T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim EYLÜL SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A."

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: K A R A R N A M E L E R Karar Sayısı: 7/10410 Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kurtokan'ın isteği ile emekliye ayrılmış bulunması sebebiyle açılan bu görevlere Doğan Özkan'ın atanması; Ulaştırma Bakanlığının 9 Eylül 1975 tarihli ve P. D. B sayılı yazısı üzerine, 12' tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8, 10 ve geç.ci 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 11.'9,1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı: 7/10646 İlişik «Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Kurs, Seminer ve Diğer Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususlarm Tesb.tine İlişkin Esaslar» ın yürürlüğe konulması; Köy İşleri Bakanlığının 21/ günlü ve 8355 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 89 uncu maddesine Bakanlar Kurulunca 10, 9,1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan 5. UEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol. Ur. A. ERBAKAN CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK Devler BaKanı göre, Başbakan \ ardımcıgı Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Başbakan S. UEMİREL Deri ot Bakam Başbakan Yardımcısı A. TÜRK ES Devlet Baıkanı M.K.ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGEN Ticaret Baıkanı W. BASOL EKON Gıda - Tar- ve Hav. Bakanı V- A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU imar ve İskân Bakanı Af. OK Genç- ve Spor Bıkanı A. S. EREK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol. Dr. N. Mili AK A* Devle* Bakanı S. ÖZTÜRK 'Derlet Bakanı G- KARACA içişleri Bakanı O. AblLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. A. ERDEM Sağ- ve Sos. Y- Bakanı D'. K- DEMİR Ulaştırma Bakanı A. M EM ESE En. ve Tali- Kay. Bakanı Köyişleri S. KILIÇ Bakanı V- POYRAZ Kültür Bekanı R. DANIŞMAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol Or. 7. FEYZİOĞLU Devlet Bakanı H. AKSAY Adale:! Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Kakanı V. S- ÖZTÜRK Baumiırlık Bakanı F. ADAK Güm- ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK Çalışma Bakam A- T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı L- TOKOĞLU Orman Bakanı T- KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M ABLUM Devlet Bakanı Basbak.ın "1 arılııııcısı A. TÜKKEŞ Devlet Baıkanı Af. K- ERKOVAN vlilli Savunma Bakanı t. MELES Maliye Bakanı >oç. l)ı. 1- Ticaret Bakanı II. UAŞUL EIU.EALKON Gı "la - Tar. ve Hay. Bakanı Prof- K. ÖLAL Sanayi ve l't:k. Bakanı A. UOGRU İmar ve İskân Bakanı A. OK Genç. ve Spor Bakam A. S- EREK Devlet Bakanı 5. ÖZTÜRK Devlet Bakanı C KARACA İçişleri Bakanı V- /'. MLtrÜOÛLU Millî Lirinin Bakanı A. N. ERDEM Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Hakanı N. MENTEŞE En- vc lalı- Kay. Bakanı A". Kftyişleri KILKJ Hakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DAMşMAN Devlet Rakam II. AKSAY Adalet Bakanı t. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Bayındırlık Bakanı F. ADAK Cüııı- ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK Çalınma Bakanı A. T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A- M- ABLUM Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerinde ücretle okutulacak haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların tesbitine ilişkin esaslar Madde 1. Bu Esaslar, Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çeşitli kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde uygulanır. Madde 2 Birinci madde kapsamı içinde kalan eğ'tim faaliyetlerinde eğitim konularının özellikleri gözönünde tutulmak şartıyle; a Bakanlık kadrolarında çalışanlardan hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip olanlarına,

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 b Üniversite, Akademi, Yüksek okul ve meslek okulları öğretim üyeleriyle yardımcıları ve uzmanlarına, c Gerektiğinde, diğer Bakanlıklar ve resmi kuruluşları konu ile ilgili alanda yetişmiş yetkili elemanlarına, d İşlenecek konu üzerinde tecrübeye dayalı esaslı bilgi ve ihtisası bulunan kimselere, Ücretli ek ders görevi verilebilir. Madde 3 Birinci maddedeki faaüyet alanlarında ders okutmak üzere görevlendirileceklere verilecek ücretli ek ders görevi haftada (30) saati geçemez. Bu esaslara göre ücretli ek ders görevi verilenlerden sınav dönemlerinde (yaz, güz) görev alanlara sınavı yapılan ders için (6) saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Madde 4 Kendilerine öğreticilik görevi verilecekler, ikinci maddedeki esaslar çerçevesinde Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Madde 5 Kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde okutulacak derslerin çeşitleri Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünce tespit ediür. Madde 6 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7 Bu Esasları Köy İşleri Bakam yürütür. Ticaret Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 4 ncü derece kadro aylıklı Ankara Bölge Ticaret Müdürlüğüne Kontrolör Tanju Taşçıoğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesinin (B) bsndi uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Ticaret Bakanı yürütür. 10/9/1975 Başbakan Ticaret Bakam S. DEMİREL H. BAŞOL Gümrük ve Tekel Bakanlığından : Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3 ncü derece kadrolu Başmüfettişliğe, 1 nci Sınıf Müfettiş Necati Berent'in, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Gümrük ve Tekel Bakam yürütür. 10/9/1975 Başbakan Güm. ve Tekel Bakam S. DEMİREL O. ÖZTRAK Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, eski İşgüvenliği Müfettişi Rifat Boynukalın'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 10/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Karar Sayısı: CUMHURB AŞK \NI FAHRl S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Bakanlık özel Müşavirliğine, Iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Mütercimi Sabahattin Karadeniz'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ile aynı Kanunun değişik 74. maddesi uyarınca naklen ataması uygun görrülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 10/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğüne, Diyarbakır Bölge Çalışma Müdürü Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. Nabl öktem'in, 657 sayılı 3/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK 1 Yurt dışı Teşkilâtında açık 5 inci derece kadrolu Turizm ve Tanıtma Ataşeliğine, Londra Turizm ve Tanıtma Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere 4 ncü derece kadrolu Bern Basın Müşaviri Cemil Ünlütürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarmca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Başbakan 10/9/1975 Turizm ve Tan. Bakam S. DEMİREL L. TOKOÛLU Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Van Bölge Müdürü Mehmet Karakaş'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi gereğince kadro ve derece aylığı İle Muğla Bölge Müdürlüğünde çalıştırılması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. 10/9/1975 CUMHllHRASK \N1 FAHRl S. KORUTÜRK Başbakan Turizm ve Tan. Bakam S. DEMİREL L. TOKOÛLU İmar ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 4. derece kadrolu özlük İşleri Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mail İşler Müdürlüğüne; mezkûr Müdürlük Müdür Yardımcısı Tülin Durmaz'ın, 657 sayılı Kanunun değ'şik 68. maddes'nin (B) bendi ile 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskân Bakanı yürütür. 3/9/1975 Başbakan İmar ve İskân Bakam S. DEMİREL N OK Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3. derece kadrolu Kütahya İl İmar Müdürlüğüne; bu görevi vekâleten yürüten Mimar Orhan İrinin, 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi üe 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskân Bakam yürütür. 3/9/1975 Başbakan İmar ve İskan Bakam S. DEMİREL N. OK CUMHUR BAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK

3 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 3 YÖNETMELIKLERR Millî Eğitim Bakanlığından: 7/8/1974 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi» Eğitim, Öğretim ve Yönetimine İlişkin İç Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik Madde 1 7/8/1974 gün ve 1490!) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin İç Yönetmeliğin 2, , , 37, 38, 41, , 48, 49, 50, 51, 52, 53. maddeleri aşağıdaki şekilde kısmen veya tamamen, «Seviyeler» isimli başlık da «Programlar» olarak değiştirilmiş ve üç geçici madde eklenmiştir. «Merkez» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Deyimler : Madde 2 Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte adı geçen: «Müdür» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü, «Kursiyer» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezindeki kurslara katılanlar, (Bu kelime 10/1/1974 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğilim Merkezi Yönetmeliğinden aynen alınmıştır.) «Uygulama» sözünden, laboratuvar, film, konferans ve her türlü eğitici ve öğretici (gör - işit) çalışmaları, «Bakanlık» sözünden. Millî Eğitim Bakanlığı, «Bölüm» sözünden, okutulan yabancı dil bölümü, «Grup» sözünden, yapılan Seviye Tespit Sınavları sonucu aynı seviyede olan ve aynı programa göre öğrenim gören kursiyer topluluğu, «Dönem» sözünden, öğretimin başladığı günden 15 günlük ara tatiline kadar olan süre ile 15 günlük ara tatilinden öğretim sona kadar geçen süre, erinceye «Program» sözünden, Eğitim Merkezinde 2 ayrı dönem halinde yapılan öğretimi kapsayan ders müfredatı, «Ağırlık Yüzdesi» sözünden, 100 üzerinden bir sınava verilen değer, «Ağırlık Notu» sözünden, başarının değerlendirilmesinde sınavlara tanınan ağırlık yüzdesi ile kursiyerin smavlarda aldığı puanın anlaşılır. çarpımı Madde 32 Kurumlar, Devlet Personel Dairesince kendileri için tespit edilen kontenjan sayısının iki katını geçmemek şartıyle. yabancı dil eğitimi kursu görmrsini istedikleri personelin isim listesini. Seviye Tespit Sınavı yapılmak üzere, en geç 15 Ağustos gününe kadar Eğitim Merkezine bildirirler. Eğitim Merkezi, Seviye Tespit Smav günlerim en geç 20 Ağustos gününe kadar ilgili kurumlara bildirir. Madde 33 Eğitim Merkezinde Seviye Tespit Sınavı yapılan personel kurumlara tanınan kontenjan sayısını geçmemek üzere, seviye farkları da dikkate alınmak suretiyle Merkez Müdürlüğünce Ekim ayından itibaren kursa başlatılır. Kursa başlamayanların yerine veya herhangi bir nedenle boşalan yerlere, o yıl yapılan Seviye Tespit Sınavına giren aynı kurumun elemanlarından seviyesi uygun olanlar, öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde kursa çağrılırlar. Bunun dışında öğretim yılı içinde kursiyer kaydı yapılmaz. Madde 35 Eğitim Merkezinin programlarında saptanan kurs ve uygulamalara devam zorunludur. Bir Program süresince aralıklı veya aralıksız 3 gün devamsızlık yapanların, özürleri en geç bir hafta belgelend irilmediği takdirde kursla ilişküeri keslür ve durum kurumlarına bildirilir. içinde Madde 36 Merkez Müdürü kursiyerlere, çok zorunlu hallerde ve özürlerini belgelendirmek şartıyle, 9 aylık öğretim süresi içinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Madde 37 Yıllık eğitim süresi 9 ay olan Eğitim Merkezinde öğretim her yıl 1 Ekim'de (tatile rastlarsa, ilk iş günü) başlar ve 30 Haziran akşamına kadar devam eder. Madde 38 öğretim süresi içinde Şubat ayının ilk gününden 15. günü akşamma kadar öğretime ara verilir. Programlar: Madde 41 Eğitim Merkezinde öğretim: A B Programı, Programı, C Programı olmak üzere Uç ayrı Program olarak yapılır. Her Program 0 ay sürelidir ve 15 günlük ara tatiliyle 2 döneme ayrüır. A Programı : Yeni başlayanlar için temel yabancı dil öğretimini kapsar, orta derecede anlama, konuşma ve yazma becerisini sağlar, B Programı : A Programının 1. döneminde öğretilen seviyede yabancı dil bilenlere, iyi derecede anlama, konuşma ve yazma becerisini sağlar. C Programı : A Programının 2. veya B Programının 1. döneminde öğretilen seviyede yaabncı dil bilenlere, Ueri seviyede anlama, konuşma, yazma ve çeviri yapma becerisini sağlar. Eğitim Merkezindeki öğretim uygulamasının özelliği ve gereği dikkate alınarak verimi arttırmak amacıyle her Program kendi içinde seviye farklarına göre gruplara ayrılır. Grupların müfredat programlarının uygulanması, Merkez Müdürlüğünce haftalık ders saatleri sayısının düzenlenmesi ve alınacak diğer tedbirlerle gerçekleştirilir. Kursiyerler, başarı durumları dikkate alınarak, aynı gruba dersi olan öğretmenlerin düzenlediği ve Merkez Müdürünün onayladığı bir tutanak ile öğretim süresi içinde aynı Programın bir grubundan diğerine veya bir Programdan diğer bir Programın seviyesine uygun grubuna alınabilirler. Madde 42 Eğitim Merkezinde sınavlar : A Seviye Tespit Sınavı, B Ara Sınavları, C Kurs Bitirme Sınavları olmak üzere üç şekilde yapılır. A Seviye Tespit Sınavı : Eğitim Merkezine alınacak elemanların takip edecekleri dildeki seviyelerini saptamak amacı ile Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir program dahilinde, her yıl 1-20 Eylül tarihleri arasında 3 kişiük komisyon tarafmdan yazdı veya uygulamalı olarak yapılır. Bu sınavlara katılmayanlardan, özürleri kabul edilenlerin sınavları Eylül tarihleri arasında yapılır. Merkezde kursa başlayan elemanlardan seviy: leri bulundukları gruba uymayanlar, aynı gruba dersi olan öğretmenlerin düzenlediği ve Merkez Müdürünün onayladığı bir tutanak ile ilk hafta içinde aynı Programın bir grubundan diğerine veya bir Programdan diğer bir Programın seviyesine uygun grubuna alınabilirler. B Ara Sınavları : Uygulanan öğretimde kursiyerin başarısını değerlendirmek amacıyle 1. dönemde iki, 2. dönemde ise bir defa olmak üzere Merkez Müdürlüğünün saptayacağı bir günde bir öğretmen tarafmdan yazılı olarak yapılır. C Kurs Bitirme Sınavları : Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir program dahilinde Haziran tarihleri arasında 3 kişilik komisyon tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır. Kurs Bitirme Sınavlarına Sağlık ve Merkez Müdürlüğünce kabul edilebilecek diğer nedenlerle katılamayanlar ise Eylül tarihleri arasında sınava girmek zorundadırlar. Madde 44 Belgelendirilmek şartıyle Merkez Müdürlüğünce kabul edilen bir özürü yüzünden Ara Sınavlarına katılmayanlar özürlerinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde saptanan bir iş gününde sınava girmek zorundadırlar. Madde 47 Eğitim Merkezinde yapılan yazılı ve sözlü smavlarda kursiyerlerin başarılan, «Pekiyi», «İyi», «Orta» ve «Başansız» olarak değerlendirilir. Sözlü sınavlarda değerlendirme, smav komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması İle saptanır. Yazılı ve sözlü sınavların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden aşağıda saptanan esaslara göre yapılır : puan arası «Pekiyi» puan arası «İyi» puan arası «Orta» 69-0 puan arası «Başansız» Madde 48 Kurs sonunda başarılı sayılmak için yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerin her ikisinde de başarılı olmak şarttır. a) Sözlü Değerlendirme : Sözlü sınavın değerlendirilmesi 47. maddede belirtilen esaslara göre yapılır. b) Yazılı Değerlendirme : Yazılı değerlendirme ise; Ara ve Kurs Bitirme yazılı sınavlarında alınan puanların, her sınav için aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık yüzdeleriyle çarpımı sonunda elde edilen ağırlık notları toplamının puan olarak 47. maddede belirtüen esaslara göre değerlendirmesiyle yapılır.

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin aritmetik ortalaması alınırken veya ağırlık notlarının toplamında o 50 yi Keçin kesirler en yakın bütüne yükseltilir 50 den küçük kesirler dikkate alınmaz. Sınav Ağırlık Yüzdeleri: 1. Ara Sınavı % Ara Sınavı % Ara Sınavı % 25 Kurs Bitirme Yazılı Sınavı % 50 dir. Örnek: Yazılı sınavların ara sınavlarından sırasıyla 100 üzerinden 80, 85, 76 ve Kurs Bitirme Smavmda ise 80 puan alan bir kursiyerin, Kursiyerin Smav Ağırlık sınavda aldığı Puan olarak Sınav % puan ağırlık notu 1. Ara Sınavı 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı Kurs Bitirme Yazılı Sınavı Puan olarak ağırlık notlarının toplamı dir. Bu puan en yakın bütüne yükseltilince eder. Madde 49 Öğretim süresi içinde yapılan Ara Sınavlarında bir defadan fazla 100 üzerinden 70'in altında puan alan kursiyerin duruma bağlı olduğu kuruma bildirilir. Madde 50 Kursu çeşitli nedenlerle terk edenlere istedikleri takdirde katıldıkları Öğretim, Programın adı ve devam ettikleri süreyi gösterir bir belge verilir. Madde 51 Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ilişiği kesilenler tekrar Merkeze alınmazlar. Ancak Devlet Personel Dairesinin kurumlarına tanıyacağı kontenjan sayısı içinde olmak şartıyle, hizmet gereği kurumlarınca geri çekilenler ile sağlık nedeniyle aralıksız olarak bir aydan fazla kursa devam edemeyenler ertesi öğretim yılında, askere alınanlar ise; bu görevin bitimini takip eden öğretim yılında kursu bıraktıkları yerden olmak üzere tekrar Merkeze devam edebilirler. Madde 52 Eğitim Merkezindeki Programlardan birisine devam ederek başarı ile bitirenlere devam ettikleri süre ile bitirdikleri Öğretim ve Programın adım gösterir bir sertifika verilir. Bu sertifikaya kursiyerin kurs sonundaki yazılı ve sözlü başarı durumu 47. maddede belirtilen esaslara göre puan ve derece olarak yazılır. Madde 53 Eğitim Merkezinde Akşam Öğretimi de yapılır. Akşam Öğretimi ile ilgili aşağıdaki fıkralarla beraber bu İç Yönetmeliğin bütün hükümleri aynen Akşam Öğretiminde de geçerlidir. a) Kursa kayıt yapılırken kursiyerin Merkeze devamının kurumu tarafından uysun görüldüğüne ve kurs saatleri içinde görevlendirilmeyeceğine dair bir belge istenir. b) Öğretim haftanın bütün iş günlerine dağıtılmak ve günde 4 saati geçmemek üzere, haftada en az 15, en çok 18 saat üzerinden yapılır. c) öğretime en erken saat 18.00, en geç da başlanır. d) Devam ve devamsızlık hesabında her akşam bir gün sayılır. Özürsüz olarak dersi terk eden o akşam devamsız kabul edilir. e) Kurs süresince kursiyerlere Merkez Müdürü, 9 aylık öğretim süresi içinde, 5 güne kadar izin verebilir. f) Akşam Öğretiminde Gündüz Öğretiminin müfredat programı aynen uygulanır. g) Her Program Gündüz Öğretim süresinin 2 katıdır ve her dönem bir öğretim yılı süresini kapsar. Ancak 1. dönem derslerine 20 H<ıziran'da son verilir ve bu dönemin gruplarında dersi olan öğretmenler Kurs Bitirme Sınavlarında görevlendirilirler. h) Öğretim süresi içinde boşalan yerlere. Seviye Tespit Sınavına girenlerden seviyesi uygun olanlar kursa çağrılabilirler. ı) Eğitim Merkezine devam ederek bir Programı bitiren kursiyerlerden : 1 Gündüz öğretiminde A Programını bitiren, Akşam Öğretimi B Programının 2. veya C Programının 1. dönemine, 2 Gündüz Öğretiminde B Programını bitiren, Akşam Öğretimi C Programının 2. dönemine, 3 Akşam Öğretiminde A Programını bitiren, Gündüz Öğretimi C Programının 1. dönemine devam edebilir. 4 Akşam Öğretiminde bir kursiyer, sıra ile birden fazla Programı bitirebilir. j) Akşam Öğretiminde Merkez yöneticileri, bölüm temsilcileri ve öğretmenler okutmakla yükümlü oldukları zorunlu ve isteğe bağlı ders saatleri yönünden Eğitim Enstitülerinin Akşam Öğretiminde uygulanan esaslara bağlıdırlar. k) Akşam Öğretiminde ücretle ders alma keyfiyeti öğretmenin isteği ve Merkez Müdürünün takdirine batilidir. Geçici Madde 1 Bu derişiklik yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte Eğirim Merkezindeki kurslara gündüz devam eden ve Öğretim yılına intikal eden kursiyerlerden: a) Seviyeleri itibariyle bir grup teşkil edebilecek sayıda olanlar öğretimin özelliği ve gereği dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir müfredat programına göre gruplandırılarak, b) Seviyeleri itibariyle bir grup teşkil etmeyecek sayıda olanlar ise, kurumlarına iade edilmek ve arkadan gelen gruplar kendi ulaştığı zaman öğretim yılı içinde çağrılmak suretiyle, seviyelerine Eğitilecek ve 9 aylık öğretim süresini tamamladıklarında «Kurs Bitirme Sınavları» yapılarak basan kesilecektir. durumlarına göre Merkezle ilişkileri Bunlann başanlannm değerlendirilmesinde, daha önceki sınavlarda aldıklan notlar dikkate alınmaksızın yalnız Kurs Bitirme yazılı ve sözlü sınavlarında aldıkları puanlar başarı notu olarak kabul edilerek 47. maddede belirtilen esaslar uygulanacaktır. Kursu başarı ile bitirenlere, kursa devam ettiği süre ile Kurs Bitirme yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu bildirir bir sertifika verilecektir. Geçici Madde 2 Akşam öğretimine devam eden kursiyerlerden öğretim yılma intikal edenlerin öğretimi, uygulanacak A, B, C Programlarının seviyelerine uygun gruplarına yerleştirilerek tamamlanacaktır. Geçici Madde 3 A. B, C, Programlarının uygulanmasından önce Eğitim Merkezine devam ederek başarı ile bitirenlerden, Akşam Öğretimine devam etmek isteyen kursiyerler C Programının 2. dönmine kabul edilecektir. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Müli Eğitim Bakanı yürütür. Ulaştırma Bakanlığından: Yüksek Denizlicilk Okulu İmtihan Yönetmeliğinin 10-1, 16-2, 22, 23. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 10/1/1969 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konmuş bulunan Yüksek Denizcilik Okulu İmtihan Yönetmeliğinin 16-2, 22 ve23 üncü maddeleri ile 5'8/1972 gün ve sayılı Resmi Gazete'de değiştirilen maddesi aşağıda olduğu gibi değiştirilmişlerdir. Madde 10-1 Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin okul dışı pratik eğitim yönetmeliğinde belirtilen programları gereğince ve Okul yönetimince saptanacak tarihte başlamak üzere: Güverte 1. sınıf okul eğitim gemisinde 20 ilâ 40 gün; makina 1. sınıf fabrika ve havuzlarda 45 iş günü; makina 2. sınıf okul eğitim gemisinde 20 ile 40 gün; makina 3. sınıf yaz tatilinde 60; güverte 2. sınıf kamu veya özel kuruluşlara ait gemilerde 30 ilâ 50 gün pratik eğitim yaparlar. Bu programların hazırlanmasına ikinci sömestir başmda başlanır. Madde 16-2 Her dersin bir yıl içerisinde yapılan ders sayısının üçtebirinde (Mazeretli ya da mazeretsiz) bulunmayan öğrenci sınıfta kalır. Madde 22 Her sınav, dersin öğretmeni tarafından yapılır. Ancak, sınıf geçme v:> bitirme sınavları Okul Müdürünce bir ayırtman önünde, yine dersin öğretmeni tarafındım seçilecek en az yapılır. Madde 23 Kaldığı dersler dışında temel ölçüyü doldurmaya en çok (6)'şar numara bekler durumda iken, iki dersten basan sağlayamayan öğrenciler, o derslerden borçlu olarak bir üst sınıfa devam ettirildikten sonra, yaz ve güz dönemlerinde ilk defa bu iki dersten sınava girerler. Yine basan sağlayamayanlar diğer sınavlara alınmayarak, borçlulukları devam etmek üzere borçlu devam ettikleri sınıfta kalmış olurlar ve ertesi yılda aynı şekilde smava girerler. (Borç sınavlarında notlan hesaba katılmaz.) yürürlüğe 3 Bu Yönetmelik hükümleri Ulaştırma Bakanlığınca yürütülür. kanaat Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte Madde girer.

5 30 EYLÜL 1975 ("Resmî Gazete) Sahife : 5 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 1976 Yılı Yarış Dönemimle Lisanslarını Vize Ettirmek ve Yeniden Lisans Almak İsteyen Antrenör, Jokcv, Jokey Yamağı, Centilmen Binici ve Seyislerin Kayıt Bürolarına Müracaat Usul ve Şekillerine İlişkin Yüksek Komiserler Kurulunca Saptanan Yönetmelik At Yarışları Tüzüğünün 8'b, , 97 ek ikinci madde ve Antrenörlere mahsus Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca 1976 yılı yarış dönemi için lisanslarını vize ettirecekler ile yeniden lisans alacak antrenör. Jokey, Jokey yamağı, centilmen binici ve seyisler mevzuata uygun olarak ilgili bölümlerde gösterilen şekilde hazırlıyaeakları belscler ile en geç 1975 Kasım ayı sonuna kadar Yarış Müessesesi kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna dilekçe ve gerekli belgeler ile birlikte müracaatta bulunacaklardır yılında, yeniden lisans almak isteyen antrenör, Jokey, Jokey yamağı ve centilmen biniciler için Yarış Müessesesi tarafından Müracaat tarihi Eylül sonunda başlayıp Kasım ayı sonunda bitecektir. düzenlenecek sınavlar yukarıda yazılı tarihlere göre yapılıp basan saplayanlar üe lisanslarını vize ettirmek isteyenler en geç Kasım ayı sonuna kadar gerekli belgeleri kayıt bürolarına, vermeye zorunludurlar. Sınavların daha geniş materyal ve modern tesisler içinde Yarış Mıip^esosiıce santaınn tarihle-de amelî ve nazari olmak üzere yalnız istanbul Hipodrom Merkezinde en az üç kişilik kurul tarafından yapılıp, radyo ve gazetelerle ilgililere duyurulacaktır. Saptanan tarihlerde belgelerini kayıt bürosuna vermeyenler lisans alma hakkını kaybederler. Noksan gönderilen belgeler üzerinde hiçbir işlem yapılmaz. BÖLÜM: Lisans almak isteyen antrenörler: 1 Lisansını vize ettirecek ve yeniden lisans alacak antrenörler, Antrenörlere mahsus Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4. maddeleri uyarınca belgelerini tam olarak hazırlayıp, yukarıda bildirilen bürolar kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna göndereceklerdir. a) Lisansını yenilemek isteyen cezalı antrenörler, ceza süresi sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yarış Müessesesi Kayıt Bürosu kanallarıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleri takdirde lisanslarını I verirler. Bu süreyi geçirmiş olanlara lisans verilmez. At Yarışları Tüzüğünün 143. maddesi uyarınca doping konusunda mükerrer ceza almış bulunan antrenörler lisans alma hakkını kaybetmiş olurlar. Yukarıda belirtilen koşul ve kuralların dışında müracaat süresini geçirmiş bulunan antrenörlere hiçbir suretle 1976 yılı yarış devresi lisans verilmez. Yeniden lisans alacak olan antrenörlerin hazırlayacakları belgeler: a) Dilekçe, b) Nüfus cüzdanı örneği, e) İlkokul bitirme belgesi, d) Muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, e) Mahkûmiyeti olup olmadığını gösterir savcılık belgesi, f) 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, g) Antrenörlük yapabileceğine ilişkin Yarış Müessesesinden verilecek belge. Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerin hazırlayacakları belgeler : a) Dilekçe, b) Mahkûmiyeti olup olmadığını gösterir Savcılık belgesi, g) Antrenörlük yapabileceğine ilişkin Yarış Müessesesinden verilecek belge, h) Eski lisansı. BÖLÜM: Lisans almak isteyen jokey, jokey yamam ve centilmen biniciler: a) Lisanslarını vize ettüvcek jokey, jokey yamağı, centilmen biniciler Yarış Müessesesi Kayıt Büroları kanadıyla ve aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tespit edilen süre içindo Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat edeceklerdir. 1 Dilekçe, 2 Eski lisansı, 3 İkametgâh UmühatMri. II için b) Yeniden lisans alacaklar ise yukarıda yazılı 3 maddeye ek olar ra.k nüfus cüzdanı örne.şi, 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, sağlık kurulu raporu, kan grubu kartı, doğruluk kâğıdı, ölüm beyannamesi, sanat icra edebileceğini bildirir Yarış Müessesesince verilen belgeyi eklemek zorundadırlar. Jokey yamakları ve centilmen binicilarm ise (Reşit olmamaları har linde) velilerinin veya vasilerinin yazılı muvafakati, (Jokey yamaklarının) at sahibi veya antrenörlere en az 3 yıl müddetle bağlı bulunduğunu büdirir sözleşme belgeleriyle yazılı vesikalar eklenecektir. Yeniden lisans alacaklar : 1 Dilekçe, 2 Nüfus cüzdanı örneği, 3 İkametgâh ilmühaberi, 4 6 adet (4,5xf>) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, 5 Snfilık kurulu raporu, 6 Knn grubu kartı, 7 Doğruluk kâğıdı, 8 Ölüm beyannamesi, 9 Reşit desil ise veli veya vasisinin muvafakatini, 10 At sahibi veya antrenörlerle yapılan sözleşme, 11 Sanat icra edebileceğini bildirir belge. Centilmen biniciler için 8 ve 10 uncu maddede yazılı belgelere lüzum voktur. Cent'ümpn irn-lcile-den lisanslarını vize ettirmek veya yeniden lisans almak isteyenler için centilmenlere mabsus koşuların yapıla- CR'?.I tarirıden 15 gün önce usulüne göre müracaat edenlere do lisansları verilir. BÖT.ÜTVt: III Lisans almak isteyen seyisler: 1 Lisanslarını vize ettirecek ve yeniden lisans alacak seyisler Yarış Müessesesi kayıt bürosu yoluyla ve aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tespit edilen süre içinde Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat edeceklerdir. a) Lisanslarım vize ettirecekler : 1 Dilekçe, 2 Eski lisansı, 3 İkametgâh ilmühaberi. b) Yeniden lisans alacaklar: 1 Dilekçe, 2 Nüfus cüzdanı örneği, 3 İkametgâh ilmühaberi, 4 İyi hal kâğıdı, 5 Hükümet doktoru raporu, 6 Kan grubunu bildirir belge, 7 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf. 2 Lisans almış seyisler, lisanslanndaki sorulan cevaplandırmak zorunluluğundadırlar için lisans almak isteyenler yukarıda bildirilen belgelerle en geç 1975 yılı Kasım ayı sonuna kadar Yarış Müessesesi kanalıyla, müracaatta bulunacaklardır. Tespit edilen müracaat tarihinden sonra lisanslarını vize ettirecekler en geç 1976 yılı Mayıs ayı sonuna, yeniden lisans almak isteyenler ise, Ağustos ayı sonuna kadar yukarıda belirtilen belgeler ile müracaat ederlerse 1976 yılı lisansı verilir. 4 Hiçbir at sahibi veya antrenör, lisansız seyisi kullanamayacağı gibi daha evvelce çalıştığı yerden ve iş veren tarafından özel hanesi doldumlmamış lisanslı seyisi işe alamaz. Lisansı olmayan seyisler hipodromlara sokulmazlar. 5 Lisanslarını vize ettiren veyahut yeniden lisans alanların lisansları Türkiye'de yapılan at yarışları için geçerlidir. 6 Genellikle seyislerin sık sık değişmeleri lisansları belli süre içinde yeniden alma ve vize etme olanaklarını eng Uemcktedir. Bu durumu önlemek için ahırlarda çalıştırılan seyis ve diğer hizmetlilere lisanslarına karşılık geçerli bir süre için resimli belgenin verilmesiyle seyislik hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Bu belgeyi taşımayan seyisler hiçbir suretle Hipodromlara sokulmayacaktır. GENEL HÜKÜMLER: a) Antrenör, centilmen binici, jokey, jokey yamağı ve seyislere verilen lisanslar bir yıl için geçerlidir. Lisansların yenilenmesinde tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat edenlerin lisansları vize edilmek suretiyle yerulenir.

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve,yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA Sayı: 15759 KARARNAMELER

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 23.06.1985/18790 Açıklama : Ekim 1999 tarihli ve 2505 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı