Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Transkript

1

2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı nın 2013 Yılı Bütçesini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kuruluşundan bugüne; Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak; sürekli gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi ve lider gençler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. Bu misyon doğrultusunda; düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Gençlerin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gençliğe yönelik hizmetlerin kapsamını genişletmekte ve niteliğini artırmaktadır. Halkın spora olan ilgisini artırmakta ve farklı spor dallarını tanıtacak faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirmek için gerekli alt ve üstyapının geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Türkiye gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, uluslararası alanda artan etkinliğiyle dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Daha güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmek ve bunu devamlı kılabilmek için kalkınma sürecinde bireylere özellikle gençlere büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal ve ekonomik hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bugün 6,9 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 8,9 milyara yükseleceği, bu artışın büyük oranda geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde meydana geleceği, gelişmiş ülkelerin günümüzde ortaya çıkmaya başlayan yaşlı nüfus sorununun ise artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ülkemiz açısından durum değerlendirildiğinde; nüfusumuzun %50,5'inin 30 yaşın altında ve 2011 yıl sonu itibarıyla yaş arası genç nüfusumuzun yaklaşık 20 milyon olduğu görülmektedir. Yapılan tahminlerde nüfus artış hızının mevcut şekliyle devam etmesi halinde 2023 yılında nüfusumuzun % 70 inin çalışma çağında olacağı hesaplanmaktadır. 1

3 Ülkemizin sahip olduğu bu insan kaynağının avantaja dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi, etik ve insani değerler açısından da zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Günümüzde dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler ile ortaya çıkan değerler karmaşası, ahlaki ve insani değerlerde aşınmaya yol açmıştır. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin gençlerimizi doğrudan etkilediğinin bilincinde olarak; ahlaki ve insani değerlerin gençlere aktarılması ve benimsetilmesine yönelik politikaların üretilmesi ve uygulanması önem kazanmaktadır. Günümüz dünyasında istihdam, en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, gençlerin mesleki bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması, kendi niteliklerine uygun işlere yönlendirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi çalışmalarına önem verilmektedir. Anayasa nın 58 inci maddesinde devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede; zihinsel veya fiziksel engelli, madde bağımlısı, istismar edilen, sorunlu ailelerde yaşayan, asosyal, suça bulaşmış, eğitim haklarından yararlanamayan gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gençlerin, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak kültür ve sanat bilinci edinebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında, gençlerin kendi kültürel değerleri, örf ve adetleri, geleneksel sanat dalları hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine, dolayısıyla geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesine katkı sağlanması yer almaktadır. Ayrıca, yüzyıllardır Anadolu da süregelen geleneksel sanatlarımız ve kültürel değerlerimizin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması, gençlerimizin kültürümüze daha fazla ilgi göstermesinin sağlanması için etkili çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde bilgi ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler sonucunda dünyamız küçük bir köy haline gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler iletişim kanallarının çeşitlenmesine imkan sağlamıştır. Böylece, başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine rahat bir şekilde ulaşılmaktadır. Gerek teknolojiye ulaşımdaki kolaylık gerekse gençlerin bu iletişim kanallarını kullanması, sosyal medyayı gençlik alanındaki politikaların aktarılmasında en etkili araç olarak karşımıza çıkarmaktadır. Türkiye nin uluslararası alanda artan itibarına ve stratejik önemine paralel olarak, gençlerimizin uluslararası arenada rekabet edebilecek donanıma kavuşturulması bir zorunluluktur. Bu çalışmalarımıza yurt dışında yaşayan gençlerimiz de mutlaka dâhil 2

4 edilecektir. Bu sayede, yurt dışında yaşayan gençlerimizin; ülkemizle olan bağlarının güçlenmesi sağlanacaktır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Dilleri, dinleri ve ırkları ne olursa olsun insanları bir araya getiren ve dünya barışına katkı sağlayan yönüyle spor, evrensel bir faaliyet olup teknolojik gelişmelerle birlikte önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Spor; ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı, mutlu, çalışkan, dinamik ve ahlaklı bireylerin yetiştirilmesine imkan sağlaması açısından ele alınmakta olup yürütülen faaliyetlerde bu değerlere büyük önem verilmektedir. Türkiye son yıllarda sportif alanda kazandığı başarılar, tesis sayısındaki artış ve düzenlediği başarılı uluslararası spor organizasyonlarıyla çok büyük mesafe kat etmiştir. Bu başarının artarak devam etmesi; Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bağımsız spor federasyonları, spor kulüpleri ve spor kulüplerinin oluşturdukları üst birlikler ile yapılan etkili ve nitelikli işbirliği ve koordinasyonla sağlanacaktır. Anayasamızın 59 uncu maddesinde, devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği ve başarılı sporcuyu koruyacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede sporun bir yaşam tarzı haline getirilerek toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılması, farklı spor dallarının gelişmesinin sağlanması ve uluslararası yarışmalarda başarılı olacak sporcuların yetiştirilmesi ve korunması çalışmaları yürütülmektedir. Spor alanındaki en önemli hedeflerimizden birini de aday olduğumuz 2020 İstanbul Olimpiyatları oluşturmaktadır. Olimpiyat Oyunlarına ev sahibi olarak aday olduğumuz 13 Ağustos 2011 tarihinde bizzat Sayın Başbakanımız tarafından ilan edilmiştir. İki kıtada aynı anda Olimpiyat Oyunlarının gerçekleşecek olması tarihte bir ilk olacaktır. Sayın Başbakanımızın da dediği gibi; "Bu hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyoruz, Türkiye bir olimpiyat ülkesidir ve meşale bu ülkeye çok yakışacaktır." Ülkemiz ilk defa Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya bu kadar yaklaşmıştır. Bundan sonraki süreçte bu hedefe ulaşabilmek için her türlü gayret gösterilmeye devam edilecektir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bakanlığımızın kuruluşundan itibaren henüz bir buçuk yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hepinizin malumudur. 3

5 Bilindiği üzere gençliğe yönelik hizmetlerin etkili ve yaygın şekilde yürütülmesi amacıyla 08/06/2011 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlık bünyesinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü oluşturularak gençlik konusu çok yönlü olarak ele alınmaya başlanmıştır. Konuşmamın bu bölümünde Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Birimleri tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyet ve projelerden bahsetmek istiyorum. Gençlik Merkezleri Gençlik merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla sanat faaliyetleri, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri yapan merkezlerdir. Hali hazırda ülkemizde Bakanlığımız bünyesinde 118 gençlik merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin 48 tanesi müstakil binada, 20 tanesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü içerisinde, 28 tanesi spor salonunda, 15 tanesi kiralık binada, 7 tanesi ise müstakil katta hizmet vermektedir. Planlanan yatırımlar kapsamında 78 adet yeni gençlik merkezinin yapımı devam etmektedir. Gençlik merkezlerinin yıl boyu yapacakları faaliyetlere ilişkin "Gençlik Merkezleri Faaliyet Planı" hazırlanmış olup yeni dönemde merkezlerin nitelik ve nicelik yönünden daha kapsamlı olarak gençlere hizmet vermesi sağlanmış olacaktır. Bakanlığımız kurulduğunda olan gençlik merkezlerinin aktif üye sayısı yapılan proje ve faaliyetlerle 'e ulaşmıştır. Gençlik merkezlerine üye gençler; eğitim, bilimsel, teknolojik, doğal çevreyi koruma, güzel sanatlar ve el sanatları çalışmalarına, gösterilere, kutlamalara, yarışmalara, sosyal sorumluluk, basın ve yayın faaliyetleri ile çeşitli spor etkinliklerine ücretsiz olarak katılmaktadırlar. Ayrıca bu faaliyetler proje formatına dönüştürülerek daha fazla gencin ilgisinin çekilmesi suretiyle etkinliklere aktif katılımın sağlanması hedeflenmektedir. Gençlik merkezlerinde gençler arasında koordinasyonu sağlayan, yetenek, deneyim, bilgi ve becerilerini gençlerle paylaşan, çevresine olumlu model olan, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan gençlik liderleri istihdam edilmektedir. Bu doğrultuda 2012 yılında bir önceki yıl 278 olan gençlik lideri sayısı 504'e çıkarılmıştır. Gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin takip edilmesi amacıyla internet tabanlı gençlik merkezleri veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı sayesinde gençlik merkezlerinin faaliyetleri, üye gençlerin bilgileri, gençlik liderleriyle ilgili bilgilere online ulaşılabilmektedir. Ayrıca gençlik merkezleri web sitesi kurulum çalışmaları devam 4

6 etmekte olup bütün gençlik merkezlerinin web sitelerine bu site sayesinde kolayca ulaşılabilecek, gençlik merkezleri hakkında bütün bilgiler bu sitelerde yer alacaktır. Ayrıca sosyal medya gençlere ulaşabilmek amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bakanlığımızı ve projelerimizi üniversite gençlerine tanıtmak, Bakanlığımızın ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin daha fazla gence ulaşmasını sağlamak amacıyla Ekim ayında "Bakanlığınız 1 Yaşında" etkinlikleri kapsamında 81 ilde bütün üniversitelerde stantlar açılmıştır. Açılan stantlarda üniversite öğrencilerine Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılarıyla birlikte gençlik liderleri tarafından Bakanlığımızca yıl içerisinde gerçekleştirilen projelerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, ayrıca "Genç Beyinler Parlak Fikirler" proje fikri yarışması başvuruları alınmıştır. Üniversite öğrencilerinin Bakanlığımızdan beklentilerini tespit edebilmek amacıyla anket düzenlenmiştir. Gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan "Gençlerle Başbaşa" projesiyle, Kasım ayından itibaren bütün gençlik merkezlerine her ay düzenli olarak alanında uzman akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve sporcular davet edilerek, kişilik genç gruplarıyla söyleşiler gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması, genç istihdam oranının arttırılması ve gençlik merkezlerinin aktif kullanımının sağlanması amacıyla KOSGEB ile yapılacak işbirliği ile gençlik merkezlerinde 60 saatlik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" yapılması planlanmaktadır. Gençlik merkezlerinin iş ve işlemlerinin yerinde incelenmesi ve denetlenmesi, yatırım planında olanlarının yapım durumunun takip edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Uzmanları görevlendirilmiştir. Gençlik ve Spor Uzmanları, gençlik merkezlerinin fiziki durumlarını, personel durumlarını ve yapmış oldukları faaliyetleri yerinde inceleyerek raporlar hazırlamakta, hazırlanan raporlar değerlendirilerek gençlik merkezlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Çanakkale Savaşını kazandıran "Çanakkale Ruhu"nun idrak edilmesine, bu konuda milli bilinç oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Çanakkale Zaferinin 100. yılında Genç" projesi planlanmıştır. Proje kapsamında 2015 Mart ayına kadar, Türkiye'nin 81 ilinden genç Çanakkale'ye ücretsiz olarak götürülerek gençlerde "Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet İnancı ve İdealinin" yerleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. "Kuruluş ve Kurtuluş" şehri olan Bilecik ilimizin ve Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Bursa'nın gençlerimize tanıtılması ile gençlerimizin tarihimiz ve kültürümüzle ilgili bilgilerinin tazelenmesi amacıyla "Bilecik ve Bursa Gezisi" planlanmıştır. Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık genç Ağustos 2013'e kadar projeden yararlanacaktır. 5

7 Gençlik Kampları Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş 5 deniz (Antalya, İzmir, Mersin, Çanakkale, Aydın) ve 6 doğa (Antalya, Trabzon, Kastamonu, Bolu, Van, Denizli) kampı olmak üzere 2012 yılında toplam 11 tesiste her dönemi 8 gün süren 9 dönemlik gençlik kamplarımız gerçekleşmiştir. Gençlik kampları yaş grupları için "Deniz Kampları", yaş grupları için "Doğa Kampları" adı altında düzenlenmektedir. Kamplara katılan gençlerin ulaşım ile 8 günlük konaklama ve yemek ihtiyaçları Bakanlığımızca karşılanmakta ve gençlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Kamplara katılımda, imkânı kısıtlı gençler başta olmak üzere, gençlik merkezi üyesi gençlere, il milli eğitim müdürlükleri ve okul idareleri ile koordine kurmak suretiyle okullarında başarılı olan gençlere, çeşitli kültürel ve sportif yarışmalarda illerinde dereceye giren veya spor dalında başarılı olan faal genç sporculara, engelli gençlere, çıraklık eğitim merkezlerinde yetişen ve çeşitli işyerlerinde çalışan gençlere, şehit ve gazi yakını gençlere öncelik verilmiştir. Kamplarımız içerisinde, Aydın Davutlar Gençlik Kampı engelli gençlerimizin kamp yapmasına uygun olduğundan 8. ve 9. dönemlerde engelli gençlerimiz adı geçen kampımızdan yararlanmıştır. Denizli Cankurtaran kampımızda ise 8. ve 9. dönemlerde sanayide çalışan dezavantajlı gençlerimize kamp yapma imkanı sağlanmıştır. Gençlik kamplarımız doğa ve deniz kampları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamplarımızda deniz ve havuz etkinliğinin yanı sıra gençlerde takım ruhunu geliştirecek rafting, kano, yüksek ip aktiviteleri, yapay tırmanış, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton, masa tenisi, satranç gibi sportif faaliyetler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel becerilerini açığa çıkaracak el sanatları faaliyetlerine, müzik ve tiyatro etkinliklerine, özgüvenlerini güçlendirecek ve kendilerini ifade edebilme becerisini kazandıracak etkinliklere yer verilmektedir. Ayrıca kamplarımızda, ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri konusunda farkındalık oluşturacak geziler, milli birlik ve kardeşlik şuurunu geliştiren ve ortak değerleri açığa çıkaracak çalışmalar, Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) temsilcileri tarafından verilen bilgilendirici seminerler gerçekleştirilmiştir. Kampçılara milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY un eseri Safahat tan derlenen "Safahat Öyküleri" ile Ord.Prof.Dr. Ali Fuat BAŞGİL in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitapları ücretsiz olarak dağıtılmış olup, gün içerisinde okuma saatleriyle kamp sonunda gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır. 6

8 Gençlik kampları ve yapılan faaliyetler hakkında çeşitli bilgilere adresindeki internet sitesinden ulaşabilmektedir. Kamplarımıza katılan gençlerin duygu ve düşüncelerini paylaştıkları "Kamp Anı Defteri" oluşturularak söz konusu internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca kampların tanıtımı amacıyla her geçen gün takipçi sayısı hızla artan sosyal medya sayfaları oluşturulmuştur. Gençlik kampları toplam kapasitesi kişi olup, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında devralınan Gençlik ve İzcilik kamplarında yapılacak bakım ve onarım sonrasında bu kapasitenin arttırılması planlanmaktadır. Bölgesel Gençlik Çalıştayları ve 2. Gençlik Şûrası 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Gençlik ve Spor Şûraları başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Gençlik ve Spor hizmetleri ile ilgili faaliyetler konusunda ihtiyaç ve sorunları belirlemek ve bu doğrultuda öneriler geliştirmek amacıyla dört yılda bir ayrı ayrı gençlik ve spor şûraları düzenlenecektir." hükmü gereğince Gençlik Şûrası düzenlenmiştir. Gençlik Şûralarının ilki 1988 yılında "2000 yılı gençliği " konusuyla, ikincisi ise Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu Şûra'ya ilişkin çalıştaylara ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri ile engelli, çalışan yaklaşık genç katkıda bulunmuştur. Şûra kapsamında yurt içinde 15, yurtdışında 2 Gençlik Çalıştayı düzenlenmiştir. KKTC de yapılan Gençlik Çalıştayına 300 genç, Almanya nın Köln şehrinde yapılan çalıştaya da Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Avusturya, İsviçre ve Almanya'dan 164 genç katılmıştır. Gençlik Şûrasında gündem dokuz ana başlık altında belirlenmiştir. Bu başlıklar; eğitim, istihdam ve girişimcilik, dezavantajlı gençler ve sosyal hayata katılım, uluslararası alanda gençlik, sağlıklı hayat, spor ve çevre, internet ve medya, demokrasi bilinci ve katılım, kültür, sanat ve serbest zaman faaliyetleri, etik ve insani değerler şeklindedir Mayıs 2012 tarihleri arasında, düzenlenen Gençlik Şûrası na 450 katılımcı katkıda bulunmuştur. Bu katılımcılar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimlerden temsilciler ile gençlikle ilgili diğer kişi ve kuruluşlarından sağlanmıştır. Şûra da gençlikle ilgili konulara ilişkin durum tespiti yoluyla incelemeler yapma imkânı bulunulmuş, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilerek uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve buna ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 2. Gençlik Şûrası Kapanışı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın katılımlarıyla, Ankara Spor Salonu nda 81 ilden gelen den fazla gençle yapılmıştır. Gençlik Şûrası süresince yapılan çalışmalar ve alınan kararlar Cumhuriyet tarihinde ilk defa hazırlanmış olan "Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi" için dayanak teşkil etmiştir. Bu 7

9 çalışmaların amacı temel olarak 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında, dünyanın en büyük ve gelişmiş ilk on devleti arasına girme hedefinde olan ülkemiz gençliğinin sorunlarını tespit etmek, çözüm önerilerini ortaya koymak ve gerekli çalışmaları bu kapsamda yürütmektir. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 2012 yılı Uluslararası Gençlik Haftası, Mayıs 2012 tarihleri arasında 5 kıta, 35 ülke ve 81 ilden gelen binlerce gencin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanmıştır. Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, alışveriş merkezleri, üniversiteler, tiyatro salonları ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerle birlikte çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Hatay Medeniyetler Korosu konseri, motokros gösterileri, engelli sanatçıların gösterileri, fotoğraf ve resim sergileri, drama ve tiyatro gösterileri ile çeşitli paneller düzenlenmiştir. Anıtkabir'de buluşan on binlerce genç halkımızın alkışları eşliğinde Atatürk Kültür Merkezine "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirmiştir. 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geçmiş yıllardan farklı olarak tiyatro, panel, söyleşi gibi etkinliklerle festival havasında kutlanmıştır. Türk halk müziği faaliyetleri kapsamında 3 ayrı kategoride (Gençlik Merkezleri, Üniversiteler ve Kulüp, Dernek, Kurum ve Kuruluşlar) Türk Halk Müziği yarışmaları yapılmış olup, bu yarışmalara 87 Gençlik Merkezi ve 14 üniversiteden toplam genç katılmıştır. Türk halk oyunları faaliyetleri kapsamında, Gençlik Merkezleri arasında ve yaş grupları olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara genç katılmıştır. Uluslararası İlişkiler Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi tarafından, "Türkiye de Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikası Geliştirilmesi" konulu eğitim düzenlenmiştir. Türkiye de gençlik alanında çalışan devlet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gençlik liderlerine yönelik olarak düzenlenen eğitimin amacı katılımcıların, Türkiye de ve Avrupa projelerinde gençlik katılımını teşvik etme konusunda becerilerini geliştirmek ve Türkiye de gençlik politikası gelişimi ile uygulaması sürecinde bu alanındaki değişik aktörlerin işbirliğini teşvik etmektir. Türk Alman Karma Uzmanlar Komisyonu Toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda gençlik alanında çalışan uzmanlara yönelik her yıl çeşitli toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 8

10 Türkiye ve Güney Kore Cumhuriyeti arasında 1972 yılında imzalanan Kültürel Anlaşma çerçevesinde dostluk ve işbirliğini artırmak amacıyla iki ülke arasında gençlik değişim programları uygulanmaktadır. Ayrıca, Japon hükümeti tarafından düzenlenen Dünya Gençlik Gemisi (SWY) programına ülkemizden de katılım sağlanmaktadır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Seyyah-Ulu Çınarın İzinde "SEYYAH-Ulu Çınarın İzinde" Projesi, 26 Haziran 02 Eylül 2012 tarihleri arasında, yaş grubundaki gençlerimizin yaşadıkları illerden ülkemizin farklı illerine seyahat etmeleri, akranlarıyla tanışmaları ve kaynaşmaları, ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerini tanımaları amacıyla hazırlanmıştır. Seyyah projesine 35 ilimiz ev sahipliği yapmış ve bu projede 81 ilimizden özellikle ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı ve kendi imkânlarıyla farklı illere seyahat edemeyen gençlerimize öncelik verilmiştir. Projemize genç başvuru yapmış ve 158'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden olmak üzere gencimiz projeye katılmıştır. Projeye katılan her gencimiz ve görevli personelimiz seyahat-sağlık sigortası kapsamında sigortalanmıştır. Ülkemizin 81 ilinden bir araya getirilen gençlerimizin, sahip olduğumuz doğal ve tarihi zenginlikleri tanımaları ve ülkelerini daha çok sevmeleri, gençler arasında hoşgörü ve diyalogun arttırılması, sosyal korku ve ön yargıların giderilmesi, toplumsal bütünleşme, gençlerin farklı coğrafi bölgelerde yaşayan akranlarıyla tanışmaları, kaynaşmaları ve kültürel alışverişte bulunmaları bakımından SEYYAH projesinin çok önemli katkıları olmuştur. Projenin internet sayfasında projemize katılan gençlerimizin proje süresince katıldıkları gezi programları ve etkinlikler hakkında izlenimlerini, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri "Seyyahname" adlı bir bölüm oluşturulmuştur. Seyyah-Ulu Çınarın İzinde projesinin Bakanlığımıza toplam maliyeti TL olmuştur. Bu maliyetin yaklaşık TL tutarındaki %53'lük kısmını ise ulaşım maliyeti oluşturulmaktadır. Ülkemizde gençler arasında bilinirliği oldukça yüksek olan söz konusu projenin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesi ve 2013 yılında gencimizin yurt içinde seyahat ettirilmesi planlanmaktadır. 9

11 Gençlik Treni - Bu Memleket Bizim Gençlik Treni Projesi ile 7 hat üzerinden toplam 26 sefer düzenlenmiştir. Projemize internet üzerinden başvuru yapılmış olup gencimiz projeye katılmıştır. Projede daha önce trene hiç binme imkânı bulamamış gençlerimize öncelik verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artırılarak daha fazla gencimize ulaşılması planlanmaktadır. Gençlik Treni Projesi ile gençlerin, hem ülkemizin tarihi, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini görmeleri hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal yönlerini ve birlikte yaşama kültürlerini geliştirmelerine yardımcı olunmuştur. Lider Gençlik Kampları Lider Gençlik Kampları projesi, uluslararası ilişkiler, sinema, edebiyat, tarih, felsefe, matematik, ingilizce ve hukuk alanında tanınmış, bilgi ve tecrübe sahibi kişileri üniversite gençliğiyle buluşturmak ve onlara yeni ufuklar kazandırabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki kamp merkezleri şunlardır: Uluslararası İlişkiler-Ankara, Tarih- Nevşehir, Edebiyat-Kahramanmaraş, Sinema-Antalya, Felsefe-Kocaeli, Hukuk-Kayseri, Matematik-İstanbul, İngilizce-Ankara. Bu proje, 1 Temmuz'dan 13 Eylül e kadar 8 temada ve toplam 25 dönem olarak uygulanmıştır. Projeye başvuru alınmış olup, yurtiçinden ve yurt dışından toplam gencimiz bu projeye katılmıştır. Kamplarımızda seminer ve atölye çalışmaları için toplam 93 akademisyen, sanatçı ve tanınmış yazar görevlendirilmiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu uzmanlarının da seminer konuşmacısı olarak kamplarımıza katılmaları sağlanmıştır. Proje ile gençlerimizin hayatlarında kendilerine rol model olarak seçtikleri tanınmış isimlerle bir araya getirilmesi sağlanmış, kamplarda seminerler dışında değişik aktiviteler de düzenlenmiştir Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- I. Çağrı Dönemi Bu Program, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini, ülkemizin her bölgesinden dezavantajlı gençlerimize ulaşılarak ve onların hayata daha pozitif bakabilen bir birey olmalarının sağlanmasını ve Ülkemiz gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sunulmasını amaçlamaktadır. 1 0

12 Program çerçevesinde başta sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, liseler, gençlik toplulukları, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına proje bazında maddi destek sağlanmaktadır. Dezavantajlı (fiziksel, zihinsel engelli gençlerle ekonomik ve sosyal dezavantajları olan) gençlerimize ve gençlerin hareketliliğine yönelik projelerin öncelikle desteklenmesi sağlanmıştır. Proje başına sağlanacak en düşük destek tutarı TL, en yüksek destek tutarı ise TL olarak belirlenmiştir. Teklif çağrısına yoğun ilgi gösterilmiş olup Türkiye genelinden adet proje teklifi sunulmuştur. Ön değerlendirme sonucunda proje teklifi içerik değerlendirmesi aşamasına geçmiştir. İçerik değerlendirmesi aşaması bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. İçerik değerlendirmesinde proje teklifinden teklif, 50 ve üzerinde puan almıştır. İçerik değerlendirmesinden 50 ve üzerinde puan alan projeler, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliği ve 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Uygulama Kılavuzunun hükümleri ile 9. Kalkınma Planı ( ), 61. Hükümet Programı ve 2012 Yılı Programında yer alan öncelikler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 120 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 120 projeye toplam TL destek sağlanmıştır Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- II. Çağrı Dönemi 2012 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı; fiziksel, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin spor faaliyetleri aracılığıyla sosyal hayata katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Programa Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında yer alan illerdeki üniversite rektörlükleri proje yürütücüsü olarak teklifte bulunmuşlardır. Program, GAP kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsamaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı TL üst sınırı ise TL olarak belirlenmiştir. 1 1

13 Program kapsamında, fiziksel, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler dolayısıyla sosyal hayata etkin bir şekilde katılımda, sosyal ve sportif imkanlara erişimde sorunlar yaşayan gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, gençlerin ikili ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla spor yoluyla sosyal uyumu hedefleyen projeler desteklenecektir. Spor Yoluyla Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi (AB Projesi) Spor Yoluyla Sosyal Uyumun Güçlendirmesi Projesinin ihale dokümanlarının hazırlanması süreci devam etmektedir. İhale dokümanları AB kaynaklarıyla AB uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Proje bedeli Euro olup, Euro kendi kaynaklarımızdan sağlanacaktır. Proje Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinde gencimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Genç Anayasa Çalıştayı Yeni Anayasa çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Türkiye Öğrenci Konseyiyle birlikte Mart 2012 tarihlerinde 81 ilden 200 gencimizin katılımlarıyla Ankara da "Genç Anayasa Çalıştayı" yapılmıştır. Çalıştay Raporu hazırlanarak TBMM ye sunulmuştur. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi gereğince Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi'nin hazırlanması görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu belge gençleri ve sporu doğrudan veya dolaylı etkileyen politika ve faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu belgenin hazırlık çalışmaları kapsamında; 549 kurum, kuruluş ve akademisyenden yazılı görüş ve önerileri istenmiştir. Gençliğin ve gençlikle ilgili bütün kesimlerin görüşlerinin alınabilmesi için Bakanlığımızın internet sayfasında görüş bildirme bölümü açılmış ve çok sayıda görüş alınmıştır. Bölgesel Gençlik Çalıştayları yapılmıştır. Diğer ülkelerin ulusal gençlik politikası belgeleri incelenmiştir. Akademik dokümanlar incelenmiştir. Mayıs ayında Ankara da Gençlik Şûrası gerçekleştirilmiştir. Gençlik Şûrasını müteakip idareci ve akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından Politika Belgesi üzerindeki son çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi taslağı hazırlanmıştır. 1 2

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2013 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Nisan 2014 * Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projenin amacı; kadınların sorunlarının

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI S P O R

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI S P O R T. C. KALKINMA BAKANLIĞI S P O R ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-60-4 YAYIN NO: KB: 2866 - ÖİK: 716 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. SUNUŞ Kavramların, yaşam

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

2010-2011 Faaliyet Raporu

2010-2011 Faaliyet Raporu 2010-2011 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 - Kısaca AÇEV 2 - Amacımız, Strateji ve Eğitim Yaklaşımımız, Hedeflerimiz 4 - AÇEV in Programlarının Uygulandığı İllerimiz ve Yabancı Ülkeler 6 - Başkan ın Mesajı

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı