Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var"

Transkript

1 "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz Türkiye projesi Türkiye'yi yeme, deðersizleþtirme projesidir. Amerika'nýn, emperyalizmin, Siyonizmin, Ortadoðu'nun ve dünyanýn geliþen dört ekonomisinden birisi olan Türkiye'den duyulan rahatsýzlýktýr. Onun için bu oyuna karþý uyanýk olmak bu milletin boynunun borcudur. Memur Sen olarak amacýmýz sadece ücret politikacýlýðý yapmak deðildir. Amacýmýz dava adamý olmaktýr. Ücret araçtýr" dedi. TE Bakkallar Odasý Baþkan adayý Vahap Akyol: "Hedefimiz bakkallar birliðini gerçekleþtirmektir" Hiçbir zamanda demek istemediðim bir þeyi demek geliyor içimden. Yoksa Doktor Ýkbal gibi, Hazreti Piri Muðan gibi, tel'ine, bedduaya "amin" dememek, onlarý etmemek genel þiarýmýzdýr. Fakat eðer hakikaten bu olumsuz þeylerin üzerine giden arkadaþlar, kimse onlar tanýmýyorum, binde birini bile tanýmýyorum. 3 TE ARALIK 0 SALI 0 KURUÞ "Sarýkamýþ þehitlerini unutmayacaðýz" Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Sarýkamýþ harekatanýn yýl dönümü nedeniyle açýklama yaptý. Açýklamasýna "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan bir tanesi olan Sarýkamýþ harekatýnýn 99. seneyi devriyesinde Türk milleteninin inandýðý deðerler uðruna neler yapabileceðinin tüm iç ve dýþ... DE Kadýn Giriþimciler KTML öðrencileri ile bir araya geldi Araþtýrmacý Yazar Mehmet Çetin Mehmet Akif Ersoy'un Türk ve Ýslam Dünyasýnda etkisinin çok büyük olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Ölüm Yýldönümünde Mehmet Akif Ersoy" baþlýklý panele konuþmacý olarak katýlan Mehmet Çetin, "Bugüne kadar sayýsýz paneller makaleler kitaplar ve daha pek çok Mehmet Akif'i anlattý. 9 DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler (KGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya geldiler.tobb KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, TSO Meclis Üyesi Fatma Er ve Ýcra Komitesi Üyesi Yüksel Kavukçu, KTML öðrencileri ile yaptýklarý sohbette, eðitime ve kiþisel geliþime son derece önem vermeleri gerektiði konusunda uyarýlarda bulundular. TE Milletvekili Baðcý'dan Ýmam Hatip açýklamasý Hitit ile Hamamatsu Üniversiteleri iþbirliði yapacak Ýnþasýna 009 yýlýnda baþlanan Meydan Caminde çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. Kaba inþaatý tamamlanan camiide dünden itibaren taþ kaplamalarda döþenmeye baþladý. Ýki minaresi bitirilen caminin üçüncü minaresi de boya aþamasýna geldi. Meydan Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetimi düzenlediði basýn toplantýsýnda inþaatta gelinen son nokta hakkýnda bilgi verdiler. TE Gazeteciler emniyet genelgesini protesto edecek Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na baðlý basýn meslek örgütleri, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan genelge ile Türkiye genelinde basýn mensuplarýnýn emniyete giriþinin yasaklanmasý kararýný protesto etmek amacýyla, illerindeki Emniyet Müdürlüðü önünde ortak basýn açýklamasý yaparak, kalemlerini býrakacaklar. 3 TE Lek'ten Milletvekili Baðcý'ya Halk Bankasý sorusu MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Halk Bankasý operasyonu ile ilgili Milletvekili Cahit Baðcý'ya tepki gösterdi. Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'ýn verdiði ifade çerçevesinde evinde ayakkabý kutularýnda çýkan ve Osmancýk'a yeni bir Ýmam Hatip Lisesi yaptýrýlmasý için toplanan paralardan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn bilgisi olduðunu ifade ettiðini öne süren Ýsmail Lek, "Baðcý'nýn bu ifadeye cevap vermesi gerekmektedir. 3 TE Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn ifade tutanaklarýnda isminin geçtiði iddialarý ile ilgili açýklamada bulundu. Cahit Baðcý'nýn konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: 3 TE Mesleki Eðitim Merkezine kayýtlar baþlýyor TE 17 Aralýk soruþturmasýnda flaþ geliþme ÝSTÝHBARAT ÞUBE MÜDÜRÜ ÝFADEYE ÇAÐRILDI Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasýnda tutuklanan þüpheli Reza Zarrab hakkýnda çalýþma yapan mali polis ekiplerini takip ettirdiði belirtilen DA

2 ARALIK 0 SALI HABER Þirketlere hacker saldýrýsý uyarýsý! Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada þirketler hacker saldýrýlarýna karþý uyarýldý. Son zamanlarda ülke genelinde ve Çorum'da bazý hacker gruplarýnýn þirket veri tabanlarýna saldýrýlar yaptýðýnýn tespit edildiðinin belirtildiði açýklamada, "Hackerlar tarafýndan þirketlerin sunucu bilgisayarlarýna gönderilen linkleri kullanýcýnýn açmasý saðlanarak virüs gönderildiði, gönderilen bu virüsler sayesinde þirketlerin ticari faaliyetlerinin takip edildiði, ayrýca sunucu bilgisayarlarýnda firma kullanýcýsý tarafýndan oluþturulan þifrelerin kolayca tahmin edilebilecek karakterlerden oluþturulmasý sayesinde, þifrelerin kýrýlmasý suretiyle veri tabanlarýnýn ele geçirildiði, her iki yöntemle ele geçirilen verilerin þifrelenip bu verilerin Ýadesi karþýlýðýnda yüksek miktarlarda para talebinde bulunulduðu ve bu tür olaylarýn her geçen gün arttýðý görülmektedir" denildi. Açýklamada firmalarýn bu konuda maðdur olmamalarý için almalarý gereken tedbirler þu þekilde sýralandý: "Veri tabanlarýnýn bulunduðu bilgisayarlarýn sýk sýk yedeklemeleri yapýlmalý. Firewall (güvenlik cihazý) kurularak dýþarýdan gelebilecek siber saldýrýlara karþý koruma Saðlanmalý. Þifrelemelerin kolayca tahmin edilebilecek sadece rakamlardan veya kullanýcý ismi ile ayný ve tek kelimeden oluþan isimlerden (admin, q1we3, muhasebe, 133, pilot, 0, doðum tarihi, depo vb.) oluþturulmalý. Bilgisayarlarda lisanslý güncel iþletim sistemi ve antivirüs programlarý kullanýlmalý. Kullanýcýlar ekranda gördüðü her linki açmamalý." Açýklamada vatandaþlarýn belirtilen olay ve benzerleri ile karþýlaþýlmasý durumunda, 1 polis imdat telefonuna bilgi vermeleri veya Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüne müracaat etmeleri istendi. Ýmsâk : 0:07 Güneþ : 0:3 Ýþrak 07:9 Öðle : 11:0 Ýkindi : 1:11 Akþam : 1:9 Yatsý : 18:01 AJANDA Ay, 31 Gün,. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde güneþe doðru dönen kimse,kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Günün Þiiri BURSA'DA ZAMAN ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 1:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Hitit Üniversitesi Ýstanbul'da tanýtýldý Türkiye'nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlan Hitit Üniversitesi, Ýstanbul Kongre Merkezinde gerçekleþtirilen "Educaturk Ýstanbul Yükseköðretim Fuarý"nda öðrencilerle buluþtu. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Prof. Dr. Ferit Uslu, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken Hitit Üniversitesi, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden Yýl: 9 Sayý: 1 ARALIK 0 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi.hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine Mersin'de düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Yýlmaz MERT "Sarýkamýþ þehitlerini unutmayacaðýz" Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Sarýkamýþ harekatanýn yýl dönümü nedeniyle açýklama yaptý. Açýklamasýna "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan bir tanesi olan Sarýkamýþ harekatýnýn 99. seneyi devriyesinde Türk milleteninin inandýðý deðerler uðruna neler yapabileceðinin tüm iç ve dýþ iþbirlikçilere hatýrlatmasý baðlamýnda bir kez daha aziz þehitlerimize cenabý Allah tan rahmet diliyorum" diyerek açýklamasýna baþlayan Sami Çam, "Sarýkamýþ harekatý yalnýzca doðu cephesinin veya Ruslara karþý 1.Dünya savaþý ortamýnda yapýlmýþ basit bir harekat deðildir. Sarýkamýþ Türk milletinin azmini, cesaretinin, ufkunun, inancýnýn, yoklular içerisinde vatan savunmasýnýn nasýl ve ne þarlarda yapýldýðýnýn dünyaya vermiþ olduðu mesajýn ve inancýn harekatýdýr. Bu harekat öyle bir harekattýr ki Ýzmir cezaevinden, Sinop cezaevine, Yemen cephesinden yazlýk giyecekleri ile Sarýkamýþ koþan Ilgýnlý Ali'den, donmamak için baþ parmaðýný kesen avucunun içinde sýkan Ýstanbul'daki niþanlýsýnýn avucunda kýna olan kehribar gözlü subayýna ve vatanýn dört biryanýndan toplanan inanmýþ Türk milletinin yiðit evlatlarýnýn yazdýðý bir destandýr Sarýkamýþ. Sarýkamýþ'ta kar altýnda Millet olunmuþtur" dedi. Çam açýklamasýna þöyle devam etti: "Sarýkamýþ anlamak Sarýkamýþ'ýn maddi sonuçlarýný deðerlendirmek onlara anlam yüklemek ve Sarýkamýþ'ý bugünün þartlarýnda deðerlendirmek yanlýþ sonuçlara götürür. Tarihi kendi içerisinde kendi zaman diliminde kendi þartlarý içerisinde deðerlendirmekte faydalý olacaktýr. Bu sebepten bizler Sarýkamýþ'ýn manasýna, ne ifade ettiðine bu topraklarýn birliðine, beraberliðine nasýl bir katký saðladýðýna, bugün farklýlaþtýrmak istenen milletimizin nasýl birlik içerisine tek vücut halinde inandýðý deðerler için karlar altýnda birebirine sarýlmasý noktasýnda bakmalýyýz. Çünkü milletimizin 99 yýl sonra dahi her zaman kendisine lazým olmasý gereken birlik ve beraberlik duygusunu yitirmeden ülkesine ve milletine sahip çýkma arzusunu geçmiþine bakarak, ecdadýn yaptýklarýna bakýp bugüne yormalý ve geleceðin inþasý için bizlere tarihimiz yol göstermelidir. Sarýkamýþ'tan, Çanakkale'den ders almalýyýz. Bu topraklarý bizlere vatan yapanlar geride yetimlerini, aðlayan analarýný, eþlerini, tüm sevdiklerini geride býrakarak þehit oldular. Onlarý aziz þehitlerimizi anmak onlara Fatiha göndermek bugünün tüm Türk evlatlarýnýn boynunun borcudur. Onlar vatan için kurþun yiyerek, donanarak þehit düþenler, bizlerde vatanýn hazýr ekmeðini yiyenler. Yediðimiz her lokmada onlarýn haklarýný unutmamak gerektiðini bilmeliyiz." Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Devleti idare edenler, sorumluk sahipleri, iktidar sahipleri her kim yanlýþ yaparsa unutmamalýdýr ki bu þehitlerin elleri her iki cihan da yakanýzdan tutacaktýr. Bir kez daha Sarýkamýþ da Allahü Ekber daðlarýnda þehit düþen vatan evlatlarýný saygý ile hürmetle anýyor. Onlarýn yapmýþ olduðu kahramanlýklarý unutmayacaðýmýzý, unutturmayacaðýz beyan ediyoruz Allah onlardan razý olsun diyoruz. Mekanlarý cennet olsun." Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 8) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Bursa'da bir eski cami avlusu, Küçük þadýrvanda þakýrdýyan su; Orhan zamanýndan kalma bir duvar... Onunla bir yaþta ihtiyar çýnar Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanýn hüznü Ýçinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeþmenin serinliðinden Ovanýn yeþili göðün mavisi Ve mimarîlerin en ilâhisi. Bir zafer müjdesi burda her isim: Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim Yaþýyor sihrini geçmiþ zamanýn Hâlâ bu taþlarda gülen rüyanýn. Güvercin bakýþlý sessizlik bile Çýnlýyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüþlü bir fecrin zafer aynasý, Muradiye, sabrýn acý meyvasý, Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, Türbeler, camiler, eski bahçeler, Þanlý hikâyesi binlerce erin Sesi nabzým olmuþ hengâmelerin Nakleder yâdýný gelen geçene. Bu hayâle uyur Bursa her gece, Her þafak onunla uyanýr, güler Gümüþ aydýnlýkta serviler, güller Serin hülyasýyla çeþmelerinin. Baþýndayým sanki bir mucizenin, Su sesi ve kanat þakýrtýlarýndan Billûr bir âvize Bursa'da zaman. Ahmet Hamdi TANPINAR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,083,093 EUR,8,88 STERLiN 3,07 3, JPY YENi 0,00 0,01 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ TEL: 88 1 GAZÝ CAD. 3/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MH. CD. NO:1/C - METROPOL YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...1

3 Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Otelcilik ve Meslek Lisesi Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle 17 kiþiye iþ garantili 'aþçý yardýmcýsý', 'garson (servis eleman yard.)' ve 'kat hizmetleri elemaný' mesleklerinde açýlacak olan kurslara katýlma þansý elde etmek için baþvuru yapan 30 kiþi mülakata alýndý. Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde dün baþlayan mülakat bugünde devam edecek.17 kiþinin alýnacaðý iþ garantili ARALIK 0 SALI HABER 3 Milletvekili Baðcý'dan Ýmam Hatip açýklamasý Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn ifade tutanaklarýnda isminin geçtiði iddialarý ile ilgili açýklamada bulundu. Cahit Baðcý'nýn konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: "Bazý internet siteleri ve basýn yayýn organlarýnda Halkbank Genel Müdürü hemþerim Sayýn Süleyman Aslan'a ait olduðu iddia edilen savcýlýk sorgusu tutanaklarý yayýnlanmýþ ve tutanaklarýn bir yerinde ismimin de geçtiði iddia edilmektedir. Öncelikle ben Sayýn Aslan'ýn ifade tutanaklarýný görmedim, ismimin geçip geçmediði ve tanýklýðým hususunda bir bilgi sahibi deðilim. Ancak ben Sayýn Süleyman Aslan'ýn mezun olduðu Bakkallar Odasý Baþkan adayý Vahap Akyol: kursa 30 kiþinin müracaat ettiði öðrenildi. Sabah saatlerinde Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne giden baþvuru sahipleri, Limak Otelleri Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Ceylan'ýn da içerisinde bulunduðu mülakat salonunda seçici kurulun karþýsýna çýktýlar. Seçici kurul burada tüm adaylarla tek tek görüþerek onlarý genel bir testten geçirdiler. Kurslar ve istihdam garantili iþ hakkýnda bilgiler veren Limak Otelleri Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Ceylan, amaçlarýnýn bakir bölgelerde iþsizliði en aza indirmek olduðunu söyledi. Bu kursta baþarýlý olan çok sayýda kursuyerin Limak Oteller Grubunda istihdam edileceðini kaydeden Ceylan, bu çalýþmayý sadece Çorum'da yürüttüklerini söyledi. Çorum Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi'nin yeniden yapýlmasý yönünde bir yýlý aþkýn bir süredir Osmancýk Belediye Baþkanýmýz ve Okul Ýdaresi ile birlikte bir proje çalýþmasý içinde olduklarý konusunda bilgi sahibiyim. Sayýn Aslan 7 Aðustos 0 günü beraberinde Kaymakam ve Belediye Baþkanýn da bulunduðu bir heyetle okulu ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunmuþtur. Son olarak Ýstanbul'da bulunduðum sýrada Sayýn Aslan'a makamýnda bir ziyarette bulundum. Görüþmede Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi konusu da açýldý ve Sayýn Aslan "okul projesinin hayata geçirilmesine iliþkin çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðu"nu belirtti. Konuya iliþkin bilgim sadece bu düzeydedir. Kamuoyunun bilgisine saygý ile sunarým." "Hedefimiz bakkallar birliðini gerçekleþtirmektir" 1 Ocak 01 tarihinde Anitta Otelde saat 10.00'da yapýlacak olan 73 üyeli Bakkallar ve Bayiler Odasý seçimleri adýna yarýþacak olan 3 aday içerisinden Vahap Akyol meslektaþý Kadir Baycu ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Bakkal esnafýnýn ulusal marketler karþýsýnda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn öncelikli hedefleri olduðunu vurgulayan Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkan Ýstihdam garantili kurs için ter döktüler adayý Vahap Akyol, "Meslektaþlarýmýzýn sorunu ortadadýr. Önemli olan uçuk kaçýk olmayan gerçekçi çözüm yollarýdýr. Tüm sorunlarýn çözüm yolu birlikteliðimizden geçer. Bu birliktelik ruhu ile bakkal esnafýmýzýn tamamý birlikte ürün alýr ve ürünlerin satýþ fiyatlarý da ayný olursa ulusal olarak bilinen marketlerden daha çok raðbet görürüz. Kaldý ki ulusal marketler ya nakit ya da kredi kartý ile satýþ yaparlarken bizim meslektaþlarýmýz semtlerindeki müþterilerine hala deftere yazarak hala ürün verebilmektedirler. Bakkal esnafýnýn en önemli eksikliði tanýtým eksikliðidir. Mesleðini ifade edememe eksikliðidir. Hastanelerimiz baþta olmak üzere birçok kuruma da bakkallarýmýz ürün satýþý yapabilirler. satýþ birlikteliði ile bu projeyi de hayata geçirebiliriz. Allah nasip kýsmet ederse Oda baþkanlýðý adýna yetki verilirse bu hedefler adýna gücümüz oranýnda gayret edeceðiz" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az % 80'i Limak Oteller Grubu'nun Antalya'daki otellerinde istihdam edilecek. Kurs bitimine kadar kursiyerlere günlük 0 TL kursiyer ücreti ödenecek.uygulama eðitimi Limak Otelleri Antalya adresinde yapýlacak. Kursiyerlerin konaklama ve yemek ihtiyaçlarý Limak Otelleri tarafýndan karþýlanacak. 0 kiþilik aþçý yardýmcýsý, 7 kiþilik garson ve 0 kiþilik kat hizmetleri elemaný olmak üzere toplam 17 kiþin katýlacaðý kurslarda kurs görecek aþçý yardýmcýlýðý kursu Ocak - 19 Haziran 01, garsonluk kursu 1 Ocak-9 Haziran ve kat görevlisi kursu ise 10 Þubat-Mayýs 01 tarihleri arasýnda yapýlacak. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Halk Bankasý operasyonu ile ilgili Milletvekili Cahit Baðcý'ya tepki gösterdi. Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'ýn verdiði ifade çerçevesinde evinde ayakkabý kutularýnda çýkan ve Osmancýk'a yeni bir Ýmam Hatip Lisesi yaptýrýlmasý için toplanan paralardan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn bilgisi olduðunu ifade ettiðini öne süren Ýsmail Lek, "Baðcý'nýn bu ifadeye cevap vermesi gerekmektedir. Sayýn Baðcý,, milyon dolarla baðlantýn nedir? Acilen Çorum kamuoyunu Çorum milletvekili olarak aydýnlatýn. Çorumlu pakete muhtaç yaþarken sizler, milyon dolarla neler yapýyorsunuz. Bu paralarý kimlerden aldýnýz. Üzülerek izlemekte ve görmekteyiz ki toplum her alanda krize sokulmuþ, Baþbakan Erdoðan'ýn çizdiði pembe tablolardan ise ortada iz ve eser kalmamýþtýr. Daha da kötüsü, daha da beteri yolsuzluðun iktidarý kanser hücresi gibi sarmýþ olmasýdýr. Baþbakan Erdoðan PKK ile müzakere yapýp bölünmenin direklerini dikmekle meþgul iken, yanýnda ve yöresindekiler devleti soyup soðana çevirmekle uðraþmýþtýr. AK Parti iktidarý yolsuzluk olup çýkmýþtýr. AK Parti iktidarý gayri meþru kazanç kapýsý haline gelmiþtir. Yeri gelince kul hakkýndan, yeri gelince de haktan ve hukuktan bahsedenler heybelerini haramla doldurmuþtur. Türkiye 17 Aralýk'tan beri muhatabý iktidar olan çok ciddi yolsuzluk iddia haberleriyle çalkalanmakta ve bu iddialar gün geçtikçe göle atýlan taþ misali dalga dalga büyümektedir. Öyle isnatlar, öyle suçlamalar var ki bunlarýn birisi bile doðru ise hükümetin yerinde durmasý doðru deðildir. Görünen odur ki yolsuzluk dalgasý AK Parti Hükümeti'ni þaþkýna çevirmiþ, gaflet anýnda yakalamýþtýr. Bazý bakan çocuklarý, yandaþ iþ adamlarý, belediye baþkanlarý, bürokratlar, danýþmanlar ve bir kamu bankasý genel müdürü ilk etapta gözaltýna alýnanlar arasýndadýr. Yöneltilen suçlamalar hafife alýnacak türden deðildir. Uzun süren teknik takip ve dinleme sonucunda yolsuzluk baðlantýlarý tespit edilmiþ ve yakalanmýþtýr. Bu hadise, yakýn tarihimizin en önemli geliþmesi olup iktidarýn maskesini indirmiþtir. Söylenecek çok þey vardýr ancak þimdilik ve bu ortamda þu kadarýný ifade etmeliyim ki ortaya çýkan görüntüler, basýna yansýyan bilgi, belge ve bulgular evlerde adeta banka kuran, kasalarca para biriktiren yüzler AK Parti Hükümeti'nin eseri ve asla altýndan kalkamayacaðý vebalidir. Rüþvetçi bakanlarla ilgili ortalýkta dolaþan þayialarda kolay kolay hazmedilecek ve geçiþtirilecek bir konu deðildir. Bu iddialarýn hepsi aydýnlýða kavuþmalý, suçlular hak ettikleri cezalarý bulmalýdýr. Þayet tüm suçlamalar sübut bulursa bu durumun mutlaka bir siyasi faturasý çýkarýlmalýdýr. Bunu da adýyla, tarihiyle, kültürüyle, kimliðiyle ve varlýðýyla oynanan Türk Milleti'nden baþkasý yapmayacaktýr. Baþbakan Erdoðan en iyi savunma karþý saldýrýya geçmektir basitliðinden hareket ederek hala meselenin vahametini idrak edemediðini kanýtlamýþtýr. Hükümet, yolsuzluðun dibini boylamýþ, potansiyel suçlular dolmuþ taþmýþ, Yolsuzluk tasmasý hükümetin boynuna geçmiþ, Baþbakan; çetelerden, sermeye gruplarýndan, medyadan ve karanlýk güçlerden bahsetmektedir. MHP yýllardýr hükümeti uyarmadý mý? 'Yanlýþ yoldasýn, çýkmazdasýn, yolsuzluklarýn içindesin, etrafýn çýkarcýlarla örülüyor, haram yiyenleri kolluyorsun, ihaleye fesat karýþtýranlarý koruyorsun ey Baþbakan' diye ikaz etmedi mi? 'Kaynaklarý satmayý býrak yatýrým yap, helalden ayrýlma, milletimizin hakkýný gasp etme ey Baþbakan' diye seslenmedi mi?, 'Bu zenginlik sahte, bu büyüme hormonlu, serveti çoðalan milletimiz deðil sen ve çevren. Lek'ten Milletvekili Baðcý'ya Halk Bankasý sorusu Çarþý, pazar ve mutfak periþan, yalaný býrak gerçeðe dön' diyerek Baþbakan'a çaðrý yapmadý mý? Biz, her sözümüzde haklý çýktýk, her uyarýmýzda hedefi on ikiden vurduk. Öngörülerimizde hiç yanýlmadýk. Teþhislerimizde hiç temelsiz ve boþ çýkmadýk. Baþbakan Erdoðan hükümeti için ne dediysek doðru olduðumuz anlaþýldý. Þimdi sýra Türkiye'yi Baþbakan ve hükümetinden kurtarmaya geldi. Milli varlýklarýmýzý peþkeþ için yapýlan iþbirlikçi tutumun, tezgâh altý iliþkiler ile kirletilen siyasetin, iþportaya düþürülen diplomasinin, insanýmýzý sefalete mahkûm eden ve muhtaç hale getiren çarpýk ve sosyo ekonomik düzenin, bölücüye verilen cesaretin, Türklüðü yok sayan iffetsizliðin, milli emanetleri kundaklayan terör taþeronluðunun 7 milyonun hakkýný çarçur eden ahlaksýzlýðýn hesabýný mutlaka soracak. Türk Milleti'ni iktidara taþýyacaðýz. Bunu da haklarý gasp edilen, iki çuval kömürle bir torba makarnaya muhtaç edilen Büyük Türk Milleti'nin desteðiyle yapacaðýz. Þu asla unutulmamalýdýr ki bu ülkede iki tane gerçek vardýr. Birincisi, asaleti, onuru, þerefi ile Türk milletinin yýldýr yanýnda olan Milliyetçi Hareket Partisi, diðeri ise 11 yýldýr ülkemizi kargaþa, gerginlik, çaresizlik, yolsuzluk, hukuksuzluk, çetelere taviz veren ve onlara iþbirlikçilik yapan iktidarýn ta kendisidir. Milliyetçi Hareket olarak herkesle kucaklaþacaðýz. Kökeni ve anasýnýn dili ne olursa olsun tüm vatandaþlarýmýza dün olduðu gibi bugün ve yarýnda sarýlacaðýz. Milletimizin baþka çaresi ve çýkýþ yolu kalmamýþtýr. 30 Mart 01'teki seçimleri hesabýn baþlangýç noktasý olmasý hasebiyle tarihi bir önem ve anlam taþýmaktadýr. AK Part'nin yolsuzluk rekoru guinness rekorlar kitabýna girmelidir! Yolsuzluklarýn, hýrsýzlýklarýn, talanýn, yalanýn rekorlarýný zaten çok önceden kýrmýþlardý. Her sokak baþýnda, neredeyse her apartmanda ne yaptýklarý, nasýl kazandýklarý belli olmayan AK Parti zenginleri türedi. Ancak, bütün bunlarý unutturacak ve dünyada eþi emsali görülmemiþ ve bir daha da asla görülmeyecek bir rekora daha imza attýlar. Sadece Türk tarihinde deðil, dünya tarihinde bakaný birden yolsuzluk ve rüþvet iddiasýna muhatap olan, haklarýnda fezleke düzenlenen, çocuklarý, yakýn çalýþma ekipleri ve bürokratlarý gözaltýna alýnan bir baþka hükümet ne duyulmuþtur, ne de duyulacaktýr. Bu öyle bir rekordur ki, Cumhuriyet tarihinin bütün hýrsýzlýklarýný, yolsuzluklarýný, hortumlarýný, talanlarýný toplasanýz bu iddialara söz konusu olan büyüklüðe ulaþamamýþtýr. Bu rakamlarýn yarýsýna ulaþan, bu sicilin kilometrelerce uzaðýndan geçen hükümetler çok kýsa zamanda yok olup gittiler. Hükümet edenler ne kadar kafa karýþtýrmak ve gündemi deðiþtirmek için uðraþsalar, bu yolsuzluklarý ortaya çýkaranlarý hedefe koysalar da, bu sicille ayakta kalmalarý hiçbir þartta mümkün deðildir ve eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr. Kendileri de bunun farkýndadýrlar çýrpýnýþlarý bundan dolayýdýr. Maalesef bu yolsuzluk ve hukuksuzluk iddialarý Çorum halkýnýn hiç yabancýsý olmadýðý þeylerdir. Milletimizin hatýrlayacaðý üzere geçtiðimiz aylarda aðýr cezada yargýlanan ve vicdanlarda mahkûm edilen Belediye baþkaný komedisini gördük. Bu belediye baþkanýnýn nasýl aklandýðý hala soru iþaretleri taþýmaktadýr. 30 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerde milli irade tecelli edecek yüce Rabbimizin adaleti ile Aldatma ve Kandýrma Partisi yerini ahlak anlayýþýný Türk ahlakýndan ve müslümanlýk inancýndan alan Milliyetçi Hareket Partisi'ne býrakacaktýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Belediyeden Mehmet Akif Ersoy konferansý Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik konulu konferans bugün gerçekleþtirilecek. Devlet Tiyatrosu Salonu'nda saat.30'da baþlayacak olan konferansa konuþmacý olarak Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Ýhsan Safi katýlacak. Ýstiklal Þairi Mehmet Akif Esoy'un ölümümün 77. yýldönümü anýsýna Mehmet Akif Ersoy'un hayatýnýn gençlere daha iyi anlatýlmasý amacýyla düzenlenen konferansa tüm Çorum halký davet edildi. Gazeteciler emniyet genelgesini protesto edecek Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na baðlý basýn meslek örgütleri, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan genelge ile Türkiye genelinde basýn mensuplarýnýn emniyete giriþinin yasaklanmasý kararýný protesto etmek amacýyla, illerindeki Emniyet Müdürlüðü önünde ortak basýn açýklamasý yaparak, kalemlerini býrakacaklar. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek yöneticileri ve üye basýn kuruluþlarýnýn temsilcileri bugün 11.00'de Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapacak. Açýklamanýn ardýndan Emniyet Müdürlüðü önüne kalem býrakacaklar.

4 ARALIK 0 SALI HABER Mesleki Eðitim Merkezine kayýtlar baþlýyor Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinde 0-01 öðretim yýlý kýþ dönemi çýrak kayýtlarý Ocak - Ocak tarihleri arasýnda yapýlacak. Sanayinin ihtiyacý olan ve çýraklýk yoluyla meslek edinmek isteyen öðrenciler kayýtlarýný bu tarihler arasýndan yapýlabilecek. Merkez Müdürü Doðan Uyar kayýtlar hakkýnda verdiði bilgi de zorunlu öðretim nedeniyle özellikle liseye baþlamýþ fakat devam ettiremeyerek örgün eðitimden ayrýlarak açýk liseye yazýlan öðrencilerin velilerinin çocuklarýný mutlaka çýraklýk yolu ile meslek sahibi yapmalarý gerektiðini vurguladý. Uyar, ayný zamanda ortaokulu bitirip herhangi bir liseye kayýt olmak istemeyen yada okuyamayacak durumda olan öðrencilerde açýk liseye kayýtlarýný yaptýrmak þartý ile Çýraklýk Eðitime kayýtlarýný yaptýrabileceklerini de kaydetti. Çýraklýk Eðitim Merkezine kayýt þartlarý ise þunlar: Çalýþtýðý / çalýþýlacaðý meslek çýraklýk eðitimi kapsamýnda olmalýdýr. Usta öðreticilik belgesi olan bir ustanýn yanýnda çalýþýyor / çalýþacak olmalý. Kayýt tarihi itibarýyla 19 yaþýndan gün almamýþ olmalý. Ortaokulu 01 ve 0 Haziranýnda bitirenler ile 01, 0'te lise 1'den terk olanlar açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalýdýr. Ayrýntýlý bilgi için adresinden veya okulumuzdan bilgi alýnabilir. Askerliðini yapmýþ olanlarda istemeleri halinde, çýrak olarak merkezimize kayýt yaptýrabilecekler. Bayanlarda yaþ sýnýrý olmaksýzýn kapsamda olan mesleklerde çýrak olarak kayýt yaptýrabilecekler. Yýlmaz MERT Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, paramedikler günüyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Saðlýk ordusunun en önemli çalýþanlarýndan biri olan paramedikler (acil týp teknikeri) gece gündüz demeden 7 gün saat bazen de mesai gözetmeksizin çalýþmaktadýrlar. Mesleki sorumluluklarý açýsýndan riskli ve aðýr bir yükün altýnda görev yapan paramedikler, görev alanlarý içinde yer almamasýna raðmen hasta nakillerinde gerek hekim görevi üstlenmeleri gerekse de ek görev olarak þoförlük yapmalarý, hangi mesleki zorluklar ve þartlar içinde görev yaptýklarýnýn göstergesidir" "Paramediklerin görev tanýmlarý tam olarak belirlenmeli" dedi. "Paramediklerin görev tanýmlarý tam olarak belirlenmeli" diyen Saatçi, "01 toplu sözleþme görüþmelerinde masaya taþýdýðýmýz ve ýsrarlý mücadelemiz sonucunda riskli birime alýnmasý ve asli görevlerinin yanýnda þoförlük yapanlarýn ek ödeme performans puanlarýna 10 puan daha ilave edilmesini saðladýðýmýz Paramediklerimizin görev tanýmlarý tam olarak oluþturulmalý ve çalýþma þartlarý ivedilikle iyileþtirilmelidir. Sendikamýzýn saðlýk çalýþanlarýnýn eðitim düzeylerini yükseltmek ve saðlýkta hizmet kalitesini artýrmak adýna öncülük ederek baþlattýðý lisans tamamlama hakkýnýn verilmesi için mücadelemiz devam edecektir" þeklinde kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýnýn mali, sosyal ve özlük haklarýnda iyileþtirme yapýlmasý gerektiðini belirten Saatçi, "Böylesine zor þartlarda 7/ acil saðlýk hizmeti sunmaya çalýþan, fiziksel olarak da yoðun güç harcayan paramediklerin ve ambulanslarda görev yapan saðlýk personelinin, mali, sosyal ve özlük haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. Mesleklerini yapmak isteyen paramedik bölümü mezunlarýnýn hastane öncesi acil saðlýk hizmetlerinde varolan paramedik ihtiyacý giderilmesi yönünde istihdam edilmeli, Acil Týp Teknisyeni (ATT)'lerin ise yapýlacak unvan deðiþikliði sýnavýyla bu alanda istihdam edilmelerinin önü açýlarak sisteme kazandýrýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Saatçi açýklamasýný, "Saðlýk Sen olarak her konuda olduðu gibi bu konunun takipçisi olacaðýmýzý ve sorunlarýnýn çözümü noktasýnda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðimizi bir kez daha ifade ediyor, paramediklerimizin, Aralýk Paramedikler Günü'nü kutluyoruz" ifadeleriyle tamamladý. Uður ÇINAR Eryücel, MHP'den Ýl Genel Meclisi'ne aday Uzun dönemdir MHP Ýl Yönetiminde görev alan Sinan Eryücel, MHP'den Ýl Genel Meclisi'ne aday adayý oldu. MHP'den Ýl Genel Meclisi'ne aday adayý olduðunu açýklayan Eryücel, seçildiði taktirde köylerdeki vatandaþýn sorunlarýnýn çözümü için gelen gayreti göstereceðini söyledi. Kendisinin de köyden gelme bir vatandaþ olduðunu anlatan Eryücel, "1978'de Üyük köyünde doðdum. Bende köyden gelen bir insaným. Köylerimizde yaþanan sorunlarýn hemen hemen hepsini biliyorum. Köylülerimizin sorunlarýný çok iyi bilen birisi olarak, hiçbir çýkar gözetmeden çözümler için çalýþacaðým" dedi. YEDAÞ'ýn önerisine MEB kapýlarýný açtý Nurettin Türkoðlu YEDAÞ, bölgesinde minik öðrencilere enerjiyi 'Doðru ve Verimli' kullanmayý anlatýyor. Milli Eðitim Müdürlükleriyle ortaklaþa yapýlan organizasyonda Genel Müdür Türkoðlu, "Birer Enerji dedektifi olan öðrencilerin, çevrelerini enerji verimliliði konusunda yönlendireceklerine inanýyoruz" dedi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri kapsamýnda Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri'nin belirlediði 30 ilkokulda,. sýnýf ve. sýnýf öðrencilerine yönelik 'Enerji Verimliliði' eðitimleri verdi. Her ilde gönüllü YEDAÞ çalýþanlarý tarafýndan enerji kartlarý ve sunumlarla birlikte enerjiyi 'Doðru ve Verimli' kullanmanýn püf noktalarý öðrencilerle paylaþýldý. Keyifli geçen eðitimlerde öðrenciler, bol bol sorular sordu ve evlerinde ebeveynlerine anlatacaklarýný söylediler. -"ÇOCUKLARLA AÝLELERE ÇOK DAHA KOLAY ULAÞIYORUZ"- 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' temasýyla geçen yýl olduðu gibi bu yýlda enerji verimliliðine yönelik toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla öðrencilere 'Enerjiyi Doðru ve Verimli' kullanmanýn eðitimlerini verdiklerini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Bir rüyamýz var çocuklar. Bu rüyamýzý sizlerle gerçekleþtirmek istiyoruz" dedi. Mesken tipi elektrik tüketiminde çocuklar yoluyla ebeveynlere çok daha kolay bir þekilde ulaþabildiklerini söyleyen Türkoðlu, "Aileler, çocuklarýnýn isteklerini önemsiyor. Bizler de 'Çocuktan Al Haberi' diyerek, enerjiyi 'Doðru ve Verimli' kullanmanýn püf noktalarýný ailelere iletiyoruz. Çok olumlu etkileþimler alýyoruz. Çocuklar sorular soruyor, eðittiðimiz gönüllü çalýþanlarýmýz cevaplýyor. Çocuklardan, burada öðrendiklerini evde uygulamalarýný istiyoruz" diye konuþtu. -"SÝZLER ENERJÝ DEDEKTÝFÝSÝNÝZ"- Türkoðlu, "Bölgemizde aðýrlýklý olan mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir YE- DAÞ rüyasýdýr. Biz arkadaþlarýmýzla bu rüyayý hayata geçirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Gönüllü çalýþanlarýmýzý enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitmeyi ve eðittiðimiz çalýþanlarýmýzýn da 'verimlilik' kavramýný tüm bölgeye yaygýnlaþtýrmasýný hedefliyoruz" dedi. Genel Müdür Türkoðlu, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduðunu ve enerji verimliliði konusunda istenilen davranýþ deðiþikliðini yaratmak için "Aðaç yaþken eðilir" düþüncesiyle hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "O nedenle sizler bizim çok önemlisiniz. Gerçekleþtirdiðimiz eðitimlerin amacýna ulaþtýðýný, bu bilincin oluþtuðunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Eðitimlerin tamamlanmasýyla birer enerji dedektifi olacak olan öðrencilerin, çevrelerini enerji verimliliði konusunda yönlendireceklerine inanýyoruz. Dünyada enerji iletim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup yeni bir enerji kaynaðý tasarruftur. Buradan bir kaynak üretmiþ oluyoruz" diye konuþtu. Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði'nden Nevþehir ve Konya gezisi Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan yazýlan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Gençlerde Birlikte Yaþama Kültürü" projesinin uygulamasý devam ediyor. Proje kapsamýnda 0 kiþilik genç Nevþehir ve Konya'yý gezdi.konuyla ilgili bir açýklama yapan Proje Koordinatörü Harun Kayabaþý, "Projemizin amacý farklý kültürlerde yetiþip toplumda ayný sosyal, iþ ve kültürel ortamý paylaþmak durumunda olan gençlerimizin eðitim, panel, gezi ve sportif faaliyetlerle birbirleriyle kaynaþmalarýný saðlamak olduðunu ve böylece bu gençlerin katkýlarýyla önyargýsýz ve daha hoþgörülü bir toplumun oluþmasýna destek vermektir" dedi."projemiz kapsamýnda 0 katýlýmcý gencimizle birlikte Nevþehir ve Konya'ya gezi düzenledik. Gezilerimizin çok verimli geçtiði inancýndayým. Gençlerimiz arasýnda bir kaynaþma saðlanmýþ ve farklý inanç kültürlerini de tanýmalarýna fýrsat verilmiþ oluyor" diyen Kayabaþý, gezi faaliyetleri aracýlýðýyla projelerinde istedikleri kültür kardeþliði hedefine ulaþtýklarýný ve önümüzdeki aylarda gerçekleþtirecekleri Çanakkale gezisi ile de bu kardeþliði perçinleyeceklerini söyledi.

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı