Hatice YILDIRIM SARI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hatice YILDIRIM SARI *"

Transkript

1 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERDE AİLE YÜKLENMESİ Hatice YILDIRIM SARI * ÖZ Zihinsel engelli çocukların bakımı, tüm aile üyelerini, aile içi ve dışı ilişkileri etkileyen, yaşam boyu süren bir durumdur. Çalışmalar zihinsel engelli çocuğu olan annebabalarda, sağlıklı çocuğu olan anne-babalara göre ebeveynlik stresinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ailelerin çoğu duygusal, sosyal ve ekonomik güçlükler yaşadıklarını belirtmektedirler. Hemşireler zihinsel engelli çocuk ve ailesine klinikte, rehabilitasyon merkezlerinde ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde bakım verirler. Bu nedenle hemşireler zihinsel engelli çocuğun aileyi nasıl etkilediğini, zihinsel engelli çocukla yaşama hakkında ailenin duygularını ve güçlüklerini bilmelidirler. Anahtar Sözcükler: Zihinsel engelli çocuğu olan aile, zihinsel engelli çocuk, aile yükü, hemşirelik ABSTRACT Family Burden on Families of Children with Intellectual Disability Caring for a child with intellectual disability is a lifelong activity that affects all members of the family, and their intrafamilial and extrafamilial relationships. The studies have shown that parenting stress to be significantly higher among parents caring for children with intellectual disabilities than those with no disabilities. Many families report negative feelings as well as emotional, social and financial challenges. Nurses care to child with intellectual disability and their families in clinical setting, rehabilitation centres or primary health care. Therefore, nurses must know the effect of children with intellectual disability to the family, and the feelings and difficulties of the family who live with a intellectually disable child. Key Words: Family of children with intellectual disability, child with intellectual disability, family burden, nursing. GİRİŞ Zihinsel engellilik, gelişimsel engeller arasında yer alan ve çocukluk çağında ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Zihinsel engellilik; çocuğun genel entellektüel işlevinin belirgin şekilde ortalamanın altında olmasıdır (Servonsky ve Opas, 1987). Uluslararası Zihinsel Yetersizlikler Bilimsel Çalışma Birliği (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities: IASSID) zihinsel engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarıyla ilgilenen toplumsal kurumların yetersiz olduğunu ve sağlık profesyonellerinin zihinsel engelli bireyler ve ailelerinin sorunlarını saptamada ve çözüm bulmada yetersiz kaldığını belirtmektedir (DSÖ, 2001). Türkiye Özürlüler Araştırması (2002) sonucuna göre zihinsel engelli bireylerin %84 ü bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden, %49,2 si sağlık hizmetlerinden, %87,7 si ise aile rehberliği ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır (http://www.ozida.gov.tr). Zihinsel engelli bireylere bakım verecek olan sağlık profesyonelleri arasında hemşirelerin önemli bir yeri vardır. Betz, Baer, Poulsen ve ark. (2004) özellikle toplum hemşirelerinin güçlendirilmesi ve rollerinin artırılmasının önemini belirtmişlerdir. Hemşireler birincil, ikincil ve üçüncül sağlık hizmetlerinde zihinsel engelliliğin önlenmesi, erken tanısı ve aile merkezli bakımın sürdürülmesinde önemli girişimlerde bulunabilirler. Zihinsel engelli bireylere yönelik aile merkezli bakımı sürdürürken zihinsel engelli çocuğun aileye hangi açıdan etkilediğinin bilinmesi hemşirelik sürecinin planlı yürütülmesine katkı sağlayacaktır. * Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir 1

2 Yıldırım Sarı Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Aile Kearney ve Griffin (2001) e göre, batı toplumlarında ve başarı odaklı kültürlerde zeka, güzellik ve gençliğe fazla değer verilmektedir. Bu kültürlerde çirkin, fakir, sakat veya başarısız insanlar yetersiz olarak görülmekte ve etiketlenmektedirler. Bu düşünce sisteminin bir yansıması olarak yetersizliği/sakatlığı olan insanlar uzun süre topluma yük olarak görülmüşlerdir. Toplumsal yükün bir yansıması olarak da yetersizliği olan çocuklar aile için bir trajedi olarak algılanmıştır. Farklı özelliklere sahip bir çocuğun anne-babası olma rolü, anne-babaların kendi seçtikleri bir rol değildir, hiçbir anne-baba bu role kendini hazırlamaz. Genelde, aileler çocuklarını kendi düşünce, hayal ve amaçlarını gerçekleştirecek bir eser olarak görmektedir (Akkök 2005). Her çocuğun doğumu aile yaşantısında değişikliklere neden olmaktadır. Akkök e (2005) göre, ailenin gelişim aşamaları ile çocuğun gelişim aşamaları paralel devam ettiğinden dolayı bu değişiklikler ailede kabul edilebilir durumlardır. Ancak zihinsel engelli çocukların gelişim aşamaları normal/sağlıklı çocuklarınki ile karşılaştırıldığında daha yavaş bazen de oldukça geçtir. Zihinsel engelli bir çocuğa sahip olmak ailenin gelişim dönemlerini sağlıklı çocuklara oranla daha fazla etkilemektedir (Akkök 2005). Holroyd un (2003) çalışmasına katılan bir anne, zihinsel engelli çocuğunun bakımı ile ilgili yaşadığı süreci uzun bir koşu olarak tanımlamıştır. Aile Yüklenmesi Zihinsel engelli çocukla yaşamak ve bakım vermek aile üyelerinde yüklenme (burden) duygusu oluşturmaktadır. Yüklenme, bakım verenin/annenin engelli çocuğa yönelik bakımları yerine getirirken yaşadığı öznel algıları ya da bireysel tepkileridir (Chou 2000). Yüklenme, bakımın bir sonucu olarak bakım verenin algıladığı duyguları, fiziksel sağlığı, sosyal yaşamı ve ekonomik durumunu kapsamaktadır (Chou 2000). Duygusal Yüklenme: Hollahan ın (2003) aktardığına göre Wikler, Wasow ve Hatfield (1981) zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinde dört stres kaynağı olduğunu belirlemişlerdir. Bunlar; keder, bakım yükünün uzaması, sosyal etkileşimlerde etiketlenme ve ebeveynlik açısından rol model eksikliğidir. Ailede duygusal yüklenmeyi etkileyen önemli bir unsur, engelli bir çocuğun doğumuyla yaşanan kayıptır. Engelli bir çocuğa sahip olan aileler idealize ettikleri çocuklarının kaybını yaşarlar ve engelli çocuklarının gelişimi boyunca da kederlidirler (Akkök 2005). Damrosch ve Perry (1989) Down Sendromlu çocukların ebeveynleriyle yaptığı çalışmasında, tüm ebeveynlerin kronik keder yaşadıklarını ve keder duygusunun annelerde daha yüksek boyutlarda olduğunu belirtmektedirler. Zihinsel engelli çocuğa verilen tepkiler her ailede ve her ebeveynde farklı düzeyde yaşanmaktadır. Bazı ailelerde ya da ebeveynlerde bu süreç daha kolay atlatılıp, aile/ebeveyn yapıcı birtakım yaklaşımları planlama ve hayatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaya başlarken, bazı aileler uzun süreli keder ve yas yaşayabilir. Van Riper (1999) Down Sendromlu çocuğu olan ailelerle yürüttüğü çalışmasında aile yükünün orta düzeyde olduğunu saptamış ve ailelerin baş etme ve sorun çözme yeterliliklerinin yüksek düzeyde olduğuna işaret etmiştir. Olsson un (2004) çalışmasında, bazı Down Sendromlu çocuğu olan aileler yaşama karşı yeni bir bakış açısı kazandıklarını ifade ederken, Hastings, Beck ve Hill (2005) zihinsel engelli çocuğun aileye olumlu katkılarının olduğundan söz etmişlerdir. Stainton ve Besser (1998) ailelerin zihinsel engelli çocuklarını neşe ve umut kaynağı olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Kearney ve Griffin (2001) zihinsel engelli çocuğa sahip olmanın neşe ve keder olmak üzere iki uçlu olduğunu, ailelerin bu duygular arasında geçişler gösterdiğini ifade etmiştir. Zihinsel engelli çocukların aileleriyle yapılan birçok araştırmada ebeveynlerin stres durumlarının normal/sağlıklı çocuğu olan ebeveynlere göre daha fazla görüldüğü sonucu ortaya konmuştur (Hastings ve ark 2005; Emerson ve ark 2004; Dyson 1997). Tonge ve ark. (2004) zihinsel engelli çocukların annelerinde toplumun genelinden 2-3 kat fazla oranda ruh sağlığı sorunları olduğunu, Emerson (2003) ise annelerin %22 sinin çocuğundan kaynaklanan nedenlerle, ruhsal durumu ile ilgili olarak bir hekime göründüğünü saptamıştır. Eisenhower ve Blacher (2004) ise tek ebeveynlerin (bekar annelerin) stres düzeyinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Pelchat, Ricard, Bouchard ve ark. (1999) ebeveynlerin stresini etkileyen faktörleri; engelin geri dönüşsüz / düzeltilemez olması, zihinsel gelişimin sınırlı olması, zeka düzeyindeki yetersizliğin sosyal bir leke olarak değerlendirilmesi ve çocuğun hayatta kalmasında ciddi risklerin olması şeklinde belirtmektedir. Duvall ın Aile Yaşam Döngüsü Modeli ne göre aileler çocuklarının gelişimsel geriliği nedeniyle yaşam 2

3 döngüsünün her bir aşamasında bazı özellikleri gerçekleştirememektedir. Örn; yaşam döngüsünde okul çağı çocuğu olan ailede çocuğun okula başlaması ve bununla birlikte yaşamlarında bazı değişikliklerin görülmesi gerekmektedir (Servonsky ve Opas 1987). Ancak zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde bu durum sağlıklı çocuğu olan ailelerdeki gibi gerçekleşememektedir. Hollahan ın (2003) aktardığına göre Wikler, Wasow ve Hatfield (1981) gelişimsel geriliği olan çocukların ailelerinin bazı gelişimsel krizler yaşadığını açıklamışlardır. Bu gelişimsel krizler arasında çocuğun konuşmaya başlaması, okula başlaması ve 21. doğum günü yer almaktadır. Sarı, Başer ve Turan (2006) ise çalışmalarında, ergenlik döneminde Down Sendromlu çocuğu olan annelerin, çocuklarının evlenip yuva kuramayacak olmaları ve erkek çocuklarının askere gidemeyecek olmalarından dolayı üzüldüklerini saptamıştır. Haveman, Berkum, Reijnders ve ark. (1997) 0-9 yaşlar arasında zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin gelişimsel ve tıbbi konular konusunda bilgi ve duygusal desteğe gereksinimleri olduğuna işaret etmektedirler. Yaşları arasında çocuğu olan ailelerin gereksinimleri ise; okul ve boş zaman aktivitelerinin düzenlenmesine yoğunlaşmaktadır (Haveman, Berkum, Reijnders ve ark. 1997). Emerson ve arkadaşları (2004) çocuğun konuşma yeteneğinin sınırlı olmasının ailenin stresini artırdığını saptamışlardır. Literatürde yer alan önemli bir konu da ailelerin çocuklarının geleceğine yönelik kaygı yaşadıklarıdır (Sarı ve ark. 2006; Minnes ve Woodford 2004; Holroyd 2003; Chen 2000; Dyson 1997; Ergenekon 1996; Cullen ve ark 1991). Cullen ve arkadaşları (1991) ebeveynlerin çocuklarının geleceği konusundaki düşünceleri nedeniyle zihinsel engelli çocuklarının rahat ve mutluluğunu sağlamaya, en iyi bakımı vermeye çalıştıklarını bu nedenle de kendilerine daha az zaman ayırdıklarına, daha az eğlendiklerine, dinlendiklerine yer vermektedirler. Chen (2000) zihinsel engeli olan çocukların ailelerinin %61 inin gelecekte çocuklarına kardeşlerinin bakmasını planladıklarını belirtmiştir. Argyrakouli ve Zafiropoulou (2003) zihinsel engelli çocuğu olan annelerin engelli çocuğu olmayan annelere göre benlik saygılarının anlamlı düzeyde düşük olduğunu saptamıştır. Yazarlar bunun nedenini annelerin artmış yüklerine ve bakım sorumluluklarına bağlamaktadırlar. Zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşadıkları stresten dolayı evlilik ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten araştırmalar bulunmasına karşın (Sarı ve ark 2006; Sarısoy 2000), Cunningham (1996) çalışmasında ailelerin büyük çoğunluğunda iyi evlilik ilişkilerinin var olduğunu, boşanmaların ulusal oranlarla karşılaştırıldığında daha az olduğuna dikkat çekmektedir. Sarı ve arkadaşları (2006) ise çalışmasında eşlerin birbirlerine yeterince zaman ayıramadıklarını ve eşler arasında birbirlerini suçlama gibi sorunların görüldüğünü belirtmişlerdir. Ebeveynler dışında ailede etkilenen bireylerden biri de zihinsel engelli çocuğun sağlıklı kardeşleridir. Çalışmaların bazılarında kardeşlerin olumlu olarak etkilendiği belirtilirken (Van Riper 1999; Cunningham 1996), bazılarında ise kardeşlerde engelli bir kardeşe sahip olmadan dolayı davranış bozuklukları, okul başarısızlığı, yetersiz sosyal ilişki gibi sonuçlara yer verilmektedir (Pirimoğlu 1996; Pearson ve Sternberg 1986). Bazı çalışmalarda sağlıklı çocuğa ebeveynleri tarafından ayrılan zamanın azaldığı belirtilmektedir (Sarı ve ark 2006; Cunningham 1996; Pearson ve Sternberg 1986). Pearson ve Sternberg (1986) çalışmalarında sağlıklı kardeşlerde engelli çocuğa karşı aşırı koruyuculuk, özellikle kendisinden daha küçük yaştaki engelli kardeşin sorumluluğunu üstlenme görüldüğüne işaret etmektedir. Sarı ve ark. (2006) sağlıklı kardeşlerin ev dışındaki sosyal alanlarda engelli kardeşiyle birlikte olmak istemediklerini, ancak akut bir hastalık gibi durumlarda zihinsel engelli kardeşlerine karşı koruyucu ve yardım edici tavır sergilediklerini belirtmişlerdir. Özet olarak; zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde farklı düzeylerde duygusal yüklenme görülmektedir. Zihinsel engelin geri dönüşsüz ve düzeltilemez olması duygusal yüklenmeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Duygusal yüklenmeden ailenin tüm bireyleri farklı düzeylerde etkilenmektedir. Sosyal Yüklenme Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerle yapılan birçok araştırmada ailelerin sosyal izolasyon yaşadıkları vurgulanmaktadır (Kearney ve Griffin 2001; Pearson ve Sternberg 1986). Cunningham ve arkadaşları (2000) çalışmalarında, ebeveynlerin %44 ünün Down Sendromu hakkında konuşmaktan çekindiklerini, çevreleriyle bu konuyu konuşmak istemediklerini belirtirken ebeveynlerin çocukların etrafında koruyucu bir kapsül oluşturduğu görüşüne de yer vermektedirler. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin sosyal izolasyon yaşamasının önemli bir nedeni sosyal etiketlenme (stigma)dir (Sarı ve ark 2006; Emerson 2003). Ailelerin toplumsal yaşamda kendilerine ve engelli çocuklarına yöneltilen bakışlardan rahatsızlık duyduklarını gösteren 3

4 Yıldırım Sarı çalışmalar bulunmaktadır (Kearney ve Griffin 2001; Sarı ve ark. 2006). Özürlü Kadınlarımız ve Özürlü Çocuklarımızın Anneleri paneli (1997) nde de bir anne benzer bir durumu şu şekilde ifade etmiştir: Gözler üzerimizde, film seyreder gibi insanlar bizi seyrediyor, bunu bizlere ızdırap vermek için yapmadıklarını biliyoruz, ama sonuç değişmiyor. Holroyd un (2003) çalışmasına katılan annelerden biri toplumsal mekanlarda zihinsel engelli çocuğuna idiot kelimesi ile seslenildiğini ve bu durumda üzüntü yaşadığını belirtmiştir. Sarı ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada ise araştırmaya katılan anneler, ergenlik dönemindeki Down Sendromlu çocuklara çevrelerindeki sağlıklı çocuklar tarafından deli muamelesi yapıldığını belirtmişlerdir. Anneler bu tepkiler karşısında öfkelenmekte, yetersizlik ve utanma duyguları yaşayabilmektedirler. Aileler kendilerine yönelen tepkilerden korunmak, etkilenmemek ve daha az zarar görmek için sosyal ilişkilerini sınırlandırmaktadırlar. Zihinsel engelli çocuğun yaşı gelişimsel olarak arttıkça güçlükler de artmaktadır. Çocuğun kronolojik yaşı ile zeka yaşı arasındaki fark arttıkça sosyal etiketlenme (stigma) artabilir ve daha görünür hale gelebilir (Hollahan 2003). Argyrakouli ve Zafiropoulou (2003) Yunanistan da hala sosyal etiketlemenin görüldüğünü ve ileriki yıllarda bunu azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Erken çocukluk döneminde ise çocuğun bakım sorumluluklarının fazla olması ailelerin sosyal etkileşimlerini sınırlandırmalarının bir diğer nedeni olarak görülmektedir (Sarı ve ark. 2006). Olsson (2004) annelerin en sıklıkla zaman ve sosyal yaşam açısından güçlük yaşadıklarını belirtmiştir. Seltzer ve ark. (2001) gelişimsel yetersizliği olan çocukların annelerinin akranlarına göre arkadaş ziyaretlerini daha az gerçekleştirdiklerini ve bunun yıllar içerisinde düzelmediğini saptamışlardır. Özet olarak; zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin sosyal yaşamları kendilerinden ya da sosyal çevrelerinden kaynaklanan nedenlerle etkilenmektedir. Sosyal etiketleme, ailelerin sosyal izolasyon yaşamasına yol açan önemli bir etmendir. Ekonomik Yüklenme Normal bir çocuğu yetiştirmek aileye ekonomik olarak bir yük getirirken, özel gereksinimleri olan zihinsel engelli çocukların yetiştirilmesi ailede ekonomik açıdan daha büyük bir yük yaratmaktadır. Özel okullar, tıbbi bakım çocuğun optimal gelişimi için gereklidir, ancak pahalı olabilmektedir. Zihinsel engelli çocukların aileleri ile yapılan çalışmaların birçoğunda ailenin ekonomik yükü nedeniyle ekonomik desteğe gereksiniminin olduğu bulunmuştur (Eisenhower ve Blacher 2004; Chen 2000; Evcimen 1996; Pearson ve Sternberg 1986). Ekonomik sorunların fazlalığı nedeniyle aile içi ilişkilerin olumsuz yönde etkilendiği ve stresin daha fazla arttığına Cunningham (1996) çalışmasında yer vermiştir. Floyd ve Saitzyk (1992) zihinsel engelli çocukların ailelerinin sosyoekonomik durumları yüksek olduğunda, olumlu ebeveynlik tutumları ve destekleyici aile yapısı görüldüğünü saptamışlardır. Farmer ve ark. (2004) sosyo ekonomik düzey düştükçe ve aile yükü arttıkça ailenin gereksinimlerinin arttığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak; zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin ekonomik gereksinimleri fazla olup, ekonomik yetersizlikler ailelerin duygusal yüklenmelerinin artmasına neden olmaktadır. Fiziksel Yüklenme Aileler zihinsel engelli çocuğun bakım sorumluluklarının fazla olmasından dolayı fiziksel olarak yüklenme yaşamaktadırlar (Neely-Barnes ve Marcenko 2004; Haveman ve ark. 1997). Erickson ve Upshur (1989) annelerin zihinsel engelli çocuğa bakım vermeyi zor bir durum olarak algıladıklarını belirtmiştir. Haveman ve ark. (1997), Erickson ve Upshur (1989) ailelerin yemek hazırlama, kişisel bakım, ilaç verme, banyo yaptırma, tehlikeden koruma, giydirme, diş bakımı, tuvalet, yemek yedirme, bez değiştirme, öfke nöbetleri, merdiven kullanma, tekerlekli sandalye kullanma, kendine zarar veren davranışları önleme alanlarında zorlandıklarını ve yardım gereksinimleri olduğunu ifade etmişlerdir. Sarı ve ark. (2006) benzer şekilde ailelerin bakım sorumluluklarının fazlalığından söz ederken sağlıklı çocuklara göre bu bakım sorumluluklarının daha uzun süreli olmasının aileyi olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedirler. Essex ve Hong (2005) annelerin evdeki işlerle ilgili sorumluluklarının daha fazla olduğunu buna karşın babaların da zihinsel engelli çocuklarının ve evlerinin bakımlarında görev aldıklarını belirtmişlerdir. Zihinsel engelli çocuğun yaşı küçükken her iki ebeveyn de çocuğun bakım sorumluluğunu paylaşmaktadır ancak çocuk büyüdükçe annenin yüklendiği bakım sorumluluğu artmaktadır (Hollahan 2003). Özgün ve Honig (2005) Türk annelerin babalardan daha fazla çocuğun bakımına katıldığını saptamışlardır. Erickson ve Upshur (1989) ve Sarı ve ark. (2006) annelerin çocuklarının bakımları için uzun zaman harcamalarından dolayı kendilerine zaman 4

5 ayıramadıklarını belirtmektedirler. Seltzer ve ark. (2001) annelerin fiziksel sağlık durumlarının iyi olmadığını saptarken, Minnes ve Woodford (2004) annelerin %63,8 inin sağlık durumunun iyi olduğunu saptamıştır. Özetle; aileler, zihinsel engelli çocuğun bakımında güçlük yaşamaktadırlar. Anneler zihinsel engelli çocuğun bakımında babalardan daha fazla görev almaktadır. Bunun sonucunda annelerde de fiziksel rahatsızlıklar görülebilmektedir. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Aileye Yönelik Hemşirelik Girişimleri Zihinsel engelli çocuğu olan aileye yönelik hizmetler birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Ailelere; eğitim, danışmanlık, ev ziyareti, dil-konuşma ve odyoloji hizmetleri, fizik tedavi, psikolojik hizmetler, tıbbi hizmetler, erken tanı, tarama ve değerlendirme, sağlık hizmetleri, sosyal çalışma hizmetleri, teknolojik hizmetler sunulmalıdır. Bu hizmetleri verecek ekipte; özel eğitimci, konuşma-dil terapisti, odyolog, fizik tedavi uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, beslenme uzmanı, aile terapisti, pediatrist ve duruma göre gereken diğer profesyoneller yer almaktadır (Servonsky ve Opas 1987). Hemşirenin zihinsel engelli çocuğu olan aileye yönelik girişimleri çocuğa yönelik ve aileye yönelik girişimler olarak iki başlıkta ele alınabilir. Zihinsel engelli çocuğa yönelik girişimler: Hemşirenin zihinsel engelli çocuğun genel iyilik düzeyini artırmaya yönelik her türlü girişimi aile yükünün azalmasına katkı sağlamaktadır. Çocuğun fonksiyonel durumunun artması da ailenin stresini ve yükünü azaltmaktadır (Hastings ve Beck 2004). Hemşire zihinsel engelli çocuğun özbakım becerilerinin geliştirilmesi, fonksiyonel yeterliğinin artması için girişimlerde bulunmaktadır. Ailelere tuvalet eğitimi, giyinmesoyunma, yemek yeme, uyku hazırlığı ve uyuma, vücut temizliği gibi birçok konuda eğitim, danışmanlık sağlanabilir (Servonsky ve Opas 1987). Özellikle çocuktaki davranışsal sorunların azaltılmasına yönelik planlamalar annenin stresini azaltmada etkilidir (Hastings ve Beck 2004). Hemşireler zihinsel engelli çocuğun özel eğitim alması için aileyi yönlendirmelidir. Zihinsel engelli çocuğun olumlu yönleri ön plana çıkarılmalı, desteklenmeli, çocuğun geliştirilmesi gereken yönleri ve bireysel özellikleri aileyle konuşulmalıdır. Hemşire ev ziyareti sırasında aileye çocuğun davranışlarının kontrolü konusunda kendi yaklaşımlarıyla model olmalıdır (Giarelli ve ark. 2005). Aileye yönelik girişimler: Araştırmalar ailelere yönelik profesyonel destek hizmetlerinin anne-babaların stresini azalttığını ve iyilik düzeylerini artırdığını belirtmektedir. Özellikle bilişsel davranışçı terapilerin ailelerin yükünü azalttığı gösterilmiştir (Hastings ve Beck 2004). Hemşire fazla yüklenmiş olan aileleri aile terapisi için uygun kaynaklara yönlendirebilir. Ailelere stresle baş etme teknikleri, problem çözme teknikleri konusunda danışmanlık yapabilir. Hemşire annebabaların duygularını, inançlarını, beklentilerini açıklamasına olanak sağlamalı, çocuğun tedavi-bakımeğitimiyle ilgili planları aileyle tartışmalıdır. Ailenin çocuğun tedavi-bakım-eğitimine ilişkin güçlü yönleri ve engelleri belirlenmelidir (Giarelli ve ark. 2005). Hemşire, bunların dışında zihinsel engelli çocuğu olan ailelere yönelik aşağıdaki girişimlerde bulunmalıdır. Ailelerin benzer sorunları yaşayan ailelerle bir araya gelmeleri aileleri olumlu etkilemektedir (Hastings ve Beck 2004). Hemşire zihinsel engelli çocuğu olan aileyi diğer ailelerle görüşmeleri için cesaretlendirebilir. Bu aileler arasında telefon ağı kurulabilir, aileleri bir araya getiren derneklerde buluşmalarını sağlayabilir. Ailelere gereksinimleri olan konularda bilgi sağlanmalıdır. Aileye çocuğunun tıbbi bakımı, eğitimi için hangi kurumlara başvurması gerektiği açıklanmalıdır. Aileler zihinsel engelli çocuklarla ilgili yasal konularda yeterli bilgiye sahip olurlarsa kendilerine sağlanan haklardan yararlanabilirler (Johnson 1979; Giarelli ve ark. 2005). Hemşire ailelere yasal konularda bilgi vermeli, kendilerine sunulan haklardan yararlanması için aileyi desteklemelidir. Ailelerin ekonomik durumu değerlendirilmeli, giderleri, ekonomik kaynakları, geçmişteki ekonomik sorunlarla nasıl başettiği ve bu sorunları nasıl çözümlediği beirlenmelidir. Hemşire ailelere koruyucu ekonomik önlemleri, sağlık bakım harcamalarını azaltabilmenin yollarını öğreterek onlara ekonomik açıdan yararlı olabilir. Hemşireler aileler için ulaşılabilecek, faydalanılabilecek kaynakların neler olduğunu bilmeli ve gerektiğinde ailenin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için onları bu kurumlara yönlendirmelidirler (Johnson 1979). Her ailenin kültürü, yaşam biçimi, kaynakları birbirinden farklıdır ve bu farklılıklar ailenin tepkilerini 5

6 Yıldırım Sarı etkilemektedir. Bu nedenle hemşire çocuk ve aileye yönelik girişimlerini planlarken her aileyi tek tek ele almalıdır. Bütüncül ve aile merkezli bir bakım sürdürülmelidir (Giarelli ve ark. 2005). Sonuç: Zihinsel engelli çocuğu olan aileler duygusal, sosyal, ekonomik ve fiziksel yüklenme yaşamaktadır. Klinikte, rehabilitasyon merkezlerinde ve toplumda zihinsel engelli çocuk ve ailesine bakım veren hemşirelerin bu aileleri tanımaları, yaşamlarını bilmeleri, hemşirelik bakımını planlamaları açısından önemlidir. Hemşire bu alanda çalışmalarını yürütürken eğitici, danışman, savunucu, karar verici, bakım verici gibi birçok rolünü ve bağımsız işlevlerini kullanırken ailenin içinde bulunduğu süreci bilerek aileye yönelik bakımı planlamalıdır. KAYNAKLAR Özürlü kadınlarımız ve özürlü çocuklarımızın anneleri paneli (1997). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Akkök F (2005). Farklı Özelliğe Sahip Çocuk Aileleri ve Ailelerle Yapılan Çalışmalar: Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara. A Ataman (Ed), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Argyrakoulı E, Zafıropoulou M, (2003). Self-esteem of Greek mothers of children with intellectual disabilities, International Journal of Disability, Development and Education, 50 (2): Betz C, Baer MT, Poulsen M et al. (2004). Secondary analysis of primary and preventive services accessed and perceived service barriers by children with developmental disabilities and their familie, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 27: Chen SY (2000). Primary Caregivers Current and Future Expectations of Long-term Planning for Their Children with Mental Retardation in Taiwan, Unpublished Doctorate Thesis, The Pennsylvania State University, Department of Educational and Social Psychology and Special Education, USA. Chou KR (2000) Caregiver burden: A concept analysis, Journal of Pediatric Nursing, 15(6): Cullen JC, MacLeod JA, Williams PD et al. (1991). Coping, satisfaction, and the life cycle in families with mentally retarded persons, Issues Comprehensive Pediatric Nursing, 14: Cunningham CC (1996). Families of children with Down Syndrome, Down Syndrome Research and Practice, 4(3): Cunningham CC, Glenn S, Fitzpatrick H (2000). Parents telling their offspring about Down Syndrome and disability, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 13: Damrosch SP, Perry LA (1989). Self raported adjustment, chronic sorrow, and coping of parents of children with Down Syndrome, Nursing Research, 38(1): Dyson LL (1997). Fathers and mothers of school-age children with developmental disabilities: Parental stress, family functioning, and social support, American Journal on Mental Retardation, 102 (3): Eisenhower A, Blacher J (2004). Employment, marital status and well-being among mothers of young adults with severe intellectual disability, IASSID World Congress Abstracts, Journal of Intellectual Disability Research, 48: 373. Emerson E (2003). Mothers of children and adolescents with intellectual disability: Social and economic situation, mental health status, and the self-assessed social and psychological impact of the child s difficulties, Journal of Intellectual Disability Research, 47 (4/5): Emerson E, Robertson J, Wood J (2004). Levels of psychological distress experienced by family carers of children and adolescents with intellectual disabilites in an urban conurbation, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17: Ergenekon Y (1996). Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerinin Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erickson M, Upshur CC (1989). Caretaking burden and social support: Comparison of mothers of infants with and without disabilities, American Journal on Mental Retardation, 94(3): Essex EL, Hong J (2005). Older caregiving parents: Division of household labor, marital satisfaction, and caregiver burden, Family Relations, 54: Evcimen E (1996). Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Farmer JE, Marien WE, Clark MJ et al. (2004) Primary care supports for children with chronic health conditions: Identifying and predicting unmet family needs, Journal of Pediatric Psychology, 29(5):

7 Floyd FJ, Saitzyk AR (1992). Social class and parenting children with mild and moderate mental retardation, Journal of Pediatric Psychology 17(5): Giarelli E, Souders M, Pinto-Martin J, Bloch J, Levy SE (2005). Intervention pilot for parents of children with autistic spectrum disorder, Pediatric Nursing (5): 389. Hastings RP, Beck A, Hill C (2005). Positive contributions made by children with an intellectual disability in the family, Journal of Intellectual Disabilities, 9(2): Hastings RP, Beck A (2004). Practitioner review: stress intervention for parents of children with intellectual disabilities, Journal of Child Psychology and Psychiatry 45 (8): Haveman M, Berkum GV, Reijnders R et al. (1997). Differences in service needs, time demands, and caregiving burden among parents of persons with mental retardation across the life cycle, Family Relations, 46(4): Hollahan NC (2003). Parental Coping and Family Functioning in Families with Children with Mental Retardation and Chronic Illness, Unpublished Doctorate Thesis, Georgia State University, College of Arts and Sciences. Holroyd EE (2003). Chinese cultural influences on parental caregiving obligations toward children with disabilities, Qualitative Health Research, 13(1):4-19. Johnson, SH (ed.) (1979). High risk parenting: nursing assessment and strategies for the family at risk, JB Lippincott Company, Philadelphia. Kearney PM, Griffin T (2001). Between joy and sorrow: Being a parent of a child with developmental disability, Journal of Advanced Nursing, 34 (5): Minnes P, Woodford L (2004). Mediators and moderators of well-being in ageing family caregivers of adults with intellectual disabilities, IASSID World Congress Abstracts, Journal of Intellectual Disability Research, 48:370. Neely-Barnes S, Marcenko M (2004). Predicting impact of childhood disability on families: Results from the 1995 National Health Interview Survey Disability Supplement, Mental Retardation, 42(4): Families with normal children and children with special needs, Early Child Development and Care, 175(3): Pearson JE, Sternberg A (1986). A mutual-help project for families of handicapped children, Journal of Counseling and Development, 65(4): Pelchat D, Ricard N, Bouchard JM et al. (1999). Adaptation of parents in relation to their 6-month-old infant s type of disability, Child: Care, Health and Development, 25(4): Pirimoğlu N (1996). Zihinsel Özürlü Kardeşe Sahip Olan ve Olmayan İlkokul Çocuklarının Davranış Problemlerinin Karşılaştırılarak, Annenin Kaygı Düzeyi İle Olan İlişkisinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Sarı HY, Baser G, Turan JM (2006). Experiences of mothers of children with Down Syndrome, Paediatric Nursing, 18(4): Sarısoy M (2000). Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Evlilik Uyumları, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Seltzer MM, Greenberg JS, Floyd FJ et al (2001). Life course impacts of parenting a child with a disability, American Journal on Mental Retardation, 106(3): Servonsky J, Opas SR (1987). Nursing Management of Children, Jones and Bartlett Publishers, Boston, s Stainton T, Besser H (1998). The positive impact of children with an intellectual disability on the family, Journal of Intellectual & Developmental Disability, 23(1): Tonge BJ, Einfeld SL, Gray KM et al. (2004). The family burden of emotional and behavioural problems in children with intellectual disability, IASSID Worlg Congerss Abstracts, Journal of Intellectual Disability Research, 48:370. Van Riper M (1999). Living with Down Syndrome: The family experience, Down Syndrome Quarterly, 4(1):1-7. WHO (2001). Healthy ageing adults with intellectual disabilities: summative report. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 14: (Erişim tarihi: ). Olsson MB (2004). Parents of Children with Intellectual Disabilities, Goteborgs Universitet, Unpublished Doctorate Thesis, Sweden (AAT C816832). =2&clientId=42977&RQT=309&VName=PQD (Erişim tarihi: ). Özgün O, Honig AS (2005). Parental involvement and spousal satisfaction with division of early childcare in Turkish 7

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek ve Aile Yükü

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek ve Aile Yükü Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2013, 14(2) 17-29 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek ve Aile Yükü Tuğba Sivrikaya Cumhuriyet Ortaokulu

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Mehibe AKANDERE * Meryem ACAR Gülsüm BAŞTUĞ **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Mehibe AKANDERE * Meryem ACAR Gülsüm BAŞTUĞ ** Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların am Doyumu ve suzluk Düzeylerinin İncelenmesi Investigating The Hopelessness And Life Satisfaction Levels of The Parents With Mental Disabled

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Tip 1 Diyabeti Olan Ergenlerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tip 1 Diyabeti Olan Ergenlerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri MAKALELER / Articles Tip 1 Diyabeti Olan Ergenlerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Problems in Parents of Adolescent with Type 1 Diabetes and Solutions Handan BOZTEPE1 ÖZET SUMMARY

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Tanı Anından İtibaren Ebeveynlik Deneyimleri: Farklılığı Kabullenmek

Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Tanı Anından İtibaren Ebeveynlik Deneyimleri: Farklılığı Kabullenmek Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Tanı Anından İtibaren Ebeveynlik Deneyimleri: Farklılığı Kabullenmek Özlem Ciğerli 1, Pınar Topsever 2, T. Müge Alvur 3, Süleyman Görpelioğlu 4 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? 40 DERLEME / REVIEW Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor? How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence? Nur ELÇİN BOYACIOĞLU, 1 Leyla KÜÇÜK 2 ÖZET Çocukluk

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ENGELLİ KARDEŞE SAHİP OLAN VE OLMAYAN BİREYLERİN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

OTĐZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK SAHĐBĐ ANNELERĐN DENEYĐMLERĐ

OTĐZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK SAHĐBĐ ANNELERĐN DENEYĐMLERĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Yaz-2014 Cilt:13 Sayı:50 (96-111) Summer-2014 Volume:13 Issue:50 OTĐZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz-yeterliklerinin ve Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi *

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz-yeterliklerinin ve Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi * Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı:15.-1Yıl:2013 Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz-yeterliklerinin ve Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi * Examining Psychological Symptoms and

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müge Yukay YÜKSEL** Serap Bostancı EREN*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Değişik Özür Seviyesindeki Serebral Palsili Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyleri Farklı mıdır?

Değişik Özür Seviyesindeki Serebral Palsili Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyleri Farklı mıdır? Orijinal makale Değişik Özür Seviyesindeki Serebral Palsili Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyleri Farklı mıdır? Akmer MUTLU 1, Pelin Piştav AKMEŞE 2, Mintaze Kerem GÜNEL 2 1 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ*

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ* ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ* 149 Aydan AYDIN** Onur İnan SÖNMEZ*** Öz: Bu araştırmanın amacı; 7-12 yaş zihinsel

Detaylı

KRONİK HASTALIKLI ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN YAŞADIĞI DUYGULAR

KRONİK HASTALIKLI ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN YAŞADIĞI DUYGULAR Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:12 Güz 2006 s. 95-112 KRONİK HASTALIKLI ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN YAŞADIĞI DUYGULAR Gönül KARAKAVAK 1 Yüksel ÇIRAK 2 Özet Bu araştırmanın amacı, kronik hastalıklı çocuğu

Detaylı

İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü

İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü 80 DERLEME / REVIEW İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü The Effects of Infertility on Women s Mental Health and Role of Psychiatric Nursing Aysel KARACA, 1

Detaylı

The Journal of Current Pediatrics

The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics DERLEME REVIEW Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine

Detaylı

Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi

Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi DEUHYO ED 2010, 3 (2),102-107 Ebeveyn Programı Değerlendirme Rehberi 102 Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi Burcu Arkan * Besti Üstün ** Özet CIPP (Context, Input, Process, Product) Modeli

Detaylı

sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu

sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu KANSERLİ ÇOCUK OKULA GİDEBİLİR Mİ? AYFER ELÇİGİL* ÖZ Tıbbi tedavi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, kanser tanısı alıp yaşayan çocuk sayısı her yıl artmaktadır. Kanserli çocuklar hastalık ve tedaviye

Detaylı

Otistik Çocuğa Sahip Annelerin. Çocuklarının Devam Ettiği Rehabilitasyon Merkezlerinden. Beklentilerinin ve Önerilerinin Belirlenmesi

Otistik Çocuğa Sahip Annelerin. Çocuklarının Devam Ettiği Rehabilitasyon Merkezlerinden. Beklentilerinin ve Önerilerinin Belirlenmesi www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 124-153. Otistik Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Devam Ettiği Rehabilitasyon Merkezlerinden Beklentilerinin ve Önerilerinin

Detaylı

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 99-114 Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi Arzu ÖZYÜREK

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı