12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI"

Transkript

1 12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI HAZIRLIK ÖDEVLER UYGULAMA ÇALI MALARI KONU TESTLER TABLOLAR VE FRELENM B LG LER ESER ÖZETLER Ali Malik KAYABA I Metin BARAK 3. BASKI

2 ANKA E M YAYINLARI D YASAL UYARI Bu yay n her hakk sakl r. Hangi amaçla olursa olsun ço alt lmas, yay nlanmas size MADD ve MANEV sorumluluk yükler. Bu yasa a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu u pe inen kabullenmi say r. (Belirtilen yasal uyar ya ayk bir durum gözlemledi inizde bize bildirirseniz, milli gelirin kaybolmas ve hak ihlalini engellemi olursunuz. Hassasiyetiniz için imdiden te ekkür ederiz.) HAZIRLAYANLAR Ali Malik KAYABA I & Metin BARAK KAPAK ZG Sevgi KAYABA I Abdullah ERD BASKI (0312) Ankara BASKI TAR Ekim REFERANS Bu kitap Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n tarihli ve 197 say kurul karar yla kabul edilen 9, 10, 11, 12. s f Türk Edebiyat, ders ö retim program ve ÖSYM (LYS-3) sorular esas al narak haz rlanm r. YAYIN TEM VE B LG DESTEK HATTI 75 TL ve üzeri sipari lerde (0505) KAMU HAT anka e itim yay nlar WEB: Yay nlar zla ilgili her türlü görü, öneri ve iste inizi lütfen bizimle payla z. & Mailleriniz en k sa sürede cevaplanacakt r.

3 SUNU De erli E itimciler ve Sevgili Gençler, Önemli bir ihtiyac giderdi ini umdu umuz 12. S f Türk Edebiyat Konu Anlat ml Ödev ve Etkinlik Defteri nin 3. bask sizlerle bulu turman n heyecan ya yoruz. Neden böyle bir kayna n haz rlanmas na ihtiyaç duyuldu? Son y llarda yap lan LYS lerde Cumhuriyet Dönemi edebiyat yla ilgili sorular n a rl n artmas Yak n dönem Cumhuriyet edebiyat yla ilgili bilgi eksikli i ve savruklu unun bulunmas Müfredata uygun düzenlenmi geçerli ve gerekli bilgilerden olu an kaynaklar n az olmas Son s f ö rencilerinin okulundan ve ö retmenlerinden tam istifade edememesi ve LYS ye kadar olan dönemini planlayamamas gibi sebepler s ralanabilir. Elinizdeki kitab n özellikleri: Yeni müfredata ve LYS-3 e uygun ne eksik ne fazla konu anlat mevuttur. 12. s flar n tüm konular kapsamakta ve ö renmeyi sistematik hale getirmektedir. km soru örneklerine, konu peki tirici uygulama çal malar na, klasik sorulara ve testlere yer verilerek konular n de ik soru tarzlar yla tekrar edilmesi daha iyi kavran lmas hedeflenmi tir. renmeyi kolayla rmak için bilgiler maddelenmi hâlde sunulmu tur. renmeyi kolayla ran püf noktalar ve pratik bilgiler Anlat destekleyen özet, haz rl k ödevleri, uyar, not, hat rlatmalara ve görsel ö elere yer verilmi tir. airlerin tan nm iirleri, yazarlar n roman özetleri kullan larak o eserlere a inal k kazand rmak ve ö - rencilere edebiyat bilgi ve zevkini vermek hedeflenmi tir. Ders esnas nda ya da bireysel çal malarda defter olarak kullan labilmesi dü üncesiyle esere defterkitap özelli i de kazand lm r. Kitaptan en verimli bir ekilde yararlanmak için Haz rl k ödevi sorular konu i lenmeden önce ö renciye ödev olarak verilmelidir. Böylece ö renci derse haz rl kl gelmekte ve ders esnas nda ö rendikleriyle de konuyu daha kolay anlamaktad r. (Haz rl k ödevi sorular n ve kitaptaki tüm sorular n cevaplar konu anlat mlar n içinde mevcuttur.) Ders anlat esnas nda mümkünse fon müzi i e li inde iirlerin okunmas dersinizin daha zevkli geçmesine katk sa layacakt r. Uygulama sorular n tamam ya da bir k sm ve ÖSYS sorular konu anlat n bitiminde s f içi etkinli i olarak çözdürülebilir ve konunun peki tirilmesi sa lanabilir. Sonuç olarak Ö rencilerimizin en rahat anlayabilece i dilin Cumhuriyet Dönemi eserlerinde kullan lm olmas gerçeinden hareketle kitap sevgisi ve edebiyat zevki bu dönem edebiyat ile kolay ve rahat kazand labilir. Kültürümüzü gençli imize edebi eserler yoluyla tan tabilmek f rsat de erlendirebiliriz. Anka E itim Yay nlar olarak 12. S f Türk Edebiyat Konu Anlat ml Ödev ve Etkinlik Defteri ni ile ba ar za biraz olsun katk sa layabilirsek kendimizi bahtiyar kabul edece iz. Bu kaynaklar n gerçek de erini, siz de erli e itimciler ve çal may prensip edinen ö rencilerimiz belirleyecektir. Ayd nl k bir dünya ve ba ar bir gelecek dile iyle KKAT: Kitab zda kullan lan baz sembollerin anlam a da verilmi tir. Bestelenmi iir Not Uyar ÿ ifrelenmi Bilgiler

4 I. ÜN TE: CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATI... 7 retici Metinler... 7 Ço ku ve Heyecan Dile Getiren Metinler ( iir) Olay Çevresinde Geli en metinler (Hikâye-Roman-Tiyatro)... 8 Atatürk lkeleri ve nk laplar.. 9 Haz rl k Ödevi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat n Olu umu Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (I).. 12 Sezgicilik / Varolu çuluk Konu Peki tirici Uygulama / Test II. ÜN TE: CUMHUR YET DÖNEM NDE Ö RET MET NLER DENEME / Nurullah Ataç. 17 S.Kemal Yetkin / Cemil Meriç / Sabahattin Eyübo lu / Mehmet Kaplan MAKALE GEZ YAZISI / smail Habip Sevük ANI.. 22 Falih R fk Atay FIKRA Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi CUMHUR YET DÖNEM NDE III. ÜN TE: CO KU VE HEYECAN D LE GET REN MET NLER ÒÜÛÕ ÔÛÎ 1. SAF (ÖZ) R ANLAYI INI SÜRDÜREN R Saf (Öz) iirin Olu umu ve Temsilcileri Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (II).. 37 Sembolizm / Empresyonizm / Gizemcilik Necip Faz l K sakürek Cahit S tk Taranc Ahmet Muhip D ranas. 40 Ahmet Hamdi Tanp nar YED ME ALEC LER / Ziya Osman Saba Kenan Hulusi Koray / Sabri Esat Siyavu gil / Cevdet Kudret Solok / Muammer Lütfi Bah i Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU GERÇEKÇ R Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (III). 55 Gelecekçilik Naz m Hikmet Ran R fat Ilgaz.. 59 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi LL EDEB YAT ZEVK VE ANLAYI INI SÜRDÜREN R Ahmet Kutsi Tecer Orhan aik Gökyay Arif Nihat Asya Kemalettin Kamu/Zeki Ömer Defne

5 BE HECEC LER /Faruk Nafiz Çaml bel Enis Behiç Koryürek Yusuf Ziya Ortaç / Halit Fahri Ozansoy Orhan Seyfi Orhon.. 76 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi GAR P HAREKET (I.YEN ) ( ) Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (IV) / Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Orhan Veli Kan k Oktay Rifat Horozcu Melih Cevdet Anday Konu Peki tirici Uygulama / Test.. 91 Haz rl k Ödevi GAR P DI INDA YEN SÜRDÜREN R Faz l Hüsnü Da larca Behçet Necatigil Cahit Külebi Cahit Zarifo lu Adil Erdem Bayaz t Hilmi Yavuz / Sabahattin Kudret Aksal Bedri Rahmi Eyübo lu MAV HAREKET / Attila lhan Ahmet Oktay H SARCILAR Mehmet Ç narl / lhan Geçer / Munis Faik Ozansoy /Gültekin Samanc lu Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi NC YEN R ( ) kinci Yeni iirde Dil ve Anlat m Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (V) Dadaizm / Kübizm / Sürrealizm Edip Cansever Turgut Uyar Sezai Karakoç lhan Berk. 123 Cemal Süreya Ece Ayhan / Ülkü Tamer Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi NC YEN SONRASI TOPLUMCU R ( ) smet Özel Ataol Behramo lu Refik Durba Süreyya Berfe /Nihat Behram Konu Peki tirici Uygulama / Test SONRASI R Haydar Ergülen Hüseyin Atlansoy Konu Peki tirici Uygulama / Test CUMHUR YET DÖNEM NDE HALK A k Veysel at ro lu / Abdurrrahim Karakoç Karsl Murat Çobano lu / eref Ta ova / Â k Mahzuni erif / Â k Feymani. 150 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi

6 IV. ÜN TE: CUMHUR YET DÖNEM NDE OLAY ÇEVRES NDE OLU AN EDEB MET NLER ANLATMAYA BA LI EDEB MET NLER Hikâye / Roman Cumhuriyet Döneminde Etkili Olan Ak mlar (VI) / Realizm a) Milli Edebiyat Zevk ve Anlay Sürdüren Eserler. 160 Re at Nuri Güntekin Yakup Kadri Karaosmano lu Halide Edip Ad var / Mithat Cemal Kuntay Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi b) Toplumcu Gerçekçi Eserler Sabahattin Ali. 168 Sadri Ertem / Fakir Baykurt Kemal Tahir Orhan Kemal Ya ar Kemal / R fat Ilgaz Kemal Bilba ar / Samim Kocagöz Talip Apayd n / Abbas Sayar Aziz Nesin / Muzaffer zgü Dursun Akçam / Orhan Duru Tar k Dursun Kak nç / Tahsin Yücel. 177 Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi c) Bireyin ç Dünyas Anlatan Eserler Mustafa Kutlu /Peyami Safa Tar k Bu ra / Abdülhak inasi Hisar Semiha Ayverdi / Halikarnas Bal kç Ahmet Hamdi Tanp nar Memduh evket Esendal Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi ç) Modernizmi Esas Alan Eserler / O uz Atay Sait Faik Esendal / Orhan Pamuk Yusuf At lgan / Vüsat O. Bener / Bilge Karasu Nezihe Meriç / Adalet A ao lu / Ferit Edgü Rasim Özdenören / Füruzan / nci Aral Fantastik Gerçekçilik / Nazl Eray Konu Peki tirici Uygulama / Test Haz rl k Ödevi GÖSTERMEYE BA LI EDEB MET NLER Absürt Tiyatro / Epik Tiyatro Haldun Taner Güngör Dilmen Necati Cumal / Cevat Fehmi Ba kut Turan Oflazo lu / Refik Erduran / Recep Bilginer Turgut Özakman / Orhan Asena Konu Peki tirici Uygulama / Test. 225 Türk Edebiyat nda Yay mlanan Dergilerden Baz lar Cumhuriyet Dönemi Sanatç lar ifreleri Türk Edebiyat nda Baz lk ler Cevap Anahtarlar S fta Okunmas Gereken Eserler /Kaynakça. 240

7 Cumhuriyet in ilân yla yeni bir devlet kurma çabalar, Kurtulu Sava n n arndan yeni bir kültürün olu turulmas da gerekli k yordu. Bu amaçla bir dizi devrimi gerçekle tiren Mustafa Kemal, özellikle dil, tarih ve e itim alanlar nda köklü yeniliklere yöneldi. Önce Harf Devrimi (1928) yap ld, bunu Türkçenin sadele tirilmesini amaçlayan Dil Devrimi (1932) izledi. E itim ve kültür kurumlan artmas, toplumun her kesiminden insan n yeti me imkân bulmas edebiyat da etkiledi. retici Metinler: Deneme türü özellikle Cumhuriyet Döneminde geli mi tir. Deneme türünde özgün örnekler veren Nurullah Ataç n yaz lar türün bütün özelliklerini ta r. Sabahattin Eyübo lu ise ayn dönemde daha çok hümanist dü ünü ün yerle mesi, halkç bir kültürün olu mas na yönelik u - ra vermi tir. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat nda ad daha çok ba ka türlerde duyurmu edebiyatç lar n seyahat ve an türlerinde de yazd klar görülmektedir. Özellikle Falih Rfk Atay, Türkçenin bütün inceliklerini ta yan, ak anlat yla an ve seyahat yaz lar farkl boyutlar na ta Ö Z E T : I.ÜN TE r. Yayg nla an günlük türünün öncüleri ise Nurullah Ataç ve Salâh Birsel dir. Türk edebiyat n de ik dönemlerinde edebiyatç lar üzerine yap lan monografik çal Mizah edebiyat CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATI (1923- ) îç Ûµ ³ ïçîí ¹$²$ µ ³ ß²µ Ž¼ ± ³ ¾ ¼ ò Þ«± «¾» ± ô ¹»²9 Ì$ µ» Ý«³ ó ² ² µ ¾ µ ² ² Ó«º Õ»³ Ð Ž² ² ¹» ¼ ² ²»¼ ± ¼«ò malar da artarak sürmü tür. güldürürken dü ündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlay yla yeni boyutlara ula. Bu alanda Aziz Nesin, R fat Ilgaz, Muzaffer zgü gibi yazarlar ba ar örnekler verdiler. anka e itim yay nlar Ò : Co ku ve Heyecan Dile Getiren Metinler ( iir): iirde Cumhuriyet in ilk ku olu turan Millî edebiyatç lar yurt güzelliklerini dile getiren Anadolucu bir edebiyat geli tirdiler. Devletin giri imiyle kurulan Halk evleri, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlar arac - yla yeni bir kültür olu turulmak istendi. Anadolu ya da memleket iiri 1930 lu y llara kadar etkisini sürdürdü. Bu iire ilk tepki ç kard k- lar ortak kitab n ad ndan dolay edebiyat tarihine Yedi Me aleciler ad yla geçen topluluktan geldi. Hececi iirde as l a ama Ahmet Muhip ranas, Ahmet Hamdi Tanp nar, Necip Faz l K sakürek ve Cahit tk Taranc taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Her dönemde oldu u gibi 1940 l y llarda da iirden ölçü, uyak gibi rlar atarak yeni bir söyleyi e ula r. Bu çaba, serbest iirin yaynla mas sa lar. Yaln z eski iire de il toplumcu iiri de tepki olan Garip hareketi Orhan Veli Kan k, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday n ad ile an r. Üç arkada Varl k dergisinde ölçüsüz, uyaks z yeni bir iir ak ba lat rlar. Bu yoldaki iirlerini Garip adl bir kitapta toplarlar. Ayn dönemde sanata toplumsal bir görev de yükleyen sanatç lar n balar unlard r: fat Ilgaz, Cahit Irgat, Enver Gökçe, Ömer Faruk Toprak, Mehmet Kemal, Arif Damar, Ahmet Arif, Attila lhan. é

8 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat 1940 sonras kendine özgü iir dili ile Faz l Hüsnü Da larca, yeni iirin önde gelen ad r. Faz l Hüsnü Da larca d nda 1940 larda geli en yeni iirin ba ca temsilcileri Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Asaf Halet Çelebi, Cahit Külebi, Ceyhun Atuf Kansu, lhan Berk, Necati Cumal, Bedri Rahmi Eyübo lu ve Özdemir Asaf r. lhan Geçer, Feyzi Hal, Mehmet Çnar gibi airlerse geleneksel iirden yola ç karak yeni bir söyleyi e ula mak istediler. iirde, Garip hareketine tepki olarak çkan yeni iir ak kinci Yeni ad yla an r. kinci Yeni ak n öncüleri aras nda Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever in adlar say labilir. kinci Yeni ak da Türk iirinin geli im sürecinde yeni bir a amad r. Ò : Olay Çevresinde Geli en Metinler (Hikâye-Roman-Tiyatro): Türk hikâye ve roman 1930 lara kadar Millî Edebiyat etkisinde geli mi, 1930 dan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmi tir. Bu dönemde Yakup Kadri Karaosmano lu, Halide Edip Ad var, Re at Nuri Güntekin, Peyami Safa ve Memduh evket Esendal ustal klakan tlam yazarlard r. Y.Kadri Karaosmano lu, Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk toplumunun geçirdi i tarihsel a amalar konu edinir. Halide Edip Ad var, bireysel duygular yans tan romanlar n yan s ra toplumsal konulara da yönelir. R.Nuri Güntekin, duygusal bir gerçeklikle Anadolu ya, Anadolu insan n dünyas na e ilir. Peyami Safa, bireyin öne al nd, ruh çözümlemelerine dayal bir roman geli tirir. Memduh evket Esendal ise emekleriyle ya ayan küçük insanlar konu edindi i öyküleriyle öne ç kar. Ça da Türk edebiyat nda öykü ve roman, gerçekçili in yorumlar na ba olarak tek bir çizgide geli mi tir. Sabahattin Ali toplumsal çizgiyi geli tirir. Sait Faik Abas yan k ise toplumsal sorunlardan çok ayd n bireyin küçük dünyas na yönelen duyarl yla yeni bir öykü anlay getirdi. Samim Kocagöz kasaba insanlar n sorunlar gerçekçi bir tutumla yans rken, Orhan Kemal toplumcu sorunlara e ildi. Halikarnas Bal kç da ya amlar denize ba insanlar n dünyas sergiledi. Yine bu dönemde Samet A ao lu ile Tar k Bu ra ise de ik bir öykü anlay yla bireyin iç dünyas yakalamaya çal lar l y llara gelirken, eski ve yeni ku aktan Kemal Bilba ar, Samim Kocagöz, Talip Apayd n, Necati Cumal, Fakir Baykurt gibi sanatç lar n öykü ve romanlar yla köyü konu edinen zengin bir edebiyat olu ur. Köy roman olarak an lan bu dönem eserlerinin en tan nm örne ini de lanlar n Öcü ile Fakir Baykurt vermi tir. Ya ar Kemal ve Kemal Tahir in köy gerçe ini de ik boyutlar yla yans tan romanlar günümüz Türk edebiyat nda seçkin örnekler aras ndad r. Öyküde ise bireyin öne al n-, olaylar n de il, durumlar n irdelendi i ve biçim kayg n a r bast görülmekte, gerçe in bütün yönlerinin ortaya ç kar lmas amaçlanmaktayd. Cumhuriyet Dönemi tiyatromuz; Musahipzade Celâl, Cevat Fehmi Ba kut, Necati Cumal, Refik Erduran, Orhan Asena, Turan Oflazo lu, Güngör Dilmen, Haldun Taner, Memet Baydur gibi yazarlar n oyunlar yla hayli nitelikli eserler kazand. Günümüz Türk edebiyat nda iirden öykü, roman ve tiyatroya her alanda bir çok seslilik ve çok boyutluluk görülmektedir. Bunda çeviri eserlerle yeni bilgilerin, tarih, toplumbilim alan ndaki inceleme ve ara - rmalar n katk büyüktür. Günümüz Türk iiri toplumsal temalardan bireysel duyarl klara, en uç biçim denemelerinden gelenekten yararlanan söyleyi lere zengin bir birle im görünümündedir. Ça da Türk edebiyat nda öykü ve roman d ndaki düz yaz ya dayal türlerin as l geli imi Cumhuriyet ten sonrad r. è anka e itim yay nlar

9 ATATÜRK LKELER Cumhuriyetçilik: Milli egemenli in hakim k nd yönetim biçimidir. Halkç k: Siyasal aç dan kalk nmada, yönetimde, ulus ve devlet imkânlar n kullan lmas nda halk yarar n gözetilmesi demektir. Milliyetçilik: Dil, tarih ve kültür birli ine dayal ulus ve milletin mutlak ve temel bir de er oldu unu kabul eden bir anlay r. Laiklik: Din i leri ile devlet i lerinin ayr tutulmas demektir. Devletçilik: Gerekti inde devletin milletimiz ad na memleket ekonomisini kontrol alt nda bulundurmas anlam ifade edilmektedir. nk lapç k (Devrimcilik): Akl n, bilimin ve ça n gerektirdi i yeniliklerin, toplumun ihtiyaçlar do rultusunda yap lmas r. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat Ò : ATATÜRK NKILAPLARI Sosyal alanda yap lan ink laplar: k k yafette de iklik, tekke ve zaviyelerin kapat lmas, takvim, saat ve ölçülerde yap lan de i- iklikler, apka Kanunu, Türk kad na tan nan haklar. Siyasal alanda yap lan ink laplar: Cumhuriyetin ilan, saltanat n kald lmas, halifeli in kald lmas, çok partili hayata geçi denemeleri, 1924 anayasas n kabul edilmesi. itim alan nda yap lan ink laplar: retimin birle tirilmesi, millet mekteplerinin aç lmas, harf devrimi, medreselerin kapat lmas, Türk Dil ve Tarih Kurumlar n kurulmas, üniversite reformlar. Hukuk alan nda yap lan ink laplar: Te kilat Esasiye Kanunu, Yeni Anayasan n kabulü, Medeni Kanunun kabulü, Türk Ceza Kanunu, Mecellenin kald lmas, eriyye mahkemelerinin kapat lmas. Ekonomik alanda yap lan ink laplar: ür Vergisi nin kald lmas, zmir ktisat Kongresi, Tar m Kredi Kooperatiflerinin kurulmas, Kabotaj Kanunu, Sanayi Te vik Kanunu, 1. ve 2. Kalk nma Planlar n yap lmas, Ticaret ve Sanayi Odalar n kurulmas 29 Ekim 1923 Cumhuriyet in ilan 3 Mart 1924 Cumhuriyet Sonras Kronolojik Tarih Halifeli in kald lmas Tevhi-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 8 Nisan 1924 eriye mahkemelerini kald ran yeni Mahkemeler Te kilat Kanunu nun kabulü 25 Kas m 1925 apka devrimine ili kin kanunun kabulü 30 Kas m 1925 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapat lmas na Dair Kanun 26 Aral k 1925 Uluslararas Takvim ve Saat Hakk ndaki Kanunlar n kabulü 17 ubat 1926 Türk Medeni Kanunu nun kabulü 1 Kas m 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk nda Kanun 1 Nisan 1931 Ölçüler Kanunu 26 Kas m 1934 Lakap ve Unvanlar n Kald lmas na Dair Kanun 3 Aral k 1934 Baz K yafetlerin Giyilemeyece ine Dair Kanun 21 Haziran 1934 Soyad Kanunu nun kabul edilmesi 3 Aral k 1934 Kad nlara seçme ve seçilme hakk n tan nmas 14 May s 1950 Demokrat Parti (DP) nin seçimle yönetime gelmesi 27 May s 1960 Askeri darbeyle DP iktidar n sona erdirilmesi 12 Eylül 1980 Askeri darbenin gerçekle mesi anka e itim yay nlar ç

10 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat HAZIRLIK ÖDEV 1. Cumhuriyetin ilk y llar ndaki edebî zevk ve anlay n nas l oldu unu belirleyerek yaz z. Ò : 2. Varolu çuluk ak n özelliklerini ve temsilcilerini yaz z. 3. Sezgicilik ak n özelliklerini yaz z. 4. Cumhuriyet dönemi edebiyat nda i lenen konular yaz z. EVLADIM KAÇ KERE SÖYLED M SANA EVE ÖDEV GET RME D YE! Cumhuriyet dönemi edebiyat n genel özelliklerinden be ini yaz z. ïð

11 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATININ OLU UMU 29 Ekim 1923 te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ülkemizde yeni bir dönem ba lam r. Bu dönemde olu an edebiyata Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat diyoruz. Osmanl mparatorlu undan milli devlete geçi, bütün kültür hayat - za ve edebiyat za derinden tesir etmi tir. Osmanl Devleti uzun y llar y n sanc lar çekmi, y geciktirecek birtak m geçici tedbirlere ba vurmu ve geli en Avrupa karnda ise a k duygusuna kap lm r. Bu dönemde siyasi, sosyal birçok olay ya anm ve birbirinden farkl fikir hareketleri ortaya ç km r. Bunlardan baz lar öyle s ralayabiliriz: Manevi temeller sars lm, Bat taklitçili i artm, Atatürk ilkeleri nda ça da medeniyet seviyesine ula ma seferberli i ba lat lm, fakirlik ve geri kalm k sürmü, sa -sol denilen ideolojik çat malar ya anm, Atatürkçülük, sosyalizm, milliyetçilik, s- lâmc k gibi fikir hareketleri ortaya ç km, II. Dünya Sava, k tl k llar, çok partili sisteme geçi, ihtilâlleri gibi konular edebiyat dünyam da etkilemi tir. Ò : Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat n Genel Özellikleri Tanzimat edebiyat yla dilde ba layan sadele me hareketi amac na ula, konu ma dili ile yaz dili aras nda belli bir denge kurulmu, eserlerde sade bir dil tercih edilmi tir. Milli edebiyat zevk ve anlay Cumhuriyet in ilk yllar nda devam etmi tir. air ve yazarlar eserlerinde Anadolu ya yönelmi, halk n dertlerini ve Anadolu nun güzelliklerini i lemi, özellikle Atatürk ink lâplar ve ça da kla ilgili konulara da yer verilmi tir. Bu konular yan nda milli mücadele ruhu, modern hayat n getirdi i s nt lar, ideolojik yakla mlar, memleket sevgisi, yeni bir devlet kurman n heyecan eserlere yans r. Bu dönem roman ve hikâyelerinde köy ve kasaba hayat, i ve i çi sorunlar, köyden kente göç, gecekondu hayat, ku aklar aras çat malar, yurt d nda çal anlar n hayat, ekonomik s nt lar, yaln zl k, Bat la ma, Türk tarihi ve insan psikolojisi gibi konular s kça i lenmi tir. Bu dönem airleri, hece ölçüsünü, yerli bir iir ölçüsü olarak kullan-, serbest ölçülü iirler de yazmaya ba lam lard r. iir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme alan nda büyük geli meler olmu ba ar eserler verilmi tir. Tiyatro alan nda çeviri ve uyarlama eserlerin sahnelenmesine devam edilmi tir. Roman ve hikâyede realizm ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana km r. anka e itim yay nlar Psikoloji alan nda gerçekle tirilen ilmi çal yararlan lm r. malardan bu dönemde Bat dan gelen anlat m biçimleri memleket edebiyat zevkiyle ba ar - bir ekilde kullan lm r. Birinci ve kinci Dünya Sava aras nda Bat dünyas nda ortaya ç - kan ve bireyin bunal esas alan edebi hareketlerden yararlan l- r. (varolu çuluk, sürrealizm vs.) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat nda belli ilkeler etraf nda toplanan baz topluluk ve anlay lar ortaya ç km r. (Garipçiler, II.Yeniciler vs.) Hat rlatma: Bir milletin co rafi çevresi, iktisadi, dinî, hukuki, ahlâkî, askeri, ekonomik ve siyasi hayat yla edebiyat aras n- daki ba lant lar çok aç kt r. ïï

12 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat CUMHUR YET DÖNEM NDE ETK OLAN AKIMLAR (I) SEZG K (Entüisyonizm) Ò : Henri Bergson ak n kurucusudur. Bergsonculuk olarak da adland lan sezgicilik, akl kurallardan ba ms z bir kavray yetene i olarak betimler. Rasyonalist (ak lc ) görü e kar çkm lar sezgiye önem vermi lerdir. Sezgicili e göre bilginin, özellikle de felsefi bilginin kayna ve temeli sezgidir. (Henri Bergson) VAROLU ÇULUK (Egzistansiyalizm) lk olarak Alman dü ünür Martin Heidegger taraf n- dan ortaya at lm (1927), kinci Dünya Sava y llanda Frans z dü ünür ve romanc Sartre'nin benimsemesi ve edebiyata uygulamas ile bütün dünyada yayg nla r. nsan n kendi de erlerini kendinin olu turabilece ini; (Jean Paul Sartre) gelece ini yine kendisinin kurabilece ini savunan bir felsefe ak r. Sanatç lar, yap tlar nda insan n kendisini mas gerekti i, hür olmaya mecbur oldu u gibi konulan i lemi tir. nsan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra olmak istedi i gibi olur. nsan bütünüyle özgür olmal r. Temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Gide, Samuel Beckett, Franz Kafka anka e itim yay nlar ÍÑÎËæ Sorun, gerçekli e, öykü yazar olarak bakmak de ildir. Sorun, öncelikle kendine dünyada bir yer arayan, konumunu belirlemeye çal an insanr. Kendini anlamaya, anlamland rmaya çal mak, ba ka bir deyi le kendi yazg sorgulay p üzerinde dü ünme zorunlulu u duymak insani bir gereksinimdir. Bunun pe inden ko arsan z var olanlar içinde kendi yerinizi belirlersiniz. Bu size bir bak aç sunar. Olan bitenleri bu baaç yla de erlendirirsiniz. Bu dü ünceleri ileri süren bir yazar a dakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? A) Hümanist B) Ak lc C) Sembolist D) Varolu çu E) Gerçeküstücü LYS-2011 Cevap: D «ß Ž ² ïçêïž¼» ܱ ¼» ¹ ²¼» µ ² Þ«² ³ Õ«Œ ¼ µ µ $ $ uz Aral, zaman ndaki varolu çuluk, sorunlu tiplerin hasta dü ünceleri olarak alg lam Ku. Belki de Bunal m olarak da tan mlanan Türkiyeli varolu çular n ne kadar absürt bir ura içinde olduklar hicvetmi. Oturdu u sandalyeden, durup dururken f rlay p f rlay p (nedensizce) kar ndaki duvara kafas çarpacak (duvara toslayacak) kadar kafay yemi tipler olarak betimlemi tir. ïî

13 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat Ò ïí

14 CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATININ OLU UMU Konu Peki tirici Uygulama A. da verilen cümlelerin kar na do ru ise (D), yanl ise (Y) yaz z Cumhuriyet Dönemi yazar ve airleri Memleket edebiyat zevkiyle Bat 'dan gelen anlatma biçimlerini ba ar bir ekilde kullan lm lard r. Cumhuriyet Dönemi edebi eserlerinde Anadolu insan n hayat, zevkleri, Anadolu nun güzellikleri gibi konular çok i lenmi tir. Sanatç lar psikoloji ve psikiyatri alan nda yap lan ilmî çal malardan yararlanm lard r. Bu dönemde stanbul a ve stanbul insan na yönelen sanatç lar Anadolu yu ihmal etmi lerdir. Bu dönemdeki eserlerde a r ve sanatl bir dil tercih edilmi tir. Eserlerde Atatürk ilke ve ink lâplar ve ça da k gibi konular da i lenmi tir. Roman ve hikâyede realizm ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana ç km r. Bat dan gelen edebiyat ak mlar (varolu çuluk, sürrealizm) bu dönem sanatç lar etkilemi tir. iir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme alan nda fazla bir geli me olmam r. iirler sadece hece ölçüsüyle yaz lm r. Milli edebiyatla ba layan dilde sadele me hareketi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat nda da devam etmi tir. Cumhuriyet Döneminde konu ma dili ile yaz dili aras ndaki fark artm r. Cumhuriyet Döneminde kurulan ilk siyasi parti Halk F rkas d r. Halifeli in kald lmas ndan sonra Cumhuriyet ilan edilmi tir. B. daki cümlede bo b rak lan yere uygun kelimeyi yaz z ak ilk olarak Alman dü ünür Martin Heidegger taraf ndan ortaya at lm (1927), kinci Dünya Sava y llar nda Frans z dü ünür ve romanc Sartre'nin benimsemesi ve edebiyata uygulamas ile bütün dünyada yayg nla r... ak l, zihin ve soyut dü ünme kar nda sezgiye hem öncelik, hem de üstünlük tan yan felsefe ak r. Henri Bergson ak n kurucusudur. Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâyesinde..... ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana ç km r alan nda gerçekle tirilen ilmî çal Türk edebiyat nda yararlan lm r. malardan Cumhuriyet Dönemi Varolu çuluk, sezgicilik gibi edebiyat nda ortaya ç kan, ki inin bunal esas alan edebî ak mlardan yararlan lm r. Varolu çuluk (egzistansiyalizm) ak.... edebiyata uygulam r. 7. Jean Paul Sartre, Albert Camus, Andre Gide.... ak n temsilcileridir sezgicilik ak n kurucusudur Mustafa Kemal, özellikle dil, tarih ve e itim alanlar nda köklü yeniliklere yöneldi. Önce. Devrimi (1928) yap ld, bunu Türkçenin sadele tirilmesini amaçlayan. Devrimi (1932) izledi. Cumhuriyet ilan edilmeden önce 1 Kas m 1922 de...., Cumhuriyet in ilan ndan sonra ise 3 Mart 1924 te..... kald lm r. Descartes in Dü ünüyorum öyleyse var m. felsefesine dayanan.. II. Dünya Sava y llar nda bunal m edebiyat n ortaya ç kmas na neden olmu tur. Sürrealizm II. Dünya Sava ndan sonra yerini ak na b rakm r. ïì

15 CUMHUR YET DÖNEM TÜRK EDEB YATININ OLU UMU Test ïò Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat yla ilgili dakilerden hangisi söylenemez? A) Özellikle Atatürk ink lâplar ve ça da kla ilgili konulara da yer verildi i ëò daki edebi ak mlardan hangisi edebiyat zda ilk olarak Cumhuriyet döneminde görülmemi tir? A) Sürrealizm B) Varolu çuluk B) Bat dan gelen sanat ve edebiyat ak mlar - n edebî eserlerde kendini gösterdi i C) Edebi eserlerde psikoloji alan nda gerçekle tirilen yeniliklerden yararlan ld C) Sembolizm D) Sezgicilik E) Fütürizm D) stanbul dan ziyade Anadolu ya ve Anadolu insan na yöneli in oldu u E) Tiyatro d ndaki edebi türlerde geli meye rastlanmad îò daki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemi tir? êò Biçim, içerik, dil ve anlat m bak ndan daki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yaz ld söylenemez? íò A) Nurullah Ataç B) Nam k Kemal C) Re at Nuri Güntekin D) Necip Faz l K sakürek E) Peyami Safa Varolu çuluk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl r? A) nsan kendi de erlerini kendisi olu turabilir anka e itim yay nlar A) Delikanl ça zdaki cevher Gözünün ya na bakmadan gider. B) Ne yanar kimse bana ate -i dilden özge Ne açar kimse kap m bad- sabadan gayr C) Geceleyin bir ses böler uykumu çim ürpermeyle dolar, nerdesin D) nsan bu, su misali, k vr m k vr m akar ya Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya E) Ben sana mecburum bilemezsin Ad m h gibi akl mda tutuyorum B) nsan kendini a mal r. C) nsan bütünüyle özgür olmal r. D) nsan kendini anlamaya çal mal r. E) Henri Bergson bu ak n kurucusudur. ìò Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat yla ilgili a dakilerden hangisi söylenemez? éò Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ile ilgili olarak a daki yarg lardan hangisi yanl r? A) Eserlerde de en siyasal ve sosyal hayat n etkileri görülmü tür. A) Dünyadaki sanat anlay lar ndan uzak kanmaya çal lm r. B) iirlerde gelene e ba kal nm, hece ve aruz ölçüsü kullan lm r. B) Toplumcu gerçekçilik anlay yla toplumun sorunlar da i lenmi tir. C) Bat dan al nan anlat m biçimleri nesirde ba ar yla kullan lm r. C) Edebi türlerin hemen her çe idinde ba ar eserler verilmi tir. D) Eserlerde memleket sevgisi, yeni bir devlet kurma heyecan gibi konular i lenmi tir. D) Yaz dili ile konu ma dili aras nda belli bir denge kurulmu tur. E) Roman, hikaye ve tiyatro alan nda ba ar eserler verilmi tir. E) Çe itli görü ler etraf nda birçok iir toplulu u ortaya ç km r. ïë

16 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat n Olu umu èò Sezgicilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl r? A) Sezgi, ak l ve zihinden üstündür. B) Felsefe bilgisinin temeli sezgidir. C) Sezgi varl klar oldu u gibi verir. D) nsanlar baz yarg lara ak lla de il sezgiyle ula r. E) Jean Paul Sartre edebiyata uygulam r. ïïò (I) Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat n 1923 nda ba lad kabul edilir. (II) Bu dönemde 16. yüzy lda dilde ba layan sadele me hareketi amac na ula r. (III) Konu ma dili ile yaz dili aras nda belli bir denge kurulmu, eserlerde sade bir dil tercih edilmi tir. (IV) Milli edebiyat zevk ve anlay Cumhuriyetin ilk yllar nda devam etmi tir. (V) Roman ve hikâyede realizm ve toplumcu gerçekçilik ak ön plana ç km r. Bu parçada numaralanm cümlelerin hangisinde bir bilgi yanl vard r? çò 1923 te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ülkemizde yeni bir dönem ba lam r. Bu dönemde eserlerde milli mücadele ruhu, modern hayan getirdi i s nt lar, ideolojik yakla mlar, memleket sevgisi, yeni bir devlet kurman n heyecan, Anadolu insan gibi konular i lenmi tir. Yukar daki parçada özellikleri verilen edebi dönem a dakilerden hangisidir? ïîò A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Birinci ve ikinci dünya sava aras nda Bat dünyas nda çe itli edebi ak mlar ortaya çkr. Bireyin bunal esas alan bu ak m- lardan birçok sanatç etkilenmi tir. A) Milli edebiyat B) Servet-i Fünun C) Divan edebiyat D) Cumhuriyet edebiyat E) Tanzimat edebiyat anka e itim yay nlar daki sanatç lardan hangisi di erlerinden farkl bir ak n temsilcisidir? A) Jean Paul Sartre B) Henri Bergson C) Albert Camus D) Andre Gide E) Franz Kafka ïðò 1718 felaketinden sonra bu felaketin getirdi i bir nevi intibahla baz münevverlerimizde tek selamet çaresi fikir hâlinde ba layan Garpç - k, 1839'da devlet müesseselerimizi ve baz hayat ekillerimizi de tirmekle kalmad, bizi âdeta kula zdan tutarak eyhülislam duas ve ecnebi sefir alk yla Avrupa mektebine rakl a verdi. ïíò lk olarak Alman dü ünür Martin Heidegger taraf ndan ortaya at lm (1927), kinci Dünya Sava yllar nda Frans z dü ünür ve romanc Sartre nin benimsemesi ve edebiyata uygulamas ile bütün dünyada yayg nla r. nsan kendi de erlerini kendinin olu turabileceini; gelece ini yine kendisinin kurabilece ini savunan bir felsefe ak r. Ahmet Hamdi Tanp nar dan al nan bu cümle ile Cumhuriyet Dönemi edebi eserlerinde i lenen konulardan hangisine dikkat çekilmi tir? Bu parçada tan lan edebiyat ak a a- dakilerden hangisidir? A) Egzistansiyalizm B) Sezgicilik A) Atatürk ilkeleri C) Sürrealizm D) Realizm B) çi sorunlar E) Sembolizm C) Bat la ma D) Ekonomik s nt lar E) nsan psikolojisi ïê

17 II.ÜN TE CUMHUR YET DÖNEM NDE Ö RET MET NLER retici metinlerden deneme, gezi yaz, günlük, f kra, makale gibi türlerde Bat tekni e uygun eserler ilk olarak Cumhuriyet Döneminde yaz lm r. Sanatç lar, metinlerin yap Bat dan gelen modern anlat m biçimleri ile ustal kla olu turmu lard r. Bu dönem ö retici metinlerinde memleket sevgisi, Anadolu, Anadolu insan ve Bat k gibi temalar i lenmi tir. Sade bir dille olu turulan bu dönem ö retici metinlerinde halk n konu tu u kelime ve deyimlerin yan nda öz Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli kelimeler de kullan lm r. Ò : RET MET NLER a) Tarihi Metin DENEME Gerçek anlamda denemeler ilk olarak Cumhuriyet Dönemi yazarlanca ortaya konur. Bu dönemde ilk akla gelen yazar Nurullah Ataç olmakla birlikte Cemil Meriç, Suut Kemal Yetkin, Mehmet Kaplan gibi yazarlar da yetkin eserler vermi lerdir. Dü e Ça Severim gerçekçi edebiyat, gerçekçi sanat, bütün ç rlar aras nda onun en üstün oldu una inan m. Ama dü ünüyorum da: "Bizi al p dü ler acununa götüren bir edebiyat da gerekli de il mi?" diyorum. Bugünün birçok yazarlar sanat n toplumsal görevi üzerinde türlü türlü sözler söylüyorlar. Okurlar dü ler acununa al p götürmek de edebiyan toplumdaki görevlerinden biri de il midir? Biz gerçek içinde ya yoruz, duvarlar y p a amad z bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette ama pek al z için göremiyoruz, tadam yoruz o güzellikleri. Edebiyat, sanat bize o güzellikleri sezdirsin. Madame Rachilde'in "Güne sat "n "Le Vendeur du Soleil" bir türlü unutamam, çok anlatt m onu okurlar ma, bir kez daha anlatay m: ( ) (Nurullah Ataç) NURULLAH ATAÇ ( ) b) Felsefi Metinler c) Bilimsel Metinler d) Gazete Çevresinde Geli en Metinler: deneme makale sohbet kra ele tiri röportaj haber yaz e) Ki isel Hayat Konu Alan Metinler: an (hat ra) günlük gezi yaz biyografi otobiyografi mektup Türk edebiyat n en büyük ele tiri ve deneme ustar. Edebiyata iirle ba lam ; ama çeviri, deneme ve ele tiride karar k lm r. Konu ma dilindeki devrik cümlenin yaz da da kullan l- mas yayg nla rmaya çal r. Frans z, Yunan, Rus ve Latin klasiklerinin pek ço unu dilimize tercüme etmi tir. Pek çok genç yazar etkileyen Ataç, dildeki bütün yabanc sözcüklerin at lmas konusunda mücadele vermi kendini dil devrimine, Türkçenin özle mesine adam r. Eserleri: Deneme: Günlük : Günlerin Getirdi i, Sözden Söze, Karalama Defteri, Diyelim, Ararken, Söz Aras nda, Okuruma Mektuplar, Söyle iler Günce ïé

18 Cumhuriyet Döneminde Ö retici Metinler SUUT KEMAL YETK N ( ) Önceleri Suut Saffet imzas yla iir ve mensur iirler yazd. Ò : Edebiyat, sanat, estetik, felsefe ve slâm sanatlar konusunda yazd denemeleriyle ve çe itli konularda yazd ele tiri türündeki yaz lar yla tan r. Bilim adam ki ili iyle denemeci yönünü birle tirmi tir. Eserleri: Deneme: Edebiyat Konu malar, Edebiyat Üzerine, Dü ün Pay, Günlerin Götürdü ü, Yoku a Do ru, iir Üzerine Dü ünceler, Denemeler CEM L MER Ç ( ) Türk fikir hayat tahlil eden eserleriyle tan nd. Frans zedebiyat ndan ba ar tercümeler yapt. Dil meseleleri üzerinde önemle durmu ; dilin bir milletin ruhu, özü oldu unu savunmu tur. Hisar dergisinde Fildi i Kuleden ba yla sürekli denemeler yazd. Eserleri: Düz yaz : Hint Edebiyat, Bu Ülke, Umrandan Uygarl a, Bir Dünyan n inde, Ma aradakiler, K rk Ambar, Bir Facian n Hikâyesi, Kültürden rfana, I k Do udan Gelir... SABAHATT N EYÜBO LU ( ) Deneme, sinema, sanat tarihi ve çeviri gibi alanlarda eser vermi tir; ama as l ününü denemecilik yönüyle kazanm r. Halk dilini savunan, Do u-bat köprüsü kurmaya çal - an, hümanizmi benimseyen bir sanatç r. Eserleri: Deneme: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Yunus Emre ye Selam, Pir Sultan Abdal, Anadolu Ormanlar, Siyah Kalem, Surname, Karanl kta Renkler PROF. DR. MEHMET KAPLAN ( ) nceleme ve ele tiri yaz lar yla tan nd den sonra Hareket, ad rvan, stanbul, ça, Hisar, Türk Edebiyagibi dergilerde yazd. Önceleri incelemelerini metnin anlat m biçimine dayanrken; daha sonraki y llarda sanatç n ki ili i, biyografisi, psikolojisi gibi öznel etkenlerle metin aras nda ba lant lar kuran bir yakla mla edebiyat tarihine yöneldi. Dilin yenile mesi kar nda tav r ald. Eserleri: Ara rma: Deneme : Nam k Kemal Hayat ve Eserleri, Tevfik Fikret ve iirleri, Hikâye Tahlilleri, iir Tahlilleri I-II, Tanp nar n iir Dünyas Büyük Türkiye Rüyas, Nesillerin Ruhu ïè

19 Türk Edebiyat nda Baz Deneme Yazarlar ve Eserleri Ahmet Ha im Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan Ahmet Hamdi Tanp nar Ya ad m Gibi, Edebiyat Üzerine Makaleler Cemil Meriç Selahattin Batu Ali Nihat Tarlan Salah Birsel Enis Batur Bu Ülke, Ma aradakiler, K rk Ambar nsan ve Sanat Ku ular Kendimle Konu malar, Salah Bey Tarihi, 1001 Gece Denemeleri Alternatif Ayd nlar, Saatsiz Maarif Takvimi Sabahattin Eyübo lu Mavi ve Kara, Sanat Üstüne Denemeler Ru en E ref Ünayd n Ayr klar, Bo aziçi Yak ndan Yakup Kadri Karaosmano lu Erenlerin Ba ndan, Okun Ucundan, Ergenekon, Alp Da lar ndan Cevdet Kudret Refik Halit Karay Nermi Uygur Ferit Edgü Peyami Safa evket Rado Benim O lum Bina Okur, Bir Bak ma Bir Avuç Saçma, Bir çim Su, lk Ad m, Üç Nesil Üç Hayat Güne le, Ya ama Felsefesi, Kültür Kuram, Dilin Ucu Ders Notlar, Yazmak Eylemi Osmanl ca -Türkçe - Uydurmaca, Sanat Edebiyat Tenkit Ümit Dünyas, E ref Saati Ahmet Turan Alkan Yata na K rg n Irmaklar Duygu Asena Kad n Ad Yok Gülay Atasoy Aile Huzuru Do an Cücelo lu nsan nsana Melih Cevdet Anday Suna Tanaltay Oktay Akbal Vedat Nedim Tör Yiten Söz Sevdikçe, Çocuklar A lamas n, Gençlik Sevgidir, Ben Sevgiyim Atatürk Ya ad m Kemalizmin Dram Nadir Nadi Olur ey De il, Ben Atatürkçü De ilim Seyfettin Bulut Gençli in Aray lar Adalet A ao lu Ba ka Kar la malar Yahya Kemal Beyatl Aziz stanbul Nihat Sami Banarl stanbul'a Dair, Türkçenin S rlar, iir ve Edebiyat Sohbetleri Samiha Ayverdi Falih R fk Atay stanbul Geceleri Eski Saat, Niçin Kurtulmak, Çile, nanç, Pazar Konu malar, Kurtulu, Bayrak Hilmi Yavuz ehirlerin skeleti, Denemeler Kar Denemeler, Yaz n Üzerine Be ir Ayvazo lu ehir Foto raflar Memet Fuat Dü ünceye Sayg, Ça Görebilmek, Unutulmu Yaz lar, Özgünlük Av Nurettin Topçu Suut Kemal Yetkin Bedri Rahmi Mehmet Kaplan Sezai Karakoç Kültür ve Medeniyet, radenin Davas Edebiyat Konu malar, Edebiyat Üzerine, Günlerin Götürdü ü Delifi ek Büyük Türkiye Rüyas, Nesillerin Ruhu Edebiyat Yaz lar I, II, III ïç

20 2. MAKALE Cumhuriyet Döneminde Ö retici Metinler Herhangi bir konuda, bir görü ü, bir dü ünceyi kan tlamak, savunmak amac yla yaz lan gazete ve dergi yaz lar r. Makalede temel ö eler fikir ve kan t t r. Okuyucuyu bilgilendirmek ve onun bu konudaki dü üncesini de tirmeye çal mak esast r Uzmanl k ister; yazar konusunu i lerken bilimsel verilerden ve belgelerden yararlan r tarafs z bir ekilde yazar. Makaleler ciddi bir üslûpla yaz r. Sanat oyunlar na yer yoktur. Ò : Bu tür edebiyat za ilk özel gazetemiz olan Tercüman- Ahval ile girmi tir. inasi 1860 ta ilk makale örne i olan Tercüman- Ahval Mukaddimesi ni yay mlam r. Daha sonralar Ziya Pa a n n iir ve a, Nam k Kemal in Hasta Adam adl yaz lar bu türün ilkleri aras nda yer al r. Gerek Tanzimat döneminde, gerekse Servetifünun ve Fecr-i Âti döneminde yaz lan makaleler, ele tiri-polemik kar ürünler oldu undan gerçek anlamda makale türünden uzakt rlar. Bu tür bizde ancak Cumhuriyet döneminde ça da bir kimlik kazanm r. Birçok yazar ve bilim adam çe itli konularda bugün çe itli dergi ve gazetelere bu türde yaz lar yazmaktad r. Bilgisayar Zararl m? Son günlerde bilim adamlar (Baz lar ) ileriki y llarda, insan zekas n gerileyece ini iddia ediyor. Gerekçeleri ise tek suçlu olarak bilgisayar` gösteriyorlar. Hepimizin bildi i gibi beyin jimnasti i dedi imiz bir olay var. Beynimizi ne kadar zorlarsak, o kadar geli mesine ve genç kalmas - na katk da bulunuyoruz... Bunlardan en basiti bulmaca çözmek gibi. imdi acaba öyle bir kolayc a kaç yor muyuz veya zamanla kaçacak m - z? Bu kolayc n do al sonucu olarak da gelecek ku aklarda IQ`muzda bir dü me olacak m? Bir arkada z sizden bir konu hakk nda bilgi almak istiyor, veya çocu umuzun tak ld bir dersten dolay,size bir ey sorma iste i duydu un da, onlara verece imiz cevap: Bana sormana ve dü ünmene art k gerek yok. Gir bilgisayara ne sormak veya ö renmek istiyorsan, yaz ve t kla bu kadar basit hemen kar na ç kar. Bu örneklerin sonunda bilim adamlar n endieleri acaba hakl ç kar m? Türk Edebiyat nda Baz Makale Yazarlar ve Eserleri inasi Nam k Kemal Mukaddime Mes Prisons Muahezenamesi Renan Müdafaanamesi Ziya Gökalp Türkle mek, slamla mak, Muas rla mak Cenap ahabettin Evrak- Eyyam Nesr-i Harp Nesr-i Sulh Ali Canip Yöntem Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münaka alar z Yahya Kemal Beyatl Aziz stanbul il Da lar (makale - sohbet) Ya ar Nabi Nay r Edebiyat n Bugünkü Meseleleri (makale - inceleme) Hasan Ali Yücel Pazartesi Konu malar yi Vatanda yi nsan A. Hamdi Tanp nar Edebiyat Üzerine Makaleler Samiha Ayverdi Yusufçuk (makale ve konferanslar ) îð

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629)

AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ GENEL TÜRK TAR ANAB M DALI AH ABBAS DÖNEM NDE SPANYA- RAN LER (1587-1629) YÜKSEK L SANS TEZ EMRAH NAK ANKARA 2009 T.C. ANKARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI T.C. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü Türkçe E itimi Ana Bilim Dal Türkçe Ö retmenli i Bilim Dal ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI (Yüksek Lisans Tezi) P nar KURT stanbul,

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı