OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi"

Transkript

1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article analyses private policing and private security issues with a view to I comparing whether the contemporary growth oj'private police forces and private security industry constitute a particularly acute danger in Britain and Turkey. To this end, we start asking what the private police and private security are meant to be. Thereafter, such issues as the growth of private security, the rationale behind this growth, the power they have at present in Britain and Turkey with respect to personnel, services they offer, and particttlarly their capability have been scrutinized. ly'rtualll anyone can set up a business in this Jield without any special training or Y expertise. This lack oj'control over the private police can bring about unlawjul ancl immoral practices. At present, there is an amendment bill on private police and private securi4t before the Turkish Parliament, A succinct review oj'the changes regarding'private security that the amendment bill is going to bring about will be provided it tlp uia o1th" article. Key words: Private policing, private security, police. GiriE GUvenlik hizmeti kavramt, geleneksel olarak, hukukun uygulanm asr (law enforcement) ve dizenin sa[lanmasr (order maintenance) olarak anlagrlmaktadrr. Hukukun uygulanmasl igine,dzellikle iglenmig suglann aydrnlatrlmasr ve suglularrn ceza adalet sistemine teslimi konulan girmektedir. iglenmekte olan, yani ceza hukuku anlamtnda hazrrhk veya icra hareketleri baglamrg olan suglara mudahale ederek onlemek de yine hukukun uygulanmasr iginde mtitalaa edilmelidir. Hazrrhk hareketleri bile baglamaml$, ancak ileride iglenmesi muhtemel olan suglartn ortaya gtkmastnrn gegitli tedbirlerle engellenmesi ise sug onleme olarak adlandrrrlmaktadrr ki bu konu, dtizenin sa$lanmasr fonksiyonunun bir pargasrnr olugturmaktadrr. Keza sug teqkil etmemekle beraber toplum huzurunu bozan duzensizlikler, kitle olaylarrnrn kontrol edilmesi, kamu dtizenine aykrl 6yin, tciren * * Polis Akademisi Giivenrik Bitimteri Fakriltesi, Aragttrma Gorevrisi.

2 vb. uygulamalann engellenmesi hususlarr da di.izenin sa$anmasr kategorisi iginde ele ahnmahdrr. Gi.ivenlik hizmeti, niteli[i itibariyle bir kamu hizmeti olup geleneksel olarak polis ve jandarma gibi resmi Hi.ik0met gcirevlileri tarafindan yerine getirilmektedir. Ancak, ytizyrldan fazla bir zamandan beri gayriresmi kigi ve kuruluglar, geleneksel olarak resmi guvenlik kuvvetlerine ait oldu$u dugi.inulen bu sahadan pay almaya gahgmaktadrrlar. GerEekten gegitli batr Ulkelerinde, Ozellikle yirminci yuzyrhn baglanndan itibaren, hrzh sanayilegmenin bir sonucu olarak, gtivenlik hizmetlerinin krsmen de olsa 6zel tegebbus (ticari qirketler) tarafindan yurtiti.ilmeye baglandrlr gorulmektedir. Ozel gtivenlik tegkilatlan (OGT'ler) olarak adlandrrrlan bu kuruluqlarrn, ABD ve ingiltere bagta olmak izere Eegitli batr tilkelerinde 19. ynzyfin sonlan ve 20. ytizyrhn baqlarrndan itibaren hizmet verdikleri bilinmektedir Ticarf gayeli 6zel guvenlik girketlerinin saytsr Ozellikle yirminci yizyrhn sonlanna do$ru hrzh bir artrg kaydetmig olup bu artrgrn yakrn gelecekte de devam edecelinin igaretleri mevcuttur. Ttirkiye'de ise, 6zel giivenlik hizmetleri sunan kuruluglann mevcudiyeti 1960'lr yrllardan itibaren g6ze garpmaktadrr Bu kuruluqlar, 20 sene kadar fiilen hizmet verdikten sonra, tarih ve 2495 sayrh "Bazr Kurum ve Kuruluglarrn Korunmasr ve GUvenliklerinin Sa$anmasr Hakkrnda Kanun" ile hukuki stattiye kavuqmuglardrr. Daha sonra tarihve3832 sayrh kanunla 2495 sayrh kanunun bazr maddeleri deligtirilmig olmasrna ra[men, gtinun ihtiyaglannr yine de tam olarak kargrlamadi[r, bu sebeple uygulamada ortaya grkan bir takrm aksakhklarrn zaman zaman yuri.irlu[e konulan genelgelerle giderilmeye gahgrldr$r gdriilmektedir. Fakat bu durum da gtinumuz gartlarrnda yetersiz kaldrlrndan mevcut kanunda de$igiklikler yaprlmasl gerekti[i diigiinulmug ve bu amagla 2495 sayth kanunda esash deligiklikler yapan Bazt Kurum ve Kuruluglann Korunmasl ve Gtivenliklerinin Sa$lanmasr Hakkrnda Kanunda De[igiklik Yaprlmasrna Dair Kanun Tasarrsr (DeSigiklik Tasansr) Tiirkiye Biiyflk Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmig bulunmaktadtr, Bu makalede, esas itibariyle ingiltere ve TUrkiye'de guvenlik hizmetlerinin olumlu ve olumsuz taraflartnrn incelenmesine gayret edilecektir. GUvenlik hizmetlerinin dzellegtirilmesine yol agan gartlar, bu sektorde faaliyet g6steren girketler ve onlar tarafindan istihdam edilen personel sayrsrndaki hrzh artrq ile ortaya grkan problemlerin boyutlan incelenecektir. Aynca, OGT'lere ba$h olarak gdrev yapan 6zel giivenlik personelinin, guvenlik hizmeti sunma hususundaki kabiliyet ve kapasitelerinin ne oldu[u, bu becerileri nasrl kazandrklarr, elitimlerinin ne oldulu ve nasrl olmasr gerektili ortaya konulacaktrr. OGT'lerin kamu duzeninin korunmasr agrsrndan olumlu ve olumsuz y6nlerine dikkat gekilecektir. Keza, OGT'ler ile ilgili kanunu defigtirmek gayesiyle TBMM'ne sevkedilen de[igiklik tasarrsrnrn mevcut haliyle kanunlagmasr halinde ortaya grkmasr muhtemel prob-

3 Olumlu ve Olumsuz Yanlan ile Ozel Gilvenlik Hizmetleri lemler de ortaya konulmaya gahgrlacaktrr. incelenmesi dtigtinulen bir diler konu da, ingiltere ve TUrkiye'deki OGT'lerin denetimlerinin nasrl yaprlmasr, kamuya (halka) nasrl hesap vermeleri gerekti[idir. Son olarak, ingiltere'ye nazaran Ti.irkiye'de gok daha yeni olan 6zel guvenlik uygulamasl gergevesinde, guvenlik hizmetlerinin dzelleqtirilmesinin, insan haklarr bakrmrndan olumsuz yan etkileri olup olmadr$r hususu tartrgrlacaktrr. OzeI Giivenlik Hizmetlerine Genel Bir BakrE GUvenlik hizmetlerinin dzellegtirilmesini agrklamak oldukga zor bir igtir. Zira,6zel guvenlik kuruluglarr bir ticari qirket olarak diigunuldu$u zaman, temel hedefi kdr elde etmek olan, bu gekilde motive edilen bir faaliyet sahasr ile kargr kargtya kahnmaktadrr. GUvenlik hizmetleri tarihine bakrldr[rnda, fiziki tehlikelerden korunma ve bazr cezai ve hukuld olaylarrn aydrnlatrlmasr iglerini n zaman zaman cizel guvenlik gdrevlileri aracrh$ryla yi.iriittildillil gdrillmektedir. Fakat bugunkti anlamda cirgtitlu, profesyonel ve kdr gayeli ozel giivenlik kurulug ve 96- revlilerine gegen ytizyrhn baglarrndan itibaren rastlanmaktadrr. Ozel guvenlik teqkilatlannr (OGT'ler), gahqma gekillerine gore "aktif hizmet sunanlar" ve "pasif hizmet sunanlar" diye iki gruba ayrrmak mtimktindur. Pasif faaliyet sahalarr igine koruculrzk (koruma) ve gc)zetleme (bir bina veya mrntrkanrn insan gucu veya gegitli teknolojik cihazlarla g6zetlenmesi) girmektedir. Akrif ttirden galgmalar yapan OGT'ler ise, dedektiflik veyadi$er bir ifadeyle, hukuld veya cezaf bir olaytn aragturlmasr yahut herhangi bir husustaki bilgi ve bulgulann toplanmasr gibi faaliyetleri yiiriitmektedirler. Tiirkiye'deki OGT'ler halen sadece pasif tiirden faaliyetler icra etmektedirler. George ve Button fiss41s7-tss), butun dtinya Ulkelerindeki 6zel gtivenlik sistemlerini, bu hizmetin kurulug ve iqleyig gekillerine gdre beg srnrfa ayrrmaktadrrlar: I- Serbest kurulus ve ieleyis sisteminde tilke genelinde 6zel guvenlik hizmeti vermek veya bu amagla bir qirket kurmak igin herhangi bir standart belirlenmemigtir. Bu Ulkelere cirnek olarak, ingiltere, Yunanistan ve irlanda Cumhuriyeti verilebilir. 2- Asgari (minimum) dar sistemi uygulayan Ulkelerde dzel guvenlik girketleri ile ilgili bir standart mevcuttur. Ancak bu standart,6zel giivenlik g6revlileri yani gergek kiqiler ile de$il, bir btitiin olarak OCf ile ilgilidir. Avusrurya, italya, Ltiksemburg ve Amerika Birleqik Devletlerinin 18 eyaletinde bu sistem uygulanmaktadrr. 3- Asgari genis sistemde 6zel gtivenlik girketleri ile ilgili hukuld metinlerde standartlar belirlenmigtir. Bu standartlar, ozel guvenlik personeli olan gahrslarla ve gahgma gekilleri ile ilgilidir. Asgari (minimum) geniq sistemi uygulayan tilkelere cirnek olarak, YeniZellanda ve ABD'nin iig eyaleti gdsterilebilir. 4- Ayrmtth dar sistemde,6zel guvenlik girketleri ile ilgili hususlarr duzenle-

4 yen hukuld mevzuat aynntrh htiki.imler igermektedir. Mesel6.,bazt lilkelerde 6zel gtivenlik gorevlilerinin segme, mesle$e intibak, hizmet dncesi ve hizmet igi e[itimleri ile ilgili konular ayrrntrh olarak duzenlenmigtir. Finlandiya, Norveg ve Avustralya'da bu model uygulanmaktadrr. 5- Aynntth genis sistemi uygulayan Ulkelerde 6zel guvenlik girketleri ve ozel gi.ivenlik grirevlilerinin 6zel soru$turmalarda uymalarr gereken standartlar, hukuki duzenlemeler hukuk kurallarr ile belirlenmiqtir. Bu sistemde, ayrrntrh dar sistemden farkh olarak, OCf personelinin gegitli guvenlik hizmetlerini yurutiirken uymalan gereken hususlar da ayrrntrh olarak di.izenlenmigtir. Ornek olarak, Belgika, Hollanda, isvigre ve ABD'ninbazr eyaletlerini g6stermek mumkundiir. Tiirkiye'deki uygulamayl bu sistemlerden herhangi birine tamamen oturtmak mumkun gdrunmemektedir. Ancak, 2495 sayfi kanun kapsamrna giren OGT'leri ayrrntrh genig sistem igerisinde delerlendirmek mumkundtir. QUnkU 2495 sayrh kanunun uygulanmasril gdsteren yonetmelik (Uygulama Y6netmelifii), OCf personelinin guvenlik hizmetlerini yurtiturken uymalarr gereken kurallan ve bu hususta sahip olduklan gdrev ve yetkileri oldukga aynntrh bir gekilde dtizenlemigtir. Adr gegen kanun kapsamrna girmedigi halde guvenlik hizmeti veren kuruluglarla ilgili olarak serbest kurulug ve igleyig sisteminin gegerli oldulu kabul edilmelidir. TBMM'nde g6rugulme suasrnr bekleyen ve yukarrda bahsedilen kanun tasansl, mevcut haliyle kanunlagtr$r takdirde,2495 sayrh kanundaki eksiklikleri gidererek halihazrrda kapsam drgrnda bulunan 6zel guvenlik kuruluqlartnt da uygulanma sahasr igine alarak bu kuruluglann gahgma gekilleri, denetimleri ve personellerinin efitimi gibi konulara cevap verebilecektir. Ozel gtivenlik sektdrtintin istihdam hacmi de incelenmeye defer bir husustur. ingiltere ve ABD'de mevcut 6zel gi.ivenlik personelinin toplam saylsr haklonda net bir gey sdylemek mi.imkun de[ildir. Tiirkiye'de de bu sektdrde gorev yapan kimselerin miktarr hakkrnda net bir sayr verilememektedir. Tiirkiye'de Ozel gi.ivenlik hizmetleri 2495 sayrh kanun ve buna dayanrlarak grkarrlan ydnetmelik (Uygulama Y6netmeligi) gergevesinde yuruttilmektedir. Fakat s6z konusu mevzuatrn kapsamr drgrnda ve muhtelif isimler altrnda faaliyet gdsteren birgok girket ve gergek kigiler bu sahada faaliyet icra etmektedirler. Bu sebeple, sektorun gapr hakkrnda kesin bir sayr vermek mtimkun de[ildir. Di[er Ulkelerde de durum gok farkh de[ildir. Meseld ingiltere'de, ozel guvenlik personelinin toplam sayrsr hakkrndaki tahminler ila arasrnda de[iqmektedir gouth,le88:2s). TUrkiye'deki mevcut duruma baktrlrmrzda,2495 sayrh kanun kapsamtnda olmayan fakat fiilen hizmet veren OcT'lerin sayrslnrn 'in tizerinde oldu$u tahmin etmekteyiz say:irr kanun kapsamrnda kurulmug olan OGT'lerin toplam mevcudu ise, 5 Ocak 200 I tarihi itibariyle ' dur. Bu kuruluglar dan 4.420' si kamu veya cizel kurum veya kuruluq olup geriye kalan 7.869'u ise bankalarrn merkez ve gubelerinde kurulan 6zel guvenlik tegkilatlardr.2495 sayrlt kanuna

5 Olumlu ve Olumsuz Yanlan ite Ozet Guventik Hizmetleri tabi olarak kurulup igleyen OGT'lerin toplam personel saylsl ise 'dir (EGM, Asayig Daire Bagkanhlr, gahsi iletigim). ingiltere'de, OGT'lerin sayrsr her gegen gun artmaktadrr. $irket sayrsrndaki arttg elbette personel sayrsrndaki artrgr da beraberinde getirmektedir. Keza girket ve personel miktarrndaki artrglar aynr zamanda faaliyet sahalarrnrn da golalmasr anlamtna gelmektedir. ingiltere igin onemli faaliyet sahalarrnd an bazrlan, nakit para naklinde korucu (eskort, muhafiz) gdrevi yapmak, sabit veya hareketli gcizcu veya korucular, koruyucu polis kdpekleri, fabrikalarda ve cizel mulklerde devriyeler vb. Bundan bagka, yakrn zamanlara kadar sadece resmi emniyet teqkilatlartnrn faaliyet sahastna girmesi gerekti$i kabul edilen, cezaveyatutuk evindeki santk veya mahkumlann nakli, hattabizzat ceza veya tutuk evi igletmek, polis binalartntn drg korumaslnt yapmak gibi iqler bile ozel guvenlik girketlerine ihale edilebilmektedir. OGT'lerin kullandrlr teknik clhazlar da oldukga geqitlilik arz ermektedir. Bunlardan bazrlan, telefon dinlemeyi onleyici aletler, mesken hrrsrzhlr iqyeri soygununa kargr alarm sistemleri, gegitli elektronik detektorler ve bilgisayar bilgilerinin gahnmasrna ve tahrip edilmesine kargr gegitli programlardrr. 6zel Giivenlik Hizmetlerinin Tarihi Geliqimi Ozel guvenlik hizmetlerinin tarihi 18. yuzyrla kadar uzanmaktadrr. 18. ve 19. yuzytllarda, herhangi bir kamu srfatr tagrmayan gergek kigiler tarafindan ozel dedektiflik gibi bazr guvenlik hizmetlerinin sunulmaslna rastlamak mumktindur (Bowden, 1e77:28). Ancak bu igin profesyonel girketler tarafindan ytirutulmeye baglanmaslnrn tarihi nispeten yenidir. Meseld ingiltere'de en eski cizel guvenlik tegkilatr (OGT) olan 'Securicor' adh girketin kurulug tarihi 1935'tir (aynr yer). Bu konuda farkh bir gdrtig ileri suren Draper, Arnold Konzler tarafindan kurulan Machinery and Technical Transport (Teknik Tagrmacrhk Organize Sistemi) ad1 bir qirketin, 1926 veya ona yakrn ytllarda, nakit para ve sair de$erli egyalaln ra$lnmasr esnastnda koruma hizmeti salladr$rnr kaydetmektedir. Yazar ayrrca,qirketin ismindeki teknik (technical) kelimesinin gergekte guvenlik (security) yerine kullanrldr$rnr, girketin, anonim (meghul) gdrunmek igin bu yola bagvurdu$unu da belirtmektedir ftwa:g. OGT'lerin ilk ortaya Erkrglarr hakkrnda bagka gdri.igler de mevcuttur. Mesel6 bir gdri.ig, 20. ynzyfin ortalanna do[ru orta-ust ve tist srnrfa mensup bazr kimselerin boganma davalarr ile ilgili delillerin toplanmasl iginde kullanrldrklarrnr belirtmektedir. Bu guvenlik girketleri zamanla srnai tegebb1slere de 6zel giivenlik hizmeti sunmaya bagladrlar. Bu hususla ilgili olarak ingiltere'deki durumu 6zetleyen Draper, 20. ynzyirn ilk yarrsrndan sonra 'Garnier' adh bir dedektif girketinin kuruldu$unu, adrgegen girketin ilk defa olarak guvenlik konularrnda gok y6nlu araqttrmalar yaptr[tnt, daha sonra di[er gtivenlik qirketlerinin, Garnier'in agtr-

6 !t yolu takip etmeleri sonucunda 20. ynzythn 6zel dedektif girketlerinin dofimaya baqladrlrnr belirtmektedir fie7l:16). Amerika Birlegik Devletleri'ndeki duruma bakrnca, cizellikle 1945 yrhndan sonra ozel guvenlik sanayiinin hrzla geliqmeye bagladr$r gorulmektedir. Shearing ve Stenning'e gdre, sadece Kuzey Amerika'da delil, DUnyanrn gegitli tilkelerinde de bunun bciyle oldulunu, yani benzer geligmelerin di[er pek gok Ulkede de yaqandr[rnr agrk bir gekilde gdzlemek mumkundir pza:q. Sug istatistiklerine genel hatlarryla bakrldrlrnda, 1950'li yrllarrn hemen akabinde tiim diinyada organize suglarda hrzh bir artrg oldulu g6zlenmektedir. Bu artrqa sebep olarak, o donemde polis sayrslnln oldukga az olmasr veya bu gegit suglarla etkin gekilde mucadele edecek sayrda olmamasr gosterilmektedir (aynr yer). Organize sug ve benzen (beyaz yaka suglan ve firma suglan, corporate crime, grbi) sug geqitlerinin ortaya grkmasryla, polisin sug dnlemedeki rolu ve sorumluluk alanr de[i$meye, polis bazr gdrev sahalarrndan gekilmeye baglamrgtrr. Meseld, banka gubelerinin gtivenli[inin sallanmasl, para taqrnrrken yaprlan koruculuk gorevi ve muzik g6sterileri, futbol kargrlagmalarr gibi muhtelif toplantr ve gcisteriler sebebiyle bir araya gelen kalabahklarrn kontrol edilmesi gibi g6rev sahaian gitgide artan bir oranda OGT'lere devrolunmu$tur. Polis ile mukayese edildilinde, OGT'lerin aynr igi daha ucuz ve daha etkin bir Sekilde ifa etmeleri de bu elilimde dnemli bir rol Di$er taraftan, bir goruge gore, halkrn guvenli[ini sa$lamaktan geleneksel olarak sorumlu olan polis bu konuda yetersiz kalmaktadrr. SuE miktannln a$rn derecede artmasl, yo$un trafik problemleri ve uyugturucu suglarrndaki artrg, polisin halkrn can ve mal emniyeti ile mesken masuniyetini sallamada yeterli olmadr$rnr ispat etmiqtir. Bu sebeple, polis ve 6zel gtivenlik sektdrunun igbirli[iyle sug ve suglularla mticadele edilirse daha iyi sonuglar ahnmasr beklenebihr larmstrong ve Carson, 1994:53-60). Ozel guvenlik sektdrundeki hrzh bi.iyumeyi farkh bir agrdan inceleyen Fyfe, bunu iki temel sebebe ba$amaktadrr: birincisi, polis,6zel mulklerin korunmasl igin buralara devriye grkarma konusunda isteksiz davranmaktadrr; ikinci olarak da,ozel miilk sahipleri, kendi mallarrnrn korunmasr hususunda6zel giivenlili tercih etmektedirler (tees:7se-778). Ozel gtivenlik sektdrtindeki biiyiime 1960'h yrllarda da devam etti. ingiltere'de 6zel guvenlik gcirevlilerinin 197}'li yrllardaki sayrsr tahminen olarak ifade edilmektedir. Aynr zaman diliminde ingiliz polis tegkilatrnrn personel sayrsr ise civarrndaydt 1oraper, te78:23). Asltnda, 6zel guvenlik hizmetlerinin gekli ve gahgma sahalan hukuki di.izenlemelerle kesin olarak belirlenmedili igin, kimlerin hangi ttir giivenlik hizmeti sundulunu ve bunlar tarafindan istihdam edilen personelin kesin miktarrnr tespit etmek mumkun de[ildir. ingiltere'de bu saylntn son yrllarda tahmini olarak ve hatta 'in tizerinde oldulu

7 Olumlu ve Olumsuz Yanlarr ile 6zet Gtiventik Hizmetleri belirtilmektedir ponesvenewburn,lgg5:226). Bu sayt, ingiliz polisinin toplam mevcudunun neredeyse iki katrndan fazlabir miktara tekabtil etmektedir. Aynr hususa TUrkiye agrsrndan bakrldr[rnda, 19. astrda bazr varhkh kigiler tarafindan mesken ve mallarrnrn korunmasr gayesine ydnelik olarak 6zel bekgilerin gahptrrrldr$r bilinmektedir. Bu konu, zabfia tarihiyle ilgili bazt kitaplarda ele alrnmakta dr lgata*, 2000:7; Alyot, 1947:9-94, s;okgabol, 1940:9-11,23-2q.Halen, 442 sayrh Kciy Kanununa g6re gdrev yapmakta olan kdy koruculan ve kciy bekeileri mevcuttur. Krr bekgileri ve giftei mallannr koruma kollulu ise,4081 sayrh Qiftgi Mallarrnr Koruma Hakkrnda Kanuna istinaden gcirev yapmakta ve ticretleri k6yluler tarafindan ddenmektedir. Fakat bu sayrlanlar turunden gtivenlik gorevlilerinin miktarr higbir zaman, dzellikle 1981 yrhnda yururlti[e giren 2495 sayrh kanundan sonra sayrlarr hnla artan, ticari gayeli ozel guvenlik tegkilatlannca istihdam edilenlerin saylslna ulagmamrqtrr. TUrkiye'de 1950'li yrllardan itibaren, cizellikle biiyuk qehirlerde,hrzh sanayilegmenin bir sonucu olarak artan ig giicu ihtiyacrndan dolayr stiratli bir nufus artrgr yaqanmrgtrr. Bu geliqmeye paralel diger bir geligme de, 6zel sekt6re dahil sanayi kuruluqlannin kendi giivenliklerini kendileri sallama yoluna gitmeleridir. Bunun tabii bir sonucu olarak da, hukuk bir duzenleme olmamaslna ralmen, ozel guvenlik girketlerinin saylsl hrzla artmaya baqlamrgtrr. Bu fiili durum,2495 sayrh kanunun yururlti$e girmesiyle 1981 yrhndan itibaren hukukilik kazanmrgtrr. Sdz konusu kanunun 1. Maddesine gdre,6zel gtivenlik teqkildtlarr iki temel gaye igin kurulurlar: 1- "... kamuya veya 6zel kigilere ait kurum ve kuruluqlarrn sabotaj, yangrn, hrrsrzhk, soygun, yalma, burada bulunanlarrn zorla igten ahkoyma, sa$rklarrnr ve vucut btittinltiklerini tehdit ve tehlikelere kargr korunmasr ve guvenliklerinin sa$lanmasr, 2- yurt drgrna girig grkrg yaprlan yerlerde girig ve grkrga yarayan belgelerin kontroiu ile giriq Eftrg iglemlerinin yaprlmasr, aranan ve girig grkrgr yasaklananlarrn resmi guvenlik gdrevlilerine tesliminin saflanmasl..." Aynr Maddenin II. fikrasr, "Askeri kurum ve kuruluglarla, Milli istihbarat Tegkilatr MUstegarh[r ve Emniyet Tegkilatrna ait kurum ve kuruluqlarrn korunmasr 6zel mevzuatlanna tabidir" demek suretiyle sdz konusu kurumlann guvenli$inin kendi mevzuatlarrnda belirtildiei gibi saglanaca[rnr belirttmektedir. Bu da, adt gegen kurumlann kendi guvenliklerini en aztndan gimdilik yine kendilerinin sa$layacaklarr anlamrna gelmektedir. TUrkiye'de,2495 sayrh kanun hukumlerine gore kurulmug olan OGT'lerde gorevli personel saylsr, 1997 y;jna ait istatistiklerde civannda iken, 2000 yrlrnda bu sayrnrn oldu$u gdrtilmektedir pnat,2000:7). Bu verilere gcire, ddrt ytl gibi krsa bir stirede 6zel gtivenlik gdrevlilerinin sayrsrndaki artrqrn 7o76 civannda oldulu ortaya grkmaktadn.2495 sayrh kanuna tabi olmadrlr halde guven-

8 lik hizmeti veren ozel kuruluqlann herhangi bir kaydr olmamakla beraber bunlar tarafindan istihdam edilen personel saylslnln 'in tizerinde oldu[u tahmin edilmektedir. Unal'tn da belirtti[i gibi,dnceleri higbir esasa ba$h olmadan, hatta temizlik firmalarr olarak faaliyete baqlayan ve bir ara yasaklanan bu kuruluglar, kendilerine duyulan ihtiyae ve talep sebebiyle, igigleri Bakanhlr tarafindan yayrnlanan bir genelge ile guvenlik hizmetleri sunmaya devam etme imk6nrna kavugmuglardrr (aynr yer). Dtinyanrn di$er iilkelerinde oldu$u gibi Turkiye'de de hukuk sistemi genellikle olaylarr geriden takip etmektedir. Ozel guvenlik kuruluglarr ile ilgili mevcut kanunun bazt maddelerini de$igtiren yeni bir kanun teklifi TBMM Igigleri Komisyonunda kabul edilmig ve TUrkiye BUyUk Millet Meclisi genel kurulunda kanunlaqmak igin srrada beklemektedir. Ozel Giivenlik KuruluElartnln Olumlu Taraflarr Ozel gtivenlik tegkilatlannrn (OGT'ler) dunyanrn pek gok tilkesinde, personel sayrsr ve sair bakrmlardan gozardr edilemeyecek kadar dikkat gekici ve hatta por lis tegkilattndan daha fazla kuvvete sahip hale geldikleri grizlenmektedir. Aynca OGT'lerin sahipleri, yuksek karlar getiren bir ig sahasrnda gahgtrklarrnr anladrklartndan, giiniin qartlartna gtire faaliyet sahalarrnr genigletebileceklerinin igaretlerini vermekmektedirler. Ozel guvenlik teqkilatlannrn yakrn ve uzak gelecekte ne gibi sahalarda faaliyet g6sterebilecekleri literaturde oldukga genig gekilde tartrgrlmaktadrr forst ve Manning, 1999:27-36; Jones ve Newburn, 1998:79-89; Opolot, 1999:123-15q. Bu hususa bir 6rnek olarak, Lorry ve Phd, ingiltere'de son zamanlarda gok gizli guvenlik sorugturmalannrn 6zel giivenlik elamanlarr tarafindan ytirtittilmesine dikkat gekmektedirler eooo:143). OGT'ler, mugterilerine ne kadar iyi hizmet sunduklannr gdstermek veya dahafazla mugteri gekebilmek gayesiyle, personeli ige alrrken, daha 6nce polis 6mir veya memurlu$u yapmr$ tecrubeli polisler, askerler, subaylar ve daha da 6nemlisi, istihbarat servislerinde gahgmrq olanlardan istifa etmig veya emekli olmug kimseleri tercih etmektedirlet gicnotson, 1996:67-69; clifford, t998i5s-164: Getman ve Mccandtish, 1998:23-28). Ttirkiye'de de aynr durumu gdzlemek mtimkundtir. Hatta, 2495 sayfi kanunun 16. Maddesi, ozel guvenlik tegkilatlarrna ahnacak personelde aranacak gartlarr saydrktan sonra 'Yukandaki gartlarr haiz olanlar igin, daha 6nce guvenlik hizmetlerinde gahqmrg olmak g6reve ahnmada tercih sebebi sayrlr' demektedir. Keza,6zel guvenlik tegkilatlan hakkrndaki mevcut kanunda deligiklik yapmak tizere TBMM igigleri Komisyonunda kabul edilen, Bazr Kurum ve Kuruluqlann Korunmasr ve Giivenliklerinin Saflanmasr Hakkrnda Kanun De[igikli[i Yaprlmasrna Dair Kanun Tasartstna gore, 2495 sayft Kanunun 8/V. maddesinin qu gekilde de!igtirilmigtir:

9 Olumlu ve Olumsuz Yanlan ile )zel GAvenlik Hizmetleri Ozel gtivenlik girketlerinin kurucu veya temsil ve ilzama yetkili ycineticilerinin en az yanslnrn; a) Ti.irk Silahh Kuvvetleri mensuplanndan subay srnrfindan, b) Emniyet hizmetleri srnrfi mensuplarrndan en az bagkomiser rutbesinden, c) Milli istihbarat Tegkilatr MUsteqarh[r mensuplanndan en az qube mtiduru Unvantndan, d) Mulki idare amirlili hizmetleri srnrfi mensuplarrndan olup en azony:ir hizmet yapmlg olanlardan, e) Yargr mensuplanndan en az on yrl avukat, savcl veya hakim olarak gdrev yapmr$ olanlardan, Emekl, veya kendi isteli ile vazifesinden aynlmrg kigilerden olmasr gerekir. Bu hususla ilgili olarak Bunyan. ingiltere'deki dzel guvenlik girketlerinin tamamrnda gahgan personelin sayr listesini vererek bunlardan ne kadannrn eski polis, asker, istihbaratgr vs. olduklarrnr belirtmektedir: EndUstriyel alanda gahgan go$u 6zel gtivenlik gdrevlileri daha dnce polis olarak galtgml$, ya da yarr ozel olarak dedektiflik yapmr$ veya daha dnce gegitli askeri birimlerde asker veya subay olarak gahgmrg kiqilerden olugmakta dr lbunyan, 1983:239). Bdylece, ozel guvenlik hizmeti veren personelin daha dnceki bilgi ve tecrtibelerini yeni mesleklerinde kullanmalan amaglanmaktadrr. Bahsi gegen kimselerin 6zel giivenlik hizmetlerinde gahgtrrrlmalarr, bunlann dnceki mesleklerine yakrn olan bu yeni mesleklerinde baganh olmalan agrsrndan faydah olabilir. Ancak, OGT'lerin kurucu ve ydneticilerinin en azyanslnln de$iqiklik tasansrnda belirtilen kimselerden olmastnt hukuk bir zorunluluk haline getirmek, OGT kurmak isteyen sermayedarlan bu kimselere mahk0m etmek suretiyle ozellikle emekli asker ve polislere mali bakrmdan tatmin edici bir ig sahasr agmak anlamrna geldili geklinde de yorumlanabilir. Bu uygulamanrn diger sakrncalanndan, ileride OGT'lerin olumsuz taraflan anlatrlrrken bahsedilecektir. Ozel gtivenlik girketlerinin roltinun ne olmasr gerektigi hususunda Hoddinott, 6zel glivenlik tegkilatlanntn g6revlerinin polisinkileri tamamlayrcr mahiyette olmasr gerektilini iddia etmektedir. Aynca, 6zel gi.ivenlik hizmeti veren tegkilatlar ile polis arastnda igbirli[ine ihtiyag vardrr. Yazaragore, polis ile 6zel g1venlik arasrndaki fark, polisin gdrevinden dolayr sorumlu olmasr, yani hesap veffnesidir lrssn;s+sa.6zel gtivenlik ile polis igbirli[ine bir drnek olarak, Green, Levy ve Seaman, ABD'nin Filadelfiya eyaletindeki bir gehir merkezinde bu nevi bir igbirli[iyle suglartn saytstnda azalma gergeklegen projeyi gdstermektedirler. Igg2Il 1993 yrllartnda gergeklegtirilen bu igbirligi sayesinde kayrth (polis tarafindan kaydedilen) suglann orantnda Vo50 azalma olmugtur. Sozti gegen projede gorev alan clzel guvenlik personelinin Vo32'si bayanlardan olugmaktadrr ftsss:s-21). Emniyet Tegkilatrnda sivil kryafetli polislerin istihdam edildi[i birimlerin kurulmastna vesile olan dtigunceler, suglarr iqlenmeden dnleme ve iglenmig suglarr aydrnlatma rollerinin en iyi gekilde ifa edilebilmesidir. Meqhur klasik sosyologlardan Max Weber'in de belirtti[i gibi, modern devlet kamu duzeninin saelanma-

10 sr konusunda tekel sahibidir. Devlet bu fonksiyonun icrasr igin, profesyonel bir tegkilat olan polisi gorevlendirmektedir 1werong, te70:231). Bununla beraber, 6zel guvenlik tegkilatlannrn ortaya grkmasr ile devletin bu alandaki tekeli krnlmrq bulunmaktadrr. Kanada'da,6zel guvenlik hizmetleri Micucci'ye gcire iig gruba ayrrlmaktadrr: 1) sugla mi.icadele edenler, 2) koruma gdrevi yapanlar ve 3) btirokrat polisleri 6,ricucci,lees:41-s1. ingiltere'de 1950'li yrllarda faaliyet gosteren OGT'lerin durunu inceleyen Bowden'in belirttiline gcire, anrlan yrllarda OGT'ler iki kategoriden oluqmaktaydr. Birinci kategoriye ticari gayeli olanlar, ikinci gruba ise ticari gayeli olmayanlar dahil olmaktaydr fte7l:251).ozel guvenlik hizmetlerinde gahgan personelin mustafi polis veya devletin di[er guvenlik birimlerinde gahgan kimseler olmasrnt devlet, pasif kalmak, yani bu hususta bir hukuk duzenleme yapmamak suretiyle gayriresmi olarak kabul etmiq gibi gdrunmekteydi. Fakat ticari olmayan 6zel gtivenlik hizmetlerinin faaliyet sahasr normal polisin faaliyet alanrna gok yakrndr.yazar, ticari olmayan OGT'lerin 6nde gelenlerine 6rnek olarak gu tegkilatlan saymaktadrr: Savunma Bakanh[r Polisi, Atom Enerjileri Santrallerini Koruma Polisi Genel MUdUrlUlU, Tagrma ve Ulagtrrma Polisi, Hava Limanlannr Koruma Polisi Genel MUdUrlUlU, ve Londra Limanlarrnr Koruma Polisi. Ticari gaye giitmeyen bu OGT'ler, ticari gayeli OcT'lere gdre bazr farkhhklar arz etmektedirler. MeselA, ticari gaye gtitmeyen her 6zel gtivenlik polisinin ayn bir 96- rev sahasr, genel miidurlulii, idari mekanizmasl ve yetkilerini belirleyen kendine mahsus hukuk kurallarr vardrr. BugUn ise, OGT'lerin tamamr ticari gayeli kurulugiar olup, yakrn geemigte ticari gayeli olmayan OGT'ler tarafindan guvenlik hizmeti sunulan kuruluglar da bugtin ticari gayeli OGT'lerin mugterileri arasrnda yer almaktadrrlar. Yakrn gegmigte polisin yapmasr gereken pek gok igin OGT'ler tarafindan yaprlmasr gerektili gdrtigi.i gitgide daha gok taraftar kazanmaktadrr. QUnkU, OGT'ler resmi polise gcire aynr igi daha ucuza mal ettiklerinden, yonetim biliminde gok dnemli bir unsur olan verimlllik (efficiency) agrsrndan nispeten daha olumlu bir konumdadrrlar. MeselA ingiltere'de Polis Federasyonu (The Police Federation) Bagkanhgr yapan, Fred Broughton, herkesin girip grktrlr, insan kalabahklarrntn olugtulu buytik ahq verig merkezlerinde ve gevresinde, resmi polisin de[il,6zel gtivenlik g6revlilerinin devriye gezmesi gerektigi hususunu dile getirmektedir:... buralarda [resmi] polisin ikinci planda olmasr, ihtiyag halinde olaya miidahale etmesi gerekir. Fakat 6zel guvenlik gdrevlileri gdrevlerini yaparken, halka kargr muamelelerinden dolayr sorumlu olacaklan makamlar ve sorumluluk standartlannrn agrk olarak belirlenmesi gerekir. Aynca, 6zel gtivenlik teqkilatlarrnr denetleyen balrmsrz komisyonlarrn da kurulmasr gerekmektedir gne Daity Telegraph, 16 July.1998).

11 Otumtu ve Olumsuz Yanlart ile 6zet Giiventik Hizmetleri ingiltere'de, bu ve benzeri sahalarda faaliyet gosteren ticari gayeli OGT'lerin sayrlannrn hrzla artmasl, Hiik0metin de faydasrna oldu$u ve bunlan uzun zamandan beri tegvik ettili bir gergektir. QUnkii s6z konusu faaliyet sahalannda sug ve sugluyla mticadelede OcT'lerin resmi polisten aqa[r kalrr bir taraflan olmadr$r gibi, hatrrr sayrh miktarda bir mali kayna$ da mugterilerinin guvenlili ulruna harcamaktadrlar. Htik0met deste[ine bdnzbir cirnek olarak, igigleri Bakanhlr ve Woolworth adh bir ticari girket tarafindan mali bakrmdan desteklenen Sugun Onemi adh bir dzel guvenlik girketinin 1989 yrhnda kurulmasr gdsterilebilir 1,,ronnst0n,1992:138). Tiirkiye'de, kamu ve 6zel sektore ait ve mali delerleri milyon dolarla ifade edilen tesislerin, sitelerin gtivenli$i igin profesyonelce bir yol takip edilmemektedir. Muhtelif tesis ve sitelerin guvenlik igleri, bu sahada yeterli bilgisi olmayan elektrik ustalarr veya elektrikli guvenlik teghizatr satan girketlere havale edilmektedir. Alternatif bir teklif olarak, bu hususta gtivenlik danrgmanh$r sisteminin uygulanmasrna gegilmeli ve bina, tesis vb. yerler igin risk tahlilleri yaprlmahdrr. Bu konuda 'mimari sug Onleme uzmanlarr' veya 'sug dnleme dizayn danrqmanlan' olarak adlandrrrlan profesyonel sug onleme uzmanlanndant ve profesyonel polis eliticilerinden yararlanrlabilir. Mese16, Polis Akademisi GUvenlik Bilimleri FakUltesi velveyaenstitiisti, OGT'lere elitim ve danrgmanhk hizmetleri sunarak bu hususta dnderlik yapabilecek potansiyele sahip bulunmaktadrr. Ozel giivenlik girketlerinin personel durumu, kamu ve 6zel sektor arasrndaki munasebetler agtstndan de$erlendirildilinde qdyle bir durum ortaya grkmaktadrr. ingiltere'de ozel sektdrle kamu sektcirii arasrndaki personel ve teknoloji de[igimi yuz yrldan daha uzun bir siiredir devam etmektedir. Bu deliqim ilk dnce merkezi huk0met siyasast olarak bagladr ve daha sonra mahalli huk0metler de aynr siyasayr takip ettiler. Fakat son yrllarda bu transfer tek yonlu olarak gergekleqme temaytilleri gdstermeye baglamrgtr. Kamu sektdruntin, becerilerini ve ustahklannr 6zel sektdr girketlerine transfer etti$i artrk herkes tarafindan bilinen bir gergektir. Mesel6 Kuzey irlanda bagta olmak izere ingiltere'nin pek gok yerlerinde gok sayrda emekli polis ve asker OGT'ler tarafindan istihdam olunmaktadrrlar. ingiltere'de 6ze gtivenlik girketlerinin sayrsrnrn hrzla artmasrnrn sebeplerinden biri, polisin kamu duzenini korumada ve kollamada yetersiz kalmasr ise, di- $er bir sebebi de, uzun bir d6nem iktidarda kalan Muhafazakar Parti tarafindan uygulanan giivenlik siyasasrdrr. Bu siyasi partinin iktidarda oldu$u 19781la 1996 yrllarrnda, genel bi.itgeden emniyet hizmetlerine ayrrlan para miktarr dnemli olgude azaltrlmtg, bundan dolayr da polis tegkilatlarr yeni personel alamamrglardrr. Polisin personel saylsrnrn yetersiz olmasr, OGT'lerin geligmesinde onemli bir rol oynamrgttr. Bununla beraber, her yrl sug ve suglu saylslrun artmasrndan dolayr 'T1rkiye'de maalesef, lngilizcede 'architectural liaison officer' veya'crime prevention design advisor' gibi unvanluta adtandtrtlan ve architecturalcrime prevention veya designing out/against crime olarak ifade edilen uzmanlk dalna mensup hig kimse bulunmamaktadtr. Sadece, Polis Akademisi Gilvenlik Bilimleri Faktittesindekibirkag igretim elemam, bu konuda baglaneg seviyesinde bir bilgiye sahiptir.

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

,,"ffi, OAKA. "\WUs. "t\lak

,,ffi, OAKA. \WUs. t\lak OAKA Cilt:2, Sayr: 4, ss.29-64,2007,,"ffi, "t\lak "\WUs KALKINMA YARDIMINDA ONCCI-IrcI-EN VE TURKIYE.TUNT CUMHURIYETLERI ORNEGI Gtiner OZKAN- Ozrr Kalhnma yardtmlan sajlamanrn temel amaq yoksulluktan kaynaklanan

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

Uluslararasl Hukuk ve internet

Uluslararasl Hukuk ve internet Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss 19-42.2005 A Uluslararasl Hukuk ve internet Kemal BA LAR- Ozet internetin sln 0n ytl igensinde ahademik Aa4ama girrnesi birgok disiplini derinden etkilemistir.

Detaylı

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel

Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:I, No: I ss I - 18, 2005 O Devletlerin Yabancl Yattrtmctlartn Mtilkiyet Hakkrna Miidahalesine iliqkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamaslnda Ortaya Qlkan Genel Prensipler

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri

niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri Polis Bilimleri Dergisi Cilt:4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vot 4 (3-4) niriu nunynsinin YENI UYBSI: Polis Bilimleri The New Member of The World of Sciences: Police Sciences Murat YILDIZ*.,\hrir'trngt

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 5 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 5 (2) TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Private and Volunteer Security As Security Services in Turkey

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

;i"ui. iir iiii Y ',,,;:,,:::""' -s '4s', I L ill

;iui. iir iiii Y ',,,;:,,:::' -s '4s', I L ill ;i"ui -s '4s', iir iiii Y ',,,;:,,:::""' I L ill jl ULUSLARA,RASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi F.kmt-Kusm-Arultk //)//.\arlsrsal'r 2 ('tlt ltsuc0lkuju ll'l l\l t4ulunttto(tohu'l\'rttenther-l)eccmhcr20lllolunrt02

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

nit,ivtr,er BiRirvri (FoRENSrc unrr)

nit,ivtr,er BiRirvri (FoRENSrc unrr) Polis Bilimleri Dergisi Cilt:6(1-2) Turkish Journalof Police Sfudres Vol.:6(1-2) inceleme- Arastrrmu Raporu BiRLE$Mi$ MiLLBTLER KosovA pot,is MiSYONUNDA (UNMIK. UNITED NATION INTERIM ADMTNTSTRATTON MTSSTON

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

GENERAL LAW ENFORCEMENT PRIVATE SECURITY ASSOCIATION

GENERAL LAW ENFORCEMENT PRIVATE SECURITY ASSOCIATION GENEL KOLLUK ÖZEL GÜVENLİK İLİŞKİSİ * Bayram Karakurt 1 Celal Bal 2 ÖZET 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu nun 1. maddesinde : Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı