4. Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerindendir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerindendir?"

Transkript

1 A1 1. Bir sağlık çalışanı bebeklerin ağırlığını zayıf, orta ve kilolu olarak sınıflandırmaktadır. Bu bebeklerin kilolarının bu şekilde değerlendirilmesi, aşağıdaki değişken sınıflarından hangisine girmektedir? A. Kesikli değişken B. Sıralı değişken C. Sürekli değişken D. Sabit değişken E. İnterval değişken 2. Bir araştırmacı çalışmasında değişkenlerin normal dağılıma uygun olup olmadığını test etmek istiyor. Aşağıdaki yöntemlerden hangilerini kullanması doğrudur? A. I-III-IV B. II-III-VIII C. III-IV-V D. IV-V-VI E. I-V-VI I-Eğiklik ve basıklık ölçüsünü hesaplamak II- güç analizi III- Uygun grafikleri incelemek IV- Hipotez testleri yapmak V- medyan değerini hesaplamak VI- Dağılım aralığını hesaplamak 3. Bir araştırmacı verilerini değerlendirirken bir değişkenin standart sapma değerini aritmetik ortalamaya bölüp 100 ile çarpmıştır. Bu araştırmacı bu işlemi hangi amaça yönelik yapmıştır? A. Değişkenin yer ölçümünü belirlemeyi amaçlamıştır. B. Değişkenin tipini belirlemeyi amaçlamıştır. C. Değişkenin güç analizini yapmayı amaçlamıştır D. Değişkenin eğiklik ve basıklığını incelemiştir. E. Değişkenin yaygınlığını ve homojenliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. 4. Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerindendir? I-Eğri eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında süreklilik gösterir. II-Eğri altında kalan alan 1 ya da %100 olarak alınır. III-x toplumun (anakütle) ortalamasıdır. IV- Dağılımda ortalama± 1 standart sapma, alanın yüzde sına eşittir V- Dağılımın ortalama± 2 standart sapmalık alanı yüzde 90 eşittir. A. I-II-III B. I-III-IV C. II-III-IV D. I-II-IV E. III-IV-V

2 A2 SORU 5, 6 VE 7 Yİ AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜNÜZ Bir araştırmacı 12 çocuğun kilosunu (kg) ölçmüştür. Bu serinin standart hatası 0.72 dir Bu çocukların kilolarının aritmetik ortalaması kaçtır? A. 8 B. 6 C. 5.5 D. 6.5 E Bu çocukların kilolarının ortancası kaçtır? A. 8 B. 6 C. 5.5 D. 6.5 E Bu çocukların kilolarının 75. persantili kaçtır? A. 8 B. 6 C. 5.5 D. 6.5 E Aşağıdaki değerlerden hangisi evren ortalaması güven sınırlarını belirlemek için gereklidir? I-Aritmetik ortalama II-Medyan III-Tepe değeri IV- Standart hata V- Örneklem büyüklüğü A. I-II-III B. I-III-IV C. I-IV-V D. I-II-V E. III-IV-V 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. α, tip 3 hatadır. B. β, tip 1 hatadır. C. Bir veri setinde en çok tekrarlayan değere kantil denir. D. Bilimsel yayınlarda p nin anlamlılık değeri 0.15 dir. E. 1-β değeri çalışmanın gücünü gösterir 10. Aşağıdakilerden hangisi bilişim toplumunda tüm bireylerin sahip olması beklenen becerilerden birisi değildir? A. Yazıcının ayarlarını yapıp kullanabilmek B. Yazılım kurabilmek ve kaldırabilmek C. Masaüstünün kes, kopyala ve yapıştır özelliklerini kullanabilmek D. Dosyaları arşivlemeyi, sıkıştırmayı ve açmayı bilmek E. İleri düzey görüntü işleme tekniklerini bilmek ve uygulamak

3 A3 11. Aşağıdakilerden hangisi grafik kartlar için geliştirilmiş bir veriyoludur. A. PCI Express B. SATA C. USB D. e-sata E. Fire Wire 12. Aşağıdakilerden hangisi yan bellek ünitesi değildir? A. Harddisk B. Optik Sürücü (CD/DVD) C. Katıhal Disk (SSD) D. RAM Bellek E. Flash Bellek 13. Aşağıdakilerden hangisi monitörlerle ilgili bir kavram değildir? A. Çözünürlük B. Görme Açısı C. Tampon Bellek D. Nokta Aralığı E. Kontrast 14. Anakart üzerinde bulunan ve işlemci, önbellek, sistem veriyolu, çevre birimleri kısacası PC içindeki bütün bileşenler arasındaki veri akışını denetleyen entegre hangisidir. A. İşlemci B. Yongaseti C. RAM D. Harddisk E. SATA 15. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir? A. Araştırma konusunun belirlenmesi B. Danışmanların belirlenmesi C. Örneklem sayısının belirlenmesi D. Hipotezlerin kurulması E. İstatistiksel analizlerin yapılması 16. Bir araştırmacı çalışmasında sonuçlar istediği gibi çıkmayınca veri setinden birkaç değeri değiştirmiştir. Buna göre araştırmacının yaptığı etik ihlal aşağıdakilerden hangisidir? A. Çarpıtma B. Uydurma C. Aşırma D. İntihal E. Gizleme 17. Uluslar arası indeksli dergilerde sağlık alanında yayımlanmış makalelerin yer aldığı veri tabanının adı nedir? A. Ovid B. Google C. Altavista D. PUBMED E. Ebrary

4 A4 18. Aşağıdakilerden hangisi klinik anlamlılık ve istatistiksel anlamlılık hakkında doğru bilgi vermektedir? A. İstatistiksel olarak anlamlı olan, klinik olarak da anlamlıdır. B. İstatistiksel olarak anlamlı olmayan, klinik olarak da anlamlı değildir. C. İstatistiksel anlamlılık ile klinik anlamlılık arasında ilişki yoktur. D. Araştırmalarda önce klinik anlamlılık sonra istatistiksel anlamlılık yorumlanır. E. İstatistiksel olarak anlamlı olan klinik olarak anlamlı olmayabilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi H 0 hipotezi olamaz? A. H 0 : µ 25 B. H 0 : Akciğer kanseri ile sigara arasında ilişki yoktur. C. H 0 :Kadın hastalar ile erkek hastalar ağırlık yönünden farklı değildir. D. H 0 :Yeni ameliyat yönteminin sonuçları ile eski ameliyat yöntemi sonuçları arasında fark yoktur. E. H 0 : Geliştirilen ağrı kesici hastaların ağrı şiddetini değiştirmez. 20. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel testlerde güven düzeyini göstermektedir? A. α B. β C. 1- β D. 1- α E. α- β 21. Araştırmamızda nadir görülen bir hastalık 8 hastada sunulmuştur ifadesine göre çalışmanın türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Olgu sunumu (raporu) B. Olgu serisi C. Kohort Çalışma D. Meta Analiz E. Klinik deney 22. İleriye yönelik çalışmalarda kullanılması gereken oran hangisidir? A. Relatif risk B. Odds Oranı C. Prevelans D. İnsidans E. Morbidite 23. Hedef kitlemiz olan ve eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi nde öğrenim gören öğrencilerin tamamının beden kitle indeksi ortalaması 24 tür ifadesinde hangi kavramdan bahsedilmemektedir? A. Anakütle B. Değişken C. Tamsayım D. İstatistik E. Parametre 24. Kendi içinde homojen, aralarında heterojen birimler olacak şekilde oluşturulan örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sistematik B. Küme C. Basit rasgele D. Kartopu E. Tabakalı

5 A5 25. Aşağıdaki moleküllerden hangilerinin sıvı haldeki molekülleri arasında hidrojen bağları yoktur? I. CH 3 NH 2 II. CH 3 -O-CH 3 III. HF A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III 26. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde van der waals etkileşimi en düşüktür? A. CH 4. B. C 4 H 10 C. C 3 H 8 D. C 2 H 6 E. C 5 H Aşağıdaki formüllerden hangisi / hangileri Br ile katılma reaksiyonu vermez? FORMUL I. II. C=C III. -C C- A. II ve III B. Yalnız II C. I ve II D. I ve III E. Yalnız I 28. NH + 4CNO - + ısı ? Reaksiyonunun sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur? A. Formaldehit B. Dietil eter C. 2-metil-1,3-bütadien D. Diamin keton E. Etanol 29. Aşağıdaki beş molekül için verilen elektron nokta şemalarından hangisi doğru olamaz? ( 1 H, 7 N, 8 O) a) H.. H.... b) N.. N..... c) N. H H.H.. H d) O Ḣ H..... e) Ḃ H H

6 A6 30. Lokal anestezide kullanılan prokain (procaine) molekülünde kaç tane sp 3 hibritleşmesi yapmış karbon atomu ve kaç tane sp 2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu vardır? A. 6 tane sp 3, 6 tane sp 2 B. 5 tane sp 3, 8 tane sp 2 C. 6 tane sp 3, 7 tane sp 2 D. 4 tane sp 3, 5 tane sp 2 E. 5 tane sp 3, 4 tane sp Su molekülünün protonla tepkimesi sonucu oluşan hidronyum (H 3 O + ) iyonunda; (+) yük tüm hidronyum iyonu tarafından taşınmasına karşın formal anlamda yükü hangi atom veya atomlar taşır? A. Hidrojen-Hidrojen B. Hidrojen ve Oksijen C. Yalnız hidrojen D. Yalnız oksijen E. Hidrojen-Hidrojen-Hidrojen 32. Kalp ATP nin kimyasal bağ enerjisini mekanik işe dönüştürmede uzmandır. Her bir kalp atışı kalpteki ATP nin yaklaşık %2 sini kullanır. Kalbin ATP yi rejenere etme becerisi bulunmasaydı; sahip olduğu ATP nin tamamı 1 dakikadan daha kısa bir sürede hidroliz olacaktı. ATP deki bu yüksek enerjili fosfat grupları arasındaki bağlara ne ad verilir? A. Fosfoanhidrid bağları B. Peptit bağları C. İyonik bağlar D. Hidrojen bağları E. 1,3-bifosfogliserat bağları 33. ATP de en yüksek enerjili fosfat bağı aşağıdaki gruplardan hangisinin arasına yerleşiktir? A. Adenozin ve fosfat B. Riboz ve fosfat C. Riboz ve adenin D. Riboz halkasındaki iki hidroksil grubu E. İki fosfat grubu

7 A7 34. Canlı hücredeki reaksiyonların çoğu, beş genel kategoriden birine uyar. Aşağıdaki tepkime hangi kategoriye uygundur? A. Fonksiyonel grup transferi B. Bir molekül su çıkışıyla iki molekülün kondensasyonu reaksiyonları C. Bir veya daha fazla karbon atomu çevresindeki bağ yapısının yeniden düzenlenmesi D. C C bağlarını oluşturan veya yıkan reaksiyonlar E. Oksidasyon-redüksiyon 35. Ateş düşürücü, ağrı dindirici ve romatizmanın tedavisinde kullanılan asetilsalisilik asidin (aspirin) molekül yapısında kaç tane sp3 hibritleşmesi yapmış karbon vardır? H C H C O C C CH 3 O H C C H C C OH O A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E Karbon ile azotun elektron dağılımları birbirine çok benzer. Aralarındaki tek fark, azotun bir sp 3 orbitali ortaklanmamış bir elektron çifti içerir. Amonyak ve amin gibi bileşiklerin azotlarındaki bu ortaklanmamış elektron çifti bu yapılara nasıl bir özellik kazandırır? A. Amin tuzu B. Asit anhidrit C. Baz D. Asit ve Baz E. Asit

8 A8 37. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi /hangileri, yanlarında yanlış olarak formüllendirilmişlerdir? FORMUL ADI CH3 I. Metilsiklopentan II. CH3 CH3 1,5-dimetilsiklopentan III. CH3 CH2CH3 1-etil-2-metilsiklopentan A. I ve III B. I ve II C. Yalnız I D. Yalnız II E. II ve III 38. Aşağıdaki (I, II, III, IV)-tanımlamalarında fiziksel bilgilerden hangisi/hangileri doğru ifade edilmiştir? I. Elektrikle ilgili direncin sembolü R, SI-birim sisteminde türetilmiş adı Ohm dur. II. Elektrikle ilgili iletkenliğin sembolü G/g, SI-birim sisteminde türetilmiş adı mho III. Elektrikle ilgili direncin sembolü G/g, SI-birim sisteminde türetilmiş adı Siemens dir IV. Elektrikle ilgili iletkenliğin sembolü G/g, SI-birim sisteminde türetilmiş adı Siemens dir. A. yalnız I. B. yalnız II. C. yalnız III. D. II. ve III. E. I, ve IV.

9 A9 39. Aşağıdaki tablodaki satırın hangisi/hangileri uluslararası tanımlamalara göre tam doğru bilgi vermektedir? Faktörler Ön takı Ad ve okunuş I- 0,001 (10-3 ) kilo k II- 0, (10-6 ) mikro µ III- 0, (10-9 ) nano n IV- 0, (10-12 ) Tera T A. yalnız I. B. II. ve III. C. yalnız III. D. yalnız IV. E. I, ve IV. Ön takının sembolü 40. Aşağıdaki tablodaki operatörlerden hangisi/hangileri doğru adlandırılmamıştır? A. II.ve IV. B. I. ve IV. C. yalnız II. D. yalnız IV. E. yalnız III Operatörün sembolü Operatörün adı I- Σ Toplam operatörü II- d Değişim operatörü III- Entegral operatörü IV- Diferansiyel operatörü Aşağıdaki 41 den 45 e kadar olan sorularda boş bırakılan yerleri hemen takip eden şıklardan doğru seçeneklerle eşleştirerek tamamlayınız. 41. Fizikte düzlemsel açı... belirlenir 42. Fizikte katı açı... belirlenir 43. Bir cismin yeri. İle belirlenir. 44. Bir sisteme etki eden tüm kuvvetlerin momentleri yön dikkate alınarak toplamı sıfır ise buna.. dengesi denir. 45. Bir sisteme etki eden tüm kuvvetlerin yön dikkate alınarak toplamı sıfır ise buna... dengesi denir. A. gördüğü yay cinsinden B. seçilen bir eksen sistemine göre bir yer vektörü C. kapsadığı küre kesmesinin alanı yardımıyla D. öteleme E. dönme

10 A Bir biceps kası için basit kaldıraç modeli şekildeki gibi çizilir ise, aşağıdaki kavramlardan hangisi/hangileri yanlıştır? I. T p kemiğe esneklik kazandırır. II. Şekilden T d = T.sinφ dir. III. T d kemiğe öteleme hareketi yaptırır. Z d T y T d φ T p x A. yalnız I. B. yalnız II. C. yalnız III. D. I.ve II. E. II. ve III. Z L F yük 47. Aşağıdaki şekillerden hangisi/hangileri şekil kapsamında merkezcil elektrik alana örnek olabilir? A yalnız I. B yalnız II. C yalnız III. D I. ve II. E I. ve III. I II III 48. Anatomi mekaniğine basit kaldıraç modelini uyguladığınızı kabul ediniz. Bu şartlarda aşağıdaki kavramlardan hangisi/hangileri yanlıştır? I. Kas gerilme kuvveti doğrultusu ile kasın harekete zorladığı kemik doğrultusu arasında bir açı meydana gelir. İşte bu iki doğrultu arasındaki açıya, hekimler kas bağlanma açısı, φ (insertion açısı), adını vermektedirler. II. Kemiğe paralel bileşen kemiği destek noktasına doğru sıkıştırıp-uzaklaştırarak, kemiğe esneklik kazandırır ve kemiğin kırılmasını önler. III. Kemiğe paralel bileşenin dönme etkinliği maksimaldir. A. yalnız I. B. yalnız II. C. yalnız III. D. I.ve II. E. II. ve III. 49. Aşağıdaki değerlerden yanlış olanı/olanları işaretleyiniz. I. h 4,14x10-15 evs. II. 1cal. 4,20J. III. 1J 4,20cal. A. I. ve II. B. yalnız II. C. I., II. ve III. D. yalnız III. E. II. ve III.

11 50. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı/olanları işaretleyiniz. I. Elektromanyetik spektrumun görünür bölgesine genel olarak ışık adı verilir. II. İnsanın gözünün önemli bir rol oynadığı görünür bölge ışınlarını inceleyen bilim dalına foton denir. III. Bir tek elektromanyetik taneciğe Fotometri denir. A. I. ve II. B. yalnız I. C. I., II. ve III. D. yalnız II. E. II.ve III. A11

12 CEVAP ANAHTARI A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU 1 B B E E 2 A A B A 3 E E A D 4 D D A C 5 E D C B 6 D C B E 7 E D E B 8 C A D A 9 E E C A 10 E A B C 11 A A C B 12 D C D E 13 C D E D 14 B E B C 15 B B A B 16 A A E C 17 D A D D 18 E C E E 19 A B D B 20 D E E A 21 B D C E 22 A C E D 23 D B E D 24 E C A C 25 B D D D 26 A E C A 27 E B B E 28 D A B A 29 D E A A 30 C D D C 31 D E E D 32 A D A B 33 E E D A 34 A C B E 35 A E A D 36 C E D E 37 D A E D 38 E D B E 39 B C A C 40 A B E E 41 A B D B 42 C A D A 43 B D C D 44 E E D E 45 D A A A 46 C D E D 47 B B A B 48 C A A A 49 D D C D 50 E E D E A12

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ UFUK DURMUŞ EDİRNE 2009 II ÖNSÖZ Bu çalışma esnasındaki

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı

İSTATİSTİK. İstatistik Nedir? İstatistiksel Araştırmanın Amacı İSTATİSTİK İstatistik, belirli amaçlar için veri toplama, toplanan verileri tasnif etme, çözümleme ve yorumlama bilimidir Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN İstatistik Nedir? Latince de durum anlamına gelen status

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI

MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mehmet GAVGALI Prof. Dr. Akgün ALSARAN Yrd. Doç. Dr. Burak DİKİCİ Vizyon Makine sanayi donatımında, gemi, uçak yapımında, konstrüksiyon

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder?

1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder? A 1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder? A) Rezidüel volüm B) Fonksiyonel rezidüel kapasite C) Ekspiratuar Rezerv Volüm

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları

Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi ve Etki Büyüklüğü Tartışmalarının Psikoloji Araştırmalarına Yansımaları İdil Işık* Psikoloji araştırmalarında nicel verinin analizi için kullanılan istatistiksel testlerin

Detaylı

RADYOİZOTOPLARIN ÜRETİMİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI

RADYOİZOTOPLARIN ÜRETİMİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RADYOİZOTOPLARIN ÜRETİMİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI Hazırlayan: Ebru SEYREK 030557034 Tez Danışmanı: Dr. Mustafa KARADAĞ Ankara

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı