerekiyordu. Bu da hem zaman hem de yakıt kaybına neden oluyordu. Yapılacak Bulvar sayesinde bu araçlar hem şehir içine girmeden çok daha kısa sürede Ankara dan çıkabilecek hem de trafik yoğunluğunu azaltacak. Gelinen noktanın hem kendisini hem de Sincan halkını oldukça mutlu ettiğini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Gerek Ulaştırma Bakanlığımıza gerekse Büyükşehir Belediyemize verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Onların sayesinde Sincan bambaşka bir ufka doğru açılıyor. Başkent hızla gelişiyor. Sincan bu gelişmeden en çok pay alan ilçe konumunda Şimdiden biz bu hızla gelişen ilçenin yollarını düşünmezsek geleceğe yazık etmiş oluruz. Yöneticilerin asıl görevi de bu Günlük siyasetle, dedikoduyla vakit geçirmek yerine şehrimizin geleceğinde doğabilecek sorunlara şimdiden çözüm üretmeye çalışıyoruz. dedi. Sincan, altı organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyor. Sanayi bölgelerinin tümü faaliyete geçtiğinde Sincan, İzmit ten sonra ikinci büyük sanayi merkezi olacak. Bu bağlantı yolu projesi ile organize sanayi merkezlerinin trafiğe kattığı yoğunluğunda önüne şimdiden geçilmiş olacak. Geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Tüm sanayi bölgelerimiz hizmete girdiğinde onlarca tır trafiğe girecek. Mevcut yolların bu kapasiteye cevap verme şansı yok. Bu bulvar projesini sanayicimiz de yakından takip ediyor. Planlı şehirleşme gelecek nesillere de fayda sağlayacak. Günü kurtarmak yerine ileriye bakmalıyız. dedi. Ankara çevre yolunun gelecekte yetersiz kalabileceğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Şu an bir çevre yolu yetiyor gibi görünüyor. Ancak eskiden birinci çevre yolundan 5-10 araç geçerken şimdi orada da yoğun bir trafik var. Yapılacak bu bulvar da birinci çevre yolunun paralelinde yer alıyor. 40 km si tamamlanmış olacak. Halka şeklinde yol devam ettirilip Ankara ya ikinci bir çevre yolu kazandırılabilir. dedi. Evi yanan engelli vatandaşa Çankaya dan yardım eli Çankaya Belediyesi, evi yanan engelli vatandaşa yardım eli uzattı. HABER MERKEZİ-Çankaya da evi yanan Mustafa Aydoğan ın yardımına komşuları ve Çankaya Belediyesi koştu. Geçtiğimiz günlerde Boztepe 233 Sokak 102 numaralı gecekonduda çıkan yangın nedeniyle evinin çatısı kısmen yanan ve eşyaları kullanılamaz duruma gelen Aydoğan ın zor durumu mahalle halkını harekete geçirdi. Komşuluk ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalle halkı, engelli komşuları Mustafa Aydoğan ın evinin tamiri için el birliğiyle malzeme desteğinde bulundu. Aydoğan ın durumundan haberdar olan Çankaya Belediyesi de, yanan çatının onarımını üstlendi. Çankaya Belediyesi ekipleri kısmen yanan çatıyı onardı; gecekondunun diğer bakım ve tadilat işlerini gerçekleştirdi. Komşularından ve Çankaya Belediyesi nden gördüğü desteğin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Mustafa Aydoğan, Zor günümde yanımda olan, ihtiyaçlarımı gideren komşularıma ve Çankaya Belediyesi ne teşekkür ederim dedi. İtfaiye Haftası na özel sergi açıldı Başkan Gökçek in twitter takipçisi 2 milyonu geçti Mağdur ailenin yüzünü Nevin Gökçek güldürdü HABER MERKEZİ - Nevin Gökçek, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ün eşi Meral Ertürk le 6 ay önce eşini kaybeden F.Ö. yü ve ailesini evinde ziyaret etti. Gökçek, 1 i kız 5 çocuk F.Ö nün sıkıntılarını dinledi. Eşinin daha önce alkol bile almadığını, iflas ettikten sonra bunalıma girerek madde bağımlısı olduğunu belirten F.Ö., Eşim son zamanlarda evdeki eşyaları satmaya başlamıştı. Oturduğumuz ev bizimdi fakat şu anda hacizli. Zor şartlar altında, HABER MERKEZİ- İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı nca düzenlenen sergi, Metro Sanat Galerisi nde açıldı. Fotoğraf sergisinin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı yaptı. Balcı, açılışta yaptığı konuşmada; Ankara İtfaiyesi nin gerçekleştirdiği güzel faaliyetlerin sergilendiğini kaydetti. Genel Sekreter Balcı, Ankara İtfaiyesi nin sadece kent sınırları içinde değil, başka illerde de meydana gelebilecek görevler için 7/24 saat hazır bir şekilde beklediğini ifade etti. Balcı, böylesi durumlarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının koşa koşa göreve gittiğini kaydetti. Son olarak Soma faciasında Ankara İtfaiyesi nin hemen yola çıktığını ve orada da en riskli bölgelerde görev alarak vazifelerini üstün bir anlayışla yerine getirdiğini anlatan Balcı, İtfaiye teşkilatımıza bundan dolayı da çok teşekkür ediyoruz dedi. Balcı, Ankara İtfaiye Teşkilatının tüm Türkiye deki itfaiye teşkilatlarının yetişmesine yardımcı olduğunu, dalgıçlık eğitimi başta olmak üzere bir takım hizmet içi eğitimlere de zaman zaman gittiğini ve başka yerlerde bu hizmetlerin aksamadan sürmesi için zaman harcadığını belirtti. Balcı, Bu da Ankara olarak ayrı bir gurur kaynağımız. Tabi burada Melih Gökçek Başkanımızın İtfaiye teşkilatına vermiş olduğu önemi vurgulamamız gerekiyor diye konuştu. İtfaiye Haftası nedeniyle açılışı yapılan ve 100 fotoğrafın yer aldığı sergide, Ankara İtfaiyesi nde arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan Şivas ve Bozo isimli köpekler Ankaralıların büyük ilgisini çekti. HABER MERKEZİ- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in twitter daki takipçi sayısı, 2 milyonu aştı. Yeni bir rekora imza atan Başkan Gökçek, twitter daki takipçi sayısının 2 milyona ulaşmasını ise VE TWİT- TER'DA 'CU TAKİPCİM... HOŞ TWİT ALEMİNE TEŞEKKÜR- LER... GERÇEKTEN GURUR VERİCİ BİR OLAY... twiti ile duyurdu. Twitter a katıldığı 9 Ocak 2011 tarihinden itibaren attığı twitterle bir fenomen haline gelen Başkan Gökçek, yaptığı açıklamalarla, vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla, ülke gündemine ilişkin isabetli değerlendirmeleriyle, Büyükşehir Belediyesi nin proje ve hizmetlerini anlatıp Başkentlilerin soru ve sorunlarının anında çözüme kavuşturmasıyla sosyal medya ağının örnek siyasetçisi oldu. Sosyal medyayı etkin kullanımı ve takipçileri ile sık sık yemekli toplantılarla bir araya gelerek yüz yüze kurduğu iletişimler ile ünü ülke sınırlarını aşan Başkan Gökçek e, iki yıl üst üste ABD nin saygın internet ve teknoloji kuruluşlarından Internet Marketing Association tarafından Dünyada Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Yaptığı açıklamalarda twitterın oldukça önemli bir iletişim ağı olduğunu sık sık dile getiren Başkan Gökçek, hizmetlerini, projelerini, görüşlerini paylaştığı, pek çok soruya yanıt verdiği, iddialara açıklık getirdiği sosyal paylaşım ağı twitter da takipçi sayısını her geçen gün artırarak 2 milyonu aştı. belediyenin, kaymakamlığın sağladığı yardımlarla geçiniyoruz. 13 yaşındaki kızımın da babası gibi madde bağımlısı olmasından korkuyorum dedi. Nevin Gökçek, mağdur aileye getirdiği yardımları teslim ederken, kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi. Gökçek, 13 yaşındaki T.Ö ile de konuşarak ona nasihatlerde bulundu. Nevin Gökçek, daha önce de Kazan'da mağdur aileleri ziyaret ederek ayni ve maddi yardımlarda bulunmuştu. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, ada 4 nolu parselde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 1643 sayılı kararı ile onaylanan ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada

Siyasilerin sazı-sözü aynı havada 22 Haziran 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasilerin sazı-sözü aynı havada Koalisyon TÜRKÜSÜ! Türkiye, içeriden-dışarıdan pek çok unsurun etkili olduğu tarihi bir seçim sürecinin

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi

Türkiye-Azerbaycan kardeflli i perçinlendi ISSN 308-7622 4 Eylül 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tüm ülkeler birbirini dinliyor Aspen Enstitüsü Baflkan Rüdiger Lentz, Bunun arkas nda büyük bir plan ya da resmi bir niyet oldu

Detaylı

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın

MAKEDONYA Balkanların Suriyesi olmasın EFSANE RÖPORTAJLAR 13 Mayıs 2015 Çarşamba www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Siyasi partiler gurbetçiyi keşfetti İLK HEDEF GÖK ten Gökçek e salvolar 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili süreç buz gibi

Detaylı

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR ISSN 1308-7622 Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada,

Detaylı

Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay-

Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay- Osmanlıspor sonunu getiremedi Sokak basketbolcuları Ankara da karşılaştı! Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay- serisporla 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. 88 inci

Detaylı

Gece mesaisi başlıyor

Gece mesaisi başlıyor www.barisgazete.com.tr Fiyatı: 25 Kr Gece mesaisi başlıyor Dolar Dün 2,0675 %0,70 Í Euro Dün 2,8365 %1,01 Í C.Altını Dün 576,12 %0,93 Í BİST 100 Dün 75.776 %0,21 Í ANKARA DA HAVA DURUMU Bugün Parçalı bulutlu

Detaylı

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez,

Görmez, Acara da gönülleri fethetti. Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, ISSN 1308-7622 17 Eylül 2014 Çarflamba www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr stanbul a Vasip fiahin Samsun a brahim fiahin stanbul ve Samsun valileri fiahin oldu! Emniyet Genel Müdürlü üne Hatay Valisi

Detaylı

Davutoğlu, ikinci turda öneri götürecek, öneri alacak. görevlendirme görevini. Koalisyon hükümeti kurulup kurulamayacağı, bir erken. netlik kazanacak.

Davutoğlu, ikinci turda öneri götürecek, öneri alacak. görevlendirme görevini. Koalisyon hükümeti kurulup kurulamayacağı, bir erken. netlik kazanacak. 6 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr BU HAFTA O HAFTA! Davutoğlu görevlendirmeyi aldıktan sonra partilerle iki tur Cumhurbaşkanı Erdoğan ın görüşme yapacak. Birinci turda nabız

Detaylı

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu:

(seçim) Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor. Marianne, İspanya'da BAHÇELİ: Tiryaki, Altındağlı hanımlarla buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu: Emlakçılar Kralı Salim Taşçı herkesi uyarıyor Konut alırken aman dikkat! Emlak denince, arsa-tarla, işyeri alışı-satışı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Salim Taşçı, sadece Ankara nın değil,

Detaylı

18 Ağustos 2015 Salı DAHA ACI. Onbinlerce cana mal olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden hala ders almıyoruz. Deprem sonrasında çıkartılan yasaya

18 Ağustos 2015 Salı DAHA ACI. Onbinlerce cana mal olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden hala ders almıyoruz. Deprem sonrasında çıkartılan yasaya SAYFA 1 Büyükşehir'den BUCA müjdesi! Boşanan çiftlerin sayısı gittikçe artarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı buna dur demeye çalışıyor ÖNCE DANIŞ SONRA BOŞAN T ürkiye'nin en çok boşanma davasının

Detaylı

Seçimler Davutoğlu için önemli bir sınav olacak... AK Parti 2015 e sıkı hazırlanıyor

Seçimler Davutoğlu için önemli bir sınav olacak... AK Parti 2015 e sıkı hazırlanıyor AK Saray da ilk resepsiyon öğretmenler onuruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ilk resepsiyonu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen 204 öğretmen onuruna

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Operasyon TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ. Eleştiriyoruz. Gün imtihan günü

Operasyon TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ. Eleştiriyoruz. Gün imtihan günü www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr TÜRKİYE NİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da belirlenen adreslere dün sabah erken saatlerde gitti.

Detaylı

İsrail, mütecavüz bir ülkedir

İsrail, mütecavüz bir ülkedir Cumhurbaşkanı Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu; seçim öncesi son kez, seçim sonrası ise ilk kez sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu siyasete girecek mi? İlk kez Sondakika

Detaylı

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, "Türkiye'ye giren Suli i

S nmac ak n 2 KAZA. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserriyeli (AFAD) Fuat Oktay, Türkiye'ye giren Suli i ISSN 1308-7622 23 Eylül 2014 Sal www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kur-an daki Muhammed Yunus Emre nin böyle flefaat diledi i Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Kur-an' Kerim in nas l ve hangi

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Genç Dostu Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Genç Dostu Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü İzmir İl Özel İdaresi'nin milyarlık mal varlıkları, Vali Mustafa Toprak tarafından kamu kurumları arasında paylaştırıldı. Kavganın bir tarafı gibi gösterildiğini, bu durumdan rahatsız olduğunu belirten

Detaylı

Denizler, karanfillerle anıldı. Ankara'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, Polatlı - Konya karayolu Kartal Tuğla mevkisinde meydana gelen

Denizler, karanfillerle anıldı. Ankara'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, Polatlı - Konya karayolu Kartal Tuğla mevkisinde meydana gelen İşsizlik Çankaya da son buluyor İstihdam olanaklı meslek edindirme kurslarına bir yenisini daha ekleyen Çankaya Belediyesi, Ev ve Kurum Temizliği kursunu başlatıyor. Çankaya Belediyesi ve Çankaya Halk

Detaylı

Büyükşehir Belediyesi nin Antalya nın en ünlü ve en eski caddelerinden Şarampol Caddesi ni eski geri döndürecek projesi görücüye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi nin Antalya nın en ünlü ve en eski caddelerinden Şarampol Caddesi ni eski geri döndürecek projesi görücüye çıktı. 1Syf_Layout 1 8/27/15 7:24 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr Büyükşehir Belediyesi nin Antalya nın en ünlü ve en eski caddelerinden

Detaylı

İ L K B A Y İLKBAY GİYİM MAĞAZASI 0.342

İ L K B A Y İLKBAY GİYİM MAĞAZASI 0.342 İ L K B A Y İLKBAY GİYİM MAĞAZASI 0.342 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep mitingi sonrası Nizip ilçesinde partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. Gaziantep mitingi sonrası, Nizip ilçesinde

Detaylı

Ak de niz Man şet ÖZEL HA BER. Selzedelere Alt gelir grubuna. Akülü sandalye hediye etti

Ak de niz Man şet ÖZEL HA BER. Selzedelere Alt gelir grubuna. Akülü sandalye hediye etti 1Syf_Layout 1 8/6/15 7:21 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr KOÇLARIN SAVAŞI Ak de niz Man şet ÖZEL HA BER Halil Koç, ağabeyleri

Detaylı

AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA AYİNİ YAPILMASINI

AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA AYİNİ YAPILMASINI SAYFA 1 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı ve Hz. Mevlana nın 22. Kuşak torunu olan Esin Çelebi Bayru; Konya da, sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu AVM LERDE, DÜĞÜNLERDE SEMA

Detaylı

HDP emekçi partisidir Seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi ne giden HDP Milletvekili adayları Ali Atalan, Ayşe Acar Başaran ve

HDP emekçi partisidir Seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi ne giden HDP Milletvekili adayları Ali Atalan, Ayşe Acar Başaran ve yetim çocuğa sünnet şöleni Petrolkenti Girişimci Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonla aralarında 50 si Suriyeli toplam 300 yetim çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Önceki akşam Salon

Detaylı

Sevgi ve hoşgörü kenti BREMEN

Sevgi ve hoşgörü kenti BREMEN İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sevdiklerinizi Unutmayın, Birlikte Hatırlayalım" konulu panelde konuşan Ulusal Azheimer Vakfı ve Geropskiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, hastalığı

Detaylı

29 Ekim 2014 Çarşamba. Terörist var kapıyı kapat!

29 Ekim 2014 Çarşamba. Terörist var kapıyı kapat! SAYFA 1 Bu sevgi hiç bitmesin Cumhuriyet'in kuruluşunun 91'inci yıldönümü, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanacak EDİP AKBAYRAM RÜZGARI İzmir Büyükşehir ve Gaziemir başta

Detaylı

Çiçek üretimi ve ihracatında. sahip olan Antalya, 22-23 Mayıs tarihlerinde 11 inci kez Expo 2016 Antalya Çiçek Festivali ne

Çiçek üretimi ve ihracatında. sahip olan Antalya, 22-23 Mayıs tarihlerinde 11 inci kez Expo 2016 Antalya Çiçek Festivali ne 1Syf_Layout 1 5/21/15 6:39 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr Sahiller yeni sezona hazır Antalya da Konyaaltı ndan Sarısu mesire

Detaylı

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ;

Annelerin temaslar. Heyecan B TT ; ISSN 1308-7622 Z RA DON iflçiyi vurdu! HABER 7. SAYFADA 27 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr NETLES YORLAR AK Parti cenah nda Cumhurbaflkan aday kim olacak sorusu, son aç klamalarla

Detaylı

ÇİÇEKLENDİRİLİYOR. paranın sahibinin bir emeklinin maaşı olduğu duyunca bir hayli sevindi.

ÇİÇEKLENDİRİLİYOR. paranın sahibinin bir emeklinin maaşı olduğu duyunca bir hayli sevindi. ÖDEMİŞ PARKLARI ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ MUSTAFA BALBAY ÇİÇEKLENDİRİLİYOR YOLLARA TAŞTI ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ GALATASARAY IN ŞAMPİYON OLMASIYLA TARAFTARLAR YOLLARA DÖKÜLDÜ. devamı sayfa 6'da Ödemiş Belediyesine

Detaylı

Kaza, saat 18.20 sıralarında. 21 Şubat a özel Radyo Günleri Gümüşhane de otomobil şarampole

Kaza, saat 18.20 sıralarında. 21 Şubat a özel Radyo Günleri Gümüşhane de otomobil şarampole 2 Bayburt otobüsü devrildi Konya da yoğun tipi ve buzlanma sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 ü yolcu 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.20 sıralarında Konya- Aksaray

Detaylı