Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz / 2. Baský

4 Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Giriþ kodlarý Baþlarken Tuþlar ve konektörler Bekleme modu ve önemli göstergeler SIM kart ve bataryanýn takýlmasý SIM kartý çýkarma Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Paylaþýlan hafýza Kapaklarý deðiþtirme Taþýma kordonunu takma Menüyü kullanma Menü iþlevlerine eriþme Menü iþlevlerinin listesi Arama iþlevleri ve rehber Temel arama iþlevleri Arama yapma Son aranan numarayý tekrar arama Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Hýzlý arama Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Arama bekletme servisi Telesekreter Arama kaydý Cevapsýz aramalar ve arayan numaralar Aranan numaralar Son arama listelerini sil Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Konferans aramasý yapma Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Arama ayarlarý Sesle arama Ses etiketi ekleme Ses etiketi kullanarak arama yapma Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Rehber Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekle) Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Rehberde isim arama Ýsimleri, numaralarý veya metin öðelerini düzeltme Ýsim ve numara silme Rehberleri kopyalama Kartvizit gönderme ve alma Rehber ayarlarýný seçme Servis numaralarý Tercihler ve zil sesleri Tercihler Zil sesleri Ýsme göre zil sesi Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 4. Kisa mesajlar ve multimedya mesajlarý Kisa mesajlar yazma ve gönderme Kisa mesaj gönderme seçenekleri Yazý yazma Akýllý metin giriþini açýk veya kapalý olarak ayarlama Akýllý metin giriþini kullanma Birleþik sözcükleri yazma Normal metin giriþini kullanma Yazi yazma ipuçlarý E-posta yazma ve gönderme Þablonlar Mesaja veya e-postaya metin þablonu ekleme Kýsa mesaja resimli þablon ekleme Mesaj veya e-posta okuma ve yanýtlama Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri Klasörlerim ve Arþiv klasörü Metin mesajlarýný silme Sohbet Kisa mesaj ayarlarý Bilgi mesajlarý Servis komutu yazýmý Multimedya mesajlarý Multimedya mesajý yazma ve gönderme Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayýtlý ve Gönderilmiþ öðeler klasörleri Multimedya mesajý ayarlarý Galeri Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 5. WAP servisleri Cep telefonunu bir WAP servisi için ayarlama Kisa mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile girme Seçili veri taþýyýcý GSM verisi olduðunda Seçili veri taþýyýcý GPRS olduðunda WAP servisiyle baðlantý kurma WAP servisi sayfalarýný tarama Cep telefonunun tuþlarýný kullanmayla ilgili genel kurallar WAP doðrudan arama WAP baðlantýsýný kesme WAP tarayýcýsý görünüm ayarlarý Ýndirme ayarlarý Yer imleri Yer imi alma Servis gelen k Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarlama Önbellek Tarayýcý güvenliði Güvenlik modülü Sertifikalar Dijital imza Ýmza PIN kodu M-cüzdan Kiþisel kart bilgilerini kaydetme ve deðiþtirme Kiþisel notlar M-cüzdan ayarlarý M-cüzdan ile yaptýðýnýz satýn alma iþlemlerinde ödeme yapmaya iliþkin kurallar Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 6. Ayarlar Saat ve tarih ayarlarý Saat ayarlarý Tarih ayarlarý Tarihi ve saati otomatik güncelleme Telefon ayarlarý Dil Tuþ kilidi ayarlarý Hücre bilgi ekraný Açýlýþ notu Þebeke seçimi SIM hizmeti iþlemini onayla Yardým metni Baþlama sesi Ekran ayarlarý Duvar kaðýdý Renk düzenleri Operatör logosu Ekran koruyucu Aksesuar ayarlarý Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýna geri dön Diðer özellikler Ajanda Takvim notu oluþturma Bir not için telefon alarmý etkinleþtiðinde Çalar saat Hesaplamalar Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Para birimi dönüþtürme iþlemi yapma Kronometre Zaman ve ara derece Tur zamanlarý Süreleri görüntüleme ve silme Geri sayým sayacý Oyunlar Oyun baþlatma Oyun servisleri ve oyun ayarlarý Uygulamalar Uygulama baþlatma Uygulama veya uygulama grubuna ait diðer seçenekler: Uygulama indirme Uygulamalar için hafýza durumu SIM hizmetleri Batarya özellikleri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Dualbant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynaklarý ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. etiketini, satýþ paketindeki Club Nokia davetiyesine yapýþtýrýn. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. Giriþ kodlarý Güvenlik kodu (5 basamaklý): Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Güvenlik kodu üretici tarafýndan olarak ayarlanmýþtýr. Ayarlar menüsünde kodu deðiþtirin (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 102). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Telefonu, kodu soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 102. PIN kodu (4-8 haneli): Kiþisel Tanýmlama Numarasý (PIN) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilir. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 102. PIN2 kodu (4-8 haneli): SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçlarý gibi bazý iþlevlere girilmesi için gereklidir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): Kiþisel Blokaj Açma Anahtarý (PUK) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Bloke edilen bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için PUK2 kodu gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýsýna baþvurun. Engelleme þifresi: Kýsýtlama þifresi, Arama engelleme servisi kullanýlýrken gerekir; bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 102. Þifre servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 1. Baþlarken Tuþlar ve konektörler 1. Açma/kapatma tuþu, Telefonunuzu açar ve kapatýr. Telefon rehberi veya menü iþlevlerindeyken veya tuþ takýmý kilitli olduðunda, açma kapatma tuþuna kýsa süreyle basmak, ekran ýþýðýnýn yaklaþýk 15 saniye süreyle saðlar. 2. Seçim tuþlarý, ve Tuþlarýn iþlevleri, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen kýlavuz metne baðlýdýr; örneðin, bekleme modunda Menü ve Ýsimler. 3. Ýlerleme tuþlarý, ve Ýsimler, telefon numaralarý, menüler veya ayarlar arasýnda ilerlemenizi saðlar. Arama sýrasýnda kulaklýk ses düzeyini de ayarlar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 4. etkin aramayý bitirir. Herhangi bir iþlevden çýkar. Bazý iþlevler için tuþa birden fazla basmak gerekebilir. 5. telefon numaralarýný çevirir ve gelen aramalarý cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numarayý görüntüler sayý ve harf girmenizi saðlar. tuþunu basýlý tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz. ve, farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr (tuþ takýmýný kilitleme gibi). Bekleme modu ve önemli göstergeler Telefon, kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan karakter girilmediðinde, bekleme modundadýr. Menü ve Ýsimler bekleme modundaki seçim tuþlarýdýr. xxxxxx Telefonunuzun kullanýlmakta olduðu hücresel þebekeyi gösterir. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Bir veya birkaç kýsa veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: Kisa mesajlar ve multimedya mesajlarý, sayfa 56. Bir veya birkaç multimedya mesajý aldýnýz. Bkz: Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama, sayfa 71. Bir veya birkaç sesli mesaj aldýnýz. Bkz: Telesekreter, sayfa 38. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 22. Gelen arama bildirimi Kapalý ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak ayarlandýðýnda, telefon çalmaz. Bkz: Zil sesleri, sayfa 54. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat, sayfa 106. Geri sayým sayacý çalýþýyor. Bkz: Geri sayým sayacý, sayfa 110. Arka planda kronometre çalýþýyor. Bkz: Kronometre, sayfa 108. Tüm aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr, Tüm sesli aramalarý aktar. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi, ikinci hattýnýzýnki ise olur. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 43. Aramalar dahili kullanýcý grubu ile sýnýrlýdýr (þebeke servisi). Bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 102. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 SIM kart ve bataryanýn takýlmasý Tüm minyatür SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kartý ve baðlantý noktalarý çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce, daima telefonu kapatýn, sonra bataryayý çýkarýn. 1. Telefonu arka kýsmý size dönük olacak þekilde tutarken, serbest býrakma düðmesine basýn. Telefonun arka kapaðýný ok yönünde kaydýrýp kaldýrarak çýkarýn. 2. Önce alt tarafý olmak üzere, bataryayý kaldýrarak telefondan çýkarýn. 3. SIM kartý telefona takýn. SIM kartýn doðru yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn renkli baðlantý noktalarýnýn aþaðý baktýðýndan emin olun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 4. Bataryayý yerine takýn. 5. Arka kapaðý yerine takýn. Kapaðýn yan taraflarýndaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduðundan emin olun. SIM kartý çýkarma SIM kartý telefonunuzdan çýkarmanýz gerekiyorsa, önce arka kapaðý ve bataryayý çýkarýn; SIM kart tutucusunu aþaðý bastýrýp SIM kartý yavaþça telefonun üst tarafýna doðru itin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Bataryayý þarj etme 1. Þarj cihazý kablosunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Batarya tamamen boþalýrsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu þarj cihazýna baðlýyken de kullanabilirsiniz. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin, ACP-7 þarj cihazýyla BLC-2 bataryasýnýn þarj edilmesi yaklaþýk 3 saat 45 dakika sürer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Telefonu açma ve kapatma Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun,. SIM kartýn doðru yerleþtirilmiþ olmasýna karþýn yine de SIM'i takýn mesajý görüntüleniyorsa, þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýza baþvurmanýz gerekir. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarýný desteklemediðinden, kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. Telefon PIN kodu girilmesini isterse, kodu girin (**** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Güvenlik ayarlarý bölümü, PIN kodunun sorulmasý, sayfa 102 ve Giriþ kodlarý sayfa 13. Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, kodu girin (***** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý, sayfa 13. Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefon tuþlarýna (örneðin çantanýzdayken) yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Tuþ takýmýný kilitleme Bekleme modunda, tuþ takýmýný kilitlemek için önce Menü tuþuna ve ardýndan 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitli iken, ekranýn üst tarafýnda simgesi görüntülenir. Tuþ takýmý kilidini açma Tuþ takýmý kilidini açmak için önce Tuþ aç tuþuna, sonra 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ kilidi devredeyken Gelen aramayý cevaplandýrmak için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal þekilde kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ kilidi Tuþ takýmýný, belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: Tuþ kilidi ayarlarý, sayfa 97. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 112 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Paylaþýlan hafýza Paylaþýlan hafýza, bu telefonun aþaðýdaki özellikleri tarafýndan kullanýlýr: rehber, metin ve multimedya mesajlarý, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapýlacaklar listesi, Java oyunlarý ve uygulamalarý. Bu özelliklerden herhangi birinin kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan tüm özellikler için kullanýlabilir hafýza miktarýný düþürebilir. Bu durum, (bazý özellikler için diðer özelliklerle paylaþýlan hafýza miktarýnýn yaný sýra belirli miktarda özel hafýza ayrýlmýþ olsa da) özelliklerden herhangi biri yoðun þekilde kullanýldýðýnda görülebilir. Örneðin, çok sayýda görüntünün veya java uygulamasýnýn kaydedilmesi, paylaþýlan hafýzanýn tümünün kullanýlmasýna neden olabilir ve telefon hafýzanýn dolduðunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, hafýzayý paylaþan özelliklerde kaydedilmiþ bilgilerin veya giriþlerin bir kýsmýný silin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Kapaklarý deðiþtirme Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için telefonu arka tarafý size bakacak biçimde tutup, arka kapak serbest býrakma düðmesine basýn ve iterek kapaðý telefondan ayýrýn. Bkz: SIM kart ve bataryanýn takýlmasý, sayfa Alt tarafýndan baþlayarak, telefonun ön kapaðýný yavaþça çekin. 3. Gerekiyorsa, yeni ön kapakta tuþ takýmýný deðiþtirin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 4. Ön kapaðý yerine takmak için telefonun alt kýsmýyla ön kapaðýn alt kýsmýný hizalayýn ve telefonu kapaða doðru yavaþça bastýrýn. Kapaðýn yan taraflarýndaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduðundan ve kapaðýn yerine yerleþtiðinden emin olun. 5. Telefonun arka kapaðýný takmak için, arka kapaðý ön kapaðýn kilit dillerine yönlendirin ve arka kapaðý, yerine yerleþene kadar kaydýrýn. Bkz: SIM kart ve bataryanýn takýlmasý, sayfa 18. Taþýma kordonunu takma 1. Ön ve arka kapaklarý çýkarýn, bkz: Kapaklarý deðiþtirme, sayfa Açma/kapatma tuþunu þekilde gösterildiði gibi kenarýndan kaldýrýn. Açma/kapatma düðmesini tümüyle de çýkarabilirsiniz, ancak bu durumda kaybetmemeye özen gösterin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Taþýma kordonunu þekilde gösterildiði biçimde baðlayýp sýkýn. 3. Açma/kapatma düðmesini yerine bastýrýn. Yerine tam olarak yerleþtiðinden emin olun. 4. Ön ve arka kapaklarý yeniden takýn, bkz: Kapaklarý deðiþtirme, sayfa 24. Menüyü kullanma Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlev yelpazesi sunar. Menü iþlevlerinin bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardým metinlerini etkinleþtirmek için; bkz: Yardým metni, sayfa 99. Yardým metnini görüntülemek için istediðiniz menü iþlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardým metninden çýkmak için Geri tuþuna basýn. Menü iþlevlerine eriþme Ýlerleyerek 1. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. 2. Menü içinde ilerleyip örneðin Seç tuþuna basarak Ayarlar seçeneðini seçin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediðiniz alt menüyü seçin; örneðin Arama ayarlarý. 4. Seçilen alt menü altýnda da alt menüler varsa 3. adýmý tekrarlayýn. Bir sonraki alt menüyü seçin, örneðin, Herhangi bir tuþla cevap. 5. Ýstediðiniz ayarý seçin. 6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna, menüden çýkmak için Çýk tuþuna basýn. Kýsayollarý kullanarak Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve bunlara, ilgili kýsayol numaralarýný kullanarak eriþebilirsiniz. Kýsayol numarasý ekranýn sað üst köþesinde bulunur. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn; iki saniye içinde eriþmek istediðiniz menü iþlevinin dizin numarasý tuþuna eriþirsiniz. Örneðin, Herhangi bir tuþla cevap özelliðini Açýk olarak ayarlamak için Menü,,, ve tuþlarýna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Menü iþlevlerinin listesi 1. Rehber 1. Bul 2. Ýsim ekle 3. Ýsmi düzelt 4. Sil 5. Kopyala 6. Numara ekle 7. Ayarlar 1. Kullanýlan hafýza 2. Rehber görünümü 3. Hafýza durumu 8. Hýzlý aramalar 9. Ses etiketleri 10.Servis no.'larý 1 11.Kendi no.'larým 2 2. Mesajlar 1. Metin mesajlarý 1. Mesaj oluþtur 2. Gelen kutusu 3. E-posta oluþtur 4. Gönderilmiþ öðeler 1. Sadece þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz desteklerse görüntülenebilir. 2. þebeke servisi Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 5. Arþiv 6. Þablonlar 7. Klasörlerim 8. Mesajlarý sil 1. Tüm mesajlar 2. Gelen kutusu 3. Gönderilmiþ öðeler 4. Arþiv 2. Multimed. msj. 1. Mesaj oluþtur 2. Gelen kutusu 3. Giden kutusu 4. Gönderilmiþ öðeler 5. Kayýtlý öðeler 6. Mesajlarý sil 3. Sohbet 4. Sesli mesajlar 1. Sesli mesajlarýn dinlenmesi 2. Telesekreter numarasý 5. Bilgi mesajlarý 6. Mesaj ayarlarý 1. Metin mesajlarý 2. Multimed. msj. 3. Diðer ayarlar 7. Servis komutu yazýmý Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 3. Arama kaydý 1. Cevapsýz aramalar 2. Arayan numaralar 3. Aranan numaralar 4. Son arama listelerini sil 1. Tümü 2. Cevapsýzlar 3. Gelenler 4. Arananlar 5. Arama süresi 1. Son aramanýn süresi 2. Gelen aramalar süresi 3. Yapýlan aramalarýn süresi 4. Tüm aramalarýn süresi 5. Zaman sayaçlarýný sýfýrla 6. Arama ücretleri 1. Son arama kontörü 2. Tüm arama kontörleri 3. Arama ücreti ayarlarý 7. GPRS veri sayacý 1. Son oturumda gönderilen veri 2. Son oturumda alýnan veri 3. Gönderilen verilerin toplamý 4. Alýnan verilerin toplamý 5. Veri sayaçlarýný sýfýrla Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 8. GPRS baðlantýsý zaman sayacý 1. Son oturumun süresi 2. Oturumlarýn toplam süresi 3. Zaman sayaçlarýný sýfýrla 9. Mesaj sayacý 4. Zil sesleri 1. Zil ses ayarlarý 1. Gelen arama bildirimi 2. Zil sesi tonu 3. Zil sesi seviyesi 4. Titreþimle bildirim 5. Mesaj bildirim sesi 6. Tuþ sesi 7. Uyarý sesi 2. Zil sesi servisi 5. Tercihler 1. Genel 1. Etkinleþtir 2. Uyarla 3. Zamanlý 2. Sessiz 3. Tek bip 4. Yüksek ses 5. Stilim 1 6. Stilim 2 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 6. Ayarlar 1. Saat ve tarih ayarlarý 1. Saat 2. Tarih 3. Tarihi/saati otomatik güncelle 1 2. Arama ayarlarý 1. Arama aktarma 2. Herhangi bir tuþla cevap 3. Otomatik tekrar arama 4. Hýzlý arama 5. Arama bekletme servisi 6. Arama sonrasý özeti 7. Arayan kimliðimi gönder 8.Yapýlan aramalar için tel. hattý 1 3. Telefon ayarlarý 1. Dil 2. Otomatik tuþ kilidi 3. Hücre bilgi ekraný 4. Açýlýþ notu 5. Þebeke seçimi 6. SIM hizmeti iþlemleri onayý 7. Yardým metni 8. Baþlama tonu 4. Ekran ayarlarý 1. Duvar kaðýdý 1. þebeke servisi Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 2. Renk düzenleri 3. Operatör logosu 1 4. Ekran koruyucu zaman aþýmý 5. Aksesuar ayarlarý 2 1. Kulaklýk 2. Ahizesiz 3. Ýþitme cihazý 6. Güvenlik ayarl. 1. PIN kodunun sorulmasý 2. Arama engelleme servisi 3. Sabit arama 4. Dahili kullanýcý grubu 5. Güvenlik seviyesi 6. Giriþ kodlarýný deðiþtir 7. Fabrika ayarlarýna geri dön 7. Galeri 1. Klasörleri göst. 2. Klasör ekle 3. Klasörü sil 4. Klasöre ad ver 5. Galeri servis. 1. Servis saðlayýcýlardan hiç logo sipariþ etmediyseniz operatör logosunun sönük durumda olacaðýný unutmayýn. 2. Sadece aksesuar kullanýldýðýnda görüntülenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 8. Oyunlar 1. Oyun seç 2. Oyun servisleri 3. Hafýza 4. Ayarlar 1. Sesler 2. Aydýnlatma 3. Titreþim 4. Oyun kontrolü 9. Ajanda 1. Çalar saat 2. Takvim 10. Uygulamalar 1. Uygulama seç 2. Uygu. servisleri 3. Hafýza 11. Ekstra 1. Hesaplamalar 2. Geri sayým sayacý 3. Kronometre Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 12. Servisler 1. Ana sayfa 2. Yer imleri 3. Servis gelen k. 4. Ayarlar 1. Etkin servis ayarlarý 2. Etkin servis ayarlarýný düzenle 3. Görünüm ayarlarý 4. Çerez ayarlarý 5. Sertifikalar 6. Güvenlik modülü ayarlarý 7. Servis gelen kutusu ayarlarý 5. Adrese git 6. Önbelleði boþalt 13. SIM hizmeti 1 1. Yalnýzca SIM kart destekliyorsa görüntülenir. Ýsim ve içerik SIM karta baðlý olarak deðiþir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 2. Arama iþlevleri ve rehber Temel arama iþlevleri Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Ekrandaki numarayý düzenlemek için tuþuna basýn veya imleci hareket ettirmek için tuþuna basarak imlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Uluslararasý aramalarda, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce tuþuna iki kez basýp ardýndan da sýrasýyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama giriþimini iptal etmek için veya Kapat tuþuna basýn. Rehberi kullanarak arama yapma 1. Bkz: Rehberde isim arama, sayfa Ekranda görüntülenen numarayý aramak için tuþuna basýn. Son aranan numarayý tekrar arama Bekleme modunda, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en son 20 numaranýn listesini görüntülemek için tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin ve tuþuna basarak numarayý arayýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna, aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý reddetmek için tuþuna basýn. Sessiz tuþuna basarsanýz, yalnýzca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayý cevaplayýn veya reddedin. Ýpucu: Aramalarý aktarmak için (örneðin, telesekreterinize) Meþgulse aktar iþlevi etkinleþtirilmiþse, reddedilen arama da aktarýlýr. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 43. Hýzlý arama Ýsimler veya Menü tuþlarýndan birine ve Rehber tuþuna basýp Hýzlý aramalar seçeneðini seçin. Ýstediðiniz hýzlý arama tuþ numarasýna ilerleyin. Ata, ardýndan da Bul tuþuna basýn. Önce bu tuþa atamak istediðiniz ismi, sonra da numarayý seçin. Tuþa daha önce bir numara atanmýþsa, Seçenek tuþuna basýp, atanan numarayý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir veya silebilirsiniz. Atanan hýzlý arama numarasýný aþaðýdaki yöntemlerle arayabilirsiniz: Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan tuþuna basýn. Hýzlý arama etkinse, hýzlý arama tuþuna basýn ve arama baþlayýncaya kadar basýlý tutun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Arama bekletme servisi Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirdiyseniz, görüþmeniz sürerken gelen bir aramayý cevaplayabilirsiniz; bkz: Arama ayarlarý, sayfa 43. Görüþme sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Telesekreter Telesekreter bir þebeke servisidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranýzý öðrenmek için, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Þebeke tarafýndan destekleniyorsa, simgesi yeni sesli mesajlar olduðunu gösterir. Telesekreter numaranýzý ayarlama 1. Menü tuþuna basýn, Mesajlar ve Sesli mesajlar seçeneðini seçin 2. Telesekreter numarasý seçeneðini seçin. 3. Telesekreter numaranýzý girin ve kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. Telesekreterinizi arama 1. Bekleme modunda, tuþuna basýlý tutun. 2. Telefon telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girip Tamam tuþuna basýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 Arama kaydý Telefon, yaklaþýk görüþme süresi ve görüþme ücretinin yaný sýra cevapsýz, gelen, aranan numaralarý da kaydeder. Telefon, cevapsýz ve arayan numaralarý, yalnýzca þebekenin bu iþlevleri desteklemesi, telefonun açýk olmasý ve þebeke servis alaný içinde olmasý halinde kaydeder. Cevapsýz aramalar, Alýnan aramalar ve Aranan no.'lar menülerinde Seçenek tuþuna bastýðýnýzda, aramanýn tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasýný düzeltebilir veya listeden silebilir, numarayý rehbere kaydedebilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz. Cevapsýz aramalar ve arayan numaralar Sizi aramayý deneyen son on telefon numarasýnýn listesini görüntülemek için (þebeke servisi), Menü tuþuna basýp Arama kaydý ve Cevapsýz aramalar seçeneðini belirleyin. Ýpucu: Cevapsýz aramalar ile ilgili bir not görüntülendiðinde, Listele tuþuna basarak telefon numaralarý listesine ulaþabilirsiniz. Aramak istediðiniz numaraya ilerleyip tuþuna basýn. Sizi arayan son on telefon numarasýnýn listesini görüntülemek için (þebeke servisi), Menü tuþuna basýp Arama kaydý ve Arayan numaralar seçeneðini belirleyin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1 Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu 9238200 Sayý 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu 9232901 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-59 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Kullaným Kýlavuzu 9235405 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, RM-14 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu 9248570 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-189 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu 9250185 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9253724 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-97 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu 9236484 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu Baský TR

Kullaným kýlavuzu Baský TR Kullaným kýlavuzu 9237227 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-13 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6260 Kullaným Kýlavuzun Baský

Nokia 6260 Kullaným Kýlavuzun Baský Nokia 6260 Kullaným Kýlavuzun 9231834 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-25 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı