Yarýna bir deðer býrak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE ÝKÝNCÝ KONUTLARIN TURÝZME KAZANDIRILMASI ve AYVALIK TA ÝKÝNCÝ KONUTLAR (SAHÝP VE KULLANICILAR) ÜZERÝNDE YAPILAN ARAÞTIRMA IÞIÐINDA UYGULANABÝLÝR BÝR MODEL ÖNERÝSÝ HAZIRLAYAN YRD. DOÇ. DR. AYHAN GÖKDENÝZ PAYDAÞLAR YRD. DOÇ. DR. YAKUP DÝNÇ ÖÐR. GRV. SONER ÇABUK ÖÐR. GRV. HAYRÝ TAÞKIR BÝLG. ÝÞLT. ÖZLEM YOLCU 2009

3

4 ÖZET Ülkemizde ikinci konut olgusu, bir taraftan turizm sektörü, turizm politikaları, kıyı ve çevre sorunları ile birlikte, diğer taraftan da kırsal kentsel bölgelerde yerleşme yapıları ile ilgilidir. İdari ve örgütsel yapılanmalar, yerel yönetimler ve ilişkiler, nüfus hareketleri, kırsal planlama alanındaki yeni eğilimler, toprakta mülkiyet yapısı, değişim ve dönüşümler sorgulanması gereken önemli konu başlıklarıdır. Ayrıca, ekolojik denge, doğayla iç içe yaşama arzusu ve kıyılardaki yoğunlaşma sahil kentlerinin önemli sorunları arasındadır. Ülkemiz kıyılarının fiziksel oluşumuna şekil veren yasal ve yönetsel boyuttaki yanlış alınmış kararlar, kıyı alanlarının ikinci konutlarla çevrelenmesinde etken olmuştur. Kıyılara yönelik kanunların 1980 li yıllardan sonra, çıkarılmasının hız kazanması ve ikinci konutların yapımına kısmen de olsa sınırlandırmalar getirmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte, kanunların uygulamasında çıkan sorunlar, çelişkiler ve mevcut kanunların tam olarak uygulanamaması kıyılardaki ikinci konutların sayıca ve çevreye zarar verecek ölçüde artışına neden olmuştur. Bugün ülkemizde ekonomik anlamda önemli sorunlardan birisi de; ikinci konutların varlığıdır. Ülke ekonomisine ciddi anlamda yük getiren ve rasyonel olmayan bir planlama ile bugün sayıları 3.5 milyonu bulan ikinci konutlar için ciddi bir eylem planı hazırlanmalıdır. Bu eylem planında konunun tarafları olan bütün paydaşlar bir araya gelmeli ve akılcı çözümler üretmelidir. Çalışmamızın 1. bölümünde; Türkiye deki ikinci konutlarla ilgili kıyı yoğunlaşması hakkında genel bilgilere (yasal mevzuat ve bilimsel literatür taraması) ve sayılarına yer verilmiştir. Ayrıca, ikinci konut turizminde önemli bir destinasyon olan Ayvalık la ilgili turistik arz verileri irdelenmiştir. 2. bölümde; ulusal anlamda turistik marka imajına sahip olan Ayvalık ta ikinci konutlar (sahip ve kullanıcılar) üzerinde ampirik bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada toplam 1046 denek kullanılmış ve araştırma sonuçları genel olarak değerlendirilmiştir. 3. bölümde; dünyadan ve Türkiye den ikinci konut turizm pazarında satış ve kiralama ile ilgili uygulanan mevcut sistemler hakkında özet bilgiler verilmiştir. Daha sonra; ikinci konutlar (sahip ve kullanıcılar) üzerinde yapılan araştırma ışığında uygulanabilir bir model önerisi geliştirilerek, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. ANAHTAR KELİMELER: İkinci Konut ve Turizme Kazandırılması, Ampirik Bir Araştırma ve Bir Model Önerisi 1

5 ÖNSÖZ Türkiye de turizmin gelişme süreci incelendiğinde; gerek kamu gerek özel sektör çabalarının çoğunlukla dış turizme yönelik olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Geçmişte turizm yatırımları genellikle dış talebe yanıt verecek biçimde yapılmıştır. Bugüne kadar dış turizmi esas alan anlayış, iç turizmin istek, arzu ve beğenilerini unutmuş veya görmezden gelmiştir. Hatta iç turizmdeki hareketliliği; ikinci konutlara olan gidiş-gelişler olarak algılamıştır li yıllardan sonra, özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, ikinci konutların sayısında hızlı bir artış gözlenmiştir. İnsanların kentlerin karmaşasından kurtulma ve yeni bir konut sahibi olma isteği, birçok rekreasyonel faaliyete olanak sağlayan kıyı alanlarının çekiciliği ve buna benzer birçok faktör kıyıların ikinci konutlarla dolmasına neden olmuştur. Diğer turistik tesislere oranla daha fazla arazi tüketen ikinci konutlar, kıyı alanlarının olumsuz etkilenmesine, taşıma kapasitelerinin zorlanmasına, sonuçta kıyı alanlarındaki koruma kullanma dengesinin doğa aleyhine bozulmasına neden olmuştur. Ülkemizde ilk düzenli ikinci konut yerleşimi, 1950 li yıllarda İzmir Çeşme kıyılarında tesis edilmiş olup, bu konuda asıl gelişme 1960 lı yıllardan itibaren görülmeye başlanmıştır sonrasında ise; ülkemizde kıyıların süratle ikinci konut yapılarıyla dolduğunu söyleyebiliriz. Bu yapılaşmanın nedenleri arasında; hızla gelişen ulaşım ağı (hava ve karayolu gibi), büyüyen inşaat sektörü, ikinci konut sahibi olma arzusunun ön plana çıkması, hane gelirinin ve refah düzeyinin artması ve büyüyen-gelişen turizm sektörünü söyleyebiliriz. Ayrıca; tarihinde çıkarılan 2634 sayılı, Turizm Teşvik Kanunu, tarihinde çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve bu kanuna tarihinde 3476 sayılı kanunla yapılan değişikler bu ivmeyi hızlandırmıştır. Dünyada uygulanan birçok ikinci konut pazarlama sistemi bulunmaktadır. Bütün bu sistemlerde temel farklılık mülkiyetin konut kullanıcısına ait olup olmadığı ile ilgilidir. Konut kullanıcısına ait olduğu durumlarda bir veya birden çok mülk sahibi olabilmektedir. Mülkiyet belli bir firmaya ait olduğu durumlarda ise; kullanım hakkı belli sürelerle kullanıcılara devredilmektedir. Bu çerçevede; Türkiye de; Devre Mülk İle İlgili Mevzuat tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. İkinci konutların Türkiye de ortaya çıkışından günümüze kadar geçirdiği evrim sonucunda oluşan ikinci konut stokunun model açısından iki türünden söz etmek mümkündür. Bunlar yoğun olarak yılları arasında üretilen tatil ikinci konutlar ile 2000 yıllardan sonra (özellikle 1999 depreminden sonra) üretilen turistik ikinci konutlardır. Model açısından ikinci konutlar ile ilgili; konutların sistem içine alınması, işleyen bir dinamik ve organizasyon yapısının işletilmesi çözümlenmesi gereken önemli konulardan bir kaçıdır. 2

6 Bunu sağlamanın en önemli koşulu; konut stokunun artması ve devamlılığının bir organizasyonel yapı içerisinde sürdürülebilmesidir. Bu çalışmada; Türkiye de ikinci konutlarla ilgili kıyı yoğunlaşması hakkında genel bilgilere (yasal mevzuat ve bilimsel literatür taraması) yer verilmiş ve ulusal anlamda turistik marka imajına sahip olan Ayvalık ta ikinci konutlar (sahip ve kullanıcılar) üzerinde ampirik bir araştırma yapılmış ve ikinci konutların turizme kazandırılması ile ilgili uygulanabilir bir model önerisi geliştirilmiştir. 3

7 İÇİNDEKİLER ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER... 1 ÖNSÖZ... 2 İÇİNDEKİLER... 4 TABLO LİSTESİ... 6 ŞEKİLLER LİSTESİ... 6 KISALTMALAR... 6 EKLER LİSTESİ... 7 BÖLÜM-1 TÜRK TURİZMİNDE İKİNCİ KONUT KAVRAMI, GELİŞİMİ ve AYVALIK TA İKİNCİ KONUT YOĞUNLAŞMASININ NEDENLERİ Giriş Türk Turizminde İkinci Konut Kavramı İkinci Konutların Türkiye de Gelişim Süreci ve Nedenleri Türkiye de İkinci Konutlarla İlgili Literatür Türkiye de Kıyı ve İkinci Konutlarla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Çevresel Etkileri İkinci Konutlara İlişkin Yasal ve Yönetsel Boyuttaki Kararların Çevreye Etkisi İkinci Konutların Kırsal Peyzaja Etkisi İkinci Konutların Görsel Kalite Üzerinde Etkisi Türkiye de İkinci Konutların Gelişimi ve Mevcut Sayıları Türk Turizminde Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalık ta İkinci Konut Yoğunluğu ve Olası Nedenleri Ayvalık ve Yöresinde İkinci Konutlarla İlgili Mevcut Veriler Ayvalık ta İkinci Konut Yoğunlaşmasının Olası Nedenleri Coğrafi Çekicilikler Ulaşım Kolaylığı İklim Uygunluğu Doğal Çekicilikler Sosyo-Kültürel Çekicilikler Tarihi Çekicilikler Tarihi Yerleşkelere Yakınlık Büyük Turizm Yatırımları İçin Cazip Bölge Olamaması ve Tercihlerin İkinci Konuta Kayması

8 BÖLÜM-2 BÖLÜM-3 AYVALIK TA İKİNCİ KONUTLAR ÜZERİNDE (SAHİP VE KULLANICILAR) YAPILAN ARAŞTIRMA VE SONUÇLARI Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Veri Toplama Aracı İkinci Konut Sahipleri Üzerinde Yapılan Araştırma ve Sonuçları İkinci Konut Kullanıcıları Üzerinde Yapılan Araştırma ve Sonuçları Araştırma Sonuçlarının Genel Olarak Değerlendirilmesi AYVALIK TA İKİNCİ KONUTLAR ÜZERİNDE (SAHİP VE KULLANICILAR) YAPILAN ARAŞTIRMA IŞIĞINDA UYGULANABİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ Mevcut Sistemin Analizi İkinci Konutların Turizme Kazandırılması İle İlgili Uygulanabilir Bir Model Önerisi (Stratejik Planlama ve Aşamaları) İkinci Konut Pazarında İkinci Konut Bölgesel Turizm Birliklerinin Oluşturulması ve Diğer Yasal Düzenlemelerle İlgili Değişiklik Önerileri İkinci Konutların Turizme Kazandırılması Noktasında Ekonomiye Katkısı İle İlgili Örnek Bir Hesaplama İkinci Konutların Turizme Kazandırılması Noktasında Mevcut Mali Yasaların Düzenlenmesi İle İlgili Mevzuat Önerisi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER

9 TABLO LİSTESİ Tablo-1 Devre Mülk ve Devre Tatil Endüstrisinin Dünyadaki Gelişimi, Tablo-2 Devre Tatil Sisteminin Amerikan Ekonomisine 2002 Yılındaki Katkıları ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil-1 Türkiye de İkinci Konutların Mevcut Bölgelere Göre Dağılımı ve Sayıları- (2008) Şekil-2 Ayvalık ve Yöresinde Mevcut İkinci Konut Sayıları Şekil-3 İkinci Konutların Turizm Sektöründe Mevcut Kullanılma Biçimleri Şekil-4 İkinci Konutların Turizme Kazandırılmasıyla İlgili Model Önerisi, (Stratejik Planlama ve Aşamaları) Şekil-5 İkinci Konutların Turizme Kazandırılmasında Uygulama (Eylem Planı) Süreci Şekil-6 İkinci Konut Pazarında Sahip ve Kullanıcılara Yönelik Pazarlama Döngüsü İkinci Konut İkinci Konut Sahipleri İkinci Konut Kullanıcıları : İK : İKS : İKK KISALTMALAR 6

10 EKLER LİSTESİ Ek-1 07 Ocak 2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5444 sayılı Tapu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ek-2 Ayvalık İlçe, Küçük Köy ve Altınova Belde Belediyeleri İkinci Konut Sayıları ile ilgili Yazışma Örnekleri Ek-3 Ayvalık Kaymakamlığı na Anketin Sorunsuz Yapılabilmesi İçin Yazılan Müsaade Yazı Örneği Ek-4 İkinci Konut Sahip ve Kullanıcılar Üzerinde Yapılan Anket Örnekler Ek sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasasının Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri ile ilgili Ek-1 Gündem Madde Değişiklik Önerisi Ek-6 İkinci Konut Sahip ve Kullanıcı Kontrat Örneği Ek-7 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/ Ek-8 Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Ek-9 Tatil Siteleri ve Villaları İle İlgili Standartlar ve Örnek Form Örneği Ek-10 GVK 103. Md. Göre GMSI Beyanname Örneği Ek-11 GVK 103. Md. Göre Vergi istisnası Sağlanması İçin Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yazılan Dilekçe Örneği Ek-12 Vergi Dairesi Müdürlüğüne Verilecek Beyanname İle İlgili GMSI Hesaplama Örneği

11 1.1. Giriş I. BÖLÜM 1- TÜRK TURİZMİNDE İKİNCİ KONUT KAVRAMI, GELİŞİMİ ve AYVALIK TA İKİNCİ KONUT YOĞUNLAŞMASININ NEDENLERİ Bir ülke çok zengin doğal kaynaklara sahip olabilir. Ancak, bu zengin doğal kaynakları ekonomisine girdi olarak yansıtamamış ise, yeterince kullanamamış demektir. Doğal kaynaklar arasında yer alan potansiyel ekonomik güçlerden birisi de, kıyılardır. Yol açtığı sosyo-ekonomik ve politik sorunların ağırlığı itibariyle iç ve dış turizm hareketleriyle de iç içe bulunan kıyı alanlarının kullanımı ülkemizde 1990 lı yıllardan sonra artmıştır km lik kıyı bandı bulunan ve küçümsenmeyecek miktarda iç sulara sahip ülkemiz için kıyılardaki bu yoğunlaşma şüphesiz büyük bir önem arz etmektedir. İnsanlar, tarih boyu değişik amaçlarla (gezip-görmek, din, kültür vb. etkinliklere katılmak ve şifa bulmak) turizm hareketliliğine katılmış ve seyahat etmiştir. Fakat, yine de bugünkü anlamıyla dünyada turizm olayındaki asıl gelişmeler, II. Dünya Savaşı ndan sonra yaşanmıştır. Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesi ve bireylerin refah düzeylerinin artması, ulaşım araçları (özellikle havayolu ulaşım) sisteminin gelişmesi, iletişim araçlarındaki teknolojik ilerlemeler ve bireysel anlamda boş zamanların artması ve kullanım özelliklerinin değişmesi, değişik bölgelerdeki doğal ve tarihi güzelliklerin tanıtılması dünyada turizmin gelişmesini sağlayan önemli faktörlerdir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizm; dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerden biri haline gelmiştir li yıllarda 30 sektörden mal ve hizmet alan turizm, bugün 54 ana ve yan sektörden mal ve hizmet alımı yapmaktadır. Bu mal ve hizmet alımlarının yıllık hacmi, yaklaşık 11.2 milyar civarındadır. Turizmin nihai talebi 1 birim arttığı zaman, bütün sektörlerin toplam üretim artışı; yaklaşık 1,7 birim olmaktadır. Turizm sektörü bugün, en çok üretim artırıcı sektörler arasına girmiştir. Turizm sektörünün ekonomi ve toplumsal hayata katkısının bir diğer boyutu da yarattığı istihdamdır. Sektör hem büyük ölçekli istihdam yaratmada hem de bir kişiye iş sağlamak için yapılan yatırım harcamalarındaki pozisyonuyla öne çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde; parasal büyüklük olarak, ulusal gelirin yüzde 4,5-5,0 ine, ihracat gelirlerinin yüzde 20 sine denk düşen bir büyüklüğe ulaşan sektör; iç pazarda mal ve hizmet tedariki için milyar dolar, yatırımlar ve yenilemeler için de 3,0-3,5 milyar dolarlık katılım yapmaktadır. Sektörün bir yılda yarattığı iş hacmi milyar dolara ulaşmaktadır. Sektördeki diğer hareketler de hesaba katıldığında bu büyüklük milli gelirin yüzde 10 una ulaşmaktadır. Her ekonomik faaliyette olduğu gibi turizmde de sadece yabancı talebe dayalı bir gelişme sağlıklı değildir. Bu yüzden iç turizmin gelişmesi, ülkedeki tüm turistik faaliyetlerin gelişmesi açısından çok önemlidir. Ülkemizde kökeni 1930 lu yıllara dayanan iç turizm hareketleri; halkın gelir, refah ve kültürel düzeyinin artması ile kısmen gelişme göstermiş, fa- 8

12 kat istenen düzeye ulaşamamıştır. Bunun önemli nedenleri vardır. En önemli neden ise; özellikle 1980 li yıllardan itibaren kıyılarda (İK)* yoğunlaşmasına gidilmesidir. Böylece, ülke içinde turizm hareketliliği azalmış veya iç turizm hareketliliği deyince akla İK lar gelmiştir. Bu çalışmada; Türkiye de İK larla ilgili kıyı yoğunlaşması hakkında genel bilgilere (yasal mevzuat ve bilimsel literatür taraması) yer verilmiş ve ulusal anlamda turistik marka imajına sahip olan Ayvalık ta İK lar (sahip ve kullanıcılar) üzerinde ampirik bir araştırma yapılmış ve İK ların turizme kazandırılması ile ilgili uygulanabilir bir model önerisi geliştirilmiştir Türk Turizminde İK Kavramı İK ları; temel özelliklerinden ve çalışmanın amacından yola çıkarak başka bir yerde ikamet edip çalışmaları koşuluyla kullanıcıları tarafından satın alma veya kiralama yoluyla yılın belli dönemlerinde rekreatif amaçlı olarak kullanılan, fiziksel çekiciliği yüksek bölgelerde (akarsu göl, kaplıca, deniz kıyısı vb.) inşa edilmiş, turizm sektörü ile bütünleşmiş ve bir emlak yatırımı özelliği gösteren sabit bir mülktür şeklinde tanımlayabiliriz (Görgülü, Manisa,2008:69). Türkiye de turizmin gelişme süreci incelendiğinde; gerek kamu gerek özel sektör çabalarının çoğunlukla dış turizme yönelik olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Geçmişte turizm yatırımları genellikle dış talebe yanıt verecek biçimde yapılmıştır. Bugüne kadar dış turizmi esas alan anlayış, iç turizmin istek, arzu ve beğenilerini unutmuş veya görmezden gelmiştir. Hatta iç turizmdeki hareketliliği; İK lara olan gidiş-gelişler olarak algılamıştır (Gökdeniz, Dinç, 2004:18) li yıllarda; globalleşen dünyada çok uluslu sermayenin yatırımlarını inşaat sektörüne aktarması, Avrupa Birliği ne entegrasyon sürecinde Birlik vatandaşlarının Türkiye de konut sahibi olabilmesine olanak tanınması ve her yıl artan turist sayısı son 7-8 senede üretilen İK ların mimarisinde ve kullanımında temel değişimlere yol açmıştır. Bu anlamda iki tip konut olgusundan söz etmemiz mümkündür. (*) İkinci Konut 9

13 Bunlardan ilki; özellikle yılları arasında üretilen tatil-ikinci konut olarak adlandırabileceğimiz daha çok kooperatifler aracılığıyla yapılan İK lar, diğeri ise; özellikle son 7-8 yıllık süre zarfında üretilen turistik kullanıma açık olan turistik konut olarak adlandırabileceğimiz İK lardır. Tatil İK tan turistik konuta geçişte İK larda yaşanan temel farklılıkları şu şekilde özetleyebiliriz; Emlak yatırımı olma özelliği artmıştır. Konut sahiplerinin profilleri değişmiştir. Büyük metropollerden tatil yapma amacıyla gelen kullanıcıların yerini, yerli veya yabancı yatırımcıların oluşturduğu ve daha çok komleks site ve residance ortamı arayan yerli ve yabancı müşteriler almıştır. İK un kullanım amacında ve süresinde ciddi değişmeler olmuştur. Mimari özellikleri ve süreleri değişmiştir. İK lardaki planlama anlayışı; turistik ve esnek (parçalı-bölünebilir) kullanıma olanak sağlamaktan öte, konaklamayı ve konforu cazip kılan, ek donatıları olan formata dönüşmüştür. Günümüzde, yukarıda kısaca tarif etmeye çalıştığımız değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan beş tip turistik konuttan söz etmek mümkündür (Görgülü, Manisa 2008;71); 1. Konut sahibi tarafından biri kiralanmak üzere tefriş edilmiş, müstakil girişleri olan tek kütle olarak inşa edilmiş ikiz villa veya bungolowlar, 2. Konut sahibi tarafından biri kiralanmak üzere teşrif edilmiş, müstakil girişleri olan (çatı katı, stüdyo diğer iki katı bahçe kullanım amaçlı inşa edilmiş) 3 katlı villalar, 3. Ortak donatıları (mekanları) zengin (havuz, güvenlik, çocuk oyun alanları, resepsiyon, yeşil alanlar vb.) farklı gelir gruplarına kiralamaya uygun, değişik standartlarda, genellikle tek mülk sahibine ait, tamamı tefriş edilmiş 2-3 katlı villalardan oluşan siteler, (kısmen apart otel mantığıyla işletilen siteler de diyebiliriz.) stüdyo daireden oluşan, havuz kullanımlı, tümüyle veya tekil kiralanmaya uygun olarak üretilmiş 3-4 katlı veya 4-5 farklı bloktan oluşan (residance formatında inşa edilmiş) binalardır. 5. Daire veya villa içinde yatma hacimleri müstakil banyo ve giriş şeklinde planlanan yapılar da son zamanlarda İK amaçlı kısa ve uzun ve/veya süreli kiralanabilmektedir. Dairede yatak odalarına TV, mini bar ve buzdolabı gibi ekipmanlar konularak farklı müşteri gruplarına hitap edilmektedir İK ların Türkiye de Gelişim Süreci ve Nedenleri Kara ve denizin birleştiği hassas eko-sistemler olan kıyılar; yüzyıllar boyu doğal, ekonomik, mikro-klimatik özellikler içermesi ve çeşitli rekreasyonel kullanımlara olanak vermesi ile insanların dinlenme ve tatil ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları çekim merkezleri olmuşlardır. Kıyılara yönelik rekreasyonel amaçlı yatırımlar çeşitli olmakla birlikte, en dikkat çeken yapılaşmanın, İK düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Turistik tesisler, İK lara göre daha az yer kaplamakta ve genelde noktasal olmaktadır. Ülkemizde İK ların ilk örnekleri, İstanbul Boğazı ndaki yalılardır. Bugünkü biçimde olmasa da, İK ların sayıca artışı, İkinci Dünya Savaşı ndan sonraki yıllara rastlamaktadır. Ülkemizde 1950 lerden önce yani denize ilginin hala zayıf olduğu zamanlarda, ağırlıklı olarak ilginin yaylalara olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, dinin etkisinin yanında denizin iyileştirici etkisinin bilinmemesinden 10

14 kaynaklanmaktadır. Denizin sağlık açısından yararlı olduğu inancından etkilenen ve bir anlamda turizm olayını başlatan akım ise, İK ların iç kesimlerdeki gelişimini durdurmuş, onları kıyılara yöneltmiştir (Taner, 1982:19) li yıllardan sonra, özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, İK ların sayısında hızlı bir artış gözlenmiştir. İnsanların kentlerin karmaşasından kurtulma ve yeni bir konut sahibi olma isteği, birçok rekreasyonel faaliyete olanak sağlayan kıyı alanlarının çekiciliği ve buna benzer birçok faktör kıyıların İK larla dolmasına neden olmuştur. Diğer turistik tesislere oranla daha fazla arazi tüketen İK lar, kıyı alanlarının olumsuz etkilenmesine, taşıma kapasitelerinin zorlanmasına, sonuçta kıyı alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin doğa aleyhine bozulmasına neden olmuştur. Ülkemizde ilk düzenli İK yerleşimi, 1950 li yıllarda İzmir-Çeşme kıyılarında tesis edilmiş olup, bu konuda asıl gelişme 1960 lı yıllardan itibaren görülmeye başlamıştır (Sarı, 1981:38). İnsanların kent ortamının gürültüsünden uzaklaşma ve doğayla iç içe olma isteği, deniz ve güneşin insan üzerindeki olumlu etkisi, deniz kenarlarındaki konutların iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi, turistik ve rekreasyonel aktivitelerin özellikle deniz kıyılarında toplanması ve devletin de bu konudaki yatırımları desteklemesi, deniz kıyısında ev sahibi olmanın toplum içinde sınıf atlamak olarak görülmesi, insanların hareket kabiliyetlerinin artışı gibi nedenler, kıyılardaki İK ların sayıca artışını hızlandırmıştır. Bu hızlı artış sonucunda, yörelerin doğal peyzajı geri dönüşümü olmayacak şekilde bozulmuştur (Kılıçarslan, 1999:155) sonrasında ülkede kıyılarının süratle İK yapılaşmalarına maruz kalmasının önemli nedenleri vardır. Bunlar; hızla gelişen ulaşım ağı (hava ve karayolu gibi), büyüyen inşaat sektörü, ikinci konut sahibi olma arzusunun ön plana çıkması, hane gelirinin ve refah düzeyinin artması ve büyüyen-gelişen turizm sektörüdür. Ayrıca, tarihinde çıkarılan 2634 sayılı, Turizm Teşvik Kanunu, tarihinde çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve bu kanuna tarihinde 3476 sayılı kanunla yapılan değişiklikler bu süreci hızlandırmıştır lı yıllarda; inşaat sektöründe yaşanan küçülme ülke genelinde turistik tesislerin artışı ile tatil yapmanın ucuzlaması ve sonrasında yaşanan 1999 depremi ve 2001 ekonomik krizi İK a olan talebi azaltmıştır yılı Türkiye de hem inşaat sektörü hem de İK lar için bir dönüm noktası olmuştur. Gerek dünyada gerekse de Türkiye de yaşanan gelişmeler inşaat sektöründe büyümeye ve dolayısıyla konut üretiminde artışa neden olmuştur. Bu gelişmelere kısaca değinmek gerekirse (Manisa, Görgülü, 2008:75); Dünya ölçeğinde; Uluslararası sermayenin yatırımlarını inşaat sektörüne yapması, (küreselleşme perspektifinde sermayenin ve iş gücünün serbest dolaşımı bu alana kaymaktadır.) ABD ve Avrupa ülkelerinin bayındır olmaları nedeniyle inşaat sektörüne yatırım yapan şirketlerin etkinlik alanlarını farklı bölgelere kaydırmaları, (Afganistan, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Türkmenistan ve Türkiye gibi benzer ülkeler) Avrupa ve ABD de inşaat işlerinin azalması sonucu iş bulmakta güçlük çeken meslek adamlarının iş bulmak amacıyla başka ülkelere yönelmeleri ve bu çerçevede mesleki 11

15 denklik ve serbestlik antlaşması plan GATTS ın ülkelerce kabul görmesidir. (Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticaret Anlaşması anlamında kullanılmıştır.) Türkiye ölçeğinde, Konut kredi faizlerinin düşmesi, AB ne uyum sürecinde Avrupalıların Türkiye de mülk sahibi olabilmesine olanak tanıyan yasanın yürürlüğe girmesi, (5444 Sayılı Tapu Kanunu) Enflasyonun düşmesi sonucu, borsa ve dövizin yatırım aracı olmaktan çıkması, gibi faktörler emlak piyasasına olan ilgiyi arttırmış ve emlak fiyatları kısa sürede hızla yükselmiştir. Avrupa Birliği ne uyum sürecinde yabancıların mülk edinebilmesine ilişkin yasa tasarısının; TBMM de görüşülerek, tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesi İK piyasasını hareketlendirmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nın 2007 yılında yaptığı araştırmaya göre; Türkiye de yabancıların taşınmaz mülke sahip olduğu tespit edilmiştir Türkiye de İK larla İlgili Literatür Taraması Günümüze kadar Türkiye de çeşitli kurum/kuruşlar ve akademisyenler tarafından İK larla ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara kısaca değinmekte fayda vardır; Görgülü, Manisa (2008), İkincil Konutların Turizm Sektöründe Yeniden Kullanılabilmesine İlişkin Bir Model isimli Mmgaron Dergisi nde yayınlanan makalesinde; 1980 sonrasında ülke kıyılarının süratle İK yapılaşmalarına maruz kaldığını belirtmiş ve bu konutların turizme kazandırılmasıyla ilgili organizasyonel bir yapı oluşturulmasını önermiştir. Tosun (2007), Türkiye de Konut İhtiyacı ve Konut Finansmanı isimli Paradoks Dergisi nde yayınlanan makalesinde; Türkiye deki İK ların kooperatifleşme ve ipotekli banka konut kredileri teşvikiyle 1980 lı yılların sonunda zirve yaptığını, sonraki yıllarda ise bu ivmenin yavaşladığını, 1990 lı yılların sonralarına doğru ise durma noktasına geldiğini ifade etmektedir. TÜRSAB tarafından 2007 yılında yapılan Türkiye nin Seyahat Pazarı araştırmasına göre; Türk vatandaşlarının yaptığı iç seyahat ve turizm hareketleri konusunda sağlam ve tutarlı veri bulmanın zorluğuna vurgu yapılmaktadır. Çünkü, seyahat ve turizm hareketleri iş için kendi aracıyla yapılan bir seyahati de, akraba ziyaretleri için otobüsle çıkılan bir yolculuğu da, ya da İK a yerleşme maksadıyla, bireysel organizasyonla yapılan bir seyahati de kapsamaktadır. İç turizm pazarına yönelik yapılan değerlendirme ışığında İK larla ilgili belirlenen saptamalar aşağıya çıkartılmıştır (www.tursab.org.tr); 12

16 Önceki yıllarla mukayese edildiğinde, yerli turist yurtiçi tatil alışkanlıklarında daha az İK ları kullanmaktadır. Deniz-güneş-kum turizmine ve İK lara olan ilgi azalırken, kültür turları günübirlik ve hafta sonu turlarında artış görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Turizm Stratejisi-2023 adlı çalışmada dünyada en fazla turist çeken ülkelerin aynı zamanda iç pazar potansiyellerinin de yüksek olduğu belirtilmekte ve Türkiye de dış pazar kadar iç pazarın gelişmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışmada belirtilen diğer hedefler ise şu şekilde sıralanabilir (www.kultur.gov.tr); Türkiye de iç turizm pazarından 20 milyon kişinin yararlanması sağlanacaktır. İç turizmden başta dezavantajlı gruplar (özürlüler, düşük gelirliler, gençler, kadınlar, v.b.) ve genç nüfusun daha fazla yararlanmasına yönelik çeşitli sosyal turizm projeleri kamu ve özel sektör işbirliği ile geliştirilecektir. İK ların turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacaktır. Kılıçaslan (2006), İkinci Konutların Deniz Kıyılarına Etkisi isimli makalesinde; özellikle 1980 sonrası yıllarda ülkemizde kıyı turizminin teşvik edildiğini belirtmiştir. Bu hızlı yapılaşmanın pek çok yöreyi çevresel yönden kirlenme sorunu ile baş başa bıraktığını ve günümüzde özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarının İK larla çevrelenmiş olduğuna vurgu yapmıştır yılında Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından, Balıkesir Yöresi nde Yerli Turist Profili Araştırması adlı bir bilimsel çalışma yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; Balıkesir yöresinde azımsanmayacak sayıda (sadece Ayvalık ilçesinde yaklaşık (50 bin civarında) İK vardır. Bu yörede oluşan iç turizm hareketliliğin önemli nedeni; bu konutlara yurt-içi veya yurtdışından gelen vatandaşlardır. Balıkesir de özellikle Edremit Körfezi, Ayvalık ve Erdek yöresinde İK ların fazlalığı nedeniyle yeni konut yapımına gidilmemeli ve mevcutlar özgün projelerle iç veya dış turizmde değerlendirilmelidir. Özdemir, (1999) tarafından yapılan iç turizmle ilgili araştırmada; iç turizm konusunda tüm sektörün koordineli ve uzun vadeli bir çalışma süreci başlatmasının gerekliliği üzerinde durulmuş ve bu çalışmalarda özellikle kıyı kesimlerdeki İK ların bir şekilde turizme kazandırılmasına vurgu yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın iç turizm pazarına ilişkin 1997 yılında Hane Halkı Turizm Araştırması adıyla yürüttüğü çalışma sonuçlarına göre; iç turizm hareketliliğine çıkanların yüzde 30'u konaklama tesislerinde, %70'i ise kendi İK larında ya da yakınlarının evlerinde ve %36,4 ü ise kamu tesislerinde kalmaktadır. Yaşar ın (1996), Ayvalık Yöresinde İç Turizmin Değerlendirilmesi ve Gelişmesi üzerine yaptığı araştırmada; bölgede iç turizmin geliştirilmesi için pazarlama faaliyetlerinin 13

17 arttırılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve arz kaynaklarının etkili kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, bölgede iç turizmin daha ziyade İK olarak algılandığı tespitine varılmıştır. Aşık (1996), Ayvalık Yöresindeki Turizm İşletmelerinin İşletmecilik Sorunları üzerine yaptığı yüksek lisans çalışmasında; Yerli turistlerin özellikle Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yoğunlaştığı, Bölgedeki turizm faaliyetlerinin daha ziyade İK larda geceleme ve yeme-içme olarak algılandığı sonucuna varılmıştır. Kozak (1994) İç Turizm Hareketleri ve Geliştirilmesi İçin Çözüm Önerileri isimli makalesinde; Yerli turistlere seyahate ve tatile çıkma alışkanlığı kazandırılması, İK ların iç turizmde kullanılması, bulgularına varmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı (1992) tarafından İkinci Konutların Turizm Amaçlı İşletme Modelinin Tespiti Araştırması başlıklı çalışmasında da İK ların turizme kazandırılması ile ilgili bir model üzerinde çalışılmıştır. Toprak (1990), Kıyı Yerleşmelerinde Turizm Faaliyetleri ve Belediyelerin Karşılaştıkları Sorunlar-Çeşme Belediyesi Örneği isimli makalesinde; belediyelerin görevleri içerisinde yer alan imar faaliyetlerinin, mevsimlik nüfus hareketleri nedeniyle kıyı beldeleri için çok önemli boyutlara ulaştığını ve mevsimlik nüfus hareketlerinin kıyı bölgelerinde imar faaliyetlerini zorladığını belirtmektedir. Bu yoğunlaşmanın; gerek kıyı bandını gerekse iç kesimleri tamamen kapsayacak biçimde İK ve diğer turizm yapılanmalarına yönelik olduğunu vurgulamaktadır Türkiye de Kıyı ve İK larla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Çevresel Etkileri Ülkemizde ikinci konut olgusu, bir taraftan turizm sektörü, turizm politikaları, kıyı ve çevre sorunları ile birlikte, diğer taraftan da kırsal-kentsel bölgelerde yerleşme yapıları ile ilgilidir. İdari ve örgütsel yapılanmalar, yerel yönetimler ve ilişkiler, nüfus hareketleri, kırsal planlama alanındaki yeni eğilimler, toprakta mülkiyet yapısı, değişim ve dönüşümler sorgulanması gereken önemli konu başlıklarıdır. Ayrıca, ekolojik denge, doğayla iç içe yaşama arzusu ve kıyılardaki yoğunlaşma sahil kentlerinin önemli sorunları arasındadır (Kılıçaslan, 1999:156). Kazlowski (1993) e göre, birçok baskının iç içe geçtiği kıyılarda, kentsel mekanlara ilişkin kararlar, ekolojik, estetik, bilimsel yaklaşımlarla değil, ekonomik kriterler ve politik beklentiler doğrultusunda oluşturulmakta, çevresel değerleri ve sosyal değişimleri gözardı eden bu yaklaşım, doğal kaynakların ve toplumun uzun süreçlerde ciddi kayıplara uğramasına neden olmaktadır (Arapkirlioğlu, 1997:93-94). 14

18 Kıyılara ilişkin karşımıza çıkan sorunlar yasal önlemlerden yağma söylemlerine, planlamadan doğal çevre korumaya, kirlenmeden ekolojik dengelerin bozulmasına kadar uzanmaktadır. Bugün ülkemizde ekonomik anlamda önemli sorunlardan birisi; İK ların varlığıdır (Taner, 1997:33) İK lara İlişkin Yasal ve Yönetsel Boyuttaki Kararların Çevreye Etkisi Günümüz kıyı alanlarının görüntüsünde, 1969 da başlayan ve Çanakkale-Balıkesir il sınırı ile Antalya-Mersin il sınırına kadar olan kıyı bandında yaklaşık 3 kilometreye kadar bir kıyı derinliğinde, Turizm Bölgesi olarak ilan edilen alanlarda turizm amaçlı fiziksel yapılaşma planlanmıştır. Bu planlamanın amacı; dış turizme dayalı bir turizm politikasının oluşturulması ve desteklenmesini öngörmektedir. Ancak, bir yandan dış turizmde beklenen politikalar gerçekleşmezken, diğer yandan çeşitli baskılarla bu planlardaki turistik tesis alanlarının önemli bölümü turizm ve İK yapılaşmasına ayrılmış, diğer yandan dış turizmden çok iç turizme hizmet veren küçük ölçekli, küçük parsellerde ancak yüksek yoğunlukta, turizm işletmeleri kıyılarda yükselmeye başlamıştır. Bunun yanında, turizm ve İK olarak öngörülen alanların hemen hemen tümü kooperatifleşme yoluyla spekülatif ve rant amaçlı kullanılmıştır (Arkon, 1997:39). Kıyıların korunması amacıyla kıyılara yönelik kanun ilk kez 1984 yılında çıkarılmış ancak kamu yararı ilkesiyle çeliştiği gerekçesiyle 1986 yılında iptal edilmiştir. Kıyılara ilişkin 3621 sayılı yeni kanun ise; ancak tarihinde çıkarılmış ve bu kanunla sahil şeridi 100 metre genişliğinde olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla yapılaşmaların 100 metreden sonra başlatılacağı kabul görmüştür (Doğan, Erginöz, 1997:27). Ancak, gerçek anlamda ilk İK ların görülmeye başlandığı 1950 li yıllardan 1990 lı yıllara gelinceye kadar İK lar kıyılarda herhangi bir mesafe gözetilmeksizin yerlerini almıştır. Bunun soncunda da, 1982 Anayasası nın 43. maddesinde geçen Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir ilkesi, kıyıların (İKS)** nin kullanımı ölçüsünde kısıtlanmıştır. Kıyılardaki yapılaşmaya sınır getiren bir diğer uygulama ise; alınan sit kararlarıdır. Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları içeren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili yönetmeliğinde, özellikle kıyı yerleşimlerinde fiziksel mekânın biçimlendirilmesi ve kullanılmasında etkin olan sit ve doğal sit kavramlarına yer verilmiştir (Kılıçaslan,2006:150). (**) İkinci Konut Sahipleri 15

19 İK sahibi olma beklentisi, özel mülkiyetin elinde olan doğal sit kapsamındaki alanlarda baskı oluşturmaktadır. Doğal sitlerin derecelendirilmesi; alanın yapılaşma koşulları ve yoğunluğu üzerinde etkili olmakta, çeşitli baskılarla da sit dereceleri düşürülmektedir. Özellikle Çeşme Yarımadası ve Ayvalık Ali Bey Adası nı bu kapsamda örnek olarak verebiliriz (Aslanboğa vd.1997:36). Son yıllarda gündemde olan diğer bir konu, yabancılara mülk satışıdır. Yabancılara mülk satışını serbest bırakan 4916 sayılı yasa 3 Temmuz 2003 te kabul edilmiştir. Yasa, Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde çıkartılmıştır. Yabancıların Türkiye de taşınmaz edinebilmeleri için, karşılıklılık prensibi ne göre bu kişilerin ikamet ettikleri ülkelerin de Türk vatandaşlarına aynı olanağı tanımış olması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından yabancılara gayrimenkul satışına izin veren yasa, 15 Mart 2005 tarihinde iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, yabancılara taşınmaz satışını düzenleyen yasayı getirilen yasal güvenceler ve sınırlamaları yeterli görmediği için iptal ettiğini açıklamıştır (Kılıç, 2005:12). Aralık 2005 te ise Tapu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilmiş ve yabancıların mülk edinmelerini düzenleyen Tapu Kanunu değişikliği, 07 Ocak 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Daha ayrıntılı bilgi için bakınız Ek-1) İK ların Görsel Kalite Üzerinde Etkisi Barınma olanakları bakımından koşulları zorlanan Türkiye nin yıllık konut ihtiyacı her yıl daha büyük rakamlara ulaşırken, kıyı kentlerinin düzensiz gelişimi, toprağın kullanımı açısından da ekonomik sorunlar yaratmaktadır (Toprak, 1990:114). Kıyı bataklıkları kurutularak oluşturulan İK yapılaşmaları da, kıyı gerisindeki arazilerde taban suyu seviyesini düşürerek gerideki tarım alanlarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır (Özkan, Aslanboğa, 1992:45). Deniz kıyısı İK larında denizden yararlanma temel amaç olduğundan, bu konutlar deniz kıyıları boyunca şeritsel bir yerleşim oluşturmaktadır. Özellikle Kıyı Kanunu çıkarılmadan önce gerçekleştirilen ve kıyıya çok yakın inşa edilmiş olan İK lar, denizle binalar arasındaki bağlantıyı yolla koparmakta, mevcut kumsalları yok etmekte ve plajların görsel kalitesini düşürmektedir (Kılıçaslan, 2006:152) İK ların Görsel Kalite Üzerinde Etkisi Binaların tekdüzeliği, çevreyle uyumsuz dış bina renk tercihleri, yanlış malzeme seçimleri, yöresel mimari anlayışının göz ardı edilmesi, mevcut parselasyonların neden olduğu mekân parçalanması, yüksek yoğunluktaki yapılaşmalar, konutların genelde iki katlı olması ve yatayda yayılış göstermesi nedeniyle çok fazla arazi tüketilmesi gibi faktörler görsel kirlilik yaratmaktadır. Bir yörenin imajının nasıl oluşturulacağı ya da yurt dışı örneklerinde olduğu gibi yerel mimari karakterinin korunması hesaba katılmamaktadır (Kılıçaslan,2006:153). 16

20 1.6. Türkiye de İK ların Gelişimi ve Mevcut Sayıları Türkiye İstatistik Kurumu nun 2000 yılında yaptığı araştırmada; Türkiye de inşa edilmiş binanın sı konut olarak tespit edilmiştir. Yine bu çalışmada; konut olan binalar içinde hanenin İK niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan İK lar ise; yılda ortalama 1-2 ay tatil amaçlı kullanılan yazlıklardır. Bunların dağılımı ise; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (2008) verilerine göre; Türkiye'de 546 bin 454 İK (mevsimlik) bulunmaktadır. Bölgeler itibariyle en çok İK (mevsimlik) olarak kullanılan bina Karadeniz'dedir. Karadeniz'de 169 bin 282 İK (mevsimlik) yer alırken, bu bölgeyi Marmara 110 bin 495, Ege 87 bin 106, Akdeniz 79 bin 480, İç Anadolu 71 bin 708, Doğu Anadolu'da 22 bin 643 ve Güneydoğu Anadolu 5 bin 740 konutla takip etmektedir. Türkiye de özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere, İK ların sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Ülke genelinde bugün sayıları 3.5 milyonu bulan bu konutlar yanlış turizm politikalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Ülkesinde, makul fiyatlarla, kendi yaşam stiline uygun tatil yapma olanağı yakalayamayan vatandaşlarımız, çareyi kıyı kesimlerde edindiği İK larda aramıştır. Mersin, buna en güzel örnektir. Kıyı şeridi boyunca uzanan 250 bin İK, kıyılara bir beton perde örerek doğal kaynakların rant uğruna yok edilmesine neden olmuştur. Burada bulunan ve çoğunluğu yılda en fazla bir ay kullanılabilen İK lar çürümektedir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin; Kuşadası, Türkiye nin turizme ilk açılan bölgesi olmasına rağmen, İK istilası sonucu, bugün tur kataloglarından çıkarılmıştır. Bir diğer örnek; İstanbul Kumburgaz dır (www.turizmdebusabah.com). Bunların tersi bir örnek ise; Antalya dır. Antalya, bugün turizmde geldiği nokta itibariyle yurt içinde ve yurtdışında ilgi görüyor ve örnek alınıyorsa, bölgede İK azlığının önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Nitekim son dönemde yerli ve yabancı birçok kişinin Antalya nın geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede bu noktaya dikkat çekilmektedir (www.turizmgazetesi.com). 17

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

İKİNCİ KONUTLARIN DENİZ KIYILARINA ETKİSİ. Çiğdem KILIÇASLAN

İKİNCİ KONUTLARIN DENİZ KIYILARINA ETKİSİ. Çiğdem KILIÇASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 147-156 İKİNCİ KONUTLARIN DENİZ KIYILARINA ETKİSİ Çiğdem KILIÇASLAN Muğla Üniversitesi, Ortaca

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKTAY VARLIER'İN, TÜSİAD - KKTC İŞAD KIBRIS EKONOMİSİ VE YATIRIM OLANAKLARI SEMİNERİ'NDE YAPTIĞI, "SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 110 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS SATILIK BODRUM - MİLAS İÇİNDEKİLER ÖZET BODRUM-MİLAS GENEL BİLGİ GAYRİMENKULÜN KONUMU NÜFUS ETKİ BÖLGESİ BODRUM-MİLAS BÖLGE HARİTASI BÖLGEDE YER ALAN ÖNEMLİ PERAKENDECİLER MÜLKİYET VE İMAR DURUMU SATIŞ

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı