GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER MAYIS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012"

Transkript

1 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA

2 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak, gelecek kuşakları sürekli dinamik ve nitelikli tutmak modern devletler için bir varlık koşuludur. Gençliğinin sorun ve ihtiyaçlarını tespit edip onlara çözüm üretemeyen, gençlerine yeterli fırsat ve imkânları sunamayan, gençler arasında ortak bir kimlik ve aidiyet duygusu geliştiremeyen bir devletin, geleceğe ümitle bakması mümkün değildir. Bu yönüyle, toplumun temel dinamiğini oluşturan gençlik, değişim sürecinin ve geleceği inşa etmenin en önemli aktörü olabileceği gibi, en güçlü engelleyicisi de olabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu söz konusu potansiyele sahip ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Zira Türkiye, çok az ülkenin sahip olduğu büyük ve dinamik bir genç nüfusa sahiptir. Bu durum, bir yanıyla güçlü ve mutlu yarınlar için devletimize büyük bir fırsat sunarken diğer yanıyla da bu fırsatı değerlendirme konusunda tarihî bir 1

3 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U sorumluluk vermektedir. Türkiye, söz konusu fırsat ve tarihî sorumluluğun bilinciyle ve bunun bir gereği olarak gençliğe özgü bir bakanlık ihdas etmiş ve bu kapsamda 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı na, 8 Haziran 2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile aşağıda sayılan görevler verilmiştir: a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak. b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak. c) Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. ç) Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek. 2

4 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R d) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak. e) Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek. f) Mevzuatla Gençlik ve Spor Bakanlığı na verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. Gençlerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerini gençlerle birlikte ele almak ve çözümler üretebilmek, gençlerle birlikte bugünün ve yarının fikren, ruhen ve bedenen güçlü nesillerini ve güçlü Türkiye sini inşa edebilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2011 yılı sonundan itibaren kamuoyunu, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, yani konu ile alakalı tüm kişi, kurum, kuruluşlar ve gençlerin bir araya getirildiği bölgesel gençlik çalıştayları organize edilmiştir Mayıs 2012 tarihlerinde ise yine aynı nitelikteki bir katılımla Bakanlık tarafından, bu çalıştayların teşkil ettiği altyapı üzerine inşa edilmek üzere ülke çapında gençlerin sorun ve beklentilerinin ele alınacağı, çalıştay sonuçlarının değerlendirileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı Gençlik Şurası düzenlenecektir. Bu Gençlik Şurası; Türkiye de düzenlenecek 2. Gençlik Şurası niteliğini taşımaktadır. 3

5 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U Gençlik üzerine çalışma yapan tüm kurum, kuruluş ve kişileri bir araya getirecek büyük bir organizasyon olacaktır. Gençlik politikalarını yazılı hale getirecek olan Gençlik ve Spor Politika Belgesi nin büyük ölçüde şekillenmesini sağlayacak önerilerin dile getirildiği ve gençlerin haklarının realize edilebilmesinin temel çerçevesinin oluşturulduğu bir organizasyon olacaktır. Gençlik Şurası nın altyapısını teşkil eden Bölgesel Gençlik Çalıştayları 81 ili kapsayacak şekilde Samsun, Kayseri, Erzurum, Edirne, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Konya, Antalya, İstanbul ve Bingöl illerinde gerçekleştirilmiştir. İlave olarak biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ve diğeri de Almanya nın Köln şehrinde olmak üzere, yurtdışında iki ayrı Gençlik Çalıştayı daha düzenlenmiştir. Almanya da düzenlenen Gençlik Çalıştayı na Almanya, Belçika, Fransa, Danimarka, İngiltere ve Hollanda da yaşayan Türkiye kökenli gençler ve gençlik alanı ile ilgili kişi ve kuruluşlar katılmışlardır. Demokratik katılım esasına göre yapılan ve katılımcıların fikirlerini tamamen özgür bir şekilde ifade ettikleri bu çalıştaylarda; gençliğin sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve gençliğe yönelik sunulması gerekli fırsat ve imkânlar konusunda katılımcılar çok değerli görüş ve öneriler ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, tüm çalıştaylarda ortaya çıkan Sonuç Bildirgeleri nin incelenip değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Tüm çalıştaylarda sıklıkla ifade edilen sorunlar gençliğin 4

6 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R ortak sorunları olarak tespit edilmiş ve bu sorunlara ilişkin olarak çalıştaylarda ifade edilen çözüm önerileri ve beklentiler konunun paydaşlarıyla birlikte bu çalışmada ortaya konulmuştur. Bu çalışmamızın temel amacı, gençliğimize ilişkin Bölgesel Çalıştaylar da ifade edilen ortak düşünce ve önerileri konuları itibariyle bir arada görebilmek ve sonradan yapılacak Gençlik Şurası ve oluşturulacak Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi için gençliğe ilişkin temel veri ve düşünceleri bir bütün olarak ortaya koyabilmektir. 5

7 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U AETİK VE İNSANİ DEĞERLER A. ETİK DEĞERLER Etik ve insani değerler ; insanı insan yapan, insanın ahlaki özündeki iyi ve güzeli ortaya koyan, insanı güzel ve doğru tavır ve davranışlara yönelten evrensel nitelikteki ilke ve değerlerdir. Özgürlük, adalet, eşitlik, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma gibi insana özgü ve bütün insanlar için ortak sayılabilecek üstün nitelikteki bu değerler, aynı zamanda toplumsal düzeni ve bu düzenin devamlılığını sağlayan, toplumsal barış, uyum ve adaleti tesis eden değerlerdir. İnsanı, insanı yaşatmayı, insan sevgisini, insanların eşitliğini, adaleti, başkalarına karşı saygı ve hoşgörüyü merkeze alan medeniyet anlayışımız, kendi insanına ve tüm insanlık âlemine hem düşünsel hem de pratik uygulamalarıyla çok zengin ve eşsiz bir miras bırakmış, günümüzün yüce insanlık ideali olan insan haklarının oluşumuna ve gelişimine çok değerli katkılarda bulunmuştur. 6

8 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R Etik ve insani değerler açısından çok zengin tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olmamıza rağmen, maalesef günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle yaşanan çok hızlı toplumsal değişim ve dönüşüm süreci ve bu sürece bağlı olarak ortaya çıkan değer karmaşası ve çok boyutlu toplumsallaşma sorunları; hızlı ve çarpık kentleşme, göç, yoksulluk, şiddet, terör ile internet ve medyanın olumsuz tesirleri; ahlaki, insani ve manevi değerlerimizde bir aşınmaya ve dejenerasyona yol açmış ve sonuç olarak toplumsal dokumuza, toplumsal dayanışma ve bütünleşme ruhumuza zarar vermiştir. Değerler sistemimizde yaşanan bu aşınma ve yozlaşma, hiç şüphesiz en başta değerler sisteminin hem yararlanıcısı hem de temel taşıyıcısı ve aktörü olan gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Gençler arasında suç işleme oranlarında, uyuşturucu madde, alkol, sigara kullanım ve bağımlılığındaki artışlar, şiddete eğilim, farklılıklara karşı hoşgörüsüzlük, bencillik, toplumsal meselelere karşı ilgisizlik ve kimlik bunalımları değerler sistemimizin ve medeniyet şuurumuzun yeterince bilinmemesi ve benimsenmemesinden kaynaklanmaktadır. Toplumumuzun belki de en önemli sorunu, hem insanı yücelten hem de toplumu ayakta tutan zengin ahlaki ve insani değerlerimizin gençlere gerektiği gibi aktarılamaması, benimsetilememesi ve yaşatılamaması sorunudur. 7

9 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U POLİTİKALAR 1. Etik ve ahlaki değerlerimiz ile evrensel değerlerin gençlere tanıtılması Medeniyet tasavvuru ve şuurunun gençlere aktarılması, etik ve insani değerler eğitiminin, aileden başlamak üzere, eğitim ve öğretimin her kademesinde, başta etkili kitle iletişim araçlarından yararlanılması olmak üzere, etkin yöntem ve tekniklerle verilmesi ve benimsetilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda gerekli çalışmalar hızlanarak devam ettirilecektir. Aile ilk ve en önemli eğitim kurumudur. Güçlü ve sağlam yapısıyla taşıdığı ve aktardığı değerlerle aile; bireyin en çok güvendiği, güç aldığı, hayatı ve değerleri anlamlandırdığı ve kendisi de bizatihi bir değer olan çok önemli sosyal bir kurumdur. Değerlerin aşılandığı en önemli kurum olan aile yapımızın ve aileye has değerlerin güçlendirilmesi ve ailelerin sahip olduğumuz değerler ve insani değerleri gerektiği gibi aktarabilmesi için ailelere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ettirilecektir. Etik ve insani değerlerin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sistematik bir şekilde ve her aşamada verilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Yazılı ve görsel medyanın günümüzde gençler üzerindeki etkisi dikkate alındığında cinsellik, şiddet ve nefret söylemi gibi gençlerin kişilik ve ahlak yapıları üzerinde 8

10 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R olumsuz etki yaratan yayınlarla mevzuat ve uygulama düzeyinde etkili mücadele yapılması ve klasik medya araçları yanında internet ve sosyal medyanın da değerlerin aktarılmasında etkili birer araç olarak kullanılması gerekmektedir. Bunun için gerekli çalışmalar artarak devam edecektir. Gençlik politikalarına ve gerekli alanlarda kamu yönetiminin alacağı tedbir ve yönlendirmelere esas olacak şekilde, toplumun sahip olduğu değerleri ortaya koyan, değerler sistemimizde zaman içerisinde ortaya çıkan veya çıkabilecek değişim ve eğilimleri gösteren, değerler anlamında sorun ihtiyaç ve beklentileri ortaya koyan bilimsel araştırmaların teşvik edilmesine yönelik uygulamalar devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnsan Hakları Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Medya Kuruluşları, STK ler 2. İnsan hakları ve demokrasi kültür ve bilincinin kazandırılması Sadece kendi hakkını bilen ve savunan değil, aynı zamanda başkalarının haklarına saygılı ve onlar için de 9

11 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U mücadele eden çoğulcu bir toplumda uzlaşı ve diyalog kültürünü özümsemiş bir gençlik için okullarda zorunlu nitelikte insan hakları ve demokrasi dersinin konulmasına dönük gerekli çalışmalar yapılacaktır. Üniversitelerde, yaygın eğitim kurumlarında ve toplumun genelinde gençler için eğitim ve bilinçlenmeye yönelik faaliyetlerde bulunulacak ve bu kapsamdaki projeler desteklenecektir. Kamu görevlilerine, özellikle de eğitim çalışanlarına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde, insan hakları bilgi ve bilinci kazandırılmasına yönelik eğitimlere yoğun bir şekilde devam edilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Medya Kuruluşları, STK'ler 3. Toplumdaki bireysel ve sosyal (etnik, kültürel, inançsal vb.) farklılıkların, bir endişe ve tehdit kaynağı olarak değil, toplumsal barış ve bütünleşme için bir değer, bir zenginlik olarak görülmesi; her türlü ötekileştirici ve ayrımcı tutum ve davranışla etkin bir şekilde mücadele edilmesi 10

12 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R Biz duygusunun, kardeşlik duygusunun güçlü bir şekilde tesisi için başta gençler olmak üzere, toplumun her kesiminde farklılıklara saygı, çeşitlilikte birlik anlayışının güçlendirilmesi; farklılıkların doğal ve toplumun bir zenginliği olduğu anlayışının egemen kılınması gerekmektedir. Farklılıklara saygı gösterilmesinin ayrıştırıcı değil bütünleştirici olduğunun gençlere benimsetilmesi gerekmekte olup; bunun için öncelikle her türlü, ayrımcı söylem ve muameleye, dışlanmaya ve ötekileştirmeye karşı hem mevzuat hem de uygulama düzeyinde etkin mücadele edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak; bilinç artırıcı faaliyetler ve kamuoyuna yönelik kampanyalar gerçekleştirilecektir. Farklı olanı, diğerini tehlike veya endişe kaynağı olarak görmemek için tanımaya bilmeye ihtiyaç vardır. Farklılığın bizler için bir değer, toplum için zenginlik olarak görülmesini sağlamaya dönük farklı toplumsal kesimlerden, farklı bölge ve kültürlerden, inanç gruplarından gençlerin bir araya getirildiği platform ve ortamlar; hareketlilik projeleri, öğrenci değişim ve gezi programları, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecektir. Gençlere sadece kendi yerel sosyal ve kültürel değerlerini değil, içinde yaşadıkları ulusal toplumun diğer kültürlerini, inançlarını hülasa tüm renklerini tanıması ve saygı göstermesi gerektiği bilinci kazandırılacaktır. Tarihi ve kültürel mirasımızda kökleri derinlerde olan farklılıklara hoşgörü ve saygı anlayış ve uygulamaları- 11

13 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U nın, insan sevgisinin genç nesillerce daha iyi kavranıp benimsetilmesi için başta Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli olmak üzere medeniyetimizin ünlü şahsiyetlerinin yaşamları ve öğretileri etkili yöntemlerle, özellikle medya aracılığıyla tanıtılıp aktarılacaktır. Farklı kültürlerin, inançların, dillerin rahatça yaşanılması veya kullanılmasının önündeki engeller kaldırılarak, din ve vicdan özgürlüğü, kültürel haklar ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere, insan hak ve özgürlüklerinin sınırlarının genişletilmesi ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilip yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Gençlerin ayrıca diğer ülkeleri ve ulusların kültürlerini tanıyabilmeleri, diğer milletlerden insanlarla evrensel değerleri paylaşabilmeleri için daha fazla değişim ve hareketlilik projeleri, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Hakları Başkanlığı, Medya Kuruluşları, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK ler 12

14 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R 4. İnsanları onur ve haklarda eşit gören eşitlik ilkesinin bir değer olarak benimsetilerek hayata geçirilmesi. Kadınlar, engelliler çocuklar ve diğer dezavantajlı sosyokültürel kesimler için fırsat eşitliğinin hayatın her alanında gerçekleştirilmesi Kadınının konumu ve kadın erkek eşitliğinin güçlendirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Son 10 yılda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya, kadınların haklarını ve statüsünü güçlendirmeye yönelik, başta Anayasa olmak üzere mevzuat düzeyindeki reformlara rağmen, kadın erkek eşitliğini uygulamaya tam olarak yansıtmak, kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını sağlamak için daha çok çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kadına karşı şiddet ve kadını ikinci sınıf, erkeğe bağımlı ve edilgen gören geleneksel zihniyet kalıplarının bertaraf edilmesi ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadın haklarını tüm yönleriyle korunması ve geliştirmesi için; Töre ve namus cinayetleri öncelikli olmak üzere, kadına ve genç kızlara karşı her türlü şiddete sıfır tolerans politikası devam edecek ve yapılan son yasal değişikliklerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Kadını ikici planda tutan, erkeğe bağımlı ve edilgen kılan geleneksel kalıplarla, önyargı tutum ve davranışlarla aktif bir şekilde mücadele edilerek, bu alanda başta çocuk ve gençler olmak üzere, toplumumuzun genelinde 13

15 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U eğitim, bilinç ve duyarlılık artırıcı kampanya ve etkinliklerde bulunulacaktır. Kadın-erkek eşitliği bilincinin gençlerde ve toplumun genelinde yerleşmesi için gerekli olan zihniyet dönüşümünün sağlanmasına dönük her türlü çaba gösterilecektir. Temel insan hakları arasında olan ve kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesinin en etkili aracı olan eğitim hakkının bundan en çok etkilenen genç kızlar için gerçekleştirilebilmesi için kılık kıyafet, yoksulluk, geleneksel zihniyet kalıpları vb. sosyal, ekonomik, idari ve mevzuata ilişkin her türlü engel kaldırılarak eğitimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir. Pozitif nitelikte alınacak tedbirler ve yapılacak kamuoyu kampanyalarıyla kız ve erkekler arasındaki okullaşma oranları eğitim öğretimin her seviyesinde eşitlenmeye çalışılacaktır. Kızların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için ulaşım, barınma ve mali nitelikli her türlü sorunlarının çözümüne öncelik verilecektir. Kız çocuklarının sağlığı, psikolojik yapısı ve kişilik gelişimi üzerinde çok olumsuz etkiler yaratan çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilerek, bu alandaki mevzuatın tam olarak uygulanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Engelli, yoksul, sokakta yaşayan, suça bulaşmış, madde bağımlısı, kimsesiz gençler gibi sosyal açıdan dezavantajlı veya ekonomik ve sosyal açıdan kısıtlı imkânlara sahip gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tutunumlarını kolaylaştırmak, toplumda var olabilme- 14

16 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R lerini sağlamak için eğitimde, istihdamda, sosyal ve siyasal hayatın her alanında insan haklarına dayanan sosyal bir devlet olmanın gereği olarak fırsat eşitliğinin yaratılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Medya Kuruluşları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK ler 5. Bireylere, devlete, adalete ve kamu yönetimine olan güvenin artırılması Güven, bireyin huzur ve yaşam kalitesini, toplumsal yapının sağlıklı işleyişini ve toplumsal bütünleşmeyi artıran çok önemli bir sosyal sermayedir. Ülkemizde, hem gençler arasında hem de Türk toplumunun genelinde aileler, yakınlar ve birebir tanışılanlar dışındaki diğer insanlara neredeyse hiç güven duyulmamakta veya çok az güven duyulmaktadır. Diğer bireylere karşı duyulan aşırı güvensizlik duygusunun sebepleri araştırılarak, toplumda ve gençler arasında güven duygusunun artırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Başkalarının haklarına saygı ve etik anlayışının güçlendirilmesine yönelik kamuoyu kampanyaları ve bilinç artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. 15

17 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U Adalete güvenin pekiştirilmesi, her yönüyle adil ve güven veren bir kolluk ve yargı sisteminin oluşturulması ve genel olarak kamu yönetimine olan güvenin artırılmasına dönük çalışmalar teşvik edilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İnsan Hakları Kurum veya Kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Medya Kuruluşları, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK ler 6. Yardımlaşma, dayanışma duygu ve bilincinin güçlendirilmesi, vakıf geleneğinin yaşatılması Diğergamlık, yardımlaşma, dayanışma, zor durumda ve korunmaya muhtaç olana destek olma, kendisini toplumun hizmetine adama, komşuluk hakları, başkasının hizmetine koşma, medeniyetimizin en önemli değerleridir. Bu değerler toplumu ayakta tutan, güçlü bir şekilde yarınlara taşıyan, insanları birbirlerine yakınlaştıran, bütünleşme ruhunu güçlendiren ve her şeyden öteye insanı veya insan olmanın değerini yücelten çok önemli erdem ve değerlerdir. Bu değerler, modernleşme, göç, hızlı kentleşme gibi nedenlerle günümüzde kısmen aşınmış olmakla birlikte, insanımızın kültür ve geleneğinde köklü bir şekilde yer almıştır. Son yıllarda Pakistan da meydana gelen sel felaketi, Somali de yaşa- 16

18 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R nan açlık, kıtlık ve sefalet, Haiti ve Van depremleri gibi doğal ve toplumsal afet ve yıkımlarda, milletimizin ortaya koyduğu dayanışma ve yardımlaşma ruhu, kökleri derinlerde olan bu değerlerimizin en güzel, en canlı tezahürleri, insani, milli dayanışma ve bütünleşmenin en güzel örnekleri olmuştur. Bu değerleri, sadece olağanüstü dönemlerde değil, her zaman ve her yerde yaşamak ve yaşatmak onları yarının gençlerine aktarmak, onları bu değerlerin ana taşıyıcısı haline getirmek gençlik politikamızın temel hedeflerinden birisidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için gençlerin bu alanda gönüllü hizmet yapan STK lere üye olması, gençlik kulüplerinin sosyal sorumluluk projeleri üretmeleri teşvik edilecek, bu alandaki iyi örnekler ve ideal gençler kamuoyuna tanıtılacaktır. Toplumumuzdaki dayanışma, bütünleşme duygusunun güçlendirilmesi ve gençlerde toplumsal sorumluluk ve gönüllülük anlayışının yerleşmesi açısından medeniyet değerlerimizin kurumsal taşıyıcısı olan vakıf mirasının korunması ve yaşatılması, vakıf anlayışının geliştirilmesi ve gençlere kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla, gençlerimizin vakıf eserlerimizi tanıması, vakıf kurmaları veya vakıf çalışmalarına katılmaları teşvik edilecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Vakıflar 17

19 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Medya Kuruluşları, Yerel Yönetimler, STK ler B. AİLE Aile, her toplumun olduğu gibi Türk toplumunun da en temel dinamiklerindendir. Aile, toplumun değerlerini yaşatmakta birinci derecede sorumlu en küçük ve en etkili sosyal kurumdur. Aile, toplumla birey arasındaki köprüyü kuran, yetiştirdiği gençlerle bu köprünün sonraki nesillere uzanmasını sağlayan, hiçbir toplumun önemini göz ardı edemeyeceği, toplumsal düzenin ve huzurun en önemli teminatıdır. Aile, parçaları birbirine sıkı sıkıya bağlı olan bir bütündür. Bu parçalar uyumlu şekilde çalışırlarsa, aileyi oluşturan parçalar huzurlu olur. Uyumu ve bütünlüğü yakalayamazlarsa, aile sisteminde aksaklıklar meydana gelir. Aile içindeki dengeler; aile içindeki roller, ilişkiler ve iletişim şekillerinden etkilenir. Araştırmalar da bu durumu kanıtlamaktadır. Örneğin, sigara ve alkol kullanan gençlerin aile içi iletişimde ebeveynlerini daha otoriter olarak algıladıkları ve aile içi iletişimin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aile, hızla değişen ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel koşullardan olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Bireylerin yetişmesinde en kilit rolü oynayan aile kurumu üzerindeki olumsuz etkilerin gençlere yansıması, toplumsal huzurun önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Hızla değişen sosyoekonomik yapının önemli bir sonucu olarak, aile yapıları ve aile 18

20 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R içi ilişkiler değişmekte ve değişen sisteme uyum sağlamak güçleşmektedir. Aile yapısındaki bu hızlı değişimler, gençlerin sosyal hayata adapte olmasını zorlaştırmaktadır. Adaptasyon sorunları yaşayan ve sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel gelişim süreci içerisinde yer alan gençler, kontrol altında tutulması her zaman mümkün olmayan sosyal ve çevresel etkilerden dolayı, toplumsal sorunlara yol açabilmektedirler. Bu toplumsal sorunların en başında sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, erken yaşta gebelikler gelmektedir. Araştırmalara göre ailelerinde bu tür sorunlarla karşı karşıya olan gençler, bu tür sorunları yaşamayanlara göre daha fazla risk altındadır. Ayrıca sigara deneyen gençlerin, aile ortamlarında algıladıkları aile içi iletişim ve birlik duygusu düşük düzeydeyken, anne-baba ilişkilerindeki uyumsuzluğun, tutarsızlığın ve duyarsızlığın daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Başka bir araştırmaya göre madde bağımlısı gençlerin, aileleri tarafından sevilmediklerini ve ailelerinden yeterli desteği almadıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Sigara, alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı, en önemli gençlik sorunlarından biridir. Araştırmalara göre, uyuşturucu madde kullanan gençlerin büyük çoğunluğu ilk önce sigara ve alkolle tanışmaktadır yılında TÜİK tarafından gerçekleştirilen ergen profili araştırmasının verilerine göre, yaş grubu ergenlerin %19,59 u sigara kullanmaktadır. %79,17 si ise hiç kullanmamıştır. Sigarayı ilk deneme ve kullanma yaşının ağırlıklı olarak yaş aralığında gerçekleştiği belirlenmiştir. Yine 2008 yılında gerçekleştirilen ergen profili araştırmasının verilerine göre, yaş grubu ergenlerin %11,19 u, 19

21 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U yılda bir-iki kez dahi olsa, alkol kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir yılında gerçekleştirilen ergen profili araştırmasının verilerine göre, yaş grubu bireylerin %92,8 i hiç intihar etmeyi düşünmemişken, %7,2 si en az bir kere intihar etmeyi düşünmüşlerdir. Bu veriler, ülkemiz gençliğinin karşı karşıya olduğu riski gözler önüne sermesi bakımından önemlidir. Aile içinde yaşanılan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan boşanmalar, tek ebeveynlilik, evlilik dışı ilişkiler ve erken yaşta istenmeyen gebelikler veya doğumdan sora terk edilmiş bebekler gençleri derinden etkilemekte ve aile, sorumlu olduğu genç bireylere dair temel görevlerini yerine getirememektedir. Ailedeki bu durum, gençlerimizde kültürel ve ahlaki değerlerde yozlaşma, milli ve manevi değerlere yabancılaşma, suç oranlarının artması, psikolojik rahatsızlıklar gibi çözülmesi gereken en önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalar da bu durumu destekler niteliktedir. Buna göre ailelerin; içinde yaşadıkları toplumun beklenti, değer ve kültürünü çocuklarına benimsetememeleri, gençlerin topluma yabancılaşma olasılığını artırmakta ve bu gençler suça daha fazla eğilimli hale gelebilmektedir. Yine yapılan araştırmalarda, boşanmış ailelerdeki gençlerin, bu durumu kendi ailelerinde tekrarlama olasılıklarının daha fazla olduğu saptanmıştır. TÜİK tarafından 2001 ve 2009 yılları karşılaştırmasının yapıldığı araştırmalarda, boşanma sayılarının tüm bölgelerde 2001 yılına nazaran bakıldığında, 2009 yılında arttığı belirlenmiştir. Boşanma oranlarını belirlemeye dair yine TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre; boşanmış kişilere ailelerinde kendilerinden başka boşanan olup olmadığı sorulduğunda %31,6 sından 20

22 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R evet cevabı alınmıştır. Erkeklerin %25,8 inin ailesinde boşanma yaşanmış iken, kadınların % 36,4 ünün ailesinde boşanma durumu söz konusudur. Bu veriler, kimlik arayışı ve değerler sistemi geliştirme aşamasında olan gençlere kötü bir model teşkil etmesi açısından oldukça endişe vericidir. Bu ve benzeri risklerin azaltılarak, ortadan kaldırılmasına yönelik belirlenen başlıca politikalar aşağıda sıralanmıştır. POLİTİKALAR 1.Gençlere yönelik hizmetler konusunda ailelerle kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin düzenlenip artırılması Gençlere yönelik hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi için ailelerle kurumlar arasındaki iş birliği yasal bir zemine oturtulacaktır. Farklı bölgelerde yaşayan ailelerin sosyo-kültürel özelliklerine uygun ihtiyaçların tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından araştırmalar yapılacaktır. Gençlere yönelik olarak kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan program ve hizmetler, ailelerin sahip olduğu kültürel özellikler ve yerel ihtiyaçlar gözetilerek yürütülecektir. 21

23 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yerel Yönetimler, STK lar 2.Gençliğin eğitimi konusunda duyarlılığın artırılması Ailelerin, gençlerin eğitimi konusundaki farkındalığı medya, okullar ve Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince artırılacaktır. Aile-içi iletişimi geliştirici seminer, panel vb programlar yapılacaktır. Okul-Aile iletişimini geliştirmek için okul aile birliklerinin daha aktif rol alması sağlanacaktır. Gençlerin daha fazla sorumluluk almalarının sağlanması amacıyla aileleriyle iş birliği içinde yetenek ve eğilimlerine göre part-time işlerde çalışmaları sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla ergenlik dönemine ilişkin sorunların ele alındığı interaktif bir web sitesi kurulacaktır. Ergenlik dönemine ilişkin broşür ve tanıtıcı dokümanlar geliştirilecek ve ailelere dağıtılacaktır. Sorumlulara yönelik bilgilendirme faaliyetleri belirli zaman aralıklarıyla yapılarak gençliğin eğitimiyle ilgili konuların gündemde kalması sağlanacaktır. 22

24 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R Gençlere aile kurumu gibi temel dinamiklerin önemini kavratma konusunda, medya ve ilgili kurumların çaba sarf etmesi sağlanacaktır. Gençlerin eğitimiyle ilgili tüm kuruluşların (üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, siyasi partiler, özel eğitim kurumları, araştırma ve danışmanlık kuruluşları) fikir ve katkılarının alınması suretiyle, ailelerin de dâhil olduğu, gençlerin eğitiminde kullanılacak programlar hazırlanacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Medya, STK lar 3.Gençlik çalışmaları alanında, farklı aile yapılarına sahip ülkelerdeki kuruluşlarla uluslararası kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınıp iş birliği yapılması Uluslararası faaliyetler düzenleyen gençlik örgütlenmeleri ile kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma ortamları oluşturulacaktır. Gençlik çalışmalarında görev yapacak uzman ve eğitimcilerin yurtdışındaki kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve ilgili gelişmeleri yerinde takip etmeleri sağlanacaktır. 23

25 G E N Ç L İ K Ş Û R A S I Ö N K O M İ S Y O N R A P O R U Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, THY 4. Gençlere yönelik önleyici ve tedavi edici yöntemlerin ailelerin sahip olduğu değer ve kültürel özellikler bağlamında yeniden gözden geçirilmesi ve uygulanması Bu hizmetleri verecek olan meslek elemanlarının kullanabileceği kültüre duyarlı ölçekler geliştirilerek, sorunların daha etkin şekilde tespiti sağlanacaktır. Ayrıca aile terapisi, danışmanlığı ve rehberliği gibi kavramlar gençlerin içinden geçtiği dönemler düşünülerek uygulamaya konulacaktır. Gençlere yönelik önleyici ve tedavi edici yöntemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca bir arada çalışılması/uygulanması sağlanacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, STK'lar 24

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK ANKARA - 2012 U L U S L A R A R A S I A L A N D A G E N Ç L İ K GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU İNTERNET VE MEDYA 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU İNTERNET VE MEDYA 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU İNTERNET VE MEDYA ANKARA - 2012 İ N T E R N E T V E M E D Y A GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak, gelecek kuşakları

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU EĞİTİM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU EĞİTİM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU EĞİTİM ANKARA - 2012 E Ğ İ T İ M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak, gelecek kuşakları sürekli dinamik ve nitelikli

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2012 İ S T İ H D A M V E G İ R İ Ş İ M C İ L İ K GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU SAĞLIKLI HAYAT, SPOR VE ÇEVRE 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU SAĞLIKLI HAYAT, SPOR VE ÇEVRE 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU SAĞLIKLI HAYAT, SPOR VE ÇEVRE ANKARA - 2012 S A Ğ L I K L I H A Y A T, S P O R V E Ç E V R E GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları

2015 Yılı Mali Destek Programları : %95 K M: 35 2015 Mali Destek Programları 2015 Yılı Mali Destek Programları A. Yurtdışı Vatandaşlar 1. Ayrımcılıkla Mücadele Programı 01 2. Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı 3. Herkes İçin Adalet

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 2 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Aralık 2013 İstanbul GİRİŞ Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Ülkemizde, kentleşme, sanayileşme,

Detaylı

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar 2014 YILI PROGRAMI ADALET BAKANLIĞI NIN SORUMLU / İLGİLİ OLDUĞU POLİTİKA VE TEDBİRLER Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın 2014 yılına ait uygulama dilimi niteliğinde olan ve Yüksek Planlama

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 S a y f a Her hakkı mahfuzdur. Kayseri/Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Altınordu Bodrum Futbol Okulu yaz programı başlıyor

Altınordu Bodrum Futbol Okulu yaz programı başlıyor Altınordu Bodrum Futbol Okulu yaz programı başlıyor Altınordu Bodrum Futbol Okulu yaz programı başlıyor. Alt yapıya verdiği önemle tanınan Altınordu Futbol Kulubu nun Bodrum futbol okulu yaz programı başlıyor.

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ Taraflar MADDE 1- Bu Protokolün tarafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3 ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3 (AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI) HAKKINDA BİLGİ NOTU 13 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 27. DÖNEM ÇALIġMA PROGRAMI (2010 2011) ANKARA MAYIS-2010 GĠRĠġ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri ve toplumu bir arada tutan aile kurumu, hoşgörü, sevgi ve karşılıklı

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN AZALTILMASI ve ÖNLENMESİ STRATEJİSİ OKUL ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN AZALTILMASI ve ÖNLENMESİ STRATEJİSİ OKUL ÇALIŞMA PLANI T.C KASTAMONU VALİLİĞİ MUSTAFA KAYA YBO 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN AZALTILMASI ve ÖNLENMESİ STRATEJİSİ OKUL ÇALIŞMA PLANI MUSTAFA KAYA YBO 201 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ Sıra No

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ

AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ AİLELERE ve GENÇLERE YÖNELİK MADDE BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EĞİTİMLERİ UYMA! PROJESİ Sivil toplum kuruluşlarının irtibat içinde olduğu ailelerin ve gençlerin, UYuşturucu ve MAdde bağımlılığı konusunda bilgi

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ Bu Proje Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmektedir. Proje: 2011 yılı Nisan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ

ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ ÇALIŞTAY II ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR? ÇALIŞTAYI II 04 EKİM 2012 ÇALIŞTAY RAPORU GİRİŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı