TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?"

Transkript

1 Hedef, kesintisiz enerji ÇESOB un ziyaretinde konuþan YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, Çorum'a 350 milyon TL yatýrým gerçekleþtirdiklerini belirterek, Hedefimiz kesintisiz enerji. dedi. * HABERÝ 6 DA Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Afetler Çorum tarýmýný vurdu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, 2014 yýlýnda Çorum da yaþanan doðal afetler neticesinde ekili tarým arazilerinde yüzde 30, dikili tarým arazilerinde ise yüzde 80 verim kaybý yaþandýðýný açýkladý. * HABERÝ 10 DA Ermiþ, Ýl Genel Meclisi üyelerini doðal afetlerin tarýma etkileri hususunda bilgilendirdi. Jandarma ya Çorumlu Paþa 6 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Çorumlu Orgeneral Abdullah Atay, Yüksek Askeri Þura (YAÞ) toplantýsýnda alýnan kararla Jandarma Genel Komutanlýðý görevine atandý. Ege Ordu Komutanlýðý görevini yürüten Abdullah Atay, iç güvenlikten sorumlu Jandarma Genel Komutanlýðý nýn baþýna getirildi. * HABERÝ 11 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Org. Abdullah Atay ÝSKENDER LAHMACUN (Ç.HAK:2326) Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor? HABER YORUM Mustafa Demirer Çorum Belediyesi tarafýndan Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) iþbirliði ile gerçekleþtirilen Devane Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. Etabý nda 440 konut sahibi anahtarlarýný teslim alamadý. Sözleþme yapmak üzere ilgili banka þubesine ödeme yapmaya giden konut sahipleri, yüzde 30 luk fiyat farký ile karþýlaþtý. Çankaya milletiyle buluþacak AK Parti Çorum Gençlik Kollarý'nýn davetlisi olarak Çorum'a gelen AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Çankaya nýn milletiyle buluþacaðýný söyledi. * HABERÝ 7 DE Toplantýya AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile seçim iþleri üyeleri Milli iradenin bayramý olacak AK Parti Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Baþer, 10 Aðustos seçimlerinin milli iradenin bayramý olacaðýný söyledi. * HABERÝ 7 DE Yargýyý vesayet altýna aldýlar Zafer Çubukçu Çorum da asayiþ olaylarý * Kardeþlerin acý sonu * Otomobil tarlaya uçtu, 1 ölü, 4 yaralý * Minibüs takla attý, 12 yaralý * Rize de çaldýlar, Çorum da yakalandýlar * Motosiklet sürücüsü yaralandý * Panikleyince kaza yaptý * Ýþ makinesi otomobile çarptý * Haberleri Sahife 5 de Külcü kredi yetkisi isteyecek Belediye Meclisi 8 Aðustos 2014 Cuma günü saat de Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Külcü, Meclis ten kredi yetkisi isteyecek. Muzaffer Külcü * HABERÝ 3 DE Hayvancýlýk Kooperatifleri Bölge Üst Birliði Çorum'a kazandýrýldý * SAYFA 4 DE AK Partili gençler, Genel Baþkanlarýný aðýrladý (Ç.HAK:514) n MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye'de yaþanan son hukuki geliþmeleri deðerlendirdi. Öztekin, yargýnýn vesayet altýna alýndýðýný savundu. * HABERÝ 2 DE Mecitözü DoðlaÇayköy ve Kargý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Özer, Hayvancýlýk KooperatifleHüseyin Özer ri Samsun Bölge Üst Birliði Baþkaný oldu. * HABERÝ 6 DA Devlet Bahçeli Çorum da MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye de yaþanan hukuki geliþmeleri deðerlendir- Merkezde 674 sandýkta 193 bin seçmen oy verecek * HABERÝ 11 DE MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Çorum da bir dizi ziyaret gerçekleþtirecek. * HABERÝ 2 DE Devlet Bahçeli

2 2 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Yargýyý vesayet altýna aldýlar MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye7de yaþanan hukuki geliþmeleri deðerlendirdi. Devlet Bahçeli'nin programý deðiþmedi Devlet Bahçeli Çorum da Enise Aðbal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Çorum da bir dizi ziyaret gerçekleþtirecek. Bugün saat de Sungurlu Saðlýk yatýrýmlarýmýz Yozgat ý kýskandýrdý MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve MHP Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, 2007 yýlýnda yapýlan genel seçimlerde Kayserili olan Sayýn Abdullah Gül e hemþehrimiz diye her türlü desteði verenlerin, Yozgat ýn yetiþtirdiði çok deðerli bir devlet adamýnýn adaylýðý söz konusu olunca, býrakýn desteði, köstek olmaya çalýþanlarýn akýl tutulmasý yaþadýðýný söyledi. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sadir Durmaz, 12. Cumhurbaþkaný Adaylarýndan Yozgatlý Ekmeleddin Ýhsanoðlu na destek çalýþmalarý için Yozgat a geldi. Seçim süresince ilçe, belde ve köylerde destek çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirten Durmaz, Yozgat ilimiz 2002 den itibaren, Milletvekili Genel Seçimleri, Mahalli Ýdareler Seçimleri ve yapýlan Referandumlarda büyük oranlarda AK Partiye destek vermiþ, siyasi iktidardan hak ettiði yatýrýmlarý alabilmek için büyük bir sabýrla beklemiþ ve hala beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Yozgatlýdýr, eski Baþbakan Yardýmcýsý þimdiki Adalet Bakaný Yozgatlýdýr, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yozgatlýdýr. Yozgat ta 4 milletvekilinden 3 ü AK Partiye mensuptur. Bütün bunlara raðmen Yozgat maalesef her alanda geri gitmektedir. Yozgat halký hak ettiði yatýrýmlarý alamamaktadýr. Yozgatlý hemþehrilerimiz sýkýntýlý, Yozgatlý insanýmýz her geçen gün artan geçim sýkýntýsýyla periþan haldedir. 12 Yýllýk AK Pardi iktidarýnda, Aday Erdoðan ýn 2002 yýlýnda Yozgat meydanýnda ifade ettiði Bozok yaylasýnýn yiðit evlatlarý artýk iþ bulmak için baþka illere gitmeyecek sözünün üzerinden 12 yýl geçmiþtir. Bu süre zarfýnda nüfusumuz yaklaþýk 250 bin azalmýþtýr. Yozgat ta milletvekili sayýsý 6 dan 4 e düþmüþ, Yozgat hem dinamik ve üretken nüfusunu hem de temsil gücünü kaybetmiþtir. Sayýn Erdoðan Yozgat ta göçü durduracak kan kaybýný önleyecek hiç bir tedbir geliþtirememiþtir. Yozgat alýnan kamu yatýrýmlarý sýralamasýnda son on il içerisinde yer alýyorken Yozgat a özgü bir teþvik uygulamasý yada pozitif ayrýmcýlýk yapýlmamýþ, kendinden daha küçük illerden bile daha az kaynak aktarýlmýþtýr. Yozgat ý bir dünya kenti ve bir marka þehir yapma sözü verenlerin sayesinde; Yozgat,yaþanabilir iller sýralamasýnda sondan 9. Sýrada ve Türkiye de en kýsa ömürlü inþalarýn yaþadýðý þehir konumundan kurtulamamýþtýr. Ayný ölçekteki iller ikincisini kurarken organize sanayi bölgesi adeta terk edilmiþ vaziyette ve her yýl ortalama 500 iþ yerinin kapýsýna kilit vurulmaktadýr. 12 yýlda bir þehir hastanesi hizmete sunulamamýþ, her gün Yozgat tan ortalama 12 ambulans Niðde ye, Sivas a, Samsun a, Çorum a, Kayseri ye ve Ankara ya hasta nakletmekte ve bu hastalarýn bazýlarý Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret edecek olan Bahçeli ardýndan Uðurludað ve Laçin ilçelerini de ziyaret edecek. Bahçeli ayný gün da Ýkbal Kavþaðýnda karþýlanacak ve Ankara ya hareket edecek. Sadir Durmaz Erol Taþkan MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye'de yaþanan son hukuki geliþmeleri deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda MHP'li Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'un istifasýna dair sorulara cevap verdi. Bizden önce basýna yansýmasý etik deðil Partisinin Uðurludað Belediye Baþkaný'nýn istifasýna iliþkin henüz kendilerine ulaþan resmi bir dilekçe olmadýðýný belirten Öztekin, söz konusu istifayý basýn aracýlýðý ile öðrendiklerini ve bu istifa tarzýný etik bulmadýklarýný söyledi. Öztekin, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin Çorum ziyaretinde herhangi bir deðiþikliðin olup olmadýðý sorusu üzerine, "Herhangi bir deðiþiklik yok. Uðurludað'da MHPilçe teþkilatýný ve ilçe halkýný ziyaret edecek." diye konuþtu. MHP'nin çalýþmadýðý sözleri doðru deðil Ýl Baþkan Yardýmcýsý Öztekin, Cumhurbaþkaný Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Çorum'daki seçim çalýþmalarýnda MHP tarafýndan yalnýz býrakýldýðý yönünde algý bulunduðu sorusuna cevap verdi. Öztekin, "Bu deðerlendirme doðru deðil, aktif bir þekilde Ýhsanoðlu'nu destekliyoruz. Bu çatýnýn kurgusunda genel baþkanýmýz varken, bizim meydaný boþ býrakmamýz söz konusu olamaz." dedi. Ýhsanoðlu sürç-ü lisan etti Öztekin, MHP'nin desteklediði Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun Ýstiklal Marþý ile ilgili gafýný ise sürç-ü lisan olarak deðerlendirdi. Devlet Bahçeli da yollarda hayatýný kaybetmeye devam etmektedir. Reel olarak 12 yýl önceki ürün bedeline ulaþamamýþ haciz ve hapis kýskacýnda kývranan, dünyanýn en pahalý mazotunu, tohumunu, gübresini kullanmak zorunda kaldýklarý için üretimden vazgeçen çiftçimiz, çocuklarýný evlendirememekte, çiftini çubuðunu satarak üretimden vazgeçmektedir. Vergisini ödeyemeyen, primini yatýramayan dükkanýný çoðu zaman siftahsýz kapatan esnafýmýz periþan haldedir dedi. Bu zamana kadar muhatap kalýnan sorun ve çýkmazlarla, Yozgat ý göçe, yoksulluða ve iþsizliðe mahkum edenlere dur demek için, önemli bir demokratik imkan Yozgatlýlarýn önüne geldiðini vurgulayan Durmaz, Yozgat ýn önüne çýkan bu tarihi fýrsatý heba etmemek gerekmektedir.10 Aðustos 2014 tarihinde Türk milleti 12 inci Cumhurbaþkanýný seçecektir. Türk Milleti nin Cumhurbaþkaný adayý, Yozgat ýn deðerli evladý, büyük devlet adamý Sayýn Prof.Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðludur yýlýnda yapýlan genel seçimlerde Kayserili olan Sayýn Abdullah Gül e hemþerimiz diye her türlü desteði verenlerin, Yozgat ýn yetiþtirdiði çok deðerli bir devlet adamýnýn adaylýðý söz konusu olunca, býrakýn desteði, köstek olmaya çalýþmasý, akýl tutulmasýndan baþka bir þey deðildir. Sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ü 2007 seçimlerinde Yozgat ýn 6. Milletvekili olacak, bir kez olsun Kayserili gibi düþünelim diyerek ilçe mitinglerinde konuþturanlar, Yozgat ýn tarihinde ilk defa yaþayacaðý bu onur ve þereften Yozgatlýyý mahrum etmek için yoðun bir gayretin içerisine girmiþlerdir Türkiye Cumhuriyetine Cumhurbaþkaný olacak þahýs, Türkiye'nin bütünlüðü ve Türk devletinin milli ve üniter yapýsýný temsil ve taþýma konusunda milletimizde tereddüt býrakmayacak bir fikri maziye sahip olmalýdýr. Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini özümsemiþ, geçmiþinde Cumhuriyetin temel deðerlerine samimiyet ve sadakati hakkýnda kuþku býrakmayacak bir milli duruþa, Türk milletinin birlik ve beraberliðini, millet olma hasletlerini ve yüksek kültürünü benimseme konusunda mutlak güvenilecek bir þahsiyet olmalýdýr. Ýlkeli, berrak ve açýk bir düþünce yapýsýna, dürüst, þaibesiz ve manevî deðerlere saygýlý hüviyeti ile tebarüz etmiþ, demokrasinin ilkeleri konusunda tam duyarlýk ve kararlýlýða sahip birisi olmalýdýr. Büyük Türk Milleti, Cumhuru temsil edecek, Cumhuriyet in anlam ve birikimlerine sadakatle baðlý kalacak, milli kimliðe saygý duyup benimseyecek, hakkýnda hiçbir þaibe olmayan tertemiz bir isme Cumhurbaþkaný olma þerefini verecektir diye konuþtu.(ýha) MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin Erol Taþkan MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Özgür Öztekin, Türkiye'de yaþanan son hukuki geliþmeleri deðerlendirdi. Parti binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Öztekin, 17 ve 25 Aralýk yolsuzluk operasyonlarýndan sonra bir kýsým torba yasalarýn içine yerleþtirilerek bir kýsmý iptal edilen bir kýsmý da Anayasa Mahkemesi'nin önünde iptal edilmeyi bekleyen yasalara deðinerek, internet yasasý, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nda meydana getirilen deðiþiklik, Ýdari Yargýlama Usulü Kanununun 28. Maddesinde meydana getirilen deðiþiklik, Bilgi ve teknolojileri Ýletiþim Kurumuna Elektronik Haberleþme Sektörü ile Kiþisel Verilerin Ýþlenmesi ve Gizliliðin Korunmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslarý belirleme yetkisi veren Kanun, MÝTYasasý, Sulh Ceza Mahkemelerinin Kaldýrýlarak Sulh Hakimliðinin kurulmasý, ve avukatlarýn soruþturma dosyalarýnýn içeriðini incelemesini ve belgelerin örneðini içeren düzenlemenin kýsýtlanmasýnýn öngören ve Meclis Adalet Komisyonu'nca kabul edilen 'Kanun Teklifi' hakkýnda konjonktürel deðerlendirme yapmak istediðini ifade etti. Öztekin, konuþmasýnda þöyle dedi; "Öncelikle her biri temel yasa niteliði arz eden ve insan hak ve özgürlüklerini direk ilgilendiren bu konularýn kamu oyunda tartýþýlmadan, sivil toplum örgütleri ve Siyasi Partiler ile görüþülmeden hukuk uygulayýcýlarý ve akademisyenlerin görüþü alýnmadan baðýmsýz bir yasa ile deðil "Torba Yasalarla" alelacele çýkarýlmasý insanlarý tedirgin etmekte ve hukuka olan güveni azaltmaktadýr. Ýnternet yasasý ile idareye yargý kararýna ihtiyaç duymadan doðrudan veya istek üzerine eriþimi engelleme yetkisi verilmekte ve internet kullanýcýlarýnýn bütün trafik bilgilerinin istendiði anda idareye yani TÝB' e teslim edilmesi saðlanmaktadýr. Yani Yargý kararý olmadan yargý kararý olmadan internet kullanan herkesin hangi siteleri ve sayfalarý ziyaret ettiði, bu sayfalarda ne kadar kaldýðý, kimlerle temas halinde olduðu tespit edilebilecek. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerine göre, ülkede internete eriþim imkâný bulunan hanelerin oraný yüzde Yani her iki evden birinde internete eriþim var. Yine TÜÝK saptamalarý, yaþ arasýndaki nüfusun yüzde 49'unun internet kullandýðýný, her dört kullanýcýdan üçünün de internette "haber, gazete veya dergi" okuduðunu gösteriyor. Buradan hareketle aralýk yolsuzluk operasyonlarý sonrasý bu düzenleme ile insanlarýn internet ortamýnda haber alma özgürlükleri kýsýtlanýrken, internet kullanýcýlarý da tedirgin edilmiþ oluyor. TBMM'den geçen ve Cumhurbaþkaný Gül'ün de onaylamasý ile yürürlüðe giren yasa ile HSYK' nýn 22 üye dýþýndaki tüm çalýþanlarýnýn görevleri sonlandýrýlmýþ ve Adalet Bakaný' na da görevi sonlanan bürokratlarýn atamasýna iliþkin geniþ yetkiler tanýnmýþtý. Ayrýca HSYK üyelerine soruþturmayý Adalet Bakaný baþlatacak, cezaya HSYK Genel Kurulu karar verecekti. Hakim ve savcýlara 'inceleme ve soruþturmaya yer yok' kararlarýna da bakanýn 'olur' vermesi uygun görülmüþtü. Yasal düzenlemeye göre iþlem yapýlmamasý konusunda da son sözü bakan söyleyecek, Bakan'ýn bu kararlarýna ise yargý yolu açýk olacaktý. Anayasa Mahkemesi kanunun Adalet Bakanýna verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerinin büyük çoðunluðunu iptal etti. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarý geriye yürümediði için Anayasa' ya aykýrý oluþturulan kurulun mevcut yapýsý ile ciddi oranda hakim savcý atamasý gerçekleþtirildi. HSYK 1. Daire Baþkaný Ýbrahim Okur, CNN Türk'te yayýnlanan Eðrisi Doðrusu programýnda bu konuya iliþkin olarak Kýþ ortasýnda bir tayin yaptýk, talepleri olmadan. Kendi ilkelerimizi çiðnedik. Bu arkadaþlar, baþsavcý vekiliydi. Biz onlarý savcý olarak atadýk. Türkiye'de baþka savcý kalmadý da bu arkadaþlarý mý? Bu arkadaþlarýn bu þekilde atanmýþ olmalarý, bu arkadaþlarýn bir yapýya dahil olduklarýný da göstermez. Altýný çizmek istiyorum. Þu anda bir soruþturma da yok. Bu haksýzlýðýn yapýlmamasý gerekir bu hakim, savcýlara." demektedir sayýlý yasanýn 28. Maddesinde yapýlan deðiþiklikle; "görevden alýnan, atanan, görevine son verilen, naklen veya vekaleten atanan veya görev yeri deðiþtirilen devlet memuru açmýþ olduðu iptal davasýný kazansa bile "eðer döneceði kadro boþ deðilse eski görevine dönemeyecektir. Ýdari yargý ilkelerini ters yüz eden ve idari yargýyý akamete uðratan bu düzenleme Anayasa Mahkemesinde iptal edilmeyi beklemektedir. Anayasa Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumuna (BTK) elektronik haberleþme sektörüyle ilgili kiþisel verilerin iþlenmesi ve gizliliðinin korunmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirleme yetkisi veren kanun hükmünü iptal etti. Yeni Mit Yasasý ile; Buna göre MÝT; kamu kurum, kuruluþlar ve kamu kurumu niteliðindeki mesleki kuruluþlar ile birlikte Bankacýlýk Kanunu kapsamýndaki kurum ve kuruluþlarda dahil olmak üzere tüm kurumlarda istediði bilgi, belge ve kayýtlarý alabilir. Bu kurumlarýn alt yapýlarýndan yararlanabileceði gibi bu alt yapýlar ile irtibat kurabilecek aðlar oluþturabilir. Bunun anlamý; MÝT'in bu ülkede yaþayan herkesin tüm bilgilerine sorgusuz sualsiz ulaþabilmesi demektir. Kiþisel bilgilerin bu kadar keyfi alýnabiliyor olmasý tehlikelidir. Ayrýca MÝT' e adli soruþturma ve kovuþturmalarda, ifade tutanaklarýný dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alma yetkisi veriliyor. Bu yetki Ceza Muhakemesi Kanunu soruþturmanýn gizliliðini düzenleyen 157. Maddesine aykýrýdýr. Asýl tehlikeli olan ve topluma dinlenme paranoyasýný yaþatacak olan 3. maddenin g fýkrasýndaki düzenlemedir. Bu fýkrada MÝT'e; "telekomünikasyon kanallarýndan geçen dýþ istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararasý suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilir" yetkisidir. Her ne kadar amaç dýþ istihbarat olarak belirtilse de dinlemenin genelliði düzenlemesi kabul edilemez. Anayasanýn 22. Maddesi "Haberleþme Hürriyetini" düzenliyor. Bu maddeye göre iletiþimin tespiti için muhakkak mahkeme kararý gerekiyor. Bu dinlemenin istihbari bilgi edinme amaçlý olmasý ya da adli soruþturma kapsamýnda yapýlan dinleme olmasý açýsýndan herhangi bir farký yok. Fakat yasada yapýlan bu deðiþiklik, MÝT'e mahkeme kararý olmadan dinleme yetkisi veriyor. Bu, çok büyük tehlike arz ediyor. MÝT, bu yetkiye dayanarak istediði kiþiyi, kurumu istediði zaman, istediði kadar dinleyebilir. Bu sýnýrsýz dinleme yetkisi anayasanýn 22. Maddesine açýkça aykýrýdýr. Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldýrýlarak Sulh Hakimliklerinin kurulmasýna iliþkin olarak ise; yasal düzenlemenin teknik anlamda deðerlendirilmesine hiç girmeden ve sonraya býrakarak; sadece Ýstanbul' da bu görevlere atanan hakimlerin bir kýsmýnýn daha önce vermiþ olduklarý kararlarý ifade etmeyi siyasi iktidarýn gerçek niyetini ortaya koymasý açýsýndan yeterli buluyorum; Ýstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi olarak atanan Ýslam Çiçek, 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonu kapsamýnda tutuklanan eski Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'in oðlu Barýþ Güler, Rýza Sarraf, eski bakan Zafer Çaðlayan'ýn oðlu Salih Kaan Çaðlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner için tahliye kararý vermiþti. Ýstanbul 4. Sulh Ceza Hakimi olarak atanan Recep Uyanýk, 14. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi olarak görev yaptýðý 10 Þubat 2014 tarihinde, 17 Aralýk soruþturmasý sürecinde Halkbank eski Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'ýn malvarlýðý üzerindeki tedbiri kaldýrmýþtý. Ýstanbul 2. Sulh Ceza Hakimi olarak atanan Hulusi Pur ise, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn aralarýnda bulunduðu 6 kiþinin tahliyesine karar veren hakimdi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in sorularýný cevaplayan HSYK 1. Daire Baþkaný Ýbrahim Okur "Sadece Hulusi Pur'un 17 Aralýk soruþturmasýnda tutuklanan 6 kiþinin tahliyesi kararýný verdiðini biliyorduk. Ayný soruþturmada 3 hâkimin, sanýklar lehine karar verdiðini bilsek farklý bir tablo olabilirdi. Bu, hâkimlerin taraflý olduklarý, olacaklarý anlamýna gelmez ama yine de yanlýþ oldu." demektedir. Bütün bu yukarýda ifade etmiþ olduðum hususlar bir bütün olarak ele alýndýðýnda ve konjonktürel olarak deðerlendirildiðinde; yasama yürütme ve yargý erklerinin ayrýlýðýnýn ve baðýmsýzlýðýnýn yürütme lehine ortadan kaldýrýlmaya çalýþýldýðý, yargý denetiminin bir ayak baðý olarak görülüp veya minimize edildiði, insanlarýn tarafsýz bilgi alma haklarýnýn mevzuat bazýnda getirilen sýnýrlandýrmalarla engellenmeye çalýþýldýðý ve özel hayatlarýna her hangi bir yargý kararý olmadan girilmesine olanak saðlandýðý görülecektir." MHP'nin desteklediði Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu hakkýnda da yorumda bulunan Öztekin, "Miting meydanlarýnýn siyasi illüzyon sanatlarýnýn nirvanasýna çýkýlarak kitlelerin efsunlanmaya çalýþýldýðý bu günlerde, bütün bu çabalar ve gayretler öyle ümit ediyorum milletin vicdanýna ve saðduyusuna çarparak parçalanacak ve daðýlacaktýr. Türk Devletinin DNA' sý ile oynandýðý ve genetiðinin bozulmaya çalýþýldýðý bugünlerde Cumhurbaþkanlýðý seçimi arifesinde bulunmamýz nedeni ile ben de þahsým ve partim adýna; hukuk için, birlik ve beraberlik için, sevgi ve kardeþlik için, kin ve nefret söylemleri ile bezenmiþ ötekileþtirme hamlelerine son vermek için ve erdemli ve alçakgönüllü bir kalite ve donaným için Ekmelettin Ýhsanoðlu demek istiyorum. " dedi.

3 Baþkan kredi yetkisi isteyecek ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Gülesin Aðbal Demirer Belediye Meclisi 8 Aðustos 2014 Cuma günü saat de Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündemi þöyle; Meslek Lisesi Kampusu Ek Tesisleri Yapým iþi için Kredi kullanýlmasýnda Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Kent Park Yapým iþi için kredi kullanýlmasýnda Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Belediye Meclisi nin2 Haziran tarihli kararlarýna yapýlan itirazlar. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Sözleþmeli personel alýmý. Obruk ta su miktarý düþtü Obruk Barajý, Çorum'da, Kýzýlýrmak Nehri üzerinde, sulama, içme suyu ve enerji üretmek amacýyla yýllarý arasýnda inþa edildi. 660 milyon metreküpten fazla su depolanan Obruk Barajý'nda su miktarý bu yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle büyük oranda düþtü. Kent genelinde Obruk Barajý dýþýnda diðer barajlarda da su seviyesinde büyük azalma yaþanýyor. Çorum'un içme suyunu karþýlayan barajlardan bir diðeri olan Çomar Barajý'nda da sularýn büyük oranda çekildiði görülürken, sulama da kullanýlan Seydim Göleti'nin ise tamamen kurumak üzere olduðu gözleniyor. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, yaptýðý açýklamada barajlardaki su oranlarýnýn azalmasýnýn endiþe verici olduðunu söyledi. ''Çiftçiler son yýllarýn en büyük zararýný yaþadý.'' diyen Sayan, ürünlerde yüzde 50'den fazla verim kaybý yaþandýðýný ifade etti. Ýsmini vermek istemeyen bir vatandaþ ise Obruk Barajý'nda çekil- menin boyutunun korkunç seviyelere yükseldiðini belirterek, önlem alýnmazsa sonunun kötü olacaðýný dile getirdi. (Cihan) Obruk Barajý'nda su miktarý bu yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle büyük oranda düþtü. Kent genelinde Obruk Barajý dýþýnda diðer barajlarda da su seviyesinde -azalma yaþanýyor. YSK Erdoðan ýn reklam filmini yasakladý Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaþkaný Adayý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn önceki 3 günden itibaren yayýnlanmaya baþlanan reklam filmini, "Ezan sesi, seccade ve dua eden kadýn görün- tüsü" kullanýlarak dini duygularýn istismar edildiði gerekçesiyle yasakladý. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaþkaný Adayý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn reklam filmini yasakladý. MHP YSK Temsilcisi Avukat Kürþat Ergün'ün filmin yasaklanmasý talebini görüþmek üzere toplanan YSK'dan þok bir karar çýktý. YSK üyeleri, Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný adaylýðý kapsamýnda dün yayýna giren reklam filmini izledikten sonra kararýný verdi. YSK heyeti; filmde kullanýlan "Ezan sesi, seccade ve dua eden kadýn görüntüsü"nün dini duygularý istismar ettiði ve bu nedenle yasaklanmasý gerektiðine karar verdi. Kararýn oy çokluðu ile alýndýðý öðrenildi. YSK kararý, RTÜK'e de teblið edilecek. Yasaklanan reklam filminde, cumhurbaþkan- Köy yolunun asfaltýný yaptýramayan muhtar sonunda isyan etti. Muhtarýn yol isyaný Çorum da iki kilometre uzunluðundaki köy yolunun asfaltýný yaptýramayan muhtar sonunda isyan etti. Merkeze baðlý 25 hane ve 110 nüfusun bulunduðu Budakören köyünün stablize olan yolu 20 yýldýr asfalt bekliyor. Bugüne kadar daha önce adý Köylere Hizmet Götürme Birliði olan Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ne yolun yapýmý için 25 e yakýn dilekçe veren köy muhtarý Necdet Baþ bugüne kadar sonuç alamadý. Her yýl yetkililerden gelecek yýl yolunuzu yapacaðýz sözünü alan Baþ, bugüne kadar herhangi bir þey yapýlmamasýna isyan etti. 30 Mart seçimlerinde beþinci kez köy muhtarý seçildiðini açýklayan Baþ, iki kilometreden oluþan köy yolunun asfaltýný yaptýramadýðý için artýk halkýn yüzüne bakmaya utandýðýný söyledi. Bugüne kadar yaptýklarý tüm giriþimlerin sonuçsuz kaldýðýný anlatan Baþ, Yolumuzun Merkeze baðlý 25 hane ve 110 nüfusun bulunduðu Budakören köyü þikayetçi. Köy yolunun asfaltlanmasý için giriþimlerd sonuçsuz kaldý. yapýlmasý için daha önce Köylere Hizmet Götürme Birliði ile Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ne baþvurduk. Vali yardýmcýsý, þimdiki Ýl Genel Meclisi baþkanýmýz ve genel sekreterimize konuyu ilettik. Çorum Valiliði kanalýyla 25 in üzerinde konuyla ilgili dilekçe verdik. Verilen dilekçelerin birisine sadece ödenek yetersizliðinden dolayý yolunuzu yapamýyoruz þeklinde cevap verildi. Yetkililerle yaptýðýmýz her görüþmede gelecek yýl yolunuzu yapacaðýz sözü verildi. O her yýl hiç gelmedi dedi. En son bu yýl içerisinde Ýl Özel Ýdaresi ne köy yolunun tekrar yapýlmasý için dilekçe verdiklerini açýklayan Baþ, yolun eleküstü malzemelerinin temin edildiði taktirde yapýlacaðýnýn söylendiðini ancak köy imkanlarý ile bu malzemeyi temin etmelerinin imkansýz olduðunu sözlerine ekledi.(ýha) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Millet Vatansýz Türkiye Erdoðan sýz Olmaz Prof. Dr. Yaþar Akbýyýk

4 4 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor? HABER YORUM Mustafa Demirer Çorum Belediyesi tarafýndan Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) iþbirliði ile gerçekleþtirilen Devane Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. Etabý tamamlandý. Hak sahipleri geçtiðimiz Mayýs ayý baþýnda, yani 3 ay önce çektikleri kura ile konutlarýný belirledi. Tam bu sýrada resmi prosedürlerden kaynaklanan bazý gecikmeler yaþandý. Çorum Belediyesi'nin devreye girmesiyle pürüzler giderildi. Ramazan Bayramý sonrasý hak sahipleri ay Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Devane Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. Etabý olan 440 konutun liste fiyatýnda yüzde 30 iskonto yapýlmasý talimatýný vermiþti. sonuna kadar blok blok nihai sözleþme yapmak üzere davet edildi. 440 yeni konuttan sýrasý gelenler Ziraat Bankasý'na gittiklerinde tabiri caizse ciddî bir þok yaþadý. Yüzde 30 daha fazla fiyat Konutlarýnýn anahtarlarýný teslim almak için ilgili bankaya yüzde 1'lik KDV'yi yatýrmak için baþvuran hak sahiplerine yüzde 30 daha fazla fiyat farký çýkarýldý. Kaba bir hesapla 3+1 konut sahibinin bin lira, 2+1 konut sahibinin bin lira ilâve para ödemesi zorunluluðu ortaya çýktý. Oysa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gerek konutlarýn proje ve yapým aþamalarýnda gerekse kur'a çekimi sýrasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la yaptýklarý görüþmede Çorum Devane 1. Etap Konutlarý'nýn yüzde 30 iskontolu ev sahibi olacaklarý müjdesini vermiþ, dar gelirli Çorumlular adýna Baþbakan'a müteaddit defalar teþekkür etmiþti. TOKÝ Baþkanlýðý da hem Çorum Belediyesi hem de hak sahiplerine yüzde 30 iskontolu liste fiyatý göndermiþti. Tam konutlar teslim alýnacakken Ne olup bittiyse, insanlar konutlarýný teslim alacakken ortalýk karýþtý. TOKÝ Baþkanlýðý yüzde 30 iskontoyu kaldýrdý, konut fiyatlarý birden bire tavan yaptý. Bu geliþmelerden ne vatandaþýn ne de Çorum Belediyesi'nin son ana kadar haberi olmadýðý anlaþýldý. Külcü'den giriþim Edindiðim bilgiye Hak sahipleri geçtiðimiz Mayýs ayý baþýnda, yani 3 ay önce çektikleri kura ile konutlarýný belirlemiþti. Törende konuþan Baþkan Külcü, konutlarýn yüzde 30 iskonto ile hak sahiplerine verilmesini saðlayan Baþbakan Erdoðan a teþekkür etmiþti. göre, konut sahiplerinin yaþadýðý problem Baþkan Külcü'ye de ulaþmýþ olmalý ki, TOKÝ Baþkanlýðý'nýn ilgili birimi nezdinde giriþimde bulunulmuþ. TOKÝ Baþkanlýðý'nýn Çorum konutlarýnýn yüzde 30 iskontolu olacaðýna dair ilgili yazýsý ve Baþbakan Erdoðan'ýn talimatý hatýrlatýlmýþ. Yaþanan kriz üzerine hak sahipleri BÝMER (Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi)ile TOKÝ'ye þikayet mesajlarýný yaðdýrmaya baþlamýþ. Þu anda sebebini kimsenin anlayamadýðý bir sorunla karþý karþýyayýz. Baþkan Külcü'nün defalarca verdiði sözler ortada. Daha da ilerisi bu konuda Baþbakan'ýn talimatý var. TOKÝ Baþkanlýðý'nda neler oluyor?... Devane konutlarý tamamlandý, anahtar tesliminde yeni bir sorun ortaya çýktý. Yürümenin de kuralý var Eski milli jimnastikçi Herbalife Türkiye Spor Danýþmaný Ebru Karaduman, yürüyüþün fizyolojik ve psikolojik faydasýný artýrmak için uyulmasý gereken 11 kuralý açýkladý. Spor salonuna gitmeye fýrsat bulamayan ancak her gün spor yapmak isteyenler için yürüyüþ hem mental hem de fizyolojik anlamda fayda saðlýyor. Ebru Karaduman, yürüyüþün kiþinin kendisine kaliteli bir zaman ayýrmasýna aracýlýk eden en kolay egzersiz yöntemi olduðunu belirterek yürüyüþ öncesinde ve sýrasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar olduðunu belirtti. Ebru Karaduman, yürüyüþ öncesi ve sýrasýnda dikkat edilmesi gereken 11 kuralý þu þekilde açýkladý: 1. Yürüyüþten en az 1 saat önce yemek yemelisiniz. Aksi takdirde sindirim için vücut çok enerji harcar ve yemek sonrasý hemen yapýlan egzersiz kendinizi daha fazla yormanýza neden olur. 2. Kilo vermek amacýyla naylon vb. giysileri vücudunuza sarmamalýsýnýz. 3. Saðlýk sorunlarý olanlar ve 40 yaþýn üstündekiler doktora görünmeden, yürüyüþ programýna baþlamamalýdýr. 4. Diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalýklarý bulunanlar sýk sýk doktor kontrolünden geçmelidir. 5. Egzersizinizi ne zaman yaptýðýnýz çok da önemli deðildir. Sabah yürüyüþünün daha iyi olmasýnýn nedeni, havanýn sabah daha taze olmasýdýr. 6. Yürüyüþ yaparken araç trafiðinin olduðu yollardan kaçmakta fayda var. Yeþil bir doðada yapýlan yürüyüþ ile vücudunuza giren oksijen artar ve maksimum fayda elde edersiniz. 7. Yürüyüþ sýrasýnda, nefes alabilen ve ayaðýnýzýn rahat olduðu, destek bölgeleri bulunan spor ayakkabýlar tercih etmelisiniz. 8. Yürüyüþ boyunca kullanmadýðýnýz kaslarýnýzý hareket ettirmeyi unutmamalýsýnýz. 9. Yürüyüþ yaparken susamayý beklemeden, her dakikada bir mutlaka sývý tüketmelisiniz. 10. Soðuma hareketleri yapmadan yürüyüþü bitirmemelisiniz. Gün sonunda yürüyüþü bitirdiðinizde mutlaka esneme hareketleri yapýn. Böylece hem vücudunuz rahatlayacak hem de ileride oluþabilecek olasý zedelenmeleri önlemiþ olacaksýnýz. 11. Uzun bir yürüyüþ sonrasýnda sýcak bir duþ yerine, soðuk/ýlýk bir duþ tercih etmelisiniz. Soðuk duþ yürüyüþ boyunca vücudunuzda meydana gelebilecek þiþlikleri önleyecektir.(yaygýn basýn) Yürüyüþün fizyolojik ve psikolojik faydalarý var. TOKÝ Çorum da konut satacak Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), yatýrýmcýya yeni fýrsatlar sunmaya devam ediyor. Ýdare, Ýstanbul, Ankara, Trabzon, Bursa, Balýkesir, Diyarbakýr, Kayseri ve Malatya gibi büyükþehirlerin de aralarýnda bulunduðu 35 ilde 137 si iþ yeri, 45 i konut olmak üzere 182 taþýnmazý satýþa çýkarýyor. Açýk arttýrma yöntemi ile satýþý yapýlacak taþýnmazlar 240 aya varan vadelerle alýcýya sunulacak. Trabzon un yeni cazibe merkezi Zaðnos Vadisi nde 13, Zaðnos 3. Etap ta 5 iþyeri olmak üzere Trabzon da 24 iþyeri yatýrýmcýya sunulacak. 21 Aðustos 2014 de düzenlenecek açýk arttýrmada satýþa sunulacak konutlar, Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balýkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iðdýr, Ýstanbul, Kahramanmaraþ, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde bulunuyor. Ýstanbul Bahçeþehir Projesi nde yer alan 254 metrekare büyüklüðündeki iþ yeri yüzde 10 peþin 120 ay vade ile satýþa sunulurken, yine Bahçeþehir de 68 metrekare 1 +1 büyüklüðündeki konut ve Küçükçekmece Kayabaþý bölgesindeki 43 metrekare iþyeri de satýþa çýkarýlacak. TOKÝ, baþkent Ankara da da 7 taþýnmazý satýþa sunuyor. Altýndað Gültepe de 124 metrekare büyüklüðünde iki konut, Kuzey Ankara Kentsel Yenileme Projesi nde 142 metrekare iþyeri, Protokol Yolu nda kafeteryaya uygun 183 metrekare iþyeri, Sincan Yenikent te 126 metrekare iþyeri, Þereflikoçhisar Boðaziçi dede 2 iþyeri açýk arttýrma ile satýþa sunulan taþýnmazlar arasýnda yer alýyor. TOKÝ, Bursa da ise 39 taþýnmazý satacak. Gürsu da 2, Nilüfer Kayapa da 2, Orhangazi de 3, Yýldýrým da 5, iþyeri yatýrýmcýya sunulacak. Hamitler de 7, Osmangazi de 20 konut da satýþa çýkarýlan taþýnmazlar arasýnda bulunuyor. Trabzon un yeni cazibe merkezi Bahçecik Zaðnos Vadisi nde 13, Zaðnos 3. Etapta 5, Yomra ve Bahçecik 2. Etapta 1 er, Akçaabat ta 4 olmak üzere toplam 24 iþyeri satýlacak. Ýdare, Diyarbakýr Bismil de 1, Sakarya da þehit aileleri ve gazilerin internet ortamýnda haberleþmeleri amacýyla kurulan internet sitesi üyeleri ve yöneticisi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehitler Dul ve Yetimler Derneði Kütahya Þubesi'ni ziyaret etti. Site yöneticisi ve üyeleri, Kütahya'da ilk olarak Sakarya nýn damadý olan ve 17 Mayýs 2012'de Hatay'ýn Dörtyol ilçesi Amanos Daðlarý kýrsalýnda bölücü terör örgütü mensuplarýnýn internet sitesi üyeleri daha önce Çorum u ziyaret etmiþti. saldýrýsý sonucu þehit olan Teðmen Ahmet Tarým ýn asker olan kardeþi Jandarma Astsubay Levent Tarým'ý askeri birlikte ziyaret etti. Günün anýsýna þehit kardeþi Levent Tarým a Türk Bayraklý pano hediye edildi. Ardýndan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehitler Dul ve Yetimler Derneði Kütahya Þubesi'ni ziyaret eden site yöneticisi ve üyeleri, 1986 yýlýnda Þýrnak'ýn Beytüþþebap Özel Komando Taburu'nda tezkeresine 5 gün kala operasyonda yaralanarak gazi olan Asým Okat ve dernek üyelerini ziyaret etti. Site yönetici Erdoðan Erdoðan, site yönetici ve üyeleri olarak zaman zaman il dýþýndaki þehit aileleri, gazilere ve þehit gazi derneklerini Silvan da 3 iþyeri, Gaziantep Ýslahiye de de 2 iþyerini satýþa sunacak. 240 VADEYLE ÝÞYERÝ TOKÝ, Bursa Nilüfer Kayapa, Çorum merkez, Gaziantep Ýslahiye Deðirmencik, Kahramanmaraþ Afþin, Türkoðlu, Malatya Beydaðý, Tokat Dedeli, Trabzon Bahçecik 2. Etap, Trabzon Zaðnos Vadisi, Yozgat Boðazlýyan, Yozgat 2. Bölge projelerinde yer alan iþyerlerini yüzde 10 peþin 240 ay vade ile satýþa sunacak. Adana Kozan, Adýyaman (3365/1), Adýyaman Esentepe, Aksaray 2. Bölge, Ankara Kuzey Kent Giriþi 11. Etap, Ankara Pursaklar Karacaören, Sincan Yenikent, Þereflikoçhisar, Balýkesir Bandýrma Kayacýk, Balýkesir Gönen 2. Etap, Balýkesir Sýndýrgý Çavdaroðlu, Bolu Mudurnu Taþkesti, Burdur Bucak, Bursa Gürsu, Bursa Orhangazi 3. Etap, Bursa Yýldýrým Akçaðlayan, Çankýrý Çerkeþ, Diyarbakýr Bismil, Diyarbakýr Silvan 2. Etap, Erzincan Çayýrlý 1. Etap, Erzincan Üzümlü, Hatay Dörtyol, Iðdýr Tuzluca, Ýstanbul Küçükçekmece Kayabaþý 16. Bölge, Ýzmir Torbalý, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri Yahyalý, Kýrýkkale Balýþeyh, Kýrþehir Kaman Sarýuþaðý, Kýrþehir, Kocaeli Bekirpaþa, Konya Seydiþehir, Mardin Nur Mahallesi 2. Etap, Mersin Silifke Taþucu, Osmaniye Yaveriye, Sivas Suþehri, Þanlýurfa Birecik, Þanlýurfa Akabe 6. Etap, Trabzon Akçaabat, Trabzon Zaðnospansiyon, kafeterya, dükkan, otopark, Trabzon Yomra ve Zonguldak Ereðli projelerinde yer alan iþyerleri de yüzde 15 peþin 120 ay vadelerle satýlacak. Muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olan taþýnmazlar için 2 bin lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liraya kadar olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranýn üstünde olan taþýnmazlar için 50 bin lira katýlým teminatý alýnacak. Müzayede Ýstanbul Þiþli de bulunan Turyap Müzayede Salonu nda saat te yapýlacak. TOKÝ nin Ankara Bilkent teki merkez binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek. Ayrýntýlý bilgiye ise ve internet adreslerinden ulaþýlabilecek. (ÝHA) Þehit ailelerini unutmadýlar ziyaret ettiklerini kaydederek "Daha önce Ankara, Konya, Çorum, Isparta, Afyonkarahisar, Kayseri, Dinar ilçesi, þehit gazi derneklerini ziyaret ettik. Þehit ailelerini ve dernekleri ziyaret edip onlara moral ve motivasyon vermek çok önemli.elimizden geldiði kadar hiçbir zaman þehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnýz býrakmayacaðýz. Derneðimizle ve þehit ailemizle internet sitemiz ve sosyal paylaþým siteleri aracýlýðý ile görüþüyorduk. Kendilerini ziyaret etmek istedik.derneðimize de günün anýsýna uðruna kanlarýný, canlarýný, verdikleri þanlý bayraðýmýzý hediye ettik. Bizler bundan önce olduðu gibi, bundan sonra da bu vatan için, bayrak için, Kur-an için korkusuzca mücadele ederek, þehit ve gazi olarak bu vatan topraðýný vatan yapan, þanlý bayraðýmýza kanlarýyla renk veren, can veren vatan evlatlarýmýz ve aileleri için ne yapýlsa azdýr düþüncesi ile onlarýn dertleriyle dertleþmeye, milli, manevi deðerlerini ve sorunlarýný dile getirerek çözmeye çalýþacaðýz. Faaliyetlerimize ve ziyaretlerimize aralýksýz devam edeceðiz." dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehitler Dul ve Yetimler Derneði Kütahya Þubesi Baþkaný Asým Okat, faaliyetlerinden dolayý günün anýsýna Erdoðan'a onur þilti takdim etti. (Cihan)

5 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Kardeþlerin acý sonu Çorum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan minibüs üst geçidin ayaðýna çarpmasý sonucu 2 kiþi öldü, ikisi çocuk 3 kiþi de yaralandý. Kaza, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat tan Ýstanbul a gittiði öðrenilen Zeki Gök yönetimindeki 34 ASE 12 minibüs, Hacýhamza köyüne geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Ýlk önce orta refüje çýkan mi- Kaza, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. nibüs, daha sonra burada bulunan üst geçidin ayaðýna çarptý. Kazayý gören yoldan geçen diðer sürücüler jandarma ve saðlýk görevlilerine haber verdi. Ýhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Çarpmanýn etkisiyle hurdaya dönen minibüste bulunan Ali Gök (65) ve Fatma Gök (50) olay yerinde hayatýný kaybederken, Zeki Gök, Görkem Gök (10) ve Hüseyin Gök (7) yaralandý. Yaralýlar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ali ve Fatma Gök ün cenazeleri Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi için Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kaza nedeniyle trafiðe kapanan D-100 Karayolu'nda metrelerce araç kuyruðu oluþtu. Kaza yapan aracýn olay yerinden kaldýrýlmasýnýn ardýndan yol tekrar trafiðe açýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Otomobil tarlaya uçtu, 1 ölü, 4 yaralý Çorum un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin tarlaya uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 si çocuk 4 kiþi yaralandý. Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan Antalya'ya gittiði öðrenilen Yunus Altun (37) yönetimindeki 07 JY 429 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan Semiha Altun (54) olay yerinde hayatýný kaybederken sürücü Yunus Altun, Abdullah Al- Kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 si çocuk 4 kiþi yaralandý. tun (10), Seçil Altun (12) ve Abdullah Altun (60) yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Abdullah Altun ve Seçil Altun burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum Osmancýk'ta motosiklet kullanan bayan sürücü panikleyince yol kenarýndaki bordürlere çarpýp motosikletten düþerek aðýr yaralandý. Kaza Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasýz motosikletin sürücüsü 27 yaþýndaki Sibel Ç. karþýsýna bir otomobil çýkýnca panikledi. Ardýndan direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarýnda bulunan bordürlere çarpýp devrildi. Kazada yarala- nan motosiklet sürücüsü Sibel Ç. Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazadan sonra olay yerinden kimliði belirsiz kiþilerce götürülen plakasýz motosiklet polis tarafýndan bulunarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(osmancýk) Çorum Osmancýk'ta iþ makinesinin kepçesi otomobile çarptý, otomobil sürücüsü ve eþi aðýr yaralandý. Kaza sabah saatlerinde Güney Mahallesi Çorum Caddesi üzerindeki Osmancýk Belediyesine ait kade- Panikleyince kaza yaptý 5 Minibüsün takla atmasý sonucu ayný aileden 12 kiþi yaralandý. Minibüs takla attý, 12 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde seyir halinde iken kontrolden çýkan minibüsün takla atmasý sonucu ayný aileden 12 kiþi yaralandý. Kaza, Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun un Havza ilçesinde bayram tatillerini geçirdikten sonra Ýstanbul a giden olan Recep Doðan (28) yönetimindeki 34 ZA 3282 plakalý minibüs, Gökbel mevkiine geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak takla attý. Kazada sürücü Recep Doðan Çeþitli yerlerinden yaralanýrken, araçta yolcu olarak bulunan yakýnlarý Dilaver Doðan (50), Þehri Doðan(51), Nurcan Doðan (35), Sinan Doðan 32), Ömer Doðan (22), Hasan Doðan (19), Rahime Doðan (13), Maþide Doðan (11), Ýsa Doðan (9), Mervenur Doðan (7), Olay yerine çok sayýda ambulans sevk edildi. Yaralýlar hastanelere taþýndý. Muhammed Doðan (3) yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar, ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan sürücü Recep Doðan, Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Rize de çaldýlar, Çorum da yakalandýlar Rize'de iki marketten hýrsýzlýk yaptýklarý güvenlik kamerasý görüntüleri sayesinde belirlenen yabancý uyruklu 3 kiþi, kiraladýklarý otomobildeki GPRS sayesinde Çorum'da yakalandý. Merkeze baðlý Gülbahar Mahallesi'ndeki bir markete müþteri gibi davranarak giren Mýsýrlý K.A. (45) ve Ýranlý A.E. (45), bir süre markette dolaþtý. A.E, aldýðý suyun parasýný verirken kasiyeri oyalamaya çalýþtý, bu sýrada K.A. "týrnakçýlýk" yöntemi ile kasadan bir miktar para aldý. Dýþarýda kendilerini bekleyen Ýranlý G.K'nýn (48) kullandýðý otomobille olay yerinden uzaklaþan zanlýlar, bir süre sonra ayný market zincirinin Dalyan Mahallesi'ndeki þubesine girerek söz konusu yöntemle bir miktar daha para çaldý. Akþam kasalarda eksik olduðunu fark eden kasiyerlerin ihbarý polis, iþ yerlerine ait güvenlik kameralarýný inceledi. Hýrsýzlýðý görüntülerde tespit eden polis ekipleri, yaptýklarý araþtýrma sonucunda zanlýlarýn Ýstanbul'dan kiraladýklarý otomobille il il dolaþýp, benzer yöntemlerle hýrsýzlýk yaptýklarýný öðrendi. GPRS sayesinde otomobili takibe alan Rize Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, otomobilin Çorum'da olduðunu belirleyince Çorum Emniyet Müdürlüðü ile irtibata geçildi. Ortak çalýþma sonucu zanlýlar, Osmancýk ilçesinde yakalandý, ardýndan da Rize'ye getirildi. Zanlýlar, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Zanlýlarýn, Trabzon'un Araklý ilçesinde de benzer yötemle hýrsýzlýk yaptýðý, diðer illerdeki olaylarýn ise araþtýrýldýðý öðrenildi. (A.A.) Motosiklet sürücüsü yaralandý Ýþ makinesi otomobile çarptý Bayan sürücü panikleyince kaza yaptý. menin karþýsýndaki yolda meydana geldi. Selahattin K.(42) yönetimindeki iþ makinesi Kazada otomobil sürücüsü ve eþi aðýr yaralandý. kepçesini kontrolsüz bir þekilde yola uzatýnca yoldan geçmekte olan Osmancýk þehir merkezinden Daniþment Köyü ne giden 64 yaþýndaki Cemil K. yönetimindeki 19 HK 365 plakalý otomobilin yan tarafýna çarptý. Kazada otomobil sürücüsü ve eþi aðýr yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ayrýca çarpmanýn etkisiyle ön cam çatladý ve otomobilin yan tarafýnda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(osmancýk) Çorum Osmancýk'ta motosiklet ile otomobilin çarpýþtýðý kazada motosiklet sürücüsü yaralandý. Kaza Yeni Mahalle de meydana geldi. Ali Güder yönetimindeki otomobil ile Alparslan Baþ (31) yönetimindeki motosiklet çarpýþtý.kazada motosiklet sürücüsü Alparslan Baþ yaralandý.yaralý Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý. Motosiklet ile otomobilin çarpýþtýðý kazada motosiklet sürücüsü yaralandý. Çocuða çarptý Sungurlu da meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandý. R.Ç. aracýyla Fatih Mahallesi Jandar- ma Er Ýbrahim Ekri Sokak ta giderken, A.E.A. isimli 6 yaþýndaki çocuða çarptý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

6 6 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Hayvancýlýk Kooperatifleri Bölge Üst Birliði Çorum'a kazandýrýldý Erol Taþkan büyük görevler düþüyor. Her kooperatif bu büyümeye ve ilerlemeye destek Mecitözü Doðla-Çayköy ve Karverecektir. Biz üst birlik olarak koopegý Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ratiflerimize bu konuda gereken bilgi Baþkaný Hüseyin Özer, Hayvancýlýk ve eðitimleri aktaracaðýz." Kooperatifleri Samsun Bölge Üst Birliði Baþkaný oldu. Ayný seçimde OvaSamsun Bölgesi Hayvancýlýk Kosaray köyü Hayvansal Kalkýnma Kooperatifleri Üst Birliði öncelikle hayoperatifi Baþkaný Mehmet yýlmaz da vancýlýk alanýnda faaliyet gösteren kodenetim Kurulu listesinde yer aldý. operatifler için kurulmuþtur. HayvancýSamsun'da Tarým Ýl Müdürlüðü lýk alanýnda süt inekçiliði ve beraberinkonferans Salonu'nda geçtiðimiz günde getirdiði devletçe saðlanan teþviklelerde yapýlan genel kurulda, Bölge rin, bünyesindeki kooperatif ortaklarýhüseyin Özer Birlik Baþkanlýðý'ný Çorumlu hemþehnýn faydalanmasý saðlanmaktadýr. rimiz kazandý. Tek liste ile gerçekleþtirilen seçimde göreve Kooperatif ortaklarýnýn büyükbaþ ve bunlara gelen Hüseyin Özer, Çorum, Samsun, Sinop, ve ait ürünlerinin üretimini, iþlenmesini, pazarlanmaamasya illerinde kurulu bulunan tüm kooperatiflesýný ve verimlerinin artýrýlmasý için ýslah çalýþmasýrin baðlý bulunduðu birliðin baþkanlýðýný tek liste ný yapmak baþlýca görevlerimiz arasýndadýr. ile kazandý. Tarým Bakanlýðý'nýn yapmýþ olduðu projelerözer yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, hayvanden Çorum da büyük ölçüde yararlanmýþtýr. Ýlimizsal kooperatiflerin önemine ve hedeflerine iþaret de 134 adet tarýmsal amaçlý kooperatif varken, orederek, þunlarý söyledi, "Ülkemizde süt üretimi tak sayýmýz ise 62 bin 469 kiþidir. Bu kooperatifleçok önemli bir noktaya ulaþtý. Tarýmda geçmiþ serin 95 adedi tarýmsal kalkýnma kooperatifidir. Bu nelere bakýldýðýnda çok büyük ilerlemeler kaydekooperatifleri bir araya getirerek ortak hareket ettidildi. Artýk en üst kurumlardan, en alt kurumlara ðimiz zaman, hem üreticimiz, hem de ilimiz kazakadar herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket nacaktýr." etmesi gerekir. Bu denklemde kooperatiflere çok Hedef, kesintisiz enerji Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çalýk Enerji YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a iade-i ziyarette bulundu. ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Duran Ongu, Necmettin Uzun, Lütfi Barut, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'ýn da eþlik ettiði ziyarette Baþkan Kýlýç, Ýlyas Akyol'a ÇESOB Yönetim Kurulu üyelerini ve yeni seçilen oda baþkanlarýný tanýþtýrdý. Ýlyas Akyol'un esnafýn tüm enerji sorununa anýnda müdahale ederek, yakýn ilgi ve alaka gösterdiðini ifade eden Kýlýç, Akyol'a teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýlyas Akyol ise, ÇESOB'un önemli bir kurum olduðunu ve Çalýk Enerji olarak bu kurumu önemsediklerini belirtti. Esnafýn taleplerini önemli bulduklarýnýn altýný çizen Akyol, kendileri için müþteri memnuniyetinin önemli olduðunu vurguladý. Çorumlu vatandaþlara ve iþ dünyasýna kesintisiz elektrik vermenin onurunu yaþadýklarýný belirten Akyol, 100 kiþilik bir ekiple çalýþtýklarýný ve geçtiðimiz yýl Çorum'a 350 milyon TL yatýrým gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Çorum sanayisinin sürekli büyüdüðünü ve Çorum'un müteþebbis bir il olduðunu aktaran Ýlyas Akyol, "Bizler de Çalýk Enerji olarak bu hýza yetiþmek ve müþteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Haber Merkezi ÇESOB yöneticileri Ýlyas Akyol u ziyaret etti. Esnafa hizmet vurgusu Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliði (ÇESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile oda baþkanlarý Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile yeni seçilen oda baþkanlarýndan oluþan heyet, Vali Baþköy' ile görüþtü. Ziyarette; ÇESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Baþköy, esnafa hayýrlý kazanç temennisinde bulundu. Akdað, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz ile Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Turan Ongu yer aldý. ÇESOB ve oda seçimlerinde herhangi bir olumsuzluk yaþanmadýðýný hatýrlatan ÇESOB Baþkaný Kýlýç; ÇESOB Yönetim Kurulu adýna seçimlerin güven ortamýnda yapýlmasýndan dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti. Meslek odalarýnda yapýlan seçimlerin esnafýmýz açýsýndan son derece önemli olduðunu vurgulayan Vali Baþköy; "Seçimler sonucunda oluþan yeni yönetim kurulu üyeleri ve baþkanlarýn esnaflarýmýza en güzel þekilde hizmet edeceðine inanýyorum." dedi. Haber Merkezi Baþköy ün taziye ziyareti Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Akyol, 100 kiþilik bir ekiple çalýþtýklarýný ve geçtiðimiz yýl Çorum'a 350 milyon TL yatýrým gerçekleþtirdiklerini belirtti. Fatma ile Emre nin nikâhý kýyýldý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta Sicil Müdürü olarak görev yapan Fatma Kaya, Halk Eðitim Merkezi Basketbol An- Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliði yöneticileri Vali Baþköy ü ziyaret etti. trenörü Emre Ekin'le nikah kýydý. Fatma Kaya ile Emre Ekin'in nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyar- ken, genç çifti bu mutlu günlerinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür de yalnýz býrakmadý. Fatma Kaya, Halk Eðitim Merkezi Basketbol Antrenörü Emre Ekin'le nikah kýydý. Genç çiftin mutluluklarýna Kaya ve Ekin aileleri de ortak olurken, gelinin þahitliðini ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaparken damadýn þahitliðini ise Özüyaðlý Mefruþat Sahibi Ýlhan Özüyaðlý yaptý. Nikah sonrasý ise gelin ve damada evlilik cüzdanlarýný Yalçýn Kýlýç takdim etti. Fatma Kaya ile Emre Ekin'in düðün töreninin ise 20 Aðustos 2014 tarihinde As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlacaðý öðrenildi. HAKÝMÝYET, Kaya ve Ekin ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler. Vali Sabri Baþköy Konya Vali Yardýmcýsý Hasan Karakaþ ýn annesi Emine Karakaþ ýn ile Yargýtay 15. Ceza Dairesi ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Þakir Aktý nýn babasý Hasan Aktý nýn cenaze merasimine katýldý, ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Emine Karakaþ ve Hasan Aktý nýn naaþý, Ulu Camii'nde öðle namazýna müteakiben Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Vali Sabri Baþköy, Emine Karakaþ ve Hasan Aktý nýn ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. ilimiz Ulu Mezarlýk ta defnedildi. Cenaze merasimine; Vali Baþköy, Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Sadi Güven, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yargýtay ve Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri Ýbrahim Zengin, Ali Kaya, Yargýtay Üyeleri Zihni Doðan, Bekir Þahin, Eyüp Sabri Baydar, Danýþtay ve Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri Ünal Demirci, Ýlhan Hanaðasý, Zeki Yiðit, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan KaÝlk olarak Emine Karakaþ ýn Ulukavak daha sonra Hasan Aktý nýn ya, 1. Aðýr Ceza ve AdMimar Sinan Mahallesinde bulunan ikametine geçildi. li Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel, Vali Yardýmcýlarý Hacý Osman Ebiloðlu, Hamdi Bolat, diðer protokol üyeleri ile ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlk olarak Emine Karakaþ ýn Ulukavak daha sonra Hasan Aktý nýn Mimar Sinan Mahallesinde bulunan ikametine geçen Vali Baþköy, burada merhum ve merhumenin ailesi ve yakýnlarýna taziye ve baþsaðlýðý dileklerini Baþköy, merhum ve merhumenin ailesi ve yakýnlarýna iletti. Haber Merkezi taziye ve baþsaðlýðý dileklerini iletti.

7 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 AK Partili gençler, Genel Baþkanlarýný aðýrladý 7 Çankaya milletiyle buluþacak Erol Taþkan AK Parti Çorum Gençlik Kollarý'nýn davetlisi olarak Çorum'a gelen AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, kendisini coþkuyla karþýlayan gençlere 10 Aðustos seçimlerini iþaret ederek, "10 Aðustos, bu can bu tende oldukça Filistin davasýndan vazgeçme- yeceðim diyenlerle, Filistin ve Ýsrail arasýnda tarafsýz olmalýyýz diyenlerin seçim günüdür. Çankaya 10 Aðustos'ta milletle buluþacak." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Belediye Baþkan Yar- dýmcýsý Turhan Candan, Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý. Tuðçe Ekici'nin okuduðu 0 yaþ þiiri ve Gülsena Þentürk'ün seslendirdiði ilahi ile baþlayan programda AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar kýsa bir selamlama konuþmasý yaparak, "Ço- AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Çorum a geldi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu7nda toplantý düzenlendi. Toplantýda cumhurbaþkanlýðý seçimleri deðerlendirildi. Zafer Çubukçu Erhan Akar Gülsena Þentürk rum AK Parti gençliði olarak seçimlere hazýrýz. Bizler Necip Fazýl'ýn tanýmladýðý gençlik olabilmek için yola çýktýk." dedi. Kürsüye davet edilen AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, 10 Aðustos seçimlerinin önemine vurgu yaptýðý konuþmasýna Filistin baþta olmak üzere Müslüman coðrafyasýnda yaþanan katliamlarla baþladý. Dünyanýn üç maymunu oynadýðýna iþaret eden Çubukçu, "Dünya sussa da, bu zulmün karþýsýnda caný tende olduðu sürece susmayacaðýný haykýran bir liderin izinden giden ve ona gönül veren gençler olmaktan onur duyuyoruz." diye konuþtu. Milletin düðmesine basýldýðý zaman susacak bir lider yerine, halkýnýn dertleriyle dertlenen bir lidere ülkeyi emanet ettiðini aktaran Çubukçu, cumhurbaþkanýnýn ilk kez halk tarafýndan seçilecek olmasýnýn önemli anlamlar taþýdýðýný ifade etti. "Mýsýr'da yaþananlara darbe diyebilen tek lider Uzun Adam Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Ýsrail'e terörist diyebilen tek lider bizim liderimizdir." diyen Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Çubukçu, Cumhurbaþkaný Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu eleþtirdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi; "MHP ve CHP 12 aradan sonra AK Parti ile tek baþlarýna mücadele edemeyeceklerini anladý. Bizim baþtan beri bildiðimiz noktaya onlar 12 yýl sonra geldi. Çatý diye ülkeyi 3 hafta oyalayýp, sonra ismini bile söyleyemedikleri bir adayý ortaya sürdüler. Bu seçim, bu can bu tende oldukça Filistin meselesinden vazgeçmeyeceðim diyen bir liderle, Filistin ve Ýsrail meselesinde Türkiye sessiz kalmalýdýr diyen birisi arasýnda yapýlacak bir seçimdir." Tuðçe Ekici Genç çizer Furkan Þimþek karikatürünü hediye etti Çorum un genç karikatüristlerinden Furkan Þimþek, AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu ya karikatürünü hediye etti. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen programa katýlan Çubukçu, genç bir çizerin elinden kendi karikatürünü almanýn kendisine sürpriz oluduðunu ifade ederek, Furkan Þimþek e teþekkür etti. Furkan Þimþek, AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu ya karikatürünü hediye etti. Yusuf Baþer baþkanlýðýnda seçimlerde izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý. 10 Aðustos milli iradenin bayramý olacak Emre Kut AK Parti Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Baþer, 10 Aðustos seçimlerinin milli iradenin bayramý olacaðýný söyledi. Milletvekili Baþer baþkanlýðýnda AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile seçim iþleri üyelerinin katýlýmýyla yapýlan toplantýda seçimlerde izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý. Parti binasýnda düzenlenen toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ilçe baþkanlarý ile parti üyeleri katýldý. Toplantýya AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile seçim iþleri üyeleri katýldý sandýkta oy kullanýlacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçimlerde sandýkta oy kullanýlacaðýný açýkladý. Ýl ve ilçelerde seçim programlarýnýn devam ettiðini belirten Ceylan, 10 Aðustos ta yapýlacak seçimlerde cumhurbaþkanýný halkýn seçeceðini hatýrlatarak, 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimi için Çorum genelinde 1639 sandýkta oy kullanýlacaktýr.bu da Çorum da sandýk sayýsýnýn düþtüðünü göstermektedir.ama sandýk sayýsýnýn düþmesi Çorum nüfusunun azaldýðý için deðil,sandýklarda oy kullanan seçmen sayýlarýnýn artýrýlmasýyla ilgilidir. Bundan önceki seçimlerde her sandýkta 250 seçmen oy kullanýrken þimdi bu sayý 400 e çýkarýlýnca sandýk sayýsýnda düþme meydana gelmiþti dedi. Millete bayram hediye edeceðiz AK Parti Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Yozgat milletvekili Yusuf Baþer, Aðustos ayýnýn Türk tarihi açýsýndan zafer ayý olduðunu belirterek, 10 Aðustos ta aziz milletimize yeni bir bayram hediye edeceðiz. Bu bayramýn adý demokrasi, milli irade ve halkýn bayramý olacak. Artýk cumhurbaþkanýný partiler, tabelalar, örgütler deðil millet seçecek dedi. Parti binasýnda düzenlenen toplantýda sandýða sahip çýkýlmasý gerektiði vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, seçimlerde sandýkta oy kullanýlacaðýný açýkladý Ýlçe baþkanlarý seçim deðerlendirmesi yaptý. 10 Aðustos ta yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðýna sayýlý günler kala AK Parti Çorum teþkilatlarýnda seçim çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. AK Parti Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Yozgat milletvekili Yusuf Baþer, bugün Çorum a gelerek teþkilatlarla bir araya geldi. Milletvekili Baþer baþkanlýðýnda AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile seçim iþleri üyelerinin katýlýmýyla yapýlan toplantýda seçimlerde izlenecek yol haritasý masaya yatýrýldý. Seçimlerin sandýkta kazanýldýðýný ve sandýkta kaybedildiðinin farkýnda olduklarýný dile getiren Baþer, 10 Aðustos ta da sandýklara sahip çýkacaklarýný dile getirdi. Cumhurbaþkanlýð ý seçimlerinde Çorum da bin 639 sandýkta oy kullanýlacaðýný açýklayan Baþer, her görevlinin sorumlu olduðu sandýkta bir Recep Tayyip Erdoðan olacaðýný belirtti. Ak Parti teþkilatlarý ve milletin 10 Aðustos ta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a vefa borcunu ödeyeceðini kaydeden Baþer, geleceðin yeni Türkiye sinin o gün temellerinin atýlacaðýný ifade etti. Türkiye nin etrafýnýn kan gölü olduðuna iþaret eden Baþer, Böyle bir coðrafyada yaþadýðýmýz halde 10 yýldýr Türkiye huzur adasý haline gelmiþtir.2 yýldýr Allah a Þükür þehit haberleri gelmiyor. Yýllardýr ülkede kronikleþen sorunlar Baþbakan Erdoðan ve milletin el el vermesiyle çözüme kavuþturuldu diye

8 8 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Osmancýk a sel projesi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça, hafta sonu Osmancýk'ta incelemelerde bulundu. Müsteþar Akça, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte Osmancýk'ta sel baskýnlarýný önlemek amacý ile hazýrlanan projeyi inceledi. Proje ile ilgili bilgi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça, hafta sonu Osmancýk'ta incelemelerde bulundu. veren DSÝ 54. Þube Müdür Vekili Murat Kabakçý, dere yataklarý ve yamaçlardan ilçeye gelen sel sularýnýn büyük bir kanalla Kýzýlýrmak'a doðrudan tahliye edileceðini söyledi. Ýlçenin saðanak yaðýþlarda sel sularýndan zarar gördüðünü ifade eden Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, "Baþta Tillim Çayý ve Doðudere olmak üzere ilçe merkezine ulaþan dere yataklarýndan gelen sel, su baskýnlarýna neden oluyor. Þiddetli yaðmurlarda evlerin bodrum katlarýný ve iþ yerlerini su basýyor. Belediye tarafýndan alýnan önlemlerin yaný sýra Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bu proje ile Esentepe ve Þenyurt Mahallelerini çevreleyen bir kanal yapýlacak. Dere yataklarýndan gelen sel, kanal aracýlýðý ile Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek. Böylelikle Osmancýk sel baskýnlarýndan kurtarýlmýþ olacak." dedi. (Haber Merkezi) Darbe yaptý, Cumhurbaþkaný oldu 27 Aralýk 1979'da siyasetçilere iletilmek üzere askerlerden bir uyarý mektubu alan Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk, mektubun içeriðini 2 Ocak'ta Çankaya'ya davet ettiði Demirel ve Ecevit'e açýkladý. Ne var ki mektup ortada kaldý, her iki lider de uyarýnýn muhatabýnýn kendisi olmadýðýný savunuyordu. Aslýnda askerler, müdahalelerine Korutürk'ü de katmak istiyorlardý ama Korutürk bu teklifi kesin bir dille reddetti. Kenan Evren, 12 Eylül'den 20 yýl sonra þöyle anlatacaktý: "Efendim, dedim, bu iþ böyle yürümeyecek. Biz ikaz edelim, siz de bizim baþýmýzda kalýn. Fakat Korutürk, 'Ben seçimle geldim, seçim dýþý bir oluþumun içinde olmam' dedi." Korutürk görev süresinin dolduðu 1980 Nisan'ýnda Çankaya'dan ayrýldý. Artýk askerlerle siyasiler arasýnda baðlantý saðlayabilecek bir figür de kalmamýþtý ortada. Yerine, Senato Baþkaný Ýhsan Sabri Çaðlayangil vekalet etmeye baþladý. Aday dahi gösteremeyen partiler Ülke yeni cumhurbaþkanýný seçecekti ama, bu defa partiler kimi siyasi hesaplarla aday dahi gösteremiyorlardý. Basýn ortaya birtakým isimler atýyor, fakat hiçbiri siyasetçiler tarafýndan benimsenmiyordu. Bu çerçevede bir ara Genelkurmay Baþkaný Kenan Evren'in de adý ortaya atýldý, hatta dönemin en etkili gazetelerinden birinin "halk anketi"nde açýk arayla birinci bile ilan edildi. Partiler aday göstermeyince seçim turlarýna da geçilemiyordu. Nihayet, Mardin Baðýmsýz Milletvekili Nurettin Yýlmaz kendini aday gösterdi ve 25 Mart 1980'de ilk tur oylama yapýlabildi. Bu adaylýk, seçilmek için üçte ikilik bir çoðunluk aranan ilk iki turun geçilmesini ve barajýn salt çoðunluða indirilmesini de saðladý. Ne var ki bu da pratikte hiçbir iþe yaramayacaktý, çünkü partiler hala aday göstermiyorlardý. Sonunda, Nisan ortalarýnda iki partiden iki "kerhen aday" geldi: Adalet Partisi'nden (AP) eski orgeneral Faik Türün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) eski orgeneral Muhsin Batur. Turlar birbirini izliyor, bazen magazin dünyasýnýn ünlülerine de oy çýkýyor fakat Türkiye Cumhuriyeti bir türlü cumhurbaþkanýný seçemiyordu. Siyasi atmosferin boðuculuðu, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin de etkisiyle yaz aylarýnda tahammülfersa boyutlara ulaþmýþtý. Sokaklarda her gün çatýþmalar oluyor, onlarca insan ölüyor ya da yaralanýyordu. Generaller 11 Temmuz 1980'de müdahale kararý almýþ, darbenin uygulama planý olan 'Bayrak Harekat Planý'ný birliklere göndermiþlerdi. Org. Evren'in büyük korkusu 2 Temmuz'da Demirel hükümeti Meclis'teki oylamada güvenoyu alýnca müdahale tarihi ertelendi. Evren, Gazeteci Cüneyt Arcayürek'e o günleri anlatýrken çok korktuðunu söyleyecekti: "Kenan Paþa bana, bir ara çok korktum, dedi. Biz bunu daðýttýk ama daðýttýðýmýz arkadaþlarýmýz 30 Aðustos'ta emekli oldu. ya emekli olduktan sonra böyle böyle bir darbe hazýrlýðý vardý, deselerdi ne yapacaktýk?" Ne var ki Evren'in korktuðu baþýna gelmemiþ, "iftihar ettim" dediði senaryo gerçekleþmiþti: Emekli askerlerden çýt çýkmamýþtý. Askerlerin kararlarýný ertelemelerini izleyen günlerde Çorum olaylarý gerçekleþti, Nihat Erim, Gün Sazak ve Kemal Türkler'in hayatlarýný kaybettikleri þoke edici siyasi cinayetler iþlendi. Bütün bunlar, siyasete müdahalenin psikolojik altyapýsýný hazýrlamaya hizmet ediyordu. Nitekim askerler 26 Aðustos'ta, bir daha kesinlikle ertelememe kararlýlýðýyla darbenin tarihini 12 Eylül olarak belirlediler. Böylece yalnýz darbenin deðil, Türkiye'nin 7. cumhurbaþkanýnýn kim olacaðýný belirleyecek sürecin de iþaret fiþeði atýlmýþtý. 'Yokla bakalým aðzýný' 12 Eylül'e birkaç gün kala Kenan Evren, Cumhurbaþkanývekili Çaðlayangil'e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Demirel ziyaretten önce Çaðlayangil'i aradý ve "ortalýkta darbe söylentileri var, þöyle bir aðzýný yoklayýver" dedi. Ziyaretin ardýndan Çaðlayangil, Demirel'i aradý ve ona þöyle dedi: "Endiþe edilmemesini, orduya hakim olduklarýný söyledi. Yalnýz size bir þey ifade ediyorsa, lüzumundan fazla sýcak davrandýðýný söyleyebilirim." Demirel bunun üzerine Çaðlayangil'e, "Bugünden yarýna bir þey olacak gibi görünmüyor" dedi ve telefonu kapattý. Çaðlayangil'in imasýný ya anlamamýþ ya da anlamazlýktan gelmiþti. Ne var ki darbe, "bugünden yarýna" denilebilecek bir zaman dilimi içinde gerçekleþecek, Türkiye'de yeni bir dönem baþlayacaktý. Ýzmir deðil Ankara, emeklilik deðil iktidar Orgeneral Kenan Evren kýdemi gereði orduda ulaþabileceði en üst noktaya ulaþmýþ, Ege Ordusu Komutaný olmuþtu. Teamüller gereði o makamdan emekli olmasý gerekiyordu. Fakat Baþbakan Demirel'in sürece müdahalesi her þeyi deðiþtirdi. Demirel sýrayý bozmak, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na Ali Fethi Esener'i getirmek istiyordu. Ne var ki bu amaçla hazýrlanan kararname, Cumhurbaþkaný Korutürk tarafýndan "ordudaki disiplini bozacaðý" gerekçesiyle reddedildi. Kenan Evren, kendisinden kýdemli üç orgeneralin de emekliye ayrýlmasýyla 30 Aðustos 1977'de beklenmedik þekilde Kara Kuvvetleri Komutaný olarak atandý, altý ay sonra da görev süresi uzatýlmadýðý için emekliye ayrýlan Semih Sancar'ýn yerine 7 Mart 1978'de Genelkurmay Baþkaný oldu. 'Devlet Baþkaný, MGK Baþkaný, Genelkurmay Baþkaný' 12 Eylül 1980 tarihinde yapýlan askeri darbe ile ülke yönetimine el konuldu, Türkiye'deki bütün özgürlükler askýya alýndý, yasama ve yürütme yetkilerini kullanmak üzere Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Kenan Evren'in liderliðinde, dört kuvvet komutanýndan oluþan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) oluþturuldu. Kenan Evren, 13 Eylül sabahý Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan gelip "unvanýnýz ne olacak" diye soran yetkiliye, unvanlarýný þöyle dikte ettirecekti: "Devlet Baþkaný, Milli Güvenlik Konseyi Baþkaný ve Genelkurmay Baþkaný." MGK'nýn ilk iþi dört siyasi parti liderini Ankara'dan uzaklaþtýrýp gözetim altýna almak oldu. Sýra baþbakanýn tespitine ve hükümetin kurulmasýna gelmiþti... Evren'in kafasýndaki isim Turhan Feyzioðlu'ydu ama sonradan bu isimden vazgeçildi. Eski oramiral Bülent Ulusu baþbakanlýða getirildi. Kabinenin en önemli ve en ilginç ismi, yýlýn baþýnda ilan edilen 24 Ocak kararlarýnýn mimarý Turgut Özal'dý. Ekim baþýnda liderlerin Ankara'ya dönüþlerine izin verildi. Erbakan ve Türkeþ tutuklandý. Bu arada olaðanüstü bir baský dönemi baþlamýþtý. Cezaevleri týka basa doldu, kýsa bir süre sonra da siyasi idamlar baþlayacaktý Anayasasý, 7 Kasým 1982 tarihinde yapýlan referandumda yüzde 91.37'lik 'evet' oyuyla kabul edildi. Cumhurbaþkaný seçimi için ayrý bir oylama yapýlmadý. Evren yeni anayasanýn birinci geçici maddesi uyarýnca, yedi yýllýk bir süre için Türkiye'nin 7. Cumhurbaþkaný sýfatýný kazandý. Böylece Evren, herhangi bir seçime girmeksizin cumhurbaþkanlýðý sýfatýný kazanan ilk Cumhurbaþkaný olarak tarihe geçti. Evren sonraki yýllarda yaptýðý açýklamalarda, bunu istemediðini, karþýsýnda rakiplerinin de olacaðý bir seçim istediðini arkadaþlarýna söylediðini fakat onlarý ikna edemediðini anlatacak, bu olayý "hayatýmýn en büyük piþmanlýðý" diye anacaktý. Seçimler ya da müstakbel Cumhurbaþkaný sahnede 1983'te seçimler yapýldý, MGK'nýn ters yöndeki telkinlerine raðmen seçimi Turgut Özal'ýn kurduðu Anavatan Partisi (Anap) kazandý. Meclis 24 Kasým 1983'te açýldý ama darbecilerin gölgesi hala çekilmemiþti. Halkçý Parti Milletvekili Cüneyt Canver, parti grubunda eleþtirel bir þeyler söylendiðinde, grup baþkanvekillerinden Reþit Ülker'in çýkýp, "Arkadaþlar, avizelerin içinde MGK binasýyla baðlantýlý mikrofonlar var, lütfen sözlerimize dikkat edelim" diye uyardýðýný anlatýyor. Anap yerel seçimleri de kazandý, fakat 1987'de, siyaset yasaklarýnýn kaldýrýlmasý için yapýlan referandumu kaybetti ve ilk siyasi yenilgisini aldý. Artýk Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeþ bu kez farklý partilerin baþýnda yine siyaset sahnesindeydiler Eylül'ünde Özal, yerel seçimlerin erkene alýnmasý teklifiyle bir kez daha referanduma gitti ve teklifi yüzde 65'le reddedildi. Referandumdan bir gün sonra erken seçim kararý alýndý ve Anap 1989 Mart'ýndaki bu seçimlerde sadece yüzde 21,75'lik bir oy toplayabildi. Parti artýk iniþe geçmiþti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça Çorum'un Osmancýk ilçesinde incelemelerde bulundu. Müsteþar Akça Osmancýk ta Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Lütfü Akça Çorum'un Osmancýk ilçesinde incelemelerde bulundu. Osmancýk ilçesinde 6 bin hektar araziyi suya kavuþturacak Obruk - Dutludere Sulama Projesi þantiyesinde incelemelerde bulunan Akça, DSÝ 54. Þube Müdür Vekili Murat Kabakçý ve Þantiye Þefi Orhan Karabulut'tan bilgi aldý. Projede herhangi bir aksaklýk söz konusu olmadan çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden DSÝ 54. Þube Müdür Vekili Murat Kabakçý, ilçenin sað kýyýsýnda 71 bin 280 metre, sol kýyýsýnda 28 bin 610 metre olmak üzere toplam 99 bin 890 metre kanal inþa edildiðini söyledi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü yeni yerinde Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, Atatürk Caddesi'ndeki Osmancýk Kültür Evine taþýndý. Atatürk Caddesi'nde bulunan Osmancýk Kültür Evi, artýk Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü olarak hizmet verecek. Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, sosyal yardýmlaþma, basýn yayýn, bilgi iþlem, spor gibi baðlý birimleri ile birlikte Kültür Evi ne taþýndý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk'ýn tarihi mimarisini yansýtan kültür evinin faal bir þekilde kullanýlabilmesi için Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün buraya taþýnmasýna karar verildiðini söyledi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü ne baðlý birimlerin burada faaliyet göstereceðini Osmancýk Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, Atatürk Caddesi'ndeki Osmancýk Kültür Evine taþýndý. ifade eden Karataþ, Osmancýk Kültür Evi, eski mimarimizi yansýtan, tarihi dokuda güzel bir bina. Uzun zamandýr kullanýlmýyordu. Böyle güzel bir Osmancýk evini deðerlendirmek için buraya en çok yakýþan müdürlüðümüzü taþýdýk. Kültür ve Sosyal Ýþleri Müdürlüðü baðlý birimleri ile birlikte burada faaliyet gösterecek." dedi. (Haber Merkezi) Gül den sandýk çaðrýsý Hurþit Bozkurt Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, 10 Aðustos Pazar günü ilk defa millet tarafýndan Cumhurbaþkaný seçileceðini hatýrlatarak, seçime giderken yanýnýza almanýz ve unutmanýz gerekenler olduðunu vurguladý. Gül, yaptýðý açýklamada, 2002 yýlý ile bugün ülkede yaþanan olumlu Bilim insanlarý, Parkinson hastalarýna umut olacak yeni bir geliþmeye imza attý. Lüksemburg Üniversitesi ne baðlý Biyotýp Sistemleri Merkezi'nden bilim insanlarý, Almanya'daki Münster ve Bielfeld üniversitelerinden meslektaþlarýyla deri kök hücrelerinden elde edilen sinir hücrelerini farelerin beynine baþarýyla nakletti. Bu tür deneyler daha önce yapýlmýþ olsa da bilim adamlarý ilk kez nakilden 6 ay sonra bile hiçbir yan etkinin görülmediðini, hatta bu hücrelerin tamamen beyne yerleþmiþ olduðunu ve diðer hücrelerle uyum saðladýðýný vurguladý. Bilim insanlarý, bir fare için 6 ayýn insanda 20 yýla denk geldiði düþünüldüðünde bu geliþmenin özellikle Parkinson hastalarý için umut vadettiðine dikkat çekti. Necati Gül Projenin ihale bedelinin 40 milyon TL olduðunu belirten Kabakçý, sulama kanallarýnýn 2015 yýlýnda tamamlanmasýnýn ön görüldüðünü kaydetti. Kabakçý, Osmancýk Adatepe mevkiinde 480 hektar alanýn daha sulama projesine dahil edilmesi için fizibilite çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ve 2014 yatýrým programýna alýndýðýný ifade etti. Akça, Osmancýk ilçesinde sel baskýnlarýnýn önlenmesi için yapýlmasý planlanan kanal projesi hakkýnda da yetkililerden bilgi aldý. Müsteþar Akça'ya Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da eþlik etti. (Haber Merkezi) ve olumsuz gördüðü geliþmeleri özetledikten sonra, "2002 de vardý, bugün yok deyip bunlarý da hatýrlayarak demokrasinin gereði olan seçme hakkýný kimsenin etkisi altýnda kalmadan, bunun vebalinin de olduðunu bilerek istediðin adaya evet mührünü bas. Biz sivil toplum örgütü olarak milletimizi uyarýp bu vebalden kurtulmak istiyoruz. dedi. Parkinson hastalarýna umut ýþýðý Sonuçlarý "Stem Cell Reports" dergisinde yayýmlanan araþtýrmanýn baþýndaki Jens Schwamborn ve meslektaþlarý hasarlý hücreleri laboratuvarda üretilen saðlýklý hücrelerle deðiþtirerek Parkinson hastalýðýnýn tedavisine yeni yöntemlere ýþýk tutmayý umuyor.(yaygýn basýn) Bilim insanlarý, Parkinson hastalarýna umut olacak yeni bir geliþmeye imza attý.

9 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS Alaca Gençlik Merkezi yatýrým programýna girdi Alaca Belediyesi yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. Salim Uslu, Alaca da bir dizi incelemelerde bulundu. Salim Uslu, Sporcu Fabrikasý yatýrýmýyla ilgili gfeliþmeleri aktardý. Alaca ya yapýlmasý düþünülen ve içinde spor tesislerinin de bulunacaðý Gençlik Merkezi için süreç hýzla devam ediyor. Konuya iliþkin çalýþmalarý yakýndan takip eden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca ilçemize güzel nezih bir Gençlik Merkezi kazandýrmak istiyoruz. Gençlerimizin vakitlerini geçirecekleri tesiste sosyal aktivitelerin yanýnda spor yapmalarýna da olanak saðlayacaktýr. 5 Temmuz 2014 tarihinde Alaca'ya yaptýðýmýz ziyarette Kaymakamýmýz, Belediye, Ýl Genel Meclisi ve Ýlçe Baþkanlarýmýz, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimizle tahsis çalýþmalarý devam eden arsayý yerinde inceleme fýrsatý bulmuþtuk. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanýmýz Akif Çaðatay Kýlýç ile yaptýðýmýz görüþme olumlu geçmiþ, bakanýmýzýn talimatý ile süreç hýzlandýrýlmýþtýr. Bugün makamýmýzda görüþtüðümüz Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Salih Kaplan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz ve Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ ile gelinen son aþama deðerlendirilmiþtir. Yer tahsis iþlemleri tamamlanan Gençlik Merkezi projesi Daire Baþkanýmýz tarafýndan 2015 yýlý yatýrým programýna teklif edecek. Bizler de konunun takipçisi olmaya devam edeceðiz." dedi. (Haber Merkezi) Þahiner in beyaný yanlýþ Enise Aðbal du ifadesini kullanmýþtýr. Bu açýklamayý yaparken Sezar'ýn hakkýný Sezar'a verak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlmeliydi. Þahiner Baþkan basýna yaptýðý yas Özkan, Sungurlu Belediye Baþkaný açýklamada, yukarýda da belirttiðim üzea. Kadir Þahiner in Belediye hizmetlere baþlangýcýndan temel atma aþamasýna rini deðerlendirdiði basýn açýklamasýngelinceye kadar hizmeti ve emeði söz da yanlýþ deðerlendirme yaptýðýný söykonusu olmuþ icra mevkiindeki AK Parledi. ti'nin sayýn milletvekillerini ve belediye Sezar ýn hakký Sezar a verilmeli baþkanýný da hatýrlasaydý daha objektif diyen Özkan, Ýlçemizde geçtiðimiz bir tutum sergilemiþ olurdu. diye koayda Meslek Yüksek Okulu ve Fen Linuþtu. sesi nin temel atma töreni gerçekleþtiýlyas Özkan Ortak paydanýn Sungurlu olmasý gerildi. Bu okullarýmýzýn inþasý noktasýnda rektiðini vurgulayan Özkan, devamla þunlarý söyleyer tahsisi ve ihale aþamasýna gelebilmesi için gerek di; Sayýn Þahiner'e elbette açýkladýðý belediye çaak Parti Çorum Milletvekillerimizin, gerekse önlýþmalarýna ait diðer hizmetleri için teþekkür ediyoceki Belediye Baþkanýmýzýn yoðun çalýþma ve gayruz. AK Parti ilçe teþkilatý olarak yerel hizmet nokretleri ve de emeði söz konusudur. tasýnda Belediye Meclisi nde görevli arkadaþlarýþu anki Belediye Baþkanýmýz A. Kadir Þahimýzla birlikte Sungurlu'ya hizmet noktasýnda her ner, faaliyetlerini basýn yolu ile kamuoyuna açýklarkatkýyý sunmaya hazýr olduðumuzu da ayrýca belirken, Temel atma törenleri bizim zamanýmýzda oltiyoruz. Ýlçelerde enerji kesintisi Enise Aðbal Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Osmancýk, Mecitözü ve bazý merkeze baðlý Eskiekin köyünde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn ve 8 Aðustos Cuma günü saatleri arasýnda köy içi bakým onarým iþleri çalýþmalarý sebebiyle merkeze baðlý Eskiekin köyüne; yarýn saatleri arasýnda Osmancýk ilçesi þehir þebekede röle montaj çalýþmalarý yapýlacaðýndan Osmancýk a baðlý Kýzýlýrmak Mahallesi Adnan Menderes Cad., Hacý Hasan Sokak, Bahçeler Sokak, Sultan Hamit Cad., Sahil Yolu Cad., 1. ve 2. Sahil Çýkmazý Sokak, Þerbetçioðlu Cad. Yazý Mahalle Þehit Sebahattin Öremiþ Cad., Akþemsettin Cad., Akþemsettin Sokak, Gafiloðlu Sokak, Yeniçeþme Sokak, Kunduz Sokak, Çerkezoðlu Sokak, Nogaylar Sokak, Lebedler Sokak, Halil efendi Sokak, Ulucami Mahallesi Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Saat Kulesi-Ziraat Bankasý arasý, Mutaflar Sokak, Ulucami Sokak, Mehmet Akif Ersoy Cad. Rahmi efendi Sokak, Sultan Beyazýt Sokak, Yavuz Selim Sokak, Hýdýrlýk Mahallesi Gazi Cemal Er- turan Caddesine; Yine yarýn saatleri arasýnda Osmancýk ilçesine baðlý Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Sokak, Namýk Kemal Cad. Köroðlu Sokak, Karayollarý Cad. Karayollarý 1. ve 2. Çýkmaz Sokak, Gültekin Gazi Sokak, Hasan Paþa Sokak, Lojmanlar Sokak, Ulubatlý Hasan Sokak, Ömer Seyfettin Sokak, Yaþar Okuyan Cad., Lise Çýkmazý, Þair Kadriya Sokak, Sümbül Sokak ve Ömer Derindere bulvarýnýn Cumhuriyet Mahallesi kýsmý, Yeni Mahalle Ulu Mezarlýk Sokak, Þehit Ahmet Balcý Sokak, Zonguldak Sokak, Sadri Turan Cad., Rüzgarlý Sokak, Yeni Cami Sokak, Ýlçe Emniyet Hizmet Binasý ve Emniyet Lojmanlarý, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Hizmet Binasý, Adliye ve Kaymakamlýk Hizmet Binasý, Anadolu Lisesi Kýz Yurdu, Güney Mahallesi Ýnönü Zaferi Ýlkokulu etrafý Öðretmenevi ne kadar olan bölgeye; 10 Aðustos 2014 Pazar günü ise saatleri arasýnda Mecitözü ilçesi þehir þebeke tr2, tr4 ve tr7 nolu kök lerde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Mecitözü ne baðlý Bahçelievler Mah. ve Tutluk Mahallesi ne programlý olarak elektrik verilemeyecek. Gönül Elçileri, Terzi Behiye Karakaya tarafýndan hazýrlanan giysileri yaþlý ve çocuklara daðýttý. Gönül Elçileri sevindirdi Gülesin Aðbal Demirer Gönül Elçileri, Terzi Behiye Karakaya tarafýndan hazýrlanan giysileri yaþlý ve çocuklara daðýttý. Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz ve kuruluþ müdürleri katýldý. Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü'nde baþlayan programda; kurumun bakýmýnda bulunan yaþlýlara Behiye Karakaya tarafýndan hazýrlanan etekler hediye edildi. Akabinde KamileHacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðüne yapýlan ziyarette, yaþlýlara pardesü hediye edildi. Ramazan Bayramý için hazýrlanan hediyeler yaþlýlarýmýz tarafýndan büyük bir sevinçle kabul edildi. Kurum bakýmýnda olan yaþlýlarla bir süre sohbet eden Fatma Baþköy, bayramlarda ve özel günlerde yalnýzlýðýn daha hissedilir olduðunu, bunu en asgari düzeye çekmeye çalýþmanýn hepimizin görevi olduðunu belirterek, kendi çabalarý ile bayram hediyesi hazýrlayan Behiye Karakaya'ya teþekkür ederek, bu tür programlarýn artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Program Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurduna gerçekleþtirilen ziyaretle devam etti. Fatma Baþköy'ü evlerinde misafir eden çocuklara elbiseler hediye edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz ve kuruluþ müdürleri Gönül Elçisi Behiye Karakaya'ya kendi imkânlarý ile hazýrladýðý hediyeler için teþekkür etti. Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy katýldý. Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. Fatma Baþköy, merkezde sorunlarý dinledi. Program Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurduna gerçekleþtirilen ziyaretle devam etti.

10 10 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Hububatta %30, meyvede %80 kayýp Afetler Çorum tarýmýný vurdu Recep Mebet Üreticiye 12 yýlda 902 milyon TL destek Buðdayda kalite kaybýna neden olan süne zararlýgýda Tarým ve Hayvancýsýyla ilgili tedbirlerden bahlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, seden Erkan Elfaz Ermiþ, 2014 yýlýnda Çorum da yaþaçorum da toplam 10 bin denan doðal afetler neticesinde kar arazide mücadele çalýþekili tarým arazilerinde yüzde masý yapýldýðýný açýkladý. 30, dikili tarým arazilerinde ise yüzde 80 verim kaybý yaþandýhububatta yol açtýðý haðýný açýkladý. sar nedeniyle ekmeklik ve makarnalýk buðdayý yemlik Teknik ekiplerce yapýlan sýnýfýna düþüren süne zararlýarazi incelemeleri hakkýnda sýnýn yol açtýðý zarara dikkat bilgi veren Erkan Elfaz Ermiþ, çeken Ermiþ, Çorum da bu kuraklýk, aþýrý yaðýþ, sel, don konuda büyük bir problem veya dolu afetlerine maruz kabulunmadýðýný ifade etti. lan tarým ürünlerinde yaþanan zarara dikkat çekti. Çorum daki ekili arazilerde yaþanan problemlerin Konuyla ilgili olarak dün temelinde üreticilerin sertifiýl Genel Meclisi üyelerine kalý tohumluða yönelmemeaçýklamalarda bulunan Ermiþ, sinin yattýðýna iþaret eden ErErkan Elfaz Ermiþ Çorumlu üreticilere verilen tamiþ, Bakanlýðýmýz 2002 yýrýmsal desteklerden de bahsetti. lýndan bu yana sertifikalý tohumluk ve üretime desson 12 yýlda Çorumlu üreticilere 902 milyon tek veriyor. Böylece kaliteli tohumluk kullanýmýyla 813 bin 87 lira tarýmsal destek ödemesi yapýldýðýný pek çok problemin önüne geçiliyor ve zarar önlenianlatan Ermiþ, afetlerden zarar gören çiftçilerin kreyor dedi. di borçlarýnýn da ertelendiðini hatýrlattý. 17 KUDUZ VAKASI GÖRÜLDÜ Son üç yýldaki destek miktarýnýnsa 249 milyon Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum da son bir yýl içinde 17 kuduz vakasýnýn ortaya çýktýðýný söyledi. Çorum merkezde 5, Alaca da 4, Mecitözü nde 4, Sungurlu da 3 ve Uðurludað da 1 vaka ile karþýlaþýldýðýný anlatan Ermiþ, hastalýðýn büyük çoðunlukla yaban hayatýndan kaynaklandýðýný açýkladý. Kuduzla mücadele çalýþmalarýna da deðinen Ermiþ, 2014 yýlýnda il genelinde 4 bin 560 adet kedi-köpek aþýlamasý programa alýnýrken toplamda 6 bin 273 kedi-köpek aþýlandý. Çorum merermiþ, Ýl Genel Meclisi üyelerini doðal afetlerin tarýma etkileri hususunda bilgilendirdi. kez ve köylerinde programa baðlý adet kedi809 bin 339 TL olduðunu dile getiren Ermiþ, tarýmköpek, hastalýk çýkýþýna baðlý 132 adet sýðýr aþýlansal desteklemelerin sürdüðünü kaydetti. dý. diye konuþtu. 10 BÝN DEKARDA SÜNE MÜCADELESÝ Domuzla mücadelede ise ödeneðe ihtiyaç oldu- Önerge teklifi görüþmenin ardýndan oybirliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. Karasinek önergesi Recep Mebet Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Aziz Sarüce ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergeler deðerlendirildi. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþülerek oylandý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýndaki toplantýda gündem maddeleri görüþüldü. KIRSALDA DA ÝLAÇLAMA YAPILSIN Ali Bayram, Baharat ve kuruyemiþ çeþitlerimizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Kule Baharat tan yeni þube AK Parti Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yücel, yaz aylarýnda artýþ gösteren karasinekle mücadele kapsamýnda köylerde ve piknik alanlarýnda ilaçlama yapýlmasýný teklif etti. AK Parti Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yücel, önergesini sundu. Konuyla ilgili olarak Toplantýda ayrýca Ortaköy ilçesi Daniþ Göleti Meclis Baþkanlýðý na yazýlý önerge veren Mehmet Yüalaný içinde kalan ve mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi ne ait, cel, çöplüklerin de bu çerçevede ilaçlanmasýný istedi. Fýndýklý Köyü yakýnýndaki taþýnmazýn bedelsiz olarak Mevsimsel koþullarýn etkisiyle sinek ve haþere Devlet Su Ýþleri ne devri hususu görüþüldü. popülasyonunda aþýrý bir artýþ yaþandýðýna dikkat çemecitözü ilçesine baðlý Kargý, Alaca ilçesine ken Yücel, köylülerin yaþadýðý problemin çözümü için baðlý Fakýlar ve Merkez ilçeye baðlý Karahisar Köyleneler yapýlabileceðinin etraflýca araþtýrýlmasý gerektirine ait yerleþik alan ve civarý tespiti ile ilgili olarak ðini ifade etti. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporyücel in yazýlý önergesi Meclis te yapýlan görüþlar görüþülerek karara baðlandý. menin ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da Komisyonu na havale edildi. gerçekleþecek oturumla devam edecek. Recep Mebet baþlayan yeni maðaza hakkýnda bilgi veren Ýþletme Sorumlusu Ali Bayram, Baharat ve kuruyemiþ çeþitlerimizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Þifalý bitkiler konusunda zengin bir ürün yelpazesine sahip olduklarýný vurgulayan Ali Bayram, kuru kahve ve haþhaþ gibi geleneksel lezzetlerin de maðazalarýnda yer aldýðýný hatýrlattý. Hürriyet Meydaný Saat Kulesi karþýsýndaki merkez maðazalarýnýn ardýndan yeni bir þubeyle hizmet halkalarýný geniþlettiklerini dile getiren Bayram, Þubemizi yakýndan görmek ve ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi numara 10/F ye bekliyoruz. diye konuþtu. Kule Baharat, ikinci þubesini Bahabey Caddesi nde hizmete sundu. Kule Baharat, ikinci þubesini Bahabey Caddesi nde hizmete sundu. Kýz Meslek Lisesi karþýsýnda faaliyet göstermeye Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek.

11 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS Jandarma ya Çorumlu Paþa Recep Mebet Çorumlu Orgeneral Abdullah Atay, Yüksek Askeri Þura (YAÞ) toplantýsýnda alýnan kararla Jandarma Genel Komutanlýðý görevine atandý. 30 Aðustos 2011 tarihinden bu yana Ege Ordu Komutanlýðý görevini yürüten Abdullah Atay, iç güvenlikten sorumlu Jandarma Genel Komutanlýðý nýn baþýna getirildi. ABDULLAH ATAY KÝM- DÝR? "Orgeneral Abdullah Atay 1949 yýlýnda Çorum'da doðdu yýlýnda Kara Harp Okulu ndan, 1971 yýlýnda piyade okulundan mezun oldu yýlýna kadar Kara Kuvvetler Komutanlýðý na baðlý çeþitli birliklerde takým ve bölük komutanlýðý yapan Korgeneral Atay, 1981 yýlýnda Kara Harp Akademisi nden mezun oldu, ardýndan kurmay subay olarak; 3'üncü piyade Er Eðitim Tugay Komutanlýðý nda T.C. BAÞBAKANLIK TOKÝ TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÇORUM-MERKEZ KUNDUZHAN MAHALLESÝ NDE 5 ADET (3+1) KONUT En Düþük Konut Fiyatý TL. En Düþük Konut Fiyatý TL. 32 ADET (2+1) KONUT Org. Abdullah Atay Jandarma Genel Komutanlýðý na hemþehrimiz Orgeneral Abdullah Atay atandý. KÝRA ÖDEMEK YERÝNE, KENDÝ EVÝNÝZÝN TAKSÝTLERÝNÝ ÖDEYÝN! En Yüksek Konut Fiyatý TL. En Yüksek Konut Fiyatý TL. TOPLAM 37 ADET KONUT SATIÞA SUNULUYOR %10,%15,%25, peþinat ve 96, 108, 120 ay vade TL TL. arasý aylýk taksitlerle Baþvuru bedeli TL dir. 25/08/ /09/2014 tarihleri arasýnda T.C. Ziraat Bankasý Yetkili Þubelerine baþvuru yapmanýz yeterlidir. Detaylý Bilgi Ýçin: yi ziyaret edebilirsiniz. Ýrtibat Telefonu: Karargah Subaylýðý, 1'inci Mekanize Tugay Komutanlýðý Lojistik Þube Müdürlüðü, NATO Güneydoðu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Harekat Daire Plan ve Harekat Þube de Karargah Subaylýðý, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Baþkanlýðý nda Karargah Subaylýðý, Mons/Belçika'da Avrupa Müttefik Komutanlýðý Reaksiyon Kuvveti Planlama Karargahý (arfps) Kara Þube Müdürlüðü ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlýðý 2'nci Özel Kuvvet Alay Komutanlýðý görevlerini yürüttü yýlýnda Tuðgeneralliðe terfi etti. Tuðgeneral rütbesi ile 2'nci Komando Tugay Komutanlýðý ve 14'üncü Zýrhlý Tugay Komutanlýðý görevlerinde bulunmuþ, 2001 yýlýnda Tümgeneralliðe terfi etti.. Tümgeneral rütbesi ile Larissa/Yunanistan'da Güney Müþterek Merkez Karargahý (Jhq Southcentre) Kurmay Baþkanlýðý, 3'üncü Kolordu Komutan Yardýmcýsý ve 52'nci Zýrhlý Tümen Komutanlýðý ile Silahlý Kuvvetler Akademisi Komutanlýðý görevlerini yürütmüþ, 2006 yýlýnda Korgeneralliðe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý, Madrid/Ýspanya'da Kara Unsur Komutanlýðý (cc land) Komutan Yardýmcýlýðý, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baþkanlýðý ve Denetleme Baþkanlýðý görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Aðustos 2011 tarihinden geçerli olarak orgeneralliðe terfi etmiþ ve Ege Ordusu Komutanlýðý görevine atandý. Bayan Mürvet Atay ile evli olan Orgeneral Abdullah Atay'ýn iki çocuðu vardýr. Ýngilizce bilmektedir." Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çeliþki olduðu takdirde, uygulama projesi ve sözleþmedeki bilgiler esastýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 796) Recep Mebet Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak sakinleri, semtlerinde karþýlaþtýklarý bazý problemleri dile getirerek çözüm istediler. Sokaklarýna park edilen iþ makineleri ve nakliye araçlarýndan dert yanan vatandaþlar, adeta site olarak kullanýlan boþ arsayla ilgili düzenleme yapýlmasýný talep ettiler. Altyapýsý bulunmayan park alanýndan etrafa toz, toprak ve çamur yayýldýðýný dile getiren vatandaþlar, konuyla ilgili þikâyetlerini ilgili makamlara resmi olarak bildirmelerine karþýn sorunun devam ettiðini kaydettiler. (Ç.HAK:2291) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) Cumhurbaþkaný Seçimi nde Çorum merkez ilçede 674 sandýkta toplam 193 bin 546 seçmen oy kullanacak. Merkezde 674 sandýkta 193 bin seçmen oy verecek aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Recep Mebet Cumhurbaþkaný Seçimi için geriye sayým baþladý. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nun açýkladýðý rakamlara göre, Çorum merkez ilçede 674 sandýkta toplam 193 bin 546 seçmen oy kullanacak. 10 Aðustos 2014 Pazar günü yapýlacak seçimde, merkez ilçeye baðlý 14 mahalle ve 200 köyde sandýk kurulacak. Seçmenlerin oy kullanacaðý sandýklardan 448 i ise þehir merkezinde yer alacak. Seçim hazýrlýklarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü belirtilirken il geneli, ilçeler ve mahallelere ait sandýk ve seçmen sayýlarýnýn ilerleyen günlerde netlik kazanacaðý öðrenildi. Mavral Sokak sakinleri þikâyetçi Haber Merkezimizi telefonla arayarak problemle ilgili görüþlerini dile getiren vatandaþlar, Meskun mahalde iþ makinesi parkýnýn iþi ne? diye tepki gösterdiler. Mavral Sokak taki bir diðer sorunun ise bazý iþyerleri tarafýndan kaldýrýmlarýn iþgal edilmesi olduðunu ifade eden vatandaþlar, özellikle kýraathanelerden dert yandýlar. Kaldýrýma taþan masa ve sandalyeler nedeniyle yayalarýn yürümekte güçlük çektiðini vurgulayan vatandaþlar, Özellikle bayanlar bu hususta büyük maðduriyet yaþýyor diye konuþtular. Mavral Sokak sakinleri, dile getirdikleri problemlerin çözümü için yetkililerden ilgi beklediklerini sözlerine eklediler. Mavral Sokak sakinleri, yaþadýklarý problemlere çözüm bekliyor. SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:1740)

12 12 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Alparslan Türkeþ Caddesi ne asfalt Alparslan Türkeþ Caddesi'nde asfalt çalýþmalarý baþladý. Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, alt yapýsý tamamlanan Tekceviz bölgesi Alparslan Türkeþ Caddesi'nde asfalt çalýþmalarýný da baþladý. Yaklaþýk 2 bin ton asfalt serimi yapacak olan ekipler, bölge sakinlerini tozdan kurtarmak için gece gündüz çalýþýyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Hemþehrilerimizin hak ettiði kalitede hizmeti vermek için var güzümüzle çalýþýyoruz." dedi. "Belediye olarak Çevre yolunu Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'ne baðlayan 300 metre uzunluðu ve 16 metre geniþliðindeki Alparslan Türkeþ Caddesi'ne 1000 ton asfalt serimi yaptýk." diyen Zahir, þehir merkezinde yýlsonuna kadar alt yapýsý tamamlanmýþ tüm cadde ve sokaklarýn asfaltýnýn yenileneceðini kaydetti. Sýrada Tekceviz var Bölgede Yaklaþýk 2 bin ton asfalt serimi yapýlacak. Alparslan Türkeþ Caddesi'ndeki çalýþmalarýn ardýndan Belediye ekipleri kýsa bir süre içinde Tekceviz 4. Sokak, Tekceviz 17. Sokak ile Tekceviz 19. Sokak'ta asfalt çalýþmasýna baþlayacak. Bu sokaklara toplam 1050 ton asfalt serimi gerçekleþtirecek olan ekipler Alparslan Türkeþ Caddesi ile birlikte bu bölgede 2050 ton asfalt serimi gerçekleþtirmiþ olacak. Belediye ekipleri kýsa bir süre içinde Tekceviz sokaklarý asfaltlayacak. (Haber Merkezi) Gençler eðlenerek öðreniyor Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde Çorumlu gençler yaz tatilinde hem eðleniyor hem de öðreniyor. Yaþlarý arasýnda olan toplam 150 öðrenci yaz tatilini NFK Gençlik Merkezi'nin yaz kurslarýnda deðerlendiriyor. Yoðun geçen eðitimöðretim döneminin ardýndan eðitime devam eden gençlere NFK Gençlik Merkezi'nde eðlenceli anlar yaþatýldý. Temaþa sanatýnýn nadide bir örneði olan orta oyununu seyreden gençler, Karagöz ve Hacivat'ýn dillere destan atýþmalarýný ilgiyle izledi. Gösteriye tam not veren gençlere orta oyunu hakkýnda bilgi de verildi. NFK Gençlik Merkezi'nde gençlerin bu tür etkinliklerle, eðitimin yanýnda sosyal aktivitelerde bulunmalarý amaçlanýyor. (Haber Merkezi) Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde kültürel çalýþmalar yapýlýyor. Yaþlarý arasýnda olan toplam 150 öðrenci yaz tatilini deðerlendiriyor. NFK Gençlik Merkezi'nde gençlerin bu tür etkinliklerle, eðitimin yanýnda sosyal aktivitelerde bulunmalarý amaçlanýyor. AK Parti den sandýk eðitimi AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde çalýþmalarýna hýz verdi Yüksel Basar AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde çalýþmalarýna hýz verdi. Sandýklarda görev alacak sandýk kurulu üyeleri ve müþahitlere ilk eðitim verildi. Tanýtým Medya Baþkanlýðý, sandýk kurulu eðitim çalýþmalarýnýn mahalle mahalle ele alýndýðýný, sandýklarda görevli ve müþahitlerin teknik eðitimlerinin verildiðini bildirdi. Eðitimi Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ferudun Batan verdi. Programýn açýlýþ konuþmasýný Tanýtým ve Medya baþkaný Ayhan Boyraz yaptý. Boyraz yaptýðý konuþmada oylarýn birer emanet olduðunu, sandýk görevlilerinin bu emanete sahip çýkmasý gerektiðini belirterek, "Bu memleketin bekasý, çocuklarýmýzýn ve ülkemizin geleceði için siyaset yapýyoruz. Hepinize bu çalýþmada görev aldýðýnýz için tek tek teþekkür ediyorum. Bu milletin kendine reisini seçme fýrsatýnýn verildiði seçimdir. Bu hak bize Tayyip Erdoðanýn baþbakaný olduðu Ak Parti Hükümeti döneminde verilmiþtir. Millete bu hak verilirken, ülkeyi yönetmeye talip olanlarýn bazýlarý da bunu istemediler. Þimdi siz millet olarak, bu hakký size çok görenlere nasýl oy vereceksiniz?. Bu seçim bunun yaný sýra Tayyip Erdoðan'ýn seçimidir. Ne milletvekilliði, ne belediye baþkanlýðý seçimi deðildir. Dolayýsý ile 12 yýldýr bu ülkede bizlere baþbakanlýk yapmýþ, 12 yýlda ülkenin saðlýktan ulaþýma bir çok alanda geldiði noktayý bizlere gece gündüz çalýþarak hediye etmiþ olan böyle bir liderin, Cumhura reis olmasý için bizde çalýþýp fedakarlýk yapacaðýz, bize halkýmýzýn emaneti olan oylara sahip çýkacaðýz" dedi. Sandýk Kurulu Eðitim Sorumlusu Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Feridun Batan sinevizyon ve görsel materyaller ile eðitim verdi. Yoðun katýlýmýn yaþandýðý eðitimde kitapçýklar daðýtýldý. Sorulara Batan tarafýndan cevap verilirken, eðitimlerin tekrar edileceði vurgulandý. Hatice Külcü kadýnlarla bayramlaþtý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, bayramda kadýnlarý yalnýz býrakmadý. Ulukavak Mahallesi Kültür Merkezi'nde kursiyerlerle bir araya gelen Külcü, herkesle tek tek bayramlaþtý. Hatice Külcü, yaþlýlar ve çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Çorum Belediyesi'nin sosyal ve kültürel alanda önemli çalýþmalar yaptýðýný söyleyen Hatice Külcü, 2009'dan sonra kadýnlar, gençler, engelliler ve çocuklara yönelik çalýþmalarýn Çorum'da ilk kez bu kadar kapsamlý olarak yapýldýðýna dikkat çekti. Bayramlaþma esnasýnda mahalleli kadýnlarýn ve merkezde kurs gören kadýnlarýn sorunlarýný da dinleyen Hatice Külcü, "Mahalle Kültür Merkezlerimiz ile kadýnlarýmýz bilgi ve becerilerini geliþtiriyor. Sosyal yaþamdan daha fazla pay alýyor. Tüm kadýnlarýmýzý bu merkezlerden istifade etmeye davet ediyorum." dedi. Samimi bir ortamda gerçekleþen bayramlaþmada Hatice Külcü, kadýnlara çikolata ve tatlý ikram etti. (Haber Merkezi) Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, bayramda kadýnlarý yalnýz býrakmadý. Hatice Külcü, herkesle tek tek bayramlaþtý. Bayramlaþma Ulukavak Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

13 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:10 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:24 Temmuz 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli deðiþmeyen kimsedir. Abdullah bin Mes'ûd "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY VEFAT EDENLER 1-Katipoðullarýndan, Ferhat, Hüseyin ve Arif TAÞKAYA' nýn kardeþi, Cengiz TAÞKAYA' nýn babasý, Tanýþ Kýrtasiye sahibi; Fikret TAÞKAYA. 2-Bakkal Esnafýndan Merhum Hacý Ahmet DURMUÞ' un eþi; Makbule DURMUÞ. 3-Merhum Ahmet TOLA' nýn eþi, Osman ÇALIÞKAN' ýn kayýnvalidesi, Ayakkabýcý Esnafýndan Kemal CEYHAN ve Cumhuriyet Savcýsý Ümit CEYHAN, Hüseyin ve Emrah ZÝHAR, Erhan ve Erman ÝS- PÝR' in annannesi; Latife TOLA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. YAZAR - Bence tüm yazarlarýn paranoyak bir yaný vardýr. Zaten sosyal yeteneklerin geliþmiþse yazar olamazsýn. Tek baþýna oturuyorsun masanýn baþýna ve iðneyle kuyu kazýyorsun. Bunu yapabiliyorsan, sosyal yeteneklerinde bir arýza varsa, insanlarla iletiþiminde zorlanýrsýn. - Perihan Maðden - Yazarýn görevi acýyý yadsýmak onun olmadýðý yanýlsamasýný yaratmak, acýnýn izlerini silmek olamaz. Tersine, yazar, onu somutluluðuyla benimsemek ve görebilelim diye bir kez daha somutlaþtýrmak zorundadýr. Çünkü hepimizin isteði, görebilen kiþiler olabilmektir. Ve bizi o sözünü ettiðim gizli acý, deneyimlerin karþýsýnda, özellikle de gerçeðin karþýsýnda duyarlý kýlar. - Ingeborg Bachman - Bence bir edebiyatçý sadece var olaný aktarmaz, psikolojik ve sosyolojik çözümlemenin ötesinde eserindeki kurguyla okuru þaþýrtan noktalara sürükler. - Küçük Ýskender - Yazar bir þeyi söylediði için deðil, onu nasýl söylediði için yazardýr. - Sartre - Yazarlar terk edilmiþ kiþilerdir. Ancak sözcüklerle can bulan hayaletler gibi gelirler bana. Gerçek, gündelik, sýradan hayatta yazýnýn ve yazarýn karþýlýðý yok çünkü. Ancak yazarak varolduðunuz bir dünyada kelimeleri koþturmaktan baþka meþgaleniz de yok. - Sibel K. Türker - Vücudunu bilime baðýþlamak isteyen New Yorklu bir yazar, bunun için Harvard ý seçti. Annem ve babam benim hep oraya gitmemi isterlerdi, benim oraya gidebilmem için de bundan baþka çýkar yol yok. - Time - Ýyi bir yazar merhametsizdir, baþarýlý olmak için çalabilir, dilencilik yapabilir, ahlak kurallarýný tanýmayabilir. Bir kitabý tamamlamak için mutluluðunu, güvenliðini, gururunu, mevkiini, her þeyini fýrlatýp atabilir. William Faulkner - Ýnsan içinde bir yabancýyý barýndýrýr, yazmak iþte o yabancýya ulaþmaktýr. Marguerite Duras - Bir yazar çingene gibidir. Hiçbir hükümete baðlýlýðý yoktur. Eðer iyi yazarsa yaþadýðý hükümeti asla beðenmez. Eðer yeteneði varsa bütün sýnýflar onun topraklarýdýr. Ernest Hemingway - Yazar olmak polis ya da doktor olmak gibi bir kariyer seçimi olamaz. Doðuþtan seçilmiþsinizdir ve bir kere baþka hiçbir yere uymadýðýnýzý anladýðýnýzda hayatýnýzýn sonuna kadar sürecek uzun bir yolculuða hazýr olmanýz gerekir. - Paul Auster - Yazarlar, tam olarak diðer insanlardan deðildir. Eðer bir þeyseler, tek bir insan olmaya çabalayan birçok insandýrlar. Scott Fitzgerald - Ýkna oldum ki, herkes büyük bir yazar olabilir... Çarpýþma Tip V - Sað Çengel -2: Yavaþ yavaþ giden bir aracý saðýndan geçmeye çalýþýrken araç aniden park etmek veya sað tarafa dönmek üzerinize doðru gelebilir. Bu durum bisiklet kazalarýnda en çok yaþanan olaylardandýr. Sürücüler bu durumdan 'az daha bisiklete vuracaktým' diye hayýflanýr. Peki, bu çarpýþmadan nasýl kaçýnýlýr? GÜNLÜK Abdulkadir OZULU YAZI-YAZMAK- YAZAR Üstüne 5 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bisiklet kazalarý 5 1. Hiçbir aracý saðýndan geçmeyin. Bu türlü çarpýþmadan kaçýnmak çok kolaydýr. Yapmanýz gereken tek þey: asla herhangi bir aracý saðýndan geçmeyin. Eðer önünüzdeki araç sadece 15 km/sa hýzla gidiyorsa, siz de yavaþlayýn, arkasýnda kalýn. Aniden daha hýzlý gitmeye baþlayabilir, eðer bunu yapmazsa, güvenli olduðundan emin olduktan sonra onu solundan geçin. Bir bisikletliyi sollarken, onu geçmeden önce "solundan" diye baðýrýn. Böylece ansýzýn sola, üzerinize doðru kýrmasýný önlemiþ olursunuz. Tabii ki, bir bisikletlinin ansýzýn sola kýrma ihtimali, ansýzýn saða kýrma ihtimalinden azdýr. Genellikle arkasýna bakmadan ansýzýn sola kýrmaz, bunu yaparsa arkadan gelen araçlara çarpýlacaðýný bilir. Eðer onu soldan geçmenin güvenli olamayacaðý kadar yolun solundan gidiyorsa, yani onu saðdan geçmek zorundaysanýz, bu kez "saðýndan" diye baðýrýn. Eðer birkaç araba kýrmýzý ýþýkta duruyorsa, o zaman onlarý saðýndan geçebilirsiniz. Ancak çok dikkatli olun. Aniden birisi aracýn kapýsýný açýp inebilir. Ayrýca ýþýk aniden yeþile döner ve trafik akmaya baþlarsa, 3. tip Eðer yalnýzca, kendisi ve diðer insanlar hakkýndaki çýplak gerçeði anlatabilirse. Clive Barnes - Ama kadife perdeler, yumuþak peynirler, yoðun bir iþ hayatý ve son hýzla koþabilen çocuklar yeterli deðil. Yeterli deðilse de deðildir. Yeterliymiþ gibi yaþanmaz ki. Dünyayý oluþturan hayal gücümüzdür; gözlerimiz canlandýrýr, ellerimiz biçimlendirir. Ýstekler dünyayý geliþtirir; anlamlarý anlamazsýnýz, verirsiniz. Görmeye meyilli olduðunuz þeyleri görebilirsiniz o kadar, daha fazlasýný deðil. Yeniyi yaratmak zorundayýzdýr. Hanif Kureishi - Yazarlarý diðer insanlardan ayýran sýr, belki de onlarýn kendi duygularýyla yüz yüze gelebilme, baþkalarýnýnkini ise sezebilme yeteneðinde yatar ve eserlerinde bunu açýklayabilme cesaretinde elbette. Sýradan insanlar genellikle hissettiklerini tam olarak algýlayabilme konusunda çok baþarýlý deðildirler. Hatta bundan kaçmaya, bastýrmaya eðilimlidirler. Ondandýr, bir kitabýn sayfalarýnda kendi bildiklerine benzer þeyler yaþayan veya kendi gibi duygular taþýyan kahramanlar gördüklerinde önce hayrete düþüp, sonra o eserle, o yazarla sýký baðlar kurmalarý. Rengin Soysal - Aklýmýn hýzýna yetiþmek için yazýyorum. - Nilüfer Açýkalýn - Yazarlýðýn yüzde sekseni zanaatkarlýktýr. Dostoyevski - Yazarlýk sizin dininizden baþka bir þey deðil Salinger - Her yazar, kendini ve tüm evreni anlatabileceði o tek, harikulade, eþsiz cümleyi arar durur. Ve arada yazdýklarý ise kitaplardýr. Yanko Boris - Yazarlar tam olarak diðer insanlardan deðildir. Eðer bir þeyseler tek bir insan olmaya çabalayan birçok insandýrlar. Fitzgerald - Bir yazar, ancak yazmaktan vazgeçtiðinde baþarýsýz olur. Yazar olmak istiyorsan asla vazgeçmemelisin. - Brodbury - Bir kadýnýn fahiþe olma yolunda ilerlediði gibi ben de yazar olma yolunda ilerledim. Önce kendimi memnun etmek için, ardýndan arkadaþlarýmý memnun etmek için, en sonunda para için. - Molnar - Yanko nun yazdýðý gibi yazarlar, gizemli bir tarikatýn üyeleriydiler. Öylesine ki; bir ömür boyu birbirlerini görmeden kendilerini dört duvar arasýnda bir yazý masasýna mahkûm ederek ayinlerini sürdürürlerdi. Ve birbirlerine her zaman gizli de olsa destek verirlerdi. -Yalýn Ýnce - Yazar, yazarken diðer insanlardan daha çok zorluk çeken kimsedir. Thomas Mann (Son) çarpýþma durumuyla karþý karþýya kalabilirsiniz: Þunu hep aklýnýzda tutun: Yavaþ giden büyük bir aracý takip ederken onun her zaman arkasýnda kalýn, kör noktalara girmeyin, özellikle aracýn saðýna. Bir aracý saðýndan geçiyor olmasanýz bile, eðer aniden saða dönmeye kalkarsa, ona çarpabilirsiniz. Önünüzdeki araçla emniyetle fren yapabileceðiniz bir takip mesafesi býrakýn. 2. Saða dönmeden önce arkanýza bakýn. Saða dönmeden önce arkanýza bakýn ve sizi saðýnýzdan geçmek isteyen bir bisikletli olmadýðýna emin olun. Bazý bisikletlilerin kaldýrýmdan gittiðini ve arkanýzda kaldýrýmdan geliyor olabileceðini unutmayýn. Sizin hatanýzýn olmamasý, bir çarpýþma durumunda çekeceðiniz acýyý hafifletmez. Netice olarak kendimizin veya ciðerpare yavrularýmýzýn olasý bir kaza da can mal kaybý yaþamamasý için bilinçli olmasý gerekmektedir. Diðer taraftan bizim ülkemizde maalesef tek taraflý olarak kurallara harfiyen uymak yeterli deðildir. Tabiri caizse karþý tarafýn kurallarýna da bizim uymamýz, diðer bir ifade ile KENDÝ KEN- DÝMÝZÝ korumaya çalýþmamýz lazýmdýr. Bu nokta da trafiðe çýkan herkesin mutlaka bir anýsý vardýr. * ÖÐRETMENÝME VEFA - 9: Çorum ÝHL meslek dersleri öðretmenimiz (1984) merhum Halil KAYA hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu þad ola (yazara eleþtiri - öneri: ) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Þamlý Hafýz Tevfik Göksu 2 Tevfik efendi risalelerin büyük bir kýsmýný ilk elden telifinde vazife almýþtýr. Yazýsý ve hattý güzeldir Yýllar böylesine gelip geçmiþtir Üstadýmýz : "Yaz kardeþim! Bismillah her hayrýn baþýdýr, Biz dahi onun ile baþlarýz" Bediüzzaman hazretleri bir notaya bakar ve süratle söyler.. Þamlý Hafýz efendi yazar Bir taraftan da imamet vazifesini yapar ve Barlalýlara vaazlar eder Fakat Þamlý hafýz efendinin iki çeþit tiryakiliði vardýr.. Birisi sigara Diðeri demli çay Bediüzzaman hazretleri bir gün kendisini uyarýr: "Kardeþim bu iki tiryakiliðinden birisini býrak" Tevfik efendi düþünür "Hangisini býraksam?" diye.. Sonun da demli çay tiryakiliðini býrakýr.. Sigaraya devam eder.. Sigara molasý üstadýn elini yukarý kaldýrdýðý zaman baþlar. Tevfik efendi yýllarca risaleleri yazmýþtýr.. Halen orjinalleri mevcuttur.. Yýllar öncesinde babasý Veli efendinin söyledikleri gerçekleþmiþtir yýlýnda meþhur Eskiþehir hapsinde Bediüzzaman ile beraber muhakeme olmuþtur,hapis yatmýþtýr Ýkinci hapis hayatý 1943 yýlýnda Denizlide olmuþtur Hayatýnýn sonuna kadar Barla da kalmýþtýr den sonra Bediüzzamanýn Barlayý teþriflerinde de beraber olmuþlardýr. 5 Aðustos 1965 tarihinde vefat etmiþtir. Kabri Barla kabristanýn dadýr. Cenabý Hak kabrini pür -nur eylesin.. Ve tarihe altýn harfler ile geçmiþtir. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) EÐÝTÝM FATÝH CAD. NO:48/A ( 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ) , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Adem Akçay Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Güleasin Aðbal Demirer Memur Sen'e baðlý Kültür Memur Sen Ýl Temsilciliði'ne Adem Akçay atandý. Yeni yönetimde il temsilci yardýmcýsý olarak Fatih Koç, Ýbrahim Görgeç ve Zeki Kaya görev aldý. Kültür Memur Sen Ýl Temsilciliði'ne Adem Akçay, yaptýðý açýklamada, "15 Tem- Memur Sen'e baðlý Kültür Memur Sen Ýl Temsilciliði'ne Adem Akçay atandý. muz tarihinde Kültür Memur-sen genel merkezi tarafýndan Çorum Ýl temsilcisi olarak atanmýþ bulunmaktayým beni bu göreve layýk gören arkadaþlarýma ve genel merkezimize çok teþekkür ederim. Benden önce bu görevi yürüten temsilciye teþekkür ediyorum. Bundan sonra Memur-senimizin ve Kültür Memur-senimizin büyümesi ve hayýrlý iþlere imza atmasý için gücümüz ölçüsünde sendikal anlamda sonuna kadar mücadele edeceðim hususunda söz veriyorum." ifadelerine yer verdi. 13 ülkede Temiz Su Projesi Enise Aðbal Kimse Yok Mu Derneði'nin Temiz Su Kuyularý projesi ile ilgili yapýlan çalýþmalarý deðerlendiren Çorum Þube Baþkaný Erkal Aykaç, kampanya hakkýnda da bilgi verdi. Dernek, 2011 yýlýndan bu yana yürüttüðü Su Kuyularý Projesi ni geniþleterek Temiz suya eriþim herkes için insani bir haktýr þiarýyla Temiz Su Projesi adý altýnda suya hasret coðrafyalarý temiz su kaynaklarýyla buluþturmaya devam ediyor. Afrika'da topraðýn üzerinde ciddi bir kuraklýk ve yoksulluk yaþanýrken bunun tam aksine yeraltýnda, zeminden sadece metre aþaðýda bulunan zengin su kaynaklarýnýn toprak üstüne çýkacaðý günü beklediðini ifade eden Aykaç, Çünkü yoksullukla mücadele eden Afrikalýlar ýn temiz su kaynaklarýný yeryüzüne çýkarabilecek maddi ve teknik imkâný bulunmuyor. Sýrf bu yüzden her yýl yüz binlerce insan, susuzluk ve saðlýksýz su kaynaklarýndan oluþan nedenlerle hayatýný kaybediyor. Üstelik bu kayýplarýn çok büyük çoðunluðunu 5 yaþ altý çocuklar oluþturuyor. Ýnsanlarýn günde 20 litre suyu bile zor zahmet bulabildiði Afrika'da, bu kadar suyu bulabilen ve bu yüzden kendini þanslý görenlerin yarýdan fazlasý ise temiz su bulamadýðý için ihtiyacýný kirli dere ve göllerden, çamurlu su birikintilerinden bulduðu saðlýksýz sularla gidermeye çalýþýyor. Dünya geneline bakýldýðýnda yine yaklaþýk 2 milyar insan, temiz içme suyu bulamadýðý için kirli göl, nehir, deniz ya da su birikintilerinden su ihtiyacýný karþýlýyor. dedi. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her gün 6 bin çocuðun kirli sularýn neden olduðu hastalýklar yüzünden hayatýný kaybettiðini, Afrika kýtasýnda ise günde 30 bin insanýn suyla bulaþan hastalýklar yüzünden yaþamýný yitirdiðini hatýrlatan Aykaç, Temiz su ile gelen medeniyetin herkesin hakký olduðunu bilen Kimse Yok Mu, Temiz Su Projesi sayesinde 13 ülkede ihtiyaç sahiplerini temiz su ve avantajlarýyla buluþtururken, hayýrseverlerin de ihtiyaç sahiplerine yardým edebileceði ortamlarýn oluþmasýna vesile oluyor. Dünyanýn suya ihtiyaç duyulan bölgelerinde, Kimse Yok Mu sponsorluðunda açtýrýlmasý hedeflenen su kuyularýnýn yapým süresi, ülkelere gönderilen su kuyusu sayýsýna göre 3 ile 6 ay arasýnda tamamlanýr. Projeler, baþlandýðý ve devam ettiði süre içerisinde Kimse Yok Mu ekipleri tarafýndan düzenli olarak takip edilir. diyerek proje aþamalarýný þöyle sýraladý: Kuyu fizibilitesi ve inþasý için yerel bir firma ile anlaþma saðlanýr. Bölgede iþin takibi için gönüllü istihdam edilir. Yerel devlet/resmi kurumlarýyla gerekli iþbirlikleri saðlanýr. Bölgede bulunan Kimse Yok Mu gönüllüsü devlet yetkilileriyle temasa geçerek proje için izin ve destek talep eder. Kimse Yok Mu Yönetim Kurulu tarafýndan görevlendirilen bir görevli, bölgeye giderek yerel bir firma ile anlaþma yapar ve fizibilite çalýþmalarýna baþlanmasýný saðlar. Çeþitli reklam ve medya mecralarýyla projenin tanýtým ve duyurumu yapýlýr. Proje için gelen baðýþlar kabul edilir. Baðýþçý ile irtibata geçilir ve kuyuya verilmek istenen isim belirlenir. Baðýþ yapýlacak bölgenin seçimi baðýþçýyla birlikte yapýlýr. Malzeme, iþçilik ve ulaþtýrma giderleri hesaplanarak baðýþýn miktarý belirlenir. Su kuyusu açýlacak ülkede sondaj izni alýnýr ve malzemeler temin edilir. Kuyu yapýmýna baþlanýr. Su kuyusu inþaatý tamamlanýr. Saha ekibinin durum raporu dosyalanýr. Açýlan yeni su kuyusunun fotoðraflarý, video kaydý, açýlan kuyunun detay bilgilerinden oluþan bir form ve teþekkür belgesi baðýþçýya elden ya da posta yoluyla ulaþtýrýlýr. Baðýþçý istediði Erkal Aykaç, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Kimse Yok Mu Derneði'nin Temiz Su Kuyularý projesi sürüyor. zaman kuyusu hakkýnda bilgi alabilir. Baðýþçý uygun bulunan zamanlarda masraflarýný kendi karþýlamak suretiyle kuyusunu görmeye gidebilir. Proje kapsamýnda açýlan su kuyularýnýn belirli aralýklarla denetiminin yapýlacaðýný kaydeden Aykaç, Bir su kuyusu bedelinden az olan baðýþlar da proje kapsamýnda su kuyusu için ayrýlmýþ baðýþ havuz sisteminde deðerlendirilmektedir. dedi. Derneðin bugüne kadar açtýðý su kuyularý hakkýnda bilgi veren Aykaç, þöyle konuþtu: Zor þartlar altýnda hayata tutunmaya çalýþan Filistinli halkýn en önemli temel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla her biri $'lýk maliyeti olan 7 adet su kuyusu yapýldý ve þehir þebekesini destekleyecek þekilde kullanýma açýldý. Susuzlukla mücadele eden Nijerliler ise kampanya kapsamýnda 137 adet su kuyusuna kavuþtu. Böylece en temel bir ihtiyacý karþýlanmýþ olan den fazla Nijerli ayný zamanda yaygýn hastalýklarýn bulaþýcý tehlikesinden de korunmuþ oldu. Somali'de 42 adet kuyu açýp 5 adet çeþme inþa eden Kimse Yok Mu Burkina Faso' da 22, Kamerun'da 107, Senegal'de 53, Çad'da 240, Sudan'da ise 99 adet su kuyusu açarak halkýn hizmetine sundu. Pakistan'ýn Belucistan, Khyber Pakhtunkwa ve Pencap eyaletlerinde toplamda 467 su kuyusu ayrýca Orta Afika'da 13, Kamboçya'da 5, Haiti'de 3 ve Kenya'da 54 su kuyularý açarak temiz, içilebilir, saðlýklý su kullanmasý saðlandý. Yardýmseverlere çaðrý Su kuyularý, su deposu, arýtma tesisleri, sera ve tarýmsal sulama sistemleri, su þebeke sistemleri, su taþýma çantasý, su taþýma arabasý ve su tankeri gibi lokal projelere baðýþ yapabilecek olan yardýmseverler, Temiz Su yazarak 5777'e gönderecekleri SMS baðýþlarýyla da proje havuzuna destek olabilecekler. Temiz Su Projesi kapsamýnda isteyen yardýmseverler Çad, Filipinler, Kamerun, Nijerya, Orta Afrika, Pakistan, Uganda, Burkina Faso, Kamboçya, Nijer ve Sudan gibi ülkelerde 4 bin - 5 bin 500 dolar ödeyerek kendisi veya sevdikleri adýna bir su kuyusu açtýrabilecek, 50 bin dolar karþýlýðýnda ise bir su deposu yapýmýna sponsor olabilecekler. Temiz su yoksunluðuna ürettiði acil çözümlerin yaný sýra kalýcý ve sürdürülebilir projeler de üreten Kimse Yok Mu, tüm hayýrseverleri bu projeye destek vermeye davet ediyor. Temiz suya eriþim herkes için insani bir haktýr. Gelin, onlarý bu haktan mahrum býrakmayalým. Kaçak emtiaya suçüstü Mustafa Demirer Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri gümrük kaçaðý elektronik malzeme ele geçirdi. Mali Suçlara konu olan Gümrük Kaçaðý malzemelerin Çorum'a giriþi, satýþa sunulmasý, diðer illere sevkiyatýnýn engellenmesi ve dolaylý olarak vergi kaybýnýn önlenmesi amacý ile Osmancýk D-100 Karayolu üzerinde risk analizine dayalý olarak yapýlan çalýþmalarda, sürücülüðünü (M.C.) isimli þahsýn yaptýðý bir TIR yakalandý. Söz konusu TIR'a ait dorsede yapýlan aramada; gümrük kaçaðý olduðu tespit edilen 1200 adet kulaklýk,539 adet hesap makinesi,2980 adet USB kablo,990 adet USB Rektör Bayat Anadolu ya konuk olacak Enise Aðbal Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, eðitim öðretim yýlý açýþ konuþmasýný yapmak üzere Bayat Anadolu Lisesi nin konuðu olacak. Okul Müdürü Tarýk Nakcý nýn davetini kabul edip 15 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek açýlýþ törenine katýlacak olan Rektör Alkan a teþekkür etti. Nakcý, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamýzýn bizi kýrmayýp bu yoðun programý içerisinde zaman ayýrarak okulumuza gelecek olmasý bizi ziyadesiyle mutlu etti, kendilerine çok teþekkür ederiz. dedi. fiþi,956 adet USB flash bellek olmak üzere 6665 adet gümrük kaçaðý emtia ele geçirildi. Þüpheli Emtia kaçakçýlýðý suçundan yürütülen soruþturma neticesi Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sevk edildi. Ülke ekonomisini tehdit eden her türlü kaçakçýlýk suçlarý ile mücadeleye ayný kararlýlýkla devam edileceði bildirildi. Ýktidarýn hedefi utanç verici Mehmet Öztürk Gülesin Aðbal Demirer Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, baþta karma eðitim konusu olmak üzere, eðitim sistemini ve toplumsal yaþamý dini referanslara göre biçimlendirme hedefiyle gündeme gelecek bütün giriþim ve uygulamalarýn karþýsýnda olduklarýný vurgulayarak, Ülkemizin ve çocuklarýmýzýn geleceðinin karartýlmasýna asla izin vermeyeceðimizin bilinmesini istiyoruz. dedi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn önümüzdeki dönem hedeflerini anlamak için ses kayýtlarýnýn ortaya çýkmasýna gerek yok diyen Öztürk, eðitimle alakalý yeni bir ses kaydýnýn gündeme gelmesi nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda; 17 Aralýk`ta baþlatýlan büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonu sonrasýnda peþ peþe ortaya çýkan ve uzun süre ülke gündemini iþgal eden ses kayýtlarýnýn ardýndan eðitim sistemindeki deðiþikliklerle ilgili olarak yeni bir ses kaydý yayýnlanmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen, eðitim politikalarý ve uygulanmalarý ile ilgili olan bir toplantýya ait olduðu iddia edilen ses kaydýnda, daha önce evdeki paralarý "sýfýrlamasýyla" gündeme gelen Baþbakan Erdoðan`ýn oðlu Bilal Erdoðan`ýn "deðerli fikirlerini" Bakanlýk yetkilileri ve üst düzey bürokratlar ile paylaþtýðý, baþta karma eðitim ve imam hatiplerin durumu olmak üzere, çeþitli konularda görüþlerini anlattýðý anlaþýlmaktadýr. Eðitim politikalarýnýn tartýþýldýðý bir toplantýda, 17 Aralýk operasyonu ile tüm Türkiye`nin tanýdýðý TÜRGEV baþta olmak üzere, ÖNDER, evrim karþýtý görüþleri ile bilinen Adnan Oktar`ýn sahibi olduðu Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýlim Yayma Vakfý ve Ensar Vakfý gibi siyasi iktidarýn paralelinde faaliyet gösteren ve laik eðitim karþýtlýðý ile bilinen dernek ve vakýf temsilcileri ile Bakanlýk bürokratlarýnýn birlikte yer almasý, önümüzdeki dönemde eðitimde nelerin yaþanacaðýný görmek açýsýndan dikkat çekicidir. 26 Aðustos 2013 tarihinde yapýldýðý iddia edilen toplantýnýn gündeminde imam hatip okullarý, karma eðitim, kýlýk-kýyafet, arsa tahsisi, imar planlarý, okul yöneticileri ile koordinasyon ve atamalar konusunun yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Söz konusu toplantý, yaptýðý her uygulamada baþýna buyruk hareket eden, eðitim sendikalarýnýn ve meslek örgütlerinin eleþtiri ve önerilerine kulaklarýný týkayan MEB`in politika oluþturma sürecinin nasýl iþlediði konusunda yeterince fikir vermektedir. Bilindiði gibi eðitimde dayatmasý ile Türkiye`de eðitim sisteminde köklü deðiþiklikler yapýlmýþ, sendikamýzýn ve bilim çevrelerinin bütün eleþtirilerine raðmen eðitim sisteminin, siyasi iktidarýn siyasal-ideolojik hedefleri doðrultusunda yeniden biçimlendirilmesi için çeþitli adýmlar atýlmýþtýr. Sendikamýz, eðitimde dayatmasý sürecinde yaptýðý deðerlendirmelerde, ile asýl hedefin eðitimin ticarileþtirilmesi ve dini içerikte yeniden yapýlandýrýlmasý olduðunu belirtmiþ, bir sonraki adýmýn týpký adý geçen toplantýda gündem olduðu gibi, karma eðitimi tartýþmaya açmak olduðunu özellikle vurgulamýþtýr. Eðitimin dini kurallara göre ya da herkesin inancýna uygun bir içerikte düzenlenmesi durumunda, karma eðitimin hedef haline getirilmesi kaçýnýlmazdýr. Yayýnlanan ses kaydýnda da ipuçlarýný görebileceðimiz gibi, siyasi iktidarýn hedefi, kýz ve erkek öðrencilerin önce ayrý sýnýflarda, daha sonra ayrý ayrý okullarda okutulmasý için uygun zemin hazýrlanmak istenmektedir. Eðitim biliminin en temel ilkeleri ile çeliþen böylesine çarpýk ve çaðdýþý bir yaklaþýmýn yeniden gündeme getirilerek tartýþmaya açýlmasý utanç verici bir durumdur. Bu zihniyet hangi yüzyýlda yaþýyor? Laik eðitimin en önemli ayaklarýndan birisi karma eðitimdir. Karma eðitimle öðretim, kýz ve erkek öðrencilerin küçük yaþlardan itibaren bir arada eðitilmelerini saðlayarak, toplumda kadýn erkek eþitliðini yaþama geçirmeyi kolaylaþtýrmaktadýr. Bu þekilde farklý cinslerin küçük yaþlardan itibaren birbirini tanýmasý, farklýlýklarýna saygý göstermesi öðretilebilmektedir. Karma eðitime karþý çýkmak, öncelikle kadýn erkek eþitliðine karþý çýkmak, kadýnýn toplumsal yaþamdaki yeri ve önemini geri plana itmek demektir. Geçmiþte bazý AKP milletvekillerinin ve siyasi iktidarýn "bir dediðin iki olsun diyen" Memur Sen`in bazý yetkililerinin dönem dönem karma eðitimi hedef alan sözleri dikkate alýndýðýnda, iktidarýn sahte özgürlük söylemleri ile eðitim baþta olmak üzere, toplumsal yaþamý bir bütün olarak dini kurallara göre biçimlendirmek için yoðun bir hazýrlýk içinde olduðu bilinmektedir. Bu anlamda geçtiðimiz günlerde yayýnlanan ses kayýtlarý bu açýdan sadece "malumun ilaný" olmuþtur. Öðrencilerin imam hatiplere yönlendirilmesi, TÜRGEV`e AKP`li belediyeler tarafýndan yapýlan "arsa tahsisleri", okul yöneticilerinin belirlenmesi ve MEB bürokratlarýnýn atanmasýnda tamamen siyasal kriterlerin belirleyici olmasý gibi konularda yaþananlar, 26 Aðustos 2013`te yapýldýðý iddia edilen toplantýnýn hedeflerine ulaþmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini göstermektedir. ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan Tarýk Nakcý

15 Roman Soykýrýmýný andý Abdulkadir Yýldýz Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ýl Eþ Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, Roman Soykýrýmýnýn 70. yýlý nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, Bugüne kadar inkâr ve ihmal edilen, görmezden gelinen Roman Soykýrýmý maðdurlarýnýn büyük acýsýný paylaþýyor ve Roman halkýnýn dili, kültürü ve inancýyla; özgür, eþit ve adil yaþam mücadelesini mücadelemiz kabul ediyoruz. dedi. Pek çok farklý coðrafyada yaþayan Romanlar a yönelik ayrýmcý ve ýrkçý politikalarýn geçmiþten günümüze devam ettiðini ifade eden Yýldýz, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Nazilerin iktidarý döneminde Orta Avrupa da 1000 yýllýk geçmiþi olan Roman halkýna Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya da sistematik bir þekilde uygulanan soykýrým, 6 milyon Roman ýn hayatýna mâl oldu. Birleþmiþ Milletler 1989 yýlýnda Romanlar ýn etnik nedenlerle soykýrýma tabi tutulduðunu kabul etti da Romanlarýn seçme haklarý týpký Yahudilere olduðu gibi ellerinden alýnmýþtý. Yine ayný yýl, Ýçiþleri Bakanlýðý, "Çingenelerle Mücadele" adýyla bir genelge yayýnlamýþtý. Naziler, Çingene Problemi ni çözmek üzere toplama kamplarýnda insan onurunu ayaklar altýna alacak bir þekilde Romanlarý çalýþtýrdýlar, zorunlu kýsýrlaþtýrma gibi yöntemlerle etnik temizlik politikalarýný sürdürdüler yýlýnda, 2 Aðustos u 3 Aðustos a baðlayan gecede ise, Auschwitz-Birkenau?daki "Çingene Kampý" (Gypsy Camp) olarak adlandýrýlan bölüme gaz vererek kampýn bu bölümünü tamamýyla imha ettiler. Nazi hükümeti, yaþanan kýrýmý bilimsel raporlar hazýrlayarak Roman halkýnýn genetik olarak hasta olduðunu iddia ederek savundu. 2 Aðustos Roman Gecesi olarak adlandýrýlan bu tarih Roman Soykýrýmý ný Anma Günü olarak kabul ediliyor. Almanya ancak 1982 yýlýnda Romanlar ýn týpký Yahudiler gibi Naziler in hedefinde olup soykýrýma uðradýðýný kabul etti. Haber Merkezi Gebelere özel televizyon geliyor Saðlýk Bakanlýðýnýn projesiyle hamilelikle ilgili merak edilen her konunun iþleneceði "Gebe TV" yayýna baþlayacak. Sadece anne adaylarýna deðil baba adaylarýna da hitap etmesi planlanan "Gebe TV"de, gebeliðe hazýrlýk ve anne karnýndaki bebekteki geliþmeleri hafta hafta iþleyen 250'ye yakýn video yer alacak. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuþ, önce internetten "gebetv.gov.tr" adresinden, bir süre sonra da uydudan yayýn yapacak televizyonda, gebelik öncesi ve hamilelik dönemine iliþkin her türlü bilginin yer alacaðýný bildirdi. Bir kaç ay içinde yayýna geçmesi planlanan Gebe TV'de, uzman hekimlerin, gebeliðe hazýrlýk, gebelik süreci ve doðumla ilgili görüþlerine yer verileceðini anlatan Tontuþ, konuyla ilgili animasyonlar da hazýrlandýðýný söyledi. Tontuþ, sadece anne adaylarýný deðil, baba adaylarýný da bilgilendirmeyi amaçladýklarýný ifade ederek, þu bilgileri verdi: "Gebelik döneminde babalara düþen sorumluluklara yer vererek onlarý da bu sürece ortak etmeyi planlýyoruz. Bu projeyle gebelik öncesi, gebelik ve doðum sonrasýnda saðlýklý günler geçirmek adýna fiziksel aktiviteden, saðlýklý beslenmeye, doðum çantasýnda bulunmasý gerekenlerden, aþýlara, gereken tüm bilgi paylaþýmýný yapmayý hedefliyoruz. Gebe TV, toplumumuzda teknolojik geliþmelere baðlý olarak kolay ulaþabilen bilgi kaynaklarýnýn yanlýþ yoruma açýk kapý býrakmasý nedeniyle saðlýk gibi anayasal olarak temel hak olan bir konuda profesyonel yardým ve danýþmanlýk ihtiyacýný karþýlayacaktýr." Gebe TV'de, anne karnýndaki bebekteki geliþmeleri hafta hafta iþleyen 250'ye yakýn video yer alacaðýný belirten Tontuþ, her gebelik haftasýyla ilgili 7-8 video hazýrlandýðýný, hamilelerin 9 ay boyunca bu videolardan yararlanarak sürecin normal ilerleyip ilerlemediði konusunda kafalarýndaki soru iþaretlerini giderebileceklerini belirtti. Tontuþ, Türkiye'de anne ölümlerinin yüz binde 15.4, bebek ölümlerinin ise binde 7.8'e kadar düþtüðünü, bunun saðlýk çalýþanlarýnýn gayreti ve sistemin geliþtirilmesiyle baþarýldýðýný kaydederek, "Bu oranlarýn daha da aþaðý çekilmesi vatandaþlarýn gayretiyle baþarýlacak. Artýk bireylere de bu konuda görev düþüyor. Ýþte Gebe TV, vatandaþlara yapýlmasý gerekenlerle ilgili yol gösterecek" ifadesini kullandý.(aa) CHP'li Hasan Ören bu yýl sonu itibariyle 28 yaþýndan gün alanlarýn bedelli askerlik yapmasýna imkan tanýyan kanun teklifi verdi. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, TBMM Baþkanlýðý'na sunduðu Askerlik Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi, yýl sonu itibariyle 28 yaþýndan gün alanlarýn 6 ay içinde askerlik þubelerine baþvurmalarý ve 15 bin lira ödemeleri þartýyla temel askerlik eðitimine tabi tutulmaksýzýn askerlik hizmetini yerine getirmiþ sayýlmalarýný öngörüyor. Teklif, 15 bin liranýn defaten ya da yarýsý baþvuru sýrasýnda yarýsý baþvuru CHP'li Hasan Ören bu yýl sonu itibariyle 28 yaþýndan gün alanlarýn bedelli askerlik yapmasýna imkan tanýyan kanun teklifi verdi. ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS Bedelli askerlik bekleyenlere yeni umut tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesini de içeriyor. Askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan isteklilerin, 6 ay içinde askerlik þubelerine baþvurmalarý halinde yaþ þartý aranmaksýzýn bedelli askerlikten yararlanmasýna imkan tanýyan teklif, bedelli askerlikten yararlananlar hakkýnda saklý, yoklama kaçaðý ve bakayadan dolayý idari ve adli soruþturma ve kovuþturma yapýlmamasýný, baþlatýlanlarýn sona erdirilmesini düzenliyor. Teklifin gerekçesinde, ortalama yaþýn ve eðitim düzeyinin yükselmesiyle askere gitme yaþýnýn da yükseldiði ifade edilerek, "Bu süre içerisinde evlenip iþ kuran, çoluk çocuða karýþan gençler vatani görevlerini hep ertelemek zorunda kalmýþlardýr. Bu nedenle bakaya sayýsýnýn her yýl arttýðý gözlenmektedir" denildi. Türk Silahlý Kuvvetleri'nin profesyonel ordu olmasýnýn uzun süredir gündemde olduðu anlatýlan gerekçede, "Bu nedenle barýþ zamanlarýnda zaman zaman çýkarýlacak bedelli askerlik uygulamalarýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. Gençlerimizin en verimli çaðlarýnda iþ ve sosyal yaþamdan uzun süre ayrý kalmasý gelecek planlarýnda aksamalara neden olmaktadýr" ifadesine yer verildi.(yaygýn basýn) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

16 16 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Muhbir ikramiyesine bonzai ayarý Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, bonzai ihbarý yapanlara diðer uyuþturucu ihbarlarýnýn 4 katý ikramiye verileceðini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, özellikle gençler arasýnda kullanýmýnýn artmasý nedeniyle son dönemde kamuoyunun gündemini yoðun bir þekilde meþgul eden bonzai yakalamasýnda mevcut ikramiye katsayýsýnýn 4 katýna çýkarýldýðýný açýkladý. Bakan Yazýcý, kaçakçýlýkla mücadelede etkinliði ve duyarlýlýðý artýrmak amacýyla düzenlenen, kaçak veya kaçak þüphesi ile eþya yakalanmasý halinde muhbir ve el koyanlara ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esaslarý düzenleyen "5607 Sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eþya Yakalanmasý Halinde Muhbir ve El Koyanlara Ýkramiye Ödenmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin" Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini bildirdi. Yazýcý, yapýlan deðiþikliklerle, Türkiye de gençlerin ortalama kilolarý da boylarý da yükselirken, genç kadýnlarda obezite, erkekleri geçiyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun açýkladýðý verilere göre her 1000 gençten 692 sinin kilosu normal deðerlerde, 148 i fazla kilolu, 38 i obez ve 122 si düþük kilolu. Aðýrlýk ortalamasý ise 63.2 kilogram düzeyinde. Türkiye Ýstatistik Kurumu nun (TÜÝK) Dünya Nüfus Günü nedeniyle açýkladýðý gençlik istatistikleri verilerine göre, Türkiye de gençlerin boy ortalamalarý santimetre, kilo ortalamalarý ise 63.2 kilogram düzeyinde bulunuyor. Genç kadýnlarda 2010 yýlýnda santimetre boy ortalamalarý 2012 yýlýnda santibetre olarak hesaplandý. Ayný dönemde genç kadýnlarda aðýrlýk ortalamalarý da 900 gram artýþla 58.1 kilograma yükseldi. Ayný yaþ grubundaki genç erkeklerde 2010 yýlýnda santimetre boy ortalamalarý 2012 yýlýnda santibetre olarak hesaplandý. Ayný dönemde genç erkeklerde aðýrlýk ortalamalarý da bir kilogram artýþla 68.4 kilograma yükseldi. ERKEKLERDE KÝLOLU, KADINLARDA OBEZ ÇOK Buradan hareketle, gençlerin vücut kitle indekslerine göre, 1,000 gençten 692 sinin kilosunun normal deðerlerde olduðu belirlendi. Buna karþýlýk 1,000 gençten 148 inin fazla kilolu, 38 inin obez ve 122 sinin de düþük kilolu olduðu saptandý. Fazla kiloluk genç erkeklerde, genç kadýnlarý geçti. Buna göre her 1,000 genç erkekten 163 ü, 1,000 ticari eþya, silah ve mühimmat ile uyuþturucu yakalamalarýnda ihbar edenlere ve yakalayanlara verilen ikramiyeye ilave olarak, ülke ekonomisini ve toplum saðlýðýný ilgilendiren bandrolsüz yakalamalarý ve sahte tütün/alkol ürün ve uyuþturucu madde elde etmek amacýyla ekilen bitkilere ikramiye verilmesi hususunun da düzenlendiðini kaydetti. Hayati Yazýcý, þunlarý ifade etti: "Kaçak akaryakýta verilen ikramiyeler de mevzuatýn bir araya getirilmesi gözetilerek bu yönetmeliðe dâhil edildi. Yapýlacak ödemeler için, uyuþturucu madde elde etmek amacýyla ekilen bitki yakalamalarýnda, bandrolsüz veya sahte tütün/alkol yakalamalarýnda ve kaçak akaryakýt yakalamalarýnda ikramiyelerin ödenmesine esas alýnacak hususlar belirlendi. ^2013 yýlýnda ihbar edenlere 197 bin 360 TL, el koyanlara ise 3 milyon 786 bin 700 TL ödeme yapýlmýþtý yýlý ilk altý ayýnda ise ihbar edenlere 80 bin 570 TL, el koyanlara ise 1 milyon 575 bin 733 TL ödeme yapýldý. Düzenlemeye göre bir konteyner sahipli sigara yakalamasýnda (yaklaþýk 750 bin paket) muhbire yaklaþýk olarak 290 bin TL, sahipli 100 Þiþe Viski ( 70cl üstü) yakalamasýnda muhbire TL, 10 dönüm ekili kenevir yakalamasýnda muhbire 5 bin 780 TL ödeme yapýlabilecektir. Öte yandan, özellikle gençler arasýnda kullanýmýnýn artmasý nedeniyle son dönemde kamuoyunun gündemini yoðun bir þekilde meþgul eden bonzai yakalamasýnda mevcut ikramiye katsayýsý dört katýna çýkarýldý. Bu düzenleme ile baþta bonzai olmak üzere her türlü uyuþturucunun yasadýþý ticaretinin ve kullanýmýnýn engellenerek toplum saðlýðýnýn korunmasý hedeflenmekte. Bakanlýk olarak ekonomimize büyük zararlar veren her türlü kaçakçýlýkla mücadeleyi ulusal ve uluslararasý düzeyde etkin bir þekilde sürdürüyoruz. Vatandaþlarýn da bu mücadeleye 7 gün 24 saat hizmet veren ve ücretsiz olan Alo 136 Gümrük Muhafaza Ýhbar Hattýnýn yaný sýra Polis 155 ve Jandarma 156 numaralarýna bildirimde bulunarak bu mücadeleye katkýda bulunabileceklerdir."(dha) 1000 gençten 38 i obez genç kadýndan 133 ü fazla kilolu olarak belirlendi. Buna karþýlýk, obezlerin sayýsý da 1,000 gençten erkeklerde 36 yý, kadýnda da 40 ý buluyor. 1,000 GENÇTEN 687 SÝ ÝNTERNET KULLANIYOR Gençler arasýnda internet kullanýmý da yüksek oranlara yükseliyor. TÜÝK in verileri, 1,000 gençten 687 sinin internet kullandýðýný gösteriyor. Ýnternet kullanýmý, genç erkeklerde 801 kiþiyi bulurken, genç kadýnlarda 575 düzeyinde kalýyor. Ayný yaþ grubundaki gençlerin bilgisayar kullanýmý da 1,000 kiþide ortalama 706 olarak belirlenirken, genç erkeklerde bu kiþiler 820 yi bulurken, kadýnlarda ise 595 kiþide kalýyor.(dha) Bu içecekler saðlýk için birebir Doðru zamanda tercih edilecek içecekler sayesinde dayanýklýlýðý artýrmaktan kilo vermeye kadar bir çok faydanýn saðlanabileceði belirtildi. doðru zamanda terck edilen doðal içecekler insan saðlýðýna olumlu yönde etki yapýyor. Dayanýklýlýðý artýrmaktan kas yapmaya, kilo vermeye kadar bir çok farklý durum için uygun içecekler var. Uzman Diyetisyen Pýnar Kural Enç hangi içeceði hangi durumlarda içmeniz konusunda önemli bilgiler verdi. Kuþkusuz en kýymetli içeceklerin baþýnda suyýn geldiðine iþaret eden Enç, 'Suyun yaný sýra içilen çay, kahve, bitki ve meyve çaylarý, maden suyu, meþrubatlar, meyve sularý, süt,ayran, kefir hatta çorba gibi sývýlarýn da günlük ihtiyacý karþýlamadaki etkisi göz ardý edilmemelidir. Sanýlanýn aksine 2003 yýlýndan beri yapýlan pek çok bilimsel çalýþmada kafeinin tek seferde mg alýnmadýðý taktirde,vücutta diüretik etki yaratmadýðýný söyleyebiliriz. O zaman içecek deyip geçmeden, özel durumlarda tercih edeceðimiz sývý çeþitlerine beslenme programýmýzda yer verdiðimiz zaman hem kilo kaybý hem kilo kontrolü ile birlikte kendimizi çok daha rahat ve mutlu hissedebilirsiniz' dedi. Güne uyanýr uyanmaz bir bardak ýlýk su içmenin vücudu tüm toksinlerden arýndýracaðýný kaydeden Enç, 'Kas yapmak için süt veya ayran tüketin.kilo kontrolü ve kilo vermek için yeþil çay hatta içine taze limon sýkýlarak içilen yeþil çayýn hem yað yakýcý hem de metabolizma hýzlandýrýcý etkisi vardýr. Yorgunluðu atmak için taze sebze suyu yorgunluðu atmaya birebirdir. Kramplarý geçirmek için maden suyu içine nane veya maydanoz koyarak içerseniz faydasýný hissedeceksiniz. Tansiyon ve kalp hastalarý maden suyundan uzak durmalýlar. Mide bulantýsý için nane ve ayva kabuðu kaynatarak mide bulantýnýzý hafifletebilirsiniz. Aðýz yaralarýz için ýsýrgan yapraðý çayý acýlarýnýzý hafifletecektir. Uyumak için sýcak bir bardaða yaðsýz süt ve içine çubuk tarçýn atarak içebilirsiniz' diye konuþtu. Gerginlik ve stresten uzaklaþmak için sývýlar ile çözüm bulunabileceðine iþaret eden Enç, þu önerilerde bulundu: 'Sarýkantaron çayý yaprak halinde 2 dakika kaynar suda demlenmesi yeterli olacaktýr. Ayný þekilde þu an yer alan relaxive çayý da birçok bitki karýþýmýndan oluþmaktadýr.melisa çayýndan da faydalanabilirsiniz. Sindirimi rahatlatmak için kefir içerek sindirim sistemimizin daha düzenli çalýþmasýný saðlar ve kemik yoðunluðunun korunmasýnda etkilidir. Kötü nefes için nefesinizin güzel kokmasý için maydanoz veya kekik suyu için. Diyette en çok sýkýntý gaz problemi olmasýna karþý günde ana yemeklerden sonra içeceðimiz rezene çayý iþin çözümüdür. Tatil sonrasý veya yorgunluktan kaynaklý ödem mi hissediyoruz o zaman,maden suyunun içine nane veya maydanoz koyarak hem C vitamini alýmýný arttýralým hem ödem atýcý özelliðinden faydalanalým' (ÝHA) TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 101 Ada, 3 Parsel Mevkii: Ankara yolu 7. Km 'de Ankara yoluna cepheli boþ arsa Adres : Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ankara yolu 7. Km. Çorum - Tel: Ýhale tarihi: Ýhale saati: 14:00 Ýhale yeri: Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ýdari bina Yüzölçümü : ,57 m2 Durumu : Endüstri bölgesi Ýhaleye Girme Þartlarý: Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Kýzýlýrmak döküm San. ve Tic. A.Þ.'nin Ýþ bankasý TR nolu hesabýna veya firmamýz tahsilat veznesine ,00TL ihale giriþ teminatý yatýrmasý yada ayný tutarda geçici teminat mektubunu ibraz etmesi zorunludur. Þartname: Satýþ þartnamesi Ankara yolu 7. Km, Kýzýlýrmak Döküm San. ve tic a.þ.'den temin edilebilir. Ýstekliler, ihaleye iliþkin bilgileri ve satýþ þartnamesini yukarýdaki adres ve telefon numarasýndan, Sözleþme Makamýnýn görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. (Ç.HAK:2294) ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

17 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS Maden suyu anne sütünü artýrýyor Mustafa Yolcu Ýsrail ya komþumuz olursa? Ýsrail, Gazze'de Filistinlileri bombalýyor, öldürüyor. Dünya ise olanlarý seyredip, Ýsrail orantýsýz güç kullanýyor demek ile yetiniyor. Sonrasý yok. Ülkemiz de ise ayrýlýkçý, militarist tüm faaliyetlerin içinde, Ýsrail'in parmaðý var. PKK militanlarý içinde Ýsrail militanlarý var. Askerlerimizle yaptýklarý çatýþmada ölen Ýsrail militanlarý, ülkelerine törenle gönderilmiþlerdi. Ýsrail bayraðýnda bulunan iki çizgi, Nil den Fýrat'a kadar olan, Yahudilerin kutsal topraklarý " Arz-ý Mev-ud u" timsal etmektedir. Hedef buralarý ele geçirmek. Buralarda bulunan insanlarý ise, ayný Filistinlilerin olduðu gibi buralardan göç ettirip, ya da taþeron olarak kullanmaktýr. IÞID da, Esat ta, Barzani de, Nuri- El Maliki de bu amaçlar için kullanýlmaktadýr. Ülkemiz' de gündemde olan açýlým politika'sý, bu hedefe hizmet etmektedir. Kuzey Irak' ta kurdurulan Kürt devletini, ilk defa Ýsrail'in tanýyacaðýný açýklamasý tesadüf mü? Þimdiki açýlým politikasýný yürütenler yarýn, tarihe ve vicdanlarýna nasýl hesap verecekler? Ortadoðu'da akan kandan, IÞÝD denen taþeron örgütün yaptýklarýndan ders alýnmayacak mý? Suriye çökertildi, Irak halledilmek üzere. Ýsrail, Suriye'yi, Irak'ý iþgal edip, bizim komþumuz olursa! Sýra Türkiye'ye gelip, çanlar Türkiye için de çalarsa, bu uysal çocukla bizim halimiz ne olacak? Ýsrail uçaklarý kalkýp ülkemizi vuracak, bizim uçaklarýn ise, onlara karþýlýk vermek gibi bir imkâný olmayacak. Çünkü onlarýn bulunduðu yer, bizim uçaklarýn bilgisayar programýn da dost ülke olarak göründüðünden, bizim uçaklarýn ateþleme mekanizmalarý çalýþmayacak. Þu anda nasýl, uçaklarýmýz Suriye hava sahasýna giremiyorsa, onlarýn ülkesine hiç giremeyecek. Kaldý ki uçaklarý havada ateþ bile etmeden, elektronik olarak kilitleyip düþürebilme teknolojisi var. Bu teknoloji bizde yok ama Ýsrail'de var. Bütün bunlarý düþünüp, açýlým adýna ülkemizde yapýlanlarý, Orta Doðunun mevcut konjonktür ünü göz önüne getirdiðimizde, rahatsýz olmamak elde deðil. Bütün bunlar olurken, bizim kafamýzý kuma gömmemiz, baltayý kendi ayaðýmýza vurmamýz, insanýmýzý gerekli bilgiler ile teçhiz etmememiz iþin çabasý. Vatandaþ "cambaza bak cambaza" kategorisi ile baþka þeyler ile oyalanýyor. Ýsrail Suriye'yi, Irak'ý nasýl iþgal edebilir denilebilir. Þu anda Filistin topraklarý nasýl iþgal edildi? Golan tepeleri kimin elinde? Ýsrail'in hangi komþu ülkeye yaptýðý hava saldýrýsý engellendi? Sorulara müspet cevap vermek mümkün deðil. Maalesef kabadayý, aklýna geleni yapýyor. Kimsede hesap soramýyor. Uluslar arasý hukukun direk bir yaptýrýmý yoktur. Güçlü olan devlet, haksýz olsa da haklý çýkar. Güçlü devlete yaptýrým olmaz. Güçsüz olan devlet haklý olsa da, kendisine yapýlan haksýzlýðý sinesine çekip oturmak durumundadýr. Kimseden hesap soramaz. Ýsrail'e karþý neler yapýlabilir? Diye düþünüldüðünde þunlar gündeme geliyor: Ýsrail ile olan iliþkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Devlet olarak birçok sýrlarýmýzý paylaþtýðýmýz, ordumuzun, istihbaratýmýzýn, emniyetimizin, kamunun, enformasyon faaliyetlerinin Ýsrail ile olan ikili iliþkilerinde yeni bir sayfa açýlmasý gerekmektedir. GAP bölgesinde dolaylý ve direk olarak mülk sahibi olup, bu bölgede bulunan Ýsrail vatandaþlarý ile ilgili politikayý gözden geçirmeliyiz. Yurdumuzda birçok operasyon yaptýðý söylenen Hamilelik döneminde anne adaylarý yeme ve içmelerine daha fazla dikkat eder. Anne adaylarýnýn en sýk sorduðu sorulardan birisi de gebelikte maden suyu içilir mi? Maden suyunun bebeðe bir zararý olur mu? Maden suyu içmek saðlýklý mý? Uzmanlar katkýsýz maden sularýnýn içerisinde bol miktarda mineral bulunduðu için anne adaylarýnýn maden suyu içmesinin faydalý olduðunu ve anne sütünü arttýrdýðýný önemle vurguluyor "SODA ÝLE MADEN SUYU EÞ- DEÐER OLARAK ALGILANIYOR" Gebelik döneminde maden suyunun çok önemli olduðunu belirten Beypazarý Doðal Maden Suyu Uzman Doktoru Mehmet Kundakçý: Bazý besinler ya da içecekler gebelik döneminde tavsiye edilmez. Çünkü bazý besinler rahmin kasýlmasýna ya da düþük riskine sebep olmaktadýr. Ülkemizde soda ile maden suyu eþdeðer olarak algýlanmaktadýr. Maden suyu, içerisinde bol miktarda mineral olan tamamen doðal bir içecek. Soda ise içilebilir özellikteki suya, yapay mineraller ve karbondioksit gazý eklenerek elde edilen yapay bir içecek. Gebelikte soda yerine maden suyu tüketilmelidir. Maden sularý içerisinde doðal mineraller bulunur. Sodalarda ise koruyucu ya da tatlandýrýcý maddeler bulunur. ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAYA YARDIMCIDIR Ýçeriðindeki mineraller sayesinde vücut dengesini saðlayan maden suyu böylelikle anne sütünü de arttýrmaya yardýmcý olur. Bebeklerin geliþimi için gereken minerallerin alýmýnda maden suyu önemli bir rol oynamaktadýr. Kemik ve diþ geliþimi için maden suyunun içerisindeki kalsiyum, florür gibi mineraller önem arz etmektedir. Birçok besinde bir arada bulunmayan mineralleri tek seferde almanýn en saðlýklý yolu, bebekler için de, mineral deðeri yüksek olan maden suyu tüketmektir. MADEN SUYU KANIN KIRMIZI HÜCRELERÝNÝN OKSÝJENLENMESÝ- NÝ SAÐLAR Vitamin ve diðer besinlerin vücuda yararlý olabilmesi için de minerallere ihtiyaç duyulmaktadýr. Ayrýca maden suyunun içeriðinde bulunan demir, hastalýklara karþý direnci artýrýr, yorgunluðu azaltýr ve kanýn kýrmýzý hücrelerinin oksijenlenmesini saðlar. MOSSAD'ýn, bu faaliyetlerini açýða çýkararak, tekrarlanmasýna izin vermemeliyiz. Ýstihbarat iliþkimiz varsa, bu iliþkiye son vermeliyiz. Yoðun olarak doðu, güneydoðu Anadolu bölgesinde Mossad faaliyetlerini gözden geçirilmeli, Yahudiler için bu bölge yasak bölge haline dönüþmelidir. Þimdiye kadar, çok derin olan iliþkileri masaya yatýrarak analiz edip, kendimize nerede hata yaptýk diye sormalýyýz. Dün biz onlarýn dedelerini koruyup, katledilmekten kurtardýk. Camimizin yanýna havra yapýlmasýna izin verdik. Memleketimizin ekonomik yapýsýný, kontrolleri altýna almalarýna müsaade ettik. Besle kargayý oysun gözünü. Yýllardýr yedirelim, içirelim, ülke kaderine, basýn yayýnýna, ekonomimize hâkim olmalarýna müsaade edelim; onlar hiçbir taviz vermeden, kendilerince "Arz-ý Mev-ud" kutsal topraklar olarak ilan ettikleri vatanýmýzý bölüp, sonrada ele geçirmeyi planlýyorlar. Altý milyonluk Ýsrail kendi baþýna yaramaz çocuk olmuyor. Yaramaz çocuðun sahibine, NATO, BM, Uluslar arasý örgüt toplantýlarýnda diyecek þeylerimiz olmalýdýr. Hepsinden önemlisi "ÜLKE OLARAK ARTIK DÝK DURABÝLMELÝYÝZ." Dýþ politikada kendi ajandamýz olmalý, kendi ajandamýzdakileri gündeme getirmeliyiz. Devlet olarak yapýlmasý gereken her þeyi yapýp, söylenmesi gerekene de gerekeni söylemeliyiz. Sabahýn sahibi var. O ne yaparsa güzel yapar. T.C. BAÞBAKANLIK TOKÝ TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI KÝRA ÖDEMEK YERÝNE, KENDÝ EVÝNÝZÝN TAKSÝTLERÝNÝ ÖDEYÝN! ÇORUM-MERKEZ KUNDUZHAN MAHALLESÝ NDE 5 ADET (3+1) KONUT En Düþük Konut Fiyatý TL. En Düþük Konut Fiyatý TL. 32 ADET (2+1) KONUT En Yüksek Konut Fiyatý TL. En Yüksek Konut Fiyatý TL. TOPLAM 37 ADET KONUT SATIÞA SUNULUYOR %10,%15,%25, peþinat ve 96, 108, 120 ay vade TL TL. arasý aylýk taksitlerle Baþvuru bedeli TL dir. 25/08/ /09/2014 tarihleri arasýnda T.C. Ziraat Bankasý Yetkili Þubelerine baþvuru yapmanýz yeterlidir. Detaylý Bilgi Ýçin: yi ziyaret edebilirsiniz. Ýrtibat Telefonu: Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çeliþki olduðu takdirde, uygulama projesi ve sözleþmedeki bilgiler esastýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 796) 6 AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez Buharaevler Mah. Buharaevler 23. Cad. Sapphire Residence No: 14/3 taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Anadolu Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Fotokopi makinasý alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Meydan temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Okul inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Yakacak malzemesi satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 128 adet basýlý yabancý yayýn kitap alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 580 plakalý 2010 model Temsa marka Safir tipli 5 adet tek katlý yolcu otobüsünün muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Dalyanlar Yediemin Otoparký - Mimar Sinan Mah. Erzurum Dede Sok. No: 7 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 23 kiþi il klinik destek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:

18 18 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Belediye, Ulukavak kardeþ kulüp Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ü ziyaretlerinde BAL da 149 takým mücadele edecek Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmeye hak kazanan kulüpler açýklandý. Çorum Temsilcisi Ulukavakspor ile birlikte BAL da mücadele etmek için 163 takýmdan 149 unun baþvurusu kabul edildi. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre BAL da mücadele edecek 149 takýmdan 81 i geçen sezon BAL da yer alan takýmlardan 62 takým ilk kez BAL da mücadele edecek. 6 takým ise geçen sezon 3. Ligden düþen takýmlar oluþtu. BAL da gruplarýn önümüzdeki günlerde açýklanmasý bekleniyor. Geçtiðimiz yýlki gruplandýrma sistemine yapýlmasý halinde Ulukavakspor un mücadele edeceði grupta Yeni Amasyaspor, Ankara dan Sincan Belediyespor, Keçiören Baðlumspor, Yeni Altýndað Belediyespor, Kazan Belediyespor, Kastamonuspor, Yeþil Kýrþehirspor, Nevþehir Gençlikspor, Sinopspor, Yozgat Sorgun Belediyespor ve Yimpaþ Yozgatspor, Karadeniz Ereðli Belediyespor, Kozlu Belediyespor, MKE Kýrýkkalespor, Bartýnspor, Yeþil Yenicespor, Düzce Beyköy Belediyespor ve olarak ÇESOB ile baþladý. Baþkan Ýlhan Kýlýç ve Ulukavakspor Yönetimi ziyaretlerine dün ilk Düzcespor takýmlarýnýn Baþkan Yardýmcýsý Volkan Sakallý, As Baþkan Mehmet olmasý bekleniyor. Þimþek, Genel Kaptan Ömer Faruk Duruakan, Satýnalma Sorumlusu Necati Çatal ile birlikte ÇESOB Akademi takýmlarý çalýþýyor Çorum Belediyespor un Akademi Liginde mücadele edecek olan beþ takýmý antrenörler gözetiminde çalýþmalarýný sürdürüyor. Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, kadrolarýný güçlendirmek için transfer görüþmelerinin sürdüðünü belirtti. Nevþehir deki kamp hakkýnda deðerlendirmede anlamýnda bir kamp yaptýk. Bu kamp oyuncularýn bulunan Zonguldak Nevþehir deki kamp Kömürspor Antrenörü programýna ayak uydurmalarý Cahit Terzi, Biz sezon için bir ön hazýr- baþý programýný ilk önce lýktý. Çalýþmalardan kendi tesislerimizde Nevþehir kampýna ön hazýrlýk memnunuz. Bu ön hazýrlýk yaptýðýmýz kamptaki Çorum Belediyespor Akademi Liginde mücadele edecek takýmlar yeni sezon çalýþmalarýna baþladýlar. Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, amaç Nevþehir e gittiðimizde hazýrlýk maçlarýnda daha rahat oynamayý, planlamayý daha rahat yapacaðýmýz içindi. Þimdi de gittiðimiz 7 Aðustos ta hemen bir Ýnegölspor la maçýmýz var ikinci lig takýmýyla. Zaten 9 Aðustos ya da 10 Aðustos ta yine ikincilik takýmý Pazarspor la büyük ihtimalle maç yapacaðýz. Ondan sonrada kampta 2-3 tane daha takým var bizden maç isteyen. 5-6 tane maç Zonguldakspor kafilesi Nevþehir kampýna hareketinden önce kulüp tesisleri önünde toplu halde görülüyor Ulukavakspor Yönetimi ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ý ziyaretinde görülüyor Ulukavak tan ÇESOB a ziyaret Çorum Belediyespor Akademi Ligi takýmý sporcularý baraj etrafýnda bisiklet ve kros yaparak hazýrlanýyor Zonguldakspor Nevþehir e gitti Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Eker, iki kulübün rakip deðil kardeþ olduðunu belirterek, Çorum Belediyespor ve Ulukavakspor un hedefe ulaþmasýný diledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de zor bir görev üstlenen Ulukavakspor yönetimini kutladý. Gül, ekonomik katký veremeyeceklerini ancak futbolcu desteðinde bulunabileceklerini söyledi. yapýp Nevþehir kampýný tamamlayacaðýz. Tabi Nevþehir kampýnda kurduðumuz takýmýn bir iki eksiði olabilir. Onu orada daha net göreceðiz. Kafamýzda soru iþareti olan yerler var. Orada çocuklarý daha iyi oyunda, maçlarda görüp ona göre karar vereceðiz. Ama þuan ki yaptýðýmýz transferlerin hepsinden çok memnunum. Gerçekten yetenekli, genç, iyi oyuncular. Zaten biliyorsunuz, mevcut olan kadromuzun temel olan iskeletini koruduk. O bizim için yaptýðýmýz en büyük transferdi bence. Çünkü hepsi iyi futbolcular. Bu sene daha hýrslý, daha istekli, daha arzulular. Onun için bu Nevþehir kampýnda inþallah takýmla ilgili kararlarýmýz daha da netleþecek dedi. yeni sezon hazýrlýklarýna baþladýklarýný hedeflerinin Çorum u en iyi þekilde temsil etmek olduðunu söyledi. Akademi Liginde ilk kez mücadele edecek olan Çorum Belediyespor U 14, U 15, U 16, U 17 ve U 19 kategorilerinde mücadele edecek. Tüm takýmlar kendi antrenörleri gözetiminde yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. Belediyespor U 14 takýmý Selahattin Karaca, U 15 takýmý Mustafa Doðan, U 16 takýmýnda Alpay Ardýk, U 17 takýmýnda Hüseyin Eðer ve U 19 takýmýný ise Selim Sümer çalýþtýrýyor. Yeni sezon hazýrlýklarýnýn beþ kategoride devam ettiðini belirten Özdilli takýmýn günde çift idman yaptýðýný söyledi. Takýman sabah antrenmanýnda baraj etrafýnda bisikletle ve kros yaptýðýný akþam ise sahada taktik çalýþma yaptýðýný belirten Sinan Özdilli, kadrolarýný güçlendirmek amacýyla yaptýklarý transfer çalýþmalarýyla ilgili olarak hafta içinde açýklama yapacaðýný belirtti. Baþkaný Yalçýn Kýlýç ý ziyaret etti. Ýlhan Kýlýç, Ulukavakspor un yeni sezonda Çorum u temsil edeceðini bu yüzden Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn desteklerine ihtiyaçlarý olduðunu belirterek bu anlamda ÇESOB un gereken katkýyý vereceðine inandýklarýný söyledi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kýlýç, Çorum amatör sporunun mihenk taþlarýndan olan Ulukavakspor un Çorum u temsil etmesinden memnun olduklarýný belirterek Sporun ve sporcunun her zaman desteklenmesi gerektiðine inanýyoruz. Spor yapan gençlerin kötü alýþkanlýklardan kurtulmasýna büyük fayda saðlýyor. Ulukavakspor un baþarýlarýný artýrmasý ve Çorum u BAL da en iyi þekilde temsil etmesi için imkanlar ölçüsünde katký vereceðiz. Bu zorlu görevi üstlenen yönetim kurulu üyesi arkadaþlarý kutluyor ve baþarýlar diliyorum dedi. Harun ve Büþra çifti düðün törenlerinde Babaoðlu Köyü nde bir arada görülüyor Cesur ve Saltan ailelerinin mutlu günü Çorumspor eski yöneticilerinden Ankara da oturan Çorumlu iþ adamý Hasan Cesur ýn oðlu Harun ile Ayþe Þükrü Saltan ýn kýzlarý Büþra hafta sonunda düzenlenen bir törenle dünya evine girdiler. 1 Aðustos cuma günü bayrak çekilmesi ile baþlayan düðün 2 Aðustos cumartesi günü Babaoðlu Köyü þenlik Ulukavakspor Yönetimi dün ikinci ziyaretini Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e yaptý. Baþkan Ýlhan Eker ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý ziyaret sýrasýnda iki Baþkan da birbirlerine baþarýlar dilediler. Ziyaret sýrasýnda konuþan Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Eker, iki kulübün kesinlikle rakip olmadýðý kardeþ kulüp olduðunu ve iki takýmýnda amacýnýn Çorum u temsil etmek olduðunu söyledi. Ýki farklý kulvarda müadele eden iki takým olduklarýný belirterek Küskünlük ve dargýnlýk yaþamadan elele vererek iki takýmýzýnda baþarýya ulaþmasý için güç birliði yapmalýyýz dedi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de konuþmasýnda amatör bir kulübü alýp profesyonel lige taþýdýklarýný Çorum un 3. lige taþýmadýðýný belirterek Sizlerde kapanma noktasýna gelen bir takýmý ayaða kaldýrmak için yaptýðýmýz çabayý tebrik ediyorum. Sizlere yardýmýmýz sporcu anlamýnda olabilir. Ekonomik katký saðlamamýz mümkün deðil. Kulüp yönetmek zor iþ iþinizin kolay olmadýðýný biliyoruz. Ancak spora katký veren herkese saygý duyuyoruz. Bu nedenle Ulukavakspor yönetimini kutluyorum. Ayrýca bu kulübe hizmet vermiþ bir arkadaþýmýzýda Çorum Belediyespor yönetiminde gördüðümüz için mutluyuz. Ýnþallah sezon sonunda belirlediðimiz hedeflerimize birlikte ulaþýrýz dedi. alanýnda verilen yemekle devam eden düðün 3 Aðustos pazar günü yapýlan gelin alma töreni ile sona erdi. Kýr düðünü þeklinde yapýlan eðlenceye Ankara dan çok sayýda sanatçý katýldý. Çorum Hakimiyet Büþra&Harun çiftini tebrik eder ömür boyu saðlýklý huzurlu ve mutlu ömürler diler.

19 ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS ELEMANLAR ARANIYOR Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR, OVERLOKCULAR, ARA ve SON ÜTÜCÜLER, KALÝTE KONTROLCULAR ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Not: Usta makinacýya ve 1100 TL arasý ücret SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mas Grup Tekstil Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: (Ç.HAK:2328) (Ç.HAK:2323) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda (Ç.HAK:2295) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Kaynakcý, * Autocad programý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Balaban Makina (Ç.HAK:2293) (Ç.HAK:2297) (Ç.HAK:1933) ELEMANLAR ALINACAKTIR Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gerekli þartlar; * En fazla 40 yaþýnda olmak. Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Tel: (Ç.HAK:2313) (Ç.HAK:2319) ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PERDE SATIÞINDA DENEYÝMLÝ BAY ELEMAN alýnacaktýr. Mür. Tel: Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor Küçük Sanayi Sitesi 75. Sok. No: 6 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere doðalgaz ve su tesisatý ustalarý alýnacaktýr. Öz Yýldýz Isý Mühendislik Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22 ÇORUM Tel: Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde dolgun maaþ+ssk ile çalýþacak DERGÝ SATIÞI yapacak diksiyonu düzgün (Ç.HAK:2330) BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2312) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Þahin Boya Ltd. Þti. (Ç.HAK:2218) Satýlýk Daire Ulukavak Mah. Mavral 1. sok. Burhan Apt. 3. kattaki m2 daire (Ç.HAK:2217) ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK. HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN. 4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6 Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1 Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan, bilgisayar kullanabilen, tercihen Ticaret Lisesi mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bayrak Hafriyat (Ç.HAK:2303) sahibinden satýlýktýr. Müracaat: ELEMANLAR ALINACAKTIR * Asgari ücret+mesai+prim+yemek+servis imkanlarý ile gýda üretim tesisinde devamlýlýk arz eden, * yaþ aralýðýnda, *Bay-bayan, * Tercihen lise mezunu, elemanlar (Ç.HAK:2309) Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: ELEMAN ARANIYOR Kargý da lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere pide ustasý alýnacaktýr. (Ç.HAK:2310) Dolgun ücret+ssk Mür. Tel: DEVREN SATILIK SPOR SALONU (Ç.HAK:2334) (Ç.HAK:2318) ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan, çay servisi ve benzeri iþleri yapabilecek Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sk. No: 49 (Eski Kültür Sitesi arkasý) Tel: alýnacaktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çelik konstrüksiyon ve çatý iþinden anlayan kaynakcý ve montajcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Al-Kur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: (Ç.HAK:2325) ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2324) ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar makina ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1995) FAX CEP TEL : ELEMANLAR ALINACAKTIR Fabrikamýzýn makine bölümünde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr. ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM (Ç.HAK:2332) (Ç.HAK:2333) Ankara yolu 8. Km DEVREN SATILIK KASAP Þehrin iþlek caddesi Albayrak caddesinde faaliyet gösteren kasap dükkaný devren satýlýktýr (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2121) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Çimento fabrikasý arkasýnda bulunan taþocaðýmýzda çalýþacak 10 teker kamyon þoförü ve kiþi arasý personelimize yemek yapacak þantiyede kalacak personel aranmaktadýr. Ücret dolgundur. (Ç.HAK:2327) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:2336) HELVALI ÝNÞAAT Ýrtibat: SATILIK DÜKKAN Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr) * Yatýrýma UYGUN ve (Ç.HAK:2335) * Kira Getirisi YÜKSEKTÝR Mür. Tel: AÞÇI ORTAK ARANIYOR Çalýþýr durumda bulunan lokantamýza iþ yoðunluðu dolayýsýyla ortaklýk yapacak aþçý (Ç.HAK:2331) aranýyor

20 Sporcu fabrikasý için yer tahsisi yapýldý TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Spor Bakanlýðý tarafýndan Sporcu Fabrikalarý projesi kapsamýnda Çorum a bir Sporcu Fabrikasý kazandýrmak için gerekli 53 dönümlük bir arazinin ön tahsis iþlemlerinin tamamlandýðýný yatýrým programýna alýnmasý için giriþimlerinin sürdüðünü söyledi. Uslu, bu kompleks içinde spor branþýnýn yapýyabildiðini belirterek Çorum un spor tesisi açýsýndan geliþiminin devam ettiðini ve bir çok projenin devam ettiðini yenilerininde ihale Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Salih Kaplan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Gençlik ve Spor yatýrýmlarý deðerlendirildi. Ziyaretle ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýzýn "Sporcu Fabrikalarý" projesi kapsamýnda Çorum'a bir "Sporcu Fabrikasý" kazandýrmayý planlýyoruz. Sporcu Fabrikalarý; spor dalýnýn yapýlmasýný saðlayan çok amaçlý spor salonu olarak planlanmaktadýr. Bu sayede Çorum'da birçok spor dalýnýn yapýlabileceði bir tesise sahip olmayý planlýyoruz. Sporcu Fabrikasý için 53 dönümlük bir arazinin ön tahsis iþlemlerini tamamlamýþ bulunmaktayýz. Yatýrým programýna alýnmasý için giriþimlerde bulunacaðýz." dedi. Uslu, Çorum Merkeze 24 Temmuz tarihinde yapýlan ihale ile yaklaþýk 3 milyon TL maliyetli ikinci bir gençlik merkezi yapýyoruz. Süreç devam ediyor. Yaklaþýk 4,5 Milyon TL maliyetli Olimpik Atletizm stadý çalýþmalarýmýz da devam etmektedir. Kargý Spor Salonu ile Þehir Stadý Sentetik Çim'i, Oðuzlar Þehir Stadý Sentetik Çim'i tamamlandý. Ortaköy Þehir Stadýnýn belediye ile tahsis iþlemleri sürüyor. Osmancýk ve Sungurlu Gençlik Merkezlerinin yapýmý devam ediyor. Alaca Gençlik Merkezimizin yer tahsisi tamamlandý yýlý yatýrým programýna teklif edilecektir. Diðer ilçelerimizin ihtiyaçlarý da dikkate alýnarak çalýþmalar devam etmektedir." dedi. Ýncedal acýmýyor Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir de sürdüren Çorum Belediyespor dün sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde sabah yapýlan antrenman kuvvet ve Ýlk prova bugün Bayrampaþaspor ile Çorum Belediyespor bu sezonki ilk hazýrlýk maçýnda 2. lig Kýrmýzý grup takýmlarýndan Bayrampaþaspor ile saat Çorum Belediyespor yeni sezon öncesindeki ilk hazýrlýk maçýndaa bugün Bayrampaþaspor ile karþýlaþacak. Sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Çorum da yapan ardýndan Nevþehir e giden kýrmýzý siyahlý takým burada yaptýðý çalýþmalarýn ardýndan hazýrlýk maçý trafiðine bugün saat de Bayrampaþaspor ile oynayacaðý maçma baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal hazýrlýk maçlarýnda kadrolarýndaki tüm futbolculara forma vererek performanslarýný görmeyi amaçladýðý öðrenildi. 2. Lig Kýrmýzý grupta mücadele edecek olan Bayrampaþaspor maçý kýrmýzý siyahlý takým açýsýndan gücünü görmesi açýsýndan iyi bir sýnav olacak. Belediyespor cuma günü Aksarayspor, pazar günü Tokatspor Salý günüde Bugsaþspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçlarýyla Nevþehir kampýný tamamlayacak..:: GÖZLEM ::. Bir baþlýk ve deðiþen kaderler Halil ÖZTÜRK dayanýklýlýk hareketleri yaparken son bölümde ise taktik çalýþma yaptýlar. Tam kadro olarak yapýlan sabah çalýþmasýnýn ardýndan ise akþam saat de Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü sahasýnda bu kez teknik ve taktik çalýþma yapan Belediyespor da tüm futbolcular bu çalýþmalara katýldýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni sezon hazýrlýklarýný bu sabah yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Akþam ise kamptaki ilk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþaspor ile karþýlaþacak. Miniklerde geleceðin milli takýmlarýna sporcu kazandýrmak amacýyla düzenlenen milli takým kamplarýna Çorum dan iki güreþçi iki kategoride de çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 7-18 Aðustos tarihleri arasýnda Minikler Serbest Güreþ milli takým kampý Ankara Elmadað da ayný tarihlerde Minikler Grekoromen stil milli takým kampý ise Manisa da yapýlacak. Milli takým kamplarýna 45 er güreþçi çaðrýlýrken bu kategoride hem serbest hemde grekoremende kürsüye çýkmayý baþaran iki Çorumlu güreþçi 38 Kg da Mert Ýlbars ve 75 Kg da M. Tayyip Küçük iki kategoride birden milli takýma çaðrýldýlar. Çorum da yapýlan Serbest stil ve Kahramanmaraþ ta yapýlan grekoromen stil müsabakalarýnda iki altýn madalya kazanan M. Tayyip Küçük ile bir altýn birde bronz madalya kazanan Mert Ýlbars iki kategoride birden milli takým kampýna davet edildiler. Sungurlu dan Mert Ýlbars ile Çorum Belediyespor dan M. Tayyip Küçük ün antrenörleriyle yapacaklarý görüþmeler sonunda hangi kampa katýlacaklarýna karar verecekleri öðrenildi. Bu kamplar 2020 ve 2024 Olimpiyatlarýnda milli mayoyu giyecek güreþçileri yetiþtirmeyi amaçlýyor. ÇARÞAMBA 6 AÐUSTOS 2014 Sungurlu dan Mert Ýlbars ve Çorum Belediyespor dan M. Tayyip Küçük miniklerde hem serbest hem de grekoromen stilde 7-18 Aðustos tarihlerinde yapýlacak olan milli takým kamplarýna davet edildiler. Ýlk imza Serkan Çaðýrgan dan Mert Ýlbars ve M. Tayyip Küçük milli takýma çaðrýldý Osmancýkspor da yeni ve güçlü yönetim Osmancýkspor yeni yönetimi Fatih Ergün baþkanlýðýnda oluþtu Çorum u BAL da temsil hakký kazanan Ulukavakspor la ilgili attýðýmýz bir baþlýk ardýndan yaþanan geliþmeler bir tarafta büyük memnunluk yaratýrken diðer tarafta ise haklý bir isyan ve tepki doðurdu. Ulukavakspor da yaþanan gelgitler ve belirsizliklerin ardýndan kulübe devralmak için Ýskilip den Nihat Armutçu yönetimindeki oluþum her türlü hazýrlýðý yaptý ve gereken desteði buldu. Bizde bu geliþmeyi Çorum un yapamadýðýný Nihat Armutçu yaptý baþlýðýyla verdiðimiz haberin ardýndan Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir in giriþimleri sonucunda bir oluþum gerekli çalýþmayý yaparak lige katýlmak için gerekli teminat mektubunu Federasyon hesabýna yatýrdý. Çorum u BAL da temsil hakkýný kazanan Ulukavakspor camiasý çok mutlu. Sonuçta bir yönetim oluþtu büyük hedefli olmasada imkanlar ölçüsünde Çorum u temsil etme hakkýný kazandýlar. Diðer tarafta ise iki yýldýr Çorum u BAL da temsil eden bu yýlda etmeye çok yakýn olan Ýskilip cephesinde tabiki hüzün var. Ýki yýlýn verdiði tecrübeyle yeni sezon için Ulukavakspor da yaþanan belirsizlik üzerine devreye giren Nihat Armutçu olumlu mesajlar üzerine önce ilçenin olaya vereceði desteði ölçmek için bir açýklama yaptý. Aldýðý olumlu mesajlar üzerine kulübün evraklarýný elinde bulunduran Yusuf Aydemir den onay alarak kamuoyuna açýklamayý yaptý. Sonradan geliþen olaylarýn ardýndan BAL da mücadele etme hakkýný kaybeden Nihat Armutçu büyük bir hayal kýrýklýðý yaþadý. Yaptýðýmýz görüþmelerde üzüntü öfke ve hüzün var. Verilen sözlerin ardýndan çýktýðý yolda kulübün geçen yýl yediði cezalarý teminat mektubunu bozdurmamak için cebinden ödeyen Nihat Armutçu ekonomik olarakta büyük zarara uðradý. Sonuçta biz gazeteci olarak yaþanan bir olaya yorumlu bir baþlýk attý. Bunun sonucunun bu noktalara gideceðini kestirmemim tabiki mümkün deðil. Ulukavak cephesi açýsýndan baktýðýmýz zaman mutlu eden bir baþlýk oldu tabiki. Diðer taraftan ise Ýskilip ilçesi adýna üzüntü ve hayal kýrýklýðý yarattý. Ulukavakspor a sahip çýkanlarý nasýl tebrik etmemiz gerekiyorsa, olayýn bu noktaya gelmesine sebep olan Nihat Armutçu yu da o kadar tebrik etmek gerekiyor. Armutçu sahip çýkmasa, mevcut oluþum ortaya çýkmayacak Çorum un BAL da temsilcisi olmayacaktý. Bizde görevimizi yaptýk sahip çýkaný övdük çýkmayaný eleþtirdik. Bunun sonucunda geliþen olaylardan ise bir taraf sevindi diðer tarafta üzüldü. Burda da Çorum adýna sevinmek Ýskilip adýna üzülmek bize düþtü ne diyelim, Allah Çorum adýna hayýrlýsýný verir inþallah. Salih Kaplam ile Haþim Eðer Salim Uslu yu ziyaret ederek yeni yatýrýmlar konusunda bilgiler verdiler Ýlbars ve Küçük iki kampa birden çaðrýldý Yeni sezona þampiyonluk ve BAL ligi hedefiyle baþlayacak olan Osmancýkspor da Fatih Ergün baþkanlýðýnda oluþmasý beklenen yönetimde Ahmet Aksu, Emrah Tüysüz, Mahmut Özhan Arslan, Kadir Delibaþ ve Engin Kaya bulunuyor. Osmancýkspor yeni sezona þampiyonluk ve BAL ligi parolasýyla ve güçlü bir yönetimle girmek için genel kurulunu tamamladý. Geçtiðimiz sezon Osmancýkspor ismini alan ve gerek alt yapýlardaki gerekse büyüklerdeki performansý ile dikkat çeken Osmancýkspor 2 Aðustos cumartesi günü yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul u ile yeni yönetimini oluþturdu. Genel Kurul sonunda oluþan Osmancýkspor yönetim kurulunda çok sayýda eski futbolcu ve etkili isim bulunuyor. Yönetim Kurulu nun Fatih Ergün baþkanlýðýnda oluþmasý beklenirken yönetim kurulundaki diðer isimler Ahmet Aksu, Emrah Tüysüz, Mahmut Özhan Arslan, Kadir Delibaþ ve Engin Kaya. Yönetim Kurulu bu akþam toplanarak kendi arasýnda görev daðýlýmýný yapacak ve ardýndan da yeni sezon çalýþmalarýna baþlayacak. Serkan Çaðýrgan Osmancýkspor la anlaþtý Yeni sezona þampiyonluk ve BALligi hedefiyle hazýrlanan Osmancýkspor ilk transferini Serkan Çaðýrgan ile yaptý. Çorum Gençlerbirliði nde baþladýðý futbol hayatýný daha sonra Osmancýk Belediyespor da sürdüren ve vatani görevi nedeniyle iki yýl ara verdiði futbol hayatýna Osmancýkspor da sürdürecek olan Serkan Çaðýrgan spor camiasýnda baþarýlý futbolunun yanýnda efendiliði ile tanýnýyor ve seviliyor. Osmancýkspor Yönetimi nin takýma yapacaðý 6-7 takviye için görüþmelerini sürdürdüðü ve hafta içinde bir çok futbolcunun imza atarak kadroya katacaðý öðrenildi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Doðal afetler en çok çiftçiyi etkiledi

Doðal afetler en çok çiftçiyi etkiledi MHP'den Torba Yasa tepkisi! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Özgür Öztekin düzenlediði basýn toplantýsýnda Torba Yasalardan bazýlarýna tepki gösterdi. Torba Yasalarýn içine yerleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Sira LOT İL İlçe Mahalle Ada Parsel m2 Niteligi Blok No Kat No Bağımsız bölüm No

Sira LOT İL İlçe Mahalle Ada Parsel m2 Niteligi Blok No Kat No Bağımsız bölüm No Sira LOT İL İlçe Mahalle Ada Parsel m2 Niteligi Blok No Kat No Bağımsız bölüm No Muhammen Bedel Kdv Haric (Vadeli) (TL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LOT 001 LOT 002 LOT 003 LOT 004 LOT 005 LOT

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

11 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ

11 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ 11 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ LİSTESİ SIRA NO LOT İLİ İLÇESİ MAHALLE ADI / KÖYÜ PAFTA ADA NO PARSEL NO NİTELİĞİ BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BÜYÜKLÜĞÜ (m²) MUHAMMEN BEDEL KDV HARİÇ (VADELİ)

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, iki otoyol projesinin 62. Hükümet Programýnda yer aldýðýný

AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, iki otoyol projesinin 62. Hükümet Programýnda yer aldýðýný Hititoloji Kongresi baþladý Hititler, Anadolu tarihine ýþýk tutuyor IX. Uluslararasý Hititoloji Kongresi dün Çorum da baþladý. Hitit Üniversitesi nin evsahipliðinde düzenlenen kongreye 80 i yerli, 116

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı