Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Transkript

1

2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı nın 2013 Yılı Bütçesini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kuruluşundan bugüne; Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak; sürekli gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi ve lider gençler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. Bu misyon doğrultusunda; düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Gençlerin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gençliğe yönelik hizmetlerin kapsamını genişletmekte ve niteliğini artırmaktadır. Halkın spora olan ilgisini artırmakta ve farklı spor dallarını tanıtacak faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirmek için gerekli alt ve üstyapının geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Türkiye gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, uluslararası alanda artan etkinliğiyle dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Daha güçlü ve müreffeh bir ülke olabilmek ve bunu devamlı kılabilmek için kalkınma sürecinde bireylere özellikle gençlere büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal ve ekonomik hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bugün 6,9 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 8,9 milyara yükseleceği, bu artışın büyük oranda geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde meydana geleceği, gelişmiş ülkelerin günümüzde ortaya çıkmaya başlayan yaşlı nüfus sorununun ise artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ülkemiz açısından durum değerlendirildiğinde; nüfusumuzun %50,5'inin 30 yaşın altında ve 2011 yıl sonu itibarıyla yaş arası genç nüfusumuzun yaklaşık 20 milyon olduğu görülmektedir. Yapılan tahminlerde nüfus artış hızının mevcut şekliyle devam etmesi halinde 2023 yılında nüfusumuzun % 70 inin çalışma çağında olacağı hesaplanmaktadır. 1

3 Ülkemizin sahip olduğu bu insan kaynağının avantaja dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi, etik ve insani değerler açısından da zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Günümüzde dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler ile ortaya çıkan değerler karmaşası, ahlaki ve insani değerlerde aşınmaya yol açmıştır. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin gençlerimizi doğrudan etkilediğinin bilincinde olarak; ahlaki ve insani değerlerin gençlere aktarılması ve benimsetilmesine yönelik politikaların üretilmesi ve uygulanması önem kazanmaktadır. Günümüz dünyasında istihdam, en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, gençlerin mesleki bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması, kendi niteliklerine uygun işlere yönlendirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi çalışmalarına önem verilmektedir. Anayasa nın 58 inci maddesinde devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede; zihinsel veya fiziksel engelli, madde bağımlısı, istismar edilen, sorunlu ailelerde yaşayan, asosyal, suça bulaşmış, eğitim haklarından yararlanamayan gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gençlerin, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak kültür ve sanat bilinci edinebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında, gençlerin kendi kültürel değerleri, örf ve adetleri, geleneksel sanat dalları hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine, dolayısıyla geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesine katkı sağlanması yer almaktadır. Ayrıca, yüzyıllardır Anadolu da süregelen geleneksel sanatlarımız ve kültürel değerlerimizin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması, gençlerimizin kültürümüze daha fazla ilgi göstermesinin sağlanması için etkili çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde bilgi ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler sonucunda dünyamız küçük bir köy haline gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler iletişim kanallarının çeşitlenmesine imkan sağlamıştır. Böylece, başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine rahat bir şekilde ulaşılmaktadır. Gerek teknolojiye ulaşımdaki kolaylık gerekse gençlerin bu iletişim kanallarını kullanması, sosyal medyayı gençlik alanındaki politikaların aktarılmasında en etkili araç olarak karşımıza çıkarmaktadır. Türkiye nin uluslararası alanda artan itibarına ve stratejik önemine paralel olarak, gençlerimizin uluslararası arenada rekabet edebilecek donanıma kavuşturulması bir zorunluluktur. Bu çalışmalarımıza yurt dışında yaşayan gençlerimiz de mutlaka dâhil 2

4 edilecektir. Bu sayede, yurt dışında yaşayan gençlerimizin; ülkemizle olan bağlarının güçlenmesi sağlanacaktır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Dilleri, dinleri ve ırkları ne olursa olsun insanları bir araya getiren ve dünya barışına katkı sağlayan yönüyle spor, evrensel bir faaliyet olup teknolojik gelişmelerle birlikte önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Spor; ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı, mutlu, çalışkan, dinamik ve ahlaklı bireylerin yetiştirilmesine imkan sağlaması açısından ele alınmakta olup yürütülen faaliyetlerde bu değerlere büyük önem verilmektedir. Türkiye son yıllarda sportif alanda kazandığı başarılar, tesis sayısındaki artış ve düzenlediği başarılı uluslararası spor organizasyonlarıyla çok büyük mesafe kat etmiştir. Bu başarının artarak devam etmesi; Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bağımsız spor federasyonları, spor kulüpleri ve spor kulüplerinin oluşturdukları üst birlikler ile yapılan etkili ve nitelikli işbirliği ve koordinasyonla sağlanacaktır. Anayasamızın 59 uncu maddesinde, devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği ve başarılı sporcuyu koruyacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede sporun bir yaşam tarzı haline getirilerek toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılması, farklı spor dallarının gelişmesinin sağlanması ve uluslararası yarışmalarda başarılı olacak sporcuların yetiştirilmesi ve korunması çalışmaları yürütülmektedir. Spor alanındaki en önemli hedeflerimizden birini de aday olduğumuz 2020 İstanbul Olimpiyatları oluşturmaktadır. Olimpiyat Oyunlarına ev sahibi olarak aday olduğumuz 13 Ağustos 2011 tarihinde bizzat Sayın Başbakanımız tarafından ilan edilmiştir. İki kıtada aynı anda Olimpiyat Oyunlarının gerçekleşecek olması tarihte bir ilk olacaktır. Sayın Başbakanımızın da dediği gibi; "Bu hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyoruz, Türkiye bir olimpiyat ülkesidir ve meşale bu ülkeye çok yakışacaktır." Ülkemiz ilk defa Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya bu kadar yaklaşmıştır. Bundan sonraki süreçte bu hedefe ulaşabilmek için her türlü gayret gösterilmeye devam edilecektir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bakanlığımızın kuruluşundan itibaren henüz bir buçuk yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hepinizin malumudur. 3

5 Bilindiği üzere gençliğe yönelik hizmetlerin etkili ve yaygın şekilde yürütülmesi amacıyla 08/06/2011 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlık bünyesinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü oluşturularak gençlik konusu çok yönlü olarak ele alınmaya başlanmıştır. Konuşmamın bu bölümünde Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Birimleri tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyet ve projelerden bahsetmek istiyorum. Gençlik Merkezleri Gençlik merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla sanat faaliyetleri, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri yapan merkezlerdir. Hali hazırda ülkemizde Bakanlığımız bünyesinde 118 gençlik merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin 48 tanesi müstakil binada, 20 tanesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü içerisinde, 28 tanesi spor salonunda, 15 tanesi kiralık binada, 7 tanesi ise müstakil katta hizmet vermektedir. Planlanan yatırımlar kapsamında 78 adet yeni gençlik merkezinin yapımı devam etmektedir. Gençlik merkezlerinin yıl boyu yapacakları faaliyetlere ilişkin "Gençlik Merkezleri Faaliyet Planı" hazırlanmış olup yeni dönemde merkezlerin nitelik ve nicelik yönünden daha kapsamlı olarak gençlere hizmet vermesi sağlanmış olacaktır. Bakanlığımız kurulduğunda olan gençlik merkezlerinin aktif üye sayısı yapılan proje ve faaliyetlerle 'e ulaşmıştır. Gençlik merkezlerine üye gençler; eğitim, bilimsel, teknolojik, doğal çevreyi koruma, güzel sanatlar ve el sanatları çalışmalarına, gösterilere, kutlamalara, yarışmalara, sosyal sorumluluk, basın ve yayın faaliyetleri ile çeşitli spor etkinliklerine ücretsiz olarak katılmaktadırlar. Ayrıca bu faaliyetler proje formatına dönüştürülerek daha fazla gencin ilgisinin çekilmesi suretiyle etkinliklere aktif katılımın sağlanması hedeflenmektedir. Gençlik merkezlerinde gençler arasında koordinasyonu sağlayan, yetenek, deneyim, bilgi ve becerilerini gençlerle paylaşan, çevresine olumlu model olan, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan gençlik liderleri istihdam edilmektedir. Bu doğrultuda 2012 yılında bir önceki yıl 278 olan gençlik lideri sayısı 504'e çıkarılmıştır. Gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin takip edilmesi amacıyla internet tabanlı gençlik merkezleri veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı sayesinde gençlik merkezlerinin faaliyetleri, üye gençlerin bilgileri, gençlik liderleriyle ilgili bilgilere online ulaşılabilmektedir. Ayrıca gençlik merkezleri web sitesi kurulum çalışmaları devam 4

6 etmekte olup bütün gençlik merkezlerinin web sitelerine bu site sayesinde kolayca ulaşılabilecek, gençlik merkezleri hakkında bütün bilgiler bu sitelerde yer alacaktır. Ayrıca sosyal medya gençlere ulaşabilmek amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bakanlığımızı ve projelerimizi üniversite gençlerine tanıtmak, Bakanlığımızın ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerinin daha fazla gence ulaşmasını sağlamak amacıyla Ekim ayında "Bakanlığınız 1 Yaşında" etkinlikleri kapsamında 81 ilde bütün üniversitelerde stantlar açılmıştır. Açılan stantlarda üniversite öğrencilerine Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılarıyla birlikte gençlik liderleri tarafından Bakanlığımızca yıl içerisinde gerçekleştirilen projelerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, ayrıca "Genç Beyinler Parlak Fikirler" proje fikri yarışması başvuruları alınmıştır. Üniversite öğrencilerinin Bakanlığımızdan beklentilerini tespit edebilmek amacıyla anket düzenlenmiştir. Gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan "Gençlerle Başbaşa" projesiyle, Kasım ayından itibaren bütün gençlik merkezlerine her ay düzenli olarak alanında uzman akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve sporcular davet edilerek, kişilik genç gruplarıyla söyleşiler gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması, genç istihdam oranının arttırılması ve gençlik merkezlerinin aktif kullanımının sağlanması amacıyla KOSGEB ile yapılacak işbirliği ile gençlik merkezlerinde 60 saatlik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" yapılması planlanmaktadır. Gençlik merkezlerinin iş ve işlemlerinin yerinde incelenmesi ve denetlenmesi, yatırım planında olanlarının yapım durumunun takip edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Uzmanları görevlendirilmiştir. Gençlik ve Spor Uzmanları, gençlik merkezlerinin fiziki durumlarını, personel durumlarını ve yapmış oldukları faaliyetleri yerinde inceleyerek raporlar hazırlamakta, hazırlanan raporlar değerlendirilerek gençlik merkezlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Çanakkale Savaşını kazandıran "Çanakkale Ruhu"nun idrak edilmesine, bu konuda milli bilinç oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Çanakkale Zaferinin 100. yılında Genç" projesi planlanmıştır. Proje kapsamında 2015 Mart ayına kadar, Türkiye'nin 81 ilinden genç Çanakkale'ye ücretsiz olarak götürülerek gençlerde "Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet İnancı ve İdealinin" yerleşmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. "Kuruluş ve Kurtuluş" şehri olan Bilecik ilimizin ve Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Bursa'nın gençlerimize tanıtılması ile gençlerimizin tarihimiz ve kültürümüzle ilgili bilgilerinin tazelenmesi amacıyla "Bilecik ve Bursa Gezisi" planlanmıştır. Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık genç Ağustos 2013'e kadar projeden yararlanacaktır. 5

7 Gençlik Kampları Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş 5 deniz (Antalya, İzmir, Mersin, Çanakkale, Aydın) ve 6 doğa (Antalya, Trabzon, Kastamonu, Bolu, Van, Denizli) kampı olmak üzere 2012 yılında toplam 11 tesiste her dönemi 8 gün süren 9 dönemlik gençlik kamplarımız gerçekleşmiştir. Gençlik kampları yaş grupları için "Deniz Kampları", yaş grupları için "Doğa Kampları" adı altında düzenlenmektedir. Kamplara katılan gençlerin ulaşım ile 8 günlük konaklama ve yemek ihtiyaçları Bakanlığımızca karşılanmakta ve gençlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Kamplara katılımda, imkânı kısıtlı gençler başta olmak üzere, gençlik merkezi üyesi gençlere, il milli eğitim müdürlükleri ve okul idareleri ile koordine kurmak suretiyle okullarında başarılı olan gençlere, çeşitli kültürel ve sportif yarışmalarda illerinde dereceye giren veya spor dalında başarılı olan faal genç sporculara, engelli gençlere, çıraklık eğitim merkezlerinde yetişen ve çeşitli işyerlerinde çalışan gençlere, şehit ve gazi yakını gençlere öncelik verilmiştir. Kamplarımız içerisinde, Aydın Davutlar Gençlik Kampı engelli gençlerimizin kamp yapmasına uygun olduğundan 8. ve 9. dönemlerde engelli gençlerimiz adı geçen kampımızdan yararlanmıştır. Denizli Cankurtaran kampımızda ise 8. ve 9. dönemlerde sanayide çalışan dezavantajlı gençlerimize kamp yapma imkanı sağlanmıştır. Gençlik kamplarımız doğa ve deniz kampları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamplarımızda deniz ve havuz etkinliğinin yanı sıra gençlerde takım ruhunu geliştirecek rafting, kano, yüksek ip aktiviteleri, yapay tırmanış, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton, masa tenisi, satranç gibi sportif faaliyetler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel becerilerini açığa çıkaracak el sanatları faaliyetlerine, müzik ve tiyatro etkinliklerine, özgüvenlerini güçlendirecek ve kendilerini ifade edebilme becerisini kazandıracak etkinliklere yer verilmektedir. Ayrıca kamplarımızda, ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri konusunda farkındalık oluşturacak geziler, milli birlik ve kardeşlik şuurunu geliştiren ve ortak değerleri açığa çıkaracak çalışmalar, Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) temsilcileri tarafından verilen bilgilendirici seminerler gerçekleştirilmiştir. Kampçılara milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY un eseri Safahat tan derlenen "Safahat Öyküleri" ile Ord.Prof.Dr. Ali Fuat BAŞGİL in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitapları ücretsiz olarak dağıtılmış olup, gün içerisinde okuma saatleriyle kamp sonunda gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmıştır. 6

8 Gençlik kampları ve yapılan faaliyetler hakkında çeşitli bilgilere adresindeki internet sitesinden ulaşabilmektedir. Kamplarımıza katılan gençlerin duygu ve düşüncelerini paylaştıkları "Kamp Anı Defteri" oluşturularak söz konusu internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca kampların tanıtımı amacıyla her geçen gün takipçi sayısı hızla artan sosyal medya sayfaları oluşturulmuştur. Gençlik kampları toplam kapasitesi kişi olup, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol kapsamında devralınan Gençlik ve İzcilik kamplarında yapılacak bakım ve onarım sonrasında bu kapasitenin arttırılması planlanmaktadır. Bölgesel Gençlik Çalıştayları ve 2. Gençlik Şûrası 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Gençlik ve Spor Şûraları başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Gençlik ve Spor hizmetleri ile ilgili faaliyetler konusunda ihtiyaç ve sorunları belirlemek ve bu doğrultuda öneriler geliştirmek amacıyla dört yılda bir ayrı ayrı gençlik ve spor şûraları düzenlenecektir." hükmü gereğince Gençlik Şûrası düzenlenmiştir. Gençlik Şûralarının ilki 1988 yılında "2000 yılı gençliği " konusuyla, ikincisi ise Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu Şûra'ya ilişkin çalıştaylara ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri ile engelli, çalışan yaklaşık genç katkıda bulunmuştur. Şûra kapsamında yurt içinde 15, yurtdışında 2 Gençlik Çalıştayı düzenlenmiştir. KKTC de yapılan Gençlik Çalıştayına 300 genç, Almanya nın Köln şehrinde yapılan çalıştaya da Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Avusturya, İsviçre ve Almanya'dan 164 genç katılmıştır. Gençlik Şûrasında gündem dokuz ana başlık altında belirlenmiştir. Bu başlıklar; eğitim, istihdam ve girişimcilik, dezavantajlı gençler ve sosyal hayata katılım, uluslararası alanda gençlik, sağlıklı hayat, spor ve çevre, internet ve medya, demokrasi bilinci ve katılım, kültür, sanat ve serbest zaman faaliyetleri, etik ve insani değerler şeklindedir Mayıs 2012 tarihleri arasında, düzenlenen Gençlik Şûrası na 450 katılımcı katkıda bulunmuştur. Bu katılımcılar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimlerden temsilciler ile gençlikle ilgili diğer kişi ve kuruluşlarından sağlanmıştır. Şûra da gençlikle ilgili konulara ilişkin durum tespiti yoluyla incelemeler yapma imkânı bulunulmuş, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilerek uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve buna ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 2. Gençlik Şûrası Kapanışı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın katılımlarıyla, Ankara Spor Salonu nda 81 ilden gelen den fazla gençle yapılmıştır. Gençlik Şûrası süresince yapılan çalışmalar ve alınan kararlar Cumhuriyet tarihinde ilk defa hazırlanmış olan "Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi" için dayanak teşkil etmiştir. Bu 7

9 çalışmaların amacı temel olarak 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında, dünyanın en büyük ve gelişmiş ilk on devleti arasına girme hedefinde olan ülkemiz gençliğinin sorunlarını tespit etmek, çözüm önerilerini ortaya koymak ve gerekli çalışmaları bu kapsamda yürütmektir. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 2012 yılı Uluslararası Gençlik Haftası, Mayıs 2012 tarihleri arasında 5 kıta, 35 ülke ve 81 ilden gelen binlerce gencin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanmıştır. Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, alışveriş merkezleri, üniversiteler, tiyatro salonları ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerle birlikte çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Hatay Medeniyetler Korosu konseri, motokros gösterileri, engelli sanatçıların gösterileri, fotoğraf ve resim sergileri, drama ve tiyatro gösterileri ile çeşitli paneller düzenlenmiştir. Anıtkabir'de buluşan on binlerce genç halkımızın alkışları eşliğinde Atatürk Kültür Merkezine "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirmiştir. 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geçmiş yıllardan farklı olarak tiyatro, panel, söyleşi gibi etkinliklerle festival havasında kutlanmıştır. Türk halk müziği faaliyetleri kapsamında 3 ayrı kategoride (Gençlik Merkezleri, Üniversiteler ve Kulüp, Dernek, Kurum ve Kuruluşlar) Türk Halk Müziği yarışmaları yapılmış olup, bu yarışmalara 87 Gençlik Merkezi ve 14 üniversiteden toplam genç katılmıştır. Türk halk oyunları faaliyetleri kapsamında, Gençlik Merkezleri arasında ve yaş grupları olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara genç katılmıştır. Uluslararası İlişkiler Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi tarafından, "Türkiye de Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikası Geliştirilmesi" konulu eğitim düzenlenmiştir. Türkiye de gençlik alanında çalışan devlet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gençlik liderlerine yönelik olarak düzenlenen eğitimin amacı katılımcıların, Türkiye de ve Avrupa projelerinde gençlik katılımını teşvik etme konusunda becerilerini geliştirmek ve Türkiye de gençlik politikası gelişimi ile uygulaması sürecinde bu alanındaki değişik aktörlerin işbirliğini teşvik etmektir. Türk Alman Karma Uzmanlar Komisyonu Toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda gençlik alanında çalışan uzmanlara yönelik her yıl çeşitli toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 8

10 Türkiye ve Güney Kore Cumhuriyeti arasında 1972 yılında imzalanan Kültürel Anlaşma çerçevesinde dostluk ve işbirliğini artırmak amacıyla iki ülke arasında gençlik değişim programları uygulanmaktadır. Ayrıca, Japon hükümeti tarafından düzenlenen Dünya Gençlik Gemisi (SWY) programına ülkemizden de katılım sağlanmaktadır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Seyyah-Ulu Çınarın İzinde "SEYYAH-Ulu Çınarın İzinde" Projesi, 26 Haziran 02 Eylül 2012 tarihleri arasında, yaş grubundaki gençlerimizin yaşadıkları illerden ülkemizin farklı illerine seyahat etmeleri, akranlarıyla tanışmaları ve kaynaşmaları, ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerini tanımaları amacıyla hazırlanmıştır. Seyyah projesine 35 ilimiz ev sahipliği yapmış ve bu projede 81 ilimizden özellikle ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı ve kendi imkânlarıyla farklı illere seyahat edemeyen gençlerimize öncelik verilmiştir. Projemize genç başvuru yapmış ve 158'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden olmak üzere gencimiz projeye katılmıştır. Projeye katılan her gencimiz ve görevli personelimiz seyahat-sağlık sigortası kapsamında sigortalanmıştır. Ülkemizin 81 ilinden bir araya getirilen gençlerimizin, sahip olduğumuz doğal ve tarihi zenginlikleri tanımaları ve ülkelerini daha çok sevmeleri, gençler arasında hoşgörü ve diyalogun arttırılması, sosyal korku ve ön yargıların giderilmesi, toplumsal bütünleşme, gençlerin farklı coğrafi bölgelerde yaşayan akranlarıyla tanışmaları, kaynaşmaları ve kültürel alışverişte bulunmaları bakımından SEYYAH projesinin çok önemli katkıları olmuştur. Projenin internet sayfasında projemize katılan gençlerimizin proje süresince katıldıkları gezi programları ve etkinlikler hakkında izlenimlerini, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri "Seyyahname" adlı bir bölüm oluşturulmuştur. Seyyah-Ulu Çınarın İzinde projesinin Bakanlığımıza toplam maliyeti TL olmuştur. Bu maliyetin yaklaşık TL tutarındaki %53'lük kısmını ise ulaşım maliyeti oluşturulmaktadır. Ülkemizde gençler arasında bilinirliği oldukça yüksek olan söz konusu projenin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek sürdürülmesi ve 2013 yılında gencimizin yurt içinde seyahat ettirilmesi planlanmaktadır. 9

11 Gençlik Treni - Bu Memleket Bizim Gençlik Treni Projesi ile 7 hat üzerinden toplam 26 sefer düzenlenmiştir. Projemize internet üzerinden başvuru yapılmış olup gencimiz projeye katılmıştır. Projede daha önce trene hiç binme imkânı bulamamış gençlerimize öncelik verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artırılarak daha fazla gencimize ulaşılması planlanmaktadır. Gençlik Treni Projesi ile gençlerin, hem ülkemizin tarihi, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini görmeleri hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyal yönlerini ve birlikte yaşama kültürlerini geliştirmelerine yardımcı olunmuştur. Lider Gençlik Kampları Lider Gençlik Kampları projesi, uluslararası ilişkiler, sinema, edebiyat, tarih, felsefe, matematik, ingilizce ve hukuk alanında tanınmış, bilgi ve tecrübe sahibi kişileri üniversite gençliğiyle buluşturmak ve onlara yeni ufuklar kazandırabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki kamp merkezleri şunlardır: Uluslararası İlişkiler-Ankara, Tarih- Nevşehir, Edebiyat-Kahramanmaraş, Sinema-Antalya, Felsefe-Kocaeli, Hukuk-Kayseri, Matematik-İstanbul, İngilizce-Ankara. Bu proje, 1 Temmuz'dan 13 Eylül e kadar 8 temada ve toplam 25 dönem olarak uygulanmıştır. Projeye başvuru alınmış olup, yurtiçinden ve yurt dışından toplam gencimiz bu projeye katılmıştır. Kamplarımızda seminer ve atölye çalışmaları için toplam 93 akademisyen, sanatçı ve tanınmış yazar görevlendirilmiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu uzmanlarının da seminer konuşmacısı olarak kamplarımıza katılmaları sağlanmıştır. Proje ile gençlerimizin hayatlarında kendilerine rol model olarak seçtikleri tanınmış isimlerle bir araya getirilmesi sağlanmış, kamplarda seminerler dışında değişik aktiviteler de düzenlenmiştir Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- I. Çağrı Dönemi Bu Program, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini, ülkemizin her bölgesinden dezavantajlı gençlerimize ulaşılarak ve onların hayata daha pozitif bakabilen bir birey olmalarının sağlanmasını ve Ülkemiz gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sunulmasını amaçlamaktadır. 1 0

12 Program çerçevesinde başta sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, liseler, gençlik toplulukları, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına proje bazında maddi destek sağlanmaktadır. Dezavantajlı (fiziksel, zihinsel engelli gençlerle ekonomik ve sosyal dezavantajları olan) gençlerimize ve gençlerin hareketliliğine yönelik projelerin öncelikle desteklenmesi sağlanmıştır. Proje başına sağlanacak en düşük destek tutarı TL, en yüksek destek tutarı ise TL olarak belirlenmiştir. Teklif çağrısına yoğun ilgi gösterilmiş olup Türkiye genelinden adet proje teklifi sunulmuştur. Ön değerlendirme sonucunda proje teklifi içerik değerlendirmesi aşamasına geçmiştir. İçerik değerlendirmesi aşaması bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiştir. İçerik değerlendirmesinde proje teklifinden teklif, 50 ve üzerinde puan almıştır. İçerik değerlendirmesinden 50 ve üzerinde puan alan projeler, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliği ve 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Uygulama Kılavuzunun hükümleri ile 9. Kalkınma Planı ( ), 61. Hükümet Programı ve 2012 Yılı Programında yer alan öncelikler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 120 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 120 projeye toplam TL destek sağlanmıştır Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- II. Çağrı Dönemi 2012 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı; fiziksel, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin spor faaliyetleri aracılığıyla sosyal hayata katılımlarının ve uyumlarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Programa Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında yer alan illerdeki üniversite rektörlükleri proje yürütücüsü olarak teklifte bulunmuşlardır. Program, GAP kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsamaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı TL üst sınırı ise TL olarak belirlenmiştir. 1 1

13 Program kapsamında, fiziksel, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler dolayısıyla sosyal hayata etkin bir şekilde katılımda, sosyal ve sportif imkanlara erişimde sorunlar yaşayan gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, gençlerin ikili ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla spor yoluyla sosyal uyumu hedefleyen projeler desteklenecektir. Spor Yoluyla Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi (AB Projesi) Spor Yoluyla Sosyal Uyumun Güçlendirmesi Projesinin ihale dokümanlarının hazırlanması süreci devam etmektedir. İhale dokümanları AB kaynaklarıyla AB uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Proje bedeli Euro olup, Euro kendi kaynaklarımızdan sağlanacaktır. Proje Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinde gencimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Genç Anayasa Çalıştayı Yeni Anayasa çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Türkiye Öğrenci Konseyiyle birlikte Mart 2012 tarihlerinde 81 ilden 200 gencimizin katılımlarıyla Ankara da "Genç Anayasa Çalıştayı" yapılmıştır. Çalıştay Raporu hazırlanarak TBMM ye sunulmuştur. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi gereğince Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi'nin hazırlanması görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu belge gençleri ve sporu doğrudan veya dolaylı etkileyen politika ve faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu belgenin hazırlık çalışmaları kapsamında; 549 kurum, kuruluş ve akademisyenden yazılı görüş ve önerileri istenmiştir. Gençliğin ve gençlikle ilgili bütün kesimlerin görüşlerinin alınabilmesi için Bakanlığımızın internet sayfasında görüş bildirme bölümü açılmış ve çok sayıda görüş alınmıştır. Bölgesel Gençlik Çalıştayları yapılmıştır. Diğer ülkelerin ulusal gençlik politikası belgeleri incelenmiştir. Akademik dokümanlar incelenmiştir. Mayıs ayında Ankara da Gençlik Şûrası gerçekleştirilmiştir. Gençlik Şûrasını müteakip idareci ve akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından Politika Belgesi üzerindeki son çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi taslağı hazırlanmıştır. 1 2

14 57. Alay Vefa Yürüyüşü Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin katkılarıyla 25 Nisan 2012 tarihinde Çanakkale'de üniversite öğrencisinin katılımıyla vefa yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Gençlik Alanında Çalışan Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gençliğe hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Yukarıda belirtilen projeler ve devam eden diğer projeler ile Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen hareketlilik projeleri dikkate alındığında 2013 yılında 250 binden fazla gencimizin hareketlilik projelerinden faydalanacağı öngörülmektedir. Çanakkale Zaferi Sergileri Projesi 2015 yılında gerçekleştirilecek olan Çanakkale Zaferinin 100 üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Çanakkale Savaşlarının ve Zaferinin ülkemiz ve milletimiz için anlam ve önemini başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza anlatmak amacıyla 2013 yılında biri Çanakkale ilinde sabit, biri de Türkiye'nin tamamını dolaşacak gezici sergi açılması plânlanmaktadır. Bir Gün Bir Değer Projesi Gerçekleştirilmesi planlanan bu projeyle gençlerimizin alanında tanınmış edebiyatçı, tarihçi, sinemacı ve akademisyenlerle birlikte bir gün geçirmeleri, bilgi alışverişinde bulunmaları ve sohbet etmeleri amaçlanmaktadır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Gençlik Lideri Eğitimi Gençlik Lideri Eğitiminde; Gençliğin tanımı ve hakları, Tarihi, Kültürel ve Etik Değerler, Liderlik ve Motivasyon, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarda Gençlik Çalışmaları, Ergen ve Genç Psikolojisi, İletişim Becerileri, Rekreasyon, Gençlik Çalışmalarında Gönüllülük, Kriz/Proje/Stres/Zaman Yönetimi gibi konularda eğitimler verilmektedir. Bu yıl, Kızılcahamam da 440, Ankara da 100, Nevşehir de 200 gencimize Gençlik Liderliği Eğitimi verilmiş olup bu sayının 2013 te e çıkarılması planlanmaktadır. Kamp Lideri Eğitimi Kamp Lideri Eğitiminde; Gençlik Kampları Süreci, Kamp Lideri Tutum ve Davranışları, Hijyen, Oryantasyon, Doğa ve Çevre Bilinci, İstasyon Çalışmaları Dersleri ve Uygulamaları verilmekte olup, ihtiyaçlar doğrultusunda müfredat çalışmalarına devam edilmektedir. 1 3

15 Kütahya da 260 gencimize Kamp Lideri Eğitimi verilmiş olup 2013 te bu sayının e çıkarılması planlanmaktadır. GARD (Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri) Eğitimi Doğal afetlerden sonra görev almak üzere eğitimli, disiplinli kişilik bir GARD Gönüllüler ekibi oluşturulmaktadır. Bu kapsamda gönüllülerimiz; Temel afet bilinci, Psikososyal durumlar, Rekreasyon, Yenilikçi durum konularında yetiştirilmektedir. Ülkemiz genelindeki gençlerimize tanıtım için Kamu Spotu hazırlanmaktadır. Gönüllü Genç, Sosyal Lider Projesi Gençlik faaliyetleri ve gençlik merkezlerini görmek ve lider gençlerle buluşmak amacıyla 50 gençle 26 Ekim - 18 Kasım 2012 tarihleri arasında Almanya ve Belçika'nın ev sahibi, İngiltere'nin aracı, Türkiye'nin katılımcı ortak olduğu proje kapsamında, ülkelerdeki paydaşlar ile gençlik merkezleri, gençlik çalışması yapan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve sportif tesis yönetimi ile ilgili kurumlarda çalıştaylar yapılmaktadır. Medeniyetler İttifakı Projeleri 2013 Medeniyetler İttifakı Akademisinde 600 dünya genci, 3 şehir, 3 konu ile İzmir de Felsefe ve Bilim Akademisi, Kayseri de Tarih ve Medeniyet Akademisi, Mardin de Kültür, Sanat ve Folklor Akademisi çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda, farklı kültür ve medeniyetlerden gençlerin çoğulculuk ve katılımcılık anlayışı ile Anadolu buluşması gerçekleştirilecektir yaş aralığındaki gençlerin hazırladıkları bildirileri, genel konu ve alt başlıkları dâhilinde sunmalarını ve tartışmaları ile oluşturulacak kardeşlik ortamında gençlerin bilgi paylaşımında bulunması sağlanacaktır. Yenilik Transferi (TOI-Transfer of Innovation) Yenilik Transferi Projesi ile AB ülkelerinde uygulanan gençlik merkezleri öğretim programlarının ülkemize uyarlanmak suretiyle gençlik merkezlerine transfer edilmesi planlanmaktadır. Gönüllülük Eğitimi Proje kapsamında hazırlanan eğitim modülü çerçevesinde eğitim verilmesi, eğitim sonunda gönüllülere sertifika töreni düzenlenmesi, eğitime katılan gönüllülerin kayıt altına alınması, her yıl ülke genelinde en güzel gönüllülük hikâyesinin tespit edilerek ödüllendirilmesi hedeflenmektedir. Gönüllülük Eğitim Modülümüz hazırlanmış olup Gönüllülük Eğitiminde 2013 yılında 1000 kişiye ulaşılması planlanmaktadır. İlk aşamada Denizli de 100 gönüllüye eğitim verilmiştir. 1 4

16 Kütüphanemiz Elektronik kütüphaneyi de içinde barındıran bir kütüphane kurulmakta olup ülke genelinde gençliğin kullanımına açılması planlanmaktadır. Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, tarihi değerleri hatırlatabilmek, vatan sevgisini aşılamak, millî tarih şuuru kazandırmak ve millî benlik duygusunu artırmak adına Sarıkamış ta şehitlerimiz anısına 5-6 Ocak 2013 tarihlerinde gencimizle "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" yapılacaktır. Böylece, atalarımızın zor şartlar altında göstermiş olduğu fedakârlıklardan yola çıkarak vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları yerinde göstererek farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Güvenli İnternette Gençlik Profili İnternetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımını sağlama amaçlı olarak; şiddet, cinsellik, terör, ırkçılık, kumar, yasa dışı şans oyunları ve gençlerin sosyal ve psikolojik gelişimine olumsuz etkileri olan bilgisayar oyunlarıyla mücadele için II. Gençlik Şûrası İnternet ve Medya Komisyonu tarafından alınan tavsiye kararları doğrultusunda; gençlerin interneti güvenli, bilinçli ve etkili kullanabilmelerini sağlamak ile zararlı içeriklerden doğacak sosyal, psikolojik ve ekonomik mağduriyetlerini engelleyebilmek için güvenli internet usul ve esaslarında "Gençlik Profili" tercihinin oluşturulması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Bakanlığımız arasında bir protokol hazırlanmaktadır. GENÇLİK 123 Kısa Numara Tahsisi Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak amacıyla gençlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere bir çağrı merkezi kurulmaktadır. Uluslararası Alanda Yeni Açılımlar Bakanlığımızın üreteceği gençlik politikaları yurt dışında yaşayan gençlerimizi de kapsamaktadır. Bu nedenle yurt dışında yaşayan gençlerimizin kimlik bilincinin geliştirilmesi, yaşadıkları topluma uyum sağlamalarına ve Türkiye ile bağlarının güçlenmesine destek olunması çalışmaları da Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda, gençlerimizin hem yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli gençlerle hem de ortak değerlere sahip olduğumuz akraba toplulukların gençleriyle daha fazla etkileşimde bulunmalarını ve gençlik alanında ortak çalışmalar yapmalarını sağlamak Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yurt Dışı Koordinasyon Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşma taslağı hazırlanarak Dışişleri Bakanlığına sunulmuştur. Ülkemizin uluslararası düzeyde görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmaya yönelik olarak; uluslararası kurum ve kuruluşlarca gençlik alanında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklere katılım sağlanmaktadır. Bunlarla birlikte; tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkeler başta 1 5

17 olmak üzere, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında ikili, çok taraflı veya bölgesel anlaşmalar, gençlik değişim programları ile gençlik ve spor alanında protokoller hazırlanmaktadır. Bu çerçevede; 2-7 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara da Mısır dan Üniversite öğrencileri, STK temsilcileri, Siyasi Partilerin ve Çeşitli Meslek Gruplarının temsilcilerinden oluşan 33 kişilik bir gençlik heyeti ülkemizde misafir edilmiş ve Demokrasi, İnsan Hakları, Sivil Toplum ve Katılım, Uluslararası İlişkiler ve Türkiye konularını içeren bir program ve İstanbul'a kültürel bir gezi düzenlenmiştir Ağustos 2012 tarihleri arasında Filistinli başarılı üniversite öğrencilerinden oluşan 39 kişilik bir heyete İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale illerini kapsayan bir program hazırlanarak Ülkemizin milli, manevi, kültürel ve tarihi değerleri tanıtılmıştır yılından itibaren ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik çabalarımız zenginleştirilerek artırılacaktır. Hükümetimizin dış politika anlayışını ve tesis ettiği ilişkileri kalıcı hale getirmenin ancak gençlik alanında sıkı işbirlikleri kurmaktan geçtiğinin bilincinde olarak çok geniş bir yelpazede ilişkilerimiz yürütülecektir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 6 Haziran 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlık Merkez Teşkilatı 344 personeliyle hizmet vermektedir. Bütçe Tasarısı ile Bakanlığımız merkez teşkilatı bütçe ödeneğinin 2013 yılında 2012 yılına göre %48,4'lük artış ile TL si personel giderleri, TL si mal ve hizmet alımları, TL si cari transferler, TL'si sermaye transferleri ve TL si ise sermaye giderleri olmak üzere toplam TL olması öngörülmektedir yılı için öngörülen ödeneğin; %11 ini personel giderleri, %23 ünü yatırım giderleri, %46 sını mal ve hizmet alımları ve %20 sini cari transferler oluşturmaktadır. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın 2013 yılı için öngörülen toplam bütçe büyüklüğü TL'dir. 1 6

18 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MERKEZ VE BAĞLI KURULUŞLAR TEKLİF TAVANLARI (1.000 TL) BAKANLIK MERKEZ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTKUR EKONOMİK SINIFLANDIRMA PERSONEL ÖDENEKLERİ S.G.K. ÖDEMELERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ 2013 MALİ PLAN TEKLİF TAVANI ARTIŞ % 2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ 2013 MALİ PLAN TEKLİF TAVANI ARTIŞ % 2012 BÜTÇE BAŞLANGIÇ 2013 MALİ PLAN TEKLİF TAVANI ARTIŞ % BORÇ VERME TOPLAM

19 Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Konuşmamın bu bölümünde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgiler vermek istiyorum. I - SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Haziran 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlığıma bağlanan Spor Genel Müdürlüğü, merkezde 774, taşrada olmak üzere toplam personeliyle hizmet vermektedir. Bütçe Bütçe Tasarısı ile Spor Genel Müdürlüğü için öngörülen bütçe ödeneği; TL si personel giderleri, TL si mal ve hizmet alımları, TL si cari transferler, TL'si sermaye transferleri ve TL si ise sermaye gideri olmak üzere toplam TL'dir yılı için öngörülen ödeneğin; %26,1 ini personel giderleri, %45,7 sini yatırım giderleri, %10,5 ini mal ve hizmet alımları ve %17,7 sini cari transferler oluşturmaktadır. Spor Genel Müdürlüğü bütçesi 2012 yılında 2011 yılına göre %31'lik artış ile TL olmuş, 2013 yılında ise 2012 yılına göre %18,3'lük artış ile TL olması öngörülmektedir. Yatırımlar Yıllar Yılları İtibariyle Yatırım Ödenekleri ve Harcamaları Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Toplam Harcama yılı yatırım başlangıç ödeneği TL olup yatırım başlangıç ödeneği artışı %97'dir yılında yatırımlara ayrılan kaynak TL iken 2012 yılsonu hedefi TL'dir. Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde; stadyumlar, spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, sporcu kamp eğitim merkezleri, güreş eğitim merkezleri, tenis kompleksleri ve benzeri spor tesislerinin yapımını, mevcut spor tesislerinin bakım onarım 1 8

20 ve modernizasyonlarını gerçekleştirmekte, bununla birlikte sahipliğini üstlendiği çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında kullanmak üzere ilave spor tesisleri yapmaktadır. Spor Genel Müdürlüğüne 2012 yılında spor tesisi yatırımları için TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup; yıl içinde eklenen ödeneklerle beraber TL'ye ulaşılmıştır. Tahsis edilen ödeneklerle; 2012 yılı yatırım programında yer alan 78 adet gençlik merkezi, 30 adet yüzme havuzu, 129 adet spor salonu, 13 adet sentetik yüzeyli atletizm pisti, 124 adet sentetik ve doğal yüzeyli futbol sahası ve 31 adet diğer spor tesisi olmak üzere toplam 405 adet proje yürütülmektedir. Bu projelerden 212 adedinin yapımı devam etmekte, 92 adedi ihale aşamasında olup 101 adedi için ise arsa tahsis çalışmaları yürütülmektedir. Bununla birlikte, Yunanistan ın taahhüt ettiği halde ekonomik sebeplerle düzenlemekten vazgeçmek zorunda kaldığı, 2013 Akdeniz Oyunlarını ülke olarak üstlenmek suretiyle Mersin ilimizde; Seyirci Kapasiteli Mersin Stadyumu, 7500 Seyirci Kapasiteli Servet TAZEGÜL Spor Salonu, 1000 Seyirci Kapasiteli Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Tenis Kompleksi (3000 Seyircili Merkez Kort, 2 Kapalı, 8 Açık Kort), 1000 Seyirci Kapasiteli Jimnastik Spor Salonu, Olimpik Atış Poligonu, Nevin YANIT Atletizm Stadı, 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu, 500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu olmak üzere toplam 9 adet yeni spor tesisi inşa edilmektedir. Mevcut spor tesislerinden; Tarsus Spor Salonu, Erdemli Spor Salonu, Mersin Edip Buran Spor Salonu, Mersin Mezitli Spor Salonu, Mersin 7.Bölge Spor salonu Mersin Seyfi Alanya Spor Salonu, Tarsus Spor Salonu, Erdemli Spor Salonu olmak üzere toplam 8 adet spor tesisi büyük çaplı bakım onarımdan geçirilerek modernize edilmektedir. Bu kapsamda yapılan yatırım harcamalarının tutarı TL'nin üzerindedir. 1 9

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2014 - ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK ANKARA - 2012 U L U S L A R A R A S I A L A N D A G E N Ç L İ K GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

2015 - YDS İLKBAHAR DÖNEMİ ADRES İLİNE GÖRE TERCİH EDİLEBİLECEK SINAV MERKEZLERİ

2015 - YDS İLKBAHAR DÖNEMİ ADRES İLİNE GÖRE TERCİH EDİLEBİLECEK SINAV MERKEZLERİ İl Kodu/İl Adı Tercih Edilebilecek Sınav Merkezi Kodu / Sınav Merkezi Adı 01 ADANA 010 ADANA/MERKEZ 02 ADIYAMAN 270 GAZİANTEP/MERKEZ 02 ADIYAMAN 440 MALATYA/MERKEZ 02 ADIYAMAN 460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

2017 YDS İlkbahar Dönemi Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri

2017 YDS İlkbahar Dönemi Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri 01 ADANA 010 ADANA/MERKEZ 02 ADIYAMAN 270 GAZİANTEP/MERKEZ 02 ADIYAMAN 460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ 02 ADIYAMAN 440 MALATYA/MERKEZ 02 ADIYAMAN 630 ŞANLIURFA/MERKEZ 03 AFYONKARAHİSAR 030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2012-KPSS Lisans Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri

2012-KPSS Lisans Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri Adres İl Kodu / Adı Tercih Edilebilecek Sınav Merkezi Kodu / Adı 01 ADANA 010 ADANA/MERKEZ 01 ADANA 310 HATAY/MERKEZ 01 ADANA 800 OSMANİYE/MERKEZ 02 ADIYAMAN 020 ADIYAMAN/MERKEZ 02 ADIYAMAN 210 DİYARBAKIR/MERKEZ

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı