Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi"

Transkript

1 38

2 ~... ~ ~ ~ ~ : L : ~ ~ *» " - Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi --"^^ Yazan : Ahmet YAŞAYAN Y. Müh. Harita yapımında incelik ve hızı arttırmak, ekonomiyi sağlamak maksadıyla uygulanmakta olan Fotogrametrik Metod gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kalkınma Plânımızda öngörülen hedeflere ulaşabilmemiz, mühendislik projelerine temel teşkil edecek büyük ölçekli topoğrafik ve kadastral haritaların gereken incelik ve hızla yapılmalarıyla yakından ilgilidir. Bu bakımdan Fotogrametrik Metod tek çıkar yol olarak görülmektedir. Acaba bu alanda memleketimizde yeter sayıda ve nitelikte yetişmiş eleman var mıdır sorusuna bugün için olumlu cevap vermek zordur, özellikle yeni okulu bitiren arkadaşlarımızın dikkatini bu noktaya çekmek amacıyla, yazının sonundaki kaynaklardan topladığımız bilgileri meslektaşlarımıza sunmayı faydalı buluyoruz. Fotogrametrinin Haritacılık dışındaki uygulama alanları (örneğin : Jeoloji, 5 Ormancılık, Mimarlık, Tıp ve Dişçilik, Toprak Mekaniği ve Temel Mühendisliği, Nakliyat Mühendisliği, Meteoroloji, Bölge Plânlaması v.b.) konu dışında bırakılarak öğretim ve Eğitim konusu yalnız mesleğimiz yönünden incelenecektir. ISP (Uluslararası Fotogrametri Cemiyeti) nin VI. Komisyonu öğretim, Terminoloji ve Bibliyografya konuları üzerinde çalışmaktadır. Dört yılda bir düzenlenen kongrelere sunulan raporlar ve yapılan tartışmalar öğretim ve Eğitim konusunun önemli olduğunu göstermektedir Londra Kongresinde Prof. -McNair-Fotogrametri _.alanında.mühendis, bilim adamı ve teknisyen yetiştirilme niteliklerin p_ve_sayılarınıni yeterli olup olmadığını sorduktan sonra, yeni öğrencileri kenüne -çekecek çalışma alanları açılmadığı sürece durumun Amerika Birleşik Devletleri için ümitsiz olduğunu ifade etmiştir. Dış Ülkelerde çeşitli seviyelerde Fotogrametri öğretim ve Eğitimi yapılmaktadır : I Üniversite Seviyesinde Fotogrametri öğretimi : İlk defa 1930 yılında Avrupada Berlin ve Zürich Teknik Üniversiteleri île Amerikada Syracuse Üniversitesinde Fotogrametri kürsüleri kurulmuştur. Bugün Avrupa ülkelerinin çoğunda Üniversite Seviyesinde bir Fotogrametri Kürsüsü vardır. Batı Almanyada Harita Yüksek Mühendisliği diploması veren Üniversite ve Yüksek Teknik Okullarında (Berlin TÜ, Bonn Ü, Hannover YTO, Karlsruhe YTO, München YTÖ} Fotogrametri Enstitüleri vardır. Bağımsız bir öğretim

3 yapılmamakla beraber Fotogrametri bîr ana öğretim branşı olarak değerlendirilmektedir. Diploma ödevi alınabilmekte ve doktora, çalışması yapılabilmektedir c.a.harfin 194JT- La HâyeKongresine sunduğu raporda «İngilterede biz ne Fotogrametri ve ne de Haritacılıkta yüksek ihöss derecelerinin lehinde değiliz.» denilmiş olmasına rağmen 1954 yılından itibaren Londra Üniversitesinde M. Sc. ve Doktora çalışması yaptırabilmek amacıyla 12 kişilik özel bir sınıf açılmıştır. Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi JeodeM Bölümünde, beşinci yılında öğrenciler Fotogrametriyi ihtisas konusu olarak seçebilmekte ve daha sonra Doktora çalışması yapabilmektedirler. Fotogrametri alanında ileri bir ülke olarak kaimi edilen îsveç'te Kraliyet Teknoloji Enstitüsünde 4 yıllık mühendislik öğretiminden sonra Fotogrametride, iki yıllık bir ek öğretimle ve iki bilimsel konuia verilecek imtihanla «Teknologie Licentiat» derecesi verilmektedir. Ayrıca tatmin, edici bir araştırma ra poru verilmesi gerekir. Bundan sonra da usulüne uygun olarak hazırlanmış ve bir kurul huzurunda savunulmuş doktora tezi. île Fotogrametride «Doctor of Technologie» derecesl alınabilmektedir.--- ; ~~ - Amerika'da" ise birçok üniversitede yapılan Dereceli öğretim Programları rijit şekilli bir kurs serisi şeklinde olmayıp her öğrencinin önceki bilgisine, kabiliyetine ve tecrübesine bağli olarak değişmektedir. M.S. derecesi için 30 kredilik ders alınması ve bunun da 6-8 kredisinin master tezi için yapılacak araştırma çalışması olması gerekir. Ph. D. (Doctor of PMIosophy) için M.S. in yas nında 60 krediye denk bir çalışma gerekir ki bu çalışmanın da yaklaşık olarak 2/3 ünü kurslar ve seminerler, 1/3 nü de tez çalışmaları teşkil eder. Tabiatıyla doktora derecesi için sunulacak tezin Fotogrametri alanında önemli bir yayın ve orijinal bir araştırma olması gerekir. II Mühendislik öğretimindel^otograinetri: _ Harita Mühendisliği öğretimi yapan üniversite ve yüksek okullarda Fotogrametri dersi verilmektedir. Almanyada daha önce söz konusu ettiğimiz okullarda genel olarak 4-7 nci sömestreler arasında iki ya da üç sömestre haftada ikişer saat Fotogrametri okutulmaktadır. Egzersiz ve seminer çalışmaları da buna paralel olarak yine haftada ikişer saat yapıîmaktdır. îsveç'te Kraliyet Teknoloji Enstitüsünde toplam olarak 42 ders saatlik bir elemanter Fotogrametri ve 42 ders saatlik bir laboratuar çalışmasından sonra 56 ders saatlik ileri bir Fotogrametri verilmekte ve yine 56 ders saatlik laboratuar ve 20 günlük de ayrıca arazi çalışması yaptırılmaktadır. Finlandiya Teknoloji Enstitüsünde toplam olarak 100 saat ders ve yaklaşık olarak 100 saat egzersiz yaptırılmaktadır. İngiltere'de Londra Üniversitesinde 4 yıllık mühendislik öğretiminin ilk yılında FKB Bilimleri, ikinci yılında Mühendislik Bilimleri öğreniminden sonra üçüncü yılında mühendislik bölümleri ayrılmaktadır. Dördüncü yıl öğrenci ana konusunu seçecektir. îşte bu dönemde esas haritacılık konuları üzerinde durulacaktır ki yaklaşık olarak bunun 1/3 nü Fotogrametri teşkil etmektedir. Swansea Üniversitesi Coğrafya Bölümünde ikinci yılında haritacılara eîeman- 30

4 ter Fotogrametri, Kartoğrafya ihtisası yapacak olanlara da üçüncü yıldan itibaren toplam olarak okutulan derslerin 1/3 nü teşkil eden ileri kurslar verilmektedir. Fotogrametri alanında faal bir ülke olan Çekoslovakya'da Teknik Üniversitenin Jeodezi Bölümünde 8 nci sömestrenin sonunda öğrenciler toplam olarak 180 saatlik Fotogrametri dersi görmüş olurlar. 9 ncu sömestrede yine teorik ve pratik, 10 ncu sömestrede de diploma ödevi çalışması yaparlar. 4 yıllık Teknik Okullarda ise son iki yılında toplam olarak 160 saat Fotogrametri dersi verilmektedir. Amerikadaki Üniversite ve Teknoloji Enstitülerinde 50 ders saatlik bir temel kurstan sonra yaklaşık olarak 50 ders saatlik ileri kurslar verilmektedir ki 1/3 lük kısmını laboratuarda yapılan egzersizler teşkil eder. Ayrıca Cornell Ü. înş. Müh. Bölümü, Georgia Teknoloji Enstitüsü înş. Müh. Bölümü, Georgia Ü. Coğrafya Bölümü, İllinois Ü. înş. Müh. Bölümü, Ohio Ü. Jeodezik Bilimler Bölümü, Wisconsin Ü. înş. Müh. Bölümü ve New Brunswick Ü. Harita Müh. ^Bölümünde derece vermeksizin Fotogrametride ihtisas kursları düzenlenmektedir. "' Bu bölümde söz konusu ettiğimiz çerçevede Fotogrametri genellikle Von Gruber, Pinsterwalder veya Churh'un geliştirdiği temel konular Üzerinde daha çok teorik bilgileri içine alır. Fotogrametri alanındaki gelişmelere paralel olarak programlar da zamanla gelişmektedir. Tabiatıyla buna bağlı olarak verilen ders miktarları da gün geçtikçe artmaktadır, örneğin İsveç'te Kraliyet Teknoloji- Enstitüsünde 1945 te verilen ders toplamı 1956 daki durumla Jkar ı-... Saptırıldığında yaklaşık olarak iki katı bir artma görülmektedir. III Stereo Kıymetlendirme Operatörü ve Teknisyen Seviyesindeki Eğitim : Amerika'da Stereo Kıymetlendirme Operatörü ve yardımcı Fotogrametri personelinin eğitimi üç grupta toplanmaktadır : 1 îş Başında Eğitim : Bu alandaki elemana olan ihtiyaç bu biçimi zorunlu kılmaktadır. Eğitilecek şahıslarda genellikle aranacak vasıf ya belirli bir seviye (lise diploması gibi), ya da haritacılıkta bir tecrübesi olmaktır. Bir kaç günden başlayıp 2 yıla kadar devam edenleri vardır. Kursta ders verenler Fotogrametride tecr!iî>esi olanlar ve organizasyonun"'başındakiler "Olduğu"gibi mevcut öğretim kurumlarının öğretim üyeleri de olabilmektedir." Veriİen^tonular organizasyonun mel durumuna bağlı olmakla birlikte genel bir Fotogra metri ve eğitilecek personelin ileride karşılaşabileceği güçlükleri çözmekte yar dımcı olacak gerek! Mlgilerdir. Kullanılacak malzeme organizasyonda bulu nan stereoskoptan birinci sınıf kıymetlendirme aletlerine kadar her çeşit alet lerdir. Hattâ söz konusu ettiğimiz kurslar Fotogrametride iyi bir «back - ground»ı olan kimselere dahi uygulanmaktadır. Gerçi bu gibi kimselerin sağlam bir teorik bilgileri vardır, yine de organizasyonun uyguladığı metodlar ve kullandığı aletler öğretilmelidir. 2 Kısa sürel kurslar : Bu kurslar hiç Fotogrametri bilgisi olmayan lar, bilgisini arttırma! istiyenler, özellikle forma! bir tahsili bulunmayanlar için üniversitelerin ilgili fekültelerince düzenlenmektedr. îki yıla kadar uzun sü reli olabilmektedir. Konular genel olarak : Fotogrametrinin temelleri "ve Bağ ladığı faydalar, Intopratasyon prensipleri, Uçuş Plânlan, Stereo Kıymetlen- Sl

5 dirme Aletleri, Havaî Nirengi, Analitik Fotogrametri'dir. Kurs süresinin mü saadesi oranında bir veya iki haftalık uygulamalar ve gösterimler yapılabil-..' inektedir Akşam Kursları: Haritacılıkta çalışan ve Fotogrametri öğrenmek istiyen, ya da öğrenmesi gerekli olan kimseler için düzenlenmektedir. Okutulan konular itibarı ile yüksek okullarda okutulan «Fotogrametrinin Temel Prensipleri»ne benzemektedir. Bir üniversite veya yüksek okul öğretim üyesi tarafından haftada bir defa ve 3 saat olarak verilmektedir. Avrupa Ülkelerinde genellikle harita yapan kurumlar ve fotogrametrik alet yapan firmalar sayısız eğitim kursları düzenlenmektedirler. IV ITC (Uluslararası Havaî Fotogrametri Eğitim Merkezi) : Yukarıda anlatılan üç ayrı seviyede de öğretim ve eğitim yapan ITC den de kısa bir bilgi vermeyi faydalı buluyoruz. ITC (Uluslararası Havaî Fotogrametri Eğitim Merkezi) Hollanda'nın Delft şehrinde 1950 yılında ISP nin teşvik ve yardımlarıyla kurulmuştur. Haritacı- ;J lıkta «back - ground»ı olanlar için yılda iki defa ve birer yıllık kurslar yapılmakta, başarı gösterenlere Fotogrametri Mühendisi diploması verilmektedir. Bıfjenstittinün bir özelliği, birçok memleketlerdeki" öğretim programlarından ** daha hızlı olarak Fotogrametri alanındaki gelişmelere paralel yeni konuların programa almabilmesidir. Bir yıllık kursta 500 ders saatinden fazla olmak üzere Fotogrametri çeşitli adlar altında (örneğin : Havaî Nirengi konusu, Analog Aletlerde Havaî Nirengi, Analitik Havaî Nirengi, Planimetrik Nirengi ve Ha- *vaâ Nirengi Dengelemesi diye 4 ayn ders olarak) verilmektedir. Bir başka ö- zeili^i de Dünyanın her yerindeki öğretim müesseseleri alet sıkıntısı çekerken söz konusu ettiğimiz enstitünün çok zengin bir alet kolleksiyonuna sahip olmasıdır^ Tapılan egzersiz çalışmaları toplam olarak 1000 ders saatini bulmaktadır, öğretimin İngilizce ve Fransızca dillerinden iki ayrı sınıfta yapıldığı ens- 5 titüde ayrıca Foto - înterpratasyonu ve Navigasyon bölümleri de vardır. Afrika, Avrupa, Avustralya, Orta ve Uzak - Doğu Asya, Kuzey, Orta ve Güney Amerika Ülkelerinden gerek fotogrametrik organizasyonlarda çalışan ve gerekse ileride öğretim müesseselerinde görev alacak kimseler bu enstitüde teorik ve pratik bilgilerini arttırmaktadırlar yılından itibaren master için bir yıllık özel kurslar yapılmaktadır. M. Sc. ve Doktora çalışmaları ancak Delft Teknik Üniversitesi ile yapılacak işbirliği sonunda mümkün olabilmektedir. Fotogrametri teknisyeni ve kıymetlendirme operatörü yetiştirmek amacı ile de ayrıca 6 aylık teknisyen kursları düzenlenmektedir. Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi: İstanbul Yüksek Teknik Okulu Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünün 1950 yılında açılması ile Yurdumuzda mühendislik seviyesinde Fotogrametri Öğretimi başlamıştır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta okutulan Fotogrametri dersi toplam olarak 230 ders saati civarındadır ki yaklaştk olarak bunun yarısını uygulamalar teşkil etmektedir yılından itibaren, Fotogrametriye hazırlık olmak üzere üçüncü sınıfta haftada 2 saat uygulamalı bir «Fotoğraf Bilgisi» dersi de verilmektedir. Bir yıllık ihtisas sınıfında da seçime bağlı bir ders olarak ilk sömestrede 3 saat ders ve 2 saat uygulama yapılmakta, ikinci sömestrede de tez çalışmaları seminer şeklinde sınıfta tartışılmaktadır. Laboratuardaki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Wild A5 ve A6 aletlerin 82

6 den uygulamalarda, diploma ödevlerinde ve tez çalışmalarında yararlanılmaktadır. İstanbul Yüksek Teknik Okulu Harita ve Kadastro Bölümünde okutulan ±<'otogrametri, gerek konular ve gerekse verilen ders ve uygulama miktarları itibarı ile yukarıda örnekler verdiğimiz ileri ülkelerdeki benzeri öğretim yapan müesseselerdeki durumla karşılaştırıldığında önemli bir fark görülmektedir. Programda yapılabilecek yararlı Mı- değişiklik, Yurdumuzda bugüne kadar hemen hemen hiç uygulama alanı bulmamış Arzî Fotogrametri konularının daraltılarak yerine günden güne uygulama alanı genişleyen Analitik Fotogrametri üzerinde durulması ve bu dersin ayrı bir ders olarak ihtisas sınıfı programına alınması olabilir. Egzersiz çalışmalarını da daha yararlı bir duruma getirmek için, Fotogrametri Laboratuarının Stereotop, Stereoflex, Stereomicrometer gibi nisbeten ucuz kıymetlendirme aletleri ve yeter sayıda stereoskoplar- ' la zenginleştirilmeli ve yukarıda bahsettiğimiz kıymetlendirme aletlerinin yal-. nız eğitim ve araştırmaya ayrılması için bir çözüm yolu bulunmalıdır. İTÜ İnşaat ve Maden Fakültelerinde de «Mühendislikte Fotogrametri» adı»altında 4 ncü sömestrede haftada 4 saat ders ve 2 saat uygulama olmak üzere.illi ay süre ile Fotogrametri dersi verilmektedir. Gelecekte belki de bağımsız ' t bir teknik dalı, ya da hiç değilse bir çok mühendislik dallarının önemli bir konusu olabilecek Fotogrametri alanında Yurdumuzdaki üniversitelerde de lisans üstü çalışmaları mümkün kılacak kadroların yetiştirilmesinin ve Fotogrametri kürsülerinin kurulmalarının gerekliliğine inanıyoruz.. Yurdumuzda daha alt seviyedeki Fotogrametri Eğitimi : İki yıl önce Ankarada Akşam Tekniker Okulunda açılan Harita ve Kadastro Bölümünde haftada 2 saat Fotogrametri dersi okutulmaktadır. Ancak ilk yılda verilen bu ders daha ileriki yıllara alınmalı ve kıymetlendirmeye artan ihtiyaç gözönüne alınarak program ona göre yeniden düzenlenmelidir. Stereo Kıymetlendirme operatörlerinin yetiştirilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilıtiyaca göre zaman zaman 9 aylık kurslar yapılmaktadır. Yalnız son yapılan kurs 3 ay süreli olmuştur. Hizmet içi yapılacak kurslar da şüphesiz faydalı olacaktır. Dış Ülkelerdeki ve Yurdumuzdaki Fotogrametri öğretimi konusunu özetlemeğe çalıştık. Yazının fcaşında da belirttiğimiz gibi özellikle Fotogrametriyi ihtisas konusu seçmiş ve yetişmiş personelin yurdumuz için yeterli olmadığı kanısındayız. Belki de ganp bir tesadüf, yurt dışında, bugüne kadar doktora yapan ve yapmakta olan meslektaşlarımızın hiç birisi de Fotogrametriyi tez konusu seçmemişlerdir. Bagün Harita Mühendisliği öğretimi yapan İstanbul Yüksek Teknik Okulunda TO ileride açılacak üniversite ve yüksek okulların ilgili bölümlerinde hem öğretim ve hem de ilgili kuruluşlara yardımcı ve yol gösterici çalışmaları yapacak yeter.sayıda ve nitelikte öğretim üyelerine ve yardımcılarına ihtiyaç son ierece açıktır. Bu bakımdan, özellikle yüksek öğrenimini yeni bitiren ve bilimsel çalışmaya merakı olan meslektaşlarımızın bu konuya dikkatlerini çeker, ter türlü imkânlardan yararlanarak Fotogrametri alanında ileri ülkelerde lisans üstü çalışma yapmalarını tavsiye ederiz. FAXDAI,AN11,AN KAYNAKLAR 1 International Archiı» of Photogrammetry, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, Ulusal Raporlar ve Komisyon VI Raporları bölümleri. 2 American Society tf Pîıotogrammetry, Manual of Photogrammetry, 3 ncü l)â^kı7"wâstiınftön"-m^r srlcsl -1T207 "' """ ~ "^ =^-^^^,^, ss

7 Gözlemlerin Merkeze Dönüştürülmesi Yazan : " Erdal KO ÇAK... Y. Müh. _ Bir plân _veya.harita yapmak amaciyle kurulan nirengi ağlarında, tesis ^edilenunoktalar- üzerinden gerekli gözlemlerin yapılamadığı- durumlarla karşı- --îaşı!makta4i?---3^sisüıde-izaruret -görülen-; noktanın--yeter-görüş alanına sahip bulunmaması veya seçilen nokta üzerine alet kurulamaması gibi hallerde gerekli gözlemler nirengi noktası civarında seçilen, uygun görüş şartlarına sahip başka bir noktadan yapılır. Bu yeni noktaya merkez dışı nokta (S) adı verilir. f Merkez dışı noktadan yapılan gözlemlerin herhangi bir hesaplama işlemine girmeden önce merkez noktaya (Nirengi noktası) (N), dönüştürülmesi gerekir..j.^^'jdönüjitürme^ SN uzaklığı ile bu doğrultunun âletin sıfır doğrultusuna bağlanmış olması zorunluluğu vardır. Çoğu zaman S noktasından N'ye gözlem yapmak gerçekleştirilemediği gibi SN arasını ölçmek de imkânsız olabilir. Bu takdirde «Merkezlendirme Elemanları» diye isimlendirilen e = SN uzaklığı ile SN doğrultusunu sıfır doğrultusuna bağlayan aracı açının hesap yoluyla bulunması gerekir. O halde bir dönüştürme işlemi iki adımda yapılacaktır : 1 Merkezlendirme elemanlarının hesaplanması. 2 Gözlemleıin merkeze dönüştürülmesi. (Konuların açıklanmasında bazı varsayımlardan hareket edildiği için belirtilmiş olması arzu edilebilecek ayrıntıların nedenleri okuyucuya bırakılmıştır. Ayrıca, hesaplarda trigonometrik fonksiyonların normal değerlen ve hesap makinası kullanılacağı gözönünde tutulmalıdır.) MERKEZLENDİRME ELEMANLARININ HESAPLANMASI : Merkezlendirme elemanlarının bulunmasında yardımcı üçgenlerden yararlanılır. Kurulacak üçgenlerin bir kenarı baz inceliğinde ölçülür. Baz uçlarını meydana getiren A ve B noktaları S ve N noktalarını görebilen noktalardır. A, B noktaları ile S, N noktalarının birbirlerine göre muhtemel durumları (Şekil : 1) de görülmektedir. Arazide ölçülenler b bazı, «a > > j8 açılarıdır. Bunlardan başka S noktasından gözlenen sıfır doğrultusu ile A ve B noktaları arasındaki açılar da okunur. Hesaplanması istenen miktarlar da e uzaklığı ile y v y.,, y 3 açılarıdır. (*) Konu OTTO KOLL-, 1903, GEODATISCHE RECHNUNGEN MITTELS DER RECHENMASCHINE, isimli eserden derlenmiştir. M

8

9 a -f j8 +y + y + y = 400 olduğu görülmelidir. Z S Merkezlendirme elemanlarının kontrollü olarak bulunabilmeleri için iki yardımcı üçgenden yararlanılır. Böylece iki defa hesaplanacak elemanların ortalama değerleri dönüştürme işleminde kullanılacaktır, e uzunluğu, dönüşümü yapılacak gözlemin ait bulunduğu nirengi kenarın 1/41 i inden daha büyük olma-, malıdır. -=- -- ^GÖZEBMLERtir MERKEZE'""DÖNÜŞTÜRÜI,MESl :.- S noktasından yapılmış olan gözlemler sıra ile a v a 2' a 3 doğrultularıdır, e uzaklığı ya doğrudan doğruya ölçülmüş veya önceki kısımda anlatıldığı şekilde hesaplanmıştır. SN doğrultusunun sıfır doğrultusu ile yaptığı a 0 açısı da *-ya ölçülmüş veya önceki kısımda bulunan y 1(» açılan yardımıyla hesaplarfacaktır. S x, S 2, S 3 kenarları 1 m. yaklaşıklıkla hesaplanabileceği gibi bu de- ğerler kanava üzerinden de alınabilir.. -- (Şekil : 1) de B ve A noktalarının sıfır doğrultusu ile yaptıkları açı ölçülmüş olacağından bunlara sıra ile (,, x -\-,, ) ve y., açıları eklenip ortalaması alınarak Ig doğrulukla a 0 açısı hesaplanır. (Şekil : 2) de görüleceği gibi : ı = a ı «o 1 2 = a 2 «o r (9) 3*?3 = fl3 & 0 J

10 olur. g düzeltme miktarları küçük açılar olduğundan yaklaşık bir formül ile hesaplanabilirler. Genel bir çözüm için P nirengi noktasında merkez dışı bir noktaya (Z) gözlem yapıldığı dikkate alınarak, düzeltme miktarları : olur. Düzeltme miktarlarıntn grat saniyesi cinsinden bulunması için» = alınmalıdır. Neticede merkeze dönüştürülmüş doğrultular : SAYISAL ÖRNEK : Örnek, merkezlendirme elemanları ölçülemeyen bir problemden alınmıştır. Çizelgelerden ilki merkezlendirme elemanlarının hesaplanışını göstermektedir. Hesabın-yalnız tek üçgene ait olan kısmı bulunmakta, diğer üçgen için yapılan hesaplama görülmemektedir. Hesaplama sırası kısaca şöyle olacaktır : 1. ölçülmüş olan ( a ), (p) açılarıyla (b) bazı çizelgeye yazılır. 2. Çizelgedeki formülleri izleyerek, sırayla, N ve S noktalarına ait C,A,B katsayıları hesaplanır. Katsayılardan da X ve Y değerleri bulunur, 3. Koordinatlar yardımıyla S den N ye giden semt kontrollü hesaplanır. 4. (e) kenarı kontrollü hesaplanır. 5. (y) açılan formülerine uygun olarak hesaplanır. 6. Diğer üçgen için ûe aynı sıradaki işlemler uygulanır. İkinci çizelge S noktasından yapılmış gözlemlerin merkeze dönüştürülmelerini göstermektedir. Hesaplama sırası şöyle olacaktır : 1. Her iki hesaptan bulunan (e) kenarını nortalama değeri çizelgedeki ye rine yazılır. (îyi bir ölçü yapılmış ise bulunan e değerleri birbirine yakın ola caklardır. Kaba hata görüldüğünde ölçüler yenilenmelidir.) 2. A ve B noktalarıma sıfır doğrultusu ile yaptığı açılar ve (y) açıları yar dımıyla ( a 0 ) cihetleme açısı iki hesap için ayrı ayrı bulunur, ortalaması alı narak çizelgedeki yerine yazılır. 3. ölçülmüş doğrultular ve S kenarları çizelgeye yazılır. 4. Çizelgede belirtile» formüller izlenerek ( ) düzeltmeleri hesaplanır. 5. Bulunan düzeltmeler ölçülmüş doğrultulara eklenerek dönüştürülmüş doğrultular elde edilir. (Örnekte 2 numaralı gözlem sıfır olduğundan dönüştü rülmüş değeri, sıfır kalacar şekilde, değiştirilerek yazılmıştır.)

11

12 Kadastroda Sabit Noktaların Korunması Yazan : Enver ÖZTÜBK Harita ve Kadastro Mühendisi Bilindiği gibi, basit tarifi ile haritacılık, yer yüzündeki şekillerin bazı jeo-dezik usullerle kâğıt üzerine geçirilmesidir. Bunun bir de tersi olan bir işlem cardır : Aplikasyon. Yer yüzü şekillerini kâğıda geçirdikten sonra o kâğıt üzerinde (yani harita üzerinde) yapılacak bazı teknik çalışmalar başka bir ^deyimle haritada yapılan değişiklikleri yer yüzüne aktarmak gerekmektedir. Örneğin harita üzerinde belirtilmiş bir kara yolu, bir demiryolu güzeıgahım, harita üzerinde belirtilmiş bir sulama ya da kurutma kanalları şebekesini zemine aplike etmek gerekebilir. O halde yer yüzü şekillerini kâğıt üzerine aktarmak için hangi merdivenle haritaya doğru çıkmış isek, harita üzerindeki teknik durumu zemine aktarmak için aynı merdivenle yere doğru inmemiz gerekiidir. Yerden haritaya çıkaıken kurmuş olduğumuz merdiven, haritadan yere inerken bozulmuş olursa harita üzerindeki teknik bilgiyi zemine aktaramayız. Meslek deyimiyle aplike edemeyiz. İşte birinden diğerine geçişi sağlıyan bu merdivene biz nirengi şebekesi ya da nirengi ağı diyoruz. İçinde bütün sabit noktalan toplayan nirengi ağı. öyleyse kurulan bir niıengi şebekesinin bozulmadan yerinde durması, yıllar yılı durması şarttır. Gerek kadastral gerek başka amaçlarla olsun yapılan haritaların teknik özelliğini kaybetmeden kalabilmesi büyük çapta merdiven diye nitelendirdiğimiz niıengi şebekesinin devamlılığına bağlı kalmaktadır. Konu, haritacılığı göz önüne alarak incelenmelidir. Fakat ben burada, Ta- - pulama işinde çalışan bir Jdmse olarak diğer çalışma alanlarının psikolojik yabancılığından kurtulmak içle konuyu kadastro çalışmaları içinde eleştirmek istiyorum. Kadastral paftaların zemine uygulanması daha çok gayrimenkul anlaşmaz lıkları halinde olmaktadır. Bir anlaşmazlığın halli için gidilen mahkeme keşfin de fen elemanı elindeki haritayı zemine uygularken çok zaman sabit nokta bu lamıyor, ölçülerini bir poligon noktasına dayandıramadığmdan, bina köşele rinden, parsel köşelerinden, yol kavşaklarmdan yararlanmağa çalışıyor. Yapı lan iş de haliyle kaba bit iş oluyor. Tarafların hukukunu korumak gerekirken çok zaman sağlam olmayan ölçüler sonucu tarafların hukuku zedeleniyor. Hal buki zamanında tesis edilmiş olan noktalar yerlerinde korunabilseler aplikas yon işlemi sadece tecviz içinde hatalı olacağından tarafların hakları daha ke sin ve keskin bir şekilde belirir. Böyle bir kesinlik adlî kuruluşun itibarını da (halk arasında). devletin itibarını ^a yükseltir. ; ;... _

13 0 halde sabit noktaları nasıl korumalıdır? Bü sorunun cevabini burada ~ benîm" verebilmem imkânsızdır.' Konu çetin bir konudur, üzerinde durulması hem de ısrarla durulması gereken bir konudur. Ben sadece davayı ortaya atıyoıum. Bu arada aklıma gelen bir kaç tedbiri de bildirmek istiyorum. îleri süreceğim tedbirlerin içinde işe yarayanı olabilir, olmayabilir ayrı bir iştir. Asıl iş, sabit tesislerin yeryüzünde korunmasını mutlak surette sağlamaktır. Çetin bir problemdir; belm de bazı tedbirlerin belirli zamanlar içinde tecrübe edilmeleri ile çözümlenebilecektir. Benim burada ileri süreceğim usul şudur : Nirengi, kestirme, poligon v.b. bütün taşları yer altma gömmek lazımdır. Taşın önemine uygun olarak yeteri kadar derinliğe gömmek. Yer yüzündeki her şey iki yönden aşınmaya maruzdur. Biri tabiatın aşındırması, diğeri ise in-. sanın aşındırması. Bu ayırımı, tabii aşındırılma, kasıtlı aşındırılma şeklinde yapmak daha uygun olacaktır. Hangisi olursa olsun yer yüzünde bulunan büktün cisimler aşınmaya mahkûmdur. Kaldıki yerin altı bu konuda çok emindir. -Kimyevi bir. değişikliğe uğramamak şartı ile bir cisim yer altında yıllar yılı kalabilmektedir. O halde bütün sabit nokta taşlarımızı yer altına gömelim diyorum. Böylelikle onların varlıklarını korumuş oluruz. Tabii bununla i bitmez. Bir sabit noktanın varlığını korumak bir temel tedbirdir. Ama amaç değildir. Amaç, o noktanın her arandığında hizmete hazır olarak el altında bulun-, maşıdır. Yer altına gömülen bir taş daima vardır ama gözden uzaktır. O hal- ÛQ,bu taşı arandığı zaman bulabilmek için çareler düşünmek gereklidir.. Üç çare akla geliyor : 1 Sağlam bir üst tesis 2 Jeodezik metod 3 Mekanik bir alet kullanmak. 1 Sağlam bir üst tesis : Burada düşünülen üst tesisin niteliğini belirtmeden önce hemen şunu söylemek yerinde olacaktır : Nirengi şebekelerinin kurulmalarına ait temel esaslardan biri sayılan 33 grattan küçük 133 gratdan büyük iç açı olamaz hükmünü 4. derece nirengiler için genişletmelidir. 33 rakkammı mümkün olduğu kadar aşağıya, 133 rakkamınıda yukarıya çıkarmalıdır. Böylelikle nirengi ağlarının kuruluşlarında daha çok hareket serbestisi kazanılacaktır. Bu da bize nirengi noktalarını mümkün olduğu kadar tepeler üzerinde, yol kenarlarında, sabit bir tesisin (su deposu gibi) yanında ya da üzerinde almak imkânını, başka bir deyimle daha sağlam röperler yapmak, daha sağlam siciller tutmak olanağını verecektir. Nirengi noktalarının sicilleri büyük bir titizlikle tutulmalıdır. Hatta denebilirki iyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış bir İNirengi sicil yönetmeliği» yayınlanmalıdır. Sağlam bir sicil yer altındaki bir sabit noktayı bulmakta yüzde seksen civarında kolaylık sağlayacaktır. Geri kalan yüzde yirmi belirsizliği de diğer tedbirlerle gidermek mümkündür. Şimdi diğer tedbirlerden biri olan sağlam üst tesise dönelim. Sabit noktalar üzerinde ağaçtan yapılacak üst tesisler ömürsüzdür. Bu noktalar üzerinde, yüksek gerilimli elektrik hatlarını taşıyan ve adına pilon denilen çelik tesislerin küçüğünü kurmalıdır. Pilonların yükseklikleri yanılmıyorsam 4 metre kadardır. Zeminde tabanları 4X4 olmak üzere 16 m karelik bir alanı kaplarlar. Bizim nirengi için yapacağımız tesisin yüksekliği 2 m ve zemin boyutlarıda 2 ger metre olsa yeter. Böylelikle ağaca nazaran çok daha dayanıklı bir üst tesis meydana getir- 40.

14 miş oluruz. Bu tesisler bir başka yönden de işe yararlar. Arazinin çok düz ya da ağaçlık olduğu yerlerle bu tesisler üzerinde yükselerek rasat imkânı sağlanabilir. Yani bunlardan bazı yerlerde rasat kulesi olarak yararlanılabilir. Düşünülen bu tesislerin avantajları yanında dezavantajlanda vardır. Bir defa masraflı tesislerdir. Fakat sanıyorum ki bunların masrafları üç-beş senede bir kadastro yenilemenin masrafından çok daha azdır. İkinci dezavantaj da maden olmaları dolay isiyle bazı kötü niyetli kimseler tarafından sökülebilecekleridir. Zira tabiatın olumsuz etkilerine çok zaman çare bulunabilir ama insanların kasıtlı hareketlerine kolay kolay engel olunamamaktadır. Fakat buna da bir çare düşünülebilir. Şöyle ki, köy kanununa konacak bir madde ile köy koruyucusı* devamlı olarak bu tesisleri kontrol eder. Kök koruyucusu zaten köy arazisini hemen her gün dolaşmaktadır. Yıkılmış ya da sökülmüş bir tesise rastladığında bunu muhtarlığa bildirir. Muhtarlık en geç bir hafta içinde bunu bölgede Tapu - Kadastronun hangi dairesi varsa ona bildirir. Ve bu daiıe durumu derhal bakım ekibine bildirir. Motorize olarak kurulması gerekli olan bakım eki-,5» bi, ihbar şdilmiş olan bu üst tesisi onarır. Böylelikle üst tesislerin devamlılığı bağlanmış olur. Sabit noktaların yerlerinden sökülmelerini cezai müeyyideye bağlayan bîr kanun maddesi vardır, ama hep biliyoruz ki bu maddenin faydası yoktur. O halde tedbir başka yönde olmalıdır. 2 Jeodezik Metod : Gerek bu tedbir gerekse bundan sonraki tedbir sa dece ortaya atılan tekliflerdir. Üzerlerinde araştırma yapılmamış, yapılamamış tır. Geniş geniş eleştirilmesi, bir sonuca varmaya çalışılması gereklidir. Ortaya öyle; bir ölçü metodu koymalı ki aranan nokta civardaki bilinen ve görülenler yardımıyla kolay ve çabuk bulunabilsin. Bu ölçü metodu yeni bir kestirme şekli mi olur, plançete işlemi gibi bir işlem mi olur artık bu, araştırma sonunda belirecektir. 3 Mekanik bir alet kullanmak : Araştırılmaya değer bir konu da bu oluyor. Makine tekniğinin çok ilerlemiş olduğu bugün, insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Yerin altına gömülen taşların içine birer tane mıknatıs çubuğu koymalı. Bu çubuğun tesiri bir iki metre, mümkünse daha çok etrafa dağılmalı. Elimizdeki pusulaya benzer bir aletle ve evvelce yapılmış olan sağlam bir sicille manyetik tesir alanının içine kadar girmeli. Taşın içindeki mıknatıs çu buk elimizdeki aletin ibresini etkileyecektir. Böylece ibrenin gösterdiği "yerde ~ taşın bulunması sağlanacaktır. Düşünülen böyle bir alet, mıknatıs esasına göre ~ değil de başka bir esasa göre de olabilir. Arkadaşlarımızdan çeşitli teklifler, fikirler gelecektir. Daha uygun bir teklif davayı çözebilir. Sonuç olarak şunu söylemek isterim, ileri sürülen teklifler, çok kısa meslek hayatım içinde göıdüğüm bir gerekliliğin tabii sonucudur. Bu gereklilik de Kadarstroda sabit noktaların muhakkak korunmasıdır. Birinci Beş Yıllîk plân uygulamasında da acı bir gerçek olarak beliren «Kadastronun yaşammadığı» konusuna dikkatle ve acele eğilmek zorunluğu vardır. Bu zorunluk yalnız kadastronun yaşatılması bakımından da değildir. Çok yakın-bir gelecekte Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiyede harita yapan önemli bir kuruluş teline gelecektir. Her şeyin ihtisaslaştıgı bir ortamda bu kaçınılmaz bir oluşum kanunuıur. öyle ise bizim şimdiden eksiklerimizi tamamlama yoluna girmemiz zorunludur. 41

15 Kısa Tarih Bilgisi : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, kısa adıyla TODAİE kamu görevlilerini modern amme idaresi ilkelerine göre yöneltme, yetiştirme ve geliştirme olanaklarım sağlamak üzere kurulmuştur. Enstitü, 1952 yılında Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında yapılan bir teknik yardım anlaşması gere-îğince 1953 yılında çalışmaya başlamıştır. Beş yıl anılan statü sürdürülmüştür yılında kabul edilen 7163 sayılı kanunla Enstitü" bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir kurum hâline gelmiştir. Amaeî ve Görevleri :... TODAÎE'nin amacı; Türkiye'de ve Orta Doğu memleketlerinde kamu yö- / netiminin kuruluşunu ve işleyişini yeniden düzenlemek ve geliştirmek, modern kamu yönetimi görüşlerini uygulayacak görevlileri yetiştirmek, kamu görevli lerinin yönetim konularında olgunlaşmalarına yardım etmek ve bu amaca uy gun araştırmalar yapmak şeklinde belirtilebilir... Enstitü'nün görevleri başlıca beş bölümde toplanabilir : A) Öğretim ve Yetiştirme Görevleri : Kamu yönetimi öğretiminin geliş mesini sağlama, kamu görevlilerini yetiştirme ve geliştirme tedbirlerini alma ve teşvik etme, öğretim üyesi yetiştirme görevleridir. B) Araştırma ve Yardım. Görevleri : Kamu yönetimi ile ilgili problem ler üzerinde inceleme ve araştırma yapma, öğretim malzemesi sağlama, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi için tavsiyelerde bulunma ve görüş bildirme görevleridir. C) Derleme ve Yayım Görevleri: Kamu yönetimi alanında yurt içinde ve yurt dışında yapılan uygulamayı, bulunan çözüm yollarını, araştırmaları, in celemeleri ve yayımları izleme, derleme, ve değerlendirme, yayım yapma, bu alanda yapılan yayımları destekleme görevleridir. Ç) Öğretim, Araştırma ve inceleme Yardımları: Kamu yönetimi alanında öğretim, araştırma ve inceleme yapacaklara burslar ve kolaylıklar sağlama, çeşitli kaynaklardan verilecek bursların idaresine ve dağıtımına katılma görevleridir. D) Törklye ve Orta Doğ» Memleketlerinde Yapılan Araştırmaların ve Öğretimin Koordinasyon Merkezi Olma Görevleri ; Kamu yönetimi alanında bölgede yapılan bütün çalışmaları ve eğitimi uyumlaştırma (koordine etme) görevleridir. 42

16

17

18 TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEMİ SEMİNERİ Nisan 1966 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, çalışmalarda Elektronik Bilgi İşleminden yararlanma ve yeni hizmete giren EBÎM (Elektronik Bilgi İşlem Merkezi) i tanıtmak amacı ile bir seminer düzenlenmiştir. Konular : Konferansı veren ; Elektronik Bilgi İşlemi R. H. Dumkel (IBM) Modern Şevki İdare ve Elektronik Bilgi İşlemi ile ilişkisi Dr. Müh. Halim Doğrusöz (TÜBİTAK) Elektronik Bilgi İşleminin Tapu ve Ka dastro ve Harita hizmetlerine uygulan- Y. Müh. Onur Gürkan ma sı (Tapu ve Kadastro Genel Md.) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Y. Müh. Erdal Koçak EBÎM nin tanıtımı. (Tapu ve Kadastro Genel Md.) 1 Büyük bir ilgi ile izlenen seminerde ayrıca Otomasyonun sağladığı imkân- t lar ve Yön-eylem araştırması (Operational Research) hakkında iki filim gösterilmiş ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki IBM 1620 Elektronik Hesap Makinasmda bazı gösteri programlan yapılmıştır. Tayinler ve Nakil» : " ÜYEtERİMİZDEN HABBELER özhan AYSEV, bir süre müteahhitlik yaptıktan sonra Üsküdar Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğine, Nuri ERGÎN,_Tapu ^ejkadastro^genel _Müdürlüğü A.K. ve Fotogrametri D.R. PlânlamaŞubesi TeknikŞefliği görevinden Genel Müdürlüğün muvafaka tiyle ayrılarak Ankara Msdiyesi-4mar- Müdürlüğü -Aplikasyon Şubesine, Muharrem HİÇYILMAZ, İzmit Tapulama Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği görevinden Düzce II. Bölge Tapulama Müdürlük görevine, Sevinç İŞGÖR, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü A.K. ve Fotogrametri D.R. Teksif Nirengi Şuîıesi Teknik Şefliği görevinden Genel Müdürlüğün muva fakati ile ayrılarak Köy işleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü Etüt ve Plân ; lama Dairesi Başkanlığı Etüt ve Harita Şefliğine, Ahmet NALBANT, Bolu II. Bölge Tapulama Müdürlüğü görevinden Genel Müdürlük muvafakati le ayrılarak İmar ve İskân Bakanlığı Afetler Dairesi Genel Müdürlüğü Tescil ve Borçlandırma Şefliğine, Enver ÖZTÜRK, Çorla Tapulama Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğinden Er zurum Tapulama MüdSöiğü Kontrol Mühendisliğine, Şakir SÖNMEZ, Karayolları Antalya Bölgesi Etüt - Proje Şefliğindeki gö revinden Genel Müdürlük Plân ve Proje Dairesi Başkanlığı Yol Etüt ve Proje Fen Heyeti Müdürlüğü sarinde Proje Mühendisliği görevine, " ' "

19 Mahmut SATIR, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü A.K. ve Fotogrametri Dairesi Reisliği Teknik Muavinlik görevinden İzmir Gurubu Baş Fen.. Kontrol Amirliğine, Abdullah Naci İNKAYA, Yozgat Kadastro Müdürlüğü Fen Amirlik görevine, Sırrı SAKIZ, Î.Y.T.O Harita ve Kadastro Şubesini bitirerek Tire Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğine, # Ercan ŞEN, Antalya Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğinden Kon ya Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğine, Orhan TERCAN, t.y.t.o. Harita ve Kadastro Şubesini bitirerek Foça Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğine, "m Mustafa BOSTANKOLU, Alanya Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliğinden Alanya Tapu Fen Amirliğine, ;, Tayin edilmişlerdir. Yeni görevlerinde başarılar dileriz. '*.»- jmisas Yapanlar.: , v.. -.^...,... - f -.'Abbas BARIŞKANER, Bonn Üniversitesi Jeodezi Fakültesini bitirerek DSİ Ge- r "~nel: Müdürlüğü Araştırma, Dairesi" Başkanlığı emrine," '"Ahmet KAR AC AD AĞ, Î.Y.T.Ö. Harita ve Kadastro Şubesi ihtisas sınıfını bitirerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü A.K. ve Fotogrametri Dairesindeki jöncem görevine, Ali OBÜSÜZ, Î.Y.T.O. Harita ve Kadastro Şubesi ihtisas sınıfım bitirerek Yalova Belediyesindeki önceki görevine, Selâhattin ÖNER, Türkiye ve Orta Doğu T Âmme "idaresi Enstitüsünün 9 uncu Organizasyon ve.metod Kursunu bitirerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Blânlama ve Koordinasyondaki önceki görevine, Haldun ÖZEN, Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün Genel Öğretim ve Yetiştirme Kursunu üçüncülük ve üstün başarı ile bitirerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Müşavirliğindeki önceki görevine, Fikri ÖZTÜRK, Bonn Üniversitesi Jeodezi Fakültesini bitirerek Karayolları Genel Müdürlüğü Plân ve Proje Dairesi Başkanlığı özel Yollar Fen Heyeti Müdürlüğü emrine, Yılmaz SARGIN, t.y.t.o. Harita ve Kadastro Şubesi İhtisas sınıfım bitirerek Manavgat Tapulama Müdürlüğündeki önceki görevine, Tayin edilmişlerdir. Tebrik eder, başarı dileklerimizi sunarız. Sedat GÜLEN, Millî Eğitim Bakanlığı bursu ile Perdue Üniversitesinde doktora yapmak üzere Amerikaya gitmiştir. Başarılar dileriz. Evlenenler : Erdoğan ARAL ile Bayan Ferhan BİLGİN 18 Temmuz 1966 da Ankarada, Metin KUTLU ile Bayan Müfide ERTUNGA 5 Ağustos 1966 da Gemlikte, evlenmişlerdir. Tebrik eder, mutluluklar dileriz. Doğanlar : Hüseyin SAKIN ile Bayan SAKIN'ın oğulları ALİ MURAT, Nedim AKÇA ile Bayan AKÇA'nm oğulları SERDAR S. Gökşin SEYLAM ile Bayan SEYLAM'm kızları SİBEL, dünyaya gelmişlerdir. Ana ve babaları tebrik eder, yavrulara uzun ömürler dileriz, 46

20 lihendis Hakkı Sarıdoğan'ı kaybettik Kıymetli meslekdaşnmz uzan süredir sekmekte olduğu rahatsızlığından kurtulamiyarak 1, tarihinde ~ ebediyen aramızdan- aynlnuş bulunmaktadır., Merhum Hakkı Sandağon 1316 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul Alemdar Rüştiyesini bitirdikten sonra Vefa Sultanisine devam ederken Harbiye Nezareti Bursu ile Almanyaya gönderilmiştir. Achen Şehrinde Prusya Doku ma Sanayii Yüksek Otoıtonu 1919 da bitirerek yurda dönmüştür. Daha sonra Kadastro Mektebinin Eiyaziye Şubesini 1927 yılında iyi derece ile bitirmiş ve bu defada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hesabına tahsil için tekrar Al manyaya gitmiştir. Yurda döndükten sonra tarihli talimatnameye göre kendisine Kadastro ve Parsel Mühendisliği ruhsatnameri verilmiştir. Uzun yıllar Aydın, Manisa, Ksrkareli, İstanbul, Seyhan, Ceyhan Kadastro ve Tapu Dairelerinde Fen Amirliği yapmıştır. Son görevi olan Beykoz Tapu Fen Amir- - liginden de eıaehiye ayrılmıştı.. : Merhum SARIDOĞâîf, herkese iyilik etmek isteyen, herkesin yardımına koşan iyi bir insandı. Tanrıdan mağfiret, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

NÎRENÇİ NOKTALARININ ARANMASI

NÎRENÇİ NOKTALARININ ARANMASI NÎRENÇİ NOKTALARININ ARANMASI Yazan ; -.. İsmail Hakkı GÜNEŞ 1, '. ' ' (Ankara) Haritaları yapılmış meskun ve meskun olmayan alanlarda bulunamıyan ve taşları kaybolan nirengilerin yeraltındaki sigorta

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ÖĞRETMENLERİMİZ

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ÖĞRETMENLERİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ Zekai ERDEN Oğuz KAÇKAR Kudret KAÇMAZ Ercan ŞENGÖR Rıdvan CİVAN Sinan ALKAN Aydın UĞUR Bekir BULUT Çile KAÇKAR Gökhan HASGÜL İdris KUŞDEMİR Rıdvan USLU DALLARI HARİTA DALI Harita mühendisinin

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

ÜÇÜNCÜ PLANDA HARİTA-KADASTRO HİZMETLERİNDE MÜHENDİS DÜZEYİNDE INSANQÜCÜ SORUNU

ÜÇÜNCÜ PLANDA HARİTA-KADASTRO HİZMETLERİNDE MÜHENDİS DÜZEYİNDE INSANQÜCÜ SORUNU ÜÇÜNCÜ PLANDA HARİTA-KADASTRO HİZMETLERİNDE MÜHENDİS DÜZEYİNDE INSANQÜCÜ SORUNU Hüseyin ERKAN ^: :^;-";-Xöriya-:'^ Harita - Kadastro böîümüaçılmasi dolayısıyla ortaya çıkan «Türkiye'nin harita kadastro

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1: [2]

Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1: [2] Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1:4.500.000 [2] 2 25 Şekil 2.23: Orta Akdeniz (İtalya, Adriyatik Denizi, Kuzey Afrika Kıyıları). Ölçek ~ 1:4.500.000 [2] 2 26 Şekil 2.24:

Detaylı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı Ders Kodu:264 Yrd.Doç.Dr. Muhittin İNAN Anabilim Dalımız "İstanbul Yüksek Orman Mektebi" nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU 2. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA VE KADASTRO 1. DÖNEM Türkçe DÖNEMİ DERSİN DİLİ. Seçmeli. Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR

DERS BİLGİ FORMU 2. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA VE KADASTRO 1. DÖNEM Türkçe DÖNEMİ DERSİN DİLİ. Seçmeli. Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) DERS BİLGİ

Detaylı

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ölçme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Yrd.Doc.Dr. Hüseyin İNCE ÖZET Yol projelerinde yatay kurpta enkesitler arasında yapılacak kübaj hesabında, kurbun eğrilik durumu

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MEYDAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU (3(4).61/1995) : Meydan Meteoroloji Sorumlusu Hizmet Sınıfı : Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kural

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINDA GNSS ÖLÇÜLERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARININ GEOMETRİK NİVELMAN ÖLÇMELERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARI YERİNE KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Hakan AKÇIN* SUNU Ali

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. Düziçi Kaymakamlığı Düziçi 75. Yıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Alan-Dal ve Okul Tanıtımı Her Tür ve Derecedeki Okul Öğrenci, Velilerine ve Halka Açık Olarak; ʺMesleki Eğitimin Tanıtımıʺ Etkinlikleri

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Elektronik ve Haberleşme Müh. Adayı www.alikemalsaruhan.com

A.Kemal SARUHAN Elektronik ve Haberleşme Müh. Adayı www.alikemalsaruhan.com A.Kemal SARUHAN Elektronik ve Haberleşme Müh. Adayı www.alikemalsaruhan.com Sunumda Neler Var Aile ve çevre baskısı, Yoğun çalışma programları, Dershane, okul ve yurt üçgenindeki çember, Uykusuz geçen

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. Sunu 1- Yatay Ölçme. Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN

ÖLÇME BİLGİSİ. Sunu 1- Yatay Ölçme. Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN ÖÇME BİGİİ unu - atay Ölçme rd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin URTEVEN COĞRAFİ BİGİ İTEMİNİ OUŞTURABİMEK İÇİN BİGİ TOPAMA ÖNTEMERİ ATA ÖÇMEER (,) ATA AÇIAR VE MEAFEERİN ÖÇÜMEİ ERE ÖÇMEER DÜŞE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, PROJE, KÖPRÜ, PEYZAJ, TRAFİK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ VE TARİFLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş Fotogrametriye Giriş 2014-2015, Bahar YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 7 Mart 2015 Cumartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

KAPASİTE OLUŞTURMADA ÖRNEKLER

KAPASİTE OLUŞTURMADA ÖRNEKLER KAPASİTE OLUŞTURMADA ÖRNEKLER Dr. Haluk Doğu Merkezde yapılan eğitim programları Konferanslar Bilgilendirme gezileri 1 Almanya hükümetinin Türkiye hakkında yaptığı ilk açıklaması : Türkiye ile olan ilişkilerin

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : HARİTA-TAPU KADASTRO MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, cad ortamında

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

HARİTACILIKTA MESLEKİ HESAPLAMALAR H. İNCE Y. TÜREN

HARİTACILIKTA MESLEKİ HESAPLAMALAR H. İNCE Y. TÜREN ISBN No : 978-975-374-205-4 Trakya Üniversitesi Yayın No : 183 HARİTACILIKTA MESLEKİ HESAPLAMALAR H. İNCE Y. TÜREN Meslek Yüksekokulları İçin HARİTACILIKTA MESLEKİ HESAPLAMALAR Doç. Dr. Hüseyin İNCE EDİRNE-2016

Detaylı

BİLİNMEYENLİ ŞART DENKLEMLERİ VE EKSİK ÖLÇÜLÜ NİRENÇİ AÖLARI

BİLİNMEYENLİ ŞART DENKLEMLERİ VE EKSİK ÖLÇÜLÜ NİRENÇİ AÖLARI BİLİNMEYENLİ ŞART DENKLEMLERİ VE EKSİK ÖLÇÜLÜ NİRENÇİ AÖLARI Prof. Ekrem ULSOY».----İçlerinde bilinmeyenlerin bulunduğu şart denklemleri, dengeleme li- ^: terâtüründe dengelemenin.en genel şeklî olarak

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ TANIM Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC!

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! s KISA TARİHÇESİ : İlhan Kaya DUMAN Ankara 1933 yılında «Belediyeler Bankası» adıyla kurulan İLLER BANKASI

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK NİRENGİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ İÇERİK Giriş Yer Kontrol Noktaları

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

Alan Hesapları. Şekil 14. Üç kenarı belli üçgen alanı

Alan Hesapları. Şekil 14. Üç kenarı belli üçgen alanı lan Hesapları lan hesabının doğruluğu alım şekline ve istenile hassasiyet derecesine göre değişir. lan hesapları üç kısma ayrılmıştır. Ölçü değerlerine göre alan hesabı Ölçü ve plan değerlerine göre alan

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

HARİTA TEKNİKERİ TANIM

HARİTA TEKNİKERİ TANIM TANIM Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı