DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında kullanılan istatistik yöntemlerine giriş; verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçümleri, varyans analizi, normal dağılım ve standart puanlar konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste verilen problemler yoluyla öğrenme prensiplerinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. 103 Statistics-I (3 03) 3 This course is intended to introduce the methods of collecting, analyzing and presenting the statistical data, the ways of developing the hypothesis, showing the data by tables and graphics, frequency distribution, central tendency measures, variance analysis, normal distribution and standard scores. Learning principles is tried to be reinforced by giving problems in this course. 105 Sosyolojiye Giriş I (3 0 3) 3 Sosyoloji nedir, kültür, toplum ve birey, toplum türleri, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, yeme, hastalık ve yaşlılık, aile, evlilik ve kişisel yaşam, ırk, tabakalaşma ve sınıf yapısı. 105 Introduction to Sociology I (3 0 3) 3 Definition of sociology, culture, society and individual, society types, social gender and sex, eating, aging and illness, family, marriage and personal life, race, mobilization and class structure. 107 Ekonomiye Giriş (3 0 3) 3 Ekonomiyle ilgili temel kavramlar, iktisadi amaçlar, arz ve talebin esasları, talep ve fayda teorisi, maliyetler ve arz, farklı piyasa yapılarında firmalar ve davranışları, gelir dağılımı, monopol piyasalar, serbest piyasa ekonomisi ve işlevleri. 107 Economics (3 0 3) 3 Economical basic concepts, economical goals, fundamentals of demand and supply, theories about them, expenditures and supply, firms and their behaviors in various market structures, income distribution, monopoly markets, liberal market economy and its functions 109 Matematik (3 0 3) 3 Sayılar, üslü ve köklü çokluklar, ikinci derece denklem ve eşitsizlikler, doğrunun ve çemberin analitik incelenmesi, fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik grafik, logaritmik ve üstel, hiperbolik fonksiyonlarının grafikleri ve incelenmesi, limit kavramı ve süreklilik, kapalı bir aralıkta sürekli fonksiyonların özellikleri, türev kavramı ve türev alma kuralları, türevin geometrik anlamı, kapalı aralıktaki tanımlanan fonksiyonların türevi, parametrik türev ve yüksek mertebeden türevler. 109 Mathematics (3 0 3) 3 Sets and numbers, powers and roots, secon- order equations and inequalities, circle and lines analytic investigations, function concept, some special functions, trigonometric and inverse trigonometric graph, logarithmic, power and hyperbolic functions and more about these functions, limit concept and continuity, some properties of continues functions on a closed interval, derivatives, differentiation rules, geometric meaning of derivatives, derivatives of function, defined on a closed interval, higher derivatives, parametric derivatives 111 İngilizce I (2 0 2) 2 Gramer bilgisi ve temel İngilizce becerileri ele alınacaktır. 111 English I (2 0 2) 2 This course involves basic grammar and language skills. 113 Türkçe I (2 0 2) 2 Dil nedir, yerüzündeki diller ve Türk dilinin gelişmesi, Türk dilinin tarihi devreleri, yeni yazı dilleri ve Türkçe'deki dallanmalar, yeryüzündeki dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe'de seslerin sınıflandırılması, Türkçe'nin ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçe'nin hece yapısı, vurgu, dilbilgisi. 113 Turkish-I (2 0 2) 2

2 2 This course deals with the definition and importance of language, the relationship between language and culture, rules of the written language and phonology and morphology in Turkish. 119 Psikolojiye Giriş-I (3 0 3) 3 Psikolojinin tanımı, psikolojide temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem, kalıtım, davranış biyolojisi, öğrenme, duyum, algı, bellek, bilinç konularının incelenmesi. 119 Introduction to Psychology-I (3 0 3) 3 A survey about such topics as the definition of psychology, major approaches in psychology, scientific method, heredity, biology of behavior, learning, sensation, perception, memory, and consciousness. BİRİNCİ YIL/İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/FIRST YEAR/SECOND SEMESTER (SPRING) 104 -İstatistik-II (3 0 3) 3 Korelasyon, varyans analizine giriş, z-skor ile hipotez test etme, ki-kare, t-test ve regresyon konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste verilen problemler yoluyla öğrenme prensiplerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır Statistics-II (3 03) 3 This course is intended to introduce correlation, the use of Analysis of Variance, hypothesis testing by z-score, chi square, t-test and regression analysis. Learning principles is tried to be reinforced by giving problems in this course. 106 Sosyolojiye Giriş-II (3 0 3) 3 Çağcıl örgütler, iş ve ekonomik yaşam, hükümet, politik güç ve yaşam, kitle iletişim araçları ve popüler kültür, kentler ve çağcıl kentliliğin gelişimi, devrimler ve toplumsal hareketler, küresel değişim ve ekolojik bunalım, sosyolojik araştırma yöntemleri, sosyoloji kuramı. 106 Introduction to Sociology- II (3 0 3) 3 Contemporary organizations, work and economical life, government, political power and life, mass media vehicles and popular culture, cities and modern city development, revoluzations and class mobility, global change and ecological distress, sociological research methods, sociological theories. 110 Biyolojiye Giriş (3 0 3) 3 Biyolojinin tanımı, biyoloji biliminin tarihsel gelişimi, hücre biyolojisi, hücrenin tanımı ve organelleri, bitki ve hayvan hücresi, bitki ve hayvan hücrelerinde farklılaşma, metabolik olaylar, hücre metabolizması, solunum ve karbonhidrat yıkımı, fotosentez, beslenme, besin yıkı ve emilimi, kan ve lenf, kalp ve kan dolaşımı, hücre b,lünmesi, mayoz ve mitoz bölünmeler, Mendelin kalıtım yapıları, DNA replikasyonu, RNA, insan genetiği, insandaki kalıtsal hastalıklar, enerjiler, üreme ve üreme türleri, kimyasal ve hücresel değişimler, anabolik ve katabolik olaylar. 110 Introduction to Biology (3 0 3) 3 Definition of biology, historical development of biological sciences, cellular biology, definition of cell, animal and plant cells, differentiation of plant and animal cells, metabolical events, cell metabolism, respiratory and carbohydrate reactions, photosynthesis, nutrition, metabolism and intake systems of food, circulatory systems, cell development types, Mendelian theories, DNA and RNA, human genome, human genetic illness, energies, reproduction and reproduction types, chemical and cellular changes, anabolic and catabolical events 112 İngilizce-II (2 0 2) 2 İngilizcedeki gramer bilgisi ve temel dil becerileri ele alınacaktır. 112 English II (2 0 2) 2 This course explores gramer knowledge and basic language skills in English. 114 Türkçe-II (2 0 2) 2 Yapım ekleri, Türkçe'de isim çekimleri, Türkçe'de fiil çekimleri, zarflar, edatlar, Türkçe'de cümle, cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri, cümle çözümlemeleri, imla kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları, cümle bozuklukları, iyi bir anlatımın nitelikleri, yazılı kompozisyon türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında

3 uygulanacak kurallar, seslerin birleşmesi, Türkçe nin ses özellikleri, Türkçe deki kelimelerin ses yapısı, söz ezgisi, Türkçe kelimelerin şekil yapısı, kelime yapımı, kelime grupları Turkish-II (2 0 2) 2 Oral communication, comprehension techniques, syntax and discourse will be covered in this course 118 Felsefeye Giriş (3 0 3) 3 Bu dersin amacı felsefenin temel kavramları ve ilkelerinin giriş düzeyinde tanıtılması, ardından felsefi bilginin kökenini oluşturan kavram ve ilkelerin öğrenciye sunulması ve öğrencide felsefi düşünce alışkanlığının kazandırılmasıdır. 118 Introduction to Philosophy (3 0 3) 3 This course aims to introduce philosophical thinking, methods, doctrines, and leading ideas in general and then to examine the rooth of philosophical concepts and principles and help students to appreciate the importance of philosophy and to develop and improve ability to read and interpret philosophical arguments. 120 Psikolojiye Giriş -II (3 0 3) 3 Dil, zeka, gelişim, güdü, heyecan, kişilik, sosyal psikoloji, stres ve sağlık, davranış bozuklukları ve tedavisi konularının incelenmesi. 120 Introduction to Psychology-II (3 0 3) 3 A survey of language, intelligence, development, motivation, emotion, personality, social psychology, stress and health, mental disorders, and treatments. İKİNCİ YIL/ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/SECOND YEAR/THIRD SEMESTER (AUTUMN) 201 Araştırma Yöntemleri I (3 0 3) 3 Problem bulma, teori oluşturma, hipotez kurma ve test etme ve deneysel desenler gibi araştırma yöntemleri konuları. 201 Research Methods I (3 0 3) 3 Topics on research methodologies such as problem finding, theory building, hypotheses construction and testing, and experimental designs. 207 Anormal Psikoloji I (3 0 3) 3 Bu ders kapsamında normal ve anormal davranış kavramları, anormal davranış üzerine tarihsel bakış açıları, psikopatolojinin ortaya çıkma ve sürme mekanizmalarını açıklayan kuramsal yaklaşımlar (psikodinamik, humanistik-varoluşçu, bilişsel, davranışçı, bilişsel-davranışçı, sosyo-kültürel, kişilerarası ve biyolojik yaklaşım), anormal psikolojide araştırma yöntemleri, klinik değerlendirme işlemleri ve tanı sistemleri incelenecektir. Kaygı ve duygudurum bozuklukları tanısal özellikleri, ayırdedici tanıları, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve tedavi yaklaşımları açılarından ele alınarak psikopatoloji konularına giriş yapılacaktır. 207 Abnormal Psychology I (3 0 3) 3 In this course concepts of normal and abnormal behavior, historical perspectives on abnormal behavior, theoretical approaches explaining the development and maintenance of psychopathology (psychodynamic, humanistic-existential, cognitive, behavioral, cognitive-behavioral, socio-cultural, interpersonal and biologic approaches), research methods in abnormal psychology, clinical assessment procedures, and diagnostic systems will be covered, psychological disorders will be examined. Introduction to psychopathology topics will be accomplished by including diagnostic characteristics, differential diagnoses, epidemiological and etiological properties of, and treatment approaches to anxiety and mood disorders. 213 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) 2 Halifeliğin kaldırılışı, eğitim, kültür, sosyal, ekonomik ve hukuk alanlarında yapılan yeniliklerle, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti nin oluşturulması, Cumhuriyet in temel nitelikleri, Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler döneminde Türk dış politikası, II.Dünya Savaşı ve sonuçları. 213 Principles of Atatürk and the History of Revolution I (2 0 2) 2

4 The political, military, social, economic and cultural events that took place from the last years of the Ottoman Emperor to the National Struggle ( ) will be covered Gelişim Psikolojisi I (3 0 3) 3 Bu ders yaşam boyunca insan davranışının gelişimsel bir yaklaşımla incelenmesini içermektedir. Ders giriş düzeyinde gelişim psikolojisinde kullanılan kavramlar, klasik kuramlar, yöntemler ve doğum öncesi gelişim ile çocukluktaki fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim konularındaki güncel teori ve araştırmaları kapsamaktadır. 219 Developmental Psychology I (3 0 3) 3 This course involves developmental approaches to human behavior across the life course. Topics contain introduction to the issues in developmental psychology and concepts, grand theories, methods in developmental psychology as well as current theory and research in prenatal development and physical, cognitive, and social development during childhood. 221 Sosyal Psikoloji I (3 0 3) 3 Sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik ana konularının incelenmesi. 221 Social Psychology I (3 0 3) 3 Major topics are social psychological research methods, attitudes, attitude change, social influence, aggression, and interpersonal attraction. 223 Öğrenme Psikolojisi (3 0 3) 3 Çağrışımsal olmayan öğrenme, alışma, duyarlılaşma, çağrışımsal öğrenme, Pavlov koşullanması, edimsel koşullanma. 223 Psychology of Learning (3 0 3) 3 Nonassociative learning, habituation, sensitization, associative learning, Pavlovian conditioning, operant conditioning. 225 Psikoloji Tarihi (3 0 3) 3 Bu derste başlangıcından günümüze kadar Psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Çeşitli psikoloji akımları ve bunların öncüleri, öncülerin biyografileri ve akımların genel karakteristikleri gözden geçirilecektir. Determinizm ve indirgemecilik, pozitivizm, materyalizm, psikofizyoloji, deneyselcilik, yapısalcılık, işlevselcilik, Gestalt akımı, davranışçılık ve öğrenme, uygulamalı psikoloji, psikoanaliz, hümanistik, yapay zeka ve çağdaş akımlar incelenecek başlıca konulardır. 225 History of Psychology (3 0 3) 3 In that course, the historical development of psychology as a science will be examined from beginning to present. Various psychology schools and their pioneers, biographies, and general characteristics of psychology schools will be covered. Positivism, materialism, Psychophysiology, structuralism, functionalism, gestalt, applied psychology, psychoanalysis, humanistic and other modern approaches and artificial intelligence are the main topics that will be studied. 227 İngilizce III (3 0 3) 3 Bu dersin amacı, İngilizce hazırlık eğitimi sonrası ikinci sınıftaki öğrencilerin İngilizce akademik yazma becerilerini geliştirmek ve ihtiyaç duyacakları İngilizce sözlü ifade yeteneklerini ilerletmektir.öğrencilere dönem boyunca hem alanları ile hem de güncel konulu makaleler verilmektedir. Derslerde ise söz konusu makaleler derinlemesine incelenmekte ve öğrencilerden makalelere karşı olan tutumları yazılı ve sözlü olarak istenmektedir. 227 English III (3 0 3) 3 The purpose of this course is to enhance the spoken/written performance of the non-native student by emphasizing extensive discussion and essay production. For this reason, a number of relevant, both field related and current, articles are studied in depth during the semester. Having studied the given articles, students come to class as prepared to defend or argue the writer's views, and put forward their own views in verbal and written contexts. 229 Fizyoloji (3 0 3) 3

5 Biyolojik kontrol sistemleri, memelilerin karşılaştırmalı anatomisi, dolaşım, solunum, su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, besinlerin sindirim ve emilimleri, metabolizmanın düzenlenmesi ve enerji dengesi, üreme, vücut savunma mekanizmaları, duyu sistemi, ve beden hareketlerinin kontrolü Physiology (3 0 3) 3 Biological control systems, body function, circulation, respiration, regulation of water and electrolyte balance, the digestion and absorption of food, regulation of organic metabolism and energy balance, reproduction, defense mechanisms of the body, and process. İKİNCİ YIL/DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/SECOND YEAR/FOURTH SEMESTER (SPRING) 202 Araştırma Yöntemleri II (3 0 3) 3 İstatistiksel yaklaşımlar, analiz etme, araştırma önerileri yazma ve rapor etme gibi konuların incelenmesi. 202 Research Methods II (3 0 3) 3 Examinations of topics such as statistical approaches, analyzing, reporting as well as writing research proposals 208 Anormal Psikoloji II (3 0 3) 3 Bu ders kapsamında somataform ve dissosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, cinsel işlev ve cinsel kimlik bozuklukları, uyku bozuklukları, dürtü kontrolü bozuklukları, madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikofizyolojik bozukluklar, uyum bozuklukları, çocukluk dönemi bozuklukları, yaşlanma ve organik kökenli psikolojik bozukluklar tanısal özellikleri, ayırdedici tanıları, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve tedavi yaklaşımları açılarından ele alınacaktır. 208 Abnormal Psychology II (3 0 3) 3 In this course, diagnostic characteristics, differential diagnoses, epidemiological and etiological properties of, and treatment approaches to somatoform and dissociative disorders, eating disorders, schizophrenia and other psychotic disorders, sexual and gender identity disorders, sleep disorders, impulse-control and substance-related disorders, personality disorders, psychophysiologial disorders, adjustment disorders, childhood disorders, aging and organic mental disorders will be examined. 214 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) 2 A.İ.İ.T. dersini okumanın amacı, inkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasını hazırlayan nedenler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk ün kişiliği ve Samsun a çıkışı, Milli Mücadele ye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M. nin açılışı) ve savaşlar dönemi, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet in İlanı nı ele almaktır. 214 Principles of Atatürk and the History of Revolution II (2 0 2) 2 The political, military, social, economic and cultural events of the period between 1919 and 1938 will be covered. 220 Gelişim Psikolojisi II (3 0 3) 3 Bu derste gelişim psikolojisinin kapsadığı konularla ilgili güncel teori ve araştırmalar tartışılacaktır. Ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta fiziksel, bilişsel, sosyoduygusal gelişim ve yetişkinlikte kendilik ve toplum konuları incelenecektir. 220 Developmental Psychology II (3 0 3) 3 This course contains current issues in theory and research in developmental psychology. Topics include physical, cognitive, and socioemotinal development during adolescence, adulthood and late adulthood as well as self and society during adulthood. 222 Sosyal Psikoloji II (3 0 3) 3 Politik psikoloji, yüklemeler, sağlık psikolojisi, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesi. 222 Social Psychology II (3 0 3) 3

6 Examinations of topics such as political psychology, attribution, health psychology, group processes, gender related behaviors, prosocial behavior, group productivity, social identity, and intergroup relations Sosyolojide Seçme Konular (3 0 3) 3 Din, aile, eğitim, medya ve sosyopolitik yapılar gibi sosyolojide popüler konuların incelenmesi. 224 Selected Topics in Sociology (3 0 3) 3 Popular topics in sociology such as religion, family, education, media, and sociopolitical structures will be covered according to the recent developments. 226 Grup Süreçleri (3 0 3) 3 Normlar, statüler, grup sargınlığı, grup düşünce üretimi, grup sosyalleşmesi, liderlik, motivasyon, problem çözme becerileri, kişilerarası çekicilik, takımlar, doyum, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma. 226 Group Processes (3 0 3) 3 Norms, status, group cohesion, group idea generation, group socialization, leadership, motivation, problem solving abilities, interpersonal attraction, teams, satisfaction, decision making, groupthink, group structure, conflict, cooperation, and competition. 228 Psikolojik Antropoloji (3 0 3) Bu dersin amacı, öğrencilerin birey ile toplum (ya da yapı/özne) arasındaki ilişkilerin doğasına ilişkin sorular ve bu sorulara verilen çeşitli yanıtlar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu sorular felsefenin ve sosyal/beşeri bilimlerin hepsinde sorulmakta ve yanıtlanmaktadır ancak dersin kapsamı, asıl olarak psikolojik antropoloji çerçevesiyle sınırlıdır. 228 Psychological Antropology (3 0 3) 3 The aim of the course is to inform students about questions and their answers related to the nature of the relationships between the person and the society. These kinds of questions are asked and answered in phlosophy and all fields of social sciences, but in this course, they will be examined under the framework of psychological antropology. 230 Modern Türkiye Tarihi (2 0 2) 2 Kısaca Osmanlı Tarihi, , , , , , dönemlerindeki ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel olaylar, çok partili sistem, askeri müdahaleler, kurumsal yeniden yapılanmalar, ideolojik siyasetler, siyasal terör, siyasal ve ekonomik yapılanmalar, Türkiye nin bugünü ve yarını incelenecektir. 230 History of Modern Turkey (2 0 2) 2 Briefly, a survey of Ottoman History between , , , , , periods with the economical, societal, political, cultural events, multiple party systems, military interventions, institutional renovations, ideological politics, political terror, political and economical structuring, today and future of Turkey will be examined. 232 İngilizce IV (3 0 3) 3 Bu ders, Okuma ve Yazma Becerileri III dersinin ikinci dönem uzantısı olup, belirli bir düzeye erişmiş öğrencilerin akademik yazma becerilerini, gerçek ve fikir yazılarını ayırt etme, başka kaynaklardan alınan bilgileri değerlendirme, farklı kaynaklardan alıntı yapma, derslerde derinlemesine araştırarak ve ilk dönem kazandıkları sunum becerilerini de uygulayarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. 232 English IV (3 0 3) 3 The purpose of this course is to improve the reading comprehension and writing skills of students who have reached a certain level in English. The high-level material consists of essays from the social sciences, and the lesson itself is based on in-depth discussion. In this course, students study effective presentation techniques, do extensive reading and carry out research to give presentations of different functions with mature content and topical vocabulary. ÜÇÜNCÜ YIL/BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/THIRD YEAR/FIFTH SEMESTER (AUTUMN)

7 7 309 Endüstri Psikolojisi (3 0 3) 3 Bu derste bilişsel süreçler, tutumlar, grup ve birey süreçleri, personel seçme süreçleri ele alınacaktır. 309 Industrial Psychology (3 0 3) 3 This lecture aims to define the basic concepts of organizational and industrial psychology such as cognitive processes, attitudes, group and individual processes, personnel selection, and training. 321 Deneysel Sosyal Psikoloji (2 4 4) 4 Sosyal psikolojide grup üretkenliği, yardım etme, sosyal etki ve tutum değişimi gibi bazı seçmeli konularda deneysel ve alan araştırmalarını hazırlama ve düzenleme, öğrenci kongreleri ve yayınlar için sınıf projeleri ve yayınları hazırlama ve önerme konuları incelencektir. 321 Experimental Social Psychology (2 4 4) 4 Preparing and conducting experimental and survey studies on some selected topics in social psychology such as group productivity, helping, social influence, attitude change, and preparing and proposing class projects and manuscripts for student congresses and publication will be examined. 325 Hayvan Bilişi (3 0 3) 3 Hayvanlarda biliş, hafıza, sayısal yeterlilik, zamanlama, zaman algısı ve dil incelenecektir. 325 Animal Cognition (3 0 3) 3 Animal cognition, memory, number competence, timing and time perception, and language will be examined. 327 Kişilik Teorileri (3 0 3) 3 Kişilik ve mizaç, kişilikte araştırma yöntemleri. Farklı yaklaşımlar açısından kişilik teorileri (Psikodinamik, yeni Freudçu, hümanistik, ayrıcı özellik, biyolojik yaklaşım, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar) konuları incelenecektir. 327 Theories of Personality (3 0 3) 3 Personality and temperament, research methods in personality. Overview of various personality theories (Psychodynamic, neo-freudian, humanistic, trait approach and biological determinants of personality, behavioral and cognitive approaches)will be examined. 329 Gözlem ve Görüşme Teknikleri (2 2 3) 3 Bu ders, görüşme süreci, görüşme çeşitleri, görüşme beceri ve hataları, görüşme sürecine ilişkin etik ilkeler, görüşme planı ve kontratı konularını içerir. Teorik bilginin yanı sıra, görüşme becerilerinin kazandırılması için sınıf içi rol alma uygulamaları yapılacaktır. 329 Observation and Interviewing Techniques (2 2 3) 3 In this course, interview process, types of interview, interview skills and mistakes, ethical issues related with interview process, interview plan and contract will be included.in addition to the theoretical information, class applications like role playing will be conducted for developing interview skills. 331 Travma Psikolojisi (3 0 3) 3 Savaşlar, doğal afetler, ihmal, istismar, şiddet, tecavüz ve ciddi kazalar gibi travmatik yaşantıların sonucu olarak ortaya çıkan ölüm ve kayıpla ile ilgili süreçler psikolojik uyuma odaklanmaktadır. Bu bağlamda ders, travmatik olayların tanımı, travmanın tanımı, ölüme ve kayba bağlı yas süreci, kriz ve krize müdahale, travma sonrası uyum, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası depresyon, travma sonrası gelişim, psikolojik dayanıklılık, travmanın etkilerini azaltma, önleme ve tedavi boyutlarını içermektedir. 331 Psychology of Trauma (3 0 3) 3 This course examines the theory, research, and practice of psychology with regard to psychological consequences of traumatic events which are wars, natural disasters, physical violence, neglect, sexual abuse or accidents. In this frame, stress, stressor, trauma, posttraumatic stress disorder (PTSD), acute stress disorder (ASD), depression after trauma, adjustment to loss or death, crises, mourning, coping strategies, psychological hardiness, treatment and prevention strategies are going to be handled in this course. 333 İnsan İlişkileri (3 0 3) 3

8 Sözel olmayan ve sözel iletişimler, dinleme, tutum değişimi, grup ve takım çalışması, grup iklimi, çatışma, iş değişimi ve iş iklimi, sargınlık, sosyal gruplar ve katılım konuları ele alınacaktır Human Relations (3 0 3) 3 A survey of nonverbal and verbal communication, listening, attitude change, group and team work, group climate, conflict, turnover and work climate, cohesion, social groups and participation will be examined. 335 Çocuk Psikopatolojisi (3 0 3) 3 Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınacaktır. 335 Child Psychopathology (3 0 3) 3 In this course, multifaceted factors playing role on the development and maintenance mechanisms of childhood disorders, viewpoints of various theoretical approaches to childhood psychopathology, diagnostic, epidemiological and etiological properties of childhood disorders, and approaches to be used in the assessment and treatment of childhood disorders will be included. 337 Bilgisayar Uygulamaları (2 4 4) 4 Bu derste, MS-DOS, Word, Excel, Power Point ve SPSS programlama gibi bilgisayar programlarında bilgi ve beceri geliştirme konuları incelenecektir. 337 Computer Applications (2 4 4) 4 In this course, knowledge and skill development on computer programs such as MS-DOS, Word, Excel, Power Point, and SPSS programming will be examined. 339 Evrimsel Psikoloji (3 0 3) 3 Bu derste, insanın biyolojik evrimi kısaca tanımlandıktan sonra, psikolojik evrimi incelenecektir. Bilişsel özellikler, eş seçimi, dil, kültür, duygular ve sosyal davranış konuları evrimsel açıdan incelenecektir. 339 Evolutionary Psychology (3 0 3) 3 In that course, psychological evolution of human will be covered along with a brief introduction of biological evolution. Cognitive characteristics, mating behavior, language, culture, emotions and social behaviors will be examined with evolutionary perspective. 345 Uyum (3 0 3) 3 Uyum dersinde kendini yönetme, adaptif ve fonksiyonel olmayan düşünceler, duygusal reaksiyonlar, stresle başetme, zaman yönetimi, etkili ders çalışma, kilo kontrolü, kariyer planlaması gibi konular ele alınacaktır. 345 Adjustment (3 0 3) 3 Adjustment, self-management, maladaptive and dysfunctional thoughts, emotional reactions, coping with stress, time management, effective studying, weight control, planning a career are mentioned in this course. 355 Fransızca I (3 0 3) 3 Fransızca I ders programında amaçlanan günlük konuşma ve yazım dilinin öğretilmesidir. İletişimsel ve dilbilgisel beceriler kazandırmaktır. Fransız kültür ve uygarlığını tanıtmaktır. 355 French I (3 0 3) 3 The primary aim of French-I is to teach students daily speaking and writing languages, to get them to develop communicative and gramatical skills, and to acknowledge French culture and civilization. 357 Almanca I (3 0 3) 3 Almanca I ders programında amaçlanan günlük konuşma ve yazım dilinin öğretilmesidir. İletişimsel ve dilbilgisel beceriler kazandırmaktır. 357 German I (3 0 3) 3

9 The primary aim of German I is to teach students daily speaking and writing languages, to get them to develop communicative and grammatical skills Psikodinamik Psikoloji (3 0 3) 3 Bu ders psikodinamik teorinin başlıca fikirlerini Freud un seçilmiş yazılarıyla incelemektedir. Transferans, bilinçdışı ruhsal hayat, savunma, direnç, çatışma, cinsellik, saldırganlık, nevrozlar, yapısal ve topografik model, ve mental ekonomi derinlemesine incelenecektir. Psikodinamik (Freudiyen) teorinin kültür, din, sanat, uygarlık, edebiyat, psikopatoloji ve normallik üzerine temel varsayımları kısaca tanıtılacaktır. 359 Psychodynamic Psychology (3 0 3) 3 This course explores the core ideas of psychodynamic theory via a study of selected writings of Freud. Fundamental concepts such as transference, unconscious mental life, defense, resistance, conflict, sexuality, aggression, neurosis, structural and topographical model, mental economy will be studied in depth. Basic assumptions of psychodynamic theory (Freudian) about culture, religion, civilization, art, literature, psychopathology, and normality will be briefly introduced. ÜÇÜNCÜ YIL/ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/THIRD YEAR/SIXTH SEMESTER (SPRING) 304 Bilişsel Psikoloji (3 0 3) 3 Bu derste, hafıza, biliş, örüntü tanıma, dikkat, problem çözme ve dil konuları ele alınacaktır. 304 Cognitive Psychology (3 0 3) 3 In this course, memory, cognition, pattern recognition, attention, problem solving, and language will be examined 328 Sosyal Biliş (3 0 3) 3 Sosyal biliş, sosyal bellek, sosyal yordama, izlenim oluşturma, yükleme, yükleme yanlılıkları, bilgi işleme ve yanlılıkları, önyargı ve ayrımcılığın oluşumu, grup içi ve gruplar arası ilişkilerin bilişsel temelleri. 328 Social Cognition (3 0 3) 3 A survey of topics such as social cognition, social memory, social inference, impression management, attribution, attribution biases, information processing and biases, formation of prejudice and discrimination, cognitive bases of ingroup and intergroup relations. 332 Endüstri Psikolojisinde Uygulamalar (1 4 3) 3 Bu derste eğitim ve geliştirme, işlerin örgütlenmesi, örgütsel değişim ve liderlik gibi örgütsel ve endüstriyel psikolojinin temel kavramlarını ele alacaktır. 332 Applications in Industrial Psychology (1 4 3) 3 This lecture aims to define basic concepts of organizational and industrial psychology such as cognitive processes, attitudes, group and individual processes, personnel selection, and training. 334 Biyopsikoloji (3 0 3) 3 Davranışın nöral temelleri, hormonlar ve davranış, davranış fizyolojisi, öğrenme ve hafızanın nöral temelleri, davranış genetiği ele alınacaktır. 334 Biopsychology (3 0 3) 3 Neural basis of behavior, hormones and behavior, behavioral physiology, neural basis of learning and memory, behavioral genetics will be examined. 336 Yaratıclık (3 0 3) 3 Dahilik miti, problem çözme, keşfetme, bilimsel buluş, düşünme süreçleri ve sanatsal yaratıcılık konuları ele alınacaktır. 336 Creativity (3 0 3) 3 Topics such as the myth of genius, problem solving, invention, scientific discovery, thinking processes, and artistic creativity will be examined.

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 Türk Bağımsızlık

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 15 Ağustos 2014 TOPLANTI NO : 2014/8 TOPLANTI SAATİ : 08:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠMĠ DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠMĠ DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠMĠ DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I.YARIYIL Ġstatistik I (2-2 ) 4 Dersin kapsamında istatistiksel çözümleme, örnekleme

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı