BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI"

Transkript

1 KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/

2 İçindekiler 1. GİRİŞ Genel Bilgiler Tanımlar AMAÇ KAPSAM (ANA EKSENLER) Bilgi Teknolojileri Sektörü Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam Toplumsal Dönüşüm Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik ÇIKTILAR, TESLİM PROGRAMI ve İLGİLİ TARAFLARLA PAYLAŞILMASI İş Programı İlerleme Raporları Mevcut Durum Raporu Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu Odak Grup Çalışmaları ve Değerlendirme Raporları Atölye Çalışmaları ve Değerlendirme Raporları Proje ve Katılımcılık Portalı Proje ve Katılımcılık Portalı Değerlendirme Raporu Hizmet Alımı Değerlendirme ve Kapanış Raporu PROJE EKİBİNİN NİTELİKLERİ Genel Hususlar Proje Ekibinde Aranan Nitelikler Proje Ekip Liderinin Nitelikleri Proje Koordinatörlerinin Nitelikleri Diğer Proje Ekibi Üyelerinin Nitelikleri Proje Ekibinde Değişiklik Yapılması BİRLİKTE ÇALIŞMA VE KATILIMCILIK Yüklenicinin İdare ile Birlikte Çalışması Yüklenicinin Katılımcılık Portalı Aracılığıyla Kamuoyunun Görüşlerini Alması ve Değerlendirmesi Ek-1: Odak Grup Çalışmaları Organizasyon Hizmeti Detayları Ek-2: 1., 2. ve 3. Atölye Çalışmaları Organizasyon Hizmeti Detayları Ek-3: 4., 5. ve 6. Atölye Çalışmaları Organizasyon Hizmeti Detayları

3 1. GİRİŞ 1.1. Genel Bilgiler Bilgi, bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirmek ve refah seviyelerini yükseltmek açısından temel bir ihtiyaçtır. İnsanlık tarih boyunca inceleme, araştırma, deneme, öğrenme, düşünme ve ilham alma yoluyla bilgi üretmiş ve mevcut bilgi varlığını genişletmiş, bu bilgi varlığını, doğada bulunan çeşitli kaynaklardan da faydalanmak suretiyle, yaşamını devam ettirmesini ve refah seviyesini yükseltmesini sağlayan ürün ve hizmetleri üretmek ve organizasyonları oluşturmak amacıyla kullanmıştır. Yaşadıkları dönem itibarıyla daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan toplumlar diğerlerine göre daha yüksek bir refah seviyesine erişmiş ve güçlenmiştir. Her ne kadar bilgi ilk insan topluluklarından beri hayati önem taşıyor olsa da özellikle 20 nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir teknoloji haline gelmiştir. Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin bizatihi kendisi bilgi içeriği ve katma değeri yüksek bir sektör olarak belirmiş, bu teknolojilerin diğer sektörlerde kullanımı da yeni bilgilerin üretilmesine, yeni ve daha etkin iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesine, üretim faktörlerinin üretkenliğinin artmasına, yeni iş ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır. Bu gelişmeler ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamı yoğun biçimde etkilemektedir. Ekonomilerde mevcut üretim, tüketim, birikim ve bölüşüm süreçleri dönüşmekte; yeni ürün ve hizmetlerin payı ve etkisi artmakta; iş dünyasının rekabet gücü açısından bu teknolojilere sahip olma ve bu teknolojileri etkin biçimde kullanabilme yeteneği daha belirgin hale gelmekte; iş modelleri ve işgücü piyasası değişime uğramaktadır. Aynı şekilde, bilgi ve iletişim teknolojileri ülke ekonomileri arasındaki rekabete de önemli oranda etki etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve bilgiyi etkin kullanan ülkeler uluslararası rekabet avantajı kazanmaktadır. Küresel rekabet koşullarında bu araçtan etkin olarak yararlanamayan ülkeler ise yarışın dışında kalma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yeni ürün ve hizmetler ortaya çıkmaya devam etmekte; farklı teknolojiler arasındaki yakınsama ürün, hizmet ve içerik piyasasını dönüştürmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri temelli yenilikler, başta süreç bazlı yenilikler olmak üzere, ekonominin genelinde gerçekleştirilen yenilikler içerisinde önemli yer tutmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanı başta olmak üzere, Ar-Ge faaliyetleri giderek küreselleşmekte, uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetleri sadece bu sektörle sınırlı kalmamakta, diğer sektörlerdeki Ar-Ge faaliyetleri içerisinde de yer bulmaktadır. Bireyler toplumun ve ekonominin bir parçası olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yaşam ve iş süreçlerine dâhil olmanın ötesinde kişisel yaşamlarında daha fazla ve yoğun biçimde elektronik ortamı kullanır hale gelmektedir. Geleneksel sosyal yaşamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkileri hissedilirken bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı sosyal ağlar gibi yeni sosyal yaşam pratikleri ortaya çıkmaktadır. 3

4 Benzer şekilde, kamu yönetimlerinin daha etkin ve verimli kamu hizmeti sunmaya yönelik reform politikaları ve uygulamaları kaçınılmaz biçimde ve giderek daha büyük oranda bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanmaktadır. Bu süreçte elektronik ortamda sunulabilen kamu hizmetleri e-devlet hizmetlerine dönüşmekte; teknolojideki gelişmeye ve bu gelişmelerin kamu kurumlarınca içselleştirilme derecesine bağlı olarak e-devlet algısı ve pratiği de değişmektedir. Ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamda bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak meydana gelen bu gelişmeler olumlu etkilerinin yanı sıra bazı olumsuzluklara da neden olabilmekte ve riskler barındırmaktadır. Bu çerçevede ön plana çıkan riskler, bu teknolojilere sahip olma, erişme ve kullanım yetkinliği açılarından toplumun farklı kesimleri arasında ortaya çıkan sayısal uçurum ve bunun yarattığı fırsat eşitsizliğinin gelir dağılımı, eğitim ve kamu hizmetlerine erişim gibi yaşam kalitesini etkileyen alanlardaki mevcut dengesizlikleri giderek artırma potansiyelidir. Bunların yanı sıra bu teknolojilerin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan riskler de mevcuttur. Bu çerçevede; bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin bireysel, mali ve ulusal güvenlik problemleri ön plana çıkmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı ile geleneksel tipteki suçların işlenmesi kolaylaşabilmekte, yeni suç tipleri de ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan, sanal ortamın sınırsız dünyası, bireysel yaşam ve sosyal ilişkiler üzerinde meydana getirdiği değişimler ile bazı olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri ile iş yapış biçimlerinin köklü bir şekilde değişime uğramasıyla birlikte, meslek tanımlarının değişmesi ve hatta bazı mesleklerin ortadan kalkması gibi işgücü piyasası üzerine ciddi etkileri olan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin değişim hızının artmasıyla birlikte, çalışanların teknolojiye uyum sağlamak için hiç durmadan kendilerini geliştirmeleri gerekmekte ve bu bireylerden birden fazla alanda uzmanlaşmış yüksek profilli çalışanlar olmaları beklenmektedir. Bunun sonucunda, bir kısım geleneksel mesleklerin ortadan kalkması sonucu işsizlik artarken bir taraftan da özellikle bilgi teknolojileri firmalarının nitelikli insan gücü bulmakta ciddi sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Böylece, ulusal ve küresel ölçekte insan gücü niteliği ile işgücü piyasasının talebi arasındaki dengesizlik, teknolojinin değişim hızıyla birlikte artmaktadır. Sanal ortam pek çok açıdan tali bir seçenek olmaktan çıkarak ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamın gerçekleştiği bir ortama dönüşmektedir. Bu nedenle sanal ortamın, mevcut hukuk düzeni ve kamu politikalarının türevleriyle yönetilmesinde güçlükler ortaya çıkmakta, yeni politika yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, çeşitli ülkelerde, hem fırsatlardan istifade etmek, hem de olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, farklı adlar altında da olsa, ekonomik ve sosyal politikalar gözden geçirilmekte ve bilgi toplumuna yönelik stratejiler ortaya konulmaktadır. Bunların yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi yapılar tarafından uluslararası platformlarda ortak çalışmalar da yapılmaktadır. Türkiye de de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere ve bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal yaşama etkilerine ilişkin politika ve strateji arayışları 1990 lı yılların ikinci yarısından itibaren sürekli olarak gündemde olmuştur. Kalkınma Planları ile yıllık programlar Türkiye nin bilgi toplumuna yönelik politikalarının belirlendiği temel politika metinleridir. Bunların dışında Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı TUENA (1999), e- Türkiye Girişimi Eylem Planı (2000), e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ( ), 2005 Eylem Planı ile Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ( ) 4

5 kalkınma planlarındaki temel politikaların detaylandırıldığı strateji ve eylem planları olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan TUENA ve e-türkiye Girişimi Eylem Planı uygulanma imkânı bulamamıştır. Diğer taraftan, 2003 yılından bu yana Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında strateji ve eylem planlarının uygulanmasında bir süreklilik sağlanmıştır. Bu dönemde bilgi toplumuna dönüşümün toplumun tüm kesimlerini kapsayarak ulusal fayda ve katma değeri artıracak şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla; bilgi ve iletişim teknolojileri, e-devlet ve sosyal dönüşüm gibi alanlarda strateji ve hedefler belirlenerek eylem planları uygulanmış, uygulama aşamasında ise alana göre farklılık arz eden başarılar elde edilmiştir yılı itibarıyla Bilgi Toplumu Stratejisinin ( ) uygulama dönemi sona ermiştir. Bu nedenle, ülkemizin önümüzdeki dönemde uygulayacağı bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin politika, strateji ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla yeni bir strateji çalışması yürütülecektir Tanımlar Bu Teknik Şartnamede geçen; Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı: döneminde uygulanmak üzere 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konan Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) ve eki Eylem Planını, Esaslar: 30 Eylül 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar ı, İdare: Kalkınma Bakanlığı nı, Muayene ve Kabul Komisyonu: Esaslara uygun olarak oluşturulan ve hizmet alımı işinin devamı süresince Yüklenici nin teslim ettiği çıktıların muayene ve kabul aşamasında ihale dokümanına uygunluğunu kontrol edip gerekli kabul işlemlerini gerçekleştiren İdare personelinden müteşekkil komisyonu, Proje Yürütme Komitesi (PYK): Esaslara uygun olarak oluşturulan ve hizmet alımı işinin devamı süresince Yüklenici ile koordinasyonu sağlamak üzere İdare personelinden müteşekkil grubu, Yüklenici: Bu şartnamenin konusu olan hizmetleri sunacak olan şirketi veya şirketleri, ifade eder. 2. AMAÇ Bu hizmet alımının amacı, 2020 yılı hedef alınarak, ülkemizin önümüzdeki dönemde uygulayacağı yeni bilgi toplumu stratejisinin hazırlanmasına katkı sağlamak üzere; Bilgi Toplumu Stratejisinin ( ) uygulama sonuçlarının ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki mevcut durumunun değerlendirilmesi, Bilgi toplumu konusundaki küresel eğilimler ile diğer ülkelerdeki gelişmelerin incelenmesi, 5

6 Büyüme ve istihdam odaklı bilgi toplumu politika, strateji ve uygulamalarının sağlayacağı faydaya ilişkin makroekonomik projeksiyonların yapılması ve fırsatların tespit edilmesi, Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin politika, strateji ve uygulama önerilerinin ortaya konması, İlgili kesimlerin hizmet alımı sürecinde yapılacak tüm çalışmalara katılımlarının temin edilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. 3. KAPSAM (ANA EKSENLER) Madde 4 te çıktı olarak tanımlanan raporlardan Mevcut Durum Raporu, Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu ile İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu nun hazırlanmasında aşağıda yer alan ana eksenler esas alınacaktır. Yüklenici, söz konusu raporların hazırlanması sürecinde ana eksenler arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak politika, strateji ve uygulama önerilerini geliştirecek ve ortaya konulan tespit ve önerilerin desteklenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü anket, saha araştırması, yüz yüze görüşme, vb. çalışmayı yapacaktır. Öte yandan, farklı politika alanlarına ilişkin olarak hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, İhracat Stratejik Planı, Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi, İstihdam Stratejisi, Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı, Yaşlanma Ulusal Eylem Programı, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Girdi Tedarik Stratejisi, Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı vb. strateji ve eylem planları ile Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar, Orta Vadeli ve Yıllık Programlar da bu raporların hazırlanmasında dikkate alınacaktır. İdare, aşağıdaki ana eksenlerde yapılacak çalışmaların kapsamında değişiklik yapılmasını önerebilir. Yüklenici de ana eksenler altında ilişkili veya gerekli gördüğü diğer konuları da çalışmalarının kapsamına dâhil etme önerisini getirebilir. Bahsi geçen değişikliklerin hizmet alımı için belirlenen takvimin aksamasına neden olmayacak nitelikte olması esastır. Bu nitelikteki değişiklik önerileri, İdare ile Yüklenici arasında müzakere edilerek karara bağlanır. Yüklenici, çalışmalarını bu türdeki değişiklikleri de dikkate alarak tamamlamakla yükümlüdür Bilgi Teknolojileri Sektörü Bilgi teknolojileri sektörü, gayri safi yurtiçi hasılaya sağlayabileceği doğrudan katkının yanı sıra, ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı ve istihdam yaratma potansiyeli ile ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Özellikle bu sektör içerisinde yer alan yazılım ve hizmetler alanı, yenilikçi ve katma değeri yüksek yapısı, düşük sabit sermaye yatırımı ve ara malı ihtiyacı ile stratejik bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla sektörde yapılacak atılımlar bu dönüşüm sürecini temelden etkileyecektir. Bilgi teknolojileri sektörünün mevcut yapısı; firmaların rekabet gücü, pazardaki rekabet seviyesi, iç pazarda yerel firmaların aldığı pay, doğrudan yabancı yatırımın büyüklüğü, dış ticaret dengesi ve yürürlükteki teşvik ve destekler başta olmak üzere ortaya konacaktır. Bilgi teknolojilerinin ekonominin genelinde doğuracağı rekabet avantajı göz önünde bulundurularak ülkemizde bilgi teknolojilerinden etkin biçimde istifade eden veya etmesi 6

7 gereken sektörler belirlenmelidir. Bu ana eksene ilişkin yapılacak analizlerde, bilgi teknolojilerinin belirlenen sektörler üzerindeki etkisi ve bu sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bilgi teknolojileri sektörü yazılım ve hizmetler pazarının GSYH içerisinde aldığı pay oldukça düşüktür. Bilgi teknolojileri hizmetlerine farklı kullanıcılardan (kamu, özel sektör, vatandaş) gelen talebin niteliği ve niceliği, tüketilen hizmet ve ürünlerin kalitesi, diğer ülkelerle karşılaştırılarak ortaya konacaktır. Bilgi teknolojileri sektörü hizmetleri kullanım yoğunluğunun artması için öneriler ve dünya örnekleri sunulacaktır. Bilgi teknolojileri sektörü hizmetler pazarının gelişimi için, kamunun bilgi teknolojisi hizmetleri ihtiyaçlarının yeniliğe dayalı rekabet ortamı içerisinde karşılanması önemlidir. Bu kapsamda, kamu bilgi teknolojisi hizmetleri ihtiyaçlarının kamu-özel sektör işbirliğiyle (dış kaynak hizmet alımı) karşılanması başta olmak üzere, hizmetler pazarının gelişimine imkân verecek etkinlik sağlayıcı düzenlemeler değerlendirilecektir. Ülkemizde açık kaynak kodlu yazılımla ilişkili hizmetler, zaten küçük olan bilgi teknolojileri hizmetleri pazarı içinde yok denecek kadar az bir yer tutmaktadır. Uluslararası arenada hızlı markalaşma fırsatı, kamuda yeniden kullanılabilirlik ve sektörde yeni iş imkânlarının oluşması gibi katkıları göz önünde tutulduğunda, açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaşmasına uygun bir ekosistemin oluşturulması ve bu ekosistemin dünya genelindeki açık kaynak pazarı içinde yer edinmesi önem arz etmektedir. Açık kaynak kodlu yazılıma dayalı iş modellerinin ülkemiz için yaratacağı fırsatlar ve bunu destekleyecek ekosistemin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler değerlendirilmelidir. Bilgi teknolojileri alanında öne çıkan eğilimlerin başında gelen bulut bilişim, hem bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında etkinliğin, hem de kullanım yoğunluğunun artmasına, özellikle yeni girişimlerin yüksek bilgi teknolojileri yatırımları gerekmeksizin hayata geçirilmesine imkân tanımaktadır. Diğer taraftan, sunulan bulut bilişim hizmetleri kalitesinin tanımlanabilir ve ölçülebilir olması ve yasalarla güvence altında tutulmasının sağlanması gerekmektedir. Başta bulut bilişim hizmetleri olmak üzere, bilgi teknolojileri hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik politika önerileri tartışılacaktır. Bilgi teknolojileri pazarının serbest ticarete giderek daha fazla açılması yaklaşımı, bir yandan ekonominin genelinde yaratabileceği verimlilik artışı ve pazarın gelişimine katkısı, diğer yandan yerel firmaların bu pazardan aldıkları paya olan etkisi itibarıyla değerlendirilmelidir. Böyle bir yaklaşımla, bilgi teknolojileri pazarının, donanım dâhil olmak üzere, tüm segmentlerindeki yerel firmaların rekabet edebilirliğinin sağlanması ve pazardan aldıkları payın artırılması için alınması gerekli önlemler belirtilmelidir. Bilgi teknolojileri sektöründeki küresel rekabet, diğer sektörlerle kıyaslandığında yenilikçiliğe daha fazla duyarlıdır. Bu durum, rekabet üstünlüğü sağlayacak yenilikleri yaratıp diğer sektörlere yayacak insan kaynağının oluşturulmasını ve bu insan kaynağının kendini sürekli yenilemesini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu insan kaynağının mevcudiyeti, uluslararası firmaların Ar-Ge ve operasyon merkezlerinin ülkemize taşınması gibi sektörün gelişimini etkileyen diğer dinamikler için de ön koşuldur. Sektöre yönelik olarak uygulanan yenilik politikaları, sektördeki işletmeleri Ar-Ge yapmaya teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, ortaya konan yeniliklerin ticarileşmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, rekabet öncesi işbirliği destekleri ve üniversite-kamu-sanayi 7

8 işbirliği destekleri gibi farklı alanları içermektedir. Farklı aktörlerce uygulanmakta olan bu politikaların, anlaşılırlık, ortaya konan amaç ve hedefler ile uluslararası düzenlemelerle uyumluluk, sonuçları itibarıyla ölçülebilirlik gibi kıstaslar kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Yenilik politikaları içerisinde bilgi teknolojileri vurgusu ve/veya ayrımına ihtiyaç olup olmadığı, sektöre yönelik uygulanmakta olan ve/veya uygulanması gerekli görülen politikalar kapsamında ele alınmalıdır. Bu değerlendirme çerçevesinde, sektörde Ar-Ge ve yenilikçiliğin artırılmasına yönelik politika önerileri sunulacaktır. Yenilikçilik politikaları yanında; kamu alımları ile yatırım ve ihracat destekleri gibi alanlarda farklı kurumlar tarafından bilgi teknolojileri sektörüne ilişkin olarak uygulanmakta olan politikalar, etkinlik, ölçülebilirlik, uluslararası düzenlemelerle uyumluluk ve anlaşılabilirlik açısından değerlendirilecektir. Hem işbirliği ve öğrenmeyi hem de rekabet ve yenilikçiliği teşvik eden kümelenme yapıları içinde yer alan firmalar kendilerine özgü değer zincirlerinde diğer firmaların ürettikleri ürünlerden de istifade ederek farklı ürün ve hizmetler ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojileri alanında kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, ülkemiz de dâhil olmak üzere yaygın olarak kullanılmakta olan bir politika aracı olup, etkinliğinin artırılması ve kümelenme yapılarının uluslararası değer zincirinin bir parçası olabilmesi için yapılması gerekenler değerlendirilmelidir. Bilgi teknolojileri sektörünün gelişimi ve ülkemizin küresel rekabet içinde yer alabilmesi için gerekli olan adımlardan biri girişimciliğin desteklenmesidir. Bu kapsamda, büyüme kapasitesi olan ancak sermayesi olmayan işletmelerle yeni kurulacak işletmelerin finansman olarak desteklenmesi ihtiyacı öne çıkmaktadır. Ülkemizde finansal sistem ağırlıklı olarak bankacılık sektörüne dayanmakta olup girişimcilere kaynak sağlayacak diğer finansal enstrümanlar yeterince gelişmemiştir. Bundan dolayı bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren girişimciler yeterli finansman imkânına kavuşamamaktadır. Bu doğrultuda, bilgi teknolojileri sektöründe karşılaşılan finansman sorunlarının araştırılarak bilgi teknolojileri sektörünün gelişimini destekleyecek nitelikte bir finansman modelinin oluşturulması önem arz etmektedir. Yakınsama ve genişbant erişim altyapılarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, elektronik içerik hizmetleri de yaygınlaşmakta ve kullanımı artmaktadır. Bahsi geçen içerik hizmetleri internet reklamcılığından isteğe bağlı video hizmetlerine, çevrimiçi oyunlardan elektronik haber dağıtımına, müzik eserleri gibi entelektüel ürünlerin elektronik ortamda satışından ticari değeri olan kamu sektörü bilgisinin elektronik ortamda paylaşımına kadar çok geniş bir spektrumu kapsamaktadır. İçeriğin artan şekilde elektronik ortama aktarımı, paylaşımı ve ticarete konu edilmesi içerik endüstrisinin mevcut iş yapış şekilleri ve değer zincirlerini değiştirdiği gibi yeni hizmet ve iş sahaları ile uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasının da önünü açmaktadır. Bu durum sektörün geliştirilmesi ve yaratılan katma değerin artırılması açısından çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, beklenen faydaların elde edilebilmesi fikri mülkiyet hakları, güvenli elektronik ödeme platformları, kişisel bilgilerin mahremiyeti, vergilendirme, elektronik içerik hizmetleri alanında çalışabilecek nitelikli işgücü, genişbant erişim vb. konularda kapsayıcı ve tutarlı politika ve stratejiler geliştirilmesini gerektirmektedir. Sektörün gelişimi için atılması gerekli adımlar belirlenirken, Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması sonrası öne çıkan başta sanallaştırma, bulut bilişim, yeşil bilişim (green ICTs), 8

9 anlamsal ağlar (semantic web), büyük veri (big data) ve mobil teknolojiler gibi alanlar olmak üzere gelişmeler göz önünde bulundurulacaktır. Gerek bilgi teknolojileri sektörünün mevcut durumunun ortaya konması, gerek stratejik hedefler doğrultusunda yürütülen politikaların sonuçlarının değerlendirilebilmesi sağlıklı bir veri altyapısını gerektirmektedir. Bununla birlikte, sektör büyüklükleri, ihracat rakamları, kapasite analizi, istihdam verileri, Ar-Ge harcamaları içindeki pay, yabancı sermaye yatırımları içindeki pay gibi farklı göstergeler ya ölçülememekte ya da uyumsuzluklar içermektedir. Bilgi teknolojileri sektörüne ilişkin istatistiksel bilgilerin geliştirilebilmesi için kamu ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde yapılması gerekenler, en iyi örnekler ışığında incelenmelidir. Bu ana eksende yapılacak çalışma ile sektörün, mevcut durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, stratejik sektör olarak konumlandırılıp geliştirilmesinin önündeki engeller, çözülmesi gereken sorunlar ve odaklanılması gereken fırsatlar ortaya konulmalıdır. Sektörün güçlü ve zayıf yönleri yazılım ve içerik, donanım, bilgi teknolojileri hizmetleri bileşenleri; fırsatlar ise uygulama ve alan seviyesinde sunulacaktır Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet Son yıllarda genişbant altyapıları, yakınsama olgusunun da etkisiyle, tüketicilerin bilgiye ve çeşitli bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerine erişimlerini sağlayan temel altyapı niteliği kazanmıştır. Bu altyapılar bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde tüm ekonomik ve sosyal aktörler arasındaki ilişkilerin yürütülmesi ve bilgi paylaşımının sağlanmasında kritik bir işlev üstlenmektedir. Yüksek hızlı genişbant altyapıları bilgiye erişimi ve bilginin paylaşımını kolaylaştırarak yeni ve daha etkin iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesine ortam hazırlamakta, çeşitli yenilikçi hizmetlerin sunulmasına imkân vermekte, yeni iş sahaları ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına zemin oluşturmaktadır. Bu altyapılar ayrıca bölgesel farklılıkların azaltılmasını kolaylaştırmakta, ekonomik ve sosyal aktörlerin yürüttükleri çok çeşitli faaliyetlerin etkinliğini artırmakta ve genel olarak ekonominin üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Genişbant altyapılarının ekonomik ve sosyal faaliyetlerin tümünde kullanılan ve bu faaliyetlerin etkinliği ile üretim faktörlerinin verimliliğini artıran bir genel amaçlı teknoloji haline gelmesi, bu teknolojiden en yüksek faydayı sağlamak üzere, pek çok ülkeyi söz konusu altyapıların yaygınlaşmasını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı tedbirleri almaya yöneltmektedir. Bu bağlamda; özellikle yüksek hızlarda veri iletimine imkân sağlayan ve fiber optik şebeke altyapısını kullanıcılara daha fazla yaklaştırma esasına dayalı genişbant erişim altyapılarının (Yeni Nesil Erişim Şebekeleri Next Generation Access Networks) yaygınlaşmasını hızlandırmak ve bu altyapılara yatırımı özendirmek amacıyla çeşitli politika, strateji ve uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bu politika, strateji ve uygulamaların; sektörel düzenlemelerin bahsi geçen genişbant altyapılarının yaygınlaşmasını kolaylaştırıcı ve işletmecilerin altyapı yatırımlarını özendirici şekilde revize edilmesinden kamunun genişbant altyapısına doğrudan yatırım yapmasına veya altyapı yatırımı yapacak işletmecileri finanse etmesine kadar farklı seviyelerde müdahaleci boyutları olabilmektedir. Bunları tamamlayıcı olmak üzere, mobil genişbant erişim altyapılarının ve hizmetlerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı tedbirler de alınmakta, sektörel politika ve düzenlemeler spektrum yönetimini etkinleştirecek, kıt kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak ve mobil haberleşme sektöründe yenilikçiliği ve rekabeti artıracak şekilde gözden geçirilmektedir. Yeni Nesil Erişim Şebekelerinin ve mobil genişbant erişim altyapılarının 9

10 yaygınlaşmasını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı, altyapı yatırımlarını özendirici, sektörde etkin rekabet ortamının oluşturulmasını destekleyecek, kullanıcıların bu altyapılara ve iletişim hizmetlerine makul fiyatlarla ihtiyaç duyulan her yerden erişimini sağlayacak ve sayısal uçurumu en aza indirecek, sabit ve mobil genişbant altyapılarının birbirini tamamlayıcı ve birbiriyle rekabet eden yapısını gözeten, Türkiye nin ihtiyaçlarına ve sektör yapısına uygun politika, strateji ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hâlihazırda sektörde uygulanmakta olan politika ve düzenlemelerin sektördeki rekabet yapısının mevcut durumu ile yukarıda bahsi geçen politika önceliklerine etkisi açısından incelenmesi ve hem mevzuat hem de uygulamanın etkinliği açısından tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi gereklidir. Yakınsama, yüksek hızlı genişbant erişim altyapılarına dayalı Yeni Nesil Şebekeleri (Next Generation Networks) kullanıcıların çeşitli bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerine erişimini sağlayan ortak platformlar haline getirmektedir. Bunun sonucu olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün birbiriyle ilişkisi nispeten zayıf segmentlerden oluşan geleneksel yapısı da değişmektedir. Yakınsama; telekomünikasyon, içerik, yayıncılık ve bilgi teknolojisi hizmetleri arasındaki ayrımı belirsizleştirmekte, bu hizmetlerin sunumuna ilişkin değer zincirlerinin yeniden yapılanmasına sebep olmakta ve önceleri farklı alanlarda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinin birbirlerinin faaliyet alanlarına girişini de kolaylaştırıp hızlandırmaktadır. Yakınsama olgusunun ortaya çıkardığı bu gelişmeler sektörde rekabeti ve yenilikçiliği artırma, altyapı ve hizmet maliyetlerini düşürme ve yeni istihdam alanları yaratma potansiyelini taşıdığı gibi değer zincirinin geniş bir bölümünde faaliyet gösteren dikey bütünleşik piyasa aktörlerinin ortaya çıkması nedeniyle rekabeti aksatıcı etki gösterme riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle, sektörel politika ve düzenlemelerin, hem yakınsama olgusuyla ortaya çıkan ve yukarıda bahsi geçen gelişmelerin sağlayabileceği faydaları elde etmek, hem de olası olumsuz sonuçlarını en aza indirmek üzere, yakınsama ortamında ortaya çıkan yeni pazar yapısı ve değer zincirinin farklı kısımlarında rol alan işletmeciler arası ilişkileri dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirilmesi ve bu doğrultuda yeni politika ve düzenleme önerileri oluşturulması gerekmektedir. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundadır. Hem bu durum hem de Türkiye nin gelişen telekomünikasyon altyapısı, söz konusu bölgeler arasındaki uluslararası veri trafiğinin taşınması ve bu bölgelere sunulabilecek bulut bilişim gibi çeşitli bilgi teknolojisi hizmetleri açısından Türkiye için önemli fırsatlar doğurmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye yi uluslararası veri trafiği taşımacılığında bölgesel bir merkez olarak konumlandıracak ve yerel telekomünikasyon piyasasında hayata geçirilen rekabeti artırıcı ve altyapının gelişimini destekleyici düzenleme ve yaklaşımlarla uyumlu politika, strateji ve uygulamaların geliştirilmesi önem arz etmektedir Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik ve sosyal hayatın her alanında artan kullanımı, bu teknolojilere dayalı ürün ve hizmetlerin üretilmesini ve etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak insan kaynağına olan ihtiyacı da artırmıştır. Söz konusu insan kaynağının yetiştirilmesi hem yerli bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hem de bu teknolojileri girdi olarak kullanan diğer sektörlerin geliştirilmesi, ekonominin rekabet gücünün ve istihdamın artırılması açısından kritik önemdedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi açısından bu alanda verilen ortaöğretim seviyesindeki mesleki eğitim programları ile ön 10

11 lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları özellikle önem arz etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu eğitim programlarının, içeriğinin ve eğitim kadrosunun değer zincirinin farklı katmanlarında (bakım-onarım, teknik destek, üretim, tasarım ve Ar-Ge, danışmanlık, vb.) görev üstlenebilecek yetkinliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu eğitim programlarına ilişkin olarak, gelişen teknolojinin insan kaynağının niteliği açısından ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçları belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılamak üzere hem eğitim içeriğini hem de eğitim kadrosunu bu yeni ihtiyaçları hızla karşılayacak şekilde iyileştirecek mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda, eğitim programlarının tasarlanması sürecinde açık kaynak kodlu yazılım projelerine katılımın yaygınlaştırılması konusu ayrıca değerlendirilmelidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün değişen yapısı, bulut bilişim gibi teknolojilerin öne çıkması, mobil teknolojiler ve platformlardaki hızlı değişim, ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve niceliğini etkilemektedir. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, gerek orta öğretim ve yükseköğretimde alınan eğitim gerekse bu alanda çalışmak suretiyle kazanılan yetkinliklerin bir süre sonra ihtiyaçları karşılayamaması sonucunu doğurabilmekte ve bu alanda çalışan insan kaynağının yetkinliklerinin yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde sürekli olarak güncellenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili uzmanlık alanlarında çalışanların okuldan mezun olduktan veya iş hayatına girdikten sonra da niteliklerini geliştirmelerine imkân sağlayacak mekanizmaların (meslek içi eğitimler, sertifika programları, vb.) oluşturulması bu alanda çalışan insan kaynağının ve dolayısıyla bunların istihdam edildikleri sektörlerin rekabet gücünün korunması açısından önem arz etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ilişkin tedbirlerin etkin şekilde hayata geçirilebilmesi öncelikle bu alandaki insan gücü ihtiyacının orta ve uzun vadede nitelik ve nicelik açısından ortaya konmasını ve mevcut insan kaynağının bu ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğinin analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu alanda çalışacak başta genç nüfus olmak üzere nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye ve küresel insan kaynağını cezbetmeye yönelik olarak kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek politika, strateji ve uygulamaların bu analizler doğrultusunda şekillendirilmesi önem arz etmektedir. Küreselleşmeyle birlikte giderek yoğunluk kazanan uluslararası rekabet ve yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler nitelikli insan kaynağını en önemli rekabet avantajlarından biri haline getirmekte ve çalışma hayatı üzerinde ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri, hem bu sektör bünyesinde yaratılan yeni istihdam olanakları hem de bu teknolojilerin diğer sektörlerde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla iş yapış şekillerinde ortaya çıkan değişimler dolayısıyla iş gücü piyasası üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Daha önceleri insan gücüne dayalı olarak yapılan pek çok iş artık bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak ve sayıca daha az fakat daha nitelikli insan gücüne gereksinim duyularak yapılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinde sağlanan gelişmeler bazı geleneksel iş kollarının kaybolmasına ve bir takım yeni mesleklerin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü dinamik, hızla büyüyen ve yenilikçiliğe müsait yapısı sebebiyle kayda değer oranda istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri önemli ekonomik sonuçlar doğurabilmekte ve pek çok insana yeni iş olanağı sunabilmektedir. OECD ülkeleri dikkate alındığında bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki istihdam, toplam istihdam 11

12 içerisinde önemli ve giderek artan bir paya sahiptir. Dünya genelinde ve Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerine olan talep ciddi boyutlara ulaşmış olup, her geçen gün daha da artmaktadır. Küreselleşme olgusu ve sağlanan teknolojik ilerlemeler sayesinde özellikle bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunumunda ülkeler arasındaki sınırlar önemini yitirmiştir. En önemli girdilerinden biri nitelikli insan kaynağı olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, bu alanda yeterli sayıda yetişmiş insan gücüne sahip olan ülkeler için istihdam fırsatları doğurabilmektedir. Ayrıca, gerek uluslararası firmaların doğrudan yatırımları gerekse yerli işletmelerin teşebbüsleri vasıtasıyla bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin üretim hacminin artırılması bu sektördeki istihdam olanaklarını da genişletecektir. Etkin kamu politikaları vasıtasıyla bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetleri sektöründe hem yurtiçi talebi karşılama oranı hem de uluslararası pazarlardan alınan pay artırılarak yeni iş olanaklarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bünyesinde oluşturduğu yeni istihdam olanaklarının yanında, iş gücü piyasaları üzerinde bir takım dolaylı etkilere de sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonominin genelinde daha çok kullanılmasıyla birlikte bu teknolojileri çeşitli yetkinlik seviyelerinde kullanma becerisine sahip kişilerin istihdamına olan talep artmaktadır. Öte yandan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği işgücü verimliliği artışları özellikle emek yoğun sektörlerde önemli işsizlik sorunlarına sebep olmaktadır. İş bulamayan insanlara piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinlikleri kazandırılmak suretiyle hem işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlanması hem de iş dünyasının nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması mümkündür. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ve ağ etkisi, ekonominin işleyiş dinamiklerini dönüştürerek, özellikle iş yapma tarzlarında yeni modellerin geliştirilmesini sağlamış, yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni iş alanları ve yeni organizasyon yapıları ortaya çıkarmıştır. İş dünyasındaki bu dönüşüm sayesinde işin fiziksel mekândan tamamen veya kısmen ayrıldığı evden çalışma, tele-merkezlerde çalışma gibi çalışma türleri gelişmekte, başta kadınlar ve gençler olmak üzere farklı nedenlerle çalışma hayatının dışında kalmış kişilerin işgücü piyasasına çekilmesi bakımından önemli katkılar sağlanmaktadır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte farklı toplumsal kesimler ve coğrafi alanlar arasındaki bilgi asimetrisi azalmış, böylece yeni ekonomik fırsatların yaratılması ve mevcut piyasaların daha iyi işlemesi mümkün olmuştur. Bu bağlamda, daha önce sadece yakın çevresinde bulunan kısıtlı sayıdaki aktörlerle ekonomik ilişkiler yürütebilen bireyler ve şirketler çok daha geniş bir ekonomik faaliyet alanına sahip hale gelmiştir. İş arayanlarla işverenlerin internet üzerindeki platformlarda buluşabilmeleri kişinin niteliklerine uygun işin ve pozisyonun gerekliliklerini haiz elemanın en hızlı ve etkin şekilde bulunabilmesi açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin dolaylı ve dolaysız etkilerinden istifade edilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması, mevcut insan kaynağının yeni yetkinliklerle donatılması, iş gücü piyasasının daha etkin çalışmasının sağlanması gibi konularda hayata geçirilecek politika, strateji ve uygulamaların ortaya konması gerekmektedir Toplumsal Dönüşüm Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki rolü yadsınamaz olmakla birlikte, bu süreçte asıl unsurun bilginin kendisi olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla, bilgi toplumuna dönüşüm açısından, bilgi üretme motivasyonu yüksek, günlük hayatında ve 12

13 karar alma süreçlerinde bilgiyi doğru şekilde yorumlayıp işleyebilen, sistematik düşünme yeteneği gelişmiş, kendisini ve yaşadığı çevreyi sorgulayan bireylerin ağırlıkta olduğu bir toplum yapısı kritik önem arz etmektedir. Bu şekilde bir toplum yapısının oluşması için gerekli olan unsurlar ekonomik ve sosyal hayatın tüm boyutlarını kesmekte, bireylerin düşünce sistematiğini bu yönde şekillendirecek aile içi eğitimden söz konusu niteliklere sahip olmalarını özendirecek iş ortamının oluşturulmasına kadar çok geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Bilgi toplumuna dönüşümle birlikte bireylerin günlük yaşamları ve iş yapma biçimleri değişmekte, bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının sunduğu yeni imkânlar bireysel ve toplumsal refahın yükselmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu şekilde, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve yüksek hizmet standartlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması, ayrıca hizmetin daha hızlı ve kolay şekilde bireylere ulaştırılması mümkün hale gelmektedir. Bu durum bir taraftan bireylerin yaşam kalitesini artırırken diğer taraftan da toplumda dezavantajlı kesimlerin içerilmesi ve toplum genelinde sosyal gelişmenin ileri düzeylere taşınmasına katkı sağlamaktadır. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ele alınması önem arz eden öncelikli hususlardan biri hem talep hem de arz yönüyle bilgi ve iletişim teknolojilerine erişilebilirliğin sağlanmasıdır. İletişim altyapısının/hizmetlerinin nitelik ve nicelik itibarıyla makul seviyelerde sunumu, dolayısıyla ülke genelinde bölge veya kır-kent ayrımı olmaksızın bireylerin internete ve diğer genişbant hizmetlerine erişebilmesi gereklidir. Bir diğer önemli husus bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkindir: Yaş, eğitim durumu, cinsiyet, gelir, yaşanılan yer gibi etkenlerin neden olduğu zorlaştırıcı koşullar veya motivasyon eksikliğine bağlı olarak bireylerin söz konusu teknolojilere ilişkin talep ve kullanım düzeyleri farklılaşmaktadır. Sayısal bölünme şeklinde ifade edilen, toplumda teknolojiyi kullanmayan veya daha az kullanan kesimler aleyhine var olan ve önlem alınmadığı takdirde gelecekte artan şekilde olumsuzluk yaratmaya devam edecek bu farklılıkların ve bunun doğuracağı fırsat eşitsizliğinin azaltılması gerekmektedir. Bu nedenle, iletişim altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması, ayrıca kısıtlı imkânları olan bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişiminin ve bu teknolojileri kullanımının artırılması amacıyla, geçmiş dönemlerde edinilen tecrübeler ile yeni teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, toplumun tümünü kapsayan, etkin kullanımı, işlevselliği, sürdürülebilirliği ve paydaşlarla işbirliğini gözeten politika, strateji ve uygulama araçlarının ortaya konmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yaygın erişimin önündeki en büyük engellerden birinin yüksek internet erişim maliyetleri olduğu düşünüldüğünde, rekabet koşulları ve ticari şartlar göz önünde bulundurularak erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomik imkânları kısıtlı olan bireylerin bu temel hak tan yararlanabilmeleri için diğer ülkelerde de örnekleri bulunan çeşitli modellerin uygulanabilmesi hususunda önerilerin getirilmesi beklenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitime katılımın artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim hizmetinin ülke genelinde eşit standartlarda sunumuna katkı yapmaktadır. Ayrıca, hayat boyu öğrenimin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi, bu kapsamda bireylerin hayatlarının herhangi bir bölümündeki eğitsel ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, kişisel gelişimi ve sosyal kalkınmayı hedefleyen sayısal hizmetlerin ve içeriğin geliştirilmesi ve e-öğrenme yöntemlerinin hayat boyu öğrenimi destekleyen etkin bir araç olarak kullanımı önem arz etmektedir. Bu amaçla, FATİH Projesinin de odağını oluşturan BİT destekli eğitim kavramının ülkemizin şartları, benzer ülkelerin yaşadığı tecrübeler ile pedagojik kısıtlar ve gereklilikler dikkate alınarak değerlendirilmesi ve ülkemizdeki uygulamalara ışık tutacak analizlerin yapılması gerekmektedir. 13

14 FATİH Projesinin olası etkilerinin ve sunacağı fırsatların eğitimle ve öğrencilerle sınırlı kalmayacağı açıktır. Proje kapsamında öğrencilere dağıtılacak olan tablet bilgisayarlar sayısal bölünmenin azaltılmasına, internet kullanımının yaygınlaşmasına ve toplumun geniş kesimlerinin bu teknolojilerden daha etkin faydalanmasına imkân tanıyacaktır. Bu kapsamda, Projenin toplumun geneline eğitim dışında sunacağı fırsatların ve oluşturacağı risklerin saptanması ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı kesimlerin kısıtlı ölçüde yararlandıkları veya hiç yararlanamadıkları hizmetlerden üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak ve onları topluma daha entegre ve aktif bireyler haline getirebilmek için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, dezavantajlı grupların bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade edebilmelerine yönelik fiziksel ve ekonomik imkânların artırılması gerekmektedir. Bu gruplara yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yöntem, hizmet ve araçların tasarlanması kadar, onlara bu uygulamaları kullanmaları için gereken yetkinliğin kazandırılması da önem arz etmektedir. Bu kapsamda, dezavantajlı grupların daha iyi hizmet alabilmeleri ve sosyal hayata kolayca eklemlenebilmeleri için arz ve talep yönlü kapsayıcı politika, strateji ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin dâhil olduğu çeşitli aktörler vasıtasıyla bilgisayar okur-yazarlığı oranını yükseltmek, BİT ile ilişkili istihdamı artırmak, internet, e-devlet ve çeşitli e-hizmetlerin kullanımını yaygınlaştırmak gibi amaçlarla birbirinden bağımsız pek çok proje yürütülmektedir. Sayısal bölünmenin azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayan bu projelerin koordineli ve birbirlerini destekler nitelikte yürütülmesinin, hem kaynakların verimli kullanımına olanak sağlayacağı hem de bu şekilde projelerden daha etkili sonuçların elde edilmesinin mümkün hale geleceği düşünülmektedir. Bu alanda, başka ülkelerin yaşadıkları tecrübeler de göz önünde bulundurularak; ekonomik, teknik, hukuki ve idari bileşenleri olan bir modele ilişkin önerilerin getirilmesi yerinde olacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde özellikle son 20 yılda yaşanan gelişmeler, ekonomiden medyaya, eğlence anlayışından kültürel hayata, demokrasi kavramından sosyal ilişkilere kadar pek çok alanda köklü değişimlere yol açmıştır. Bu değişim, 90 lı yıllardan sonra doğan sayısal yerlilerle, bunun öncesinde doğan sayısal göçmenler arasına kalın bir hat çekmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan bu genç nesil vakitlerini bilgisayar başında geçirmekte, iletişimlerini internet üzerinden yapmakta, bilgisayar başında eğlenmekte ve bütçelerinin önemli bir kısmını elektronik aygıtlara ayırmaktadır. Bu nesil kendine özgü bir düşünce sistematiğine ve farklı tüketim alışkanlıklarına sahiptir. Şirketlerin ürün yelpazelerini ve pazarlama stratejilerini bu yeni nesil müşterileri dikkate alarak değiştirmesi ve organizasyon yapılarını bu yeni insan kaynağı modeline uyarlaması gerekecektir. Bu kapsamda, diğer ülkelerin tecrübelerini de dikkate alarak sayısal yerli bu neslin beklentilerinin çıkarılmasını, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişiminin kolaylaştırılmasını ve toplumsal faydayı artıracak biçimde toplumun geri kalanıyla eklemlenebilmesini teminen gerekli politika, strateji ve uygulamalarının geliştirilmesi beklenmektedir. Öte yandan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatların bireysel ve toplumsal anlamda bazı ciddi riskleri de beraberinde getirdiği görülmektedir. Gelişen iletişim araçlarının aile kurumuna etkileri, internet üzerinden oynanan şans oyunları, sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan nefret söylemi ve özellikle çocuklarda görülen oyun bağımlılığı bu risklerin 14

15 başlıcalarındandır. Bireye ve topluma yönelik bu ve benzeri tehditlerin ve olası etkilerinin psikolojik ve sosyal açıdan incelenmesi ve bireylerin özgürlük alanını kısıtlamadan bu riskleri bertaraf etmek için önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ekonomik ve sosyal hayata ilişkin çeşitli iş ve işlemler artan şekilde elektronik ortamda yapılmaya başlanmış, bu durum bilgiye erişim, bilginin paylaşımı ve iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından ekonomik ve sosyal aktörlerin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapı ve hizmetlerine bağımlılığını artırmıştır. Bu bağımlılık, söz konusu altyapı ve hizmetlerde çeşitli sebeplerle (yanlış işletim, bilinçsiz kullanım, zararlı yazılımlar, siber saldırı vb.) ortaya çıkabilecek bilgi güvenliği sorunlarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle ekonomik ve sosyal hayata ilişkin faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülememesi ve toplumun bundan zarar görmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Bahsi geçen zararlar bireysel bilgisayar kullanıcılarının elektronik bankacılık şifrelerinin çalınması nedeniyle karşılaştıkları mali kayıplardan kritik bilgi altyapılarına yönelik bir saldırı sonucu ortaya çıkabilecek ve ulusal güvenliği tehdit eder boyutlara varabilecek büyük ölçekli ekonomik ve sosyal kayıplara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu nedenle, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi, bu süreçte ekonomik ve sosyal aktörlerin bilgi güvenliği tehditlerinden mümkün olduğunca korunması ve elektronik ortama güveninin tesis edilmesine bağlıdır. Bu amaç doğrultusunda kişisel kullanıma yönelik bilgi sistemleri ile kurumsal bilgi sistemleri ve kritik bilgi altyapılarının korunmasına yönelik, güvenlik ile kullanılabilirlik arasında makul bir denge gözeten ve ilgili tüm tarafların etkin desteğiyle uygulanacak bilgi güvenliği tedbirlerinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, gerek kamu gerekse özel sektör eliyle işletilen ve sosyal ve ekonomik değer arz eden bilgi sistemlerinin güvenliğinin kamu-özel işbirliği ile ve bütüncül bir bakış açısıyla sağlanmasına yönelik politika, strateji ve uygulamaların belirlenmesi gerekmektedir. İş ve işlemlerin elektronik ortama taşınması, kişisel bilgilerin de elektronik ortamda işlenmesi ve bu bilgilerin çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesi açısından girdi niteliği kazanması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler kurum ve kuruluşlara iş süreçlerini etkinleştirme, maliyetlerini düşürme, kullanıcı ve müşterilerine özelleştirilmiş hizmetler sunma yoluyla hem kendi kârlılıklarını ve rekabet güçlerini hem de kullanıcı/müşteri memnuniyetini artırma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, kamu hizmetlerinin sunumunun etkinleştirilmesi ve yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları kişisel bilgilerin giderek daha yoğun biçimde toplanmasını ve işlenmesini gündeme getirmiştir. Ancak bu durum, kişisel bilgilerin sahiplerinin rızası hilâfına, onları rahatsız edecek veya onlara zarar verecek şekilde yasa dışı olarak kullanılması, ilgisiz ve yetkisiz tarafların eline geçmesi ve kişi mahremiyetinin ihlâli tehlikesini de doğurmaktadır. Bununla birlikte, son zamanlarda gelişen bulut bilişim, sosyal medya ve mobil uygulamalar gibi teknolojiler, kişisel verilerin tutulduğu ve işlendiği ortamların hukuka uygunluğunun hangi teknik ve hukuki araçlarla sağlanacağı konusunun değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak sunulan hizmetlerde bireye ilişkin temel hak ve özgürlük alanının müdahaleye açık hale gelmesi ve bu durumun kötüye kullanılması riski, vatandaşların hizmeti sunanlara olan güvenini ve bu hizmetleri kullanma isteğini azaltmaktadır. Bireyin manevi alanına ait unsurlar olarak isminin, onurunun ve özel hayatının korunmasını temin edecek, böylece bireyin sosyal hayatını daha sağlıklı ve rahat bir şekilde 15

16 sürdürebilmesine olanak tanıyacak şekilde özellikle hassas kişisel bilgilerin bilgi sistemlerinde ne şekilde kullanılacağını belirleyecek, bu bilgilerin hizmetin amacına yönelik ve hizmetle orantılı şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin uluslararası yaklaşımlar da dikkate alınarak ele alınması önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunması ve bu bilgilerin ekonomik ve sosyal faaliyetlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlayacak şekilde kullanılması arasında uygun bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bu dengenin oluşacağı ortamın sağlanabilmesi için politika, strateji ve uygulamaların belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İnternetin nispeten kontrolsüz ve özgür yapısı iş ve işlemleri yürütme, yenilikçi iş modelleri ve hizmetler geliştirme, sosyalleşme, öğrenme, eğlenme, vb. açılardan ilgili taraflara önemli oranda esneklik sağlamakta ve bu anlamda ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemektedir. Fakat bu yapı zararlı veya yasa dışı birtakım faaliyetlerin (zararlı içerik, kumar, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kimlik hırsızlığı vb.) internet ortamında yürütülmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, internet ortamındaki zararlı veya yasa dışı faaliyetleri önleyecek, ancak bu süreçte ifade özgürlüğünü de koruyarak ekonomik ve sosyal aktörler arasında normal bilgi alışverişini aksatmayacak ve böylece güvenli internet kullanımını sağlayacak hukuki, teknik ve idari tedbirlerin ulusal ve uluslararası ölçekte alınması bilgi toplumuna dönüşüm açısından önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak öneriler geliştirilmesi beklenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen gelişmeler, yeni suç türlerinin oluşmasına neden olmuş ve suç olgusunun da yeniden tanımlamasını gerekli kılmıştır. İnternetin ortaya çıkışıyla bilişim yoluyla işlenen suçlar da gerek nitelik gerekse nicelik bakımından artış göstermiş ve geleneksel suç tanımları, bu suçları cezalandırmak için yetersiz olmaya başlamıştır. Bu kapsamda, uluslararası örnekler de dikkate alınarak bilişim suçlarına ilişkin politika, strateji ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, bu teknolojilerin çeşitli alanlarda kullanılması ve bu teknolojilere dayalı yenilikçi çözümlerin sunulması ön plana çıkmıştır. Son zamanlarda çeşitli platformlarda ortaya konan politikalar toplumun temel sorunlarına çözüm bulunmasında, odağında vatandaşların olduğu bir anlayışla yeni hizmetlerin sunulmasında ve bilgi tabanlı düşük karbon ekonomisine dönüşüm sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin anahtar rolüne işaret etmektedir. Bu alanlarda sunulan yenilikçi çözümler, yalnızca bir teknolojinin değil bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili pek çok ileri teknolojinin birlikte kullanıldığı hizmetler olacaktır. İklim değişikliği konusunun ön plana çıkmasıyla beraber, yeşil bilişim kavramı da bilgi toplumu politikalarının öncelikleri arasında yer almıştır. Bu önceliklerin çerçevesini, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve diğer sektörlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasında bu teknolojilerin kullanılması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde yeşil bilişimin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin kullanımından sağlanacak faydaların artırılması amacıyla stratejik hedeflerin ve bunlara yönelik olarak atılması gereken adımların ortaya konması önem arz etmektedir. Bilgisayar sayısındaki ve veri merkezlerinin kapasitesindeki hızlı artış, kullanılan enerji ve bunun sonucunda ortaya çıkan karbondioksit salınımının önemli boyuta ulaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin çevreye duyarlı bir şekilde 16

17 üretilmesine ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan ürünlerin olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, diğer sektörlerin olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında akıllı şebekeler (smart grids), yük ve yolcu taşımacılığında akıllı ulaştırma sistemleri, binalarda kullanılan enerjinin azaltılmasına yönelik akıllı bina uygulamaları karbondioksit salınımının azaltılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bunların yanında, bilgi ve iletişim teknolojileri, üretim alanında süreçlerin verimliliğini artırmakta, insanların uzaktan çalışabilmelerine ve toplantı yapabilmelerine olanak sağlayarak ciddi oranda enerji ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu kapsamda ön plana çıkan tele-iş uygulaması, işletme maliyetlerini düşürmek isteyen kamu ve özel sektör işletmeleri için oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, ülkemizin önemli sorunlarından biri olan su kıtlığıyla mücadele kapsamında; su kaynaklarını tespit ve izleme, hava tahmini, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, kentlerin gelecekteki su ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tarımda tam zamanında sulama gibi alanlarda bu teknolojilerden faydalanılabilmektedir. Özellikle kentlerin su yönetiminde, RFID teknolojisi ve mikro elektromekanik sistemlerden büyük ölçüde faydalanılan akıllı boru ve su yönetimine yönelik karar destek sistemleri gibi bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı çözümler ile su dağıtım hizmetinin etkinliği sağlanabilmektedir. İnsanların gündelik hayatının tam merkezinde yer alan bu uygulamalar, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) kavramının ortaya çıkmasına öncülük etmektedir. Nesnelerin interneti, bir yandan yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olurken bir yandan da toplumsal sorunlarla mücadelede etkili bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu olguyla birlikte gelen daha kaliteli veri, daha iyi bilginin üretilmesi ve daha iyi analizlerin yapılmasına imkân vermekte ve karar alma sürecinin etkinliğini önemli oranda geliştirmektedir. Bununla birlikte, boyutları her geçen gün artan veri yığını içinden kaliteli veriyi elde etmek, politika oluşturucular tarafından dikkatle incelenmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Büyük Veri (Big Data) kavramı etrafında belirlenecek politikalar, gelecekte ortaya çıkabilecek ve ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlarda önemli etkileri olabilecek sorunlarla mücadelede etkili bir araç olarak düşünülmelidir. Merkezi ve yerel yönetimlerin hizmet sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin sahip olduğu potansiyelin farkına varmaları, mevcut hizmetlerin yanı sıra pek çok yeni hizmetin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli olarak sunulmasını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, akıllı kent kavramı etrafında pek çok politika, strateji ve tedbir ortaya konmakta ve bunlara ilişkin uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Aynı çerçevede, vatandaşların yenilikçilik sürecinin içine çekildiği yaşayan laboratuarlar yaklaşımıyla, kamu-özel işbirliği modelinin ötesinde kamu-özel-vatandaş işbirliği modeli sayesinde teknolojilerin geliştirilmesi ile bu teknolojilerin vatandaşlara sunulan hizmetlerde kullanılması arasındaki zaman farkının azaltılması amaçlanmaktadır. Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanındaki potansiyelinin fark edilmesiyle birlikte, pek çok yenilikçi hizmetin vatandaşlara sunulduğu görülmektedir. Özellikle, sağlık kayıtları ve teletıp alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha rahat erişimleri mümkün hale gelmiştir. Yaşlanan nüfus ve artan hasta bakım maliyetleriyle birlikte, gerek maliyetlerin düşürülmesi ihtiyacına gerekse hastaların evlerinde daha rahat bir ortamda tedavi ve bakımlarına yönelik evde bakım gibi çözümler ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, sağlık kurumlarının daha verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik hastane bilgi yönetim sistemleri yaygınlaşmaktadır. 17

18 Mobil genişbant, tablet bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojilerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, evden çıkmadan erişilebilen hizmetler in yerini her yerden erişilebilen hizmetler almaktadır. Bu bağlamda, kamu ve özel sektör tarafından internet üzerinden sunulan hizmetlerin sunuluş modellerinin yeniden ele alınması bir zorunluluk haline gelmiş olup, mevcut elektronik hizmetlerin ötesine geçen, gündelik yaşama uyum sağlayan ve ortamla entegre yeni hizmetlerin ortaya çıkmakta olduğu görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, kültürel mirasa ve bilimsel bilgiye erişim konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda ön plana çıkan sayısal kütüphaneler ve bilimsel bilgiye açık erişim gibi konularda katılımcılık esasına dayalı yapıların kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması ve bu yapıların sürdürülebilirliğini sağlayacak modellerin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut bilginin yanı sıra, günümüzde üretilen sayısal içeriğin kültürel ve bilimsel bilgiye dönüşümü, bu bilgilerin korunması ve gelecekte de kültürel miras ve bilimsel bilgi olarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların çerçevesinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eksen altında yapılacak olan çalışmalarda, bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı yenilikçi çözümlerin toplumun değişik alanlarında kullanılmasıyla sağlanabilecek ekonomik, sosyal ve çevresel fırsatların ortaya konulması ve bu fırsatların değerlendirilmesine yönelik politika, strateji ve uygulama önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Sürekli değişen dinamiği ile internet ekonomisinin sunduğu fırsatlar ve bilginin gittikçe artan değeri, yeni girişimcilere önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak, internet üzerinden iş yapmaya yönelik girişimlerin çoğu zaman sağlıklı şekilde hayata geçirilemediği veya hayata geçirilen projelerin kalıcılığının sağlanamadığı gözlenmektedir. Bu doğrultuda, yüksek katma değerli ürün ve hizmet geliştirme ile nitelikli istihdam yaratma potansiyeli; ülke ekonomisine ve özelde ihracata olan katkısı; düşük başlangıç ve işletme sermayesi gereksinimi dikkate alındığında, internet girişimciliğini ve internette iş yapma olanaklarını desteklemek önem arz etmektedir. Bu nedenle, yeni girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmek, yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek ve başlangıç aşamasındaki girişimcilere destek olmak suretiyle, ortaya konan iş fikirlerinin başarıyla hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir bir zemine oturmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye de internet sektörüne yönelik bir girişim sermayesi yapısının şekillenmesi ve olgunlaşması, ana hedeflerden biri olmalıdır. İnternet, elektronik ticaret yoluyla mal ve hizmet alışverişi yapmak için katlanarak artan bir yaygınlıkla kullanılmaktadır. Küresel kriz dönemlerinde bile elektronik ticaretin gerek GSYH içerisindeki payı, gerekse nominal büyüklüğü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Elektronik ticaret, ürün ve hizmetlerin maliyetlerini azaltması, müşteri memnuniyeti odaklı olması, lojistik, finans, turizm gibi çeşitli hizmet sektörlerinin gelişimini desteklemesi ve işletmelerin verimliliğini artırması gibi pek çok avantaj sunmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanması, güvenli ödeme mekanizmalarının oluşturulması, mobil uygulamaların yaygınlaşması, kişisel verilerin korunması ve böylece kullanıcı güveninin artırılması, elektronik ticaretin yaygınlaştırılmasında en önemli faktörler arasında yer almakta olup, bu doğrultuda hukuki, teknik ve altyapıya ilişkin bir takım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin sundukları 18

19 hizmetlerin güvenilirliğini teyit etmek üzere bağımsız mekanizmaların oluşumu ve sektör içi düzenlemelerin ele alınması gerekmektedir. Elektronik ticaret özellikle internet girişimcilerine ve internet üzerinden mal, hizmet ve sayısal içerik satışı yapmak isteyen işletmelere rekabet üstünlüğü ve ekonomiye yeni istihdam olanakları sağlamaktadır. Bu kapsamda bireysel girişimciler ve özellikle KOBİ ler için önemli ihracat fırsatları doğmakta, ancak e-ticaret yoluyla ihracat yapılabilmesi için ülkemiz koşullarına uygun hukuki ve teknik altyapının temel unsurlarının tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar da dikkate alınarak, kurumsal ve bireysel girişimcilerin elektronik ticaret yoluyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılmalarını kolaylaştırıcı politika, strateji ve uygulamaların belirlenmesi gerekmektedir Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik Kamu kurum ve kuruluşlarının, vatandaş odaklı ve etkin hizmet sunumu hedefi doğrultusunda birlikte çalışabilmeleri; kurumlar arası bilgi paylaşımı, bilgi sistemleri arasında veri paylaşımı ve işleyen süreçlerin birbirleriyle olan uyumunun sağlanması gibi farklı seviyelerde etkileşimi ifade eder. Bu etkileşim kapsamında, kamu hizmetlerinin sunumunda kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve bireyler ve girişimler üzerindeki idari yüklerin azaltılması için kurumlar arasında işbirliği, bilginin yerinden ve yeniden kullanımı, kaliteli ve etkin kamu hizmet sunumu için çoklu ortamlardan, sosyal platformlara entegre, kişiselleştirilmiş ve bütünleşik hizmet sunumu; tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için de arka planda etkin işleyen bir veri paylaşımı anlayışı ve altyapısı gereklidir. Bu kapsamda, e-devlet hizmetlerinin sunumu için ihtiyaç duyulan temel bilgilerin erişilebileceği bilgi sistemlerinin oluşturulması, elektronik hizmetlerin sunumunda kullanılacak ortak altyapıların kurulması, ortak standartların belirlenmesi ve yerel yönetimler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamaların yaygınlaşması için tedbirler geliştirilmesi konuları önem arz etmektedir. Diğer taraftan, fiziksel mekâna dayalı tek adımda hizmet uygulamaları ile entegrasyonun ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, vatandaş odaklı hizmet dönüşümünü mümkün kılacak yasal düzenlemelerin de yapılması gereklidir. e-devlet hizmetleri genel olarak teknoloji odaklı çözümler şeklinde algılanmakta, bu hizmetlerin kullanıcı odaklılığı geri planda kalabilmektedir. Bunun sonucu olarak, sayısal bölünmenin daha da artması veya e-devlet hizmetleri kullanımının istenildiği ölçüde yaygınlaşamaması gibi olumsuzluklar gündeme gelmektedir. Teknolojiden ziyade kullanıcıyı odak noktasına koyan bir yaklaşımla, kullanıcı gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması, hizmet sunumunda verimliliğin ve vatandaş memnuniyetinin artırılması, demokratik anlayışın ve e- devlet altyapısının güçlendirilmesi gibi pek çok fayda elde etmek mümkün olabilecektir. Bu çerçevede, ülkemizde e-devlet hizmet sunumunda vatandaş ilişkileri yönetimi anlayışının uygulanabilirliği üzerine çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalar, yeni gelişen ve kullanımı hızla yaygınlaşan sosyal ağlar ve mobil uygulamalar ile e-katılım imkânlarından yararlanma konusunu da içermelidir. Kamu kurum ve kuruluşları, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, vatandaşlara ve iş dünyasına daha etkin, verimli, şeffaf ve hızlı hizmet sunumunda, bu teknolojilerin potansiyelinin farkına varmıştır. Bu farkındalıkla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin sayısı hızla artmıştır. Gerek kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen projeler gerekse devreye alınan sistemlerin idamesine yönelik çalışmalar, bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının bütçe 19

20 içerisindeki payını giderek artırmaktadır. Kamu kurumlarının bir kısmı ihtiyaç duyduğu çözümler için kendi insan kaynağını kullanırken, büyük çoğunluğu çözümlerin üretilmesi ve idamesinde dışa bağımlı bir görüntü çizmektedir. Bu ayrışmanın asıl sebebi, kamu kurumlarının bilgi işlem birimlerinin insan gücü kapasitesinin farklı olmasıdır. Ayrıca, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem birimlerinin organizasyon içindeki konumları da farklılık arz etmektedir. Bu durum, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının e-dönüşüm ihtiyaçlarına göre, bilgi işlem birimlerinin kapasite gereksinimlerinin belirlenmesi ve organizasyon içindeki konumları ile ilgili değişikliklere gidilmesi ihtiyacına işaret etmektedir. Bilgi işlem birimlerinin kurumların stratejik hedeflerine ulaşmaları yönünde ortaya konacak BT Stratejisi çerçevesinde kurumsal bir sorumluluk üstlenmeleri ve bu sorumluluk kapsamında da güçlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, kurumların ortaya koyduğu stratejik hedefler doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yürütecekleri çalışmaların kurumsal boyutta ve üst seviyede yönlendirilmesine olanak sağlayacak bir yönetim mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede, BT Yönetişimi olgusunun kamuda uygulanabilirliği ve bunun gerektireceği organizasyon yapısına ilişkin çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları kapsamında, çözüm geliştirmek için tercih edilen yönteme bağlı olarak proje fikrinin oluşturulmasından proje çıktılarının kabul aşamasına kadar bu yatırımların ne kadar etkin yönetilebildiği sorusu gündeme gelmektedir. Bundan dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri yatırım süreçlerinde kurumsal ihtiyaçlarına uyarlanmış proje yönetimi metodolojilerine ya da standart proje yönetim metodolojilerine uygun çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının belirlenen amaçlar doğrultusunda bütçesi ve zamanı içinde yapılıp yapılmadığına yönelik izleme süreci, proje yönetim esasları içinde kilit öneme sahiptir. Buna ilişkin izleme faaliyetleri sonucu elde edilen veriler, gerek yatırım kararı gerekse kaynak tahsisatı için önemli geri bildirimler sağlamaktadır. Ayrıca, ortaya konan hizmetin vatandaş memnuniyetine etkisinin ölçülmesi, bu hizmetlerin kullanılabilirliğini artırmak konusunda yol göstermektedir. Bununla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının uygulama sürecindeki etkilerinin ölçülmesi ve raporlanması, bu yatırımların stratejik hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi açısından önemli bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın, stratejik hedefler doğrultusunda programlama, kaynak tahsisatı ve etki analizlerinin yapılması konularını kapsayacak şekilde ele alınması ve ülkemiz için uygun bir modelin ortaya konması gerekmektedir. Kamu kaynaklarıyla üretilen web servislerinden bilgi sistemlerine, veri ve süreç modellerinden, modellemenin kendisini tanımlayan kılavuzlara kadar birçok farklı çözüm ve çıktının paylaşılarak yeniden kullanımı, hem kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarında etkinliğin sağlanması hem de birlikte çalışabilirlik açısından önemli bir araçtır. Kamu tarafından ya da kamu adına özel sektör tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin geliştirilmesi sürecinde, kurumlar arası işbirliğini artıracak, üretilen çıktıların tüm kamuda erişilebilir ve yeniden kullanılabilir olmasına imkân verecek ve gerektiğinde dinamik bir şekilde hizmet sunum sürecinin iyileştirilmesine olanak sağlayacak politikaların finansman, idame-yenileme, destek, başta açık kaynak olmak üzere yazılım geliştirme metodolojileri, e-devlet hizmet sunum mimarisi gibi farklı boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Ortak veri merkezleri ve bulut bilişim gibi eğilimler, kurumların mevcut bilgi teknolojisi harcamalarını azaltarak, kurumların yeni uygulama geliştirme için ayırdıkları bütçeleri 20

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

1. Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni:

1. Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni: 11 AĞUSTOS 2014 TS/BTK/14-12 2014-2018 BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ VE EYLEM PLANI TASLAĞI HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠ Genel değerlendirme: Türkiye nin bilgi toplumu olması hedefi yolunda 2014-2018

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 MOTOR VE AKTARMA ORGANLARINDA YURT İÇİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI Otomotiv ana sanayinin motor ve aktarma organları yatırımlarının ülkemize çekilmesine

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER 906 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER 3.1. GİRİŞ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla yürütülen E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İlerleme Raporu 1 Nisan 2013 Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

Detaylı

Dr. M. Nedim ALPDEMİR. YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER

Dr. M. Nedim ALPDEMİR. YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER Dr. M. Nedim ALPDEMİR YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER BaĢlarken Firmaların içyapılarını incelemeden dış etmenlerin etkisini anlamak oldukça Firmalar değer yaratan ve

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı