T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim EYLÜL SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A."

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: K A R A R N A M E L E R Karar Sayısı: 7/10410 Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kurtokan'ın isteği ile emekliye ayrılmış bulunması sebebiyle açılan bu görevlere Doğan Özkan'ın atanması; Ulaştırma Bakanlığının 9 Eylül 1975 tarihli ve P. D. B sayılı yazısı üzerine, 12' tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8, 10 ve geç.ci 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 11.'9,1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı: 7/10646 İlişik «Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Kurs, Seminer ve Diğer Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususlarm Tesb.tine İlişkin Esaslar» ın yürürlüğe konulması; Köy İşleri Bakanlığının 21/ günlü ve 8355 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 89 uncu maddesine Bakanlar Kurulunca 10, 9,1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan 5. UEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol. Ur. A. ERBAKAN CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK Devler BaKanı göre, Başbakan \ ardımcıgı Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Başbakan S. UEMİREL Deri ot Bakam Başbakan Yardımcısı A. TÜRK ES Devlet Baıkanı M.K.ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGEN Ticaret Baıkanı W. BASOL EKON Gıda - Tar- ve Hav. Bakanı V- A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU imar ve İskân Bakanı Af. OK Genç- ve Spor Bıkanı A. S. EREK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol. Dr. N. Mili AK A* Devle* Bakanı S. ÖZTÜRK 'Derlet Bakanı G- KARACA içişleri Bakanı O. AblLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. A. ERDEM Sağ- ve Sos. Y- Bakanı D'. K- DEMİR Ulaştırma Bakanı A. M EM ESE En. ve Tali- Kay. Bakanı Köyişleri S. KILIÇ Bakanı V- POYRAZ Kültür Bekanı R. DANIŞMAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol Or. 7. FEYZİOĞLU Devlet Bakanı H. AKSAY Adale:! Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Kakanı V. S- ÖZTÜRK Baumiırlık Bakanı F. ADAK Güm- ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK Çalışma Bakam A- T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı L- TOKOĞLU Orman Bakanı T- KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M ABLUM Devlet Bakanı Basbak.ın "1 arılııııcısı A. TÜKKEŞ Devlet Baıkanı Af. K- ERKOVAN vlilli Savunma Bakanı t. MELES Maliye Bakanı >oç. l)ı. 1- Ticaret Bakanı II. UAŞUL EIU.EALKON Gı "la - Tar. ve Hay. Bakanı Prof- K. ÖLAL Sanayi ve l't:k. Bakanı A. UOGRU İmar ve İskân Bakanı A. OK Genç. ve Spor Bakam A. S- EREK Devlet Bakanı 5. ÖZTÜRK Devlet Bakanı C KARACA İçişleri Bakanı V- /'. MLtrÜOÛLU Millî Lirinin Bakanı A. N. ERDEM Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Hakanı N. MENTEŞE En- vc lalı- Kay. Bakanı A". Kftyişleri KILKJ Hakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DAMşMAN Devlet Rakam II. AKSAY Adalet Bakanı t. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Bayındırlık Bakanı F. ADAK Cüııı- ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK Çalınma Bakanı A. T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A- M- ABLUM Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerinde ücretle okutulacak haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların tesbitine ilişkin esaslar Madde 1. Bu Esaslar, Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çeşitli kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde uygulanır. Madde 2 Birinci madde kapsamı içinde kalan eğ'tim faaliyetlerinde eğitim konularının özellikleri gözönünde tutulmak şartıyle; a Bakanlık kadrolarında çalışanlardan hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip olanlarına,

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 b Üniversite, Akademi, Yüksek okul ve meslek okulları öğretim üyeleriyle yardımcıları ve uzmanlarına, c Gerektiğinde, diğer Bakanlıklar ve resmi kuruluşları konu ile ilgili alanda yetişmiş yetkili elemanlarına, d İşlenecek konu üzerinde tecrübeye dayalı esaslı bilgi ve ihtisası bulunan kimselere, Ücretli ek ders görevi verilebilir. Madde 3 Birinci maddedeki faaüyet alanlarında ders okutmak üzere görevlendirileceklere verilecek ücretli ek ders görevi haftada (30) saati geçemez. Bu esaslara göre ücretli ek ders görevi verilenlerden sınav dönemlerinde (yaz, güz) görev alanlara sınavı yapılan ders için (6) saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Madde 4 Kendilerine öğreticilik görevi verilecekler, ikinci maddedeki esaslar çerçevesinde Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Madde 5 Kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde okutulacak derslerin çeşitleri Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünce tespit ediür. Madde 6 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7 Bu Esasları Köy İşleri Bakam yürütür. Ticaret Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 4 ncü derece kadro aylıklı Ankara Bölge Ticaret Müdürlüğüne Kontrolör Tanju Taşçıoğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesinin (B) bsndi uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Ticaret Bakanı yürütür. 10/9/1975 Başbakan Ticaret Bakam S. DEMİREL H. BAŞOL Gümrük ve Tekel Bakanlığından : Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3 ncü derece kadrolu Başmüfettişliğe, 1 nci Sınıf Müfettiş Necati Berent'in, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Gümrük ve Tekel Bakam yürütür. 10/9/1975 Başbakan Güm. ve Tekel Bakam S. DEMİREL O. ÖZTRAK Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, eski İşgüvenliği Müfettişi Rifat Boynukalın'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 10/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Karar Sayısı: CUMHURB AŞK \NI FAHRl S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Bakanlık özel Müşavirliğine, Iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Mütercimi Sabahattin Karadeniz'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ile aynı Kanunun değişik 74. maddesi uyarınca naklen ataması uygun görrülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 10/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğüne, Diyarbakır Bölge Çalışma Müdürü Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. Nabl öktem'in, 657 sayılı 3/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK 1 Yurt dışı Teşkilâtında açık 5 inci derece kadrolu Turizm ve Tanıtma Ataşeliğine, Londra Turizm ve Tanıtma Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere 4 ncü derece kadrolu Bern Basın Müşaviri Cemil Ünlütürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarmca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Başbakan 10/9/1975 Turizm ve Tan. Bakam S. DEMİREL L. TOKOÛLU Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Van Bölge Müdürü Mehmet Karakaş'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi gereğince kadro ve derece aylığı İle Muğla Bölge Müdürlüğünde çalıştırılması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. 10/9/1975 CUMHllHRASK \N1 FAHRl S. KORUTÜRK Başbakan Turizm ve Tan. Bakam S. DEMİREL L. TOKOÛLU İmar ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 4. derece kadrolu özlük İşleri Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mail İşler Müdürlüğüne; mezkûr Müdürlük Müdür Yardımcısı Tülin Durmaz'ın, 657 sayılı Kanunun değ'şik 68. maddes'nin (B) bendi ile 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskân Bakanı yürütür. 3/9/1975 Başbakan İmar ve İskân Bakam S. DEMİREL N OK Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3. derece kadrolu Kütahya İl İmar Müdürlüğüne; bu görevi vekâleten yürüten Mimar Orhan İrinin, 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi üe 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskân Bakam yürütür. 3/9/1975 Başbakan İmar ve İskan Bakam S. DEMİREL N. OK CUMHUR BAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK

3 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 3 YÖNETMELIKLERR Millî Eğitim Bakanlığından: 7/8/1974 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi» Eğitim, Öğretim ve Yönetimine İlişkin İç Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik Madde 1 7/8/1974 gün ve 1490!) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin İç Yönetmeliğin 2, , , 37, 38, 41, , 48, 49, 50, 51, 52, 53. maddeleri aşağıdaki şekilde kısmen veya tamamen, «Seviyeler» isimli başlık da «Programlar» olarak değiştirilmiş ve üç geçici madde eklenmiştir. «Merkez» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Deyimler : Madde 2 Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte adı geçen: «Müdür» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü, «Kursiyer» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezindeki kurslara katılanlar, (Bu kelime 10/1/1974 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğilim Merkezi Yönetmeliğinden aynen alınmıştır.) «Uygulama» sözünden, laboratuvar, film, konferans ve her türlü eğitici ve öğretici (gör - işit) çalışmaları, «Bakanlık» sözünden. Millî Eğitim Bakanlığı, «Bölüm» sözünden, okutulan yabancı dil bölümü, «Grup» sözünden, yapılan Seviye Tespit Sınavları sonucu aynı seviyede olan ve aynı programa göre öğrenim gören kursiyer topluluğu, «Dönem» sözünden, öğretimin başladığı günden 15 günlük ara tatiline kadar olan süre ile 15 günlük ara tatilinden öğretim sona kadar geçen süre, erinceye «Program» sözünden, Eğitim Merkezinde 2 ayrı dönem halinde yapılan öğretimi kapsayan ders müfredatı, «Ağırlık Yüzdesi» sözünden, 100 üzerinden bir sınava verilen değer, «Ağırlık Notu» sözünden, başarının değerlendirilmesinde sınavlara tanınan ağırlık yüzdesi ile kursiyerin smavlarda aldığı puanın anlaşılır. çarpımı Madde 32 Kurumlar, Devlet Personel Dairesince kendileri için tespit edilen kontenjan sayısının iki katını geçmemek şartıyle. yabancı dil eğitimi kursu görmrsini istedikleri personelin isim listesini. Seviye Tespit Sınavı yapılmak üzere, en geç 15 Ağustos gününe kadar Eğitim Merkezine bildirirler. Eğitim Merkezi, Seviye Tespit Smav günlerim en geç 20 Ağustos gününe kadar ilgili kurumlara bildirir. Madde 33 Eğitim Merkezinde Seviye Tespit Sınavı yapılan personel kurumlara tanınan kontenjan sayısını geçmemek üzere, seviye farkları da dikkate alınmak suretiyle Merkez Müdürlüğünce Ekim ayından itibaren kursa başlatılır. Kursa başlamayanların yerine veya herhangi bir nedenle boşalan yerlere, o yıl yapılan Seviye Tespit Sınavına giren aynı kurumun elemanlarından seviyesi uygun olanlar, öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde kursa çağrılırlar. Bunun dışında öğretim yılı içinde kursiyer kaydı yapılmaz. Madde 35 Eğitim Merkezinin programlarında saptanan kurs ve uygulamalara devam zorunludur. Bir Program süresince aralıklı veya aralıksız 3 gün devamsızlık yapanların, özürleri en geç bir hafta belgelend irilmediği takdirde kursla ilişküeri keslür ve durum kurumlarına bildirilir. içinde Madde 36 Merkez Müdürü kursiyerlere, çok zorunlu hallerde ve özürlerini belgelendirmek şartıyle, 9 aylık öğretim süresi içinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Madde 37 Yıllık eğitim süresi 9 ay olan Eğitim Merkezinde öğretim her yıl 1 Ekim'de (tatile rastlarsa, ilk iş günü) başlar ve 30 Haziran akşamına kadar devam eder. Madde 38 öğretim süresi içinde Şubat ayının ilk gününden 15. günü akşamma kadar öğretime ara verilir. Programlar: Madde 41 Eğitim Merkezinde öğretim: A B Programı, Programı, C Programı olmak üzere Uç ayrı Program olarak yapılır. Her Program 0 ay sürelidir ve 15 günlük ara tatiliyle 2 döneme ayrüır. A Programı : Yeni başlayanlar için temel yabancı dil öğretimini kapsar, orta derecede anlama, konuşma ve yazma becerisini sağlar, B Programı : A Programının 1. döneminde öğretilen seviyede yabancı dil bilenlere, iyi derecede anlama, konuşma ve yazma becerisini sağlar. C Programı : A Programının 2. veya B Programının 1. döneminde öğretilen seviyede yaabncı dil bilenlere, Ueri seviyede anlama, konuşma, yazma ve çeviri yapma becerisini sağlar. Eğitim Merkezindeki öğretim uygulamasının özelliği ve gereği dikkate alınarak verimi arttırmak amacıyle her Program kendi içinde seviye farklarına göre gruplara ayrılır. Grupların müfredat programlarının uygulanması, Merkez Müdürlüğünce haftalık ders saatleri sayısının düzenlenmesi ve alınacak diğer tedbirlerle gerçekleştirilir. Kursiyerler, başarı durumları dikkate alınarak, aynı gruba dersi olan öğretmenlerin düzenlediği ve Merkez Müdürünün onayladığı bir tutanak ile öğretim süresi içinde aynı Programın bir grubundan diğerine veya bir Programdan diğer bir Programın seviyesine uygun grubuna alınabilirler. Madde 42 Eğitim Merkezinde sınavlar : A Seviye Tespit Sınavı, B Ara Sınavları, C Kurs Bitirme Sınavları olmak üzere üç şekilde yapılır. A Seviye Tespit Sınavı : Eğitim Merkezine alınacak elemanların takip edecekleri dildeki seviyelerini saptamak amacı ile Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir program dahilinde, her yıl 1-20 Eylül tarihleri arasında 3 kişiük komisyon tarafmdan yazdı veya uygulamalı olarak yapılır. Bu sınavlara katılmayanlardan, özürleri kabul edilenlerin sınavları Eylül tarihleri arasında yapılır. Merkezde kursa başlayan elemanlardan seviy: leri bulundukları gruba uymayanlar, aynı gruba dersi olan öğretmenlerin düzenlediği ve Merkez Müdürünün onayladığı bir tutanak ile ilk hafta içinde aynı Programın bir grubundan diğerine veya bir Programdan diğer bir Programın seviyesine uygun grubuna alınabilirler. B Ara Sınavları : Uygulanan öğretimde kursiyerin başarısını değerlendirmek amacıyle 1. dönemde iki, 2. dönemde ise bir defa olmak üzere Merkez Müdürlüğünün saptayacağı bir günde bir öğretmen tarafmdan yazılı olarak yapılır. C Kurs Bitirme Sınavları : Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir program dahilinde Haziran tarihleri arasında 3 kişilik komisyon tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır. Kurs Bitirme Sınavlarına Sağlık ve Merkez Müdürlüğünce kabul edilebilecek diğer nedenlerle katılamayanlar ise Eylül tarihleri arasında sınava girmek zorundadırlar. Madde 44 Belgelendirilmek şartıyle Merkez Müdürlüğünce kabul edilen bir özürü yüzünden Ara Sınavlarına katılmayanlar özürlerinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde saptanan bir iş gününde sınava girmek zorundadırlar. Madde 47 Eğitim Merkezinde yapılan yazılı ve sözlü smavlarda kursiyerlerin başarılan, «Pekiyi», «İyi», «Orta» ve «Başansız» olarak değerlendirilir. Sözlü sınavlarda değerlendirme, smav komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması İle saptanır. Yazılı ve sözlü sınavların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden aşağıda saptanan esaslara göre yapılır : puan arası «Pekiyi» puan arası «İyi» puan arası «Orta» 69-0 puan arası «Başansız» Madde 48 Kurs sonunda başarılı sayılmak için yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerin her ikisinde de başarılı olmak şarttır. a) Sözlü Değerlendirme : Sözlü sınavın değerlendirilmesi 47. maddede belirtilen esaslara göre yapılır. b) Yazılı Değerlendirme : Yazılı değerlendirme ise; Ara ve Kurs Bitirme yazılı sınavlarında alınan puanların, her sınav için aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık yüzdeleriyle çarpımı sonunda elde edilen ağırlık notları toplamının puan olarak 47. maddede belirtüen esaslara göre değerlendirmesiyle yapılır.

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin aritmetik ortalaması alınırken veya ağırlık notlarının toplamında o 50 yi Keçin kesirler en yakın bütüne yükseltilir 50 den küçük kesirler dikkate alınmaz. Sınav Ağırlık Yüzdeleri: 1. Ara Sınavı % Ara Sınavı % Ara Sınavı % 25 Kurs Bitirme Yazılı Sınavı % 50 dir. Örnek: Yazılı sınavların ara sınavlarından sırasıyla 100 üzerinden 80, 85, 76 ve Kurs Bitirme Smavmda ise 80 puan alan bir kursiyerin, Kursiyerin Smav Ağırlık sınavda aldığı Puan olarak Sınav % puan ağırlık notu 1. Ara Sınavı 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı Kurs Bitirme Yazılı Sınavı Puan olarak ağırlık notlarının toplamı dir. Bu puan en yakın bütüne yükseltilince eder. Madde 49 Öğretim süresi içinde yapılan Ara Sınavlarında bir defadan fazla 100 üzerinden 70'in altında puan alan kursiyerin duruma bağlı olduğu kuruma bildirilir. Madde 50 Kursu çeşitli nedenlerle terk edenlere istedikleri takdirde katıldıkları Öğretim, Programın adı ve devam ettikleri süreyi gösterir bir belge verilir. Madde 51 Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ilişiği kesilenler tekrar Merkeze alınmazlar. Ancak Devlet Personel Dairesinin kurumlarına tanıyacağı kontenjan sayısı içinde olmak şartıyle, hizmet gereği kurumlarınca geri çekilenler ile sağlık nedeniyle aralıksız olarak bir aydan fazla kursa devam edemeyenler ertesi öğretim yılında, askere alınanlar ise; bu görevin bitimini takip eden öğretim yılında kursu bıraktıkları yerden olmak üzere tekrar Merkeze devam edebilirler. Madde 52 Eğitim Merkezindeki Programlardan birisine devam ederek başarı ile bitirenlere devam ettikleri süre ile bitirdikleri Öğretim ve Programın adım gösterir bir sertifika verilir. Bu sertifikaya kursiyerin kurs sonundaki yazılı ve sözlü başarı durumu 47. maddede belirtilen esaslara göre puan ve derece olarak yazılır. Madde 53 Eğitim Merkezinde Akşam Öğretimi de yapılır. Akşam Öğretimi ile ilgili aşağıdaki fıkralarla beraber bu İç Yönetmeliğin bütün hükümleri aynen Akşam Öğretiminde de geçerlidir. a) Kursa kayıt yapılırken kursiyerin Merkeze devamının kurumu tarafından uysun görüldüğüne ve kurs saatleri içinde görevlendirilmeyeceğine dair bir belge istenir. b) Öğretim haftanın bütün iş günlerine dağıtılmak ve günde 4 saati geçmemek üzere, haftada en az 15, en çok 18 saat üzerinden yapılır. c) öğretime en erken saat 18.00, en geç da başlanır. d) Devam ve devamsızlık hesabında her akşam bir gün sayılır. Özürsüz olarak dersi terk eden o akşam devamsız kabul edilir. e) Kurs süresince kursiyerlere Merkez Müdürü, 9 aylık öğretim süresi içinde, 5 güne kadar izin verebilir. f) Akşam Öğretiminde Gündüz Öğretiminin müfredat programı aynen uygulanır. g) Her Program Gündüz Öğretim süresinin 2 katıdır ve her dönem bir öğretim yılı süresini kapsar. Ancak 1. dönem derslerine 20 H<ıziran'da son verilir ve bu dönemin gruplarında dersi olan öğretmenler Kurs Bitirme Sınavlarında görevlendirilirler. h) Öğretim süresi içinde boşalan yerlere. Seviye Tespit Sınavına girenlerden seviyesi uygun olanlar kursa çağrılabilirler. ı) Eğitim Merkezine devam ederek bir Programı bitiren kursiyerlerden : 1 Gündüz öğretiminde A Programını bitiren, Akşam Öğretimi B Programının 2. veya C Programının 1. dönemine, 2 Gündüz Öğretiminde B Programını bitiren, Akşam Öğretimi C Programının 2. dönemine, 3 Akşam Öğretiminde A Programını bitiren, Gündüz Öğretimi C Programının 1. dönemine devam edebilir. 4 Akşam Öğretiminde bir kursiyer, sıra ile birden fazla Programı bitirebilir. j) Akşam Öğretiminde Merkez yöneticileri, bölüm temsilcileri ve öğretmenler okutmakla yükümlü oldukları zorunlu ve isteğe bağlı ders saatleri yönünden Eğitim Enstitülerinin Akşam Öğretiminde uygulanan esaslara bağlıdırlar. k) Akşam Öğretiminde ücretle ders alma keyfiyeti öğretmenin isteği ve Merkez Müdürünün takdirine batilidir. Geçici Madde 1 Bu derişiklik yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte Eğirim Merkezindeki kurslara gündüz devam eden ve Öğretim yılına intikal eden kursiyerlerden: a) Seviyeleri itibariyle bir grup teşkil edebilecek sayıda olanlar öğretimin özelliği ve gereği dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir müfredat programına göre gruplandırılarak, b) Seviyeleri itibariyle bir grup teşkil etmeyecek sayıda olanlar ise, kurumlarına iade edilmek ve arkadan gelen gruplar kendi ulaştığı zaman öğretim yılı içinde çağrılmak suretiyle, seviyelerine Eğitilecek ve 9 aylık öğretim süresini tamamladıklarında «Kurs Bitirme Sınavları» yapılarak basan kesilecektir. durumlarına göre Merkezle ilişkileri Bunlann başanlannm değerlendirilmesinde, daha önceki sınavlarda aldıklan notlar dikkate alınmaksızın yalnız Kurs Bitirme yazılı ve sözlü sınavlarında aldıkları puanlar başarı notu olarak kabul edilerek 47. maddede belirtilen esaslar uygulanacaktır. Kursu başarı ile bitirenlere, kursa devam ettiği süre ile Kurs Bitirme yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu bildirir bir sertifika verilecektir. Geçici Madde 2 Akşam öğretimine devam eden kursiyerlerden öğretim yılma intikal edenlerin öğretimi, uygulanacak A, B, C Programlarının seviyelerine uygun gruplarına yerleştirilerek tamamlanacaktır. Geçici Madde 3 A. B, C, Programlarının uygulanmasından önce Eğitim Merkezine devam ederek başarı ile bitirenlerden, Akşam Öğretimine devam etmek isteyen kursiyerler C Programının 2. dönmine kabul edilecektir. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Müli Eğitim Bakanı yürütür. Ulaştırma Bakanlığından: Yüksek Denizlicilk Okulu İmtihan Yönetmeliğinin 10-1, 16-2, 22, 23. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 10/1/1969 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konmuş bulunan Yüksek Denizcilik Okulu İmtihan Yönetmeliğinin 16-2, 22 ve23 üncü maddeleri ile 5'8/1972 gün ve sayılı Resmi Gazete'de değiştirilen maddesi aşağıda olduğu gibi değiştirilmişlerdir. Madde 10-1 Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin okul dışı pratik eğitim yönetmeliğinde belirtilen programları gereğince ve Okul yönetimince saptanacak tarihte başlamak üzere: Güverte 1. sınıf okul eğitim gemisinde 20 ilâ 40 gün; makina 1. sınıf fabrika ve havuzlarda 45 iş günü; makina 2. sınıf okul eğitim gemisinde 20 ile 40 gün; makina 3. sınıf yaz tatilinde 60; güverte 2. sınıf kamu veya özel kuruluşlara ait gemilerde 30 ilâ 50 gün pratik eğitim yaparlar. Bu programların hazırlanmasına ikinci sömestir başmda başlanır. Madde 16-2 Her dersin bir yıl içerisinde yapılan ders sayısının üçtebirinde (Mazeretli ya da mazeretsiz) bulunmayan öğrenci sınıfta kalır. Madde 22 Her sınav, dersin öğretmeni tarafından yapılır. Ancak, sınıf geçme v:> bitirme sınavları Okul Müdürünce bir ayırtman önünde, yine dersin öğretmeni tarafındım seçilecek en az yapılır. Madde 23 Kaldığı dersler dışında temel ölçüyü doldurmaya en çok (6)'şar numara bekler durumda iken, iki dersten basan sağlayamayan öğrenciler, o derslerden borçlu olarak bir üst sınıfa devam ettirildikten sonra, yaz ve güz dönemlerinde ilk defa bu iki dersten sınava girerler. Yine basan sağlayamayanlar diğer sınavlara alınmayarak, borçlulukları devam etmek üzere borçlu devam ettikleri sınıfta kalmış olurlar ve ertesi yılda aynı şekilde smava girerler. (Borç sınavlarında notlan hesaba katılmaz.) yürürlüğe 3 Bu Yönetmelik hükümleri Ulaştırma Bakanlığınca yürütülür. kanaat Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte Madde girer.

5 30 EYLÜL 1975 ("Resmî Gazete) Sahife : 5 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 1976 Yılı Yarış Dönemimle Lisanslarını Vize Ettirmek ve Yeniden Lisans Almak İsteyen Antrenör, Jokcv, Jokey Yamağı, Centilmen Binici ve Seyislerin Kayıt Bürolarına Müracaat Usul ve Şekillerine İlişkin Yüksek Komiserler Kurulunca Saptanan Yönetmelik At Yarışları Tüzüğünün 8'b, , 97 ek ikinci madde ve Antrenörlere mahsus Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca 1976 yılı yarış dönemi için lisanslarını vize ettirecekler ile yeniden lisans alacak antrenör. Jokey, Jokey yamağı, centilmen binici ve seyisler mevzuata uygun olarak ilgili bölümlerde gösterilen şekilde hazırlıyaeakları belscler ile en geç 1975 Kasım ayı sonuna kadar Yarış Müessesesi kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna dilekçe ve gerekli belgeler ile birlikte müracaatta bulunacaklardır yılında, yeniden lisans almak isteyen antrenör, Jokey, Jokey yamağı ve centilmen biniciler için Yarış Müessesesi tarafından Müracaat tarihi Eylül sonunda başlayıp Kasım ayı sonunda bitecektir. düzenlenecek sınavlar yukarıda yazılı tarihlere göre yapılıp basan saplayanlar üe lisanslarını vize ettirmek isteyenler en geç Kasım ayı sonuna kadar gerekli belgeleri kayıt bürolarına, vermeye zorunludurlar. Sınavların daha geniş materyal ve modern tesisler içinde Yarış Mıip^esosiıce santaınn tarihle-de amelî ve nazari olmak üzere yalnız istanbul Hipodrom Merkezinde en az üç kişilik kurul tarafından yapılıp, radyo ve gazetelerle ilgililere duyurulacaktır. Saptanan tarihlerde belgelerini kayıt bürosuna vermeyenler lisans alma hakkını kaybederler. Noksan gönderilen belgeler üzerinde hiçbir işlem yapılmaz. BÖLÜM: Lisans almak isteyen antrenörler: 1 Lisansını vize ettirecek ve yeniden lisans alacak antrenörler, Antrenörlere mahsus Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4. maddeleri uyarınca belgelerini tam olarak hazırlayıp, yukarıda bildirilen bürolar kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna göndereceklerdir. a) Lisansını yenilemek isteyen cezalı antrenörler, ceza süresi sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yarış Müessesesi Kayıt Bürosu kanallarıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleri takdirde lisanslarını I verirler. Bu süreyi geçirmiş olanlara lisans verilmez. At Yarışları Tüzüğünün 143. maddesi uyarınca doping konusunda mükerrer ceza almış bulunan antrenörler lisans alma hakkını kaybetmiş olurlar. Yukarıda belirtilen koşul ve kuralların dışında müracaat süresini geçirmiş bulunan antrenörlere hiçbir suretle 1976 yılı yarış devresi lisans verilmez. Yeniden lisans alacak olan antrenörlerin hazırlayacakları belgeler: a) Dilekçe, b) Nüfus cüzdanı örneği, e) İlkokul bitirme belgesi, d) Muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, e) Mahkûmiyeti olup olmadığını gösterir savcılık belgesi, f) 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, g) Antrenörlük yapabileceğine ilişkin Yarış Müessesesinden verilecek belge. Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerin hazırlayacakları belgeler : a) Dilekçe, b) Mahkûmiyeti olup olmadığını gösterir Savcılık belgesi, g) Antrenörlük yapabileceğine ilişkin Yarış Müessesesinden verilecek belge, h) Eski lisansı. BÖLÜM: Lisans almak isteyen jokey, jokey yamam ve centilmen biniciler: a) Lisanslarını vize ettüvcek jokey, jokey yamağı, centilmen biniciler Yarış Müessesesi Kayıt Büroları kanadıyla ve aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tespit edilen süre içindo Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat edeceklerdir. 1 Dilekçe, 2 Eski lisansı, 3 İkametgâh UmühatMri. II için b) Yeniden lisans alacaklar ise yukarıda yazılı 3 maddeye ek olar ra.k nüfus cüzdanı örne.şi, 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, sağlık kurulu raporu, kan grubu kartı, doğruluk kâğıdı, ölüm beyannamesi, sanat icra edebileceğini bildirir Yarış Müessesesince verilen belgeyi eklemek zorundadırlar. Jokey yamakları ve centilmen binicilarm ise (Reşit olmamaları har linde) velilerinin veya vasilerinin yazılı muvafakati, (Jokey yamaklarının) at sahibi veya antrenörlere en az 3 yıl müddetle bağlı bulunduğunu büdirir sözleşme belgeleriyle yazılı vesikalar eklenecektir. Yeniden lisans alacaklar : 1 Dilekçe, 2 Nüfus cüzdanı örneği, 3 İkametgâh ilmühaberi, 4 6 adet (4,5xf>) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, 5 Snfilık kurulu raporu, 6 Knn grubu kartı, 7 Doğruluk kâğıdı, 8 Ölüm beyannamesi, 9 Reşit desil ise veli veya vasisinin muvafakatini, 10 At sahibi veya antrenörlerle yapılan sözleşme, 11 Sanat icra edebileceğini bildirir belge. Centilmen biniciler için 8 ve 10 uncu maddede yazılı belgelere lüzum voktur. Cent'ümpn irn-lcile-den lisanslarını vize ettirmek veya yeniden lisans almak isteyenler için centilmenlere mabsus koşuların yapıla- CR'?.I tarirıden 15 gün önce usulüne göre müracaat edenlere do lisansları verilir. BÖT.ÜTVt: III Lisans almak isteyen seyisler: 1 Lisanslarını vize ettirecek ve yeniden lisans alacak seyisler Yarış Müessesesi kayıt bürosu yoluyla ve aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tespit edilen süre içinde Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat edeceklerdir. a) Lisanslarım vize ettirecekler : 1 Dilekçe, 2 Eski lisansı, 3 İkametgâh ilmühaberi. b) Yeniden lisans alacaklar: 1 Dilekçe, 2 Nüfus cüzdanı örneği, 3 İkametgâh ilmühaberi, 4 İyi hal kâğıdı, 5 Hükümet doktoru raporu, 6 Kan grubunu bildirir belge, 7 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf. 2 Lisans almış seyisler, lisanslanndaki sorulan cevaplandırmak zorunluluğundadırlar için lisans almak isteyenler yukarıda bildirilen belgelerle en geç 1975 yılı Kasım ayı sonuna kadar Yarış Müessesesi kanalıyla, müracaatta bulunacaklardır. Tespit edilen müracaat tarihinden sonra lisanslarını vize ettirecekler en geç 1976 yılı Mayıs ayı sonuna, yeniden lisans almak isteyenler ise, Ağustos ayı sonuna kadar yukarıda belirtilen belgeler ile müracaat ederlerse 1976 yılı lisansı verilir. 4 Hiçbir at sahibi veya antrenör, lisansız seyisi kullanamayacağı gibi daha evvelce çalıştığı yerden ve iş veren tarafından özel hanesi doldumlmamış lisanslı seyisi işe alamaz. Lisansı olmayan seyisler hipodromlara sokulmazlar. 5 Lisanslarını vize ettiren veyahut yeniden lisans alanların lisansları Türkiye'de yapılan at yarışları için geçerlidir. 6 Genellikle seyislerin sık sık değişmeleri lisansları belli süre içinde yeniden alma ve vize etme olanaklarını eng Uemcktedir. Bu durumu önlemek için ahırlarda çalıştırılan seyis ve diğer hizmetlilere lisanslarına karşılık geçerli bir süre için resimli belgenin verilmesiyle seyislik hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Bu belgeyi taşımayan seyisler hiçbir suretle Hipodromlara sokulmayacaktır. GENEL HÜKÜMLER: a) Antrenör, centilmen binici, jokey, jokey yamağı ve seyislere verilen lisanslar bir yıl için geçerlidir. Lisansların yenilenmesinde tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat edenlerin lisansları vize edilmek suretiyle yerulenir.

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 b) Hiçbir antrenör veya at sahibi lisans; olmayan seyisi işe alamaz. c) Asker! hizmeti süresinde izinli bulunan lisanslı jokeyler bağlı bulunduğu birliğin müsaadesini almak suretiyle Hipodromlarda ata binebüirler. d) Halen silâh altında veya ejnebi memleketlerde olanlar lisans yenilemek için tespit edilen tarihler arasında müracaat etmemiş olsalar bile terhislerini veya yurda dönüşlerini müteakip bir ay içinde müracaat edenlere lisansları verilir. e) Yeniden lisans almak isteyen jokey ve jokey yamakları saptanan tarihlerde kayıt bürosuna gerekli belgeleri vermedikleri takdirde lisans alma hakkını kaybederler. Ancak mucip ve mücbir sebepler nedeniyle (Ağır hastalık, dış memleketlerde bulunma, tabii âfetler, ağır kazalar, v.s.) belli tarihlerde müracaat etme olanağını bulamadıklarında en geç 1976 Haziran ayı sonuna kadar, mazeretlerini tevsik etmek kaydiyle usulüne göre müracaat ettikleri takdirde lisans işlemleri yapılabilir. f) Lisanslarım vize ettirmek veya yeniden lisans almak isteyen centilmen biniciler ise, tespit edilen müracaat süresinin dışında centilmen koşularının yapüacağı günden en az 15 gün evvel müracaat edenlere lisansları verilir. g) Antrenörler, Jokey, jokeyler antrenör lisansı almak İstedikleri takdirde, bu durumları müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. h) Antrenör, jokey, jokey yamağı, centilmen binici ve seyislerden mucip ve mücbir sebepler dolayıslyle belirli süre içinde müracaat etmeyenlerin durumu ibraz edecekleri resmi belgelere istinaden Yüksek Komiserler Kurulunca incelenerek lisans verilip verilemiyeceği kararlaştırılır. 1) Lisansı sahip olan her antrenör, jokey, Jokey yamağı dış memleketlerde sınıfları içinde sanat icra etmek için müracaat ettiklerinde Yüksek Komiserler Kurulunun izni ile Jokey Kulübü tarafından kendilerine Enternasyonal lisans verilebilir. j) At sahipleri tarafından görülen lüzum üzerine yabancı uyruklu antrenör ve jokeyler ancak İçişleri Bakanlığının Türkiye'de ikametine mahsus belge alındıktan sonra Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla sanat icra edebilirler. k) Lisans yenileme ve yeniden lisans alma koşul ve kurallarım ilgililere duyurmak amacıyla belli tarihlerde Ankara, istanbul, izmir ve Adana'da çıkan günlük gazetelerle en az üç defa, Ankara ve istanbul radyolarında da ikişer defa ilân edilir ve bu lisans koşul ve kuralları bir broşür haline getirilmek suretiyle ilgililere geniş ölçüde duyurulma sağlanacaktır. 1) Lisansını kaybeden, antrenör, jokey, jokey yamağı, centilmen binici ve seyisler bu durumu gazete veya yarış mecmualarında ilân ettirmek suretiyle, yapacakları müracaatlarla yeniden lisans alabilirler. m) Bir yıl için lisans alan veyahut lisansını vize ettirmiş bulunan seyislerin lisansları Türkiye'de yapılan at yarışları hizmetleri için geçerlidir. n) 1976 yılı için lisans alan antrenör, jokey, jokey yamakları bu lisansları kullanma olanağını bulamadıkları takdirde bir dilekçe ile birlikte nedenlerini Kayıt Büroları aracılığı Ue Yüksek Komiserler Kuruluna bildirmek zorundadırlar. At Yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna bağlı 19/7/1975 tarih ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ilgili madde gereğince Yüksek Komiserler Kurulunca kabul edilen Yönetmelik Uânen yayınlandığı tebliğ olunur. At Yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna bağlı 19/7/1975 tarih ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yürürlüğe giren At Yarışları Tüzüğünün 2/XXI hükmü gereğince Yüksek Komiserler Kurulunca kabul edilen aşağıda yazılı 1976 Yılı Yarış Takvinünin üânen yayınlandığı tebliğ olunur. Yarış yeri T A R İ H Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Yekûn ADANA İZMİR ANKARA İSTANBUL 3/1/ /3/1976 Cumartesi Pazar 10/1/1976 4/4/1976 Cumartesi Pazaı 3/4/ /6/1976 Cumartesi Pazar 19/6/ /12/1976 Cumartesi Pazar YEKÛN: Orta Doğu Teknik Üniversitesinden: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Yönetmeliği DORTORAYA KABUL ŞARTLARI: Madde 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne doktora öğrencisi olarak başvuran adaylarda aşağıdaki minimum şartlar aranır: a. Yurt içinde veya dışında doktora yapacağı bilim kolu ile ilgiü bir fakülteden veya Fakülte Doktora Komitesince uygun görülecek başka bir fakülteden Lisans veya Yüksek Lisans diploması almış bulunmak, b. Diploma derecesi BB veya 3.00 ortalamadan aşağı olmamak yahut derecesinin bu seviyede bulunduğu Fakülte Doktora Kornit.csi'nce kabul edilmek, c. Dersleri takip edebilecek seviyede İngilizce bilmek, d. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci.?: olmasına engel bir durumu bulunmamak. Bu konuda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş, öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili hükümler uygulanır. DOKTOR UNVANI VERİLME ŞARTLARI: Madde 2 Usulüne göre kabul edilen bir doktora öğrencisine doktor unvanının verilebilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir: I a. Lisans diploması olan öğrencilerin en az üç yıl, yüksek U- sans diploması olanların en az iki yıl öğrenim ve Araştırma yapmaları ve her İki durumda da bu sürelerin son iki dönem dahil, en az iki yılım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçirmeleri, b. Ana dilleri ve İngilizce dışında Fakülte Doktora Komitesi'nin kabul edeceği bir dilde okuyup anlama yeterliğim haiz olmaları (Bu şart ilgili Fakülte Doktora Komitesi kararı ile kaldırılabilir). c. Lisans diploması olan öğrencilerin en az 130, yüksek lisans diploması olanların en az 70 kredi saatlik ileri ders görmeleri ve bunların her birinden en az BB notu almaları, d. Doktora çalışması ile İlgili sahalarda bir yeterlik sınavını basan ile vermeleri. Bu sınava girebilmek için yüksek lisans diploması olanlann en az bir, lisans diploması olanların ise en az üç dönemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçirmiş olmalan gerekir. e. özgün ve bilimsel bir araştırma niteliğini taşıyan bir tez hazırlamaları ve bu tezin kabul edilmiş bulunması, f. Tez üzerinde ve ilgili konularda yapılacak sözlü sınavda başarı göstermeleri. DOKTORAYA KAYIT VE ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK USUL : Madde 3 Doktoraya kayıtta ve doktora çalışmalarında aşağıdaki usul izlenir:

7 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 7 a. Doktora öğrencisi olarak kaydolmak isteyen adaylar bir dilekçe ile Kayıt ve Kabul işleri Müdürlüğüne başvururlar ve gerekli formları doldururlar. Kayıt ve Kabul İşleri Müdürlüğü adayın dilekçesini sunmakla yükümlü olduğu belgelerle birlikte ilgili fakülteye gönderir. Fakülte Dekanı bu müracaatı ekleri üe birlikte Fakülte Doktora Kornıtesi'ne iletir. b. Doktora Komitesi adayın müracaatını inceleyerek kabul veya reddeder; gerekirse uygun göreceği koşullarla doktora özel öğrencisi olarak kabul edebilir. Doktora Komitesi gerekli gördüğü hallerde adayın İngilizce dil sınavına tabi tutulmasını isteyebilir. Doktora Komitesi bu hususlardaki kararın Dekanlık kanalıyla Kayıt ve Kabul İşleri Müdürlüğüne bildirir. c. Doktora Komitesi kabul edilen her aday için, adayın çalışmalarını yönetmek, programlarını düzenlemek ve tezine başlatmak üzere, bir öğretim üyesi veya bir komiteyi görevlendirir. d. İkinci maddenin (d) fıkrasındaki süre şartını yerine getirmiş olan aday. Doktora Komitesi'ne başvurarak yeterlik sınavına hazır olduğunu bildirir. Doktora Komitesi aday için sahası ile ilgili en az Uç öğretim üyesinin katıldığı bir smav kurulu oluşturur. Bu sınavda adayın, sahasında ileri seviyede çalışma ve araştırma yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu göstermesi şarttır. Sınav Kurulu bu sınavı birkaç kademede yapabilir. o. Üçüncü maddenin (d) fıkrasında tariflenen yeterlik sınavını basan ile geçiren adayın tez konusu saptanır. f. Doktora tezini yöneten öğretim Uyesince tezi kabul edilen ve Yönetmelikteki gerekli bütün şartlan yerine getirmiş olan doktora öğrencisi tez sınavına girmek istediğini Dekana bildirir ve tezi ile, bu tezin esas noktalannı içeren özetinin daktilo ile yazılmış altı (6) nüshasını teslim eder. Dekan, bu müracaatı en geç iki hafta İçinde Doktora Komitesi'ne iletir; Doktora Komitesi de tezi incelemek ve tez sınavını yapmak üzere Uç veya beş üyeden oluşan bir jüri kurar. g. Bu jüri üyelerinden birinin, öğrencinin çalısmalannı yöneten Profesör, Doçent veya Yardımcı Profesör olması gerekir. Ancak, jüride en az bir Profesörün bulunması şarttır. Jüriye gerekirse Üniversite dışından, sahasında tanınmış bir kimse de üye seçilebilir. h. Jüri, tezi en geç dört ay içinde inceleyerek kabul veya red hu susundaki karannı salt çoğunlukla alır. Jüri tarafından kabul edilen tez iki hafta süre ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mensuplarının in celemesine hazır tutulur. ı. Tezi kabul edilen öğrenci tez sınavına alınır. Bu sınav dinleyicilere açıktır. Jüri, karannı salt çoğunlukla verir ve sonucu Doktora Komitesi'ne bildirir. j. Tez reddedildiği takdirde jüri, öğrenciye yeniden bir tez hazırlamasını veya mevcut tezin tamamlanmasını veya düzeltilmesini gerekçesi ile tavsiye eder. Jüri, yerine getirilmesini gerekli gördüğü diğer koşullan da belirtir. k. Her öğrencinin genel çalışma dununu, doktora öğrencisi olarak Üniversiteye kaydolduğu tarihten itibaren iki yıl sonra, bilahare her yıl Doktora Komitesi'nce gözden geçirilir. Kabul edilebilir nedenlere dayanmaksızın çalışmalar, uzamış veya doktora yeterlik sınavlarında iki kez başarısız bulunmuş veya doktora tezi iki kere reddedilmiş olan öğrencilerin, doktora öğrenciliği ile ilişkilerinin kesilmesi, Doktora Komitesi'nce Üniversite Konseyi'ne Önerilir. DOKTOR UNVANI: Madde 4 Yukarıdaki esaslar çerçevesinde doktoranın bütün safhalarını başarı ile tamamlamış olan öğrencilere tezin ciltlenmiş altı (6) nüshasının tesliminden sonra, Üniversite'ce Doktor unvanı (Ph. D.) verilir ve doktora diplomasında adayın doktora aldığı bilim dalı belirtilir. DOKTORA KOMİTESİ : Madde 5 Her Fakültede Doktora Komitesi, Dekanın Başkanlığında, doktora programı olan Bölümlerin birer temsilcisinden oluşur. Her Fakülte Doktora Komitesi bu Yönetmelik çerçevesinde doktora çalışmalarının ayrıntıları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapar. DOKTORA HARÇLARI: Madde 6 Doktora çalışmalan için öğrencilerden alınacak harçlann türünü ve miktarını Rektörlük saptar ve uygular. ÖĞRENCİLİK HAKLARI: Madde 7 Doktora öğrencileri, disiplin işleri bakımından «Orta Doğu Teknik Üniversitesi Disiplin Yönetmeliği» hükümlerine, devam ve öğrencilik haklan bakımından «Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş Öğretim ve Sınav Yönetmeliği» nin ilgili hükümlerine YÜRÜRLÜK: tabidirler. Madde 8 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, halen uygulanmakta olan «Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Yönetmeliği» yürürlükten kaldınlmıştır. Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 24/8/1975 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticari Bilimler Fakültesi Lisans Kademesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Ek Yönetmeliğin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ek Yönetmelik Madde 1 Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi Lisans Kademesi öğretim ve Smav Yönetmeliğine Ek Yönetmelik'in 2. maddesi, Üniversite Senatosunun 2/9/1975 gün ve 95/8 sayüı karan ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2 Bu Ek Yönetmelik öğretim yılı öğrencüerine de uygulanır. Madde 2 Bu Ek Yönetmeliği İktisadî ve Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı yürütür. Ankara Valiliğinden: Ankara İli Özel İdare Kuruluşunda 657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı Kanuna göre çalışan Avukatlara 1389 sayılı Kanuna göre verilecek vekâlet ücreti ile ilgili Yönetmeliği tadil eden tevzi Yönetmeliği Madde 1 Ankara Valiliği (Özel İdare ile bu bütçeye bağlı kuruluşlar) leh ve aleyhine açılmış veya açılacak davalardan ve yapılacak takiplerden dolayı iş, tamamen veya kısmen Özel İdare lehine neticelendiği takdirde kaza ve icra mercii veyahut icra memurluklannca takdir olunan Avukatlık ücreti aşağıdaki esaslar dairesinde Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve dava ve takip işlerinin neticelenmesinde yardımcı olan özel İdare Hukuk Servisi kalemi mensuplarına tevzi olunur. takdir odüip tahsü olunan vekâlet ücretlerinden, Madde 2 Hüküm veya a) % 70' i Müşavir ve Avukatlara (Eşit olarak), b) 'o 30'u Avukatlara gerek takip gerekse icra işlerinde yardımcı olan personel ile Avukatlık Bürosunda çalışan personele (Eşit olarak) tevzi olunur. Madde 3 Takdir ve tahsil olunan ve özel İdare Muhasebe Müdürlüğünce ait olduğu hesaba irat kayıt olunan vekâlet ücreti, tanzim olunacak verile emirlerine müsteniden özel İdare Hukuk Servisince gösterilecek mutemet vasıtasiyle Muhasebeden alınarak yukandaki esaslar dairesinde alâkalılara tevzi olunur. Madde 4 özel İdare Hukuk Müşavirliğine yeniden tayin olunacak Müşavir ve Avukatlar ile Kalem Memurları, Hizmetlilerinin sevketmodikleri zamana taalluk etmesi itibariyle vazifeye başlayışları tarihten itibaren (1) bir yıllık sürelerini doldurmadıkça hiç bir surette ücretinden pay alamazlar. bulunan vekâlet Madde 5 İşbu Yönetmelik 1973 mail yılı içinde göreve alınmış avukatlarla, konu ile ilgili diğer büro personeline de şamildir. Madde 6 Vekâlet ücreti tevziatından faydalanmakta iken herhangi bir surette görevden ayrılmış olanlar tevzi edilecek vekâlet ücreti hisselerini ayrılışları tarihinden itibaren (1) bir yıl süre ile almaya devam ederler. Madde 7 Özel İdare Hukuk Servisinde görev yapanların unvan değişikliği bu kişiler hakkındaki Yönetmeliğin tatbikine mani değildir. Madde 8 Her yıl tevzi edilecek vekâlet ücretlerinin mecmuu birinci derecenin birinci kademesinin brüt maaşımn yıllık tutarının <'o 30 nu geçemez. Madde 9 Bu Yönetmelik hükümleri 1/3/1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Valisi yürütür.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından : Kamulaştırma Karşılığı Borç Senedi veya Hisse Senetleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik Amaç: Madde 1 25'6'1973 tarih ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı, kamulaştırma karşılığının kanunun 40 ıncı, 42 nci maddelerine göre takside bağlanacak miktarları için ada (nama) yazılı borç senedi verilmesi ile kamulaştırma karşılığının tamamı veya yüzde kırkının ada yazılı hisse senetleri verilmek suretiyle ödenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir. Kapsam : Madde 2 Bu yönetmelik, kamulaştırma karşılığının takside bağlanmış olan miktarları için hak sahibine ada yazılı borç senedi verilmesi veya kamulaştırma karşılığının tamamı ya da yüzde kırkının Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen şartlarla hak sahibine ada yazılı hisse senetleri verilmek suretiyle ödenmesine ilişkin esasları, borcun aslı ve faizleri ile hisse senetleri temettünün ödeme zamanını ve bu konuyla ilgili diğer hususları kapsar. Tanımlar : Madde 3 Bu Yönetmeliğe göre: a) Müsteşarlık: 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile kurulmuş olan Toprak ve Tarım Reformu b) Kanım : 25/6/1973 tarih ve 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığıdır Kanunudur. c) Borç senedi: Müsteşarlıkça aşağıdaki hükümlere göre çıkartılacak kamulaştırma karşılığının takside bağlanmış miktarları için hak sahibine verilen ada yazılı senettir. d) Hisse senedi: Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen şartların mevcudiyeti halinde, kamulaştırma karşılığı için hak sahibinin istemine uygun olarak Müsteşarlıkça sağlanıp hak sahibine verilen ve hissedarlık hakkını temsil eden ada yazılı senettir. e) Hak sahibi : Arazisi 1757 Sayılı Kanun uyarınca kamulaştırılmış bulunan ve kamulaştırma karşılığı için kendisine borç senedi hisse senetleri verilecek olan kimsedir. f) Kanuni mümessil : Hak sahibinin veli veya vasisidir. BİRİNCİ Borç senedinin çıkartılması: BÖLÜM Borç senedi ile ilgili hükümler veya Madde 4 Müsteşarlık, arazisi kamulaştırılmış bulunan hak sahiplerine, Kanunun 40 ıncı ve 42 nci maddelerine göre kamulaştırma karşılığının takside bağlanmış miktarları için verilmek üzere şekli aşağıda belirtilmiş olan ada yazılı borç senetleri çıkartmaya yetkilidir. Müsteşarlık, borç senedi ve taksit kuponlarından kaç adet bastırılacağını, bunların nerede ve ne şekilde muhafaza edileceğini ve borç veya hisse senetlerinin verilmesine ilişkin hizmetlerin Müsteşarlık örgütünün hangi birimince yürütüleceğini Borç senedinin şekli: kararlaştırır. Madde 5 Borç senedi, örnekleri bu Yönetmeliğe eklenmiş bulunan ve biri asıl difteri suret olmak üzere iki nüsha «borç senedi» ile taksit adedine yetecek kadar «taksit şeklindedir. kuponlarımdan oluşan bir cüzdan Her borç senedinin aslı, sureti ve senede cilt halinde raptedilmiş bulunan taksit kuponlarının üzerinde aynı seri numarası bulunur. Borç senedi ve taksit kuponlarının seri numaraları teselsül eder. Borç senedinin aslı açık yeşil, sureti beyaz, taksit kuponları İse açık pembe zemin üzerine ve örneğine uygun biçimde senedinin sureti üzerinde suret yazısı bulunur. bastırılır. Borç Borç senedinin sureti ile taksit kuponları gerektiği zaman cüzdandan kolayca kopartılabilecek tarzda hazırlatılır. Borç senedinin doldurulması : Madde 6 Hak sahibine verilecek borç senedinin aslı ve sureti Müsteşarlıkça mürekkepli kalemle doldurulur. Suret cüzdandan kopartılarak özel dosyasında saklanır. Taksit kuponları üzerindeki hanelerden hak sahibinin kimliğine, kamulaştırma karşılığının takside bağlanmış miktarına, ödenecek taksit tutarına ve taksidin ödenme zamanına ilişkin olanlar da aynı şekild? mürekkepli kalemle ve cüzdan hak sahibine verilmeden önce doldurulur. Taksit kuponundaki diğer haneler, her taksidin ödenmesi ödemeyi yapan birim tarafından mürekkepli kalemle doldurulur. sırasında Hak sahibine ödenecek taksit tutarı. Kanunun 41 ıncı maddesindeki esaslar dikkate alınarak, kamulaştırma karşılığının peşin ödenen kısmından arta kalan miktarın ondokuza bölünmesiyle tespit edilir. Ancak, her taksit otıızbin liradan az olamaz. Bölme işlemi sonucunda bulunan miktar otuzbin liradan az olursa, oluzbin liraya iblâğ edilerek tespit olunur. Borç senedinin hak sahibine verilmesi: taksitlerin adedi her taksit Madde 7 Müsteşarlıkça hazırlanan borç senedinin aslı, sureti ve taksit kuponlarını havi cüzdan bir imza cetveli ile birlikte Bölge Başkanlığına gönderilir. Bölge Başkanlığı hak şahinlerini davet ederek kendilerine taksit kuponları üzerindeki «hak sahibinin + atbik imzası» hanesini ve cetveli imzalattıktan sonra cüzdanı teslim eder. Bölge Başkanlığı Müsteşarlıkça gönderilmiş olan cüzdanların dağıtımı bittikten sonra imza cetvelini Müsteşarlığa İade eder. tmza cetveli, ilgili birim tarafından tutulacak özel dosyasında Taksitlerin ödenmesi : Madde 8 Her taksit ait olduğu yılın 1 Temmuz saklamr. tarihinden itibaren ödenir. Taksitlerin ödenebilmesi için, hak sahibinin, kendisine verilmiş olan ve borç senedi ile taksit kuponlarını havi bulunan cüzdanla birlikte Bölge Başkanlığına bizzat veya kanuni mümessili vasıtasıyla başvurması gerekir. Bölge Başkanlığı ibraz edilen taksit kuponunun boş kısımlarım doldurur, ödenecek miktarı havi banka çekini imza karşılığı hak sahibine verir ve ödemesi yapılan takside ait kuponu cüzdandan kopartarak Müsteşarlığa gönderir. Ödemesi yapılmış olan takside ait kuponlar ilgili birim tarafından tutulacak özel dosyasında saklanır. Faizlerin hesaplanması : Madde 9 Her 'aksit ile birlikte, bakiye alacağa bir önceki yıl için ödenecek faiz tutarı da hesaplanır. Faizin hesaplanmasında uygulanacak faiz oranı, Devletçe vadeli mevduata ödenmesi kararlaştırılmış olan ve o yıl yürürlükte bulunan faiz oranından daha yüksek kaydıyla, Maliye Bakanlığı ve Müsteşarlıkça müştereken tespit Ancak, kamulaştırma karşılığının olmamak olunur. takside bağlanmasından ilk taksidin ödenmesi anma kadar geçen süre bir yıldan az ise, faiz geçen süreye göre hesaplanır. Faizlerin ödenmesi: Madde 10 Her taksite bakiye alacağa bir önceki yıl için 9 uncu maddede öngörülen şekilde yürütülecek faiz de eklenerek ödenir. Ancak, bakiye alacağa yürütülmüş olan faizlerin toplamı anaparayı aşamaz, ödenen faizlerin tutarı anapara miktarma ulaştığı takdirde, bakiye için faiz ödenmez. Faiz gelirinin vergilendirilmesi : Madde 11 Her yıl ödenecek faiz tutarından bu tutara isabet eden gelir vergisi miktarı Bölge Başkanlığınca hesaplanarak hak sahibine öden:cek miktardan indirilir ve Gelir Vergisi Kanununun 96, 98 ve 119 uncu maddelerine göre Vergi dairesine yatırılır. Vergi makbuzları Müsteşarlığa gönderilir. Devir yasağı: Madde 12 Borcun aslı, taksitleri ve faizleri hak sahibi tarafından başkalarına devir ve temlik edilemez. Ancak, mirasa ilişkin hükümler saklıdır. Zaman aşımı: Madde 13 Hak sahibine ödenecek taksitler vade tarihinden itibaren on yılda, faizler beş yılda zaman aşımına uğrar. Borç senedinin ziyıı: Madde 14 Hak sahibi, borç senedini veya taksit kuponlarını yahut senet ve kuponları havi cüzdanı zayi ettiği takdirde, mahkemece bunların iptal edildiğine dair karar getirmedikçe yenisinin talep edemez. verilmesini

9 30 EYLÜL 1975 ("Resmi Gazete) Sahife : 9 Borç senedinin yıpranması: Madde 15 Hak sahibine verilmiş olan borç senetli vcva taksit kuponları yahut senet ve kuponları havi cüzdan, kullanılması mümkün olmıyacak derecede yıpranmış ise, hak sahibinin talebi üzerine kendisine Müsteşarlıkça yenileri verilir. Eski senet, kuponlar veya cüzdan iptal edilerek özel dosyasında saklanır. İKİNCİ BÖLÜM Hisse senetleri ile ilgili hükümler Hisse senedi ile ödeme : Madde 16 Arazisi kamulaştırılmış bulunan hak sahibine, istediği takdirde kamulaştırma karşılığının tamamı, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kamu sınai teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senetleri verilmek suretiyle ödenir. Hak sahibi kamulaştırma karşılığının yüzde kırkının toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak sınai teşebbüslerden Bakanlar Kurulunca tespit edilecek olanların hise senedi ile ödenmesini istediği takdirde, kendisine istemine uygun olarak Müsteşarlıkça sağlanacak hisse senetleri verilir. Ancak kamulaştırma karşılığının tamamının k.ımu Mnai teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senetleri ile karşılanması halinde, hisse senedi verilemiyccek miktardaki bakiye meblâğ, senetlerin hak sahibine teslimi ânında peşin olarak ödenebilir. Kamulaştırma karşılığının yüzde kırkının toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak sınai teşebbüslerin hisse senetleriyle karşılanması halinde, hisse senedi verilemiyecek miktardaki bakiye meblâğ ise, nakit olarak ödenecek son taksitten bir evvelki taksitle birlikte tediye edilir. İstemde bulunma : Madde 17 Hak sahibi, kamulaştırma karşılığının tamamının veya yüzde kırkının kendisine hisse senetleri verilmek suretiyle ödenmesini isteyip istemediğini, Müsteşarlıkça hazırlanacak «istek formu» nu doldurarak Bölge Başkanlığına veya Müsteşarlığa vermek veya göndermek suretiyle belirtir. Hak sahibi, kamulaştırma karşılığının hisse senetleriyle ödenmesini İstediği takdirde, Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilmiş olan kamu sınaî teşebbüsleri veya iştirakleri ile toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak sınai teşebbüslerden hangisine ait ve ne miktarda ada yazılı hisse senedi talep ettiğini istek formunun ilgili kısımlarını doldurmak suretiyle belirtilr. Ancak, kamu sınai teşebbüsleri veya iştiraklerinin ada yazılı hisse senetlerini talep edebilmek için, talebin kamulaştırma bedelinin tamamını; toprak ve tarım reformu bölgelerinde veya kalkınmada öncelikli yörelerde kurulacak sınaî teşebbüslerin ada yazılı hisse senetlerini talep edebilmek için, talebin kamulaştırma bedelinin en az yüzde kırkını kapsaması şarttır. Hisse senetlerinin Müsteşarlıkça sağlanması: Madde 18 Müsteşarlık, Bölge Başkanlığı veya doğrudan doğruya hak sahibi tarafından gönderilmiş olan istek formlarından hak sahiplerinin Bakanlar Kurulunca tespit edilen teşebbüslerden hangilerinin ne miktarda hisse senedini talep ettiğini tespit ederek ilgili kuruluşlardan bunları hak sahiplerine verilmek üzere sağlar. Müsteşarlık hisse senetlerini alacağı her teşebbüs ile bu konuda bir anlaşma düzenler. Hisse senetlerinin hak sahiplerine verilmesi: Madde 19 Müsteşarlıkça yukarıdaki madde uyarınca sağlanmış olan hisse senetleri, ilgili hak sahibine bir tutanak düzenlenmek ve hak sahibine imzalatılmak suretiyle teslim edilir. Hisse senedinin tesliminden itibaren hak sahibi ile hisse senetlerinin ait olduğu kuruluş arasındaki hukukî ilişki genel hükümlere tabi olur. Temettü garantisi: Madde 20 Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hak sahibine kamulaştırma karşılığının tamamı için verilmiş bulunan hisse senetlerine Devletçe ondokuz yıl süreyle yılda, yüzde sekiz temettü garantisi tanınır ve yüzde sekiz temettü her türlü vergi, harç ve resimden muaftır. Yüzde sekizin üzerinde temettü dağıtıldığı takdirde yüzde sekizden fazla temettü hakkında vergi, resim, harç yönünden ilgili kanun, hükümler uygulanır. Müsteşarlık, hisse senetlerinin ait olduğu kuruluşlardan her yıl temettü dağıtımı ile ilgili bilgi ve belgeleri ister. İlgili kuruluşun o yıl yüzde sekizden daha az temettü dağıttığı veya hiç temettü dağıtmadığı tospit edilirse dağıtılan temettü oranı ile yüzde sekiz arasındaki fark veya hiç dağıtılmadığı takdirde yüzde sekiz oranındaki temettü hak suhabiııc Müsteşarlıkça Hak ödenir. sahibi hisse senetlerini ahara devrederse Devletin yıllık yüzde sekiz temettü garantisi devredilen senetler için Muafiyet: Madde 21 ÜÇÜNCÜ Diğer BÖLÜM hükümler kalkar. Müsteşarlıkça çıkarılacak borç senetleri ve taksit kuponları ile buna ilişkin bilcümle işlemler vergi, harç ve resimden muaftır. Hak sahipleri sicili: Madde 22 Müsteşarlık, kendilerine borç senedi veya hisse senetleri verilmiş olan hak sahipleriyle ilgili olmak üzere bir «hak sahipleri sicili» tutar. Bu sicilin şekli ve münderecatı Müsteşarlıkça tespit Maliye bakanlığına bildirme ; edilir. Madde 23 Müsteşarlık, her yıl hak sahiplerine ödenecek taksit ve faizlerin tutarını hesaplıyarak nakit ihtiyacının karşılanabilmesi durumu en geç o yılın Mart ayı içinde Maliye Bakanlığına Bölge Başkanlığının kıldırılmış olması: bildirir. Madde 24 Toprak ve Tarım Reformu Bölge Örgütünün kaldırılması halinde, bu Yönetmelikle Bölge Başkanlığına verilmiş olan görevler Müsteşarlıkça tespit edilecek Yürürlük: esaslara göre yürütülür. Madde 25 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe Yürütme : girer. Madde 26 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanlığı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı birlikte yürütürler. T. C. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Kamulaştırma Karşılığı İçin Müsteşarlığı Borç senedi için Seri No: 0001 Borç miktarı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, kamulaştırma karşılığı olarak yukarıda yazılı ( ) TL. lık alacağı hak sahibi ( )'e, bu senede ekli taksit kuponlarında yazılı tarih ve miktarlarda, bakiye alacağa yürütülecek faiz ile birlikte ödemeyi taahhüt eder. İşbu borç senedinin tibarî değeri, her taksit ödendikçe anapara tutarı kadar azalacaktır. Bu borç senedi ve taksit kuponları devir ve temlik Tanzim tarihi: edilmez. başkalarına Müsteşar T. C. Seri No : 0001/1 Başbakanlık Kamulaştırma Karşılığı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı İçin Taksit Kuponu Hak sahibinin adı ve soyad : Ödeme tarihi Kamulaştırma karşılığının takside bağlanan miktarı : TL. Hak sahibinin Ödenecek taksit miktarı ; TL. imzası Bakiye alacak miktarı : TL. Faiz oranı : TL. Bakiye alacağa faiz tutarı Faiz gelirinden ödenecek kesilecek gelir vergisi tutarı : TL. Hık sahibine ödenecek miktar : TL. Yukarıda yazılı meblağ hak sahibine / /19 tarih ve numaralı TL Bankası çeki ile ödenmiştir. Fon Saymanı Bölge Başkam Hak sahibi

10 Sahife : 10 (Resmi Gazete) 30 EYLÜL 1975 Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden: Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği I. BÖLÜM Genel Hükümler Giriş : Madde 1 Bu Yönetmelik 30/11/1974 gün ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 4. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kapsam : Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri, özel olarak ayrıca belirtilmediği takdirde. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 1. madde kapsamma giren, radyasyon kaynaklarım her ne maksatla olursa clsun alan, elinde bulunduran, kullanan, imâl, istihsal, ithal ve ihraç eden, ticaretini, ambalajlanmasını, depolanmasını, taşınmasını, radyoaktif artıkların zararsız hale getirilmesi işlerini yapan özel ve tüzel kişilere uygulanır. Tanımlar: Madde 3 Bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin anlamları. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde tanımlandığı gibi olup, bunlar dışında kalan diğer bazı terimlerin anlamları aşağıda verilmiştir. İlave olarak V., VI, VIII., IX. Bölümlerde de tarifler verilmiştir. la) Tüzük: Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü anlamım ifade eder. (b) Yönetmelik: Radyasyon Sağüğı ve Güvenüğ* Yönetmeliği anlamım ifade eder. (c) Yetkili Makam: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından T. C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu'nu üade eder. (d) İzin: Ayrıca belirtilmediği takdirde, bu Yönetmeüğin II. Bölümü gereğince Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğince verilen müsaade belgelerini üade eder. (e) Kişi veya şahıs: Bu Yönetmeüğin uygulanması bakımından her çeşit özel ve tüzel kişiler arüarnına gelir. (f) Nükleer Ham Maddeler: Uranyum ve toryum elemanlarının her çeşit fiziksel ve kimyasal şekilleri ile ağırlığının on binde üçü ( 0/ 0.03) oranında veya daha fazla uranyum veya toryum, veya bunların karışımım ihtiva eden madde cevherleridir. (g) Arıtılmamış Nükleer Ham Madde: Topraktan çıkarıldıktan sonra hiç bir işleme tâbi tutulmamış nükleer maden cevherleridir. (h) özel Nükleer Maddeler: Plütonyum ve uranyum ile 233 veya 235 izotopları bakımından zenginleştirilmiş uranyum elemanı veya bileşikleridir. Nükleer ham maddeler, özel nükleer madde sayılmazlar. (i) Nükleer Yan Ürünler: özel nükleer maddelerin üretimi veya kullanılması sırasında meydana gelen veya nükleer ışınlara maruz kalmak suretiyle radyoaktif hale gelen veya getirilen bütün radyoaktif maddelerdir. (j) Kapalı Kaynak: Normal kullanma koşulları altında, en şidı/etli dış etkilere dayanabüecek ve içindeki radyoaktif maddenin sızmasını veya dağılmasını önleyecek şekilde bir kapsül içine kapatılmış radyoaktif madde anlamına geür. (k) Açık Kaynak: Normal çalışma koşulları altında dahi, içinde bulunduğu kabın sızdırması veya kırılması sonucu etrafa dağüarak kontaminasyon meydana getirebilen radyoaktif maddelerdir. (1) Radyasyon Dozu: Bir radyasyon kaynağı tarafından yayınlanan veya madde tarafından absorblanan radyasyon miktarı veya enerjisidir. (m) Radyasyon Doz Şiddeti: Bir radyasyon kaynağı tarafından birim zamanda yayınlanan veya madde tarafından absorblanan radyasyon miktarı veya enerjisidir. (n) Roentgen (R): Işınlama dozu birimi olup, normal koşullar altında (Ö C veya 760 mm civa basmemda) 1 cm' ( g) hava içinde 1 elektrostatik yük birimine (1 e. s. b.) (veya 2.58 x 10-4 Coulomb/Kg. hava) eşit x veya gamma ışmı miktarıdır. (o) Rad (rad): Absorblanmış radyasyon dozu birimi olup, ışınlanan maddenin gram başına 100 erg'lik bir enerji absorblanması (veya 10- joule/kg.) meydana getiren herhangi bir (elektromanyetik veya parçacıklı) radyasyon miktarıdır. 2 (p) Rem (rem): Biyolojik doz birimi olup, absorblanması sonucu canlılarda 1 Roentgen veya 1 rad'lık x veya gamma ışını tarafından meydana getirilen aynı biyolojik etkiyi hasü eden herhangi bir radyasyon dozudur. eğitim ve tecrübeye sahip kişilerdir. (v) Radyasyon Korunması Teknisyeni: Radyasyon güvenliği ve korunması ile ilgiü bütün hizmetlerin yürütülmesi için gerekü özel bilgi ve eğitime sahip oldukları Atom Enerjisi Komisyonunca onaylanmış tek nik elemanlardır. (r) Meslek; Radyasyon Dozu: Kontrollü bir alanda çalışan veya görevi icabı yaptığı iş nedeniyle kişilerin maruz kaldıkları radyasyon dozlarıdır. Kişilerin, hastalıklarının teşhis veya tedavisi nedeniyle mariz kaldıkları radyasyon dozları meslek; radyasyon dozu sayılmaz ve bu şekilde maruz kaldıkları dozlar, mesleki radyasyon dozlarına ilâve edilmez. (s) Radyasyon Monitoringi: Radyasyon korunması bakımından iyonlaştırıcı radyasyonların ve radyoaktü kontanünasyonun varlığını ortaya çıkarmak, şiddet ve kapsamalarım tayin etme işlemidir. Alan monitoringi ve Personel Monitoring olmak üzere iki çeşit rad' yasyon monitoringi vardır. (t) Radyasyon Korunması Uzmanı: Üniversite öğrenimi üzerine radyasyon korunması alanında er az bir yıl süreli özel uzmanlık eğitimi görmüş ve bu uzmanlıkları Atom Enerji'ü Komisyonunca onaylanmış kişilerdir. Sağlık Fizikçileri ve Hastane Fizikçileri Radyasyon Korunması Uzmanlarıdır. (u) Radyasyon Korunması Görevlisi: Radyasyon kaynakları ile çalışanlar için gerekli korunma ve güvenlik tedbirlerini alacak özel bilgi, Sağlık Fiziği ve Hastahane Fiziği Teknisyenleri, Radyasyon Korunması Teknisyenleridir. (y) Radyoaktif Kontaminasyon: İnsan ve diğer canlılarla, eşya ve malzemenin radyoaktif maddelerle istenmeyen bir bulaşmasıdır. (z) Dekontaminasyon: Radyoaktif bulaşmanın eşya ve canlılara önemli bir zarar vermeden temizlenmesidir. (aa) Radyasyon Tesisi: Radyasyon kaynaklarının, kullanıldığı, imâl edildiği, taşındığı, depo edildiği veya zararsız hale getirildiği yerlerdir. (bb) Havadaki Radyoaktif Madde: Hava içine toz, duman, sis, buhar veya gaz olarak dağılmış herhangi bir radyoaktif maddeyi üade eder. (cc) Havasmda Radyoaktif Madde Olan Alan: i : Havasında IV. Bölüm EK/A Tablo I. Sütun 1 de belirtilenden fazla konsantrasyonda radyoaktif madde olan çalışma alanları veya, ü: Havasında bir haftalık çalışma süresinde Bölüm - IV EK/A. Tablo - 1 Sütun - l'de belirtilen değerlerin % 25 ini geçen çalışma alanlarıdır. (dd) İnsanlara Uygulama: Radyasyonun tıbbi maksatla insanlara haricen veya dahilen uygulanmasıdır. Muafiyetler ve İstisnalar: Madde 4 Kişilerin veya kamunun sağlık ve güvenliğine veya mallarına bir zarar gelmemesi şartiyle, yetkili makam, bir müracaat üzerine veya doğrudan doğruya bu Yönetmeükçe öngörülen hususlarda bazı muafiyet ve istisnalar tanıyabiür. Radyasyon Korunması Görevlisi ; Madde 5 Radyasyon kaynaklan ile çalışan her tesis veya işyerinin izin sahibi, sorumlu bulunduğu tesis veya işyerinin, çevresinin ve çalışanların radyasyon güvenliği ve korunması ile ilgili hizmetlerini yürütmek üzere bir Radyasyon Korunması Görevlisi atayacaktır. Bir Radyasyon Korunması Uzmanı veya en az radyasyon korunması alanında özel eğitim görmüş bir kişi olan bu Radyasyon Korunması Görevlisi, izin sahibine karşı sorumlu olup yetkili makama karşı nihai sorumluluk, İzin sahibine aittir. Korunma Planları: Madde 6 Kurulması tasarlanan radyasyon tesisleri ile bu tesislerde yapılması öngörülen işlemlere ait plan ve projeler, inşaata başlamadan önce Atom Enerjisi Komisyonunca incelenerek onaylanmalıdır. AEK'cı» yapılacak incelemede, tesisde meydana gelebilecek kaza çeşitlerinin özellikleri, büyüklük mertebeleri meydana gelebilme olasılıkları ve sonuçlan İle bunlan önleyici tedbirlerin tam bir değerlendirilmesi yapılarak söz konusu plan ve projeler kabul veya reddolunacaktır. Madde 7 Bir radyasyon cihazı veya tesisinin işletmeye açılmasından önce yetkili Makamın bir uzmanmca onaylanmış projelere uygunluğu incelenecek; zırhlama ve işletme koşullarının. Radyasyon Korunması Standardları ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre gerekli korumayı sağlayıp sağlamadığı yapılacak kontrollerle saptanacaktır.

11 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 11 Kontrollü Alanların Tesisi: Madde 8 Radyasyon tesislerinde çalışan kişileri radyasyon ve radyoaktif maddilerin zararlı etkilerinden korunmak için, Radyasyon Korunması Uzmanlarınca gerekli görülen yerlerde Kontrollü alanlar ıesis olunacaktır. Kontrollü alanlar, içine girilmesi ve dışarı çıkılması kontrol altında bulundurulan alanlar olup yıllık Maksimum Müsaade edilen Seviyenin 3/10'undan fazla doz almması olasılığı bulunan yerlerde tesis edilecek ve herkes tarafmdan kolayca görülecek şekilde işaretlenecektir. Korunma Teçhizat ve Malzemeleri : Madde 9 Radyasyon kaynakları ile çalışan işlerlerinde gerekli radyasyon korunması teçhizat ve malzemesi hazır bulundurulacak ve bunların gerektiği şekilde kullanılmaları sağlanacaktır. Çalışma koşulları ve korunma teçhizatı periyodik olarak gözden geçirilerek gereken durumda olmaları sağlanacaktır. Ek Hükümler: Madde 10 Kamu sağlığı ve güvenliğine veya mallarına karşı meydana gelecek tehlike ve zararları önlemek veya azaltmak amacıyla, yetkili makam, ruhsat sahiplerine ve müracaatçılara, Bu Yönetmelik hükümleri dışında gerekli ve uygun gördüğü ek hükümleri getirebilir. T. C. BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİ RADYVSYON SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE RADYOİZOTOP KULLANACAKLAR İÇİN MÜRACAAT FORMU 1. Müracaatçmm adı, soyadı 2. Adresi ve telefon numarası: veya unvanı: 3 Müracaatçının bir yıl içinde kullanacağı radyoaktif maddenin cins ve miktarları: 4. Radyoaktif maddelerin temin edildiği yerler: Aykırı Davranışlar ve Önleyici Tedbirler: Madde 11 Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet ve davranışlar halinde Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 11. maddesi hükümleri uygulanacaktır. 5. Radyoaktif maddelerin hangi maksat ve şekillerde kullanıldığının kısa bir tarifi: Müracaat Mercileri : Madde 12 Bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili her türlü müracaat, Yetkili Makama veya Yetkili Makamca belirtilen mercilere yapılır. Yürütme: Madde 13 Bu Yönetmelik hükümleri Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonunca yürütülür. II. BÖLÜM KAYIT Kapsam : Madde 14 Bu Bölüm Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü'- nün 1. Madde kapsamına giren radyasyon kaynakları ile bu radyasyon kaynaklarının bulunduğu tesislerin kayıt işlemleri ile ilgilidir. İzin alınmasına esas olmak üzere doldurulması gereken kayıt formları II. Bölüm Ek. A, B, C de gösterildiği gibidir. 4 Nüsha olarak doldurulur. Kayıt formları yetkili makamdan yazılı olarak istenir. T. C. BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİ RADYASYON SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ RADYASYON CİHAZLARI MÜRACAAT FORMU (*) Müracaatçının adı, soyadı 2. Adresi ve telefon numarası: veya Unvanı: 3. Cihazın satm veya devralındığı tarih: 4. Cihaz hangi amaçlarla kullanılmaktadır : ** İmal eden firma: Cihazın özellikleri: Markası ve Modeli: Seri No. 6. Maksimum KV: 7. Maksimum ma: 8. Cihazın bulunduğu mahallin açık adresi : Şehir; Müessese : Servis veya Bölüm : Oda No.: Yukarda özellikleri belirtilen cihaz için Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Radyasyon Sağlığı Tüzük ve Yönetmeliğinde öngörülen şartlar ve güvenlik kurallarna uygun olarak tesis ve kullanmayı taahhüt etmek şartı ile gerekli ruhsatın verilmesini müsaadelerine sunarım. Tarih Yetkili imza "* Her cihaz için ayrı form ve dört nüsha olarak doldurulacaktır. ** Teşhis, derin veya sathi tedavi, diş hekimliği, mobil taşınabilir endüstnyel ve diğer. ^^^^^^^^ 6. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği ile yükümlü şahsın isim ve niteliği: Yukarda özellikleri belirtilen radyoizotopları Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Radyasyon Sağlığı Tüzük ve Yönetmeliğinde öngö Tarih Yetkili imza T. C. BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİ RADYASYON SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ KAPALI RADYOAKTİF MADDE İHTİVA EDEN KAYNAK VE CİHAZLAR İÇİN MÜRACAAT FORMU* 1. Müracaatçmm adı, soyadı 2. Adresi ve telefon numarası: veya Unvanı: 3. Marka ve firması: Model : Seri No. Cihaz veya kaynağın satm veya devralındığı tarih: 5. Cihaz veya kaynak hangi amaçlarla kullanılmaktadır. 6. Radyoaktif maddenin cinsi ve aktivitesi (Curie) 7. Bir metre mesafedeki radyasyon şiddeti (faydalı huzme: R/saat, R/dakika veya R/saniye) 8. Radyoaktif maddenin kimyasal şekli: 9 Radyoaktif maddenin fiziksel şekli: rülen şartlar ve güvenlik kurallarına uygun olarak tesis ve kullanmayı taahhüt etmek şartı ile gerekli ruhsatın verilmesini müsaadelerine sunarım. Yukarda özellikleri belirtilen radyoaktif kaynak/cihazın Başbakanlık Atom Enerjis Komisyonu Radyasyon Sağlığı Tüzük ve Yönetmeliğinde öngörülen şartlar ve güvenlik kurallarına uygun olarak tesis ve kul lanmayı taahhüt etmek şartı ile gerekli ruhsatın verilmesini müsaadele rine sunarım. Tarih Yetkili imza Her kaynak veya cihaz için ayn bir form doldurulacaktır.

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Adalet Bakanlığından: Ağustos 1975 sonuna kadar sürelerini bitirip Yüksek Savcılar Kurulunca yükselmelerine karar verilen cumhuriyet savcı ve yardımcıları ile bu sınıftan sayılanlara ait sıra defteri Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişen 40 ıncı maddesinin son metni gereğince aşağıda gösterilmiştir. SAVCILIK SINIFI 2 nci derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Sıra SicU No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti 1 15(156 Namık Benli Muharrem Nejat Savaş Enis Can Sait Rezaki Dr. Mustafa Tören Yücel Yusuf Soydaş Şevki Levent Adnan Hamzaoğullan Hüseyin Kâzım Türkay Hulusi Güney Süleyman Ünal Aktan İsmail Uygun Ahmet tlban Gökmen Altan Daltaban Hasan Sırrı Çenit Mehmet Ünaldı Osman Kösebalaban nci derecede tercihan yükselmeğe lâyık olanlar Fuat Topuz Suat Mengi Cahit Yahşi Kemâlettin Koç Edip Özyörük 14R84 Şükrü Özdemir Osman Cücük 2 nci derecede yükselmeğe lâyık olanlar Mehmet Tarhan Salih Hayrî Hızlı Ayhan Yüksel C. Başsavcı Yar. Adalet Müfettişi Adalet Müfettişi Hukukişleri G. Md. Baş. Yrd. ve 1. Şb Md. Ceza ve Tev. Ev. G. Md. Baş. Yar. ve Şb. Md. Ankara C. Savcı Yar. İzmir C. Savcı Yar. Ankara C. Savcı Yardımcısı istanbul C. Sav. Yar. Bursa C. Savcı Yar. Bartın C. Savcı Yar. Mersin C. Savcı Yar. Ardahan C. Savcısı İskenderun C. Savcı Yar. Burdur C. Savcı Yar. Aksaray C. Savcı Yar. Kayseri C. Savcı Yar. Gümüşhane C. Savcı Yar. Nazilli C. Savcı Yar. Manisa C. Savcı Yar. Midyat C. Savcı Yar. İzmir D. M. Mah. C. Sav. Yar. Merzifon C. Savcı Yar. istanbul C. Savcı Yar. K. Maraş C. Savcı Yar. Bozüyük C. Savcı Yar. Lapseki C. Savcısı 3 üncü derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Alaattin Yaman Düzce C. Savcı Yar Atilla Yereli Tarsus C. Savcı Yar Şenol Ayter Keskin C. Savcı Yar Mehmet Yavuz Denizer Torbalı C. Savcı Yar Erdem Okan Kozan C. Savcı Yar Erdoğan Yakıcı Burdur C. Savcı Yar Ferzan Çitici Eskişehir C. Savcı Yar Hasan Fahri Baykan Gönen C. Savcısı Hüseyin Gönül Karamürsel C. Savcı Yar Ali Baykal İzmir C. Savcı Yar. 3 üncü derecede tercihan yükselmeğe lâyık olanlar Ziya Coşkunoğlu Kula C. Savcısı Ahmet Yener Bediz Kırklareli C. Savcı Yar Atilla Oğuz Kırkağaç C. Savcı Yar Ahmet Seyfettin Erdem Ceyhan C. Savcı Yar Celâl Ruhi Yazgan Havza C. Savcısı Yılmaz özyiğit Vize C. Savcısı Erol Ayter Van C. Savcı Yar Rasim Sakallı Çarşamba C. Savcı Yar Recep Süer Uşak C. Savcı Yar Oktay Öçer Burhaniye C. Savcı Yar Hüseyin Köseyener Köyceğiz C. Savcısı üncü derecede yükselmeğe lâyık olanlar Ekrem Sezen Ziyaettin Özkanlı Mehmet Bahattin Eren Tevfik Özkan Ahmet Şimşir Tevfik Cemal Külünkoğlu Ertuğrul Erol Boğazlıyan C. Savcı Yar. Niğde C. Savcı Yar. Çorum C. Savcı Yar. Denizli C. Savcı Yar. Foça C. Savcısı Seferihisar C. Savcı Yar. Bolvadin C. Savcı Yar. üncü derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Unsal Tugasaygı Adalet Müfettişi Ali Naci Huncer Altındağ C. Savcı Yar. Cemâl Özer Gerede C. Savcısı Olgun Alpay Ezine C. Savcı Yar. Şevki Kızılçay Bafra C. Savcı Yar. Alaattin İsaoğlu Tirebolu C. Savcısı Sıra SicU No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti Veli Kuray Sarayköy C. Savcı Yar Sezai Dcnel ödemiş C. Savcı Yar Demirel Tavil Ankara C. Savcı Yar Ziya Sağdur Burdur C. Savcı Yar. 11 lstof) Nedim Kızılca Boyabat C. Savcı Yar Mustafa Fadıl İnan Turgutlu C. Savcı Yar Hüseyin Yıldız Ünye C. Savcı Yar Osman Bayman Vakfıkebir C. Savcısı Kemâl Talay Akçaabat C. Savcısı Aykut Sanal Tavşanlı C. Savcı Yar Dursun Atayılmaz Gelibolu C. Savcı Yar Arif Güner Aydınalp Bucak C. Savcısı Hayri özçengel İskenderun C. Savcı Yar Oğuz Angün Sivas C. Savcı Yar Atilla Karamanoğlu Germencik C. Savcısı İsmet Kenar Anamur C. Savcısı 4 üncü derecede tercihan yükselmeğe lâyık olanlar < Nuri Kaya Işıklar Balâ C. Savcısı Tuncay Durlu Çayıralan C. Savcı Yardımcısı Erol Aytekin Sürmene C. Savcısı Yılmaz GUlhan Pehlivanköy C. Savcısı Abdulkadir özgöz Sarıkamış C. Savcısı Erkut özkul Ayvalık C. Savcı Yar Süreyya Altın Eminsoy Tarsus C. Savcı Yar Fikret Engin Ereğli (Konya) C. Sav. Yar Hüseyin Erol Koşvar Sultanhisar C. Savcı Yar İlhan Mesutoğlu Yenice C. Savcısı Fikri Devrimsel Yalova C. Savcı Yar Tevfik Hancılar Kınık C. Savcısı Günay Kumru Ula C. Savcısı İhsan Türkoğlu Karaman C. Savcı Yar Mustafa Yılmaz Hınıs C. Savcısı Hüseyin Akistanbullu M. Kemalpaşa C. Savcı Yar Celâl Baki Yalçın D.Bakır D. G. Mah. C. Sav. Yar. 4 üncü derecede yükselmeğe lâyık olanlar i Avni Metin Osmaneli C. Savcı Yar Tevfik Yücel Yatağan C. Savcısı Oktay Ali Par Susurluk C. Savcı Yar Erdal Şendur Erdemli C. Savcı Yar Burhan Kara Sinop C. Savcı Yar Süleyman Eraslan Trabzon C. Savcı Yar Selâhattin Kemaloğlu Aşkale C. Savcısı Münip Sakallı Osmaniye C. Savcı Yar Sadık Türkan Osmaneli C. Savcısı Cengiz Tuncer Serik C. Savcısı Mehmet Oğuz Ataç an Havran C. Savcısı 5 inci derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Adile Şenay Angün Sivas C. Savcı Yar. 5 inci derecede tercihan yükselmeğe lâyık olanlar Tacettin Karaaslan Mardin C. Savcı Yar Yılmaz Erdoğan Amasya C. Savcı Yar Mahmut Bastürk Dursunbey C. Savcısı 5 inci derecede yükselmeğe lâyık olanlar Işılay Aydm Mersin C. Savcı Yar Tamer önder Sürmene C. Savcı Yar Ahmet Duman Yeşilhisar C. Savcısı 6 ncı derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Servet Keskin Güney C. Savcısı Yusuf Çalışkan Ermenek C. Savcı Yar Yılmaz Alasu Kula C. Savcı Yar Tevfik Tunç Onat Koçarlı C. Savcısı Ahmet Üzad Çamlıdere C. Savcısı Gündüz Akgül İğdır C. Savcı Yar Kâmil Hondu Sincanlı C. Savcısı Raşit Tavas Demirci C. Savcısı 6 ncı derecede tercihan yükselmeğe lâyık olanlar Ahmet Tuncer Sönmez Konya C. Savcı Yar Erol Tut Araklı C. Savcı Yar Nuri Ok Karataş C. Savcısı Akın İnal Malkara C. Savcı Yar İsmet Balseven Eğridir C. Savcı Yar İsmet Işık Ilgın C. Savcısı Yücel Sezer Sındırgı C. Savcısı Ali Çalıkuşu Oğuzeli C. Savcısı Muammer Coşkun Nallıhan C. Savcısı Hurşit Yıldız Beyşehir C. Savcı Yar Tuncay Tarkan Ayaş C. Savcısı Turhan Üzümcüoğlu Yatağan C. Savcı Yar Turgut Yüksel Mengen C. Savcısı

13 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 13 Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti Ali Armağan Erol Yüksel Erdinç Eyüp Karataş Hasan Engizek G Ayvacık C. Savcısı Şuhut C. Savcı Yar. Hayrabolu C. Savcı Yar. Koşap C. Savcı Yar. 6 nci derecede yükselmeğe lâyık olanlar Hayati Önder Gürün C. Savcı Yar. Yüksel Yılmaz Dazkırı C. Savcı Yar. Muammer îyidoğan Boğazlıyan C. Savcı Yar. Hasan Gölcük Bulancak C. Savcı Yar. Veli Çiftçi İskilip C. Savcısı Orhan Albayrak Samandağ C. Savcı Yar. Yılmaz Rona Finike C. Savcı Yar. ' nci derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Lütfi Şenad Sayfi Öngeç Uluborlu C. Savcı Yar. Mecitözü C. Savcı Yar. Ahmet İlhan Aydın Divriği C. Savcı Yar. Yunus Dertli Ardahan C. Savcı Yar. Azmi Ulu Gökçeada C. Savcı Yar. 7 nci derecede tercihan yükselmeğe lâyik olanlar Mehmet Özten Şükrü Aytekin İlhan Nusrettin Bilgin Ali Nasuhi Kurloğlu Zeki Aslan Mustafa Yüksel Mustafa Danışman Hüseyin Akın Emin Ersel Erel Necip Kiracıoğlu İsa Geyik Atilla At alay Mehmet Metin Ölmez Mehmet Kılıç Sait Bilmaç Ali Türkhaz Metin Sezgin Tursut Aslan İbrahim Atalay Cihanbeyli C. Savcı Yar. Kandıra C. Savcı Yar. Terme C. Savcı Yar. Pazar C. Savcı Yar. Feko C. Sav Yar. Tefenni C. Savcı Yar. Maden C. Savcı Yar. Çayıralan C. Savcı Yar. Seben C. Savcı Yar. Bigadiç C. Savcı Yar. Sorgun C. Savcı Yar. Meriç C. Savcı Yar. Tunceli C. Savcı Yar. Cide C. Savcısı Karaburun C. Sav. Yar. Senirkent C. Savcı Yar. İslahiye C. Savcı Yar. Gökçeada C. Savcı Yar. Refahiye C. Sav. Yar. 7 nci derecede yükselmeğe lâyık olanlar Ahmet Kıvılcım Özdemir Nurşen Selahattin Edik İsmet Gö-ür Çayhan Ülgen Asım İnce Bahattin Türker Dinçor Bodur Adil Küçükay Kcımâl Ayhan Seyit Erdönmez Mehmet Camcı Mahmut Çalışkan Mehmet Uzdiİ Cemâl Sahir Gürçay Tahsin Binici Muzaffer Yararbaş Tuncer Aslan Uğuz Ertemli Özkan Köken Kâmil Şirin Yılmaz Uzuner Alpaslan T'mnç İbrahim GUldal Silvan C. Savcı Yar. Sarayönü C. Savcı Yar. Elbistan C. Savcı Yar. Bozkır C. Sav. Yar. Bingöl C. Savcı Yar. Safranbolu C. Savcı Yar. Yeşilyurt C. Savcı Yar. Tavas C. Savcı Yar. Bnsni C. Savcı Yar. Ovacık (Çankırı) C. Sav. Yar. Mesudiye C. Savcı Yar. Kavak C. Savcı Yar. Selendi C. Savcı Yar. Hafik C. Savcı Yar. Bahçe C. Savcı Yar. Oltu C. Savcı Yar. Darende C. Savcı Yar. Çatalzeytin C. Sav. Yar. Gelendost C. Savcı Yar. Pertek C. Savcı Yar. Erbaa C. Savcı Yar. Mihalıççık C. Sav. Yar. Ayancık C. Savcı Yar. Hacıbektaş C. Savcı Yar. 8 inci derecede mümtazen yükselmeğe lâyık olanlar Cemil Yeşiloğlu Taner Kavaklı Göynücek C. Savcı Ynr. Sarıcakaya C. Savcı Yar. 8 inci derecede tercihan yükselmeğe lâyık olanlar Hüseyin Turgut Keleş C. Savcı Yar Mehmet Yaşar Aslan Siverek C. Savcı Yar Sait Çuhadar Çukurca C. Savcı Yar. 8 inci derecede yükselmeğe lâyık olanlar Mehmet Yaşar Hacıoğlu Bozkurt C. Savcı Yar Mehmet Uyanık Midyat C. Savcı Yar Cemâl Durgun Hassa C. Savcı Yar Mehmet Ali Tuncay Espiye C. Savcı Yar Fahrettin Çelikten Derik C. Savcı Yar Sabri Kılınç Erfelek C. Savcı Yar İzzet Dirik Arpaçay C. Savcı Yar M. Cemal Tuğcu Bulanık C. Savcı Yar. Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti Ömer Gamzeli Kelkit C. Savcı Yar Sahabettin Yavuzaslan Gürpınar C. Savcı Yar İsmail Malkoç Adıyaman C. Savcı Yar Osman Çallı Malazgirt C. Savcı Yar Oktay ögel Kahta C. Savcı Yar Nazmi Şarvan Tatvan C. Savcı Yar Ksmâl Özgül Savur C. Savcı Yar Ayhan Yakut Felahiye C. Savcı Yar İbrahim Ethem Eşsiz İslahiye C. Savcı Yar Sait Türer Baskil C. SPVC Y* Sadık Şefik İçöz Saimbeyli C. Savcı Yar Maksut Özer Keban C. Savcı Yar Galip Salman Karahallı C. Savcı Yar Tolga Irmak Devrekani C. Savcı Yar Yılmaz Şıngiir Yığılca C. Savcı Yar Hüseyin Eyüpoğlu Pervari C. Savcı Yar Saadettin Evcin Ömerli C. Savcı Yar Tahsin Sönmez Bingöl C. Savcı Yar Şeref Yılmazer Bismil C. Savcı Yar Ahmet Ulvi Bozdoğan İmranlı C. Savcı Yar Ahmet Çakar Başkale C. Savcı Yar Ahmet Ansoy Şemdinli C. Savcı Yar Süleyman Topaktaş Araban C. Savcı Yar Hasan Oğuz Abana C. Savcı Yardımcısı Akın Erol Borçka C. Savcı Yardımcısı Sezai Aksoy Kulp C. Savcı Yardımcısı Kadri Azizofilu Gercüş C. Savcı Yar Halûk Nur Çetinkaya İkizdere C. Savcı Yar Ali Adnan Küçükbayrak Çamlıhemşin C. Savcı Yar Ali Karcı Gazipaşa C. Savcı Yar Sina Kökdemir Kulp C. Savcı Yardımcısı Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığından: Ağustos 1975 sonuna kadar yükselme sürelerini bitirip Yüksek Hâkimler Kurulu Birinci Bölümünce yükselmelerine karar verilen Hâkim ve Hâkim Yardımcıları ile Hâkimlik sınıfından sayılanlara ait sıra defterinin Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değiştirilen 40. maddesinin son bendi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Ağustos 1"75 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1807 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 2 derecesinde bulundukları kademede derece terfi süres'ni bitiren hâkimlerden mümtazen yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti 1 ~14788.Sedat Cebeci İskil : p Ceza Hâkimi Turgut Uygur Konya Hâkimi M. Alaaddin Kılâğ Düzce Hâkimi Rasim Paşaoğlu Ödemiş Hâkimi Halis Başal Buldan Ceza Hâkimi Hasan Gürses Burdur Ağır C. Mah. Ü A. Rahmi Konuralp Diyarbakır Hâk'mi Davın Kaynak Altındağ Hâkimi E. Haşim Gönençer Hendek Ceza Hâkimi M. Tevfik Özcan Burdur Hâk'mi Nejdet Özkanlı Eşme Sorgu Hâkimi İ. Şeref Noyan Yozgat Hâk'mi O. Güngör Durusoy Nazilli Hâkimi Ö. Baki Işıl Bolu Hâkimi Y. Servet Kitiş Yargıtay Tetkik Hâkimi Nail Sucu Yargıtay Tetkik Hâk'mi M. Tevfik Işık Kozan Tapulama Hâkimi Ağustos 1!)75 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 2. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süres'ni bitiren hâkimlerden tercihan yükselmeğe lâyık olanlara ait defter İrfan Hıdır Yargıtay Tetkik Hâkimi Orhan Yensr Edremit Hâkimi Erol Ekinci Aydın Hâkimi Tuncer Günal Düzce Ağır C. Mah. Ü M. Nusret Tahaoğlu Ünye Hâkimi A. Fuat Öziş Tunceli Hâkimi Raşit Kaya Burhan ye Hukuk Hâkimi M. Metin İren Selçuk Hâkimi Mustafa Atlı Gerede Hukuk Hâkimi Ş. Kaya Akdemir Hendek Hukuk Hâkimi

14 Sahife: 14 (Resmî Gazete) Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1H97 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 3. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti Orhan Çapan Y. Sıtkı Tanrıkulu T. Şenol Belendir Cemal Doğancıoğlu Sarıkamış Sorgu Hâkimi Karaisalı Hukuk Hâkimi Kadirli Ceza Hâkimi Aiaçam Sorgu Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maa delerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gbrterge tablosunun 3. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden mümtazen yükselmeğe lâyık olanlara ait defter t. Yılmaz Çiftlikli Çeşme Hâkimi Şemsettin Bilgin Çarşamba Ceza Hâkimi Nazif Efe Uzunköprü Ceza Hâkimi M. tlhan Ünal Yerköy Ceza Hâkimi M. Şefik Erdem Sürmene Ceza Hâkimi fi H. Hilmi Yetkil Fetiye Hâkimi Sayım Tükenmez Foça Hâkimi Mehmet Yıldırım Urfa Hâkimi M. Muharrem Dinç Yargıtay Tetkik Hâkimi Celalettin Ergun Sivas Hâkimi Yusuf Aktaş Tokat Ağır C. Mah. Bşk İsmet Kürümoğlu Mardin Ceza Hâkimi Sadettin Yazıcı Aksaray Hâkimi K. Müfit Dabakoğlu Nazilli Ağır Ceza Mah. Ü Yılmaz Hamşioğlu Çerkezköy Hâkimi K. Oğuz Şengün Çankırı Hâkimi Ramiz Aksu Vakfıkebir Sorgu Hâkimi Yüksel Fırat Gelibolu Hukuk Hakimi Fevzi Arıkan Yüksek Hâk. K. Müf. Hâk. Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 18!)7 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 3. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden tercihan yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Şemsettin Sanal Burhaniye Hâkimi Güngör Özaydm Zonguldak Hâkimi Şemsettin Abik Erzincan Hâkimi M. Emin Vural Tiryakioğlu Çanakkale Hâkimi M. Ali Türkmen Saruhanlı Hukuk Hâkimi M. Vedat Eldem Malatya Hâkimi Halit Yılmaz Batman Sorgu Hâkimi M. Birsin Tüzünel Geyve Ceza Hâkimi Mustafa Batu Rize Hukuk Hâkimi A. Kaya Kozluca Trabzon Ağır C. Mah. Ü Mehmet Akdemir Uşak Hâkimi Sabri Aktaş Serik Sorgu Hâkimi N. Vural Kayahan Biga Sorgu Hâkimi A. Altuğ Karaağaç Tavas Hâkimi Rafet Akıncı Elmalı Hâkimi Mustafa AygÜn Yargıtay Tetkik Hâkimi Yılmaz Balcı Amasya Hâkimi Kemal Eriş Kula Sorgu Hâkimi Yılmaz Can Uzunköprü Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 3. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter İ. Ali Yücel Işınak Mehmet Atalay M. Cengiz Çoğulu Fevzi Özer Mehmet Tünay Muzaffer Kaptanoğlu A. Zeki Çetintaş i M. Behçet Öcal Lapseki Sorgu Hâkimi Tokat Sorgu Hâkimi Yenipazar Hâkimi Haymana Sorgu Hâkimi Bolvadin Hâkimi Edirne Hâkimi Erzurum Hukuk Hâkimi Çumra Hâkimi Ağustos ı975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 4. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden mümtazen yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Erdoğan Arhun Kadir Gül E. Aydın Özkul İsmet Uslu Şakir Kaleli Havza Sorgu Hâkimi Elbistan Hâkimi Anayasa Mah. Geçici Rap. Susurluk Ceza. Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimi Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Kadri Şerefhanoğlu Tufan Algan Suna Memlûk A. Alpay Yazıcı Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ı delerini değiştiren 1897 sayılı K derecesinde bulundukları kaderr hâkimlerden tercihan yükse Güleç Demirel Ergün Araz 3 15C55 Nadir Birben Muammer Ugan Kemal Çakır Z. tsmet Nalbantoğlu Erol Çulhaoğlu İlhan Özalp O. Sunisi Öztemir O. Sabri Güven A. Ceylan Gönbe Erdoğan Orhun Y. Galip Şene an B. Coşkun Fırat Latif Karadağoğlu Nuri Karababa Eraslan Özkaya M. Yavuz Bilgin Enver Konyar Ağustos 1975 sonuna kadar 657 \ delerini değiştiren 1897 sayılı R derecesinde bulundukları kader hâkimlerden yükselmeğ Zübeyir Yılmaz Ali Koç aş Mustafa Zergeroğlu Tahir Gerçek Nurhan Taşdöndüren A. Adnan İncesu Orhan Tuzun Ağustos 1975 sonuna kadar 657 i delerini değiştiren 1897 sayılı K derecesinde bulundukları kaden hakimlerden mümtazen yüks Osman Arslım Mahmut Görmen Mustafa Oskay M. Nazmi Paslı Necdet Ertuğrul Salih Dirik Ali İhsan Özuğur Ahmet Duman Halef Ayyüdız Işıl Ulaş Yaşar Engin Necmettin Denkdemir Arif Yüksel Erkin Tuna Orhan Yılmaz t. Akalın Gökçe Süleyman Öze an İ. Uğur Akçaoğlu Sahabettin Akbay Engin Şaylı M.Şemsettin Kutluca N. Kemal Şenpolat Mehmet Işık Ağustos 1975 sonuna kadar 657 delerini değiştiren 1897 sayılı h derecesinde bulundukları kader, hâkimlerden tercihan yükse Haydar Malkoç Türker Muratoğlu Orhan Ulupınar Atilla Kargı Erhan Önder T. Halil BUgin Aydm Oto Şarefettin Taşçıoğlu Yüksel Acun

15 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 15 Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Memuriveti Şükrü Sönmezata İnebolu Hâkimi Erdem Uz Şarkikaraağaç Hukuk Hâk Osman Şirin Akçakoca Hâkimi Mehmet Oğuzhan İsk'iip Hukuk Hâkimi Ferman Kıbrıscıkh Sarfanbolu Hukuk Hâkimi Şeydi Yetkin Çaycuma Ceza Hâkimi Metin İnal Kaman Ceza Hâk ; mi İbrahim Yanıklar Yerköy Sorgu Hâkimi Remzi Şentürk İğdır Hukuk Hâkimi Gasım Yılmaz Adıyaman Ağır C. Mah. Ü Mehmet Payash Demirci Ceza Hâkimi Şükrü Baran Manavgat Sorgu Hâkimi Mehmet Avlamaz Gürün Hâkimi Ömer Limandal Terme Ceza Hâkimi Mehmet Yücesoy Geyve Hukuk Hâkimi İlhan Gökçek Reyhanlı Hâkimi Faruk Çetinkaya Boğazlıyan Hâkimi Erman Pabuççu Ilgın Hukuk Hâkimi Orhan Gündem Ka.ğız.man Hâkimi Bilal Coşkun Gürün Ceza Hâkimi İbrahim Karabulut Gerede Sorgu Hâkimi Altım Ertürk Karacabey Hukuk Hâk'mi Abdullah Kapçı Alaşehir Hâkimi Orhan Aydm Turhal Hukuk Hâkimi Hasan Tüfenkçioğlu Saruhanlı Sorgu Hâkimi İ. Ethem Topuz Ayvacık Hâkimi Hüseyin Coşan Siirt Hâkimi Süleyman Kızıltan Simav Ceza Hâkimi Hüseyin Kara Kadınhan Sorgu Hâkimi Hasan Uz Senirkent Hâkimi Özer Atalay Maçka Hâk'mi Kudret Şentürk Mardin Ağır C. Mah. Ü N. Veysel Hızal Orhaneli Hâkimi H. Şahin Koçer Bitlis Hâkimi Yılmaz Derme Kırıkhan Sorgu Hâkimi Coşkun Güleç Terme Hâkimi Fevzi Bora Of Hâkimi İsmail örmen Karaisalı Sorgu Hâkimi Abdullah Öksüz Kilis Sorgu Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 5. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hakimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Süleyman Çiray Sürt Ağır C. Mah. Ü Ergin Coşkun Şarkışla Hukuk Hâkimi M. Zeki Genç Susurluk Hâkimi Mithat Mendilcioğlu Siirt Ceza Hâkimi Güner Karan an Ürgüp Hukuk Hâkimi Nihat Akalın Havza Hâkimi Mehmet Tinar Siverek Hâkimi H. Kâni Nalbantüğlu Yatağar. Hâkimi Faruk Bengi Şuhut Ceza Hâkimi Durdu özer Cihanbeyli Ceza Hâkimi Yusuf Güner Muş Hukuk Hâkimi İlgaz Şenol Kandıra Sorgu Hâkimi Erol Odabaş Muş Hâkimi Cevat Demirbağ Muş Sorgu Hâkimi Raşit Elmas Şarkışla Ceza Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 6. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden mümtazen terfie lâyık olanlara ait defter H. Cahit Karaca Vize Sorgu Hâkimi Ağustos 1975 s(/nuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların baz: maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun ti. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden tercihan terfie lâyık olanlara ait defter Mustafa Açık Meşe Boyabat Hâkimi Hasan Erdoğan Boğazlıyan Hukuk Hâkimi İ. Yılmaz Meral Tavşanlı Sorgu Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 6. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Y. İzzet Gündoğdu Ünye Sulh Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 7. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden mümtazen yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti Ömer Koçak Şuhut Hukuk Hâkimi Rıfat Bülbül Bahçe Soreu Hâkimi Akın Bulut Zara Sulh Hâkimi i Ali Özçelik Palu Tamılama Hâkimi Neylan Feke Yargıtay Tetkik Hâkimi b Ülkü Aydm Yargıtay Tetkik Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı maddelerini âpftistirpn 1807 savıh Kanuna batılı gösterge tablosunun 7. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresmi bitiren hâkim'.trden tercihan yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Utku Öztürk Sulakyurt Soreu Hâkimi SıpkaMıllnh Gültekin Besni Snrmı Hâkimi M. Nuri Şerbetçioğlu Kargı Hâkimi Fehmi Ulusoy Çamlıdere Soreu HSkimi Ünal Atilla Dıırsunbey Snnnı Hâkimi Yusuf Dur Erols Ceza Hâkimi İrfan Yalta Pertek Soreu Hâkimi Sami Koçak Yıldızeli Soreu Hâkimi Yılmaz Özeür Yıeılca Hâkimi 10 1R543 Yakırp Şafak Azdavay HSkimi Asım Polat Bigadiç RorTu Hâkimi A. Hikmet Başoğlu Kıbrısçık Hâkimi 13 18R64 Günay öztürk Gn'köv Rorsm Hâkimi A. Abdullah Çeliksulnr Hilvan Hâkimi İdris Tekdemir Tefenni Hukuk Hâkimi Talat Cengiz Dadav Hukuk Hâkimi Erkan Ertürk Ardahan Sulh Hâkimi Süleyman Sapanoğlu Gülnar Hukuk Hâkimi Zeki Akar Koyulhisar Hâkimi Fehmi Karaduman Saimbeyli Sorgu Hâkimi O. Kadri Keskin Taskönrii Ceza Hâkimi Nurettin Filinta Besni Hâkimi Halil Ünlü Keleş Hâkimi M. Ce\ıl öğüt Bozdoğan Ceza Hâkimi Yalçın Erkmen Silvan Hâkimi Muzaffer Pişirici Durağan Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 13?7 sayılı Kanunların bazı maddelerini değiştiren.'897 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 7. derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini bitiren hâkimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Necati Soz Zara Hâkimi O»man Akyıldız İvrindi Hâkimi M. Mesut Çevik Orhaneli Sorgu Hâkimi Cengiz Erdoğan Ardeşen Hâkimi Abdulvahap Erkan Hadım Sorgu Hâkimi Erdoğan Özbek Karataş Sorgu Hâkimi Kutman Öge Ergani Sorgu Hâkimi İsmet Yıldırım Marmara Sulh Hâkimi Süreyya Gönül Tefenri Ceza Hâkimi Nesever Buluntu Mardin Sorgu Hâkimi A. Sümer Uğur Savasteoe Sorgu Hâkimi Nedim Aksan Yavuzeli Hâkimi Ümit Soyteki Yumurtalık Sorgu Hâkimi Niyazi Aydın Bozkurt Sorgu Hâkimi M. Vefa Alpaslan Horasan Hâkim Yardımcısı Muhittin Mıhçak Mut Sorgu Hâkimi Muammer Aydm Doğanhisar Sorgu Hâkimi Turan Özkan Gölpazarı Hâkimi A. Hilmi Tuğ Şarkışla Sorgu Hâkimi Erol Kurt Köyceğiz Tapulama Hâkimi Önder Alpköymen Sivaslı Hâkimi Ayhan Aydaniç Çardak Sorgu Hâkimi İsmail Uçar Ağın Hâkimi Emin Çeliker Palu Sorgu Hâkimi Fevzi Tuğul Mihalhççık Sorgu Hâkimi İbrahim Serdaroğlu Pasinler Sorgu Hâkimi M. Kurtuluş Yaman Pazarcık Hukuk Hâkimi Ziya Ünal Espiye Sorgu Hâkimi Recep Çavuşoğlu Çerkeş Hukuk Hâkimi S. Dilaver Turhanoğlu Nusaybin Sorgu Hâkimi Erol Baltaoğlu Meriç Sorgu Hâkimi İbrahim Okutur Kelkit Tapulama Hâkimi Muammer Fırtına İslahiye Sorgu Hâkimi Ahmet Ateş Çemişgezek Hâkimi Hilmi Ünal Eldivan Hâkimi Cemil Başar Silvan Tapulama Hâkimi İ. Neşet Erdal Sarıkaya Hâkimi

16 Sahife : 16 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Sıra Sicü No. No. Adı ve soyadı Memuriyeti Yurdanur Ulaş Ünye Sorgu Hâkimi Necdet Serefoghı Bingöl Sulh Hâkimi M Naci Cansunar Viranşehir Sorgu Hâkimi Erkut Dikkaya Koçarlı Sorgu Hâkimi Bilal Kartal 7 Mesudiye Hâkimi Sıtkı Asen Pazarcık Ceza Hâkimi Coşkun Koçak Pozantı Sorgu Hâkimi tsmet Karademir Yeşilova Sorgu Hâkimi 46 1*660 Yalçın Anarat Keçiborlu Sorgu Hâkimi N. Beyhan özyurt Avanos Ceza Hâkimi Rızanur Mazlumca Datça Sorgu Hâkimi Süleyman Ünlü Gölhisar Tapulama Hâkimi H Şakir Saraçoğlu Birecik Tapulama Hâkimi Necmi Peker Acıpayam Sulh Hâkimi Ergun Sargıcı Lâdik Hâkimi tlhan Türkmayalı Tomarza Hâkimi Lütfü Altınbaş Bucak Sorgu Hâkimi 55 1«52S Nail Ekinci Pasinler Sorgu Hâkimi Tacettin Tok Tomarza Sorgu Hâkimi Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılı Kanunların bazı mad itelerini değiştiren 1897 sayüı Kanuna bağlt gösterge tablosu8 derecesinde bulunduktan kademede derece terfi sûre hakimlerden tercihanterfilayık görülenlere ait defter 1 1)9401 Orhan Şeker Cizre Hakim Yardımcısı Mehmet Yalçın Horasan Hâkim Yardımcısı A. Erkal Baççıoglu Eskipazar Hâkim Yardımcısı İbrahim Eriz Kangal Hâkim Yardımcısı Hüseyin Aydın Vezirköprü Hâkim Yard, Yavuz Oztürk Çaykara Hâkim Yardımcısı E Ahmet Girgin Ardanuç Hâkim Yardımcısı Mustafa özdemir İnsaniye Hâkim Yardımcısı Fevzi Oylupınar Ortaköy Aksaray Hâk Yard Sezai öner Köyceğiz Hâkim Yardımcısı Mustafa Bayban Doğubeyazıt Hâkim Yard A thsan Parlak Pehlivanköy Sorgu Hâkimi Mustafa Ersin Fındıklı Hâkim Yardımcısı Turhan Beyhan Çerkeş Bakim Yardımcısı Ağustos 1975 sonuna kadar 657 ve 1327 sayılt Kanunların bazı S delerini değiştiren 1897 sayılı Kanuna bağlt gösterge tablosu8 derecesinde bulundukları kademede derece terfi süresini hâkimlerden yükselmeğe lâyık olanlara ait defter Raif Akman B. Tunç Demiralp M Ali Atasoy Sami özturk S E Tuğrer Metin Gediz Duvan "l Haydar Bakım Atalay özdemir Erol Ertekin m Tuncer Büyükkaymakçı m KUtay Şendur Baki Kandilci Edip Alkan Alpay A takan A. Muzaffer Muttu M Necati Türe Rahmi Pitoz V Ercan Gttltekta thsan özge! Mehmet Güzel Urfa Hâkim Yardımcısı Ardahan Hâ<dm Yardımcısı Ersin Hâkim Yardımcısı Pervari Hâkim Yardımcısı Kozluk Hâkim Yardımcısı Tutak Hâkim Yardımcısı Eynesii Hâkim Yard Şenkaya Hâkim Yard. Suruç Hâkim Yard. Van Hâkim Yard Beşiri Hâkim Yard. Avşin Hâk.m Yard. Halfeti Hâkim Yard. Kargı Hâkim Yard. Ortaköy-Çorum Hâkim Y. Aralık Hâkim Yard Uluborlu Hâkim Yard. İğdır Hâkim Yard. Sorgun Hâkim Yard. Alucra Hâkim Yard. Sıra Sicil No. No. Adı ve soyadı ~âr Bülent Çınar Mehmet Uyumaz Şaban Aslan Ahmet Ulvihanoglu A. Nasuhİ Ozorhan Alamettin Akar Bayram Kökez Cengiz Selçuk Ali Bayraktar Afşin Tol Hakkı Nasuhbeyoğlu Tevfik Koksal fikri Gözaçan Emin Yılmaz Kemal Tas Mehmet Gokdemir İbrahim Kaplan Mustafa Aydın Dinçer Yazgan Suat Lâçinok Sabri Coşkun Mehmet Yıldız Tayfur Akçalı Mehmet Kızılkaya Refik Dizdaroğlu Niyazi Erdoğan Arda tnal Muzaffer Sayın Hüseyin Işık Murat Coşan Galip Güzel îlyas Akk<ısoğlu H Hüseyin Gönen ö Sansal Erkan N Çetin Pelen Ali Basyurt Mustafa Duran A Yekdil Görbil Yılmaz Durmaz Nızamettm Çiğdemtekin Ali Rıza Çil 61* Nuri Yazar « C Gökmen Özgüren Ahmet Tokgöz Turgut Ceyran Nuri Var ö Faruk Ersoy Altan Çilingiroğlu H Sim Akşener Ahmet özdemir Mehmet Karasakaloğlu Sena Esen Oral Sezgin Erdoğan Vurucuoğlu Şerafettin Sönmez H Şükür Serdaroglu Süleyman Çelik Şerafettin Kılıç Cüneyt öktern M Erol Vurat Yusuf Koç Sami özftrat Yunus Genckal Nomer Ernaz M Sami Tahmisoğlu Raif özsakarya Memuriyeti Gördes Hâkim Yard. Türkoğlu Hâkim Yard. Gürün Hâk m Yard. Arpaçay Hâkim Yard. Alaca Hâkim Yard. Akçakale Hâkim Yard. Çukurca Hâkim Yard. Siverek Hâkim Yard. Mecitözü Hâkim Yard. Çüngüş Hâk m Yard. Baykan Hâkim Yard. Çettkhan Hâkim Yard. Çameli Hâkim Yard. Samandağ Hâkim Yard. Keban Hâkim Yard Nazimiye Hftjdm Yard. 4 Senirkent Hâkim Yard. Cide Hâkim Yard. Hafik Hâkim Yard Yomra Sorgu Hâkimi Osmancık Hâkim Yard. Pülümür Hâkim Yard. Çemişgezek Hâk m Yard. Göttıisar Hâkim Yard. Dazkırı Hâkim Yard Doğubayazıt Hâkim Yard. Gümüşhacıköy Hâkim Yard. Hacıbektaş Hâkim Yard. Arguvan Hâkim Yard. Gemerek Hâkim Yard. Çamardı Hâkim Yard. Şutıut Sorgu Hâkimi Tefenni Hâkim Yard. Varto Hâk'm Yard Göynücek Hâkim Yard. Güney Hâkim Yard. Bitlis Hâkim Yard. Arpaçay Hâkim Yard. Çıldır Hâk m Yard. Yunak Hâkim Yard. Iüç Hâkim Yard. Malazgirt Hâkim Yard. Akçadağ Hâkim Yard. Sancakaya Hâkim Yard. Doman'ç Hâkim Yard. Sarıoğlan Hâkim Yard. Baskil Hâkim Yard. Göle Hâkim Yard. Keban Hâkim Yard. Eruh Hâkim Yard. Murad ye Hâkim Yard. Hizan Hâkim Yard. Karapınar Hâkim Yard. Çatak Hâkim Yard.' Aşkale Hâkim Yard. Yahyalı Hâk m Yard. Çatalzeytin Hâkim Yard. Şiran Hâkim Yard. Şirnak Hâkim Yard Seyitgazi Sorgu Hâkimi Zara Hâkim Yard. 1 Tercan Hâkim Yard. Karayazı Hâkim Yard. SDFSDFSDFSDFSDF Koyulh'sar Arapkir Hâkim Hâkim Yard. Yard Van Hâkim Yard. İLANLAR R Yenimahalle 1 Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/288 Davacı Muharrem Ergün vekili Avukat Müberra özdağ tarafından davalılar Hasan Ataç, Muhittin Dural, Hikmet Bahadır aleyhine açmış olduğu liralık alacak davasının yapılan duruşmasında Davalılardan Hasan Ataç'm adresi meçhul olup gazete ile davetive tebliğ edilmiş olup. Muharrem Ergün tarafından aleyhinize 6 750Wira1ık kira bedelinden dolayı alacak davası açılmış olup 27/10/1975 tarihinde *aat 905 de yemin eda etmek üzere duruşmaya gelmeniz aksi halde yeminden kaçınmış sayılacağınıza, karar verilecektir. Yemin davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur Yenimahalle 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Gene) Müdürlüğü tarafından davalı Yüksel öztan aleyhine açmış olduğu roen'i müdahale ve ecrimisiî davasının yapılan duruşmasında: Davalı Yüksel öztan'ın özyol Sokak 4/1 Aydın/Söke -adresine tebligat yapılamayıp ve davalının adresi meçhul olduğundan adı geçen kurum tarafından liralık ecrimîsil ve men'i müdahale davası açmıştır Davalının duruşmanın bırakıldığı 17/10/1975 Cuma günü saat 1010 da bizzat veya kendisini temsilen bir vekilin duruşmada hazır bulundurulması aksi halde ilânın gıyap kararının teblif olunacağı da*% dilekçesinin, tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur, \4317

17 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 17 Köy işleri Bakanılğı YSE. işleri Genel Müdürlüğü Konya YSE 7. Bölge Müdürlüğünden : 1) Aşağıda keşif bedelleri, leminaı miktarları, müracaat son gün leri ve ihale tarih ve saatleri yazılı Afyon ve Konya illerinde Kövyolları stabilize ihzar, nakli ve figüıesi işleri gruplar halinde, sayılı Ka rıun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2) Eksiltmeler YSE 7. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliği oda sında İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3) Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE işleri Genel Mü dürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığında, Konya YSE 7. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde ve Afyon-Konya İl YSE Müdürlüklerinde sürülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) 1975 yılına ait Ticaret Odası belgesi, b) İştirak edilecek gurubun; aşağıda geçici teminat hanesinde gösterilen miktar kadar geçici teminatını, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, müteahhitlerin bankalardan alacakları kullanılmış ve kullanılmamış teminat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını gö* terir örneğine göre banka referans mektubu ve sermaye kredi imkân larını bildiren malî durum bildirisini, taahhüt beyannamesini, Bayındır lık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadaı işin eksiltmesine girebilmelerini gösterir müteahhitlik karnesi veya müracaat edilecek grubun keşif bedelinin yarısı kadar benzeri iş yaptığına dair belge ihrazı suretiyle YSE 7. Bölge Müdürlüğünden ycıcrlil belgesi almaları ve yeterlik belgelerini teklif mektupları ile biriikn zarfa koymaları, 5) istekliler teklif mektuplarını hangi gruba müracaat etmişse 0 grubun ihale günü saat a kadar makbuz karşılığında ihale Ko misyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6) Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7) IşJer 1976 yılına saridir. Keyfiyet ilân olunur. Keşif Geçici Belge bedeli teminatı müracaat Eksiltme S. No. İşin adı Lira Kr. Lira Kr. son günü gün ve saati 1 - Afyon 3. grubu Köyyolları stablize 13/10/1975 ihzar ve nakli işi , , 10/10/1975 Pazartesi Konya (Merkez) 4. gıub Köyyolları stabilize 14/10/1975 ihzar ve nakli işi , ,72 10/10/1975 Salı 15.3' 3 - Konya (Karaman) 5. grub Köyyolları stabilize 15/10/1975 ihzar ve nakli işi , ,80 10/10/1975 Çarşamba 15.3' 4 - Konya-(Hadim) 6. grub Köyyolları stabilize 16/10/1975 ihzar ve nakli işi ,74 13/10/1975 Perşembe 15.3ı? - Konya-(Kulu) 7. grub Kövyollan stabilize 17/10/1975 ihzar ve nakli işi , ,75 14/10/1975 Cuma 15.3C / 4-3 sanığın hareketine uyan T. C. K. nun 403/3 ve 4. madde ve bentleri uyarınca On sene müddetle ağır hapsine ve Bin lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine 31 ve 33. maddelerinin uygulanmasına, ancak 1803 sayılı Af Yasasının 2,'B maddesinde yer alan mezkûr maddenin 3 ve 4. fıkralarının 7/1.'1975 gün ve 75'51.3 sayılı karar ile Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunması muvacehesinde bu Yasasının l/b maddesi ile 7.'B ve T. C. K. nun 97. maddelerine müsteniden tayin olunan cezanın bütün sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasına tahlilden artan esrar maddesinin T. C. K. nun 36. maddesi uyannea müsaderesine, 10/3/1975 tarihinde karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen işbu karar P. T.T. ve zabıta marifetiyle tebliğ edilmek istenmiş isede sanık adresinde bulunamadığından tebügat yapılamamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip madeleri gereğince karann Resmî Gazete'de ilâmı ile ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine 12/9/1975 tarihinde oybirliği ile karar verildi /2 Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/275 Demirlibahçe, Şafaktepe 2. Bölge No. 233 te Hidayet Sezer'e Ankara Belediyesi tarafından aleyhinize açılan alacak davası sebebi ile: Adınıza ilânen dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmemiş ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteakip duruşmaya alınmayacağınız ve duruşmaların gıyabınızda yapılacağı hususu gıyap kararının tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur /835 Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Şoförlerinden - Ankara'da Demir Atay Arı'ya, Davacı Ankara Belediyesi tarafından aleyhinize açılan alacak dayısının yapılan muhakemesinde: Mahkemece, dava dilekçesi ve duruşma günü adınıza ilânen tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinizden adınıza ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince 20'10/1975 günü saat da mahkemede bizzat bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gereği, aksi takdirde müteakip duruşmanın gıyabınızda devam edeceği ve bundan böyle duruşmaya alınmayacağınız keyfiyeti gıyap kararının tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Eskişehir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/151 Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi tarafından Karaeaşehir Köyünde mukim Gürbüz Özkoç aleyhine 6830 sayılı Kanunun bazı maddelerine tadil eden 122 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmüne göre Merkez Karaeaşehir Köyü hudutlan içinre ve Keçiyatağı mevkiinde bulunan 1. pafta, 12 adaya ait gayrimenkulun Akademi adına tescili davası sebebiyle; Adresi tesoit edilemiyen davalı Gürbüz özkoç'un duruşmanın bırakıldığı 16/10,1975 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davalı Gürbüz özkoç'a dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine geçmek üzere üân olunur istanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: istanbul Altıncı Ağır Ceza Mahkemesinden : Esas No : 1973/185 Karar No : 1975/64 Müt karar : 1975/189 Başkan V. : Kemalettin Kazuk 8454 Üye: Hulusi Zeren Üye: Salih Acıpayamoğlu /Başkâtip: Kâmuran Uysal 1925 Ticaret maksadı ile uyuşturucu maddelerden esrar bulundurup satmaktan sanık olup İzmir Bergama Nüfusunda kayıtlı, istanbul Kumkapı Havuzlu Hamam Derin Kuyu Sokak No. 19 da oturur, istanbul Yeşildirek Gümüşhan Kat: 2 No. 119 da tezgâhtar, Hüseyin oğlu Ümriye'den olma 1954 doğumlu Necdet Usan hakkında yapılan yargüamada Esas No : 1970/1039 Karar No : 1975/279 Dolandırıcılıktan Mahkememizin 6 '5 '1975 tarihli ilâmı ile, 1803 sayılı Kanunun l'a ve T. C. K. nun 97 nci maddesi gereğince kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilen sanık Necmi Vona hakkındaki kamu davasında, müdahil bulunan istanbul - Karaköy, Büyükhendek Caddesi No. 71'1 de kontraplak formika ticareti yapar Nesim oğlu, 1332 doğumlu, Avram Afya hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediği cihetle sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 nci maddeleri hükümleri gereğince ilânen tebliğine ve İşbu kararın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur /1

18 Sahife : 18 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Ankara ikinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1975/381 Karar No: 1975/352 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 2/4/1975 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 585'1-2, 647'4, 1 inci maddeleri gereğince cezasına hükümlü Ahmet oğlu Ahmet Bal hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin sanıkdan tahsili ilân olunur Ankara Üçüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1974/1208 Karar No : 1974/1316 Dilendirmek ve dilenmek suçundan Mahkememizin 16/12/1974 tarihli ilâmı ile C. K. nun /6 maddeleri gereğince Uç ay hafif hapis 100 lira hafif para cezası İle hükümlü İsmaü oğlu Firdes'ten olma 1947 doğumlu Ali Berberoğlu hakkındaki gıyabî hüküm ve aynı tarih ve ayn.' sayılı ilâmla aynı suçlardan C. K. nun 544 ilk 54/3, 1712/4, 6. maddeleri gereğince 30 lira hafif para cezasına mahkûm edilen Ziya oğlu Tevrat'tan olma 1961 doğumlu Ömer Vural Namidigeri (Murat, haklarındaki gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadıklarından kendilerine tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince isimleri geçen hükümlülere kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebüğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı Uân olunur Esas No: 1974/198 Karar No: 1974/851 Bıçakla yaralamak suçundan Mahkememizin 15/7/1974 tarihli ilâmı ile C. K. nun 456 '4, '3, 59, 1712/6 nci maddeleri gereğince 111 Ura ağır para cezası ile hükümlü Ali oğlu Elif'den olma 1960 doğumlu Hikmet Çakmak hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1975/47 K. No: 1975/119 Darp \e hakaret suçundan Mahkememizin 4/2/1975 tarihli ilâmı ile CK. nun 456/4, 457/1, 59 maddeleri gereğince 222 lira 10 kuruş ağır para cezası ile hükümlü tz/el oğlu Zehra'dan olma 1950 doğumlu Ahmet Çetin, hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine lebliği edilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 10/9/ E. No: 1975/111 K No: 1975/197 İzaç suçundan Mahkememizin 19/2/1975 tarihli ilâmı ile CK. nun 547 maddesi gereğince 10 Nar lira hafif para cezasına hükümlü Davut oğlu Arife'dcn olma 1930 doğumlu Kâzım Çalışkan ile ismail kızı Şehriban'dan olma 1943 doğumlu Makbule Yetişir haklarındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliği edilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adları geçen hükümlülere kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 10/9/ E. No. 1974/753 K. No: 1974/911 Hakaret ve bıçak çekme suçundan Mahkememizin 9/9/1974 tarihli ilâmı ile TCK. nun 482/3 maddesi gereğince 25 gün hapis 208 lira 30 kuruş ağır para cezasına yine bu şahıs 482/3 üncü maddesi gereğince 25 gün hapis 208 lira 30 kuruş ağır para cezasına ve TCK. nun 466/1 maddesi gereğince bıçak çekmek suçundan 25 gün müddetle hapis cezasına TCK. nun 72 maddesi gereğince içtimaen 2 ay 15 gün müddetmadde hapis 416 lira 60 kuruş ağır para cezssı ile mahkûmiyetine 1712/6 madde gereğince teciline dair Mahkememizden verilen hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığından bugüne kadar Ali kızı Cennet'den doğma 1944 Döndü Kaya'ya gıyabi ilâm tebliği edilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen Sanık Döndü Kaya'ya kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 10/9/ E. No: 1974/1230 K. No: 1974/1332 Mütecaviz Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 16/12/1974 tarihli ilâmı ile CK. nun 572/1, 1712/4 maddeleri gereğince 600 lira hafif para cezasına hükümlü Hüseyin oğlu Suzan'dan elma 1955 doğumlu Tayyar Gül, hakkındaki gıyabı ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliği dilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ılâr ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 10/9/1975 ' E. No: 1974/1239 K. No: 1974/1351 Saıhoşluk suçundan Mahkememizin 17/12/1974 tarihli ilâmı ile CK. nun 572/1, 1712/4 üncü maddeleri gereğince 600 lira hafif para cezası ile hükümlü Şcyho oğlu Fatma'dan olma 1956 doğumlu Ahmet Şeker, hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı vc kendisine tebliği cdilemedeğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının ncr.ir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden almacağı ilân olunur. 10/9/1975 " Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: Anglo Exploration Corporation Şirketinin VI No. lu Gaziantep bölgesinde bir adet petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 3/9/1975 tarihinde müracaatta bulunduğu Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince Uân olunur Anglo Exploration Corporation Şirketinin V No. lu Siirt bölgesin, de AR/ANG/1645 hak sıra numaralı müracaat sahası için 3/9/1975 tarihinde ek müracaatta bulunduğunu Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince Uân olunur Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının II No. lu Ankara bölgesinde sahip bulunduğu AR/TPO/ hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamelerhün 6 yıllık kanunî süresinin sona erdiği 18/9/1975 tarihinden 18/9/1977 tarihine kadar Petrol Kanununun 55/2 nci maddesine istinaden 2 yıl müddetle temdit edilmesi için 12/9/1975 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2 nci maddesi mucibince ilân olunur Ankara o. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1975/17 K. No : 1975/194 Alkollü vasıta kullanmak suçundan sanık aslen Beypazar Kazası Uruş Çakırağa Mah. Nüfusunda kayıtlı bulunan Mehmet Tevfik oğlu Fatma'dan doğma 1947 doğumlu Faik Gökalp halen Ankara Demirlibahçe Demir Sok. No. 102 de oturan Faik Gökalp'a Mahkememizden verilen 30/1/1975 tarih ve 1975/ sayılı İlâmı ile (450) lira dörtyüzelli lira hafif para cezasına mahkum edilmiş olmakla hüküm gıyabında verildiğinden gösterdiği adreste bulunamadığı gibi bütün aramalara rağmen gıyabi ilâmın tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat K. nun maddeleri gereğince hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebugatın yapılmış sayılacağı ilân olunur

19 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahif e : 19 Kocaeli Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden: 1975/280 Davacı Veysel Acaip tarafından davalı Ayşe Acaip aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı zabıta marifeti ile yapılan tahkikatta gösterilen adreste bulunmadığı adresi meçhul olduğu, Resmi Gazete ile ilânen tebligatın yapıldığı buna rağmen 17 '9/1975 günü saat 9.00 da mahkemeye gelmediği hakkında ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 15/10/1975 günü saat 9.00 da mahkemeye gelmediği takdirde dava gıyapta devam olunacağının gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalı Ayşe Acaipe ilânen tebliğ olunur Tavşanlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/126 Tavşanlı Moymul Mahallesinden Duhter Semer vekili Avukat Hüsnü Davudoğlu tarafmdan aynı mahallede mukim iken halen adresi meçhul Osman oğlu Ekrem Semer aleyhine açılan geçimsizlik nedeniyle boşanma davasmm yapılan duruşmasında: Davalının adresi meçhul bulunduğundan dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş ve bu defa gıyap karanımı da ilânen tebliğin? karar verilmiş bulunmakla, duruşma günü olan 31/10/1975 günü saat 9.00 da davalı sıfaiiyle hazır bulunması veya kendisini temsilen vekil göndermesi, aksi halde gıyabında karar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Tirebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1974/309 İlçemiz Mursal Köyünden Halil oğlu 1952 doğumlu Haül Yıldız tarafmdan karısı Ayşe Yıldız aleyhine açılan zina sebebiyle boşanma davasının duruşması sırasında davalı Ayşe Yıldız'a dava dilekçesi va ilk duruşma günü istanbul Zoytinburnu 5 Telsiz Mahallesi Bağiçi Sokak No. 47 de Mehmet Yıldız yanuıdaki adresinde tebliğ edilmiş gıyap tebliği ise bu adresten ayrıldığı için yapılamamıştır. Davalının adresi tahkik edilmiş, tebligata yarar şekilde temin edilemediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş bulunduğundan aleyhin? açılan zina sebebiyle boşanma davasının 4/11/1975 günü saat daki duruşmasına gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği takdirde aleyhindeki davanın gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur «TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü taralından davalılar Malatya Belediye Kangal Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Elektrik Su ve Otobüsleri İşletmesinde Ali Haydar öğüt ile aynı adreste Sait kızı Saimo Kurugöl, Sait kızı Fatma Kurugöl ve Kangal İlçesi Çetinkaya Bucağından Bakkal Selahattin Kurugöl nezdinde Nazife Kurugöl ve arkadaştan aleyhine açmış olduğu meni müdahale ve binanın kati davasmm Mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında: Davalılar Saime, Nazife Fatma (Fadime) Kurugöl'lcr ile Haydar Öğüt'ün 11.'9/1975 Perşembe günü saat da Mahkememizde hazır olması ve yine 23/7/1975 tarih 2919 sayılı yazmızda 4/7/1975 tarih ve 5293 sayılı Resmi Gazete ile ilân edildiğini bildirmiş olduğunuz ve adı geçen resmî Gazeteninde henüz gelmemiş olduğundan adı geçenlerin duruşmaya gelmediği gibi kendilerini bir vekillede temsil ettirmediklerinden Kangal Asliye Hukuk Mahkemesinin 1964/143 esas sayılı dosyasında duruşmanın devamı olan 3/11/1975 Pazartesi günü saat da duruşmada hazır bulunmaları veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur akşamına kadar çocuklarm baba nezdine verilmesine, dava tarihinden kesinleşme tarihine kadar 300 üra iştirak nafakasnuı davalıdan keza davacının bu dava ile ilgili yapmış olduğu 295 lira mahkeme masraflarının davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Karar gereğince mezkûr ilânın tebliğine kanunî süresi içinde temyiz edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceği ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1970/759 Davacı Selahattin Benyer tarafmdan davalı Gönül Benyer aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık duruşmasında davalınınm bir çok aramalara rağmen bulunamamış adresi meçhul kalmış bulunduğundan duruşma günü olan 2/10/1975 günü saat 9.25 te duruşmaya gelmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Boğazlıyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/152 Davacı Boğazlıyan Muhacir Mahallesinden İsmaü Avay, tarafmdan aynı yerden Beytullah Asrak'ın gaipliğine, karar verilmesi hakkındaki davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: Gaipliğine, karar verilmesi istenilen Boğazlıyan Çayıralan İlçesi, Çandır Nahiyesi İğreli Köyünden 100 hanede kayıtlı Veysel oğlu 1330 doğumlu Beytullah Arsak'ın ilân tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaatı veya ikametgâhını bildirmesi aksi halde gaipliğine karar verileceği hususu ilânen tebüğ olunur Gaziantep 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Milli Savunma Bakanlığım temsilen Bölge Muhakemat Müdürlüğü tarafından davalıları Zekiye Galeli, M. AU Söğüt ve Sevinç Şener aleyhine açmış bulunduğu tazminat davasında davalıların gösterilen Aydmhkcvler Eğilmez Sokak No, 5/1 Ankara adreslerinde çıkardan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş adreslerinin tespiti zabıtaca mümkün olmadığından adlarına ilânen davetiye çıkanlmasına karar verilmiştir. İşbu dava mahkememizin 1972/1335 esasında kayıtlı olup duruşması 24/10/1975 günü saat 9.00 dadır. Davalılar duruşma günü gelmediklerinde veya kendilerini kanunî bir temsilci ile temsil ettirmedikleri takdirde haklarında gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Emirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/67 Davacı Köy İşleri Bakanlığı adına temsücisi Afyon Toprak İskân Müdürü tarafından davalı Eskişehir Satılmışoğlu Köyünden Mehmet oğlu Sadık Menği ve arkadaşları aleyhine ikame edilen tapu iptali davasmm yapılan muhakemesinde: mevkiinde Davacı temsilcisi 11/2/1975 tarihli dava düekçesi Ue, Bayakburnu tapunun 1/10/1955 tarih 34 sıra ve 18 parsel numarasında kayıtlı M 2, mesahasmdaki taşınmazın 4753 sayılı Yasa gereğince takyitli olarak davahların murisi Mehmet Menği'ye tahsis edilip, yasanın ruh ve maksadına aykırı olarak kullanılmadığı, boş bırakıldığı davalıların Köyü ve Çiftçiliği terk ettikleri cihetle murisleri adına olan tapu kaydının silinerek Hazine adına düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı Sadık Menği dava dilekçesinde gösterilen adreste bulunamadığı gibi yeni adreside tespit edilemediğinden 1/12/1975 günü saat 9.15 de Hâkimliğimizde hazır bulunması, davetiye Ue biriikte dava düekçesi özeti olarak ilânen tebliğ olunur B. Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/147 Davacı Emine Fidan tarafmdan davalı Ahmet Fidan aleyhine açtığı boşanma davasmm yapılan açık duruşması neticesinde Mahkememizden sadır olan ilâm davalı Ahmet Fidan'm adresi meçhul olduğundan davetiye ve gıyap kararı kendisine ilânen yapıldığı ve Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/1/1975 tarih 1974/147 esas 1975/5 karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına davalının kusurlu hareketinden dolayı bir sene müddetle evlenmekten memnuniyetine, müşterek çocukları Aynur ve İsmail'in velayetinin davacı anneye verilmesine, davalı ile çocukların temaslarının temini için Temmuz ayının birinci gününden 20 inci günü 1975/789 Davacı Kadir Alttın veküi Avukat Sami Dernirkaya tarafından da vali Fatma Altun aleyhine ikame eylediği boşanma davasmm olan duruşmaları sırasında: yapılmakta Şarşamba İlçesi Karabahçe Köyü Deniz Kitabevlnde İlhan eliyle da vali Fatma Altıma tebligatın yapılamadığından ve adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi tebliğ edilememiş Fatma Altunün bırakıldığı 10/10/1975 günü saat 9.00 da Mahkememizde duruşmanın hazar bulunması veya kendisini bir vekille temsü ettirmesi, davalı Fatma Altıma dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur

20 Sahife : 20 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Bartın Tapulama Hâkimliğinden Esas No: 1973/58 Karar No : 1973/21 Davacı: Hasan Kaz, Bartın Gecen Köyünden Dava konusu : Karar tavzihi J Davacı Bartın Gece Köyünden Hasan Kaz Gecen Köyü 439 sayılı parselin Tapulama Mahkemesince mezkûr parselin üzerine tescili yapıldığı ve mahkemenin 23'5/1963 tarih ve 1958/338 esas ve 1963/696 sayılı kararında ve duruşma sırasında hiç adı geçmeyen Recep K a z üzerine tesciline karar verilmiş bu bakımdan kararın tavzihine talep etmiş bulunmakta. Mezkûr parsele verese olan evlenerek Ankara Bağlan Mahallesine giden ve oradada ölen Hüseyin kızı Müyesser Tolunay verese olarak kocası Mehmet Tolunay, kızı Gültaç Ayaz ve oğlu Güvenç Tolunay'ı bırakmıştır. Verese adına müdeaddit defalar adresleri bulunamamaıştır. zabıtaya müzakere yazılmış ve Bu nedenle Müyesser Dolunay veresi kocası Mehmet Tolunay oğlu Güvenç Tolunay ve kızı Gültaç Ayaz'm bulunamaması sebebiyle verilen karar tavzihinin ilânen tebliğine kaim olmak üzere Resmi Gazete ile ilân olunur istanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: Esas No : 1973/360 Karar No: 1975/263 Cebren ırza geçmek ve alıkoymaktan maznun olup ve alıkoymaktan maznun olup Pütürge Gözlüce Köyü nüfusunda kayıtlı olup istanbul'da Kanmerkezi Deniz Abdal Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak Germiyan oğlu Apt. Kat 1, D. 2 de oturur, Mehmet oğlu Emine'den doğma 1940 doğumlu Ahmet Akgül ve suç arkadaşı Necdet Vaner hakkında yapılan duruşmada: Sanıkların zorla ırza geçmekten T. C. K. nun 416/1, 417, ile onar sene 6 şar ay ağır hapislerine, 1803 sayılı Af K. nun l/b maddesi gereğince hükmolunan cezanın bütün neticeleriyle ortadan kaldırılmasına, onarbin lira manevi tazminatın sanıklardan alınarak müdahile verilmesine, lira maktu ücreti vekâletin ve biner lira nispi ücrete vekâletin sanıklardan aunarak müdahil vekile verilmesine, 270 lira nispi harç ve mahkeme masraflarının sanıklardan tahsiline dair sanıkların gıyaplarında verilen 16/7/1975 tarihli hüküm sanık Ahmet Akgül'e tebliğ için gönderilmiş ise de bulunamamış ve zabıtacada arattırıldığı halde bulunmadığından ikametgâhı meçhul kalmış olmakla 7201 sayılı Tebligat K. nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşri tarihinden itibar ren 15 gün sonra sanık Ahmet Akgüle tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur Kalecik Asliye Ceza Hâkimliğinden: Esas No : 1974/71 Karar No : 1975/17 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2/4/1975 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 64 üncü maddesi delaletiyle aynı Yasanın 492 nci maddesine 1490 sayılı Yasa ile eklenen 11 ve 12, 522, 525 inci maddeleri gereğince ikişer yıl altışar ay hapis ve ikişer sene altışar ay emniyet umumiye nezareti altında bulundurulma cezası ile hükümlü Alaca Kazası İnayesultan Köyünden Hüseyin oğlu 1927 doğumlu Recep Şimşek ile Çoram- Alaca Kazası Kuzkışla Köyünden Cemal oğlu 1945 doğumlu Haydar Atlı haklarındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri hükümleri gereğince ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mutatablara tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur Altındağ 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğ'nden : 1974/797 Davacı Şevket tldeş tarafından davalılar Faik Taymaz ve Saadet Çelik aleyhine açılan açık davasının yapılan duruşmasında, davalı Faik Taymaz adına çıkarılan davetiye bulunamadığından iade edilmiş zabıtaca aranmış ise de adresi tespit edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup. davalı Faik Taymaz'ın duruşma günü olan 3/11/1975 Pazartesi saat ü.lf> de bulunmanız veya bir vekil temsil ettirmeniz ettirmediğin z takdirde gıyap hükümleri tatbik edileceği lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Üsküdar Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden : Maznunun adı ve soyadı Karar tarihi Esas No. Karar No. Cezanın nevi ve kanun maddesi 1 -^Saao^üTGençtürk 14/4/ / /539 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K.' nun 565/1, 59/2.29. iki Ura elli elli kuruş hafif para cezası ile tecziyesine. 2 Mehmet Çabaş 10/3/ / /343 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 2, 647/4 ile onüç lira hafif para cezası ve üç gün meslek ve sanat tatili. 3 Hasan Kocabaş 5/5/ / /709 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 2, 59/2. iki lira elli kuruş hafif para cezası ve iki gün meslek ve sanat tatili. 4 Mehmet Naci Arbaykal 14/4/ / /544 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565-1, 2. 59/ Adli tenbih icrası ve iki lira elli kuruş hafüpara cezası ve iki gün meslek ve sanatın tatili. Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükümlerin maznunların aranmalarına rağmen bulunmadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün so.ıra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Maznunun adı ve soyadı Karar tarihi Esas No. Karar No. Cezanın nevi ve kanım maddesi 1 Cengiz Dağyar 21/4/ / /597 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 647/1. ile onüç lira hafif para cezası. 2 Murat Adanur 27/3/ / /466 Elle sarkıntılık ve Müt. sarhoşluk T. C. K. nun 421/2. 572/1, cem'an altı ay hapis ve iki ay hafif hapis cezası ile tecziyesine. 3 Enver Ertürk 12/2/ / /150 Mütecaviz sarhoşluk T. C. K. nun 572/1, iki ay hafif hapis 647/6 ile tesciline. 4 Dursun İnan 25/4/ / /631 Kesici aletle yaralamak T. C. K. nun 456'4. 457/1, 51/1, Mad. gereğince iki ay hapis. 5 İsmail Bostancı 27/2/ / /288 Tehükeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 2 647/4 ile onüç lira hafif para cezası ve üç gün meslek ve sanat tatili. 6 Kemal Sürer 24/3/ / /427 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 2, 647/4 Ue onüç lira hafif para cezası ve Uç gün meslek ve sanat tatili. 7 Süleyman Şinasi özçelik 5'5/ / /681 Tehlikeli vasıta kullanmak T. C. K. nun 565/1, 59/ Adli tevbih icrası ve iki lira elli kuruş hafif para cezası. 3 Mehmet Dursun 2/4/ / /477 Trafik Kanununa muhalefet 6085 S. Kan. 58'B. 58'C. cem'an dörtyüz lira hafif para cezası ve onbeş gün hafif hapis cezası ile tecziyesine. Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabî hükümlerin maznunların aranmalarına rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER)

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) Amaç ve kapsam Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) Madde 39 (5) 44 Altında Tüzük R.G.19 A.E.86 23.2.1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim, Öğretim işleriyle görevli Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıığı

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2698 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Resmî Gazete : 13.7.1982/17781 Ek ve Değişiklikler: 1)K.No: 3520 /1.2.1989 (10.2.1989 / 20076 RG ) Amaç

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği

Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği Tarih: 17.12.2004 Sayı: 25673 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 Konu: SMMM ve SM STAJ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete de Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayı : 29653 ÖĞRETİM

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /137-1

Sirküler Rapor Mevzuat /137-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.08.2015/137-1 MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TKBB YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TKBB YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TKBB YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmelik katılım bankacılığı alanında nitelikli bilgi ve insan kaynağı üretmek amacıyla verilecek olan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı