T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/8 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...69 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI...121

8 690 B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H RESMî GAZETE TARAMALARI...148

9 000 GENEL KONULAR 000 (5) 000 (1) Aç kal n, Utku - Murat Kuruo lu - Ümit Ifl kda. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ve nflaat Sektöründe Kullan m. Türkiye Mühendislik Haberleri 53(451) 2008, ss. Türkçe özet SB , (2) Alkaya, Devrim. stinat Duvarlar n n Spread Sheet (Excel) Program ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi. Türkiye Mühendislik Haberleri 53(451) 2008, ss SB , (3) Aslan, P nar. G da Sanayi için e-pazaryeri F rsatlar. Dünya G da 13(8) , ss SB SA 5 000, , 000 Aytekin, Osman. Geliflmekte Olan Ülkeler için nflaat Sektöründe Otomasyon ve Bilgi Teknolojilerinin Uygulanabilirli i. Türkiye Mühendislik Haberleri 53(451) 2008, ss. Türkçe özet SB , 650 Baflp nar, Veysel. Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti ve Di er Alanlarla lgili Al nmas Gereken Tedbirler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 57(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Bilgi Ekonomisi Göstergelerine Göre Avrupa Birli i Ülkeleri ve Türkiye'nin Hiyerarflik Kümeleme Metotlar yla Kümelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45(522) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (6) Ay k, Y. Ziya. Evde, Okulda ve Çetiner, Olcay - Hakk Önel. Konut nternet Kafelerde Ö rencilerin Üretim Sistemleri ve Bilgi Bankas Bilgisayar Alg lamalar ve Tercih Modeli. Türkiye Mühendislik Ettikleri Uygulamalar n Haberleri 53(451) 2008, ss. Karfl laflt r lmas. Atatürk Türkçe özet. Üniversitesi ktisadi ve dari 1975 SB 86 Bilimler Dergisi 22(2) 2008, 000, ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (7) 1976 SA 9 Ergen, Esin. nflaat Sektöründe 370, 000 Radyo Frekansl Tan mlama (RFID) Teknolojisi Uygulamalar. Türkiye 000 (4) Mühendislik Haberleri 53(451) Aypay, Ahmet - Durmufl Özbafl. 2008, ss. Türkçe özet. Ö retmenlerin Bilgisayara Karfl Tutumlar n n ncelenmesi. Kuram ve 1975 SB 86 Uygulamada E itim Yönetimi 000, (55) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 54 Güney, Caner - Rahmi Nurhan Çelik. Kültürel Miraslarda Mekâna Dayal 000, 370 Biliflim Mimarisi. TÜ Dergisi/d: Mühendislik 7(4) , 1

10 ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Heiser, Tom - Eli Gorovici. IP Sistemlerinin Geçifl Kontrol Sistemlerinde Kullan m. Yang n ve Güvenlik (119) , ss. Soysal, Abdullah. Yeni Ekonomi Ba lam nda KOB 'lerde Verimlilik Aray fllar : E-Ticaret Ölçe inde Bir De erlendirme. Verimlilik Dergisi (3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (11) 360, 000 Tanyer, Ali Murat - Mehmet Koray Pekeriçli. nflaat Sektörü için Bilgi 000 (8) Teknolojilerindeki Son Geliflmeler. Ifl kda, Ümit - Murat Kuruo lu. Türkiye Mühendislik Haberleri nflaat Biliflimi: Tan m ve Kapsam. 53(451) 2008, ss. Türkiye Mühendislik Haberleri 53(451) 2008, ss SB , SB , 690 Tekin, Ahmet - Muammer Gökbulut. Yapay Sinir A lar ile Asenkron 000 (9) rtem, Erdal. Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yap lar n Kapasite E risinin Belirlenmesi için Bir Bilgisayar Program ( MEP-3D) Türkiye Mühendislik Haberleri 53(451) 2008, ss. Türkçe özet SB , 620 Motorlar n H z Kontrolü için Bir E itim Yaz l m n n Gelifltirilmesi. F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB 3 620, (10) Özkan, Memet. Biliflim Dünyas nda Neler Oluyor? Standard 47(555) , 19. s. 020 (1) 1962 SB , 330 Özyaz c, Nurcan. Gümrük Ambar ndan Veri Ambar na. Gümrük Dergisi 17(64) , ss SA SB , , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Yeflilyurt, Türkân. smail Parlat r- György Hazai Bu De erli El Yazmalar n Türkoloji Dünyas na Duyurmak Bir Bilim Adam n n Görevi Olmal d r [Söylefli] Konuflan: smail Parlat r, Varl k 76(1211/Kitap eki - 195) , ss. Palatsoukas, Jimmy. Geçifl Kontrolü/Operasyonel Verimlili in Maksimize Edilmesi. Yang n ve 060 GENEL KURULUfiLAR Güvenlik (119) , ss. VE MÜZEC L K 1995 SB , 000 Boynudelik, Zerrin ren - Mahmut Boynudelik. Adatepe Zeytinya 2

11 Müzesi. Arredamento Mimarl k (215) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SB 5 360, , (5) Yals zuçanlar, Sad k. Medya ve 070 HABER ORTAMLARI, Ahlâk. Diyanet (212) , ss. GAZETEC L K 1969 SC 6 070, (1) Altuntafl, Halil. Medya'da Din. Diyanet (212) , 4-7. ss SC 6 070, 297 Bostanc, Naci. Medya ve Din liflkisinde Tersi ve Yüzü. Diyanet (212) , ss SC 6 297, SA (2) 090 Bulut, Mehmet. Bas nda Din ve Din Görevlileri Yahut Çok Parantezli Bir Yaz. Diyanet (212) , ss SC 6 070, (3) Gündüzöz, Soner. Do ru Bilgi ve Toplumsal Kaynaflma Ba lam nda Medya ve Din. Diyanet (212) , 8-9. ss SC 6 070, (4) Kabil, hsan - Muhsin Mete. Görsel Medyada Din ve Din Adam maj [Söylefli] Konuflanlar: Ömer Menekfle, Ayfer Balaban, Diyanet (212) , ss. 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 090 (1) Yaman, Bahattin. Kahire Milli Kütüphanesi'nden Minyatürlü Farsça Yazmalar. Erdem (51) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Yeflilyurt, Türkân. smail Parlat r- György Hazai Bu De erli El Yazmalar n Türkoloji Dünyas na Duyurmak Bir Bilim Adam n n Görevi Olmal d r [Söylefli] Konuflan: smail Parlat r, Varl k 76(1211/Kitap eki - 195) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 1969 SC 6 Izgar, Hüseyin - Bülent Dilmaç. 070 Yönetici Aday Ö retmenlerin Özyeterlik Alg lar ve Epistemolojik Palab y ko lu, Refia - Eda Karacan. nançlar n n ncelenmesi. Selçuk ntihar Davran fl ve Medya. Türkiye Üniversitesi Sosyal Bilimler Klinikleri Psikiyatri Özel 1(3/Özel Enstitüsü Dergisi (20) 2008, say : ntihar Davran fl ) 2008, 3

12 ss. Türkçe ve ng. özet. (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (1) Demir, Halis. Kültürel Renk Körlü ü: Tarlac, Sultan. Zihin Maddeye ve Kültürel De erler ve fl Tatmini Baflka Zihinlere Etki Eder mi? Bilim Aras ndaki liflki Üzerine ve Ütopya 14(170) , Güçlendirmenin Arac l k (Mediation) ss. Etkisi. Atatürk Üniversitesi 1995 SC ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 22(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, BEL RL FELSEF OKULLAR 150 (2) 140 (1) Denli, Özlem. Gizledikleri ve Söyledikleriyle Baflörtüsü ya da Oryantalizmin Gizemli Çekicili i: A HM'nin Leyla fiahin Karar na Dair K sa Notlar. Cogito (55) 2008, ss SA , (2) Jameson, Fredric. lk zlenimler [Slavoj Zizek'in "Paralaks" Kitab Üzerine...] Çeviren: Elis Simson, Cogito (55) 2008, ss SA (3) Köktürk, Milay. lkeli Olmak, lkeleri Olmak. Türk Yurdu 28(252) , ss SB , 180 Deveci, Mutlu. Ferit Edgü'nün Öykülerinde Kendili e Ça r ve Uyan fl zle i. Erdem (51) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , PS KOLOJ 1992 SA , (1) Arslan, Emel - Ramazan Ar. Ego Kimlik Süreci Ölçe inin Türkçeye Uyarlama Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 Dilmaç, Bülent - Halil Ekfli. Meslek Yüksek Okullar nda Ö renim Gören Ö rencilerin Yaflam Doyumlar ve Benlik Sayg lar n n ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Do an, Hüseyin - Y ld z Kuzgun. Bilgi Verici Dan flmanl k Program n n Üniversiteye Girifl S nav ve Üniversite E itimine liflkin Yanl fl nançlara Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Examination of the Level of State Anxiety Points of the Soccer Players During the Tournament. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler

13 Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Evren, Süreyya. Niflanyan D flk Günefl, Durdu. Yak nma Kültürüne Skandal ve Ahlak. Varl k 76(1211) Karfl Omuz Omuza. Gümrük Dergisi , ss. 17(64) , ss SB SA , , 150 Kelefl, Ruflen. Ortak Yaflam Alan n z Karadeniz'de Kent, Çevre, Kimlik. mimar.ist 8(28) 2008, ss. ng. özet SB , , 150 Kesici, fiahin. Yeni Psikolojik htiyaç De erlendirme Ölçe inin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas : Do rulay c Faktör Analizi Sonuçlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) 1964 SB 152 Palab y ko lu, Refia - Meltem 810, 170 Anafarta fienda. ntihar Davran fl n De erlendirmede Kullan lan Psikolojik Testler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 1(3/Özel say : ntihar Davran fl ) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 (4) Timuro lu, Kürflat - Ö. Faruk flcan. flyerinde Narsisizm ve fl Tatmini liflkisi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 22(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, (2) plikçi, Müge. Gökyüzü, Orada m s n? Varl k 76(1211) , ss SB (3) Karaman, Fikret. Haberin De eri, Eti i ve Sorumlulu u. Diyanet (212) , ss SC 6 170, 297 Oktay, Zeynep. O uz Atay ve Baudrillard Oynuyorum/Oynuyorsun/Oynuyor/Oyn uyoruz/oynuyorsunuz/oynuyorlar. Varl k 76(1211) , ss. 170 (4) Ö üt, Hande. Ahlak n Göstereni ve Gösterileni Kad n (m?) Varl k 76(1211) , 3-8. ss SB , (5) Tüyen, Zeki. Etik Konusu. Gümrük Dergisi 17(64) , ss SA Yals zuçanlar, Sad k. Medya ve Ahlâk. Diyanet (212) , ss SC 6 070, 170

14 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 190 MODERN BATI FELSEFES Bak rc, Fahri. Hobbes'ta Sözleflmenin Kökeni Ak l m d r? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 63(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 190 (1) Acar, Bar fl. Ten Kumafl Nietzche ve Merleau-Ponty Felsefelerinde Diyalektik. Cogito (55) 2008, ss SA , SA , (2) Henaff, Marcel. Levi-Strauss Yenili i. Frans zcadan çeviren: Elif Gökteke, 180 (1) Cicero, Marcuc Tullius. Academica. Çeviren: F. Gül Özaktürk, Ü. Fafo Telatar, Belleten 72(264) , ss SA Köktürk, Milay. lkeli Olmak, lkeleri Olmak. Türk Yurdu 28(252) , ss. 190 (3) 1960 SB , (2) Öztürk, Arma an. Janus Dante: Ortaça n Ayd nl Yeniça n Karanl. Cogito (55) 2008, ss SA SB (3) 170, 190 fiahin, Naim. Der Vergleich Einiger Metaphysischer Begriffe Zwischen Mewlâna Dshcelâleddin Rûmi und G. W. F. Hegel. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Cogito (55) 2008, SA ss. plikçi, Müge. Gökyüzü, Orada m s n? Varl k 76(1211) , ss SB , 190 K raç, R za. [Ahmet Aydo an' n Türkçeye Çevirdi i Immanuel Kant- Arthur Schopenhauer'in "Düflüncenin Ça r s " Adl Kitab Üzerine] Varl k 76(1211/Kitap eki-195) , 20. s SB Ö üt, Hande. Ahlak n Göstereni ve Gösterileni Kad n (m?) Varl k 76(1211) , 3-8. ss. 190 (4) Sperber, Dan. Biliflsel Bilimlerin S n r nda Bir Düflünce. Frans zcadan çeviren: Elif Gökteke, Cogito (55) 2008, ss SA , 300 6

15 fiiray, Mehmet. Rene Girard'da "fiiddet" Kavram Üzerine. Cogito (55) 2008, ss SA , D N 240 HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M Ça la, Cengiz. Tocqueville'de Demokrasi ve Din. Cogito (55) 2008, ss SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Macit, Nadim. So uk Savafl Sonras Rus Jeopoliti inde Din ve Diplomasi (88) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Altun, Ifl l. Kocaeli'de Türbelerle lgili nan fl ve Uygulamalara Örnek: "Sultan Baba" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 15(37) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 390 Altuntafl, Halil. Medya'da Din. Diyanet (212) , 4-7. ss SC 6 070, (3) Apak, Adem. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Manevî Torunu Üsâme B. Zeyd (r.a.) Diyanet (212) , ss SC Ardo an, Recep. fiûra lkesi ve Demokrasiyle liflkisi. Köprü (103) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Arslantafl, Nuh. Sürgünden Sonra Bostanc, Naci. Medya ve Din Hayber Yahudileri. Belleten 72(264) liflkisinde Tersi ve Yüzü. Diyanet , ss. ng. özet. (212) , ss SC SA , , 290 Bulut, Mehmet. Bas nda Din ve Din 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akdo an, Ali. Dînî Hayat Aç s ndan lahiyat Fakülteleri ve Diyanet Teflkilat 'n n Fonksiyonu. Diyanet lmi Dergi 44(3) , 7 Görevlileri Yahut Çok Parantezli Bir Yaz. Diyanet (212) , ss SC 6 070, 297 Çalka, Mehmet Sait. Safî Mustafa Efendi'nin "Gülflen-i Pend" Mesnevisinde Din Görevlilerine

16 Nasihatleri. Diyanet lmi Dergi Öncüsüdür. Köprü (103) 2008, 44(3) , ss. Türkçe ss. ve ng. özet SA SA , 297 Dö üfl, Selahaddin. Avrasya Steplerinde lk Gaziler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Duran, Bünyamin. Nursi'de Devlet Alg s. Köprü (103) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Gündüzöz, Soner. Do ru Bilgi ve Toplumsal Kaynaflma Ba lam nda Medya ve Din. Diyanet (212) , 8-9. ss SC 6 070, (9) Karagöz, smail. Dinî De erlerle Alay Edenlerin Ak beti. Diyanet (212) , ss SC Karaman, Fikret. Haberin De eri, Eti i ve Sorumlulu u. Diyanet (212) , ss. 297 (6) 1969 SC 6 Durmufl, Zülfikar. slâm 170, 297 Düflüncesinde Resul-Nebi Ayr m. Diyanet lmi Dergi 44(3) , 297 (10) ss. Türkçe ve ng. özet. Olgun, Hakan. Tarihsel Bir Kurgu 1963 SA (7) 1963 SA 4 Ergil, Do u. Said Nursi'nin "Hukuk'un 297 Gücü" Demesinin Yüz Y ld r Anlaml Olmas na fiafl rmamak Laz m. Köprü (103) 2008, ss SA Göksu, Davut - Haflmet Demirel. Atlas ve Çul: Zenginli in Dikotomisi ve slami Sosyete. Birikim ( ) , ss. Ürünü Olarak slamofobya. Diyanet lmi Dergi 44(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (11) Öz, fiaban. fiiî nançlar n Zuhur ve fiekillenmesinde Tarihî Hâdiselerin Rolü. Diyanet lmi Dergi 44(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (12) 300, 297 Özçelik, 297 (8) Güleçyüz, Kaz m. Bediüzzaman Said Nursi, Meflrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasi çerisinde fade Edilen Hürriyet Mücadelesinin ve Demokratikleflme Sürecinin 8 Mustafa. "Eyâ Gafil Aç Gözünü" Diyanet (212) , ss SC Öztürk, Yaflar Nuri. Türkiye'nin Ç k fl, Hz. Muhammed ve Mustafa

17 Kemal Birli inde [Söylefli] 2023 (88) , ss SB , SC (13) 297 Risale-i Nur Enstitüsü. Meflrutiyet'ten Demokrasiye Bediüzzaman. Köprü (103) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet 1977 SA , (14) Sivasî, fiemseddin. "Sür Ç kar A yar Dilden Ta Tecellî Ede Hak Padiflah Girmez Saraya, Hâne Ma'mûr Olmadan" Diyanet (212) , ss SC fiahin, Naim. Der Vergleich Einiger Metaphysischer Begriffe Zwischen Mewlâna Dshcelâleddin Rûmi und G. W. F. Hegel. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) fiahin, Osman. Fetvâ Emîni Mehmed F khî Efendi'nin Hayat ve Eserleri. Diyanet lmi Dergi 44(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (17) Ünal,. Hakk. Toplumda Yaflaman n Bedeli. Diyanet (212) , ss. 297 (18) Yarg c, Atilla. Baz Tefsirlere Göre fiûrâ ve fiûrâ'n n Demokrasi ile Mukayesesi. Köprü (103) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA SA , , (19) Yayla, Atilla. Müslümanl k En Büyük zarar Siyasi Otoriteye Eklenmekten ve Siyasi Otoriteyi Kullanmaktan Görür. Köprü (103) 2008, ss SA , (20) Y lmaz, Musa Kaz m. Demokrasi ve nsan Haklar Ba lam nda Hz. Peygamber'in (sav) Muhaliflere Karfl Tutumu. Köprü (103) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER Acar, Bar fl. Ten Kumafl Nietzche ve Merleau-Ponty Felsefelerinde Diyalektik. Cogito (55) 2008, ss. 300 (1) 297 (16) Akis, Metin. 16. Yüzy lda Ay ntab Ülker, Burak. Yunus Emre'de Tevhid. Sanca nda Zaviyeler ve Mali Evrensel Kültür (200) , Kaynaklar. Bilig (46) 2008, ss SB ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB ,

18 300 (2) 300 (5) Akpolat, Y ld z. Türk Sosyolojisi Yeniden Kendi Üzerine Düflünüyor Türkiye'de Sosyoloji: simler ve Eserler. Bilim ve Ütopya 14(170) , ss. Birkan, Güven. stanbul'da Kediler de Kentlefliyor. mimar.ist 8(28) 2008, ss SB , SC Boyac, Melis. stanbul Kültür Akyüz, Jülide. Göç Yollar nda; Kafkaslardan Anadolu'ya Göç Hareketleri. Bilig (46) 2008, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet. Baflkenti Olmaya Haz rlan rken... rh+sanart (53) , ss SB , SB 43 Candan, Tezcan Karakufl. Çocuk ve 956.1, 300 Mimarl k: Çocuklarla Yeni Bir Gelecek, Yaflanabilir Bir Kent 300 (3) Anket. Haz rlayan: J. C. Flügel, Kurgulamak. mimar.ist 8(28) 2008, ss. ng. özet. Cogito (55) 2008, ss SB SA , Arslan, Esat. Bir Mevlânâ Yaklafl m : Mülteci ve S nmac lar Ülkesi Türkiye (88) , ss SB , (6) Çelik, Semra. Kad nlar! Menekfle Gibi Durmay n. Evrensel Kültür (200) , ss SB , 320 Aytekin, Halil. Çocuk Edebiyat nda Ölüm Temas. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Barthes, Roland. Moda Dizgesi -Seçme Parçalar- Frans zcadan çeviren: Sema Rifat, Cogito (55) 2008, ss SA Bildik, Seda - Esra Casus Gülayd n. Cihangir'in Çocuklar. mimar.ist 8(28) 2008, ss. ng. özet SB , 300 Çöl, Güner - Kadir Ard ç. Sosyal Yap sal Özelliklerin Örgüte Ba l l k Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 22(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, (7) Çubukçu, Mehmet. Pakistan "Teröre Karfl Savaflta" Nöbet De iflikli i. Birikim ( ) , ss SB , 355 de Montaigne, Michel. Giyinme Âdeti Üzerine. ngilizceden çeviren: 10

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı