Veri Yapıları ve Algoritmalar. Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Yapıları ve Algoritmalar. Giriş"

Transkript

1 Veri Yapıları ve Algoritmalar Giriş Öğr. Gör. M. Ozan AKI r1.0

2 Genel Tanımlar ve Kavramlar

3 Donanım Mimarileri DEP (Data Execution Preventation) Win7: Bilgisayarım -> Özellikler -> Gelişmiş Ayarlar -> Sistem özellikleri -> Advanced - > Performance -> Ayarlar -> Data Execution Prevention

4 CISC / RISC Komut Seti CISC (Complex Instruction Set Computer) Örn: 8086/8088 AAA, AAD, AAM, AAS, ADC, ADD, AND, CALL, CBW, CLC, CLD, CLI, CMC, CMP, CMPSB, CMPSW, CWD, DAA, DAS, DEC, DIV, ESC, HLT, IDIV, IMUL, IN, INC, INT, INTO, IRET, JA, JAE, JB, JBE, JC, JCXZ, JE, JG, JGE, JL, JLE, JNA, JNAE, JNB, JNBE, JNC, JNE, JNG, JNGE, JNL, JNLE, JNO, JNP, JNS, JNZ, JO, JP, JPE, JPO, JS, JZ, JMP, LAHF, LDS, LEA, LES, LOCK, LODSB, LODSW, LOOP, MOV, MOVSB, MOVSW, MUL, NEG, NOP, NOT, OR, OUT, POP, POPF, PUSH, PUSHF, RCL, RCR, REP, REPE, REPNE, REPNZ, REPZ, RET, RETN, RETF, ROL, ROR, SAHF, SAL, SAR, SBB, SCASB, SCASW, SHL, SHR, STC, STD, STI, STOSB, STOSW, SUB, TEST, WAIT, XCHG, XLAT, XOR RISC (Reduced Instruction Set Computer) Örn: PIC16F84A ADDWF, ANDWF, CLRF, CLRW, COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, IORWF, MOVF, MOVWF, NOP, RLF, RRF, SUBWF, SWAPF, XORWF, BCF, BSF, BTFSC, BTFSS, ADDLW, ANDLW, CALL, CLRWDT, GOTO, IORLW, MOVLW, RETFIE, RETLW, RETURN, SLEEP, SUBLW, XORLW

5 CISC CMP A,B JB X MOV AX,[A] JMP Z X: MOV AX,[B] Z: MOV [C],AX CISC vs RISC A ve B Bellek adreslerindeki iki sayıyı karşılaştıralım ve büyük olan sayıyı C adresine yazalım RISC MOVF B,W SUBWF A,W BTFSS STATUS,C GOTO X MOVF A,W GOTO Z X: MOVF B,W Z: MOVWF C

6 Mikroişemci Reset Vector İlk Enerji verildiğinde ya da Resetlendiğinde Çalıştırılacak komutların başlangıç adresidir. Genelde 0x0000 adresidir. Fetch & Execution Komutların bellekten sırasıyla alınır işlenmesidir. Bu işlem içinde ayrıca işemci zamanı harcanır. (Pipeline?) Flags (PSW Program Status Word) Çalışma durumu ve komutların çalışma sonuçları ile ilgili bilgilerin bit olarak tutulduğu kaydedicidir. Instruction Pointer (IP) / Program Counter (PC) Komutları sırasıyla çalışmasını sağlayan sayaçtır. Bu sayaç dallanma komutları ile değiştirilerek komut işleyişinin sırası değiştirilir. (Kaç bit olmalı?)

7 Mikroişemci 8086 Program Status Word (PSW) Flag Register

8 Fiziksel Ortamına Göre Bellek Çeşitleri

9 Erişim Durumuna Göre Bellek Çeşitleri Analoji: Depo -> Toptancı -> Market, Bakkal -> Dolap, Buzdolabı -> Tabak Bardak

10 Belleğin Adreslenmesi Register Doğrudan kaydedici adı ile kullanılırlar, bellek adresleri söz konusu değildir. (Instruction Word içerisinde kodlanmıştır) Bellek Bellek adresi ile kullanılırlar. Her adres bir bellek hücresine işaret eder. Her hücre, veriyolu bit sayısı kadar veri saklar

11 İşletim Sistemleri (Operating Systems) POST süreci başarıyla tamamlandıktan sonra BIOS, Disk, CD- ROM, Flash bellek gibi depolama aygıtlarında yükleyici arar (Boot Loader; XP:NTLDR, WIN7:BOOTMGR, Linux:LILO vs.) ve bulduğunda görevi yükleyiciye devreder. Yükleyici ise işletim sistemini başlatır. İşletim Sisteminin Görevleri CPU Yönetimi Görev Zaman Paylaşımı Giriş-Çıkış İşlemleri Ana Bellek Yönetimi Dosya Sistemi (Disk) Yönetimi Kullanıcı Yönetimi Güvenlik ve Koruma

12 Yazılım (Software) Makine Dili (Machine Language) Komut setlerini oluşturan ikili sayılar doğrudan mikroişlemciye girilebilir. Birleştirici Dil (Assembly) İnsan tarafından okunabilir ve anlaşılabilir OPCODE lar makine diline çevrilir. Kaynak Kod (Source Code) Yüksek seviyeli dillerin kaynak kodlarını makine diline çevirerek object file olarak kaydeder. Compiler (Derleyici) Yüksek seviyeli dillerin kaynak kodlarını makine diline çevirerek object file olarak kaydeder. Cross Compiler (Çapraz Derleyici) Yüksek seviyeli dillerin kaynak kodlarını üzerinde çalıştığı makineden farklı bir işlemcinin makine diline çevirerek object file olarak kaydeder. Linker (Bağlayıcı) Daha önce derlenmiş olan object dosyaları birleştirerek çalıştırılabilir (COM, EXE, BIN, HEX) dosyayı elde eder ve kaydeder.

13 Programlama Dilleri Programlama Dillerinde Dört yaklaşım vardır; Prosedürel Yönelimli (Fortran, Pascal,..) Nesne Yönelimli (C++, C#, Java,..) Mantık Yönelimli (Prolog,..) Görev Yönelimli (Verilog, SQL, Mathematica,..) Programlama Dilleri, Veri yapıları ve Algoritmalardan oluşur. Veri Yapısı (Data Structure), bilgilerin bellekte bulunma şeklini belirler. Tüm programlama dillerinde temel veri yapıları tanımlıdır. (char, int, double, float,...) Veri Modeli (Data Model), Verilerin birbirleriyle ilişkisel ve sırasal durumunu ortaya koyar. (Dizi, Liste, Ağaç, Graf,...) Algoritma, Belirli bir işi ya da görevi yerine getirebilmek için uygulanması gereken adımların açıkça ortaya konmasıdır.

14 Ham Veriden Bilgiye Dönüşüm Bellekte tutulan tüm bilgiler sadece bit dizileri şeklindedir. Bu bit dizileri, sistematik bir şekilde yorumlanarak anlamlı bilgilere dönüştürülür. Örneğin bit dizisi için; Tamsayı -> 65 Hexadecimal -> 41 BCD -> 41 ASCII -> A Benzer şekilde, bilgisayar ortamında bulunan tüm veriler (döküman, resim, ses, video, v.s.) tanımlı veri yapılarından türetilmiş ikili kodlar şeklindedir. Ya da, bu ikili kodlara uygun veri yapıları türetilir.

15 Veri Yapıları Hemen hemen tüm sayısal sistemlerde bilgi temel bilgi boyutu BYTE tır. BYTE ı aşan veriler için WORD ifadesi kullanılır. Bir Byte, 8 bitten oluşur. Gerektiğinde Byte üst katları kullanılır. Byte Kilo Byte Mega Byte Giga Byte Peta Byte Üst katlar gerçekte 1024 kat artar. Bazı işletim sistemleri kolaylık bakımından 1000 kat olarak alır. Bu durumda gerçek boyut ile görünen boyut arasında fark oluşur. Örn: 2GB Bir bellekte; 1000 kat hesabı ile; 2*1000*1000*1000 = 2,000,000,000 Byte, 1024 kat hesabı ile; 2*1024*1024*1024 = 2,147,483,648 Byte Bululunur. Gerçek kapasite 147MB daha büyüktür.

16 Temel Veri Yapıları Hemen her derleyicide temel veri yapıları küçük farklılıklarla birlikte aynıdır. Bazı derleyiciler, kendine özgü veri yapıları içerebilir. Eğer algoritmaya uygun veri yapıları bulunmuyor ise bunu kullanıcı kendisi tanımlamalıdır. Karakter İşaretli / İşaretsiz Tamsayılar Gerçel Sayılar

17 Karakterlerin Kodlanması Tüm derleyicilerde bulunan temel veri yapısıdır. char 1 Byte (8 Bit) uzunluğundadır. ASCII tablosundaki karakterlerin tanımlanması amacıyla kullanılır. Ancak bunun yanında 8 bit işaretsiz tamsayı olarak ta işlemlere katılabilir. 8 Bit (255 karakter), Standart ASCII tablosunun tümünü adresler. (ALT + Keypad ASCII Code)

18 UNICODE Karakter Kodlaması Ancak günümüzde farklı alfabelerin ve kullanılan özel karakterlerin tanımlarını kapsamak üzere geliştirilen bu kodlama sistemi 16 bitlik bir tabloyo tanımlar. Toplam karakter içeren bu tabloda her bir karakter 16 bit olarak kaydedilir. Böylece, evrensel bir kod tablosu ile, uluslar arası yazılımların kolayca yazılması ve uyumluluk sorunlarının ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Uygulama:Aynı bilgiyi içeren UNICODE bir metin dosyası ile ASCII bir metin dosyasının boyutlarını karşılaştırınız.

19 İşaretsiz Tam Sayıların Kodlaması Tamsayılar, İşaretli ya da İşaretsiz olarak tanımlanırlar. İşaretsiz tamsayılar, bellekte doğal karşılığı ile saklanırlar. Bu sayılar, derleyinin varsayılan bit sayısı (8, 16, 32, 64) ile sınırlıdırlar. Örneğin; 39 Sayısı, 8 bit genişliğindeki bellekte olarak saklanır. Eğer bellek hüzcresinin bit genişliği daha fazla ise, üst bitler 0 (sıfır) ile doldurulur.

20 İşaretli Tam Sayıların Kodlaması İşaretli Tamsayılarda durum biraz farklılaşır; Aynı bit sayısına sahip bir alanda kodlanacak işaretli sayı ile işaretsiz sayının maksimum ve minimum değerleri farklı olur. Neden? Çünkü işaretli sayının değer bitlerinden biri işaret biti olarak kullanılmak zorundadır. Bu nedenle, İşaretsiz bir tamsayı, 0 < n < 2 n -1 aralığında iken, İşaretli bir tamsayı, -2 n-1 < n < 2 n-1-1 aralığında olur.

21 İşaretli Tam Sayıların Kodlaması İşaretli Tamsayılar iki yöntemle kodlanabilir; 1) Sayının en solundaki bit işaret biti kabul edilir ve negatif sayılar için bu bir 1, pozitif sayılar için 0 yapılır. 2) İşaret biti için özel bir alan ayrılmaz, negatif sayılar 2 ye tümleyen şeklinde saklanır.

22 Tam Sayıların Kapladıkları Alanlar short int unsigned short int unsigned int int long int signed char unsigned char -32,768 -> +32,767 (16 bit) 0 -> +65,535 (16 bit) 0 -> +4,294,967,295 (32 bit) -2,147,483,648 -> +2,147,483,647 (32 bit) -2,147,483,648 -> +2,147,483,647 (32 bit) > +127 (8 bit) 0 -> +255 (8 bit) Uygulama: C ile tanımlanan bir tamsayı değişkeninin maksimum ve minimum değerlerini gösteren c programını yazınız.

23 Gerçek (Kesirli) Sayılar İki tip gösterim şekli vardır; Sabit Noktalı (Fixed Point) Kayan Noktalı (Floating Point) Bilgisayar uygulamalarında büyük çoğunlukla Kayar Noktalı sayılar kullanılmaktadır. Ancak kısıtlı bellek ve işlemci gücüne sahip gömülü sistemlerde sabit noktalı sayılar tercih edilir.

24 Gerçek (Kesirli) Sayılar Kayan Noktalı (Floating Point) Sayı Formatı (IEEE 754) Bu formatta; 1 bit : İşaret biti (sign) 8 bit : Üs (exponent) 2 ye Tümleyen şeklinde bulunur. 23 bit : Çarpan (fraction) Sayı = ±Ç x T ±Ü (T:Taban=2)

25 Gerçek Sayıların Çözümlenmesi Örn; 2.5 sayısını IEEE 754 formatında göstriniz. 2.5 = (-1) i (1 + k) 2 üs-bias Burada; i : sayının işareti (0:Pozitif ya da 1:Negatif) (1+k) : Çarpan (1 <= Ç < 2, k < 0) bias : sabit (32 bit formda: 127, 64 bit formda:1023) i=0 2.5 / 2 n = (1+k) n=1 için, 2.5 / 2 = (1 + k), k = 0.25 Böylece, 2.5 = IEEE 754 formatında olarak gösterilir.

26 Gerçek Sayıların Çözümlenmesi Örn; 3.14 Pi sayısını IEEE 754 formatında göstriniz = (-1) i (1 + k) 2 üs-bias Burada; i : sayının işareti (0:Pozitif ya da 1:Negatif) (1+k) : Çarpan (1 <= Ç < 2, k < 0) bias : sabit (32 bit formda: 127, 64 bit formda:1023) i= / 2 n = (1+k) n=1 için, 3.14 / 2 = (1 + k), k = 0.57 Böylece, 3.14 = IEEE 754 formatında olarak gösterilir.

27 Gerçek (Kesirli) Sayıların Kapladığı Alan

28 Bellek ile Veri Yapısı Bit Sayısı Eğer veri yapısını bit sayısı, belleğin tek adres hücresinde saklanamayacak kadar büyük ise, bu veri yapısı, ardaşık bellek alanlarını kullanır. (Little Endian, Big Endian)

29 C Dili Anahtar Sözcükleri Anahtar sözcükler, değişken, fonksiyon adı olarak kullanılamazlar. auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while

30 Fonsiyonlar Fonksiyonlara gönderiler sabit değer ya da değişkenlere parametre adı verilir. Fonksiyonlardan elde edilen sonuç ise dönüş değeri olarak adlandırılır. Bir fonksiyon, Hiçbir parametre almayıp, Hiçbir değer döndürmüyor olabilir. Sadece parametre alıp, Değer döndürmüyor olabilir Hiçbir parametre almayıp, Değer döndürüyor olabilir. Fonksiyonlar, birden fazla parametre alabilir ancak, sadece bir değer döndürebilirler. (Birden fazla değer gerekirse ne olacak?)

31 Fonsiyonlar Fonksiyonlar, dönüş adreslerini Yığın (Stack) Bellekte saklar. Yığın bellek, en son girenin ilk çıktığı (LIFO) bir bellek türüdür. PUSH, POP Ancak Fonksiyonlar Parametre alıyor ya da Değer Döndürüyor ise, Bu değerlerde yine Yığın Bellek üzerine kaydedilerek fonksiyon çağırılır. İç içe çağırılan fonksiyonlarda Yığın bellek kümülatif olarak dolar. Bu nedenle, özellikle Recursive (Yinelemeli kendi kendini çağıran) fonksiyonlar Yığın bellek taşmalarına (Stack Overflow) neden olabilir.

32 Karakter Dizileri (String) Karakter dizileri, bellekte ardaşık olarak dizilmiş anlamlı karakterler bütünüdür. Programlamada anlamlı olan karakter dizisi uzunlu açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bunun için, farklı diller farklı yaklaşımlar getirmişlerdir; Pascal / Delphi dillerinde karakter dizilerinin uzunluğu ilk karakerde saklanır. isim[] = [19, T, r, a, k, y, a,,u, n, i, v, e, r, s, i, t, e, s, i] C / C++ dillerinde ise karakter dizisi NULL, \0 ile bitmek zorundadır. isim[] = [T, r, a, k, y, a,,u, n, i, v, e, r, s, i, t, e, s, i, \0]

33 Diziler Belleğin ardaşık adreslerinde aynı veri tipindeki değişkenlerin saklanması yoluyla diziler elde edilir. Diziler, birçok veri modeli için uygun bir veri yapısı sunar. Böylelikle liste, yığın, graf, ağaç gibi yapılar diziler üzerinde kolayca uygulanabilir. C dilinde diziler, doğrudan değişken bildirimi sırasında tanımlanır; int boy[20]; float kilo[25]; char *ad[40]; char harf[29]; float yillik_oran[12][31]; int xyz[10][20][30];

34 Diziler Öntanımlı veri tipleri dışında, struct yapıları kullanılarak özel dizilerde kolayca oluşturulabilir; struct tarih { unsigned char gun; unsigned char ay; short int yil; } struct tarih dogum_gunleri[2000];

35 Structure & Union Structure yapısı içerisinde C dilinin ön tanımlı veri tipleri kullanıldığı gibi, bit sayıları özelleştirilerek özel yapılar oluşturulabilir. Bu, özellikle çeşitli dosya formatlarının okunup yazılmasında oldukça kullanışlıdır. Bunun yanında Structure ve Union birlikte kullanılarak değişkenlere bitsel düzeyde erişim de sağlanabilir; Örn; IEEE 754 Sayı Formatının Bitlerini struct ve union ile ayırabiliriz union { } ortak; float f; struct { } bit; unsigned carpan:23; unsigned us:8; unsigned isaret:1;

36 Structure & Union Örneğin 8 bitlik bir sayıyı bitlerine ayırabilir, isteiğimiz bir biti okuyabilir ya da değiştirebiliriz. union { } sayi; unsigned char butun; struct { unsigned b0:1; unsigned b1:1; unsigned b2:1; unsigned b3:1; unsigned b4:1; unsigned b5:1; unsigned b6:1; unsigned b7:1; } bit;

37 Structure & Union Daha güncel uygulamalar için, örneğin personel kaydı tutan bir programda her bir personel kaydı struct olarak tanımlanabilir. struct tarih { unsigned char gun; unsigned char ay; unsigned short yil; }; struct personel { char tc_no[11]; char ad[20]; char soyad[20]; tarih dogum_tar; tarih ise_baslama; int maas_carpan; } ; Sizde okul numaranızı struct ile çözümleyerek birinci öğretim, ikinci öğretim, kayıt yılı, okul kodu, bölüm ve sıra numarası bilgilerini çıkarınız.

38 Operatörler ile Bit Maskeleme Bir abc integer değişkenin 3. biti 1 ise; if(abc & 0x0008) {... } Bir abc integer değişkenin 6. biti 0 ise; if((abc & 0x0040)==0) {... } Bir abc integer sayının 2. bitini 1 yapalım; abc = 0x0004; // (abc = abc 0x0004) Bir abc integer değişkenin 4. bitini 0 yapalım; abc &= ~0x0010; // abc = abc & (~0x0010)

39 Operatörler ile Bit Maskeleme Bir abc integer değişkenin 3,4,5. bitlerini başka bir değişkene alın; baska = (abc & 0x0038) >> 3; Bir abc integer değişkenin 6,7,8. bitlerin yerine 5 sayısını yazalım; abc = (abc & ~(0x01C0)) (5<<5); 16 bit integer bir değişkenin üst 8 biti ile alt 8 bitini yer değiştirin; yeni = (abc & 0x00ff)<<8 (abc & 0xff00)>>8; integer bir sayının 1., 4., 7. bitleri aynı anda 1 olduğunda doğru (true) döndüren ifadeyi yazınız if(abc&0x0092) {... }

40 Operatörler ile Bit Maskeleme Bir sayının bitlerini en sağdaki bit en solda, en soldaki bit en sağda olacak şekilde tersine çeviren programı yazınız unsigned char i, sayi, yeni=0; sayi=??; int bitsay = 8*sizeof(sayi); for(i=0; i<bitsay; i++) { if(sayi&(1<<i)) yeni =1<<(bitsay-i-1); } printf("yeni= %u\n", yeni);

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMI YAZMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Uygun ortam sağlandığında kurulacak devre için eksiksiz olarak yapabileceksiniz. mikrodenetleyici programını ARAŞTIRMA Mikrodenetleyici çeşitlerini aaştırınız.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA

ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA 1 ASSEMBLY, MİKROİŞLEMCİLER VE PİC DERSİ WEB SAYFASI ANA SAYFA Ana sayfamızda assmbly,mikroişlemciler ve pic konuları hakkında bilgi ve örneklere ulaşa bilirsiniz. 2 ASSEMBLY ANA SYFASI Bu sayfada Assembly

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ 1 Mikroişlemci Mimarisi Mikroişlemcinin tanımı Mikroişlemci, işlemci

Detaylı

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 çindekiler Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 Bölüm 2 Tipler, Operatörler ve fadeler 2.1 De i ken simleri... 2-3 2.2 Veri

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA. Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA. Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Dr. Umut Engin AYTEN Dersin İçeriği Temel Kavramlar ve Tanımlar Problem Çözme ve Algoritmalar Sözde Kod ve Akış Diyagramı Uygulamarı(Sıralama, arama,..) Programlama Dillerine

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA

YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YMT216 MİKROİŞLEMCİLER VE PROGRAMLAMA (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ 2012 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ BÖLÜM 2. MİKROİŞLEMCİ

Detaylı

Đçindekiler 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemciler Đle Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar.

Đçindekiler 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemciler Đle Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar. Đçindekiler 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Mikroişlemciler Đle Mikrodenetleyiciler Arasındaki Yapısal Farklılıklar. Mikroişlemcilerde Kullanılan Temel Yardımcı Devreler 2. CCS PIC C Derleyici

Detaylı

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Program Kontrol Komutları Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Bu başlık, altında incelenecek olan komutlar program akışını oluşan bazı koşullara göre değiştirmektedirler Program akışında meydana gelen

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

C Programlama Ders Notları

C Programlama Ders Notları C Programlama Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 21/13.02.2012 13:15:00 İçindekiler İçindekiler... 2 Önsöz... 5 Yaralanılabilecek Diğer Kaynaklar... 5 Program Nedir... 6 Programlama Dili Nedir?...

Detaylı

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Programlama Dilleri Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Contents 1 Giriş 3 1.1 Dersin Amaçları........................................... 3 1.2 Programlama Dilleri ile Doğal Diller................................

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama C++ ve Nesneye Dayalı Programlama Binnur KURT kurt@cs.itu.edu.tr BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 1 PROGRAM 1. Giriş Nesneye dayalı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Mikrodenetleyiciyi ve çevre elemanlarını seçebilecek, dijital işlem için gerekli programı hatasız olarak yazabilecek, programı mikrodenetleyiciye yükleyebilecek

Detaylı