1. BÖLÜM. G R fi. Daha sonra do ru ak mla çal flan defibrilatörlerin kullan ma girmesi ile AM nin mor-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BÖLÜM. G R fi. Daha sonra do ru ak mla çal flan defibrilatörlerin kullan ma girmesi ile AM nin mor-"

Transkript

1 1. BÖLÜM G R fi Prof. Dr. Rasim ENAR stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Akut miyokard infarktüsü ve di er akut kardiyak acillerin ça dafl tedavi stratejilerinin baflar s nda Koroner Bak m Üniteleri (KBÜ) büyük rol oynamaktad r. Bu ünitelerin en önemli özelli i, deneyimli elemanlar (doktor ve hemflire) ve geliflmifl olanaklarla (EKG analizi-ritm/ hemodinamik/solunum monitörizasyonu ve di- er yard mc cihazlar) 24 saat kesintisiz hizmet verebilmeleridir. Son 40 y lda KBÜ ler hastalar n kurtar ld yerler olarak etkinliklerini kan tlamakla kalmam fllar, ayr ca materyali genifl ve zengin bir laboratuvar olarak da AM 'ye iliflkin birçok çal flman n yap lmas n sa lam fllard r. KBÜ kavram AM nin erken faz nda geliflen ventrikül fibrilasyonunda eksternal kalp masaj ile hastalar n kurtar labilece inin gösterilmesinden sonra gündeme gelmifltir. (1-3) Daha sonra do ru ak mla çal flan defibrilatörlerin kullan ma girmesi ile AM nin mor-

2 2 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 talitesinin daha da düflmesi (KYBÜ öncesi dönemde %30 dan KBÜ döneminde %15 e inmifl), bu ünitelerin yayg nlaflmas n sa lam flt r. KBÜ lerin ilk y llar nda aritmiler ve ileti bozukluklar nda oldukça yo un tedaviler uygulanm flt r. Profilaktik lidokain kullan lmas rutin hale gelmifl, ancak daha sonra randomize/kontrollü çal flma sonuçlar n n de erlendirilmesinde ölümcül bradikardi ve asistoliyi art rarak (primer ventrikül fibrilasyonunu önlemesine ra men) mortalitede yükselme e ilimi yapt saptanan bu tedavi terkedilmifltir. (4-6) Benzer flekilde geçici kalp pili de AM de yayg n olarak kullan lm fl (bir merkezin sonuçlar nda AM lilerin 1/3 üne tak lm fl), özellikle inferiyor infarktüslerde sinüs bradikardisi ve AV bloklar n selim klinik seyirlerinin saptanmas ile bu strateji de daha k s tl uygulanmaya bafllanm flt r. (7,8) 1970 li y llar n bafl nda Swan ve Ganz, balonlu pulmoner arter kateteri ile AM de kardiyojenik flok ve kalp yetersizli inde yatak bafl hemodinamik monitörizasyonu sa lam fllar ve bunun prognozdaki olumlu etkilerini (asemptomatik hastalar n saptanmas, tedavinin yönlendirilmesi gibi) göstermifllerdir. (9) Yine bu dönemde hastane öncesi koroner bak m fikri ortaya at lm fl ve ambulans donan mlar n n buna göre yap lmas, ve yard mc sa l k personelinin bu konuda e itilmesinin önemi gündeme gelmifltir. (10,11) lk kez 1966 da Pantridge, Belfast ta hastane öncesi mobil koroner bak m fikrini hayata geçirmifltir. (12) KBÜ lerin kuruluflunun ikinci ony l nda, art k AM tedavisine hastan n görüldü ü yerde bafllanmas gerekti i, ünitelerin ise sadece aritmik ölümlerin önlenmesinde de il, hemodinamik bozuklu u olan hastalar n tedavisinde de etkili oldu- u dikkat çekmifltir. DeWood ve arkadafllar 1980 y llar n n bafl nda AM nin fizyo-

3 G R fi 3 patolojisine son noktay koymufllar ve akut fazda bu hastalara koroner anjiyografi yaparak koroner arterde anjiyografik olarak trombüsün varl n göstermifllerdir. (13) "AM, koroner arterin trombüs ile t kanmas sonucu olmaktad r". Ayn y llarda, infarkt alan n n küçültülmesi ve akut V beta bloker kullan lmas popülarite kazanm flt r. (14-16) Ancak bugün dahi bu uygulama, akut koroner sendromlar n büyük bir bölümünde etkinli i bilimsel çal flmalarla gösterilmifl olmas na ve pratikte özellikle AM de endikasyonu olmas na ra men az say da hastada kullan lmaktad r. Buna karfl l k DeWood un iflaret etti i hedefe, (AM = trombüs) gelifltirilen reperfüzyon tedavileri ile (aspirin, V trombolitikler, PTCA/stent, glikoprotein IIbIIIa antagonistleri/ inhibitörleri) son 20 y lda ulafl lm flt r. Tüm bu geliflmelerin sonucunda, 2000 y l na yaklafl rken AM de hastane mortalitesi %5-10 dolaylar ndad r. Günümüzde sadece tersiyer kardiyoloji merkezlerinde de il, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve dahiliye kliniklerinde de KBÜ ler kurulmufltur. AM ve di er akut koroner sendromlar d fl nda, hemodinamik ve ritm/ileti bozuklu u gösteren di er kardiyak aciller de bu ünitelere yat r l p tedavi edilmektedir. Ancak endikasyon alan n n genifllemesi do al olarak beraberinde birtak m sorunlar da getirmifltir. Bunlar n en önemlileri; 24 saat e itilmifl hemflire ve uzman doktor bulunmas, mekanik ventilasyon/ ABP/hemodinamik monitörizasyon/24 saat ritm-st analizi/ekokardiyografi gibi geliflmifl destek tedavi/monitörizasyon ve gerekti inde koroner anjiyografi/ptca/cerrahi giriflim imkanlar n n uygulanabilirli idir. Akut koroner sendromlarda KBÜ felsefesi flöyle özetlenebilir: 1. Tan n n h zla ve do ru olarak konulmas. 2. Hastalar n risk derecelendirilmesinin, geliflte, klinik bulgu-

4 4 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 lar, EKG, kardiyak markerler (Troponinler) ve gerekirse ekokardiyografi/ yatak bafl Swan-ganz kateteri ile yap lmas. 3. Uygulanacak tedavi ve özellikle reperfüzyon stratejisinin belirlenmesi. 4. Komplikasyonlar n (hemodinamik bozukluk, ritm-ileti bozuklu u gibi) tan ve tedavisi. 5. Erken invaziv giriflim (koroner anjiyografi/ptca) karar. 6. Hastan n yat fl süresininin k salt lmas y llar nda ABD de y lda yaklafl k 1 milyon, Birleflik Krall k ta ise ( ngiltere) hasta KBÜ lere yat r lm flt r. (16,17) ABD deki kesin verilerde, yat r lanlar n %50 sinin sonradan AM olmad, buna karfl l k acil ünitelerden eve taburcu edilenlerin ise %5 inin AM oldu u tesbit edilmifltir. (18) KBÜ ekip ve donan m olarak özel servisler oldu undan, buradaki gücün do ru yerde ve do ru zamanda kullan lmas na özen gösterilmelidir. Trombolitik öncesi dönemde, KBÜ ve genel servislere yat r lan AM lilerin prognozunu karfl laflt ran çal flma sonuçlar çeliflkilidir lerin bafl nda srail den, 1970 lerin ortas nda ise Avusturalya dan bildirilen ve yafll AM lileri de kapsayan iki çal flmada KBÜ de tedavi gören hastalar n prognozunun daha iyi oldu u gösterilmifltir. (19,20) "Notingham Heart Atack Register" verilerine göre ise y llar aras nda genel servislere yat r lan hastalarda, KBÜ ye yat r lanlara göre mortalite de kabaca bir art fl saptanm flt r. Karlson ve arkadafllar ise KBÜ ve servislere yat r lan AM lerin hastane mortalitesini benzer, ancak bir y ll k mortaliteyi genel hastane servislerine yat r lanlarda daha yüksek bulmufllard r. (21) Bu çal flmada multivaryant analizde yat fl yerinin bir y ll k mortaliteyi ön-

5 G R fi 5 belirlemesi ( prediktivitesi ) anlaml bulunmam flt r. Rotstein ve arkadafllar ise bu y l sonuçlar n bildirdikleri çal flmada, 30 günlük mortaliteyi KBÜ ye yat r lanlarda %5.4, genel servislere yat r lanlarda ise %15.9 olarak saptam fllard r. (22) lk sonuçlar 35 sene önce Day ve arkadafllar taraf ndan bildirilen, KBÜ lerin etkinlik / maliyet verileri y llar aras nda yo un olarak tart fl lm flt r. (18,23,24) 1987 de Reznik ve arkadafllar "KBÜ olanaklar n n artmas na gerek yoktur" demifller, bu üniteleri" infarktüslülere çocuk bak c l yap lan yerler" ( infarkt baby sitting ) olarak tan mlam fllard r. Bugün geliflmifl olanaklar ve reperfüzyon tedavilarinin baflar ile uyguland KBÜ ler, AM ve "unstable" anjinada "Gold Standart" t r. Buralarda hastalar daha dikkatle de erlendirilip, düflük riskli olanlar süratle genel servislere nakledilirken, yüksek risklilere de zaman kaybetmeden akut intervansiyon uygulanarak ünitelerin maliyet etkinli i de sa lanmaktad r. (25,26) Koroner Bak m Üniteleri nin düzenlenmesi KBÜ ler önceleri sadece AM nin tedavisi ve komplikasyonlar - n n önlenmesi amac ile yap land r lm fl olup, bugün dahi tersiyer merkezler d fl nda birçok yerde bu mant kla çal flmaktad rlar. Deneyimli hemflireler ile merkezi bir monitörden 24 saat sürekli aritmi takibi, gerekti inde hastalar n defibrilasyonu, veya deneyimli doktorlar taraf ndan baflar l kardiyopulmoner canland rma bu ünitelerin bafll ca fonksiyonlar n oluflturmaktad r. Modern KBÜ ler ise hem bu ifllevlerini en geliflmifl flekli ile yerine getirmekte, hem de erken koroner reperfüzyon stratejilerini baflar ile uygulayabilmek-

6 6 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 tedirler. Aritmi takibi ve analizi, birkaç gün haf zal Holter fonksiyonu da görebilen gelifltirilmifl monitörlerle yap l rken, V trombolitik verilenlerde ise reperfüzyon 24 saat 12 derivasyonlu EKG ile, devaml ST takibi sayesinde daha do ru olarak saptanabilmektedir. Yatakbafl hemodinamik monitörizasyonun sa lanabilmesi, ABP ve mekanik ventilasyon imkanlar n n kolayl kla uygulanabilmesi nedeni ile, bu modern üniteler tüm kardiyak acilleri tedavi eder duruma gelmifltir. Bu merkezlerde 24 saat kesintisiz ekokardiyografi, radyonüklid testler, koroner anjiyografi, PTCA ve ACBG imkanlar mevcuttur. Her hastane kendi KBÜ sünü olanaklar ve hasta populasyonunun niteli ine göre düzenlemelidir. Bunlar genel anlamda "Kalp bak m servisleri" (KBÜ leri bulunan yerlerle ba lant l çal flan ) ve "Acil üniteler" (EKG monitörizasyonu yap l p, gerkti inde V trombolitik uygulayabilen, akut aritmi tedavisi yapabilen ve, dolafl m destek tedavisine karar verip bunlar ba lant da oldu u KBÜ ye sevk edebilen) olabilece i gibi, "Yo un bak m üniteleri" (uzman kardiyolog bulunan genel amaçl üniteler) veya daha çok tersiyer merkezlerde (invaziv kardiyoloji ve kalp cerrahisi bulunan kurumlar) bulunmas gereken "Koroner yo un bak m" (standart KBÜ imkanlar na ilave mekanik solunum/dolafl m destek tedavileri, noninvaziv/invaziv tan yöntemleri uygulanan) birimleridir. Geliflmifl imkanlar bulunmayan üniteler, mutlaka hastalar yönlendirebilecekleri bir "Koroner Yo un Bak m Ünitesi" ile organik veya fonksiyonel ba lant içerisinde olmal d rlar. Genel hasta servislerinde yatakbafl monitörizasyon veya telemetri ile aritmi takibi bugün için önerilmemektedir. Bu basit ve ucuz sistemin aritmilerin tedavisinde ve kardiyopulmoner canland rmada etkili olmad gösterilmifltir. (27) Buralarda bu konuda uzman doktor ve hemflirelerin bulunmamas, gerek ilaç gerekse di er

7 G R fi 7 aletlerin (defibrilatör, ambu, entübasyon gibi) yeterli miktarda olmamas veya her an kullan ma haz r olmay fl önemli dezavantajlard r. Basit ancak fonksiyonel KBÜ ler ise özellikle küçük hastaneler ve dahiliye klinikleri için flu flekilde organize edilebilir (Tablo 1). - Ayr bir bölümde konuflland r lm fl yatak bafl monitör / telemetri ve ayn ünitede merkezi monitör, - deal/optimum yatak say s 4 olmal, - Her türlü resüssitasyon imkanlar n n (ilaç ve alet) haz r bulun- Tablo 1: KBÜ de uyulmas gereken kurallar 1. KBÜ ortam ve çal flanlar (doktor, hemflire, sekreter ve yard mc lar) her zaman sessiz, güvenilir ve ciddi olmal d r. 2. Hasta ile bütünleflmeli, her fleyin kontrol alt nda oldu u kelimelerle veya davran fllarla, hastaya hissettirilmelidir. 3. Vizit s ras nda; doktor, asistan ve hemflirelere verilen konferanslar, tart flmalar ve e itim toplant lar yavafl sesle ve hastan n uza nda yap lmal d r. 4. Hasta yak nlar na düzenli, do ru ve anlafl l r bilgiler verilmelidir. Doktor ve hemflire taraf ndan, hastan n KBÜ de kald süre içinde durumunun ciddi ve tehlikeli oldu u pozitif ve güvenilir üslup ile anlat lmal d r. 5. Hastaya, uygulanacak ifllemler hakk nda (geçici kalp pili, santral venöz kateter takma gibi) aç klay c bilgiler verilmeli, riskleri ise abart lmadan söylenmelidir. 6. Hafif sedatif ve uyku için ilaçlar, kontrendikasyonu yoksa mutlaka hastaya reçete edilmelidir. 7. "KBÜ sendromu"nu (konfüzyon, ajitasyon, fluur bozuklu u gibi) önlemek için her gün d fl dünya ile temas sa lanmal, gazete ve ziyaretcilere akut faz d fl nda ve stabil hastalarda izin verilmelidir. Yumuflak, hafif müzik dinlemesi sa lanmal d r.

8 8 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 durulmas, - Koroner bak m konusunda e itilmifl (ciddi aritmileri teflhis edebilen, defibrile edebilen, eksternal kalp masaj yapabilen) 24 saat görev yapacak kadrolu hemflireler, - Telefonda her an ulafl labilecek koroner bak m konusunda e itim görmüfl doktor. Yukar daki düzende bir KBÜ nün, çal flan doktor ve hemflirelerin deneyimine de ba l olarak, akut koroner sendromlarda, baz kardiyak aritmilerin tedavisinde oldukça etkili oldu u gösterilmifltir (28) (Tablo 2). Kardiyolog çal flt r lan ünitelerde genel pratisyenlere göre, daha fazla reperfüzyon tedavisi (trombolitik tedavi) uyguland ve daha s k kardiyak ifllem (koroner anjiyografi, ekokardiyografi, egzersiz testi, Holter monitörizasyon, sekonder korunma önlemleri ve rehabilitasyon programlar ) yap ld çal flmalarda gösterilmifltir. (29-31) Ayr ca bunlar bazen genel amaçl olarak da (kronik kalp yetersizli i, dehidratasyona ba l hipotansiyon, yaflamsal fonksiyonlar n yak n takibinin gerekti i durumlar gibi) kullan labilmektedir. Trombolitik tedavi, bu ünitelerde doktor ve hemflirenin endikasyon ve kontrendikasyonlar konusunda yeterli bilgi, yetenek ve deneyime sahip olmalar durumunda uygulanabilmektedir (Tablo 2). Standart koroner bak m hizmeti veren bu KBÜ ler, tersiyer merkezlerle iliflkide olmal, gerekti inde hastalar mekanik destek tedavileri ve akut intervansiyon (koroner anjiyografi, PTCA ve kalp cerrahisi) için buralara kolayl kla/süratle gönderebilmelidirler (Tablo 3). KBÜ'nün bulundu u yerin büyüklü üne de ba l olarak yataklar merkezi istasyon etraf nda dairesel, U- fleklinde veya longitüdinal flekilde dizilebilir. Merkezi istasyonda merkezi monitör ve çal flan personeli acil durumlar için uyaran alarm sistemleri olmal ve genellikle uz-

9 G R fi 9 Tablo 2: KBÜ hemfliresi özellikleri 1. KBÜ hemfliresi, baflka hiçbir hastane bölümünde olmad kadar ba- ms z ve sorumludur. 2. Aritmilerin tan ve tedavisinde e itilmifltir. 3. Hemodinamik monitörizasyon sistemlerini yönetir. 4. ABP, mekanik ventilasyon, trombolitik tedavi gibi özel tedavi stratejileri konusunda bilgili olup, bunlar n uygulanmas ve takibinden birinci derecede sorumludur. 5. KBÜ de kullan lan tüm ilaçlar n etkileri, yan etkileri ve kullan m protokollerini bilmektedir. 6. KBÜ ye yeni gelen doktorlara yard m eder. 7. Tüm hastanede hastay defibrile etme yetkisine sahiptir. Resüssitasyonda deneyimlidir, tek bafl na uygulayabilir (prekordiyal yumruk, eksternal kalp masaj, hastaya pozisyon vermek, defibrilasyon, a zdan-a za solunum gibi). 8. Baz enstitülerde V tedavi bafllama ve baz tedavi protokollerini uygulama yetkisine sahiptirler. Bu yetki KBÜ direktörü taraf ndan verilir. 9. Düzenli olarak, konu ile ilgili bilgisini gelifltirmek için kurslara ve konferanslara kat l r, yay nlardan son geliflmeleri takip eder. 10.Daha ilk günden KBÜ hastas n n, rehabilitasyonu ile ilgilenir. man bir hemflire istasyonda sürekli bulunmal d r. Geliflmifl alarm ve veri depolama sistemleri bulunan sistemlerde ise buna gerek yoktur. Yataklar, stabil ve a r hastalar ay ran bölmeler (perde veya hareketli bölme, özel hastalar için ise ayr bir oda) ile ayr lmal d r. KBÜ lerde yeni gelen hastalar n, hemodinamik monitörizasyon, mekanik ventilasyon ve ABP tak l olanlar n, stabil ve ambulatuar hastalardan ayr bir bölümde bulunmas na dikkat edilmelidir (Tablo 1).

10 10 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 Tablo 3: KBÜ ye hasta nakli Acil üniteden KBÜ ye hasta nakil protokolü. 1. Nakil s ras nda hasta yan nde kardiyopulmoner canland rma deneyim olan hemflire ve doktor bulunmal. 2. Portatif EKG monitörü ile ritm izlenmeli. 3. Sabit damar yolu (plastik V kanül ve %5 dekstroz infüzyonu) aç lmal. 4. Akülü portatif defibrilatör ve 100 mg lidokain ile 1mg atropin bulunan 2 enjektör bulunmal 5. Hastaya nakil s ras nda, portatif tüpten sürekli nazal oksijen verilmeli. 6. AM li hastan n transferi uzayacaksa mg V lidokain profilaktik olarak uygulanabilir. 7. Nakil mümkün oldu unca h zl ve güvenli olmal d r. Bu amaçla KBÜ ye telefon edilerek gerekli ön haz rl klar yap lmal d r. Hastaneler aras AM li nakil protokolü. 1. Birisi doktor, kardiyopulmoner canland rma konusunda deneyimli en az bir tercihan iki, personel. 2. Kardiyopulmoner canland rma için gerekli materyal: a) Endotrakeal entübasyon için; laringoskop, çeflitli büyüklükte endotrakeal tüp, tafl nabilir oksijen tüpü, ambu, yüz maskesi, plastik oral hava yolu. b) Tafl nabilir aspiratör. c) ntravenöz kullan lan tüm ilaç ve serumlar; atropin, lidokain, epinefrin, dopamin, dobutamin, amiodoron, furosemid, nitrogliserin, nitroprussid, metoprolol, diazepam, morfin, heparin, kalsiyum klorid, sodyum bikarbonat. d) Tafl nabilir EKG ve hemodinamik monitör. e) Defibrilatör. Senkronize kardiyoversiyon yapabilen ve gerekti inde eksternal transtorasik kalp pili fonksiyonu olan. f) Geçici intravenöz veya eksternal kalp pili kateteri veya elektrodu. g) Perikardiyosentez malzemesi. 3. Nakil öncesi hava yolu, V infüzyonlar, oksijen tüpü mutlaka kontrol edilmelidir.

11 G R fi 11 Genel yo un bak m ile birlikte koroner bak m n ayn ünitede bulunmas özellikle orta büyüklükteki hastanelerde avantaj sa layabilir. Monitörizasyon, resüssitasyon malzemeleri ve hemflirelerin (kritik bak m hemflireleri) bu flekilde ortak kullan lmas söz konusu olabilir. Ancak akut kardiyak bak m isteyen, fluuru aç k ve genel durumu iyi hastalar n, genel durumu kötü yo un bak m hastalar (örne in respiratöre ba l fluuru kapal ) ile bir arada bulunmas psikolojik s k nt lar yaratabilmektedir. Uzun süre ve daha yo un koroner bak ma gerek olan durumlarda, akut intervansiyon ve tersiyer bir merkeze sevk karar verilecek hastalarda mutlaka deneyimli bir doktor/tercihan kardiyolo a ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu tür üniteler yukar daki nedenlerden dolay komplike kardiyak/koroner bak m vermekten uzak olduklar ndan, kan mca küçük ve orta büyüklükteki hastaneler mutlaka kendi KBÜ lerini kurmal d rlar. deal "Koroner (Kardiyak) Yo un Bak m Ünitesi" Tersiyer hastaneler, mutlaka geliflmifl olanaklar olan koroner yo un bak m ünitelerini (KYBÜ) kurmal d rlar. (18,32) Geliflmifl EKG ve hemodinamik monitörler, dolafl m destek cihazlar ( ABP gibi), mekanik ventilasyon imkanlar standart KBÜ lere KYBÜ özelli ini kazand r r. Bu ünitelerin üstünlü ü, hasta yat fl endikasyonlar n n genifl olmas d r. Akut koroner sendromlar, aritmi monitörizasyonu, trombolitik tedavi, di er akut kardiyak aciller de (akut sol kalp yetesizli i, yüksek riskli PTCA, hemodinamik bozuklu u olan kardiyak cerrahi hastalar, tekrarlayan malign aritmiler gibi) KYBÜ lere yat r lmaktad rlar. Hastalara gerekti inde k sa süreli mekanik solunum

12 12 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 deste i verilebilmektedir, solunumsal destek uzun sürecekse bu hastalar genel yo un bak m ünitelerine sevk edilebilirler. Ayr ca bu ünitelerin bulundu u merkezlerde akut intervansiyon ve kalp cerrahisi de süratle uygulanabilmektedir (Tablo 3). Düflük riskli akut koroner sendromlar, tekrar KYBÜ ye yat r lma olas l olan yüksek riskli hastalar, telemetrik takip gerekenler, gö üs a r s ve tan sal olmayan EKG'li olgular KYBÜ içerisinde veya bunun yak n nda bulunan "Ara Koroner Bak m" ünitelerine transfer edilebilirler. Bu flekilde KYBÜ lerin daha etkin olarak kullan lmas sa lanabilir. E itilmifl personel geliflmifl KBÜ lerin fonksiyonlar n üst düzeyde gösterebilmeleri için gereklidir. KYBÜ ekibindeki elemanlar n görevleri flunlard r. 1. KBÜ direktörü: Deneyimli uzman kardiyolog olup, ünitenin fonksiyonlar n n nicelik ve nitelik yönünden en üst düzeyde olmas n kontrol eder ve sa lar. Bilimsel çal flmalar n koordinasyonunu da yapar. 2. Uzman kardiyolog: Kardiyak kateterizasyon deneyimli ve kalp pili takabilen, ritm ve hemodinamik monitörizasyon konusunda uygulama ve bilgi yönünden tecrübeli, mekanik destek tedavilerine karar verip uygulayan birinci derecede sorumlu kardiyolog. Akut intervansiyon gereken hastalar belirler. Yirmidört saat üniteyi konsülte eder. 3. Hemflireler (Tablo 2): Mekanik destek tedavileri, defibrilasyon, ritm-hemodinamik monitörizasyon, yeni ilaçlar, trombolitik tedavi ve di er reperfüzyon stratejileri konular nda yeterli bilgi düzeyine sahip olmal d rlar. Ayr ca bilgi ve beceri d fl nda KYBÜ hemflireleri özel nitelikli olup, gerekti inde hastan n erken dönem rehabilitasyonu ile de ilgilenmelidirler. Hemflire sa-

13 G R fi 13 y s genel hemflire say s n n 1,5 kat olup, çal flma süreleri ise onlar n 2/3 ü kadar olmal d r. Ünitenin hemflire yöneticisi, hizmetlerin kontrolü d fl nda, kullan lan cihazlar n fonksiyonlar ve modernizasyonunu da sa lamaktad r. Gerekti inde KBÜ direktörü ile ünite sorunlar n tart flarak, verimlili i art rmaya yönelik projeler üretir. Klinik çal flma protokollerinin uygulanmas n denetler. 4. Di er görevliler: E itim kurumlar nda asistan doktorlar, KYBÜ de e itimlerini uzman kardiyolog gözetiminde yo un bir program k lavuzunda sürdürürken, ayn zamanda becerilerini de art r rlar. Di er merkezlerde ise belli sürelerle (2-3 ayl k) doktorlar burada, uzman kardiyolog gözetimi ve denetiminde çal flmaktad rlar. Akut kardiyak acillerde hastaya yaklafl m ve uygulanacak tedavi stratejisinde 2 unsur bir arada bulunmak zorundad r: H zl ve do ru tan koymak ile yeterli düzeyde tedavi. Dolay s ile KBÜ ler acil ve ayr cal kl üniteler olman n ötesinde, bak m/tedavi/araflt rman n birçok unsurunu bünyesinde bulundurmaktad r. Koroner Bak m Ünitesi donan m Standart KBÜ de bulunmas gereken (minumum düzeydeki) cihazlar flunlard r: - Yatakbafl EKG monitörü ve merkezi monitör. Kalp h z takibi ve aritmi analizi için gereklidir. Akut koroner sendromlarda tercihen ST-T dalga de iflikliklerinin oldu u derivasyona göre ayarlanmal ve standart 12 derivasyonlu EKG deki patolojik bulgular gösteren bir derivasyona benzetilmelidir. Son y l-

14 14 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 larda geliflmifl bilgisayara ba l monitörlerle saate kadar çeflitli aritmiler haf zada depolanabilmekte, gerekti inde alarm verip personel uyar labilmekte ve trombolitik uygulananlarda 24 saat 12 derivasyonlu devaml ST analizi yap labilmektedir. Bir ünitede en az 4 monitörlü yatak bulunmas gerekmektedir. - Otomatik kan bas nc kayd. Bu flekilde hastalar n sürekli olarak noninvaziv kan bas nc ve kalp h z takibi yap labilmektedir. - Defibrilatör. Acil defibrilasyon için defibrilatör her ünitede mutlaka bulunmal ve günde iki kez kontrol edilmelidir. Senkronize kardiyoversiyon için de kullan lmaktad r. Geliflmifl modellerde eksternal kalp pili fonksiyonu da vard r - Resüssitasyon malzemeleri. Bunlar; ilaçlar (lidokain, amiodaron, metaprolol, atropin, adrenalin, dopamin, dobutamin, isoprenalin, kortizon), orofarengeal hava yolu tüpü (airway), endotrakeal tüp, ambu ve di er geçici oksijen verme (maske,nazal kanül) sistemleridir. Ayr ca her yatak bafl nda nemlendirici ve aspirasyon cihaz da bulunmal d r. - Acil kalp pili kateteri yerlefltirmek ve teleradyografi için C-Kollu seyyar/portatif röntgen cihaz KYBÜ ler için gereklidir. Baz yataklar radyolüsen olabilir. - Yataklar KBÜ için özel tasar m edilmifl olanlardan (resüssitasyona uygun yatak kenarlar sökülebilen, hareketli) tercih edilmelidir. - Yirmidört saat biyokimya ve hematolojik tetkikler yap labilen laboratuvar ile ünite desteklenmelidir. - Her ünitenin ba ms z telefon hatt (konsültasyon ve hasta yak nlar n bilgilendirme için) ve gerekti inde EKG örneklerini gönderecek (standart KBÜ ler veya acil üniteler için) veya bafl-

15 G R fi 15 ka ünitelerden alabilecek (tersiyer merkezlerde bulunan konsültan durumundaki KYBÜ ler) faks makinas n n bulunmas önemlidir. Tersiyer hastanelerin KYBÜ lerinde ise bunlara ilave olarak tan sal ve tedavi amaçl afla daki cihazlar bulunmal d r; - Ekokardiyografi. Sol ventrikül fonksiyonlar, tan koydurucu EKG bulgular olmayanlarda segmenter duvar hareketleri, düflük debide perikard n durumu, kapak fonksiyonlar, AM nin mekanik komplikasyonlar yatak bafl ekokardiyografi ile kolayl kla de erlendirilebilmektedir. - Hemodinamik monitörizasyon. Swan-Ganz balonlu pulmoner arter kateteri ve bas nç transdüseri ile PCWB (pulmoner kapiller uç bas nc ), pulmoner arter ve sa atriyum bas nçlar monitörde kaydedilip ölçülebilmektedir. Ayr ca femoral arter yolu ile de arteriyel bas nç direk olarak bak labilmektedir. Geliflmifl yatakbafl monitörler EKG/ritm d fl nda 2 ayr bas nç trasesini de ayn anda gösterebilip kaydetmekte, 24 saat seyrini haf zas nda depolayabilmktedir (Bkz. Bölüm 3). - ABP ( ntraaortik balon pompas ). Pompa yetersizli i, mekanik komplikasyonlar ve gö üs a r s kontrol edilemeyen akut koroner sendromlarda; akut intervansiyon/ptca/kalp cerrahisine basamak olmak amac ile yatak bafl hemodinamik stabilizasyonu sa lamak için tak lmaktad r (Bkz. Bölüm 12a). - Mekanik ventilasyon deste i. K sa süreli olarak akut akci er ödemi, kardiyojenik flok ve resüssitasyon sonras durumlarda gerekebilmektedir. Volüm ve bas nç kontrollü respiratörler KYBÜ de kan gaz takibi ile kullan lmaktad r (Bkz. Bölüm 12a).

16 16 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 Kateter laboratuvar, deneyimli invaziv ekip, radyonüklid ve egserisiz laboratuarlar ve kalp cerrahisi, KYBÜ hastalar na öncelik tan yacak flekilde düzenlenmelidir. Her ünite hasta kabul ve taburcu protokolleri ile uygulanacak tedavi stratejilerinin k lavuzunu oluflturmal, ve bunlar her 2-3 y lda, uzmanlar n fikir birli i ile yenilenmelidir. Tedavi protokolleri mutlaka uluslararas k lavuzlar dikkate al narak haz rlanmal ve bunlar yaz l olarak KBÜ çal flanlar na da t larak onlar n bu konuda bilgilendirilmeleri sa lanmal d r. KBÜ/KYBÜ de hizmetin kalitesi, sadece yat r lan hasta say s, hastal k mortalite ve morbiditesi ile de erlendirilmemeli; sürdürülen bilimsel çal flmalar n içeri i, trombolitik uygulamalar nda kap -i ne süresi, resüssitasyona bafllama zaman ve sonucu, servise erken ç kar lan hastalar veya taburcu edilenlerin s ras ile 3 ve 30 gün içerisinde tekrar KBÜ ye yat r lma s kl, V kanül sonras flebit veya entübasyon sonras akci er infeksiyonu geliflme s kl, ABP komplikasyonlar gibi detaylar n da standartlar n alt nda olmas da kriter olarak al nmal d r. Sonuç olarak; kurulufllar n n üzerinden yaklafl k 40 y l geçen ve bugün birçok hastanede bulunan KBÜ ler, kardiyolojide hayat kurtar lan yerlerdir. Akut koroner sendromlar ve AM ile bafllayan yat fl endikasyonlar, ünitenin fonksiyonlar n n geliflmiflli ine ba l olarak birçok akut kardiyak acili de bünyesine alarak genifllemifltir. Tan n n ve seçilen tedavi stratejisinin do rulu u, onun etkin oldu u anlam na gelmemektedir. Personelin deneyimi ve ünitedeki cihazlar n geliflmiflli i sa lanacak baflar n n bize göre en önemli unsurlar d r. Geliflmifl sistemleri ve bu üniteleri kuranlar n torunlar n n bilgi ve

17 G R fi 17 deneyim düzeyleri, bugün özellikle akut koroner sendromlar n tedavisinde bu üniteleri, tart flmas z "GOLD STANDART" durumuna getirmifltir. Bu kitab n içeri ini oluflturan "infarkt komplikasyonlar n n" tedavisinde KBÜ vazgeçilemez bir unsurdur. Son dakika Rotstein ve arkadafllar (European Heart Journal 1999;20: ) y llar nda srail de Tel Hashomer deki Sheba T p Merkezi'ne baflvuran 2114 AM li hastay incelemifl ve 1443 hastan n KBYÜ ye, 671 inin ise yer olmad mdan dahiliye servislerine yat r ld n saptam fllard r. KBYÜ ye yat r - lanlarda daha fazla anterior infarktüs olmas na ra men (%32.1 e %17.4, p=0.001) 30 günlük mortalite anlaml olarak daha düflük bulunmufltur (%5.4 e %15.9, p<0.001). 70 yafl n üzerindeki hastalarda da KBÜ'ye yat r lanlarda mortalite servise yat r lanlara göre daha düflük bulunmufltur (%11 ve %21, p<0.001). Mortalite riski dahiliye servislerine yat r lanlarda %48 daha fazla olarak saptanm flt r. Trombolitik tedavi ve di er reperfüzyon stratejileri KBYÜ'de daha fazla hastaya uygulanm fl, infarkt n önemli komplikasyonlar ndan kalp yetersizli i ise daha az hastada görülmüfltür. Servise yat r lan ve reperfüzyon endikasyonu olan hastalar n ise %10 una bu strateji uygulanmam flt r. Reperfüzyon tedavisi 30 günlük mortalite riskini %53 azaltm flt r. Ayr ca aspirin, beta bloker, ACE inhibitörleri de KYBÜ hastalar nda yo un olarak kullan lm fl, servise yatanlara ise daha az verilmifltir. Sekonder korunma ve rehabilitasyon programlar ise hiçbir servis hastas na önerilmemifltir. Sonuç olarak; 30 günlük infarkt mortalitesinin ba ms z önbelirleyicileri olarak, yafl, diyabet, kalp yetersizli- i, anterior infarktüs ve reperfüzyon tedavisine ilave olarak, hastan n servise yatmas da (OR 1.48) önemli bir faktör olarak bulunmufltur.

18 18 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ / KOMPL KASYONLAR'99 Kaynaklar 1. Day H. An intensive coronary care area. DisChest 1963; 44: LownB, Fakhro AM,Hood WM, Thorn GW. The coronary care unit. New perspectives and directions. JAMA,1967; 199: Julian DG. The history of coronary care units. Br Heart J., 1987; 57: Lown B, Vassaux C. Lidoca n in acute myocardial infarction. AmHeart J, 1968; 76: MacMahon S, Collins R, Peto R. et al. Effects of prophylactic lidocaine in suspected acute myocardial infarction. An overview of results from randomized, controlled trials. JAMA,1988; 260: Hine L, laird N, Hewitt P, Chalmers T. Meta analytic evidence against prophylactic use of lidocaine in acute myocardial infarction. Arch Intern Med1989; 149: Meltzer L, Kitchell J. the development and current status of coronary care. In: Meltzer LM, Dunning AJ(eds) Textbook of Coronary Care 1972, pp Amsterdam: Excerpa Medica. 8. Antman EM, Berlin JA. Declining incidence of ventricular fibrillation in myocardial infarction: implications for the use of lidocain. Circulation 1992; 84: Swan H, Ganz W, Forrester J. et al. Cardiac catheterization with a flow directed ballon tipped catheter. NEnglJMed 1970; 283: Gunnar RM, Bourdillon PDV, Dixon DW et al. ACC/AHA Guidelines for the early management of patients with acute myocardial infarction. Circulation 1990; Geddes J. Twenty years of prehospital coronary care. BrHeart J 1986; 56: European Resuscitation Council. Guidelines for basic and advanced life support. Resuscitation 1992;24: DeWood M, Sores J, Notske R.et al. NEnglJMed 1980;303: Karlson BW, Herlitz J, Wiklund D, Petterson P, Hallgren P, Hjalmarson A. Characteristics and prognosis of patients with acute myocardial infarction in relation to whether they were treated in the coronary care unit or in another ward. Cardiology 1992;81: Maroko P, Kjekshus J, Sobel B et al. Factors influencing infarkt size following experimental coronary artery occlusion. Circulation 1971; 43: Collins R, Julian D. British Heart Foundati ons surveys (1987 and 1989) of United Kingdom treatment policies fot acute myocardial infarction. BrHeart J, 1991,66,

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER DERLEME GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER Didem Tuba AKÇALI, Demet COfiKUN, Hülya ÇELEB ÖZET Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon AD, Ankara Hasta say s n n ve hastanede kal fl maliyetlerinin

Detaylı

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARININ HASTANE ÖNCESİ VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYONDA KULLANIMI

SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARININ HASTANE ÖNCESİ VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYONDA KULLANIMI DERLEME / REVIEW SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARININ HASTANE ÖNCESİ VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYONDA KULLANIMI USE OF SUPRAGLOTTIC AIRWAY DEVICES IN THE PREHOSPITAL SETTING AND DURING CPR Bahar KUVAK Dokuz

Detaylı

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu ESC K lavuzlar Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu Amerikan Kardiyoloji Birli i (American College of Cardiology: ACC)/Amerikan Kalp Birli i (American Heart Association:

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 49-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

PER NATAL TRANSPORT. Prof. Dr. M. Arif Akflit

PER NATAL TRANSPORT. Prof. Dr. M. Arif Akflit PER NATAL TRANSPORT Prof. Dr. M. Arif Akflit Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Neonatoloji Bilim Dal, Eskiflehir, Türkiye aaksit@ogu.edu.tr ÖZET Ülkelerin geliflmifllik

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı