T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim EYLÜL SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A."

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: K A R A R N A M E L E R Karar Sayısı: 7/10410 Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kurtokan'ın isteği ile emekliye ayrılmış bulunması sebebiyle açılan bu görevlere Doğan Özkan'ın atanması; Ulaştırma Bakanlığının 9 Eylül 1975 tarihli ve P. D. B sayılı yazısı üzerine, 12' tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8, 10 ve geç.ci 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 11.'9,1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı: 7/10646 İlişik «Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Kurs, Seminer ve Diğer Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususlarm Tesb.tine İlişkin Esaslar» ın yürürlüğe konulması; Köy İşleri Bakanlığının 21/ günlü ve 8355 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun değişik 89 uncu maddesine Bakanlar Kurulunca 10, 9,1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan 5. UEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol. Ur. A. ERBAKAN CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK Devler BaKanı göre, Başbakan \ ardımcıgı Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Başbakan S. UEMİREL Deri ot Bakam Başbakan Yardımcısı A. TÜRK ES Devlet Baıkanı M.K.ERKOVAN Millî Savunma Bakanı F. MELEN Maliye Bakanı Doç. Dr. Y. ERGEN Ticaret Baıkanı W. BASOL EKON Gıda - Tar- ve Hav. Bakanı V- A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı A. DOĞRU imar ve İskân Bakanı Af. OK Genç- ve Spor Bıkanı A. S. EREK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol. Dr. N. Mili AK A* Devle* Bakanı S. ÖZTÜRK 'Derlet Bakanı G- KARACA içişleri Bakanı O. AblLTÜRK Millî Eğitim Bakanı A. A. ERDEM Sağ- ve Sos. Y- Bakanı D'. K- DEMİR Ulaştırma Bakanı A. M EM ESE En. ve Tali- Kay. Bakanı Köyişleri S. KILIÇ Bakanı V- POYRAZ Kültür Bekanı R. DANIŞMAN CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prol Or. 7. FEYZİOĞLU Devlet Bakanı H. AKSAY Adale:! Bakanı /. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Kakanı V. S- ÖZTÜRK Baumiırlık Bakanı F. ADAK Güm- ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK Çalışma Bakam A- T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı L- TOKOĞLU Orman Bakanı T- KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A. M ABLUM Devlet Bakanı Basbak.ın "1 arılııııcısı A. TÜKKEŞ Devlet Baıkanı Af. K- ERKOVAN vlilli Savunma Bakanı t. MELES Maliye Bakanı >oç. l)ı. 1- Ticaret Bakanı II. UAŞUL EIU.EALKON Gı "la - Tar. ve Hay. Bakanı Prof- K. ÖLAL Sanayi ve l't:k. Bakanı A. UOGRU İmar ve İskân Bakanı A. OK Genç. ve Spor Bakam A. S- EREK Devlet Bakanı 5. ÖZTÜRK Devlet Bakanı C KARACA İçişleri Bakanı V- /'. MLtrÜOÛLU Millî Lirinin Bakanı A. N. ERDEM Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Dr. K- DEMİR Ulaştırma Hakanı N. MENTEŞE En- vc lalı- Kay. Bakanı A". Kftyişleri KILKJ Hakanı V. POYRAZ Kültür Bakanı R. DAMşMAN Devlet Rakam II. AKSAY Adalet Bakanı t. MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Bayındırlık Bakanı F. ADAK Cüııı- ve Tekel Bakanı O- ÖZTRAK Çalınma Bakanı A. T. PAKSU Turizm ve Tan. Bakanı. TOKOĞLU Orman Bakanı T. KAPANLİ Sosyal Güvenlik Bakanı A- M- ABLUM Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerinde ücretle okutulacak haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların tesbitine ilişkin esaslar Madde 1. Bu Esaslar, Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çeşitli kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde uygulanır. Madde 2 Birinci madde kapsamı içinde kalan eğ'tim faaliyetlerinde eğitim konularının özellikleri gözönünde tutulmak şartıyle; a Bakanlık kadrolarında çalışanlardan hizmetin gerektirdiği bilgilere sahip olanlarına,

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 b Üniversite, Akademi, Yüksek okul ve meslek okulları öğretim üyeleriyle yardımcıları ve uzmanlarına, c Gerektiğinde, diğer Bakanlıklar ve resmi kuruluşları konu ile ilgili alanda yetişmiş yetkili elemanlarına, d İşlenecek konu üzerinde tecrübeye dayalı esaslı bilgi ve ihtisası bulunan kimselere, Ücretli ek ders görevi verilebilir. Madde 3 Birinci maddedeki faaüyet alanlarında ders okutmak üzere görevlendirileceklere verilecek ücretli ek ders görevi haftada (30) saati geçemez. Bu esaslara göre ücretli ek ders görevi verilenlerden sınav dönemlerinde (yaz, güz) görev alanlara sınavı yapılan ders için (6) saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Madde 4 Kendilerine öğreticilik görevi verilecekler, ikinci maddedeki esaslar çerçevesinde Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Madde 5 Kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde okutulacak derslerin çeşitleri Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünce tespit ediür. Madde 6 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7 Bu Esasları Köy İşleri Bakam yürütür. Ticaret Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 4 ncü derece kadro aylıklı Ankara Bölge Ticaret Müdürlüğüne Kontrolör Tanju Taşçıoğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesinin (B) bsndi uyarınca terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Ticaret Bakanı yürütür. 10/9/1975 Başbakan Ticaret Bakam S. DEMİREL H. BAŞOL Gümrük ve Tekel Bakanlığından : Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3 ncü derece kadrolu Başmüfettişliğe, 1 nci Sınıf Müfettiş Necati Berent'in, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Gümrük ve Tekel Bakam yürütür. 10/9/1975 Başbakan Güm. ve Tekel Bakam S. DEMİREL O. ÖZTRAK Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, eski İşgüvenliği Müfettişi Rifat Boynukalın'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 60 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 10/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Karar Sayısı: CUMHURB AŞK \NI FAHRl S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Bakanlık özel Müşavirliğine, Iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Mütercimi Sabahattin Karadeniz'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ile aynı Kanunun değişik 74. maddesi uyarınca naklen ataması uygun görrülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 10/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S- KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğüne, Diyarbakır Bölge Çalışma Müdürü Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. Nabl öktem'in, 657 sayılı 3/9/1975 Başbakan Çalışma Bakam S. DEMİREL A. T. PAKSU Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK 1 Yurt dışı Teşkilâtında açık 5 inci derece kadrolu Turizm ve Tanıtma Ataşeliğine, Londra Turizm ve Tanıtma Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere 4 ncü derece kadrolu Bern Basın Müşaviri Cemil Ünlütürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarmca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür. Başbakan 10/9/1975 Turizm ve Tan. Bakam S. DEMİREL L. TOKOÛLU Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Van Bölge Müdürü Mehmet Karakaş'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi gereğince kadro ve derece aylığı İle Muğla Bölge Müdürlüğünde çalıştırılması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür. 10/9/1975 CUMHllHRASK \N1 FAHRl S. KORUTÜRK Başbakan Turizm ve Tan. Bakam S. DEMİREL L. TOKOÛLU İmar ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 4. derece kadrolu özlük İşleri Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mail İşler Müdürlüğüne; mezkûr Müdürlük Müdür Yardımcısı Tülin Durmaz'ın, 657 sayılı Kanunun değ'şik 68. maddes'nin (B) bendi ile 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskân Bakanı yürütür. 3/9/1975 Başbakan İmar ve İskân Bakam S. DEMİREL N OK Karar Sayısı: CUMHURBAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 3. derece kadrolu Kütahya İl İmar Müdürlüğüne; bu görevi vekâleten yürüten Mimar Orhan İrinin, 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi üe 76. maddesi gereğince naklen ve terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskân Bakam yürütür. 3/9/1975 Başbakan İmar ve İskan Bakam S. DEMİREL N. OK CUMHUR BAŞKANI FAHRl S. KORUTÜRK

3 30 EYLÜL 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 3 YÖNETMELIKLERR Millî Eğitim Bakanlığından: 7/8/1974 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi» Eğitim, Öğretim ve Yönetimine İlişkin İç Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik Madde 1 7/8/1974 gün ve 1490!) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin İç Yönetmeliğin 2, , , 37, 38, 41, , 48, 49, 50, 51, 52, 53. maddeleri aşağıdaki şekilde kısmen veya tamamen, «Seviyeler» isimli başlık da «Programlar» olarak değiştirilmiş ve üç geçici madde eklenmiştir. «Merkez» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Deyimler : Madde 2 Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte adı geçen: «Müdür» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürü, «Kursiyer» sözünden, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezindeki kurslara katılanlar, (Bu kelime 10/1/1974 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yabancı Diller Eğilim Merkezi Yönetmeliğinden aynen alınmıştır.) «Uygulama» sözünden, laboratuvar, film, konferans ve her türlü eğitici ve öğretici (gör - işit) çalışmaları, «Bakanlık» sözünden. Millî Eğitim Bakanlığı, «Bölüm» sözünden, okutulan yabancı dil bölümü, «Grup» sözünden, yapılan Seviye Tespit Sınavları sonucu aynı seviyede olan ve aynı programa göre öğrenim gören kursiyer topluluğu, «Dönem» sözünden, öğretimin başladığı günden 15 günlük ara tatiline kadar olan süre ile 15 günlük ara tatilinden öğretim sona kadar geçen süre, erinceye «Program» sözünden, Eğitim Merkezinde 2 ayrı dönem halinde yapılan öğretimi kapsayan ders müfredatı, «Ağırlık Yüzdesi» sözünden, 100 üzerinden bir sınava verilen değer, «Ağırlık Notu» sözünden, başarının değerlendirilmesinde sınavlara tanınan ağırlık yüzdesi ile kursiyerin smavlarda aldığı puanın anlaşılır. çarpımı Madde 32 Kurumlar, Devlet Personel Dairesince kendileri için tespit edilen kontenjan sayısının iki katını geçmemek şartıyle. yabancı dil eğitimi kursu görmrsini istedikleri personelin isim listesini. Seviye Tespit Sınavı yapılmak üzere, en geç 15 Ağustos gününe kadar Eğitim Merkezine bildirirler. Eğitim Merkezi, Seviye Tespit Smav günlerim en geç 20 Ağustos gününe kadar ilgili kurumlara bildirir. Madde 33 Eğitim Merkezinde Seviye Tespit Sınavı yapılan personel kurumlara tanınan kontenjan sayısını geçmemek üzere, seviye farkları da dikkate alınmak suretiyle Merkez Müdürlüğünce Ekim ayından itibaren kursa başlatılır. Kursa başlamayanların yerine veya herhangi bir nedenle boşalan yerlere, o yıl yapılan Seviye Tespit Sınavına giren aynı kurumun elemanlarından seviyesi uygun olanlar, öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde kursa çağrılırlar. Bunun dışında öğretim yılı içinde kursiyer kaydı yapılmaz. Madde 35 Eğitim Merkezinin programlarında saptanan kurs ve uygulamalara devam zorunludur. Bir Program süresince aralıklı veya aralıksız 3 gün devamsızlık yapanların, özürleri en geç bir hafta belgelend irilmediği takdirde kursla ilişküeri keslür ve durum kurumlarına bildirilir. içinde Madde 36 Merkez Müdürü kursiyerlere, çok zorunlu hallerde ve özürlerini belgelendirmek şartıyle, 9 aylık öğretim süresi içinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Madde 37 Yıllık eğitim süresi 9 ay olan Eğitim Merkezinde öğretim her yıl 1 Ekim'de (tatile rastlarsa, ilk iş günü) başlar ve 30 Haziran akşamına kadar devam eder. Madde 38 öğretim süresi içinde Şubat ayının ilk gününden 15. günü akşamma kadar öğretime ara verilir. Programlar: Madde 41 Eğitim Merkezinde öğretim: A B Programı, Programı, C Programı olmak üzere Uç ayrı Program olarak yapılır. Her Program 0 ay sürelidir ve 15 günlük ara tatiliyle 2 döneme ayrüır. A Programı : Yeni başlayanlar için temel yabancı dil öğretimini kapsar, orta derecede anlama, konuşma ve yazma becerisini sağlar, B Programı : A Programının 1. döneminde öğretilen seviyede yabancı dil bilenlere, iyi derecede anlama, konuşma ve yazma becerisini sağlar. C Programı : A Programının 2. veya B Programının 1. döneminde öğretilen seviyede yaabncı dil bilenlere, Ueri seviyede anlama, konuşma, yazma ve çeviri yapma becerisini sağlar. Eğitim Merkezindeki öğretim uygulamasının özelliği ve gereği dikkate alınarak verimi arttırmak amacıyle her Program kendi içinde seviye farklarına göre gruplara ayrılır. Grupların müfredat programlarının uygulanması, Merkez Müdürlüğünce haftalık ders saatleri sayısının düzenlenmesi ve alınacak diğer tedbirlerle gerçekleştirilir. Kursiyerler, başarı durumları dikkate alınarak, aynı gruba dersi olan öğretmenlerin düzenlediği ve Merkez Müdürünün onayladığı bir tutanak ile öğretim süresi içinde aynı Programın bir grubundan diğerine veya bir Programdan diğer bir Programın seviyesine uygun grubuna alınabilirler. Madde 42 Eğitim Merkezinde sınavlar : A Seviye Tespit Sınavı, B Ara Sınavları, C Kurs Bitirme Sınavları olmak üzere üç şekilde yapılır. A Seviye Tespit Sınavı : Eğitim Merkezine alınacak elemanların takip edecekleri dildeki seviyelerini saptamak amacı ile Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir program dahilinde, her yıl 1-20 Eylül tarihleri arasında 3 kişiük komisyon tarafmdan yazdı veya uygulamalı olarak yapılır. Bu sınavlara katılmayanlardan, özürleri kabul edilenlerin sınavları Eylül tarihleri arasında yapılır. Merkezde kursa başlayan elemanlardan seviy: leri bulundukları gruba uymayanlar, aynı gruba dersi olan öğretmenlerin düzenlediği ve Merkez Müdürünün onayladığı bir tutanak ile ilk hafta içinde aynı Programın bir grubundan diğerine veya bir Programdan diğer bir Programın seviyesine uygun grubuna alınabilirler. B Ara Sınavları : Uygulanan öğretimde kursiyerin başarısını değerlendirmek amacıyle 1. dönemde iki, 2. dönemde ise bir defa olmak üzere Merkez Müdürlüğünün saptayacağı bir günde bir öğretmen tarafmdan yazılı olarak yapılır. C Kurs Bitirme Sınavları : Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir program dahilinde Haziran tarihleri arasında 3 kişilik komisyon tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır. Kurs Bitirme Sınavlarına Sağlık ve Merkez Müdürlüğünce kabul edilebilecek diğer nedenlerle katılamayanlar ise Eylül tarihleri arasında sınava girmek zorundadırlar. Madde 44 Belgelendirilmek şartıyle Merkez Müdürlüğünce kabul edilen bir özürü yüzünden Ara Sınavlarına katılmayanlar özürlerinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde saptanan bir iş gününde sınava girmek zorundadırlar. Madde 47 Eğitim Merkezinde yapılan yazılı ve sözlü smavlarda kursiyerlerin başarılan, «Pekiyi», «İyi», «Orta» ve «Başansız» olarak değerlendirilir. Sözlü sınavlarda değerlendirme, smav komisyonu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması İle saptanır. Yazılı ve sözlü sınavların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden aşağıda saptanan esaslara göre yapılır : puan arası «Pekiyi» puan arası «İyi» puan arası «Orta» 69-0 puan arası «Başansız» Madde 48 Kurs sonunda başarılı sayılmak için yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerin her ikisinde de başarılı olmak şarttır. a) Sözlü Değerlendirme : Sözlü sınavın değerlendirilmesi 47. maddede belirtilen esaslara göre yapılır. b) Yazılı Değerlendirme : Yazılı değerlendirme ise; Ara ve Kurs Bitirme yazılı sınavlarında alınan puanların, her sınav için aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık yüzdeleriyle çarpımı sonunda elde edilen ağırlık notları toplamının puan olarak 47. maddede belirtüen esaslara göre değerlendirmesiyle yapılır.

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 30 EYLÜL 1975 Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin aritmetik ortalaması alınırken veya ağırlık notlarının toplamında o 50 yi Keçin kesirler en yakın bütüne yükseltilir 50 den küçük kesirler dikkate alınmaz. Sınav Ağırlık Yüzdeleri: 1. Ara Sınavı % Ara Sınavı % Ara Sınavı % 25 Kurs Bitirme Yazılı Sınavı % 50 dir. Örnek: Yazılı sınavların ara sınavlarından sırasıyla 100 üzerinden 80, 85, 76 ve Kurs Bitirme Smavmda ise 80 puan alan bir kursiyerin, Kursiyerin Smav Ağırlık sınavda aldığı Puan olarak Sınav % puan ağırlık notu 1. Ara Sınavı 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı Kurs Bitirme Yazılı Sınavı Puan olarak ağırlık notlarının toplamı dir. Bu puan en yakın bütüne yükseltilince eder. Madde 49 Öğretim süresi içinde yapılan Ara Sınavlarında bir defadan fazla 100 üzerinden 70'in altında puan alan kursiyerin duruma bağlı olduğu kuruma bildirilir. Madde 50 Kursu çeşitli nedenlerle terk edenlere istedikleri takdirde katıldıkları Öğretim, Programın adı ve devam ettikleri süreyi gösterir bir belge verilir. Madde 51 Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ilişiği kesilenler tekrar Merkeze alınmazlar. Ancak Devlet Personel Dairesinin kurumlarına tanıyacağı kontenjan sayısı içinde olmak şartıyle, hizmet gereği kurumlarınca geri çekilenler ile sağlık nedeniyle aralıksız olarak bir aydan fazla kursa devam edemeyenler ertesi öğretim yılında, askere alınanlar ise; bu görevin bitimini takip eden öğretim yılında kursu bıraktıkları yerden olmak üzere tekrar Merkeze devam edebilirler. Madde 52 Eğitim Merkezindeki Programlardan birisine devam ederek başarı ile bitirenlere devam ettikleri süre ile bitirdikleri Öğretim ve Programın adım gösterir bir sertifika verilir. Bu sertifikaya kursiyerin kurs sonundaki yazılı ve sözlü başarı durumu 47. maddede belirtilen esaslara göre puan ve derece olarak yazılır. Madde 53 Eğitim Merkezinde Akşam Öğretimi de yapılır. Akşam Öğretimi ile ilgili aşağıdaki fıkralarla beraber bu İç Yönetmeliğin bütün hükümleri aynen Akşam Öğretiminde de geçerlidir. a) Kursa kayıt yapılırken kursiyerin Merkeze devamının kurumu tarafından uysun görüldüğüne ve kurs saatleri içinde görevlendirilmeyeceğine dair bir belge istenir. b) Öğretim haftanın bütün iş günlerine dağıtılmak ve günde 4 saati geçmemek üzere, haftada en az 15, en çok 18 saat üzerinden yapılır. c) öğretime en erken saat 18.00, en geç da başlanır. d) Devam ve devamsızlık hesabında her akşam bir gün sayılır. Özürsüz olarak dersi terk eden o akşam devamsız kabul edilir. e) Kurs süresince kursiyerlere Merkez Müdürü, 9 aylık öğretim süresi içinde, 5 güne kadar izin verebilir. f) Akşam Öğretiminde Gündüz Öğretiminin müfredat programı aynen uygulanır. g) Her Program Gündüz Öğretim süresinin 2 katıdır ve her dönem bir öğretim yılı süresini kapsar. Ancak 1. dönem derslerine 20 H<ıziran'da son verilir ve bu dönemin gruplarında dersi olan öğretmenler Kurs Bitirme Sınavlarında görevlendirilirler. h) Öğretim süresi içinde boşalan yerlere. Seviye Tespit Sınavına girenlerden seviyesi uygun olanlar kursa çağrılabilirler. ı) Eğitim Merkezine devam ederek bir Programı bitiren kursiyerlerden : 1 Gündüz öğretiminde A Programını bitiren, Akşam Öğretimi B Programının 2. veya C Programının 1. dönemine, 2 Gündüz Öğretiminde B Programını bitiren, Akşam Öğretimi C Programının 2. dönemine, 3 Akşam Öğretiminde A Programını bitiren, Gündüz Öğretimi C Programının 1. dönemine devam edebilir. 4 Akşam Öğretiminde bir kursiyer, sıra ile birden fazla Programı bitirebilir. j) Akşam Öğretiminde Merkez yöneticileri, bölüm temsilcileri ve öğretmenler okutmakla yükümlü oldukları zorunlu ve isteğe bağlı ders saatleri yönünden Eğitim Enstitülerinin Akşam Öğretiminde uygulanan esaslara bağlıdırlar. k) Akşam Öğretiminde ücretle ders alma keyfiyeti öğretmenin isteği ve Merkez Müdürünün takdirine batilidir. Geçici Madde 1 Bu derişiklik yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte Eğirim Merkezindeki kurslara gündüz devam eden ve Öğretim yılına intikal eden kursiyerlerden: a) Seviyeleri itibariyle bir grup teşkil edebilecek sayıda olanlar öğretimin özelliği ve gereği dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bir müfredat programına göre gruplandırılarak, b) Seviyeleri itibariyle bir grup teşkil etmeyecek sayıda olanlar ise, kurumlarına iade edilmek ve arkadan gelen gruplar kendi ulaştığı zaman öğretim yılı içinde çağrılmak suretiyle, seviyelerine Eğitilecek ve 9 aylık öğretim süresini tamamladıklarında «Kurs Bitirme Sınavları» yapılarak basan kesilecektir. durumlarına göre Merkezle ilişkileri Bunlann başanlannm değerlendirilmesinde, daha önceki sınavlarda aldıklan notlar dikkate alınmaksızın yalnız Kurs Bitirme yazılı ve sözlü sınavlarında aldıkları puanlar başarı notu olarak kabul edilerek 47. maddede belirtilen esaslar uygulanacaktır. Kursu başarı ile bitirenlere, kursa devam ettiği süre ile Kurs Bitirme yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu bildirir bir sertifika verilecektir. Geçici Madde 2 Akşam öğretimine devam eden kursiyerlerden öğretim yılma intikal edenlerin öğretimi, uygulanacak A, B, C Programlarının seviyelerine uygun gruplarına yerleştirilerek tamamlanacaktır. Geçici Madde 3 A. B, C, Programlarının uygulanmasından önce Eğitim Merkezine devam ederek başarı ile bitirenlerden, Akşam Öğretimine devam etmek isteyen kursiyerler C Programının 2. dönmine kabul edilecektir. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Müli Eğitim Bakanı yürütür. Ulaştırma Bakanlığından: Yüksek Denizlicilk Okulu İmtihan Yönetmeliğinin 10-1, 16-2, 22, 23. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 10/1/1969 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konmuş bulunan Yüksek Denizcilik Okulu İmtihan Yönetmeliğinin 16-2, 22 ve23 üncü maddeleri ile 5'8/1972 gün ve sayılı Resmi Gazete'de değiştirilen maddesi aşağıda olduğu gibi değiştirilmişlerdir. Madde 10-1 Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin okul dışı pratik eğitim yönetmeliğinde belirtilen programları gereğince ve Okul yönetimince saptanacak tarihte başlamak üzere: Güverte 1. sınıf okul eğitim gemisinde 20 ilâ 40 gün; makina 1. sınıf fabrika ve havuzlarda 45 iş günü; makina 2. sınıf okul eğitim gemisinde 20 ile 40 gün; makina 3. sınıf yaz tatilinde 60; güverte 2. sınıf kamu veya özel kuruluşlara ait gemilerde 30 ilâ 50 gün pratik eğitim yaparlar. Bu programların hazırlanmasına ikinci sömestir başmda başlanır. Madde 16-2 Her dersin bir yıl içerisinde yapılan ders sayısının üçtebirinde (Mazeretli ya da mazeretsiz) bulunmayan öğrenci sınıfta kalır. Madde 22 Her sınav, dersin öğretmeni tarafından yapılır. Ancak, sınıf geçme v:> bitirme sınavları Okul Müdürünce bir ayırtman önünde, yine dersin öğretmeni tarafındım seçilecek en az yapılır. Madde 23 Kaldığı dersler dışında temel ölçüyü doldurmaya en çok (6)'şar numara bekler durumda iken, iki dersten basan sağlayamayan öğrenciler, o derslerden borçlu olarak bir üst sınıfa devam ettirildikten sonra, yaz ve güz dönemlerinde ilk defa bu iki dersten sınava girerler. Yine basan sağlayamayanlar diğer sınavlara alınmayarak, borçlulukları devam etmek üzere borçlu devam ettikleri sınıfta kalmış olurlar ve ertesi yılda aynı şekilde smava girerler. (Borç sınavlarında notlan hesaba katılmaz.) yürürlüğe 3 Bu Yönetmelik hükümleri Ulaştırma Bakanlığınca yürütülür. kanaat Madde 2 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte Madde girer.

5 30 EYLÜL 1975 ("Resmî Gazete) Sahife : 5 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 1976 Yılı Yarış Dönemimle Lisanslarını Vize Ettirmek ve Yeniden Lisans Almak İsteyen Antrenör, Jokcv, Jokey Yamağı, Centilmen Binici ve Seyislerin Kayıt Bürolarına Müracaat Usul ve Şekillerine İlişkin Yüksek Komiserler Kurulunca Saptanan Yönetmelik At Yarışları Tüzüğünün 8'b, , 97 ek ikinci madde ve Antrenörlere mahsus Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca 1976 yılı yarış dönemi için lisanslarını vize ettirecekler ile yeniden lisans alacak antrenör. Jokey, Jokey yamağı, centilmen binici ve seyisler mevzuata uygun olarak ilgili bölümlerde gösterilen şekilde hazırlıyaeakları belscler ile en geç 1975 Kasım ayı sonuna kadar Yarış Müessesesi kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna dilekçe ve gerekli belgeler ile birlikte müracaatta bulunacaklardır yılında, yeniden lisans almak isteyen antrenör, Jokey, Jokey yamağı ve centilmen biniciler için Yarış Müessesesi tarafından Müracaat tarihi Eylül sonunda başlayıp Kasım ayı sonunda bitecektir. düzenlenecek sınavlar yukarıda yazılı tarihlere göre yapılıp basan saplayanlar üe lisanslarını vize ettirmek isteyenler en geç Kasım ayı sonuna kadar gerekli belgeleri kayıt bürolarına, vermeye zorunludurlar. Sınavların daha geniş materyal ve modern tesisler içinde Yarış Mıip^esosiıce santaınn tarihle-de amelî ve nazari olmak üzere yalnız istanbul Hipodrom Merkezinde en az üç kişilik kurul tarafından yapılıp, radyo ve gazetelerle ilgililere duyurulacaktır. Saptanan tarihlerde belgelerini kayıt bürosuna vermeyenler lisans alma hakkını kaybederler. Noksan gönderilen belgeler üzerinde hiçbir işlem yapılmaz. BÖLÜM: Lisans almak isteyen antrenörler: 1 Lisansını vize ettirecek ve yeniden lisans alacak antrenörler, Antrenörlere mahsus Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4. maddeleri uyarınca belgelerini tam olarak hazırlayıp, yukarıda bildirilen bürolar kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna göndereceklerdir. a) Lisansını yenilemek isteyen cezalı antrenörler, ceza süresi sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yarış Müessesesi Kayıt Bürosu kanallarıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleri takdirde lisanslarını I verirler. Bu süreyi geçirmiş olanlara lisans verilmez. At Yarışları Tüzüğünün 143. maddesi uyarınca doping konusunda mükerrer ceza almış bulunan antrenörler lisans alma hakkını kaybetmiş olurlar. Yukarıda belirtilen koşul ve kuralların dışında müracaat süresini geçirmiş bulunan antrenörlere hiçbir suretle 1976 yılı yarış devresi lisans verilmez. Yeniden lisans alacak olan antrenörlerin hazırlayacakları belgeler: a) Dilekçe, b) Nüfus cüzdanı örneği, e) İlkokul bitirme belgesi, d) Muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, e) Mahkûmiyeti olup olmadığını gösterir savcılık belgesi, f) 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, g) Antrenörlük yapabileceğine ilişkin Yarış Müessesesinden verilecek belge. Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerin hazırlayacakları belgeler : a) Dilekçe, b) Mahkûmiyeti olup olmadığını gösterir Savcılık belgesi, g) Antrenörlük yapabileceğine ilişkin Yarış Müessesesinden verilecek belge, h) Eski lisansı. BÖLÜM: Lisans almak isteyen jokey, jokey yamam ve centilmen biniciler: a) Lisanslarını vize ettüvcek jokey, jokey yamağı, centilmen biniciler Yarış Müessesesi Kayıt Büroları kanadıyla ve aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tespit edilen süre içindo Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat edeceklerdir. 1 Dilekçe, 2 Eski lisansı, 3 İkametgâh UmühatMri. II için b) Yeniden lisans alacaklar ise yukarıda yazılı 3 maddeye ek olar ra.k nüfus cüzdanı örne.şi, 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, sağlık kurulu raporu, kan grubu kartı, doğruluk kâğıdı, ölüm beyannamesi, sanat icra edebileceğini bildirir Yarış Müessesesince verilen belgeyi eklemek zorundadırlar. Jokey yamakları ve centilmen binicilarm ise (Reşit olmamaları har linde) velilerinin veya vasilerinin yazılı muvafakati, (Jokey yamaklarının) at sahibi veya antrenörlere en az 3 yıl müddetle bağlı bulunduğunu büdirir sözleşme belgeleriyle yazılı vesikalar eklenecektir. Yeniden lisans alacaklar : 1 Dilekçe, 2 Nüfus cüzdanı örneği, 3 İkametgâh ilmühaberi, 4 6 adet (4,5xf>) ölçüsünde vesikalık fotoğraf, 5 Snfilık kurulu raporu, 6 Knn grubu kartı, 7 Doğruluk kâğıdı, 8 Ölüm beyannamesi, 9 Reşit desil ise veli veya vasisinin muvafakatini, 10 At sahibi veya antrenörlerle yapılan sözleşme, 11 Sanat icra edebileceğini bildirir belge. Centilmen biniciler için 8 ve 10 uncu maddede yazılı belgelere lüzum voktur. Cent'ümpn irn-lcile-den lisanslarını vize ettirmek veya yeniden lisans almak isteyenler için centilmenlere mabsus koşuların yapıla- CR'?.I tarirıden 15 gün önce usulüne göre müracaat edenlere do lisansları verilir. BÖT.ÜTVt: III Lisans almak isteyen seyisler: 1 Lisanslarını vize ettirecek ve yeniden lisans alacak seyisler Yarış Müessesesi kayıt bürosu yoluyla ve aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tespit edilen süre içinde Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat edeceklerdir. a) Lisanslarım vize ettirecekler : 1 Dilekçe, 2 Eski lisansı, 3 İkametgâh ilmühaberi. b) Yeniden lisans alacaklar: 1 Dilekçe, 2 Nüfus cüzdanı örneği, 3 İkametgâh ilmühaberi, 4 İyi hal kâğıdı, 5 Hükümet doktoru raporu, 6 Kan grubunu bildirir belge, 7 6 adet (4,5x6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf. 2 Lisans almış seyisler, lisanslanndaki sorulan cevaplandırmak zorunluluğundadırlar için lisans almak isteyenler yukarıda bildirilen belgelerle en geç 1975 yılı Kasım ayı sonuna kadar Yarış Müessesesi kanalıyla, müracaatta bulunacaklardır. Tespit edilen müracaat tarihinden sonra lisanslarını vize ettirecekler en geç 1976 yılı Mayıs ayı sonuna, yeniden lisans almak isteyenler ise, Ağustos ayı sonuna kadar yukarıda belirtilen belgeler ile müracaat ederlerse 1976 yılı lisansı verilir. 4 Hiçbir at sahibi veya antrenör, lisansız seyisi kullanamayacağı gibi daha evvelce çalıştığı yerden ve iş veren tarafından özel hanesi doldumlmamış lisanslı seyisi işe alamaz. Lisansı olmayan seyisler hipodromlara sokulmazlar. 5 Lisanslarını vize ettiren veyahut yeniden lisans alanların lisansları Türkiye'de yapılan at yarışları için geçerlidir. 6 Genellikle seyislerin sık sık değişmeleri lisansları belli süre içinde yeniden alma ve vize etme olanaklarını eng Uemcktedir. Bu durumu önlemek için ahırlarda çalıştırılan seyis ve diğer hizmetlilere lisanslarına karşılık geçerli bir süre için resimli belgenin verilmesiyle seyislik hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Bu belgeyi taşımayan seyisler hiçbir suretle Hipodromlara sokulmayacaktır. GENEL HÜKÜMLER: a) Antrenör, centilmen binici, jokey, jokey yamağı ve seyislere verilen lisanslar bir yıl için geçerlidir. Lisansların yenilenmesinde tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat edenlerin lisansları vize edilmek suretiyle yerulenir.

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) Madde 39 (5) 44 Altında Tüzük R.G.19 A.E.86 23.2.1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim, Öğretim işleriyle görevli Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıığı

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2698 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Resmî Gazete : 13.7.1982/17781 Ek ve Değişiklikler: 1)K.No: 3520 /1.2.1989 (10.2.1989 / 20076 RG ) Amaç

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu

Detaylı

Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği

Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği Gözlükçülük Ruhsatnamesi Verilmesi İçin Gerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği Tarih: 17.12.2004 Sayı: 25673 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 Konu: SMMM ve SM STAJ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete de Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar GAZİOMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı bölümlerine ait öğretim, eğitim ve sınav esaslarını düzenler. Kısaltmalar

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ALMAN DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI EĞĐTĐM- ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi FEF Alman

Detaylı

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine DiĢ Protez Teknisyenliği

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular 1. Sağlık kuruluşundan aldığım rapor ile devamsızlık hakkımı arttırabilir miyim? Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği gereği sağlık raporu olanlar devamsız sayılırlar.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ AÇIKLAMA Bu taslak, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinin ilgili düzenlemeleri gözden geçirilmek suretiyle, Yönerge hazırlama komisyonu üyeleri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI EK DERS MEVZUATI Eğitim-Öğretimin başladığı günden itibaren istenen belgeler: 1- Akademik Takvim 2- Ders Programları 3- Yönetim Kurulu Kararı 4-2547

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı