GAP'TA INSANA YÖNE UK PROJELER ÇATOM GAP GIDEM Halfeti Proje1i... 35

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP'TA INSANA YÖNE UK PROJELER... 28 ÇATOM... 28 GAP GIDEM... 31 Halfeti Proje1i... 35"

Transkript

1

2 içi N DEKiLER GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 3 SAYFA GAP'TA SON DURUM GENEL... 5 GAP KAMU YATIRIMlARI... 7 GAP ENERJI ÜRETIMI GAP SUlAMA PROJELERI GAP BÖLGESI'NDE SANA YI ALTY APlSI GAP'TA UlAŞlM GAP idaresi'nin FAALIYETLERi PLANLAMA ÇAUŞMAlARI GAP Mo1ter Planı'nın Revizyonu ve Güncelleştirilme1i "GAP Bölge Kalkınma Planı " GAP'TA INSANA YÖNE UK PROJELER ÇATOM GAP GIDEM Halfeti Proje1i llısu Barajı 'ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, Istihdamı ve Sosyo Ekonomik Ya tırımları Için Destek Proje1i Sokakta Çalışan Çocukların Rehobilitosyonu Projesi Gençten Gence Sosyal Gelişim Projesi Kırsol Alanlarda Okul Servis Otobüsü Hizmetleri Uygulamas ı ve Egitim Kurumlarının Güçlend irilmesi Projesi Kentsel Enformel Sektörde Istihdam ve Iş Potansiyelinin Artırılması Projesi.. 43 Türkiye'de Sıtmo Birimlerinin Ulusol Kopmitelinin Güçlendirilmesi Projesi Köye Dönüş ve Rehobilitosyon Projesi Diger Çalışmalar DIŞ lu SKILER Ulus la rarası Kuruluşlarla Ortakloşa Yürütülen Projeler Ulus l ararası Kuruluşlarla lşbirligi Anlaşmalan lşbirligine Yönelik Çalışmalar Ulus la rarası W arkshoplar Suya Dayal ı Kolkın mo Projeleri : Dünyadaki Deneyimler Suya Dayalı Kalkınmoda Amerikan Deneyimi Londra'da GAP ve ll ı su Semineri Uluslararası Su Kuruluşları lle Ilişkiler GAP Uluslarorası EQitim Progra mları T ARlM VE ORMAN PROJELERI Suloma Kanollarındaki Suyun Regülosyonu ve l~etilmesi ile Su Tasarrufu SoQiayan Suloma Metod ve Teknolojileri Suloma Dışı Alanlarda Yürütülen Gelir Getinci Faaliyetler GAP Bö~esi 'ndeki Suloma Sistemlerinin Işletme, Bakım ve Yönetimi Projesi... 63

3 --- - o--ooo o 73 :ırd:m~ o o o 73 ı:t.n:i.:jr,sc.bnn~ ~~~-=- ~:::::::::::::::::::::::: i~ :II)VI ~JU Aımıo üid Proje!$leri oo tbia:ı!.mı~ OMOooooo ooo 74 flcncıno Cdııınalon o ooooooooooo 75 Calıııdar ooooooooooooo ~ Pıojcsi_ ---ooooo-o Mri:n Kşıı Pc.' ı " Toıorım ve Peyzoj Projesi o 78 ıme Planı GAP c..a Ataı1ınno Projesi. o o GAP rwı GilnUrnüuleli ve Yo ın Gelecekıeki ~Ine... o ooo 78 ~ r. Karl Acdcımo (ol)itioıl VE tıjmhl ~ :ıl 'ne ~ınaci1kırtırmoçolı~mos ı...79 ~ TıM At eoloj;. Sit Aloıv Aro$hrıno Kazı ve Kun:ını.ı Cdılınoıı o oooooo ı Acıılı l/ladin-mıdyoı) Ören Yen Ce-re Diizenleme Projesi... 8 ı Ciıre ~,. Mcchscsi ve Mem u Zin Türbeıi Resiırasyon Projesi... 8 ı Kosımiye ~IleSI l!titırasyon Projesi Marerı Tasonm f'l-oje$i.. _.oo ooo _ GAP~ lnonc TIKizmi Projesi o ~p 86lrpi Tcriııd Ev Tiplerinın Korı.mıosı ve Yoıohlmosı Projesi GAP II01ıpi lllnin Ho! -ııürünün ~hnlmosı ve Y~Projesi oo ooooo Bölge llleri Toıııvnaz KültıK Vorlıltlonnın Belgelenmesi Projesi AnoHbi;, Bilgı i!elge-arqlhrma Kültür ve Konoldoma Evi Projesi GAP IDARESI TmllM ETKINUKlfRI lı}oretı. -- oo 000 ooooooo Tanıtım Eg,;m FoaliyeJleri Ooooo 86 GAP SemineıWi.. o.o Yuno ve YIKidısı Tonıhm Amaçlı Fooliyeller Yurtıçi ve Yurtdııı Egitim Amoçlı fooliyeder... 88

4 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} 5 GAP'TA HAZiRAN 2000 itibariyle SON DURUM GENEL Türkiye yüzölçümü ve nüfusunun yaklaşık % l O'unu oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toprak, su ve insan kaynakl arını geliş tirerek, topyekün sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik entegre ve sürdürülebilir insani g e lişme ilkesine dayal ı bir ka lkı nma giri ş imi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için 1999 y ılı sanuna kadar 14 milyar ABD daları harcama yapılmış bulunmaktadır. Böylece toplam maliyeti 32 milyar ABD doları eşde~eri olarak öngörülen, Güneydo~ u Anadolu Projesi kapsamınd aki kamu ya tırımları nın nakdi gerçekleşme ora n ı % AA' e ulaşmıştır.

5 ~PJI:O<VWJ J99(). 200) ~ boriyle seyri izlendiqinde, ıcinde olon GAP yahnm tohsislerinin, ooryı--- bcnmdc~ rıeı1ebeye ulaşhgını söylemek 1 O Y1 surcı l(indt uluskırorası kalkınma kon ula rının nda yer olmoyon, sürdürülebilirlik kavramı t, GAP Bölges nde insani kalkınm anın, sürdu.rglcbiliı --- ~... _, 6:unu olu$ rmosı ge~ı ortoya çıkmışhr. Bunun onlaı sosyal, ülıurel, ekonomik ve çevresel açı lore lerının yalnızca kamu kuruluşları deqil, ve yetel apositenin (yerel yönetimler, hükümet hlımıy{cı planlanması ve uygulanmasıdır. Bu yok sorvnlorıno, gereksınimlerine, tutumianno ve ön b.r P' lomo yaklo$1mını gerektirmektedir. Özetle, mer lcahlımcı p lanlamaya geçilmesi ihtiyacı dogmuştur. Ko lımcı plonlamo yo o,.-ı omu ozel sektör, yerel yönetimler, hükümet dışı ku, un v-erı.ıeler, bizot hi ho ve uzmanlardan oluşan teknik ekibin yürü ploıı tolı$m0lonno, sorun, ihtiyo( ve öncelikierin belirlenmesi, planlama, prqelend mıe "' az kle uyguloma aşamalannda kahlmas ını öngörmektedir. Bu ya' la$1mlo GAP kloresı toro~ndon hozırlıklonno baş lanon belge, revi ze bir Mosler Plo~ deg 1 GAP Bölge Kalkınma Planı n i tel iğin i taşıyacokhr. Yenı bir ko' nma planı hazırlanmasını gerektiren bir diğer unsur do, Hazi ran 1998'de alınon Bakonlar Kurulu Kora rı ile Proje'yi 2010 yılına kadar to momlomo üzere gerekli planlamayı yapmakla GAP Idaresi'nin görevlendiril miş olmasıdır.

6 OURUM (HAZIRAN 2000) 7 GAP KAMU YATIRIMLARI GAP Moster Planı'nın dönemı sr ve büyüklüklere ulaşabilmek için yapı lması cing man ihtiyacı 2000 yı lı sabit fiyatları y la toplam 1 yar TL'dir. yle belirledigi hedef yatırım ları ~nans 65 trilyon 753 mil Sektörler Ekonomik Sektörler GAP MASTEr. GAP PROJE MALiYETi VE SE ı (19"H Toplam Maliyet (ihtiyaç) Tarım Madencilik Imalat Enerji Ulaıtırma ve Haberleıme Turizm Sosyal Sektörler Top/am Konut E~ i timt So9lık DiQer Kamu H i zme~eri Toplam Toplam GÖRE KOi GERÇEKLEŞMELER 2000 Yılı Fiyo~orıylo, Milyar Tl 1999 Sonuna Nakdi Kadar Harcama Noı : 1999 yılı liyoılorı deretör = kullonılorok 2000 yılı ~yo~orıno çevrilm iş ti r. Gerçekle şme (Kümülatif Yatırım) (%) ı sss

7 ' 6 ~ 555 trilyon 431 milyar Ol!fl~~ fı «clııey.ne ~~~ bulunmak- SU<TOim NAKDI GERCEKLEŞME (%) MA.STU 1'\AN HlDEFUR NE GÖRE ,4 SS,S GAP ;apsomıııdo lor~'r tt' ıörlerde yürütülmekte olan projeler, ilgili kuruk:ponn yı : ya nm prqromlonndo yer olma lo ve proje tahsisleri bu kuruluş - Iann bü ınden OflıloM10 ıodır 2000 Yılı Yohnm Progromı'ndcı GAP' o 422 trilyon n ıohsi s yapılmıştır _ Bu ıohsisin 341 Iliiyon n' si lonm modencili 1 ene~i, uloşh rmo-hoberleşme ve tu ~zm gibi e onom sekkir yahnmlon ıçin, yoldaşı k 81 trilyon n 'si ise konut, "!)itım, ~ ı ve diger omu hızme~eri gibi sosyal sektör yahnmlorı için ayrılmışhr.

8 Go\P'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} 9 Ulus lararası benzer projelerle ABD dolan cinsinden bir karşılaştırma yapılobilmesi amacıyla, GAP'ın toplam sabit yatırım lutarı 32 milyar ABD doları eşd~eri olarak ifade edilmektedir_ 1999 sonu itibori~e 14 milyar ABD doları eş d~eri harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme % 44 düzeyine ulaşmış bul unmaktadır. GAP FiNANSMAN DURUMU % 44.0 Milyar$ % Gerçekteşme 1999 Sonu Ihtiyaç Hal'tama O Gerçekleşme GAP' o ayr ı lan kamu yatırım tahsisleri 1990 yılındon 1995' e kadar reel R yotlorla önemli bir düşüş trendi göstermiş, 1996 yılı ndan itibaren nisbi olarak artışa geçmişk Buna mukabil GAP yatırım tahsislerinin Türkiye içindeki payın do ise önemli bir artış so9lonomod ı9ı aşa9ıdok i tablodan açıkça izlenmektedir.

9 AlA TAI'fUH KAMU YAnllM TAHsiSURiNiN K.U$RA$TIIMAU GfılsiMI ji" YIU.UJ ARASINDA) '200) Y Fiyo!lonylo Milyar Tl) GAP' ın Türlcrye Içindeki Payı(%). ı 5 A mm A 2A A ı d) N 8 ı Tablodan da görirlıtrgü gibi gener oıoro bir düşme egilimi içinde olan GAP ya nm loluislerinın, 2(XX) yılında yenıden 1990'Iarın başındak i merte beye ulo$bgını söyfemt' rrooı undur Anca, Proje'nin 2010 yılında bi tirilmesi ararı çerçeyeıınde ~irildigınde GAP'a ayrılan yıllık tahsisierin bu dü zeyde surdurulmesı durı.munda GAP'ın tüm bileşenleri ile birlikte, hedeaenen yılda kımarnlonmasının mümkün olamoyoc~ı açıkhr.

10 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} ll TRiLYON Tl 1400 GAP YATIRIM TAHSiSLERi Yılı F iyatlarıyla ı ı ı ı ı 1 o döneminde GAP'a ilk 2 yıl hariç toplam kamu yatırım kaynaklarından % 7.3 oranında pay ayrılmıştır. Bu oran GAP 'ın yaklaşık % lo olon ülke nüfusu ve co1jro~ olon içindeki payındon oşo~ıdo bulu nma k tadı r. Geçici bütçe uyg ulaması ile geçirilen ve ekonomik performans sonuçları itibariyle negatif büyüme görülen 1999 yılında GAP'o 2000 yıl ı fiyatlarıyla yokloşık 500 milyon ABD doları (300 trilyon Tl) düzeyinde tahsis yapılmış; 2000 y ı lında ise bu tutar% 42 artırılarak yaklaşık 700 milyon ABD doları na (yaklaşık 422 trilyon Tl) yükseltilm iş tir.

11 önemli bir bölümünü üretmekte olon ıı ~ıı Barajlan'nda gerçekleşın ocılııındorı Hazıran 2000 sonuno kadar 167 ~ m lyor lcmıısooı olmuııur. GAP HIDROEUKTRIK ENERJI PROJEURi Sonrrol Kurulu Güçleri S32MW 1440 MW lıleıme % MW 722MW TOPlAM : 7476 MW HAZiRAN 2000

12 G4P'TA SON DURUM (HAZIRAN 2001J} ı3 Koro kaya, Atatürk, Kralkızı ve Korkamış Barajları ' ndan sağlanon bu enerjinin porasal değer i; yaklaşık ı O milyar ABD dalarına eşdeğerdir. Bu üretimi olterno~l kaynaklar cinsinden ifade etmek gerekirse, her iki barojdon soglonon elektrik üretimi, yaklaşık 41.8 milyon ton luel oil veya 32.3 milyar m' dogol gaz ithalatı ile karşılanabilecek değerdedir. GAP'IN HiDROELEKTRiK GETiRiSi (ilk 6 oy - Haziran 2000) Milyar kwh Eşdeğeri Milyon $ KARAKAYA 2.27 ı 66 ATATÜRK KRALKlZI KARKAMlŞ o. ı7 ı o GAP Türkiye'de 2000 yılı ilk 6 oy itibariyle yaklaşık ı 7.6 milyar kilovotsoo~ik hidrolik enerji üretilmiştir. Bu üretim içinde, GAP, yaklaşık 7.8 milyar kilovatsaatlik hidroelektrik üretimi ile % 39.7'lik bir paya sahiptir (GAP enerji hede~: yıldo 27 milyar kwh). Aynı dönemde Türkiye'nin 6ı.2 milyar kilovotsoo~ik toplam enerji üretimi (termik ve hidrolik) içinde GAP'ın pay ı ise % ı ı.4 olmuştur. ENERJi ÜRETIMINDE TÜRKiYE - GAP KARŞtLAŞTIRMASI GW!ı = milyon kwh TÜRKIYE ÜRETIMI GAP GAP/ TÜRKIYE Termik Hidrolik Toplam Hidrolik Hidrolik Toplam YIL GWh GWh GWh GWh ııı 1%) ı ı ı ı6 ı ı4 50 ı9 ı 996!ilk 6 ayi ı ı o 2ıı ı ı ı9 3ı ı 9971ilk 6 ay) ı o 362 5ı 2ı ı ıo3 063 ı ı8. 8 ı 998!ilk 6 ayi 32 57ı 2ı ı ı ı8.5 ı ııo 90ı ı8 ı 999lilk 6 ay) ı ı2. 4 ı999 8ı ı4 :ısı 427 ı (ilk 6 ay) Kaynak : DSI Genel Müdü~ü

13 oicu HAVUSj.. 1(5.. ~ts.. lfs..!fs Sikın Iri.. lfs ~lrj.. lfs TOPlAM lfs 124 lr.ıo ttıinde m fbi flbı flbı 7j 171 Fbı n Al Pbı 7 NoJ1Ict fbi ı o ırwbaılandı. Samrl-*lı ~sürüyor Su~bııılcnlı. Sımıl ıroııaı cıılıındon ~ yoıno pıogrırnındo olup. DSI, lsviçre,. T ~ fım.cılı:ımbı o n konıoniyum ile molzo enılenı. ~~ Prqesı haz r '<1! prtıgamda Ön iticiiıımt ~ ll Ön ınc.lome On onaılorne GAP opsomındo loplom 12 boroı lomomkınmış ve 6 hidroelektrik sontro li i~etmeye açılmış dumıdodır Aynco 2 baraj ve 2 HES'in inşaa tı do devam etmekıedir,

14 GAP'TA 5CX'I DURUM (HAZ/RAN 2000} 15 GAP SULAMA PROJ ELERi lıletme %1 2 lnıoot % ha Kolon% ha Ihaleye Hazır % ha BÜYÜK PROJE : ha, MÜNFERlT: ha, TOPLAM : OSO ha HAZiRAN 2000 GAP'TA MEVCUT SULAMALAR Sulamalar 1. Han ca~ ız Barajı ve Sulaması 2. Şanlıurfa-Horran Ovaları!Kısmi) 3. Hac ıhıdır Barajı ve Sulaması 4. Derik Dumluca 5. Silvan 1. ve 2. Kısım 6. Nusaybin 7. Silopi Nerdüı 8. Akçekale Yeraltı Suları 9. Ceylanpınar Yeraltı Suları 1 O. Devegeçidi Borojı ve Sulaması ll. Suruç Yere~ Sulomalan 12. Çına r-göksu Baraj ı ve Sulama sı 13. Gorzan-Kazluk 14. Adıyaman-Çamgazi!Kısmi) Toplam Sulama Alanı jha) ı 860 B Kaynak: DSI Genel Müdürfügü

15 Ci ll' TA N$A HALiNDEKi SULAMALAR Sulama Alan ı (ha) A7795 2A YJ ll 915 6al IHALE PttOGRAMINDA OlAN SULAMALAR os/ Müdüıi~ü 2000 Ihale Progrom ındok i Sulamolar Sebe~l (~l ISeONl ml (le ml (Dem) (Şebe:.e) (Şebeke) Sulama Alanı (ha) (') km 52 km 61 km (" ) km ' hoabıı ~ Yaylci SJamcısı ıırı, lıroldenıcgboı S 100 Kreclô ile inıo ed;lmesi ~ilgili yerlerle müzo ı...ıe..cı-.. " ha abıı ~ Scınlıuno Boıa.a ~ sjımcıı 1 Ka m onıaatırun lıponyo'don ıoglonon ı 100 kredi ile inıo ~~~dm:ım~

16 GAnA SON DURUM (HAZIRAN 2000) 17 Harran Ovası ' nda Sulamanın Sonuçları 1995 yılındon itibaren sulaman ın başladığ ı Şanlıurfa-Harran Ovası ' nda, 1999 yıl ı sonu itibariyle sulanan alan ho olana u laşmı ş tır. Bu alanda sulama fayda sı ABD dalarına uloşmışhr (GAP genelinde hedeae nen toplam suloma faydası 3 milyar ABD dola rı olarak öngörülmektedir). Hor ran Ovası 'nda sulamaların, gayrisafi üretim değeri (GSÜD) ve katma değe rde sağladığ ı gelişme aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. ÖRNEK ALAN HARRAN OVASI'NDA SULAMA SONUCU ORTAYA ÇlKAN GAYRiSAFi TARIMSAL ÜRETiM DEGERi (GSÜD) VE KATMA DEGERLER GSÜD' Yıl Alan (ha) (milyon $/yıl) ($/ha) ($/Kişi) Sulama Öncesi ı 050 ı 044 ı 8.0 ı ıso 2 ı ı 66ı ı ı ı 685 ı ı 896 ı oo.6 ı667 ı ı ı48. 8 ı653 ı 999 ı o ı ı 85 ı 6o. ı ı 554 ı 652 ı 7ı7 ı 5ı6 ı 987 ı GSÜO : u--...ı..,, Ü... f7ob Katma Oeğor : GSW!km Mosroilon

17 GAP BÖLGESI'NDE SANAYi ALTYAPISI, Cio.zıO:' 1, GoZJ011Iep n ve Şanlıurfa 1. Organize Sonos Diyoıbo' 11 ıse ıomomlonmomosıno rogmen faal durumdo 'nde bnomlonon OSB'lerin Tu~ ıoplomı içindeki payı, olon rıdon \ ll'dtl' McYcı.ıl OSB'lerde 342 fabrika üretime geçbnı IOOiomıshr, Adet lo AOOOO Hedef ı GAP Bölgesı'nde 18 odeı Kijçü Sanayi Silesi lomomlonmışhr. Bunlardon 6 'sı Diyorbo' ır, 6 ' sı Gozıonlep, 3'ü Şanlıurfa, ı 'i Salmon, ı 'i Siirt ve ı 'i Mardrn'dedir. GAP Bölgesı KSS'Iennın Türkiye ıopfomı içindeki payı% 8'dir. Bu siıelerde mevcut 5 5ı4 ııyennde yaklaşık kiş i çalışmaktadır.

18 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 19 Mevcut KSS Işyeri Soyısı Istihdam Inşaat Halinde KSS Işyeri Soyı sı Toplam Istihdam Adet GAP Bölgesi'nde iki serbest bölge mevcut olup, bunlardan Mardin Serbest Bölgesi, 21 Kasım 1995 tarihinde faaliyete geçmiştir. 34 adet firman ı n bulun du~u Mardin Serbest Bölgesi' nde 1998 yılında ticaret hacmi 13.7 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişken, 1999 yılında 5.3 mi~on ABD doları, 2000 yılı ilk altı ayı için de 4 milyon ABD doları olmuştur. Gaziantep Serbest Bölgesi ise; 14 Temmuz 1998 tarihli ve soyılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 98/ ll 368 sayılı kararı ile aç ılm ış bulunmaktadır. 18 adet firmanın bu l unduğu Gaziantep Serbest Bölge si'nde 1999 yılındaki ticaret hacmi 16 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ken, 2000 yılı ilk alh ayı için de 19 milyon ABD doları olmuştur. Mardin Serbest Bölgesi Firma 34 adet Ticaret Hacmi Gaziantep Serbest Bölgesi Firma ı 8 adet Ticaret Hacmi ı 3.7 milyon ABD doları (ı 998) 5.3 milyon ABD doları (1999) 4 milyon ABD doları (2000 ilk 6 oy) ı 6 milyon ABD doları (1998) ı 9 mi~on ABD dolan (2000 ilk 6 oy) Bölge'nin sulu tarıma açılması ile beraber sanayide önemli gelişmeler mey dana gelmiştir aras ı nda sanayi tesisleri% 60 artmı ş, Bölge sana yi nin Türkiye sanayii kahma de~eri içindeki payı ise % 2' den % 4' e yükselmiş tir. Sanayideki gelişmenin başlıca nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

19 yepılan l.t m lyor ABDdolan tutarındaki ya hrım ın yaua~ ~ 1 mı yer ABD dolan tutarındaki kamulaşo ılan ve sulomadon dolayı tarımso l gelirde ' ı semıoye bırikıminı olumlu yönde etki leloydodilnı$br, 7 ılde STOI. havaolonla rı yapı l mrs Sonlufo ~ hovoolonı Tur iye'deki en büyük kargo kapasi 1 ~ ldrllne'ıccıı ~ Gozıor. 't lodor ıomomlcııvno 0$0f00Sıno gelmi ş, Gaziantep Sonlıurla 11'$0 lıo! olup ıamomlondıqı ndo Bölge'ye önemli bir ulcnım yoro!mıs oloco hr. Sonayınin ge lişmes indeki en önemli ho rının ye sızl~ıdir 2 cıdeı best Bolge, Sı lool 1 S OS8 ve 1 S' i ıomomlonmış 37 KSS bulunmo..ıodıt ~non le$vı lere ılaveten özel teşvikler uygulanmak-

20 GAP'TA SON DURUM {HAZI/IAN 2000} 21 YATIRIM TEŞV ikleri Sanayiin gelişmesi amacıyla devletin öngördüğü önemli bir diğer tedbir ise teşvikle rdir. Ülkemizde çeşitli teşvik mevzuatı (Genel Teşvik Mevzuatı, KOBI Teşvik Mevzua tı, Yarım Kalmış Yatırımla rın Ekonomiye Kozond ırı lmasına Dair Karar, 4325 Sayılı Vergisel Teşvik ler ve en son Enerji Desteği gibi) mevcuttur. Bu nedenle birden fazla teşvik mevzuatı kapsamına giren illerdeki uygulomalarda ciddi ~arışıklıklor ortoya çıkmaktadı r. Bu durum, GAP ilieri için de geçerlidir. YÜRÜRLÜKTEKi TEŞViK MEVZUAn KAPSAMINDA GAP iwrinin STATÜSÜ. i2 ~ z.. ~ z :i:.. ~ ::> :.!! o.. ::ı "" >- ':::1 ~ = i ~ i :;;! z 'i! ~ ~ A GENIL TEŞVİK MMUATI 1 Kalm...do Örıc.W Ya..lor!oplamo ndaı.; aı., (50 at ll Fen Kaynall. ıı.cldın Ycınrlancio..OCak Bölgesel Gel;ımeye Yôn<I"Y""'""' Kapıımrxlald Iller (ı 3 li B KOBI TEŞViK MIVZUATI C 1 Koel Yato"""""""Acl De;el Kapıamondak; Ille< (33 li YARIM KALMI$ YAnRIMLARIN EKONOMIYE KAZANOIRILMA~NA DAIR KARAR 1 Yonm Kolmı' Yo:ı~rtı E kcrıomiye Kczondırılmosıno Dair Karar~ ler 12611) O 4325 SAYIU VIRG(Sil TIŞVİKLER E Saylo OHAI. Bolgeıiode lılxlam Yarahimaso ""Yaonmkmo ~ Dıi< Kanuo Kap. iller (22 Hi ENERJI oımgi ı ()W.Bölgeô'ıxle&ooj~lılcıme""Yahr"'tıönem;ıxleY"""""' Ie ) - -~..,.,... ı.,..ı-..ı.o,...ı..ı.ı.. ;ı,.,...,.,.,...,... Bir taraltan Kalkınmada Öncelikli Yöreler'in soy ısı artarken öbür tarafton bu mevzuotın giriş imciler açısından ortoya koyduğu karmaşa, teşviklerin yeni bir şemsiye a ltında, bosi tleştiri l erek uygulamoya konulması gereğ ini ortoya çıkarmıştır. Günümüzde mevzuat çokluğunun ve uygulamoda yaşanan çel işkilerin önüne geçebilmek amac ıyla Hazine Müsteşarlığı'nca Genel Teşvik Sistemi ve KOBi Mevzuatı'nda değişiklikler yapılması öngörü lmüştür.

21 OA GM aouilsl N( VUIUN TtŞV l(lj YATIRIMlARlN YATIRIM T\JTARLARI tnt.uiyu ÜlXl IÇI NOlıcl PAYI ~~ GAP'TA 1999 YIU ITtaARJYu rtşvfkı.j YATIRIMlARlN SliCTÖRU OAGIUMI

22 GAPTA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 23 Devlet yardımlarının uygulanmasında ariaya çıkan baz ı aksakl ı klara çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla 7-8 Nisan 2000 tarihlerinde D iyarbakır GAP-GIDEM, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Diyarbakır'da "Devlet Yardımları Uygulamaları" konulu panel ve eğilim programı düzenlenmiştir. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Dı ş Ticaret Müsteşarlığı Ihracat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası, Halk Bankası, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığı uzmanlarının eğilirnci olarak kahldığı programda, Bölge ilieri Vali Yardımcıları, Bölge illerinde çalışan Dekerdarl ık, TEDAŞ, Milli Emlak, SSK, Halk Bankası ve Vergi Dairesi çalışanlarındon oluşan yaklaş ı k 120 kişiye eğitim verilm iştir. Bilind iği üzere yürürlükteki devlet yardımlannın uygulanmasında ba zı aksakl ı klor bulunmaktadır. Bu aksaklıklann bir kısmı ise uygulayıcı kamu personelinin bilgi eksik li ğinden kaynaklanmaktadır. Buradaki eğitimin amacı, sözkonusu teşviklerin tasarımını yapanlar ile uygulayanları ve yararlanan özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek aksaklıklara çözüm bulunmasın ı sağlamak olmuştur. 'Devieı Yardımlan Uygulamaları ' konulu panel

23 GAP'TA ULAŞIM buuıon 7 (Adıyomon, Salmon, Diyarbakır, Gozian- ' Siirt ı;e Sonlıurfa) lıovoolonından bo$ka. Şanlıurfa'nın kuzeyindeiinde yopdmo' to olon,. GAP ldaresı lora~ndon ABD Ticaret "" nma Ajoıısı (TDA) hibcw ı yer seçımi, ön projeleri ve hibiliteleri tomomloııoıı GAP ~ HcMl unooı in$00hna, 9/W:ıyıs 1998 tarihinde boılo

24 GAP'TA SON DURUM (HAZ1RAN 2000} 25 GAP Bölgesi'nde, demiryolu bağlantılarının güçlendirilerek, karayolundaki trafik yükünü azaltmak amacıyla, Bölge'deki tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ve kuru yükleri n (Fosfat madeni, kömür) demiryolu ile taşınması ve böylece, bölgesel ekonomik gelişm enin hızlandırılması amaçlanmıştır. Ancak, 1999 Ağus tos ayında Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle; Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü'nce ; şimdiye kadar 137 km uzunluğundaki 'Güney Demiryolu' güzergahına yönelik herhangi bir gerçek /eş me yapılmamış olduğu, 2000 yıl ında da herhangi bir harcama yap ı lamayaca ğı bildirilmişt ir. Aynı şek ilde, maddi yetersizlikler nedeniyle ağırl ı klı olarak Mardin Serbest Bölgesi'ne hizmet vermesi amaçlanan 'Mardin Serbest Bölgesi Demiryolu' ile ilgili etüt-proje çalışmaları; 2000 yılı sonrası ulusal makro ekonomik ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kaydedilecek gelişmelere paralel alarak yürütülecektir. Suya dayalı kalkınma projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştiri lecek baraj/ar; sadece enerji ve tarımsal amaçlı olmayıp, aynı zamanda Bölge içinde yük taşımacılı ğın da düşük ulaşım maliye~ ve zaman tasarrufu sağlayıc ı özellikleri ile Bölge'nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Böylece, Bölge'de Kahta-Siverek arasındaki yük taşımacılığı; Atatürk Barajı leribat seferleri ile gün içerisinde sürekli olarak gerçekleştirilmekte, böylece Adıyaman-Si verekarasında yük taşımacıl ığı da gerek düşük maliyet gerekse zamandan ta sarruf edilerek daha etkin gerçekleştiri lmekted ir.

25 2 GAP idaresi'nin FAALiYETLERi PLANLAMA CALISMALARI GAP Moster Plan ı 'n ı n Reviryonu ve Güncelleşti r ilm es i GAP Bölge Kalk ınma Plan ı " ' yenı bir perspe lif çizecek, öncelikleri ve stratejiyi 9 ' bir çolı$100)'kı mevcut GAP Moster Planı ' n ın yenilenmesı )'00 dogınu$~ Hazıran 1998'do oınon Bo' onlar Kunılu koron ile GAP'daki tüm yatırım Iann lomomlonmosı ıçın 201 O yılı hedef yılı oloro beli rlenmiş ve GAP' ın tüm bi~en ıle biri kle 201 O yılında tomarnionması için gerekli koordinasyon ve plonlcınolon yopmo gorevı GAP Idaresi'ne verilm i ştir. GAP idaresi, belırlenen hedef yıl ıt boriyle, yılla r ıti ba riyle yopılocok tüm ça lışma ların planlarımosının yanı $ıto ortoyo çı on yeni ovrom ve yaklaşımla rı da içerecek şe kilde GAP Moster Planı'nın revize edilere yenilenmesi amacıyla bir çal ışma boşlotmı ş hr.

26 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} 27 ilgili tüm kesimlerin kat ılımıy la hazırlonocak olon bu plan, ayn ı zamanda, hangi proielerin hangi kuruluşlar tora~ndon ve ne şekilde yap ı lacağ ını göste ren yıllık uygulama programının do temelini oluşlurması bakımından önemli bir belge niteliğindedir yılının ilk aylannda başlayon bu çalışma yaklaşık 1 O oy içerisinde tomarnianmış olacaktır. GAP BÖLGESI ILLERINDE YAPILAN "GAP BÖLGE KALKlNMA PLANI" BEYiN FlRTlNASI TOPLANTlLARI GAP Bölge Kalkınma Planı çalışmasına iliı/<in olarak GAP Idaresi'nce sürdürülen hazırlık ço/ışmolonn ın, kolk ınmoda ral olması öngörülen liim grupların görüşlerine sunu/mo~ "'l katkı larının olınnxısı omocıy/o Nisan 2000'de Diyoıbokır, Gaziantep ve Şonlıurfo 'do, Mayıs 2000'de ise Şımok, Mardin, Batman, Siirt, Kilis"' Adıyaman 'da bilgilendirme "'l görüş o/mo ioplanhlorı düzen lenmiştir. GAP Bölge Kalkınma Planı 'nın hazırlık süreci"' izlenecek çalışma yöntemleri hakkınclo bilgilerin sunukjugu "'l illerin sorun/anno iliı/<in görüşlerin olındı{jı loplonhloro, Diyoıbo~ r'do 200, Gaziantep'le 192 ve Şon/ıurfo 'clo 132, Şırnak 'ta 166, Mordin'de 174, Botmorı 'do 131, Siirt'le 245, Kilis'le 118 ve Adıyomon 'clo 250 kişi kohlmışhr. (Bu rakamlara GAP ldoresi per soneli elohi/ degildir./ Top/onh/orclo, katılımcı planlama yaklaşımı olumlu korıılanmış, çeşitli kesimlerin lemsiki leri birçok konuda GAP Idaresi ile işbirli!jine hazır olduklarını ifade etmiştir. Toplanh/ann 'fıe. yin hrtınosı ' oturumlarında söz olan katılımcılar, genel olarak; O yerel yönehmlere plan ve proje açısından destek "'rilmesinin, Ci projenin Finansmanı için ek mali kaynak so!jionmosının, 'J O!Joç/onJ,mxı ve erozyon kontrolünün, J Bö0e'ye"' KOBI'lere yönelik teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesinin, :ı sınır ticarerindeki kısıtlamoların koldınlmoıımn, 'J tarım"' hoyvoncılı{jın geliştirilmesinin, 'J köye dönüş projelerinin gerçekleştirilmesinin, 'J çiftçilerin özellikle suloma konusunclo e!jitiminin, :ı so!jhk hizmellerine önem verilmesinin, J oltyop< samlarının giderilmesinin, :ı üniveniteletle işbirli{ji yapılmasinın, J kültürel varlıkların ve çevrenin koronmosının, 'J Bö/ge 'de/ıi demiryolu o{jının yoygınlaştınlmoıının, J turizm kaynakkınnın de{jerlendirilmesinin, J kentsel gelişme projeleri hozırlonmoıımn, :ı koclının karar olma sürecine katılımının so!jionmoıımn, J e!jitimin (kız çocuklarının okutulmoıı, meslek liseleri açılması vb.) 'J Bölge'deki el sonatiarına sahip çıkı/mosının önemini vurgulamış/ardır.

27 GAP'TA INSANA YÖNELiK PROJELER Ç Am~lı Toplum ricnleri (CA TOM) ı 2 3 :S Mordın 199.SI 1997) "'"~"'un y\1 ıe::ılııes omocıylo, yoşlaı sosyal programlar uygulamak Ndıolltsinde UNlCEF'in destegi ve GAP Idaresi-~ ValiliQi işbirliq i ile 1995 cnım ayında boşlahlan ÇATOM uygıaoıııosı genı$leyerek sürdürülmüş ve ı bir yopıyo kavuşmuştur. Haziran 2000 batiyle ÇATOM soyısı 22'ye ulaşmı~ r Sunloro t 1 olara Voliliider ve Sosyal Hı:ıme r ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SH(E ı tarafındon do Bölge'de ÇAl Vloplıım ~eılen açılmoya baş lan mı$ Hazıran 2000 itibariyle, ÇATOM'Iarda uygulanan, soglık, gelir getirici, sosyal progromlor ve gezıcı so!jlık kabini hi zme~eyo lo$ kişiye ulaşılm ışhr. ' gezıc ~lık kabini h izme ~er i nden sodece adınlar ~il erkekler ve çocuklar do yororlonmııhr Goıiont p 998) 17 Ooıı y ı (20001 $ıma k 18 Cıu 1!Eylül 1997) 19 MM ez (Subot Uludere llçesı (Ekım 1998) 21 ldılllçesı (Ekım 1998) 22 Beytü»ebop llçeıı (E rm 1998)

28 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 29 ÇATOM faaliyetleri ÇATOM binası ile sınırlı değildir. Bu çerçevede saha elemanları tarafından yapılan "Ev Ziyaretleri" ile hedef kitle ile daha yakın ve kalıcı il işkiler kurulmakta, tanışma ve paylaşma süreçleri çok hızlı bir şekilde ge lişmekted i r. Gelir getirici programlar kapsamında el ürünlerinin -k ilim dokuma, oltv la ş ı işleme, keçe işleme vb.- kalitesinin arhrılmas ına yönelik eğitim çalışmaları ya pılmıştır. Bu ~itimler sanucunda ve Bölge illerinde düzenlenen top lantı, fuar ve konferanslarda sergilenen ÇATOM ürünlerine talepler artmaya baş lamıştır. Bu bağlamda, örneğin Mardin Valiliğine çeşitli boyutlarda kil im ve perde, ayrıca katılımcılar, arkadaş, akraba ve komşularına ve ÇATOM'Iara gelen ziyaretçi lere fark l ı el ürünleri satışı yapmışlardır. Bu satışlardan elde edilen gelir katı lım c ıl ara gitmektedir. ÇATOM çalışanları ve katılımcılar orasında bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla 1999 yılında her üç ayda bir "ÇATOM Bülteni" çıkarılmaya baş lanmıştır. ÇATOM'Iarın sivil toplum kuruluş ları, yerel yönetimler ve özel sektör ka tıl ımı ile yürütülen işbir l iklerine devam edilmişti r. Bu çerçevede Mardin-Dar geçit Ilçesi Kılavuz Beldesi' nde yerel yönetim inisiyatifinde bir ÇATOM açılmış ve bazı ÇATOM'Iarın bulunduğu yerleşimiere yakın mahallelerde de şu be ÇATOM'Iar olarak nitelendirilebi lecek, sınırlı hizmetlerin verildiği yeni ÇATOM'Iar doğmaya başlamıştır.

29 30 (etç!yesinde eıeigün ltvtlomokırı, bütün ÇAıoplum 5fgiillerının ııbirligi ile kutlonmışhr. ÖrleO-IUOu~Yell Beldesi,. tıs-men:ez ve Şanlıurfa Yokubi- '""'..._."" CATQI.\ bda 8 Mor1 Dünya Kadınlar Gunü ku~onmışhr. Arhk c CATC».\ bu ı ~ boııno uyguloyacak kadar kurvmsolloşmoyı ~ vt 6ölge' sosyo- - rel ko MıOsındo kodının rolünün öne- ınnı1mıı:ıv 'it ıonımıcnı, kodının bu sürece kahlımının artırılmasında rol ' ~ o yöroden tse mezunu bir genç kız ve/ya kadın ıedir Soho elemanı oloro adlandırılan bu genç kız ve/ya ' oloro', Tur' iye Kolınmo Vak~ (TKV) torolindon her uc ayda blf perıyocl:l oloro' eg tım progromlon hoııoonmoktodır. Yerel kopon güdeııctı ı lıede!leoen bu ııo tım progromlannın içerikleri her dönem olma' ıodır Omeg n, adın ve kol ınmo, toplumsol cinsiyet rolleri proj hczırlo:no 'it uygulama, ızleme ve deoerlendirme gibi. Bu yıl içinde dücq t;m progromlonndo CA TOM urullannın oluıturulmosı ve işlevleri, ni cjcoerfend rme onulan ele olınmııhr CATOV.Ior ~n oda bir o' nma proıesi olmakla birlikte, 2000 yılı itiboriyte progromlonn çeıı1endın1mesine ve özellikle erkeklerin de kadınlarla biri progromloro daha edılmesine oror verilmiı~r. Bu kapsamda Şırnok Beyı\iı$ebop CA TOM'da erkeklere yöneli soz kursu, Adıyaman -Varlık Mahallesi CATQ.tı.\ do do SHÇEK Toplum ı'iıerkezı ışbirligi ile ' Baba Egitim i Programı bo$lohlmııhr.

30 )()()) 31 GAP-Girişim ci Destekleme ve (GAP GiDEM) GAP Bölgesi'nde yatırımları n ortm ası cıylo yatırım konusunda danı ş m anlı k soola lan ve 1999 senesinde ikinci aşama sına GAP-GlDEM ofisi orocılı9ıyla, B irleşm iş Mil! 1 yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Programı kap Bölge'de özellikle komulaştırmo sonucu ve don elde edilen sermaye birikiminin spekülat nelik yatırım lara yönelmesini so9lomok, B ' sermaye ve teknoloji transferine yordı mc kurulmasına karar ver i lmişt i r. ıno şl etıbeş,dikte dir. artı şın me yö P'erden l'lerin Proje, üç amaca yönelik olarak tosorlor Bölge'deki sermaye birikiminin spekı 'o ' rımloro kanalize edilmesi, Di9er bölgelerden ve yurt dı şından GAP R., ı e yalı- " ~ilmesi, Bölge ve bölge d ı şı yatırımcılar orasında ortak gir ş v clması. Dan ı şmanlık ve bilgi merkezleri şeklinde organize ed:l n GAP-GiDEM'Ierin faaliyetleri, GAP idaresi TOBB ve KOSGEB Başkanları ile TKB Genel Müdürü'nden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yönlendirilmektedir. GAP-GIDfM Bürolon "'GAP Bölgesi'nde yohrım imkarıkın

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ VE ÖNERİLEN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GA/98-2-6 HAZIRLAYANLAR Erdal ERTUĞRUL Neslihan BESLER Mustafa ŞİMŞEK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ MART 1998 ANKARA I-GÜNEYDOĞU

Detaylı

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel kaynakların etkin kullanımı yoluyla bölgesel

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA PLANI YÖNETÝCÝ ÖZETÝ C Ý L T 1

T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA PLANI YÖNETÝCÝ ÖZETÝ C Ý L T 1 T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA PLANI YÖNETÝCÝ ÖZETÝ C Ý L T 1 A N K A R A 2 0 0 2 GAP Bölge Kalkınma Planı çalışması,

Detaylı

GAP İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP GAP İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI 2010 2010 YILI YILI FAALİYET FAALİYET RAPORU RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mart 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Mart 1997 Sayı: 22937 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9063

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GAP ĐDARESĐ 2006 YILI FAALĐYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GAP ĐDARESĐ 2006 YILI FAALĐYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GAP ĐDARESĐ 2006 YILI FAALĐYET RAPORU ANKARA 2007 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa Önsöz.. 1 I. Genel Bilgiler. 2 A. Vizyon ve Misyon 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

KLASİK GAP BİTERKEN (2008-2012) 2008-2012

KLASİK GAP BİTERKEN (2008-2012) 2008-2012 KLASİK GAP BİTERKEN (20082012) 20082012 EKİM 2014 KLASİK GAP BİTERKEN 2008 2012 T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 01 GİRİŞ 02 GÜNEYDOĞU

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GAP ĐDARESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GAP ĐDARESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI GAP ĐDARESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU ANKARA 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve Misyon

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MARDİN İL PROFİLİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MARDİN İL PROFİLİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MARDİN İL PROFİLİ ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM... 1 1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER... 1 1.2. TARIM... 2 1.2.1. Sulama Yatırımları... 2

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı