Kullaným Kýlavuzu Sayý 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu Sayý 1

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4j ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright 2003 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Lütfen bataryalarý gerektiði þekilde elden çýkarýn /Sayý 1

4 Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Giriþ kodlarý Telefonun özelliklerine genel bakýþ Kamera Multimedya mesaj servisi (MMS) Polifonik ses (MIDI) MIDP JavaTM uygulamalarý OTA (Over the Air) ayarlarý servisi Genel Paket Radyo Servisi (GPRS - General Packet Radio Service) Paylaþýlan hafýza Telefonunuz Tuþlar ve konektörler Bekleme modu Ekran koruyucu Duvar kaðýdý Bekleme modundaki temel göstergeler Bilekliði takma Kulaklýk Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Bataryayý þarj etme Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Telefonu açma ve kapatma Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Kapaklarý deðiþtirme Arama iþlevleri Arama yapma Telefon numarasýný hýzlý arama Konferans görüþmesi yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Arama bekletme servisi Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Hoparlör Yazý yazma Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Akýllý metin giriþini kullanma Birleþik sözcükleri yazma Normal metin giriþini kullanma Yazý yazma için ipuçlarý Menüyü kullanma Menü iþlevlerine eriþme Menü iþlevlerinin listesi Menü iþlevleri Mesajlar (Menü 1) Kýsa mesajlar Mesaj yazma ve yollama Mesaj gönderme seçenekleri E-posta yazma ve gönderme Mesaj ve e-posta okuma ve yanýtlama Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri Þablonlar Arþiv klasörü ve klasörlerim Multimedya mesajlarý Multimedya mesajlarýný yazma ve gönderme Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiþ öðeler klasörü Multimedya mesajlarý hafýzasý dolu Mesajlarý silme Sohbet Ses mesajlarý Bilgilendirme mesajlarý Mesaj ayarlarý Kýsa ve e-posta mesajlarýnýn ayarý Üzerine yazma ayarlarý Multimedya mesajlarý ayarlarý Yazý tipi boyutu ayarý Servis komutlarý Arama kaydý (Menü 2) Son arama listeleri Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Rehber (Menü 3) Telefon rehberi ayarlarýný seçme Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Standart numarayý deðiþtirme Rehberde isim arama Ýsimleri, numaralarý veya metin öðelerini düzeltme Ýsim ve numara silme Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Numara veya metin öðesi silme Telefon rehberlerini kopyalama Kartvizit gönderme ve alma Kartvizit alma Kartvizit gönderme Hýzlý aramalar Danýþma numaralarý Servis numaralarý Kendi numaralarýnýz Arayan grubu Tercihler (Menü 4) Ayarlar (Menü 5) Sað seçim tuþu Saat ve tarih ayarlarý Saat Tarih Tarih/saat otomatik güncelleme Arama ayarlarý Arama aktarma Herhangi bir tuþla cevap Otomatik tekrar arama Hýzlý arama Arama bekletme servisi Arama sonrasý özeti Arayan kimliðimi gönder Giden aramalar telefon hattý Telefon ayarlarý Dil Hafýza bilgileri Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Otomatik tuþ kilidi Hücre bilgi ekraný Açýlýþ notu Þebeke seçimi SIM servisi iþlemini onayla Yardým metni Baþlama sesi Ekran ayarlarý Duvar kaðýdý Renk düzenleri Operatör simgesi Ekran koruyucu Ekranýn parlaklýðý Zil sesi ayarlarý Aksesuar ayarlarý Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýna geri dön Radyo (Menü 6) Radyo kanalý bulma Radyoyu kullanma Kamera (Menü 7) Fotoðraf çekme Kamera ayarlarý Galeri (Menü 8) Ajanda (Menü 9) Çalar saat Alarm saati geldiðinde Takvim Takvim notu oluþturma Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Telefon bir not uyarýsý verdiðinde Yapýlacaklar Oyunlar (Menü 10) Oyun baþlatma Oyun veya oyun grubuna ait diðer seçenekler Oyun servisleri Oyunlar için hafýza durumu Oyun ayarlarý Uygulamalar (Menü 11) Uygulama baþlatma Uygulama veya uygulama grubuna ait diðer seçenekler: Uygulama indirme Uygulamalar için hafýza durumu Ekstra (Menü 12) Hesap makinesi Para birimi dönüþtürme Geri sayým sayacý Kronometre Süre gözlemi ve ara dereceler Tur zamanlarý Süreleri görüntüleme ve silme M-cüzdan Kiþisel kart bilgilerini kaydetme ve deðiþtirme Kiþisel notlar M-cüzdan ayarlarý Satýn alma iþlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan la yapma kurallarý Senkronizasyon Telefonunuzdan senkronize etme Kýsa mesaj olarak alýnan senkronizasyon ayarlarýný kaydetme Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Senkronizasyon ayarlarýný el ile girme Bilgisayardan senkronizasyon Baðlantý (Menü 13) Kýzýlötesi GPRS GPRS baðlantýsý GPRS modem ayarlarý WAP servisleri (Menü 14) WAP servislerine eriþim ve kullanýmda temel adýmlar Telefonu WAP servisleri için ayarlama Kýsa mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile girme WAP servisiyle baðlantý kurma WAP servisi sayfalarýný tarama Tarama sýrasýnda telefon tuþlarýný kullanma Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Doðrudan arama WAP baðlantýsýný kesme WAP tarayýcýsý görünüm ayarlarý Çerez ayarlarý Yer imleri Yer imi alma Servis gelen kutusu Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarlama Önbellek Tarayýcý güvenliði Güvenlik modülü Sertifikalar Dijital imza Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 SIM servisleri (Menü 15) PC ile Baðlantý PC Suite GPRS, HSCSD ve CSD Veri iletiþim uygulamalarýný kullanma Batarya özellikleri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Tribant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Aksesuarlar hakkýnda Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her þarj cihazýnýn model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-12, ACP-8, ACP-7 ve LCH-9 ile þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteðiyle ilgili önemli bilgiler içerir. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. etiketini, satýþ paketindeki Club Nokia davetiyesine yapýþtýrýn. Giriþ kodlarý Güvenlik kodu (5-10 basamaklý): Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Standart kod deðeri biçimindedir. Kodu deðiþtirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrý, gizli ve güvenli bir yerde saklayýn. Kodu deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 93. PIN kodu ve PIN2 kodu (4-8 basamaklý): PIN (Kiþisel Tanýmlama Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilir. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayýn (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 93). PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçlarý gibi bazý iþlevlere eriþmek için gereklidir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Üç kez yanlýþ PIN kodu girerseniz, telefonda SIM kilitlenmiþ iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenebilir. PUK kodunu öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun. PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): PUK (Kiþisel Bloke Açma Anahtarý) kodu, bloke edilmiþ bir PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Blokaj edilen bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için PUK2 kodu gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýsýna baþvurun. Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý): Kýsýtlama þifresi, Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gerekir; bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 93. Þifreyi servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz. Ýmza PIN kodu: Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza, sayfa 135. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir. Birkaç kez yanlýþ PIN kodu girerseniz, telefonda PIN kodu kilitlendi iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun. M-cüzdan kodu (4-10 basamaklý): M-cüzdan kodu, m-cüzdan servislerine eriþmek için gereklidir. Birkaç kez yanlýþ m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulamasý beþ dakika süreyle engellenir. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: M-cüzdan, sayfa 115. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Telefonun özelliklerine genel bakýþ Nokia 7250 cep telefonu, Takvim, Saat, Çalar saat, Kamera, Radyo, vb. gibi günlük kullaným için yararlý iþlevler içerir. Ayrýca, telefonunuzla birlikte kullanabileceðiniz, çeþitli renklerde Nokia Xpress-on TM kapaklar bulunmaktadýr. Kapak deðiþtirmek için, bkz: Kapaklarý deðiþtirme, sayfa 34). Kamera Cep telefonunuzda, resim çekmek için kullanýlabilen dahili bir kamera bulunur. Resim çektikten sonra, resmi bir multimedya mesajýna ekleyebilir ve Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla gönderebilirsiniz. Resimler, bekleme modunda duvar kaðýdý olarak da kullanýlabilir. Çektiðiniz resimleri, PC Suite yazýlýmýný kullanarak uyumlu bir PC ye kaydedebilirsiniz. Multimedya mesaj servisi (MMS) Telefonla metin ve resimden oluþan multimedya mesajlarý gönderebilir, metin, resim ve ses klipleri içeren mesajlar alabilirsiniz. Telefonunuzu kiþiselleþtirmek için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesajlarý, sayfa 59. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Polifonik ses (MIDI) Polifonik ses, hoparlörden duyulan gerçek melodi gibi ayný anda çalýnan birkaç ses bileþeninden oluþur. Polifonik sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanýlabilir. Telefonunuz, polifonik sesler için kullanýlabilen, kýrktan fazla enstrümanla oluþturulan ses bileþeni içermekle birlikte, ayný anda ancak dört enstrüman çalabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler. Multimedya servisi ile polifonik zil sesleri alabilir (bkz: Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama, sayfa 61) veya galeri menüsünü (bkz: Galeri (Menü 8), sayfa 100) ya da PC Suite i (bkz: PC Suite, sayfa 137) kullanarak indirebilirsiniz. MIDP Java TM uygulamalarý Telefonunuz Java yý destekler ve özellikle cep telefonlarý için tasarlanmýþ bazý Java uygulamalarý ve oyunlarý içerir. Java yükleyici yazýlýmýna sahip uyumlu bir PC den veya Club Nokia gibi WAP servislerinden telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz. Bkz: Oyunlar (Menü 10), sayfa 107. OTA (Over the Air) ayarlarý servisi WAP, MMS, GPRS ve diðer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doðru ayarlarýn yapýlmýþ olmasý gerekir. Ayarlarý doðrudan bir OTA (þebeke) mesajý olarak alabilirsiniz bu durumda yapmanýz gereken tek þey ayarlarý telefonunuza kaydetmektir. Ayarlarýn kullanabilirliði hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza veya en yakýn yetkili Nokia satýcýsýna baþvurun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Genel Paket Radyo Servisi (GPRS - General Packet Radio Service) GPRS teknolojisi, cep telefonlarýnýn IP (Ýnternet Protokolü) temelli þebeke üzerinden veri gönderip almada kullanýlmasýna olanak verir. GPRS, Internet gibi veri þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan bir veri taþýyýcýdýr. GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasýnda WAP servisleri, MMS ve SMS mesaj sistemi, Java TM uygulamasý indirme ve PC çevirmeli baðlantý (örneðin, Ýnternet ve e-posta) bulunmaktadýr. GPRS teknolojisini kullanmadan önce, GPRS servisinin sunulup sunulmadýðýný öðrenmek ve abonelik hakkýnda bilgi almak için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. GPRS üzerinden kullanýlan her bir uygulama için GPRS ayarlarýný kaydedin. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 125, Mesaj ayarlarý, sayfa 66 ve GPRS, sayfa 123. GPRS ve uygulamalarýn fiyatlandýrýlmasý Fiyatlandýrma hakkýnda ayrýntýlý bilgi için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Paylaþýlan hafýza Bu telefonun aþaðýdaki özellikleri belleði paylaþarak kullanýr: Rehber, metin ve multimedya mesajlarý, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapýlacaklar notlarý ile Java oyunlarý ve uygulamalarý. Bu özelliklerin herhangi birini kullanmak belleði paylaþan özellikler tarafýndan kullanýlan belleði azaltabilir. Bu özellikle, Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 özelliklerin yoðun kullanýldýðý durumlar için geçerlidir (ancak bazý özelliklere, diðer özellikler ile paylaþtýðý bellek yanýnda belirli bir bellek atanmýþ olabilir). Örneðin, bazý görüntüleri, java uygulamalarýný vs. kaydetmek paylaþýlan belleðin tümünü kullanabilir ve telefonunuz belleðin dolu olduðunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, herhangi bir iþlem yapmadan önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgi ve giriþlerin bir kýsmýný silin. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 1. Telefonunuz Tuþlar ve konektörler 1. Açma/kapatma tuþu Telefonunuzu açar ve kapatýr. Örneðin, tuþ takýmý kilitliyken açma/ kapatma tuþuna kýsa bir süre basýldýðýnda, telefonun ekran ýþýklarý yaklaþýk 15 saniye süreyle yanar. 2. Ses seviyesi tuþlarý Telefon kulaklýðýnýn, kulaklýk setinin ve hoparlörün ses seviyesini ayarlamanýzý saðlar yönlü tarama tuþlarý,, ve Ýsimler, telefon numaralarý, menüler veya ayarlar arasýnda ilerlemenizi saðlar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 4. ve seçim tuþlarý Tuþlarýn iþlevi, ekranda, tuþlarýn üzerinde gösterilen kýlavuz metnine baðlýdýr. Bkz: Bekleme modu, sayfa telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numarayý gösterir. 6. etkin aramayý bitirir. Herhangi bir iþlevden çýkmanýzý saðlar sayý ve harf girmenizi saðlar. ve, farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr. 1. Þarj cihazý konektörü 2. Örneðin, kulaklýk seti ve veri kablosu için Pop-Port TM konektörü 3. Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý 4. Cep telefonunun arka kapaðýndaki kamera merceði. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr olduðunda, herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr. 1. Telefonunuzun kullanýlmakta olduðu hücresel þebekeyi gösterir. 2. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. 3. Bataryaþarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. 4. Bekleme modunda sol seçim tuþu Menü'ye eriþim saðlar. 5. Bekleme modunda sað seçim tuþu Ýsimler veya Git seçeneðine eriþim saðlar. Git seçim tuþundaki iþlevi etkinleþtirmek için, Git tuþuna basýp belirli bir iþleve ilerleyerek seçin. Sað seçim tuþu iþlevini ayarlamak için, bkz: Sað seçim tuþu, sayfa 82. Ayrýca bkz: Bekleme modundaki temel göstergeler, sayfa 24. Ekran koruyucu Telefon, bekleme modunda güç tasarrufu saðlamak için otomatik olarak dijital saat biçimindeki ekran koruyucuyu etkinleþtirir. Telefonun fonksiyonlarý belirli bir Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 süre kullanýlmadýðýnda, ekran koruyucu etkinleþtirilir. Bkz: Ekran koruyucu, sayfa 91. Ekran koruyucudan çýkmak için herhangi bir tuþa basýn. Saat ayarlanmazsa, 00:00 deðerinin görüntüleneceðini unutmayýn. Saati ayarlamak için, bkz: Saat, sayfa 83. Duvar kaðýdý Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kaðýdý görüntülemesini saðlayabilirsiniz. Bkz: Duvar kaðýdý, sayfa 89. Bekleme modundaki temel göstergeler Bir veya birkaç kýsa veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: Mesaj ve e-posta okuma ve yanýtlama, sayfa 56. Bir veya birkaç multimedya mesajý aldýnýz. Bkz: Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama, sayfa 61. Bir veya birkaç sesli mesaj aldýnýz. Bkz: Ses mesajlarý, sayfa 65. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 33. Gelen arama bildirimi Kapalý ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak ayarlandýðýnda, telefon çalmaz. Bkz: Zil sesi ayarlarý, sayfa 92. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat, sayfa 102. Geri sayým sayacý çalýþýyor. Bkz: Geri sayým sayacý, sayfa 113. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 veya Arka planda kronometre çalýþýyor. Bkz: Kronometre, sayfa 114. GPRS çevirmeli baðlantýsý kuruldu, bkz: GPRS modem ayarlarý, sayfa 123. Gösterge ekranýn sol üst köþesinde bulunur. Örneðin, GPRS çevirmeli baðlantýsý sýrasýnda gelen ve giden arama varsa, GPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýnýr. Kýzýlötesi baðlantý göstergesi, bkz: Kýzýlötesi, sayfa 121. Tüm aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr, Tüm sesli aramalarý aktar. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi, ikinci hattýnýzýnki ise olur. Bkz: Arama aktarma, sayfa 84. Ýki telefon hattýnýz varsa, seçili telefon hattýnýz görüntülenir. Bkz: Giden aramalar telefon hattý, sayfa 86. Hoparlör etkinleþtirildi, bkz: Hoparlör, sayfa 40. Aramalar, dahili kullanýcý grubu ile sýnýrlý. Bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 93. Zamanlý tercih seçili. Bkz: Tercihler (Menü 4), sayfa 81.,, veya Telefona kulaklýk, ahizesiz kullaným seti, iþitme cihazý veya müzik standý aksesuarý baðlýdýr. Bekleme modunda telefonu saat ve tarih gösterecek þekilde etkinleþtirmek için, bkz: Saat, sayfa 83 ve Tarih, sayfa 83. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Bilekliði takma Bilekliði resimde gösterildiði gibi baðlayýp sýkýn. Kulaklýk HDS-3 stereo kulaklýðýný, resimde gösterildiði þekilde, cep telefonunuzun Pop-Port konektörüne baðlayýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Kulaklýklý mikrofon setini örneðin resimde görüldüðü gibi taþýyabilirsiniz. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 2. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce daima telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkarýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için: Telefonun arka yüzü size bakacak þekilde, arka kapaktaki serbest býrakma düðmesini çekip (1) kapaðý kaydýrarak çýkarýn (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 2. Bataryayý parmak yuvasý bulunan ucundan kaldýrarak çýkarýn (3). 3. SIM kart yuvasýný geriye doðru kaydýrarak (4) serbest kalmasýný saðlayýn ve açýn (5) 4. SIM kartý SIM kart yuvasýna yerleþtirin (6). SIM kartýn doðru þekilde yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn renkli temas bölgesinin aþaðýya geldiðinden emin olun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 5. SIM kart yuvasýný kapatýn (7 ve 8). 6. Bataryayý yerine takýn (9). 7. Arka kapaðý takmak için: Önce arka kapaðýn üst kýsmýný telefonun üst kýsmýndaki kilit mandalýna yerleþtirin (10). Arka kapaðý telefonun her iki yanýndaki kilitleme mandallarýna doðru bastýrarak yerine oturmasýný saðlayýn (11). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 Bataryayý þarj etme 1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Batarya tamamen boþaldýysa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu þarj cihazýna baðlýyken de kullanabilirsiniz. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin, BLD-3 bataryasýný ACP-12 þarj cihazýnda þarj etmek, telefon bekleme modundayken en fazla 90 dakikanýzý alýr. Telefonu açma ve kapatma Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. SIM kart doðru þekilde yerleþtirildiði halde telefonda SIM kartý takýn veya SIM kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarýný desteklemediðinden, kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Güvenlik ayarlarý bölümü, PIN kodunun sorulmasý, sayfa 93 ve Giriþ kodlarý sayfa 15. Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (***** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý, sayfa 15. Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Tuþ takýmýný kilitleyerek, örneðin, telefonu çantanýzda taþýrken tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Tuþ takýmýný kilitleme Bekleme modunda Menü tuþuna ve ardýndan 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilidini açma Tuþ aç tuþuna ve ardýndan 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ kilidi etkin durumdayken gelen aramalarý cevaplamak için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal þekilde kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ takýmý kilidi hakkýnda bilgi için, bkz: Otomatik tuþ kilidi, sayfa 87. Görüþme sýrasýnda tuþ takýmý kilitleme hakkýnda bilgi için, bkz: Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler, sayfa 39. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 112, 911 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Kapaklarý deðiþtirme Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa 28, adým Ön kapaðý çýkarmak için üst kýsmýndaki kilit mandalýný telefonun kilit deliðinden dikkatle çekin (1) ve üst kýsmýndan baþlayarak kapaðý çýkarýn. 3. Tuþ takýmýný yeni ön kapaða takýn (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 4. Ön kapaðý deðiþtirmek için, önce kapaðýn alt kýsmýndaki mandallarý telefonun üzerindeki karþýlýk gelen deliklere yerleþtirin (3) sonra kapaðýn üst kýsmýndaki mandalý telefonun üstündeki kilitleme deliðine doðru yavaþça itin (4). Kapaðý yerine yerleþtirin. 5. Telefonun arka kapaðýný takýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa 28, adým 7. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 3. Arama iþlevleri Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Yanlýþ bir karakter girerseniz, silmek için Sil düðmesine basýn. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce tuþuna iki kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0'ý çýkararak alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya aramayý iptal etmek için tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler, sayfa 39. Telefon rehberini kullanarak arama yapma Bkz: Rehberde isim arama, sayfa 75. Ekranda görüntülenen numarayý aramak için tuþuna basýn. Son numarayý yeniden arama Bekleme modunda, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son 20 numaranýn listesine eriþmek için tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin ve tuþuna basarak numarayý arayýn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 Telesekreterinizi arama Bekleme modunda tuþunu basýlý tutun veya ve tuþlarýna basýn. Telefon telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girip Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Ses mesajlarý, sayfa 65. Telefon numarasýný hýzlý arama Hýzlý aramayý kullanmadan önce, ila arasýndaki hýzlý arama tuþlarýna bir telefon numarasý atamalýsýnýz (bkz: Hýzlý aramalar, sayfa 79). Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn: Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan tuþuna basýn. Hýzlý arama açýk olarak ayarlandýysa, arama baþlayýncaya kadar hýzlý arama tuþunu basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama, sayfa 85. Konferans görüþmesi yapma Konferans görüþmesi, en çok altý kiþinin katýlabileceði bir konferans görüþmesi yapmanýza olanak veren bir þebeke servisidir. 1. Ýlk katýlýmcýyý arayýn. 2. Yeni bir katýlýmcýyý aramak için Seçenek tuþuna basýn ve Yeni arama seçeneðini seçin. 3. Yeni katýlýmcýnýn telefon numarasýný girin veya hafýzadan alýn ve Ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı