Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği"

Transkript

1 Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 21 (1), 85-94, (1), 85-94, 2009 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği Özet Zülfü GÜROCAK *, Selçuk ALEMDAĞ ** * Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye ** Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane, Türkiye (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Bu çalışmanın amacı, Pelte (Elazığ) bölgesindeki traverten ve oniks mermerlerin yapı ve kaplama taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Pelte bölgesinden traverten ve oniks mermer örnekleri derlenmiştir. Derlenen traverten ve oniks mermer örnekleri üzerinde TSE Standartlarına göre don deneyinden önceki ve sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı, eğilme dayanımı, Böhme aşınma direnci, darbe dayanımı, birim hacim ağırlık, su emme ve porozite deneyleri gerçekleştirilmiştir. Laboratuar deneylerinden elde edilen sonuçlara göre, Pelte travertenlerinin Böhme aşınma direnci ve oniks mermerlerin Böhme aşınma direnci ve don deneyinden sonraki minimum tek eksenli sıkışma dayanımı TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından önerilen sınır değerlerin altındadır. Bu nedenle, travertenler ve oniks mermerler sadece duvar kaplama malzemesi olarak kullanılmalıdır. Ayrıca, oniks mermerler dona maruz kalan alanlarda kullanılmamalıdır. Anahtar Kelimeler: Elazığ bölgesi, oniks mermer, traverten, yapı ve kaplama taşı Abstract Possible Use of Travertine and Onix Marbles in Pelte (Elazıg) Area As Building and Covering Stone The aim of this project is to investigate engineering properies travertines and onix marble in Elazığ region. In order to achive the goal, the travertines and onix marble samples collected Pelte area. According to TS (Turkish Standards) compressive strength before freezing and after freezing, flexular strength, Böhme abrasion resist, flexural strength, impact strength, unit weigth, water absorption and porosty tests were conducted on the travertines and onix marble samples. Obtained data from laboratory test suggest that, Böhme abrasion resist of Pelte travertines and Böhme abrasion resist and compressive strength after freezing of onixs marbles lesser than the limit values according to TS. For this reason, Pelte travertines and onixs marbles only should be used as wall covering material. Besides, onixs marbles should not be used in effected places from freezing. Key Words: Building and covering material, Elazig region, onix marble, travertine 1. Giriş Dünyada gelişen ve büyüyen toplumun bir ihtiyacı olarak karşımıza çıkan ve hızla büyüyen inşaat sektörü ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Gelişen toplumun ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde hızla büyüyen bu sektörün malzeme ihtiyacı da aynı hızla artmaktadır. Bu durum, yeni malzeme kaynaklarının bulunması ve inşaat sektörünün hizmetine sunulması gerekliliğini doğurmuştur. Son yıllarda doğal taşların inşaat sektöründeki kullanımında, yapay ürünlere göre hızlı bir artış görülmektedir. Bu artışa bağlı olarak faklı kökene sahip kayaçların mermer ve doğal yapı taşı olarak inşaat sektöründeki yeri her geçen gün artmakta ve ekonomik olarak önemli girdiler sağlamaktadır. Doğal taşların fiziksel ve mekanik özellikleri, işletmeden kullanım alanına kadar birçok alanda çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, inşaat sektöründe doğal yapı malzemesi olarak kullanılacak olan kayaçların fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin TSE standartlarına veya uluslararası standartlara göre belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Elazığ İli Pelte Köyü çevresinde (Şekil 1) yüzeyleme

2 Z. Gürocak, S. Alemdağ veren traverten ve oniks mermerlerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin TSE standartları esas alınarak belirlenmesi ve elde edilen sonuçların TSE standartları sınır değerlerine uygunluğuna göre kullanım alanlarının belirlenmesidir. 2. İnceleme Alanının Jeolojisi İnceleme alanı Elazığ İl merkezinin 18 km batısındaki Pelte bölgesindedir (Şekil 1). İnceleme alanı, Ketin [1] tarafından kuzeyden güneye doğru Pontidler, Anatolidler, Toridler ve Kenar Kıvrımları Kuşağı olmak üzere dört tektonik birliğe ayrılmış olan bu tektonik birliklerden Toridler in doğu kesiminde yer almaktadır. Bölgede yaşları Paleozoyik ten Kuvaterner e kadar değişen formasyonlar yüzeyleme vermektedir. Kırkgeçit Formasyonu, inceleme alanı dışında Permo-Triyas yaşlı Keban Metamorfitleri ve Senoniyen yaşlı Elazığ Magmatitleri üzerine iyi tabakalanma sunmayan, kötü derecelenmiş, çakıltaşı litolojisinde uyumsuz olarak gelmektedir. Formasyon, üst seviyelerde çamurtaşı marn litolojisi ile devam etmektedir. İnceleme alanı ve civarında geniş alanlarda yüzlek veren (Şekil 2) Kırkgeçit Formasyonu gri renkli, iyi tabakalanma sunan marnlarla temsil edilmektedir. Marnlar ara seviyeler halinde gri renkli çamurtaşı ve kumtaşı seviyeleri de içermektedir. Formasyon, inceleme alanında Pliyosen yaşlı travertenler ile dere yataklarında çakıl, kum ve kil litolojisindeki Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. Bölgede yapılan çalışmalarda derlenen örneklerdeki fosil topluluğuna göre formasyonun Orta Eosen-Üst Oligosen yaşlı olduğu belirlenmiştir [2,3,4]. İnceleme alanında yüzlek veren Karabakır Formasyonu ilk defa Naz [5] tarafından, Tunceli ili Pertek İlçesi Karabakır Köyü civarında tanımlanmış ve Karabakır Formasyonu olarak Şekil 1. İnceleme alanının yer belirleme haritası. 86 isimlendirilmiştir. Bölgede sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da bu isim benimsenmiş ve kullanılmıştır. İnceleme alanında Kırkgeçit Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelen birim, dere yataklarında alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. Çalışma alanı ve civarında geniş alanlarda yüzlek veren birim (Şekil 2), volkano-sedimanter özelliktedir ve kırmızı renkli çamurtaşı ara seviyeli bazaltik akıntılar ile, bazı bölgelerde devamsız özelliğe sahip gölsel kireçtaşı litolojisindedir. İnceleme alanının güneydoğu kesiminde yüzlek veren Karabakır Formasyonu, esas olarak bazalt akıntıları ve piroklastikler ile temsil edilmektedir. Bazalt akıntıları sütun bazalt özelliği sunmaktadır. Piroklastikler ise tane boyutu 60 cm den daha büyük elemanlardan oluşmuştur. Sirel vd. [6] tarafından fosil bulgularına dayanılarak formasyona Üst Miyosen yaşı verilmiştir. Pelte bölgesindeki traverten ve oniks oluşukları, Pelte Köyü nün güneybatısındaki Kızıl Tepe de yüzeyleme vermektedir (Şekil 2). Birim, Kırkgeçit Formasyonu üzerine uyumsuz

3 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği olarak gelmektedir. Kızıl Tepe nin doğu kesimlerinde kahverengi ve koyu sarı renkli, oldukça gözenekli bir özelliğe sahip olan travertenler yaklaşık olarak 11 m kalınlığa sahiptir. Yüzeyden m kalınlığa sahip oldukça fazla gözenekli ve boşluklu koyu kahve renkli travertenlerden sonra kalınlığı 0.5 m olan bir oniks seviyesi bulunmaktadır (Foto 1). Oniks seviyesinin altında ise yine kalınlığı 9 m ye ulaşan açık kahve renkli, daha az poroziteye sahip ve boşluk içermeyen travertenler bulunmaktadır. Kızıl Tepe nin batı kesimlerinde oniks seviyesinin kalınlığı artmaktadır. Birime, stratigrafik konumu dikkate alınarak Pliyosen yaşı verilmiştir. İnceleme alanındaki en genç birim Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır (Şekil 2). Birim, dere yataklarında daha yaşlı birimleri uyumsuz olarak örtmektedir ve bölgede yüzlek veren daha yaşlı birimlerden türemiş olan, gri renkli, çimentolanmamış, blok, çakıl, kum ve kil boyutundaki elemanlardan oluşmaktadır. Şekil 2. Pelte bölgesinin jeoloji haritası. Foto 1. Traverten ve oniks mermerlerden bir görünüm. 87

4 Z. Gürocak, S. Alemdağ 4. Laboratuvar Çalışmaları Pelte bölgesinde yüzeyleme sunan traverten ve oniks mermerlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla, arazi çalışmaları sırasında blok örnekler derlenmiş ve bu blok örnekler TSE standartlarına göre uygun boyutlarda kesilerek laboratuar deneylerine hazır hale getirilmiştir. Birimlerden hazırlanan bu örneklerin kimyasal analizleri Elazığ Çimento Fabrikası laboratuvarlarında, tek eksenli sıkışma dayanımı, eğilme dayanımı, Böhme aşınma direnci, darbe dayanımı, birim hacim ağırlık, su emme ve porozite deneyleri ise F.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarların da gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında birimlerden derlenen blok örneklerden kesilerek hazırlanan 7x7x7 cm boyutlu örneklerin birim hacim ağırlık ve poroziteleri TS EN 1936 [7], atmosfer basıncı altındaki su emmesi TS EN 1925 [8], tek eksenli sıkışma dayanımı ve dondan sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı TS EN 1926 [9], 5x10x20 cm boyutlu örneklerin eğilme dayanımı TS EN [10], 7.2x7.2x7.2 cm boyutlu örneklerin Böhme aşınma direnci ve 4x4x4 cm boyutlu örneklerin darbe dayanımı ise TS 699 [11] standardına göre yapılan deneylerle belirlenmiştir. Bu deneylere ait sonuçlar TS10449 [12], TS11143 [13] ve TS11443 [14] standartlarında önerilen sınır değerler (Tablo 1) ile karşılaştırılmış, incelenen traverten ve oniks mermerlerin kullanım alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 1. TSE standartlarına göre mermerlerin kullanılabilme sınır değerleri. Deneyler TS10449 TS11143 TS11443 Tek eksenli sıkışma dayanımı (kg/cm 2 ) > 510 (305)* > 489 (305)* > 510 (305)* Eğilme dayanımı (kg/cm 2 ) >61 Böhme aşınma direnci (cm 3 /cm 2 ) - < 15 (20)* < 15 (20)* Darbe dayanımı (kgcm/cm 3 ) > 6 (4)* > 6 (4)* Birim hacim ağırlık (gr/cm 3 ) - > 2.3 > 2.6 Su emme (%) <0.4 < 3 < 0.6 * Duvar kaplamları için Pelte bölgesinde yüzeyleyen traverten ve onikslerin ana oksit analizleri, Elazığ Çimento Fabrikası laboratuvarlarında yaptırılmıştır. Kimyasal analizlere ait sonuçlar Tablo 2 de, fiziksel ve mekanik özelliklere ait istatistiksel sonuçlar ise Tablo 3 ve 4 te sunulmuştur. Tablo 2. Traverten ve oniks mermerlere ait kimyasal analiz sonuçları. Ana oksitler (%) Traverten Oniks mermer SiO Al 2 O <0.03 Fe 2 O MgO CaO Na 2 O <0.01 <0.01 K 2 O < TiO 2 <0.01 <0.01 MnO Ateş kaybı Toplam

5 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği Tablo 3. Travertenlerin mekanik ve fiziksel özelliklerine ait istatistiksel sonuçlar. Deney Örnek Standart Ortalama En az En fazla sayısı sapma (+) Tek eksenli sıkışma Dondan önce dayanımı (kg/cm 2 ) Dondan sonra Eğilme dayanımı (kg/cm 2 ) Böhme aşınma direnci (cm 3 /cm 2 ) Darbe dayanımı (kgcm/cm 3 ) Birim hacim Kuru ağırlık (gr/cm 3 ) Doygun Su emme (%) Porozite (%) Tablo 4. Oniks mermerlerinin mekanik ve fiziksel özelliklerine ait istatistiksel sonuçlar. Deney Örnek Standart Ortalama En az En fazla sayısı sapma (+) Tek eksenli sıkışma Dondan önce dayanımı (kg/cm 2 ) Dondan sonra Eğilme dayanımı (kg/cm 2 ) Böhme aşınma direnci (cm 3 /cm 2 ) Darbe dayanımı (kgcm/cm 3 ) Birim hacim Kuru ağırlık (gr/cm 3 ) Doygun Su emme (%) Porozite (%) Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi Pelte traverten ve oniks mermer örneklerine ait kimyasal analiz sonuçları (Tablo 2) incelendiğinde, en yüksek değere sahip ana oksit olan CaO oranının travertenlerde %55.16, oniks mermerde ise CaO oranının % olduğu görülmektedir ve incelenen birimler hemen hemen tamamen kalsiyum karbonattan (CaCO 3 ) oluşmaktadır. SiO 2 oranı ise travertenler için % 0.20, oniks mermerler için %0.65; Al oranı travertenlerde % 0.87, oniks mermerde % 0.03 ten daha az; Fe ise travertenlerde % 1.37, oniks mermerde ise % 0.52 olarak belirlenmiştir. Yüzey kaplama taşı, yapı taşı ve hediyeliksüs eşyası yapımında kullanılacak olan traverten ve oniks mermerlerde söz konusu bileşenler için standardize edilmiş sınır değerler bulunmamaktadır. Ancak, Ayaz [15] travertenlerin kimyasal bileşimlerinin özellikle yüzey kaplama taşı olarak kullanımlarda önemli olduğunu belirtmektedir. Araştırmacı, CaO bileşeninin yüksek olmasının travertenlerin renginin beyaz olmasına ve sertliğinin fazla değişkenlik göstermemesine neden olduğunu, SiO 2 ve Al 2 O 3 bileşenlerinin sertliği ve dolayısıyla levha kesimini olumsuz etkilediğini, Fe 2 O 3 bileşeni değerinin artmasıyla 89 travertenlerinin renginin açık sarıdan kahverengine dönüştüğünü belirtmektedir. Ana oksit analiz sonuçlarına göre oniks mermerlerin CaO oranı travertenlerden daha fazladır ve CaO oranının fazlalığı nedeniyle oniks mermerler açık yeşilimsi-beyaz renklidir. Pelte travertenlerinin SiO 2 ve Al 2 O 3 bileşenleri toplam oranı % 1.07, oniks mermerlerde ise bu değer % 0.68 dir ve kesilebilme açısından travertenler oniks mermerlere göre daha serttir. Pelte travertenleri % 1.37, oniks mermerleri ise % 0.52 oranında Fe 2 O 3 içermektedir. Oniks mermerlere göre daha yüksek Fe 2 O 3 oranına sahip olan Pelte travertenlerinin rengi koyu kahverengidir ve Fe 2 O 3 oranının travertenlerin rengi üzerindeki etkisini analiz sonuçlarından görmek mümkündür. Pelte travertenlerinin don deneyinden önceki ortalama tek eksenli sıkışma dayanımı değeri kg/cm 2, dondan sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı değeri ise kg/cm 2 ; oniks mermerlerin don deneyinden önceki ortalama tek eksenli sıkışma dayanımı değeri kg/cm 2, dondan sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı değeri ise kg/cm 2 olarak belirlenmiştir (Tablo 3 ve 4). Bu ortalama

6 Z. Gürocak, S. Alemdağ değerler, yer ve duvar kaplaması olarak kullanılacak traverten ve oniks mermerler için TS [12], TS [13] ve TS [14] standartlarında verilen sınır değerlerin üzerindedir (Şekil 3). Ancak, Pelte oniks mermerlerinin dondan önceki minimum tek eksenli sıkışma dayanımı kg/cm 2, dondan sonraki minimum tek eksenli sıkışma dayanımı ise kg/cm 2 dir. Bu değerler TSE standartlarında duvar kaplaması için verilen sınır değerlerden fazla olmakla birlikte, taban kaplaması için kullanılacak malzemeler için verilen sınır değerlere ulaşamamaktadır. Şekil 3. Birimlerin dondan önceki ve sonraki ortalama tek eksenli sıkışma dayanımı değerleri ile TSE standartları sınır değerleri. İncelenen travertenlerin ortalama eğilme dayanımları kg/cm 2, oniks mermerlerin ise kg/cm 2 dir (Tablo 3 ve 4). Bu değerler TS [12] standardında sınır değer olarak verilen 61 kg/cm 2 nin oldukça üzerindedir (Şekil 4) ve hem travertenlerin hem de oniks mermerlerin eğilme dayanımları taban ve duvar kaplaması olarak kullanılacak malzeme için yeterli seviyededir. Şekil 4. Birimlerin eğilme dayanımı değerleri ile TSE standardı sınır değeri. 90

7 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği Pelte travertenlerinin ortalama Böhme aşınma direnci cm 3 /cm 2 tür (Tablo 3). Bu değer hem taban hem de duvar kaplaması olarak kullanılacak malzemeler için TSE standartlarında önerilen sınır değerlerin oldukça üzerindedir ve travertenler kolay aşınabilen bir özelliğe sahiptir (Şekil 5). Aşınmaya karşı direncinin oldukça düşük olması nedeniyle, Pelte travertenlerinin taban kaplaması olarak kullanılmaması, sadece aşınmaya maruz kalmayan alanlarda duvar kaplaması olarak kullanılması gerekmektedir. Pelte oniks mermerlerinin aşınma direnci ise cm 3 /cm 2 dir (Tablo 4). Bu değere göre Pelte oniks mermerlerinin duvar kaplaması olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmazken, bu onikslerin taban kaplaması olarak kullanılmaya elverişli olmadığı belirlenmiştir (Şekil 5). Şekil 5. Birimlerin Böhme aşınma direnci değerleri ile TSE standartları sınır değerleri. Pelte travertenleri ortalama kgcm/cm 3, oniks mermerler ise kgcm/cm 3 lük darbe dayanımına sahiptir (Tablo 3 ve 4). Bu ortalama değerler TS [13] ve TS [14] standartlarında önerilen sınır değerlerden oldukça yüksektir (Şekil 6) ve Pelte traverten ve oniks mermerlerinin darbeye maruz kalabilecek alanlarda kaplama malzemesi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Şekil 6. Birimlerin ortalama darbe dayanımı değerleri ile TSE standartları sınır değerleri. Pelte travertenlerinin ortalama kuru birim hacim ağırlığı 2.59 gr/cm 3, oniks mermerlerin ise 2.76 gr/cm 3 olarak belirlenmiştir (Tablo 3 ve 4). Pelte oniks mermerlerinin ortalama birim hacim ağırlık değeri TS [14] standardında önerilen sınır değerlerden fazladır. Pelte travertenlerinin birim hacim ağırlığı ise TS [13] standardında önerilen sınır değerlerden ihmal edilebilecek bir değer kadar azdır (Şekil 7). 91

8 Z. Gürocak, S. Alemdağ Şekil 7. Birimlerin ortalama birim hacim ağırlık değerleri ile TSE standartları sınır değerleri. Pelte travertenlerinin boşluk içermesi ve porozitelerinin fazla olmasından dolayı poroziteleri oniks mermerlere göre oldukça fazladır. Yüksek poroziteye sahip olmalarından dolayı su emme yüzdesi de fazla olan travertenlerin ortalama su emmesi %3.40 olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Bu değer TS [13] standardında verilen sınır değerden oldukça fazladır (Şekil 8). Oniks mermerler ise %0.14 lük su emme değerlerine sahiptir (Tablo 4) ve bu değer TS [14] standardında verilen sınır değerden daha azdır (Şekil 8). 6. Sonuç ve Öneriler Şekil 8. Birimlerin ortalama su emme yüzdeleri ile TSE standartları sınır değerleri. Elazığ ili Pelte Köyü civarında yüzeyleme veren traverten ve oniks mermerlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelendiği bu çalışmada yapılan arazi, laboratuvar ve büro çalışmalarından elde edilen sonuçları ve yapılan önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Pelte traverten ve oniks mermerlerinden alınan örneklerde yaptırılan kimyasal analiz sonuçlarına göre, CaO oranı travertenlerde % 55.16, Pelte oniks mermerlerinde ise CaO oranının % olduğu belirlenmiştir ve birimler hemen hemen tamamen kalsiyum karbonattan (CaCO 3 ) oluşmaktadır. 2. Pelte travertenlerinin don deneyinden önceki ortalama tek eksenli sıkışma dayanımı değeri kg/cm 2, dondan sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı değeri ise kg/cm 2 dir. TS ve TS standartlarında önerilen sınır değerlere göre Pelte travertenlerinin dona maruz kalabilecek alanlarda yer ve duvar 92 kaplaması olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 3. Pelte oniks mermerlerinin don deneyinden önceki ortalama tek eksenli sıkışma dayanımı değeri kg/cm 2, dondan sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı değeri ise kg/cm 2 dir. Bu değerler TS ve TS standartlarında verilen sınır değerlerin üzerindedir. Ancak, oniks mermerlerin don deneyinden önceki ve sonraki tek eksenli sıkışma dayanımı değerleri TS ve TS standartlarında taban kaplaması olarak kullanılacak malzeme için verilen sınır değerlere ulaşamamaktadır. Bu nedenle oniks mermerler dona maruz kalmayacak alanlarda duvar kaplama malzemesi olarak kullanılması daha uygun olacaktır. 4. Pelte travertenlerinin ortalama eğilme dayanımı kg/cm 2, oniks mermerlerin ise kg/cm 2 olarak belirlenmiştir. Bu değerler

9 Pelte (Elazığ) Bölgesindeki Traverten ve Oniks Mermerlerin Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği TS standardında verilen sınır değerin oldukça üzerindedir. Traverten ve oniks darbe dayanımları yeterli seviyededir. 5. Pelte travertenlerinin ortalama Böhme aşınma direnci cm 3 /cm 2 tür. Bu değer hem taban hem de duvar kaplaması olarak kullanılacak malzemeler için TS standartlarında önerilen sınır değerlerin oldukça üzerindedir. Aşınmaya karşı direncin oldukça düşük olması nedeniyle, Pelte travertenlerinin taban kaplaması olarak kullanılmaması, sadece aşınmaya maruz kalmayan alanlarda duvar kaplaması olarak kullanılması gerekmektedir. 6. Pelte oniks mermerlerinin aşınma direnci ise cm 3 /cm 2 dir. TS standardında önerilen sınır değere göre Pelte oniks mermerlerinin duvar kaplaması olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmazken, bu oniks mermerlerin taban kaplaması olarak kullanılmaya elverişli olmadığı belirlenmiştir. 7. Pelte travertenleri ile oniks mermerlerinin darbe dayanımları TS ve TS standartlarında önerilen sınır değerlerden oldukça yüksektir. Bu traverten ve oniks mermerlerin darbeye maruz kalabilecek alanlarda kaplama malzemesi olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 8. Pelte oniks mermerlerinin ortalama birim hacim ağırlığı TS standardında önerilen sınır değerlerden fazladır. Ancak, Pelte travertenlerinin birim hacim ağırlığı ise TS standardında önerilen sınır değerlerden ihmal edilebilecek bir değer kadar azdır. 9. Pelte travertenleri boşluklu bir yapıya sahip olmalarından dolayı oniks mermerlere göre daha fazla bir su emme değerine sahiptir ve travertenlerin ortalama su emmesi %3.40 olarak belirlenmiştir. Bu değer TS standardında verilen sınır değerden oldukça fazladır. Oniks mermerler ise %0.14 lük su emme değerlerine sahiptir ve bu değer TS standardında verilen sınır değerden daha azdır. Yapılan çalışmalardan elde edilen değerlerin TSE standartlarındaki sınır değerler ile deneştirilmesi sonucunda Pelte travertenlerinin tüm fiziksel ve mekanik özelliklerinin duvar kaplama malzemesi için kullanılmaya uygundur. Ancak, travertenler aşınmaya karşı oldukça düşük dirençli olduklarından taban kaplama malzemesi olarak kullanılmamalıdır. Tek eksenli sıkışma dayanımının don deneyinden sonra önemli ölçüde azalması ve aşınmaya karşı dirençlerinin de taban kaplama malzemesi olarak kullanılmaya yetecek seviyede bulunmaması nedeniyle Oniks mermerlerin dona maruz kalmayan alanlarda duvar kaplama malzemesi olarak kullanılması gerekmektedir. Teşekkür FÜBAP-1523 nolu proje ile bu çalışmaya maddi destek sağlayan F.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne ve örneklerin hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı MESTA Traverten Mermer AŞ ye teşekkür ederiz. Kaynaklar 1. Ketin, İ. (1966). Türkiye nin tektonik birlikleri. MTA Dergisi, Ankara, 66, Özkul, M. (1982). Güneyçayırı (Elazığ) bölgesinin sedimentolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Ünv. Fen Bil. Ens.t., 34s. 3. Turan, M. (1984). Baskil Aydınlar (Elazığ) yöresinin stratigrafisi ve tektoniği; Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enst. 180s. 4. Aksoy, E. (1993). Elazığ batı ve güneyinin genel jeolojik özellikleri, Türk Yerbilimler Dergisi, 1 (1), Naz, H. (1979) Elazığ Palu dolayının jeolojisi. TPAO Rapor No Sirel, E., Metin, S., Sözeri, B. (1975). Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen in stratigrafisi ve mikropaleontolojisi, TJK Bülteni, 18, 2, TS EN 1936 (2001). Doğal Taşlar- Deney Metotları-Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 8. TS EN 1925 (2000) Doğal Taşlar-Deney Metotları-Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.

10 Z. Gürocak, S. Alemdağ 9. TS EN 1926 (2000). Doğal Taşlar-Deney Metotları-Basınç Dayanımı Tayini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 10. TS EN (2001). Doğal Taşlar-Deney Metotları-Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 11. TS 699 (1987). Tabii yapı taşları muayene ve deney metotları, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 12. TS (1992). Mermer-Kalsiyum Karbonat Esaslı-Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 13. TS (1993). Traverten-Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 14. TS (1994). Oniks Mermeri- Kalsiyum Karbonat Esaslı- Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Tadil 1, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. 15. Ayaz, M. E. (2002). Travertenlerin değerlendirilmesinde yapılması gerekli incelemeler ve kullanım yeri seçimi, C.Ü. Mühendislik Fak. Dergisi, 19-1,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ISPARTA TEKNİK RAPOR

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ISPARTA TEKNİK RAPOR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI 32260 ISPARTA TEKNİK RAPOR Medmar Mermer Mad. San. ve Tic. A.Ş. Tarafından Gönderilen CREMA EXTRA, CREMA DİVA ve CREMA DONNA Mermer Numunelerinin

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

M. Mustafa ÖNAL 1 Seda ÇELLEK , Kırşehir, TÜRKİYE

M. Mustafa ÖNAL 1 Seda ÇELLEK , Kırşehir, TÜRKİYE İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147455 ANADOLU BEJİ MERMERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI M. Mustafa ÖNAL 1 Seda ÇELLEK 2 1 Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

MUCUR (KIRŞEHİR) YÖRESİ KİREÇTAŞI MERMERLERİ VE TRAVERTENLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MUCUR (KIRŞEHİR) YÖRESİ KİREÇTAŞI MERMERLERİ VE TRAVERTENLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEIV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI 1819 Aralık 2003 MUCUR (KIRŞEHİR) YÖRESİ KİREÇTAŞI MERMERLERİ VE TRAVERTENLERİNİN FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİ Mehmet ÇAVUMİRZA*. Özen KILIÇ**,

Detaylı

MİDYAT TAŞININ KAPLAMA VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI*

MİDYAT TAŞININ KAPLAMA VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* MİDYAT TAŞININ KAPLAMA VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* The Usuage Of Midyat Stone As A Covering And Building Material Researching Alper Cenk KAYA Nil YAPICI Mesut ANIL Maden Müh.

Detaylı

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU Şubat - 216 DENİZLİ Pamukkale

Detaylı

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MADENCİLİK ARALIK DECEMBER 1995 CİLT-VOLUME XXXIV SAYI - NO 4 KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research on the Physicomechanical and Discontunity

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

ELVANPAŞA (AFYON) TRAKİANDEZİTLERİNİN JEOLOJİSİ VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ELVANPAŞA (AFYON) TRAKİANDEZİTLERİNİN JEOLOJİSİ VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.2, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No: 2,2001 ELVANPAŞA (AFYON) TRAKİANDEZİTLERİNİN JEOLOJİSİ VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Çamlıbel - Ulubey (Uşak) Beyaz Mermerinin Jeolojik ve Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Çamlıbel - Ulubey (Uşak) Beyaz Mermerinin Jeolojik ve Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:8, No:1, 2012 (44-53) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol:8, No:1, 2012 (44-53) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

BAZI DOĞAL TAŞLARIN TEKNO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE UYGUN KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİ

BAZI DOĞAL TAŞLARIN TEKNO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE UYGUN KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 BAZI DOĞAL TAŞLARIN TEKNO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE UYGUN KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİ Önder UYSAL* Hamdi AKÇAKOCA** ismail

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

BektaşUZ, Turgut ÖZTAŞ, Fahri ESENLİ, Şenel ÖZDAMAR istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maslak, istanbul

BektaşUZ, Turgut ÖZTAŞ, Fahri ESENLİ, Şenel ÖZDAMAR istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Maslak, istanbul DÜZKÖY - DÜZAĞAÇ (ULUS-BARTIN) TRAVERTEN OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE MERMER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BektaşUZ, Turgut ÖZTAŞ, Fahri ESENLİ, Şenel ÖZDAMAR istanbul Teknik Üniversitesi, Maden

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ"

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ" EVALUATION OF BAZALTS AS A

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

YAPITAŞI OLARAK KULLANILAN BAZI KAYAÇLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

YAPITAŞI OLARAK KULLANILAN BAZI KAYAÇLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:17-5 YAPITAŞI OLARAK KULLANILAN BAZI KAYAÇLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of The Physico- Mechanical Properties of Some Rocks Using

Detaylı

MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ MEŞEBAĞLARI(TOPHJKÖY-ÇERMÎK-DİYARBAKIR) KİREÇTAŞI MERMERLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mehmet ÇİFTEPALA*, Özen KILIÇ**, Mesut ANIL** * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Balcalı/Adana ** Ç.Ü. MUh.-Mim.

Detaylı

ASTM VE TSE DOĞAL TAŞ STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ASTM VE TSE DOĞAL TAŞ STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MADENCİLİK, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa -41, Mart 2005 Vol.44, No. 1, pp -41, March 2005 ASTM VE TSE DOĞAL TAŞ STANDARTLARNN KARŞLAŞTRLMAS Comparison of TSE and ASTM Natural Stone Standards İ. Sedat BÜYÜKSAĞŞ

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ

DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ YAĞIZ, S. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, syagiz@pau.edu.tr AYDIN,

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ *

YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ * YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ * Physico-Mechanical Properties of Dolomitic Limestone Using Filling Materials in Yumurtalık

Detaylı

MERMER - KİREÇTAŞI VE KONGLOMERALARIN YAPILARDA KULLANIMINI DENETLEYEN PARAMETRELER

MERMER - KİREÇTAŞI VE KONGLOMERALARIN YAPILARDA KULLANIMINI DENETLEYEN PARAMETRELER TÜRKİYE III. MERMER SEMPOZYUMU(MERSEM '2001) BİLDİRİLER KİTABİ 35 MAYIS 2001 /AFYON MERMER KİREÇTAŞI VE KONGLOMERALARIN YAPILARDA KULLANIMINI DENETLEYEN PARAMETRELER Nimet OZTANK 1, Ferah TURKMEN ( BACAKOGLU

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

EOSEN YAŞLI GEDİK KİREÇTAŞI'NIN (MALATYA GÜNEYİ) MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

EOSEN YAŞLI GEDİK KİREÇTAŞI'NIN (MALATYA GÜNEYİ) MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI IH-I9 Aralık 2003 EOSEN YAŞLI GEDİK KİREÇTAŞI'NIN (MALATYA GÜNEYİ) MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Didem EREN*. Mehmet ÖNAL* *tnönü Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

A. Baykal. Use of Foça Tufs As Fill Material in the Cement Industry

A. Baykal. Use of Foça Tufs As Fill Material in the Cement Industry Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) izmir / Türhye / 21-22 Nisan 1995 Foça Tüflerinin Çimento Sanayiinde Tras Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliği A. Baykal Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KANAL MARBLE MARBLE.

KANAL MARBLE MARBLE. www.kanalmarble.com.tr HAKKIMIZDA 2006 Yılında İSMAİL KANAL tarafından kurulan KANAL MERMER kurulduğu ilk günden bu yana FABRİKA işletmeciliği konusunda uzmanlaşmış ve adını bir dünya markası haline getirmeyi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 469-474 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Uygulamadaki Beton Parke Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI. Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI. Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Posta Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR Cihaz: Kaya ve zemin

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

D. E. Ü., Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Bölümü

D. E. Ü., Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Bölümü 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Çok Kırıklı Mermer Sahalarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Teknik Açıdan incelenmesi G. Konak, S. Gürgen, C. O. Aksoy, K.

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Karo İmalatı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Karo İmalatı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İmalatı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Kalsiyum Aluminat Çimentosu ISIDAÇ 40 ticari adıyla 2002 yılından bu yana Türkiye de ilk kez ve sadece Çimsa Çimento A.Ş. Tarafından üretilmektedir

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 2 San. Sit. İkitelli Plaza No:21 K: 2/15 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 485

Detaylı

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003i BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan KOLAYLI*,

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Kalsiyum Karbonatlı Kayaçların Standart Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Standart Properties of Calcium Carbonate Rocks

Kalsiyum Karbonatlı Kayaçların Standart Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Standart Properties of Calcium Carbonate Rocks Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 11-13 Mayıs 211 ANKARA Kalsiyum Karbonatlı Kayaçların Standart Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Standart Properties of Calcium Carbonate

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ALKALİ VE AŞINMA İbrahim BÜYÜKÇAYIR, İlyas CAN. 1 Çimento sanayinde alkali problemleri son zamanlarda alternatif yakıt t ve hammadde kullanımını ile da etkisi artan, sıkça s karşı şılaşılan sorunlardan

Detaylı

TEKNİK RAPOR. Yrd. Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi İnş. Müh. Böl. Yapı Anabilim Dalı Yapı Malzemesi Bilim Dalı

TEKNİK RAPOR. Yrd. Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi İnş. Müh. Böl. Yapı Anabilim Dalı Yapı Malzemesi Bilim Dalı TEKNİK RAPOR (TEKNİK RAPOR NO: 18/2012) Raporu Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi İnş. Müh. Böl. Yapı Anabilim Dalı Yapı Malzemesi Bilim Dalı kemalyucel@sdu.edu.tr

Detaylı

Doğu Akdeniz Yöresi Taş Ocakları Malzemelerinin Kırmataş Olarak Değerlendirilme Olanakları

Doğu Akdeniz Yöresi Taş Ocakları Malzemelerinin Kırmataş Olarak Değerlendirilme Olanakları Doğu Akdeniz Yöresi Taş Ocakları Malzemelerinin Kırmataş Olarak Değerlendirilme Olanakları Evaluating The Usage Possibilities of Limestone In East Mediterranean Region Quarries as Aggregates Ahmet Mahmut

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

MERMERLERİN KALİTE KONTROL SÜRECİ AÇISINDAN TEKNO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ

MERMERLERİN KALİTE KONTROL SÜRECİ AÇISINDAN TEKNO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ TÜRKİYE IV MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM 2003) BİLDİRİLER KITiBI 18-19 Aralık 2003 MERMERLERİN KALİTE KONTROL SÜRECİ AÇISINDAN TEKNO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ Hamdı AKÇAKOCA* Önder UYSAL* ismail TOPAL**

Detaylı

Saffet YAĞIZ* Geliş Tarihi/Received : 04.12.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 05.04.2011

Saffet YAĞIZ* Geliş Tarihi/Received : 04.12.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 05.04.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 157-163 Yapı Malzemesi Olarak Denizli Civarında Çıkartılan Kayraktaşlarının Özellikleri Properties of Schist Extracted

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 203-208 JOURNAL OF SCIENCE ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Nursev BİLGİN 1, Ali BİLGİN 2, H.Aygül YEPREM 1 1 Yıldız

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ Demir ERKANOL * ve Abdülkerim AYDINDAĞ ** GİRİŞ Doğal taşlar, ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Firma Adı: Revzen Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Reşatbey Mahallesi

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Usability Of The Ayazini (Afyon) Tuffs As Trass Material For Cement Production Taner KAVAS'*' Mustafa Yavuz ÇELİK'**'

Detaylı

ÇUKUROVA YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MERMERLERE AİT FİZİKO- MEKANİK ÖZELLİKLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ *

ÇUKUROVA YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MERMERLERE AİT FİZİKO- MEKANİK ÖZELLİKLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ * ÇUKUROVA YÖRESİNDE BULUNAN BAZI MERMERLERE AİT FİZİKO- MEKANİK ÖZELLİKLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ * Statistical Analyses of Physico-Mechanical Characteristics on Some Marbles Sıtuated in Çukurova Region*

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı. S. Demirdağ, L. Gündüz & S. Saraç

Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı. S. Demirdağ, L. Gündüz & S. Saraç S Demirdağ, L Gündüz & S. Saraç Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı S. Demirdağ, L. Gündüz & S. Saraç Süleyman Demire! Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İsparta ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon Kayalarda Gözeneklilikle Dayanım Özellikleri Arasında Görgül İlişkilerin Araştırılması The Investigation of Empirical Relations Between the Porosity and Strength Properties in Rocks S. Dağ 1,*, S. Alemdağ

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı