Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var"

Transkript

1 "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz Türkiye projesi Türkiye'yi yeme, deðersizleþtirme projesidir. Amerika'nýn, emperyalizmin, Siyonizmin, Ortadoðu'nun ve dünyanýn geliþen dört ekonomisinden birisi olan Türkiye'den duyulan rahatsýzlýktýr. Onun için bu oyuna karþý uyanýk olmak bu milletin boynunun borcudur. Memur Sen olarak amacýmýz sadece ücret politikacýlýðý yapmak deðildir. Amacýmýz dava adamý olmaktýr. Ücret araçtýr" dedi. TE Bakkallar Odasý Baþkan adayý Vahap Akyol: "Hedefimiz bakkallar birliðini gerçekleþtirmektir" Hiçbir zamanda demek istemediðim bir þeyi demek geliyor içimden. Yoksa Doktor Ýkbal gibi, Hazreti Piri Muðan gibi, tel'ine, bedduaya "amin" dememek, onlarý etmemek genel þiarýmýzdýr. Fakat eðer hakikaten bu olumsuz þeylerin üzerine giden arkadaþlar, kimse onlar tanýmýyorum, binde birini bile tanýmýyorum. 3 TE ARALIK 0 SALI 0 KURUÞ "Sarýkamýþ þehitlerini unutmayacaðýz" Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Sarýkamýþ harekatanýn yýl dönümü nedeniyle açýklama yaptý. Açýklamasýna "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan bir tanesi olan Sarýkamýþ harekatýnýn 99. seneyi devriyesinde Türk milleteninin inandýðý deðerler uðruna neler yapabileceðinin tüm iç ve dýþ... DE Kadýn Giriþimciler KTML öðrencileri ile bir araya geldi Araþtýrmacý Yazar Mehmet Çetin Mehmet Akif Ersoy'un Türk ve Ýslam Dünyasýnda etkisinin çok büyük olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Ölüm Yýldönümünde Mehmet Akif Ersoy" baþlýklý panele konuþmacý olarak katýlan Mehmet Çetin, "Bugüne kadar sayýsýz paneller makaleler kitaplar ve daha pek çok Mehmet Akif'i anlattý. 9 DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler (KGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya geldiler.tobb KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, TSO Meclis Üyesi Fatma Er ve Ýcra Komitesi Üyesi Yüksel Kavukçu, KTML öðrencileri ile yaptýklarý sohbette, eðitime ve kiþisel geliþime son derece önem vermeleri gerektiði konusunda uyarýlarda bulundular. TE Milletvekili Baðcý'dan Ýmam Hatip açýklamasý Hitit ile Hamamatsu Üniversiteleri iþbirliði yapacak Ýnþasýna 009 yýlýnda baþlanan Meydan Caminde çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. Kaba inþaatý tamamlanan camiide dünden itibaren taþ kaplamalarda döþenmeye baþladý. Ýki minaresi bitirilen caminin üçüncü minaresi de boya aþamasýna geldi. Meydan Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetimi düzenlediði basýn toplantýsýnda inþaatta gelinen son nokta hakkýnda bilgi verdiler. TE Gazeteciler emniyet genelgesini protesto edecek Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na baðlý basýn meslek örgütleri, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan genelge ile Türkiye genelinde basýn mensuplarýnýn emniyete giriþinin yasaklanmasý kararýný protesto etmek amacýyla, illerindeki Emniyet Müdürlüðü önünde ortak basýn açýklamasý yaparak, kalemlerini býrakacaklar. 3 TE Lek'ten Milletvekili Baðcý'ya Halk Bankasý sorusu MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Halk Bankasý operasyonu ile ilgili Milletvekili Cahit Baðcý'ya tepki gösterdi. Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'ýn verdiði ifade çerçevesinde evinde ayakkabý kutularýnda çýkan ve Osmancýk'a yeni bir Ýmam Hatip Lisesi yaptýrýlmasý için toplanan paralardan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn bilgisi olduðunu ifade ettiðini öne süren Ýsmail Lek, "Baðcý'nýn bu ifadeye cevap vermesi gerekmektedir. 3 TE Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn ifade tutanaklarýnda isminin geçtiði iddialarý ile ilgili açýklamada bulundu. Cahit Baðcý'nýn konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: 3 TE Mesleki Eðitim Merkezine kayýtlar baþlýyor TE 17 Aralýk soruþturmasýnda flaþ geliþme ÝSTÝHBARAT ÞUBE MÜDÜRÜ ÝFADEYE ÇAÐRILDI Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasýnda tutuklanan þüpheli Reza Zarrab hakkýnda çalýþma yapan mali polis ekiplerini takip ettirdiði belirtilen DA

2 ARALIK 0 SALI HABER Þirketlere hacker saldýrýsý uyarýsý! Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada þirketler hacker saldýrýlarýna karþý uyarýldý. Son zamanlarda ülke genelinde ve Çorum'da bazý hacker gruplarýnýn þirket veri tabanlarýna saldýrýlar yaptýðýnýn tespit edildiðinin belirtildiði açýklamada, "Hackerlar tarafýndan þirketlerin sunucu bilgisayarlarýna gönderilen linkleri kullanýcýnýn açmasý saðlanarak virüs gönderildiði, gönderilen bu virüsler sayesinde þirketlerin ticari faaliyetlerinin takip edildiði, ayrýca sunucu bilgisayarlarýnda firma kullanýcýsý tarafýndan oluþturulan þifrelerin kolayca tahmin edilebilecek karakterlerden oluþturulmasý sayesinde, þifrelerin kýrýlmasý suretiyle veri tabanlarýnýn ele geçirildiði, her iki yöntemle ele geçirilen verilerin þifrelenip bu verilerin Ýadesi karþýlýðýnda yüksek miktarlarda para talebinde bulunulduðu ve bu tür olaylarýn her geçen gün arttýðý görülmektedir" denildi. Açýklamada firmalarýn bu konuda maðdur olmamalarý için almalarý gereken tedbirler þu þekilde sýralandý: "Veri tabanlarýnýn bulunduðu bilgisayarlarýn sýk sýk yedeklemeleri yapýlmalý. Firewall (güvenlik cihazý) kurularak dýþarýdan gelebilecek siber saldýrýlara karþý koruma Saðlanmalý. Þifrelemelerin kolayca tahmin edilebilecek sadece rakamlardan veya kullanýcý ismi ile ayný ve tek kelimeden oluþan isimlerden (admin, q1we3, muhasebe, 133, pilot, 0, doðum tarihi, depo vb.) oluþturulmalý. Bilgisayarlarda lisanslý güncel iþletim sistemi ve antivirüs programlarý kullanýlmalý. Kullanýcýlar ekranda gördüðü her linki açmamalý." Açýklamada vatandaþlarýn belirtilen olay ve benzerleri ile karþýlaþýlmasý durumunda, 1 polis imdat telefonuna bilgi vermeleri veya Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüne müracaat etmeleri istendi. Ýmsâk : 0:07 Güneþ : 0:3 Ýþrak 07:9 Öðle : 11:0 Ýkindi : 1:11 Akþam : 1:9 Yatsý : 18:01 AJANDA Ay, 31 Gün,. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde güneþe doðru dönen kimse,kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Günün Þiiri BURSA'DA ZAMAN ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 1:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Hitit Üniversitesi Ýstanbul'da tanýtýldý Türkiye'nin dört bir yanýnda düzenlenen eðitim fuarlarýna katýlan Hitit Üniversitesi, Ýstanbul Kongre Merkezinde gerçekleþtirilen "Educaturk Ýstanbul Yükseköðretim Fuarý"nda öðrencilerle buluþtu. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Prof. Dr. Ferit Uslu, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken Hitit Üniversitesi, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden Yýl: 9 Sayý: 1 ARALIK 0 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi.hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine Mersin'de düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Yýlmaz MERT "Sarýkamýþ þehitlerini unutmayacaðýz" Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Sarýkamýþ harekatanýn yýl dönümü nedeniyle açýklama yaptý. Açýklamasýna "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarýndan bir tanesi olan Sarýkamýþ harekatýnýn 99. seneyi devriyesinde Türk milleteninin inandýðý deðerler uðruna neler yapabileceðinin tüm iç ve dýþ iþbirlikçilere hatýrlatmasý baðlamýnda bir kez daha aziz þehitlerimize cenabý Allah tan rahmet diliyorum" diyerek açýklamasýna baþlayan Sami Çam, "Sarýkamýþ harekatý yalnýzca doðu cephesinin veya Ruslara karþý 1.Dünya savaþý ortamýnda yapýlmýþ basit bir harekat deðildir. Sarýkamýþ Türk milletinin azmini, cesaretinin, ufkunun, inancýnýn, yoklular içerisinde vatan savunmasýnýn nasýl ve ne þarlarda yapýldýðýnýn dünyaya vermiþ olduðu mesajýn ve inancýn harekatýdýr. Bu harekat öyle bir harekattýr ki Ýzmir cezaevinden, Sinop cezaevine, Yemen cephesinden yazlýk giyecekleri ile Sarýkamýþ koþan Ilgýnlý Ali'den, donmamak için baþ parmaðýný kesen avucunun içinde sýkan Ýstanbul'daki niþanlýsýnýn avucunda kýna olan kehribar gözlü subayýna ve vatanýn dört biryanýndan toplanan inanmýþ Türk milletinin yiðit evlatlarýnýn yazdýðý bir destandýr Sarýkamýþ. Sarýkamýþ'ta kar altýnda Millet olunmuþtur" dedi. Çam açýklamasýna þöyle devam etti: "Sarýkamýþ anlamak Sarýkamýþ'ýn maddi sonuçlarýný deðerlendirmek onlara anlam yüklemek ve Sarýkamýþ'ý bugünün þartlarýnda deðerlendirmek yanlýþ sonuçlara götürür. Tarihi kendi içerisinde kendi zaman diliminde kendi þartlarý içerisinde deðerlendirmekte faydalý olacaktýr. Bu sebepten bizler Sarýkamýþ'ýn manasýna, ne ifade ettiðine bu topraklarýn birliðine, beraberliðine nasýl bir katký saðladýðýna, bugün farklýlaþtýrmak istenen milletimizin nasýl birlik içerisine tek vücut halinde inandýðý deðerler için karlar altýnda birebirine sarýlmasý noktasýnda bakmalýyýz. Çünkü milletimizin 99 yýl sonra dahi her zaman kendisine lazým olmasý gereken birlik ve beraberlik duygusunu yitirmeden ülkesine ve milletine sahip çýkma arzusunu geçmiþine bakarak, ecdadýn yaptýklarýna bakýp bugüne yormalý ve geleceðin inþasý için bizlere tarihimiz yol göstermelidir. Sarýkamýþ'tan, Çanakkale'den ders almalýyýz. Bu topraklarý bizlere vatan yapanlar geride yetimlerini, aðlayan analarýný, eþlerini, tüm sevdiklerini geride býrakarak þehit oldular. Onlarý aziz þehitlerimizi anmak onlara Fatiha göndermek bugünün tüm Türk evlatlarýnýn boynunun borcudur. Onlar vatan için kurþun yiyerek, donanarak þehit düþenler, bizlerde vatanýn hazýr ekmeðini yiyenler. Yediðimiz her lokmada onlarýn haklarýný unutmamak gerektiðini bilmeliyiz." Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Devleti idare edenler, sorumluk sahipleri, iktidar sahipleri her kim yanlýþ yaparsa unutmamalýdýr ki bu þehitlerin elleri her iki cihan da yakanýzdan tutacaktýr. Bir kez daha Sarýkamýþ da Allahü Ekber daðlarýnda þehit düþen vatan evlatlarýný saygý ile hürmetle anýyor. Onlarýn yapmýþ olduðu kahramanlýklarý unutmayacaðýmýzý, unutturmayacaðýz beyan ediyoruz Allah onlardan razý olsun diyoruz. Mekanlarý cennet olsun." Yasin YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 8) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 1.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Bursa'da bir eski cami avlusu, Küçük þadýrvanda þakýrdýyan su; Orhan zamanýndan kalma bir duvar... Onunla bir yaþta ihtiyar çýnar Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanýn hüznü Ýçinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeþmenin serinliðinden Ovanýn yeþili göðün mavisi Ve mimarîlerin en ilâhisi. Bir zafer müjdesi burda her isim: Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim Yaþýyor sihrini geçmiþ zamanýn Hâlâ bu taþlarda gülen rüyanýn. Güvercin bakýþlý sessizlik bile Çýnlýyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüþlü bir fecrin zafer aynasý, Muradiye, sabrýn acý meyvasý, Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, Türbeler, camiler, eski bahçeler, Þanlý hikâyesi binlerce erin Sesi nabzým olmuþ hengâmelerin Nakleder yâdýný gelen geçene. Bu hayâle uyur Bursa her gece, Her þafak onunla uyanýr, güler Gümüþ aydýnlýkta serviler, güller Serin hülyasýyla çeþmelerinin. Baþýndayým sanki bir mucizenin, Su sesi ve kanat þakýrtýlarýndan Billûr bir âvize Bursa'da zaman. Ahmet Hamdi TANPINAR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,083,093 EUR,8,88 STERLiN 3,07 3, JPY YENi 0,00 0,01 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER OYA ECZANESÝ TEL: 88 1 GAZÝ CAD. 3/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MH. CD. NO:1/C - METROPOL YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis...1 Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...1

3 Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Otelcilik ve Meslek Lisesi Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle 17 kiþiye iþ garantili 'aþçý yardýmcýsý', 'garson (servis eleman yard.)' ve 'kat hizmetleri elemaný' mesleklerinde açýlacak olan kurslara katýlma þansý elde etmek için baþvuru yapan 30 kiþi mülakata alýndý. Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde dün baþlayan mülakat bugünde devam edecek.17 kiþinin alýnacaðý iþ garantili ARALIK 0 SALI HABER 3 Milletvekili Baðcý'dan Ýmam Hatip açýklamasý Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn ifade tutanaklarýnda isminin geçtiði iddialarý ile ilgili açýklamada bulundu. Cahit Baðcý'nýn konu hakkýnda ki açýklamasý þöyle: "Bazý internet siteleri ve basýn yayýn organlarýnda Halkbank Genel Müdürü hemþerim Sayýn Süleyman Aslan'a ait olduðu iddia edilen savcýlýk sorgusu tutanaklarý yayýnlanmýþ ve tutanaklarýn bir yerinde ismimin de geçtiði iddia edilmektedir. Öncelikle ben Sayýn Aslan'ýn ifade tutanaklarýný görmedim, ismimin geçip geçmediði ve tanýklýðým hususunda bir bilgi sahibi deðilim. Ancak ben Sayýn Süleyman Aslan'ýn mezun olduðu Bakkallar Odasý Baþkan adayý Vahap Akyol: kursa 30 kiþinin müracaat ettiði öðrenildi. Sabah saatlerinde Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne giden baþvuru sahipleri, Limak Otelleri Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Ceylan'ýn da içerisinde bulunduðu mülakat salonunda seçici kurulun karþýsýna çýktýlar. Seçici kurul burada tüm adaylarla tek tek görüþerek onlarý genel bir testten geçirdiler. Kurslar ve istihdam garantili iþ hakkýnda bilgiler veren Limak Otelleri Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Ceylan, amaçlarýnýn bakir bölgelerde iþsizliði en aza indirmek olduðunu söyledi. Bu kursta baþarýlý olan çok sayýda kursuyerin Limak Oteller Grubunda istihdam edileceðini kaydeden Ceylan, bu çalýþmayý sadece Çorum'da yürüttüklerini söyledi. Çorum Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi'nin yeniden yapýlmasý yönünde bir yýlý aþkýn bir süredir Osmancýk Belediye Baþkanýmýz ve Okul Ýdaresi ile birlikte bir proje çalýþmasý içinde olduklarý konusunda bilgi sahibiyim. Sayýn Aslan 7 Aðustos 0 günü beraberinde Kaymakam ve Belediye Baþkanýn da bulunduðu bir heyetle okulu ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunmuþtur. Son olarak Ýstanbul'da bulunduðum sýrada Sayýn Aslan'a makamýnda bir ziyarette bulundum. Görüþmede Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi konusu da açýldý ve Sayýn Aslan "okul projesinin hayata geçirilmesine iliþkin çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðu"nu belirtti. Konuya iliþkin bilgim sadece bu düzeydedir. Kamuoyunun bilgisine saygý ile sunarým." "Hedefimiz bakkallar birliðini gerçekleþtirmektir" 1 Ocak 01 tarihinde Anitta Otelde saat 10.00'da yapýlacak olan 73 üyeli Bakkallar ve Bayiler Odasý seçimleri adýna yarýþacak olan 3 aday içerisinden Vahap Akyol meslektaþý Kadir Baycu ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Bakkal esnafýnýn ulusal marketler karþýsýnda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn öncelikli hedefleri olduðunu vurgulayan Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkan Ýstihdam garantili kurs için ter döktüler adayý Vahap Akyol, "Meslektaþlarýmýzýn sorunu ortadadýr. Önemli olan uçuk kaçýk olmayan gerçekçi çözüm yollarýdýr. Tüm sorunlarýn çözüm yolu birlikteliðimizden geçer. Bu birliktelik ruhu ile bakkal esnafýmýzýn tamamý birlikte ürün alýr ve ürünlerin satýþ fiyatlarý da ayný olursa ulusal olarak bilinen marketlerden daha çok raðbet görürüz. Kaldý ki ulusal marketler ya nakit ya da kredi kartý ile satýþ yaparlarken bizim meslektaþlarýmýz semtlerindeki müþterilerine hala deftere yazarak hala ürün verebilmektedirler. Bakkal esnafýnýn en önemli eksikliði tanýtým eksikliðidir. Mesleðini ifade edememe eksikliðidir. Hastanelerimiz baþta olmak üzere birçok kuruma da bakkallarýmýz ürün satýþý yapabilirler. satýþ birlikteliði ile bu projeyi de hayata geçirebiliriz. Allah nasip kýsmet ederse Oda baþkanlýðý adýna yetki verilirse bu hedefler adýna gücümüz oranýnda gayret edeceðiz" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az % 80'i Limak Oteller Grubu'nun Antalya'daki otellerinde istihdam edilecek. Kurs bitimine kadar kursiyerlere günlük 0 TL kursiyer ücreti ödenecek.uygulama eðitimi Limak Otelleri Antalya adresinde yapýlacak. Kursiyerlerin konaklama ve yemek ihtiyaçlarý Limak Otelleri tarafýndan karþýlanacak. 0 kiþilik aþçý yardýmcýsý, 7 kiþilik garson ve 0 kiþilik kat hizmetleri elemaný olmak üzere toplam 17 kiþin katýlacaðý kurslarda kurs görecek aþçý yardýmcýlýðý kursu Ocak - 19 Haziran 01, garsonluk kursu 1 Ocak-9 Haziran ve kat görevlisi kursu ise 10 Þubat-Mayýs 01 tarihleri arasýnda yapýlacak. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Halk Bankasý operasyonu ile ilgili Milletvekili Cahit Baðcý'ya tepki gösterdi. Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'ýn verdiði ifade çerçevesinde evinde ayakkabý kutularýnda çýkan ve Osmancýk'a yeni bir Ýmam Hatip Lisesi yaptýrýlmasý için toplanan paralardan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn bilgisi olduðunu ifade ettiðini öne süren Ýsmail Lek, "Baðcý'nýn bu ifadeye cevap vermesi gerekmektedir. Sayýn Baðcý,, milyon dolarla baðlantýn nedir? Acilen Çorum kamuoyunu Çorum milletvekili olarak aydýnlatýn. Çorumlu pakete muhtaç yaþarken sizler, milyon dolarla neler yapýyorsunuz. Bu paralarý kimlerden aldýnýz. Üzülerek izlemekte ve görmekteyiz ki toplum her alanda krize sokulmuþ, Baþbakan Erdoðan'ýn çizdiði pembe tablolardan ise ortada iz ve eser kalmamýþtýr. Daha da kötüsü, daha da beteri yolsuzluðun iktidarý kanser hücresi gibi sarmýþ olmasýdýr. Baþbakan Erdoðan PKK ile müzakere yapýp bölünmenin direklerini dikmekle meþgul iken, yanýnda ve yöresindekiler devleti soyup soðana çevirmekle uðraþmýþtýr. AK Parti iktidarý yolsuzluk olup çýkmýþtýr. AK Parti iktidarý gayri meþru kazanç kapýsý haline gelmiþtir. Yeri gelince kul hakkýndan, yeri gelince de haktan ve hukuktan bahsedenler heybelerini haramla doldurmuþtur. Türkiye 17 Aralýk'tan beri muhatabý iktidar olan çok ciddi yolsuzluk iddia haberleriyle çalkalanmakta ve bu iddialar gün geçtikçe göle atýlan taþ misali dalga dalga büyümektedir. Öyle isnatlar, öyle suçlamalar var ki bunlarýn birisi bile doðru ise hükümetin yerinde durmasý doðru deðildir. Görünen odur ki yolsuzluk dalgasý AK Parti Hükümeti'ni þaþkýna çevirmiþ, gaflet anýnda yakalamýþtýr. Bazý bakan çocuklarý, yandaþ iþ adamlarý, belediye baþkanlarý, bürokratlar, danýþmanlar ve bir kamu bankasý genel müdürü ilk etapta gözaltýna alýnanlar arasýndadýr. Yöneltilen suçlamalar hafife alýnacak türden deðildir. Uzun süren teknik takip ve dinleme sonucunda yolsuzluk baðlantýlarý tespit edilmiþ ve yakalanmýþtýr. Bu hadise, yakýn tarihimizin en önemli geliþmesi olup iktidarýn maskesini indirmiþtir. Söylenecek çok þey vardýr ancak þimdilik ve bu ortamda þu kadarýný ifade etmeliyim ki ortaya çýkan görüntüler, basýna yansýyan bilgi, belge ve bulgular evlerde adeta banka kuran, kasalarca para biriktiren yüzler AK Parti Hükümeti'nin eseri ve asla altýndan kalkamayacaðý vebalidir. Rüþvetçi bakanlarla ilgili ortalýkta dolaþan þayialarda kolay kolay hazmedilecek ve geçiþtirilecek bir konu deðildir. Bu iddialarýn hepsi aydýnlýða kavuþmalý, suçlular hak ettikleri cezalarý bulmalýdýr. Þayet tüm suçlamalar sübut bulursa bu durumun mutlaka bir siyasi faturasý çýkarýlmalýdýr. Bunu da adýyla, tarihiyle, kültürüyle, kimliðiyle ve varlýðýyla oynanan Türk Milleti'nden baþkasý yapmayacaktýr. Baþbakan Erdoðan en iyi savunma karþý saldýrýya geçmektir basitliðinden hareket ederek hala meselenin vahametini idrak edemediðini kanýtlamýþtýr. Hükümet, yolsuzluðun dibini boylamýþ, potansiyel suçlular dolmuþ taþmýþ, Yolsuzluk tasmasý hükümetin boynuna geçmiþ, Baþbakan; çetelerden, sermeye gruplarýndan, medyadan ve karanlýk güçlerden bahsetmektedir. MHP yýllardýr hükümeti uyarmadý mý? 'Yanlýþ yoldasýn, çýkmazdasýn, yolsuzluklarýn içindesin, etrafýn çýkarcýlarla örülüyor, haram yiyenleri kolluyorsun, ihaleye fesat karýþtýranlarý koruyorsun ey Baþbakan' diye ikaz etmedi mi? 'Kaynaklarý satmayý býrak yatýrým yap, helalden ayrýlma, milletimizin hakkýný gasp etme ey Baþbakan' diye seslenmedi mi?, 'Bu zenginlik sahte, bu büyüme hormonlu, serveti çoðalan milletimiz deðil sen ve çevren. Lek'ten Milletvekili Baðcý'ya Halk Bankasý sorusu Çarþý, pazar ve mutfak periþan, yalaný býrak gerçeðe dön' diyerek Baþbakan'a çaðrý yapmadý mý? Biz, her sözümüzde haklý çýktýk, her uyarýmýzda hedefi on ikiden vurduk. Öngörülerimizde hiç yanýlmadýk. Teþhislerimizde hiç temelsiz ve boþ çýkmadýk. Baþbakan Erdoðan hükümeti için ne dediysek doðru olduðumuz anlaþýldý. Þimdi sýra Türkiye'yi Baþbakan ve hükümetinden kurtarmaya geldi. Milli varlýklarýmýzý peþkeþ için yapýlan iþbirlikçi tutumun, tezgâh altý iliþkiler ile kirletilen siyasetin, iþportaya düþürülen diplomasinin, insanýmýzý sefalete mahkûm eden ve muhtaç hale getiren çarpýk ve sosyo ekonomik düzenin, bölücüye verilen cesaretin, Türklüðü yok sayan iffetsizliðin, milli emanetleri kundaklayan terör taþeronluðunun 7 milyonun hakkýný çarçur eden ahlaksýzlýðýn hesabýný mutlaka soracak. Türk Milleti'ni iktidara taþýyacaðýz. Bunu da haklarý gasp edilen, iki çuval kömürle bir torba makarnaya muhtaç edilen Büyük Türk Milleti'nin desteðiyle yapacaðýz. Þu asla unutulmamalýdýr ki bu ülkede iki tane gerçek vardýr. Birincisi, asaleti, onuru, þerefi ile Türk milletinin yýldýr yanýnda olan Milliyetçi Hareket Partisi, diðeri ise 11 yýldýr ülkemizi kargaþa, gerginlik, çaresizlik, yolsuzluk, hukuksuzluk, çetelere taviz veren ve onlara iþbirlikçilik yapan iktidarýn ta kendisidir. Milliyetçi Hareket olarak herkesle kucaklaþacaðýz. Kökeni ve anasýnýn dili ne olursa olsun tüm vatandaþlarýmýza dün olduðu gibi bugün ve yarýnda sarýlacaðýz. Milletimizin baþka çaresi ve çýkýþ yolu kalmamýþtýr. 30 Mart 01'teki seçimleri hesabýn baþlangýç noktasý olmasý hasebiyle tarihi bir önem ve anlam taþýmaktadýr. AK Part'nin yolsuzluk rekoru guinness rekorlar kitabýna girmelidir! Yolsuzluklarýn, hýrsýzlýklarýn, talanýn, yalanýn rekorlarýný zaten çok önceden kýrmýþlardý. Her sokak baþýnda, neredeyse her apartmanda ne yaptýklarý, nasýl kazandýklarý belli olmayan AK Parti zenginleri türedi. Ancak, bütün bunlarý unutturacak ve dünyada eþi emsali görülmemiþ ve bir daha da asla görülmeyecek bir rekora daha imza attýlar. Sadece Türk tarihinde deðil, dünya tarihinde bakaný birden yolsuzluk ve rüþvet iddiasýna muhatap olan, haklarýnda fezleke düzenlenen, çocuklarý, yakýn çalýþma ekipleri ve bürokratlarý gözaltýna alýnan bir baþka hükümet ne duyulmuþtur, ne de duyulacaktýr. Bu öyle bir rekordur ki, Cumhuriyet tarihinin bütün hýrsýzlýklarýný, yolsuzluklarýný, hortumlarýný, talanlarýný toplasanýz bu iddialara söz konusu olan büyüklüðe ulaþamamýþtýr. Bu rakamlarýn yarýsýna ulaþan, bu sicilin kilometrelerce uzaðýndan geçen hükümetler çok kýsa zamanda yok olup gittiler. Hükümet edenler ne kadar kafa karýþtýrmak ve gündemi deðiþtirmek için uðraþsalar, bu yolsuzluklarý ortaya çýkaranlarý hedefe koysalar da, bu sicille ayakta kalmalarý hiçbir þartta mümkün deðildir ve eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr. Kendileri de bunun farkýndadýrlar çýrpýnýþlarý bundan dolayýdýr. Maalesef bu yolsuzluk ve hukuksuzluk iddialarý Çorum halkýnýn hiç yabancýsý olmadýðý þeylerdir. Milletimizin hatýrlayacaðý üzere geçtiðimiz aylarda aðýr cezada yargýlanan ve vicdanlarda mahkûm edilen Belediye baþkaný komedisini gördük. Bu belediye baþkanýnýn nasýl aklandýðý hala soru iþaretleri taþýmaktadýr. 30 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerde milli irade tecelli edecek yüce Rabbimizin adaleti ile Aldatma ve Kandýrma Partisi yerini ahlak anlayýþýný Türk ahlakýndan ve müslümanlýk inancýndan alan Milliyetçi Hareket Partisi'ne býrakacaktýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Belediyeden Mehmet Akif Ersoy konferansý Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik konulu konferans bugün gerçekleþtirilecek. Devlet Tiyatrosu Salonu'nda saat.30'da baþlayacak olan konferansa konuþmacý olarak Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Ýhsan Safi katýlacak. Ýstiklal Þairi Mehmet Akif Esoy'un ölümümün 77. yýldönümü anýsýna Mehmet Akif Ersoy'un hayatýnýn gençlere daha iyi anlatýlmasý amacýyla düzenlenen konferansa tüm Çorum halký davet edildi. Gazeteciler emniyet genelgesini protesto edecek Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na baðlý basýn meslek örgütleri, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan genelge ile Türkiye genelinde basýn mensuplarýnýn emniyete giriþinin yasaklanmasý kararýný protesto etmek amacýyla, illerindeki Emniyet Müdürlüðü önünde ortak basýn açýklamasý yaparak, kalemlerini býrakacaklar. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek yöneticileri ve üye basýn kuruluþlarýnýn temsilcileri bugün 11.00'de Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapacak. Açýklamanýn ardýndan Emniyet Müdürlüðü önüne kalem býrakacaklar.

4 ARALIK 0 SALI HABER Mesleki Eðitim Merkezine kayýtlar baþlýyor Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinde 0-01 öðretim yýlý kýþ dönemi çýrak kayýtlarý Ocak - Ocak tarihleri arasýnda yapýlacak. Sanayinin ihtiyacý olan ve çýraklýk yoluyla meslek edinmek isteyen öðrenciler kayýtlarýný bu tarihler arasýndan yapýlabilecek. Merkez Müdürü Doðan Uyar kayýtlar hakkýnda verdiði bilgi de zorunlu öðretim nedeniyle özellikle liseye baþlamýþ fakat devam ettiremeyerek örgün eðitimden ayrýlarak açýk liseye yazýlan öðrencilerin velilerinin çocuklarýný mutlaka çýraklýk yolu ile meslek sahibi yapmalarý gerektiðini vurguladý. Uyar, ayný zamanda ortaokulu bitirip herhangi bir liseye kayýt olmak istemeyen yada okuyamayacak durumda olan öðrencilerde açýk liseye kayýtlarýný yaptýrmak þartý ile Çýraklýk Eðitime kayýtlarýný yaptýrabileceklerini de kaydetti. Çýraklýk Eðitim Merkezine kayýt þartlarý ise þunlar: Çalýþtýðý / çalýþýlacaðý meslek çýraklýk eðitimi kapsamýnda olmalýdýr. Usta öðreticilik belgesi olan bir ustanýn yanýnda çalýþýyor / çalýþacak olmalý. Kayýt tarihi itibarýyla 19 yaþýndan gün almamýþ olmalý. Ortaokulu 01 ve 0 Haziranýnda bitirenler ile 01, 0'te lise 1'den terk olanlar açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalýdýr. Ayrýntýlý bilgi için adresinden veya okulumuzdan bilgi alýnabilir. Askerliðini yapmýþ olanlarda istemeleri halinde, çýrak olarak merkezimize kayýt yaptýrabilecekler. Bayanlarda yaþ sýnýrý olmaksýzýn kapsamda olan mesleklerde çýrak olarak kayýt yaptýrabilecekler. Yýlmaz MERT Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, paramedikler günüyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Saðlýk ordusunun en önemli çalýþanlarýndan biri olan paramedikler (acil týp teknikeri) gece gündüz demeden 7 gün saat bazen de mesai gözetmeksizin çalýþmaktadýrlar. Mesleki sorumluluklarý açýsýndan riskli ve aðýr bir yükün altýnda görev yapan paramedikler, görev alanlarý içinde yer almamasýna raðmen hasta nakillerinde gerek hekim görevi üstlenmeleri gerekse de ek görev olarak þoförlük yapmalarý, hangi mesleki zorluklar ve þartlar içinde görev yaptýklarýnýn göstergesidir" "Paramediklerin görev tanýmlarý tam olarak belirlenmeli" dedi. "Paramediklerin görev tanýmlarý tam olarak belirlenmeli" diyen Saatçi, "01 toplu sözleþme görüþmelerinde masaya taþýdýðýmýz ve ýsrarlý mücadelemiz sonucunda riskli birime alýnmasý ve asli görevlerinin yanýnda þoförlük yapanlarýn ek ödeme performans puanlarýna 10 puan daha ilave edilmesini saðladýðýmýz Paramediklerimizin görev tanýmlarý tam olarak oluþturulmalý ve çalýþma þartlarý ivedilikle iyileþtirilmelidir. Sendikamýzýn saðlýk çalýþanlarýnýn eðitim düzeylerini yükseltmek ve saðlýkta hizmet kalitesini artýrmak adýna öncülük ederek baþlattýðý lisans tamamlama hakkýnýn verilmesi için mücadelemiz devam edecektir" þeklinde kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýnýn mali, sosyal ve özlük haklarýnda iyileþtirme yapýlmasý gerektiðini belirten Saatçi, "Böylesine zor þartlarda 7/ acil saðlýk hizmeti sunmaya çalýþan, fiziksel olarak da yoðun güç harcayan paramediklerin ve ambulanslarda görev yapan saðlýk personelinin, mali, sosyal ve özlük haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. Mesleklerini yapmak isteyen paramedik bölümü mezunlarýnýn hastane öncesi acil saðlýk hizmetlerinde varolan paramedik ihtiyacý giderilmesi yönünde istihdam edilmeli, Acil Týp Teknisyeni (ATT)'lerin ise yapýlacak unvan deðiþikliði sýnavýyla bu alanda istihdam edilmelerinin önü açýlarak sisteme kazandýrýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Saatçi açýklamasýný, "Saðlýk Sen olarak her konuda olduðu gibi bu konunun takipçisi olacaðýmýzý ve sorunlarýnýn çözümü noktasýnda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceðimizi bir kez daha ifade ediyor, paramediklerimizin, Aralýk Paramedikler Günü'nü kutluyoruz" ifadeleriyle tamamladý. Uður ÇINAR Eryücel, MHP'den Ýl Genel Meclisi'ne aday Uzun dönemdir MHP Ýl Yönetiminde görev alan Sinan Eryücel, MHP'den Ýl Genel Meclisi'ne aday adayý oldu. MHP'den Ýl Genel Meclisi'ne aday adayý olduðunu açýklayan Eryücel, seçildiði taktirde köylerdeki vatandaþýn sorunlarýnýn çözümü için gelen gayreti göstereceðini söyledi. Kendisinin de köyden gelme bir vatandaþ olduðunu anlatan Eryücel, "1978'de Üyük köyünde doðdum. Bende köyden gelen bir insaným. Köylerimizde yaþanan sorunlarýn hemen hemen hepsini biliyorum. Köylülerimizin sorunlarýný çok iyi bilen birisi olarak, hiçbir çýkar gözetmeden çözümler için çalýþacaðým" dedi. YEDAÞ'ýn önerisine MEB kapýlarýný açtý Nurettin Türkoðlu YEDAÞ, bölgesinde minik öðrencilere enerjiyi 'Doðru ve Verimli' kullanmayý anlatýyor. Milli Eðitim Müdürlükleriyle ortaklaþa yapýlan organizasyonda Genel Müdür Türkoðlu, "Birer Enerji dedektifi olan öðrencilerin, çevrelerini enerji verimliliði konusunda yönlendireceklerine inanýyoruz" dedi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri kapsamýnda Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri'nin belirlediði 30 ilkokulda,. sýnýf ve. sýnýf öðrencilerine yönelik 'Enerji Verimliliði' eðitimleri verdi. Her ilde gönüllü YEDAÞ çalýþanlarý tarafýndan enerji kartlarý ve sunumlarla birlikte enerjiyi 'Doðru ve Verimli' kullanmanýn püf noktalarý öðrencilerle paylaþýldý. Keyifli geçen eðitimlerde öðrenciler, bol bol sorular sordu ve evlerinde ebeveynlerine anlatacaklarýný söylediler. -"ÇOCUKLARLA AÝLELERE ÇOK DAHA KOLAY ULAÞIYORUZ"- 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' temasýyla geçen yýl olduðu gibi bu yýlda enerji verimliliðine yönelik toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla öðrencilere 'Enerjiyi Doðru ve Verimli' kullanmanýn eðitimlerini verdiklerini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Bir rüyamýz var çocuklar. Bu rüyamýzý sizlerle gerçekleþtirmek istiyoruz" dedi. Mesken tipi elektrik tüketiminde çocuklar yoluyla ebeveynlere çok daha kolay bir þekilde ulaþabildiklerini söyleyen Türkoðlu, "Aileler, çocuklarýnýn isteklerini önemsiyor. Bizler de 'Çocuktan Al Haberi' diyerek, enerjiyi 'Doðru ve Verimli' kullanmanýn püf noktalarýný ailelere iletiyoruz. Çok olumlu etkileþimler alýyoruz. Çocuklar sorular soruyor, eðittiðimiz gönüllü çalýþanlarýmýz cevaplýyor. Çocuklardan, burada öðrendiklerini evde uygulamalarýný istiyoruz" diye konuþtu. -"SÝZLER ENERJÝ DEDEKTÝFÝSÝNÝZ"- Türkoðlu, "Bölgemizde aðýrlýklý olan mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir YE- DAÞ rüyasýdýr. Biz arkadaþlarýmýzla bu rüyayý hayata geçirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Gönüllü çalýþanlarýmýzý enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitmeyi ve eðittiðimiz çalýþanlarýmýzýn da 'verimlilik' kavramýný tüm bölgeye yaygýnlaþtýrmasýný hedefliyoruz" dedi. Genel Müdür Türkoðlu, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduðunu ve enerji verimliliði konusunda istenilen davranýþ deðiþikliðini yaratmak için "Aðaç yaþken eðilir" düþüncesiyle hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "O nedenle sizler bizim çok önemlisiniz. Gerçekleþtirdiðimiz eðitimlerin amacýna ulaþtýðýný, bu bilincin oluþtuðunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Eðitimlerin tamamlanmasýyla birer enerji dedektifi olacak olan öðrencilerin, çevrelerini enerji verimliliði konusunda yönlendireceklerine inanýyoruz. Dünyada enerji iletim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup yeni bir enerji kaynaðý tasarruftur. Buradan bir kaynak üretmiþ oluyoruz" diye konuþtu. Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði'nden Nevþehir ve Konya gezisi Nefes Alevi Bektaþi Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan yazýlan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Gençlerde Birlikte Yaþama Kültürü" projesinin uygulamasý devam ediyor. Proje kapsamýnda 0 kiþilik genç Nevþehir ve Konya'yý gezdi.konuyla ilgili bir açýklama yapan Proje Koordinatörü Harun Kayabaþý, "Projemizin amacý farklý kültürlerde yetiþip toplumda ayný sosyal, iþ ve kültürel ortamý paylaþmak durumunda olan gençlerimizin eðitim, panel, gezi ve sportif faaliyetlerle birbirleriyle kaynaþmalarýný saðlamak olduðunu ve böylece bu gençlerin katkýlarýyla önyargýsýz ve daha hoþgörülü bir toplumun oluþmasýna destek vermektir" dedi."projemiz kapsamýnda 0 katýlýmcý gencimizle birlikte Nevþehir ve Konya'ya gezi düzenledik. Gezilerimizin çok verimli geçtiði inancýndayým. Gençlerimiz arasýnda bir kaynaþma saðlanmýþ ve farklý inanç kültürlerini de tanýmalarýna fýrsat verilmiþ oluyor" diyen Kayabaþý, gezi faaliyetleri aracýlýðýyla projelerinde istedikleri kültür kardeþliði hedefine ulaþtýklarýný ve önümüzdeki aylarda gerçekleþtirecekleri Çanakkale gezisi ile de bu kardeþliði perçinleyeceklerini söyledi.

5 ARALIK 0 SALI HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:78 ÇORUM "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz Türkiye projesi Türkiye'yi yeme, deðersizleþtirme projesidir. Amerika'nýn, emperyalizmin, Siyonizmin, Ortadoðu'nun ve dünyanýn geliþen dört ekonomisinden birisi olan Türkiye'den duyulan rahatsýzlýktýr. Onun için bu oyuna karþý uyanýk olmak bu milletin boynunun borcudur. Memur Sen olarak amacýmýz sadece ücret politikacýlýðý yapmak deðildir. Amacýmýz dava adamý olmaktýr. Ücret araçtýr" dedi. Toplu Sözleþme Masasýnda alýnan taban aylýk zammýnýn 3+3'ten de +'den de +'ten de yüksek olduðunun altýný çizen Saatçi, "Toplu sözleþme görüþmelerinin sonlanmasýndan sonra ilk dört günde kazanýlan haklarýn gazete ve televizyonlar tarafýndan göklere çýkarýldýðýný dördüncü günden sonra karalama kampanyalarý baþlamýþtýr. Yýlbaþý yaklaþtýkça kazanýmlarýmýz ulusal gazetelerin manþetlerini süslemeye baþladý. Ýftira atanlar karalama kampanyalarý yapanlara buradan sesleniyorum. Hiç bir zaman gerçekleri gizleyemezsiniz. Gerçekler eninde sonunda ortaya çýkar. Onlar ve onlarýn aða babalarý bizim Çözüm Sürecindeki paydaþlýðýmýzdan rahatsýzdý. Baþörtü özgürlüðünden rahatsýzdý. Referandumdaki öne çýkýþýmýzdan rahatsýzdý. Kamu-Sen'in rahatsýzlýðýný biliyoruz. Onlar Ergenekon'a ev sahipliði yaparak, darbecilerin postalýný yalayarak sendikacýlýk yapmayý kendilerine þiar edindiði için yarasalar ýþýðý aydýnlýðý sevmeyeceði için bundan rahatsýzlar" ifadelerini kullandý. 190,1980 Anayasalarýnýn anti-demokratik yasalar olduðuna dikkat çeken Saatçi, 010 Referandumuyla bir metafor deðiþikliði yapýldýðýný belirterek "010 Refarundumuyla deðiþen metafor milletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðü metaforudur. Artýk devletin milletinden milletin devletine geçtik. Özgürlüklerin ve birey olmanýn güzelliklerini yaþýyoruz" dedi. Memur Sen olarak çözüm sürecinde taþýn altýna ellerini deðil bütün vücutlarýný koyduklarýný söyleyen Saasstçi, "Memur Sen ýrkçýlýða prim vermez. Bilir ki Habeþli zenci Bilal'i Hazreti Bilal yapan deðerlerdir. Bilir ki Peygamberin amcasýnýn elinin kurumasý için ayetin nazil oluþuna inzaline aracýlýk Hz. Muhammed'dir (s.a.v) ve bu dindir. Eðer ýrk bir avantaj olsaydý Peygamberin ýrkýndan olmak Arap olmak avantaj olurdu. Fakat Peygamberin amcasýna bile imtiyaz verilmemiþtir" diye belirtti. "Devletin ötekileri ile toplumun ötekileri artýk beriki olmak istiyor" diyen Saatçi, "Devletin ötekileri kimlerdi baþörtülüler, Aleviler, Kürtler -Kürtler hele muhafazakar ise iki kere ötekiydi. Toplumun ötekileri kimler, Romanlar. Artýk ötekiler beriki olmak istiyorlar. Gittiðimiz hemen hemen her yerde Kürtler Cumhurbaþkaný bile olduk ama Kürt olamadýk dediler. Aleviler Alevi olduðumuzu gizlemek durumunda kaldýklarý gibi yaþayamadýklarýný söylediler. Baþörtülüler Cumhurbaþkaný eþi olduk ama birey olamadýklarýný belirtiler. Artvin'de 0 yaþlarýnda bir delikanlý kalktý. Sosyalistim, Lazým bu ülkeyi Türk olduðum için deðil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olduðum için seviyorum. Þimdide çocuklarýma zorla andýmýzýn okutulmasýndan rahatsýzlýk duyuyorum dedi. Bunu bir Kürt yada baþörtülü söyleseydi 'sizi gidi sizi' diye baþlarlardý. Bütün bu çözüm sürecinin öznesi neydi? Eþit yurttaþlýk. Ýþte bu süreçte bütün bu talepleri yüzde 70,80 karþýlanýyor. Onun için önemsedik" dedi. Suriye'de yaþanan zulümlere de deðinen Saatçi, "Batýlýlarýn yaþananlar karþýsýnda sessiz kaldýðýný taki zalim Esed yönetiminin kimyasal silah kullanýncaya kadar bu sessizliklerini bozmadýklarýný hatýrlattý. Batýnýn tavrý kimyasal silah kullanmadan öldür demektir. Mýsýr da yaþananlar bundan farksýz deðildir" diye kaydetti. 8 Þubat davasýnda son yapýlan serbest býrakýlmalarýna deðinen Saatçi, "Serbest býrakýlmalar beraat anlamýna gelmiyor, darbeciler hesap verecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Kadýn Giriþimciler KTML öðrencileri ile bir araya geldi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler (KGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya geldiler.tobb KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, TSO Meclis Üyesi Fatma Er ve Ýcra Komitesi Üyesi Yüksel Kavukçu, KTML öðrencileri ile yaptýklarý sohbette, eðitime ve kiþisel geliþime son derece önem vermeleri gerektiði konusunda uyarýlarda bulundular. Öðrencilere, "Gençliðinizin kýymetini bilin. Hayaller kurun ve kendinize hedefler belirleyin. Bu hedeflere ulaþmak için çok çalýþýn' þeklinde tavsiyede bulunan Ýcra Komitesi Üyeleri, "Çorum ilimizde kadýn giriþimcilerin sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Bunun sebebi, eðitim seviyesinin yükselmesi, kadýnlarýn özgüvenlerinin artmasý ve elbette devlet destekleri. Baþta KOSGEB olmak üzere devletin bir çok kurumu, yeni yatýrýmlar için çok ciddi destekler sunmakta. Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak bizler de ilimizde kadýn giriþimci sayýsýnýn artmasý için çalýþmalar yapmaktayýz" dediler. Toplantýda kýz öðrencilere, KOSGEB'in giriþimcilik desteklerinden de bahseden Kadýn Giriþimciler, giriþimcilik eðitimlerinde baþarýlý olanlara geri ödemesiz 30 bin TL, geri ödemeli 70 bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL'ye kadar desteklendiði belirterek "Söz konusu eðitimlere 0 yýlýnda baþvuranlarýn yüzde 'ü erkek, yüzde 'sý kadýndýr yýllarýnda toplam 1 kadýn, giriþimcilik eðitiminde baþarýlý olmuþ ve destek almýþtýr" þeklinde kaydettiler. Türkiye'de ve Çorum'da çok ciddi oranda ara eleman sýkýntýsý bulunduðunu belirten Kadýn Giriþimciler, bu anlamda Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinin þanslý olduklarýný, eðitim süreçlerinde kendilerini iyi geliþtirmeleri durumunda iþ hayatýna rahatlýkla atýlabileceklerini aktardýlar. Ýþletmelerin sermayeye ihtiyaç duyduðu kadar insan kaynaðýna da ihtiyaç duyulduðunun altýný çizen Kadýn Giriþimciler, "Size sunulan eðitim fýrsatlarýný çok iyi deðerlendirin. Bu anlamda bizlerden de destek alabilirsiniz. Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak bizlere çok kolay ulaþabilirsiniz. Bizler, geleceðin sahipleri olan siz gençleri, hatta gelecek nesilleri yetiþtirecek birer anne adayý olarak sizleri çok önemsiyoruz. Bu nedenle buradayýz. Sizlerin eðitimini, bilinçlenmesini, bir sosyal sorumluluk olarak deðerlendiriyoruz" diye konuþtular. Kadýnlarýn erkeklere göre çok daha titiz çalýþtýklarýný ifade eden Kadýn Giriþimciler, kadýnlarýn yoðun olarak çalýþtýðý ülkelerin çok daha fazla kalkýndýðýný belirterek, "Sizler de eðitiminizi tamamladýðýnýzda iþ hayatýna atýlacak ve ülkemize katma deðer saðlayacaksýnýz. Gelecekte iþ hayatýnýzda sergileyeceðiniz performansý, bugünlerde aldýðýnýz eðitiminiz belirleyecektir" þeklinde konuþtular. Birer kadýn giriþimci olarak iþ hayatýna nasýl atýldýklarý, ne gibi aþamalardan geçtikleri ve bugün nasýl bir noktaya geldiklerini, kendi hayatlarýndan somut örnekler vererek anlatan Kadýn Giriþimciler, bu anlamda Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerine birer rol model oldular. Sohbette öðrencilerin sorularýný da yanýtlayan Kadýn Giriþimciler, kendilerini öðrencilerle buluþturmasýndan dolayý Okul Müdürü Sabriye Esen'e teþekkür ettiler. Hitit ile Hamamatsu Üniversiteleri iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Japonya Hamamatsu Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Japonya'nýn önde gelen týp fakültelerinden Hamamatsu Üniversitesi Týp Fakültesine iþbirliði görüþmeleri için Rektör Prof. Dr. Satoshi Nakamura tarafýndan davet edilen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mete Dolapçý ve Týp Fakültesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Ayþegül Taylan Özkan ile birlikte ekim ayý içerisinde gerçekleþtirilen görüþme sonuçlarýný verdi. Hitit Üniversitesi ile Hamamatsu Üniversitesi Týp Fakültesi arasýnda biri öðrenci deðiþimi ve eðitim iþbirliði, diðeri ise bilimsel ortaklýk ve akademisyen deðiþimi konularýnda olmak üzere iki anlaþma her iki üniversitenin yönetim kurullarýnda kabul edildi ve imzalanarak yürürlüðe girdi. Bu anlaþmalar ile Hitit Üniversitesi, kýtada ülkeden çok sayýdaki üniversite ile yapmýþ olduðu iþbirliði anlaþmalarýna ilk defa Japonya'daki bir üniversiteyi de dâhil etti. Özgür-Der'in yardým týrý yola çýktý Özgür-Der Çorum Þubesinin düzenlediði "Suriyeli Muhacir Kardeþlerimize Ensar Oluyoruz" kampanyasýnda toplanan yardýmlar Suriyelilere gönderildi. Hayýrseverler tarafýndan baðýþlanan yardýmlar Akçakale ve Kilis sýnýr kapýlarýndan ÝHH üzerinden teslim edilmek üzere týrla yola çýktý.týrlarda, 0 ton un, 700 battaniye ve yaklaþýk 00 çuval giysi bulunuyor.

6 Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Sungurlu'ya temsilcilik açtý. Açýlýþa AGD Þube Baþkaný Harun Kaplan, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erol Erkoç ile Diyanet Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda açýlýþ konuþmasýný yapan AGD Þube Baþkaný Harun Kaplan AGD'nin milli ve manevi deðerlerine baðlý gençler yetiþtiren bir kurum olduðunu ve bu kurumunda dünyanýn en büyük gençlik teþkilatý olduðunu belirtti. Sungurlu Þubesinin açýlmasýnda emeði geçen Ýlçe Temsilcisi Ali Kocabaþ'a teþekkür eden Kaplan, açýlacak þubenin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Program Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen'in yaptýðý dua ve ikram ile sona erdi. TEK ARALIK 0 SALI HABER "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" MYO'da yapýldý Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü tarafýndan engellilik konusunda farkýndalýk oluþturmak, engellilerle ilgili sorunlarý tartýþmak ve çözüm üretebilmek amacýyla yapýlan "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"na Meslek Yüksekokulu'nda devam edildi. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, Meslek Yüksekokulu öðrencileri, öðretim elemanlarý ve idari personelin katýlýmýyla gerçekleþtirilen etkinlikte, Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, neden bu tür bir farkýndalýk çalýþmasý yaptýklarýný ve bu çalýþmalarýn önemini aktardý. Hitit Üniversitesi'nin bu konuda bugüne kadar neler yaptýðýný ve gönüllülük esaslý bu çalýþmalarla engellilerin nasýl bir fark yaratabileceklerini açýklayan Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, mesleki bilgi ve beceri ile entelektüel birikim saðlayan üniversitenin, engellilerin yaþama baðlanmalarýndaki önemini vurguladý.daha sonra kürsüye gelen Gazeteci Ayhan Aykanat da, engellilere yardýmcý olunmasýný, sahip çýkýlmasý gerektiðine vurgu yaptý. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Buhara Evler Mahallesi'ne Hamza Koçak aday Hamza Koçak düzenlediði basýn toplantýsýnda Buhara Evler Mahallesi Muhtarlýðýna aday olduðunu açýkladý. Sefa Pide Salonunda bir basýn toplantýsý düzenleyen Hamza Koçak, Dodurga'nýn Alpagut beldesinde doðduðunu ilk ve orta öðretimini Alpagut beldesinde tamamladýðýný ifade ederek, "197'da yýlýnda TKÝ Dodurga Linyit iþletmelerinde maden baþçavuþluðundan emekli oldum. Ýki dönem Alpagut Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaptým ve 000 yýlýnda Çorum'a yerleþtim çocuk babasýyým. Seçimlerin hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ederim" dedi. Yasin YÜCEL MEM, yýl görev süresini tamamlayan yöneticileri atayacak Aðustos 0 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe giren okul ve kurum yöneticileri atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðine göre sýnavlý, norm fazlasý ve isteðe baðlý yönetici atamalarýný tamamlayan Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önümüzdeki hafta da çalýþma süresine baðlý yöneticilerin yer deðiþtirmelerini gerçekleþtirecek. Yönetmeliðe göre kurumunda yönetici olarak yýllýk çalýþma süresini tamamlayan eðitimciler rotasyona tabi tutuluyorlar. Çorum Milli Eðitim Müdürlüðünün web sayfasýnda duyuruya çýkarýlan çalýþma süresine baðlý yönetici atamalarýnda müdür, müdür baþ yardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý olmak üzere toplam 37 yönetici zorunlu olarak yer deðiþtirecek. Yer deðiþtirecek olan 37 yönetici il genelinde münhal bulunan okul ve kurum yöneticilikleri ile birlikte toplam 10 okul ve kurum yöneticiliði arasýndan durumlarýna uygun olan 0 tercihte bulunabilecekler. Baþvurular 3-7 Aralýk tarihinde alýnacak olup, 30 Aralýk ta deðerlendirmeye tabi tutulacak. Sonuçlarýn 31 Aralýk 0 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. AGD, Sungurlu'ya temsilcilik açtý

7 ARALIK 0 SALI HABER 7 TDED'den "Ýþaret Dili" kursu ABD, Erdoðan'ýn söylemlerinden rahatsýz CHP Ýl Gençlik Kollarý Asteðmen Kubilay'ýn ölüm yýldönümü nedeniyle anma programý düzenledi.program da konuþan CHP Gençlik Kollarý Ýl Baþkaný Veli Can Çalýkuþu, "83 yýl önce bugün Cumhuriyetimize zarar vermek isteyenler tarafýndan Menemen'de yaþanan olayda o gün askerlik görevini yürütmekte olan Asteðmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaþlarý Cumhuriyet düþmanlarý tarafýndan vahþice katledilmiþtir.mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizi hedef alan bu olayda kendini Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi iþitme engellilerin kendi aralarýnda iletiþim kurmalarý için kullandýklarý iþaret dili kursu açtý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði kurs, hafta içi her gün dernek merkezinde veriliyor. Ömer Albayrak ve Hacer Küyük tarafýndan verilen kurslarla birlikte toplumda sürekli olarak varlýðý hissedilen iþitme engellilerle iletiþim eksikliðini Çorum'da gidermeye çalýþtýklarýný söyleyen TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, derneklerinin toplumda eksikliði duyulan alanlarda kurslar açmaya devam ettiðini söyledi. Geçtiðimiz yýllarda diksiyon, Arapça, Osmanlý Türkçesi, Hüsn-i Hat, baðlama, gitar, ney gibi kurslar açarak insanlarýn becerisini açýða çýkarmaya yönelik çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Turhan Candan, iþitme engelli vatandaþlarla rahat iletiþim kurulabilmesi amacýyla açtýklarý iþaret dili kursuna yoðun katýlýmýn gerçekleþtiðini vurguladý. Ýlk dönem kursun ocak ayý baþýnda tamamlanacaðý ifade ederek "Ýþaret dili kursumuz yoðun talep nedeniyle yýlbaþýndan sonra tekrar baþlayacaktýr. Derneðimizin bu hizmetinden faydalanmak isteyen herkesi derneðimize bekliyoruz. Hemþehrilerimiz, derneðimizde devam eden tüm kurslarýmýzla ilgili ayrýntýlý bilgileri dernek merkezimize gelerek alabilirler" diye konuþtu. Yýlmaz MERT Amerika'nýn Sesi'nin sorularýný yanýtlayan ve AK Parti Hükümeti ile Gülen Hareketi arasýndaki gerginlik haberlerine deðinen Barkey, "Taraflar arasýnda bir kýrýlma yaþanýyor, ancak bu kýrýlma geçici olacak ve partinin baþýna baþka bir isim geçtiði takdirde sona erecek, çünkü partinin tabaný ile Gülen Hareketi'nin tabanlarý ayný ideolojiye sahip" dedi. Barkey, Türkiye'de bakanlarýn oðullarý, belediye baþkanlarý ve inþaat sektörünü kapsayan yolsuzluk operasyonunun sonuçlarýnýn çok ciddi olacaðýný, en büyük etkisinin de yaklaþan yerel seçimlerde görülebileceðini savundu. -"AMERÝKA ÇOK RAHATSIZ"- Barkey, gezi olaylarý sonrasý hükümetten gelen komplo teorilerinin, Obama ile Erdoðan iliþkisini bozduðunu ve yolsuzluk operasyonu sonrasý yine ayný söylemin kullanýldýðýna deðinerek þunlarý söyledi: "Amerika, Türkiye'de baþbakan ve partisinden yükselen "iþin içinde Amerika var' söylemlerinden aþýrý derecede rahatsýz. 17 Mayýs'ta Erdoðan Beyaz Saray'da yemek yiyor, iki hafta sonra kendisi, partisi, Amerikalýlarý Gezi olaylarýyla suçluyor. O zaman Beyaz Saray'da ne yapýyordunuz?" -"GÜLEN HAREKETÝ ERDOÐAN'IN FAZLA GÜÇLENMESÝNDEN RAHATSIZ"- Barkey, "Gülen hareketi, Erdoðan'la birlikte askeri siyasi hayattan çýkarma konusunda yaptýðý iþbirliði sonrasýnda, hareketin Erdoðan ve partisinin de en az askeriye kadar güçlü bir oluþum haline gelmesinden rahatsýz" dedi. Hükümet ile Gülen Hareketi arasýnda yaþanan gerginliðin çýkýþ noktasýnýn geçtiðimiz aylarda yaþanan MÝT krizi olduðunu öne süren Barkey, Hükümetin bundan sonra baþlattýðý tasfiyelerle gerginliðin iyice týrmandýðýný öne sürdü.yolsuzluk operasyonu çerçevesinde baþlayan gözaltýna almalarýn dershanelerin kapatýlmasý konusunda yaþanan anlaþmazlýklarla ilgisi olmadýðýný savunan Barkey, "Dershaneler tartýþmasý çok yeni, operasyon ise daha uzun süredir devam eden bir soruþturmanýn eseridir. Yolsuzluk soruþturmasý sadece bakanlara deðil belki de Baþbakan Erdoðan'a yakýn baþka isimlere de sýçrayarak daha da büyüyebilir. Bu nedenle adý yolsuzluða karýþmayan milletvekillerinin partiyi kurtarmak için dönebilecekleri tek isim Abdullah Gül'dür" iddiasýnda bulundu. CHP'li gençler Asteðmen Kubilay'ý andý "mehdi" olarak adlandýranlar, masum halkýmýzý galeyana getirerek olaylarý baþlatmýþlardýr.olaylar karþýsýnda mert, onurlu ve dik duran Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaþlarý korkusuzca bu vatanýn bütünlüðü için canlarýný vermiþlerdir. Þehit Kubilay ve arkadaþlarý onurlu bir direniþin, adanmýþlýðýn, aydýnlýðýn ve devrimin sembolü olarak yüreklerimize kazýnmýþtýr. Bugünde ülkemizi alçakça planlarýyla alt etmeye çalýþanlar karþýsýnda Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaþlarýndan aldýðýmýz ýþýkla, cesaretle bizler varýz! Dün Kubilay ve arkadaþlarý bu vatan için bir dakika bile düþünmeden canlarýný verdiler gerekirse bugün de bizler canlarýmýzý vermeye hazýrýz. Onlarýn ýþýðýyla Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaþatmak için mücadele etmeye devam edeceðiz. Cumhuriyet yolunda ölümsüzleþen, genç öðretmen devrim þehidi Kubilay'ý ve arkadaþlarýný aramýzdan ayrýlýþýnýn 83.yýlýnda sevgi, saygý, þükran ve minnetle anýyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Osmancýk'ta kapalý düðün salonu ve kýr düðün bahçesinden oluþan 800 metrekarelik düðün sarayý inþa ediliyor. Bin davetliyi aðýrlayacak þekilde tasarlanan modern düðün sarayý Mart ayýnda faaliyette olacak. Mustafa Çoban, Mehmet Çakýr ve Adem Þirin'in ortaklýðýnda inþa edilen Düðün Sarayý önümüzdeki düðün sezonu için de rezervasyonlara baþladý. Düðün Sarayýnýn bölgedeki düðün eðlenceleri için yeni bir trend olacaðýný ifade eden Ýþletme Ortaðý Mustafa Çoban, "Osmancýk'ýn en büyük eksikliklerinden birisi modern bir düðün salonuydu. Bu alandaki eksikliði göz önünde bulundurarak yatýrým yapmaya karar verdik. Osmancýk'ýn düðün potansiyelini ve evlenecek çiftlerin görüþlerini dikkate alarak bölgenin en büyük ve en modern düðün sarayýnýn Gemici Özyalçýn Gýda'dan personellerine motivasyon yemeði Özyalçýn Gýda, 0 yýlý uðurlanýrken, 01 yýlýnýn da gelmesiyle, tüm personellerine motivasyon yemeði düzenledi. Güleryüz Restaurant'ta geçtiðimiz Cumartesi akþamý gerçekleþtirilen yemeðe Özyalçýn Yapý Nak. Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Aydýn, Özyalçýn Gýda Þirket Müdürü Erman Baþar, Erikli Su Karadeniz Bölge Müdürü Tamer Öngör, Kemalöz Mantý Sahibi Bülent Özdoðan ve Özyalçýn Gýda personelleri katýldý. Yemek öncesinde bir konuþma yapan Özyalçýn Gýda Þirket Müdürü Erman Baþar, çalýþanlarýna 0 yýlýndaki baþarýlý çalýþmalarý, saðlamýþ olduklarý katký ve emeklerden ötürü teþekkür ettiðini dile getirerek, 01 yýlýnda da ayný þekilde baþarýlý çalýþmalarýnýn devam etmesi temennisinde bulundu. Özyalçýn Yapý Nakliyat Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Aydýn, 01 yýlýnda faaliyetine baþlayan Özyalçýn Yapý Nakliyat Gýda'nýn, Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blokta bulunduðunu belirterek, Erikli Su, Sultan Et, Cem Zeytin, Canpetek Bal, Canyýlmaz Tulum Peyniri, Kemalöz Mantý ile Çorum merkez ve ilçelerinde satýþ ve daðýtým hizmeti sunduklarýný ifade etti. Yalçýn Aydýn, "Özyalçýn Zeytin" adý ile Gemlik Siyah Zeytin satýþýna da baþlayarak, kendi markasý ile Çorum'a ve Çorumlu'ya hizmet etmenin haklý gurur ve onurunu yaþadýklarýný söyledi. Yemeðin ardýndan Özyalçýn Gýda yöneticileri ve personelleri müzik eþliðinde doyasýya eðlendi. DOÐUM GÜNÜ SÜRPRÝZÝ Yemekte Özyalçýn Gýda Yöneticilerinden Kadriye Balat'a da sürpriz bir doðum günü yapýldý. Sürpriz doðum günü ile oldukça mutlu olan Kadriye Balat, tüm yöneticilere ve personellere doðum günü sürprizi için teþekkür etti. Osmancýk'a Bin kiþilik düðün salonu Mahallesinde temelini attýk. Ýnþaat 3 ay içerisinde tamamlanacak ve Mart ayýnda Düðün Sarayýnda hizmette olacak" dedi. Düðün Sarayýnda mükemmel bir düðün için her detayý düþündüklerini kaydeden Çoban "Düðün Sarayýnýn projesi 1000 davetlinin en rahat ortamda aðýrlanabileceði þekilde tasarlandý. Düðün Sarayý kapalý düðün salonu ve kýr düðün bahçesinden oluþuyor. Davetliler için 300 araçlýk otopark ve büyük bir çocuk oyun parkýmýz var. Düðünler için yeni bir trend olacak Düðün Sarayý düðün sahibinin de davetlilerin de sadece düðün eðlencesine odaklanacaðý, güzel bir düðün ortamý sunacak" diye konuþtu. Çoban, Düðün Sarayýnda rezervasyonlarýn baþladýðýný belirterek düðün planý yapan çiftlerin Stüdyo Tuana'ya baþvurabileceklerini kaydetti.

8 ARALIK 0 SALI YAÞAM Kanser hastalarýnda yaþam süreleri uzuyor 8 Ne Farkeder Bir gün Nasrettin hocanýn arkadaþlarýndan biri kendisine gelip; birisinin kendisini mahkemeye verdiðini bir buðday meselesi hakkýnda yardýmýna ihtiyacý olduðunu, kendisi için yalancý þahitlik yapmasýný istemiþ hocadan. Hoca bu çok eski arkadaþýný kýramamýþ ve yalancý þahitlik etmeyi kabul etmiþ. Kelime Avý Fakat mahkeme boyunca sürekli "arpa" diyormuþ buðday yerine. Kadý en sonunda sinirlenip: - Be adam, dava buðday davasý arpa deðil. Neden sürekli arpa diyorsun þuna? diye çýkýþmýþ hocaya. Hoca da gayet sakin: - Efendim mesele yalan olduktan sonra buðday olsa ne farkeder arpa olsa ne farkeder. Kanserin en yaygýn türlerinden sindirim sistemi kanserleri tedavisinde, son yýllarda önemli geliþmeler yaþanýyor. Geliþtirilen ilaçlar ve bireyselleþtirilmiþ tedavilerle hastalarýn ömrü yaklaþýk 3 yýl daha uzuyor. Uzmanlar, bu tedavilerin cerrahî müdahaleyi de mümkün hale getirdiðini kaydediyor. Çaðýn hastalýðý kanserle mücadelede her geçen gün önemli adýmlar atýlýyor. Bu yýl 3.sü gerçekleþtirilen Gastrointestinal Kanserler Kongresi nde konuþan Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Profesör Doktoru Þuayib Yalçýn, tüm kanserlerin yüzde 0 sini oluþturan sindirim sistemi kanserlerinde son yýllarda önemli geliþmeler yaþandýðýný belirtiyor. En sýk görülen sindirim sistemi kanseri olan kolon (kalýn baðýrsak) kanserinde bireyselleþtirilmiþ tedavi ile ilerlemiþ hastalýkta bile 3 yýlý aþan sað kalým süreleri elde edilmeye baþlandý. diyen Prof. Yalçýn, gelecek adýna umutlu olduklarýný kaydediyor. Yalçýn, sigara içmemenin kanser riskini yüzde 30 azalttýðýný ve pankreas, mesane, böbrek ve gýrtlak kanseri gibi birçok kanser türünden de korunmuþ olunacaðýný söylüyor. Hastalýkta sað kalým sürelerinin arttýðý bir baþka kanser türünün de mide kanseri olduðunu belirten Prof. Yalçýn, yeni ilaç tedavisi ile bu tür kanser hastalarýnda da yaþam süresinin ortalama aya kadar çýktýðýný aktarýyor. Yalçýn þu bilgileri veriyor: Yeni ilaçlarýn ortaya çýkmasý ve bunlarýn kullanýmýyla birlikte daha çok hastayý ameliyat yapabilmek, daha iyi cerrahi uygulayabilmek mümkün hale geliyor. Ameliyattan sonra da kullanýlan yeni ilaçlarla da hastalýðýn tekrarý engellenebiliyor. Þuayip Yalçýn, kanserdeki tedavinin bir takým oyunu olduðunu ve takýmýn her oyuncusunun iyi olmasý gerektiðini vurguluyor. Prof. Yalçýn, Pankreas kanserinde eskiden elimizde sadece bir ilaç vardý. Þimdi bunun yanýnda yeni mekanizmalarla birkaç etkili ilaç ortaya çýktýðý gibi, yeni kombinasyonlarla da yaþam süresi uzadý. Bu mekanizmalarý keþfettikçe hastalarda yeni tedavilerin de yolu açýlmýþ oluyor. diyor. 80 li ve 90 lý yýllarda hastalarýn ishal, tansiyon, kalp yetmezliði gibi nedenlerle öldüðünü, þimdi ise bu sebeplerle ölen hastanýn hemen hiç olmadýðýný belirten Yalçýn, Bu yýl ortaya çýktý ki bu ilaçlar sadece bu yakýnmalarý engellemiyor. Ayný zamanda tümörün ilerlemesini de durduruyor. þeklinde açýklýyor. Profesör, yeni etken maddelerle birlikte tümörün küçüldüðünü ve hastalarý daha rahat ameliyat ettiklerini aktarýyor Kanser, en sýk Erzurum ve Van da görülüyor Saðlýk Bakanlýðý nýn verilerine göre Türkiye deki bölgesel daðýlýma bakýldýðýnda kanser vakalarý ülke içinde çok fazla bir deðiþiklik göstermiyor. Fakat Prof. Yalçýn, kendi gözlemleriyle özellikle Van, Erzurum gibi illerde yemek borusu ve mide kanserlerinin daha fazla olduðunu belirtiyor. Prof. Yalçýn, sebebini ise eskiden yaþanan uzun kýþlarda buzdolabýnýn ve elektriðin olmadýðý dönemlerde ay evden çýkamayan, sebze meyve tüketmeyen neslin, daha fazla kanser riski altýnda olduðunu anlatýyor. Ayrýca Yalçýn, bu bölgelerde detaylý bir haritanýn çýkarýlarak riske yol açan sebeplerin düzeltilmesini öneriyor. 19:0 Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek.oyuncular : Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Þoray Uzun, Vural Çelik Yönetmen : Müfit Can Saçýntý 0:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Güneþ yetersizliði, Mutluluðu etkiliyor Liv Hospital'dan Psikolog Ýrem Can Esenkaya, kýþ mevsiminin insanlar üzerinde belirli etkileri olduðunu söyledi. Esenkaya, Güneþ ýþýnlarý azalýnca kiþinin biyolojik saati bozulabilir, mutluluk hormonu azalýr ve uykuyu etkileyen hormon olan melatonin seviyeleri artar. Bu bozulmalar mevsimsel depresyona zemin hazýrlayan en önemli unsurlardýr. dedi. Psikolog Ýrem Can Esenkaya, kýþ depresyonu ve korunma yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Esenkaya, kýþ karamsarlýðýnýn, sonbaharda baþlayýp kýþ aylarýnda devam eden ve her sene ayný zamanlarda görülen bir depresif duygu durumu olduðunu söyledi. Esenkaya, "Bu duruma kýþ depresyonu denilmesinin sebebi hep ayný mevsimde tekrar etmesidir. Kýþ depresyonunda, kiþi olumlu olaylar yaþadýðý halde kendini depresif hissedebilir. Kýþ mevsiminin insanlar üzerinde belirli etkileri vardýr. Bu etkilerin nedeni azalan güneþ ýþýnlarýdýr. Güneþ ýþýnlarý azalýnca kiþinin biyolojik saati bozulabilir, duygu durumunu etkileyen hormon olan serotonin (mutluluk hormonu) azalýr ve uykuyu etkileyen hormon olan melatonin seviyeleri artar. Bu bozulmalar mevsimsel depresyona zemin hazýrlayan en önemli unsurlardýr." ifadelerini kullandý.kýþ depresyonu belirtilerine deðinen Esenkaya, þunlarý kaydetti: "Mutsuz hissetme, umutsuzluk, kaygýlý olma, enerji düþüklüðü, kollarda ve bacaklarda aðýrlýk hissi, sosyal hayattan geri çekilerek içine kapanma, fazla uyuma, zevk veren aktivitelerin zevk vermemesi ve özellikle karbonhidrat tüketimi isteðinde artýþ olarak görülen iþtah deðiþiklikleri olarak sýralanabilir. Bu belirtiler sonucunda hem kiþi konsantrasyon bozukluðu yaþamaya hem de sosyallik azaldýðý için gelen hareketsizlik ve yemek yemede artýþ ile kilo almaya baþlar." Öncelikle kiþinin depresyon mu, kýþ depresyonu mu yaþadýðýnýn ayýrýcý tanýsýný yapmak gerektiðini belirten Esenkaya, "Mutsuz hissetme, umutsuzluk, kaygýlý olma, enerji düþüklüðü., fazla uyuma gibi belirtiler kiþinin hayatýný ve fonksiyonelliðini olumsuz etkileme aþamasýna geldiyse ve belirtilerle baþa çýkmakta zorlanýyorsa kýþ depresyonu geçiriyor olabilir. Böyle bir durumda kiþinin bir ruh saðlýðý uzmanýna baþvurmasý önemlidir." diye konuþtu.yapýlan araþtýrmalarýn bir kere depresyona giren insanlarýn tekrar depresyona girme riskinin daha yüksek olduðunu gösterdiðini söyleyen Esenkaya, þöyle devam etti: "Buradan hareketle ne kadar erken zamanda bu belirtiler ile baþa çýkmak için yardým alýnýrsa kiþinin hayat kalitesi o kadar artar. Kýþ depresyonu tedavi edilmediði zaman intihar düþüncelerine, sosyal geri çekilmeye, iþ veya okul yaþamýnda problemlere ve alkol kullanýmýna sebep olduðu biliniyor." Kýþ karamsarlýðýndan kurtulmanýn yollarýný sýralayan Esenkaya, "Erken yatýp erken kalkarak güneþ ýþýðýndan olabildiðince uzun faydalanmaya çalýþýn. Uyumadan birkaç saat önce yemek yemeyi, elektronik aletlerle ilgilenmeyi býrakýn. Uyumadan önce ýlýk bir duþ almak uykuyu daha verimli kýlmaya yardýmcý olur. Egzersiz yapmak mutluluk hormonu olan serotonin salgýlanmasýna yardýmcý olur. Birçoðumuzun yaptýðý yanlýþlardan biri de þekerli ya da karbonhidratlý gýdalar yiyerek mutlu olmaya çalýþmaktýr. Bu gýdalar bir süre için bizi mutlu etse bile, kýsa bir süre sonra þekeri düþürüp daha yoðun bir mutsuzluk hissine sebep olurlar." dedi. Benim Ýçin Üzülme Þahin'le beraber çalýþmaya baþlayan Harun'un ilk iþi, Niyazi'nin balýklarýný satmasýna engel olmak olur. Harun'un planlarýna karþý Niyazi'nin de bir planý vardýr. Bu esnada Buke, teyzesinin kýzýnýn evlilik haberini alýr. Harun, Davut ve Buke'yi Kars'a götürür. Melahat, Sinan'ýn gönderdiði mektubu Bahar'a ulaþtýrmaya çalýþýrken Bahar'ýn Þahin'e döndüðünü öðrenir. Buke, Kars'ta teyzesinin kýzýnýn çok mutsuz olduðunu görür. Niyazi'lerin balýklarýný satmayý baþardýðýný öðrenen Harun'un bir sonraki hamlesi daha yýkýcý olacaktýr. Oyuncular : Fulya Zenginer, Öykü Çelik, Tansel Öngel, Çaðlar Ertuðrul Yönetmen : Serkan Birinci Sinema 3:1 Anadolu Kartallarý Onur, Ayþe, Mustafa, Tunç ve Fatih... Onlar, gökyüzüne hakim birer pilot olma hayaliyle yaþayan genç havacýlardýr. Hayalleri yükseklerde fakat hedefe giderken yaþadýklarý bin türlü zorluk, aile ve sevgili hasreti, dostluklarý, havada olmak için yaptýklarý fedakarlýklar ve birbirleriyle rekabetleri ne kadar çetin bir yola çýktýklarýnýn göstergesidir. Binbaþý Kemal Tanaçan'ýn deneyimi ve desteði sayesinde eðitimden geçen beþ genç için Uluslararasý Anadolu Kartalý Tatbikatý, hayatlarýný tamamen deðiþtirecek çok büyük bir deneyim olur.oyuncular : Çaðatay Ulusoy, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci, Alpay Kemal Atalan Yönetmen : Ömer Vargý Gece Yolcularý Gece Yolcularý, 1993 senesinde Edis Ýlhan (vokal - perküsyon), Uður Arslantürkoðlu (gitar - geri vokal) tarafýndan kurulan bir pop-rock grubudur. 199 yýlýnda profesyonel müziðe baþlayan, ilk üretimlerini ve konserlerini yapan grup, 10. Geleneksel Ýstanbul FM Altýn Ödüllerinde En Ýyi Grup ödülünü almýþtýr.[1]1999 yýlýnda, Bülent E. Albayrak (davul), Yasin Arslantürkoðlu (bas gitar) ve Murat Arslantürkoðlu (gitar)'ýn katýlýmýyla albüm sürecine girdi. Yaptýklarý müziði "melodik pop rock" olarak nitelendiren Gece Yolcularý,birçok festivale katýlalarak kendi seyirci kitlesini oluþturdu. 00 senesinde kendileri ile ayný ismi taþýyan ilk albümleri "Gece Yolcularý" EMI/Türkiye etiketi ile yayýnladý. Albümdeki Unut Beni adlý parçaya çekilen video kliple müzikseverlerden oldukça beðeni toplayan beþli, albümden ayrýca Yaban Gülü ve Ölüm de Var adlý parçalara da birer video klip çekti. 00 senesinde TMC ile anlaþan Gece Yolcularý, Cem Özkan prodüktörlüðünde Gece Yolcularý adlý. albümünü 00 yýlýnda sevenlerine ulaþtýrdý. Albümden ilk video klibi Nerdesin adlý parçaya çeken grup, ikinci klibi 197 tarihli Semiha Yanký parçasý Seninle Bir Dakika ya çekildi. Albümden üçüncü klip Hüzün parçasýna çekilirken, grup bu kliplerle televizyon ekranlarýnda bolca yer aldý.[]1993 yýlýndan bu yana birlikte baþarýlý albüm çalýþmalarýna, konserlere imza atan Gece Yolcularý, albümleri dýþýnda dizi müzikleri, yönetmen Ömer Faruk Sorak'ýn Sýnav filmi için "Babeyli" adýnda özgün bir soundtrack, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. yýlý ve Trabzonspor 0. yýlý için yine özgün bir marþ bestelemiþ; Türkiye'de düzenlenen 007 Karadeniz Oyunlarý açýlýþ seramonisi müziði ve "Saðlýklý bir gelecek, sevginizle gelecek" adý altýnda düzenlenen uyuþturucu karþýtý ulusal kampanya için,kampanya müziði vs.iþlerle de müziðin olabildiði her yerde üretim yapmaya gayret göstermiþlerdir.gece Yolcularý Kalbin Kadar Yakýn adýný taþýyan üçüncü albümlerini 008'in Þubat ayýnda dinleyenlerine ulaþtýrdý. Daha önceki albümlerinde güçlü baladlara imza atan Gece Yolcularý, Kalbin Kadar Yakýn adýný taþýyan yeni albümlerinde, dinamik yönleri ile de karþýmýza çýktý. BORÇ ÇORBASI Malzemeler orta boy pancar, soyulup rendelenmiþ Yarým kilo (orta boy) ince doðranmýþ lahana diþ sarýmsak 1 demet maydonoz, ince doðranmýþ 1 orta boy patates 1 büyük havuç, temizlenip rendelenmiþ orta boy kuru soðan adet defne yapraðý orta boy domates 1'er tatlý kaþýðý biber ve domates salçasý 1lt et suyu Yemeðin Tarifi Etsuyunu önceden çýkarttýðýnýzý farzediyoruz (biz her hafta Mert için kemik alýp, soðan-havuç-patates-sarýmsak-maydonoz ile haþlýyoruz). Küp küp doðranmýþ patatesleri etsuyuna ekleyin ve kaynatmaya baþlayýn Dahiliðin mutlak bir sýnýrý vardýr, Aptallýðýn asla. (Albert Einstein) Patatesler biraz haþlanýnca, ince kýyýlmýþ lahanayý, defne yapraðýný, maydonozun yarýsýný ekleyin Kýsýk ateþte hepsini kaynatýn Baþka bir geniþ tencerede, ince doðranmýþ soðaný hafif pembeleþinceye kadar zeytinyaðýnda çevirin, sonra domates ve biber salçalarýný ekleyin, yine 1 dakika çevirin Üzerine rendelenmiþ yada küçücük doðranmýþ domatesleri ekleyin, Domatesler de kaynayýnca rendelenmiþ pancar ve havuçlarý ekleyin, dakika çevirin Diðer tarafta kaynayan lahanalý karýþým piþmiþse, bu pancarlý karýþýmý ekleyin, dak kadar kaynatýn Altýný kapattýktan sonra ezilmiþ sarýmsakla, kalan yarým demet maydonozu ekleyinservisten önce defne yapraðýný çýkarýn. Afiyet Olsun. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert :00 Kýzlar ve Anneleri 1:00 Alemin Kýralý 1:00 Zahide ile Yetiþ 17:1 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 0:00 Kaçak 3:1 Anadolu Kartallarý Sinemasý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ.00 Nil in Dünyasý 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:0 Þabaniye Sinema 1:1 Haber Saati :0 Yüz Numaralý Adam Komedi Macera Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar 1.30 Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým 1:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 0:00 Benim Ýçin Üzülme 3:00 Firuze 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 1. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.30 Arka Sokaklar 18:0 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:0 Spor 0:00 Çalýkuþu 3:1 Bana Bir Soygun Yazý 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 1:0 1 Dakika :0 Hava Durumu :30 Avrupa Avrupa 1:30 Aileler Yarýþýyor 1:0 Mantý 17:0 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:0 Hava Durumu 19:0 Seksenler : Gurbette Aþk Bir Yastýkta Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý 1.00 Kendimize Doðru.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.30 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 1: Tv filmi 18.0 Ýki Dünya Arasýnda 19: ÝKi Dünya Arasýnda 0:0 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 ARALIK 0 SALI HABER 9 Mehmet Akif Ersoy'u anlattýlar Ýstiklal þairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yýl dönümü nedeniyle panel düzenlendi. Hitit Üniversitesi'nin organize ettiði panel Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleþti. "Ölüm Yýldönümünde Mehmet Akif Ersoy" baþlýklý panelin moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Mehmet Demiryürek yaparken konuþmacý olarak ise Milli Eðitim Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem Araþtýrmacý Yazar Mehmet Çetin ve Prof.Dr.Sami Güçlü katýldý. Paneli Vali Sabri Baþköy, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Eflaz Ermiþ, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar akademisyenler ve öðrenciler izledi.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla ile baþlayan,panelin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Reha Metin Alkan yaptý. Rektör Alkan konuþmasýnda, "Üniversitemiz olarak öðrencilerimize sadece derslere girip çýkan bireyler olarak deðil hayatýn içerisinde yetiþen bireyler olarak görüyoruz. Bunun içinde pek çok çalýþmalar konferanslar paneller düzenledik. Bundan sonrada bu gibi etkinlikleri artýrarak öðrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz" dedi. Daha sonra konuþan panelistler Mehmet Akif Ersoy'un kiþiliði ve edebi yönünden bahsettiler. Kubilay Kaan YÜCEL "Her þeyi ile örnek bir insandý" "Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var" Araþtýrmacý Yazar Mehmet Çetin Mehmet Akif Ersoy'un Türk ve Ýslam Dünyasýnda etkisinin çok büyük olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Ölüm Yýldönümünde Mehmet Akif Ersoy" baþlýklý panele konuþmacý olarak katýlan Mehmet Çetin, "Bugüne kadar sayýsýz paneller makaleler kitaplar ve daha pek çok Mehmet Akif'i anlattý. Lakin o kendisinden bahsedilmesinden hoþnut olmazdý.mecliste milletvekili seçildiði dönemde bile arkadaþlarý tebrik etmek için Akif'e baktýklarýnda yerinde bulamamýþlar. Þuanda yaþýyor ve burada olmuþ olsaydý kapýdan çýkýp gidebilirdi. Biz bunca zaman geçmesine raðmen neden Mehmet Akif'i anýyoruz. Bizler kalýcý eserler yapan ve býrakan insanlarý neden önemsiyoruz. Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var" dedi."bize yoldaþlýk edecek birini bulmamýz gerekir" diyen çetin, "Akif'te bu insanlardan bir tanesidir. Eðer bir takým hedeflerimiz var ise onu yoldaþ olarak görmemiz lazým. Sadece anmakla kalýrsak Akif'i bir kez daha öldürmüþ oluruz. Hatta öldürmekle kalmayýp manevi anlamda mumyalamýþ oluruz ki durumu hiç kimse istemeyeceði gibi eminimde Akif'te istemez öfkelenirdi. Akif Türk aydýnlar için çýðýr açmýþtýr. Türk aydýnlarý iki kiþinin paltosundan çýkmýþtýr biri Mehmet Akif Ersoy diðeri de Namýk Kemal'dir. Türk ve Ýslam Dünyasýnda Akif'in etkisi büyüktür. Ýstiklal Marþý sadece Türkiye'nin marþý deðildir.o haksýzlýðýn zulme uðrayanlarýn evrensel bir haykýrýþýdýr.yeni Akif'lere ihtiyacýmýz yok ama onun misyonunu üstlenecek insanlara ihtiyacýmýz var.asýmýn nesli olacak gençlere ihtiyacýmýz var" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL AK Partili gençler kan baðýþladý Milli Eðitim Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem Avrupa'ya eðitim için giden gençlerin sadece þekilcilikle döndüklerini gören Mehmet Akif Ersoy'un bu duruma üzüldüðünü söyledi. Milli Eðitim Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem "Mehmet Akif 1.Meþrutiyet'ten Kurtuluþ Savaþýndan Cumhuriyet Devrimleri'ne kadar olan süreçte pek çok olaylara tanýklýk etmiþtir. Çocukluk döneminde Türkçe Arapça Acemce ve Fransýzca biliyordu" dedi. Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Ölüm Yýldönümünde Mehmet Akif Ersoy" baþlýklý panele konuþmacý olarak katýlan Orhan Erdem, Akfi'in Avrupa'ya eðitim için giden gençlerin sadece þekilcilikle döndüklerini görünce üzüldüðünü dile getirerek, "Akif çok çalýþkan bir insandý. Neredeyse 1-17 saat çalýþan birisiydi. Mal mülk onun için hiç mühim deðildir. Onun için kazandýðý zenginlik çok baþka bir þeydi. Ýlim irfan bilgiye çok önem verirdi. O öðretmek ve öðrenmek arzusu ile yaþadý. Öðrendikten sonra bile öðrenmeye devam etti. Akif her þeyi ile örnek bir insandý. Ondan aldýðýmýz örnekler ve bilgiler bize yön gösterecek bir yol olur" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL "Akif hem derin düþüncesiyle hemde karakteriyle gönüllerde taht kurardý" Tarým eski Bakaný Prof. Dr.Sami Güçlü Milli Þair Mehmet Akif' Ersoy'un hayatýndan örnekler ve kesitler aktardý. Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Ölüm Yýldönümünde Mehmet Akif Ersoy" baþlýklý panele konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Sami Güçlü, Akif'ten için en çok sorulan þeyin "bir þair mi yoksa millet adamý mý" sorusu olduðunu söyledi. "Bir insanýn akýllý mý yoksa karakterli mi olmasý daha önemlidir. Yine bir insanýn önce düþüncesi mi yoksa davranýþlarýmý önemlidir" diyerek sözlerine devam eden Sami Güçlü, "Baktýðýmýz zaman hep karakterli ve davranýþýn önemli olduðunu görüyoruz. Lakin Mehmet Akif Ersoy'da hepsi vardý. Akif hem derin düþüncesiyle hem aklý ile hem de karakteri ile gönüllerde taht kurardý. Davranýþ hal ve hareketleri ile her zaman beyefendi bir insan olmuþtur. Kitap seçmek zordur ama yazar seçmek kolaydýr. Çünkü insan kendine uygun yazarý seçebilir ama onun çok eserinin içinden bir eser seçmesi daha zordur. Akif'in ise daha bir zordur çünkü eserlerinin hepsi diðerinden daha güzeldir" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL AK Parti Ýl Gençlik Kollarý üyeleri ve Hitit Üniversitesi AK Parti Teþkilatý Kýzýlay Çorum Kan Baðýþ Merkezine kan baðýþý yaptýlar. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, "Kan baðýþý sosyal sorumluluk gereði yapýlmasý gereken bir davranýþtýr. Örnek bir dayanýþmadýr. Bizim de her an kana ihtiyacýmýz olabilir onun için kan baðýþý çok önemli ve süreklilik ister'' diyerek kan veren üyelere teþekkür etti. Uður ÇINAR

10 HABER ARALIK 0 SALI 10 Medyaya sýký denetim Fazla sýcak da soðuk algýnlýðý sebebi olabilir Biorezonans Uzmaný Dr. Sinan Akkurt, kýþ aylarýnda hastalýktan korunmak için kapalý ortamlardaki aþýrý sýcaktan kaçýnmak gerektiðini söylüyor. Özellikle ýsýnýn çok yüksek tutulduðu merkezi sistem ýsýtmalý mekânlarda hastalýk riskinin arttýðýný belirten Akkurt, kýþ aylarýnda baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi için þu tavsiyelerde bulunuyor: Bol sulu gýdalar, yeþil yapraklýlar aðýrlýklý olmak üzere taze sebze ve meyve tüketilmeli. Odalar mutlaka her gün havalandýrýlmalý. Çay yerine özellikle antioksidan özellikli ýhlamur, ahududu, böðürtlen çayý Yolsuzluk operasyonunun ardýndan Emniyet te baþlatýlan tasfiyeleri ve Adlî Kolluk Yönetmeliði ndeki deðiþikliði, gazetecilere yönelik düzenleme takip etti. Basýn mensuplarýnýn emniyet müdürlüðü hizmet binalarýna giriþleri yasaklandý. Karar, önceki gece saat 03.3 de elektronik posta ile emniyet muhabirlerine iletildi.rüþvet ve yolsuzluk soruþturmasýnýn etkileri, Emniyet teki tasfiyeler ve Adli Kolluk Yönetmeliði ndeki deðiþiklikle sýnýrlý kalmadý. Medyaya yönelik de yeni bir uygulama yürürlüðe girdi. Emniyet müdürlüklerindeki basýn odalarýnýn kapýsýna kilit vuruldu. Karar, emniyet muhabirlerine dün sabaha karþý 03.3 te elektronik posta ile bildirildi. Gazetecilerden giriþ kartlarý ve basýn odasý anahtarlarý geri istendi. Herhangi bir geliþme veya basýn açýklamasý olduðu takdirde davet edilecekleri açýklandý. Türkiye genelinde meslek örgütleri, karara sert tepki gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti, yayýnladýðý bildiride, Demokratik bir ülkede böyle bir uygulama olamaz. Basýn özgürlüðüne açýkça müdahale ve sansürdür. Böylesine bir uygulama 1 Eylül de bile görülmedi. ifadelerine verdi. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði nden yapýlan açýklamada Bu kadar ilkel bir yasaklama daha önce görülmemiþtir. denildi. Türkiye Gazeteciler Sendikasý da tepkisini þöyle dile getirdi: Hükümet, karþýtý olan sesleri, baský, zor ve tehdit ile susturmak istiyor. Emniyet Genel Müdürlüðü, rüþvet ve yolsuzluk operasyonunun ardýndan þoke eden bir karara imza attý. Aralýk itibarýyla basýn mensuplarýnýn Türkiye genelinde emniyet müdürlüðü hizmet binalarýna giriþi yasaklandý. Herhangi bir geliþme veya basýn açýklamasý olduðu takdirde basýn mensuplarýnýn emniyete davet edilecekleri belirtildi. Bunun üzerine rüþvet ve yolsuzluk soruþturmasýnýn yürütüldüðü Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü nün Vatan Caddesi ve Gayrettepe de bulunan yerleþkelerindeki basýn odalarý da kapatýldý. Karar, basýn odalarýnda görev yapan gazetecilere önceki gece 03.3 de gönderilen elektronik posta ile bildirildi. Sabah, gazeteleri adýna görev yaptýklarý emniyet müdürlüðü önünde binaya giriþlerine izin verilmeyen gazeteciler, büyük bir þok yaþadý. Ulusal gazete, televizyon ve ajanslara baðlý muhabirlerden emniyet giriþ kartlarý ve basýn odasý anahtarlarýný geriye isteyen Hassas Bölgeleri Koruma Þube Müdürlüðü ekipleri, basýn mensuplarýnýn yerleþkeye giriþine de izin vermedi. Vatan Caddesi ndeki emniyet müdürlüðü önünde toplanan gazeteciler, durumu protesto etti. Nokta muhabirliði olarak da bilinen emniyet basýn odalarýnda 1970 li yýlardan beri gazeteciler görev yapýyor. Emniyet basýn odalarý, Emniyet Müdürlüðü nün Sansaryan Han da bulunduðu günden beri gazetecilere hizmet veriyordu li yýllarda Gayrettepe de bulunan Ýl Emniyet Müdürlüðü binasýnda da gazeteciler için basýn odasý kullanýma açýlmýþtý. Ýstanbul Emniyet tercih edilmeli. Günlük iki litre su içilmeli. Yemeklerde kekik, nane, çörek otu, kimyon gibi baharatlar daha sýk kullanýlmalý. Baharatlýða öðütülmüþ zencefil de eklenmeli. Hastalýk en çok elle bulaþtýðýndan eller sýk sýk yýkanmalý. Hasta çocuklara öksürürken elini deðil, dirseðini kullanmasý gerektiði öðretilmeli. Her gün bir kase yoðurt tüketilmeli. Her gün bir bardak portakallimon suyu karýþýmý içilmeli. Sabah erken kalkýlmalý. Günde en az 7, en çok 8 saat uyunmalý. Antiseptik olarak sarýmsak, antibiyotik etkili kekik, vitamin deposu boza ve kestane tüketilmeli. Ýstanbul merkezli "rüþvet ve yolsuzluk" operasyonunun yankýlarý sosyal paylaþým sitesi Twitter'da hala en önemli gündem maddesi olarak deðerlendiriliyor.siyasiler, gazeteciler, akademisyenler ve diðer Twitter kullanýcýlarý mesajlarýný bu mecradan vermeyi sürdürüyor. Son olarak iki vekilden operasyonlara iliþkin deðerlendirme geldi. -"HESAP VERMEKTEN KAÇAN BÝR EKÝPLE MUHATABIZ"- Baðýmsýz Kütahya Milletvekili Ýdris Bal: "Diyelim ki, TÜSÝAD zaten kötü idi, þimdi MÜSÝAD da mý kötü oldu? Onlar da ülkedeki yolsuzluðun üzerine gidilmesi gerektiðini söylüyor. Suni gündem oluþturarak maðduriyeti oynayarak, birilerini suçlayarak, hesap vermekten kaçan bir Müdürlüðü nün ana yerleþke olarak hizmet verdiði Vatan Caddesi ndeki binasýnda ise 199 yýlýndan beri basýn odasý bulunuyor. Ulusal gazete, televizyon ve ajanslara baðlý olarak yaklaþýk 30 gazeteci emniyetteki geliþmeleri haberleþtirerek kurumlarýna aktarýyor. Karara meslek örgütlerinden de sert tepki geldi. Uygulamanýn bir an önce durdurulmasý istenen tepkiler þöyle: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Ülke gündeminin hýrsýzlýk, yolsuzluk gibi son derece aðýr ithamlarla meþgul olduðu bugünlerde yayýmlanan genelge son derece manidardýr. Bu genelge toplumun bilgi edinme hakkýný engellemek olduðu kadar, sansürcü bir uygulamadýr. 1 Eylül döneminde bile gazeteciler böyle bir uygulamaya maruz kalmadý. Türkiye de böyle bir dönem yaþanmadý. Toplumun gerçekleri görmeye, öðrenmeye en fazla ihtiyacý olduðu bir dönemde alýnan yasaklama kararýný kýnýyor, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü nü Türk basýn tarihine kara bir leke olarak geçecek bu kararý yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Baþkaný Ahmet Abakay: Bu karar, sansürden daha öte. Bu uygulama, gazetecilik yaptýrmam demek. Utanç verici bir tablo. Emniyete yasak koymanýn Meclis muhabirlerine yasak koymaktan hiçbir farký yok. Ben 0 yýla yakýn bir süredir gazetecilik yapýyorum. Böyle bir uygulama görmedim. Darbe dönemlerinde birçok yasak vardý fakat bu kadar ilkel bir yasaklama hiçbir zaman olmadý. Demokratik toplumlarda kabul edilemeyecek bir uygulamadýr. Türkiye Gazeteciler Sendikasý: Yolsuzluk operasyonunda, bakan çocuklarýnýn da tutuklanmasýnýn ardýndan hükümet; polisleri, savcýlarý görevden almayý tercih etti. Gerçeklerin üstünü örtmeye çalýþtý. Bu yasa da onun bir parçasýdýr. Hükümet, karþýtý olan tüm sesleri, baský, zor ve tehdit ile susturmak istiyor. Gazeteciler olarak bu kuþatmanýn karþýsýnda örgütlü mücadelemizle duracaðýz. Doðu Anadolu Gazeteciler Federasyonu: Bu uygulama toplumun bilgi edinme hakkýný engellemektir. Yapýlan soruþturmalarýn gizlilik ilkesine saygý gösterdiðimiz gibi, basýnýn haber alma hakkýna da saygý gösterilmeli. Genelge yeniden gözden geçirilmeli. Gazeteci-yazar Nazlý Ilýcak: Yolsuzluk operasyonu ortaya çýktýðýndan beri hükümet, atmasý gereken adýmlarýn tam tersini atýyor. Polislerin görevden alýnmasý, yapýlan yönetmelik deðiþiklikleri son olarak da basýn mensuplarýna bir yasak getirilmesi... Oysa ne kadar þeffaf olursanýz halk nezdinde inandýrýcýlýðýnýz o kadar artar. Hatýrladýðým kadarýyla daha önce bu þekilde bir yasak olmadý. Emniyet e giriþi yasaklamakla haberlerin akýþýný hiçbir þekilde engelleyemezler. Bal: "Bakalým yolsuzluðu örtebilecekler mi?" Uluslararasý Para Fonu (IMF) Türkiye'de kýrýlganlýðý doðuran eðilimlerin sürdürülebilir olmadýðýný ve bu sorunlar düzeltilmezse Türkiye'nin er ya da geç þiddetli düzenleme yapabileceðini bildirdi. IMF'nin IV. Gözden Geçirme çalýþmasýyla ilgili uzman raporu yayýnlandý. Raporda kýsmen dönemsel makroekonomik politikalara baðlý olarak ekonomik faaliyetin hýzlandýðý belirtildi. Daha güçlü iç taleple birlikte zaten yüksek ekiple muhatabýz. Bakalým yolsuzluðu örtebilecekler mi? Adli kolluk yönetmeliðinde deðiþiklik, soruþturmanýn gizliliðine zarar verir. Bundan sonra üst kademelere yönelik operasyonlar önlenir." -"SARSILIYORSUNUZ"- CHP Ýstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz: "Yaþanacak yeni bir dönem; yolsuzluðun halkýn vicdanýnda mahkum olmasýnýn ardýndan ne söylerseniz, neyle tehdit ederseniz edin; sarsýlýyorsunuz. Van'da insanlarýn soðukla mücadele ederken; dýþ mihrak diye faiz lobisi diye Ýsrail projesi diye baðýrsan da; kimse inanmaz. Haksýzlýða sessiz kalmak ona ortak olmaktýr diyor Hz Ali; nerede haksýzlýk varsa baþýmýzý çevirmememiz ondan." IMF Raporu: Türkiye önlem almalý cari iþlemler açýðýnýn da arttýðýný belirten IMF enflasyonun hedeflerin bir hayli üzerinde olduðunu bildirdi. IMF Türkiye'nin karþýsýnda bulunan zorluklarý özetlerken "Mevcut politikalarla Türkiye hýzlý büyümeyi ancak artan dýþ dengesizlikler pahasýna sürdürebilir. Kýsa ve orta erimli politikalarý dýþ kýrýlganlýklarýn azaltýlmasýna odaklanýrsa Türkiye yükseliþ-çöküþ döngülerinden kurtulabilir" denildi. 17 Aralýk soruþturmasýnda flaþ geliþme Ýstanbul istihbarat þube müdürü Ahmet Arýbaþ ifadeye çaðrýldý. ÝSTÝHBARAT ÞUBE MÜDÜRÜ ÝFADEYE ÇAÐRILDI Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen yolsuzluk ve rüþvet soruþturmasýnda tutuklanan þüpheli Reza Zarrab hakkýnda çalýþma yapan mali polis ekiplerini takip ettirdiði belirtilen Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Arýbaþ ý 'dosyayý sýzdýrmak' suçlamasýyla þüpheli sýfatýyla ifadeye çaðýrdý. Ýddialara göre; 11 Kasým 0 günü Reza Zarrab'ý takip eden Kaçakçýlýk ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Zarrab'ýn Kanlýca daki adresi önünde fark ettikleri aracýn istihbarat þubesine ait olduðunu iddia etti. Mali polis, bu durumu savcýlýða bildirdi. Savcýlar da, dosyanýn sýzdýrýlmasýyla baðlantý kurarak Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Arýbaþ ý þüpheli sýfatýyla bugün ifade vermek üzere Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na çaðýrdý. ÝSTANBUL EMNÝYET MÜDÜRÜ ÝZÝN VERMEDÝ Ýstanbul Emniyet Müdürü Selami Altýnok un bu çaðrýya, Hangi suçlama ve delillerle çaðýrdýðýnýz tam olarak anlaþýlamadý, bu çaðrýnýz mevzuata aykýrý diyerek þube müdürünü ifadeye göndermediði öðrenildi. Soruþturma kapsamýnda Reza Zarrab'ýn hakkýnda bir soruþturma olup olmadýðýný Muammer Güler in oðlu Barýþ Güler e sorduðu ileri sürülmüþtü. Bu kapsamda Muammer Güler in de istihbarat þube müdürüne talimat vererek araþtýrma yaptýrdýðý iddia edilmiþti. "3 senede asgari ücret yerinde saydý" Ergenlikte yapýlan saðlýksýz diyet, kalp ritmini bozuyor DÝSK-AR'ýn raporunda, asgari ücretin geliþme seyrinin, kiþi baþýna düþen milli gelirdeki artýþ ile paralel gitmesi halinde 3 yýlda net bin 3 TL'ye ulaþmasý gerektiði vurgulandý. Raporda Türkiye Ýstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý, Devlet Planlama Teþkilatý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, OECD verileri ile endeksleme yöntemi kullanýlarak yapýlan hesaplamaya göre; 3 yýllýk bir dönem için ekonomi sabit fiyatlarla 3,8 kat, kiþi baþýna milli gelir, kat büyürken reel asgari ücret yüzde1'lik geliþme ile neredeyse yerinde saydý. Birleþmiþ Milletler Ýnsani Geliþmiþlik Ýndeksine göre, Türkiye'nin, insani geliþmiþlik açýsýndan 187 ülke içerisinde 90. sýrada olduðu hatýrlatýlan raporda, þöyle denildi: "Asgari ücretin, bir iþçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak, iþçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulmasý için; -Asgari ücret, iþçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlayacak biçimde, insan onuruna yakýþan bir düzeyde tespit edilmelidir. -Asgari Ücret Tespit Komisyonu laðvedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlýk süreci olarak ele alýnmalýdýr. -Görüþmeler kamuoyuna açýk hale getirilmeli, anlaþmazlýk durumunda iþçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluþturulmalýdýr. -Asgari ücretin herkese bölge, yaþ, iþkolu vb. ayrýmý yapýlmaksýzýn ayný oranda belirlenmesi esas alýnmalý, bölgesel asgari ücrete uygulanmasý yolundaki giriþimlerden uzak durulmalýdýr.-asgari ücret gelir daðýlýmýný düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalýdýr. -Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon arasýndaki uyumsuzluðun yoksullaþtýrýcý etkisi göz önüne alýnarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alýnmalý, TÜFE sepeti emek örgütlerinin katýlýmý ile belirlenmeli ve denetlenmelidir.-asgari ücretle çalýþanlar için elektrik, su, doðalgaz kullanýmý asgari ihtiyaç sýnýrýna kadar ücretsiz olmalýdýr. -Sabah ile akþam saatleri arasýnda ulaþým parasýz olmalýdýr. -Eðitimde hiçbir ad altýnda para alýnmamalý, eðitimin okul dýþý giderleri devlet tarafýndan karþýlanmalý, saðlýk tümüyle parasýz olmalýdýr.-asgari ücretliden vergi alýnmamalýdýr." Gençlerin dýþ görünüþlerini en çok önemsedikleri ve büyümenin en hýzlý olduðu 1-18 yaþ arasý ergenlik döneminde yapýlan saðlýksýz diyetler, baþta ritim bozukluðu olmak üzere vücut saðlýðýný olumsuz etkiliyor.gençlerin kilo verme arayýþlarýnýn onlarý efsane diyetlere yönelttiðini belirten Acýbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Hümeyra Taþçýoðlu, Bu diyetler özellikle büyüme, geliþmenin devam ettiði, kemik geliþiminin ve yoðunluðunun arttýðý, genç kýzlarda adet döngüsünden dolayý demir kaybýnýn olduðu ergenlik döneminde sorunlarý artýrmaktadýr. Bu þok diyetler, büyüme geliþme geriliði ile birlikte vücudun enerji dengesini bozar, osteoporoz riskini artýrýr, kalpte ritim bozukluklarý yapar, kanda ürik asit miktarýný ve yað miktarýný artýrýr. Ayrýca kansýzlýk, dikkat eksikliði, kemik mineralizasyonunda bozukluklar, depresyon gibi saðlýk sorunlarýna neden olur. uyarýsýnda bulunuyor. Uzman diyetisyen Taþçýoðlu, kemik geliþimi için D vitamini, kalsiyum ve fosforun bu süreçte mutlaka alýnmasý gerektiðini anlatarak þu önerilerde bulunuyor: Günlük kalsiyum alýmý miligram arasýnda olmalýdýr. Süt, yoðurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin besinler her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Ergenlikte hýzlý büyüme söz konusu olduðu için enerji ve besin ögesi deðerleri yüksek yiyecekler tüketilmelidir. Ayrýca 3- saatten uzun süre aç kalýnmamalýdýr.

11 ARALIK 0 SALI SPOR 11 Çorumspor'da 3 isim var Çorumspor yönetimi ikinci yarýya takviyelerle girmek için çalýþmalara baþladý. Kýrmýzý siyahlý kulüp baþkaný Rumi Ispanak'ýn ikinci yarýya kaliteli takýma güç katacak oyuncularla girmek isterken bu doðrultuda çalýþmalarý baþlattýðý öðrenildi.çorumspor'un transfer listesinde 3 futbolcunun adý gündeme gelirken kýrmýzý siyahlý yönetim 1 kaleci, bir stoper, bir orta saha ve bir golcü üzerinde ilk çalýþmalarýný baþlattý.kaleci transferinde Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta Cizre Basraspor'da forma giyen Onur Yiðit ismi üzerinde durulurken, stoper mevki için arayýþlarýný sürdürdüðü öðrenilen kýrmýzý siyahlý yönetim orta saha için Sultangazispor'da forma giyen Fesih Oluç ve golcü içinde Toroslar Belediyesporlu Gökhan Cabael'i gündemine aldý.öte yandan kýrmýzý siyahlý yönetimin gündemindeki futbolculardan kaleci Onur Yiðit ile Fesih Olukçu'nun bu sezon forma giyemedikleri dikkatleri çekerken, golcü olarak düþünülen Gökhan Cabael'in Toroslar Belediyespor'da bu sezon ilk yarýda gole imza attýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN Yeni Kaleci Antrenörü Mehmet Güler Orhangazispor'da kaleci antrenörü Bekir Gül ile yollarýný ayýrmasýndan sonra kaleci antrenörlüðü için Mehmet Gül ile anlaþmaya vardý. Mehmet Güler geçtiðimiz sezon baþýnda Çorum Beldiyespor'da da görev yapmýþtý. Orhangazispor kaleci antrenörü sorununu Mehmet Gül ile çözdü. Ligin ilk yarýsýnda takýmda görev yapan Bekir Gül ile yollarýný ayýran Orhangazispor'da yönetim teknik kadronun da onayý ile Mehmet Güler ile anlaþmaya vardý. Mehmet Güler, Keçiörengücü, Ankaraspor, Çorum Belediyespor, Kastamonuspor, Hacettepe, Çamlýdere ve Gençlerbirliði spor kulüplerinde görev yapmýþtý. 197 yýlýnda Yozgat'ta doðan Mehmet Güler, evli ve bir çocuk babasýdýr. Ýlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Ankara'da tamamlamýþtýr. Futbola 1 yaþýnda Ankara Barýþ Spor kulübünde baþladý. Kýsa zamanda Ankara bölge karmasýna seçildikten sonra Gençlerbirliði Spor kulübüne transfer oldu. 3 sene altyapýda 3 sene de Gençlerbirliði Spor kulübünün profesyonel takýmýnda görev yaptýktan sonra, sýrasýyla.lig kulüplerinden Silifke Spor, PetrolofisiSpor, Uþakspor, Çubukspor ve Bilecek Spor'da oynayýp futbolu býraktý. 00 yýlýnda TFF'nin kaleci antrenörlüðü kurslarýna katýlýp, profesyonel kaleci antrenörlüðü lisansýný aldý. Bu sürecin sonunda kaleci antrenörlüðü yapmaya baþlayýp Hacettepe Spor, Gençlerbirliði Spor, Beypazarý Þeker Spor, Kastamonu Spor, Keçiörengücü Spor ve Ankara Demir Spor Çorum Belediyespor ve son olarak Keçiörengücü takýmlarýnýn profesyonel ve altyapýlarýnda görev yaptý. Altyapýlarda çalýþtýðý dönemlerde çalýþtýðý kalecilerden Özkan Karabulut, Metin Uçar, Mücahit Atalay, Emre Kýzýlboða, Gökhan Akkan, H.Ýbrahim Bedirhanoðlu,,T. Cengiz Demirtaþ, Deniz Çýnar, Ramazan Köse genç milli takýmlarýn farklý kategorilerine davet edildiler. Halen kalecilerle ilgili projeler planlayýp, son olarak altyapýlarda bulunduðu dönemlerdeki deneyimlerini paylaþmak için Türkiye de bir ilk olan "Kalecinin Temel Tekniði" görsel DVD eðitimini hazýrladý. Ayrýca Türkiye Antrenörler Derneðinin 0.yýl anýsýna hazýrlanan Türkiye'nin en geniþ kapsamlý 1 Yaþ Altý Futbol Eðitim Kitabýnda Kalecilik Eðitimi Bölümünü hazýrladý. Bütün deneyimini yeni kalecilere aktarmak adýna KAGEM (Kaleci Geliþtirme Merkezi) ini kurdu. Gelecekte ülke milli takýmlarýna kaleciler yetiþtirmek amacýyla çalýþmalara baþladý. SPOR SERVÝSÝ Ýlk yarý temsilcilerimiz için iyi geçmedi Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da ilk yarý mücadeleleri geçtiðimiz haftasonu oynanan karþýlaþmalarýn ardýnda sona ererken ilk yarý temsilcilerimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor için beklentilerin uzaðýnda sona erdi. Ýlk yarýyý son haftalarda üst üste aldýðý galibiyetlerle Sincan Belediyespor 7 puanla lider tamamlarken, bir maç eksiði ile yine bir Ankara takýmý Etimesgut Belediyespor 3 puanla ilk yarýyý ikinci sýrada yer alýrken Ankara ekibinin maç eksiði yarýn oynanacak Safranboluspor maçý ile tamamlanacak. Bu maçtan 3 puan almasýna kesin gözü ile bakýlan Etimesgut Belediyespor'un ilk yarýyý puanla bitirmesi bekleniliyor. Yeþil Kýrþehirspor ise 3 puan ve averajla ligin ilk yarýsýný üçüncü sýrada kapattý. Alt sýrada küme düþme potasýna bakýldýðýnda temsilcileri alt alta sýralandý. Çorumspor 9 puanla 1. Sýrada ilk yarýyý kapatýrken diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise puanla ilk yarýyý. Sýrada tamamladý. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Çorumspor - Nevþehirspor : 0- Kýrýkkalespor - Ýskilip Bld : 3-1 Kýrþehirspor - Baðlumspor : 3-1 Aksaray Bld - Safranboluspor : -0 Etimesgut Bld - bartýnspor : 3-0 Sincan Bld - Kastamonuspor : 3-1 Tosya Bld - Gölbaþý Bld : 3-3 Takýmlar Sincan Bld Etimesgut Bld Kýrþehirspor Bartýnspor Gölbaþý Bld Baðlum Bld. Nevþehirspor Kýrýkkalespor Tosya Bld Aksaray Bld Kastamonuspor Çorumspor Ýskilip Bld Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y P OCAKTA OYNANACAK MAÇLAR Çorumspor - Ýskilip Bld Etimesgut Bld - Gölbaþý Bld Kýrýkkalespor - Kastamonuspor Safranboluspor - Bartýnspor Sincan Bld - Baðlum Bld Tosya Bld - Nevþehirspor Nazif Orhangazispor'a yakýn Orhangazispor'da transfer çalýþmalarý devam ederken, kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýda Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen sað kanat ve forvet arkasý oynama özelliklerine sahip Nazif Þener ile anlaþmak üzere. Orhangazispor'da transfer çalýþmalarý devam ederken, kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýda Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen sað kanat ve forvet arkasý oynama özelliklerine sahip Nazif Þener ile anlaþmak üzere. Dün Orhangazi'ye gelen Nazif'in yaklaþýk 1 ay önce kulübü ile yollarýný ayýrdýðý belirlendi. SPOR SERVÝSÝ Darýca, Altýnordu'dan ayrýlan tecrübeli futbolcunun peþine düþtü Transfer çalýþmalarýna start veren Darýca Gençlerbirliði bu kapsamda Doðan Ateþ'e kancayý taktý. Altýnordu'dan ayrýlan yaþýndaki ön libero her an Darýcalý olabilir. ALTINORDU'DA ÞAMPÝYONLUK YAÞADI Darýca G.B. transfer bombalarýný her an patlatabilir. Ýlk yarýda istediði sonuçlarý elde edemeyen sarý-yeþilli ekip takviye çalýþmalarýna hýz verdi ve ilk olarak Doðan Ateþ'i yakýn markaja aldý sezonunda Darýca G.B. kadrosunda yer alan Doðan, geçtiðimiz sezon Sancaktepe Belediyespor formasýyla Darýca'ya rakip olmuþ ve Sancaktepe'deki ilk maçta sarý-yeþilli ekibe penaltýdan gol atmýþtý. Devre arasýnda Altýnordu'nun yolunu tutan ve Ýzmir ekibinde þampiyonluk sevinci yaþayan Doðan,. Lig'de ise Altýnordu'ya pek fayda saðlayamamýþ ve lacivert-kýrmýzýlý takýmla yollarýný ayýrmýþtý. Ara transferin gözde isimlerinden biri olan Doðan'la Darýca Gençlerbirliði de yakýndan ilgileniyor. Bu futbolcuyla bir ön görüþme yapan sarý-yeþilli kurmaylar bu transferi olumlu sonuçlandýrmak için çalýþmalarýný hýzlandýrmýþ durumda. SPOR SERVÝSÝ Çolak, Batman'dan 7 futbolcuyu gönderdi Geçtiðimiz haftalarda Teknik Direktör Adnan Þentürk'ün yerine göreve getirilen eski Fenerbahçeli futbolcu Durmuþ Ali Çolak'ýn ilk yarýnýn bitimi ile futbolcunun takýmdan gönderilmesi için yönetime rapor verdiði öðrenildi. Batman Petrolspor'un baþýna getirilen Durmuþ Ali Çolak'ýn Civar Çetin, Burçað Baþel, Mehmet Atik ve Fatih Þerifoðlu'nu performanslarýný yerli bulmadýðý için takýmdan gönderilmesi doðrultusunda rapor verdiði iddia edildi. Öte yandan Teknik Direktör Durmuþ Ali Çolak'ýn raporu doðrultusunda sezon baþý Eskiþehirspor'dan transfer edilen Oðuzhan Çeþmeli, Vanspor'dan transfer edilen Cengiz Çoban ve Yeni Diyarbakýrspor'dan transfer edilen Uður Ðemðin ile de yollar ayrýldý. ÇOLAK, ANKARAGÜCÜ ÝLE GÖRÜÞTÜ 3.lig. Grupta yer alan Batman Petrolspor, devre arasý Antalya kampý için yarýn kentten ayrýlýyor. Kýrmýzý- Beyazlý ekibin Antalya kampýna Futbol Direktörü Þahabettin Yanar, Genel Kaptan Ýlhan Erken, Kulüp Müdürü Ramazan Kanat ve kente bulunan bazý futbolcular, yarýn akþam tesislerde bir araya gelip takým otobüsüyle Antalya'ya hareket edecek. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak'ýn, takýmda kalmasýný istediði futbolcular ile alýnmasý gereken futbolcularla ilgili yöneticilerle sýk sýk görüþtüðü öðrenildi. Devre arasýnda takýmýn eksiklerini gidermek için transferde düðmeye basan Teknik Direktör Çolak, önceki gün Ankara'da Ankaragücü yönetimiyle görüþtü. Sarý-Lacivertli ekibin yöneticilerinden transfer için destek isteyen Çolak'a, Ankaragücü yöneticilerin önümüzdeki günlerde yanýt vereceði bildirildi. "ANLAÞTIÐIMIZ FUTBOLCU YOK" Batman Petrolspor, transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. ve 3.ligdeki bazý futbolcularý bünyesine katmak isteyen Kýrmýzý-Beyazlýlar, kaliteli futbolcularý kadrosuna katmak istiyor. Petrolspor Genel Kaptaný Ýlhan Erken: "Devre arasýný iyi deðerlendirmek istiyoruz. Görüþtüðümüz bazý futbolcular var. Henüz netlik kazanmadý. Transferde ince eleyip sýk dokuyoruz. Nokta transferler için hocamýzla sürekli irtibat halindeyiz. Antalya kampýnda yeni transferlerin olmasý için çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk" diye konuþtu. PETROL, ANTALYA'DA Önceki gün kentten ayrýlan Petrolspor kafilesi, Antalya'da kampa girdi. Ýkinci yarýda iddialý bir takýmýn sahada olacaðýný da belirten Erken, þöyle devam etti: "Devre arasý kampýný en iyi þekilde tamamlayarak lige sorunsuz girmek istiyoruz. Kamp, Ocak'ta sona erecek. Futbolcularýmýz 9 Ocak'ta Batman'da toplanacak. Spor kamuoyunun beklentilerinin farkýndayýz. Transfer çalýþmalarýmýz henüz sürüyor. Kadromuza katmayý planladýðýmýz futbolcularý da kampa dahil edeceðiz." SPOR SERVÝSÝ

12 ARALIK 0 SALI Ünyespor kongresi ertelendi! Spor Toto 3.Lig. Grup'ta mücadele eden ve geçtiðimi hafta kongre kararý alan Ünyespor'un olaðanüstü kongresi çoðunluðun saðlanamamasý nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. Ligde düþme potasýnda yer alan yeþil-beyazlýlarda Ýrfan Þahin baþkanlýðýndaki yönetim kurulu tarafýndan geçtiðimiz hafta alýnan olaðanüstü kongre çoðunluðun saðlanamamasý nedeniyle gelecek hafta Pazar gününe ertelendi. Kongrede yönetim kurulu için aday çýkmamasý durumunda Ünyespor'un kayyum heyetine devredilmesi süreci baþlayacak. Belediyespor'da gönderilecekler belli oldu gibi! Erol Topaloðlu Ýbrahim Selen Çorum Belediyespor yönetiminin yollarýný ayýracaðý futbolcularý belirlediði iddia edildi. Önceki gün yerel gazetelerde yer alan futbolculardan Ýbrahim Selen'in gönderilmesine kesin gözü ile bakýlýrken bu futbolcu dýþýnda futbolcu ile de yollarýn ayrýlacaðý iddia edildi. Ýddialara göre Belediyespor yönetimi Ýbrahim Selen dýþýnda, Mehmet Keleþ, Macit Arabacý, Okan Avcý, Erol Topaloðlu ve kaleci Muhammed Zahid Öztaþ ile yollarý ayýracak. Öte yandan yollarýn ayrýlacaðý futbolculardan Mehmet Keleþ'in kendi isteði doðrultusunda Çorum Belediyespor'dan ayrýlmak istediði ileri sürülürken, takýmdan ayrýlacak futbolculardan Okan Avcý'yý geçtiðimiz sezon kendisine talip olan Keçiörengücü'nün istediði iddialarda yer aldý. Belediyespor'dan ayrýlmak istediði öðrenilen Mehmet Keleþ'in ise Erzincan Refahiyesporla görüþtüðü öðrenildi. ADNAN YALÇIN Murathan ve Emir'i Bugsaþspor istiyor Macit Arabacý Mehmet Keleþ Okan Avcý Çorum Belediyespor'un da gündeminde olan futbolcu kulübünden ayrýlmak istiyor Tahir antrenmanlara katýlmadý Zahid Çorum Belediyespor forvetlerine Spor Toto. Lig'den talip var. Belediyespor'un ilk yarý performansýnda katkýsý büyük olan Murathan Buruþ ve Emir Gökçe'yi Spor Toto. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Bugsaþspor'un istediði iddia edildi. Ýki futbolcuyu uzun süredir takibe alan Ankara ekibinin iki futbolcuyu kadrosuna katmak istediði bu doðrultuda da Belediyespor yönetiminden bu futbolcularý istediði ileri sürülürken, Bugsaþspor kulüp yetkilisinin iki futbolcuyu Çorum'da oynanan ilk yarýnýn son karþýlaþmasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnda Çorum'da izlediði öðrenildi. Bugsaþspor takýmýnýn yetkilisi iki futbolcu için Belediyespor yönetimine resmi teklifte bulunduðu kýrmýzý siyahlý yönetiminde Murathan Buruþ için 00 bin lira, Emir Gökçe için ise 7 bin lira istediði ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN Karakuþ: Galibiyetle kapatamadýk üzgünüm Çorumspor Yardýmcý Antrenör Gökhan Karakuþ, Nevþehirspor maçýnda alýnan maðlubiyeti gol vuruþlarýndaki eksikliðe baðladý. Karakuþ "Hafta içinde yaptýðýmýz çalýþmalarda rakibimizin orta sahadaki pas baðlantýsýný kesmek üzerine antrenmanlar yaptýk. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda bunu baþardýk ancak ilk yarýnýn son iki dakikasýnda yediðimiz gol tüm oyun planýmýzý bozdu. Ýkinci yarýda rakibin üzerine daha fazla gittik. Hakem tarafýndan verilmeyen bir penaltý pozisyonumuz ve Hüseyinle kaçýrdýðýmýz pozisyonumuz var. Maalesef rakip kale önünde istediðimiz etkinliði saðlayamadýk, gol vuruþlarýnda becerili olamadýk ve aradýðýmýz golü bulamadýk. Rakibimizin de bizim atak oynamamýzdan kaynaklanan gol pozisyonlarý var. Sonuçta maçý kaybeden taraf olarak ilk yarýyý galibiyetle kapatamadýk çok üzgünüz." Dedi. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor'un transfer listesine girdiði öðrenilen Orhangazisporlu Tahir Kurt takýmýndan ayrýlmak istiyor. Spor Toto 3.lig.grupta mücadele eden Orhangazispor'un attýðý 11 golle takýmýnýn en önemli ismi olan golcü oyuncusu Tahir Kurt ikinci yarý hazýrlýklarýna katýlmadý. Tahir'in devre arasýnda kendisini isteyen bir kulübe transfer olmak istediði kaydedildi. Tahir Kurt takýmdan ayrýlmak istediðini belirterek ikinci yarý hazýrlýklarýna katýlmadýðý öðrenildi. Cuma günü akþam saatlerinde toplanan Orhangazispor'da kampa katýlmayan ve gündür de antrenmanlara çýkmayan Tahir Kurt'un takýmdan ayrýlmak istediðini belirttiði belirlendi. Orhangazispor'da ilk yarýnýn yýldýzý olan, attýðý 11 golle takýmýný sýrtlayan Tahir Kurt'un Orhangazispor'da yýllýk sözleþmesi bulunuyor. Tahir'in durumu önümüzdeki günlerde netleþecek. SPOR SERVÝSÝ Ýkinci yarý hazýrlýklarý baþladý Spor Toto 3. Lig'de ilk yarýyý 30 puanla.sýrada bitiren Çorum Belediyespor sezonun ikinci yarý hazýrlýklarýna dün yapýlan tek antrenmanla baþladý. Dün yapýlan ilk çalýþmaya Oðuzhan Saraçoðlu ve Ýbrahim Selen katýlmadý. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenman.30'da baþlarken, teknik direktör Sedat Özbað antrenman öncesinde saha kenarýnda kýsa bir toplantý yaparak ikinci yarýnýn iþlerinin daha zor olacaðýný belirterek çok çalýþmalarý gerektiðini futbolculara anlattý. Isýnma hareketleriyle baþlayan antrenmanýn son bölümünde de artýrmalý koþular yapýlarak antrenman sona erdi. Ocak'a kadar ilk etap çalýþmalarýný Çorum'da yapacak olan Belediyespor'un antrenman programý da þekillenirken, Kýrmýzý-Siyahlýlar kampa gideceði tarihe kadar bir gün çift, bir gün üç antrenman yapacak. Çorum Belediyespor'da ikinci yarý hazýrlýklarý bugün yapýlacak çift antrenmanla devam edecek. SPOR SERVÝSÝ Armutçu: Diyecek bir þey yok Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kýrýkkalespor karþýlaþmasýnýn ardýnda üzgün ifadelerle "Diyecek bir þey yok. Her maça umutla çýkýyoruz ancak sonuç deðiþmiyor" dedi. Armutçu " Son haftalarda her maç öncesinde iyiye gittiðimizi gözlemliyoruz bunu da dile getiriyoruz. Ancak sahaya bunun karþýlýðýný bir türlü alamýyoruz. Bende inanýn artýk ne diyeceðimi þaþýrdým. Ligin ilk maçýnda alýnan galibiyetten baþka galibiyetimiz yok. Hafta içindeki çalýþmalarýmýz iyi, maça tam kadro hazýrlandýk ve maç öncesi çok umutlandýk ancak maçta yine hüsrana uðradýk. Amacým bu sonuçlardan dolayý kimseyi suçlamak istemiyorum. Ancak artýk ligin ikinci yarýsýna geldik. Koca ilk yarýda aradýðýmýzý bulamadýk. Ýkinci yarýnýn ilk maçý olan Çorumspor maçýnda kaybeden büyük ihtimalle küme düþer. Bunun bilinci ile devre arasýný hem transfer hem hazýrlýk olarak iyi deðerlendirmemiz gerekiyor" dedi. TRANSFER SÝNYALLERÝ Sezonun ilk yarýsýnda takýmdan istediði verimi alamadýðýný belirten Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, ikinci yarý öncesinde transfer sinyali verdi. Armutçu "Ýkinci yarýya kadro takviyesi yapmamýz kaçýnýlmaz oldu. Kadroya bir kaleci bir orta saha ve sol ayaklý hem orta sahada hem forvette oynayabilecek takviyeler düþünüyoruz. Bu doðrultuda arayýþlarýmýz ve çalýþmalarýmýz sürüyor. Ýnþallah taraftarýmýza ikinci yarýda yakýþan bir takým olacaðýz. Bize þimdiye kadar her türlü desteði veren Ýskilip Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e Ýskilip Belediyespor Baþkaný Melih Alpsar'a ve tüm destek verenlere çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. ADNAN YALÇIN

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi. Hitit Üniversitesi öðrencileri * HABERÝ 6 DA. Cahit Baðcý. MHP 4.5 milyonu Baðcý ya sordu

Hitit Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi. Hitit Üniversitesi öðrencileri * HABERÝ 6 DA. Cahit Baðcý. MHP 4.5 milyonu Baðcý ya sordu Ömrünce hem öðrenci hem de öðretmen oldu Deðerlerinden asla taviz vermedi Eski Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Prof. Dr. Sami Güçlü, Mehmet Akif Ersoy'un hayatý boyunca bir kez bile deðerlerinden vazgeçmeden,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta

Kuzey Kampüsü ihalesi 22 Mayýs'ta Gazetecilerden Hasan Özer müdüre yeni görevinde hayýrlý olsun ziyareti Tek Yýldýz Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel, Kent Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Güley, Çorum Haber Gazetesi Haber

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı