GAP'TA INSANA YÖNE UK PROJELER ÇATOM GAP GIDEM Halfeti Proje1i... 35

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP'TA INSANA YÖNE UK PROJELER... 28 ÇATOM... 28 GAP GIDEM... 31 Halfeti Proje1i... 35"

Transkript

1

2 içi N DEKiLER GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 3 SAYFA GAP'TA SON DURUM GENEL... 5 GAP KAMU YATIRIMlARI... 7 GAP ENERJI ÜRETIMI GAP SUlAMA PROJELERI GAP BÖLGESI'NDE SANA YI ALTY APlSI GAP'TA UlAŞlM GAP idaresi'nin FAALIYETLERi PLANLAMA ÇAUŞMAlARI GAP Mo1ter Planı'nın Revizyonu ve Güncelleştirilme1i "GAP Bölge Kalkınma Planı " GAP'TA INSANA YÖNE UK PROJELER ÇATOM GAP GIDEM Halfeti Proje1i llısu Barajı 'ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, Istihdamı ve Sosyo Ekonomik Ya tırımları Için Destek Proje1i Sokakta Çalışan Çocukların Rehobilitosyonu Projesi Gençten Gence Sosyal Gelişim Projesi Kırsol Alanlarda Okul Servis Otobüsü Hizmetleri Uygulamas ı ve Egitim Kurumlarının Güçlend irilmesi Projesi Kentsel Enformel Sektörde Istihdam ve Iş Potansiyelinin Artırılması Projesi.. 43 Türkiye'de Sıtmo Birimlerinin Ulusol Kopmitelinin Güçlendirilmesi Projesi Köye Dönüş ve Rehobilitosyon Projesi Diger Çalışmalar DIŞ lu SKILER Ulus la rarası Kuruluşlarla Ortakloşa Yürütülen Projeler Ulus l ararası Kuruluşlarla lşbirligi Anlaşmalan lşbirligine Yönelik Çalışmalar Ulus la rarası W arkshoplar Suya Dayal ı Kolkın mo Projeleri : Dünyadaki Deneyimler Suya Dayalı Kalkınmoda Amerikan Deneyimi Londra'da GAP ve ll ı su Semineri Uluslararası Su Kuruluşları lle Ilişkiler GAP Uluslarorası EQitim Progra mları T ARlM VE ORMAN PROJELERI Suloma Kanollarındaki Suyun Regülosyonu ve l~etilmesi ile Su Tasarrufu SoQiayan Suloma Metod ve Teknolojileri Suloma Dışı Alanlarda Yürütülen Gelir Getinci Faaliyetler GAP Bö~esi 'ndeki Suloma Sistemlerinin Işletme, Bakım ve Yönetimi Projesi... 63

3 --- - o--ooo o 73 :ırd:m~ o o o 73 ı:t.n:i.:jr,sc.bnn~ ~~~-=- ~:::::::::::::::::::::::: i~ :II)VI ~JU Aımıo üid Proje!$leri oo tbia:ı!.mı~ OMOooooo ooo 74 flcncıno Cdııınalon o ooooooooooo 75 Calıııdar ooooooooooooo ~ Pıojcsi_ ---ooooo-o Mri:n Kşıı Pc.' ı " Toıorım ve Peyzoj Projesi o 78 ıme Planı GAP c..a Ataı1ınno Projesi. o o GAP rwı GilnUrnüuleli ve Yo ın Gelecekıeki ~Ine... o ooo 78 ~ r. Karl Acdcımo (ol)itioıl VE tıjmhl ~ :ıl 'ne ~ınaci1kırtırmoçolı~mos ı...79 ~ TıM At eoloj;. Sit Aloıv Aro$hrıno Kazı ve Kun:ını.ı Cdılınoıı o oooooo ı Acıılı l/ladin-mıdyoı) Ören Yen Ce-re Diizenleme Projesi... 8 ı Ciıre ~,. Mcchscsi ve Mem u Zin Türbeıi Resiırasyon Projesi... 8 ı Kosımiye ~IleSI l!titırasyon Projesi Marerı Tasonm f'l-oje$i.. _.oo ooo _ GAP~ lnonc TIKizmi Projesi o ~p 86lrpi Tcriııd Ev Tiplerinın Korı.mıosı ve Yoıohlmosı Projesi GAP II01ıpi lllnin Ho! -ııürünün ~hnlmosı ve Y~Projesi oo ooooo Bölge llleri Toıııvnaz KültıK Vorlıltlonnın Belgelenmesi Projesi AnoHbi;, Bilgı i!elge-arqlhrma Kültür ve Konoldoma Evi Projesi GAP IDARESI TmllM ETKINUKlfRI lı}oretı. -- oo 000 ooooooo Tanıtım Eg,;m FoaliyeJleri Ooooo 86 GAP SemineıWi.. o.o Yuno ve YIKidısı Tonıhm Amaçlı Fooliyeller Yurtıçi ve Yurtdııı Egitim Amoçlı fooliyeder... 88

4 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} 5 GAP'TA HAZiRAN 2000 itibariyle SON DURUM GENEL Türkiye yüzölçümü ve nüfusunun yaklaşık % l O'unu oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toprak, su ve insan kaynakl arını geliş tirerek, topyekün sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik entegre ve sürdürülebilir insani g e lişme ilkesine dayal ı bir ka lkı nma giri ş imi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için 1999 y ılı sanuna kadar 14 milyar ABD daları harcama yapılmış bulunmaktadır. Böylece toplam maliyeti 32 milyar ABD doları eşde~eri olarak öngörülen, Güneydo~ u Anadolu Projesi kapsamınd aki kamu ya tırımları nın nakdi gerçekleşme ora n ı % AA' e ulaşmıştır.

5 ~PJI:O<VWJ J99(). 200) ~ boriyle seyri izlendiqinde, ıcinde olon GAP yahnm tohsislerinin, ooryı--- bcnmdc~ rıeı1ebeye ulaşhgını söylemek 1 O Y1 surcı l(indt uluskırorası kalkınma kon ula rının nda yer olmoyon, sürdürülebilirlik kavramı t, GAP Bölges nde insani kalkınm anın, sürdu.rglcbiliı --- ~... _, 6:unu olu$ rmosı ge~ı ortoya çıkmışhr. Bunun onlaı sosyal, ülıurel, ekonomik ve çevresel açı lore lerının yalnızca kamu kuruluşları deqil, ve yetel apositenin (yerel yönetimler, hükümet hlımıy{cı planlanması ve uygulanmasıdır. Bu yok sorvnlorıno, gereksınimlerine, tutumianno ve ön b.r P' lomo yaklo$1mını gerektirmektedir. Özetle, mer lcahlımcı p lanlamaya geçilmesi ihtiyacı dogmuştur. Ko lımcı plonlamo yo o,.-ı omu ozel sektör, yerel yönetimler, hükümet dışı ku, un v-erı.ıeler, bizot hi ho ve uzmanlardan oluşan teknik ekibin yürü ploıı tolı$m0lonno, sorun, ihtiyo( ve öncelikierin belirlenmesi, planlama, prqelend mıe "' az kle uyguloma aşamalannda kahlmas ını öngörmektedir. Bu ya' la$1mlo GAP kloresı toro~ndon hozırlıklonno baş lanon belge, revi ze bir Mosler Plo~ deg 1 GAP Bölge Kalkınma Planı n i tel iğin i taşıyacokhr. Yenı bir ko' nma planı hazırlanmasını gerektiren bir diğer unsur do, Hazi ran 1998'de alınon Bakonlar Kurulu Kora rı ile Proje'yi 2010 yılına kadar to momlomo üzere gerekli planlamayı yapmakla GAP Idaresi'nin görevlendiril miş olmasıdır.

6 OURUM (HAZIRAN 2000) 7 GAP KAMU YATIRIMLARI GAP Moster Planı'nın dönemı sr ve büyüklüklere ulaşabilmek için yapı lması cing man ihtiyacı 2000 yı lı sabit fiyatları y la toplam 1 yar TL'dir. yle belirledigi hedef yatırım ları ~nans 65 trilyon 753 mil Sektörler Ekonomik Sektörler GAP MASTEr. GAP PROJE MALiYETi VE SE ı (19"H Toplam Maliyet (ihtiyaç) Tarım Madencilik Imalat Enerji Ulaıtırma ve Haberleıme Turizm Sosyal Sektörler Top/am Konut E~ i timt So9lık DiQer Kamu H i zme~eri Toplam Toplam GÖRE KOi GERÇEKLEŞMELER 2000 Yılı Fiyo~orıylo, Milyar Tl 1999 Sonuna Nakdi Kadar Harcama Noı : 1999 yılı liyoılorı deretör = kullonılorok 2000 yılı ~yo~orıno çevrilm iş ti r. Gerçekle şme (Kümülatif Yatırım) (%) ı sss

7 ' 6 ~ 555 trilyon 431 milyar Ol!fl~~ fı «clııey.ne ~~~ bulunmak- SU<TOim NAKDI GERCEKLEŞME (%) MA.STU 1'\AN HlDEFUR NE GÖRE ,4 SS,S GAP ;apsomıııdo lor~'r tt' ıörlerde yürütülmekte olan projeler, ilgili kuruk:ponn yı : ya nm prqromlonndo yer olma lo ve proje tahsisleri bu kuruluş - Iann bü ınden OflıloM10 ıodır 2000 Yılı Yohnm Progromı'ndcı GAP' o 422 trilyon n ıohsi s yapılmıştır _ Bu ıohsisin 341 Iliiyon n' si lonm modencili 1 ene~i, uloşh rmo-hoberleşme ve tu ~zm gibi e onom sekkir yahnmlon ıçin, yoldaşı k 81 trilyon n 'si ise konut, "!)itım, ~ ı ve diger omu hızme~eri gibi sosyal sektör yahnmlorı için ayrılmışhr.

8 Go\P'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} 9 Ulus lararası benzer projelerle ABD dolan cinsinden bir karşılaştırma yapılobilmesi amacıyla, GAP'ın toplam sabit yatırım lutarı 32 milyar ABD doları eşd~eri olarak ifade edilmektedir_ 1999 sonu itibori~e 14 milyar ABD doları eş d~eri harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme % 44 düzeyine ulaşmış bul unmaktadır. GAP FiNANSMAN DURUMU % 44.0 Milyar$ % Gerçekteşme 1999 Sonu Ihtiyaç Hal'tama O Gerçekleşme GAP' o ayr ı lan kamu yatırım tahsisleri 1990 yılındon 1995' e kadar reel R yotlorla önemli bir düşüş trendi göstermiş, 1996 yılı ndan itibaren nisbi olarak artışa geçmişk Buna mukabil GAP yatırım tahsislerinin Türkiye içindeki payın do ise önemli bir artış so9lonomod ı9ı aşa9ıdok i tablodan açıkça izlenmektedir.

9 AlA TAI'fUH KAMU YAnllM TAHsiSURiNiN K.U$RA$TIIMAU GfılsiMI ji" YIU.UJ ARASINDA) '200) Y Fiyo!lonylo Milyar Tl) GAP' ın Türlcrye Içindeki Payı(%). ı 5 A mm A 2A A ı d) N 8 ı Tablodan da görirlıtrgü gibi gener oıoro bir düşme egilimi içinde olan GAP ya nm loluislerinın, 2(XX) yılında yenıden 1990'Iarın başındak i merte beye ulo$bgını söyfemt' rrooı undur Anca, Proje'nin 2010 yılında bi tirilmesi ararı çerçeyeıınde ~irildigınde GAP'a ayrılan yıllık tahsisierin bu dü zeyde surdurulmesı durı.munda GAP'ın tüm bileşenleri ile birlikte, hedeaenen yılda kımarnlonmasının mümkün olamoyoc~ı açıkhr.

10 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} ll TRiLYON Tl 1400 GAP YATIRIM TAHSiSLERi Yılı F iyatlarıyla ı ı ı ı ı 1 o döneminde GAP'a ilk 2 yıl hariç toplam kamu yatırım kaynaklarından % 7.3 oranında pay ayrılmıştır. Bu oran GAP 'ın yaklaşık % lo olon ülke nüfusu ve co1jro~ olon içindeki payındon oşo~ıdo bulu nma k tadı r. Geçici bütçe uyg ulaması ile geçirilen ve ekonomik performans sonuçları itibariyle negatif büyüme görülen 1999 yılında GAP'o 2000 yıl ı fiyatlarıyla yokloşık 500 milyon ABD doları (300 trilyon Tl) düzeyinde tahsis yapılmış; 2000 y ı lında ise bu tutar% 42 artırılarak yaklaşık 700 milyon ABD doları na (yaklaşık 422 trilyon Tl) yükseltilm iş tir.

11 önemli bir bölümünü üretmekte olon ıı ~ıı Barajlan'nda gerçekleşın ocılııındorı Hazıran 2000 sonuno kadar 167 ~ m lyor lcmıısooı olmuııur. GAP HIDROEUKTRIK ENERJI PROJEURi Sonrrol Kurulu Güçleri S32MW 1440 MW lıleıme % MW 722MW TOPlAM : 7476 MW HAZiRAN 2000

12 G4P'TA SON DURUM (HAZIRAN 2001J} ı3 Koro kaya, Atatürk, Kralkızı ve Korkamış Barajları ' ndan sağlanon bu enerjinin porasal değer i; yaklaşık ı O milyar ABD dalarına eşdeğerdir. Bu üretimi olterno~l kaynaklar cinsinden ifade etmek gerekirse, her iki barojdon soglonon elektrik üretimi, yaklaşık 41.8 milyon ton luel oil veya 32.3 milyar m' dogol gaz ithalatı ile karşılanabilecek değerdedir. GAP'IN HiDROELEKTRiK GETiRiSi (ilk 6 oy - Haziran 2000) Milyar kwh Eşdeğeri Milyon $ KARAKAYA 2.27 ı 66 ATATÜRK KRALKlZI KARKAMlŞ o. ı7 ı o GAP Türkiye'de 2000 yılı ilk 6 oy itibariyle yaklaşık ı 7.6 milyar kilovotsoo~ik hidrolik enerji üretilmiştir. Bu üretim içinde, GAP, yaklaşık 7.8 milyar kilovatsaatlik hidroelektrik üretimi ile % 39.7'lik bir paya sahiptir (GAP enerji hede~: yıldo 27 milyar kwh). Aynı dönemde Türkiye'nin 6ı.2 milyar kilovotsoo~ik toplam enerji üretimi (termik ve hidrolik) içinde GAP'ın pay ı ise % ı ı.4 olmuştur. ENERJi ÜRETIMINDE TÜRKiYE - GAP KARŞtLAŞTIRMASI GW!ı = milyon kwh TÜRKIYE ÜRETIMI GAP GAP/ TÜRKIYE Termik Hidrolik Toplam Hidrolik Hidrolik Toplam YIL GWh GWh GWh GWh ııı 1%) ı ı ı ı6 ı ı4 50 ı9 ı 996!ilk 6 ayi ı ı o 2ıı ı ı ı9 3ı ı 9971ilk 6 ay) ı o 362 5ı 2ı ı ıo3 063 ı ı8. 8 ı 998!ilk 6 ayi 32 57ı 2ı ı ı ı8.5 ı ııo 90ı ı8 ı 999lilk 6 ay) ı ı2. 4 ı999 8ı ı4 :ısı 427 ı (ilk 6 ay) Kaynak : DSI Genel Müdü~ü

13 oicu HAVUSj.. 1(5.. ~ts.. lfs..!fs Sikın Iri.. lfs ~lrj.. lfs TOPlAM lfs 124 lr.ıo ttıinde m fbi flbı flbı 7j 171 Fbı n Al Pbı 7 NoJ1Ict fbi ı o ırwbaılandı. Samrl-*lı ~sürüyor Su~bııılcnlı. Sımıl ıroııaı cıılıındon ~ yoıno pıogrırnındo olup. DSI, lsviçre,. T ~ fım.cılı:ımbı o n konıoniyum ile molzo enılenı. ~~ Prqesı haz r '<1! prtıgamda Ön iticiiıımt ~ ll Ön ınc.lome On onaılorne GAP opsomındo loplom 12 boroı lomomkınmış ve 6 hidroelektrik sontro li i~etmeye açılmış dumıdodır Aynco 2 baraj ve 2 HES'in inşaa tı do devam etmekıedir,

14 GAP'TA 5CX'I DURUM (HAZ/RAN 2000} 15 GAP SULAMA PROJ ELERi lıletme %1 2 lnıoot % ha Kolon% ha Ihaleye Hazır % ha BÜYÜK PROJE : ha, MÜNFERlT: ha, TOPLAM : OSO ha HAZiRAN 2000 GAP'TA MEVCUT SULAMALAR Sulamalar 1. Han ca~ ız Barajı ve Sulaması 2. Şanlıurfa-Horran Ovaları!Kısmi) 3. Hac ıhıdır Barajı ve Sulaması 4. Derik Dumluca 5. Silvan 1. ve 2. Kısım 6. Nusaybin 7. Silopi Nerdüı 8. Akçekale Yeraltı Suları 9. Ceylanpınar Yeraltı Suları 1 O. Devegeçidi Borojı ve Sulaması ll. Suruç Yere~ Sulomalan 12. Çına r-göksu Baraj ı ve Sulama sı 13. Gorzan-Kazluk 14. Adıyaman-Çamgazi!Kısmi) Toplam Sulama Alanı jha) ı 860 B Kaynak: DSI Genel Müdürfügü

15 Ci ll' TA N$A HALiNDEKi SULAMALAR Sulama Alan ı (ha) A7795 2A YJ ll 915 6al IHALE PttOGRAMINDA OlAN SULAMALAR os/ Müdüıi~ü 2000 Ihale Progrom ındok i Sulamolar Sebe~l (~l ISeONl ml (le ml (Dem) (Şebe:.e) (Şebeke) Sulama Alanı (ha) (') km 52 km 61 km (" ) km ' hoabıı ~ Yaylci SJamcısı ıırı, lıroldenıcgboı S 100 Kreclô ile inıo ed;lmesi ~ilgili yerlerle müzo ı...ıe..cı-.. " ha abıı ~ Scınlıuno Boıa.a ~ sjımcıı 1 Ka m onıaatırun lıponyo'don ıoglonon ı 100 kredi ile inıo ~~~dm:ım~

16 GAnA SON DURUM (HAZIRAN 2000) 17 Harran Ovası ' nda Sulamanın Sonuçları 1995 yılındon itibaren sulaman ın başladığ ı Şanlıurfa-Harran Ovası ' nda, 1999 yıl ı sonu itibariyle sulanan alan ho olana u laşmı ş tır. Bu alanda sulama fayda sı ABD dalarına uloşmışhr (GAP genelinde hedeae nen toplam suloma faydası 3 milyar ABD dola rı olarak öngörülmektedir). Hor ran Ovası 'nda sulamaların, gayrisafi üretim değeri (GSÜD) ve katma değe rde sağladığ ı gelişme aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. ÖRNEK ALAN HARRAN OVASI'NDA SULAMA SONUCU ORTAYA ÇlKAN GAYRiSAFi TARIMSAL ÜRETiM DEGERi (GSÜD) VE KATMA DEGERLER GSÜD' Yıl Alan (ha) (milyon $/yıl) ($/ha) ($/Kişi) Sulama Öncesi ı 050 ı 044 ı 8.0 ı ıso 2 ı ı 66ı ı ı ı 685 ı ı 896 ı oo.6 ı667 ı ı ı48. 8 ı653 ı 999 ı o ı ı 85 ı 6o. ı ı 554 ı 652 ı 7ı7 ı 5ı6 ı 987 ı GSÜO : u--...ı..,, Ü... f7ob Katma Oeğor : GSW!km Mosroilon

17 GAP BÖLGESI'NDE SANAYi ALTYAPISI, Cio.zıO:' 1, GoZJ011Iep n ve Şanlıurfa 1. Organize Sonos Diyoıbo' 11 ıse ıomomlonmomosıno rogmen faal durumdo 'nde bnomlonon OSB'lerin Tu~ ıoplomı içindeki payı, olon rıdon \ ll'dtl' McYcı.ıl OSB'lerde 342 fabrika üretime geçbnı IOOiomıshr, Adet lo AOOOO Hedef ı GAP Bölgesı'nde 18 odeı Kijçü Sanayi Silesi lomomlonmışhr. Bunlardon 6 'sı Diyorbo' ır, 6 ' sı Gozıonlep, 3'ü Şanlıurfa, ı 'i Salmon, ı 'i Siirt ve ı 'i Mardrn'dedir. GAP Bölgesı KSS'Iennın Türkiye ıopfomı içindeki payı% 8'dir. Bu siıelerde mevcut 5 5ı4 ııyennde yaklaşık kiş i çalışmaktadır.

18 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 19 Mevcut KSS Işyeri Soyısı Istihdam Inşaat Halinde KSS Işyeri Soyı sı Toplam Istihdam Adet GAP Bölgesi'nde iki serbest bölge mevcut olup, bunlardan Mardin Serbest Bölgesi, 21 Kasım 1995 tarihinde faaliyete geçmiştir. 34 adet firman ı n bulun du~u Mardin Serbest Bölgesi' nde 1998 yılında ticaret hacmi 13.7 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişken, 1999 yılında 5.3 mi~on ABD doları, 2000 yılı ilk altı ayı için de 4 milyon ABD doları olmuştur. Gaziantep Serbest Bölgesi ise; 14 Temmuz 1998 tarihli ve soyılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 98/ ll 368 sayılı kararı ile aç ılm ış bulunmaktadır. 18 adet firmanın bu l unduğu Gaziantep Serbest Bölge si'nde 1999 yılındaki ticaret hacmi 16 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ken, 2000 yılı ilk alh ayı için de 19 milyon ABD doları olmuştur. Mardin Serbest Bölgesi Firma 34 adet Ticaret Hacmi Gaziantep Serbest Bölgesi Firma ı 8 adet Ticaret Hacmi ı 3.7 milyon ABD doları (ı 998) 5.3 milyon ABD doları (1999) 4 milyon ABD doları (2000 ilk 6 oy) ı 6 milyon ABD doları (1998) ı 9 mi~on ABD dolan (2000 ilk 6 oy) Bölge'nin sulu tarıma açılması ile beraber sanayide önemli gelişmeler mey dana gelmiştir aras ı nda sanayi tesisleri% 60 artmı ş, Bölge sana yi nin Türkiye sanayii kahma de~eri içindeki payı ise % 2' den % 4' e yükselmiş tir. Sanayideki gelişmenin başlıca nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

19 yepılan l.t m lyor ABDdolan tutarındaki ya hrım ın yaua~ ~ 1 mı yer ABD dolan tutarındaki kamulaşo ılan ve sulomadon dolayı tarımso l gelirde ' ı semıoye bırikıminı olumlu yönde etki leloydodilnı$br, 7 ılde STOI. havaolonla rı yapı l mrs Sonlufo ~ hovoolonı Tur iye'deki en büyük kargo kapasi 1 ~ ldrllne'ıccıı ~ Gozıor. 't lodor ıomomlcııvno 0$0f00Sıno gelmi ş, Gaziantep Sonlıurla 11'$0 lıo! olup ıamomlondıqı ndo Bölge'ye önemli bir ulcnım yoro!mıs oloco hr. Sonayınin ge lişmes indeki en önemli ho rının ye sızl~ıdir 2 cıdeı best Bolge, Sı lool 1 S OS8 ve 1 S' i ıomomlonmış 37 KSS bulunmo..ıodıt ~non le$vı lere ılaveten özel teşvikler uygulanmak-

20 GAP'TA SON DURUM {HAZI/IAN 2000} 21 YATIRIM TEŞV ikleri Sanayiin gelişmesi amacıyla devletin öngördüğü önemli bir diğer tedbir ise teşvikle rdir. Ülkemizde çeşitli teşvik mevzuatı (Genel Teşvik Mevzuatı, KOBI Teşvik Mevzua tı, Yarım Kalmış Yatırımla rın Ekonomiye Kozond ırı lmasına Dair Karar, 4325 Sayılı Vergisel Teşvik ler ve en son Enerji Desteği gibi) mevcuttur. Bu nedenle birden fazla teşvik mevzuatı kapsamına giren illerdeki uygulomalarda ciddi ~arışıklıklor ortoya çıkmaktadı r. Bu durum, GAP ilieri için de geçerlidir. YÜRÜRLÜKTEKi TEŞViK MEVZUAn KAPSAMINDA GAP iwrinin STATÜSÜ. i2 ~ z.. ~ z :i:.. ~ ::> :.!! o.. ::ı "" >- ':::1 ~ = i ~ i :;;! z 'i! ~ ~ A GENIL TEŞVİK MMUATI 1 Kalm...do Örıc.W Ya..lor!oplamo ndaı.; aı., (50 at ll Fen Kaynall. ıı.cldın Ycınrlancio..OCak Bölgesel Gel;ımeye Yôn<I"Y""'""' Kapıımrxlald Iller (ı 3 li B KOBI TEŞViK MIVZUATI C 1 Koel Yato"""""""Acl De;el Kapıamondak; Ille< (33 li YARIM KALMI$ YAnRIMLARIN EKONOMIYE KAZANOIRILMA~NA DAIR KARAR 1 Yonm Kolmı' Yo:ı~rtı E kcrıomiye Kczondırılmosıno Dair Karar~ ler 12611) O 4325 SAYIU VIRG(Sil TIŞVİKLER E Saylo OHAI. Bolgeıiode lılxlam Yarahimaso ""Yaonmkmo ~ Dıi< Kanuo Kap. iller (22 Hi ENERJI oımgi ı ()W.Bölgeô'ıxle&ooj~lılcıme""Yahr"'tıönem;ıxleY"""""' Ie ) - -~..,.,... ı.,..ı-..ı.o,...ı..ı.ı.. ;ı,.,...,.,.,...,... Bir taraltan Kalkınmada Öncelikli Yöreler'in soy ısı artarken öbür tarafton bu mevzuotın giriş imciler açısından ortoya koyduğu karmaşa, teşviklerin yeni bir şemsiye a ltında, bosi tleştiri l erek uygulamoya konulması gereğ ini ortoya çıkarmıştır. Günümüzde mevzuat çokluğunun ve uygulamoda yaşanan çel işkilerin önüne geçebilmek amac ıyla Hazine Müsteşarlığı'nca Genel Teşvik Sistemi ve KOBi Mevzuatı'nda değişiklikler yapılması öngörü lmüştür.

21 OA GM aouilsl N( VUIUN TtŞV l(lj YATIRIMlARlN YATIRIM T\JTARLARI tnt.uiyu ÜlXl IÇI NOlıcl PAYI ~~ GAP'TA 1999 YIU ITtaARJYu rtşvfkı.j YATIRIMlARlN SliCTÖRU OAGIUMI

22 GAPTA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 23 Devlet yardımlarının uygulanmasında ariaya çıkan baz ı aksakl ı klara çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla 7-8 Nisan 2000 tarihlerinde D iyarbakır GAP-GIDEM, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Diyarbakır'da "Devlet Yardımları Uygulamaları" konulu panel ve eğilim programı düzenlenmiştir. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Dı ş Ticaret Müsteşarlığı Ihracat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma Bankası, Halk Bankası, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığı uzmanlarının eğilirnci olarak kahldığı programda, Bölge ilieri Vali Yardımcıları, Bölge illerinde çalışan Dekerdarl ık, TEDAŞ, Milli Emlak, SSK, Halk Bankası ve Vergi Dairesi çalışanlarındon oluşan yaklaş ı k 120 kişiye eğitim verilm iştir. Bilind iği üzere yürürlükteki devlet yardımlannın uygulanmasında ba zı aksakl ı klor bulunmaktadır. Bu aksaklıklann bir kısmı ise uygulayıcı kamu personelinin bilgi eksik li ğinden kaynaklanmaktadır. Buradaki eğitimin amacı, sözkonusu teşviklerin tasarımını yapanlar ile uygulayanları ve yararlanan özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek aksaklıklara çözüm bulunmasın ı sağlamak olmuştur. 'Devieı Yardımlan Uygulamaları ' konulu panel

23 GAP'TA ULAŞIM buuıon 7 (Adıyomon, Salmon, Diyarbakır, Gozian- ' Siirt ı;e Sonlıurfa) lıovoolonından bo$ka. Şanlıurfa'nın kuzeyindeiinde yopdmo' to olon,. GAP ldaresı lora~ndon ABD Ticaret "" nma Ajoıısı (TDA) hibcw ı yer seçımi, ön projeleri ve hibiliteleri tomomloııoıı GAP ~ HcMl unooı in$00hna, 9/W:ıyıs 1998 tarihinde boılo

24 GAP'TA SON DURUM (HAZ1RAN 2000} 25 GAP Bölgesi'nde, demiryolu bağlantılarının güçlendirilerek, karayolundaki trafik yükünü azaltmak amacıyla, Bölge'deki tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ve kuru yükleri n (Fosfat madeni, kömür) demiryolu ile taşınması ve böylece, bölgesel ekonomik gelişm enin hızlandırılması amaçlanmıştır. Ancak, 1999 Ağus tos ayında Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle; Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü'nce ; şimdiye kadar 137 km uzunluğundaki 'Güney Demiryolu' güzergahına yönelik herhangi bir gerçek /eş me yapılmamış olduğu, 2000 yıl ında da herhangi bir harcama yap ı lamayaca ğı bildirilmişt ir. Aynı şek ilde, maddi yetersizlikler nedeniyle ağırl ı klı olarak Mardin Serbest Bölgesi'ne hizmet vermesi amaçlanan 'Mardin Serbest Bölgesi Demiryolu' ile ilgili etüt-proje çalışmaları; 2000 yılı sonrası ulusal makro ekonomik ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kaydedilecek gelişmelere paralel alarak yürütülecektir. Suya dayalı kalkınma projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştiri lecek baraj/ar; sadece enerji ve tarımsal amaçlı olmayıp, aynı zamanda Bölge içinde yük taşımacılı ğın da düşük ulaşım maliye~ ve zaman tasarrufu sağlayıc ı özellikleri ile Bölge'nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Böylece, Bölge'de Kahta-Siverek arasındaki yük taşımacılığı; Atatürk Barajı leribat seferleri ile gün içerisinde sürekli olarak gerçekleştirilmekte, böylece Adıyaman-Si verekarasında yük taşımacıl ığı da gerek düşük maliyet gerekse zamandan ta sarruf edilerek daha etkin gerçekleştiri lmekted ir.

25 2 GAP idaresi'nin FAALiYETLERi PLANLAMA CALISMALARI GAP Moster Plan ı 'n ı n Reviryonu ve Güncelleşti r ilm es i GAP Bölge Kalk ınma Plan ı " ' yenı bir perspe lif çizecek, öncelikleri ve stratejiyi 9 ' bir çolı$100)'kı mevcut GAP Moster Planı ' n ın yenilenmesı )'00 dogınu$~ Hazıran 1998'do oınon Bo' onlar Kunılu koron ile GAP'daki tüm yatırım Iann lomomlonmosı ıçın 201 O yılı hedef yılı oloro beli rlenmiş ve GAP' ın tüm bi~en ıle biri kle 201 O yılında tomarnionması için gerekli koordinasyon ve plonlcınolon yopmo gorevı GAP Idaresi'ne verilm i ştir. GAP idaresi, belırlenen hedef yıl ıt boriyle, yılla r ıti ba riyle yopılocok tüm ça lışma ların planlarımosının yanı $ıto ortoyo çı on yeni ovrom ve yaklaşımla rı da içerecek şe kilde GAP Moster Planı'nın revize edilere yenilenmesi amacıyla bir çal ışma boşlotmı ş hr.

26 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000} 27 ilgili tüm kesimlerin kat ılımıy la hazırlonocak olon bu plan, ayn ı zamanda, hangi proielerin hangi kuruluşlar tora~ndon ve ne şekilde yap ı lacağ ını göste ren yıllık uygulama programının do temelini oluşlurması bakımından önemli bir belge niteliğindedir yılının ilk aylannda başlayon bu çalışma yaklaşık 1 O oy içerisinde tomarnianmış olacaktır. GAP BÖLGESI ILLERINDE YAPILAN "GAP BÖLGE KALKlNMA PLANI" BEYiN FlRTlNASI TOPLANTlLARI GAP Bölge Kalkınma Planı çalışmasına iliı/<in olarak GAP Idaresi'nce sürdürülen hazırlık ço/ışmolonn ın, kolk ınmoda ral olması öngörülen liim grupların görüşlerine sunu/mo~ "'l katkı larının olınnxısı omocıy/o Nisan 2000'de Diyoıbokır, Gaziantep ve Şonlıurfo 'do, Mayıs 2000'de ise Şımok, Mardin, Batman, Siirt, Kilis"' Adıyaman 'da bilgilendirme "'l görüş o/mo ioplanhlorı düzen lenmiştir. GAP Bölge Kalkınma Planı 'nın hazırlık süreci"' izlenecek çalışma yöntemleri hakkınclo bilgilerin sunukjugu "'l illerin sorun/anno iliı/<in görüşlerin olındı{jı loplonhloro, Diyoıbo~ r'do 200, Gaziantep'le 192 ve Şon/ıurfo 'clo 132, Şırnak 'ta 166, Mordin'de 174, Botmorı 'do 131, Siirt'le 245, Kilis'le 118 ve Adıyomon 'clo 250 kişi kohlmışhr. (Bu rakamlara GAP ldoresi per soneli elohi/ degildir./ Top/onh/orclo, katılımcı planlama yaklaşımı olumlu korıılanmış, çeşitli kesimlerin lemsiki leri birçok konuda GAP Idaresi ile işbirli!jine hazır olduklarını ifade etmiştir. Toplanh/ann 'fıe. yin hrtınosı ' oturumlarında söz olan katılımcılar, genel olarak; O yerel yönehmlere plan ve proje açısından destek "'rilmesinin, Ci projenin Finansmanı için ek mali kaynak so!jionmosının, 'J O!Joç/onJ,mxı ve erozyon kontrolünün, J Bö0e'ye"' KOBI'lere yönelik teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesinin, :ı sınır ticarerindeki kısıtlamoların koldınlmoıımn, 'J tarım"' hoyvoncılı{jın geliştirilmesinin, 'J köye dönüş projelerinin gerçekleştirilmesinin, 'J çiftçilerin özellikle suloma konusunclo e!jitiminin, :ı so!jhk hizmellerine önem verilmesinin, J oltyop< samlarının giderilmesinin, :ı üniveniteletle işbirli{ji yapılmasinın, J kültürel varlıkların ve çevrenin koronmosının, 'J Bö/ge 'de/ıi demiryolu o{jının yoygınlaştınlmoıının, J turizm kaynakkınnın de{jerlendirilmesinin, J kentsel gelişme projeleri hozırlonmoıımn, :ı koclının karar olma sürecine katılımının so!jionmoıımn, J e!jitimin (kız çocuklarının okutulmoıı, meslek liseleri açılması vb.) 'J Bölge'deki el sonatiarına sahip çıkı/mosının önemini vurgulamış/ardır.

27 GAP'TA INSANA YÖNELiK PROJELER Ç Am~lı Toplum ricnleri (CA TOM) ı 2 3 :S Mordın 199.SI 1997) "'"~"'un y\1 ıe::ılııes omocıylo, yoşlaı sosyal programlar uygulamak Ndıolltsinde UNlCEF'in destegi ve GAP Idaresi-~ ValiliQi işbirliq i ile 1995 cnım ayında boşlahlan ÇATOM uygıaoıııosı genı$leyerek sürdürülmüş ve ı bir yopıyo kavuşmuştur. Haziran 2000 batiyle ÇATOM soyısı 22'ye ulaşmı~ r Sunloro t 1 olara Voliliider ve Sosyal Hı:ıme r ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SH(E ı tarafındon do Bölge'de ÇAl Vloplıım ~eılen açılmoya baş lan mı$ Hazıran 2000 itibariyle, ÇATOM'Iarda uygulanan, soglık, gelir getirici, sosyal progromlor ve gezıcı so!jlık kabini hi zme~eyo lo$ kişiye ulaşılm ışhr. ' gezıc ~lık kabini h izme ~er i nden sodece adınlar ~il erkekler ve çocuklar do yororlonmııhr Goıiont p 998) 17 Ooıı y ı (20001 $ıma k 18 Cıu 1!Eylül 1997) 19 MM ez (Subot Uludere llçesı (Ekım 1998) 21 ldılllçesı (Ekım 1998) 22 Beytü»ebop llçeıı (E rm 1998)

28 GAP'TA SON DURUM (HAZIRAN 2000/ 29 ÇATOM faaliyetleri ÇATOM binası ile sınırlı değildir. Bu çerçevede saha elemanları tarafından yapılan "Ev Ziyaretleri" ile hedef kitle ile daha yakın ve kalıcı il işkiler kurulmakta, tanışma ve paylaşma süreçleri çok hızlı bir şekilde ge lişmekted i r. Gelir getirici programlar kapsamında el ürünlerinin -k ilim dokuma, oltv la ş ı işleme, keçe işleme vb.- kalitesinin arhrılmas ına yönelik eğitim çalışmaları ya pılmıştır. Bu ~itimler sanucunda ve Bölge illerinde düzenlenen top lantı, fuar ve konferanslarda sergilenen ÇATOM ürünlerine talepler artmaya baş lamıştır. Bu bağlamda, örneğin Mardin Valiliğine çeşitli boyutlarda kil im ve perde, ayrıca katılımcılar, arkadaş, akraba ve komşularına ve ÇATOM'Iara gelen ziyaretçi lere fark l ı el ürünleri satışı yapmışlardır. Bu satışlardan elde edilen gelir katı lım c ıl ara gitmektedir. ÇATOM çalışanları ve katılımcılar orasında bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla 1999 yılında her üç ayda bir "ÇATOM Bülteni" çıkarılmaya baş lanmıştır. ÇATOM'Iarın sivil toplum kuruluş ları, yerel yönetimler ve özel sektör ka tıl ımı ile yürütülen işbir l iklerine devam edilmişti r. Bu çerçevede Mardin-Dar geçit Ilçesi Kılavuz Beldesi' nde yerel yönetim inisiyatifinde bir ÇATOM açılmış ve bazı ÇATOM'Iarın bulunduğu yerleşimiere yakın mahallelerde de şu be ÇATOM'Iar olarak nitelendirilebi lecek, sınırlı hizmetlerin verildiği yeni ÇATOM'Iar doğmaya başlamıştır.

29 30 (etç!yesinde eıeigün ltvtlomokırı, bütün ÇAıoplum 5fgiillerının ııbirligi ile kutlonmışhr. ÖrleO-IUOu~Yell Beldesi,. tıs-men:ez ve Şanlıurfa Yokubi- '""'..._."" CATQI.\ bda 8 Mor1 Dünya Kadınlar Gunü ku~onmışhr. Arhk c CATC».\ bu ı ~ boııno uyguloyacak kadar kurvmsolloşmoyı ~ vt 6ölge' sosyo- - rel ko MıOsındo kodının rolünün öne- ınnı1mıı:ıv 'it ıonımıcnı, kodının bu sürece kahlımının artırılmasında rol ' ~ o yöroden tse mezunu bir genç kız ve/ya kadın ıedir Soho elemanı oloro adlandırılan bu genç kız ve/ya ' oloro', Tur' iye Kolınmo Vak~ (TKV) torolindon her uc ayda blf perıyocl:l oloro' eg tım progromlon hoııoonmoktodır. Yerel kopon güdeııctı ı lıede!leoen bu ııo tım progromlannın içerikleri her dönem olma' ıodır Omeg n, adın ve kol ınmo, toplumsol cinsiyet rolleri proj hczırlo:no 'it uygulama, ızleme ve deoerlendirme gibi. Bu yıl içinde dücq t;m progromlonndo CA TOM urullannın oluıturulmosı ve işlevleri, ni cjcoerfend rme onulan ele olınmııhr CATOV.Ior ~n oda bir o' nma proıesi olmakla birlikte, 2000 yılı itiboriyte progromlonn çeıı1endın1mesine ve özellikle erkeklerin de kadınlarla biri progromloro daha edılmesine oror verilmiı~r. Bu kapsamda Şırnok Beyı\iı$ebop CA TOM'da erkeklere yöneli soz kursu, Adıyaman -Varlık Mahallesi CATQ.tı.\ do do SHÇEK Toplum ı'iıerkezı ışbirligi ile ' Baba Egitim i Programı bo$lohlmııhr.

30 )()()) 31 GAP-Girişim ci Destekleme ve (GAP GiDEM) GAP Bölgesi'nde yatırımları n ortm ası cıylo yatırım konusunda danı ş m anlı k soola lan ve 1999 senesinde ikinci aşama sına GAP-GlDEM ofisi orocılı9ıyla, B irleşm iş Mil! 1 yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Programı kap Bölge'de özellikle komulaştırmo sonucu ve don elde edilen sermaye birikiminin spekülat nelik yatırım lara yönelmesini so9lomok, B ' sermaye ve teknoloji transferine yordı mc kurulmasına karar ver i lmişt i r. ıno şl etıbeş,dikte dir. artı şın me yö P'erden l'lerin Proje, üç amaca yönelik olarak tosorlor Bölge'deki sermaye birikiminin spekı 'o ' rımloro kanalize edilmesi, Di9er bölgelerden ve yurt dı şından GAP R., ı e yalı- " ~ilmesi, Bölge ve bölge d ı şı yatırımcılar orasında ortak gir ş v clması. Dan ı şmanlık ve bilgi merkezleri şeklinde organize ed:l n GAP-GiDEM'Ierin faaliyetleri, GAP idaresi TOBB ve KOSGEB Başkanları ile TKB Genel Müdürü'nden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yönlendirilmektedir. GAP-GIDfM Bürolon "'GAP Bölgesi'nde yohrım imkarıkın

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE Adnan BALİ Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Konferansı Diyarbakır Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Birçok Farklı Kültür ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA hayrettin@dsi.gov.tr

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER GAP - TÜRKİYE 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUS 1 2. GÖÇ 3 3. GAP BÖLGE HASILASI 3 4. GAP IN FİNANSMAN DURUMU

Detaylı

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta:

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta: -1- Ülkemizin sosyo ekonomik açıdan en geri kalmış bölgesi olan Güneydoğu Anadolu da halkın gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek amacıyla uygulamaya konulan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ LER ve GERÇEKLEŞMELER Erhan DEMİRCAN Ekim, 2012 Diyarbakır İçindekiler ŞANLIURFA 2008 YILI KURUM VE PROJE BAZINDA LER VE GERÇEKLEŞMELER... 6 ŞANLIURFA

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı ÖĞRENİM DURUMU: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü Yüksek Lisans 1986 1989 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü 1982 1986

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

2014 YILI ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI A-BİTİŞ YILI

2014 YILI ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI A-BİTİŞ YILI SEKTÖRÜ: TARIMSAL SULAMA PROJE SAHİBİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI (BİN TL) BAŞLAM PROJE TUTARI 2013 SONUNA KADAR (İL VE TAHMİNİ KÜMÜLATİF 1997A010080 -Kahta(GAP)

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE KASIM 2015 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE KASIM 2015 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı