FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2264 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1261 FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Haluk B RSEN (Ünite 1) Arfl.Gör. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY (Ünite 2, 5) Coflkun TEZ Ç (Ünite 3) Emin FINDIKLI (Ünite 4) Özcan YURDALAN (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOfiTUMO LU (Ünite 7) Ö r.gör. Duygu ÖZER SARITAfi (Ünite 8) Coflar KULAKSIZ (Ünite 9) Editör Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir CANDEM R ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör.dr. Asl Büyükerflen Dil Yaz m Dan flman Okt. Nilay Giriflen Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Foto raf n Kullan m Alanlar ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Haber Foto rafç l... 2 LET fi M ARACI OLARAK FOTO RAF... 3 FOTO RAF VE HABERC L K... 4 Haber ve Foto raf liflkisinin Dünyadaki Geliflimi... 4 HABER FOTO RAF L fik S... 7 Haber nedir?... 7 Haberin Tan mlanmas... 8 Haber De eri Nedir?... 8 Haberde Foto raf ve Grafik Ögeler... 8 Bilgi Verici Grafikler... 9 Foto raf Foto raf n Seçimi Foto raf n De erlendirilmesi Foto raf n Yay na Katk s HABER FOTO RAFI N TEL HABERC L KTE FOTO RAFA L fik N GÖREVLER Foto Muhabiri Foto raf Editörü Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Reklam Foto rafç l G R fi REKLAM FOTO RAFI VE REKLAM FOTO RAFÇISININ BEL RLEY C ÖZELL KLER Reklam Foto raf n n Üretim Sürecinde Befl Temel Unsur REKLAM FOTO RAFI TÜRLER Endüstriyel Foto raf Ürün Foto raf Moda Foto raf Portre Foto raf Yiyecek Foto raf Kullan lan Donan m REKLAM FOTO RAFI ÇEK M SÜREC Do ru letiflim Planlama ve Haz rl k Foto raf Çekimi Çekim Sonras Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças ÜN TE 4. ÜN TE Sualt Foto rafç l ALETL DALIfi (SCUBA) KAVRAMI VE E T M CMAS E itim Program Sualt Foto rafç l ve Tarihçesi FOTO RAF ORTAMI OLARAK SUALTI Yeterli Dal fl Deneyimi Sualt Yap s ve Canl lar Hakk nda Yeterli Bilgi SUALTI FOTO RAFÇILI I DONANIMI Çek-At Sualt Foto raf Makineleri Kompakt Foto raf Makineleri ve Koruyucu Kabinler SLR ve D-SLR Foto raf Makineleri ve Koruyucu Kabinler Amfibi Foto raf Makineleri Sualt nda Tercih Edilmesi Gereken Objektifler AYDINLATMA KAYNAKLARI VE BAKIM Sualt Flafllar Malzeme Bak m ve Korunmas SUALTI ÇEK M TEKN KLER Sualt Foto rafç l n Kara Foto rafç l ndan Ay ran Önemli Özellikler Sualt nda Renklerin So urulmas (Emilimi) Görüfl Uzakl, Netlik ve Alan Derinli i Sualt nda Ifl n K r lmas Sualt nda Çekim Alanlar ve Koflullar S Su ve Tatl Su-Havuz Foto rafç l Bat k ve Arkeolojik Alanlar Foto raflama Do al Ortamlar n Foto raflanmas (Ma ara, Tünel, Kanyon) Canl Nesnelerin Foto raflanmas Ak nt da Foto raflama Gece Dal fl Sualt Foto rafç l n n Genel Kurallar Konulara Nazik Davranmak Çevreye Dikkat Etmek Temel Kurallara Uymak Mercanlara Zarar Vermemek Derli Toplu Olmak Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Seçilmifl Foto raflar Hava Foto rafç l G R fi HAVA FOTO RAFÇILI ININ TAR H... 99

5 çindekiler v HAVA-YER ÇEK MLER KULLANIM ALANLARI Askerî Keflif Meteoroloji fiehir Planlama Harita-Kadastro Do al Afetler Endüstri Çevre Dengesi Hava Sporlar ve Reklam Hava-Yer Çekim Teknikleri HAVA-HAVA ÇEK MLER Hava-Hava Çekim Teknikleri YER-HAVA ÇEK MLER Yer-Hava Çekim Teknikleri Uydulardan Dünyay ve Uzay Gözetleme Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Seçilmifl Foto raflar Havac l kla lgili Birkaç Karikatür Foto raf n Gündelik Yaflamda Kullan m G R fi FOTO RAFIN GÜNDEL K YAfiAMDAK YER ÖZEL AN FOTO RAFÇILI I DÜ ÜN FOTO RAFÇILI I Kullan lan Donan m Dü ün Albümleri DO UM FOTO RAFÇILI I Do um Albümleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Belgesel Foto raf FOTO RAF ÇEKMEK VE FOTO RAF YAPMAK Do rudan Foto rafta Temsil Haber-Bilgi-Tan kl k Dili BELGESEL FOTO RAF Belgesel Foto raf n Adlar Bir Fotoröportaj n Elemanlar Üç Birlik: Zaman - Mekân - Konu Üç Aray fl: Yar t c - Anlat mc - Derinlikli Üç Beklenti: Haber - Bilgi - Tan kl k Üç Destek: Ço alt m - Da t m - Altyaz ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Belgesel Foto rafta Tarzlar Tan mlay c Belgesel Sosyal Belgesel Foto Aktivizm Öznel Belgesel Belgesel Foto rafta Anlam ve Amaç BELGESELC N N N TEL KLER BELGESEL ÇALIfiMANIN AfiAMALARI Konuyu Seçmek ve Seçim Ölçütleri Çekim Foto rafç n n Üç Konumu: çerde - S n rda - D flarda Foto rafç n n Üç Durumu: Mesafe - Aç - An Foto raf n Üç Katman : Ön - Orta - Arka Foto raf n Üç Plan : Genel - Orta - Yak n Foto raf Çekerken Üç Yöntem: Konu Dura ansa - Konu Hareketliyse - Foto rafç Hareketliyse Foto raflar Seçmek - S ralamak Kontaklara Bakmak ve lk Seçim fl Bask lar ve Son Seçim Bir Hikâye Kurmak Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Seçilmifl Foto raflar ÜN TE Stüdyo Foto rafç l STÜDYO FOTO RAFÇILI I STÜDYO DONANIMI Stüdyolarda Kullan lan Foto raf Makineleri Tek Objektifli Yans mal Foto raf Makineleri (Standart, 35 mm Eflde er SLR, DSLR) Orta Boy Foto raf Makineleri Büyük Boy Foto raf Makineleri Sonsuz Fon Üçayak Filtreler AYDINLATMA VE IfiIK ÖLÇÜMÜ Gri Kart Yans t c lar STÜDYO FOTO RAFÇILI ININ KULLANIM ALANLARI Portre Foto rafç l Portre Foto rafç l nda Ayd nlatma Vesikal k ve Biyometrik Foto rafç l k Çocuk Foto rafç l Tak Foto rafç l G da (Yiyecek- çecek) Foto rafç l Araç (Otomobil) Foto rafç l Araç Foto rafç l nda Ayd nlatma

7 çindekiler vii Mobilya Foto rafç l Ev Tekstili Foto rafç l Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Seçilmifl Foto raflar Foto rafç l kta Telif Haklar FOTO RAF VE F KR MÜLK YET HAKLARI Fikrî Mülkiyet Hukuku Terimi Fikrî Mülkiyet Hukukunun Tarihi Geliflimi Fikrî Mülkiyet Hukukunun Di er Hukuk Dallar ile liflkisi ESER OLARAK FOTO RAFIN NCELENMES FOTO RAFIN ESER KORUMASINDAN YARARLANMA KOfiULLARI FOTO RAF ÜZER NDEK MALÎ VE MANEV HAKLAR Eser Sahibi Eserden Do an Haklar Mali ve Manevi Haklara Tecavüz Halinde leri Sürülebilecek Talepler ve Aç labilecek Davalar FOTO RAF ESER KULLANIM SÖZLEfiMELER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf n Güncel Sanat Ortam nda Kullan m Alanlar ve De eri ALINIP SATILAN B R NESNE OLARAK FOTO RAF ÇA DAfi SANAT OLARAK FOTO RAF FOTO RAFIN YEN ORTAMLARI Galeri Sistemi Edisyon Sanatç Kopyas Edisyonlar n Bitmesi ve Fiyat Oluflmas Sertifika Özgün Bask lar Aç k Art rmayla Sat fl - Müzayedeler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Foto raf Kaynakças Resim Kaynakças Seçilmifl Foto raflar ÜN TE 9. ÜN TE Dizin

8 viii Önsöz Önsöz Foto raf n Kullan m Alanlar ders kitab m z toplam 9 üniteden olufluyor. Daha önceki ortak kullan m alanlar ndan farkl olarak iki yeni ünite eklendi. Yeni üniteler; Belgesel Foto rafç l k ve Stüdyo Foto rafç l bafll klar n tafl yor. Haber Foto rafç l ünitesi temel olarak bas l p da t lan veya elektronik ortamda yay mlanan kitle iletiflim araçlar nda habere efllik eden foto raflar n kullan m konular n iflliyor. Tarihsel aç dan habercilikte foto rafa niçin gerek duyulmas ndan bugünkü say sal dünya olanaklar na kadar çeflitli evreler zamandizimsel s ra ile inceleniyor. Haber de eri tafl yan bir foto raf n çekilmesinden okuyucuya ulaflana kadar geçirdi i evreler aç klay c çizim ve foto raflar eflli inde anlat l yor. Ünite son olarak ülkemizde önemi son y llarda artan foto raf editörlü ü kavram n ele al yor ve okuma parças n bu konuya ay r yor. Reklam Foto rafç l ünitesi, günümüzde tümüyle profesyonelli e dönüflen bir dünyan n ipuçlar n veriyor. Endüstriyel, ürün, moda, portre, yiyecek-içecek bafll klar yla reklam foto rafç l n n türleri ele al n yor. Say sal teknolojiyle geliflen ama o ölçüde karmafl klaflan bir altyap ya iliflkin donan m bilgileri foto raflar eflli inde veriliyor. Sürecin aflamalar n oluflturan; do ru iletiflim, planlama ve haz rl k, foto raf çekimi gibi alt bafll klar; 12 ayr örnek foto raf eflli inde Reklam Foto raf Çekim Süreci ana bafll ile aktar l yor. Belki denemekte geç bile kald n z Sualt Foto rafç l bir baflka ünitenin ad - n tafl yor. Girifl bölümünde; aletli dal fl (SCUBA) tarihçesi ve havuz derinli inden bafllayarak, sportif dal fl derinliklerinde kullan labilecek sualt foto raf makineleri kullan lan yard mc donan mlarla birlikte inceleniyor. Sualt foto rafç l n kara foto rafç l ndan ay ran teknik özellikler ve sualt çekim konular eflsiz foto raflarla birlikte sunuluyor. Hava Foto rafç l ünitesi hem amatör hem de profesyonel olarak yap labilecek bir meslek ve hobi alan n n kap lar n aç yor. Her hangi bir hava tafl t ile uçarken yerin nas l göründü ünü az çok bilirsiniz. Bu görüntüleri nas l ölümsüzlefltirebilece iniz, hava-yer çekimleri bafll alt nda inceleniyor. Askeri keflif, meteoroloji, flehir planlama, harita-kadastro, do al afetler, endüstri, çevre dengesi, hava sporlar ve reklam konular nda hava foto rafç l ndan nas l yararlan ld n ö reniyoruz. Ayn flekilde hava-hava ve sizlerin de kolayl kla yapabilece i yer-hava foto rafç l konusu foto raflar eflli inde sergileniyor. Foto raf makinesi yaflant m z n her an nda bizimle birliktedir. An lar onunla ölümsüzleflir. Günümüzde önemi daha da artan do um ve dü ün foto rafç l art k profesyonellerce yap l yor. Bu konular ve kullan lan ayr nt l donan m listesi Foto raf n Gündelik Yaflamda Kullan m ünitesinde iflleniyor. Belgesel Foto raf ünitesinde, belgesel foto raf n adlar n ve bir fotoröportaj n elemanlar n inceliyoruz. Tan mlay c ve sosyal belgeselin, foto aktivizmin ve öznel belgeselin belgesel foto raf n tarzlar oldu unu ö reniyoruz. Ünitenin ilerleyen sayfalar nda bir belgeselcinin nas l ve hangi özelliklere sahip olmas gerekti- i sorgulan yor. Sizler de bir belgesel foto raf çal flmas yapmaya karar verdi iniz-

9 Önsöz ix de; konuyu nas l seçece inizden, çekimleri nas l yapaca n za ve çektiklerinizi nas l seçerek s ralayaca n za kadar tüm aflamalar örnekleriyle gözlemleme f rsat buluyorsunuz. Uygun koflullar sa land nda nas l foto raf çekmenin belli bir zaman yoksa belli bir mekan da yoktur. Ortamda var olan koflullar denetleme istekleri foto rafç lar stüdyolarda çal flmaya yönlendirmifltir. Portre foto rafç l, biyometrik foto raf, bebek-çocuk foto rafç l, tak, yiyecek-içecek, otomobil, mobilya, tekstil gibi reklama yönelik foto raflar d fl çekim ortamlar n n yan s ra büyük ölçüde stüdyolarda çekilirler. Bu konular kullan lan ayr nt l donan m bilgileriyle birlikte Stüdyo Foto rafç l ünitesi ele al yor. Sanat ve bilim gibi hukuk kavram da yaflant m z n ayr lmaz bir parças. Bir üretim, sergileme hatta al m-sat m söz konusu oldu unda her ortam ister istemez kendi hukukunu oluflturuyor. Bu anlamda kitab m z n bir ünitesi Foto rafç l kta Telif Haklar konusunu iflliyor. Fikri mülkiyet, bir eser olarak foto raf, foto raf üzerindeki haklar ve sözleflmeler gibi birçok konu bu ünitede ele al n yor. Foto raf bir ürün oldu u ve bir de er tafl d için güncel sanat ortam nda bir iliflkiler süreci yafl yor. Müzayede, sergi, yar flma, yay n ve hatta elektronik ortamlarda da olsa el de ifltirmenin, al n p-sat lman n belli kurallar var. Bu iliflkiler sürecini Foto raf n Güncel Sanat Ortam nda Kullan m Alanlar ve De eri bafll kl ünite inceliyor. Bu kitab n oluflmas nda katk da bulunanlar aç s ndan öncelik kuflkusuz yazarlar m zdad r. Hem kendi uzmanl k alanlar ndaki deneyimlerini hem de oluflturduklar sanat yap tlar n karfl l ks z bir flekilde ünitelerinde kulland lar. Ayn flekilde tasar m, dizgi, dil ve test araflt rma merkezi çal flanlar n n ünitelerin oluflmas nda emekleri büyüktür. Yo un bir emekle ortaya ç kan Foto raf n Kullan m Alanlar ders kitab n z n ders kapsam n n da ötesinde sizlere yararl olmas dile imizdir. Editör Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir CANDEM R

10 1FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bas nda foto raf kullan m n n tarihsel geliflimini betimleyebilecek, Haber ve foto raf iliflkisini ay rt edebilecek, Foto raf n bas l ortamlardaki kullan m alanlar n aç klayabilecek, Habercilik mesle inde foto rafa iliflkin mesleki rolleri tan mlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Bas nda Grafik Foto Muhabiri Foto raf Haber Haber Editörü çerik Haritas Foto raf n Kullan m Alanlar Haber Foto rafç l LET fi M ARACI OLARAK FOTO RAF FOTO RAF VE HABERC L K HABER FOTO RAF L fik S HABER FOTO RAFI N TEL HABERC L KTE FOTO RAFA L fik N GÖREVLER

11 Haber Foto rafç l LET fi M ARACI OLARAK FOTO RAF Bir gazete okurunun gazetesini eline ald nda yapt ilk ifl, sayfada göz gezdirmektir. Bu göz gezdirme s ras nda okurun rehberi, haberin bafll ve görsellerdir. Haber de eri tafl yan olaylar gerçe e en yak n biçimde izlerkitlesine ulaflt rma çabas olan habercilik iflinde; video, ses, foto raf ve görseller aktar lan olay n okurun kafas nda gerçe ine en yak n biçimde canlanmas na arac l k eden iletiflim araçlar d r. Görselli in izlerkitle üzerindeki olumlu etkisi gazeteciler taraf ndan anlafl ld nda gazeteler için yeni bir dönem bafllam fl oldu. Görsel malzemeler ilk kez reklamlarda kullan lmaya baflland. Gazete reklamlar nda resimlemelerle (illüstrasyonlarla) bafllayan de iflim, zaman içinde foto raf n da devreye girmesiyle sadece reklam de il haberi ve habercili i de de ifltirmifltir. Haberin okur gözünde gerçekle olan iliflkisini güçlendiren foto raf, belirli bir zaman diliminde gerçekleflen olay n, belli bir an n yans tma kapasitesine sahip bir iletiflim ortam d r. Ço alt labilir olmas nedeniyle dolafl m da kolay olan foto raf, görsel bilginin kal c l n art r rken ona bir belge niteli i de kazand rmaktad r. ki boyutlu bir iletiflim arac olan foto raf mekân s n rland rarak izlerkitlenin soyutlanm fl zaman boyutunu kendi zihninde gerçekleflen ça r fl mlarla alg lamas - na arac l k eder. Foto raf bir ak fl de il de bir an yans tt için hareketli görüntülerden daha ak lda kal c d r (Ar can, 2004, s. 6-7). zlerkitle: Genel anlamda toplumun kitle iletiflim araçlar n izleyen kesiminden farkl olarak, özellikle bir gazetenin veya televizyon program n n izleyicisi olan kesim. Bir gazetenin toplu okurlar veya bir televizyon kanal n n seyirci kitlesi, takipçileri. llüstrasyon: Resimleme, bezeme, tasvir. Buradaki anlam yla; kitap (dergi, gazete) içindeki bir yaz y aç klayan veya süsleyen resim (Büyük Türkçe Sözlük, TDK). New York Modern Sanatlar Müzesi Foto raf Bölümünün yöneticili ini de yapm fl olan John Szarkowski nin The Photographers Eye isimli sergi katalogunda yer alan tan mlamaya göre foto raf n befl özelli i bulunmaktad r. Bunlar; Nesnenin kendisi: Foto rafç hangi aç y kullan rsa kullans n, hangi objektifi tercih ederse etsin deklanflöre bast anda var olan çekecektir. Detay: Foto rafç nesneyi nas l çekerse çeksin nesnenin kendisini görüntüleyecektir. Nesne foto rafta nas l çekildiyse öyle, var olan detaylar n koruyarak görünecektir. Foto rafç bu detaylar yok edemez ancak parçalara ay rabilir ve bu parçalar içinden seçim yapabilir. Çerçeve: Foto rafç l n temel eylemi seçme ve eleme eylemidir. Bu bazen estetik kayg larla bazen de gösterilmek isteneni daha iyi göstermek için yap l r. Zaman: Bir an (enstantaneyi) gösteren foto raf kadar gerçek baflka bir fley yoktur. Bütün foto raflar k sa ya da uzun bir zaman aral n n pozlanmas yla oluflur ve her biri belirli bir zaman dilimini tan mlar. Farkl Bak fl Aç s : Foto rafç n n çizdi i s n rlar, seçimleri, zamanlamas her foto raf bir di erinden farkl laflt r rken, anlat lmak istenenlerin de farkl laflmas na yola açmaktad r. Farkl bak fl aç s anlat lmak ve görüntülenmek istenenin en avantaj sa layacak tercihlerle çekilerek foto rafa yans t lmas d r (Szarkowski, 1966, s.3-6).

12 4 Foto raf n Kullan m Alanlar 1 Szarkowski nin SIRA belirledi i S ZDE foto raf n befl özelli inden biri olan farkl bak fl aç s ögesini foto raf n iki boyutlu dünyas n düflünerek gelifltiriniz. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT FOTO RAF DÜfiÜNEL M VE HABERC L K Gazete, dergi gibi bas l iletiflim araçlar ve internet ile yap lan haber iletiminde foto raf haberin SORU vazgeçilmez bir unsurudur. Bu durum daha haberin toplanma aflamas nda foto rafla birlikte düflünülmesini zorunlu k lm fl, haberin foto rafla olan birlikteli i haber üretim sürecinin en bafl ndan yay mlanana kadar geçen sürecin D KKAT her aflamas nda varl n sürdürmüfltür. Bu durum tarihsel süreç içinde ortaya ç - kan habercilik deneyimlerinin yaratt bir birlikteliktir. Bu birlikteli in taraflar ndan biri muhabir ise di eri bas n foto rafç lar d r. Bu ikilinin birlikteli i, gerçe in yakalanmas ve yans t lmas için vazgeçilmezdir. Zorlu ve zorunlu bir uyumluluk hâli olan söz konusu birliktelik, zaman içinde iyi bir muhabir de olan bas n foto - AMAÇLARIMIZ rafç lar n yaratm flt r. AMAÇLARIMIZ Foto raf 1.1 K T A P Roger Fenton taraf ndan K r m Savafl nda kullan lan TELEV ZYON Photographic Van. K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET Haber ve Foto raf liflkisinin Dünyadaki Geliflimi Haberdar olma arzusunun ortaya ç kard habercilik mesle inin ürünü olan ilk gazete Acta Duirna.Ö. 50 y l nda Roma da yay nlanm flt r. Ancak gazetecili in as l geliflimi ka t ve matbaa teknolojisinin birlikte uyumlu çal flmalar yla geliflmifltir. Bu da ilk düzenli aral klarla yay nlanan gazete olan Notizzie Scritte nin birer ayl k aral klarla Venedikte yay nlanmas yla bafllar. Notizze Scritte o dönemin para birimi olan 1 gazetta ya sat lmaktayd ki bu para birimi bugünkü gazetenin isim babas d r (About.com, 2010; World Association of Newspapers, 2004).

13 1. Ünite - Haber Foto rafç l 5 Resim 1.1 The Illustrated London News in ilk say s n n ilk sayfas. Dönemin gazete bas m teknolojisi harf kal plar n n yan yana dizilmesi ve kâ - d n mürekkepli kal plar n üstüne yerlefltirilip bir pres yard m ile bast r lmas yla ço- alt l yordu. Böyle bir durumda görsel malzeme kullan lmas olana yoktu. Görsel malzemenin kullan lmas iste ini ortaya ç karan geliflmeler ticaretin geliflmesiyle, ilk kez 1850 y l nda Swedish Nightangale isimli bir gazetede reklam yay mlanmas yla ortaya ç km flt r. Gazetelerde reklam yay mlanmas ticari anlamda gazete sahiplerine yeni bir olanak yaratm flt r. Bu olanak gazetelerin sadece okurlara de- il, reklam verenlere de sat lmas anlam na gelmektedir y l nda New York Ledger da ilk tam sayfa reklam yay mlanm flt r. Reklam foto rafç Mathew Brady taraf ndan haz rlanm flt r (About.com, 2010; World Association of Newspapers, 2004). Foto raf bulunmufl olmas na karfl n foto raflar n gazete bas m teknolojisi ile uyumu henüz sa lanamam flt r. Ancak aray fllar sürmüfl, foto raf de ilse bile resimlemelerin kullan lmas fikri geliflmifltir de ilk resimlemeli günlük gazete New York ta yay mlanmaya bafllam flt r (About.com, 2010; World Association of Newspapers, 2004).

14 6 Foto raf n Kullan m Alanlar Foto raf 1.2 The Daily Graphic te yay mlanan ilk gri tonlamal foto raf bask l sayfa. Foto raf 1.3 Roger Fenton taraf ndan K r m Savafl s ras nda çekilmifl bir foto raf.

15 1. Ünite - Haber Foto rafç l 7 Foto raf teknolojisinin geliflmeye bafllamas yla hareketsiz nesnelerin görüntülenmesinden hareketli nesnelerin görüntülenebilmesi aflamas na geçilmesi, bas n foto rafç l n n önünü açm flt r. Foto raf arac l yla olaylar n anlat m olarak tan mlayabilece imiz bas n foto rafç l tarihi, y llar nda Osmanl ve Rus mparatorluklar aras nda geçen K r m Savafl n n görüntülenmesi ile bafllar. Roger Fenton ve Carol Szathmari savafl ve savafla kat lan askerleri görüntülemek için K - r m a gitmifltir. Foto raflar IlIustrated London News te yay nlanm flt r. Benzer flekilde Mathew Brady de Amerikan iç savafl n görüntülemifltir. Brady nin çekti i Lincoln foto raf da gazetelerde yay nlanm fl, foto raf Lincoln un seçim propagandas n n arac olmufltur (Carlebach, Michael, 1992). Bu dönemde gazetelere bas lan foto raflar genellikle tahta oymalardan yap lan gravürler biçimindedir (Gezgin, 2002, s.2-4; Wikipedia, 2010). New York ta yay nlanan The Daily Graphic ilk gri tonlamal foto raf yay nlam flt r. O ana dek gün fl na mahkum olan bas n foto rafç l 1887 de flafl tozunun bulunmas yla iç mekanlara da girmeyi baflarm flt r te 35 milimetre Leica foto raf makinesinin, 1927 de flafl lambalar n n kullan ma girmesi bas n foto rafç - l n n alt n ça n bafllatm flt r y llar n kapsayan bu dönemde Life, Look, Sports Illustrated gibi foto raf a rl kl yay nlar ortaya ç km flt r. Bu tür yay nlar n genifl bir okur kitlesine ve yüksek bask say lar na eriflmesinde ise Robert Capa, Alfred Eisenstaedt, Margaret Bourke-White, Henri Cartier Bresson ve W. Eugene Smith gibi önemli bas n foto rafç lar n n yetiflmifl olmas etkili olmufltur. Omaha Kumsal ve D-Day foto raflar, bu dönemin sembol olmufl foto raf kareleridir. Günümüzde ise bas m teknolojisinin 1980 lere yaklafl l rken dizgi tekni inden ofset tekni ine geçmesi, bask kalitesinde önemli geliflmelere yol açm fl bu da daha kaliteli haber foto raflar n n izlerkitleye ulaflmas n sa lam flt r. Sizce bas n foto rafç l n n alt n ça ad verilen aras dönemin ortaya ç k fl nda hangi faktörler etkili olmufltur? 2 HABER FOTO RAF L fik S Yaz l bas nda kullan lan görsel malzemeler haberin tamamlay c s d r. Foto raf ve di er grafik unsurlar ndan oluflan görsel malzemeler, yay na estetik SORU de er katar ve görsel kimli in oluflumuna arac l k eder. Haber ise kullan lan foto raf ile gerçekli- ini ve güvenirli ini art r rken bilgi verici grafiklerle anlafl l rl k kazan r. D KKAT Haber nedir? DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Bilme ve haberdar olma çabas n n ortaya ç kard kitle iletiflim SIRA araçlar n n S ZDE temel malzemesi haberdir. Kitle iletiflim araçlar n n ticari birer kurum haline gelmeleriyle ticari bir araca dönüflen haber, tan mlanmas zor bir kavramd r. AMAÇLARIMIZ Bas n özgürlü ü tan mlar toplumlar n gündeminde yer etmezden önce dahi AMAÇLARIMIZ pek çok kimse haber nedir, ne de ildir sorular na yan t aram flt r. flte bu yan t arama çabalar haberi tan mlama ç r n açm flt r. Bununla birlikte K T Ahaber P kavram ve tan m üzerinde net bir uzlaflmaya var lamam flt r. Baflka bir ifadeyle, habe- K T A P rin evrensel olarak kullan labilecek tek bir tan m na ulafl lamam flt r (Tokgöz, 1994, s.128). TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

16 8 Foto raf n Kullan m Alanlar Tokgöz e göre haberi tan mlama çabalar flu befl nokta üzerinde uzlaflm flt r: Haber, bir olaya, fikre, soruna dayanmaktad r. Olaylar, fikirler, sorunlar haber yap lmak için özetlenerek, hikaye edilerek verilmektedir. Olay n, fikrin ya da sorunun hikaye edilmesi, özetlenmesi s ras nda, haber ile gerçek aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi gerekmektedir. Haber flimdidir, flimdiki zamandan geçmifle bakar ama yüzü gelece e dönüktür. lgi ve dikkati toplamak, anlaml l k kazand rmak bak m ndan haberi yaparken olay ve sorunlar asl na sad k kalarak özetlemek ve kurgulamak gereklidir (Tokgöz, 1994: ). Haberin Tan mlanmas Haberin gerek ça n koflullar ndan gerekse toplum yaflam ndaki de iflkenlerin çoklu undan dolay tan mlanmas noktas nda güçlükler söz konusudur. Haberin ne oldu unun tan mlanmas süreci Haber nedir? sorusu ile bafllar ve ulafl lan ortak nokta n n bulunmas ile sonlan r. Afla daki tablo Tokgöz ün çal flmalar ndan yararlan larak oluflturulmufltur. Tablo 1.1 Haber kavram n n tan m n belirleme aflamalar. TEMEL SORU Haber nedir? ZLEYEN SORU Bir olay ne zaman ve hangi özelliklere sahip oldu unda haber de eri kazanmaktad r? ULAfiILAN NOKTA Haber de eri kavram. Haber De eri Nedir? Bir olay n içinde bar nd rabilece i haber de erlerini, dikkate alan yaklafl mlar haberin tan mlanmas ndan çok, haber kavram n aç klamak, haberin s n rlar n çizmek çabas ndad r. Ancak bu türden yap lar do rudan de il ama dolayl yoldan da olsa haberi tan mlamaktad r. Bu yaklafl mlarla haberde nelerin bulundu u ve bulanabilece i ortaya konulmaya çal fl lm flt r (Tokgöz, 1994, s.137). Baz farkl l klar olmakla birlikte haber de erini nelerin sa lad noktas nda bir uzlaflmaya ulafl labilmifltir. Bir olay n hangi durumlarda haber de eri kazanaca n gösteren ö eler flunlard r: Olay okuyucuya, dinleyiciye ya da izleyiciye yak n oldu unda, Ortaya ç kan olay izlerkitleye zaman nda iletildi inde ya da bir olay beklenmedik bir zamanda aniden ortaya ç kt nda, Olay, sonucu ve önemi nedeniyle ilgi uyand rmas bak m ndan etkili oldu unda, Olay bir anlaflmazl k yaratt nda, haber de eri kazanmaktad r. Bir muhabir bu unsurlar göz önünde bulundurdu unda karfl laflt olay n haber niteli i tafl y p tafl mad n anlayabilecek, bu unsurlar arac l yla olay n hangi yönleriyle haber olabilece ini kavrayabilecektir (Tokgöz, 1994, s.137). Haberde Foto raf ve Grafik Ögeler Haber görsel malzemeler ile okur için daha inand r c, daha aç klay c ve bilgi verici olur. Okurun habere olan güvenini pekifltiren, gerçekli e yaklaflt rd için daha inand r c k lan foto raf ve bilgiyi daha anlafl l r k lan grafikler ayn zamanda yay n n görsel kimli ine katk da bulunan, albenisini art ran unsurlard r.

17 1. Ünite - Haber Foto rafç l 9 Bilgi Verici Grafikler Bilgi verici grafik tan mlamas genelde istatistiki bilgilerin görsel sunumu (Garcia, 1987) olarak anlafl lsa da gazetecilikte haber aktarmakta kullan lan bir tür destekleyici malzeme gurubunu temsilen kullan l r. Çizelgeler, tablolar, haritalar, bir fleyin nas l çal flt n gösteren flemalar, bir olay n geliflim sürecini anlatan flekiller gazetelerde kullan lan bilgi verici grafikler bu bafll k alt nda toplanabilir (Moen, 1989, s.73). Foto raf 1.4 Bilgi verici grafikler ile haber içinde verilen say sal veriler görsellefltirilerek okur için daha anlafl l r bir hale gelir. Bilgi verici grafikler, görsel malzeme ve sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluflur. Bu birleflim gazete, dergi ya da bir haber sitesinde yer alan haberin anlafl rl na katk sa layan ve bunu yaparken sayfan n tasar m n do rudan etkileyen görsel malzemelerdir. Bilgi verici grafiklerin kullan m nda flu noktalara dikkat edilmelidir: Anlafl l rl aç s ndan say sal verilerin grafikler ya da tablolar ile verilmesi, haber metni içinde verilmesinden daha iyidir. Okuyucular grafiklerle verilen metinleri daha iyi hat rlamaktad r. Bilgi verici grafikler okurun dikkatini çeker. Bilgi verici grafiklerin tasarlanmas s ras nda verinin grafik ö eler içinde kaybolmas na izin verilmemelidir. Grafikler verilerin çabuk anlafl lmas n sa lasa da tablolar n hat rlanma oran daha yüksektir. nsanlar grafikleri iki aflamada okurlar. lki görsel aflamad r. H zl bir tarama ile fikir edinilir. kinci aflama de erlendirme aflamas d r; veriler yak ndan incelenir ve karfl laflt r l r.

18 10 Foto raf n Kullan m Alanlar DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 3 Bilgi verici grafiklerin kullan labilece i haber türlerine ve kullan m nedenlerine k saca de ininiz. Foto raf DÜfiÜNEL M Gazeteler sadece yaz dan ibaret de ildir. Gazetelerde görsel malzeme de kullan - l r. Sayfalarda SORU görsel malzeme kullan m n n amac gazeteyi süslemek de ildir. Kullan lan görsel malzemenin en temel amac, metni tamamlamak ve daha anlafl l r hale getirmektir. D KKAT Gazetelerin, özellikle günümüzde, en s k kulland görsel malzeme foto raft r. Foto raf n bu kadar çok tercih edilmesinin ise nedenleri vard r. Bunlar Eng taraf n- dan flöyle s ralanm flt r: AMAÇLARIMIZ Güvenilirlilik: AMAÇLARIMIZ Foto raf, habere konu olan olay n, nesnenin ya da kiflinin kendisini gösterir. Tan mlama: Foto raf, habere konu olan olay anlat r, tan mlar, d fl görünüflünü K T A P ortaya koyar. K T A P Yak nl k: Foto raf ona bakana olay hissetme, olaya yak n olma flans tan r bu duyguyu uyand r r. TELEV ZYON Zihinde TELEV ZYON Canland rma: Foto raf, kiflinin, olay n görünenden fazlas n zihninde do ru olarak canland rmas n sa lar. Sessizlik: Foto raf olay yerini yans tarak okuyucuya hizmet eder, olaya okuyucunun yerine tan kl k eder. NTERNET Stil: Foto raf n NTERNET stili gazetenin konuya yaklafl m n elefltirir veya destekler. Ahenk: Foto raf sayfada bir uyum ve güzellik yarat r. Okuyucuda bir s cakl k uyand r r (Eng, 1996: s.40-47) DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 4 Haber ve foto raf n birbirleriyle nas l bir iliflki içerisinde oldu unu düflününüz. Foto raf n Seçimi Gazete sayfas n n DÜfiÜNEL M her santimetre karesi de erlidir. Bu nedenle foto raf n seçimi, en az haberin kendisinin seçimi kadar önemlidir. Gazete sayfas n n tasar m nda amaç, k s tl SORU alan en verimli ve etkili biçimde kullanmakt r. Sayfa tasar m, olabildi ince çok haberi sayfaya s d rmak amac yla yap lmaz. Sayfa tasar m önce gazetenin sonra haberin okunurlu unu art racak do ru sayfay oluflturmakt r. Sayfa tasar m aflamas nda foto raf seçiminde kullan labilecek nitelikli foto raf karelerin- D KKAT den hangisinin habere en iyi katk y sa lad n belirlemek önemlidir. Do ru foto raf, okurun SIRA haberi S ZDE anlamas n kolaylaflt racak foto raft r. Foto raf öylesine etkilidir ki bazen haberin kendisi de olabilir. Ancak habercilikte ideal olan haber ve foto raf n dengeli bir biçimde birbirlerini tamamlamalar d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON Foto raf seçimini belirleyen kifliler sayfa editörü ve foto raf editörüdür. lk seçim foto raf editörü K T taraf ndan A P yap l r. Bu aflamada belirleyici olanlar; Foto raf n teknik aç dan yeterli olup olmamas, Foto raf n TELEV ZYON estetik aç dan yeterli olup olmamas, Foto raf n sayfaya ve haberin içeri ine katk s d r. NTERNET NTERNET

19 1. Ünite - Haber Foto rafç l 11 kinci elemede sayfa editörünün yaln zca haberle ilgili de il sayfayla ilgili tercihleri de belirleyici olur. Bunlar; Foto raf n ne kadar ölçeklendirilece i (büyüklü ü), Foto raf n nas l çerçevelenece i (k rpma ifllemiyle baz nesnelerin d fllanmas ), Nas l konumland r laca (yerleflimi), Foto raf n di er foto raflarla sayfada yarataca uyumdur. Foto raf n De erlendirilmesi Haber ve foto raf efllefltirmesi yap l p haberin sayfadaki konumu da belirlendikten sonra haberin bafll n n, spotunun ve foto raf n n yeniden de erlendirilmesi süreci bafllar. Bu kurgusal süreçte foto raf n; Yeniden çerçevelenmesi, Büyüklü ü, Renk ve karfl tl k (kontrastl k) düzeltmelerinin yap lmas, Ters çevirme, Yaklaflt rma, Kolaj oluflturma gibi de erlendirme unsurlar dikkate al n r. Bu bafll klar foto raflar eflli inde inceleyelim. Çerçeveyi yeniden ayarlama, foto raf haberin ana temas na yaklaflt rma iflidir. Bu ifllem foto raf n sayfada hangi büyüklükte yer alaca na iliflkin kararla ayn fley de ildir. Öte yandan bazen bu konuyla do rudan iliflkilidir. Foto muhabirinin çekti i, foto raf editörünün seçti i foto raf hakk ndaki sonul karar verildi inde, seçilen foto raf n çerçevesinin yeniden ayarlanmas gündeme gelebilecek olas l klardan biridir. Böyle bir seçenek; haberin odak noktas foto rafta belirgin de ilse, baflka detaylar oda n öne ç kmas - na engel oluyorsa, foto raf küçük kullan laca için odak foto rafta kayboluyorsa gündeme gelir (Brooks ve Sissors, 2001, s. 215). Hareketli bir grubun foto raf n çekerken ani bir hareket, foto raf karesine istenmeyen detaylar n girmesine yol açabilir. Bazen ilk bak flta kötü gibi görünen bir karenin içindeki ayr nt lar ya da bir kesit önemli ve estetik olabilir. Bu gibi durumlarda foto raf yeniden çerçeveleyerek kullanmak habere uygun do ru foto raf n seçimini kolaylaflt rabilir.

20 12 Foto raf n Kullan m Alanlar Foto raf 1.5 Stadyumda yap lan bir mezuniyet töreni s ras nda çekilen bu foto rafta, stadyum fl klar ve Jimmy Jib kamera, do rudan okuyucuyu ilgilendiren nesneler de ildir. Foto raf 1.6 Foto rafta ilgiyi da tan ve gereksiz boflluk yaratan söz konusu nesneler, editör taraf ndan yeniden ölçeklendirilerek (k rp larak) çerçeveden ç kar lm flt r. Foto raf n büyüklü ü ile sayfada yarat lmak istenen etki aras nda do rudan bir iliflki vard r. Bununla birlikte, foto raf n teknik ve estetik kalitesinin ve habere yapt katk n n da büyüklükle ilgisi bulunmaktad r. Foto raf ne kadar büyürse haberin sayfada kaplad alan da o oranda büyüyecektir. Bu durum, haberin sayfa içindeki önemini de gösterir. Baflka bir anlat mla foto raflar n büyüklü ü sayfadaki hiyerarflinin de iflaretidir. Foto raflar n farkl büyüklükte olmas, sayfadaki tekdüzeli in de önüne geçmektedir.

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I

RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2853 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1810 RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I Yazarlar Doç.Dr. Ayhan O uz ÜNLÜER (Ünite 1-4) Prof.Dr. Mehmet KES M (Ünite 5-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı