DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında kullanılan istatistik yöntemlerine giriş; verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçümleri, varyans analizi, normal dağılım ve standart puanlar konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste verilen problemler yoluyla öğrenme prensiplerinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. 103 Statistics-I (3 03) 3 This course is intended to introduce the methods of collecting, analyzing and presenting the statistical data, the ways of developing the hypothesis, showing the data by tables and graphics, frequency distribution, central tendency measures, variance analysis, normal distribution and standard scores. Learning principles is tried to be reinforced by giving problems in this course. 105 Sosyolojiye Giriş I (3 0 3) 3 Sosyoloji nedir, kültür, toplum ve birey, toplum türleri, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, yeme, hastalık ve yaşlılık, aile, evlilik ve kişisel yaşam, ırk, tabakalaşma ve sınıf yapısı. 105 Introduction to Sociology I (3 0 3) 3 Definition of sociology, culture, society and individual, society types, social gender and sex, eating, aging and illness, family, marriage and personal life, race, mobilization and class structure. 107 Ekonomiye Giriş (3 0 3) 3 Ekonomiyle ilgili temel kavramlar, iktisadi amaçlar, arz ve talebin esasları, talep ve fayda teorisi, maliyetler ve arz, farklı piyasa yapılarında firmalar ve davranışları, gelir dağılımı, monopol piyasalar, serbest piyasa ekonomisi ve işlevleri. 107 Economics (3 0 3) 3 Economical basic concepts, economical goals, fundamentals of demand and supply, theories about them, expenditures and supply, firms and their behaviors in various market structures, income distribution, monopoly markets, liberal market economy and its functions 109 Matematik (3 0 3) 3 Sayılar, üslü ve köklü çokluklar, ikinci derece denklem ve eşitsizlikler, doğrunun ve çemberin analitik incelenmesi, fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik grafik, logaritmik ve üstel, hiperbolik fonksiyonlarının grafikleri ve incelenmesi, limit kavramı ve süreklilik, kapalı bir aralıkta sürekli fonksiyonların özellikleri, türev kavramı ve türev alma kuralları, türevin geometrik anlamı, kapalı aralıktaki tanımlanan fonksiyonların türevi, parametrik türev ve yüksek mertebeden türevler. 109 Mathematics (3 0 3) 3 Sets and numbers, powers and roots, secon- order equations and inequalities, circle and lines analytic investigations, function concept, some special functions, trigonometric and inverse trigonometric graph, logarithmic, power and hyperbolic functions and more about these functions, limit concept and continuity, some properties of continues functions on a closed interval, derivatives, differentiation rules, geometric meaning of derivatives, derivatives of function, defined on a closed interval, higher derivatives, parametric derivatives 111 İngilizce I (2 0 2) 2 Gramer bilgisi ve temel İngilizce becerileri ele alınacaktır. 111 English I (2 0 2) 2 This course involves basic grammar and language skills. 113 Türkçe I (2 0 2) 2 Dil nedir, yerüzündeki diller ve Türk dilinin gelişmesi, Türk dilinin tarihi devreleri, yeni yazı dilleri ve Türkçe'deki dallanmalar, yeryüzündeki dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe'de seslerin sınıflandırılması, Türkçe'nin ses bilgisi ile ilgili kuralları, Türkçe'nin hece yapısı, vurgu, dilbilgisi. 113 Turkish-I (2 0 2) 2

2 2 This course deals with the definition and importance of language, the relationship between language and culture, rules of the written language and phonology and morphology in Turkish. 119 Psikolojiye Giriş-I (3 0 3) 3 Psikolojinin tanımı, psikolojide temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem, kalıtım, davranış biyolojisi, öğrenme, duyum, algı, bellek, bilinç konularının incelenmesi. 119 Introduction to Psychology-I (3 0 3) 3 A survey about such topics as the definition of psychology, major approaches in psychology, scientific method, heredity, biology of behavior, learning, sensation, perception, memory, and consciousness. BİRİNCİ YIL/İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/FIRST YEAR/SECOND SEMESTER (SPRING) 104 -İstatistik-II (3 0 3) 3 Korelasyon, varyans analizine giriş, z-skor ile hipotez test etme, ki-kare, t-test ve regresyon konularına giriş yapmak hedeflenmektedir. Bu derste verilen problemler yoluyla öğrenme prensiplerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır Statistics-II (3 03) 3 This course is intended to introduce correlation, the use of Analysis of Variance, hypothesis testing by z-score, chi square, t-test and regression analysis. Learning principles is tried to be reinforced by giving problems in this course. 106 Sosyolojiye Giriş-II (3 0 3) 3 Çağcıl örgütler, iş ve ekonomik yaşam, hükümet, politik güç ve yaşam, kitle iletişim araçları ve popüler kültür, kentler ve çağcıl kentliliğin gelişimi, devrimler ve toplumsal hareketler, küresel değişim ve ekolojik bunalım, sosyolojik araştırma yöntemleri, sosyoloji kuramı. 106 Introduction to Sociology- II (3 0 3) 3 Contemporary organizations, work and economical life, government, political power and life, mass media vehicles and popular culture, cities and modern city development, revoluzations and class mobility, global change and ecological distress, sociological research methods, sociological theories. 110 Biyolojiye Giriş (3 0 3) 3 Biyolojinin tanımı, biyoloji biliminin tarihsel gelişimi, hücre biyolojisi, hücrenin tanımı ve organelleri, bitki ve hayvan hücresi, bitki ve hayvan hücrelerinde farklılaşma, metabolik olaylar, hücre metabolizması, solunum ve karbonhidrat yıkımı, fotosentez, beslenme, besin yıkı ve emilimi, kan ve lenf, kalp ve kan dolaşımı, hücre b,lünmesi, mayoz ve mitoz bölünmeler, Mendelin kalıtım yapıları, DNA replikasyonu, RNA, insan genetiği, insandaki kalıtsal hastalıklar, enerjiler, üreme ve üreme türleri, kimyasal ve hücresel değişimler, anabolik ve katabolik olaylar. 110 Introduction to Biology (3 0 3) 3 Definition of biology, historical development of biological sciences, cellular biology, definition of cell, animal and plant cells, differentiation of plant and animal cells, metabolical events, cell metabolism, respiratory and carbohydrate reactions, photosynthesis, nutrition, metabolism and intake systems of food, circulatory systems, cell development types, Mendelian theories, DNA and RNA, human genome, human genetic illness, energies, reproduction and reproduction types, chemical and cellular changes, anabolic and catabolical events 112 İngilizce-II (2 0 2) 2 İngilizcedeki gramer bilgisi ve temel dil becerileri ele alınacaktır. 112 English II (2 0 2) 2 This course explores gramer knowledge and basic language skills in English. 114 Türkçe-II (2 0 2) 2 Yapım ekleri, Türkçe'de isim çekimleri, Türkçe'de fiil çekimleri, zarflar, edatlar, Türkçe'de cümle, cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri, cümle çözümlemeleri, imla kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları, cümle bozuklukları, iyi bir anlatımın nitelikleri, yazılı kompozisyon türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında

3 uygulanacak kurallar, seslerin birleşmesi, Türkçe nin ses özellikleri, Türkçe deki kelimelerin ses yapısı, söz ezgisi, Türkçe kelimelerin şekil yapısı, kelime yapımı, kelime grupları Turkish-II (2 0 2) 2 Oral communication, comprehension techniques, syntax and discourse will be covered in this course 118 Felsefeye Giriş (3 0 3) 3 Bu dersin amacı felsefenin temel kavramları ve ilkelerinin giriş düzeyinde tanıtılması, ardından felsefi bilginin kökenini oluşturan kavram ve ilkelerin öğrenciye sunulması ve öğrencide felsefi düşünce alışkanlığının kazandırılmasıdır. 118 Introduction to Philosophy (3 0 3) 3 This course aims to introduce philosophical thinking, methods, doctrines, and leading ideas in general and then to examine the rooth of philosophical concepts and principles and help students to appreciate the importance of philosophy and to develop and improve ability to read and interpret philosophical arguments. 120 Psikolojiye Giriş -II (3 0 3) 3 Dil, zeka, gelişim, güdü, heyecan, kişilik, sosyal psikoloji, stres ve sağlık, davranış bozuklukları ve tedavisi konularının incelenmesi. 120 Introduction to Psychology-II (3 0 3) 3 A survey of language, intelligence, development, motivation, emotion, personality, social psychology, stress and health, mental disorders, and treatments. İKİNCİ YIL/ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/SECOND YEAR/THIRD SEMESTER (AUTUMN) 201 Araştırma Yöntemleri I (3 0 3) 3 Problem bulma, teori oluşturma, hipotez kurma ve test etme ve deneysel desenler gibi araştırma yöntemleri konuları. 201 Research Methods I (3 0 3) 3 Topics on research methodologies such as problem finding, theory building, hypotheses construction and testing, and experimental designs. 207 Anormal Psikoloji I (3 0 3) 3 Bu ders kapsamında normal ve anormal davranış kavramları, anormal davranış üzerine tarihsel bakış açıları, psikopatolojinin ortaya çıkma ve sürme mekanizmalarını açıklayan kuramsal yaklaşımlar (psikodinamik, humanistik-varoluşçu, bilişsel, davranışçı, bilişsel-davranışçı, sosyo-kültürel, kişilerarası ve biyolojik yaklaşım), anormal psikolojide araştırma yöntemleri, klinik değerlendirme işlemleri ve tanı sistemleri incelenecektir. Kaygı ve duygudurum bozuklukları tanısal özellikleri, ayırdedici tanıları, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve tedavi yaklaşımları açılarından ele alınarak psikopatoloji konularına giriş yapılacaktır. 207 Abnormal Psychology I (3 0 3) 3 In this course concepts of normal and abnormal behavior, historical perspectives on abnormal behavior, theoretical approaches explaining the development and maintenance of psychopathology (psychodynamic, humanistic-existential, cognitive, behavioral, cognitive-behavioral, socio-cultural, interpersonal and biologic approaches), research methods in abnormal psychology, clinical assessment procedures, and diagnostic systems will be covered, psychological disorders will be examined. Introduction to psychopathology topics will be accomplished by including diagnostic characteristics, differential diagnoses, epidemiological and etiological properties of, and treatment approaches to anxiety and mood disorders. 213 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) 2 Halifeliğin kaldırılışı, eğitim, kültür, sosyal, ekonomik ve hukuk alanlarında yapılan yeniliklerle, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti nin oluşturulması, Cumhuriyet in temel nitelikleri, Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler döneminde Türk dış politikası, II.Dünya Savaşı ve sonuçları. 213 Principles of Atatürk and the History of Revolution I (2 0 2) 2

4 The political, military, social, economic and cultural events that took place from the last years of the Ottoman Emperor to the National Struggle ( ) will be covered Gelişim Psikolojisi I (3 0 3) 3 Bu ders yaşam boyunca insan davranışının gelişimsel bir yaklaşımla incelenmesini içermektedir. Ders giriş düzeyinde gelişim psikolojisinde kullanılan kavramlar, klasik kuramlar, yöntemler ve doğum öncesi gelişim ile çocukluktaki fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim konularındaki güncel teori ve araştırmaları kapsamaktadır. 219 Developmental Psychology I (3 0 3) 3 This course involves developmental approaches to human behavior across the life course. Topics contain introduction to the issues in developmental psychology and concepts, grand theories, methods in developmental psychology as well as current theory and research in prenatal development and physical, cognitive, and social development during childhood. 221 Sosyal Psikoloji I (3 0 3) 3 Sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik ana konularının incelenmesi. 221 Social Psychology I (3 0 3) 3 Major topics are social psychological research methods, attitudes, attitude change, social influence, aggression, and interpersonal attraction. 223 Öğrenme Psikolojisi (3 0 3) 3 Çağrışımsal olmayan öğrenme, alışma, duyarlılaşma, çağrışımsal öğrenme, Pavlov koşullanması, edimsel koşullanma. 223 Psychology of Learning (3 0 3) 3 Nonassociative learning, habituation, sensitization, associative learning, Pavlovian conditioning, operant conditioning. 225 Psikoloji Tarihi (3 0 3) 3 Bu derste başlangıcından günümüze kadar Psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Çeşitli psikoloji akımları ve bunların öncüleri, öncülerin biyografileri ve akımların genel karakteristikleri gözden geçirilecektir. Determinizm ve indirgemecilik, pozitivizm, materyalizm, psikofizyoloji, deneyselcilik, yapısalcılık, işlevselcilik, Gestalt akımı, davranışçılık ve öğrenme, uygulamalı psikoloji, psikoanaliz, hümanistik, yapay zeka ve çağdaş akımlar incelenecek başlıca konulardır. 225 History of Psychology (3 0 3) 3 In that course, the historical development of psychology as a science will be examined from beginning to present. Various psychology schools and their pioneers, biographies, and general characteristics of psychology schools will be covered. Positivism, materialism, Psychophysiology, structuralism, functionalism, gestalt, applied psychology, psychoanalysis, humanistic and other modern approaches and artificial intelligence are the main topics that will be studied. 227 İngilizce III (3 0 3) 3 Bu dersin amacı, İngilizce hazırlık eğitimi sonrası ikinci sınıftaki öğrencilerin İngilizce akademik yazma becerilerini geliştirmek ve ihtiyaç duyacakları İngilizce sözlü ifade yeteneklerini ilerletmektir.öğrencilere dönem boyunca hem alanları ile hem de güncel konulu makaleler verilmektedir. Derslerde ise söz konusu makaleler derinlemesine incelenmekte ve öğrencilerden makalelere karşı olan tutumları yazılı ve sözlü olarak istenmektedir. 227 English III (3 0 3) 3 The purpose of this course is to enhance the spoken/written performance of the non-native student by emphasizing extensive discussion and essay production. For this reason, a number of relevant, both field related and current, articles are studied in depth during the semester. Having studied the given articles, students come to class as prepared to defend or argue the writer's views, and put forward their own views in verbal and written contexts. 229 Fizyoloji (3 0 3) 3

5 Biyolojik kontrol sistemleri, memelilerin karşılaştırmalı anatomisi, dolaşım, solunum, su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, besinlerin sindirim ve emilimleri, metabolizmanın düzenlenmesi ve enerji dengesi, üreme, vücut savunma mekanizmaları, duyu sistemi, ve beden hareketlerinin kontrolü Physiology (3 0 3) 3 Biological control systems, body function, circulation, respiration, regulation of water and electrolyte balance, the digestion and absorption of food, regulation of organic metabolism and energy balance, reproduction, defense mechanisms of the body, and process. İKİNCİ YIL/DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/SECOND YEAR/FOURTH SEMESTER (SPRING) 202 Araştırma Yöntemleri II (3 0 3) 3 İstatistiksel yaklaşımlar, analiz etme, araştırma önerileri yazma ve rapor etme gibi konuların incelenmesi. 202 Research Methods II (3 0 3) 3 Examinations of topics such as statistical approaches, analyzing, reporting as well as writing research proposals 208 Anormal Psikoloji II (3 0 3) 3 Bu ders kapsamında somataform ve dissosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, cinsel işlev ve cinsel kimlik bozuklukları, uyku bozuklukları, dürtü kontrolü bozuklukları, madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikofizyolojik bozukluklar, uyum bozuklukları, çocukluk dönemi bozuklukları, yaşlanma ve organik kökenli psikolojik bozukluklar tanısal özellikleri, ayırdedici tanıları, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve tedavi yaklaşımları açılarından ele alınacaktır. 208 Abnormal Psychology II (3 0 3) 3 In this course, diagnostic characteristics, differential diagnoses, epidemiological and etiological properties of, and treatment approaches to somatoform and dissociative disorders, eating disorders, schizophrenia and other psychotic disorders, sexual and gender identity disorders, sleep disorders, impulse-control and substance-related disorders, personality disorders, psychophysiologial disorders, adjustment disorders, childhood disorders, aging and organic mental disorders will be examined. 214 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) 2 A.İ.İ.T. dersini okumanın amacı, inkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasını hazırlayan nedenler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk ün kişiliği ve Samsun a çıkışı, Milli Mücadele ye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M. nin açılışı) ve savaşlar dönemi, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet in İlanı nı ele almaktır. 214 Principles of Atatürk and the History of Revolution II (2 0 2) 2 The political, military, social, economic and cultural events of the period between 1919 and 1938 will be covered. 220 Gelişim Psikolojisi II (3 0 3) 3 Bu derste gelişim psikolojisinin kapsadığı konularla ilgili güncel teori ve araştırmalar tartışılacaktır. Ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta fiziksel, bilişsel, sosyoduygusal gelişim ve yetişkinlikte kendilik ve toplum konuları incelenecektir. 220 Developmental Psychology II (3 0 3) 3 This course contains current issues in theory and research in developmental psychology. Topics include physical, cognitive, and socioemotinal development during adolescence, adulthood and late adulthood as well as self and society during adulthood. 222 Sosyal Psikoloji II (3 0 3) 3 Politik psikoloji, yüklemeler, sağlık psikolojisi, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesi. 222 Social Psychology II (3 0 3) 3

6 Examinations of topics such as political psychology, attribution, health psychology, group processes, gender related behaviors, prosocial behavior, group productivity, social identity, and intergroup relations Sosyolojide Seçme Konular (3 0 3) 3 Din, aile, eğitim, medya ve sosyopolitik yapılar gibi sosyolojide popüler konuların incelenmesi. 224 Selected Topics in Sociology (3 0 3) 3 Popular topics in sociology such as religion, family, education, media, and sociopolitical structures will be covered according to the recent developments. 226 Grup Süreçleri (3 0 3) 3 Normlar, statüler, grup sargınlığı, grup düşünce üretimi, grup sosyalleşmesi, liderlik, motivasyon, problem çözme becerileri, kişilerarası çekicilik, takımlar, doyum, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma. 226 Group Processes (3 0 3) 3 Norms, status, group cohesion, group idea generation, group socialization, leadership, motivation, problem solving abilities, interpersonal attraction, teams, satisfaction, decision making, groupthink, group structure, conflict, cooperation, and competition. 228 Psikolojik Antropoloji (3 0 3) Bu dersin amacı, öğrencilerin birey ile toplum (ya da yapı/özne) arasındaki ilişkilerin doğasına ilişkin sorular ve bu sorulara verilen çeşitli yanıtlar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu sorular felsefenin ve sosyal/beşeri bilimlerin hepsinde sorulmakta ve yanıtlanmaktadır ancak dersin kapsamı, asıl olarak psikolojik antropoloji çerçevesiyle sınırlıdır. 228 Psychological Antropology (3 0 3) 3 The aim of the course is to inform students about questions and their answers related to the nature of the relationships between the person and the society. These kinds of questions are asked and answered in phlosophy and all fields of social sciences, but in this course, they will be examined under the framework of psychological antropology. 230 Modern Türkiye Tarihi (2 0 2) 2 Kısaca Osmanlı Tarihi, , , , , , dönemlerindeki ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel olaylar, çok partili sistem, askeri müdahaleler, kurumsal yeniden yapılanmalar, ideolojik siyasetler, siyasal terör, siyasal ve ekonomik yapılanmalar, Türkiye nin bugünü ve yarını incelenecektir. 230 History of Modern Turkey (2 0 2) 2 Briefly, a survey of Ottoman History between , , , , , periods with the economical, societal, political, cultural events, multiple party systems, military interventions, institutional renovations, ideological politics, political terror, political and economical structuring, today and future of Turkey will be examined. 232 İngilizce IV (3 0 3) 3 Bu ders, Okuma ve Yazma Becerileri III dersinin ikinci dönem uzantısı olup, belirli bir düzeye erişmiş öğrencilerin akademik yazma becerilerini, gerçek ve fikir yazılarını ayırt etme, başka kaynaklardan alınan bilgileri değerlendirme, farklı kaynaklardan alıntı yapma, derslerde derinlemesine araştırarak ve ilk dönem kazandıkları sunum becerilerini de uygulayarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. 232 English IV (3 0 3) 3 The purpose of this course is to improve the reading comprehension and writing skills of students who have reached a certain level in English. The high-level material consists of essays from the social sciences, and the lesson itself is based on in-depth discussion. In this course, students study effective presentation techniques, do extensive reading and carry out research to give presentations of different functions with mature content and topical vocabulary. ÜÇÜNCÜ YIL/BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/THIRD YEAR/FIFTH SEMESTER (AUTUMN)

7 7 309 Endüstri Psikolojisi (3 0 3) 3 Bu derste bilişsel süreçler, tutumlar, grup ve birey süreçleri, personel seçme süreçleri ele alınacaktır. 309 Industrial Psychology (3 0 3) 3 This lecture aims to define the basic concepts of organizational and industrial psychology such as cognitive processes, attitudes, group and individual processes, personnel selection, and training. 321 Deneysel Sosyal Psikoloji (2 4 4) 4 Sosyal psikolojide grup üretkenliği, yardım etme, sosyal etki ve tutum değişimi gibi bazı seçmeli konularda deneysel ve alan araştırmalarını hazırlama ve düzenleme, öğrenci kongreleri ve yayınlar için sınıf projeleri ve yayınları hazırlama ve önerme konuları incelencektir. 321 Experimental Social Psychology (2 4 4) 4 Preparing and conducting experimental and survey studies on some selected topics in social psychology such as group productivity, helping, social influence, attitude change, and preparing and proposing class projects and manuscripts for student congresses and publication will be examined. 325 Hayvan Bilişi (3 0 3) 3 Hayvanlarda biliş, hafıza, sayısal yeterlilik, zamanlama, zaman algısı ve dil incelenecektir. 325 Animal Cognition (3 0 3) 3 Animal cognition, memory, number competence, timing and time perception, and language will be examined. 327 Kişilik Teorileri (3 0 3) 3 Kişilik ve mizaç, kişilikte araştırma yöntemleri. Farklı yaklaşımlar açısından kişilik teorileri (Psikodinamik, yeni Freudçu, hümanistik, ayrıcı özellik, biyolojik yaklaşım, davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar) konuları incelenecektir. 327 Theories of Personality (3 0 3) 3 Personality and temperament, research methods in personality. Overview of various personality theories (Psychodynamic, neo-freudian, humanistic, trait approach and biological determinants of personality, behavioral and cognitive approaches)will be examined. 329 Gözlem ve Görüşme Teknikleri (2 2 3) 3 Bu ders, görüşme süreci, görüşme çeşitleri, görüşme beceri ve hataları, görüşme sürecine ilişkin etik ilkeler, görüşme planı ve kontratı konularını içerir. Teorik bilginin yanı sıra, görüşme becerilerinin kazandırılması için sınıf içi rol alma uygulamaları yapılacaktır. 329 Observation and Interviewing Techniques (2 2 3) 3 In this course, interview process, types of interview, interview skills and mistakes, ethical issues related with interview process, interview plan and contract will be included.in addition to the theoretical information, class applications like role playing will be conducted for developing interview skills. 331 Travma Psikolojisi (3 0 3) 3 Savaşlar, doğal afetler, ihmal, istismar, şiddet, tecavüz ve ciddi kazalar gibi travmatik yaşantıların sonucu olarak ortaya çıkan ölüm ve kayıpla ile ilgili süreçler psikolojik uyuma odaklanmaktadır. Bu bağlamda ders, travmatik olayların tanımı, travmanın tanımı, ölüme ve kayba bağlı yas süreci, kriz ve krize müdahale, travma sonrası uyum, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası depresyon, travma sonrası gelişim, psikolojik dayanıklılık, travmanın etkilerini azaltma, önleme ve tedavi boyutlarını içermektedir. 331 Psychology of Trauma (3 0 3) 3 This course examines the theory, research, and practice of psychology with regard to psychological consequences of traumatic events which are wars, natural disasters, physical violence, neglect, sexual abuse or accidents. In this frame, stress, stressor, trauma, posttraumatic stress disorder (PTSD), acute stress disorder (ASD), depression after trauma, adjustment to loss or death, crises, mourning, coping strategies, psychological hardiness, treatment and prevention strategies are going to be handled in this course. 333 İnsan İlişkileri (3 0 3) 3

8 Sözel olmayan ve sözel iletişimler, dinleme, tutum değişimi, grup ve takım çalışması, grup iklimi, çatışma, iş değişimi ve iş iklimi, sargınlık, sosyal gruplar ve katılım konuları ele alınacaktır Human Relations (3 0 3) 3 A survey of nonverbal and verbal communication, listening, attitude change, group and team work, group climate, conflict, turnover and work climate, cohesion, social groups and participation will be examined. 335 Çocuk Psikopatolojisi (3 0 3) 3 Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınacaktır. 335 Child Psychopathology (3 0 3) 3 In this course, multifaceted factors playing role on the development and maintenance mechanisms of childhood disorders, viewpoints of various theoretical approaches to childhood psychopathology, diagnostic, epidemiological and etiological properties of childhood disorders, and approaches to be used in the assessment and treatment of childhood disorders will be included. 337 Bilgisayar Uygulamaları (2 4 4) 4 Bu derste, MS-DOS, Word, Excel, Power Point ve SPSS programlama gibi bilgisayar programlarında bilgi ve beceri geliştirme konuları incelenecektir. 337 Computer Applications (2 4 4) 4 In this course, knowledge and skill development on computer programs such as MS-DOS, Word, Excel, Power Point, and SPSS programming will be examined. 339 Evrimsel Psikoloji (3 0 3) 3 Bu derste, insanın biyolojik evrimi kısaca tanımlandıktan sonra, psikolojik evrimi incelenecektir. Bilişsel özellikler, eş seçimi, dil, kültür, duygular ve sosyal davranış konuları evrimsel açıdan incelenecektir. 339 Evolutionary Psychology (3 0 3) 3 In that course, psychological evolution of human will be covered along with a brief introduction of biological evolution. Cognitive characteristics, mating behavior, language, culture, emotions and social behaviors will be examined with evolutionary perspective. 345 Uyum (3 0 3) 3 Uyum dersinde kendini yönetme, adaptif ve fonksiyonel olmayan düşünceler, duygusal reaksiyonlar, stresle başetme, zaman yönetimi, etkili ders çalışma, kilo kontrolü, kariyer planlaması gibi konular ele alınacaktır. 345 Adjustment (3 0 3) 3 Adjustment, self-management, maladaptive and dysfunctional thoughts, emotional reactions, coping with stress, time management, effective studying, weight control, planning a career are mentioned in this course. 355 Fransızca I (3 0 3) 3 Fransızca I ders programında amaçlanan günlük konuşma ve yazım dilinin öğretilmesidir. İletişimsel ve dilbilgisel beceriler kazandırmaktır. Fransız kültür ve uygarlığını tanıtmaktır. 355 French I (3 0 3) 3 The primary aim of French-I is to teach students daily speaking and writing languages, to get them to develop communicative and gramatical skills, and to acknowledge French culture and civilization. 357 Almanca I (3 0 3) 3 Almanca I ders programında amaçlanan günlük konuşma ve yazım dilinin öğretilmesidir. İletişimsel ve dilbilgisel beceriler kazandırmaktır. 357 German I (3 0 3) 3

9 The primary aim of German I is to teach students daily speaking and writing languages, to get them to develop communicative and grammatical skills Psikodinamik Psikoloji (3 0 3) 3 Bu ders psikodinamik teorinin başlıca fikirlerini Freud un seçilmiş yazılarıyla incelemektedir. Transferans, bilinçdışı ruhsal hayat, savunma, direnç, çatışma, cinsellik, saldırganlık, nevrozlar, yapısal ve topografik model, ve mental ekonomi derinlemesine incelenecektir. Psikodinamik (Freudiyen) teorinin kültür, din, sanat, uygarlık, edebiyat, psikopatoloji ve normallik üzerine temel varsayımları kısaca tanıtılacaktır. 359 Psychodynamic Psychology (3 0 3) 3 This course explores the core ideas of psychodynamic theory via a study of selected writings of Freud. Fundamental concepts such as transference, unconscious mental life, defense, resistance, conflict, sexuality, aggression, neurosis, structural and topographical model, mental economy will be studied in depth. Basic assumptions of psychodynamic theory (Freudian) about culture, religion, civilization, art, literature, psychopathology, and normality will be briefly introduced. ÜÇÜNCÜ YIL/ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/THIRD YEAR/SIXTH SEMESTER (SPRING) 304 Bilişsel Psikoloji (3 0 3) 3 Bu derste, hafıza, biliş, örüntü tanıma, dikkat, problem çözme ve dil konuları ele alınacaktır. 304 Cognitive Psychology (3 0 3) 3 In this course, memory, cognition, pattern recognition, attention, problem solving, and language will be examined 328 Sosyal Biliş (3 0 3) 3 Sosyal biliş, sosyal bellek, sosyal yordama, izlenim oluşturma, yükleme, yükleme yanlılıkları, bilgi işleme ve yanlılıkları, önyargı ve ayrımcılığın oluşumu, grup içi ve gruplar arası ilişkilerin bilişsel temelleri. 328 Social Cognition (3 0 3) 3 A survey of topics such as social cognition, social memory, social inference, impression management, attribution, attribution biases, information processing and biases, formation of prejudice and discrimination, cognitive bases of ingroup and intergroup relations. 332 Endüstri Psikolojisinde Uygulamalar (1 4 3) 3 Bu derste eğitim ve geliştirme, işlerin örgütlenmesi, örgütsel değişim ve liderlik gibi örgütsel ve endüstriyel psikolojinin temel kavramlarını ele alacaktır. 332 Applications in Industrial Psychology (1 4 3) 3 This lecture aims to define basic concepts of organizational and industrial psychology such as cognitive processes, attitudes, group and individual processes, personnel selection, and training. 334 Biyopsikoloji (3 0 3) 3 Davranışın nöral temelleri, hormonlar ve davranış, davranış fizyolojisi, öğrenme ve hafızanın nöral temelleri, davranış genetiği ele alınacaktır. 334 Biopsychology (3 0 3) 3 Neural basis of behavior, hormones and behavior, behavioral physiology, neural basis of learning and memory, behavioral genetics will be examined. 336 Yaratıclık (3 0 3) 3 Dahilik miti, problem çözme, keşfetme, bilimsel buluş, düşünme süreçleri ve sanatsal yaratıcılık konuları ele alınacaktır. 336 Creativity (3 0 3) 3 Topics such as the myth of genius, problem solving, invention, scientific discovery, thinking processes, and artistic creativity will be examined.

10 338 Kişilik Üzerine Araştırmalar (3 0 3) 3 Kişilik araştırmalarının genel olarak gözden geçirilmesi. Rüyalar, şakalar, hipnoz ve savunma mekanizmaları üzerine yapılmış çalışmalar, kaygıyla başa çıkma stratejileri, saldırganlık ve saldırganlık-engellenme hipotezi, bağlanma tipleri ve ilişkiler, başarı güdülenmesi, A tipi ve B tipi kişilik, sosyal kaygı, iyimserlik ve kötümserlik, içedönüklük ve dışadönüklük, duygular ve kişilik, kişilik özelliklerinin kalıtımı, evrimsel psikoloji ve eş seçimi, kendini açma, yalnızlık, tek başınalık ve öz saygı, kontrol odağı, sosyal öğrenme ve saldırganlık, cinsiyet rol davranışı, bilişler ve depresyon, cinsiyet şemaları ve transferans ve represyonun bilişsel açıdan değerlendirilmesi ile ilgili araştırmalar. 338 Research on Personality (3 0 3) 3 Overview of personality research: Studies about dreams, jokes, hypnosis and defense mechanisms, coping styles of anxiety, aggression and aggression-frustration hypothesis, attachment types and relationships, achievement motive, Type A and Type B personality, social anxiety, optimism and pessimism, emotions and personality, introversionextraversion, personality traits and heredity, evolutionary psychology and mating behavior, transparency and disclosure, loneliness, self esteem, solitude, learned helplessness, locus of control, sex-role behaviors, social learning and aggression, cognition and depression, cognitive approach to transference and repressive coping styles, gender schema theory. 340 Gözlem ve Görüşme Uygulamaları (1 4 3) 3 Gözlem ve Görüşme Teknikleri dersini almış olmak koşulu ile öğrenciler bu dersi alabilirler. Bu derste, görüşme becerilerinin kazandırılması için gözlem ve görüşme uygulamaları yapılacaktır. Görüşme sürecinin değerlendirilmesine ilişkin rapor yazma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. 340 Applications of Observation and Interviewing (1 4 3) 3 Taking the Observation and Interviewing course is the prerequisite of this course. In this course, applications of observation and interview will be conducted to gain interview skills. It is aimed to gain report writing skills related with the interview process. 348 Bilişsel Gelişim (3 0 3) 3 Bu derste bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki zihinsel gelişim, dil, bellek, algı ve sosyal biliş konularının gelişimsel özellikleri, Piaget, bilgi işlem süreci psikologları ve diğerlerinin kuramsal yaklaşımları ve çocukların belleklerinde nesneleri temsil etme becerilerinin bilişsel fonksiyonları üzerindeki rolü incelenecektir. 348 Cognitive Development (3 0 3) 3 This course covers the highlights of intellectual growth during infancy, early childhood, middle childhood, and adolescence; developmental aspects of social cognition, perception, memory and language; the theoretical approaches of Piaget, information-processing psychologists, and others; toddlers' representational abilities and its role in their cognitive functioning. 352 Aile Terapisine Giriş (2 2 3) 3 Anormal Psikoloji I ve Anormal Psikoloji II dersini almış olmak koşulu ile öğrenciler bu dersi alabilirler. Ailenin tanımı, aile terapisinde sistem yaklaşımı, aile terapisinde değerlendirme, aile görüşmesinin içeriği bu ders kapsamında ele alınacaktır. 352 Introduction to Family Therapy (2 2 3)3 Taking the Abnormal Psychology I and Abnormal Psychology II courses is the prerequisite of this course. The definition of the family, systemic approach in family therapy, assessment and content of the family interview are mentioned in this course. 354 İleri Yetişkin ve Yaşlı Psikopatolojisi (3 0 3) 3 Bu ders, yaşam boyu gelişim yaklaşımından hareketle yetişkinlik ve yaşlılık sürecinde normal-anormal ayırımı, yaşlılığı açıklayan kuramlar, ileri yetişkinlikte ve yaşlılık sürecinde görülen fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel değişimler, psikolojik ve fizyolojik sorunları ayırt etme ve psikolojik sorunlara müdahale etme konularında teorik bilgileri içermektedir Psychopathology in Older Adults and Elderly (3 0 3) 3

11 11 This course will introduce the field of psychopathology in older adults and elderly, which integrates theories about psychopathology and life changes in order to understand the origins and consequences of psychological problems in late life period. Topics will include the differences between normal and abnormal behavior, social and physiological changes, emotional and cognitive problems in later life. 356 Sağlık Psikolojisi (3 0 3) 3 Sağlık psikolojisinin tanımı, sağlık personeliyle hasta etkileşimleri, sosyal destek, sağlık davranışları, stres ve çalışma, kanser hastaları, akut ve kronik ağrı, psikoimmünoloji, rehabilitasyon psikolojisi, kişilik ve hastalık. 356 Health Psychology (3 0 3) 3 Definition of health psychology, interaction between health professionals and patients, social support, health behaviors, stress and work, cancer patients, acute and chronical pain, psycho immunology, rehabilitation psychology, personality and illness. 360 Almanca II (3 0 3) 3 Bu dersin amacı Almanca I dersinde edinilen sözlü ve yazılı becerilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesidir. 360 German II (3 0 3) 3 Our primary aim of German II is to develop a nd make larger and detailed emphasis on students speaking and writing skills obtained in German I course. 362 Fransızca II (3 0 3) 3 Bu ders programında amacımız Fransızca I dersinde edinilen sözlü ve yazılı becerilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesidir. 362 French II (3 0 3) 3 Our primary aim of French-II is to develop and make larger and detailed emphasis on students speaking and writing skills obtained in French-I course 364 İnsancıl Varoluşçu Psikoloji (3 0 3) 3 Bu ders öğrencilere varoluşçu ve insancıl psikolojinin başlıca ilkelerini tanıtacaktır. Bu dersin içeriğinde varoluşçu psikoloji, insancıl psikoloji, varoluşçu ve insancıl psikoloji bulunmaktadır. Tarihçeyi içermesinin yanı sıra teorinin kökenleri ve önemli konuları, terapötik uygulamalar, grup uygulamaları ve genel hayat uygulamaları kısaca tanıtılacaktır. İnsancıl-varoluşçu psikoterapiye giriş yapılacaktır. 364 Humanistic-Existential Psychology (3 0 3) 3 This course will introduce the student to the major tenets of Existential and Humanistic Psychology. Coverage of that course will include existential psychology, humanistic psychology, and existential-humanistic psychology. In addition to covering history, origins and important issues of the theory, therapeutic applications, group applications, and general life applications will be briefly introduced. An introduction to humanistic-existential psychotherapy will be provided. DÖRDÜNCÜ YIL/YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FOURTH YEAR/SEVENTH SEMESTER (AUTUMN) 413 Sosyal ve Kişilik Gelişimi (3 0 3) 3 Bu ders kişilik ve sosyal gelişim konusunda giriş düzeyinde güncel teori ve araştırma bulgularını kapsamaktadır. Spesifik olarak kültür bağlamında sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi incelenecektir. Konular kişilik ve sosyal gelişim ile ilgili klasik ve güncel kuramlar ve görüşleri, erken duygusal ve sosyal gelişimi, sosyal biliş ve kendilik gelişimi, başarma, cinsiyet rol gelişimi ve cinsiyet farklılıkları, saldırganlık ve antisosyal davranışlar, olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişimi ile kültür bağlamında sosyalleşmeyi içermektedir.

12 Social and Personality Development (3 0 3) 3 This course is designed to provide an introductory level overview of current theory and research on social and personality development with a particular focus on social, emotional, and moral development and socialization in cultural context. Topics include classical and recent theories and perspectives on social and personality development, early social and emotional development, development of the self and social cognition, achievement, gender-role development and sex differences, aggression and antisocial conduct, prosocial moral development, and socialization in cultural context. 415 Nöropsikoloji (2 2 3) Bu ders, nöropsikoloji alanında temel bir kavrama yeteneğini geliştirmeyi hedefler. Öğrenciye nöropsikolojik test uygulama, puanlama ve değerlendirme becerisinin kazandırılması temel hedeftir. Merkezi sinir sistemi ve beyindavranış arasındaki ilişki, nöropsikolojik testler aracılığıyla ortaya konur. Bu çerçevede öğrenci, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkabilecek bilişsel süreç kayıplarını değerlendirme ve rehabilite etme becerisini kazanabilecektir. 415 Neuropsychology (2 2 3) This lesson is aimed to improve comprehension in neuropsychology area. Students will gain neuropsychological test application, grade and evaluation ability. Central nervous system and brain-behavior relations will be put forward with neuropsychological tests. Students will be able to improve his or her knowledge on neurological and psychiatric patients cognitive process lost evaluation and rehabilitation ability. 417 Psikofarmakoloji (3 0 3) 3 Bu dersin konu başlıkları şunlardır: Psikofarmakolojinin tarihçesi, nörokimyasal iletim, motor aktivite, öğrenme ve bellek ölçümü, santral sinir sisteminin uyarılmasına bağlı yanıtların değerlendirilmesi, anksiyete ve depresyon modelleri, analjezide kullanılan modeller, parkinson ve alzhemier modelleri, madde bağımlılığında kullanılan davranış modelleri ve şizofreni araştırmalarında kullanılan deneysel modellerdir. 417Psychopharmacology (3 0 3) 3 This lecture includes the history of psychopharmacology, neurochemical transmission, motor activity, measurement of learning and memory, evaluation of the responses of evoked potentials of central nervous system, anxiety and depression models, models used in analgesia, parkinson and alzhemier models, behavioral models used in substance dependence, and the experimental models used in the investigation of schizophrenia. 423 Çokvaryanslı İstatistik I (2 2 3) 3 Veriyi gözden geçirme ve veri temizleme (verinin doğruluğu, kayıp veriler, uç değerler ve varsayımlar (doğrusallık, normallik ve homojenlik)), tek varyanslı veri analizleri (tek örneklemli t-testi, bağımsız gruplar t-testi, eşleşmiş gruplar t-testi), varyans ve kovaryans analizleri (ANOVA ve ANCOVA). 423 Multivariate Statistics I (2 2 3) 3 Data screening and data cleaning (accuracy, missing data, outliers, assumptions (linearity, normality, homogeneity)), univariate data analyses (one sample t-test, independent samples t-test, paired sample t-test), variance and covariance analyses (ANOVA and ANCOVA). 425 Sosyal Etki (3 0 3) 3 Sosyal uyma, grup polarizasyonu, tepkisellik, azınlık etkisi, güç, itaat, benlik sunumu, benlik sınıflandırması. 425 Social Influence (3 0 3) 3 Social conformity, group polarization, reactance, minority influence, power, compliance, self-presentation, and self-categorization. 427 Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (3 0 3) 3 Bu derste, örgüt içindeki birey ve grup davranışları tartışılacaktır. Örgüte etkin katkı sağlamak için gerekli becerilerin geliştirilmesi ve tanımlanması, çalışan yönetimi, konuları ele alınacaktır.

13 Selected Topics in Organizational Psychology (3 0 3) 3 This lecture aims to discuss individual and group behavior in organizations, identification and development of skills needed to make effective contributions to organization, to manage others, and to maintain a high quality work life. Motivation, communication, conflict and negotiation, group dynamics, leadership, organizational and job design, and change management will be examined. 429 Algı (3 0 3) 3 Görsel ve işitsel algı, renk algısı, derinlik algısı, hareket algısı, algı ve eylem, algı yanılması, konuşma algısı, ve perde algısı. 429 Perception (3 0 3) 3 Visual and auditory perception, color perception, depth perception, movement perception, perception and action, perceptual illusions, speech perception, and pitch perception. 431 Psikometri (3 0 3) 3 Ölçümler, ölçek türleri, ölçüm hatası, geçerlik, güvenirlik, test gelişimi ve ölçek oluşturma konuları. 431 Psychometrics (3 0 3) 3 Measurements, scale types, measurement error, validity, reliability, test development, and scale construction 433 Psikoterapi Teorileri (4 0 4) 4 Bu ders psikoterapiyi uygulamada başlıca teorik yaklaşımları gözden geçirecektir. Bu ders çeşitli hastaların tedavisinde spesifik yaklaşımlar hakkında düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Çeşitli tedavi yaklaşımları, teorileri, ve terapötik uygulamalar tartışılacaktır (Psikodinamik, danışan odaklı, Gestalt terapisi, Rasyonel emotif terapi, kognitif davranışçı ve diğerleri). Bu ders uygulamalı prosedürler hakkında bilgi vermesine rağmen temel olarak teorik bir derstir. 433Theories of Psychotherapy (4 0 4) 4 This course provides an overview of the major theoretical approaches to conducting psychotherapy. This course is aimed to help students begin thinking about specific approaches to treating a variety of clients. A variety of treatment approaches, theories, and therapeutic applications will be discussed (Psychodynamic, Client centered, Gestalt Therapy, Rational Emotive Therapy, Reality Therapy Cognitive behavioral and others).although this course provides knowledge about applied procedures, it is a primarily theory course DÖRDÜNCÜ YIL/SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)/FOURTH YEAR/EIGHTH SEMESTER (SPRING) 406 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (2 4 4) 4 Bu derste çocukları yakından ilgilendiren uygulama ve yasalarda gelişim psikolojisi araştırma verilerinin ne kadar kritik rol oynadığı incelenecektir. Derste kapsanan konular sırasıyla düşük gelirli aile ortamında yaşayan çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri ve anaokulları ve kreşlerdeki uygulamalardır. Öğrencilerin araştırma ve uygulamaların birbirini nasıl etkilediğini anlamak için aktif olarak gelişim psikolojisi alanındaki araştırma ve uygulama çalışmalarına katılımı gerekmektedir. 406 Applied Developmental Psychology (2 4 4) 4 This course shows how developmental psychology research findings have played critical important roles in the design and implementation of effective public policy initiatives involving children. Topics cover a collection of work by the leading researchers in this field on applied topics in lifespan development such as infant care practices and children's cognitive and social development within the context of poverty. Student are required to do research and practice in the field of developmental psychology to understand how research and practice can strengthen each other. 410 Tutumlar Psikolojisi (3 0 3) 3 Tutumların ölçülmesi, tutumlar ve inançlar, tutum oluşumu ve değişimi, ayrıntılama ve yüzeyselleşme modelleri, sosyal yargılama kuramı, tutum-davranış ilişkileri. 410 Psychology of Attitudes (3 0 3) 3

14 14 Measurement of attitudes, attitudes and beliefs, attitude formation and change, elaboration and heuristics models, social judgment theory, and attitude-behavior relations are the major topics. 412 Uygulamalı Personel Seçme Yerleştirme (1 4 3) 3 Bu dersi alacak öğrencilerin Endüstri Psikolojisi (309) ve Endüstri Psikolojisinde Uygulamalar (332), Gözlem ve Görüşme Teknikleri dersini almış olmaları zorunludur. Bu derste amaç, öğrencilere eleman seçme yerleştirme sürecinde kullanılan teknikleri vermenin yanında iş ilanı vermekten iş görüşmesi gerçekleştirmeye seçme sürecinin tüm aşamalarında uygulama yapmalarını sağlamaktır. 412 Applied Personal Selection Recruitment (1 4 3) 3 To be able to register this course, the student must take prerequisite courses of Industrial Psychology (309), Applications in Industrial Psychology (332), Observation and Interviewing Techniques. The aim of this course is to provide knowledge, skills, and techniques in personnel selection, job advertisement, job interviewing and other related topics. 414 Psikolojik Testler (2 2 3) 3 Anormal Psikoloji I ve Anormal Psikoloji II dersini almış olmak koşulu ile öğrenciler bu dersi alabilirler. Psikolojik rahatsızlıkları belirlemede ve psikopatolojiyi ayırt etmede kullanılan objektif ve projektif testler bu ders kapsamında tanıtılacaktır. Alanda sıklıkla kullanılan testlerin uygulanması ve test raporlarının yazılması bu ders kapsamında planlanmaktadır. 414 Psychological Testing (2 2 3) 3 Taking the courses of Abnormal Psychology I and Abnormal Psychology II is the prerequisite of this course. Objective and projective measures that identify psychological disorders and distinguish psychopathology are presented in this course. Applying some of the frequently used tests in clinical settings and writing psychological evaluation reports are planned in this course. 424 Birey ve Özel Eğitim (3 0 3) 3 Bu ders, özel gereksinimli bireyin tanımlanması, özel gereksinimli bireyin eğitiminin incelenmesi ve Psikoloji Bölüm mezunlarının mesleki olarak özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine sağlayacakları destek hizmetleri açısından incelemelerini içerecektir. 424 Person and Special Education Course content includes identification of individuals with special needs, examining education of individuals with special needs and psychology department graduates responsibilities and roles related with providing support services for individuals with special needs. 426 Klinik Psikoloji (3 0 3) 3 Bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayrımı, klinik psikolojinin dünyadaki ve Türkiye deki tarihsel gelişimi, klinik psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkisi ve ekip çalışmasının önemi, psikolojik değerlendirme, psikopatoloji ve psikoterapi konularında güncel literatürün takip edilmesi, klinik psikoloji eğitiminin minimum gerekleri ve içeriği, klinik psikolojinin farklı uygulama ortamlarında danışmanlık ve psikoterapi süreçleri, klinik psikologların uygulama ve araştırma alanlarında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yolları, lisans alma, klinik psikolojide etik ilkeler ve yasal konular ele alınacaktır. 426 Clinical Psychology (3 0 3) 3 Differentiation between science and application in psychology, historical development of clinical psychology in the world and Turkey, relationships with other disciplines and the importance of teamwork, review of recent theories and research in the major areas of clinical psychology such as psychological assessment, psychopathology and psychotherapy, minimum educational standards and requirements of being clinical psychologist, processes of consulting and psychotherapy in different application areas of clinical psychology, difficulties encountered by the clinical psychologist and their solutions in the field of applications and researches, licensing, ethical standards and legal issues in clinical psychology will be examined. 428 Psikolojide Meslek Etiği (3 0 3) 3

15 Psikolojide yasal ve etik çelişkiler göründüğünden daha karmaşık olmasına rağmen zaman zaman etik sorunların çözümünde tek bir doğru varmış gibi yaklaşmaktadır. Bu dersin amacı, psikoloji uygulama, araştırma ve yayınlarında olası etik sorunları tartışmak, etik ihlallerin çözümüne yönelik kuramsal ve mesleki yöntemleri ele almak ve olası etik ihlal olgularını tartışmaktır Professional Ethics in Psychology (3 0 3) 3 There is a misconception about having golden rules in solving ethical problems in psychology in spite of the fact that there is a complex relationship among legal, moral, and ethical principles. For this reason, this course is designed to prepare psychologists to think in an ethical and moral manner in all of their professional activities. 430 Grup Yaratıcılığı (3 0 3) 3 Grup belleği, takım çalışması, beyin fırtınası, yenilikçilik, örgütsel yaratıcılık, liderlik, grup bilgi örnekleme, ıraksak ve yakınsak düşünce, iş takımlarında çeşitlilik ana konuları oluşturmaktadır. 430 Group Creativity (3 0 3) 3 Topics such as transactive memory, teamwork, brainstorming, innovation, organizational creativity, leadership, group information sampling, divergent and convergent thinking, diversity in work teams. 432 Dikkat (3 0 3) Bu ders, insan ve hayvan modellerindeki dikkat süreçlerine davranışsal, bilişsel ve nörobilimsel yaklaşımları tanıtmaktadır. Görsel ve işitsel uyarıcıları tanıma, tespit etme ve ayırdetme gibi bilişsel görevler, bu görevlerle ilişkilendirilen beyin yapı ve süreçlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu derse kaydolabilmek için, 4. sınıf öğrencilerinin, öğrenme psikolojisi, algı ve biyolojik psikoloji derslerinden başarı ile geçmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenme Psikolojisi ve Algı derslerinde başarılı olmuş olan 3. sınıf öğrencileri, dersi veren öğretim üyesinin izni ile, Dikkat ve Biyolojik Psikoloji derslerini eş zamanlı olarak alabilirler. 432 Attention (3 0 3) This course introduces behavioural, cognitive, and neuroscientific approaches to attentional processes within the framework of human and animal models. The objective of the course is to survey the cognitive tasks such as recognition, detection and discriminatıon of visual and auditory stimuli, and the brain structures and processes that are related to these tasks. To qualify for this course, fourth grade students should have successfully completed psychology of learning, perception, and biopsychology courses. Third grade students who received BA or above in psychology of learning and perception courses can take Attention and Biopsychology courses simultaneously with the permission of the instructor Çok Varyanslı İstatistik II (2 4 4) 4 Bu derste, MANOVA, MANCOVA, faktör analizi, madde-tepki analizleri, çoklu regresyon, hiyerarşik regresyon, ayrıcı analizler, aracılık ve ayarlama analizleri incelenecektir. 436 Multivariate Statistics II (2 4 4) 4 In this course, MANOVA, MANCOVA, factor analysis, item-response analyses, multiple regression, hierarchical regression, discriminant analyses, mediational and moderator analyses will be examined. 438 Grup Psikoterapisine Giriş (3 0 3) 3 Bu ders didaktik sunumlarla öğrenciye grup psikoterapisini tanıtacaktır. Çeşitli grup terapi teknikleri kısaca verilecektir (psikodinamik, varoluşçu, gruplarda danışan odaklı yaklaşım, T.A. grupları, Gestalt grupları, psikodrama, davranışçı grup terapisi vs.). Burada ve şimdi odaklı, heterojen yapıda, uzun süreli ayakta ve ayrıntılı olarak ve yatan hastalarda grup terapisi kısaca tartışılacaktır. 438 Introduction to Group Psychotherapy (3 0 3) 3 This course will introduce the student to group psychotherapy with didactic presentations. Various group psychotherapy techniques will be briefly introduced (psychodynamic, existential, client centered approaches to groups, T.A. groups, Gestalt groups, psychodrama, behavioral group therapy, etc.). Here and now focused, heterogeneously composed, long-term out patient psychotherapy groups will be discussed in depth, and inpatient group therapy will be introduced briefly.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Zorunlu Dersler 20501D1KPJ601 Klinik Psikolojinin Temelleri 20501D1KPJ602 Psikoterapi Yaklaşımları 20501D1KPJ603 Psikopatoloji

Zorunlu Dersler 20501D1KPJ601 Klinik Psikolojinin Temelleri 20501D1KPJ602 Psikoterapi Yaklaşımları 20501D1KPJ603 Psikopatoloji Zorunlu Dersler 20501D1KPJ601 Klinik Psikolojinin Temelleri Klinik psikolojinin ve psikoloğun tanımı, rolü, diğer disiplinlerle ilişkileri, psikolojinin diğer alt alanları ile etkileşimi; klinik psikolojide

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS İktisat Bölümü nün Tezli Yüksek Lisans Programları Bölümümüzde tezli yüksek lisans

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU 1. Yıl Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili GÜZ DÖNEMİ ESN725 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 6 3 0 3 Zorunlu Türkçe

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) 2014-2015 Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans Dersleri (Zorunlu) I.DÖNEM T U K I.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER T U K EPÖ 751 Program Geliştirmenin Temelleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Bilimsel Hazırlık Programı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Bilimsel Hazırlık Programı T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bilimsel Hazırlık Programı 101 Psikolojiye Giriş I (3 0 3) 102 Psikolojiye Giriş II (3 0 3) 104

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ

PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ DERS PROGRAMI VE BEKLENTİLER PROF. DR. NESRİN HİSLİ ŞAHİN PSK 529 KİŞİLERARASI NÖROBİYOLOJİ PROF.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Zeka Testleri PSY 320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersi veren öğretim görevlisinin

Detaylı

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3 MAVA Curriculum (For students matriculating at MAVA in Fall 2014 or later) MAVA Ders Programı (Güz 2014 yılında ve sonrasında MAVA ya kayıt yaptıran öğrenciler için) For undergraduate students entering

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30 B.E.Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 14101 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.SINIF/. YARIYIL 2 3 YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language) (English) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language) (French)

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı