12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI"

Transkript

1 12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI HAZIRLIK ÖDEVLER UYGULAMA ÇALI MALARI KONU TESTLER TABLOLAR VE FRELENM B LG LER ESER ÖZETLER Ali Malik KAYABA I Metin BARAK 3. BASKI

2 ANKA E M YAYINLARI D YASAL UYARI Bu yay n her hakk sakl r. Hangi amaçla olursa olsun ço alt lmas, yay nlanmas size MADD ve MANEV sorumluluk yükler. Bu yasa a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu u pe inen kabullenmi say r. (Belirtilen yasal uyar ya ayk bir durum gözlemledi inizde bize bildirirseniz, milli gelirin kaybolmas ve hak ihlalini engellemi olursunuz. Hassasiyetiniz için imdiden te ekkür ederiz.) HAZIRLAYANLAR Ali Malik KAYABA I & Metin BARAK KAPAK ZG Sevgi KAYABA I Abdullah ERD BASKI (0312) Ankara BASKI TAR Ekim REFERANS Bu kitap Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarihli ve 197 say kurul karar yla kabul edilen 9, 10, 11, 12. s f Türk Edebiyat, ders ö retim program ve ÖSYM (LYS-3) sorular esas al narak haz rlanm r. YAYIN TEM VE B LG DESTEK HATTI 75 TL ve üzeri sipari lerde (0505) KAMU HAT anka e itim yay nlar WEB: Yay nlar zla ilgili her türlü görü, öneri ve iste inizi lütfen bizimle payla z. & Mailleriniz en k sa sürede cevaplanacakt r.

3 SUNU De erli E itimciler ve Sevgili Gençler, Önemli bir ihtiyac giderdi ini umdu umuz 12. S f Türk Edebiyat Konu Anlat ml Ödev ve Etkinlik Defteri nin 3. bask sizlerle bulu turman n heyecan ya yoruz. Neden böyle bir kayna n haz rlanmas na ihtiyaç duyuldu? Son y llarda yap lan LYS lerde Cumhuriyet Dönemi edebiyat yla ilgili sorular n a rl n artmas Yak n dönem Cumhuriyet edebiyat yla ilgili bilgi eksikli i ve savruklu unun bulunmas Müfredata uygun düzenlenmi geçerli ve gerekli bilgilerden olu an kaynaklar n az olmas Son s f ö rencilerinin okulundan ve ö retmenlerinden tam istifade edememesi ve LYS ye kadar olan dönemini planlayamamas gibi sebepler s ralanabilir. Elinizdeki kitab n özellikleri: Yeni müfredata ve LYS-3 e uygun ne eksik ne fazla konu anlat mevuttur. 12. s flar n tüm konular kapsamakta ve ö renmeyi sistematik hale getirmektedir. km soru örneklerine, konu peki tirici uygulama çal malar na, klasik sorulara ve testlere yer verilerek konular n de ik soru tarzlar yla tekrar edilmesi daha iyi kavran lmas hedeflenmi tir. renmeyi kolayla rmak için bilgiler maddelenmi hâlde sunulmu tur. renmeyi kolayla ran püf noktalar ve pratik bilgiler Anlat destekleyen özet, haz rl k ödevleri, uyar, not, hat rlatmalara ve görsel ö elere yer verilmi tir. airlerin tan nm iirleri, yazarlar n roman özetleri kullan larak o eserlere a inal k kazand rmak ve ö - rencilere edebiyat bilgi ve zevkini vermek hedeflenmi tir. Ders esnas nda ya da bireysel çal malarda defter olarak kullan labilmesi dü üncesiyle esere defterkitap özelli i de kazand lm r. Kitaptan en verimli bir ekilde yararlanmak için Haz rl k ödevi sorular konu i lenmeden önce ö renciye ödev olarak verilmelidir. Böylece ö renci derse haz rl kl gelmekte ve ders esnas nda ö rendikleriyle de konuyu daha kolay anlamaktad r. (Haz rl k ödevi sorular n ve kitaptaki tüm sorular n cevaplar konu anlat mlar n içinde mevcuttur.) Ders anlat esnas nda mümkünse fon müzi i e li inde iirlerin okunmas dersinizin daha zevkli geçmesine katk sa layacakt r. Uygulama sorular n tamam ya da bir k sm ve ÖSYS sorular konu anlat n bitiminde s f içi etkinli i olarak çözdürülebilir ve konunun peki tirilmesi sa lanabilir. Sonuç olarak Ö rencilerimizin en rahat anlayabilece i dilin Cumhuriyet Dönemi eserlerinde kullan lm olmas gerçeinden hareketle kitap sevgisi ve edebiyat zevki bu dönem edebiyat ile kolay ve rahat kazand labilir. Kültürümüzü gençli imize edebi eserler yoluyla tan tabilmek f rsat de erlendirebiliriz. Anka E itim Yay nlar olarak 12. S f Türk Edebiyat Konu Anlat ml Ödev ve Etkinlik Defteri ni ile ba ar za biraz olsun katk sa layabilirsek kendimizi bahtiyar kabul edece iz. Bu kaynaklar n gerçek de erini, siz de erli e itimciler ve çal may prensip edinen ö rencilerimiz belirleyecektir. Ayd nl k bir dünya ve ba ar bir gelecek dile iyle KKAT: Kitab zda kullan lan baz sembollerin anlam a da verilmi tir. Bestelenmi iir Not Uyar ÿ ifrelenmi Bilgiler

4 I. ÜN TE: CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATI... 7 retici Metinler... 7 Ço ku ve Heyecan Dile Getiren Metinler ( iir) Olay Çevresinde Geli en metinler (Hikâye-Roman-Tiyatro)... 8 Atatürk lkeleri ve nk laplar.. 9 Haz rl k Ödevi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat n Olu umu Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (I).. 12 Sezgicilik / Varolu çuluk Konu Peki tirici Uygulama / Test II. ÜN TE: CUMHUR YET DÖNEM NDE Ö RET MET NLER DENEME / Nurullah Ataç. 17 S.Kemal Yetkin / Cemil Meriç / Sabahattin Eyübo lu / Mehmet Kaplan MAKALE GEZ YAZISI / smail Habip Sevük ANI.. 22 Falih R fk Atay FIKRA Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi CUMHUR YET DÖNEM NDE III. ÜN TE: CO KU VE HEYECAN D LE GET REN MET NLER ÒÜÛÕ ÔÛÎ 1. SAF (ÖZ) R ANLAYI INI SÜRDÜREN R Saf (Öz) iirin Olu umu ve Temsilcileri Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (II).. 37 Sembolizm / Empresyonizm / Gizemcilik Necip Faz l K sakürek Cahit S tk Taranc Ahmet Muhip D ranas. 40 Ahmet Hamdi Tanp nar YED ME ALEC LER / Ziya Osman Saba Kenan Hulusi Koray / Sabri Esat Siyavu gil / Cevdet Kudret Solok / Muammer Lütfi Bah i Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU GERÇEKÇ R Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (III). 55 Gelecekçilik Naz m Hikmet Ran R fat Ilgaz.. 59 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi LL EDEB YAT ZEVK VE ANLAYI INI SÜRDÜREN R Ahmet Kutsi Tecer Orhan aik Gökyay Arif Nihat Asya Kemalettin Kamu/Zeki Ömer Defne

5 BE HECEC LER /Faruk Nafiz Çaml bel Enis Behiç Koryürek Yusuf Ziya Ortaç / Halit Fahri Ozansoy Orhan Seyfi Orhon.. 76 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi GAR P HAREKET (I.YEN ) ( ) Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (IV) / Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Orhan Veli Kan k Oktay Rifat Horozcu Melih Cevdet Anday Konu Peki tirici Uygulama / Test.. 91 Haz rl k Ödevi GAR P DI INDA YEN SÜRDÜREN R Faz l Hüsnü Da larca Behçet Necatigil Cahit Külebi Cahit Zarifo lu Adil Erdem Bayaz t Hilmi Yavuz / Sabahattin Kudret Aksal Bedri Rahmi Eyübo lu MAV HAREKET / Attila lhan Ahmet Oktay H SARCILAR Mehmet Ç narl / lhan Geçer / Munis Faik Ozansoy /Gültekin Samanc lu Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi NC YEN R ( ) kinci Yeni iirde Dil ve Anlat m Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (V) Dadaizm / Kübizm / Sürrealizm Edip Cansever Turgut Uyar Sezai Karakoç lhan Berk. 123 Cemal Süreya Ece Ayhan / Ülkü Tamer Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi NC YEN SONRASI TOPLUMCU R ( ) smet Özel Ataol Behramo lu Refik Durba Süreyya Berfe /Nihat Behram Konu Peki tirici Uygulama / Test SONRASI R Haydar Ergülen Hüseyin Atlansoy Konu Peki tirici Uygulama / Test CUMHUR YET DÖNEM NDE HALK A k Veysel at ro lu / Abdurrrahim Karakoç Karsl Murat Çobano lu / eref Ta ova / Â k Mahzuni erif / Â k Feymani. 150 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi

6 IV. ÜN TE: CUMHUR YET DÖNEM NDE OLAY ÇEVRES NDE OLU AN EDEB MET NLER ANLATMAYA BA LI EDEB MET NLER Hikâye / Roman Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (VI) / Realizm a) Milli Edebiyat Zevk ve Anlay Sürdüren Eserler. 160 Re at Nuri Güntekin Yakup Kadri Karaosmano lu Halide Edip Ad var / Mithat Cemal Kuntay Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi b) Toplumcu Gerçekçi Eserler Sabahattin Ali. 168 Sadri Ertem / Fakir Baykurt Kemal Tahir Orhan Kemal Ya ar Kemal / R fat Ilgaz Kemal Bilba ar / Samim Kocagöz Talip Apayd n / Abbas Sayar Aziz Nesin / Muzaffer zgü Dursun Akçam / Orhan Duru Tar k Dursun Kak nç / Tahsin Yücel. 177 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi c) Bireyin ç Dünyas Anlatan Eserler Mustafa Kutlu /Peyami Safa Tar k Bu ra / Abdülhak inasi Hisar Semiha Ayverdi / Halikarnas Bal kç Ahmet Hamdi Tanp nar Memduh evket Esendal Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi ç) Modernizmi Esas Alan Eserler / O uz Atay Sait Faik Esendal / Orhan Pamuk Yusuf At lgan / Vüsat O. Bener / Bilge Karasu Nezihe Meriç / Adalet A ao lu / Ferit Edgü Rasim Özdenören / Füruzan / nci Aral Fantastik Gerçekçilik / Nazl Eray Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi GÖSTERMEYE BA LI EDEB MET NLER Absürt Tiyatro / Epik Tiyatro Haldun Taner Güngör Dilmen Necati Cumal / Cevat Fehmi Ba kut Turan Oflazo lu / Refik Erduran / Recep Bilginer Turgut Özakman / Orhan Asena Konu Peki tirici Uygulama / Test. 225 Türk Edebiyat nda Yay mlanan Dergilerden Baz lar Cumhuriyet Dönemi Sanatç lar ifreleri Türk Edebiyat nda Baz lk ler Cevap Anahtarlar S fta Okunmas Gereken Eserler /Kaynakça. 240

7 Cumhuriyet in ilân yla yeni bir devlet kurma çabalar, Kurtulu Sava n n arndan yeni bir kültürün olu turulmas da gerekli k yordu. Bu amaçla bir dizi devrimi gerçekle tiren Mustafa Kemal, özellikle dil, tarih ve e itim alanlar nda köklü yeniliklere yöneldi. Önce Harf Devrimi (1928) yap ld, bunu Türkçenin sadele tirilmesini amaçlayan Dil Devrimi (1932) izledi. E itim ve kültür kurumlan artmas, toplumun her kesiminden insan n yeti me imkân bulmas edebiyat da etkiledi. retici Metinler: Deneme türü özellikle Cumhuriyet Döneminde geli mi tir. Deneme türünde özgün örnekler veren Nurullah Ataç n yaz lar türün bütün özelliklerini ta r. Sabahattin Eyübo lu ise ayn dönemde daha çok hümanist dü ünü ün yerle mesi, halkç bir kültürün olu mas na yönelik u - ra vermi tir. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat nda ad daha çok ba ka türlerde duyurmu edebiyatç lar n seyahat ve an türlerinde de yazd klar görülmektedir. Özellikle Falih Rfk Atay, Türkçenin bütün inceliklerini ta yan, ak anlat yla an ve seyahat yaz lar farkl boyutlar na ta Ö Z E T : I.ÜN TE r. Yayg nla an günlük türünün öncüleri ise Nurullah Ataç ve Salâh Birsel dir. Türk edebiyat n de ik dönemlerinde edebiyatç lar üzerine yap lan monografik çal Mizah edebiyat CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATI (1923- ) îç Ûµ ³ ïçîí ¹$²$ µ ³ ß²µ Ž¼ ± ³ ¾ ¼ ò Þ«± «¾» ± ô ¹»²9 Ì$ µ» Ý«³ ó ² ² µ ¾ µ ² ² Ó«º Õ»³ Ð Ž² ² ¹» ¼ ² ²»¼ ± ¼«ò malar da artarak sürmü tür. güldürürken dü ündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlay yla yeni boyutlara ula. Bu alanda Aziz Nesin, R fat Ilgaz, Muzaffer zgü gibi yazarlar ba ar örnekler verdiler. anka e itim yay nlar Ò : Co ku ve Heyecan Dile Getiren Metinler ( iir): iirde Cumhuriyet in ilk ku olu turan Millî edebiyatç lar yurt güzelliklerini dile getiren Anadolucu bir edebiyat geli tirdiler. Devletin giri imiyle kurulan Halk evleri, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlar arac - yla yeni bir kültür olu turulmak istendi. Anadolu ya da memleket iiri 1930 lu y llara kadar etkisini sürdürdü. Bu iire ilk tepki ç kard k- lar ortak kitab n ad ndan dolay edebiyat tarihine Yedi Me aleciler ad yla geçen topluluktan geldi. Hececi iirde as l a ama Ahmet Muhip ranas, Ahmet Hamdi Tanp nar, Necip Faz l K sakürek ve Cahit tk Taranc taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Her dönemde oldu u gibi 1940 l y llarda da iirden ölçü, uyak gibi rlar atarak yeni bir söyleyi e ula r. Bu çaba, serbest iirin yaynla mas sa lar. Yaln z eski iire de il toplumcu iiri de tepki olan Garip hareketi Orhan Veli Kan k, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday n ad ile an r. Üç arkada Varl k dergisinde ölçüsüz, uyaks z yeni bir iir ak ba lat rlar. Bu yoldaki iirlerini Garip adl bir kitapta toplarlar. Ayn dönemde sanata toplumsal bir görev de yükleyen sanatç lar n balar unlard r: fat Ilgaz, Cahit Irgat, Enver Gökçe, Ömer Faruk Toprak, Mehmet Kemal, Arif Damar, Ahmet Arif, Attila lhan. é

8 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat 1940 sonras kendine özgü iir dili ile Faz l Hüsnü Da larca, yeni iirin önde gelen ad r. Faz l Hüsnü Da larca d nda 1940 larda geli en yeni iirin ba ca temsilcileri Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Asaf Halet Çelebi, Cahit Külebi, Ceyhun Atuf Kansu, lhan Berk, Necati Cumal, Bedri Rahmi Eyübo lu ve Özdemir Asaf r. lhan Geçer, Feyzi Hal, Mehmet Çnar gibi airlerse geleneksel iirden yola ç karak yeni bir söyleyi e ula mak istediler. iirde, Garip hareketine tepki olarak çkan yeni iir ak kinci Yeni ad yla an r. kinci Yeni ak n öncüleri aras nda Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever in adlar say labilir. kinci Yeni ak da Türk iirinin geli im sürecinde yeni bir a amad r. Ò : Olay Çevresinde Geli en Metinler (Hikâye-Roman-Tiyatro): Türk hikâye ve roman 1930 lara kadar Millî Edebiyat etkisinde geli mi, 1930 dan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmi tir. Bu dönemde Yakup Kadri Karaosmano lu, Halide Edip Ad var, Re at Nuri Güntekin, Peyami Safa ve Memduh evket Esendal ustal klakan tlam yazarlard r. Y.Kadri Karaosmano lu, Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk toplumunun geçirdi i tarihsel a amalar konu edinir. Halide Edip Ad var, bireysel duygular yans tan romanlar n yan s ra toplumsal konulara da yönelir. R.Nuri Güntekin, duygusal bir gerçeklikle Anadolu ya, Anadolu insan n dünyas na e ilir. Peyami Safa, bireyin öne al nd, ruh çözümlemelerine dayal bir roman geli tirir. Memduh evket Esendal ise emekleriyle ya ayan küçük insanlar konu edindi i öyküleriyle öne ç kar. Ça da Türk edebiyat nda öykü ve roman, gerçekçili in yorumlar na ba olarak tek bir çizgide geli mi tir. Sabahattin Ali toplumsal çizgiyi geli tirir. Sait Faik Abas yan k ise toplumsal sorunlardan çok ayd n bireyin küçük dünyas na yönelen duyarl yla yeni bir öykü anlay getirdi. Samim Kocagöz kasaba insanlar n sorunlar gerçekçi bir tutumla yans rken, Orhan Kemal toplumcu sorunlara e ildi. Halikarnas Bal kç da ya amlar denize ba insanlar n dünyas sergiledi. Yine bu dönemde Samet A ao lu ile Tar k Bu ra ise de ik bir öykü anlay yla bireyin iç dünyas yakalamaya çal lar l y llara gelirken, eski ve yeni ku aktan Kemal Bilba ar, Samim Kocagöz, Talip Apayd n, Necati Cumal, Fakir Baykurt gibi sanatç lar n öykü ve romanlar yla köyü konu edinen zengin bir edebiyat olu ur. Köy roman olarak an lan bu dönem eserlerinin en tan nm örne ini de lanlar n Öcü ile Fakir Baykurt vermi tir. Ya ar Kemal ve Kemal Tahir in köy gerçe ini de ik boyutlar yla yans tan romanlar günümüz Türk edebiyat nda seçkin örnekler aras ndad r. Öyküde ise bireyin öne al n-, olaylar n de il, durumlar n irdelendi i ve biçim kayg n a r bast görülmekte, gerçe in bütün yönlerinin ortaya ç kar lmas amaçlanmaktayd. Cumhuriyet Dönemi tiyatromuz; Musahipzade Celâl, Cevat Fehmi Ba kut, Necati Cumal, Refik Erduran, Orhan Asena, Turan Oflazo lu, Güngör Dilmen, Haldun Taner, Memet Baydur gibi yazarlar n oyunlar yla hayli nitelikli eserler kazand. Günümüz Türk edebiyat nda iirden öykü, roman ve tiyatroya her alanda bir çok seslilik ve çok boyutluluk görülmektedir. Bunda çeviri eserlerle yeni bilgilerin, tarih, toplumbilim alan ndaki inceleme ve ara - rmalar n katk büyüktür. Günümüz Türk iiri toplumsal temalardan bireysel duyarl klara, en uç biçim denemelerinden gelenekten yararlanan söyleyi lere zengin bir birle im görünümündedir. Ça da Türk edebiyat nda öykü ve roman d ndaki düz yaz ya dayal türlerin as l geli imi Cumhuriyet ten sonrad r. è anka e itim yay nlar

9 ATATÜRK LKELER Cumhuriyetçilik: Milli egemenli in hakim k nd yönetim biçimidir. Halkç k: Siyasal aç dan kalk nmada, yönetimde, ulus ve devlet imkânlar n kullan lmas nda halk yarar n gözetilmesi demektir. Milliyetçilik: Dil, tarih ve kültür birli ine dayal ulus ve milletin mutlak ve temel bir de er oldu unu kabul eden bir anlay r. Laiklik: Din i leri ile devlet i lerinin ayr tutulmas demektir. Devletçilik: Gerekti inde devletin milletimiz ad na memleket ekonomisini kontrol alt nda bulundurmas anlam ifade edilmektedir. nk lapç k (Devrimcilik): Akl n, bilimin ve ça n gerektirdi i yeniliklerin, toplumun ihtiyaçlar do rultusunda yap lmas r. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat Ò : ATATÜRK NKILAPLARI Sosyal alanda yap lan ink laplar: k k yafette de iklik, tekke ve zaviyelerin kapat lmas, takvim, saat ve ölçülerde yap lan de i- iklikler, apka Kanunu, Türk kad na tan nan haklar. Siyasal alanda yap lan ink laplar: Cumhuriyetin ilan, saltanat n kald lmas, halifeli in kald lmas, çok partili hayata geçi denemeleri, 1924 anayasas n kabul edilmesi. itim alan nda yap lan ink laplar: retimin birle tirilmesi, millet mekteplerinin aç lmas, harf devrimi, medreselerin kapat lmas, Türk Dil ve Tarih Kurumlar n kurulmas, üniversite reformlar. Hukuk alan nda yap lan ink laplar: Te kilat Esasiye Kanunu, Yeni Anayasan n kabulü, Medeni Kanunun kabulü, Türk Ceza Kanunu, Mecellenin kald lmas, eriyye mahkemelerinin kapat lmas. Ekonomik alanda yap lan ink laplar: ür Vergisi nin kald lmas, zmir ktisat Kongresi, Tar m Kredi Kooperatiflerinin kurulmas, Kabotaj Kanunu, Sanayi Te vik Kanunu, 1. ve 2. Kalk nma Planlar n yap lmas, Ticaret ve Sanayi Odalar n kurulmas 29 Ekim 1923 Cumhuriyet in ilan 3 Mart 1924 Cumhuriyet Sonras Kronolojik Tarih Halifeli in kald lmas Tevhi-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 8 Nisan 1924 eriye mahkemelerini kald ran yeni Mahkemeler Te kilat Kanunu nun kabulü 25 Kas m 1925 apka devrimine ili kin kanunun kabulü 30 Kas m 1925 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapat lmas na Dair Kanun 26 Aral k 1925 Uluslararas Takvim ve Saat Hakk ndaki Kanunlar n kabulü 17 ubat 1926 Türk Medeni Kanunu nun kabulü 1 Kas m 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk nda Kanun 1 Nisan 1931 Ölçüler Kanunu 26 Kas m 1934 Lakap ve Unvanlar n Kald lmas na Dair Kanun 3 Aral k 1934 Baz K yafetlerin Giyilemeyece ine Dair Kanun 21 Haziran 1934 Soyad Kanunu nun kabul edilmesi 3 Aral k 1934 Kad nlara seçme ve seçilme hakk n tan nmas 14 May s 1950 Demokrat Parti (DP) nin seçimle yönetime gelmesi 27 May s 1960 Askeri darbeyle DP iktidar n sona erdirilmesi 12 Eylül 1980 Askeri darbenin gerçekle mesi anka e itim yay nlar ç

10 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat HAZIRLIK ÖDEV 1. Cumhuriyetin ilk y llar ndaki edebî zevk ve anlay n nas l oldu unu belirleyerek yaz z. Ò : 2. Varolu çuluk ak n özelliklerini ve temsilcilerini yaz z. 3. Sezgicilik ak n özelliklerini yaz z. 4. Cumhuriyet dönemi edebiyat nda i lenen konular yaz z. EVLADIM KAÇ KERE SÖYLED M SANA EVE ÖDEV GET RME D YE! Cumhuriyet dönemi edebiyat n genel özelliklerinden be ini yaz z. ïð

11 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATININ OLU UMU 29 Ekim 1923 te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ülkemizde yeni bir dönem ba lam r. Bu dönemde olu an edebiyata Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat diyoruz. Osmanl mparatorlu undan milli devlete geçi, bütün kültür hayat - za ve edebiyat za derinden tesir etmi tir. Osmanl Devleti uzun y llar y n sanc lar çekmi, y geciktirecek birtak m geçici tedbirlere ba vurmu ve geli en Avrupa karnda ise a k duygusuna kap lm r. Bu dönemde siyasi, sosyal birçok olay ya anm ve birbirinden farkl fikir hareketleri ortaya ç km r. Bunlardan baz lar öyle s ralayabiliriz: Manevi temeller sars lm, Bat taklitçili i artm, Atatürk ilkeleri nda ça da medeniyet seviyesine ula ma seferberli i ba lat lm, fakirlik ve geri kalm k sürmü, sa -sol denilen ideolojik çat malar ya anm, Atatürkçülük, sosyalizm, milliyetçilik, s- lâmc k gibi fikir hareketleri ortaya ç km, II. Dünya Sava, k tl k llar, çok partili sisteme geçi, ihtilâlleri gibi konular edebiyat dünyam da etkilemi tir. Ò : Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat n Genel Özellikleri Tanzimat edebiyat yla dilde ba layan sadele me hareketi amac na ula, konu ma dili ile yaz dili aras nda belli bir denge kurulmu, eserlerde sade bir dil tercih edilmi tir. Milli edebiyat zevk ve anlay Cumhuriyet in ilk yllar nda devam etmi tir. air ve yazarlar eserlerinde Anadolu ya yönelmi, halk n dertlerini ve Anadolu nun güzelliklerini i lemi, özellikle Atatürk ink lâplar ve ça da kla ilgili konulara da yer verilmi tir. Bu konular yan nda milli mücadele ruhu, modern hayat n getirdi i s nt lar, ideolojik yakla mlar, memleket sevgisi, yeni bir devlet kurman n heyecan eserlere yans r. Bu dönem roman ve hikâyelerinde köy ve kasaba hayat, i ve i çi sorunlar, köyden kente göç, gecekondu hayat, ku aklar aras çat malar, yurt d nda çal anlar n hayat, ekonomik s nt lar, yaln zl k, Bat la ma, Türk tarihi ve insan psikolojisi gibi konular s kça i lenmi tir. Bu dönem airleri, hece ölçüsünü, yerli bir iir ölçüsü olarak kullan-, serbest ölçülü iirler de yazmaya ba lam lard r. iir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme alan nda büyük geli meler olmu ba ar eserler verilmi tir. Tiyatro alan nda çeviri ve uyarlama eserlerin sahnelenmesine devam edilmi tir. Roman ve hikâyede realizm ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana km r. anka e itim yay nlar Psikoloji alan nda gerçekle tirilen ilmi çal yararlan lm r. malardan bu dönemde Bat dan gelen anlat m biçimleri memleket edebiyat zevkiyle ba ar - bir ekilde kullan lm r. Birinci ve kinci Dünya Sava aras nda Bat dünyas nda ortaya ç - kan ve bireyin bunal esas alan edebi hareketlerden yararlan l- r. (varolu çuluk, sürrealizm vs.) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat nda belli ilkeler etraf nda toplanan baz topluluk ve anlay lar ortaya ç km r. (Garipçiler, II.Yeniciler vs.) Hat rlatma: Bir milletin co rafi çevresi, iktisadi, dinî, hukuki, ahlâkî, askeri, ekonomik ve siyasi hayat yla edebiyat aras n- daki ba lant lar çok aç kt r. ïï

12 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat CUMHUR YET DÖNEM NDE ETK OLAN AKIMLAR (I) SEZG K (Entüisyonizm) Ò : Henri Bergson ak n kurucusudur. Bergsonculuk olarak da adland lan sezgicilik, akl kurallardan ba ms z bir kavray yetene i olarak betimler. Rasyonalist (ak lc ) görü e kar çkm lar sezgiye önem vermi lerdir. Sezgicili e göre bilginin, özellikle de felsefi bilginin kayna ve temeli sezgidir. (Henri Bergson) VAROLU ÇULUK (Egzistansiyalizm) lk olarak Alman dü ünür Martin Heidegger taraf n- dan ortaya at lm (1927), kinci Dünya Sava y llanda Frans z dü ünür ve romanc Sartre'nin benimsemesi ve edebiyata uygulamas ile bütün dünyada yayg nla r. nsan n kendi de erlerini kendinin olu turabilece ini; (Jean Paul Sartre) gelece ini yine kendisinin kurabilece ini savunan bir felsefe ak r. Sanatç lar, yap tlar nda insan n kendisini mas gerekti i, hür olmaya mecbur oldu u gibi konulan i lemi tir. nsan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra olmak istedi i gibi olur. nsan bütünüyle özgür olmal r. Temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Gide, Samuel Beckett, Franz Kafka anka e itim yay nlar ÍÑÎËæ Sorun, gerçekli e, öykü yazar olarak bakmak de ildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çal an insanr. Kendini anlamaya, anlamland rmaya çal mak, ba ka bir deyi le kendi yazg sorgulay p üzerinde dü ünme zorunlulu u duymak insani bir gereksinimdir. Bunun pe inden ko arsan z var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bak aç sunar. Olan bitenleri bu baaç yla de erlendirirsiniz. Bu dü ünceleri ileri süren bir yazar a dakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? A) Hümanist B) Ak lc C) Sembolist D) Varolu çu E) Gerçeküstücü LYS-2011 Cevap: D «ß Ž ² ïçêïž¼» ܱ ¼» ¹ ²¼» µ ² Þ«² ³ Õ«Œ ¼ µ µ $ $ uz Aral, zaman ndaki varolu çuluk, sorunlu tiplerin hasta dü ünceleri olarak alg lam Ku. Belki de Bunal m olarak da tan mlanan Türkiyeli varolu çular n ne kadar absürt bir ura içinde olduklar hicvetmi. Oturdu u sandalyeden, durup dururken f rlay p f rlay p (nedensizce) kar ndaki duvara kafas çarpacak (duvara toslayacak) kadar kafay yemi tipler olarak betimlemi tir. ïî

13 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat Ò ïí

14 CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATININ OLU UMU Konu Peki tirici Uygulama A. da verilen cümlelerin kar na do ru ise (D), yanl ise (Y) yaz z Cumhuriyet Dönemi yazar ve airleri Memleket edebiyat zevkiyle Bat 'dan gelen anlatma biçimlerini ba ar bir ekilde kullan lm lard r. Cumhuriyet Dönemi edebi eserlerinde Anadolu insan n hayat, zevkleri, Anadolu nun güzellikleri gibi konular çok i lenmi tir. Sanatç lar psikoloji ve psikiyatri alan nda yap lan ilmî çal malardan yararlanm lard r. Bu dönemde stanbul a ve stanbul insan na yönelen sanatç lar Anadolu yu ihmal etmi lerdir. Bu dönemdeki eserlerde a r ve sanatl bir dil tercih edilmi tir. Eserlerde Atatürk ilke ve ink lâplar ve ça da k gibi konular da i lenmi tir. Roman ve hikâyede realizm ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana ç km r. Bat dan gelen edebiyat ak mlar (varolu çuluk, sürrealizm) bu dönem sanatç lar etkilemi tir. iir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme alan nda fazla bir geli me olmam r. iirler sadece hece ölçüsüyle yaz lm r. Milli edebiyatla ba layan dilde sadele me hareketi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat nda da devam etmi tir. Cumhuriyet Döneminde konu ma dili ile yaz dili aras ndaki fark artm r. Cumhuriyet Döneminde kurulan ilk siyasi parti Halk F rkas d r. Halifeli in kald lmas ndan sonra Cumhuriyet ilan edilmi tir. B. daki cümlede bo b rak lan yere uygun kelimeyi yaz z ak ilk olarak Alman dü ünür Martin Heidegger taraf ndan ortaya at lm (1927), kinci Dünya Sava y llar nda Frans z dü ünür ve romanc Sartre'nin benimsemesi ve edebiyata uygulamas ile bütün dünyada yayg nla r... ak l, zihin ve soyut dü ünme kar nda sezgiye hem öncelik, hem de üstünlük tan yan felsefe ak r. Henri Bergson ak n kurucusudur. Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâyesinde..... ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana ç km r alan nda gerçekle tirilen ilmî çal Türk edebiyat nda yararlan lm r. malardan Cumhuriyet Dönemi Varolu çuluk, sezgicilik gibi edebiyat nda ortaya ç kan, ki inin bunal esas alan edebî ak mlardan yararlan lm r. Varolu çuluk (egzistansiyalizm) ak.... edebiyata uygulam r. 7. Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Gide.... ak n temsilcileridir sezgicilik ak n kurucusudur Mustafa Kemal, özellikle dil, tarih ve e itim alanlar nda köklü yeniliklere yöneldi. Önce. Devrimi (1928) yap ld, bunu Türkçenin sadele tirilmesini amaçlayan. Devrimi (1932) izledi. Cumhuriyet ilan edilmeden önce 1 Kas m 1922 de...., Cumhuriyet in ilan ndan sonra ise 3 Mart 1924 te..... kald lm r. Descartes in Dü ünüyorum öyleyse var m. felsefesine dayanan.. II. Dünya Sava y llar nda bunal m edebiyat n ortaya ç kmas na neden olmu tur. Sürrealizm II. Dünya Sava ndan sonra yerini ak na b rakm r. ïì

15 CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATININ OLU UMU Test ïò Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat yla ilgili dakilerden hangisi söylenemez? A) Özellikle Atatürk ink lâplar ve ça da kla ilgili konulara da yer verildi i ëò daki edebi ak mlardan hangisi edebiyat zda ilk olarak Cumhuriyet döneminde görülmemi tir? A) Sürrealizm B) Varolu çuluk B) Bat dan gelen sanat ve edebiyat ak mlar - n edebî eserlerde kendini gösterdi i C) Edebi eserlerde psikoloji alan nda gerçekle tirilen yeniliklerden yararlan ld C) Sembolizm D) Sezgicilik E) Fütürizm D) stanbul dan ziyade Anadolu ya ve Anadolu insan na yöneli in oldu u E) Tiyatro d ndaki edebi türlerde geli meye rastlanmad îò daki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemi tir? êò Biçim, içerik, dil ve anlat m bak ndan daki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yaz ld söylenemez? íò A) Nurullah Ataç B) Nam k Kemal C) Re at Nuri Güntekin D) Necip Faz l K sakürek E) Peyami Safa Varolu çuluk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl r? A) nsan kendi de erlerini kendisi olu turabilir anka e itim yay nlar A) Delikanl ça zdaki cevher Gözünün ya na bakmadan gider. B) Ne yanar kimse bana ate -i dilden özge Ne açar kimse kap m bad- sabadan gayr C) Geceleyin bir ses böler uykumu çim ürpermeyle dolar, nerdesin D) nsan bu, su misali, k vr m k vr m akar ya Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya E) Ben sana mecburum bilemezsin Ad m h gibi akl mda tutuyorum B) nsan kendini a mal r. C) nsan bütünüyle özgür olmal r. D) nsan kendini anlamaya çal mal r. E) Henri Bergson bu ak n kurucusudur. ìò Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat yla ilgili a dakilerden hangisi söylenemez? éò Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ile ilgili olarak a daki yarg lardan hangisi yanl r? A) Eserlerde de en siyasal ve sosyal hayat n etkileri görülmü tür. A) Dünyadaki sanat anlay lar ndan uzak kanmaya çal lm r. B) iirlerde gelene e ba kal nm, hece ve aruz ölçüsü kullan lm r. B) Toplumcu gerçekçilik anlay yla toplumun sorunlar da i lenmi tir. C) Bat dan al nan anlat m biçimleri nesirde ba ar yla kullan lm r. C) Edebi türlerin hemen her çe idinde ba ar eserler verilmi tir. D) Eserlerde memleket sevgisi, yeni bir devlet kurma heyecan gibi konular i lenmi tir. D) Yaz dili ile konu ma dili aras nda belli bir denge kurulmu tur. E) Roman, hikaye ve tiyatro alan nda ba ar eserler verilmi tir. E) Çe itli görü ler etraf nda birçok iir toplulu u ortaya ç km r. ïë

16 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat n Olu umu èò Sezgicilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl r? A) Sezgi, ak l ve zihinden üstündür. B) Felsefe bilgisinin temeli sezgidir. C) Sezgi varl klar oldu u gibi verir. D) nsanlar baz yarg lara ak lla de il sezgiyle ula r. E) Jean Paul Sartre edebiyata uygulam r. ïïò (I) Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat n 1923 nda ba lad kabul edilir. (II) Bu dönemde 16. yüzy lda dilde ba layan sadele me hareketi amac na ula r. (III) Konu ma dili ile yaz dili aras nda belli bir denge kurulmu, eserlerde sade bir dil tercih edilmi tir. (IV) Milli edebiyat zevk ve anlay Cumhuriyetin ilk yllar nda devam etmi tir. (V) Roman ve hikâyede realizm ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana ç km r. Bu parçada numaralanm cümlelerin hangisinde bir bilgi yanl vard r? çò 1923 te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ülkemizde yeni bir dönem ba lam r. Bu dönemde eserlerde milli mücadele ruhu, modern hayan getirdi i s nt lar, ideolojik yakla mlar, memleket sevgisi, yeni bir devlet kurman n heyecan, Anadolu insan gibi konular i lenmi tir. Yukar daki parçada özellikleri verilen edebi dönem a dakilerden hangisidir? ïîò A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Birinci ve ikinci dünya sava aras nda Bat dünyas nda çe itli edebi ak mlar ortaya çkr. Bireyin bunal esas alan bu ak m- lardan birçok sanatç etkilenmi tir. A) Milli edebiyat B) Servet-i Fünun C) Divan edebiyat D) Cumhuriyet edebiyat E) Tanzimat edebiyat anka e itim yay nlar daki sanatç lardan hangisi di erlerinden farkl bir ak n temsilcisidir? A) Jean Paul Sartre B) Henri Bergson C) Albert Camus D) Andre Gide E) Franz Kafka ïðò 1718 felaketinden sonra bu felaketin getirdi i bir nevi intibahla baz münevverlerimizde tek selamet çaresi fikir hâlinde ba layan Garpç - k, 1839'da devlet müesseselerimizi ve baz hayat ekillerimizi de tirmekle kalmad, bizi âdeta kula zdan tutarak eyhülislam duas ve ecnebi sefir alk yla Avrupa mektebine rakl a verdi. ïíò lk olarak Alman dü ünür Martin Heidegger taraf ndan ortaya at lm (1927), kinci Dünya Sava yllar nda Frans z dü ünür ve romanc Sartre nin benimsemesi ve edebiyata uygulamas ile bütün dünyada yayg nla r. nsan kendi de erlerini kendinin olu turabileceini; gelece ini yine kendisinin kurabilece ini savunan bir felsefe ak r. Ahmet Hamdi Tanp nar dan al nan bu cümle ile Cumhuriyet Dönemi edebi eserlerinde i lenen konulardan hangisine dikkat çekilmi tir? Bu parçada tan lan edebiyat ak a a- dakilerden hangisidir? A) Egzistansiyalizm B) Sezgicilik A) Atatürk ilkeleri C) Sürrealizm D) Realizm B) çi sorunlar E) Sembolizm C) Bat la ma D) Ekonomik s nt lar E) nsan psikolojisi ïê

17 II.ÜN TE CUMHUR YET DÖNEM NDE Ö RET MET NLER retici metinlerden deneme, gezi yaz, günlük, f kra, makale gibi türlerde Bat tekni e uygun eserler ilk olarak Cumhuriyet Döneminde yaz lm r. Sanatç lar, metinlerin yap Bat dan gelen modern anlat m biçimleri ile ustal kla olu turmu lard r. Bu dönem ö retici metinlerinde memleket sevgisi, Anadolu, Anadolu insan ve Bat k gibi temalar i lenmi tir. Sade bir dille olu turulan bu dönem ö retici metinlerinde halk n konu tu u kelime ve deyimlerin yan nda öz Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli kelimeler de kullan lm r. Ò : RET MET NLER a) Tarihi Metin DENEME Gerçek anlamda denemeler ilk olarak Cumhuriyet Dönemi yazarlanca ortaya konur. Bu dönemde ilk akla gelen yazar Nurullah Ataç olmakla birlikte Cemil Meriç, Suut Kemal Yetkin, Mehmet Kaplan gibi yazarlar da yetkin eserler vermi lerdir. Dü e Ça Severim gerçekçi edebiyat, gerçekçi sanat, bütün ç rlar aras nda onun en üstün oldu una inan m. Ama dü ünüyorum da: "Bizi al p dü ler acununa götüren bir edebiyat da gerekli de il mi?" diyorum. Bugünün birçok yazarlar sanat n toplumsal görevi üzerinde türlü türlü sözler söylüyorlar. Okurlar dü ler acununa al p götürmek de edebiyan toplumdaki görevlerinden biri de il midir? Biz gerçek içinde ya yoruz, duvarlar y p a amad z bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette ama pek al z için göremiyoruz, tadam yoruz o güzellikleri. Edebiyat, sanat bize o güzellikleri sezdirsin. Madame Rachilde'in "Güne sat "n "Le Vendeur du Soleil" bir türlü unutamam, çok anlatt m onu okurlar ma, bir kez daha anlatay m: ( ) (Nurullah Ataç) NURULLAH ATAÇ ( ) b) Felsefi Metinler c) Bilimsel Metinler d) Gazete Çevresinde Geli en Metinler: deneme makale sohbet kra ele tiri röportaj haber yaz e) Ki isel Hayat Konu Alan Metinler: an (hat ra) günlük gezi yaz biyografi otobiyografi mektup Türk edebiyat n en büyük ele tiri ve deneme ustar. Edebiyata iirle ba lam ; ama çeviri, deneme ve ele tiride karar k lm r. Konu ma dilindeki devrik cümlenin yaz da da kullan l- mas yayg nla rmaya çal r. Frans z, Yunan, Rus ve Latin klasiklerinin pek ço unu dilimize tercüme etmi tir. Pek çok genç yazar etkileyen Ataç, dildeki bütün yabanc sözcüklerin at lmas konusunda mücadele vermi kendini dil devrimine, Türkçenin özle mesine adam r. Eserleri: Deneme: Günlük : Günlerin Getirdi i, Sözden Söze, Karalama Defteri, Diyelim, Ararken, Söz Aras nda, Okuruma Mektuplar, Söyle iler Günce ïé

18 Cumhuriyet Döneminde Ö retici Metinler SUUT KEMAL YETK N ( ) Önceleri Suut Saffet imzas yla iir ve mensur iirler yazd. Ò : Edebiyat, sanat, estetik, felsefe ve slâm sanatlar konusunda yazd denemeleriyle ve çe itli konularda yazd ele tiri türündeki yaz lar yla tan r. Bilim adam ki ili iyle denemeci yönünü birle tirmi tir. Eserleri: Deneme: Edebiyat Konu malar, Edebiyat Üzerine, Dü ün Pay, Günlerin Götürdü ü, Yoku a Do ru, iir Üzerine Dü ünceler, Denemeler CEM L MER Ç ( ) Türk fikir hayat tahlil eden eserleriyle tan nd. Frans zedebiyat ndan ba ar tercümeler yapt. Dil meseleleri üzerinde önemle durmu ; dilin bir milletin ruhu, özü oldu unu savunmu tur. Hisar dergisinde Fildi i Kuleden ba yla sürekli denemeler yazd. Eserleri: Düz yaz : Hint Edebiyat, Bu Ülke, Umrandan Uygarl a, Bir Dünyan n inde, Ma aradakiler, K rk Ambar, Bir Facian n Hikâyesi, Kültürden rfana, I k Do udan Gelir... SABAHATT N EYÜBO LU ( ) Deneme, sinema, sanat tarihi ve çeviri gibi alanlarda eser vermi tir; ama as l ününü denemecilik yönüyle kazanm r. Halk dilini savunan, Do u-bat köprüsü kurmaya çal - an, hümanizmi benimseyen bir sanatç r. Eserleri: Deneme: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Yunus Emre ye Selam, Pir Sultan Abdal, Anadolu Ormanlar, Siyah Kalem, Surname, Karanl kta Renkler PROF. DR. MEHMET KAPLAN ( ) nceleme ve ele tiri yaz lar yla tan nd den sonra Hareket, ad rvan, stanbul, ça, Hisar, Türk Edebiyagibi dergilerde yazd. Önceleri incelemelerini metnin anlat m biçimine dayanrken; daha sonraki y llarda sanatç n ki ili i, biyografisi, psikolojisi gibi öznel etkenlerle metin aras nda ba lant lar kuran bir yakla mla edebiyat tarihine yöneldi. Dilin yenile mesi kar nda tav r ald. Eserleri: Ara rma: Deneme : Nam k Kemal Hayat ve Eserleri, Tevfik Fikret ve iirleri, Hikâye Tahlilleri, iir Tahlilleri I-II, Tanp nar n iir Dünyas Büyük Türkiye Rüyas, Nesillerin Ruhu ïè

19 Türk Edebiyat nda Baz Deneme Yazarlar ve Eserleri Ahmet Ha im Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan Ahmet Hamdi Tanp nar Ya ad m Gibi, Edebiyat Üzerine Makaleler Cemil Meriç Selahattin Batu Ali Nihat Tarlan Salah Birsel Enis Batur Bu Ülke, Ma aradakiler, K rk Ambar nsan ve Sanat Ku ular Kendimle Konu malar, Salah Bey Tarihi, 1001 Gece Denemeleri Alternatif Ayd nlar, Saatsiz Maarif Takvimi Sabahattin Eyübo lu Mavi ve Kara, Sanat Üstüne Denemeler Ru en E ref Ünayd n Ayr klar, Bo aziçi Yak ndan Yakup Kadri Karaosmano lu Erenlerin Ba ndan, Okun Ucundan, Ergenekon, Alp Da lar ndan Cevdet Kudret Refik Halit Karay Nermi Uygur Ferit Edgü Peyami Safa evket Rado Benim O lum Bina Okur, Bir Bak ma Bir Avuç Saçma, Bir çim Su, lk Ad m, Üç Nesil Üç Hayat Güne le, Ya ama Felsefesi, Kültür Kuram, Dilin Ucu Ders Notlar, Yazmak Eylemi Osmanl ca -Türkçe - Uydurmaca, Sanat Edebiyat Tenkit Ümit Dünyas, E ref Saati Ahmet Turan Alkan Yata na K rg n Irmaklar Duygu Asena Kad n Ad Yok Gülay Atasoy Aile Huzuru Do an Cücelo lu nsan nsana Melih Cevdet Anday Suna Tanaltay Oktay Akbal Vedat Nedim Tör Yiten Söz Sevdikçe, Çocuklar A lamas n, Gençlik Sevgidir, Ben Sevgiyim Atatürk Ya ad m Kemalizmin Dram Nadir Nadi Olur ey De il, Ben Atatürkçü De ilim Seyfettin Bulut Gençli in Aray lar Adalet A ao lu Ba ka Kar la malar Yahya Kemal Beyatl Aziz stanbul Nihat Sami Banarl stanbul'a Dair, Türkçenin S rlar, iir ve Edebiyat Sohbetleri Samiha Ayverdi Falih R fk Atay stanbul Geceleri Eski Saat, Niçin Kurtulmak, Çile, nanç, Pazar Konu malar, Kurtulu, Bayrak Hilmi Yavuz ehirlerin skeleti, Denemeler Kar Denemeler, Yaz n Üzerine Be ir Ayvazo lu ehir Foto raflar Memet Fuat Dü ünceye Sayg, Ça Görebilmek, Unutulmu Yaz lar, Özgünlük Av Nurettin Topçu Suut Kemal Yetkin Bedri Rahmi Mehmet Kaplan Sezai Karakoç Kültür ve Medeniyet, radenin Davas Edebiyat Konu malar, Edebiyat Üzerine, Günlerin Götürdü ü Delifi ek Büyük Türkiye Rüyas, Nesillerin Ruhu Edebiyat Yaz lar I, II, III ïç

20 2. MAKALE Cumhuriyet Döneminde Ö retici Metinler Herhangi bir konuda, bir görü ü, bir dü ünceyi kan tlamak, savunmak amac yla yaz lan gazete ve dergi yaz lar r. Makalede temel ö eler fikir ve kan t t r. Okuyucuyu bilgilendirmek ve onun bu konudaki dü üncesini de tirmeye çal mak esast r Uzmanl k ister; yazar konusunu i lerken bilimsel verilerden ve belgelerden yararlan r tarafs z bir ekilde yazar. Makaleler ciddi bir üslûpla yaz r. Sanat oyunlar na yer yoktur. Ò : Bu tür edebiyat za ilk özel gazetemiz olan Tercüman- Ahval ile girmi tir. inasi 1860 ta ilk makale örne i olan Tercüman- Ahval Mukaddimesi ni yay mlam r. Daha sonralar Ziya Pa a n n iir ve a, Nam k Kemal in Hasta Adam adl yaz lar bu türün ilkleri aras nda yer al r. Gerek Tanzimat döneminde, gerekse Servetifünun ve Fecr-i Âti döneminde yaz lan makaleler, ele tiri-polemik kar ürünler oldu undan gerçek anlamda makale türünden uzakt rlar. Bu tür bizde ancak Cumhuriyet döneminde ça da bir kimlik kazanm r. Birçok yazar ve bilim adam çe itli konularda bugün çe itli dergi ve gazetelere bu türde yaz lar yazmaktad r. Bilgisayar Zararl m? Son günlerde bilim adamlar (Baz lar ) ileriki y llarda, insan zekas n gerileyece ini iddia ediyor. Gerekçeleri ise tek suçlu olarak bilgisayar` gösteriyorlar. Hepimizin bildi i gibi beyin jimnasti i dedi imiz bir olay var. Beynimizi ne kadar zorlarsak, o kadar geli mesine ve genç kalmas - na katk da bulunuyoruz... Bunlardan en basiti bulmaca çözmek gibi. imdi acaba öyle bir kolayc a kaç yor muyuz veya zamanla kaçacak m - z? Bu kolayc n do al sonucu olarak da gelecek ku aklarda IQ`muzda bir dü me olacak m? Bir arkada z sizden bir konu hakk nda bilgi almak istiyor, veya çocu umuzun tak ld bir dersten dolay,size bir ey sorma iste i duydu un da, onlara verece imiz cevap: Bana sormana ve dü ünmene art k gerek yok. Gir bilgisayara ne sormak veya ö renmek istiyorsan, yaz ve t kla bu kadar basit hemen kar na ç kar. Bu örneklerin sonunda bilim adamlar n endieleri acaba hakl ç kar m? Türk Edebiyat nda Baz Makale Yazarlar ve Eserleri inasi Nam k Kemal Mukaddime Mes Prisons Muahezenamesi Renan Müdafaanamesi Ziya Gökalp Türkle mek, slamla mak, Muas rla mak Cenap ahabettin Evrak- Eyyam Nesr-i Harp Nesr-i Sulh Ali Canip Yöntem Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münaka alar z Yahya Kemal Beyatl Aziz stanbul il Da lar (makale - sohbet) Ya ar Nabi Nay r Edebiyat n Bugünkü Meseleleri (makale - inceleme) Hasan Ali Yücel Pazartesi Konu malar yi Vatanda yi nsan A. Hamdi Tanp nar Edebiyat Üzerine Makaleler Samiha Ayverdi Yusufçuk (makale ve konferanslar ) îð

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

úçúndekúler ÖNSÖZ... iii CUMHURúYET DÖNEMú TÜRK ûúúrú... 1 BEû HECECúLER Faruk Nafiz Çaml bel Orhan Seyfi Orhon... 21

úçúndekúler ÖNSÖZ... iii CUMHURúYET DÖNEMú TÜRK ûúúrú... 1 BEû HECECúLER Faruk Nafiz Çaml bel Orhan Seyfi Orhon... 21 Ç NDEK LER ÖNSÖZ... iii CUMHUR YET DÖNEM TÜRK R... 1 BE HECEC LER... 5 -Faruk Nafiz Çaml bel... 10 Hayat... 10 Sanat... 11 Eserleri... 16 Eserlerinden Örnek... 16 Han Duvarlar... 16 -Orhan Seyfi Orhon...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ 2 DERSİ İZLENCESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ 2 DERSİ İZLENCESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ 2 DERSİ İZLENCESİ Dersin Adı ve Kodu : Türk Dili 2 (TURK 102) Dersin Kredisi : 2 Dersin Düzeyi Dersin Türü Dersin Süresi Eğitim

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ÜNİBİLGİ 01 ÜNİ-BİLGİ

ÜNİBİLGİ 01 ÜNİ-BİLGİ ÜNİBİLGİ 01 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Temmuz 2001 Sayı:1 Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS Genel Yayın Yönetmeni: Yrd. Doç.Dr. Doğan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı