Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi"

Transkript

1 38

2 ~... ~ ~ ~ ~ : L : ~ ~ *» " - Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi --"^^ Yazan : Ahmet YAŞAYAN Y. Müh. Harita yapımında incelik ve hızı arttırmak, ekonomiyi sağlamak maksadıyla uygulanmakta olan Fotogrametrik Metod gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kalkınma Plânımızda öngörülen hedeflere ulaşabilmemiz, mühendislik projelerine temel teşkil edecek büyük ölçekli topoğrafik ve kadastral haritaların gereken incelik ve hızla yapılmalarıyla yakından ilgilidir. Bu bakımdan Fotogrametrik Metod tek çıkar yol olarak görülmektedir. Acaba bu alanda memleketimizde yeter sayıda ve nitelikte yetişmiş eleman var mıdır sorusuna bugün için olumlu cevap vermek zordur, özellikle yeni okulu bitiren arkadaşlarımızın dikkatini bu noktaya çekmek amacıyla, yazının sonundaki kaynaklardan topladığımız bilgileri meslektaşlarımıza sunmayı faydalı buluyoruz. Fotogrametrinin Haritacılık dışındaki uygulama alanları (örneğin : Jeoloji, 5 Ormancılık, Mimarlık, Tıp ve Dişçilik, Toprak Mekaniği ve Temel Mühendisliği, Nakliyat Mühendisliği, Meteoroloji, Bölge Plânlaması v.b.) konu dışında bırakılarak öğretim ve Eğitim konusu yalnız mesleğimiz yönünden incelenecektir. ISP (Uluslararası Fotogrametri Cemiyeti) nin VI. Komisyonu öğretim, Terminoloji ve Bibliyografya konuları üzerinde çalışmaktadır. Dört yılda bir düzenlenen kongrelere sunulan raporlar ve yapılan tartışmalar öğretim ve Eğitim konusunun önemli olduğunu göstermektedir Londra Kongresinde Prof. -McNair-Fotogrametri _.alanında.mühendis, bilim adamı ve teknisyen yetiştirilme niteliklerin p_ve_sayılarınıni yeterli olup olmadığını sorduktan sonra, yeni öğrencileri kenüne -çekecek çalışma alanları açılmadığı sürece durumun Amerika Birleşik Devletleri için ümitsiz olduğunu ifade etmiştir. Dış Ülkelerde çeşitli seviyelerde Fotogrametri öğretim ve Eğitimi yapılmaktadır : I Üniversite Seviyesinde Fotogrametri öğretimi : İlk defa 1930 yılında Avrupada Berlin ve Zürich Teknik Üniversiteleri île Amerikada Syracuse Üniversitesinde Fotogrametri kürsüleri kurulmuştur. Bugün Avrupa ülkelerinin çoğunda Üniversite Seviyesinde bir Fotogrametri Kürsüsü vardır. Batı Almanyada Harita Yüksek Mühendisliği diploması veren Üniversite ve Yüksek Teknik Okullarında (Berlin TÜ, Bonn Ü, Hannover YTO, Karlsruhe YTO, München YTÖ} Fotogrametri Enstitüleri vardır. Bağımsız bir öğretim

3 yapılmamakla beraber Fotogrametri bîr ana öğretim branşı olarak değerlendirilmektedir. Diploma ödevi alınabilmekte ve doktora, çalışması yapılabilmektedir c.a.harfin 194JT- La HâyeKongresine sunduğu raporda «İngilterede biz ne Fotogrametri ve ne de Haritacılıkta yüksek ihöss derecelerinin lehinde değiliz.» denilmiş olmasına rağmen 1954 yılından itibaren Londra Üniversitesinde M. Sc. ve Doktora çalışması yaptırabilmek amacıyla 12 kişilik özel bir sınıf açılmıştır. Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi JeodeM Bölümünde, beşinci yılında öğrenciler Fotogrametriyi ihtisas konusu olarak seçebilmekte ve daha sonra Doktora çalışması yapabilmektedirler. Fotogrametri alanında ileri bir ülke olarak kaimi edilen îsveç'te Kraliyet Teknoloji Enstitüsünde 4 yıllık mühendislik öğretiminden sonra Fotogrametride, iki yıllık bir ek öğretimle ve iki bilimsel konuia verilecek imtihanla «Teknologie Licentiat» derecesi verilmektedir. Ayrıca tatmin, edici bir araştırma ra poru verilmesi gerekir. Bundan sonra da usulüne uygun olarak hazırlanmış ve bir kurul huzurunda savunulmuş doktora tezi. île Fotogrametride «Doctor of Technologie» derecesl alınabilmektedir.--- ; ~~ - Amerika'da" ise birçok üniversitede yapılan Dereceli öğretim Programları rijit şekilli bir kurs serisi şeklinde olmayıp her öğrencinin önceki bilgisine, kabiliyetine ve tecrübesine bağli olarak değişmektedir. M.S. derecesi için 30 kredilik ders alınması ve bunun da 6-8 kredisinin master tezi için yapılacak araştırma çalışması olması gerekir. Ph. D. (Doctor of PMIosophy) için M.S. in yas nında 60 krediye denk bir çalışma gerekir ki bu çalışmanın da yaklaşık olarak 2/3 ünü kurslar ve seminerler, 1/3 nü de tez çalışmaları teşkil eder. Tabiatıyla doktora derecesi için sunulacak tezin Fotogrametri alanında önemli bir yayın ve orijinal bir araştırma olması gerekir. II Mühendislik öğretimindel^otograinetri: _ Harita Mühendisliği öğretimi yapan üniversite ve yüksek okullarda Fotogrametri dersi verilmektedir. Almanyada daha önce söz konusu ettiğimiz okullarda genel olarak 4-7 nci sömestreler arasında iki ya da üç sömestre haftada ikişer saat Fotogrametri okutulmaktadır. Egzersiz ve seminer çalışmaları da buna paralel olarak yine haftada ikişer saat yapıîmaktdır. îsveç'te Kraliyet Teknoloji Enstitüsünde toplam olarak 42 ders saatlik bir elemanter Fotogrametri ve 42 ders saatlik bir laboratuar çalışmasından sonra 56 ders saatlik ileri bir Fotogrametri verilmekte ve yine 56 ders saatlik laboratuar ve 20 günlük de ayrıca arazi çalışması yaptırılmaktadır. Finlandiya Teknoloji Enstitüsünde toplam olarak 100 saat ders ve yaklaşık olarak 100 saat egzersiz yaptırılmaktadır. İngiltere'de Londra Üniversitesinde 4 yıllık mühendislik öğretiminin ilk yılında FKB Bilimleri, ikinci yılında Mühendislik Bilimleri öğreniminden sonra üçüncü yılında mühendislik bölümleri ayrılmaktadır. Dördüncü yıl öğrenci ana konusunu seçecektir. îşte bu dönemde esas haritacılık konuları üzerinde durulacaktır ki yaklaşık olarak bunun 1/3 nü Fotogrametri teşkil etmektedir. Swansea Üniversitesi Coğrafya Bölümünde ikinci yılında haritacılara eîeman- 30

4 ter Fotogrametri, Kartoğrafya ihtisası yapacak olanlara da üçüncü yıldan itibaren toplam olarak okutulan derslerin 1/3 nü teşkil eden ileri kurslar verilmektedir. Fotogrametri alanında faal bir ülke olan Çekoslovakya'da Teknik Üniversitenin Jeodezi Bölümünde 8 nci sömestrenin sonunda öğrenciler toplam olarak 180 saatlik Fotogrametri dersi görmüş olurlar. 9 ncu sömestrede yine teorik ve pratik, 10 ncu sömestrede de diploma ödevi çalışması yaparlar. 4 yıllık Teknik Okullarda ise son iki yılında toplam olarak 160 saat Fotogrametri dersi verilmektedir. Amerikadaki Üniversite ve Teknoloji Enstitülerinde 50 ders saatlik bir temel kurstan sonra yaklaşık olarak 50 ders saatlik ileri kurslar verilmektedir ki 1/3 lük kısmını laboratuarda yapılan egzersizler teşkil eder. Ayrıca Cornell Ü. înş. Müh. Bölümü, Georgia Teknoloji Enstitüsü înş. Müh. Bölümü, Georgia Ü. Coğrafya Bölümü, İllinois Ü. înş. Müh. Bölümü, Ohio Ü. Jeodezik Bilimler Bölümü, Wisconsin Ü. înş. Müh. Bölümü ve New Brunswick Ü. Harita Müh. ^Bölümünde derece vermeksizin Fotogrametride ihtisas kursları düzenlenmektedir. "' Bu bölümde söz konusu ettiğimiz çerçevede Fotogrametri genellikle Von Gruber, Pinsterwalder veya Churh'un geliştirdiği temel konular Üzerinde daha çok teorik bilgileri içine alır. Fotogrametri alanındaki gelişmelere paralel olarak programlar da zamanla gelişmektedir. Tabiatıyla buna bağlı olarak verilen ders miktarları da gün geçtikçe artmaktadır, örneğin İsveç'te Kraliyet Teknoloji- Enstitüsünde 1945 te verilen ders toplamı 1956 daki durumla Jkar ı-... Saptırıldığında yaklaşık olarak iki katı bir artma görülmektedir. III Stereo Kıymetlendirme Operatörü ve Teknisyen Seviyesindeki Eğitim : Amerika'da Stereo Kıymetlendirme Operatörü ve yardımcı Fotogrametri personelinin eğitimi üç grupta toplanmaktadır : 1 îş Başında Eğitim : Bu alandaki elemana olan ihtiyaç bu biçimi zorunlu kılmaktadır. Eğitilecek şahıslarda genellikle aranacak vasıf ya belirli bir seviye (lise diploması gibi), ya da haritacılıkta bir tecrübesi olmaktır. Bir kaç günden başlayıp 2 yıla kadar devam edenleri vardır. Kursta ders verenler Fotogrametride tecr!iî>esi olanlar ve organizasyonun"'başındakiler "Olduğu"gibi mevcut öğretim kurumlarının öğretim üyeleri de olabilmektedir." Veriİen^tonular organizasyonun mel durumuna bağlı olmakla birlikte genel bir Fotogra metri ve eğitilecek personelin ileride karşılaşabileceği güçlükleri çözmekte yar dımcı olacak gerek! Mlgilerdir. Kullanılacak malzeme organizasyonda bulu nan stereoskoptan birinci sınıf kıymetlendirme aletlerine kadar her çeşit alet lerdir. Hattâ söz konusu ettiğimiz kurslar Fotogrametride iyi bir «back - ground»ı olan kimselere dahi uygulanmaktadır. Gerçi bu gibi kimselerin sağlam bir teorik bilgileri vardır, yine de organizasyonun uyguladığı metodlar ve kullandığı aletler öğretilmelidir. 2 Kısa sürel kurslar : Bu kurslar hiç Fotogrametri bilgisi olmayan lar, bilgisini arttırma! istiyenler, özellikle forma! bir tahsili bulunmayanlar için üniversitelerin ilgili fekültelerince düzenlenmektedr. îki yıla kadar uzun sü reli olabilmektedir. Konular genel olarak : Fotogrametrinin temelleri "ve Bağ ladığı faydalar, Intopratasyon prensipleri, Uçuş Plânlan, Stereo Kıymetlen- Sl

5 dirme Aletleri, Havaî Nirengi, Analitik Fotogrametri'dir. Kurs süresinin mü saadesi oranında bir veya iki haftalık uygulamalar ve gösterimler yapılabil-..' inektedir Akşam Kursları: Haritacılıkta çalışan ve Fotogrametri öğrenmek istiyen, ya da öğrenmesi gerekli olan kimseler için düzenlenmektedir. Okutulan konular itibarı ile yüksek okullarda okutulan «Fotogrametrinin Temel Prensipleri»ne benzemektedir. Bir üniversite veya yüksek okul öğretim üyesi tarafından haftada bir defa ve 3 saat olarak verilmektedir. Avrupa Ülkelerinde genellikle harita yapan kurumlar ve fotogrametrik alet yapan firmalar sayısız eğitim kursları düzenlenmektedirler. IV ITC (Uluslararası Havaî Fotogrametri Eğitim Merkezi) : Yukarıda anlatılan üç ayrı seviyede de öğretim ve eğitim yapan ITC den de kısa bir bilgi vermeyi faydalı buluyoruz. ITC (Uluslararası Havaî Fotogrametri Eğitim Merkezi) Hollanda'nın Delft şehrinde 1950 yılında ISP nin teşvik ve yardımlarıyla kurulmuştur. Haritacı- ;J lıkta «back - ground»ı olanlar için yılda iki defa ve birer yıllık kurslar yapılmakta, başarı gösterenlere Fotogrametri Mühendisi diploması verilmektedir. Bıfjenstittinün bir özelliği, birçok memleketlerdeki" öğretim programlarından ** daha hızlı olarak Fotogrametri alanındaki gelişmelere paralel yeni konuların programa almabilmesidir. Bir yıllık kursta 500 ders saatinden fazla olmak üzere Fotogrametri çeşitli adlar altında (örneğin : Havaî Nirengi konusu, Analog Aletlerde Havaî Nirengi, Analitik Havaî Nirengi, Planimetrik Nirengi ve Ha- *vaâ Nirengi Dengelemesi diye 4 ayn ders olarak) verilmektedir. Bir başka ö- zeili^i de Dünyanın her yerindeki öğretim müesseseleri alet sıkıntısı çekerken söz konusu ettiğimiz enstitünün çok zengin bir alet kolleksiyonuna sahip olmasıdır^ Tapılan egzersiz çalışmaları toplam olarak 1000 ders saatini bulmaktadır, öğretimin İngilizce ve Fransızca dillerinden iki ayrı sınıfta yapıldığı ens- 5 titüde ayrıca Foto - înterpratasyonu ve Navigasyon bölümleri de vardır. Afrika, Avrupa, Avustralya, Orta ve Uzak - Doğu Asya, Kuzey, Orta ve Güney Amerika Ülkelerinden gerek fotogrametrik organizasyonlarda çalışan ve gerekse ileride öğretim müesseselerinde görev alacak kimseler bu enstitüde teorik ve pratik bilgilerini arttırmaktadırlar yılından itibaren master için bir yıllık özel kurslar yapılmaktadır. M. Sc. ve Doktora çalışmaları ancak Delft Teknik Üniversitesi ile yapılacak işbirliği sonunda mümkün olabilmektedir. Fotogrametri teknisyeni ve kıymetlendirme operatörü yetiştirmek amacı ile de ayrıca 6 aylık teknisyen kursları düzenlenmektedir. Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi: İstanbul Yüksek Teknik Okulu Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünün 1950 yılında açılması ile Yurdumuzda mühendislik seviyesinde Fotogrametri Öğretimi başlamıştır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta okutulan Fotogrametri dersi toplam olarak 230 ders saati civarındadır ki yaklaştk olarak bunun yarısını uygulamalar teşkil etmektedir yılından itibaren, Fotogrametriye hazırlık olmak üzere üçüncü sınıfta haftada 2 saat uygulamalı bir «Fotoğraf Bilgisi» dersi de verilmektedir. Bir yıllık ihtisas sınıfında da seçime bağlı bir ders olarak ilk sömestrede 3 saat ders ve 2 saat uygulama yapılmakta, ikinci sömestrede de tez çalışmaları seminer şeklinde sınıfta tartışılmaktadır. Laboratuardaki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Wild A5 ve A6 aletlerin 82

6 den uygulamalarda, diploma ödevlerinde ve tez çalışmalarında yararlanılmaktadır. İstanbul Yüksek Teknik Okulu Harita ve Kadastro Bölümünde okutulan ±<'otogrametri, gerek konular ve gerekse verilen ders ve uygulama miktarları itibarı ile yukarıda örnekler verdiğimiz ileri ülkelerdeki benzeri öğretim yapan müesseselerdeki durumla karşılaştırıldığında önemli bir fark görülmektedir. Programda yapılabilecek yararlı Mı- değişiklik, Yurdumuzda bugüne kadar hemen hemen hiç uygulama alanı bulmamış Arzî Fotogrametri konularının daraltılarak yerine günden güne uygulama alanı genişleyen Analitik Fotogrametri üzerinde durulması ve bu dersin ayrı bir ders olarak ihtisas sınıfı programına alınması olabilir. Egzersiz çalışmalarını da daha yararlı bir duruma getirmek için, Fotogrametri Laboratuarının Stereotop, Stereoflex, Stereomicrometer gibi nisbeten ucuz kıymetlendirme aletleri ve yeter sayıda stereoskoplar- ' la zenginleştirilmeli ve yukarıda bahsettiğimiz kıymetlendirme aletlerinin yal-. nız eğitim ve araştırmaya ayrılması için bir çözüm yolu bulunmalıdır. İTÜ İnşaat ve Maden Fakültelerinde de «Mühendislikte Fotogrametri» adı»altında 4 ncü sömestrede haftada 4 saat ders ve 2 saat uygulama olmak üzere.illi ay süre ile Fotogrametri dersi verilmektedir. Gelecekte belki de bağımsız ' t bir teknik dalı, ya da hiç değilse bir çok mühendislik dallarının önemli bir konusu olabilecek Fotogrametri alanında Yurdumuzdaki üniversitelerde de lisans üstü çalışmaları mümkün kılacak kadroların yetiştirilmesinin ve Fotogrametri kürsülerinin kurulmalarının gerekliliğine inanıyoruz.. Yurdumuzda daha alt seviyedeki Fotogrametri Eğitimi : İki yıl önce Ankarada Akşam Tekniker Okulunda açılan Harita ve Kadastro Bölümünde haftada 2 saat Fotogrametri dersi okutulmaktadır. Ancak ilk yılda verilen bu ders daha ileriki yıllara alınmalı ve kıymetlendirmeye artan ihtiyaç gözönüne alınarak program ona göre yeniden düzenlenmelidir. Stereo Kıymetlendirme operatörlerinin yetiştirilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilıtiyaca göre zaman zaman 9 aylık kurslar yapılmaktadır. Yalnız son yapılan kurs 3 ay süreli olmuştur. Hizmet içi yapılacak kurslar da şüphesiz faydalı olacaktır. Dış Ülkelerdeki ve Yurdumuzdaki Fotogrametri öğretimi konusunu özetlemeğe çalıştık. Yazının fcaşında da belirttiğimiz gibi özellikle Fotogrametriyi ihtisas konusu seçmiş ve yetişmiş personelin yurdumuz için yeterli olmadığı kanısındayız. Belki de ganp bir tesadüf, yurt dışında, bugüne kadar doktora yapan ve yapmakta olan meslektaşlarımızın hiç birisi de Fotogrametriyi tez konusu seçmemişlerdir. Bagün Harita Mühendisliği öğretimi yapan İstanbul Yüksek Teknik Okulunda TO ileride açılacak üniversite ve yüksek okulların ilgili bölümlerinde hem öğretim ve hem de ilgili kuruluşlara yardımcı ve yol gösterici çalışmaları yapacak yeter.sayıda ve nitelikte öğretim üyelerine ve yardımcılarına ihtiyaç son ierece açıktır. Bu bakımdan, özellikle yüksek öğrenimini yeni bitiren ve bilimsel çalışmaya merakı olan meslektaşlarımızın bu konuya dikkatlerini çeker, ter türlü imkânlardan yararlanarak Fotogrametri alanında ileri ülkelerde lisans üstü çalışma yapmalarını tavsiye ederiz. FAXDAI,AN11,AN KAYNAKLAR 1 International Archiı» of Photogrammetry, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, Ulusal Raporlar ve Komisyon VI Raporları bölümleri. 2 American Society tf Pîıotogrammetry, Manual of Photogrammetry, 3 ncü l)â^kı7"wâstiınftön"-m^r srlcsl -1T207 "' """ ~ "^ =^-^^^,^, ss

7 Gözlemlerin Merkeze Dönüştürülmesi Yazan : " Erdal KO ÇAK... Y. Müh. _ Bir plân _veya.harita yapmak amaciyle kurulan nirengi ağlarında, tesis ^edilenunoktalar- üzerinden gerekli gözlemlerin yapılamadığı- durumlarla karşı- --îaşı!makta4i?---3^sisüıde-izaruret -görülen-; noktanın--yeter-görüş alanına sahip bulunmaması veya seçilen nokta üzerine alet kurulamaması gibi hallerde gerekli gözlemler nirengi noktası civarında seçilen, uygun görüş şartlarına sahip başka bir noktadan yapılır. Bu yeni noktaya merkez dışı nokta (S) adı verilir. f Merkez dışı noktadan yapılan gözlemlerin herhangi bir hesaplama işlemine girmeden önce merkez noktaya (Nirengi noktası) (N), dönüştürülmesi gerekir..j.^^'jdönüjitürme^ SN uzaklığı ile bu doğrultunun âletin sıfır doğrultusuna bağlanmış olması zorunluluğu vardır. Çoğu zaman S noktasından N'ye gözlem yapmak gerçekleştirilemediği gibi SN arasını ölçmek de imkânsız olabilir. Bu takdirde «Merkezlendirme Elemanları» diye isimlendirilen e = SN uzaklığı ile SN doğrultusunu sıfır doğrultusuna bağlayan aracı açının hesap yoluyla bulunması gerekir. O halde bir dönüştürme işlemi iki adımda yapılacaktır : 1 Merkezlendirme elemanlarının hesaplanması. 2 Gözlemleıin merkeze dönüştürülmesi. (Konuların açıklanmasında bazı varsayımlardan hareket edildiği için belirtilmiş olması arzu edilebilecek ayrıntıların nedenleri okuyucuya bırakılmıştır. Ayrıca, hesaplarda trigonometrik fonksiyonların normal değerlen ve hesap makinası kullanılacağı gözönünde tutulmalıdır.) MERKEZLENDİRME ELEMANLARININ HESAPLANMASI : Merkezlendirme elemanlarının bulunmasında yardımcı üçgenlerden yararlanılır. Kurulacak üçgenlerin bir kenarı baz inceliğinde ölçülür. Baz uçlarını meydana getiren A ve B noktaları S ve N noktalarını görebilen noktalardır. A, B noktaları ile S, N noktalarının birbirlerine göre muhtemel durumları (Şekil : 1) de görülmektedir. Arazide ölçülenler b bazı, «a > > j8 açılarıdır. Bunlardan başka S noktasından gözlenen sıfır doğrultusu ile A ve B noktaları arasındaki açılar da okunur. Hesaplanması istenen miktarlar da e uzaklığı ile y v y.,, y 3 açılarıdır. (*) Konu OTTO KOLL-, 1903, GEODATISCHE RECHNUNGEN MITTELS DER RECHENMASCHINE, isimli eserden derlenmiştir. M

8

9 a -f j8 +y + y + y = 400 olduğu görülmelidir. Z S Merkezlendirme elemanlarının kontrollü olarak bulunabilmeleri için iki yardımcı üçgenden yararlanılır. Böylece iki defa hesaplanacak elemanların ortalama değerleri dönüştürme işleminde kullanılacaktır, e uzunluğu, dönüşümü yapılacak gözlemin ait bulunduğu nirengi kenarın 1/41 i inden daha büyük olma-, malıdır. -=- -- ^GÖZEBMLERtir MERKEZE'""DÖNÜŞTÜRÜI,MESl :.- S noktasından yapılmış olan gözlemler sıra ile a v a 2' a 3 doğrultularıdır, e uzaklığı ya doğrudan doğruya ölçülmüş veya önceki kısımda anlatıldığı şekilde hesaplanmıştır. SN doğrultusunun sıfır doğrultusu ile yaptığı a 0 açısı da *-ya ölçülmüş veya önceki kısımda bulunan y 1(» açılan yardımıyla hesaplarfacaktır. S x, S 2, S 3 kenarları 1 m. yaklaşıklıkla hesaplanabileceği gibi bu de- ğerler kanava üzerinden de alınabilir.. -- (Şekil : 1) de B ve A noktalarının sıfır doğrultusu ile yaptıkları açı ölçülmüş olacağından bunlara sıra ile (,, x -\-,, ) ve y., açıları eklenip ortalaması alınarak Ig doğrulukla a 0 açısı hesaplanır. (Şekil : 2) de görüleceği gibi : ı = a ı «o 1 2 = a 2 «o r (9) 3*?3 = fl3 & 0 J

10 olur. g düzeltme miktarları küçük açılar olduğundan yaklaşık bir formül ile hesaplanabilirler. Genel bir çözüm için P nirengi noktasında merkez dışı bir noktaya (Z) gözlem yapıldığı dikkate alınarak, düzeltme miktarları : olur. Düzeltme miktarlarıntn grat saniyesi cinsinden bulunması için» = alınmalıdır. Neticede merkeze dönüştürülmüş doğrultular : SAYISAL ÖRNEK : Örnek, merkezlendirme elemanları ölçülemeyen bir problemden alınmıştır. Çizelgelerden ilki merkezlendirme elemanlarının hesaplanışını göstermektedir. Hesabın-yalnız tek üçgene ait olan kısmı bulunmakta, diğer üçgen için yapılan hesaplama görülmemektedir. Hesaplama sırası kısaca şöyle olacaktır : 1. ölçülmüş olan ( a ), (p) açılarıyla (b) bazı çizelgeye yazılır. 2. Çizelgedeki formülleri izleyerek, sırayla, N ve S noktalarına ait C,A,B katsayıları hesaplanır. Katsayılardan da X ve Y değerleri bulunur, 3. Koordinatlar yardımıyla S den N ye giden semt kontrollü hesaplanır. 4. (e) kenarı kontrollü hesaplanır. 5. (y) açılan formülerine uygun olarak hesaplanır. 6. Diğer üçgen için ûe aynı sıradaki işlemler uygulanır. İkinci çizelge S noktasından yapılmış gözlemlerin merkeze dönüştürülmelerini göstermektedir. Hesaplama sırası şöyle olacaktır : 1. Her iki hesaptan bulunan (e) kenarını nortalama değeri çizelgedeki ye rine yazılır. (îyi bir ölçü yapılmış ise bulunan e değerleri birbirine yakın ola caklardır. Kaba hata görüldüğünde ölçüler yenilenmelidir.) 2. A ve B noktalarıma sıfır doğrultusu ile yaptığı açılar ve (y) açıları yar dımıyla ( a 0 ) cihetleme açısı iki hesap için ayrı ayrı bulunur, ortalaması alı narak çizelgedeki yerine yazılır. 3. ölçülmüş doğrultular ve S kenarları çizelgeye yazılır. 4. Çizelgede belirtile» formüller izlenerek ( ) düzeltmeleri hesaplanır. 5. Bulunan düzeltmeler ölçülmüş doğrultulara eklenerek dönüştürülmüş doğrultular elde edilir. (Örnekte 2 numaralı gözlem sıfır olduğundan dönüştü rülmüş değeri, sıfır kalacar şekilde, değiştirilerek yazılmıştır.)

11

12 Kadastroda Sabit Noktaların Korunması Yazan : Enver ÖZTÜBK Harita ve Kadastro Mühendisi Bilindiği gibi, basit tarifi ile haritacılık, yer yüzündeki şekillerin bazı jeo-dezik usullerle kâğıt üzerine geçirilmesidir. Bunun bir de tersi olan bir işlem cardır : Aplikasyon. Yer yüzü şekillerini kâğıda geçirdikten sonra o kâğıt üzerinde (yani harita üzerinde) yapılacak bazı teknik çalışmalar başka bir ^deyimle haritada yapılan değişiklikleri yer yüzüne aktarmak gerekmektedir. Örneğin harita üzerinde belirtilmiş bir kara yolu, bir demiryolu güzeıgahım, harita üzerinde belirtilmiş bir sulama ya da kurutma kanalları şebekesini zemine aplike etmek gerekebilir. O halde yer yüzü şekillerini kâğıt üzerine aktarmak için hangi merdivenle haritaya doğru çıkmış isek, harita üzerindeki teknik durumu zemine aktarmak için aynı merdivenle yere doğru inmemiz gerekiidir. Yerden haritaya çıkaıken kurmuş olduğumuz merdiven, haritadan yere inerken bozulmuş olursa harita üzerindeki teknik bilgiyi zemine aktaramayız. Meslek deyimiyle aplike edemeyiz. İşte birinden diğerine geçişi sağlıyan bu merdivene biz nirengi şebekesi ya da nirengi ağı diyoruz. İçinde bütün sabit noktalan toplayan nirengi ağı. öyleyse kurulan bir niıengi şebekesinin bozulmadan yerinde durması, yıllar yılı durması şarttır. Gerek kadastral gerek başka amaçlarla olsun yapılan haritaların teknik özelliğini kaybetmeden kalabilmesi büyük çapta merdiven diye nitelendirdiğimiz niıengi şebekesinin devamlılığına bağlı kalmaktadır. Konu, haritacılığı göz önüne alarak incelenmelidir. Fakat ben burada, Ta- - pulama işinde çalışan bir Jdmse olarak diğer çalışma alanlarının psikolojik yabancılığından kurtulmak içle konuyu kadastro çalışmaları içinde eleştirmek istiyorum. Kadastral paftaların zemine uygulanması daha çok gayrimenkul anlaşmaz lıkları halinde olmaktadır. Bir anlaşmazlığın halli için gidilen mahkeme keşfin de fen elemanı elindeki haritayı zemine uygularken çok zaman sabit nokta bu lamıyor, ölçülerini bir poligon noktasına dayandıramadığmdan, bina köşele rinden, parsel köşelerinden, yol kavşaklarmdan yararlanmağa çalışıyor. Yapı lan iş de haliyle kaba bit iş oluyor. Tarafların hukukunu korumak gerekirken çok zaman sağlam olmayan ölçüler sonucu tarafların hukuku zedeleniyor. Hal buki zamanında tesis edilmiş olan noktalar yerlerinde korunabilseler aplikas yon işlemi sadece tecviz içinde hatalı olacağından tarafların hakları daha ke sin ve keskin bir şekilde belirir. Böyle bir kesinlik adlî kuruluşun itibarını da (halk arasında). devletin itibarını ^a yükseltir. ; ;... _

13 0 halde sabit noktaları nasıl korumalıdır? Bü sorunun cevabini burada ~ benîm" verebilmem imkânsızdır.' Konu çetin bir konudur, üzerinde durulması hem de ısrarla durulması gereken bir konudur. Ben sadece davayı ortaya atıyoıum. Bu arada aklıma gelen bir kaç tedbiri de bildirmek istiyorum. îleri süreceğim tedbirlerin içinde işe yarayanı olabilir, olmayabilir ayrı bir iştir. Asıl iş, sabit tesislerin yeryüzünde korunmasını mutlak surette sağlamaktır. Çetin bir problemdir; belm de bazı tedbirlerin belirli zamanlar içinde tecrübe edilmeleri ile çözümlenebilecektir. Benim burada ileri süreceğim usul şudur : Nirengi, kestirme, poligon v.b. bütün taşları yer altma gömmek lazımdır. Taşın önemine uygun olarak yeteri kadar derinliğe gömmek. Yer yüzündeki her şey iki yönden aşınmaya maruzdur. Biri tabiatın aşındırması, diğeri ise in-. sanın aşındırması. Bu ayırımı, tabii aşındırılma, kasıtlı aşındırılma şeklinde yapmak daha uygun olacaktır. Hangisi olursa olsun yer yüzünde bulunan büktün cisimler aşınmaya mahkûmdur. Kaldıki yerin altı bu konuda çok emindir. -Kimyevi bir. değişikliğe uğramamak şartı ile bir cisim yer altında yıllar yılı kalabilmektedir. O halde bütün sabit nokta taşlarımızı yer altına gömelim diyorum. Böylelikle onların varlıklarını korumuş oluruz. Tabii bununla i bitmez. Bir sabit noktanın varlığını korumak bir temel tedbirdir. Ama amaç değildir. Amaç, o noktanın her arandığında hizmete hazır olarak el altında bulun-, maşıdır. Yer altına gömülen bir taş daima vardır ama gözden uzaktır. O hal- ÛQ,bu taşı arandığı zaman bulabilmek için çareler düşünmek gereklidir.. Üç çare akla geliyor : 1 Sağlam bir üst tesis 2 Jeodezik metod 3 Mekanik bir alet kullanmak. 1 Sağlam bir üst tesis : Burada düşünülen üst tesisin niteliğini belirtmeden önce hemen şunu söylemek yerinde olacaktır : Nirengi şebekelerinin kurulmalarına ait temel esaslardan biri sayılan 33 grattan küçük 133 gratdan büyük iç açı olamaz hükmünü 4. derece nirengiler için genişletmelidir. 33 rakkammı mümkün olduğu kadar aşağıya, 133 rakkamınıda yukarıya çıkarmalıdır. Böylelikle nirengi ağlarının kuruluşlarında daha çok hareket serbestisi kazanılacaktır. Bu da bize nirengi noktalarını mümkün olduğu kadar tepeler üzerinde, yol kenarlarında, sabit bir tesisin (su deposu gibi) yanında ya da üzerinde almak imkânını, başka bir deyimle daha sağlam röperler yapmak, daha sağlam siciller tutmak olanağını verecektir. Nirengi noktalarının sicilleri büyük bir titizlikle tutulmalıdır. Hatta denebilirki iyi düşünülmüş, iyi hazırlanmış bir İNirengi sicil yönetmeliği» yayınlanmalıdır. Sağlam bir sicil yer altındaki bir sabit noktayı bulmakta yüzde seksen civarında kolaylık sağlayacaktır. Geri kalan yüzde yirmi belirsizliği de diğer tedbirlerle gidermek mümkündür. Şimdi diğer tedbirlerden biri olan sağlam üst tesise dönelim. Sabit noktalar üzerinde ağaçtan yapılacak üst tesisler ömürsüzdür. Bu noktalar üzerinde, yüksek gerilimli elektrik hatlarını taşıyan ve adına pilon denilen çelik tesislerin küçüğünü kurmalıdır. Pilonların yükseklikleri yanılmıyorsam 4 metre kadardır. Zeminde tabanları 4X4 olmak üzere 16 m karelik bir alanı kaplarlar. Bizim nirengi için yapacağımız tesisin yüksekliği 2 m ve zemin boyutlarıda 2 ger metre olsa yeter. Böylelikle ağaca nazaran çok daha dayanıklı bir üst tesis meydana getir- 40.

14 miş oluruz. Bu tesisler bir başka yönden de işe yararlar. Arazinin çok düz ya da ağaçlık olduğu yerlerle bu tesisler üzerinde yükselerek rasat imkânı sağlanabilir. Yani bunlardan bazı yerlerde rasat kulesi olarak yararlanılabilir. Düşünülen bu tesislerin avantajları yanında dezavantajlanda vardır. Bir defa masraflı tesislerdir. Fakat sanıyorum ki bunların masrafları üç-beş senede bir kadastro yenilemenin masrafından çok daha azdır. İkinci dezavantaj da maden olmaları dolay isiyle bazı kötü niyetli kimseler tarafından sökülebilecekleridir. Zira tabiatın olumsuz etkilerine çok zaman çare bulunabilir ama insanların kasıtlı hareketlerine kolay kolay engel olunamamaktadır. Fakat buna da bir çare düşünülebilir. Şöyle ki, köy kanununa konacak bir madde ile köy koruyucusı* devamlı olarak bu tesisleri kontrol eder. Kök koruyucusu zaten köy arazisini hemen her gün dolaşmaktadır. Yıkılmış ya da sökülmüş bir tesise rastladığında bunu muhtarlığa bildirir. Muhtarlık en geç bir hafta içinde bunu bölgede Tapu - Kadastronun hangi dairesi varsa ona bildirir. Ve bu daiıe durumu derhal bakım ekibine bildirir. Motorize olarak kurulması gerekli olan bakım eki-,5» bi, ihbar şdilmiş olan bu üst tesisi onarır. Böylelikle üst tesislerin devamlılığı bağlanmış olur. Sabit noktaların yerlerinden sökülmelerini cezai müeyyideye bağlayan bîr kanun maddesi vardır, ama hep biliyoruz ki bu maddenin faydası yoktur. O halde tedbir başka yönde olmalıdır. 2 Jeodezik Metod : Gerek bu tedbir gerekse bundan sonraki tedbir sa dece ortaya atılan tekliflerdir. Üzerlerinde araştırma yapılmamış, yapılamamış tır. Geniş geniş eleştirilmesi, bir sonuca varmaya çalışılması gereklidir. Ortaya öyle; bir ölçü metodu koymalı ki aranan nokta civardaki bilinen ve görülenler yardımıyla kolay ve çabuk bulunabilsin. Bu ölçü metodu yeni bir kestirme şekli mi olur, plançete işlemi gibi bir işlem mi olur artık bu, araştırma sonunda belirecektir. 3 Mekanik bir alet kullanmak : Araştırılmaya değer bir konu da bu oluyor. Makine tekniğinin çok ilerlemiş olduğu bugün, insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Yerin altına gömülen taşların içine birer tane mıknatıs çubuğu koymalı. Bu çubuğun tesiri bir iki metre, mümkünse daha çok etrafa dağılmalı. Elimizdeki pusulaya benzer bir aletle ve evvelce yapılmış olan sağlam bir sicille manyetik tesir alanının içine kadar girmeli. Taşın içindeki mıknatıs çu buk elimizdeki aletin ibresini etkileyecektir. Böylece ibrenin gösterdiği "yerde ~ taşın bulunması sağlanacaktır. Düşünülen böyle bir alet, mıknatıs esasına göre ~ değil de başka bir esasa göre de olabilir. Arkadaşlarımızdan çeşitli teklifler, fikirler gelecektir. Daha uygun bir teklif davayı çözebilir. Sonuç olarak şunu söylemek isterim, ileri sürülen teklifler, çok kısa meslek hayatım içinde göıdüğüm bir gerekliliğin tabii sonucudur. Bu gereklilik de Kadarstroda sabit noktaların muhakkak korunmasıdır. Birinci Beş Yıllîk plân uygulamasında da acı bir gerçek olarak beliren «Kadastronun yaşammadığı» konusuna dikkatle ve acele eğilmek zorunluğu vardır. Bu zorunluk yalnız kadastronun yaşatılması bakımından da değildir. Çok yakın-bir gelecekte Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiyede harita yapan önemli bir kuruluş teline gelecektir. Her şeyin ihtisaslaştıgı bir ortamda bu kaçınılmaz bir oluşum kanunuıur. öyle ise bizim şimdiden eksiklerimizi tamamlama yoluna girmemiz zorunludur. 41

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır.

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. D = t. C Hız, havanın n kırılma indisine, kırılma indisi de nem, basınç dalganın

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '. İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin

Detaylı

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA GRUBU Kenan SÜRGİT (Başkan) Nabi DÎNÇER Ülker KOKSAL Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yaymları: 107 TÜRKÎYE

Detaylı

Dergimiz sayfalarmm, meslektaşlarımıza ve mesleğimize Mgi duyanlara açık bulunduğunu zevkle ifade ederken hepimize hayırlı olmasını dileriz.

Dergimiz sayfalarmm, meslektaşlarımıza ve mesleğimize Mgi duyanlara açık bulunduğunu zevkle ifade ederken hepimize hayırlı olmasını dileriz. Bir cemiyet hayatına kıyasla 10 yıl gibi kısa bir mazisi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimiz ve ihtisas Odamız* 7303 sayılı kanım ffle muaddel 6235 sayılı kamunla kendilerine verilen, mesleğin

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz?

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz? ğitim programında aktif roi oynayabilir. İkincisi; üniversitenin laboratuvar imkânları çok daha geniştir. Böylece, elemanın deneylerle ilgili olan gelişiminde de üniversite iyi bir baz sağlayabilir. özellikle

Detaylı

1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m

1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m 1/5000 STK Haritalarda İdenîifikasyon ve Faydaları m 1 GİRİŞ :. ; M, Emin EKTÜEK [**] 1969 yılında Karlsruhe'de yapılan Potoğrametri Haftasında, Potoğrametrik Haritanın Proje Parametreleriyle ilgili olarak

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENGINEERING KEVIEVV T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASJ YAYIN ORGANI I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TKCHNICAL TOPICS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ 20-21 MART 2012 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye de iş hayatına. yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 *

Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye de iş hayatına. yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 * ODTÜ Gelişme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 2009, 1-40 Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye de iş hayatına yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 * Behlül Üsdiken Sabancı Üniversitesi, Yönetim

Detaylı

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını '* İki ayda

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler

1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler SANAYİİN GEUŞMESİHBE EĞÎTMN KÖLÜ I GtRİŞ II _ SORUNLAR 1 Bdlgi açığı 2 Eleman açığı 3 Gelir farklılıkları 4 Bilgi ve mal seçimindeki güçlükler ÏH TEMBİHLER 1 Öğretim kurumları ile işbirliği 2 Teknolojinin

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Coğrafyacılar Derneği ve Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Editörler : Prof. Dr. Yılmaz Arı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu Doç. Dr. Kirami Ölgen BALIKESİR,

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ C 1 L T : 12 YASAMA YILI : 2 DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ >>-e«20 nci Birleşim 20 Kasım 1982 Cumartesi I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ II. YKLAİMA III. BAŞKANLİK DÎVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI 1. Sovyetler

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı